ŞİRKET BİRLEŞME VE DEVRALMALARINDA TAHKİM Şirket Birleşme ve Devralmalarında Standart Prosedür Şirket birleşme ve devralmalarında ilk ilişkiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞİRKET BİRLEŞME VE DEVRALMALARINDA TAHKİM Şirket Birleşme ve Devralmalarında Standart Prosedür Şirket birleşme ve devralmalarında ilk ilişkiler"

Transkript

1 ŞİRKET BİRLEŞME VE DEVRALMALARINDA TAHKİM Şirket Birleşme ve Devralmalarında Standart Prosedür Şirket birleşme ve devralmalarında ilk ilişkiler genellikle taraflar arasında gerçekleşir. Ancak yatırım veya ticari bankaların da ilk ilişkilerde 3. Kişi olarak katıldığı da sık sık görülür. Bu tür durumlarda taraflarca teklif süreci oluşturulabilir. Bu süreçte pazarlıkların kim ile yapılacağı ve hangi konular hakkında hedef şirketten bilgi temin edileceği belirlenir. Bu aşamada hedef şirket hakkında bazı gizli bilgilere de ulaşılması durumu da söz konusu olacağından taraflar işbu bilgilerin ifşa edilmemesi ve ileride söz konusu ilişkilerin veya pazarlıkların olumsuz sonuçlanması durumunda işbu bilgilerin kötüye kullanılmaması için gizlilik anlaşması yapabilirler. Bununla birlikte uygulamada bazen tarafların ilk görüşmelerden sonra üçüncü şahıslarla aynı konu hakkında herhangi bir müzakereye girmemeleri konusunda bazı özel düzenlemelere de gidilmektedir. Ön görüşmelerden sonra taraflar arasında belli noktalarda herhangi bir uyum sağlanmışsa niyet mektubu hazırlamaları tarafların menfaatine olur. Niyet mektubu genel olarak kurulmak istenen hukuki yapının ana hatlarını, bir sonraki aşamada detaylandırılabilecek olan işlemlerin çerçevesini ortaya koyan, yazılı, karşılıklı ve fakat genellikle bağlayıcı olmayan bir irade açıklaması olarak tanımlanabilir. Bu amaçla niyet mektubunun hukuki mahiyeti hakkında ciddi bir tartışma söz konusudur. Burada tartışma özellikle niyet mektubunun sözleşme mi, sözleşme taahhüdü mü yoksa sadece icap mı olduğu yönündedir. İşbu tartışmalara girmemek adına taraflar niyet mektubunu hazırlarken bunun hukuki mahiyeti konusunda da hüküm koymaktadırlar. Alman ve isviçre hukuklarında niyet mektubu devir sözleşmesini kurma mükellefiyeti doğurmayan karşılıklı irade beyanları olarak değerlendirilmektedir ve bu yönüyle ön sözleşmelerden ayrılır. Bu anlayış çerçevesinde niyet mektubu nihai sözleşmeyi kurmak açısından borç doğurucu etkiyi haiz bağlayıcı bir hukuki metin olmaktan çok, kurulan ilk temaslarda ortaya konmuş olan hususların hukuki olarak bağlayıcı olmayacak şekilde kayıt altına alınması olarak düşünülebilir. Ancak taraflar niyet mektubunun içeriği ile hukuki olarak bağlanma iradesini açık bir şekilde ortaya koyarlarsa o zaman niyet mektubu her iki taraf için de bağlayıcı addedilecektir. Niyet mektubunda bağlayıcı etkinin kapsamı ve buna aykırılığın sonuçları açıkça ve ayrıca düzenlenmelidir. Niyet mektuplarının gerçekleştirilmesi hedeflenen projenin karmaşıklık derecesi de dikkate alınarak kısa ve öz yazılmasında fayda olduğu kanaatindeyiz. Diğer taraftan süre maddesinin de konulması da önem arz eder. Zira işbu sürede bir sonuç elde edilemezse başka kişilerle yeni müzakerelere girilebilecektir. 1

2 Niyet mektubunun sermaye piyasası mevzuatına tabi şirketler için en önemli sonuçlarından biri kamuyu aydınlatma yükümlülüğü konusunda ortaya çıkmaktadır. Zira uygulamada niyet mektubunun imzalanması ile birlikte bu konuda kamuya açıklama yükümlülüğü zarureti ile karşılaşabilir. Sermaye Piyayası Kurulunun Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar tebliğinin Seri VIII, No:54 nün 2. Maddesi ile bir borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek veya haklarını kullanmaya yönelik önemli olay ve gelişmelerde kamuya açıklanacak özel durumlar ile bunların açıklanma esasları düzenlenmiştir. Sermaye piyasası mevzuatına tabi bir şirketin alacağı iştirak, ortaklık, yatırım kararları doğrultusunda imzalayacağı bir niyet mektubunda ortaklığın sermaye yapısına veya yönetimin kontrolüne, mali yapısına ilişkin özel durumlardan birinin yer alma ihtimali yüksektir. Uluslararası birleşme ve devralmalarda farklı ülke hukuklarına tabi olarak taraflar arasında niyet mektubu düzenlenirken niyet mektubundan kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkların hallinde uygulanacak hukuk, kullanılacak dil, uyuşmazlıkların mahkeme yoluyla mı yoksa tahkim yoluyla mı çözüleceği konusunda düzenlemeler yer almaktadır. Genellikle işbu durumlarda tahkim yolunun seçildiği de görülmektedir. Niyet mektubu taraflara ileride bir sözleşme yapma zarureti yüklemediği için doktrinde sözleşme öncesi müzakere safhasındaki kusurlu davranışlardan kaynaklanan hukuki sorumluluk olarak ifade edilen culpa in contrahendo sorumluluğu niyet mektubu aşamasında ortaya çıkmaktadır. İşbu sorumluluk sadece doktrinde değil uygulamada da kullanılan bir sorumluluktur. Ayrıca bu sorumluluk sadece Kara Avrupası hukuk siteminin ürünü değildir, aynı zamanda Anglo sakson hukukta da örnekleri görülmektedir tarihli bir ICC kararında iki alıcı bir şirketin devralınması için bir konsorsiyum oluşturmuşlardır. İşbirliklerini pekiştirmek amacıyla kendi aralarında bir niyet mektubu imzalamışlar ve işbu niyet mektubunun hedef şirketin devralınması için yapılacak hisse alım satım sözleşmesinin de temelini oluşturduğunu hüküm altına almışlardır. Konsorsiyuma giren bu taraflar yapacakları hisse alım satım sözleşmesinde herbirinin hisselerinin ne kadar olacağı, yönetim kurulu başkanının kim olacağının oybirliği ile belirleneceği belirlenmiştir. Taraflar arasında düzenlenen niyet mektubunda alıcı taraflar kendilerine tek başlarına hedef şirketi satın almayı yasaklayan özel bir hüküm de getirmişlerdir. Daha sonra da işbu alıcılar devranılacak firma ile de bir niyet mektubu imzalamışlardır. Alıcılar daha sonra inceleme (due diligence) sürecini de başlatmışlar ve satıcı firma ile devir konusunda pazarlıklara da başlamışlardır. Aynı anda alıcılar kendi aralarında hisse alım satım sözleşmesinin nasıl düzenleneceğini de (kim ne kadar hisse alacak, yk başkanı kim olacak gibi) görüşmeye başlamışlar ve kendi aralarında birçok taslak 2

3 sözleşme örneği hazırlamışlardır. Alıcılar ile satıcı arasında imzalanan niyet mektubunun süresi dolmuş ve taraflar herhnagi bir anlaşmaya varamamışlardır. Ancak buna rağmen alıcılar ile satıcı şirket arasında pazarlıklar devam etmiştir. Her iki alıcı arasındaki toplantılardan hisse paylarının belirlenmesi konusunda herhangi bir anlaşmaya varılamamıştır ve alıcılardan bir tanesi kendi aralarındaki niyet mektubunu feshetmiş ve hedef işletmeyi tek başına devir işlemi gerçekleştirerek almıştır. Bunun üzerine diğer alıcı ICC de tahkime başvurarak diğer alıcının niyet mektubunda yazan yükümlülklerini yerine getirmediğini ve pazarlık sürecinde iyiniyetli davranmadığını ve niyet mektubunda yer alan tek başına devir yasağını ihlal ederek, pazarlık sürecinde alıcı firmaya ilişkin elde ettiği tüm bilgileri de kullanarak tek başına hedef işletmeyi devraldığını ileri sürmüştür. Davalı taraf olan diğer alıcı ise aralarında imzaladıkları niyet mektubunun bir ön sözleşme mahiyetinde olduğunu ve bunun da hedef işletme için yapılacak pazarlıklarda diğer alıcıyla birlikte iyiniyetli hareket edileceği üzerine olduğunu ve bu yükümlülüklerini de yerine getirdiğini iddia etmiştir. Tahkim mahkemesi verdiği kararda her iki alıcı arasında imzalanan niyet mektubunun hedef işletmenin devralınması için yapılacak pazarlıklarda tarafları bağlayıcı olduğu ve bunun neticesinde taraflara hisse alım satım sözleşmesinin koşulları belirlenirken iyiniyetli pazarlık etme zarureti yüklediğini belirtmiş ve daha sonra da her ne kadar alıcı ile satıcı arasında niyet mektubu sona erse dahi daha sonra pazarlıklara devam edilmiş olmasının yeniden sözleşme öncesi bir ilişki doğurduğundan tarafların iyiniyetle pazarlıklara devam etmesinin zaruri olacağı da belirtilmiştir. Bu nedenle davalı alıcının iyiniyetli olarak pazarlık koşuluna ve niyet mektubunda belirtilen tek başına devir yasağına uymadığına kan aat getirmiştir. Birleşme işlemlerinin genelinde niyet mektubunun imzalanmasını müteakip ve tarafların sözleşme taslakları üzerinde müzakerelere başlamadan önce devir konusu malvarlığının ait olduğu veya hisselerin sermayesini temsil ettiği tüzel kişiliğe ait işletme hakkında bilgi edinmek ve bu bilgilerden hareketle hedef işletme ve dolayısıyla devre konu malvarlığı veya hisseler ile ilgili riskleri tespit etmek ister. Zira alıcı söz konusu risk ve verileri, devre konu işletmeye ilişkin değerlendirme yaparken nazara alacak ve fiyat tekliflerini bu değerlendirmeye göre hazırlayacaktır. Burada hukuki ve finansal incelemeler birbirleriyle paralel bir şekilde yapılmaktadır. Uygulamada devralma işlemlerinin genelinde hukuki inceleme satıcı taraf avukatlarının talebi üzerine hedef işletme tarafından sağlanacak bilgi ve belgeler üzerinden yapılmaktadır. Alıcı taraf avukatları tarafından incelemeye konu olabilecek bilgi ve belgelere ilişkin talepler bir liste halinde satıcı tarafa gönderilir. Son yıllarda gelişen yönteme göre satıcı tarafça oluşturulan bir inceleme odasında (data room) gerekli tüm bilgi ve belgelerin toplanarak alıcı taraf avukatları tarafından belli bir süre incelenmesidir. Bu oda hedef işletme 3

4 içerisinde veya devir işlemine aracılık eden bir kurum varsa bu kurum nezdinde de kurulabilir. Finansal incelemeye gelecek olursak bunlar bağımsız denetim kuruluşlarından olabileceği gibi muhasebeciler veya alıcı taraf bünyesinde çalışan uzmanlardan da oluşabilir. Burada bağımsız denetimden geçmiş veya geçmemiş finansal tabloları, kar zarar tabloları ve bilançolar üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Bu aşamadan sonra imza bölümü diyer adlandırdığımız sözleşmeler safhası başlar. Burada hisse alım-satım sözleşmeleri veya birleşme sözleşmeleri veya hisse değiş tokuş sözleşmeleri söz konusu olmaktadır. Bir işletmenin devrinde prensip itibariyle malvarlığının devri (asset deal) veya hisse devri (share deal) söz konusu olmaktadır. Share deal olarak olarak ifade edilen hisse devri yönteminde uygulamada taraflar bu sözleşmeye sıklıkla hisse alım satım sözleşmesi olarak adlandırmaktadır. Malvarlığı devrinde ise borç doğurucu işlemin yine işletmenin kendisini hedeflediği ve malvarlığı unsurlarının devrinin sadece tasarruf işlemi olarak anlaşılması gerekmektedir. İsviçre hukukunda genel olarak hisselerin satışı ile işletmenin satışının aynı şeyler olmadığı zira işletmenin değil sadece hisselerin bir alım satım sözleşmesine konu olabileceği yönünde Federal Mahkeme kararları mevcuttur. Ancak Alman Medeni Kanunu nda Alman Federal mahkemesinin içtihatları doğrultusunda işletme satışı ile hisselerin tamamının veya tamamına yakın bir kısmının satışlarının aynı amaca hizmet eden işlemler olarak değerlendirildiği görülmektedir. Hisse alım satım sözleşmesi hukuki niteliği itibariyle borç doğurucu sözleşmedir. Hisselerin mülkiyeti üzerinde herhangi bir değişiklik yaratmaz ve satıcı mülkiyet hakkını, yani hissedar olma durumunu devir gerçekleşinceye kadar muhafaza eder. Bu sözleşmeden doğan borçlar kapanış tarihinde ifa edilecek ve hisseler işbu kapanış günü el değiştirecektir. Dolayısıyla hisse alım satım sözleşmesinin imzalanması ile süreç tamamlanmamaktadır. Diğer taraftan taraflar hisse alım-satım sözleşmesinin imzalanmasından sonra dahi bazı ön şartlar koyarak sürecin tamamlanmasını bazı şartlara tabi kılabilmektedir. Bunlardan en çok karşılaşılanlarından bazıları örneğin rekabet kurumundan gerekli izinlerin alınmasıdır. Bazen de alıcı ama daha çok satıcı devri gerçekleştirmek için bazı adımlar atmak zorunda kalacaktır. Bu adımlar işletmenin yeniden yapılandırılmasını da içerebilir. Bazı durumlarda ise özellikle alıcının satıcı tarafından verilmesi gereken tüm bilgilerin verilmemesi durumunda incelemenin (due diligence) işbu bilgilerin de elde edilmesinden sonra sağlanacağı konusunda düzenleme getirilebilir. Aynı zamanda taraflar sözleşmelere koyacakları MAC klozları ile söz konusu devir işlemlerinin kapanış gününde daha önce niyet mektubu veya inceleme döneminde verilen bilgilerden farklı olmayacağını da sağlayabilirler. 4

5 Kapanış ile standart süreç sona ermemektedir. Zira kapanışta ödenilen ücret her zaman son fiyat olmamaktadır. Burada ödenilen rakam daha ziyade pro-forma veya denetimsiz bir hesap ödemesi gibi söz konusu olmaktadır. Bu nedenle uygulamada sıklıkla kapanış sonrası denetim (post-closing audit) öngörülmektedir. Birleşme ve Devralma Sürecinde Tahkimin Özelikleri Her tahkimde olduğu gibi birleşme sürecinde de tahkim şartının veya anlaşmasının yazılı yapılması gerekmektedir. Bu New York Konvansiyonun 2. Maddesinin bir gereğidir. Taraflar arasında tahkim şartının veya sözleşmesinin imzalanması ile taraflar arasındaki tüm uyuşmazlıklara tahkimin uygulanacağı kabul edilmektedir. Uygulamada da taraflar tahkim klozlarını düzenlerken işbu sözleşmeden kaynaklanan tüm veya her türlü uyuşmazlıkta ifaqdeleri yer almaktadır. İsviçre Federal Mahkemesinin yerleşmiş içtihatlarına göre de taraflar arasında tahkim klozu öngörülmüş ise bu klozun taraflar arasındaki tüm uyuşmazlıklara uygulanacağı kabul edilmiştir. Birleşme ve devralma süreçlerinde uyuşmazlıklar farklı süreçlerde meydana gelip ve farklı sözleşmelerden (örneğin niyet mektubundan veya hisse alım satım sözleşmesinden) kaynaklanabilir. Hatta tahkim klozları sözleşme öncesi sorumluluklarda da (culpa in contrahendo) uygulanabilir. Bu nedenle sürecin en başından itibaren tahkim klozları yazılırken çok dikkat edilmelidir. Farklı dokümanların hepsinde tahkim klozları mevcutsa işbu tahkim klozlarının birbirleriyle uyumlu halde olmasına dikkat edilmelidir. Veya tahkim ile birlikte farklı yargılama prosedürleri örneğin mahkemeler veya expert determination dediğimiz teknik konularda bazı bilirkişi uygulamaları veya uzlaşma arabuluculuk gibi diğer alternatif çözüm yolları da öngörülmüş ise bunların herbirinin ne şekilde uygulanacağının sınırlarının belirlenmesi gerekir. Ancak uygulamada bunun aksi durumları da mevcuttur. Başka bir ifadeyle aynı veya benzer uyuşmazlıklarda farklı yargılama prosedürlerine başvurulduğunda bunların hangisine riayet edileceği sorusu akla gelmektedir. Bu tür durumlarda durumlarda ikili bir ayrım yapılmasında fayda vardır. Birbirlerine paralel yargılama prosedürleri aynı uyuşmazlık konusundan kaynaklanıyorsa karşı taraf için lis pendens veya res judicata itirazlarında bulunma imkanları bulunmaktadır. Bu kavramlar bizim hukukumuzdaki derdestlik müessesesiyle benzerlik taşımaktadır. Bu itirazların kullanılma şartları ile ilgili olarak ILA (International Law Association) tavsiye niteliğinde bazı düzenlemeler getirmiştir. Bu tür durumlarda her iki prosedür de tahkim klozunun geçerli olup olmadığı sorusuyla karşı karşıya kalacaktır. Burada ILA nın önerdiği çözüm ise tahkim mahkemesinin önüne böyle bir itiraz geldiğinde competence-competence kuralı gereğince tahkim mahkemesi kendisinin yetkili olup olmadığına karar verebilmesi durumudur. Ancak bu durum birbirine benzer uyuşmazlıkların meydana gelmesi durumunda kullanılamaz. Bu tür durumlarda tahkim 5

6 mahkemesinin gerek hakkaniyet gerekse davanın yönetilmesi açısından kendisini beklemeye alıp diğer yargılamanın tamamlanmasını beklemelidir. Lis pendens itirazı derdest olan bir başka yargılamanın olması durumunda res judicata ise o konuda daha önce verilmiş bir kararın olması durumunda ileri sürülebilmektedir. Lis pendens itirazının öne sürülebilmesi için tarafların ve dava konusunun aynı olması ve bu konuların farklı yargılamalar ile çözüme kavuşturuluyor olması gerekmektedir. Res judicata için ise yine dava konusu ve tarafların aynı olması ancak lis pendens tan farklı olarak daha önce o konuda bir karar verilmiş olması ve bu kararın kesinleşmiş olması gerekmektedir. Hali hazırda dünyadaki birçok ülkede örneğin Fransa nın HUMK nun maddeleri, Belçika nın Maddesi, Hollanda usul kanunun Maddeleri isviçrenin milletlerarası özel hukuk kanununu 190. Maddesi İtalya nın tahkim kararlarının kesin hüküm gücünde olduğu kabul edilmektedir. Ancak aynı değil de benzer uyuşmazlıklardan kaynaklanan paralel yargılamalar söz konusu olur ise bu durumda nasıl bir yol izleneceği hakkında uygulamada kesin bir çözüm getirilmemektedir. Ancak kesin olan bu durumda lis pendens veya res judicata nın uygulanamayacağıdır. Bu durumda çözüm olarak ingilizce case management adı verilen sürecin gidişatına uygun bir yönetimin belirlenmesi durumudur. Burada Amerikan, Fransız, İngiliz, İsviçre ve Alman Mahkemelerinin bir sözleşmede belirlenen tahkim klozunun kendisiyle bağlantılı diğer sözleşmeleri de kapsayacağının kabul edildiğine dair kararları mevcuttur. Ancak paralel yargılamalara ilişkin çift başlılığı engellemek amacıyla uygulamada şu öneriler de getirilmiştir. Örneğin her iki tahkim yargılamasında aynı hakemlerin görevlendirilmesi veya sözleşmeler düzenlenirken şemsiye hükümler (umbrella clauses) konulması veya en çok uygulanan farklı tahkim klozlarının veya farklı yargılamaların birbirleriyle uyumlaştırılması durumudur. (Konsolidasyon). Bu duruma ilk kez ICC tarafından 1978 yılında bir çalışma değinilmiş ancak bu daha ziyade çok taraflı tahkim durumunda uygulanabileceği dile getirilmiştir. Konsolidasyonun uygulanabilmesi için temel koşul taraf iradelerinin yer almasıdır. Uluslararası düzenlemelere baktığımızda bu kavramın örneğin ne UNCITRAL Model Kanunu nda ne de UNCITRAL Tahkim Yönetmeliğinde yer almadığını görmekteyiz. ICC Tahkim yönetmeliğinin 4. Maddesinin 6. Paragrafında aynı taraflar arasında ICC de daha önce yargılanmasına başlanmış bir konu ile bağlantılı bir konuda taraflardan diğerinin tahkime başvurması durumunda şayet devam eden dava terms of reference in imzalanmasından önce ise taraflardan birinin talebi üzerine yeni dava mevcut davaya eklenebilir. Ancak tahkim tarafından yargılamaya başlanmış ise buna ancak tahkim mahkemesi karar verecektir. Şeklinde bir düzenleme mevcuttur. ICC düzenlemesi taraf iradelerinin ön planda tutularak bir uyumlaştırma yapılması gerektiğini ön planda tutmaktadır. Çünkü birçok farklı tahkim prosedürleri taraf iradeleriyle ancak biraraya getirilebilecektir. Bu nedenle dünyadaki düzenlemelere 6

7 baktığımızda Hong Kong, Avusturalya, Kanada, Kolombiya, Hollanda ve Ekvator gibi ülkelerin bu konuda kesin ve yazılı taraf iradelerini mecbur kılmaktadır. Konsolidasyonun avantajları ve dezavantajları Konsolidasyon yoluyla farklı yargılama prosedürlerinin uyumlaştırılması veya birleştirilmesi hiç şüphesiz farklı ve çelişkili kararların verilmesini engelleyecektir. Ancak özellikle şirket birleşmelerinden kaynaklanan tahkimlerde konsolidasyon aynı zamanda bazı dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Bu yolla birleşmeye konu şirketlere ait ticari bazı sırların ifşa edilmesi veya bazı finansal bilgilerin gizliliklerinin kaybolması gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Diğer taraftan bir tahkim prosedüründe kullanılan birtakım belgelerin diğer tahkim ve başka yargılama prosedüründe kullanılmasına izin verilmemesine ilişkin özellikle ingiliz hukukunda yerleşmiş kararlar bulunmaktadır. Ancak gizlilik kozunun çok sert kullanılması da paralel tahkim yargılamaları arasında bir tahkimde yer alan bilgi ve belgelerin diğer tahkimde kullanılamaması gibi bir durum ortaya çıkarabilecektir. Bu da tahkim sürecinin yönetilmesini zorlaştıracaktır. Bu durumda uygulamadaki bazı deneyimlerden yola çıkılarak örneğin her ik dava arasında sıkı bir ilişkinin olmasına başka bir iafadeyle birinde verilecek kararın diğerini doğrudan etkileyip etkilemediğine, konsolidasyonun her taraf için de makul, hakkaniyetli ve gerekli olup olmadığına, tüm tarafların bu konuda iradelerini beyan edip etmediklerine ve farklı yargılama prosedürleri arasında uyumlaştırmanın mümkün olup olmayacağına göre bir değerlendirme yapılabileceği önerilmektedir. Konsolidasyona ilişkin bu sıkıntıları aşmak amacıyla İngiltere, Almanya, Kanada gibi bazı ülkeler tarafların aksini kararlaştırmamış olması şartıyla devlet mahkemelerinin konsolidasyona karar verebileceğini düzenlemiştir. Ancak Hong Kong, Hollanda veya Amerika gibi diğer ülkeler ise taraf iradeleri olmasa dahi konsolidasyonun yapılması gerekiyorsa yerel mahkemelerce konsolidasyona karar verilebileceği öngörülmüştür. Fransa da ise önceleri yerel mahkemelerin konsolidasyonuna ilişkin girişimlerine ciddi sınırlamalar getirilmekteydi. 14 Ocak 2011 yılında yapılan son değişikliklerle yine bu sınırlamalar korunsa dahi Paris asliye hukuk mahkemesi yargıçlarına verilen yeni toparlama yetkilerle (juge d appui) yerel mahkemelerin müdahalesinin genişlediği de söylenebilir. İşbu nadir yargılamalar dışında taraf iradeleri olmadan mahkemelerin tahkim prosedürüne müdahaleleri mümkün olmamaktadır. Taraf iradelerinin de belirlenebilmesi için taraflar arasındaki tahkim sözleşmesine veya sözleşmede iradeye ilişkin bir hüküm yok ise bu durumda her dava için ayrı olmak koşuluyla birleşme sürecinin gidişatına bakmak gerekceği düşünülmektedir. 7

8 Birleşme sonrası tahkim klozlarının geçerliliği Birleşme kavramının tanımında da bahsettiğimiz üzere iki çeşit bir devralma söz konusudur. Bunlardan birincisi devralma yoluyla diğeri de yeniden kuruluş yoluyla birleşme. Devralma yoluyla yapılan birleşmelerde taraflar arasındaki sözleşmelerin devredilmesi durumunda işbu sözleşmelerde yer alan tahkim şartlarının veya tahkim sözleşmelerinin de diğer sözleşmeler gibi devredilebileceği uluslararası alanada kabul edilmektedir. Örneğin Fransız hukukuna baktığımızda asıl sözleşmenin devredilmesiyle tahkim şartının da otomatik olarak devredileceği kabul edilmekte olup Amerikan hukukunda da bu konudaki içtihatların istikrarlı olduğu göze çarpmaktadır. İsviçre Federal mahkemesinin de bu konuda kararları var. Dünyada aynı zamanda Japonya, Hindistan, İsveç, Almanya ve Yunanistan da benzer düzenlemeler var. Ancak ingiltere gibi bazı ülkelerde her ne kadar otomatik transfer ilkesi kabul edilse dahi bu ilkenin tahkim şartının özerkliğini ve tahkimin bağımsızlığını olumsuz etkileyeceği tartışmaları da bulunmaktadır. Otomatik transferin olumsuz etkisi olabileceğine dair ikinci gerekçe ise tahkim prosedürünün taraflara herhangi bir haktan ziyade bazı zorunluluklar yüklemesi durumudur. Örneğin tahkim prosedüründe tahkime başlanmışsa devlet mahkeme prosedürleri arka planda kalır. İçinde tahkim klozu olan bir sözleşmenin devrinin etkilerinin belirlenmesinde iki hukuk önemli yer alacaktır. Birincisi devri düzenleyen hukuk ve ikincisi tahkim sözleşmesini düzenleyen hukuk. Tahkim sözleşmesini düzenleyen hukuk sözleşmenin devredilebilirliğini, devrin hangi koşullarda gerçekleşeceğini, devrin sonuçlarını düzenleyecektir. Buna karşılık devreden ile devredilen arasındaki ilişkiler tarafların bu amaç için seçtikleri hukuk ile belirlenecektir. Taraflar herhangi bir hukuk seçiminde bulunmamışlarsa hakemler yerel hukuk kurallarına bakma eğilimindedirler. Alman hukuku gibi bazı hukuklarda tahkim sözleşmesinin geçerli bir şekilde devredilip devredilmediği konusu usuli bir konu olarak tahkimin yapıldığı yer hukukuna göre belirlenmesi gerektiği şeklinde düzenlenmişken örneğin Fransız hukukunda esas sözleşmeye (tahkim sözleşmesi) uygulanan hukukun aynı zamanda devre ilişkin konulara da uygulanacağı düzenlenmiştir. Örneğin anglo sakson hukukta bu tür durumlarda tahkim klozunun lafzına ve tarafların devir için herhangi bir maksadı olup olmadığını anlamak amacıyla tahkim klozunun yazılış maksadına bakılmaktadır. Tahkim sözleşmesinde devir yasağı konulmuşsa bu durumda tahkim klozu devredilen için bağlayıcı olamayacaktır. Otomatik transfer yasağı örneğin devam etmekte olan bir tahkim prosedürü olması durumunda öngörülebilir. Örneğin İngiliz hukukunda böyle bir durumda devredilen taraf otomatik olarak tahkime taraf olamamaktadır. Hakemlere ve diğer taraflara yazılı bir bildirimde bulunma zarureti vardır. Bu örnek ilk tahkim prosedürlerindeki taraflardan birinin taraf sıfatını kaybetmesi durumunda önem arzedebilir. Şayet gerekli 8

9 bildirimler zamanında yapılmazsa tahkim mahkemesi taraf yokuluğundan yargılama yetkisini kaybedebilir. Halefiyet Birleşmenin tamamlanmasıyla kendisinde birleşilen veya yeni kurulan şirket kendisini oluşturan şirketlerin tüm malvarlığının ve dolayısıyla hak ve yükümlülüklerinin de sahibi olacaktır. Taraflarca tahkim şartında veya sözleşmesinde aksi ayrıca ve açıkça belirtilmedikçe halef olan tarafların tahkim klozlarıyla da bağlı oldukları birçok yerel mahkeme ve tahkim enstitüleri tarafından verilen kararlarca da teyit edilmiştir. 9

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ Dr. SÜHEYLÂ BALKAR BOZKURT Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Nilgün Serdar Şimşek, Kıdemli Müdür Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri 20 Kasım 2007. PwC. *connectedthinking

PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Nilgün Serdar Şimşek, Kıdemli Müdür Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri 20 Kasım 2007. PwC. *connectedthinking PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Birleşme ve Satın n Alma Đşlemleri Nilgün Serdar Şimşek, Kıdemli Müdür Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri 20 *connectedthinking PwC Seminer Đçeriği 1. Birleşme

Detaylı

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 ERDEM & ERDEM Ortaklık Avukatlık Bürosu Valikonağı Caddesi Başaran

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı

ŞİRKET SATIN ALIM SÜRECİ

ŞİRKET SATIN ALIM SÜRECİ ŞİRKET SATIN ALIM SÜRECİ İşletmenin ana stratejisinin parçası olan büyüme planı çerçevesinde şirket satın alım hedefleri finansal kriterlere göre belirlenir. İşletme stratejik planı; bölgesel büyüme, ürün

Detaylı

Piraye Erdem. Özgeçmiş

Piraye Erdem. Özgeçmiş Piraye Erdem piraye@erdem-erdem.av.tr Özgeçmiş Piraye Erdem, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu nun kurucu ve yönetici ortağıdır. Uyuşmazlık Çözümü biriminin yöneticisidir. Kendisinin milli ve milletlerarası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29 İÇİNDEKİLER Önsöz 3 Teşekkür 7 Kısaltmalar 15 Konferans Programı 17 Açış Konuşmaları 21 Şaban DİŞLİ 21 İTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali ŞAHİN 24 Adalet Bakanı I. OTURUM MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİME

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLERDE KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ULUSLARARASI İŞLERDE KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ULUSLARARASI İŞLERDE KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr. Feyiz Erdoğan Nurol Holding A.Ş. Uluslararası Hukuk Baş Müşaviri sunum planı I. MUTLAKA BAKILMASI GEREKEN KONULAR A. VERGİ B. PARA

Detaylı

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAKSIZ ŞARTIN TARİHSEL

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

Doç. Dr. Musa AYGÜL Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tahkim Usûlüne Uygulanacak Hukuk ve Deliller

Doç. Dr. Musa AYGÜL Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tahkim Usûlüne Uygulanacak Hukuk ve Deliller Doç. Dr. Musa AYGÜL Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tahkim Usûlüne Uygulanacak Hukuk ve Deliller VIII Bu çalışma sırasında en özverili desteği ailemden gördüm.

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların

Türkiye Cumhuriyeti ve Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların Türkiye Cumhuriyeti ve Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Haşimi Ürdün Krallığı bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaklardır.

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI Başkan Rekabet Kurumu Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İstanbul, 14 Aralık 2010 Ref: CBS/mç/2010-1891 Sayın KALDIRIMCI, 2010/4 sayılı Rekabet Kurulu ndan İzin

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Queen Mary College, Centre for Commercial Law Studies Türkiye de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ. Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri

ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ. Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri ISTAC Örnek Tahkim Şartı Bu sözleşmeden kaynaklanan veyabu sözleşmeyle ilişkiliolan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul

Detaylı

REKABET KURULU KARARI. Dosya Sayısı : (Menfi Tespit) Karar Sayısı : 03-76/ Karar Tarihi :

REKABET KURULU KARARI. Dosya Sayısı : (Menfi Tespit) Karar Sayısı : 03-76/ Karar Tarihi : Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2003-4-169 (Menfi Tespit) Karar Sayısı : 03-76/933-391 Karar Tarihi : 4.12.2003 A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Mustafa

Detaylı

Süleyman Sevinç. Özgeçmiş

Süleyman Sevinç. Özgeçmiş Süleyman Sevinç suleymansevinc@erdem-erdem.av.tr Özgeçmiş Süleyman Sevinç Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu nda Ortak ve Davalı İşler Lideri olarak görev yapmaktadır. Kendisi yaklaşık 20 senedir, yerli

Detaylı

Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci

Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci SBB Capital Partners Hizmetleri SBB Capital Partners Türkiye yatırım yönetiminde 4 farklı alanda müşterilerine hizmet vermektedir. Şirket satın alma ve birleşme

Detaylı

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu Bilgi Değişimi ve Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), Bilgi Veren Taraf : Şirket / Adres : Bilgiyi Alan Taraf : Şirket / Adres : (ayrı

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1)

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1) İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1) MADDE 1 Uygulama Alanı 1. Bu Ek teki Kurallar, tarafların Acil Durum Hakemi Kuralları nın uygulanmaması hakkında yazılı olarak anlaşmış oldukları

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 16 Haziran 2009 İşbu karar

Detaylı

TARİH : 11 Nisan 2013

TARİH : 11 Nisan 2013 BİLGİ NOT U TARİH : 11 Nisan 2013 KONU : Libya da faaliyet gösteren Türk inşaat firmalarının sözleşmesel yükümlülüklerinin ifasına devam etmesi hususununda hukuki değerlendirme Bu bilgi notu, 2011 yılı

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ Ar. Gör. Dr. Gizem ERSEN PERÇİN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ Uygulanacak Hukuk Milletlerarası Yetki Tanıma ve Tenfiz İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ...XIII

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

İNŞAAT DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ.

İNŞAAT DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ. 02 İNŞAAT DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ 03 İNŞAAT DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ Türkiye, milletlerarası inşaat sektörünün kalbindedir. Ülkemiz Üçüncü Havalimanı, Üçüncü Boğaz Köprüsü, KKTC ye su

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MOLDOVA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MOLDOVA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MOLDOVA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti bundan sonra Taraflar olarak anılacaklardır.

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Giriş...1 1. Güvenli

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız.

Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız. VERGİ DANIŞMANLIĞI Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız. Bunlar: Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi KDV Diğer Vergi Kanunları

Detaylı

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xix 1.GİRİŞ...1 I. KAVRAM VE TERİM...1 1. Kavram...1 a. Tanım...1 b. Unsurlar...4 aa. Anlaşma...4

Detaylı

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM ADALET!!! ??? ADALET!!! Tahkim Nedir? Tahkim, adli yargıya alternatif bir uyuşmazlık çözümü mekanizması. Hakem; uyuşmazlığı çözen kişi. Tarafların bu konuda anlaşmalarına

Detaylı

ÖN KARAR PROSEDÜRÜ. Sunuş Planı

ÖN KARAR PROSEDÜRÜ. Sunuş Planı ÖN KARAR PROSEDÜRÜ Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı (Hukuk) Yüksek Lisans Programı 2017-2018 Güz Dönemi 2. DERS Doç. Dr. İlke GÖÇMEN 1 Sunuş Planı Ön Tespitler Başvuruya

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ve Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi,

Detaylı

İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ.

İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ. 02 İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ 03 İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ Türkiye, jeopolitik konumu ve gelişen ekonomisi sayesinde Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika arasında hızla büyüyen ticaret

Detaylı

ı. Çağnya Konu Şirket'e İlişkin Bilgiler:

ı. Çağnya Konu Şirket'e İlişkin Bilgiler: MMC SANAyİ VE TİcARİ YATIRIMLAR A.Ş. PAYLARlNIN ZORUNLU ÇAGRI YOLUYLA KERVANSARA Y HOTEL VERWALTUNGS GMBH TARAFINDAN DEVRALMASINA İLİşKİN BİLGİ FORMU ı. Çağnya Konu Şirket'e İlişkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße Duisburg /Deutschland

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße Duisburg /Deutschland GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße 39. 47058 Duisburg /Deutschland 1.b) MADDE 2 - TANIMLAR İş bu sözleşme metni içerisinde; 1.a) E1 International

Detaylı

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN ALINTI YAPILMIŞTIR BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI HALUK NALÇAKAR İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü 5393 sayılı Belediye Kanununun Şirket

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2007-2-166 (Devralma) Karar Sayısı : 07-85/1052-411 Karar Tarihi : 8.11.2007 10 20 30 40 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler :

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm I. New York Sözleşmesi nin Tarihçesi, Kapsamı ve

Detaylı

TÜSİAD ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

TÜSİAD ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER Kasım 2013, İstanbul Ref: EKO/2013-32 TÜSİAD ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER Madde No Genel Görüş çıkarma ve satma hakları düzenlemesi 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI

BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER 7 KISALTMALAR 15 KAYNAKÇA.. 19 GİRİŞ -..:...27 BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI 1 ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi 1 Onikinci Hafta Ünite 3 devam 2 Ünite III HARÇLAR KANUNU NDA BELİRTİLMİŞ ÖZEL DURUMLAR

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

TÜRKIYE CUMHURIYETİ İLE ÇİN HALK CUMHURIYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVIKI VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKIYE CUMHURIYETİ İLE ÇİN HALK CUMHURIYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVIKI VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA TÜRKIYE CUMHURIYETİ İLE ÇİN HALK CUMHURIYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVIKI VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Her biri Akit Taraf olan Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti; Özellikle bir

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Yazar Administrator Çarşamba, 01 Aralık :19

Yazar Administrator Çarşamba, 01 Aralık :19 Sermaye piyasaları, varlık amaçlarına uygun olarak yatırımcılara, yatırım amaçlarına göre çeşitlilik arz eden uygun bir ortam ve yatırım araçlarını temin etmektedir. Sermaye piyasalarının birbirleri ile

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ARABULUCULAR MERKEZİ BODRUM DA

ARABULUCULAR MERKEZİ BODRUM DA ARABULUCULAR MERKEZİ BODRUM DA Bodrum Arabulucular Derneği yönetim kurulu başkanı Cavidan Karaöz Özyiğit 20 arabulucu avukat meslektaşı ile Bodrum merkezli olmak üzere, Dernek kurduklarını bir basın açıklaması

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, 10 20 30 40 REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2010-4-9 (Devralma) Karar Sayısı : 10-18/202-77 Karar Tarihi : 18.2.2010 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Doç.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti bundan sonra Taraflar olarak anılacaklardır.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 1047/07 Mehmet Mevlüt ASLAN / Türkiye Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

İçindekiler 1. Bölüm Şu Kentsel Dönüşüm Dedikleri

İçindekiler 1. Bölüm Şu Kentsel Dönüşüm Dedikleri İçindekiler Biyografi...V Önsöz...XV 1. Bölüm Şu Kentsel Dönüşüm Dedikleri Giriş... 3 Nedir Bu Kentsel Dönüşüm Kanunu? Amacı Nedir?... 5 Kanunda ve Yönetmelikte Geçen Kavramların Anlamları Nedir?... 5

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır.

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır. DERS NOTU - 3 Sözleşme; hukuki bir sonuç meydana gelmesi için iki veya daha çok kişinin karşılıklı ve birbirleriyle uygun irade beyanları ile gerçekleşen işlemdir. Sözleşmelerin, satış sözleşmesi, kira

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ Bu Alım Satım Sözleşmesi ( Sözleşme ) 14.02.2013 tarihinde; (1) merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) Amaç MADDE 1: Lisans öğrencilerimiz için çeşitli kamu/özel kurum

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 08-3-244 (Devralma) Karar Sayısı : 09-02/17- Karar Tarihi : 14.1.09 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI

Detaylı

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Rehberi: En Çok Sorulan 15 Soru. Mayıs kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Rehberi: En Çok Sorulan 15 Soru. Mayıs kpmg.com.tr kpmgvergi.com Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Rehberi: En Çok Sorulan 15 Soru Mayıs 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1) Peşin Fiyatlandırma Anlaşması (PFA) Nedir? Mükelleflerin transfer fiyatlandırması bakımından karşılaşabileceği

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BİBLİYOGRAFYA VII XV KISALTMALAR... XXX GİRİŞ I. Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkı, 1 A. Önemi ve Tanımı 1 B. Hukuki Niteliği 3 C. Özellikleri '..". 5 1. Paya Bağlı Olması 5 2.

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU 04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk

Detaylı

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi - Komisyon Bașkanı

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi - Komisyon Bașkanı Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi - Komisyon Bașkanı 1 TASARI KOMİSYONU ve BENİMSENEN KANUNLAȘTIRMA YÖNTEMY NTEMİ Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

Detaylı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Özel Durumlar Tebliği Uyarınca Kamuoyunun Bilgilendirilmesi Hk.(İşletmeler ve Hukuki Davalar) Özel Durum

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Finans Direktörü 26.07.2001, 18:45 26.07.2001, 18:45

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Finans Direktörü 26.07.2001, 18:45 26.07.2001, 18:45 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No:153 Tepebaşı 80050 İstanbul Tel: (212) 313 1000 Fax: (212) 292 5390 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri

Detaylı

Avukatlık Kanunu Yönetmeliği nin Uzlaşma Sağlamaya İlişkin Maddeleri - Arabulucu.com

Avukatlık Kanunu Yönetmeliği nin Uzlaşma Sağlamaya İlişkin Maddeleri - Arabulucu.com Yönetmelik: Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği Kurum: Türkiye Barolar Birliği Kabul Tarihi: 19.06.2002 R.G. Tarihi: 19.06.2002 R.G. No: 24790 Uzlaşma Müzakereleri Madde 16 - Avukatlık

Detaylı