USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U"

Transkript

1 USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U ENVER KARMIfi (*) BÖLÜM -A TEBL ED LM fi TEBL MAZBATASINA DAYANARAK filem YAPACAK KAMU GÖREVL LER, PTT MEMURUNUN YER NE GET RD TEBL GAT filem N USULSÜZLÜKTEN PTAL EDEB L R M?, USULSÜZ TEBL ATIN SORUMLUSU K MD R? Muhatab n adreste bulunmama sebebi belirtilmemiflse, beyanda bulunanlar veya imtina sebebiyle yerine posta memuru imzalamam flsa, adrese gelinmesi, tebligat n yediemine b rak lmas - 2 nolu formülün muhatab n kap s na as lmas ve komfluya haber verilmesi zincirinde kopukluk varsa veya tebligat kanunu 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21. md. merasimine uygun flerhle tebligat düzenlenmemiflse icra müdürü veya tebligat uygulayan di er kamu görevlileri Posta memurunun bu ifllemini iptal edebilir mi? Usulsüz tebligat iflleminde mesul tutulacak memur, asli görevi olarak tebligat yasas n uygulayan PTT memuru mu?, PTT memurunun disiplin ve idare amiri olmayan, 657 say l Devlet Memurlar Kanunu na göre Posta memuru nun yapt tebligat ifllemini denetlemeyen, disiplin cezas uygulamayan, kendi yanl fl ifllem ve karar n iptal edemedi i gibi, baflka bakanl n memurunun yapt tebligat iptal yetkisi de olmayan, icra müdürü veya tebligata dayanarak ifllem yapan di er kamu görevlileri midir?. 1/a- Yüce Yarg tay 4. Hukuk Dairesinin Usulsüz Tebligata Dayanarak Sat fl Yapan cra Müdürünün Tazminata Mahkum Edilmesi Gerekti- ine Dair Karar : ÖZET: Dava konusu icra takibinin yap ld Samanda cra Müdürlü ünün 1997/2335 say l dosyas içinde mevcut ödeme emrinin tebli ine iliflkin tebligat n "muhatab n da t m saatlerinde adreste bulunmamas nedeniyle Yal Mahallesi muhtar na b rak ld, 2 nolu ka t yap flt r l p, komflusu bulunmad ndan haber b rak lamad ndan" flerhi ile tebli edildi i görülmek- (*) stanbul cra ve flas Müdürü stanbul Barosu Staj E itim Merkezi E itmeni

2 54 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 tedir. Muhatab n adreste bulunmama nedeni tevsik edilmeden yap lan tebligat, Tebligat Yasas n n 21. maddesine ayk r d r. cra Dosyas nda mevcut tebligat bu aç klamalar fl nda incelendi inde, davac n n adreste bulunmama nedeninin tevsik edilmedi i, dolay s yla tebligat n Tebligat Yasas 21. maddeye ayk r oldu u görülmektedir. cra Müdürü tebligat n Tebligat Yasas hükümlerine uygun olarak tebli edilip edilmedi ini denetlemekle yükümlüdür. Tebligat n usulsüz oldu u yukar da yap lan aç klamalar fl nda anlafl ld gibi Samanda cra hukuk mahkemesinin 1999/122 Esas dosyas nda yap lan yarg lama sonucunda verilen karar ile de sabit olmufltur. Yerel mahkemece aç klanan yönler gözetilerek K n n 5. maddesine göre sorumlulu un kapsam belirlenerek hüküm kurulmas gerekirken davan n reddedilmifl olmas ve k sa kararda dava ispatlanamad ndan reddedilmifl olmas na ra men gerekçeli kararda hem husumetten ve hem de esastan ret karar verilmifl olmas usul ve yasaya ayk r olup bozmay gerektirmifltir. Dava: Davac Fevziye A. vekili Avukat MD taraf ndan, daval Adalet Bakanl aleyhine gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine yap lan yarg lama sonunda; Mahkemece davan n husumet ve esastan reddine dair verilen günlü karar n Yarg tayda duruflmal olarak incelenmesi davac vekili taraf ndan süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen duruflma günü için yap lan tebligat üzerine temyiz eden davac vekili Avukat MD ile karfl taraftan daval vekili Avukat AS geldiler. Aç k duruflmaya baflland. Süresinde oldu u anlafl - lan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve haz r bulunanlar n sözlü aç klamalar dinlendikten sonra taraflara duruflman n bitti i bildirildi. Dosyan n görüflülmesine geçildi. Tetkik hakimi taraf ndan haz rlanan rapor ile dosya içerisindeki ka tlar incelenerek gere i görüflüldü: Karar: Dava, tazminat istemine iliflkindir. Davac uzun y llar yurtd fl nda yaflamas na ra men dava d fl... Otomotiv Ltd. fiti. taraf ndan Samanda cra Müdürlü ünde aleyhine yap lan icra takibi s ras nda ç kar lan ödeme emrine iliflkin tebligat n usulüne uygun olarak tebli edilmedi i gözetilmeksizin icra takibinin kesinlefltirilerek zmir Karfl yaka fiemikler Mahallesi 16 nolu parsel üzerindeki apartman dairesinin sat fl nedeniyle u rad zarar n cra flas kanunun 5. maddesi gere ince tahsilini istemifl, daval cra Müdürünün tebligat n usulüne uygun yap l p yap lmad n inceleme sorumlulu u bulunmad ndan davan n reddini savunmufl, yerel mahkemece davan n reddine karar verilmifltir. Dava konusu icra takibinin yap ld Samanda cra Müdürlü ünün 1997/2335 say l dosyas içinde mevcut ödeme emrinin tebli ine iliflkin tebligat n "muhatab n da t m saatlerinde adreste bulunmamas nedeniyle Yal Mahallesi muhtar na b rak ld, 2 nolu ka t yap flt r l p, komflusu bulunmad ndan haber b rak lamad ndan" flerhi ile tebli edildi i görülmektedir. Tebligat Yasas n n 21. maddesi ve Tebligat Tüzü ünün 28. maddesi birlikte de erlendirildi inde; muhatab n adreste bulunmamas halinde, muhatap ad na tebli yap labilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste bulun-

3 Usulsüz Tebligat Enver Karm fl 55 mazsa tebli memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komflu, yönetici, kap c, muhtar, ihtiyar kurulu ve meclis üyeleri, zab ta amir ve memurlar ndan tahkik ederek beyanlar n tebli tutana na yaz p alt n imzalatmas, imzadan çekinmeleri halinde bu durumu yazarak kendisinin imzalamas gerekir. An lan düzenleme ile PTT memuruna ilgilinin neden adreste bulunmad n tahkik etme görevi yüklenmifltir. Adreste bulunmama nedeni tevsik edilmeden yap lan tebligat Tebligat Yasas n n 21. maddesine ayk r d r. cra Dosyas nda mevcut tebligat bu aç klamalar fl nda incelendi- inde davac n n adreste bulunmama nedeninin tevsik edilmedi i, dolay s yla tebligat n Tebligat Yasas 21. maddeye ayk r oldu u görülmektedir. cra Müdürü tebligat n Tebligat Yasas hükümlerine uygun olarak tebli edilip edilmedi ini denetlemekle yükümlüdür. Tebligat n usulsüz oldu u yukar da yap lan aç klamalar fl nda anlafl ld gibi Samanda cra hukuk mahkemesinin 1999/122 Esas dosyas nda yap lan yarg lama sonucunda verilen karar ile de sabit olmufltur. Yerel mahkemece aç klanan yönler gözetilerek K n n 5. maddesine göre sorumlulu un kapsam belirlenerek hüküm kurulmas gerekirken davan n reddedilmifl olmas ve k sa kararda dava ispatlanamad ndan reddedilmifl olmas na ra men gerekçeli kararda hem husumetten ve hem de esastan ret karar verilmifl olmas usul ve yasaya ayk r olup bozmay gerektirmifltir. Temyiz olunan karar n aç klanan nedenlerle BOZULMASINA ve temyiz eden davac vekili için takdir olunan lira duruflma avukatl k ücretinin daval ya yükletilmesine ve peflin al nan harc n istek halinde geri verilmesine gününde oybirli iyle karar verildi... (Yarg tay. 4. Hukuk Dairesi E: 2002/8860, K: 2003/344 say ve tarihli karar, 2004 S. Kan. Md. 5, 7201 S. Kan. Md. 21) fleklinde içtihatta bulunmufltur. b- Di er taraftan, cra Mahkemeleri nin kararlar n, Yüksek Mahkeme olarak inceleme Dairesi olan Yarg tay 12. Hukuk Dairesi cra Müdürü, Tebligat n Usulsüzlü üne kendili inde karar veremez yolunda kararl l kla sürdürdü ü çtihatlar nda; l- Özet: Tebligat n usulsüzlü ü hakk nda icra memurunun karar verme yetkisi bulunmay p, bu konuda ilgilinin Tetkik Merciine baflvurmas gerekir....borçlu hakk nda kambiyo senetlerine mahsus yolla takip yap lm fl ve ödeme emri tarihinde tebli edilmifltir. Borçlu tarihinde icra memurlu una baflvurarak tebli at n usulsüz oldu unu, tarihinde hakk ndaki takibe muttali oldu unu beyan etmifl, icra memuru tebli at n usulsüzlü ünü kabul ederek tebli at n geçersiz say lmas na ve alacakl vekilinin diledi i takdirde borçluya yeniden ödeme emri tebli ine karar vermifl, alacakl vekilinin haciz talebinin reddedilmesi üzerine, alacakl icra memuru muamalesine mercide flikayette bulunmufl ve merci flikayeti reddetmifltir. Bu karar, alacakl taraf ndan temyiz edilmifltir.

4 56 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 Özetlenen flu duruma göre borçlunun, icra muamalesine karfl ö rendi- ini iddia etti i tarihinden itibaren K n n 16. maddesi gere ince tebli at n usulsuzlü üne dair flikayetini, 7 gün içersinde icra tetkik merciine bildirmesi ve tarihinden itibaren 5 gün içersinde esasa ait itirazlar n itiraz türüne göre merciye ve icra memurlu una bildirmesi gerekir say l Tebligat Kanunu nun 32. maddesi hükümlerine göre bu flekilde yap lacak flikayetin incelenmesi tetkik merciine aittir. cra memurunun tebli at n usulsüzlü üne dair iddia hakk nda karar verme yetkisi yoktur. Di er taraftan icra memurunun tebli at n usulsüzlü- üne dair karar verip yeniden ödeme emri ç kar lms na dair karar vermesi yasaya ayk r oldu undan, takibin kesinleflti ine iliflkin alacakl flikayetinin bu nedenle kabulü gerekirken redddilmesi esas yönden yanl flt r. Di er taraftan, borçlu tarihinde hakk ndaki takibe muttali oldu unu bildirdi ene göre, bu tarihten itibaren 5 gün içersinde itiraz n uslü veçhile yapt takdirde 7201 say l Tebligat kanunun 32. mddesi gere ince bu itiraz n mevcudiyeti muvacehesinde borçluya yeniden ödeme emri ç kar lmas na lüzum yoktur. cra memurunun yasan n bu hükmüne ra men yeniden ödeme emri ç kar lmas na karar vermesi de yanl fl oldu- undan, flikayetin bu flekilde de erlendirilmesi icap eder. Borçlu, imzan n esas na iliflkin bir itiraz yapmay p, bonolar imza edenlerin kooperatifi temsil ve ilzama yetkili olmad klar ndan dolay borçlu olmad n bildirdi- ine göre, bu itiraz n K n n 168. maddesinin 4. bendi ile ilgili bir yönü olmay p, 5. bendi ile ilgili oldu undan mercie yap lmas gerekirdi. craya yap lan bu tür itiraz geçersiz olup, bu yönden de takibin kesinleflti i göz önünde tutulmadan flikayetin reddine karar verilmesi de kabul flekline göre yasaya ayk r d r.. (Y. 12 HD gün E: 4315, K: 5997 say l karar ) (1) ll- Özet: K 16. Md. göre, memur ifllemleri olmas sebebiyle Tebligat Kanunu na ayk r bulunan tebli ata iliflkin flikayetlerin de mercice halledilmesi gerekir... K md. ihalenin feshine iliflkin taleplerin flikayet yolu ile halledilmesi gerekece ini aç klad gibi, bu yasan n 16. maddesi de memur ifllemleri olmas sebebiyle Tebligat kanununa ayk r bulunan tebli ata iliflkin flikayetlerin de mercice halledilmesi gerekece ini aç klam fl ve ipote in paraya çevrilmesi yolu ile yap lan takiplere iliflkin olarak gönderilen icra emirlerine karfl itirazlar n da mercice yap lmas n yine bu yasan n di er hükümleri belirtmifltir. Brçlu bu üç yönden mercie bidayette tarihinde müracatta bulunarak flikayette bulunmufl ve ancak alacakl olarak takiple alakas z olan M. yi dilekçesinde göstermifltir. Merci esas takip dosyas n celbederek alacakl olark gösterilen M. nin bu takipde ilgisi bulunmad ndan dolay flikayeti husumet yönünden reddetmifltir. Borçlu ilgilileri göstererek yeni bir dilekçe vererek isteklerini mercie arzetmifltir. (1) T. Uyar, cra Hukukunda fiikayet, 2. bask sayfa 35,

5 Usulsüz Tebligat Enver Karm fl 57 Olaya, HUMK un dava ikame usulünün uygulanmas na olanak yoktur. fiu halde mercii talep hakk nda K n n flikayete iliflkin usulü uygulamakla mükellef oldu undan, flikayetin niteli ine göre delil toplanmas gerekece- inden, duruflma yap lmas n icabettirir. cra tetkik mercii bidayette verilen flikayet dilekçesi üzerine icra dosyas n tetkik ederek ilgililerine tebligat yapt r p duuflma yapmas gerekirdi. fiikayetten amaç icra ifllemlerinin düzeltilmesi, slah edilmesi oldu una göre, ilgililerin flikayet dilekçesinde yanl fl gösterilmesi flikayetin husumet yönünden reddine gerektirmez ve bu halde tarihli karar yaln z yanl fl olarak alacakl gösterilen L. Yönünden hüküm ifade eder nitelikte olup, iflin esas incelenmedi inden flikayet süresinin mevdei olarak ilk dilekçenin verildi i tarihinin al nmas gerekir. Bu itibarla, brçlunun bilahare verdi i dilekçe tarihinin 7 günlük süreye bafllang ç olarak al nmas isabetsizdir... (Y. 12. HD tar. E: 4346, K: 6550) (2) lll-özet: Usulsüz tebligat halinde, tebli tarihinin düzeltilmesine icra müdürü de il, Tetkik Merci karar verebilir.... cra memurunun yetkisi d fl nda, tebli tarihini düzeltilmesinin mümkün bulunmad, böyle bir tasarrafun hukuki sonuç do urmayaca, tebli tarihinin beyan edilen tarih olarak düzeltilmesine dair, mercice verilmifl ve kesinleflmifl bir karar olmad nazara al nmadan, K. 67. maddesinde yaz l mecburitte dayal süresinde yap lmayan itiraz n kabul olunmas isabetsiz, temyiz itirazlar yerinde görülmekle, mercii karar n n K ve HUMK.nun 428. maddeleri uyar nca bozulmas na, gününde oybirli iyle karar verildi... (Y. 12. HD tarih E: 7518, K say l karar ) lv-özet: cra Müdürü nün (yard mc s n n) ödeme emrinin borluya usulüne uygun olarak tebli edilmemifl oldu unu kendili inden gözeterek, alacakl n n haciz talebini reddedemez....tebligat K. nun 21. Md. göre yap lan tebligat n yasaya uygun olup olmad n n takdir ve tesbiti memura ait de ildir. Bu hususta flikayet vaki oldu u takdirde, tebligat n usulüne uygun olup olmad hakk nda ve tebli tarihinin düzeltilmesi gerekip gerekmedi ine, Tebligat K. nun 32. maddesi de nazara al narak mercice karar verilir. Memurun görevi d fl nda yapt muamalenin iptaline karar vermek suretiyle, flikayetin kabul gerekirken, tebligat n muhatab taraf ndan tebli ata yönelik bir flikayet varm flcas na, yaz l flekilde karar verilmesi isabetsiz, temyiz itirazlar yerinde görüldü ünden mercii karar n n K ve HUMK un 428. maddeleri uyar nca bozulmas na, gününde oybirli iyle karar verildi... (Y. 12. HD tarih E: 8519, K. 9294) say l Tebligat K nun 32. maddesi hükümlerine göre tebli at n usulsüzlü üne dair- yap lacak flikayetin tetkiki mercie aittir. cra memu- (2) Y. Kararlar Dergisi, 1978/2 Sayfa 238

6 58 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 runun tebli at n usulsüzlü üne dair iddia ve hakk nda karar verme yetkisi yoktur. Di er taraftan icra memuru tebli at n usulsüzlü üne dair karar verip yeniden ödeme emri ç karmas na dair karar vermesi yasaya ayk r oldu undan, takibin kesinleflti ine iliflkin alacakl flikayetinin bu nedenle kabulü gerekirken reddedilmesi esas yönünden yanl flt r... (Y. 12. HD tarih E:4315, K: 5997 say l karar ) (3) Yüce Yarg tay 4. Hukuk dairesi nin karar ndan da görülece i gibi, Tebli at kendisi yapmad halde, usulsüz tebligatlardan dolay Yarg lanan ve son zamanlarda Tazminatlara mahkum edilen ve tafl nmaz sat fl gibi bir dosyada bazen l00 lere varan, ço unlukla usulsüz veya 35. maddeye göre adrese as larak, Tebligat Yasas n n 21. Md. cümlesinde Muhtar, htiyar Heyeti, Zab ta veya Emniyete b rak larak yap lan tebligatlarla, ço unlukla muhatab n ulaflamad bu tür habervermelere dayan larak, borçlunun ödeme ve Yasal itiraz-flikayet haklar n kullanamadan, tafl nmaz n n sat fl n yapan, haciz uygulayan, karar veren Kamu Görevlileri zor durumda kalmaktad rlar. Hukukun temel kural herkesin yapt ifl, eylem, verdi i karardan bizzat kendisinin sorumlu tutulmas d r. Bir dari birimin, Bakanl n, Kamu Görevlisinin yapt ifl, verdi i karar veya yapt tasarruf Yarg denetimine aç ksa ve yak nma ba ms z Mahkeme lere götürülebiliniyorsa, hukuka uygunlu u Mahkeme taraf nda incelenip karar alt na al nmas gerekir. Ya da dare nin daimi gözetim ve denetimi alt nda o ifl yap l yorsa, 657 Say l Yasa, ç Disiplin, Tüzük, Yönetmelik hükümlerine göre disiplin amiri, Müdürü veya denetim görevi verilmifl Memurlar taraf ndan bir merasim içinde yap lan tebli at n da hukuka uygunlu u denetlenip, incelenmesi ve uygulama için dairesine tebligat parças n n iade edilmesi, Kanun ve Tüzü e uygun tebligat yap lmam fl ise, Merciine iade edilmeden öncelikle eksikli in ikmali yoluna gidilmesi dare Hukuku ve Kamu düzeninin gere idir. Bizzat Tebligat Kanun ve Tüzü ünü uygulayan PTT Memurlar, Amir, Denetleyici ve Disiplin Amirleri yerine ve bu incelemelerden geçtikten sonra parças iade edilmifl oldu u kabul edilen Tebli at n, asli görevi olmayan cra Müdürü veya di er Kamu görevlileri taraf ndan tebligat kanunu ve tüzü üne uygun de ildir, iptal karar verdim diyerek yap lan tebli at yok saymas, asl nda önü al nmaz hak kay plar ve sorumluluklar do uracakt r. a- Ödeme emri tebli at n n iptal edilerek haciz karar verilmemesi, borçlunun bu arada alacakl lar ndan mallar n kaç rmas ve daha sonra Yarg karar yla asl nda bu tebligat n usulüne uygun oldu u fleklinde bir karar verilmesi ve bu arada kaç r lan, devredilen borçlunun mallar na bir daha ulafl lamamas nda do an sorumlu a, (3) T.Uyar. cra Hukukunda Haciz 2. Bask, Saya 190

7 Usulsüz Tebligat Enver Karm fl 59 b- Ço unlukla rehin ve haciz yoluyla takiplerde büyük mebla lara varan alacaklar teminen, borçlu tafl nmazlar n n sat fl ilan n n K 127. madesine göre borçlular ve ifltirak alacakl lar, hissedarlara yap lan tebligatlardan birinin usulsüz olmas ve bu sebeple sat fl n cra Müdürü taraf nda re sen durdurulmas, ancak sonradan Yarg karar yla, tebligat n usulüne uygun oldu u fleklinde bir karar ç kmas halinde, geçikecek günler faizi, munzam zarar, gazete ilan ve masraflar ndan dolay mesuliyet haline çözüm bulunmas gerekir. Tebligat Kanun u, Tüzü ü, Yönetmeli i, Postada Tebligat fllemleri Rehberi, PTT Personel Yönetmeli i.. gibi düzenlemelere ra men, tebli at n yap lmas na memur olmayan di er kamu görevlileri, usulsüz tebligattan dolay verdikleri karar ve yapt klar ifllemlerden sorumlu tutulmamalar gerekir. Kamu ciddiyetinin sa lanmas ve görev bilincinin afl lanmas için, Yasaya uygun görevini yapmayan Kurum ve Personelin sorumlu tutulmas gerekir Say l Tebligat Kanunu Madde 1 - (De iflik: 6/6/ /1 md.) Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy hükmi flahsiyetleri, barolar ve noterler taraf ndan yap lacak bilcümle tebligat, bu Kanun hükümleri dairesinde Posta ve Telgraf Teflkilat Genel Müdürlü- ü veya memur vas tas yla yap l r. POSTADA TEBL GAT filemler REHBER : Madde 3- Kazai ve idari tebligat ile vergi tebligat bu rehberde gösterilen usullerle PTT arac l yla yap l r. Madde 20- Tebli evrak, Teslim Belgesi ve tebligat defterinin ilgili sütununa her tebli evrak için ayr ayr imza al nmak suretiyle tebli ifllemini yapacak da t c ya teslim edilir. Madde 68- Tebli mazbatas, tebli in ne zaman nerede ve kime yap ld n ispatlayan tek belgedir. Bu sebeple tebli mazbatas, tebli memuru taraf ndan, tebli yerinde tam ve okunakl bir flekilde düzenlenir. Madde 70- Muhatab na tebli edilen evraka ait tebli mazbatalar ile tebli edilemeyen tebli evrak, ç karan mercie verilmek üzere tebli memuru taraf ndan geri getirilir. Tebli memurundan al nan tebli mazbatalar, tetkik edildikten sonra tebligat defterindeki kay tlar karfl s nda ilgili sütunlara tebli tarihi ve ç - karan mercie verildikleri tarih; tebli edilemeyen tebligat evrak da yine tebligat defterindeki kay tlar karfl s nda ilgili sütunlara tebli edilememe sebebi ve ç karan mercie iade edildi i tarih yaz ld ktan sonra usulü gere- ince ilgili mercie verilir. Tebli edilemeyen tebli evrak ndan ç karan mercie geri verilmek üzere baflka bir merkeze gönderilmesi gerekenlerin, tebligat defterindeki kay tlar karfl s nda düflünceler sütununa gönderildikleri merkezin ad yaz l r. Tebli al nd lar da merkezde ayl k s ras na göre saklan r.

8 60 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 Madde 76- Tebli ifllemlerinde kusuru tespit edilen personel hakk nda ayr ca Türk Ceza Kanunu hükümleri de tatbik edilece inden görevli personelin bu görevi dikkatle eksiksiz ve hatas z yapmas gerekir. PTT PERSONEL YÖNETMEL : Madde 46- Çal flman n de erlendirilmesi, personelin ifli ile ilgili yetenekleri, genel durum ve davran fllar bak m ndan olumlu ve olumsuz niteliklerinin belli bir devre içinde amirleri taraf ndan sistemli olarak bir rapor halinde belirtilmesidir. Madde 43- Hizmet içi e itim, Teflekkül personelinin iflleri ile ilgili pratik ve teorik bilgilerinin art r lmas, ifle ait beceriler kazand r lmas, davran fllar n n olumlu yönde gelifltirilmesi için yap lan ve bu suretle hizmette verim, ekonomi ve etkenlik sa layan çal flmalard r. Madde 112- Disiplin cezalar, Teflekkül hizmetlerinin gere i gibi yürütülmesini sa lamak amac ile bu Yönetmeli e tabi personelin görevleri ile ilgili kusurlu hareketleri halinde verilmesi gereken idari cezalard r. Madde 130 Baflmüdürlükler ile Genel Müdürlü e do rudan ba l ünitelerde personel hakk nda disiplin ifllemlerini yürütmeye ve disiplin cezas vermeye yetkili olan bir <<Teflkilat Disiplin Kurulu>> kurulur. Bu Kurul, ünite amirinin veya görevlendirece i yard mc lar ndan birinin baflkanl nda personel ve muhasebe servis amirleri ve konu ile ilgili di er servis amirinden teflekkül eder. Görüldü ü gibi 7201 Say l Tebligat Yasas n n 1. maddesi, tebli at n yap lmas n Posta ve Telgraf Teflkilat Genel Müdürlü ü ne vermifltir. 657 Say l Devlet Memurlar Yasas na tabi PTT nin tebligat (posta) görevlileri taraf nda tebligatlar yap lmaktad r. Posta Tebligat fllemleri Rehberi de tebligatlar n teslim al nmas n, adresleri itibar yla da t m n ve Tebligat Memuruna zimmetlenmesini, tebli at n yap lma fleklini, geri al nmas n, incelenmesi ve Merciine iadesini düzenlemifltir. Kamu kurumu olan ve Yasa dan görev ve yetkisini alan PTT Devlet Memurlar taraf ndan Tebligat Yasas ve Nizamnamesi uygulanarak tebligat ifllemleri yap lmaktad r. Tebligat n, Tebligat Kanunu ve Tüzü üne göre düzenlenip düzenlenmedi ini, tabii olarak bu ifl için ücret alan PTT Kurumunun amir, Müdür ve denetleyicileri taraf nda yap lmas, usulsüz tebligatlardan da zincirleme olarak kendilerinin sorumlu olmas gerekir. Sorumlulu u olmayan bir ifl ve eylemin verimli, kaliteli ve emsalleriyle yar flabilir olmas da mümkün de ildir. Sorumluluk ayn zamanda görevin bilinçli ve etkin yap lmas, meslek içi e itim kurslar aç larak görevlilerin e itilmesi, belli aral klarla kendini yetifltirme ve yenileme s navlakr nda baflar l olmayanlara yapt r mlar uygulanmas ve göreve kabul edilirken iflinin ehli bireylerin Kamu ya al nmas n n da yol ve yön-

9 Usulsüz Tebligat Enver Karm fl 61 temidir. Ça dafll k, dava ve takip ekonomisi, verimlilik, serbest yar flma ve ilerleme bu flekilde sa lanabilir. PTT Memuru ve denetleyenlerinin yapt yanl fl tebligatta kendileri yerine, baflka daire ve kurumun görevlilerinin sorumlu tutulmas, adalet dengesine ve dare Hukuku na da uygun olmad gibi, aksi durumda flu andaki gibi %80 lere varan usulüne uygun yap lmayan tebligatlar n sürekli iptali halinde, Kamu idaresi, Yarg ve Ekonomik hayat çok zarar görecektir. 2- YILLAR ÖNCE TAPU Mdr. TRAF K Mdr. VERG DA RES Mdr.... ne B LD R LEN, ANCAK TAY N, EMEKL L K, NAK L... SEBEPLERiYLE O ADRES TERKETM fi OLAN YURTAfiLARIN, ANILAN ADRES N KAPISINA 35. M YE GÖRE TEBL GAT YAPIfiTIRILMAK SURET YLE BELGES Z BORÇLANDIRILMASI, TAfiINMAZLARININ SATIfiI, BOfiANMA, ALACAK DAVA ve TAK PLER SONUÇLANDIRILIR MI? YURTTAfiLARIN, Ç filer BAKANLI I YOLUYLA YURT Ç, DIfi filer BAKANLI I VASITASIYLA YURTDIfiI EV ve fiyer TEBL GAT ADRESLER NE ULAfiIMININ SA LANMASI: aa- TEBL GAT YASASI ve UYGULANMMASI: Tebli ile ilgili 7201 say l Tebligat Kanunu ve Tüzü ü hükümleri tamamen fleklidir. Kanun ve Tüzü ün amac, tebli in muhatab na ulaflmas ve bu hususun belgeye ba lanmas d r. Bu nedenle kanun ve tüzük hükümlerinin ayr nt lar na kadar uygulanmas gerekir. Kural olarak tebligat, tebli yap lacak flahsa bilinen son adresinde yap l r. Ancak tebli i alacak kiflinin müracaat n n bulunmas, kabulü kofluluyla her yerde yap labilir. (Teb. K. M. l0) Tebligat n muhatab ad na almaya yetkili kimseler yasayla ayr ca belirtilmifltir. Bu cümleden olarak tebli at n vekil vas tas ile takip edilen ifllerde vekile (Teb. K. M.11); tüzel kiflilerde yetkili temsilciye, bunlar birden ziyade ise yaln z birine, (Teb. K. M.12); tüzel kifliler ad na kendilerine tebligat yap lacak kimselerin mutad ifl saatlerinde bulunamamalar veya o s rada evrak bizzat alamayacak bir durumda olduklar takdirde orada haz r bulunan memur veya müstahdemlerinden birine (Teb. K. M.13); muhatab n ikametgah adresinde bulunmad hal için, kendisiyle birlikte oturan ailesi efrad ndan veya hizmetçilerinden birine (Teb. K. m. 16); belli bir yerde devaml olarak meslek veya sanat n icra edenlerin o yerde bulunmad klar taktirde ayn yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine, meslek veya sanat n evinde icra edenlerin memur veya müstahdemlerinden biri bulunmad takdirde birlikte oturan aile efrad ndan veya hizmetcilerinden birine (Teb. K. m.17), otel, hastane, fabrika ve mektep gibi içine serbestce girilemeyen veya aranan n kolayca bulunmas mümkün olmayan yerdekiler için o yeri idare eden veya muhatab n bulundu u k s-

10 62 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 m n amirine (Teb. K. m. 18); mevkuf veya mahkumlar için bulunduklar yerin müdür veya memuruna (Teb. K. m. 19) yap lmas gerekti i belirtilen yasa maddeleri ile hüküm alt na al nm flt r. Kendisine tebligat yap lacak kimse veya muhatap nam na kendisine tebligat yap labilecek kimselerden hiçbirisinin gösterilen adreste bulunmamalar veya tebellü den imtina etmeleri durumunda yap lacak ifllemler de ayn yasan n 21. maddesinde düzenlenmifltir. bb- Teb. Kan. 13, 14, 16, 17 Ve 18. Maddesine Göre Toplu Yaflan lan, Çal fl lan Yerlerde Muhatap Ad na Tebligat Yap lmas Halinde Tebli Tarihine 15 Gün lavesi, Tebligat Yasas n n 21 ve 35. Md. Göre Yap lan Tebli atlarda da Uygulan r M? a- Tebligat Kanunu Madde 20 - (De iflik: 6/6/ /6 md., /4. md.) 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yaz l flah slar, kendisine tebli yap lacak kimsenin muvakkaten baflka yere gitti ini belirtirlerse; keyfiyet ve beyanda bulunan n ad ve soyad tebli mazbatas na yaz larak alt beyan yapan taraf ndan imzalan r ve tebli memuru tebli evrak n bu kiflilere verir. Bu kifliler tebli evrak n kabule mecburdurlar. Kendisine tebli yap lacak kimsenin muvakkaten baflka bir yere gitti- ini belirten kimse, beyan n imzadan imtina ederse, tebli eden bu beyan flerh ve imza eder. Bu durumda ve tebli evrak n n kabulden çekinme halinde tebligat, 21 inci maddeye göre yap l r. Bu maddeye göre yap lacak tebligatlarda tebli, tebli evrak n n 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerle yaz l kiflilere verildi i tarihte veya ihbarnamenin kap ya yap flt r lm flsa bu tarihten itibaren 15 gün sonra yap lm fl say l r. b- Tebligat Tüzü ü Madde 26 - (De iflik: /12170 K.) Bu Tüzü ün 18, l9, 20, 22, 23 ve 24 üncü maddelerinde yaz l kifliler, tebli yap lacak olan n geçici olarak baflka yere gitti ini belirtirlerse, tebli memurunca durum ve beyanda bulunan n kimli i tebli tutana na yaz l r; alt imzalatt r larak tebli edilecek evrak beyan yapana verilir. Bu kifliler, tebli evrak n kabule mecburdurlar; almaktan veya imzadan kaç n rlarsa, tebli i yapan, durumu tutana a yazar ve imzalar /4. md ile Tebligat Yasas n n 20. maddesinde yap lan de ifliklikle, Tebli evrak n n, Md. 13 (Askeri flah slara tebligat), Md. 14 (Sefer halinde tebligat), Md. 16 (Belli bir yerde veya evde meslek veya sanat icra edenlere tebligat), Md. 17 (Otel, Hastahane, Fabrika ve Mektep gibi yerlerde tebligat) ve Md. 18. (Mevkuf ve mahkumlara tebligat) göre yap lmas halinde, bu maddelerde yaz l kiflilere tebli at n verildi i tarihte veya ihbarname kap ya yap flt r lm fl ise bu tarihten itibaren 15 gün sonra tebligat yap lm fl olur. Bu Yasal düzenlemeyle, toplu olarak yaflanan, bar n lan, çal fl lan, hastahane, okul, cezaevi, otel, fabrika, atölye, askeri birlik gibi yerlerde

11 Usulsüz Tebligat Enver Karm fl 63 muhatab n bulunmamas ve tebligat n bizzat yap lamamas halinde, tebligat n muhatap ad na birine yap lmas veya yediemin olarak muhtar, zab taya b rak l p kap s na ihbarname as lmas durumunda, ayn gün muhatab n tebligata haberdar olamayabilece i ve Yasal olarak belli zaman içinde kullanmas gereken haklar n kullanamayaca gerekçesiyle, 15 gün ek süre vererek hakl olarak haberdar olma ve yasal haklar n kullanabilme zaman tan nm flt r. Tebligat tarihine eklenen 15 gün, tebli tarihinden sonra Yasa larda geçmesi gereken süreye dahil edilmez. Baflka bir söylemle tarihinde Tebligat Yasas n n 13, 14, 16, 17 ve 18. maddesine göre yap lan tebligat n tebli tarihine 15 gün ilave edilerek günü tebli at n yap lm fl oldu unun kabulü ve mesela ilams z (genel takipte) haciz karar verilecekse 7 gün ödeme veya itiraz süresinin ayr ca geçmesi ve ancak tarihinde haciz karar verilebilmesi gerekir. cc- Tebli mkans zl veya Muhatab n Tebli de mtina Etmesi Halinde, Zarf n Yediemine B rak larak Tebligat n Yap lm fl Olmas Hali; Tebligat Kanunu Madde 21 - (De iflik: 6/6/ /7 md.) Kendisine tebligat yap lacak kimse veya yukar daki maddeler mucibince tebligat yap labilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellü den imtina ederse, tebli memuru tebli olunacak evrak, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azas ndan birine veyahut zab ta amir veya memuruna imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binan n kap s na yap flt rmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebli olunacak flahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yak n komflular ndan birine, varsa yönetici veya kap c ya da bildirilir. hbarnamenin kap ya yap flt r ld tarih, tebli tarihi say l r. ( /5 md. le ilave edilmifltir.) Muhtar, ihtiyar heyeti azalar, zab ta amir ve memurlar yukar daki f kra uyar nca kendilerine teslim edilen evrak kabule mecburdurlar. Tebligat Tüzü ü Madde 28 - (De iflik Birinci F kra: /12170 K.) Muhatap veya muhatap ad na tebli yap labilecek olanlardan hiç biri gösterilen adreste bulunmazsa, tebli memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komflu, yönetici, kap c, muhtar, ihtiyar kurulu veya meclisi üyeleri, zab ta amir ve memurlar ndan tahkik ederek beyanlar n tebli tutana na yaz p alt n imzalatmas, imzadan çekinmeleri halinde bu durumu yazarak imzalamas gerekir. (De iflik: /12170 K.) Muhatap ölmüflse veya gösterilen adresten devaml olarak ayr lm fl ve yeni adresi de tebli memurunca tespit edilmemiflse, tebli evrak, ç karan mercie geri gönderilir.

12 64 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 Yeni adres tebli memuru taraf ndan tesbit edilmifl ise bu adres tebli mazbatas ndaki mahsus yerine ve tebli evrak ndaki adresin bulundu u tarafa yaz l r. Bu halde; A) Yeni adres, tebli memurunun tevzi bölgesi dahilinde bulundu u takdirde tebligat o adrese yap l r. B) Yeni adres, ayn PTT merkezinin di er bir tevzi bölgesinde veya baflka bir PTT merkezinin m nt kas içinde bulunursa, tebli evrak yeni adreste tebli inin temini için tebli memuru taraf ndan ba l oldu u merkeze iade olunur. Tebligat evrak nda yaz l tarihe kadar 12 nci maddede gösterilen müddetlerden daha az bir zaman kalm fl veya yeni adres yabanc bir memlekete ait ise PTT merkezi tebli evrak n tebligat ç karan mercie geri gönderir. Muhatap ve onun yerine tebligat yap lacak kimseler, o adreste bulunduklar halde tebli in yap laca s rada orada mevcut de illerse 30 uncu maddeye göre muamele yap l r. Tebligat Tüzü ü Madde inci maddenin son f kras nda ve 29 uncu maddede zikredilen ahvalde tebli memuru, tebli olunacak evrak, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclisi azas ndan birine veyahut zab ta amir, veya memuruna imza mukabilinde teslim eder. (De iflik: /12170 K.) Tebli memuru, Tüzü e ekli 2 numaral örne e uygun olarak düzenlenen ihbarnameyi, gösterilen adresteki kap ya yap flt r r. Durumu, muhataba duyurmas n mümkünse en yak n komflular ndan birine, varsa yönetici veya kap c ya da bildirir. hbarnamenin kap ya yap flt r ld tarih, tebli tarihi say l r. Tebligat Tüzü ü Madde 31 - Yukar ki maddenin 1 inci f kras nda zikredilen kimseler, kendilerine teslim edilen tebli evrak n, 3 ay saklamakla mükelleftirler. Tebli evrak muayyen müddeti ihtiva ederse, mezkür evrak ihtiva etti i müddetin bitiminden itibaren 3 ay daha saklan r. Yukar ki maddede yaz l ihbarname kap ya yap flm fl olarak 10 gün kal r. Kanunun 21. md. göre yap lan tebligatlarda, Tüzü ün 28. maddesinin emredici hükmüne ayk r olarak düzenlenen kafleler kullan lmakta...muhatap adreste bulunmad ndan... fleklinde düzenlenen kafle kullan larak tebli parças dairesine iade edilmektedir. Bu flekilde yap lan tebligatlar PTT vas tas yla yap lan tebligatlar n içinde yüksek say lar bulmaktad r. Muhatab n adreste bulunmama sebebi... yaz lmam fl ve beyanda bulunanlar n imzas al nmam fl veya imzadan imtina halleri imzayla do rulanmam fl tebligatlar geçersiz oldu una göre, Yasa hükmüne ayk r flekilde düzenlenmifl kaflelerin kullan lmamas gerekir. Tebligat Yasas n n 21. maddesine göre tebligat yap lmas halinde;

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/2112 K: 2006/3863 T: 19.04.2005 PAYLI TAfiINMAZ F L TAKS M ÖNALIM HAKKI DÜRÜSTLÜK KURALI EYLEML PAYLAfiMA (TMK. m. 2) Özet: Önal m davas na konu olan pay n iliflkin bulundu

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

RET KARARI. ŞİKÂYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ : SOK Başkanlığı Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

RET KARARI. ŞİKÂYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ : SOK Başkanlığı Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü KAMU«UCl (Kamu Başdenetçisi) RET KARARI ŞİKAYET NO : 04.2013.744 KARAR NO : 2013/70 ŞİKÂYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ : SOK Başkanlığı Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Balıklı Mahallesi Osmanlı Caddesi

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2003/15449 KARAR NO: 2004/5354 KARAR TAR H : 18.03.2004 KARAR ÖZET : BEL RL SÜREL fi SÖZLEfiMES YLE ÇALIfiAN fiç N N FARK KIDEM TAZM

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES 2272 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/5607 K: 2003/18351 T: 30.10.2003 fi HUKUKU HUSUMET BAK YE SÖZLEfiME SÜRES DAVACININ BAfiKA B R fite ÇALIfiMASI (BK

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/30661 Karar No. 2010/29154 Tarihi: 15.10.2010 TÜZEL KİŞİYE USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMASI ÖZETİ: Tebligat

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2003/2233 K: 2003/2670 T: 29.9.2003 ORTAKLI IN G DER LMES DAVASI TAfiINMAZ ÜZER NDE B NA BULUNMASI A D YET N TESP T DAVASI (3561 SK. m. 13/j) YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Tercüme Eden: Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 1. Kitap: Kamu Davası ve İlk Soruşturma; 2. Kitap: Yargı

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DA RES

YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES E: 2007/20172 K: 2007/19331 T: 30.10.2007 fi HUKUKU H ZMET TESP T DAVASI HAK DÜfiÜRÜCÜ SÜRE SÜREDEN SONRA VER LEN fie G R fi B LD RGES MADD HATAYA DAYALI

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 2752 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11496 K: 2006/11948 T: 20.11.2006 T CARET HUKUKU KASKO S GORTA S GORTA fi RKET N N RÜCU

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/12143 K: 2003/1022 T: 03.02.2003 TELLALLIK SÖZLEfiMES NDEN CAYAN ALICININ YÜKÜMLÜLÜ Ü (BK m. 161/son) Özet: Tellall k sözleflmesinden cay lmas halinde vazgeçen al c n

Detaylı

PTAL ED LEN HALE KARARINDA DAMGA VERG S KES NT S

PTAL ED LEN HALE KARARINDA DAMGA VERG S KES NT S PTAL ED LEN HALE KARARINDA DAMGA VERG S KES NT S Neslihan ÇTEN NCE* I-G R fi Vergiyi do uran olay kavram, 213 say l Vergi Usul Kanunu nun Vergiyi Do uran Olay bafll kl 19. maddesinde tan mlanm flt r. Buna

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES 2226 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/1913 K: 2005/2338 T: 08.03.2005 KAT MÜLK YET HUKUKU B RDEN ÇOK PARSEL ÜZER NDE KURULU S TELER

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

6099 Sayılı Tebligat Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Getirilen Değişiklikler ve Yürürlük Tarihleri

6099 Sayılı Tebligat Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Getirilen Değişiklikler ve Yürürlük Tarihleri Tebligatın yapılması: Madde 1 Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, bu Kanun hükümleri dairesinde

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES KARARLARI Ceza Dairesi Kararlar 1709 TC YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES E: 2006/8061 K: 2007/6413 T: 08.10.2007 RESM EVRAKTA SAHTEC L K HAK YOKSUNLU U LEHE HÜKÜM Özet: Yap lan

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. "İçtihat Metni"

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İçtihat Metni 12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İHALENİN FESHİ SATIŞ İLANININ BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİĞİ o İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 127 o TEBLİGAT KANUNU (7201) Madde 16 o TEBLİGAT KANUNU (7201)

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı