The W ord "Sel erne" in Arabic and lts Meanings in the Qur' an

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The W ord "Sel erne" in Arabic and lts Meanings in the Qur' an"

Transkript

1 ARAP DİLİNDE "S-L-M" MADDESİ VE KUR' AN'DAKİ ANLAMLARı Ramazan EGE* Özet: Bu makalede "seleme" kelimesinin etimolojisi ve bu kelimenin kökünü oluşturan "sin, Hlm ve mim'' sessizlerinden, Halil b. Ahmed'in ifadesiyle kalb,. er-razi'nin ifadesiyle iştikak usulüyle oluşan kelimeler ve bu kelimelerin birleştiği ortak anlam tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu yapılırken Kur'fuı, eski Arap şiiri ve diğer klasik Arap edebiyatı eserlerinden de İstişhadlarda bulunulacaktır. "Seleme" maddesinin anlammm daha iyi anlaşılabilmesi açısından Kur'fuı'da selfull kelimesinin anlamlarına da bir göz atılacaktır. Aynca zaman zaman selamlaşma yerinde kullanılan "talıiyye" terimi üzerinde de durulacaktır. Anahtar kelimeler: Seleme, etimoloji, iştikak, tahiyye, eseıılik. The W ord "Sel erne" in Arabic and lts Meanings in the Qur' an Summary: In this article; the etynıology of the word ''seleme" and from the consonants of "sin, lam, nrim" wlıich constitute the root of this word, from the words wlıioh were made up of "converting" as in the saying of Halil b. Ahmed, and "derivation" in the saying of er-razi and it will be tried to con:firm a common meaning ii:ı wlıich these words combined. Wlıile doing this, it will be adduced proofs ofqur'an, old Arabic poetry, and other Arabic literature works. To be understood better, the meaning of the "seleme" it will be glanced at the meanings of"selfun". Besides, it will b.e concentrated on the term "talıiyye" wlıich is sametimes used in place of "meeting". Keywords: Salama, etynıology, derivation, talıiyya, well-beiııg. Yard. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi ilahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 22, YAZ

2 ARAP DİLİNDE "S-L-M" MADDESİ VE KUR'AN'DAKi ANLAMLARı GİRİŞ Yap4ğımız araştınnalar 'neticesinde Arapçacia 'kelimenin kökenini., anlannnı, :iştikakını, delilletini ve kullanun şekilleriiii bu günkü.dilbilimini okşayan şekilde ele alan ilk kişinin İbn Abbas (68/687-88i.olduğunu düşünmekteyiz.. Ona nispet.edilen ve 'AtiLb. Ebi Rebah (ö.ll4/732) 2 tara:fı.ndan düzenlenen Garfbu '1-Kur'iin'da, Kur'fuı~daki garib kelimelerin hangi Arap kabilesinin lehçesinden alınmış olduğunu göstermek suretiyle ayetlere açiklık kazandırdığı'-b.elirtilir. Daha.sonra özellikle sözlük alanmda bereketli,çalışmaların yapıldiğı anlaşılmaktadır. Bu cümleden olmak üzere Arapçanın :klasik metinleri bir bütün olarak taranmış ve bir nevi sistemli sözlükler telif edilmiştir. II.- İV. yüzyıllar arasmda insan, yeryüzü,.su, develer ve atlar gibi farklı konulardaki _ kelimeleri içeren ve buıilann manalanın.açıklayan -birçok.sözlük düzenlenmiştir. H. V. yüzyıllardan itibaren İbn Side (ö. 458/1066)'nin ef.:lvfuhassas'ı gibi daha mulıtevalı eserlerde-herkonuya bir bölüm ay:r::ılarak bunların bir araya getirildiği görülür. Diğer taraftan-de Halil b. Ahmed {ö. 175/ 79Ii, sözlük 'çalışmalannda ilk defa kelimeleri alfabetik diziye göre derlemiştir. Halil b. Ahmed,.kelimelerin köklerini kuran sessizleri esas almış, aynı sessizlerin-yer değiştirmesiyle biisıl olan kelimeleri'bir araya toplamıştır ki buna (kalb usulü) 4 rlenmiştir. 'Bu tür sözlük çalışmalan :Falıreddin er-razi(ö. 606/ 1210i'Iiin lv!efatfhu '1-ğayb adlı dev eser:i.nbı mtikaddimesinde iştikak temeline dayalı sözlük &alışmaları olarak suııulmaktadıi 6 KELİMENİN ETİMOLOJİSİ 7 "s-1-m" kelimesinin etimolojisil kökeni üzerinde çeşitli yaklaşımlar sergilenmiştir. Kelimenin İslam' dan önce.de kullanılıyor olduğunu savuııaniar onun, kutsal kitaplarda da çeşitli şekillerde geçtiğini buna delil gösterirler. The foreign vocabu/ary.of the Qur 'an isimli eserde verilen bilgiye göre kök, genel olarak Semitik temelli olup bütün Siiml dillerde kullanılmaktadır. Bu kaynağa göre İbriinice'de kelime "sessizlik, sükunet'; Ararnca'da ise "güven ve barış".anlamına gelmektedir. Kelime, İbriinice ve Ararnca'dan Semitik dillere geçmiştir 8 Bir çok kaynak, "s-1-m" maddesinin, Arap ve.sina yanmadasmda iyi dilekleri ~unmak için yaygın -olarak kullaruldığını mtaya koymaktadır. Kuzey Arabistan,.m belli tek tanrılı çevrelerinde sabalılan şu söz söylenmekteydi : Selameke raboenii ji kül/i focrin : Rabbimiz her sabah bize selametini bahşeyle. Muhtemelen bu kullaııış, Hristiyan ve Yahudi görüşlerinden etkilenmiş -olabilil. Kur' iin-ı Kerim' de İslam' dan önce bu maddenin! türevlerinin kullanılmış olduğunu ortaya koyan bir çok ayet bulunmaktadır. Bunlardan Hz. İbrahim'le ilgili olan iki ayetin meiili şöyledir: Rabbi ona: «teslim ol» diye emrettiğinde, «Alem/erin Rabbine teslim olduni>> demişti. İbrahim bunu oğu/ianna vasiyet etti. Ya 'kub da: «Oğullarım! Allah dini size seçti, siz de ancak O 'na teslim olmuş olarak can verin, dedi NÜSHA, Ya: VI, SAYI: 22, YAZ 2006

3 RAMAZANEGE Tevrat ve İncil' de, İslam'dan önce selam'ın kullanılmış olduğunu ortaya koyan bir takım metinler vardır. Önce Tevrat'tan örnek verelim Mesela: Ve kocaniış adam dedi: Sana se larnet olsun; fakat bütün ihtiyacın benim üzerimde~elsun;,.. ancak meydanda geceleme/ 11 Ve dedi: Korkma, ey sen, çok sevi/miş olan adam, sana se/dmet, kuwetlen, evet kuwetlen. Buralarda siıalam lekii, shiilam lek,(lekon), siıalfunii 'al k şekillerinde geçınekte~ 2 İncil' den örnekler ise şöyledir: Ve evin içine girerken evi selamlayın. Eğer o ev değerli ise, selamınız onun üzerine gelsin; fakat değerli değilse, selamınız size geri dönsün. 13 Hangi eve girerseniz önce: Bu eve selamet, deyin. Ve orada selamet oğlu varsa selamınız onun üzerinde kalır; yok ise yine size döner 14 KELiMENİN İŞTİKAKLARI VE BUNLARIN ANLAMLARı "Sin, lam ve mlın": i J <f harfleri esas alınarak maddedeki her harf sırasıyla başa geldiğinde altı farklı kök meydana gelir. Bunlar: Seleıne, seınele, leseıne, leınese, melese, inesele: ~,ı-l,j---,u-lo,~,ı-l kökleridir. Şimdi bunlar üzeriilde kısaca durularak söz konusu altı kökün taşıdığı anlamların kaynağı olan odak anlam ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır: I "s-i-ın" : i J <f Kökü: Makruenin,Jwnusunu teşkil eden ""s-1-m"" maddesiyle ilgili geniş bilgi daha sonra verileceğinden burada fazla durulmanuştır. IL S-m-1 : J i <f Kökü: "S-m-1": Bu kelimenin temel anlanu "zayıflık, güçsüzlük ve az/ı/('tır. Kelimenin çeşitli iştikakları ve bu iştikakların anlamları şöyledir: es-semeletü: Havuz ya da kase'nin dibinde kalan az su. Genelde kuyuların temizlenmesi, içindeki suyun boşaltılması şeklinde olduğundan "kuyuyu temizledim" anianunda r.jı :J::.. denir. Havuz, çamur ve topraktan temizlendiğinde.j'~ı :. i:-. : Havuzu temizledim, denilir 15. Ayrıca gölge çekilip te duvarındibine iyice yerleşince esme/e fiiliyle ifade edilir ki gölge azaldı, demektir 16. Buradaki 'azlık' açıktır. Gene İfal babında 'isnıiil' insanlar arasını islah etınektir. "Topluluğun arasını islah ettim" anianunda i.,..ıı.:r-' ~~ : denir. Sanki aradaki düşınanlık temizlenmektedir. Nitekim insanların yararı için çalışan kimseye 'es-saınil' denir. Zayıflık anlamından hareketle eski ve yırtık elbise için "es-seınel"; e/biseyi yırttı, anianunda ~~ ;~! y.fıı: denir 17 es-seinlü: ~ış demirle göz çıkarınak anlamına da gelir. Bir bedevi'nin şöyle dediği belirtilir: Ceddimiz bir kimsenin gözünü çıkardığı için biz "Beni Semınal": Göz oyan oğulları" diye tanınırız 18. Taun hastalığına yakalaruh da aynı yıl içinde vefat eden beş oğlunun arkasından EbU Züeyb şöyle ağıt yakar: NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 22, YAZ

4 A.RAP DİLİNDE "S-L-M" 'MADDESİ VE KUR' AN'DAKİ ANLAMLARı c;.x ~~Jii f'~ :-1::. l;;il~ ~ıs-;;.~ ;;.;iü (1 Onların ayrılığından sonra gözbebekleri sanki Diken/e.oyulmuş da kör,olmuş gibi, kan ağlamctktd 9 Kelimenin.bu manada kullanılması ~güya.kötü gözü vücuttan 1eınizlemek, anianundan kaynaklanıyor Olabilir. Nitekim Tıürkçe'de "kem göz". tabiri vardır. Mesela "Allah kem gözlerden korusun'' diye dua edilir. es-sevnıeletü: Küçük fincan. Diğer kaplara göre içerisinde daha az su bulunmasından.olabij.lı2. es-s'lmev'el: Cahiliye'de vefasıyla şöhret bulan bir adam adı. Bunun için vefilli kişi~ fe Jf~ı,iJ".:;}: Sernev ~e/'den daha vefa/ı, denif2 1 Belki de böyle kimselerin topluında fazla bulunrnadığına işaret edilmiştir. ID. M-l-'S: ıf J i Kökü: Kelime ile ilgili olarak sadece bir temel anlam tespit edilmiştir. Bu da "bir şeyin tecerrüdülsoyutlanması ve kendisine bir şeyin bağlanmaması" şeklinde özetlenebij.lı2 2 Şimdi bu temel anlamıyla bağlantılı çeşitli kullanımlar sumilacaktır. el-emlesü :Hakkında hiç bir kötülemenin yapilmadığı kişi içln terterniz anianunda ~ı :):.i;). denilir.. "s-1-m" ile birleştiği nokta burası olabilir. Mütelenımis, bir beytiride şöyle der: Ölüm korkusuyla zulmü kabul etme, Özgür olarak öl... Şeref ve onurunla. :):.i :S~j i? ~;; ;J :==: i;t,;.; ~ ~ )\; (2 Yani kiinsenin, hakkında bir şey diyemeyeceği biri {)larak öl, demelcti:i 3. Böyle kimse, şairin de belirttiği gibi hiçbir kayıtla ilgisi olmayan özgür birisidir. el-iınlis 0 = B)ıkisi olmayan yer : ~t..i ;;.~r. Tecerrüd anianundan hareketle içinde çekirdeği olmayan en güzel ve en tatlı nar için de, çekirdeğinden soyutlannuş olması sebebiyle : ~! ~ı;~ den.if2 4 Böyle bir nar gönül rahatlığı ile yenilebilen en makbul bir nardır. el-melsa: Satışm, kesin ol~ gerçekleştiğini ifade etıııek için satış esnasında söylenen bir sözdür. Şöyle denir :..,; ~~ ~ ~ ~r : Dönüşü olmamak üzere satzyorum; artık dönüşü yol?. Çiinkü satışa engel hiçbir kayıt kalmamış ve eski sahibi, her türlü mülkiyet haklarından soyutlannuştır. Bu söz, taşıdığı bu anlam sebebiyle alış-veriş yapan kişilerin içindeki endişeleri yok etıııekte ve onları rahatlatıııaktadır. el-mels 0 = Hayvanı iğdiş etıııek, böyle iğdiş edilen teke için: :,..~ :4' denir. Bu kelime aynı zanıanda sırtında hiç yük olmarnası sebebiyle çok hızlı yürüyen deve için de söylenir 6 el-imnilas 0 de kaçmak anlanundadır. Kelimenin, 52 NÜSHA, YIL: VI, SA YI: 22, YAZ 2006

