r ~--~~ ~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2"

Transkript

1 r ~--~~ ~ istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM KURUMLARıNıN...,.... EGITIMDEKI YERI - SEMiNEA - 14 EKiM ~L ~-=====~==~~

2 İSTANBUL TİCArtET ODASI YAYIN NO : TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ EĞİTİMDEKİ YERİ - SEMİNER - 14 Ekim 1992

3 Can Matbaa Tel:

4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Açış Konuşması Atalay ŞAHİNOĞLU 1 I. OTURUM Başkan: Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU II. OTURUM Özel Öğretim Kurumlarının Eğitim Sistemimizdeki Yeri ve Sosyo Ekonomik Yapı İçindeki Konumu Necdet ÖZKAYA 7 Başkan: Prof. Dr. İlhan ERDOĞAN Özel Öğretim Kurumlarının Bazı Gelişmiş Ülkelerdeki Genel Görünümü - İngiltere Örneği - Seamus RAINBIRD 25 - Fransa Örneği - Eric BARRAULT 37 - Hollanda Örneği - Joke BAKKER 42 - Japonya Örneği - Prof. Tomoyasu TAN AK 55 PANEL Özel Öğretim Kurumları Sorunları ve Çözüm Önerileri 81

5

6 ÖNSÖZ, Oldukça dinamik bir sosyal yapıya sahip olan ülkemizde, hızlı nüfus artışı, kırsal kesimden büyük kentlere "göç, okula gitme eğiliminin yükselmesi, sanayileşme gibi gelişmeler eğitim hizmetlerine olan talebi hem nicelik hem de nitelik olarak artırmaktadir. Ülkemizin eğitim.sistemi içinde devletçe sağlanan eğitim hizme.tinin yanında, son yıllarda sayıları hızla artan özel öğretim kurumları, gerek eğitimdeki fırsat eşitliği, gerekse eğitim ve öğretim kalitesi yönünden önemli bir fonksiyon icra etmektedirler. Verdikleri hizmeti geliştirme çabası içinde olan bu kurumların sorunlarını belirlemek, özel öğretim kurumlarının Türkiye'de ve dünyada eğitimdeki yerini tartışmak ve sorunlar için çözümler önerilmesini sağlamak amacıyla Adamız, 14 Ekim 1992 tarihinde bir seminer, düzenlemiştir. Seminerde sunulan tebliğlerin ve tartışmaların derlenmesiyh~. oluşan bu kitabın üyelerimize ve eğitimleilgili herkese yararlı olmasını dbar, semineri düzenleyen Odamız Etüt ve Araştırma Şubesi elemanı Fatma. ipekler'a teşekkür ederim. Genel Sekreter Prof. Dr. ismail Öiaslan

7

8 istanbul TicARET ODASı YÖNETiM KURULU BAŞKANı ATAlAYŞAHiNOGlU'NUN AÇIŞ KONUşMASı Sayın Genel Müdürüm, değerli hocalarım, değerli misafirlerimiz ve basınımızın değerli temsilcileri, sizleri'n huzurunda açış konuşması dahi olsa, bir konuşma yapmak son derece güç, nerelerde hata yapacağız, bunların takdiri sizlere ait olacaktır. Bugüne kadar yüzlerce oturum açtım, ama en heyecanlısı bu olacaktır. Büyük Atatürk'ümüz ülkesini gençlere emanet etmiştir, bunu hepimiz biliyoruz. ileri görüşlü ve devlet kavramına, çok geniş ve derin bir perspektitıe bakan değerli liderimiz, bu suretle günü ve geleceği kavrayan bir kuralı, yıllarca önceden koymuş olmaktadır. Çünkü bu sözü sadece gelecek kuşaklara sorumluluklarını hatırlatan bir direktif olarak anlamak yeterli değildir. Gençlerin bu sorumlulukları yerine getirebilmeleri için sahip olmaları gereken nicelik ve nitelikleri onlara kazandırmak bizlerin görevidir. Bizlere düşen, bu görevin bilinci içinde gayret etmek, eğitimimizi en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Eğitimin cumhuriyet hükümetlerince devletin temel fonksiyonlarından biri olarak kabul edilmesinin ana sebebi de budur. Ancak kamu gelirlerinin savunma, güvenlik, sağlık, altyapı, bayındırlık gibi çeşitli temel fonksiyonları tam olarak karşılayabilmek bakımından genellikle hep yetersiz kalması, eğitimimizin bugüne kadar gereği gibi payalmasını engellemiştir. Hazine yardımı ve iç dış borç faiz ödemelerine tahsis edilmiş ödenekleri de kapsayan Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçelerini hariç tutarsak fonksiyonelolarak gene de en fazla ödenek Milli Savunma ve Eğitim Bakanlıklarına tahsis edilegelmiştir. Son 3 yıla kadar bu iki bakanlık arasında Milli Savunma büyük farkla önde gelmekte idi. Nitekim 1989 yılının 33 trilyon TL'lik genel bütçe ödeneği içinde Maliye ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 11.5 ve 10.4 trilyonluk bütçelerinden sonra, Savunma Bakanlığı 3 trilyon 554 milyar TL ödenek alırken,eğitime 2 trilyon 873 milyar tahsis edilmişti. Bu meblağ toplam bütçe ödeneğinin % 8.6'sl idi yılında Milli Eğitim Bakanlığı ödeneğinin bir önceki yıla göre 3 kata yakın artırıldığı ve 8 trilyon 326 milyona yükseldiği gözlenmektedir. Böylece ilk defa olarak eğitim bütçesi savunmanın önüne geçmiş ve genel bütçedeki payı % 13'e yükselmiştir ve 1992 Mali Yılı Bütçelerinde de

9 bu önceliğin sürdürüldüğü memnuniyetle müşahede edilmektedir. Bütçenin ilk kanunlaştığı şekliyle. yani sonradan kabul edilen ek ödenekler hariç, 1991 yılının 101 trilyonluk bütçesinde Milli Eğitim'in payı 15 trilyona çok yakın olmuş, QU yılın 208 trilyonluk genel bütçesi içinde Milli Eğitim Bakanlığı gene % 14.5 gibi yüksek bir payalarak, 30 trilyonu aşan bir ödeneğe sahip \. olmuştur. Bu gelişmeyi memnuniy_etle karşılıyor ve kamu finansmanı imkanlarınınçok kısıtlı olmasına rağmen, eğitime verilen bu önceliği takdir ediyoruz. Buna rağmen gayretlerin yetersiz kaldığını itiraf etmek zorundayız. Bu durum biraz da Türkiye'nin nüfus yapısından kaynaklanmaktadır. Ülkem,iz genç bir nüfusa sahiptir. istatistiklere göre 0-14 yaş grubu 20 milyonu aşmaktadll Bu nüfusun kaba rakamlarla 7 milyonuilk okullarda okumaktadır. 2.4 milyon öğrenci orta, 1.5 milyonu ise lise eğitimi görmekte. yarım milyona yakın genç de yüksek öğretim kurumlarına devam etmektedir. Öğretmen ve öğretim üyesi kadrosu ise yarım milyona yakındır. SanTrım bu rakamlar gayretlerimizin niçin yetersiz kaldığını en belirgin şekilde açıklamaktadır. Üniversiteler ve yüksek öğrenim kurumlan bilindiği gibi genellikle katma bütçeli olup genel bütçeden katma bütçelere tahsis edilen yardımla faaliyetlerini sürdürmektedirler yılı için üniversitelere hazine yardımı 6 trilyonu aşacaktır. Böylece yüksek öğretimi hariç tutarsak Milli Eğitim Bakanlığı'nın 30 trilyon TL'lik bütçesi 11 milyon öğrencinin okuduğu 60 bini aşkın okulun ve 450 bin civarında öğretmen kadrosunun ihtiyaçlarına cevap vermek durumundadır. Eğitim konusundaki başlıca şikayetlerimiz öğretmen 'açığı, ayrıca öğretmen sayısının iller itibarıyla dağılımındaki dengesizlik, okullarımızın fiziki eksiklikleri,' öğretim ve araştırma araç ve gereçlerinin yetersizliği ve sınıfların kaliteli bir eğitime imkan vermeyecek ölçüde kalabalık oluşudur. Özel öğretim kurumlarının rolünü bu tablo içinde değerlendirdiğimiz takdirde, önemli bir fonksiyona sahip olmaları gerektiği ortaya çıkar. Bu kurum' lar öğrenci velilerinin giderleri üstlenmeleri yolu ile brr bakıma, kamunun üzerindeki eğitim yükünü kısmen'devralan kuruluşlar olmaktadır. Devlet son yıllarda bu fonksiyonu hızlandırma~ için eğitim yatırımlarını özel önem taşıyan yatırım konuları arasına dahil etmiş, yatırım indirimi ve uzun vadeli,düşük faizli kredi imkanlarıyla kurumların finansmanına katkıda buıunmayı, böylece özelokul girişimciler!nin ve ailelerin yükünü hafifletmeyi öngörmüş":

10 tür. Özel okulların çoğalması ve yaygınlaşması devlet okullarının yükünü azaltarak eğitimin iyileştirilebilmesini sağlayacaktır. Aynca özel öğretim kurumlarının sayısının artırılması rekabeti kızıştıracak ve daha ucuz daha iyi hizmet verilmesini sağlayacaktır Dolayısıyla bu girişimlerin teşvik edilmesi gerektiği açıktır. Bu teşviklerin yeterli olup olmadığı ve işlerlik derecesi ayrı bir konudur. Diğer taraftan özel okullardan beklenen görevler ve sorumluluklar da tartışılabilir. Ticaret hayatının problemleri dışında önemli sosyal konuları ele almayı görevleri arasında sayan İstanbul Ticaret Odamız, sorunun kapsam ve önemini gözönüne alarak, Özel Öğretim Kurumlannm Eğitimdeki Yeri konulu semineri tertip etmiş ve gelişmiş ülkelerde özel öğretimin durumu hakkında açıklama yapmak üzere yabancı uzmanları da davet etmiştir. Bu seminerin aynı zamanda eğitim problemlerimize de ışık tutacağına emipim. Kanımca yukarıda kısaca değindiğimiz problemler dışında, eğitimimizin en önemli konusu yönlendirmedir. Genel eğitimden sonra teknik kabiliyeti olan gençlerin mesleki ve teknik eğitime yöneltilebilmesi, ekonomimizin her alanda ihtiyacı olan teknik eleman ihtiyacını karşılayacağı gibi üniversite kapılanndaki yığılmalan da önleyecektir. Bunun ilk adımı mecburi öğretim yıllarında pratik bilgi ve becerilere ağırlık verilmesi olacaktır: Bilgi toplumu çağına ayak uydurabilmek için, eğitim sistemimizde bir yandan teknik beceriye, diğer yandan lisan eğitimine önem vermek gerekmektedir. Yabancı dil öğretimi bakımından da özel öğretim kurumlarının önemli bir fonksiyon ifa ettiklerini belirtmek yerinde olur. Kıymetli vakitlerinizi daha fazla almamak için sözü sayın yetkililerimize ve değerli uzmanlara bırakıyorum. Değerli hocalarım, Atatürk'ün size emanet ettiği, hepimize emanet ettiği gençleri yetiştirecek, bu ülkeye yararlı birer insan haline getirecek sizlersiniz. Bundan dolayı sizleri kutluyorum. Çalışmaların verimli olmâsidileğiyle hepinizi saygı ile selamlıyorum.

11

12 I. OTURUM BAŞKAN : Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU M.Ü. Rektör Yardımcısı Özel Öğretim Kurumlarının Eğitim Sistemimizdeki ve Sosyo Ekonomik Yapı İçindeki Yeri Necdet ÖZKAYA Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü

13

14 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ EĞİTİM SİSTEMİMİZDEKİ VE SOSYO EKONOMİK YAPI İÇİNDEKİ YERİ NECDET ÖZKA YA Değerli Başkan, Oda'nın çok kıymetli idaredleri, değerli basın mensupla-" n ve özel öğretim kurumlarının değerli idarecileri, aziz meslektaşlanm, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İstanbul Ticaret Odası yıllardan beri ümit ettiğim, beklediğim milletlerarası hüviyeti olan bir özel öğretim kurumları seminerini geç de olsa gerçekleştirdiği için, gerçekten her türiü takdirin üstünde bir hizmet yapmıştır. Vaktimizin sınıriilığı içerisinde mümkün olduğu kadar görüşlerimi özetlemeye çalışacağım. Özel Öğretim Kurumlarının Tarihçesi Özel öğretim kurumlannın, elimizdeki belgelere göre yurdumuzda 125 yıllık mazisi vardır. Hususi hoc^ardan ders almak adeti ise, kökü çok eskilere dayanan bir geleneğimizdir. Birçok alim, şair yazar ve sanatkariarın biyografilerini tetkik ettiğimizde bunların devrin alim hocalanndan ders alarak yetiştiklerini görüyoruz. Yine pek çok şehzade ve beyzadenin devrin tanınmış hocalannm terbiyesi altında yetiştiklerini ve devlet idaresi için hazıriandıklannı biliyoruz Kanun-i Esasiyesinde alan "EmN tedris serbesttir. IVluayyen oian Kanuna tebaiyyet şartıyia her Osmanii umumi ve lıususi tedrise mezundur" (Madde 15) ve "bilcümie mel<tepier devietin taht-ı nezaretindedir,,/' hükümleri muvacehesinde Osmanlı topraklarında üç türiü özel okulun faaliyette bulunduğunu görüyoruz. Bunlar: 1 - Çoğunlukla müslümanlar tarafından açılmış medrese ve mektepler, 2 - Azınlıkta bulunan ve müslüman olmayan Osmanlı cemaatlerince (Rum, Ermeni, Yahudi) açılmış özel okullar ve kuruluşlar, 3 - Yabancılann (Fransız, Alman, İtalyan, Amerikalı, vb.) açtıkları kurumlardır. II. Meşrutiyetin ilanından sonra 1909 Maarif-i Umumiye Kanun Tasansı'nda özel öğretime geniş ölçüde yer verilerek bu devirde çıkarılan Mekatib-i Hususiye Talimatnamesi'nde (1915) Türk özel öğretimini teşvik edici tedbirier getirilmiştir.

15 Cumhuriyetin ilanından sonra çıkarılan kanun ve yönetmeliklerle Lozan Antlaşmasının teminatı altında bulunan azınlık ve yabancı okullar dahil bütün özel okullar, resmi okullara uygun şekilde, eğitim ve öğretimde birlik ve bütünlüğe kavuşturulmuştur. Özel öğretim kurumları Maarif Nezareti'nin (Milli Eğitim Bakanlığı) kuruluşundan itibaren diğer öğretim kurumlanyla beraber devletin gözetim ve denetimi altında faaliyet göstermişlerdir. 10 Şubat 1864'de Meclis-i Maarifin ikiye bölünerek özel okullar dairesinin kuruluşuyla özel öğretim kurumlarıyla ilgilenen müstakil bir daire meydana gelmiştir. Bu tarihten itibaren günün gelişen ve değişen şartlanna uygun olarak özel öğretim kurumlarının Bakanlık merkez teşkilatındaki ilgili birimi de gelişerek bugünkü halini almıştır. Günümüzde özel öğretim kurumları ile ilgili işlemler Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Günümüzde Özel Öğretim Kurumları Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş olan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nm denetim ve gözetimi altında bir ücret karşılığında hizmet veren öğretim kurumlarının hepsine birden özel öğretim kurumu denilmektedir. 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda; özel öğretim kurumlan "Okul öncesi eğitim, illcöğretim, ortaöğretim, kurumlan ve bu düzeyde haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar, çeşitli kurslar, dershaneler, öğrenci etüd eğitim merkezleri, biçki dikiş yurtlan ve benzeri kurumlar" o\arak ifade edilmekte, bu kurumlann amacı ise aynı kanunun 2. maddesinde: Bu kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler. Ancak Türk Milli Eğitimlinin amaçlan doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar yapmak üzere gelir sağlayabilirler," denilmek suretiyle belirlenmektedir. 625 sayılı kanunun hükümleri çerçevesinde ülkemizde faaliyette bulunan özel öğretim kurumlannı aşağıdaki şekilde sınıflamak mümkündür. LÖzel Okullar: Günümüzde özel okullar anayasanın 42. maddesine dayanılarak çıkarılan 1965 tarihli 625 sayılı kanun ve buna bağlı olarak yürürlüğe konulan yönetmelik ve yönergelerle hukuki dayanak altına alınmış, devletin gözetim ve

16 denetimi altında faaliyet yapmaktadırlar. Özel okulların türleri günden güne artmaktadır. Bilhassa 1985 yılından itibaren meydana gelen gelişmelerle anaokulu, ilkokul, genel ortaokul ve lisenin yanında fen liseleri, mesleki teknik öğretim veren endüstri meslek ve bilgisayar liseleri açılmıştır. Bu kurumları şu şekilde sınıflayabiliriz : a- Özel Türk Okulları: Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan okullardır. 1 Ekim 1992 tarihi itibariyle 134 özel anaokulu, 176 ilkokul, 206 ortaokul, 182 lise, 21 fen lisesi ve 22 mesleki ve teknik okul mevcuttur. b' Özel Yabancı Okullar: Yabancı (Fransız, Alman, İtalyan, Amerikan vb.) gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan okullardır. 1 Ekim 1992 tarihi itibariyle özel yabancı 2 anaokulu, 2 ilkokul, 16 ortaokul, 13 lise, 2 mesleki ve teknik okul mevcuttur. c- Özel Azınlık Okulları: Azmlıkda bulunan müslüman olmayan cemaatlerce (Rum, Ermeni, Musevi) açılmış okullardır. 1 Ekim 1992 tarihi itibariyle Rum, Ermeni veya Musevi azınlıklarca açılmış olan ve faaliyette bulunan 21 anaokulu, 34 ilkokul, 14 ortaokul, 12 lise ve 1 mesleki teknik okul mevcuttur. d' Özel Milletlerarası Özel Öğretim Kurumları : Yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebileceği, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından, doğrudan veyatürk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile veya Türk vatandaşlannca veya tüzel kişiliklerince açılan öğretim kurumlarıdır. 1 Ekim 1992 tarihi itibariyle 5 milletlerarası öğretim kurumu mevcuttur. 2- Özel Dershaneler: Özel dershaneler: Öğrencileri; a) Zayıf oldukları derslerden yetiştirmek ve bilgi seviyelerini yükseltmek, b) Bir üst okulun giriş imtihanları ile okul dışından bitirme imtihanlarına hazırlamak, c) Belli alanlarda ilerlemek maksadıyla araştırma ve inceleme yapmak, ilgi ve istidatları doğrultusunda ihtisaslaşmak isteyen öğrencilere gerekli imkan ve ortamı sağlamak, bu gibi öğrencileri tesbit ve teş-

17 vik etmek," maksadıyla açılan özel öğretim kurumlarıdır. 1 Ekim 1992 tarihi itibariyle 876 özel dershane faaliyet aöstecmektedir. 3- Özel Kurslar: Yaygın eğitim müessesesi olarak faaliyet gösteren, öğrencilere olduğu kadar yetişkinlere de hitap eden, belli alanlarda beceri ve meslek kazandırmayı gaye edinen özel öğretim kurumlandır. Bu kurslar kendi içinde çok çeşitlilik göstermektedir. Kurs türlerinin tesbitinde sınırlılık bulunmamaktadır. Beceri kazandıran veya her hangi bir iş ve meslek öğreten her türlü programda kurs açılabilmektedir. Bunlardan bazılarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. 1) Dil kursları (Yabancı dil ve Türkçe) 2) Bilgisayar, daktilo, muhasebe, sekreterlik, radyo, TV, telsiz vb. kurslar. 3) Müzik kurslan, 4) Bale, yüz, vücut, estetik bakım, mankenlik ve zarafet, güzellik uzmanlığı, stilistlik. 5) Biçki-dikiş, konfeksiyon, modelistlik, kalıpçılık, desinatörlük, nakış, çiçek, dekoratif sanatlar, kumaş desenleme, giyim süsleme, 6) Pilot, denizcilik ve gemi adamlan yetiştirme kurslan, 7) Resim, teknik resim, fotoğrafçılık, camsüsleme, seramik vb. 8) Açık öğretim kursları Sıralanan program türlerini genişletmemiz mümkündür. Bu programlardaki gelişmeler bilhassa 1985 yılından itibaren olmuştur. 1 Ekim 1992 tarihi itibariyle 920 muhtelif program uygulayan kurs faaliyet göstermektedir. 4- Öğrenci Etüd Eğitim Merkezleri: Öğrenci etüd eğitim merkezleri 625 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 3035 sayılı kanunla milli eğitim sistemimize maledilmiştir. Öğrenci etüd eğitim merkezleri de 1985'den itibaren eğitim sistemimiz içerisinde yer alan bir kurumdur. Öğrenciler bu kurumlarda derslerini ve ödevlerini öğretmen nezaretinde tamamladıktan sonra diğer vakitlerini heves ettikleri ve ilgi duydukları sahada değerlendirebilmektedirler. 1 Ekim 1992 tarihi itibariyle 14 etüd eğitim merkezi faaliyet göstermektedir. 5- Motorlu Taşıt Sürücü Kursları: 2918 sayılı Karayolları Kanunu'nun 123. maddesi ile 625 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerin hükümleri doğrultusunda motorlu ta-

18 şıt sürücüsü yetiştirmek maksadıyla açılan özel öğretim kurumlarıdır. 1 Ekim 1992 tarihi itibariyle 1085 özel motorlu taşıt sürücü kursu faaliyet göstermektedir. Özel Öğretim Kurumlannm Eğitime Katkıları Özel öğretim kurumlan maliyeti gerçek ve tüzel kişilerce karşılanan, denetim ve gözetimi ise Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan kurumlardır. T.C. Anayasasında bilhassa özel okullarla ilgili olarak "öze/ ilk ve orta dereceli okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir" denilmek suretiyle özel okulların ideal seviyede günün şartlanna, eğitim teknolojisindeki değişme ve gelişmelere uygun eğitim öğretim yapan kurumlar olması gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca 625 Sayılı Kanun'un 3035 Sayılı Kanunla değişik 2. maddesinde yer alan "Bu kurumlar faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler. Ancak, Türk l\/lilli Eğitiminin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler,"öen\\mek suretiyle özel öğretim kurumlarının amacı belirlenmiştir. Anayasa'da ve sözü edilen kanunda yer verilen hükümler dikkate alındığında özel öğretim kurumlanna eğitimde öncülük görevi verildiği görülmektedir. Bu sebeple özel öğretim kurumlarının gerek hukuken, gerekse varoluşlannm gerekçesi olarak eğitimdeki gelişmeleri yakından takip etmeleri lazım gelmektedir. Aynı zamanda durum ekonomik yönden ele alındığında da rekabet müessesesinin gereği olarak en iyi hizmet vermek mecburiyetindedirler. Ülkemizde faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarının kendi çaplarında eğitimin kalitesinin artırılmasında öncülük etmek için azami gayreti gösterdikleri müşahede edilmektedir. Bu yönde yapılan faaliyetlerden bazılannı şu şekilde sıralayabiliriz : 1) Eğitim hizmetinin niteliği eğitim ortamının gereği gibi düzenlenmesine, ortamın eğitim teknolojisinin prensiplerine uygun araç - gereçle donatılmasına ve araç - gereçlerin uygun metot ve tekniklerle desteklenerek maksada uygun kullanılmasına bağlıdır. Özel öğretim kurumlarının bir çoğunda hizmet bu çerçevede verilmeye çalışılmaktadır. Bu meyanda : a) Teknolojinin son ürünü bilgisayar eğitimin her kademesinde kullanılmakta, bu maksatla yeni projeler üretilerek uygulamaya konmaktadır. Okullannda kurulu bulunan bilgisayar sistemini "on-line" olarak öğrencilerin evle-

19 riñe bağlayan ve öğrencilerine evinden destek veren kurumlanmız mevcuttur. Benzeri uygulamalar dershanelerde de başlamıştır. Bilgisayan bilhassa "bilgileri pekiştirmek ve sağlama yapmak" maksadıyla öğrencilerin hizmetine koyan okul ve dershaneler mevcuttur. b) Kurumlardaki laboratuvar ve uygulama derslikleri en mo^sm araçgereçlerle donatılmaktadır. Böylece belli alanlarda ilerlemek, araştırma ve inceleme yapmak isteyen öğrenciler için gerekli imkan ve ortam sağlanmaktadır. 2) Özel öğretim kurumları devlet eliyle hazırlanan mevzuat haricinde kendilerince hazırlanan ve ilgili mercilere onaylattıktan sonra uygulamaya konulan ikinci bir mevzuata tabidirler. Bu mevzuata "Kurum Yönetmeliği" denmektedir.böylece bilhassa fiiliyatta karşılaştıklan güçlükleri veya uygulamada metod, teknik ve yönetim bakımından getirmek istedikleri usul, esas ve kuralları kendileri tesbit etmekte, uygulamakta ve gerekli hallerde değişiklik yapabilmektedirler. Bu uygulama kurumlara eğitim-öğretimi geliştirmeleri yönünden büyük imkan sağlamaktadır. Örnek olarak öğretimde ve ölçme-değerlendirmede birliğin sağlanması hususu ele alınırsa, bu konu kurum yönetmeliği ile yeni esaslara bağlanabilmektedir. Kurulan zümre başkanlığı müessesesi öğretmenler arasındaki koordineyi ve birliği sağlamaktadır. 3) Eğitimde rehberlik hizmetinin önemi ve gereği inkar edilemez bir gerçektir. Özel öğretim kurumları bu sahada da öncülük yapmaktadır. Dershanelerde kurulu bulunan rehberlik servisleri öğrencileri ilgi ve istidadına göre yöneltme hususunda gerekli faaliyeti göstermektedir. Okullarda kurulu bulunan servisler mesleğe yöneltme yanında rehberliğin her alanında öğrencinin yanında yer almaktadır. Özel kurslarda ise bu servisin işe yerleştirme görevi yaparak kursiyerlerin iş bulmalan hususunda büyük yardımlan olmaktadır. 4) 625 sayılı kanunun 2843 sayılı kanunla değişik 3 üncü maddesinin 3035 sayılı kanunla değişik üçüncü fıkrasında yer alan "Askeri okullar, din eğitim ve öğretimi yapan özel öğretim kurumlan ile emniyet teşkilatına bağlı okullann aynı veya benzeri özel öğretim kurumu açılamaması" hükmü çerçevesinde resmi benzeri olsun olmasın her türlü özel öğretim kurumunun açılması mümkündür. Kanunun tanıdığı bu imkan çerçevesinde deneme programlan uygula-

20 yan okulların açılması ve deneme sonucuna göre program geliştirmede öncülük yapılması imkanları mevcuttur. Bu sebeple kurumlardan gelen teklifler bu çerçevede değerlendirilmektedir. Böylece gerek diğer özel öğretim kurumlarına gerekse resmi öğretim kurumlanna öncülük yapılabilmektedir. 5) Durum öğretmenler açısından ele alındığında, özel okul öğretmenlerinin resmi okul öğretmenlerine göre gerek verim gerekse tatmin yönünden önde olduğu görülmektedir. Yapılan bir araştırma sonucunda : a) Kendi yeteneklerini kullanma ve başkalan için birşeyler yapabilme açısından resmi liselerdeki öğretmenlerin % 72, özel liselerdeki öğretmenlerin % 94, b) Mesleğin güvenli gelecek sağlaması, maaş ve terfi yönünden resmi lise öğretmenlerinin % 5.5, özel lise öğretmenlerinin % 33, c) Kişilerin kendi yöntemlerini kullanmalan ve kendi kararlannı uygulamaları açısından resmi lise öğretmenlerinin % 55, özel lise öğretmenlerinin % 77 oranında tatmin olduklan tesbit edilmiştir. Yapılan bu araştırma da göstermektedir ki özel öğretim kurumlanndaki öğretmenler işlerine daha fazla motive olmaktadırlar. Bu motivasyonun sonucu olarak da ondan azami verim alınmaktadır. Özel Öğretim Kurumlannm Sosyal Yapı İçerisindeki Yeri Özel öğretim kurumları belli bir ücret karşılığı hizmet veren kurumlardır. Öğrencilerin eğitimi için belli bir ücret almalarına rağmen günden güne toplumun her kesimine yayılmaktadır. Özel okullar geçmişte çoğunlukla ekonomik yönden belirli bir gelir seviyesine sahip kişilere hitap etmek üzere açılmaktaydı. Ancak günümüzde bu kural değişmiş, gelir yönünden her seviyedeki öğrenciye hitap eder hale gelmiştir. Devletçe sağlanan teşvikler ve toplumun gelir seviyesinin yükselmesine paralel olarak kurumların bu yönden daha da yaygınlaşacağı kanaatindeyiz. Günümüzde 76 İlin 40'ında863 özel okul, 76 İlin 72' sinde 876 özel dershane, 76 İlin 59' unda 920 özel kurs, 76 İlin tamamında 1085 özel motorlu taşıt sürücü kursu faaliyet göstermekte, bu durum büyük şehirlerden orta ve küçük boydaki yerleşim birimlerine ve ilçe merkezlerine doğru inmektedir. Özel öğretim kurumlarının her kesimden insanımıza hitap etmesinin di-

21 ğer bir sebebi de l<urumlarda belli oranlarda ücretsiz öğrencinin öğreninrı görmesini gerekli kılan lıukuki düzenlemelerin bulunmasıdır. Günümüzde öğrenci sayısının Özel okullarda vergi muafiyetinden faydalananlarda % 5, vergi muafiyetinden faydalanmayanlarda % 3, Özel dershanelerde % 5 Özel kurslarda % 2 Özel motorlu taşıt sürücü kurslannda % 2 oranında ücretsiz öğrenci okutma yükümlülüğü vardır. Konu istihdam açısından ele alınırsa yurt sathındaki özel öğretim kurumlarında takriben civannda öğretmen, uzman, usta öğretici, bir o kadar da memur ve hizmetli görev yapmaktadır. İşsizliğin büyük problem olduğu günümüzde takriben kişiye iş imkanı özel öğretim kurumlarınca sağlanmaktadır. Ekonomik Yönden Özel Öğretim Kurumları İstihdam imkanı yanında özel öğretim kurumlarının devletin bütçesine doğrudan ve dolaylı olarak büyük katkıları olmaktadır. Dolaylı yönden devlet büçesinden aldığı yük ise devletin vermek mecburiyetinde olduğu eğitim hizmetini ifa etmesinden kaynaklanmaktadır genel büçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na % 14.6 oranında pay aynimıştır. Özel öğretim kurumlanndan özel okul kurucularının yaptığı harcamalann genel bütçe içerisindeki payı ise % 0.1, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesindeki payı ise % 0.9 oranındadır. Oranlar sadece yatınm harcamaları açısından ele alınırsa özel okullânn yatınm harcamaları yönünden genel bütçeye % 2, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine de % 11.3 oranında katkısı olduğu, devletin üzerinden belirtilen oranlarda yükü aldığı görülmektedir. Cari harcamalar yönünden ise özel okullann genel bütçeye % 0.1, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine de % 2 oranında katkıda bulunduğu görülmektedir. Bu oranlann tesbitinde okullann zaruri ihtiyaçlan (yakacak, elektrik, su, telefon, temizlik öğretmen, giderieriyle yatırım harcamalan) dikkate alınmıştır. Diğer harcama kalemleri de dikkate alındığında bu oranlann daha da artacağı kanaatindeyiz. Aynca hesaplamada sadece okullar esas alınmıştır. Okullar dışında kalan yaklaşık 2900 kurumun (dershane, kurs, öğrenci etüd-eğitim merkezi, motoriu taşıt sürücü kursu) yatınm ve cari harcamalar açısından hesabı yapıldığında

22 özel öğretim kurumlannm devlet bütçesinden aldığı yük daha da önem kazanmaktadır. Devletin Özel Öğretime Bakışı 1) Kalkınma Planlarında Özel Öğretim Kalkınma planlan, her yönüyle temel prensipleri getirmesi sebebiyle devletin sektörlere bakış açısını belirlemekte, plan döneminde yapılması gerekenlerle ilgili temel esaslan ortaya koymaktadır. Kalkınma planlannın incelenmesiyle devletin konuya olan yaklaşımını da tesbit etmek mümkün olmaktadır. Birinci kalkınma planından itibaren inceleme yapıldığında devletin her dönemde eğitime büyük önem verdiğini görmekteyiz. İlk defa ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda özel okullarla ilgili hükümlere yer verilmiştir dönemini kapsayan 2. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda özel okullar ek kapasite oluşturan birer kurum olarak görülmektedir. Ancak planda özel okullarla ilgili olarak bazı endişelere de yer verilmektedir. Özel okulların düşük nitelikte hizmet verdikleri için kamu eğitim kurumlarının da niteliğini ve kalitesini düşüreceğinden endişe edilmektedir. Bir başka ifadeyle özel okullara resmi okullar için "kötü örnek" olacağından dolayı iyi gözle bakılmamaktadır. Özel okulların teşvik edilmesi hususunda net bir ifadeye bu planda rastlanmamaktadır dönemine ait olan 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda ise sadece özel anaokullarından bahsedilmektedir. Planda okul öncesi eğitimde özel sektörün teşvik edilmesi prensip olarak kabul edilmektedir. Aynca bir önceki dönemde anaokulu açılması konusunda özel kesimde gelişmeler olduğundan bahsedilmektedir dönemine ait 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda özel okulları eleştiren ifadelerin yer aldığı görülmektedir. "Özel eğitim kurumları ve özel dershane"lerde meydana gelen artış III. plan döneminde eğitimin dengeli ve verimli bir biçimde yaygınlaştınlamadığınm "kanıtı" olarak gösterilmektedir dönemini kapsayan 5. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda özel okullarla ilgili olarak somut ifadeler yer almaktadır. Planda özel okullann teşvik edileceği belirtilerek, eğitimin kalitesinin, teftiş ve denetim mekanizmasının geliştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağı karara bağlanmıştır. Özel okullardaki gelişmelerde bu tarihten itibaren başlamış, cumhuriyet tarihinde ilk defa özel öğretim kurumlarının teşvik edilmesi gündeme

23 gelmiştir dönemine ait 6. Beş Yıllık Kalkınma Plam'nda özel kesimin okul açmasının teşvik edilmesine devam edileceğine yer verilmektedir. Bu planın en önemli özelliği özel okullann eğitimi geliştirecek birer kurum olarak görülmesidir. Bu sebeple planda eğitim metod ve teknolojilerinin geliştirilmesinde bu kesimden faydalanılması gereğinin belirtilmesi ayn bir önem arz etmektedir. Görüldüğü gibi 1968'li yıllarda özel okullar düşük nitelikte hizmet sağlayan ve kamu eğitim kurumlannın niteliğini düşüren müesseseler olarak görülmekte iken 1985'den sonra alınan tedbirlerle bugün özel okullar örnek alınan kurum olmuşlardır. Özel okullara devletin bakışı değişmiştir. Özel okullar hizmet sağlamak ve resmi eğitim kurumlarına çeşitli konularda önderlik yapmak için birbirleriyle yanşan müesseseler halini almıştır. 2) Vergi Muafiyeti 625 Sayılı Kanun'un 2843 ve 3035 sayılı kanunlarla değişik 3. maddesi ile özel okullara kalkınmada öncelikli yörelere beş yıl, diğer yerlere ise bir yıl vergi muafiyeti sağlanmıştır. Bilahere vergi kanununda yapılan değişikliklerle bu süreler, kalkınmada öncelikli yöreler için 10, diğer yerler için 5 yıla çıkarılmıştır. Ayrıca teşvikle ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerle özel okul işletmeciliği teşvik kapsamına alınmış, düşük faizli kredilerden faydalandınimıştır. Vergi muafiyetiyle ilgili usul ve esaslar ise 193 sayılı kanuna 3239 sayılı kanunun 41. maddesiyle eklenen mükerrer 20. maddede ve 522 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na 3239 sayılı kanunun 74' üncü maddesiyle eklenen 15 numaralı bendinde tesbit edilmiştir. Öte yandan Eğitim Öğretim ve Araştırma Faaliyetlerinde kullanılan yatırım malı, ham madde ve malzemeye 474 sayılı kanun ve program kararnamesi gereğince gümrük muafiyeti uygulanmaktadır. Bunun yanında 2982 sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatınmlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıklan Tanınması Hakkında Kanun'un uygulanmağı ile ilgili tebliğin (11-6) maddesinde belirtildiğine göre; okul, kütüphane, spor tesisleri, dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık ibadethane inşa edilmesi ve bunlar için arazi veya arsa tedariki vergi resim ve harçtan istisna tutulmuştur. Kamu arazilerinin özel okul açacaklara kiralanabilmesine imkan sağlanmıştır.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 25 Kasım 2004 SİRKÜLER NO : 2004/ 117 KONU : Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10. Vergi Dünyası 2008 NİSAN SAYI : 320

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10. Vergi Dünyası 2008 NİSAN SAYI : 320 Vergi Dünyası 2008 NİSAN SAYI : 320 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA KDV İSTİSNASI ZİHNİ KARTAL Baş Hesap Uzmanı Giriş 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 17/2-b maddesi ile, özel okullar tarafından ilgili

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Hande UZUNOĞLU Vergi, yüzyıllar boyunca devletlerin en önemli ve sağlam gelir kaynakları olmuştur. Geçmiş zamanda kimi hükümdarlıklarda halkın üzerine koyduğu

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI T.C ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (*) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 1. Yükseköğretim kurumları MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008

KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008 KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 12 Mart 2008 - Sayı: 26814 (*) Bu Kanun, 12.3.2008 tarih

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/188-1 34 NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde ; Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu KUVEYT TÜRK OKULU WEB SİTESİ Kuveyt Türk Okulu Web: http://www.kuveyt.meb.k12.tr/ Twitter: https://twitter.com/kturkishschool Email: 966583@meb.k12.tr 749581@meb.k12.tr

Detaylı

Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı

Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı VERİ TÜRÜ VERİ KAYNAĞI İSTİHDAM Devlet Personel Başkanlığı Türkiye İş Kurumu EĞİTİM Milli Eğitim Bakanlığı SOSYAL YARDIMLAR Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü BAKIM Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 10.02.2017 SİRKÜLER NO: 2017 / 20 Konu: Nakdi sermaye artışlarında kurumlar vergisi matrahından indirim uygulaması hk. Bilindiği üzere 27.03.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1-16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği BİRİ MATEMATİK Mİ DEDİ? BİZ KİMİZ? Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, sırat-ı müstakim olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için Müslümanları

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı rapor Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmüne Kararname 14.09.2011 Tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[32A-2013/331]-269 17/02/2015 Konu : İndirimli kurumlar vergisi uygulaması.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 11355271-120.03.08.02[89-2016/1]-35933 16.05.2016 Konu : 5746 sayılı Kanun kapsamında yürütülen projede

Detaylı

AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM

AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM 5 AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM I - GİRİŞ Ülke ekonomisinin uluslararası

Detaylı

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6559 ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/12/2015 No : 2015/8302 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/12/2015

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARASINDA YAPILAN İSTİHDAM İÇİN MESLEKÎ EĞİTİM PROJESİ (İMEP) İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARASINDA YAPILAN İSTİHDAM İÇİN MESLEKÎ EĞİTİM PROJESİ (İMEP) İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARASINDA YAPILAN İSTİHDAM İÇİN MESLEKÎ EĞİTİM PROJESİ (İMEP) İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 6 Ocak 2009 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM EĞİTİM VE VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR I- EĞİTİM KAVRAMI, TANIMI VE ÖNEMİ...

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 5841 ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA- YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR - YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM - ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. - 1 - Sirküler Tarih : 27 Şubat 2016 No : 2016 / 5 Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan 6676 numaralı Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ANLARIN EĞİTİMİ E VE BELGELENDİRİLMESİ

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ANLARIN EĞİTİMİ E VE BELGELENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EπİTİM M BAKANLIπI ERKEK TEKNİK ÖπRETİM M GENEL MÜDÜRLÜπÜ M AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ANLARIN EĞİTİMİ E VE BELGELENDİRİLMESİ LMESİ KONYA MAYIS 2010 ETÖGM NÜN N GÖREVLERİ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir.

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir. 13 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığının Sosyal Bilimler Lisesi açmasının amaçları şu şekilde özetlenebilir:

Milli Eğitim Bakanlığının Sosyal Bilimler Lisesi açmasının amaçları şu şekilde özetlenebilir: SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ HAKKINDA TÜM BİLGİLER Milli Eğitim Bakanlığı sosyal alanda iyi yetişmiş kültür alanına zenginlik ve ufuk kazandıracak elemanları yetiştirmek amacıyla Türkiye'de ilk kez 2003-2004

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. :

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. : 7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER Kanun No: 7061 Y.T. : 05.12.2017 İYMMO-21.12.2017 YMM TALHA APAK I-VERGİ USUL KANUNU MADDE 16-17-18-19-20-

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016),

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016), TARİH : 25/11/2016 SİRKÜLER NO : 2016/137 6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1 1 AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI Zihni KARTAL 1 I. GENEL BİLGİ Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı