USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U"

Transkript

1 USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U ENVER KARMIfi (*) BÖLÜM -A TEBL ED LM fi TEBL MAZBATASINA DAYANARAK filem YAPACAK KAMU GÖREVL LER, PTT MEMURUNUN YER NE GET RD TEBL GAT filem N USULSÜZLÜKTEN PTAL EDEB L R M?, USULSÜZ TEBL ATIN SORUMLUSU K MD R? Muhatab n adreste bulunmama sebebi belirtilmemiflse, beyanda bulunanlar veya imtina sebebiyle yerine posta memuru imzalamam flsa, adrese gelinmesi, tebligat n yediemine b rak lmas - 2 nolu formülün muhatab n kap s na as lmas ve komfluya haber verilmesi zincirinde kopukluk varsa veya tebligat kanunu 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21. md. merasimine uygun flerhle tebligat düzenlenmemiflse icra müdürü veya tebligat uygulayan di er kamu görevlileri Posta memurunun bu ifllemini iptal edebilir mi? Usulsüz tebligat iflleminde mesul tutulacak memur, asli görevi olarak tebligat yasas n uygulayan PTT memuru mu?, PTT memurunun disiplin ve idare amiri olmayan, 657 say l Devlet Memurlar Kanunu na göre Posta memuru nun yapt tebligat ifllemini denetlemeyen, disiplin cezas uygulamayan, kendi yanl fl ifllem ve karar n iptal edemedi i gibi, baflka bakanl n memurunun yapt tebligat iptal yetkisi de olmayan, icra müdürü veya tebligata dayanarak ifllem yapan di er kamu görevlileri midir?. 1/a- Yüce Yarg tay 4. Hukuk Dairesinin Usulsüz Tebligata Dayanarak Sat fl Yapan cra Müdürünün Tazminata Mahkum Edilmesi Gerekti- ine Dair Karar : ÖZET: Dava konusu icra takibinin yap ld Samanda cra Müdürlü ünün 1997/2335 say l dosyas içinde mevcut ödeme emrinin tebli ine iliflkin tebligat n "muhatab n da t m saatlerinde adreste bulunmamas nedeniyle Yal Mahallesi muhtar na b rak ld, 2 nolu ka t yap flt r l p, komflusu bulunmad ndan haber b rak lamad ndan" flerhi ile tebli edildi i görülmek- (*) stanbul cra ve flas Müdürü stanbul Barosu Staj E itim Merkezi E itmeni

2 54 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 tedir. Muhatab n adreste bulunmama nedeni tevsik edilmeden yap lan tebligat, Tebligat Yasas n n 21. maddesine ayk r d r. cra Dosyas nda mevcut tebligat bu aç klamalar fl nda incelendi inde, davac n n adreste bulunmama nedeninin tevsik edilmedi i, dolay s yla tebligat n Tebligat Yasas 21. maddeye ayk r oldu u görülmektedir. cra Müdürü tebligat n Tebligat Yasas hükümlerine uygun olarak tebli edilip edilmedi ini denetlemekle yükümlüdür. Tebligat n usulsüz oldu u yukar da yap lan aç klamalar fl nda anlafl ld gibi Samanda cra hukuk mahkemesinin 1999/122 Esas dosyas nda yap lan yarg lama sonucunda verilen karar ile de sabit olmufltur. Yerel mahkemece aç klanan yönler gözetilerek K n n 5. maddesine göre sorumlulu un kapsam belirlenerek hüküm kurulmas gerekirken davan n reddedilmifl olmas ve k sa kararda dava ispatlanamad ndan reddedilmifl olmas na ra men gerekçeli kararda hem husumetten ve hem de esastan ret karar verilmifl olmas usul ve yasaya ayk r olup bozmay gerektirmifltir. Dava: Davac Fevziye A. vekili Avukat MD taraf ndan, daval Adalet Bakanl aleyhine gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine yap lan yarg lama sonunda; Mahkemece davan n husumet ve esastan reddine dair verilen günlü karar n Yarg tayda duruflmal olarak incelenmesi davac vekili taraf ndan süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen duruflma günü için yap lan tebligat üzerine temyiz eden davac vekili Avukat MD ile karfl taraftan daval vekili Avukat AS geldiler. Aç k duruflmaya baflland. Süresinde oldu u anlafl - lan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve haz r bulunanlar n sözlü aç klamalar dinlendikten sonra taraflara duruflman n bitti i bildirildi. Dosyan n görüflülmesine geçildi. Tetkik hakimi taraf ndan haz rlanan rapor ile dosya içerisindeki ka tlar incelenerek gere i görüflüldü: Karar: Dava, tazminat istemine iliflkindir. Davac uzun y llar yurtd fl nda yaflamas na ra men dava d fl... Otomotiv Ltd. fiti. taraf ndan Samanda cra Müdürlü ünde aleyhine yap lan icra takibi s ras nda ç kar lan ödeme emrine iliflkin tebligat n usulüne uygun olarak tebli edilmedi i gözetilmeksizin icra takibinin kesinlefltirilerek zmir Karfl yaka fiemikler Mahallesi 16 nolu parsel üzerindeki apartman dairesinin sat fl nedeniyle u rad zarar n cra flas kanunun 5. maddesi gere ince tahsilini istemifl, daval cra Müdürünün tebligat n usulüne uygun yap l p yap lmad n inceleme sorumlulu u bulunmad ndan davan n reddini savunmufl, yerel mahkemece davan n reddine karar verilmifltir. Dava konusu icra takibinin yap ld Samanda cra Müdürlü ünün 1997/2335 say l dosyas içinde mevcut ödeme emrinin tebli ine iliflkin tebligat n "muhatab n da t m saatlerinde adreste bulunmamas nedeniyle Yal Mahallesi muhtar na b rak ld, 2 nolu ka t yap flt r l p, komflusu bulunmad ndan haber b rak lamad ndan" flerhi ile tebli edildi i görülmektedir. Tebligat Yasas n n 21. maddesi ve Tebligat Tüzü ünün 28. maddesi birlikte de erlendirildi inde; muhatab n adreste bulunmamas halinde, muhatap ad na tebli yap labilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste bulun-