5 RAMAZANEGE yetişilmeyecek derecede hızlı sürüşü ifade etmesi bundan<jıil 7 Nitekim bir şeyden kaçtı, kurtuldu, anlamında: r\ıı ı:r w-wı:- den kaçtı, derur 8 el-meles: Gece karanlığı anlamında. Araplarm i)ll;jı u-1-- ~~ sözü :-a karanlık bastığı zaman geldim, demektir' 9 Çünkü bu durumda insan, kendisiyle baş başa kalnuş, özgür bir hale gelmiştir. el-meliisetü: Yumuşaklık Huşfuıetin mukabili. Düz olmak. Bununla bağlantılı olarak düm düz anlamında: el-imllsas 0 ; kendisiyle yer düzenlenen alete "el-mellasetü" denilii' 0 el-enıleso: Arkası sağlam olan hayvan. Nitekim sıhhati yerinde olan hayvanıiı sırtı da düz olur. Alış-veriş esnasında bu adeta bir ölçüdür. Arkadaşnun problemleriyle ilgilemueyen kimse için şöyle bir darbı mesel vardır: /ılı J~ i.. w-f.\ıı):;. ~i.. : Sırtı yaralının yükü, sırtı sağlama kolay geli-f3 1,., IV. M-s-1 : J ı.t r kökü: el-m;üslfuı, tekili mesilün'dür. Yerden çıkan suyun akıntı yerleri 32 el-mesel0, çoğı}ıu ~slfuı'dır. Yerde uzayıp giden su aikı. Su, dağılmadan ve güvenlik içinde - buralardan akıp gittiği için bu ismi alnuş olabilir. Adamın mesala'sı: Yüzünün iki tarafındaki sakallarının yanları. Buralarda sakal bulunmadığı ve aşağı doğru uzanan o boşluk ark şeklinde olduğu ve baştan akan su için buraları bir akıntı yeri olduğu için bu ismi alnuş olabilir. Bu kelimenin tekili ise mesaıün düf3 3 V. L-s-m : i <.1' J kökü: İbn Fans, bu kökün müstakil bir anlanu olınadığını, ibda.i babında bunun anlamının, yamudan ayrılınamak, sürdürmek, gerekli olmak, vazifesi olmak vb. anlamları olduğunu belirtir ki bu anlamlar "lezime" fiilinin anlamlarıyla örtüşmektedir. Nitekim el-cevheri'nin es-sıhah'ında "1-s-m" maddesi geçmemekte, başka sözlüklerde "1-s-m" maddesinde verilen anlamlar yaklaşık olarak "lezime" maddesinde verilmekte ve hemen hemen aynı görüşü destekleyen anlamlar sunulmaktadı.r' 4 Mesela Halil b. Ahmed bu maddeyi açıklarken l..l;ı ~)r :~ ~~ : Onu delil ile bağiadımi yendim, diyerek 'elseme'yi 'elzem~' ile açıkla:f3 5. L-s-m köküyle ilgili karşılaştığımız anlamlar arasmda şunlar di- mev.cuttur: Tatmak anlamında : L.u r---l Lo : Bir şey tatmadı, demektir. Dördüncü babtan: Utancından sustu; if' al babından yol göstermek; ::;:.ıı r k.ı : isteisem e eş-şey' e: - i istedi, anlanılarma gelir. VL L-m-s : <.1' i J kökü: Kelimenin tek bir temel anlamı vardır: Bir şeyi isternek ve dokunmak. Bir şey el yordamıyla aranıp bulunmak istendiği zaman ~~ı:- -:.1; denif 6 İbn Düreyd, lems'in aslının bir şeyi el yordamıyla öğremueyi isternek olduğunu; ama daha sonraları her türlü öğremue isteklerinde kullanıldığını belirtii' 7 Bir yükseklik veya eğiklik bulunursa yontnlup düzeltilmesi için el gezdirilerek NÜSHA, YIL: VI, SAYI: 22, YAZ

6 J ::. ARAP DİLİNDE "S-L-M" MADDESİ VE KUR' AN'DAKİ ANLAMLARI araştırmak. c:)1 ı}._,')\jı : Benim e/biseme.dokunursan veya ben senin elbisene dokunursam alış veriş kesinleşir, demew 8 Dokunma anlammda şöyle bir şiir vardıı;; es~~~ >;..i1 -:ır /.r ;JJ ~~ 0r ~ ~ :~ :ı <3 Elimle onun eline dokundum, zenginlik bulayım diye Cömertliğin de onun elinden bana sirayet edeceğini bilemedim 39 el-ezheri, İbn Abbas'ın şöyle dediğini aktanr: el-lems, el-jiınas. ve elmülfunese kelimeleri cimadan kinayedir 40 Bu kelimenin "s-1-m" köküyle ilişkisi belki şuradan olabilir: Eliyle orayı burayı araştırarakkalpteki şüpheyi yok etmek ve gönül huzuruna ulaşmak. "S-L-M": rj<.]" kökü: Bu üç harf ve dizilişden oluşan kelimelerin büyük bölümü, bir takım istisnalar bulunsa da. temelde "sıhhat ve Miyet" anlamı taşır 41 Arapça-Türkçe sözlüklerde kelimenin anlamı açıklanırken özellikle "esenlik" kelimesine sıkça rastlarur. Esenlik ile ilgili olarak şu bilgilere rastlamak mümkündür. Esenlik: 1. Sağlık, sıhhat; 2. iyileşme, şifa bulma; 3. Sağlamlik; 4. Saflık, temizlik." 42 Bu çalışmada kelime, başındaki "sin" harfinin üstün, esreve ötre oluşuna göre farklı anlamları taşıdığı için inceleme de "selmını, silmun ve sulmun" düzeninde yürütülmüştür. l."es..:seım:: ~~".Kelimenin çeşitli anlamları şöyle özetlenebilir: A. Tek kulplu derin kova. Çoğulu "eslüm ve silfun" gelir. Nitekim Tarafe, deveyi tavsif ederken şöyle der : :,-, :~ ~ı, :.:.L: ~ l,;;'fs- ~;Gr.:ı w~ 4! <4 Onun sağlam iki dirseği var, sanki o; İki kova taşıyan güçlü kuwetli bir saka. Burada güçlü-kuvvetli dirsekleri/ pazuları ile deve, sağ ve sol tarafında iki kova bulunan bir su taşıyıcısına benzetilmiştir 43 B. Sulh, barış 44 Şair derki: ~~:,iii ~ ~ J';;.J ~l; ~~J ~1 -;S'?!'~! :WÜ :ıij (5 Siz demişti niz: Banşa ulaşacc;ıksak eğer bol Para ile ve güzel sözle, barış yapanl 5 C. Zahiri ve batınl illetlerden uzak olı:nak, selametle bulunmak. Şu ayette geçeiı "selim" kelimesindeki s~l~et, biitınl selfunettir. Nitekim Mukatil b. Süleyman, bu ayetteki "kalbın selim" ifadesini, şirkten liziide ve yalnızca #Nh id ile dolu ( olan ka/b ile)... Diye açıklar. rj-..,jıı 1iı1 <.5'-r.:r ~J :... Ancak Allah 'a selim bir kalp ile gelen Şu ayette geçen "müsellemetün" kelimesinden anlaşılan selfunet ise zalıiri selfunet olup aşağıdaki anlamlarda kullanılnuştır: 54 NÜSHA, YIL: VI, SA YI: 22, YAZ 2006

7 RAMAZANEGE 4J ~ ':1...L... : O, henüz boyunduruk al(ına alınmayan, yer sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dolaşan(salma), renginde hiç alacası bulunmayan bir inektir 47 Veya: Allah'ın kendisini ayıplardan koruduğu ya da safsarı renkte olup başka renklerin karzşmadığı Mukatil b. Süleyman, buradaki 'ınüselleınetün' kelimesini 'sahlhatün' diye açıklar 49 Nitekim şair der ki: :If,, ~~.;.:..ı\.. ~ı..,..,..,_,. ü).l..k.:ıı 0;;Jı c.sfl lllj (6 Mi safiri ağırlarzz, eğer gece bize konuk olursa, Hastalık ve illetlerden uzak yağlı develerden 50 Bir şiir,ge şöyle geçef 1 : W:; ~ıj ;.ıı ı) ~ ;!J U~~ :.ı j;..jı j J)f (7 Ona derim: Git, sakın kalma yanımızda, Ya da, gizli ve açık her zaman güvenilir ol. D. İnsan adı 52 E. Seleın denilen ağaçla deriyi tabaklamak İçinde se/em ağacının geçtiği bir beyit şöyledir: Galler açan bir yüzle bize geldiğin gün, pı cj )J J! j,;,j ~ 0ts' ;... '->.-.)! 4,il_,; L..)!J (8 Yeşil yapraklı se/em 'e uzanan dişi bir ceylan gibi 53 Bu ınana doğrultusunda ikinci baptan: Ji.Jı :..ı.: Deriyi se/m '/edim, yani tabakl adım. Cemisi "eslüm ve silfun": r~ J ~r gelir. Eflüs ve cibai gıbi. F. Selametine tefe''ülen yılan sokmak manasma mastar olur. Kendisine yılan sokmuş kimseye (birinci baptan) şöyle denir: W:. ~ı..::1:.. Yılanın soktuğu!dınseye "meslfun" ve "selim" denir. Nitekim Ebü't-Tayyib el Luğavi, bu kelimeyi azdadlar arasında sayar ve en-nabiğa ez-zübyam' den bir şiiri buna delil gösterir: 2w ~~..;.L1ıı ~ ı.~.:-.w..iı r-;..,... ~ <9 Uyuyup zehrin vücuda sirayet etmemesi için o yılanın soktuğu kişi, Eline kadınlarm topuk bilezikleri verilmek suretiyle uykudan men edilir. Asmai derki: Yılan sokmuş kimsenin eline kadıhların topuklarma taktıkları süsleri verilir. Böylece o süs luş-luş diye ses verir ve o kimse uyumaz. Uyursa yılanın zehiri ona sirayet eder. Bir başka şair şöyle der: -;~ı._,.. ~ı )ı \..S' Leyla 'nın ailesini hatırlamak insanı sarsar. J.,l ~T fjj ~.$,~(lo Yılan sokmuş kişiyi vücudundaki zehrin senede bir defa sorsması gibi 54, Çünkü böyle kimseye "Allah onu selamete erdirsin" diye dua edilmekte 55 ; ya da yılanın zehiriyle ölmediğine ve kurtulduğuna vurgu yapılmaktadır. NÜSHA, YIT..: VI, SAYI: 22, YAZ

8 .,: A1ıAP.QİLİNDE "S-L-M" MADDESİ VE KUR' AN'DAKİ ANLAMLARI G. Eskiyip yıpranan ve iş yapamaz hale gelen bir kova yı tamir ve sağlarnlaştınnak. :;.iili ~ : Kovayı tamir etti/ sağlamlaştırdı, denir. H. es-selm, es-selam: Büyük bir ağaç. Gfryii afetlerden korunmuş ve bu duruma gelmiş olduğuna inandıklan için bu ismi almış olabilir. II. "es-silmu: ;t.ı1 ": A. Sulh ve banş. ~lı ~~ : Barış yapınız, denir. Müzekker ve müennes olur. Bu mana ile bağl~tılı olarak es-silmu kelimesi musid.aha eden, el-harbu kelimesi de, muharebeye kallaşan kimseler için söylenmektedir. (İsmi tail anlamında masdar.) Nitekim şöyle bir söz vardır: ı.i'.;l.- ~ :..,:;.. J esjt... ~ ~ ur : Bana karşı barışçı. olan kimseye barışçı, savaşçı olana da savaşçıyım. Bir Arap atasözü şöyledir: -.,~ ~.GlJ ~ :..,:;.. G~ö IJ.;l::.>l 56 :Seçim sizin : Ya sizi memleketinizden çıkaracak bir savaş; ya da utandıracak ve zelillalacak bir barış. B. itaat ve inkıyat eylemek anlamında, selam manasma gelir. C. Müslirri olmak anlammda İslam anlaminı taşır. Nitekim şu ayette geçen silın, İslam ile tefsir edilmiştir :.;IS' p1 r.} 1}.>>1: " Hep birden İslam 'a girin 57." D. İyi dilek anlamındaki "selam" yerinde kullanılır. Şair der ki: ~~_,;j~ l...j:.j \ı! ~ıs- Durduk ve dedik ki: Seliimf O da selam' a karşılık verdi, Onun selamı, ancak kaşlarıyla işaret şeklinde oldu 58 w :::.: j- i ~ ;d. ill; Gj (ı ı ın. Sülınan: ~~ Bu kökle ilgili olarak kaynaklarda bir bilgiye ulaşılamamıştır. IV. es-selemü: ~~: A.Yapraklanyla/yemişiyle deri tabaklailan bir çeşit ağaç 59. Mütercim Asım, Sel em 'in muğaylan 60 nevinden bir ağaç ismi olduğunu, bu ağacın, Mısır dikeni. ve sint ağacı diye tabir edildiğini belirtir. Bu ağacın karz denen ve palamut olarak bilinen yemişiyle deri tabaklanır. Karz ile tabaklanan deriye "makruz", selem ile tabaklauana da "meslüm" denir. Müfredi.:1::.. dür 61 B. Selef ıiıanasına olup bir şeyin parasını öncede:tl vermektir. İslam hukukunda selem belli bir mal (müsellemün fih) için belli bir süre sonra teslim edilınek üzere önceden ödeme yapılan bir çeşit alış veriş adıdır 62. Selem akdinde de bir inkıyat söz konusudur. Çünkü önceden parayı alan kimse malı teslim etme zorunluluğu altına girmiş olmaktadır. C. Ayıp ve kusurlardan uzak olmak 63 Nitekim İslam tarihinde paralar üzerinde "selam" ya da kısaltılınış şekliyle "sin" harfi, paranın değerinin tam olduğu ya da bir ayıp ve kusurun söz konusu olmadığı, paranın güvenle tedavülde bulunabileceği anlamına geliyordu NÜSHA, YIL: VI, SA \'1: 22, YAZ 2006

