The W ord "Sel erne" in Arabic and lts Meanings in the Qur' an

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The W ord "Sel erne" in Arabic and lts Meanings in the Qur' an"

Transkript

1 ARAP DİLİNDE "S-L-M" MADDESİ VE KUR' AN'DAKİ ANLAMLARı Ramazan EGE* Özet: Bu makalede "seleme" kelimesinin etimolojisi ve bu kelimenin kökünü oluşturan "sin, Hlm ve mim'' sessizlerinden, Halil b. Ahmed'in ifadesiyle kalb,. er-razi'nin ifadesiyle iştikak usulüyle oluşan kelimeler ve bu kelimelerin birleştiği ortak anlam tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu yapılırken Kur'fuı, eski Arap şiiri ve diğer klasik Arap edebiyatı eserlerinden de İstişhadlarda bulunulacaktır. "Seleme" maddesinin anlammm daha iyi anlaşılabilmesi açısından Kur'fuı'da selfull kelimesinin anlamlarına da bir göz atılacaktır. Aynca zaman zaman selamlaşma yerinde kullanılan "talıiyye" terimi üzerinde de durulacaktır. Anahtar kelimeler: Seleme, etimoloji, iştikak, tahiyye, eseıılik. The W ord "Sel erne" in Arabic and lts Meanings in the Qur' an Summary: In this article; the etynıology of the word ''seleme" and from the consonants of "sin, lam, nrim" wlıich constitute the root of this word, from the words wlıioh were made up of "converting" as in the saying of Halil b. Ahmed, and "derivation" in the saying of er-razi and it will be tried to con:firm a common meaning ii:ı wlıich these words combined. Wlıile doing this, it will be adduced proofs ofqur'an, old Arabic poetry, and other Arabic literature works. To be understood better, the meaning of the "seleme" it will be glanced at the meanings of"selfun". Besides, it will b.e concentrated on the term "talıiyye" wlıich is sametimes used in place of "meeting". Keywords: Salama, etynıology, derivation, talıiyya, well-beiııg. Yard. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi ilahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 22, YAZ

2 ARAP DİLİNDE "S-L-M" MADDESİ VE KUR'AN'DAKi ANLAMLARı GİRİŞ Yap4ğımız araştınnalar 'neticesinde Arapçacia 'kelimenin kökenini., anlannnı, :iştikakını, delilletini ve kullanun şekilleriiii bu günkü.dilbilimini okşayan şekilde ele alan ilk kişinin İbn Abbas (68/687-88i.olduğunu düşünmekteyiz.. Ona nispet.edilen ve 'AtiLb. Ebi Rebah (ö.ll4/732) 2 tara:fı.ndan düzenlenen Garfbu '1-Kur'iin'da, Kur'fuı~daki garib kelimelerin hangi Arap kabilesinin lehçesinden alınmış olduğunu göstermek suretiyle ayetlere açiklık kazandırdığı'-b.elirtilir. Daha.sonra özellikle sözlük alanmda bereketli,çalışmaların yapıldiğı anlaşılmaktadır. Bu cümleden olmak üzere Arapçanın :klasik metinleri bir bütün olarak taranmış ve bir nevi sistemli sözlükler telif edilmiştir. II.- İV. yüzyıllar arasmda insan, yeryüzü,.su, develer ve atlar gibi farklı konulardaki _ kelimeleri içeren ve buıilann manalanın.açıklayan -birçok.sözlük düzenlenmiştir. H. V. yüzyıllardan itibaren İbn Side (ö. 458/1066)'nin ef.:lvfuhassas'ı gibi daha mulıtevalı eserlerde-herkonuya bir bölüm ay:r::ılarak bunların bir araya getirildiği görülür. Diğer taraftan-de Halil b. Ahmed {ö. 175/ 79Ii, sözlük 'çalışmalannda ilk defa kelimeleri alfabetik diziye göre derlemiştir. Halil b. Ahmed,.kelimelerin köklerini kuran sessizleri esas almış, aynı sessizlerin-yer değiştirmesiyle biisıl olan kelimeleri'bir araya toplamıştır ki buna (kalb usulü) 4 rlenmiştir. 'Bu tür sözlük çalışmalan :Falıreddin er-razi(ö. 606/ 1210i'Iiin lv!efatfhu '1-ğayb adlı dev eser:i.nbı mtikaddimesinde iştikak temeline dayalı sözlük &alışmaları olarak suııulmaktadıi 6 KELİMENİN ETİMOLOJİSİ 7 "s-1-m" kelimesinin etimolojisil kökeni üzerinde çeşitli yaklaşımlar sergilenmiştir. Kelimenin İslam' dan önce.de kullanılıyor olduğunu savuııaniar onun, kutsal kitaplarda da çeşitli şekillerde geçtiğini buna delil gösterirler. The foreign vocabu/ary.of the Qur 'an isimli eserde verilen bilgiye göre kök, genel olarak Semitik temelli olup bütün Siiml dillerde kullanılmaktadır. Bu kaynağa göre İbriinice'de kelime "sessizlik, sükunet'; Ararnca'da ise "güven ve barış".anlamına gelmektedir. Kelime, İbriinice ve Ararnca'dan Semitik dillere geçmiştir 8 Bir çok kaynak, "s-1-m" maddesinin, Arap ve.sina yanmadasmda iyi dilekleri ~unmak için yaygın -olarak kullaruldığını mtaya koymaktadır. Kuzey Arabistan,.m belli tek tanrılı çevrelerinde sabalılan şu söz söylenmekteydi : Selameke raboenii ji kül/i focrin : Rabbimiz her sabah bize selametini bahşeyle. Muhtemelen bu kullaııış, Hristiyan ve Yahudi görüşlerinden etkilenmiş -olabilil. Kur' iin-ı Kerim' de İslam' dan önce bu maddenin! türevlerinin kullanılmış olduğunu ortaya koyan bir çok ayet bulunmaktadır. Bunlardan Hz. İbrahim'le ilgili olan iki ayetin meiili şöyledir: Rabbi ona: «teslim ol» diye emrettiğinde, «Alem/erin Rabbine teslim olduni>> demişti. İbrahim bunu oğu/ianna vasiyet etti. Ya 'kub da: «Oğullarım! Allah dini size seçti, siz de ancak O 'na teslim olmuş olarak can verin, dedi NÜSHA, Ya: VI, SAYI: 22, YAZ 2006

3 RAMAZANEGE Tevrat ve İncil' de, İslam'dan önce selam'ın kullanılmış olduğunu ortaya koyan bir takım metinler vardır. Önce Tevrat'tan örnek verelim Mesela: Ve kocaniış adam dedi: Sana se larnet olsun; fakat bütün ihtiyacın benim üzerimde~elsun;,.. ancak meydanda geceleme/ 11 Ve dedi: Korkma, ey sen, çok sevi/miş olan adam, sana se/dmet, kuwetlen, evet kuwetlen. Buralarda siıalam lekii, shiilam lek,(lekon), siıalfunii 'al k şekillerinde geçınekte~ 2 İncil' den örnekler ise şöyledir: Ve evin içine girerken evi selamlayın. Eğer o ev değerli ise, selamınız onun üzerine gelsin; fakat değerli değilse, selamınız size geri dönsün. 13 Hangi eve girerseniz önce: Bu eve selamet, deyin. Ve orada selamet oğlu varsa selamınız onun üzerinde kalır; yok ise yine size döner 14 KELiMENİN İŞTİKAKLARI VE BUNLARIN ANLAMLARı "Sin, lam ve mlın": i J <f harfleri esas alınarak maddedeki her harf sırasıyla başa geldiğinde altı farklı kök meydana gelir. Bunlar: Seleıne, seınele, leseıne, leınese, melese, inesele: ~,ı-l,j---,u-lo,~,ı-l kökleridir. Şimdi bunlar üzeriilde kısaca durularak söz konusu altı kökün taşıdığı anlamların kaynağı olan odak anlam ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır: I "s-i-ın" : i J <f Kökü: Makruenin,Jwnusunu teşkil eden ""s-1-m"" maddesiyle ilgili geniş bilgi daha sonra verileceğinden burada fazla durulmanuştır. IL S-m-1 : J i <f Kökü: "S-m-1": Bu kelimenin temel anlanu "zayıflık, güçsüzlük ve az/ı/('tır. Kelimenin çeşitli iştikakları ve bu iştikakların anlamları şöyledir: es-semeletü: Havuz ya da kase'nin dibinde kalan az su. Genelde kuyuların temizlenmesi, içindeki suyun boşaltılması şeklinde olduğundan "kuyuyu temizledim" anianunda r.jı :J::.. denir. Havuz, çamur ve topraktan temizlendiğinde.j'~ı :. i:-. : Havuzu temizledim, denilir 15. Ayrıca gölge çekilip te duvarındibine iyice yerleşince esme/e fiiliyle ifade edilir ki gölge azaldı, demektir 16. Buradaki 'azlık' açıktır. Gene İfal babında 'isnıiil' insanlar arasını islah etınektir. "Topluluğun arasını islah ettim" anianunda i.,..ıı.:r-' ~~ : denir. Sanki aradaki düşınanlık temizlenmektedir. Nitekim insanların yararı için çalışan kimseye 'es-saınil' denir. Zayıflık anlamından hareketle eski ve yırtık elbise için "es-seınel"; e/biseyi yırttı, anianunda ~~ ;~! y.fıı: denir 17 es-seinlü: ~ış demirle göz çıkarınak anlamına da gelir. Bir bedevi'nin şöyle dediği belirtilir: Ceddimiz bir kimsenin gözünü çıkardığı için biz "Beni Semınal": Göz oyan oğulları" diye tanınırız 18. Taun hastalığına yakalaruh da aynı yıl içinde vefat eden beş oğlunun arkasından EbU Züeyb şöyle ağıt yakar: NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 22, YAZ