3 Usulsüz Tebligat Enver Karm fl 55 mazsa tebli memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komflu, yönetici, kap c, muhtar, ihtiyar kurulu ve meclis üyeleri, zab ta amir ve memurlar ndan tahkik ederek beyanlar n tebli tutana na yaz p alt n imzalatmas, imzadan çekinmeleri halinde bu durumu yazarak kendisinin imzalamas gerekir. An lan düzenleme ile PTT memuruna ilgilinin neden adreste bulunmad n tahkik etme görevi yüklenmifltir. Adreste bulunmama nedeni tevsik edilmeden yap lan tebligat Tebligat Yasas n n 21. maddesine ayk r d r. cra Dosyas nda mevcut tebligat bu aç klamalar fl nda incelendi- inde davac n n adreste bulunmama nedeninin tevsik edilmedi i, dolay s yla tebligat n Tebligat Yasas 21. maddeye ayk r oldu u görülmektedir. cra Müdürü tebligat n Tebligat Yasas hükümlerine uygun olarak tebli edilip edilmedi ini denetlemekle yükümlüdür. Tebligat n usulsüz oldu u yukar da yap lan aç klamalar fl nda anlafl ld gibi Samanda cra hukuk mahkemesinin 1999/122 Esas dosyas nda yap lan yarg lama sonucunda verilen karar ile de sabit olmufltur. Yerel mahkemece aç klanan yönler gözetilerek K n n 5. maddesine göre sorumlulu un kapsam belirlenerek hüküm kurulmas gerekirken davan n reddedilmifl olmas ve k sa kararda dava ispatlanamad ndan reddedilmifl olmas na ra men gerekçeli kararda hem husumetten ve hem de esastan ret karar verilmifl olmas usul ve yasaya ayk r olup bozmay gerektirmifltir. Temyiz olunan karar n aç klanan nedenlerle BOZULMASINA ve temyiz eden davac vekili için takdir olunan lira duruflma avukatl k ücretinin daval ya yükletilmesine ve peflin al nan harc n istek halinde geri verilmesine gününde oybirli iyle karar verildi... (Yarg tay. 4. Hukuk Dairesi E: 2002/8860, K: 2003/344 say ve tarihli karar, 2004 S. Kan. Md. 5, 7201 S. Kan. Md. 21) fleklinde içtihatta bulunmufltur. b- Di er taraftan, cra Mahkemeleri nin kararlar n, Yüksek Mahkeme olarak inceleme Dairesi olan Yarg tay 12. Hukuk Dairesi cra Müdürü, Tebligat n Usulsüzlü üne kendili inde karar veremez yolunda kararl l kla sürdürdü ü çtihatlar nda; l- Özet: Tebligat n usulsüzlü ü hakk nda icra memurunun karar verme yetkisi bulunmay p, bu konuda ilgilinin Tetkik Merciine baflvurmas gerekir....borçlu hakk nda kambiyo senetlerine mahsus yolla takip yap lm fl ve ödeme emri tarihinde tebli edilmifltir. Borçlu tarihinde icra memurlu una baflvurarak tebli at n usulsüz oldu unu, tarihinde hakk ndaki takibe muttali oldu unu beyan etmifl, icra memuru tebli at n usulsüzlü ünü kabul ederek tebli at n geçersiz say lmas na ve alacakl vekilinin diledi i takdirde borçluya yeniden ödeme emri tebli ine karar vermifl, alacakl vekilinin haciz talebinin reddedilmesi üzerine, alacakl icra memuru muamalesine mercide flikayette bulunmufl ve merci flikayeti reddetmifltir. Bu karar, alacakl taraf ndan temyiz edilmifltir.

4 56 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 Özetlenen flu duruma göre borçlunun, icra muamalesine karfl ö rendi- ini iddia etti i tarihinden itibaren K n n 16. maddesi gere ince tebli at n usulsuzlü üne dair flikayetini, 7 gün içersinde icra tetkik merciine bildirmesi ve tarihinden itibaren 5 gün içersinde esasa ait itirazlar n itiraz türüne göre merciye ve icra memurlu una bildirmesi gerekir say l Tebligat Kanunu nun 32. maddesi hükümlerine göre bu flekilde yap lacak flikayetin incelenmesi tetkik merciine aittir. cra memurunun tebli at n usulsüzlü üne dair iddia hakk nda karar verme yetkisi yoktur. Di er taraftan icra memurunun tebli at n usulsüzlü- üne dair karar verip yeniden ödeme emri ç kar lms na dair karar vermesi yasaya ayk r oldu undan, takibin kesinleflti ine iliflkin alacakl flikayetinin bu nedenle kabulü gerekirken redddilmesi esas yönden yanl flt r. Di er taraftan, borçlu tarihinde hakk ndaki takibe muttali oldu unu bildirdi ene göre, bu tarihten itibaren 5 gün içersinde itiraz n uslü veçhile yapt takdirde 7201 say l Tebligat kanunun 32. mddesi gere ince bu itiraz n mevcudiyeti muvacehesinde borçluya yeniden ödeme emri ç kar lmas na lüzum yoktur. cra memurunun yasan n bu hükmüne ra men yeniden ödeme emri ç kar lmas na karar vermesi de yanl fl oldu- undan, flikayetin bu flekilde de erlendirilmesi icap eder. Borçlu, imzan n esas na iliflkin bir itiraz yapmay p, bonolar imza edenlerin kooperatifi temsil ve ilzama yetkili olmad klar ndan dolay borçlu olmad n bildirdi- ine göre, bu itiraz n K n n 168. maddesinin 4. bendi ile ilgili bir yönü olmay p, 5. bendi ile ilgili oldu undan mercie yap lmas gerekirdi. craya yap lan bu tür itiraz geçersiz olup, bu yönden de takibin kesinleflti i göz önünde tutulmadan flikayetin reddine karar verilmesi de kabul flekline göre yasaya ayk r d r.. (Y. 12 HD gün E: 4315, K: 5997 say l karar ) (1) ll- Özet: K 16. Md. göre, memur ifllemleri olmas sebebiyle Tebligat Kanunu na ayk r bulunan tebli ata iliflkin flikayetlerin de mercice halledilmesi gerekir... K md. ihalenin feshine iliflkin taleplerin flikayet yolu ile halledilmesi gerekece ini aç klad gibi, bu yasan n 16. maddesi de memur ifllemleri olmas sebebiyle Tebligat kanununa ayk r bulunan tebli ata iliflkin flikayetlerin de mercice halledilmesi gerekece ini aç klam fl ve ipote in paraya çevrilmesi yolu ile yap lan takiplere iliflkin olarak gönderilen icra emirlerine karfl itirazlar n da mercice yap lmas n yine bu yasan n di er hükümleri belirtmifltir. Brçlu bu üç yönden mercie bidayette tarihinde müracatta bulunarak flikayette bulunmufl ve ancak alacakl olarak takiple alakas z olan M. yi dilekçesinde göstermifltir. Merci esas takip dosyas n celbederek alacakl olark gösterilen M. nin bu takipde ilgisi bulunmad ndan dolay flikayeti husumet yönünden reddetmifltir. Borçlu ilgilileri göstererek yeni bir dilekçe vererek isteklerini mercie arzetmifltir. (1) T. Uyar, cra Hukukunda fiikayet, 2. bask sayfa 35,

5 Usulsüz Tebligat Enver Karm fl 57 Olaya, HUMK un dava ikame usulünün uygulanmas na olanak yoktur. fiu halde mercii talep hakk nda K n n flikayete iliflkin usulü uygulamakla mükellef oldu undan, flikayetin niteli ine göre delil toplanmas gerekece- inden, duruflma yap lmas n icabettirir. cra tetkik mercii bidayette verilen flikayet dilekçesi üzerine icra dosyas n tetkik ederek ilgililerine tebligat yapt r p duuflma yapmas gerekirdi. fiikayetten amaç icra ifllemlerinin düzeltilmesi, slah edilmesi oldu una göre, ilgililerin flikayet dilekçesinde yanl fl gösterilmesi flikayetin husumet yönünden reddine gerektirmez ve bu halde tarihli karar yaln z yanl fl olarak alacakl gösterilen L. Yönünden hüküm ifade eder nitelikte olup, iflin esas incelenmedi inden flikayet süresinin mevdei olarak ilk dilekçenin verildi i tarihinin al nmas gerekir. Bu itibarla, brçlunun bilahare verdi i dilekçe tarihinin 7 günlük süreye bafllang ç olarak al nmas isabetsizdir... (Y. 12. HD tar. E: 4346, K: 6550) (2) lll-özet: Usulsüz tebligat halinde, tebli tarihinin düzeltilmesine icra müdürü de il, Tetkik Merci karar verebilir.... cra memurunun yetkisi d fl nda, tebli tarihini düzeltilmesinin mümkün bulunmad, böyle bir tasarrafun hukuki sonuç do urmayaca, tebli tarihinin beyan edilen tarih olarak düzeltilmesine dair, mercice verilmifl ve kesinleflmifl bir karar olmad nazara al nmadan, K. 67. maddesinde yaz l mecburitte dayal süresinde yap lmayan itiraz n kabul olunmas isabetsiz, temyiz itirazlar yerinde görülmekle, mercii karar n n K ve HUMK.nun 428. maddeleri uyar nca bozulmas na, gününde oybirli iyle karar verildi... (Y. 12. HD tarih E: 7518, K say l karar ) lv-özet: cra Müdürü nün (yard mc s n n) ödeme emrinin borluya usulüne uygun olarak tebli edilmemifl oldu unu kendili inden gözeterek, alacakl n n haciz talebini reddedemez....tebligat K. nun 21. Md. göre yap lan tebligat n yasaya uygun olup olmad n n takdir ve tesbiti memura ait de ildir. Bu hususta flikayet vaki oldu u takdirde, tebligat n usulüne uygun olup olmad hakk nda ve tebli tarihinin düzeltilmesi gerekip gerekmedi ine, Tebligat K. nun 32. maddesi de nazara al narak mercice karar verilir. Memurun görevi d fl nda yapt muamalenin iptaline karar vermek suretiyle, flikayetin kabul gerekirken, tebligat n muhatab taraf ndan tebli ata yönelik bir flikayet varm flcas na, yaz l flekilde karar verilmesi isabetsiz, temyiz itirazlar yerinde görüldü ünden mercii karar n n K ve HUMK un 428. maddeleri uyar nca bozulmas na, gününde oybirli iyle karar verildi... (Y. 12. HD tarih E: 8519, K. 9294) say l Tebligat K nun 32. maddesi hükümlerine göre tebli at n usulsüzlü üne dair- yap lacak flikayetin tetkiki mercie aittir. cra memu- (2) Y. Kararlar Dergisi, 1978/2 Sayfa 238

6 58 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 runun tebli at n usulsüzlü üne dair iddia ve hakk nda karar verme yetkisi yoktur. Di er taraftan icra memuru tebli at n usulsüzlü üne dair karar verip yeniden ödeme emri ç karmas na dair karar vermesi yasaya ayk r oldu undan, takibin kesinleflti ine iliflkin alacakl flikayetinin bu nedenle kabulü gerekirken reddedilmesi esas yönünden yanl flt r... (Y. 12. HD tarih E:4315, K: 5997 say l karar ) (3) Yüce Yarg tay 4. Hukuk dairesi nin karar ndan da görülece i gibi, Tebli at kendisi yapmad halde, usulsüz tebligatlardan dolay Yarg lanan ve son zamanlarda Tazminatlara mahkum edilen ve tafl nmaz sat fl gibi bir dosyada bazen l00 lere varan, ço unlukla usulsüz veya 35. maddeye göre adrese as larak, Tebligat Yasas n n 21. Md. cümlesinde Muhtar, htiyar Heyeti, Zab ta veya Emniyete b rak larak yap lan tebligatlarla, ço unlukla muhatab n ulaflamad bu tür habervermelere dayan larak, borçlunun ödeme ve Yasal itiraz-flikayet haklar n kullanamadan, tafl nmaz n n sat fl n yapan, haciz uygulayan, karar veren Kamu Görevlileri zor durumda kalmaktad rlar. Hukukun temel kural herkesin yapt ifl, eylem, verdi i karardan bizzat kendisinin sorumlu tutulmas d r. Bir dari birimin, Bakanl n, Kamu Görevlisinin yapt ifl, verdi i karar veya yapt tasarruf Yarg denetimine aç ksa ve yak nma ba ms z Mahkeme lere götürülebiliniyorsa, hukuka uygunlu u Mahkeme taraf nda incelenip karar alt na al nmas gerekir. Ya da dare nin daimi gözetim ve denetimi alt nda o ifl yap l yorsa, 657 Say l Yasa, ç Disiplin, Tüzük, Yönetmelik hükümlerine göre disiplin amiri, Müdürü veya denetim görevi verilmifl Memurlar taraf ndan bir merasim içinde yap lan tebli at n da hukuka uygunlu u denetlenip, incelenmesi ve uygulama için dairesine tebligat parças n n iade edilmesi, Kanun ve Tüzü e uygun tebligat yap lmam fl ise, Merciine iade edilmeden öncelikle eksikli in ikmali yoluna gidilmesi dare Hukuku ve Kamu düzeninin gere idir. Bizzat Tebligat Kanun ve Tüzü ünü uygulayan PTT Memurlar, Amir, Denetleyici ve Disiplin Amirleri yerine ve bu incelemelerden geçtikten sonra parças iade edilmifl oldu u kabul edilen Tebli at n, asli görevi olmayan cra Müdürü veya di er Kamu görevlileri taraf ndan tebligat kanunu ve tüzü üne uygun de ildir, iptal karar verdim diyerek yap lan tebli at yok saymas, asl nda önü al nmaz hak kay plar ve sorumluluklar do uracakt r. a- Ödeme emri tebli at n n iptal edilerek haciz karar verilmemesi, borçlunun bu arada alacakl lar ndan mallar n kaç rmas ve daha sonra Yarg karar yla asl nda bu tebligat n usulüne uygun oldu u fleklinde bir karar verilmesi ve bu arada kaç r lan, devredilen borçlunun mallar na bir daha ulafl lamamas nda do an sorumlu a, (3) T.Uyar. cra Hukukunda Haciz 2. Bask, Saya 190

7 Usulsüz Tebligat Enver Karm fl 59 b- Ço unlukla rehin ve haciz yoluyla takiplerde büyük mebla lara varan alacaklar teminen, borçlu tafl nmazlar n n sat fl ilan n n K 127. madesine göre borçlular ve ifltirak alacakl lar, hissedarlara yap lan tebligatlardan birinin usulsüz olmas ve bu sebeple sat fl n cra Müdürü taraf nda re sen durdurulmas, ancak sonradan Yarg karar yla, tebligat n usulüne uygun oldu u fleklinde bir karar ç kmas halinde, geçikecek günler faizi, munzam zarar, gazete ilan ve masraflar ndan dolay mesuliyet haline çözüm bulunmas gerekir. Tebligat Kanun u, Tüzü ü, Yönetmeli i, Postada Tebligat fllemleri Rehberi, PTT Personel Yönetmeli i.. gibi düzenlemelere ra men, tebli at n yap lmas na memur olmayan di er kamu görevlileri, usulsüz tebligattan dolay verdikleri karar ve yapt klar ifllemlerden sorumlu tutulmamalar gerekir. Kamu ciddiyetinin sa lanmas ve görev bilincinin afl lanmas için, Yasaya uygun görevini yapmayan Kurum ve Personelin sorumlu tutulmas gerekir Say l Tebligat Kanunu Madde 1 - (De iflik: 6/6/ /1 md.) Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy hükmi flahsiyetleri, barolar ve noterler taraf ndan yap lacak bilcümle tebligat, bu Kanun hükümleri dairesinde Posta ve Telgraf Teflkilat Genel Müdürlü- ü veya memur vas tas yla yap l r. POSTADA TEBL GAT filemler REHBER : Madde 3- Kazai ve idari tebligat ile vergi tebligat bu rehberde gösterilen usullerle PTT arac l yla yap l r. Madde 20- Tebli evrak, Teslim Belgesi ve tebligat defterinin ilgili sütununa her tebli evrak için ayr ayr imza al nmak suretiyle tebli ifllemini yapacak da t c ya teslim edilir. Madde 68- Tebli mazbatas, tebli in ne zaman nerede ve kime yap ld n ispatlayan tek belgedir. Bu sebeple tebli mazbatas, tebli memuru taraf ndan, tebli yerinde tam ve okunakl bir flekilde düzenlenir. Madde 70- Muhatab na tebli edilen evraka ait tebli mazbatalar ile tebli edilemeyen tebli evrak, ç karan mercie verilmek üzere tebli memuru taraf ndan geri getirilir. Tebli memurundan al nan tebli mazbatalar, tetkik edildikten sonra tebligat defterindeki kay tlar karfl s nda ilgili sütunlara tebli tarihi ve ç - karan mercie verildikleri tarih; tebli edilemeyen tebligat evrak da yine tebligat defterindeki kay tlar karfl s nda ilgili sütunlara tebli edilememe sebebi ve ç karan mercie iade edildi i tarih yaz ld ktan sonra usulü gere- ince ilgili mercie verilir. Tebli edilemeyen tebli evrak ndan ç karan mercie geri verilmek üzere baflka bir merkeze gönderilmesi gerekenlerin, tebligat defterindeki kay tlar karfl s nda düflünceler sütununa gönderildikleri merkezin ad yaz l r. Tebli al nd lar da merkezde ayl k s ras na göre saklan r.

8 60 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 Madde 76- Tebli ifllemlerinde kusuru tespit edilen personel hakk nda ayr ca Türk Ceza Kanunu hükümleri de tatbik edilece inden görevli personelin bu görevi dikkatle eksiksiz ve hatas z yapmas gerekir. PTT PERSONEL YÖNETMEL : Madde 46- Çal flman n de erlendirilmesi, personelin ifli ile ilgili yetenekleri, genel durum ve davran fllar bak m ndan olumlu ve olumsuz niteliklerinin belli bir devre içinde amirleri taraf ndan sistemli olarak bir rapor halinde belirtilmesidir. Madde 43- Hizmet içi e itim, Teflekkül personelinin iflleri ile ilgili pratik ve teorik bilgilerinin art r lmas, ifle ait beceriler kazand r lmas, davran fllar n n olumlu yönde gelifltirilmesi için yap lan ve bu suretle hizmette verim, ekonomi ve etkenlik sa layan çal flmalard r. Madde 112- Disiplin cezalar, Teflekkül hizmetlerinin gere i gibi yürütülmesini sa lamak amac ile bu Yönetmeli e tabi personelin görevleri ile ilgili kusurlu hareketleri halinde verilmesi gereken idari cezalard r. Madde 130 Baflmüdürlükler ile Genel Müdürlü e do rudan ba l ünitelerde personel hakk nda disiplin ifllemlerini yürütmeye ve disiplin cezas vermeye yetkili olan bir <<Teflkilat Disiplin Kurulu>> kurulur. Bu Kurul, ünite amirinin veya görevlendirece i yard mc lar ndan birinin baflkanl nda personel ve muhasebe servis amirleri ve konu ile ilgili di er servis amirinden teflekkül eder. Görüldü ü gibi 7201 Say l Tebligat Yasas n n 1. maddesi, tebli at n yap lmas n Posta ve Telgraf Teflkilat Genel Müdürlü ü ne vermifltir. 657 Say l Devlet Memurlar Yasas na tabi PTT nin tebligat (posta) görevlileri taraf nda tebligatlar yap lmaktad r. Posta Tebligat fllemleri Rehberi de tebligatlar n teslim al nmas n, adresleri itibar yla da t m n ve Tebligat Memuruna zimmetlenmesini, tebli at n yap lma fleklini, geri al nmas n, incelenmesi ve Merciine iadesini düzenlemifltir. Kamu kurumu olan ve Yasa dan görev ve yetkisini alan PTT Devlet Memurlar taraf ndan Tebligat Yasas ve Nizamnamesi uygulanarak tebligat ifllemleri yap lmaktad r. Tebligat n, Tebligat Kanunu ve Tüzü üne göre düzenlenip düzenlenmedi ini, tabii olarak bu ifl için ücret alan PTT Kurumunun amir, Müdür ve denetleyicileri taraf nda yap lmas, usulsüz tebligatlardan da zincirleme olarak kendilerinin sorumlu olmas gerekir. Sorumlulu u olmayan bir ifl ve eylemin verimli, kaliteli ve emsalleriyle yar flabilir olmas da mümkün de ildir. Sorumluluk ayn zamanda görevin bilinçli ve etkin yap lmas, meslek içi e itim kurslar aç larak görevlilerin e itilmesi, belli aral klarla kendini yetifltirme ve yenileme s navlakr nda baflar l olmayanlara yapt r mlar uygulanmas ve göreve kabul edilirken iflinin ehli bireylerin Kamu ya al nmas n n da yol ve yön-

9 Usulsüz Tebligat Enver Karm fl 61 temidir. Ça dafll k, dava ve takip ekonomisi, verimlilik, serbest yar flma ve ilerleme bu flekilde sa lanabilir. PTT Memuru ve denetleyenlerinin yapt yanl fl tebligatta kendileri yerine, baflka daire ve kurumun görevlilerinin sorumlu tutulmas, adalet dengesine ve dare Hukuku na da uygun olmad gibi, aksi durumda flu andaki gibi %80 lere varan usulüne uygun yap lmayan tebligatlar n sürekli iptali halinde, Kamu idaresi, Yarg ve Ekonomik hayat çok zarar görecektir. 2- YILLAR ÖNCE TAPU Mdr. TRAF K Mdr. VERG DA RES Mdr.... ne B LD R LEN, ANCAK TAY N, EMEKL L K, NAK L... SEBEPLERiYLE O ADRES TERKETM fi OLAN YURTAfiLARIN, ANILAN ADRES N KAPISINA 35. M YE GÖRE TEBL GAT YAPIfiTIRILMAK SURET YLE BELGES Z BORÇLANDIRILMASI, TAfiINMAZLARININ SATIfiI, BOfiANMA, ALACAK DAVA ve TAK PLER SONUÇLANDIRILIR MI? YURTTAfiLARIN, Ç filer BAKANLI I YOLUYLA YURT Ç, DIfi filer BAKANLI I VASITASIYLA YURTDIfiI EV ve fiyer TEBL GAT ADRESLER NE ULAfiIMININ SA LANMASI: aa- TEBL GAT YASASI ve UYGULANMMASI: Tebli ile ilgili 7201 say l Tebligat Kanunu ve Tüzü ü hükümleri tamamen fleklidir. Kanun ve Tüzü ün amac, tebli in muhatab na ulaflmas ve bu hususun belgeye ba lanmas d r. Bu nedenle kanun ve tüzük hükümlerinin ayr nt lar na kadar uygulanmas gerekir. Kural olarak tebligat, tebli yap lacak flahsa bilinen son adresinde yap l r. Ancak tebli i alacak kiflinin müracaat n n bulunmas, kabulü kofluluyla her yerde yap labilir. (Teb. K. M. l0) Tebligat n muhatab ad na almaya yetkili kimseler yasayla ayr ca belirtilmifltir. Bu cümleden olarak tebli at n vekil vas tas ile takip edilen ifllerde vekile (Teb. K. M.11); tüzel kiflilerde yetkili temsilciye, bunlar birden ziyade ise yaln z birine, (Teb. K. M.12); tüzel kifliler ad na kendilerine tebligat yap lacak kimselerin mutad ifl saatlerinde bulunamamalar veya o s rada evrak bizzat alamayacak bir durumda olduklar takdirde orada haz r bulunan memur veya müstahdemlerinden birine (Teb. K. M.13); muhatab n ikametgah adresinde bulunmad hal için, kendisiyle birlikte oturan ailesi efrad ndan veya hizmetçilerinden birine (Teb. K. m. 16); belli bir yerde devaml olarak meslek veya sanat n icra edenlerin o yerde bulunmad klar taktirde ayn yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine, meslek veya sanat n evinde icra edenlerin memur veya müstahdemlerinden biri bulunmad takdirde birlikte oturan aile efrad ndan veya hizmetcilerinden birine (Teb. K. m.17), otel, hastane, fabrika ve mektep gibi içine serbestce girilemeyen veya aranan n kolayca bulunmas mümkün olmayan yerdekiler için o yeri idare eden veya muhatab n bulundu u k s-

10 62 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 m n amirine (Teb. K. m. 18); mevkuf veya mahkumlar için bulunduklar yerin müdür veya memuruna (Teb. K. m. 19) yap lmas gerekti i belirtilen yasa maddeleri ile hüküm alt na al nm flt r. Kendisine tebligat yap lacak kimse veya muhatap nam na kendisine tebligat yap labilecek kimselerden hiçbirisinin gösterilen adreste bulunmamalar veya tebellü den imtina etmeleri durumunda yap lacak ifllemler de ayn yasan n 21. maddesinde düzenlenmifltir. bb- Teb. Kan. 13, 14, 16, 17 Ve 18. Maddesine Göre Toplu Yaflan lan, Çal fl lan Yerlerde Muhatap Ad na Tebligat Yap lmas Halinde Tebli Tarihine 15 Gün lavesi, Tebligat Yasas n n 21 ve 35. Md. Göre Yap lan Tebli atlarda da Uygulan r M? a- Tebligat Kanunu Madde 20 - (De iflik: 6/6/ /6 md., /4. md.) 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yaz l flah slar, kendisine tebli yap lacak kimsenin muvakkaten baflka yere gitti ini belirtirlerse; keyfiyet ve beyanda bulunan n ad ve soyad tebli mazbatas na yaz larak alt beyan yapan taraf ndan imzalan r ve tebli memuru tebli evrak n bu kiflilere verir. Bu kifliler tebli evrak n kabule mecburdurlar. Kendisine tebli yap lacak kimsenin muvakkaten baflka bir yere gitti- ini belirten kimse, beyan n imzadan imtina ederse, tebli eden bu beyan flerh ve imza eder. Bu durumda ve tebli evrak n n kabulden çekinme halinde tebligat, 21 inci maddeye göre yap l r. Bu maddeye göre yap lacak tebligatlarda tebli, tebli evrak n n 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerle yaz l kiflilere verildi i tarihte veya ihbarnamenin kap ya yap flt r lm flsa bu tarihten itibaren 15 gün sonra yap lm fl say l r. b- Tebligat Tüzü ü Madde 26 - (De iflik: /12170 K.) Bu Tüzü ün 18, l9, 20, 22, 23 ve 24 üncü maddelerinde yaz l kifliler, tebli yap lacak olan n geçici olarak baflka yere gitti ini belirtirlerse, tebli memurunca durum ve beyanda bulunan n kimli i tebli tutana na yaz l r; alt imzalatt r larak tebli edilecek evrak beyan yapana verilir. Bu kifliler, tebli evrak n kabule mecburdurlar; almaktan veya imzadan kaç n rlarsa, tebli i yapan, durumu tutana a yazar ve imzalar /4. md ile Tebligat Yasas n n 20. maddesinde yap lan de ifliklikle, Tebli evrak n n, Md. 13 (Askeri flah slara tebligat), Md. 14 (Sefer halinde tebligat), Md. 16 (Belli bir yerde veya evde meslek veya sanat icra edenlere tebligat), Md. 17 (Otel, Hastahane, Fabrika ve Mektep gibi yerlerde tebligat) ve Md. 18. (Mevkuf ve mahkumlara tebligat) göre yap lmas halinde, bu maddelerde yaz l kiflilere tebli at n verildi i tarihte veya ihbarname kap ya yap flt r lm fl ise bu tarihten itibaren 15 gün sonra tebligat yap lm fl olur. Bu Yasal düzenlemeyle, toplu olarak yaflanan, bar n lan, çal fl lan, hastahane, okul, cezaevi, otel, fabrika, atölye, askeri birlik gibi yerlerde

11 Usulsüz Tebligat Enver Karm fl 63 muhatab n bulunmamas ve tebligat n bizzat yap lamamas halinde, tebligat n muhatap ad na birine yap lmas veya yediemin olarak muhtar, zab taya b rak l p kap s na ihbarname as lmas durumunda, ayn gün muhatab n tebligata haberdar olamayabilece i ve Yasal olarak belli zaman içinde kullanmas gereken haklar n kullanamayaca gerekçesiyle, 15 gün ek süre vererek hakl olarak haberdar olma ve yasal haklar n kullanabilme zaman tan nm flt r. Tebligat tarihine eklenen 15 gün, tebli tarihinden sonra Yasa larda geçmesi gereken süreye dahil edilmez. Baflka bir söylemle tarihinde Tebligat Yasas n n 13, 14, 16, 17 ve 18. maddesine göre yap lan tebligat n tebli tarihine 15 gün ilave edilerek günü tebli at n yap lm fl oldu unun kabulü ve mesela ilams z (genel takipte) haciz karar verilecekse 7 gün ödeme veya itiraz süresinin ayr ca geçmesi ve ancak tarihinde haciz karar verilebilmesi gerekir. cc- Tebli mkans zl veya Muhatab n Tebli de mtina Etmesi Halinde, Zarf n Yediemine B rak larak Tebligat n Yap lm fl Olmas Hali; Tebligat Kanunu Madde 21 - (De iflik: 6/6/ /7 md.) Kendisine tebligat yap lacak kimse veya yukar daki maddeler mucibince tebligat yap labilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellü den imtina ederse, tebli memuru tebli olunacak evrak, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azas ndan birine veyahut zab ta amir veya memuruna imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binan n kap s na yap flt rmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebli olunacak flahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yak n komflular ndan birine, varsa yönetici veya kap c ya da bildirilir. hbarnamenin kap ya yap flt r ld tarih, tebli tarihi say l r. ( /5 md. le ilave edilmifltir.) Muhtar, ihtiyar heyeti azalar, zab ta amir ve memurlar yukar daki f kra uyar nca kendilerine teslim edilen evrak kabule mecburdurlar. Tebligat Tüzü ü Madde 28 - (De iflik Birinci F kra: /12170 K.) Muhatap veya muhatap ad na tebli yap labilecek olanlardan hiç biri gösterilen adreste bulunmazsa, tebli memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komflu, yönetici, kap c, muhtar, ihtiyar kurulu veya meclisi üyeleri, zab ta amir ve memurlar ndan tahkik ederek beyanlar n tebli tutana na yaz p alt n imzalatmas, imzadan çekinmeleri halinde bu durumu yazarak imzalamas gerekir. (De iflik: /12170 K.) Muhatap ölmüflse veya gösterilen adresten devaml olarak ayr lm fl ve yeni adresi de tebli memurunca tespit edilmemiflse, tebli evrak, ç karan mercie geri gönderilir.

12 64 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 Yeni adres tebli memuru taraf ndan tesbit edilmifl ise bu adres tebli mazbatas ndaki mahsus yerine ve tebli evrak ndaki adresin bulundu u tarafa yaz l r. Bu halde; A) Yeni adres, tebli memurunun tevzi bölgesi dahilinde bulundu u takdirde tebligat o adrese yap l r. B) Yeni adres, ayn PTT merkezinin di er bir tevzi bölgesinde veya baflka bir PTT merkezinin m nt kas içinde bulunursa, tebli evrak yeni adreste tebli inin temini için tebli memuru taraf ndan ba l oldu u merkeze iade olunur. Tebligat evrak nda yaz l tarihe kadar 12 nci maddede gösterilen müddetlerden daha az bir zaman kalm fl veya yeni adres yabanc bir memlekete ait ise PTT merkezi tebli evrak n tebligat ç karan mercie geri gönderir. Muhatap ve onun yerine tebligat yap lacak kimseler, o adreste bulunduklar halde tebli in yap laca s rada orada mevcut de illerse 30 uncu maddeye göre muamele yap l r. Tebligat Tüzü ü Madde inci maddenin son f kras nda ve 29 uncu maddede zikredilen ahvalde tebli memuru, tebli olunacak evrak, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclisi azas ndan birine veyahut zab ta amir, veya memuruna imza mukabilinde teslim eder. (De iflik: /12170 K.) Tebli memuru, Tüzü e ekli 2 numaral örne e uygun olarak düzenlenen ihbarnameyi, gösterilen adresteki kap ya yap flt r r. Durumu, muhataba duyurmas n mümkünse en yak n komflular ndan birine, varsa yönetici veya kap c ya da bildirir. hbarnamenin kap ya yap flt r ld tarih, tebli tarihi say l r. Tebligat Tüzü ü Madde 31 - Yukar ki maddenin 1 inci f kras nda zikredilen kimseler, kendilerine teslim edilen tebli evrak n, 3 ay saklamakla mükelleftirler. Tebli evrak muayyen müddeti ihtiva ederse, mezkür evrak ihtiva etti i müddetin bitiminden itibaren 3 ay daha saklan r. Yukar ki maddede yaz l ihbarname kap ya yap flm fl olarak 10 gün kal r. Kanunun 21. md. göre yap lan tebligatlarda, Tüzü ün 28. maddesinin emredici hükmüne ayk r olarak düzenlenen kafleler kullan lmakta...muhatap adreste bulunmad ndan... fleklinde düzenlenen kafle kullan larak tebli parças dairesine iade edilmektedir. Bu flekilde yap lan tebligatlar PTT vas tas yla yap lan tebligatlar n içinde yüksek say lar bulmaktad r. Muhatab n adreste bulunmama sebebi... yaz lmam fl ve beyanda bulunanlar n imzas al nmam fl veya imzadan imtina halleri imzayla do rulanmam fl tebligatlar geçersiz oldu una göre, Yasa hükmüne ayk r flekilde düzenlenmifl kaflelerin kullan lmamas gerekir. Tebligat Yasas n n 21. maddesine göre tebligat yap lmas halinde;

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P Fatma Burcu SAVAfi* G R fi potek 1, muayyeniyet prensibine uymak kofluluyla mevcut bulunan veya ileride do mas muhtemel ya da kesin olan bir alacak olmak üzere

Detaylı

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I Av.F L Z SARAÇ (*) I. K TLE LET fi M ARAÇLARI LE REKLAM YASA ININ HLAL A. GENEL OLARAK Reklam; geçmiflten günümüze de in süregelen bir iletiflim, bir bilgilendirme arac

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D Arfl. Gör. RAMAZAN DURGUT G R fi Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) k ymetli evrak bafll - n tafl yan üçüncü kitab n n dördüncü fasl nda düzenlenmifltir.

Detaylı

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI YRD. DOÇ. DR. VURAL SEVEN (*) G R fi Ülkemizdeki çeflitli limanlarda k lavuz alma zorunlulu u bulunmaktad r. K lavuz ise, liman,

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*)

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) GÜNEfi AYYILDIZ (**) Girifl Tüm dünyada sanayileflmenin artmas ve köyden kente göçle beraber artan konut ihtiyac, flehirlerin büyümesine neden olmaktayd.

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR.

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. C E Z A H U K U K U D E R G S N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. I SUÇ VE CEZA CRIMEN E POENA CEZA HUKUKU DERG S ISSN: 1308-0474 Sahibi Türk Ceza

Detaylı