9 RAMAZANEGE D. İstislam manasma bir kimseye boyun eğmek, itaat etmek anlamına. Şu ayette. seiem, istislfun manasınadır: pı ~~ ı)fj r5" _,1-u; ~ r5" )?ı c:ıı;: Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilir de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse'; E. Tefe'ül.babında yılan sokmuş kimseye denir. İsmi meful anlamında masdar şeklinde olabilir 66 F. Teslim'den isim olup Allah'ın emir ve hükmüne nza ve inkıyat anlamında G. Yemfune arazisinde bir vadi ismi. Selem ağacının yetiştiği arazi 67. H. Esiiret, esirlik 68 Buna göre W....J>I : Onu esir aldı, rl y. : O, bir esirdir, anlamınadır. İ. Selemye: Suriye'de Asi nehrinin doğusunda Rama'nın aşağı-yukan 40 km. güney-doğusunda ve Hıms'ın 55 km. kuzey-doğusunda küçük bir şehir. Yakut el-hamevi, bu kelimenin aslının 'seliiile mie' olup bu ismin ona el Mu'te:fika şehrinin tahribi esnasında hayatta kalan 100 kişiye izafetle verilmiş olabileceğini belirtir 69. J. Zfi Selem: Basra- Mekke yolu üzerinde bir v~di adı 70. Selem ağacının bolca yetiştiği bir vadi olduğu için bu ismi almış olabilir. V. ~1: es-süllemü : Sükla;r vezninde. Kendisiyle yüksek yerlere salimen çıkıldığı için merdivene bu 1s1m verilmiş olabilir. Cemisi Seld/im ve Seld/im gelir. Fı ~ ~ : Merc/ivenle çıkiı, denir. Bumanadan hareketle kayıştan olan üzengi'ye de bu ad verilir 71. Çünkü üzengi vasıtasıyla kolayca ata binilir. l...ıt. u-.)lt.: J,..;.. : Ata bir üzengi yaptı, denir. Kur'fuı'da, içinde "süllem" kelimesinin geçtiği ayetler şöyledir :,...;. 0~ ~ ~ ri: (Yoksa üzerine çıkıp) vahiy dinledikleri bir merdivenleri mi var? Cemi seldlfm 'dir. 72 ç.t...:.ll ı} t...t..ji :... veya göğe merdiven dayarnağa (yetmiş olsaydı,/ 3. Şair der ki: fı~t...:.jı...,ı;...r Jt JJ ~~Uı...,~r._,ı.,::,..J <12 Ölümün sebeblerinden korkan kimseyi onlar herhalde yakalar, Gökyüzüne merdivenle çıkmaya kalkışsa bi/e 74 Cilbir b. Huneyy, dişi bir deveyi vasf ederken şöyle der : ~ ~}.J..i J! J; wıs- ~~:W:!~~ <n Ağır ağır tırmanıyor Batha-i ırk'ta, sanki, Bir erfj!. 5 'in zirvesine yükseliyor bir merdivenle 16 W:..:;.... iı.:..- '._. ;.=:.. ':1.:..., öwi t.\:::., 8-lı (14,r-.:;..,)-. J,-:,- : Sövd(iğüm ve utanç duyduğum şeyleri yaşamadım, Olmemek için bir takım sebepler de aramadım 77 A. Bir feres adı. Uzak yerlere kolaylıkla ulaştırdığı için olabilir 78 B. "Ane" yıldızlarının sağ aşağısına düşen yıldız kümesidir ki merdiven şeklinde oldukları için bu ismi almış olabilirler 79 NÜSIİA., YIL: VI, SAYI: 22, YAZ

10 ARAP DİLİNDE "S-L-M" MADDESİ VE KUR' AN'DAKİ ANLAMLARı C. Bir şeye ulaştıran vesile olması yönüyle sebep manasına. L.i.wı: Onusebep edindi, denir 80. es-sühima: El ve ayak pannaldan ya da dizden aşağıdaki kemiğe verilen isim. Bir görüşe göre bu kemikler içerisindeki ilik için bir selfunet ve korunma yeri olduğu için bu ismi alınış olabilir 81 VI. ;: i h: Ferhatun vezninde. A. Taşa denir. Cemisi kitab vezninde silfun'dır. es-silfun: Sert taşlıif 2 Sert taş, tpprak ya da diğer yumuşak taşiara göre daha dayanıklı ve kaybolup gitmeya karşı daha güvenli olduğu için bu adı alınış olabilir. Milfredinin "selimetün" olduğu da söylenip. İınriü'l-Kays şöyle der 84 : lı.,_~ Jf i..~.r~ı ı J '-<'Lı;'.ıl ıl cl5. _<>-r- ;ı-<' ~ es Bir nefsin yaşadığı kadar yaşadım, Taş ya da demir olarak yaratı/madım. Lebid de bir beytinde şöyle der: 4.-)1... if. )ı.:ro-"' L. S""\.<ı.,.,. ~.J ı.s,r ıj\t)i elw (16 (lssız kalan bu diyardaki) Reyyan dağının yamaçlarından akan suların nıecralarını seller bozmuş, yıkmıştır. Buralarda kalan izler taş üzerine kazılmış bir yazının kalan kısmına benziyol 5.,. ;.u ~ : Sır tutucu/uğu taşlardan da Bir Arap atasözü şöyledir : rsi:.ıı öte. Taşlardan sır çıkar; ondan ç~ anlanıında 86 İnsan güvendiği kimselere sırrını açtığı için, sağlamlık ve güvenilirlik yönlerinden taşa benzetilıniş. olabilir. Adeta taş gibi sırrını duymamış gibi olmaktadır. Türkçemizde "görmedim, duymadım" denir. B. Nazik ve latif olan kadına:.:.i:. frı denir. Eli ayağı düzgün, hoş demektir 87. C. Kelime, kişi ismidir 88. VII. ;:( ıı: es-selemetü: A. Bir tür dikenli ağaç. Nitekim, kendisinden ancak zorlukla bir şey alınabilen cimri birisi için :.:.t.jı ~ ~ : Onu(parasını, malını), selerne bağlar gibi bağladı., denir. Çünkü selerne adlı dikenli ağacı kesrnek için dallarım iyice bağladıktan sonra köküne ulaşırlar ondan sonra keserlerdi. Ayın şekilde Haccac'ın Küfe minherine çıkarak: Sizleri selerne bağlar gibi bağlayacağım, dediği rivayet edilir 89 Bu ağaca "seleme" denmesi, dikenleri sayesinde bu ağacın diğer ağaçlara göre daha fazla selamette olması veya bir güvenlik aracı olarak kullanılmasmdan dolayı olabilir. B. Ashabtan otuz kırk kadar muhaddis isıni. 90 VIII. r)(jı Selfun 91 : A. Bir ağaç kırınal yontma çeşididir NÜSHA, YIL: VI, SA YI: 22, YAZ ~-- -

11 RAMAZANEGE B. Selam, selfunet manasınadır. Buna göre insaniann birbirlerine söyledikleri "es-selamü aleyküm", Allah 'ın selameti üzerinize olsun, sözü, bu anlamdan gelmektedir. Ka'b b. Züheyr şöyle der: j_;.;..; ~~:ı;.. ill,? (...tj ~)\:.. :.:Su. 0ı:; Jıf ~ı J$- (ı 7 Ne kadar sağlıklı olursa olsun her ana kuzusu Bir gün elbet yük/enecektir kambur alete 93 't. Allah'ın isimlerinden bir isim. Şu ayette bu açıkça görülmektedir:.~ı.:r-.riı r)c.jı : O, selam'dır: Esenlik veren, mü'mindir: güvenlik veren, müheymindir: görüp gözeten 94 bu isimle vasf edilmesinin sebebi, malılükatta bulunan ayıp, Allah'ın kusur ve her çeşit afetten beri bulunmasıc:iır 5. D. Selfun'ın bizzat Allah'ın kendisi olduğu şeklinde bir görüş bulunmaktadır. Müs~im'in "Naınaz'da teşehhüd" babında sahabeden şöyle bir bilgi aktarılır: Biz Rasıllüllah'ın arkasında namaz kılarken "Allah'a selfun, filana selam" derdik. Bir gün Rasıllüllah bize şunları söyledi: Hiç şüphe yok ki selam, Allah.'ın kendisidi/ 6. E. Sulh yani barış anlanuna geli_il 7 Müslüman olduğunu söyleyip barış isteğini açıkça ortaya koyduğu halde öldürülen bir kimse hakkında nazil olduğu bildirilen şu ayette bu anlam görülmektedir : r~.:..ıı ~ı...,<]i~ ı_,ı_,z 'ij l.. _;.-..:-ı: Size barış isteğini sunan kimseye, sen mürnin değilsin, demeyirr 8 Hindistan'ın bazı bölgelerinde yaşayan müslüman halk, yedi selam ayetini bir kağıt üzerine güzel kokulu çiçek yağları ya da mürekkep ile yazarlar, daha sonra kağıt üzerindeki ayetleri su ile yıkayıp bu suyu içerek barış ve huzur içinde yaşamayı umarlardı 99. F. Bir çeşit acı ağaç. Nitekim Mütercim Asıın, meşhur eseri Kamus tercümesinde latüe adı altında şöyle bir anekdot aktarır: Bir Arabi'ye bir adam tahiyyet maksadiyle selam verdiğinde Arabi cevabında ~ ~wı_, diyerek mukabele eder. Bunun üzerine adam: Yahu bu ne biçim cevaptır?, diye itiraz edince: Selam ve Cascas iki çeşit acı ağaçtır. Sen birisini bana havale ettin. Ben de sapa diğerini havale ettim, diye cevap verir. 100 G. Kişi adf, Abdullah b. Selam el-lhbr ve kardeşi Selerne b. Selam ve yeğeni Selam ile Selam b. Amr bunlardandır. Ebu Ali el-cübbru'nin adı da Muhammed b. Abdullah b. Selam'rur 01 TAHİYYE, TAHİYYET: Burada biraz da Çünkü bulunmaktadır. kullanılmaktadır. "tahiyyet" tahiyye terimi üzerinde durmakta yarar ile selam birbirlerinin yerinde Tahiyye, takiyye vezninde selam manasmadır ki bir adama "selam aleyküm" demekten ibarettir. "Hayyahu hayyeten" terimi, "sellemehfr selamen" şeklinde açıklanmıştır. Aslında talıiyye bir adama "hayyakellah: NÜSBA, YIL: VI, SAYI: 22, YAZ

12 i.i 'i!! ı:,...! ARAP DİLİNDE "S-L-M" MADDESİ VE KUR' AN'DAKİ ANLAMLARI Allah ömrilnü uzun etsin," şeklinde dua etmektir. Zira Araplar birbirleriyle karşılaştıklannda "hayyakellah: Allah ömrünü uzun etsin," derlerdi. İslam'da bunun yerini "es-selam" lafzı aldı. et-tehıyye, "hayiye" fiilinin tef 'ilidir. Araplarui bu kullanımlarnun buradan kaynaklanmış olması gerekir. İslartfdaki... "selamlama" anlamı doğrultusunda "tahiyyetü'l-mescid" : mescidi selam/lımak demektir. Aynca tahiyyede mülk ve mülkiyet anlamlan da söz konusudur. Mülkiyet, sahip olmak ve hakim olmak demektir. Kişi bu duyguyla kendisini daha güvenli hisseder. "seleme" ile ilgisi buradan kaynaklanıyor olabilir. Ya da insarunyaşanuru sürdürmesi bir açıdan malı ve mülküyle mümkün olmaktadır, Tahiyye bir nesneye pek yakınlaşrnak manasma da gelir 102 "S-L-M" MADDESİNİN KUR' AN'DAKİ TÜREVLERi VE SELAM'IN ANLAMLARI şöyledir: Kur'an-ı Kerim'de "s-1-m" maddesinde iştikak etmiş olan kullantınlar "es-sillimü" ile "el-müsteslirnü" birer yerde; "sellınün" ile "süllemün" ikişer yerde; "müsellemetün", "teslimün" ve "es-selmü/es-silrnü" üçer yerde; "Selleme" ile "es-selemü" beşer yerde; "el-islilııı" sekiz yerde; "süleymanü". on yedi yerde "esleme" yirmi iki yerde; "es-selfunü" ile "müslimfine" kırkbirer yerde yer almaktadul 03. Mukatil b. Süleyman, Kur'an'da selilııı'ın beş vecih üzere bulunduğunu belirtir. Bpnlar aşağıda maddeler halinde sıralanrnıştır 104. ı. Seİarn, tıizzat Allah'ın kendisidir. Nitekim sıralanan ayet mealleriııde bu görülür. Allah( c. c) şöyle buyurur: "9, Se/am'dır.(esenlik veren)- gaven/ik verendir" 105. Yani Allalı(c. c) seliirn'dır. Buna göre r::ıc.jı J,.. : Selam 'ın yolları 106, Allalı(c. c)'nün yollan anlanundadır. Mukatil b. Süleyman bu yolların, Allah( c. c)nün dini İslilııı olduğunu ifade eder. r::ıc.jı )> J! r~ Jıı_,: A//ah(c. c) selamın yurduna çağırır 107 Burada seliimm yurdu, Allah( c. c)' ın yıırdudur ki burası da cennettir. ~J.l.:J;. r::ıc.jı )> r-j : Onlar için Rabb 'lerinin katında selam 'ın yurdu vardır 108 Buradaki yurt da Allah(c. c)'ın cennetidir. (Buna göre "es-selarnü aleyküm" cüınlesi sarıki Allah sizin üzerinizdedir, anlanunadır). Cennete "dam' s-selilııı" dennıesi konusunda aşağıdaki görüşler ileri sürülmüştür. a) Cennet'in şarunı yüceitme maksadına ınatuf olabilir 109 Bunun delili de ~1 cj'~i r::ıc.ji ayetidir. b) Hakiki sel arnetin orada bulunnıasındaııdır. Çünkü gerçek bekii, zenginlik, iz,zet, ve sıhlıat oradadır. Zira Cennet'teki beka'daıı sonra fena, zenginlikfen soı:ıra fakirlik, izzetten sonra zillet ve sıhlıatten sonra hastalık bulunnıamaktadır. ~J.l.:J;. r::ıc.jı )> 1""'-: Rablerinin katında se/time! yurdu onlarındır 110, ayetindeki selarn bu rnanayadır 111., Orada ölüm, yaşlılık ve hastalık yoktur. 60 NÜSHA, YIL: VI, SA YI: 22, YAZ 2006

13 RAMAZANEGE 2. Selfun, hayır'dır. Nitekim sıralanan ayet mealierinde bu görülür. Allah( c. c) şöyle buyurur: r~ :fij ~ :_,;,;u : Öyleyse sen onlardan yilz çevir. Ve deki: Selamm. Mukatil b. Süleymau'a göre burada "selam" kelimesi hayır ve iyi şeyler, anlauuuadır. Lo)l... ı_,ıu.:ı_,ı...wı ~~>- ı;!j : Cahiller kendileriyle konuştuk/arz zaman onlara: Selam, der/e,l 13. YauiHayzrla dönünüz, demektir..:,r-l-wı ~ '1 ~ r)l... ~ı...i ~ J L:Jı...i L:J ı_,ıu J -=ı_,.:._ri pııı_,...:. ı;ıj : Onlar boş ve anlamsız sözler işittikleri zaman ondan hemen yilz çevirip, "bizim arnellerimiz bize, sizin arnelleriniz de size. Selam sizlere, biz cahilleri istemeyil 14 Bı\iada selam kelimesiyle hayzrla dönünüz, denmek istenmiştir. Hz. İbrahim ile babası arasında geçen diyalogu Kur'an şöyle aktarır. (Babası) : Ey İbrahim! Sen benim tanrı/arımdan hoşlanmıyor musun? Eğer bu tutumuna bir son vermezsen seni mutlaka öldüresiye taşa tutarım. Haydi, şimdi bir süre benden uzak dur. İbrahim babasma hitaben: Selam sana (yaui hayıda dön.) 115. (İbrahim'in seçkin konukları) Onun yanma geldiklerinde şöyle dediler: Selam. Yani hayır sana. İbrahim de cevaben: Selam 116 Yani size de hayırlar. 3. Güzeİ ÖVgü: Allah (c. c) şöyle buyurur: Bütün alemlerde Nuh 'a selam olsun 117 Musa ve Harun'a selam olsun 118 İbrahim 'e selam o/sun 119 Doğrusu biz, iyileri böylece mükafatlandırzrız 120 Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun 121 Buralarda selfun, "güzel öğüt" anlauunı taşır. 4. Şerden selamet: Allah (c. c) şöyle buyurur: Denildi ki ey Nuh! Sana ve seninle beraber olan ümmetiere bizden selam ve bereketlerle ini Yani boğulmaktan v~ başka şerlerden selametle in, anlauuuda 122. Ey ateş, İbrahim için serinlik 'tre esenlik ol! Dedik 123 Yani ateşin sıcağındau ve soğuğundau selamet; Ey sagdaki! Sana selam olsun Tahiyyet yaui esenlik dileği anlauuuda olup Müslümanlar kendi aralannda bununla esenlik/ uzun ömür dileklerinde bulunurlar. Cennetliklerin kendi aralanndaki tahiyyesi de budur. Allah (c. c} şöyle buyurur: Evlere girdiğiniz zaman kendinize Allah katından bereket, esenlik ve güzellik dileyerek selam verin 125 SONUÇ Makalede de görüldüğü gıbi "s-1-m" maddesi etimolojik açıdau değedendiğinde kelimenin çeşitli kalıp ve şekillerde dlhiliye dönemi ile Hristiyaulık ve Yalındiliğin içinde bulunduğu çeşitli dinlerde kullanılmakta olduğu anlaşılır. Anlam olarak ele alındığında da "s-1-m" kökü temelde sıhhat ve afiyet anlamı taşır. Bu anlam esas olmak üzere kelimenin barış, esenlik, itaat ve inkıyat, iyi dilek, ayıp ve kusur, felaket ve afotlerden uzak olmak vb. anlarnlara g~ldiği anlaşılınaktadır. "Seleme" kökünden türeyen diğer beş kelimeden "s-m-1" zayıflık, güçsüzlük ve az/ık; "m-1-s" "bir şeyin NÜSBA, YIL: VI, SAYI: 22, YAZ

İbn Kuteybe nin Belâgat İlminin Teşekkülüne Katkıları. The Contributions of Ibn Kutayba in the Development of Rhetoric Science

İbn Kuteybe nin Belâgat İlminin Teşekkülüne Katkıları. The Contributions of Ibn Kutayba in the Development of Rhetoric Science -Te vîlü Müşkili l-kur ân Çerçevesinde- Özet Abdulmuttalip Arpa *1 İlk dönem İslamî kaynaklar ve bu kaynakları vücuda getiren âlimlerin sahip olduğu değer bilinen bir gerçektir. İbn Kuteybe ilk dönem âlimlerinden

Detaylı

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI (Yüksek Lisans Tezi) Hazırlayan Ali BULUT Danışman Yrd.Doç.Dr. Ali Galip GEZGİN

Detaylı

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 11, Sayı:2, 2002 ss. 31-58 KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Remzi KAYA * ÖZET Kur ân-ı Kerim farklı konuları içermektedir. Bunlar içinde yer

Detaylı

KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş. What is not Quran? Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s.

KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş. What is not Quran? Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s. 21-53 KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş Özet Kur ân ın Allah ın kelamı olduğu vahiyle ilk muhataplara bildirilmiş; ancak onlar

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

anlamın aracı olarak Kur an sözlükleri Vahyin Kâmûsu, Ümmetin Nâmûsudur Bilgin ERDOĞAN İlk Dönem Kur an Sözlükleri A. Cüneyt EREN

anlamın aracı olarak Kur an sözlükleri Vahyin Kâmûsu, Ümmetin Nâmûsudur Bilgin ERDOĞAN İlk Dönem Kur an Sözlükleri A. Cüneyt EREN KASIM - ARALIK 2014 10 TL İKİ AYLIK DERGİ YIL: 7 SAYI: 38 BAŞYAZI Vahyin Kâmûsu, Ümmetin Nâmûsudur Bilgin ERDOĞAN İNCELEME İlk Dönem Kur an Sözlükleri A. Cüneyt EREN İKTİBAS Kur an a Yönelik Lügat Çalışmaları

Detaylı

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ Mehmet SOYSALDI * Songül ŞİMŞEK ** ÖZET Bu araştırmada, önce ümmî kelimesinin anlamsal çerçevesi üzerinde durulup,

Detaylı

Kur an da Ba s Kavramı. Ba s Concept in The Quran. İskender ŞAHİN* Özet. Abstract

Kur an da Ba s Kavramı. Ba s Concept in The Quran. İskender ŞAHİN* Özet. Abstract İskender ŞAHİN* Özet Ba s, Kur an da yer alan önemli bir kavramdır. Semantik tahlili yapılmadığı için söz konusu kavramın içerisinde yer aldığı âyetlerin anlaşılması da güçleşmiştir. Bunun yanında ba s

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

İbni Haldun un Mukaddime sinde Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü

İbni Haldun un Mukaddime sinde Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü 72 Usûl İbni Haldun un Mukaddime sinde Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü Gıyasettin ARSLAN * The Sciences of The Quran and Interpretation Method in Ibn Khaldun s Muqaddima Ibn Khaldun is a genius in History,

Detaylı

HADİS ŞARİHİ OLARAK İBN HACER EL-ASKALÂNÎ IBN HAJAR AL-ASKALÂNÎ AS A COMMENTATOR OF HADİTH

HADİS ŞARİHİ OLARAK İBN HACER EL-ASKALÂNÎ IBN HAJAR AL-ASKALÂNÎ AS A COMMENTATOR OF HADİTH HADİS ŞARİHİ OLARAK İBN HACER EL-ASKALÂNÎ IBN HAJAR AL-ASKALÂNÎ AS A COMMENTATOR OF HADİTH Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLEN Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ÖZET Müslümanlar, Hz. Peyhamber'in sünnetinin/hadislerinin

Detaylı

ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ

ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ HASAN HÜSEYİN KARATAŞ 110111003

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009/1, c. 8, sayı: 15, ss. 135-158. HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Ali ARSLAN ** Özet Hadis Kaynaklarındaki

Detaylı

İSLÂM HUKUKUNDA CENİNE MÜDAHALENİN HÜKMÜ

İSLÂM HUKUKUNDA CENİNE MÜDAHALENİN HÜKMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLÂM HUKUKU BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSLÂM HUKUKUNDA CENİNE MÜDAHALENİN HÜKMÜ ABDULAHAT UCATLI 2501060884

Detaylı

AN ANALYTICAL APPROACH TO LETTER WAW AS CULTURAL AND AESTHETIC COMPONENT

AN ANALYTICAL APPROACH TO LETTER WAW AS CULTURAL AND AESTHETIC COMPONENT - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 2577-2600, ANKARA-TURKEY KÜLTÜREL VE ESTETİK BAKIMDAN VAV HARFİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM

Detaylı

KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM

KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM Tefsirin Çeşitleri ve Bazı Âyetlerin Açıklaması Muhammed Cemil Ziynû Çeviren M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL:

Detaylı

KUR ÂN AÇISINDAN HAYVANLAR VE BİTKİLER

KUR ÂN AÇISINDAN HAYVANLAR VE BİTKİLER 671 KUR ÂN AÇISINDAN HAYVANLAR VE BİTKİLER TURGAY, Nurettin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Sulh ve barış anlamını ifâde eden İslâm dininin temel kaynağı olan Kur ân ve onun açıklaması durumunda bulunan sünnetin haber

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1

KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1 bilimname IX, 2005/3, 13-37 KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1 (Prof. Dr.), Erciyes Ü. İlahiyat F. zduman@erciyes.edu.tr Giriş: Bir kısım âyetlerinin müteşâbihleri içeriyor olmasından dolayı genellikle zannedilir

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

KUR' AN "EL-FURKANU'L-HAKK"

KUR' AN EL-FURKANU'L-HAKK EKEV AKADEMi DERGİBİ Yıl: 10 Sayı: 28 (Yaz 2006)------ 13 YENİ BİR EVANJELİK HIRİSTİYAN TAKTiGi: UYDURMA KUR' AN "EL-FURKANU'L-HAKK". Ahmet ÇELİK(*) Ali Rafet ÖZKAN(**) Özet Nüzulünden günümüze kadar,

Detaylı

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 667 ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT

Detaylı

KUR AN DA SEMA KAVRAMI. The Concept of Sema in the Qur'an. Abstract

KUR AN DA SEMA KAVRAMI. The Concept of Sema in the Qur'an. Abstract KUR AN DA SEMA KAVRAMI The Concept of Sema in the Qur'an Halil ÇİÇEK Abstract The Qur'an to invite tawhid (uniqueness), deduce from orderl'ness of the universe and a lot of objects present 'n the universe

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı

A Semantic Analysis On Meaning Field Of Belâ Concept in The Qur an And Hadiths

A Semantic Analysis On Meaning Field Of Belâ Concept in The Qur an And Hadiths Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 27, Erzurum, 2007 KUR AN ve HADİSLERDE BELÂ KAVRAMININ ANLAM ALANI ÜZERİNE SEMANTİK BİR İNCELEME Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÇELİK ÖZET Bu çalışmamızda dilimizde

Detaylı

Helâk, Devam Eden Bir Süreç Midir?

Helâk, Devam Eden Bir Süreç Midir? 40 Usûl Helâk, Devam Eden Bir Süreç Midir? Abdullah Emin ÇİMEN * Is The Annihilation A Continuous Process? The Quran revealed the fact that total annihilation is a continuous process to its audience at

Detaylı

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR

FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR 1 FIKHÎ HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASI HUSUSUNDA BAZI ESASLAR Y. Doç. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I. GİRİŞ İnsanı yaratıp yeryüzünde yaşamasına imkân veren Yüce Allah, onu bu âlemde başıboş bırakmamıştır

Detaylı

Alican Dağdeviren* Kur'an'ın Fonetik i'dizı. Ph onetic M irade of the Qur'an. Anahtar Kelimeler: Kur'an, fonetik, mucize, ses ahengi ABSTRACT

Alican Dağdeviren* Kur'an'ın Fonetik i'dizı. Ph onetic M irade of the Qur'an. Anahtar Kelimeler: Kur'an, fonetik, mucize, ses ahengi ABSTRACT Sakarya Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 20 {2009/2), s. 69-88 Kur'an'ın Fonetik i'dizı Ph onetic M irade of the Qur'an Alican Dağdeviren* ÖZET Kur'an, hiçbir kitaba nasip olmayan bir tarzda

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI Doç. Dr. Mehmet OKUYAN ÖZET İnsanlık tarihi incelendiğinde erkeklerin, sahip oldukları fiziki güç, kuvvet ve diğer bir takım sebepler nedeniyle kadınları ikinci

Detaylı