4 A.RAP DİLİNDE "S-L-M" 'MADDESİ VE KUR' AN'DAKİ ANLAMLARı c;.x ~~Jii f'~ :-1::. l;;il~ ~ıs-;;.~ ;;.;iü (1 Onların ayrılığından sonra gözbebekleri sanki Diken/e.oyulmuş da kör,olmuş gibi, kan ağlamctktd 9 Kelimenin.bu manada kullanılması ~güya.kötü gözü vücuttan 1eınizlemek, anianundan kaynaklanıyor Olabilir. Nitekim Tıürkçe'de "kem göz". tabiri vardır. Mesela "Allah kem gözlerden korusun'' diye dua edilir. es-sevnıeletü: Küçük fincan. Diğer kaplara göre içerisinde daha az su bulunmasından.olabij.lı2. es-s'lmev'el: Cahiliye'de vefasıyla şöhret bulan bir adam adı. Bunun için vefilli kişi~ fe Jf~ı,iJ".:;}: Sernev ~e/'den daha vefa/ı, denif2 1 Belki de böyle kimselerin topluında fazla bulunrnadığına işaret edilmiştir. ID. M-l-'S: ıf J i Kökü: Kelime ile ilgili olarak sadece bir temel anlam tespit edilmiştir. Bu da "bir şeyin tecerrüdülsoyutlanması ve kendisine bir şeyin bağlanmaması" şeklinde özetlenebij.lı2 2 Şimdi bu temel anlamıyla bağlantılı çeşitli kullanımlar sumilacaktır. el-emlesü :Hakkında hiç bir kötülemenin yapilmadığı kişi içln terterniz anianunda ~ı :):.i;). denilir.. "s-1-m" ile birleştiği nokta burası olabilir. Mütelenımis, bir beytiride şöyle der: Ölüm korkusuyla zulmü kabul etme, Özgür olarak öl... Şeref ve onurunla. :):.i :S~j i? ~;; ;J :==: i;t,;.; ~ ~ )\; (2 Yani kiinsenin, hakkında bir şey diyemeyeceği biri {)larak öl, demelcti:i 3. Böyle kimse, şairin de belirttiği gibi hiçbir kayıtla ilgisi olmayan özgür birisidir. el-iınlis 0 = B)ıkisi olmayan yer : ~t..i ;;.~r. Tecerrüd anianundan hareketle içinde çekirdeği olmayan en güzel ve en tatlı nar için de, çekirdeğinden soyutlannuş olması sebebiyle : ~! ~ı;~ den.if2 4 Böyle bir nar gönül rahatlığı ile yenilebilen en makbul bir nardır. el-melsa: Satışm, kesin ol~ gerçekleştiğini ifade etıııek için satış esnasında söylenen bir sözdür. Şöyle denir :..,; ~~ ~ ~ ~r : Dönüşü olmamak üzere satzyorum; artık dönüşü yol?. Çiinkü satışa engel hiçbir kayıt kalmamış ve eski sahibi, her türlü mülkiyet haklarından soyutlannuştır. Bu söz, taşıdığı bu anlam sebebiyle alış-veriş yapan kişilerin içindeki endişeleri yok etıııekte ve onları rahatlatıııaktadır. el-mels 0 = Hayvanı iğdiş etıııek, böyle iğdiş edilen teke için: :,..~ :4' denir. Bu kelime aynı zanıanda sırtında hiç yük olmarnası sebebiyle çok hızlı yürüyen deve için de söylenir 6 el-imnilas 0 de kaçmak anlanundadır. Kelimenin, 52 NÜSHA, YIL: VI, SA YI: 22, YAZ 2006

5 RAMAZANEGE yetişilmeyecek derecede hızlı sürüşü ifade etmesi bundan<jıil 7 Nitekim bir şeyden kaçtı, kurtuldu, anlamında: r\ıı ı:r w-wı:- den kaçtı, derur 8 el-meles: Gece karanlığı anlamında. Araplarm i)ll;jı u-1-- ~~ sözü :-a karanlık bastığı zaman geldim, demektir' 9 Çünkü bu durumda insan, kendisiyle baş başa kalnuş, özgür bir hale gelmiştir. el-meliisetü: Yumuşaklık Huşfuıetin mukabili. Düz olmak. Bununla bağlantılı olarak düm düz anlamında: el-imllsas 0 ; kendisiyle yer düzenlenen alete "el-mellasetü" denilii' 0 el-enıleso: Arkası sağlam olan hayvan. Nitekim sıhhati yerinde olan hayvanıiı sırtı da düz olur. Alış-veriş esnasında bu adeta bir ölçüdür. Arkadaşnun problemleriyle ilgilemueyen kimse için şöyle bir darbı mesel vardır: /ılı J~ i.. w-f.\ıı):;. ~i.. : Sırtı yaralının yükü, sırtı sağlama kolay geli-f3 1,., IV. M-s-1 : J ı.t r kökü: el-m;üslfuı, tekili mesilün'dür. Yerden çıkan suyun akıntı yerleri 32 el-mesel0, çoğı}ıu ~slfuı'dır. Yerde uzayıp giden su aikı. Su, dağılmadan ve güvenlik içinde - buralardan akıp gittiği için bu ismi alnuş olabilir. Adamın mesala'sı: Yüzünün iki tarafındaki sakallarının yanları. Buralarda sakal bulunmadığı ve aşağı doğru uzanan o boşluk ark şeklinde olduğu ve baştan akan su için buraları bir akıntı yeri olduğu için bu ismi alnuş olabilir. Bu kelimenin tekili ise mesaıün düf3 3 V. L-s-m : i <.1' J kökü: İbn Fans, bu kökün müstakil bir anlanu olınadığını, ibda.i babında bunun anlamının, yamudan ayrılınamak, sürdürmek, gerekli olmak, vazifesi olmak vb. anlamları olduğunu belirtir ki bu anlamlar "lezime" fiilinin anlamlarıyla örtüşmektedir. Nitekim el-cevheri'nin es-sıhah'ında "1-s-m" maddesi geçmemekte, başka sözlüklerde "1-s-m" maddesinde verilen anlamlar yaklaşık olarak "lezime" maddesinde verilmekte ve hemen hemen aynı görüşü destekleyen anlamlar sunulmaktadı.r' 4 Mesela Halil b. Ahmed bu maddeyi açıklarken l..l;ı ~)r :~ ~~ : Onu delil ile bağiadımi yendim, diyerek 'elseme'yi 'elzem~' ile açıkla:f3 5. L-s-m köküyle ilgili karşılaştığımız anlamlar arasmda şunlar di- mev.cuttur: Tatmak anlamında : L.u r---l Lo : Bir şey tatmadı, demektir. Dördüncü babtan: Utancından sustu; if' al babından yol göstermek; ::;:.ıı r k.ı : isteisem e eş-şey' e: - i istedi, anlanılarma gelir. VL L-m-s : <.1' i J kökü: Kelimenin tek bir temel anlamı vardır: Bir şeyi isternek ve dokunmak. Bir şey el yordamıyla aranıp bulunmak istendiği zaman ~~ı:- -:.1; denif 6 İbn Düreyd, lems'in aslının bir şeyi el yordamıyla öğremueyi isternek olduğunu; ama daha sonraları her türlü öğremue isteklerinde kullanıldığını belirtii' 7 Bir yükseklik veya eğiklik bulunursa yontnlup düzeltilmesi için el gezdirilerek NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 22, YAZ

6 J ::. ARAP DİLİNDE "S-L-M" MADDESİ VE KUR' AN'DAKİ ANLAMLARI araştırmak. c:)1 ı}._,')\jı : Benim e/biseme.dokunursan veya ben senin elbisene dokunursam alış veriş kesinleşir, demew 8 Dokunma anlammda şöyle bir şiir vardıı;; es~~~ >;..i1 -:ır /.r ;JJ ~~ 0r ~ ~ :~ :ı <3 Elimle onun eline dokundum, zenginlik bulayım diye Cömertliğin de onun elinden bana sirayet edeceğini bilemedim 39 el-ezheri, İbn Abbas'ın şöyle dediğini aktanr: el-lems, el-jiınas. ve elmülfunese kelimeleri cimadan kinayedir 40 Bu kelimenin "s-1-m" köküyle ilişkisi belki şuradan olabilir: Eliyle orayı burayı araştırarakkalpteki şüpheyi yok etmek ve gönül huzuruna ulaşmak. "S-L-M": rj<.]" kökü: Bu üç harf ve dizilişden oluşan kelimelerin büyük bölümü, bir takım istisnalar bulunsa da. temelde "sıhhat ve Miyet" anlamı taşır 41 Arapça-Türkçe sözlüklerde kelimenin anlamı açıklanırken özellikle "esenlik" kelimesine sıkça rastlarur. Esenlik ile ilgili olarak şu bilgilere rastlamak mümkündür. Esenlik: 1. Sağlık, sıhhat; 2. iyileşme, şifa bulma; 3. Sağlamlik; 4. Saflık, temizlik." 42 Bu çalışmada kelime, başındaki "sin" harfinin üstün, esreve ötre oluşuna göre farklı anlamları taşıdığı için inceleme de "selmını, silmun ve sulmun" düzeninde yürütülmüştür. l."es..:seım:: ~~".Kelimenin çeşitli anlamları şöyle özetlenebilir: A. Tek kulplu derin kova. Çoğulu "eslüm ve silfun" gelir. Nitekim Tarafe, deveyi tavsif ederken şöyle der : :,-, :~ ~ı, :.:.L: ~ l,;;'fs- ~;Gr.:ı w~ 4! <4 Onun sağlam iki dirseği var, sanki o; İki kova taşıyan güçlü kuwetli bir saka. Burada güçlü-kuvvetli dirsekleri/ pazuları ile deve, sağ ve sol tarafında iki kova bulunan bir su taşıyıcısına benzetilmiştir 43 B. Sulh, barış 44 Şair derki: ~~:,iii ~ ~ J';;.J ~l; ~~J ~1 -;S'?!'~! :WÜ :ıij (5 Siz demişti niz: Banşa ulaşacc;ıksak eğer bol Para ile ve güzel sözle, barış yapanl 5 C. Zahiri ve batınl illetlerden uzak olı:nak, selametle bulunmak. Şu ayette geçeiı "selim" kelimesindeki s~l~et, biitınl selfunettir. Nitekim Mukatil b. Süleyman, bu ayetteki "kalbın selim" ifadesini, şirkten liziide ve yalnızca #Nh id ile dolu ( olan ka/b ile)... Diye açıklar. rj-..,jıı 1iı1 <.5'-r.:r ~J :... Ancak Allah 'a selim bir kalp ile gelen Şu ayette geçen "müsellemetün" kelimesinden anlaşılan selfunet ise zalıiri selfunet olup aşağıdaki anlamlarda kullanılnuştır: 54 NÜSHA, YIL: VI, SA YI: 22, YAZ 2006

7 RAMAZANEGE 4J ~ ':1...L... : O, henüz boyunduruk al(ına alınmayan, yer sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dolaşan(salma), renginde hiç alacası bulunmayan bir inektir 47 Veya: Allah'ın kendisini ayıplardan koruduğu ya da safsarı renkte olup başka renklerin karzşmadığı Mukatil b. Süleyman, buradaki 'ınüselleınetün' kelimesini 'sahlhatün' diye açıklar 49 Nitekim şair der ki: :If,, ~~.;.:..ı\.. ~ı..,..,..,_,. ü).l..k.:ıı 0;;Jı c.sfl lllj (6 Mi safiri ağırlarzz, eğer gece bize konuk olursa, Hastalık ve illetlerden uzak yağlı develerden 50 Bir şiir,ge şöyle geçef 1 : W:; ~ıj ;.ıı ı) ~ ;!J U~~ :.ı j;..jı j J)f (7 Ona derim: Git, sakın kalma yanımızda, Ya da, gizli ve açık her zaman güvenilir ol. D. İnsan adı 52 E. Seleın denilen ağaçla deriyi tabaklamak İçinde se/em ağacının geçtiği bir beyit şöyledir: Galler açan bir yüzle bize geldiğin gün, pı cj )J J! j,;,j ~ 0ts' ;... '->.-.)! 4,il_,; L..)!J (8 Yeşil yapraklı se/em 'e uzanan dişi bir ceylan gibi 53 Bu ınana doğrultusunda ikinci baptan: Ji.Jı :..ı.: Deriyi se/m '/edim, yani tabakl adım. Cemisi "eslüm ve silfun": r~ J ~r gelir. Eflüs ve cibai gıbi. F. Selametine tefe''ülen yılan sokmak manasma mastar olur. Kendisine yılan sokmuş kimseye (birinci baptan) şöyle denir: W:. ~ı..::1:.. Yılanın soktuğu!dınseye "meslfun" ve "selim" denir. Nitekim Ebü't-Tayyib el Luğavi, bu kelimeyi azdadlar arasında sayar ve en-nabiğa ez-zübyam' den bir şiiri buna delil gösterir: 2w ~~..;.L1ıı ~ ı.~.:-.w..iı r-;..,... ~ <9 Uyuyup zehrin vücuda sirayet etmemesi için o yılanın soktuğu kişi, Eline kadınlarm topuk bilezikleri verilmek suretiyle uykudan men edilir. Asmai derki: Yılan sokmuş kimsenin eline kadıhların topuklarma taktıkları süsleri verilir. Böylece o süs luş-luş diye ses verir ve o kimse uyumaz. Uyursa yılanın zehiri ona sirayet eder. Bir başka şair şöyle der: -;~ı._,.. ~ı )ı \..S' Leyla 'nın ailesini hatırlamak insanı sarsar. J.,l ~T fjj ~.$,~(lo Yılan sokmuş kişiyi vücudundaki zehrin senede bir defa sorsması gibi 54, Çünkü böyle kimseye "Allah onu selamete erdirsin" diye dua edilmekte 55 ; ya da yılanın zehiriyle ölmediğine ve kurtulduğuna vurgu yapılmaktadır. NÜSHA, YIT..: VI, SAYI: 22, YAZ

8 .,: A1ıAP.QİLİNDE "S-L-M" MADDESİ VE KUR' AN'DAKİ ANLAMLARI G. Eskiyip yıpranan ve iş yapamaz hale gelen bir kova yı tamir ve sağlarnlaştınnak. :;.iili ~ : Kovayı tamir etti/ sağlamlaştırdı, denir. H. es-selm, es-selam: Büyük bir ağaç. Gfryii afetlerden korunmuş ve bu duruma gelmiş olduğuna inandıklan için bu ismi almış olabilir. II. "es-silmu: ;t.ı1 ": A. Sulh ve banş. ~lı ~~ : Barış yapınız, denir. Müzekker ve müennes olur. Bu mana ile bağl~tılı olarak es-silmu kelimesi musid.aha eden, el-harbu kelimesi de, muharebeye kallaşan kimseler için söylenmektedir. (İsmi tail anlamında masdar.) Nitekim şöyle bir söz vardır: ı.i'.;l.- ~ :..,:;.. J esjt... ~ ~ ur : Bana karşı barışçı. olan kimseye barışçı, savaşçı olana da savaşçıyım. Bir Arap atasözü şöyledir: -.,~ ~.GlJ ~ :..,:;.. G~ö IJ.;l::.>l 56 :Seçim sizin : Ya sizi memleketinizden çıkaracak bir savaş; ya da utandıracak ve zelillalacak bir barış. B. itaat ve inkıyat eylemek anlamında, selam manasma gelir. C. Müslirri olmak anlammda İslam anlaminı taşır. Nitekim şu ayette geçen silın, İslam ile tefsir edilmiştir :.;IS' p1 r.} 1}.>>1: " Hep birden İslam 'a girin 57." D. İyi dilek anlamındaki "selam" yerinde kullanılır. Şair der ki: ~~_,;j~ l...j:.j \ı! ~ıs- Durduk ve dedik ki: Seliimf O da selam' a karşılık verdi, Onun selamı, ancak kaşlarıyla işaret şeklinde oldu 58 w :::.: j- i ~ ;d. ill; Gj (ı ı ın. Sülınan: ~~ Bu kökle ilgili olarak kaynaklarda bir bilgiye ulaşılamamıştır. IV. es-selemü: ~~: A.Yapraklanyla/yemişiyle deri tabaklailan bir çeşit ağaç 59. Mütercim Asım, Sel em 'in muğaylan 60 nevinden bir ağaç ismi olduğunu, bu ağacın, Mısır dikeni. ve sint ağacı diye tabir edildiğini belirtir. Bu ağacın karz denen ve palamut olarak bilinen yemişiyle deri tabaklanır. Karz ile tabaklanan deriye "makruz", selem ile tabaklauana da "meslüm" denir. Müfredi.:1::.. dür 61 B. Selef ıiıanasına olup bir şeyin parasını öncede:tl vermektir. İslam hukukunda selem belli bir mal (müsellemün fih) için belli bir süre sonra teslim edilınek üzere önceden ödeme yapılan bir çeşit alış veriş adıdır 62. Selem akdinde de bir inkıyat söz konusudur. Çünkü önceden parayı alan kimse malı teslim etme zorunluluğu altına girmiş olmaktadır. C. Ayıp ve kusurlardan uzak olmak 63 Nitekim İslam tarihinde paralar üzerinde "selam" ya da kısaltılınış şekliyle "sin" harfi, paranın değerinin tam olduğu ya da bir ayıp ve kusurun söz konusu olmadığı, paranın güvenle tedavülde bulunabileceği anlamına geliyordu NÜSHA, YIL: VI, SA \'1: 22, YAZ 2006

9 RAMAZANEGE D. İstislam manasma bir kimseye boyun eğmek, itaat etmek anlamına. Şu ayette. seiem, istislfun manasınadır: pı ~~ ı)fj r5" _,1-u; ~ r5" )?ı c:ıı;: Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilir de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse'; E. Tefe'ül.babında yılan sokmuş kimseye denir. İsmi meful anlamında masdar şeklinde olabilir 66 F. Teslim'den isim olup Allah'ın emir ve hükmüne nza ve inkıyat anlamında G. Yemfune arazisinde bir vadi ismi. Selem ağacının yetiştiği arazi 67. H. Esiiret, esirlik 68 Buna göre W....J>I : Onu esir aldı, rl y. : O, bir esirdir, anlamınadır. İ. Selemye: Suriye'de Asi nehrinin doğusunda Rama'nın aşağı-yukan 40 km. güney-doğusunda ve Hıms'ın 55 km. kuzey-doğusunda küçük bir şehir. Yakut el-hamevi, bu kelimenin aslının 'seliiile mie' olup bu ismin ona el Mu'te:fika şehrinin tahribi esnasında hayatta kalan 100 kişiye izafetle verilmiş olabileceğini belirtir 69. J. Zfi Selem: Basra- Mekke yolu üzerinde bir v~di adı 70. Selem ağacının bolca yetiştiği bir vadi olduğu için bu ismi almış olabilir. V. ~1: es-süllemü : Sükla;r vezninde. Kendisiyle yüksek yerlere salimen çıkıldığı için merdivene bu 1s1m verilmiş olabilir. Cemisi Seld/im ve Seld/im gelir. Fı ~ ~ : Merc/ivenle çıkiı, denir. Bumanadan hareketle kayıştan olan üzengi'ye de bu ad verilir 71. Çünkü üzengi vasıtasıyla kolayca ata binilir. l...ıt. u-.)lt.: J,..;.. : Ata bir üzengi yaptı, denir. Kur'fuı'da, içinde "süllem" kelimesinin geçtiği ayetler şöyledir :,...;. 0~ ~ ~ ri: (Yoksa üzerine çıkıp) vahiy dinledikleri bir merdivenleri mi var? Cemi seldlfm 'dir. 72 ç.t...:.ll ı} t...t..ji :... veya göğe merdiven dayarnağa (yetmiş olsaydı,/ 3. Şair der ki: fı~t...:.jı...,ı;...r Jt JJ ~~Uı...,~r._,ı.,::,..J <12 Ölümün sebeblerinden korkan kimseyi onlar herhalde yakalar, Gökyüzüne merdivenle çıkmaya kalkışsa bi/e 74 Cilbir b. Huneyy, dişi bir deveyi vasf ederken şöyle der : ~ ~}.J..i J! J; wıs- ~~:W:!~~ <n Ağır ağır tırmanıyor Batha-i ırk'ta, sanki, Bir erfj!. 5 'in zirvesine yükseliyor bir merdivenle 16 W:..:;.... iı.:..- '._. ;.=:.. ':1.:..., öwi t.\:::., 8-lı (14,r-.:;..,)-. J,-:,- : Sövd(iğüm ve utanç duyduğum şeyleri yaşamadım, Olmemek için bir takım sebepler de aramadım 77 A. Bir feres adı. Uzak yerlere kolaylıkla ulaştırdığı için olabilir 78 B. "Ane" yıldızlarının sağ aşağısına düşen yıldız kümesidir ki merdiven şeklinde oldukları için bu ismi almış olabilirler 79 NÜSIİA., YIL: VI, SAYI: 22, YAZ

10 ARAP DİLİNDE "S-L-M" MADDESİ VE KUR' AN'DAKİ ANLAMLARı C. Bir şeye ulaştıran vesile olması yönüyle sebep manasına. L.i.wı: Onusebep edindi, denir 80. es-sühima: El ve ayak pannaldan ya da dizden aşağıdaki kemiğe verilen isim. Bir görüşe göre bu kemikler içerisindeki ilik için bir selfunet ve korunma yeri olduğu için bu ismi alınış olabilir 81 VI. ;: i h: Ferhatun vezninde. A. Taşa denir. Cemisi kitab vezninde silfun'dır. es-silfun: Sert taşlıif 2 Sert taş, tpprak ya da diğer yumuşak taşiara göre daha dayanıklı ve kaybolup gitmeya karşı daha güvenli olduğu için bu adı alınış olabilir. Milfredinin "selimetün" olduğu da söylenip. İınriü'l-Kays şöyle der 84 : lı.,_~ Jf i..~.r~ı ı J '-<'Lı;'.ıl ıl cl5. _<>-r- ;ı-<' ~ es Bir nefsin yaşadığı kadar yaşadım, Taş ya da demir olarak yaratı/madım. Lebid de bir beytinde şöyle der: 4.-)1... if. )ı.:ro-"' L. S""\.<ı.,.,. ~.J ı.s,r ıj\t)i elw (16 (lssız kalan bu diyardaki) Reyyan dağının yamaçlarından akan suların nıecralarını seller bozmuş, yıkmıştır. Buralarda kalan izler taş üzerine kazılmış bir yazının kalan kısmına benziyol 5.,. ;.u ~ : Sır tutucu/uğu taşlardan da Bir Arap atasözü şöyledir : rsi:.ıı öte. Taşlardan sır çıkar; ondan ç~ anlanıında 86 İnsan güvendiği kimselere sırrını açtığı için, sağlamlık ve güvenilirlik yönlerinden taşa benzetilıniş. olabilir. Adeta taş gibi sırrını duymamış gibi olmaktadır. Türkçemizde "görmedim, duymadım" denir. B. Nazik ve latif olan kadına:.:.i:. frı denir. Eli ayağı düzgün, hoş demektir 87. C. Kelime, kişi ismidir 88. VII. ;:( ıı: es-selemetü: A. Bir tür dikenli ağaç. Nitekim, kendisinden ancak zorlukla bir şey alınabilen cimri birisi için :.:.t.jı ~ ~ : Onu(parasını, malını), selerne bağlar gibi bağladı., denir. Çünkü selerne adlı dikenli ağacı kesrnek için dallarım iyice bağladıktan sonra köküne ulaşırlar ondan sonra keserlerdi. Ayın şekilde Haccac'ın Küfe minherine çıkarak: Sizleri selerne bağlar gibi bağlayacağım, dediği rivayet edilir 89 Bu ağaca "seleme" denmesi, dikenleri sayesinde bu ağacın diğer ağaçlara göre daha fazla selamette olması veya bir güvenlik aracı olarak kullanılmasmdan dolayı olabilir. B. Ashabtan otuz kırk kadar muhaddis isıni. 90 VIII. r)(jı Selfun 91 : A. Bir ağaç kırınal yontma çeşididir NÜSHA, YIL: VI, SA YI: 22, YAZ ~-- -

11 RAMAZANEGE B. Selam, selfunet manasınadır. Buna göre insaniann birbirlerine söyledikleri "es-selamü aleyküm", Allah 'ın selameti üzerinize olsun, sözü, bu anlamdan gelmektedir. Ka'b b. Züheyr şöyle der: j_;.;..; ~~:ı;.. ill,? (...tj ~)\:.. :.:Su. 0ı:; Jıf ~ı J$- (ı 7 Ne kadar sağlıklı olursa olsun her ana kuzusu Bir gün elbet yük/enecektir kambur alete 93 't. Allah'ın isimlerinden bir isim. Şu ayette bu açıkça görülmektedir:.~ı.:r-.riı r)c.jı : O, selam'dır: Esenlik veren, mü'mindir: güvenlik veren, müheymindir: görüp gözeten 94 bu isimle vasf edilmesinin sebebi, malılükatta bulunan ayıp, Allah'ın kusur ve her çeşit afetten beri bulunmasıc:iır 5. D. Selfun'ın bizzat Allah'ın kendisi olduğu şeklinde bir görüş bulunmaktadır. Müs~im'in "Naınaz'da teşehhüd" babında sahabeden şöyle bir bilgi aktarılır: Biz Rasıllüllah'ın arkasında namaz kılarken "Allah'a selfun, filana selam" derdik. Bir gün Rasıllüllah bize şunları söyledi: Hiç şüphe yok ki selam, Allah.'ın kendisidi/ 6. E. Sulh yani barış anlanuna geli_il 7 Müslüman olduğunu söyleyip barış isteğini açıkça ortaya koyduğu halde öldürülen bir kimse hakkında nazil olduğu bildirilen şu ayette bu anlam görülmektedir : r~.:..ıı ~ı...,<]i~ ı_,ı_,z 'ij l.. _;.-..:-ı: Size barış isteğini sunan kimseye, sen mürnin değilsin, demeyirr 8 Hindistan'ın bazı bölgelerinde yaşayan müslüman halk, yedi selam ayetini bir kağıt üzerine güzel kokulu çiçek yağları ya da mürekkep ile yazarlar, daha sonra kağıt üzerindeki ayetleri su ile yıkayıp bu suyu içerek barış ve huzur içinde yaşamayı umarlardı 99. F. Bir çeşit acı ağaç. Nitekim Mütercim Asıın, meşhur eseri Kamus tercümesinde latüe adı altında şöyle bir anekdot aktarır: Bir Arabi'ye bir adam tahiyyet maksadiyle selam verdiğinde Arabi cevabında ~ ~wı_, diyerek mukabele eder. Bunun üzerine adam: Yahu bu ne biçim cevaptır?, diye itiraz edince: Selam ve Cascas iki çeşit acı ağaçtır. Sen birisini bana havale ettin. Ben de sapa diğerini havale ettim, diye cevap verir. 100 G. Kişi adf, Abdullah b. Selam el-lhbr ve kardeşi Selerne b. Selam ve yeğeni Selam ile Selam b. Amr bunlardandır. Ebu Ali el-cübbru'nin adı da Muhammed b. Abdullah b. Selam'rur 01 TAHİYYE, TAHİYYET: Burada biraz da Çünkü bulunmaktadır. kullanılmaktadır. "tahiyyet" tahiyye terimi üzerinde durmakta yarar ile selam birbirlerinin yerinde Tahiyye, takiyye vezninde selam manasmadır ki bir adama "selam aleyküm" demekten ibarettir. "Hayyahu hayyeten" terimi, "sellemehfr selamen" şeklinde açıklanmıştır. Aslında talıiyye bir adama "hayyakellah: NÜSBA, YIL: VI, SAYI: 22, YAZ

12 i.i 'i!! ı:,...! ARAP DİLİNDE "S-L-M" MADDESİ VE KUR' AN'DAKİ ANLAMLARI Allah ömrilnü uzun etsin," şeklinde dua etmektir. Zira Araplar birbirleriyle karşılaştıklannda "hayyakellah: Allah ömrünü uzun etsin," derlerdi. İslam'da bunun yerini "es-selam" lafzı aldı. et-tehıyye, "hayiye" fiilinin tef 'ilidir. Araplarui bu kullanımlarnun buradan kaynaklanmış olması gerekir. İslartfdaki... "selamlama" anlamı doğrultusunda "tahiyyetü'l-mescid" : mescidi selam/lımak demektir. Aynca tahiyyede mülk ve mülkiyet anlamlan da söz konusudur. Mülkiyet, sahip olmak ve hakim olmak demektir. Kişi bu duyguyla kendisini daha güvenli hisseder. "seleme" ile ilgisi buradan kaynaklanıyor olabilir. Ya da insarunyaşanuru sürdürmesi bir açıdan malı ve mülküyle mümkün olmaktadır, Tahiyye bir nesneye pek yakınlaşrnak manasma da gelir 102 "S-L-M" MADDESİNİN KUR' AN'DAKİ TÜREVLERi VE SELAM'IN ANLAMLARI şöyledir: Kur'an-ı Kerim'de "s-1-m" maddesinde iştikak etmiş olan kullantınlar "es-sillimü" ile "el-müsteslirnü" birer yerde; "sellınün" ile "süllemün" ikişer yerde; "müsellemetün", "teslimün" ve "es-selmü/es-silrnü" üçer yerde; "Selleme" ile "es-selemü" beşer yerde; "el-islilııı" sekiz yerde; "süleymanü". on yedi yerde "esleme" yirmi iki yerde; "es-selfunü" ile "müslimfine" kırkbirer yerde yer almaktadul 03. Mukatil b. Süleyman, Kur'an'da selilııı'ın beş vecih üzere bulunduğunu belirtir. Bpnlar aşağıda maddeler halinde sıralanrnıştır 104. ı. Seİarn, tıizzat Allah'ın kendisidir. Nitekim sıralanan ayet mealleriııde bu görülür. Allah( c. c) şöyle buyurur: "9, Se/am'dır.(esenlik veren)- gaven/ik verendir" 105. Yani Allalı(c. c) seliirn'dır. Buna göre r::ıc.jı J,.. : Selam 'ın yolları 106, Allalı(c. c)'nün yollan anlanundadır. Mukatil b. Süleyman bu yolların, Allah( c. c)nün dini İslilııı olduğunu ifade eder. r::ıc.jı )> J! r~ Jıı_,: A//ah(c. c) selamın yurduna çağırır 107 Burada seliimm yurdu, Allah( c. c)' ın yıırdudur ki burası da cennettir. ~J.l.:J;. r::ıc.jı )> r-j : Onlar için Rabb 'lerinin katında selam 'ın yurdu vardır 108 Buradaki yurt da Allah(c. c)'ın cennetidir. (Buna göre "es-selarnü aleyküm" cüınlesi sarıki Allah sizin üzerinizdedir, anlanunadır). Cennete "dam' s-selilııı" dennıesi konusunda aşağıdaki görüşler ileri sürülmüştür. a) Cennet'in şarunı yüceitme maksadına ınatuf olabilir 109 Bunun delili de ~1 cj'~i r::ıc.ji ayetidir. b) Hakiki sel arnetin orada bulunnıasındaııdır. Çünkü gerçek bekii, zenginlik, iz,zet, ve sıhlıat oradadır. Zira Cennet'teki beka'daıı sonra fena, zenginlikfen soı:ıra fakirlik, izzetten sonra zillet ve sıhlıatten sonra hastalık bulunnıamaktadır. ~J.l.:J;. r::ıc.jı )> 1""'-: Rablerinin katında se/time! yurdu onlarındır 110, ayetindeki selarn bu rnanayadır 111., Orada ölüm, yaşlılık ve hastalık yoktur. 60 NÜSHA, YIL: VI, SA YI: 22, YAZ 2006

13 RAMAZANEGE 2. Selfun, hayır'dır. Nitekim sıralanan ayet mealierinde bu görülür. Allah( c. c) şöyle buyurur: r~ :fij ~ :_,;,;u : Öyleyse sen onlardan yilz çevir. Ve deki: Selamm. Mukatil b. Süleymau'a göre burada "selam" kelimesi hayır ve iyi şeyler, anlauuuadır. Lo)l... ı_,ıu.:ı_,ı...wı ~~>- ı;!j : Cahiller kendileriyle konuştuk/arz zaman onlara: Selam, der/e,l 13. YauiHayzrla dönünüz, demektir..:,r-l-wı ~ '1 ~ r)l... ~ı...i ~ J L:Jı...i L:J ı_,ıu J -=ı_,.:._ri pııı_,...:. ı;ıj : Onlar boş ve anlamsız sözler işittikleri zaman ondan hemen yilz çevirip, "bizim arnellerimiz bize, sizin arnelleriniz de size. Selam sizlere, biz cahilleri istemeyil 14 Bı\iada selam kelimesiyle hayzrla dönünüz, denmek istenmiştir. Hz. İbrahim ile babası arasında geçen diyalogu Kur'an şöyle aktarır. (Babası) : Ey İbrahim! Sen benim tanrı/arımdan hoşlanmıyor musun? Eğer bu tutumuna bir son vermezsen seni mutlaka öldüresiye taşa tutarım. Haydi, şimdi bir süre benden uzak dur. İbrahim babasma hitaben: Selam sana (yaui hayıda dön.) 115. (İbrahim'in seçkin konukları) Onun yanma geldiklerinde şöyle dediler: Selam. Yani hayır sana. İbrahim de cevaben: Selam 116 Yani size de hayırlar. 3. Güzeİ ÖVgü: Allah (c. c) şöyle buyurur: Bütün alemlerde Nuh 'a selam olsun 117 Musa ve Harun'a selam olsun 118 İbrahim 'e selam o/sun 119 Doğrusu biz, iyileri böylece mükafatlandırzrız 120 Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun 121 Buralarda selfun, "güzel öğüt" anlauunı taşır. 4. Şerden selamet: Allah (c. c) şöyle buyurur: Denildi ki ey Nuh! Sana ve seninle beraber olan ümmetiere bizden selam ve bereketlerle ini Yani boğulmaktan v~ başka şerlerden selametle in, anlauuuda 122. Ey ateş, İbrahim için serinlik 'tre esenlik ol! Dedik 123 Yani ateşin sıcağındau ve soğuğundau selamet; Ey sagdaki! Sana selam olsun Tahiyyet yaui esenlik dileği anlauuuda olup Müslümanlar kendi aralannda bununla esenlik/ uzun ömür dileklerinde bulunurlar. Cennetliklerin kendi aralanndaki tahiyyesi de budur. Allah (c. c} şöyle buyurur: Evlere girdiğiniz zaman kendinize Allah katından bereket, esenlik ve güzellik dileyerek selam verin 125 SONUÇ Makalede de görüldüğü gıbi "s-1-m" maddesi etimolojik açıdau değedendiğinde kelimenin çeşitli kalıp ve şekillerde dlhiliye dönemi ile Hristiyaulık ve Yalındiliğin içinde bulunduğu çeşitli dinlerde kullanılmakta olduğu anlaşılır. Anlam olarak ele alındığında da "s-1-m" kökü temelde sıhhat ve afiyet anlamı taşır. Bu anlam esas olmak üzere kelimenin barış, esenlik, itaat ve inkıyat, iyi dilek, ayıp ve kusur, felaket ve afotlerden uzak olmak vb. anlarnlara g~ldiği anlaşılınaktadır. "Seleme" kökünden türeyen diğer beş kelimeden "s-m-1" zayıflık, güçsüzlük ve az/ık; "m-1-s" "bir şeyin NÜSBA, YIL: VI, SAYI: 22, YAZ

14 ARAP DİLİNDE "S-L-M" MADDESİ VE KUR' AN'DAKİ ANLAMLARI tecerrüdülsoyutlanması ve kendisine bir şeyin bağlanmaması"; "m-s-1'' su akması, su akıntısı; "1-s-m" yanından ayrılmamak, sürdürmek, gerekli olmak, vazifesi olmak; "1-m-s" bir şeyi istemek ve dokunmak, bir şeyi el yordamıyla arayıp bulmak., gibi anlamlara gelirler. Makalede anılan bu anlamlarla selerne kelimesindeki odak anlam arasında bir şekilde ilişki kurulabilir. Bu odak anlam "sağlık, sıhhat; iyileşme, şifa bulma; sağlamlık; sa±lık, temizliktir ki bunlan "esenlik" kelimesiyle de ifade etmek mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de de "s-1-m" maddesinin çeşitli iştikaklan mevcuttur. Bunlardan bir kısmının ifadeleriyle Tevrat ve İncil' de görülenler yer yer örtüşmektedir. Bu da özellikle "selfuu"ııı İslam'dan önce de kullanılıyor olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca "selfuu''ııı, özellikle Hz. Peygamber'in kabile ya da devlet başkanlarına gönderdiği mektupların giriş kısmında kullanıldığı görülmektedir. 1 İbnü'l-Esjr, 'İzzeddin 'Ali b. Muhammed, Üsda '1-ğtibe fi ma 'rifeti 's-saliabe (nşr. Muhamrm:!d İbr$im el-benna v. dgt-.), Kahire / , III, 290-4; ez Zeheb!, Şemseddjn Muhammed b. A1imed, Siyenı a '/dmi 'n-nabe/ci, Beyrut 1983, III, ; İsmail L. Çakan-Muhammed Eroğlu, "Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib",DİA., I, 'Ata b. Ebi Rebah hakkında bilgi için bkz. İbnü'l-Es!r, 'İzzeddin 'Ali b. Muhammed, el-kamil./i 't-tiir[h, Beyrut 1385/1965, V, 179; ez-zehebi, Siyenı a 'lcimi 'n-nabe/a, V, 78-88; Sezgin, Fuat, Gesclıichte des Arabischen Sclırifttums, Leiden , I, 31; İsmiiii Cerrahoğlu," 'Ata b. EbU Rebah", DİA, IV, Halil b. Aluned ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Ebil't-Tayyib el-luğavi, Mercitibı1 'nnahviyyfn (nşr. Muhammed Ebu'-Fazl İbrahim), Kalıire 1375/ 1955, s ; Ibnü'l Enban, Ebü'l-Berekat Kemaleddin 'Abdurralimiin: Nüzhetü'l-e/ibM.li tabal}iiti'lı1debii (i4 İbrahim es-sfunerrm), Zerka (Ürdün) 1405/1985, s ; Rüştü Topuzoğlu, "Halil b. Aluned", DİA, XV, Halil b. Aluned'in bu çalışrnalan, Kitabu '/- 'ayn adlı eserinde toplaruruştır. Konu hakkında detaylı bilgi almak içir. bkz. Nihad M. Çetin, "Arap", DİA., III, İbn Hallikiin, Ebü'l-abbas Şemseddin Ahmed, Vefeyata'l-a'ytin ve enbiiu ebniii'zzamiin (tfil<. Mu6.ammed b. MunyiddinAbduıliamid), f>.ahire 1367/1949, VI, 219; es Safedr, Salahaddin Halil b. Aybek, el-vafi bi'l-vefeyiit (tfil<. Dider Yeng), Vaysbaden 1394/1973, IV, 248; Yusuf Şevki Yavuz, "Fahreddin er-razi", DİA, XII, er-razi, Fahreddin, Muhammed b. 'Ömer, et-tefti"rii '1-kebir: Mefcinhıı '1-gayb, Dilru's-Saltıınati's-Seniyye 1308, I, Etymologie: K~ime, Yunanca'da ':sözün gerçek içeriğz~' anlarnma gelen "etymon" ile gene Yunanca "doktrin, çelışma alanı" anlamını oluşturan ek "logia" birleşimleriyle oluşmuştur. Köken bilim de denilen Etymologia, kelimelerin gerçek içeriğini bulma ve inceleme çalışmasıdır. 8 Arthur Jeffery, Tlıe Foreign Vocabıılary Q[the Qur'an, Cairo 1937, s (Bkz. Cf. E. Littmann, Zıır Entziffenmg der Safa.. Leibzig 1901, s. 47, 52-3, 55, 56; S emitic inscriptions, NevYork-London 1905, Safaitic inscnptions, nos. 5, 8, 12, Bakara s. 2/ Tevrat-ı Şerifyahut Eski Alıit, Kitab-ı Mukaddes Şirketi, 1985, s. 853, Hakimler, XIX, Tevrcit-ı Şerifyahut Eski Alıit, Kitab-ı Mukaddes Şirketi, 1985, s. 853, Daniel, X, NÜSHA, YIL: VI, SA YI: 22, YAZ 2006

15 RAMAZANEGE 13 İnci/i Şerif, Kitab-ı Mukaddes Şirketi, 1985, s. 10, Matta, X, Nur süresinde bunun benzeri şöyledir : Evierden birine girdiğinizde Allalı katından bolluk, bereket ve esenlik dileyerek birbirinize mutlaka selam verin Nür, 24/ İnci/i Şerif, IGtab-ı Mukaddes Şirketi, 1985, s. 70, Luka, X, 5. Detaylı bilgi için bkz. Bosworth- C.E. ve bşk. The Encyclopaedia of İslam, Leiden 1995, VIII, ıs el-ham B. Ahmed, Ebü 'Abdurrahman, Kitiibii 'l- 'Ayn (~. Mehdi el-mahzüıni İbriililm es-sanırad, Beyrut 1408/ 1988, VII ; İbn Fiiris, Ebü'l-Hüseyn Ahmed b. Fliris, Mu 'cemu Mektiyisi 'l-luğa (thlc. Abdüsselfun Muhammed Hfuiin), Beyrut 1411/ 1991, III, ; Ahterl, MııStafıi b. Şemseddin, Allteri-i kebir, İstaııbul1310, s ez-zematışerr, Carııl.lah Malimüd b. 'ömer, Esasü'l-beliiga, Beyrut 1409/1989, s İbn Ffuis, M Mektiyisi'l-luğa, III, ; Vankuli, Mulıammed b. Mustafa el Viini, Luğat-i Vankuli: Sıluilıu 'l-cevlıeri Tercemesi, İstanbul 1217, ll, İbn Ffuis,M Mektiyisi'l-luğa, III, ; Vankuli,, a.g.e., IT, Halil b. Ahmed, Kitdbu'l-Ayn, VII, Halil b. Ahmed, Kitabu'l-Ayn, VII, Halil b. Ahmed, Kitabu'l-Ayn, VII, 266; ez-zemahşeri, Esasü '1-belağa, s ; el Meydani, Eb(l'l-Fazl Ahmed b. Muhammed (thk. Mulıammed Ebfil-Fazl İbrahim), Mecma 'uz-emsal, I}ah.ire 1379, III, İbn Ffuis, M Mektiyisi '1-luğa, V, el-mütelemmis, Cerir b. Abdülmesilı. Bkz. el-alem eş-şentemri, Ebülhaccac Yusuf b. Süleyman, Şerlıu H amaseti Ebi Ternam (thk. Ali el-mufaddal Hammüdfuı), Beyrut 14t3/ 19,22, L 434 el-bagdadr, 'Abdüll}iidir b. 'Ömer, Eızanetü'l-edeb ve liibbii liibabi /isani '1- 'Arab (~. 'Abdüsseliim Muhammed Harun), I}.alıire , III, Halil b. Ahmed, Kitdbu 'l-aj11ı, VII, 268 ıs el-cevheö, İsma'il b.' Hammad, es..sıllall : Tiicii 'l-luga ve sıllaliu'l- 'Arabiyye (~. Ahmed Abdulgafiir 'Attiir), Beyrut 1399/1979, III, 980; Vankuli, a.g.e., L 545; ll, 464. Halil b. Ahmed, Kitdbu'l-Ayn, VII, 267; el-cevheö, es-sılliilı~ III, 980; ez-zemahşeri, Esasü'l-beldğa, s ; Vankuli, a.g.e., I, el-cevheö, es-sıha/1, III, 980; Vankuli, a.g.e., L İbn Ffuis,M Mekdyisi'l-luğa, V, İbn Ffuis, M Mekdyisi '1-lıığa, V, el-cevheö, es-sıliali, III, el-emlesü: Arkası yaralı olmayan; ed-debir arkası yaralı olan; "hfuıe" ise sülıfılet manasınadır. (Bkz. el-cevherr, es..sıfiall, III, 980; ez-zemahşeö : el-miista/jsa fi. emsa/i '/- 'Arab, Beyrut 1408/1987, ll, 389; el-meydanr, Mecma 'u/-emsal, III, 479.) 32 Halil b. Ahmed, Kitabu'l-Ayn, VII, 267; İbn Ffuis, M. Mektiyisi '1-luğa, V, 321; Vankuli, a.g.e., IL İbn Ffuis, M Mekdyfsi '1-/uğa, V, 321; Vankııli, a.g.e., ll, İbn Faris; M. Mekdyisi'l-luğa, V, 246; el-cevheö, es-sıliali, V, 2029; Vankuli, a.g.e., IL Halil b. Ahmed, Kitabu'l-Ayn, VII, 268; İbn Ffuis, M. Mekdyısi '1-/uğa, V, Halil b. AıımeQ..Kitabu'l-Ayn, VII, 268; İbn Ffuis,M Mektiyisi'l-lıığa, V, İbn Düreyd, Ebü Bekr Muhammed b. el-hasen, Cemhereiii '1-luğa, Bağdat (Haydarabad 1345'den tıpkıbasım), III, Halil b. Ahmed, Kitabu '1-Ayn, VII, 268; ez-zemahşeri, Esdsii '1-beldğa, s İbn Ffuis, M Mektiyisi'l-luğa, V, 210. NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 22, YAZ

16 ARAP DİLİNDE "S-L-M" MADDESİ VE KUR' AN'DAKİ ANLAMLARI 40 el-ezheri, Ebü MarıSür Muhammed b. Ahmed, Tehiibü'l-luga' (~ Abdüsseliim Muhammed Hiirün.- Muhammed 'Ali en-neccar), ıpihire 1384/1964, XII, İbn Faris,Mu 'cemu Mekdyisi '1-luğa, III, Bkz. Şemseddin Siiı:ni, Kdmüs-i Tür/d: Temel Türkçe Sözlük ( Kont. Redak. Mertol TULUM), istanbul1995, L ). 43 ez-zevzeni, Ebu Abdullah el-hüseyn b. Ahmed, Şerlııı '1-Mu'allakdtis-seb 'it-tıvdl (thk. Ömer Faruk et-tabba'), Beyrut 1415/ 1995, s (Daha geniş bilgi için bkz. Halil b. Ahmed, el- ~yn, VII, 265; Lisdml'l-Arab, XII, 289, 296(seleme md.), XIII, 237(şetane md.); el-ezheıi, Tehzibü '1-luğa, XI, 213, XII, 447; ez-zeb!di, Tdcü '/- 'arüs, ~eleme ve.şetane md. ). İbn Dün:!yd, CfH1ıheretü '1-luğa, III, Kail, Züheyt b. Ebi Sül.ma. Bu beyt ile ilgili olarak bkz. ez-zevzeni, Şerlııı '1- Mu'allakdt, s Mukatil b. Süleyman, Tefsinı Mukatil b. Süleyman (T1ık. Ahmed Feıid), Beyru~ 1424/2003, IL Bakara, 2/ ez-zemahşeri, Ebu'l-Kiisım Ciirullah Mahmud b. Ömer, el-keşşdf an hakdiki'ttenzil ve 'uyfini '1-ekdvil fl vı1cühi 't-te 'vii, KaJ:ı.ire 1308, I, 219; Ragıb el-isfahliı:ü, Ebü'l-~sım el-hüseyn b. Muhammed, el-miifrediit fi. ğar[ bi '1-I}ur'iin (~. Muhammed Seyyid Kiyliini), Beyrut ts., s Mukatil b. Süleyman, TefsinıMukatil b. Süleyman, I, el-bagdadi, 'AbdüQ<adir b. 'ömer, Hızdnetil'l-edeb, 5/207, 8/463, 8/115,116, 7/ Şair bilinmiyor. Ya da Murakkaş olduğu söyleniyor. (Bkz. el-bagdadi, 'AbdüJ.tcadir b. 'Ömer, Hızdnetii'l-edeb, V, 207; el-muğni, s. 426, 456; el-'ayn!, IV, 200; Medhidii 't-tansis), 94) 52 Vankull, age. II, Şiir, Bılis b. Sureym' e nisbet edilmiştir. Müberrid der ki: S elem, bol dikenli bir ağaç olup dağ:ıri.jk ~llannı bir araya getirip bağlamadan onu kesemezlerdi. Haccac'ın da bir hutbesinde şöyle dediği belirtilmiştir: Valiahi sizi selerne bağlar gibi bağlayacağırn. (Bkz. el-bagdadi, 'AbdüJ.tcadir b. 'Ömer, Hizdnetül-edeb, X, 411) 54 Ebu't-Tayyib el-luğavi, Abdi!lvahid b. Ali, el-azddd fl keldmi'l-arab (Thk. 'İzzet Hasan), Dfuı.eşk.} , s. i-2; Hüseyin Tura!, Arap Dilinde Azdad (Zıt Anlamlı Kelimeler Sözlüğü), Erzurum 1994, s Halil b. Ahmed, Kitdbu'l-Ayn, VII, 265; ez-zebidi, Tdcii '1-anis, VIII; İbn Manzı1r, Lisdml'l-Arab, XII, Halil b. Ahmed, Kitdbu'l-Ayn, VII, 266; İbn Kuteybe, Edebii 'l-kdtib, L 424; Muhtanı 's-sıhdlı, I, 131; en-nilıdye, I, 291; Rılğıb el-isfahılni, el-miifreddt fl garibi 'l- Kur'dn, s Bakara, Mukatil b. Süleyman, bu ayetteki "silm" ifadesini, şerdi'u'l-isldm... diye açıklar ve şöyle der : Tevrat'a da inanan Abdullah b. Selam, Selılın b. Kays, Ka'b'ın iki oğlu Üseyd ve Esed ile Yiiı:nin b. Yılınin namazda ve Cumartesi işinde Tevrat'ı okuma ve Tevrat'taki bazı hükünılerle amel etme konusunda Allah Rasfılünden izin istemişler, bunun Uzerine bu ayet nazil olmuştur. (Bkz. Mukatil b. Süleyman, Tefsinı Mukatil b. Süleyman, I, 109.) Halil b. Ahmed, Kitdbu'l-Ayn, VII, 265; el-cevheri, es-sılıalı, V, 1951; İbn Manzur, Lisdnü'l-Arab, XII, 295; Vankuli, age., II, 419; Asım Efendi, Kdmiis Tercümesi, IV, Bakara, 2/ 208; er-riiğıb el-isfahılni, el Miifreddt fl garibi 'l-kur'dn, s el-cevheri, es-sıhdh, V, Halil b. AhJned, Kitdbu'l-Ayn, VII, 266; İbn Manzfir, Lisdnü 'l-amb, XII, NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 22, YAZ 2006

17 RAMAZANEGE 60 Muğaylan: Arapça bir kelime olup çölde yetişen bir çeşit dikenli çalı, deve dikeni. Mertol TULUM ve bşk., Temel Tarkçe Sözlük ( Sadeleştirilmiş ve genişletilmiş Kamusi Tilrki), İstanbul1986, III Halil b. Ahmed, Kitıibu '1-Ayn, VIL 266; el-cevheri, es-sıhah, V, 1950; İbn Manzı1r, Lisanil '1-Arab, :x:j:l 289; Asım Efendi, Kamiis Tercümesi, IV, ; ez-zebidl, Tdcü'l-'anls, VIll, AYrıca bkz. İbn S1de, el-muhassas, ll, (es-sifru's-sfull aşer), 268. Konu hakkında detaylı bilgi için bkz. el-kudfiri, Ebillhasen, el-kudılri, yer ve tarih yok, s. 57; Molla Hüsrev, Muhammed b. Feıfunfız, Düreril '1-hukktim fi Şerhi Gureri'l-ahktim, İstanbul 1965, (1-II), L 194; Muhtanı 's-sılıalı, L 131; Tlıe Encycloapedia of Islam New Edition, Volume VIll, Vankul1, age., ll, The Encycloapedia ofislam New Edition, Volume VIII, en-nisa, 41 90; Mulıtanı 's-sıhah, L 131. Mukatil b. Süleyman, bu ayetteki "selem" ifadesini, sul/ı... diye açıklar. (Bkz. Mukatil b. Süleyman, Tefsinı Mukatil b. Süleyman, L 247. ); Rağıb el-isfahfull, el-mafredat fi garibi 'I-Kur 'an, s Vankul(-age., TJ, (Bkz. Y~t el-hamevi, Mu 'cemu '1-buldiin, IV, 221) 68.Halil b. Ahmed, Kitabu '1-Ayn, VII, 265; İbnü'l-Esir, en-nilıaye, ll, 394; ez Zemahşeri, Esdsü '1-beldğa, s. 306; er-rflz,l, Mulıtdnı 's-sıhalı, I, 131; Y~t el-hamevi, Mu 'cemu '1-bulddn, I, 189; İbn Manzı1r, Lisdnı1 '1-Arab, Xll, 296; Asım Efendi, Kanıı/s Tercümesi, IV, Y. el-hamevi, Mu 'cemu '1-buldiin, lll, 240; J. H. Kramers, "Selemiye. Salamiya", Maarif Vekaleti, İslam Ansiklopedisi: İslam Alemi Coğrafya, Etnoğrafya ve Biyografya Lugatı, İst. 1966, X, Y~t El-Hamevi, Mu 'cem u '1-buldtin, TIL Vankull,age.,ll, et-tür, 52/38; Halil b. Ahmed, Kitıibu '1-Ayn, Vll, Ayetin tam anlamı: Onların yilz çevirmesi sana ağır gelince, eğer gücün yerde bir delik açmaya veya göğe merdiven dayarnağa yetmiş olsaydı, onlara bir mılcize Ş,österirdin. En'am, 6/35; M11htanı 's-sılıdlı, I, ez-zevzeru, Şerlıu '!-Mu 'allaktit, s el-erik, dikenli ağacı bol olan dağ. 76 Hızcineta 'l-edeb, IX, 573; el-mıifaddaliyydt, 42 s. 21 O. 77 Yani ölümden kurtulmak isteyen zelilliğe katlanır, ölmemek için zelil olur; herhalde öleceğini bilen kimse ise mezellete katlanmaz. Hıztinetü 'l-edeb, VIII, 115, Asım Efendi, Kamıls Tercilmesi, IV, Ane yıldızları.,...oğlak burcundaki yıldızlar kümesidir. Bkz. Büyiik Laroıısse, ll, Halil b. Ahmed, Kitıibu '1-Ayn, VIL 266; Asım Efendi, age., IV, Halil b. Ahmed, Kitabu '1-Ayn, Vll, 265; Mulıtıinı's-Sıhalı, I, 131; Vankul"ı, age., ll, Rağıb el-isfahan1, el-mıifredatfi garibi '1-Kur'dn (thk. Safvet Adnan Davftdi), Beyrut 1412/1992, s Halil b. Ahmed, Kitıibu 'l-ayn, VIL es-silfun, el-hıcaretü anlanundadır. (Bkz. İmriü'l-Kays, Divtin (Thk. Muhammed Ebü'l-Fadl İbrahim), Kilhire 1964, s Lebid,Muallakat: Yedi Askı (Çev: Şerafeddin Yaltkaya), İstanbul1989, s. 101/ ez-zemahşerl, Esdsil '1-beldğa, s Asım Efendi, Kam(ıs Tercümesi, IV, NÜSHA, YU..: VI, SAYI: 22, YAZ

18 ARAP DİLİNDE "S-L-M" MADDESİ VE KUR' AN'DAKİ ANLAMLARI 88 Selme b. Kays el-cernıl, Selme b. Hanzale es-sühayrıll sahabe isimleridir. Beni Selme, ernardan bir batınclır. Selme b. Kehla, Eeclle kabilesi nisbesindendir. Selme b. Amr b. züiıı ve 8elme b. Katafan b. Kays V. b. Asım Efendi, Kiimils Tercümesi, IV, ez-zernahşerl, Esdsü '1-beldğa, s. 306; el-meydfull, Mecma 'u-emsdl, II, Ürnrnü Selerne b. Ürneyye, Hz. Peygamberin hanımlanndan, Ürnrnü Selerne b. Yezid ve Ürnrnü Selerne b. Ebi Hakim ise sahabiyyedendir. Asım Efendi, age., IV, 337; V ankuli, II, Selfunen, selfunet, selfun ve bunların rnüştaklanyla ilgili olarak bkz. Hüseyin Kazım Kadri, Türk Lugati: Türk Dillerinin İştikakı ve Edebi Lugatleri, İstanbul 1943, III, Asım Efendi, Kdmils Tercümesi, IV, Kii'b b. Züheyr, Dıvdn, Ebü Sa'id el-hasen b. el-hüseyn el-askeri (drl. ) (tlık. Hanna Nasr el-hıttı), ı4ı , s. 37, no el-haşr, 59/ Selfun'ın, selfunet manasma gelişi., Muhtdn1's-Sıhah, L ı Müslirn, Salat, 16, no. 55, (Çağrı yayınları), İstanbul ı 992, I, R.ağıb el-isfalıfuıi, el-müfreddtft ganoi'l-kur'dn, s en-nisa, 4/94. el-isfahaıll, el-müfreddtfi garibi '1-Kıır'dn, s Geniş bilgi için bkz. The Encycloapedia ofislam New Edition, Volurne VIII, 9ı8. Bu kaynaktaki bilgiye göre yedi selılın ayeti şunlardır: Ya-sin s. 36/ 58; Satrat s. 37/ 79, 109, ı20, 130; Züıner s. 39/73; Kadir s. 97/ Asım E_fendi, Kdmus Tercümesi, IV, Asım ftfendi,:kdmus Tercümesi, IV, Asım Efendi, age., IV, 936; Ahterl, Mustafa b. Şernseddin, Alıteri Kebir, İstanbul 13ıO, s. ı28; Muallim Naci, Lugat-i Ndci, s. 28ı; Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, XX, ı ı ı47. Kdmus-i Fransevi'de tahiyyet kelimesinin Fransızca karşılığı olarak salutations, reverences, benedictions... Kelimeleri geçmektedir. Bkz. Diran Kelekian, Kdmils-i Fransevi, İstanbul ı 928, s Talıiyye konusunda detaylı bilgi için bkz. M. Edip Çağrnar, "Araplarda Dua ve Yaygın Olarak Kullanılan Dualarm Belağat Açısından DeğerlendiriL.ııesi", DEÜ. İldlıiyat Fakültesi Dergisi Yaz Sonbahar, İzmir 2003, XVIII, ı86. " 'Im mesaen 'ım sab han" sözü için aynı yazarın aynı makalesi, s. ı Detaylı bilgi için bkz. M. Fuad Abdulbiiki, el-mu 'cemu'l-miifohres li elfdzi '1- Kur'dn, Kiilıire ı417/ ı996, s Arap dilinde Kur'an kelimeleri ÜZerine birçok eser telif edilıniştir. Bunlara Müfredatü'l-Kur'an, Garibu'l-Kur'!in, Kelimatü'l-Kur'an v.b. dendiği gibi bu eserler, el Vacuh ve 'n-nezdir gibi isimler de alırlar. Bilindiği gibi bu el-vücfih ve'n-nezair konusunda ilk eser Mukatil b. Silleyman'a aittir. Daha sonralan bu isimle telif edilen eserler aşağı yukarı aynı mulıteva ve metot ÜZerine kaleme alınmış olup aralannda önemsiz bazı.ayrıntılarrn dışında fiı.rk bulunrnarnaktaclır. Bu makalede el-vücfih ve'nnezair sahasının öncüsü kabul edilebilecek olan Mukatil b. Silleyrnan'ın eseri temel alınrruştır. (Bkz. Mukatil b. Silleyrnan, el-vücıih ve 'n-nazdir (bzr. Ali Özek), İst. ı 993, s. ı _ ıos el-haşi-, 59/2'$: 106 eı-maide, Yünus, 10/ el-en'fun, 6/ Lisdnü '1-Arab, XII, 291. uo el-en' ılın, 6/ l";'üsha, YIL: VI, SA YI: 22, YAZ 2006

19 RAMAZANEGE ı ı 1 ı 1 lll er-rağıb el-isfahfuıi, el-müfredtitfl garibi'l-kıır'tin, s Zuhruf, 43/ el-furkan, 25/63. ll 4 el-kasas, 28/ Meryem, 19/47. ll 6 ez-zilıi.yat, 51/25. ll? Sru:Iat 37/79 lls Sfıffii~ 37/120 ll 9 samı.t, 37/ samı.t;87112l 121 samı.t Hud i 1/ Enbiya, 21/ Vılkıa 57/ Nür i4161 ' NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 22, YAZ

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde), İslam

Detaylı

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz?

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz? DEĞERLER EĞİTİMİ SELAMLAŞMA Selam ne demektir? Selâm, kelime olarak; huzur, barış, sağlık ve iyi dileklerini sunma anlamlarına gelir. Selamlaşmak; insanların karşılıklı olarak birbirlerine sağlık, huzur,

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah Arapça da barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ilk insan ve ilk peygamber Âdem den (a.s.) beri vardır: Allah Ademi yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver, selamını

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1:1 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:4 1 İsa şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB265 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri İslam ve Hemşirelik Savaşta Kadınların Görevleri Savaşta Yaralı Bakımı Kahraman Kadın Savaşçılar Ümmü Habibe Kahraman Havle Hastabakıçısı Rufeyde Hasta Bakım

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Hz. Peygamber döneminde insanların hayat tarzı, fazladan bir spor yapmayı gerektirmeyecek kadar ağırdı. Çölde ticaret kervanlarıyla birlikte yapılan seferler,

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI 1. Âyetlerin yazımında Resm-i Osmânî esas alınacaktır. Diğer metinlerde ise güncel Arapça imlâ kurallarına riâyet edilecek, ancak özel imlâsını

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

ATATÜRK'Ü ANIŞ. Adım-Soyadım:...

ATATÜRK'Ü ANIŞ. Adım-Soyadım:... ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adım-Soyadım:... Önce kelimeleri tek tek okuyalım.her kelimeyi bir defada doğru okuyana kadar

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 Surenin Adı: Kureyş sûresi, adını, Kur an da geçtiği tek yer olan ilk âyetinden alır. Kureyş kelimesi iki köke nispet edilir. Birincisi; köpek balığı anlamına gelen

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin Mucizeleri YAYIN NO: 85 genel yay n yönetmeni: Ergün Ür yay nevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yay nlar bask, cilt: Vesta Ofset tel:0 212 445 72 52 Birinci bask

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

DEÜİFD, XXXIII/2011, ss. 69-92 ÖZET Mustafa ÖZEL Bu makalemizde h-c-c kökü ve bundan türeyen kelimelerin Arapça sözlüklerde ve tefsirlerde hangi manalara geldiğini ele almaya çalışacağız. Burada yapmak

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

ZAMİR Varlıkların veya onların isimlerinin yerini geçici veya kalıcı olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle, bazı eklere zamir denir. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur.

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 1. Kıssa nedir? 5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 2. Kıssa nedir? a) Mucizedir b) Efsanedir c)

Detaylı

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan Question Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi Dr.İbrahimiyan Answer: Kur an-ı Kerim; aziz ve hekim Allah ın, aziz ve alîm Allah ın, diri ve yarattıklarını tedbîr eden Allah ın, rahman ve rahim Allah ın,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

iki sayfa bakayım neler var diye. Üstelik pembe kapaklı olanıydı. Basından izlemiştim, pembe kapaklı bayanlar için, gri kapaklı olan erkekler içindi.

iki sayfa bakayım neler var diye. Üstelik pembe kapaklı olanıydı. Basından izlemiştim, pembe kapaklı bayanlar için, gri kapaklı olan erkekler içindi. Malum ülkemiz son dönemde Globalleşen dünya ile birlikte oldukça sıkıntılı. Halk olarak bizlerde de pek çok sıkıntılar var. Ekonomik sıkıntılar, siyasi sıkıntılar, sabotaj planları, suikast planları. Darbe

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER Abdullâh Saîd el-müderris Rahmân ve Rahîm olan Allâh In ismiyle. Hamd, Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Detaylı

T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM ANAOKULU DENİZ İNCİLERİ SINIFI

T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM ANAOKULU DENİZ İNCİLERİ SINIFI BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 4-10 Nisan: Polis Haftası 7-13 Nisan: Dünya Sağlık Günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'ı içine alan hafta: Dünya Kitap Günü T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171

UYGULAMALARI HASAN UÇAR * Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, say : 35, ss. 171 187. OMÜ FD 171 ARAPDLBELÂGATINDAELKAVLUB L MÛCBVEKUR ÂNIKERÎM DEK UYGULAMALARI HASANUÇAR * i * Yrd.Doç.Dr.,AksarayÜnv.slamilimlerFak.[hasanucar@aksaray.edu.tr] OndokuzMaysÜniversitesi lahiyatfakültesidergisi, 2013,say:35,ss.171187.

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif in şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif in şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sunuş Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan -ı Şerif in şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Maalesef du nyanın pek çok yerinde Mu slu manlar, bu ramazana da boynu bu ku k, yu reği yaralı, gözleri

Detaylı