Türkiye'de İnternet Kafeler: İnternet Kafeler Üzerine Üretilen Söylemler~~ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye'de İnternet Kafeler: İnternet Kafeler Üzerine Üretilen Söylemler~~ve"

Transkript

1 ---~-~- Türkiye'de İnternet Kafeler: İnternet Kafeler Üzerine Üretilen Söylemler~~ve Mekan-Kullanıcı İlişkisi Mutlu Binark * Günseli Bayraktutan Sütçü ** Özet: Bu çalışmada İnternet kafe/erin teknotoplumsal uzam olarak gençlerin gündelik yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın ilk bölümünde, dünyada ve Türkiye 'de İnternet kafelerin gelişmesinin kısa tarihçesi sunularak, bu mekiinın değişen anlamı tartışmaya açılacak; ikinci bölümde, siyasi aktörlerin hangisöylemlerle bu mekanları "günah keçisi" olarak işaretlediği serimlenecektir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, İnternet kafe kullanım biçimlerine ilişkin mevcut araştırmaların bulguları irdelenecek ve Ankara mikro ölçeğinde gerçekleştirilen nitel bir alan çalışması üzerinden, bu mekanların gençlere ve çocuklara zararlı etkilerine ilişkin ana akım medya ile siyasal aktörler tarafindan üretilen kalıpyargılar tar~ tışmaya açılacaktır. Bu serimlemeh;r aracılığıyla, burada Türkiye'de İnternet 'in ve İnternet kafelerin denetlenmesi ile çocukların ve gençlerin korunması -şeklindeki yeni muhafazakar teknopolitikalara karşı, kullanıcılara ve eğitim sürecinin kendisine sorum~ luluk veren eleştirel pedagojinin kullanılması ve eleştirel medya okuryazarlığına temellenen yeni medya okuryazarlığının geliştirilmesi önerilecektir. Anahtar Sözcükler: Yeni medya kullanım biçimleri, iletişim bilimlerinde güçlü etki yaklaşımları, eleştirel medya okuryazarlığt, yeni. medya okuryazarlığı, İnternet kullanım etiği, İnternet Kafe. Internet Ca/es in Turkey: Political Discourses and The Space-User Relationship Abstraet: This study asserts that as technosocial spaces, Internet Cafes are an inseparable part ofyoung people 's everyday /ives today. In this context, the first section ofthe study will provide a briefhistory ofinternet Cafes both in Turkeyand in the world and discuss their changing meaning.. In the second section, the discourses ofpo/itical actors, who make such places a scapegoat, on Internet Cafes, will be presented. In the third section, the findings ofthe previous studies on the purposes for using Internet Cafes will be analyzed. Then, the stigma chiefly produced by the mainstream media and political actors on the unfavorable impacts ofthese places on children and young people will be discussed on the basis of a qualitative field study conducted in the Ankara province at micro scale. In the conclusion section, the development of the new media /iteracy approach arising from both critical pedagogy and critical media literacy theory, which attributes responsibility to the user and the education process itself, will be Doç. Dr., Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi... Öğf. GÖL, Başkent Üniversitesi iletişim Fakültesi. Amme İdaresi Dergisi, Ci/t 41 Sayı 1 Mart 2008, s

2 ,114 Amme İdarel,i Dergisi suggr:s{e,tl'{fgai1ıstcjjlılf, onservatilıe?!ech,nofj/)#t~çs.th,at4ij1ıf.tto... prote~ta:hildren. iıiıd YQung p~~pü by c6~trolliiıg~ tlıecont~~ıtof theitıternet and Int~nıet Ca/es..... Hey Words :T1ır: puıposesjortısüıg newlnedia, powerfııieffect apprdaches in mass media studies,criticalmedia literacy, newmifdiljd~~racy,t;tmcsc.ôflntern,et;use, Intemet Cafe.... <C'..,..... İntemet kafeler sadece bilgisayar ağıdolayımı ilebireylerinsiber uzarna Qağtandıklarivebu yar~rlandikl<ıtl mekanlardeğildir, İnternet kafe1elteknolojiniı:ı ve kııllanıcıların Qelli. bir. ekonomik, toplumsa,:1,kültüreı.{ueneyimtemelirtde' bjllı:ışmasl111.. sağlayan teknotoplumsal.uzamlardır (kregran... ve.stewart,200$:359j;buçalişmada İnternet kafekti bu şekildea:dbndırniariıızin nedeı:ıi,küresel~ve yerel>akışların eş aıtlı olarakbumekanlaı;da ağ dolayımıyla bulıişabllmesi,farklı aidiyenasariııılanna sahip kuuanıcıların'deği ik şekillerde 'denediideri siber'uzama erişim olanaklarııtın.farklı' özelliklere sahip tnternetkafelerde değişebilillesi ve çeşitleurnesi; tümbunların da bir takımkültürel, topluınsa] ve ekonomik örüntülerdenbesleumesidir. Buçahşmada, yakın zamcmlarda TUrkiye'de İnternet kafelerd~jinternetüzerinden; ta.sarlanı:tuşştddet.. edirnl~rinin (Qrn~ğtn terör vb.) gerçe~e~ştitilmesi.ve pmnografh(örneğin,çocruk ve. kaqm pornografısi) gibiz:ararlı içeriklereerişilmesigibi konuların "toplumsal sorun? olarak. saptanması.rıjll, aslında giii1delikyaşa.nun içine,gömülü olai1jaı;klışidd~t.tüderinirıtfiziki, söylemsel> vekurl:!msalşiddetınerkekege1l1encinsiyet~ir'homofobik,.milliye,tçi,... miiitarist, sınıfsal ve kültürel beliıtilerin) tartışılmasını perdelediğtftaltışljıaılln odağ ıtiıdeğiştirdiğiöne'siiruırnektedil';. İntenet. kafeleri, yukaı;.ldaklsaca.a.çıkladığınuz.şekilde tekiujtoplumsal,u.zam,.:olarak,.ele.alırsaly,bı.ımek~nl3[ın toplumşaietkileri yekuııanıml;liçimieri' h;ii,k.kında.i,yeı;ıharaştınna<sorularınin,.mevcut,sorunsallaştıı;n;ıalardanfarklı.. şekilde soruınıası gerekmektedir, Burada da~bu farklı sorular ortayaatdacakvefarklı birparadigrrıadan düşünme yolundaçeşitli önermelerde bulunulacaktır;buça. lışii1a üç böıüniden.oluşırial<tadır;çalışmamnilk bölüın~ijdedühyadavetütkiye' de'tntetnetkafeleringelişmesiiıin kısatarihçesi literatür taramasıyöntemiyle S\ultı1aC'aktir, İkinci bölümde Türkiye'deDU mekanın değişen anlarnıtaıtışmaya açılanik, hangisiyasal söylemlerlebu rnekanla,rın "günah keçisi" olarak etiket Iendiğitarihsel bir j~lekç.erçevesinde. serimlenecektir.. ]3userimle.rnede Türkiye' deradyo Televi:z;yon Üst, K\lfUlu (RTÜK) tarafından "çocui<larıilliz.için İnternetGüvenliği" ve T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü' tarafından "Güvenli İnternet" adıyla yürütülen kampanyalar dolaynruyla üretilen yeni-muhafazakar siyasalsöylerninintemet'ürtamma Hişkin yaptığı/yapacağı yasal düzenlemelerin ihı ü meştıiuıcştitilacağlldfğı. tartışıla ~"- c~', ;.,-_ - _~_- -,_c _ _'_ -.:- - c _ '.,- c i i

3 ,----- Türkiye'de internet Kaleler 115. caktır. Türkiye'de İnternet kafeler üzerine yakın zamanlarda ortaya çıkan, devletin bu "görünür elinin" "korumacı ve yasaklayıcı" düzenlemeleri bu çalışmada iki düzlemde açımlanacaktır: İlk düzlemde, ana akım medyadal ve siyasi aktörlerin söylemlerinde üretilen İnternet kafelere ilişkin kalıpyargılar ile bu düzenlemeler arasındaki ilişki ortaya çıkarılacaktır. İkinci düzlemdeyse, bu düzenlemelerin içeriği ve ardyöresi, Türkiye'de İnternet kafelerin açılma, kullanılma ve düzenlenmesine yönelik çeşitli yasal düzenlemeler' kısaca ele alınarak incelenecektir. Bu çalışmada, İnternet kafelerin açılması ve işletilmesine ilişkin bir takım yasal düzenlemelerin ve yönlendirici kuralların olmasının gerekli olduğu kabul edilmektedir. Ancak, bu düzenlemeler, bireyin iletişim özgürlüğünü ve aklını kullanmasını, yaptıklarının etik ve yasal sorumluluğunu üstlenmesini, böylece toplumsal sorumluluk etiği veya bilinci geliştirmesini engellememelidir. BU çalışma, bugüne kadar Türkiye'dekiakademik Hteratürde ihmal edilen mekan ve kullanıcı ilişkisini,hem bu mekana ilişkin geliştirilensiyasal söylemlerin incelenmesi hem de Ankara mikro ölçeğinde gerçekleştirilecek bir alan çalışmasının bulguları üzerinden irdeleyecek ve İnternet kafelerin kullanım biçimlerini açıklayarak, bu teknotoplumsal uzamların kültürel ve toplumsal örüntülerle ilişkisini ortaya koymaya çalışacaktır. Bunun için çalışmanın üçüncü bölümünde öncelikle, Türkiye'de çocukların ve gençlerin İnternet kafe kullanım biçimlerine ilişkin mevcut lisansüstü çalışmalar değerlendirilecektir. Daha sonra nitel araştırma yöntemlerp içerisinde yaygın olarak kullanılan odak grup görüşme tekniği ile Ankara mikro ölçeğinde İnternet kafelerin mekan. olarak düzenlenişi ve kullanıcı profili üzerine gerçekleştirilen alan çalışması üzeıi11den, gençlerin ve çocukların İnternet kafeleri nasıl kullandıkları örneklerle açıklanacaktır. Haluk Geray, yeni medya' incelemelerinde niteliksel araştırmanın önemini şu şekilde açıklar: "İletişim teknolojilerinin metinsel içerikleri yanında fiziksel varlıkları, bunlara zaman ayrılması ve toplumsal kullanımları niteliksel araştırmalarda ele alınmaktadır. Böylece, hem iletişim kurumlarını hem de izleyicilerini ele alarak iletişim araçi Mine Gencel Bek, ana akım medyanın ne olduğunu şu şekilde açıklamaktadır; Ana akım "... medya (ticari ya da kamusal) devletle, hükümetlerle, daha özelde siyasilerle ve bürokratlarla yakin ilişki içerisindedir. Onlara doğrudan ya da dolaylı maddi destek alma, haber kaynağı olarak sürekli referansına başvurma gibi ko nularda bağımlıdır..." (2003: )., Örneğin İnternet Ortamında Yapılan Yayİnların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkmda Kanun adlı 5651 no'lu Kanun tarihinde kabul edilerek, 26530Sayıh Resmi Gazete'de 23 Mayıs2007'de yayımlanarak yurürlüğe girmiştir.. 3 Bu çalışmada nitel araştırma yönteminin seçilmesinin nedenini Belkıs KümbetoğIu'nu izleyerek açıklarsak, "Niteliksel araştırma insanların ve kültürlerin ayrıntılı, derinlemesine bir tanımını yapmak, insanların ger-' çekliğeyükledikleri anlamı, olayları, süreçleri, kavrayış ve anlayışlarını ortaya koymak için yapılan bir eylemdir... Araştırmacı günlük sıradan hayat pratiklerini incelemeye dalarak, bunlar içinde yer alan bire deneyimlerin yola çıkar" (2005: 47). Bu çalışmada da bireylerin İnternet kafe kullanımının gündelik yaşam örünttilerinden yalıtılmış olmadığı varsayılmaktadır.

4 116 olmııktl;l,~ı~'~',. ".,&f0q4:66). '...AJlkaraınikroölçe.ğiııGlegerç kleştiriıen~niteı.alan ça1tşmirs:ınm temetvaı'sa";. yımlan ise;şunlardii':. it Bll'~yıeritıİriternetkafeseçişleriyaşa;;c()hısiy ete ve ' sosyb~ekon.p h1ik. ko;' ntifuac 1:ıağ1ıdır... Gl İnternet -ktij~lera~'bii eylerinj~~çiı:4hgeri. süfey~.,hıisyfe içerisinde.g~t:,o.,çekleşti rdiıçl~rr,:çeşitlietkiiili1(lei-yaşa,.. c insı~ef~.vesos yö-ekonômık., kon}lmş..bıl'ğllqıf.'.' '..' " İnterrıetı<afeler,tophıQ1sg:ı.~tkileşimingerçe1geştiği, mek~).jjarcljn, İntetRet kafe küllaninıibireylerihgün<ıeliky(1şam örüntüsüilurtbir par~ çasıdır.. :~tan~çah$ınasıfiın<y(:)htem1ve. ey.&hiteinsiı'edenfıfn~kıe1ı1in özellik1err\ü~ çüni::ü'.b'01ümde ayhntıli,~('jlarakaçıklanacaktj.t. AyncaTumcirıtemet"EvleriiIJ:kr~i' neği'(tievjmeı~kezyônethn,başkaı11 Ylisuf'Andiçve Ankara şuo 'FeIl1sildsı' ErsenCandaıfile konuyla j.lgtli~cötarakyapılan- ôeri1l1em sine görüşmelerdende buçaıışrna:dayatai lanılacaknr.bu~erimjemel ratacıhğıylai çalişmanın.'sonuç hölüınünd 'Türkiye'deİntemet'in.vekaınuya.açık ücretü<veya,üttetsizel'işiın, nı~js:ahlarımn-denetlenri1esi;çoctiklabngençıerill korunmıısı şeklindeki';y:env rj:l dyapolitikal anı'l.'fı.1:((at.şikullanıcı1ata'-neco 6ğitim' sül'ecin;i'tıkelıdisine sottımltı:,, lukveren '.eleşhreıpeôagôji~,"veeleştirelmedya oktırya,z<ıtlığı5 kapsarrıında; yeni-, medya okltrya.zarlığll1ın" ge!iştirilniesiönerilecektir. ' 4E,le~ifıiIH~d~g~ik<ı~r~pıı. ilk Ölıı.rak,H~~ryA,Giı~9lJ~'n!!nTheory and' ReşJit~6ççinEducation (19,83}adll. çaiışlna.sındakullanılm\ştlf,6iünde bankacl'aktaniıjj.cl V"eya.'egemenezbefci'eghimmodelinekarŞıoıan'bU modelin ~ökleridahaeskiye UZl!Jlıı", John Dewey'irive Frankfurt Okulu'nun egitimle ilgili tartışmajanndan. beslenit.kuzey ve (}üney.aıueri!ca kıtasıncia 19ŞO'Ien;!en itilıııren, Paıılo Eı:eire,.l'IepryA-Giroux, Stanley AI'Ohowitz, Mic)ıaelW', Apple, Maxine Grene,P~ter Mc Laren, bellbooks, Donaıda Mac~do, Micheıle Fine, Jean ArıyongiOL değişikdisiplin lerdenaraştırmacıiann eleştirel pedııg6jiçalış malannaütkıdabulun'duk ları görü1mektetlir;'bııtıkaçıaktarmacl egitimmodelinde, öğrencileriweğitıiıep tarafmdan aktarıla_n birekonuyu "idrak etmeleri" değil "ezberlemeleri"aınaçlanmaktadır. Bu amacıh arkasında da, başat ideolojinin toplumsal,siyas.al, ekonomik ve kültürel ayncahklannınyeniden tesis edilljlesi istemi yatar. Bankacı eğitim mode Hnekarşı, Freire sonın tanmılayıcıeğitimçahşmasluıöneril Bu egitim modeli ise eleştirelpedagojik anlayışiıt~_lllleni~.konuylajjgil!,aymuılıkli_rams,,1 ii!<;~e}l'leiçin.ba.kmız:.bil!ıı.rkjıvıııth"y~ (ienceibek,.miile; Eleştü't>l/!Jedya Okuryazarlığ(,.!.sJ',lmhul, Kalked'il!lYayınli),ll. (YaYl1la haz,lr1i!.l:ıı..yw} _ ' ' ;; Eleştirelmel;iyıı.okul'yazarhgı kavramıi lı;:, nıedya sektörünün kül türelmetiıiıel'i.üretmekoş,ullal:ırıl ve' süreci.. gösteren; gündelikyaşam içinde metinlerin yerini ve medya kullanırrı9içimlerininbireyin bilişsel"duygusal ve davl'anışsaldütıyaşında yol açtığı çeşitli dıııumları orttıya çıkar"nbak!ş açısı 'vesomut uygıılarrıalar ifade edilmektediı:::i:lleştirelrtıedya. okuryazarı"olan,bir yurttaş, meciyıı Neiinlerinde. dolaşıma sokulan.u.zlaşımları ve başat kodlan sadec.e görmekle kah~hbıınlanngündelikyaşamdakiil;ieolojik kaynaklarııılltda,farkına val:ıt j):9j.luyla ilgili aynnl1l1~kııraljlsal. inceleme,için;.qa1çlhlz: Binark; MutluoY"- Ci.encel Bek, Mi ne,)::i,!ştlrel Medyq Qkurya.zarlığı,ciş!an[:)ul,KajkedonYayınl"l1.;(Yııyın,ahazırlamyor)."_.,.,.,.. Bu.ç~Iış;ıııadayeni medya.pkurya~,!rlığı eleştirel medyııokuryazarlığı nın.bir,a,lıalant.olal:ak görülmektediı:; YenilJ1edyacokuryazarbğl, y~l}lınedya kul1anımj~ilgisiiıjn.v,e becerisinin"tı:ıplurns:,ıi;. siyasal,. kültürel VeJll-. kononıikııı:l;iy(jr(!)'e.cyerleştirilrn:esi, sadecekullıınımltüketim teroçlli.degü üretim merkezlide olınası şekline de tanımlanmaktadii.douglas Kellner'in deyişiyle, "günümüzıle kaljlusal bir entelektüelolma)lln yolu,

5 Türkiye'de İnternet Kafeler 117 Dünyada ve Türkiye'deİnternet Kafelerve Mekanın Anlamının Dönüşümü İnternet kafeler, dünyada 1990'lann ikinci yarısından itibaren İnternet alt yapısının gelişimine koşut olarak ilk olarak gelişmiş Batı ülkelerinde açılmaya başlamıştır. Bu mekanlar ilk açıldıklannda yeni bir iletişimtelmolojisinin ve iletişim ortamının bireyler tarafından en ucuz maliyetle denenebileceği ve hoş vakit geçirilebilecek mekanlar olarak tasarlanmıştır., Bu mekanlarönceleri büyük metropollerin en işlek ana caddeleri üzerindeydi ve olası kullanıcının hemen gözüne çarpacağı, bir anlamda yol üstünde kolayca girip-çıkabileceği dikkat çeken, gösterişli tasarım özelliklerine sahip yerler olarak düşünülmüşlerdi. Örneğin Londra'da 1999 yılında açılan Easylnternet Kafe'de 400 bilgisayar hizmet vermekteydi. Bu kafe dünyanın en büyük İnternet kafesi olduğunu iddia ediyordu (Liff ve Lregran, 2003: 308). Ancak zamanla İnternet kafeler bir yandan merkezin dışındaki yerleşim alanlarıiıda (örneğin yörekentlerde ve küçük kentlerde) birbiri ardına açılmaya başladılar, bir yandan da merkeideki görünürlüklerini yaygınlaşmalanyla çelişik bir biçimde yitirip, ya bodrum katlarında ya da çok katlı binaların üst katlarında hizmet vermeye devam ettiler. Birdiğer deyişle, merkezden çevreyeçekilme sürecinde, saatlik kullanım ücretleri de bu mekansal ayrışmayla birlikte farklılaşmaya başladı. Bugün herhangi bir kentte farklı sosyo-ekonomik gelir gruplarına göre hizmet veren, saatlik erişim bedeli, mekan tasarımı ile sunduğu hizmetler farklı İnternet kafeleri görmek sıradan bir durum haline gelmiştir. Dünyada kamuya açık İnternet erişim alanlarının gelişmesinde ve yaygınlaşmasında üç farklı mekansal düzenlemenin zaman içinde ortaya çıktığını bu noktada beliıtmek gerekli: Kamusal Teknoloji Merkezleri (Community Technology Centers), İnternet Kioskları ve İnternet Kafeler (Gören, 2003: 84). Kamusal Teknoloji Merkezleri, yeni iletişim teknolojilerine erişme olanağı ve yeni medya okuryazarı olmayan kişilere yönelik olarak ücretsiz veya düşük ücrette erişim olanağı sağlayan ve bu yeni iletişim teknolojileıinin -kullariımına yönelik temel becerileri kazandıran merkezler olarak tanımlanabilir, Bu merkezler kar amacı gütmeyen ve çoğunlukla çalışanlarının büyük bir kısmı gönüııülerden (özellikle üniversite öğrencilerinden) oluşan mekanlardır. İnternet kioskları ise, belli bir bedel karşılığında sadece İnternet'e erişi'm olanağının sağlandığı mekanlardır, Örneğin, oteller, havalimanları, garlar, alışveriş mekanlarında bu tür kiosklar vardır. İntemet kioskların ikinci bir türü ise, İntemet'e erişim olanağı sunmaz, ancak bedelsiz olarak kullanıcının bir takım kişisel veya kamusal bilgiye ulaşmasına olanak sağlar (Gören, 2003: 90-91). Bu tür kiosklar medya ve bilgi toplumunun yeni kamusal alanlarına mudahale edebilmek için yeni teknolojik okuryazarlık biçimlerine vakıf olmaktan geçer" (2004: 733)_ Konuyla ilgili ayrıntılı kuramsal inceleme için bakınız: Binark, Mutlu ve Geneel Bek, Mine, Eleştirel Medya Okuryazarfığı, İstanbul, Kalkedon Yayınları. (Yayma hazırlanıyor)_

6 1IS AnzmejddtesiDergisi genehtk1e~hş-verişi'ıneı:ı<:e:zlerineyer~~'şt-ii:1:11niş olan. dokll!jitrwtikveya bir,ij)f~lik;. kartıylaçalışanaygıüardan oluşmaktadır. İnternet kajeleri;:.i'qternet' e.b~ılll.:>ie; ücı-etkarşılığmda.eıişiınölanağınmşumüduğu toplumsal. me~anlardır.fark11 ktiiianlcıprofılleril1e göre zaman içinde farklı kafelerın açılması ve verilen hızmetierinde-çeşitlenmesi gerçekleşrniştir. Örneğin, bir takım hazir yiyecek tarzında yeme'-içmehizmetlerinintemin edilebilmesininyamsıfa, grup olarak çevritniçi dijital oyul1 oynama olan~ğlhmsağlanmasıgibi. D.~metGÖren Jl'e~fjretişim Teknolojisi olarak İnternet CgR'ler ve İnternet'in Kamu~a Açık Alarzlqrda Kullanılması başlıklı yühek Ji ans çalışmasında (2003) herhangibir-kafenin bulunduğu coğrafyanın. (üıke; şehir ve semt temelinde) kullanıcı profilinin ortaya. çıkmasında önemli olduğunu beliıtmektedir. Büyük keı:1tıer~e, turistler, işadamları, öğrenciler ve yeni enformasyon teknolojisibaklcında bilgi edinmek isteyenler,. bu mekanlarınkullanıcılarını oluşturmaktadır. Sarah ~e'nin Güneydoğıdngiltere' de İntemetkafe'kullanımbiçim-. leriüı;erineyaptığıpii'alan çalışmasında,ktdlanıglların hemişlevsel nedenl~rle. hem de topluınsaf etkileşim gereksipimini karşılamak için bu mekanlara geldiği saptanmıştır (akt.gören, 2003: 125). Ayrıca, büyük kentlerdeki İııtemet kafeler özellikle iş adamları ve beyaz yakalı iş gücü tarafından mobil ofis olarak kullanılınaktadır. orta ölçekli kentler ve küçük kentlerde ise.int~rnet kafelel'in yaygl111aşm,lsı, buralarda yaşll.yanların biranlamda "sınırnınndim dışarı çıkma'" ve ye].1iieknolojininsunguğubir takım yenitqplumsallaşnıa olanaklarını deneıne istemlerinden beslenrrnştir. Özellikle, sinır kentierinde göçlllerilerin veyamülıe':' cilerin varlığından dolayı İnternetkafe işletmek kahvehane işletmeriiiı'yeni bir şekline dôıiüşınüştür M~tt Yfldız:,İntemeCkafeıering~lişınesini işletmecilik.aq)ayışını teh}el.alarakdöri.grubaayırma.~taaır: İlk işletilleler, küçük ölçekli aile jşletmeleri O~up, gidere~jnternet kafe~iiıçjrleri şeklinde dikey bütünleşmeeğilimi gösterirler.tkinci yönelirnde işletmeler, İnternet hizmeti sunucuları ve içeriksunucuları birleşerek. yatay büıünleşme eğilimine sahiptir. Üçüncü grup işletmeler giderek hizmetleritek tipleşen ve yasaldüzenlemeleremaruz kalan mekanlardır. Dördüncü yönelimdeyse,talebe bağlı olarak hizmetbedeli ayarlanmaktadır. Örneğin, talep arttıkça saawk erişim fiyat1llrtınaktııdır (2002: 84). Yıldız, Türkiye' de tnjern~tkafeleringel~şinıini ise oyunluveyaoyunsuz bağlatltıhizmeti suna111~r şeklindeikigruba ayırarak ele almaktadır. Savaş Çağlayanise Enjormasyon. Toplumu:intemet Kajelerin ve KahvehanelerinKarşılaştırmalz Araştırması adlı yüksek lisansçalışmasında Türkiye' de İnternet kafelerin gelişmesini üç tarihsel dönemde açıkhımaktadır: içinde sadece birkaç bilgisayarla ve çoğunlukla turistikbölgelerde bulunan kuçük İnternet dükkanları dönerrll, "hazırlıkdöneoo"clir.; İnte.rı:i~t'inkafe olguş.uiie birliktegtişjiilii1<iuğüve solı}:ıet;e:posta ve wed'de gezinthamaçlıkullanildığı.dönem "y.ay.gınlaşına ve.gelişm~gönemi"dir;üçüncü ve son dönenı ise, çoklu oyunculuçevrimiçi >veyaçevrimdışı dijitaloyunların

7 1 Türkiye'deİnternet Kafeler 119 gelişmesine koşut olarak ortaya çıkan "uzmanlaşma dönemi"dir (2001: 205). Çağlayan'a göre, günümüzde Türkiye'de İnternet kafenin kullanılmasının iki temel nedeni sohbet ve dijitaloyun oynama istemidir (205). Çağlayan yüksek lisans çalışmasında sadece Türkiye'de İnternet kafelerin kullanım nedenini saptamakla kalmamış, kahvehane ve İnternet kafeleri karşılaştırmıştır. Araştırmacıya göre, kahvehanelerin toplumsal tarihi, hemtoplumsal hem de kültürelolarak Türkiye' de İnternet kafeler lehine gerekli olumlu zemini hazırlamıştır. KahvehaneleI'in varlığının toplumun tüm kesimlerince bilinir olması, farklı sınıfsal konumlara ve statülere mensup bireylerin, özellikle erkeklerin gündelik yaşamının bir parçası olmasından dolayı İnternet kafeler Türkiye'de toplumsal anlamda kolay ve çabuk kabul gören mekanlardan biri olmuştur. İnternet kafelerin geleneksel anlamdaki kahvehanelerden kullanıcı profili ve kullanım örüntüleri bağlamında ortaklaştığı ve farklıhıştığı noktalar vardır. Örneğin, çoğu zaman. İnternet kafeler tıpkı geleneksel kahvehaneler gibi erkek egemen mekanlardır. Ancak, Çağlayan'a göre geleneksel kahvehanelerde evliler, İnternet kafelerde bekar erkekler çoğunluktadır (2001: 212). Kullanım örlintüleri, yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim, kullanım saatleri (öğleden önce, öğleden sonra) temelin~. de de geleneksel kahvehane alışkanlığı ile İnternet kafe kullanma alışkanlığı a rasında farklar vardır. Bu noktada, Türkiye'de İnternet kafeleri öncüleyen mekanlar olarak sayılabilecek "atari salonu" olarak bilinen oyun mekanlannın 1980'lerin ortalanndan itibaren boş zaman etkinliklerindeki varlığının da İnternet kafelerin kolay kabullenilmesini sağlayan etmenlerden biri olduğuna dikkat çekmekte yarar vardır. Türkiye'de 1980'lerin ikinci yarısından itibaren, bilgisayar oyunlannın belli bir kullanım süresi karşılığında ücret ödenerek oynanabileceği kamusal mekanlar birbiri ardına açılmıştır.. Bu mekanlar kısaca "atari salonları" olarak adland111lmış, çocuklar tarafından yoğun bir şekilde kullanılması üzerine de 16 Haziran 1985 tarihinde 2559 numaralı yasaya ek yapılarak, oyun salonların açılmasına ilişkin olarak ilköğretim kurumlarına. belli mesafede olması, kullanıcı yaşı sınırlaması gibi hususlarda düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye'de İnternet kafelerin açılması ve işletilmesine ilişkin yasal düzenlenmeleri incelemeden önce, mekanın ve sunduğu hizmetlerin tanımlanmasına ilişkin farklı yaklaşımların olduğu bu noktadabelirtilmelidir. Gören, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 25 Ağustos 199Tde ele aldığı Kamuya Açık İnternet'e Erişim Mekanlarının Teşviki adlı 28. maddede bu mekanların İnternet Kıraathaneleri olarak tanımlandıklarını belirtmektedir (2003: 75). Bu tanım her ne kadar kullanılmarmş ve yaygınlaşmamış olsa da, geleneksel kahvehaneleri çağrıştırması nedeniyle anlamlıdır. TÜBİTAK ULAKBİM Elektronik Ağ Geliştirme Grubu ve Türk Telekom A.Ş.'nin ilgili birimlerinin katkısıyla hazırlanan 5 Maıt 1998 tarihli Kamuya Açık İnternet'e Erişim Mekanlarının Teşviki'ne dair bir diğer ön raporda ise bu mekanların kiosk ve İnternet kafe olarak yapılanması

8 ,uygı.ın... g:öfülıııüştüt;kiösklar Yıiıt3:;aınaCInıU,.Yalnızca. tfı~tiıet- etişimkcqiduğü'{'... clliekanlai"{0j<y1.ak tanı1nl.a.ıiırken,bu'mekanlardac~'kartıuh j.zıtı~tlerine5eıişimin.tü-' mi.i:yıe:jicretsiz',oı.abihnesiiçin"özel tarife:uygulamajal'lyadasponsorluk'(huraiardakicatm.cihazlarımngümülü teknolojiler. yoluyla İnternef.erişimindekul. lan!lınası~ry;;ldajliğerh}zınetge;hı;;ıe.rindenlla:y..a1mması,"tekkom :ofisleri,loto ve.gai1yan:,:ba~ileı'in~tsj:irfıılan.hiztn.e~lefin.ücı;etlerinden İnternet. erişiıninekaııla+ nndı:ı. 11;flnansIna1ıg}esteğisağ;lanmasıgibiçözümlerbuluna[bi!eceği]" öngöi'üımüşlü1hgören;. 2.a03:77);İnternetkafelerise, aynıönrapordatnternet' e erişim. hi_~metiniiü:cfet1i.. olara'k::temirt,e.glen mekanlar~ 01arak.tammlanm\ştır.(GÖremi Ze03;.J?-};._ Y'ukandaaçık1an,mçefç~veôe Bili:l11;Ye TeknolojiYüksekKUl-Ulu (BTYK) 2D Aralık 1999,t[1t-ihli beşhıcitoplantısırıda 971'28 Kainuya.Açıkİnteme( ebii~,yfmmekcijıııitınınf(fş.viki gündetri'maddesirıi'şjişekilde.dilzenlemiştir:."kamuya açık İnternef'erişım ıiı:ekanları~yaıillzca İnterrteterişiffiinisağlamaxamacıy1::r oluştuıulmuşveintemeterişimininyaııı sıradiği:!l hizmetlerirı de vetiidiği İnternet kafe. ya;da'kıraahathaneleri -i~ihbir 'şebekealtyapısıkurülm~sıgerek...ınek1eydi..bw ihtiyaef'karşılayacak':ol-an. TTN'et-~emmuzayıfçinde ülk~çap1l1da -.tıi:zmet~ girmi ştir" (Gören,' 200:3~.t!8~79).B öyi'ece;'[ürkiye'ôeinteinefcomurga i sın-ı oluşturan TTNet aracılığıyla, İnternetservis veiçeriksağfayıcılann, kiıruin~ sa!.v:e1biteyselkullaiııcılarminternet'eei-işimlerinin altyapısı hazırianmışhr. 'F13MMfçişıeri. KD1nis~ônu'ncakabul edilerek,uenel KurUl "agöruşülihek lize~ re gönderileı'f2:2 'gmm\200i tarihli",ve.' esas nuiı;ıifa:hoyzin,"(!)jfım Yet{' OyrufFAlet ~e"miikineıeriileintemerkajeler 'hakkındakikanun tasarısında, İnü:crrıetkaje şuşekilde tarıımlanmıştır:"içerisinde' bulunantnternet bağlantılı bhgisayadar';sayes intiemüşterilere-mliıslarar<ısıbilgi ~iletişirtıağ1l1iküilanriıa' iın" kanı-.sünaiwa1kölsüz5çec-ekıerleljidikte hafifjiiyecekıepin devetilel511ecegi tica~ ri amaçlaijaişletilen:umumaaçık işyerleri" (GÖren,2003:9<5r Internetkafetei'in.. a9ı1ış' vekapanışsaatıeriise,'tüiri valili~et~göndei-iıenl Şiibat2000taı-ihve 29 sayılı genelgehükümlerine göre kollur'amirliğinin görüşüdealmarak,m~haliil1 enyetkilimülki amirininonayıylabelediyeler tarafll1~ dan;,belirlenmektedir (Gören,Z003: roo}uygulamada, bir yerleşim yerindeki kahyel'1'ane vekıraathaneıeril1 kapanışsaatleri İnteıiıet~kafeler"içinuygulanrnak. tadır. AYf"ıea,!ritemeti<kafeletin; 'ih<0ğretim"ôku11arındawenaz.. 200nie:tre uzak' rrt~safede :-a:~liroası gerekitiği İçişleri Bakanlığr'genelgesiYle düzenlenmişlir(ye" şü,'2003: 123J.İTiıernetKafelerinkul1anıcı yaşına da bu çerçevededüzenleme getirilmiş buluntı:ıaktadır. 15yaşındanküçükleriiı.Infel'net kafeye alınmasına rnüsaade'~dilmeye(;(!.gi;18 yaşındanküçüklerirtakşamın.helii saatlerınden: sonra' ebeveynıerinde~"birisin 'gözetimindeinternet Rafeye. alınabileceği,, küçükleriri. korunmasına dair,mehuati hükümleri iie5442. sayı1ii-f İdaresiKanunu' nun IlIC veya'!/2icmaddesi.ile düzenlenmiştire100,. EmniyetGenelMüdürlüğü'nlin'26,

9 Türkiye'de İnternet Kafeler 121 Mart +001 taıihindeyayımladığı 70 sayılı ek genelgeyle, 15 yaş sınırı J2'yeçe,. kilmiştir (Görsel 1).7 Türkiye' de İnternet kafelerin açılması, yeni enformasyon teknolojilerine eri,; şim konusundaki eşitsizlik nedeniyle BTYK ve 1998 Ocak ayında Ulaştırma Bakanlığı'nın konuya ilişkin danışma noktası olarak kurulan İnternet Üst Kurulu tarafından teşvik edilmiştir. Batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi; 2000'li yılların ortasından itibaren Türkiye'de de sivil toplum örgütleri yeni iletişim teknolojilerine erişim konusunda olanakları kısıtlı gruplara yönelik olarak İnternet kullanım merkezleri açmaktadır: Örneğin belediyelerinengelliler, kadınlar, kimi Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK)'ların sokak çocukları için açtıkları İnternet erişim mekanları gibi." STK'ların veya yerel yönetimlerin açtığı, ücretli veya ücretsiz hizmet veren bu mekanlar, ekonomik yetersizlikler ve sayısal uçurum gibi eşitsizlikleri ve yeni medya okumaz-'yazmazlığı gibi sorunların çözümüne yönelik girişimlerdir. Türkiye'de bazı Halkevleıinde verilen İnterneterişim hizmeti, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankaray Ma1tepe istasyonunda açtığı görme engellilere yönelik İntemet Evi, GAP bölgesinde bazı Çok Amaçlı Toplımı Merkezleri (ÇATOM) bünyesinde verilen İnternet erişim hizmeti vb. girişimler kamusal hizmet ilkesi çerçevesinde erişimin yaygınlaştırılmasına örnek olarak verilebilir.' Tüm İntemet Evleri Demeği (TİEV) Merkez Yönetim Başkanı Yusuf Andiç:'in açıklamasına göre, Türkiye'de İnternet kafesayısı 18 bin, İnternet kafelerde bulunan bilgisayar sayısı 400 bin, İnternet kafelerden günde ortalama hizmet alan kişi sayısı ise iki milyondur (Birgün, 2007).111 TÜİK'in 2005 yılı "Hane Halkı Bilişim Teknolojileıi Kullanımı Araştırması" verilerine bakıldığında Türkiye genelinde, hiç bilgisayar kullanmayan kadınlar, genel nüfusun % 42,28'ini, erkekler ise %34,78'ini oluşturmaktadır. ii.yerleşim yerine göre, 7 Görsel I, İLF i 02/02 şube kodlu Kitle iletişim Araçları ve Toplum dersi kapsamında "Yeni Medya, Gençlik ve Gündelik Yaşam" konulu fotoğrafprojesi için Begüm Şevluğ tarafından Nisan 2007 tarihinde çekilmiştil 8 Çeşitli sivil toplum örgütlerinin (örneğin Kadın Adayları Desteklenme Derneği'nin) İnternet'e erişim eşitsizliğini gidermek konusunda gerçekleştirdiği uygulamalara örnek için bakınız: Binark, Mutlu (2003), "Avrupa Modeli Enformasyon Toplumu Politikası ve Kadınların Bilgisayar ve interneti Kullanmaları" Geneel Bek, Mine (Der.), Avrupa Birliği ve Türkiye'de İletişim Politikaları, Ankara, ÜmitYayıncılık, s Örneğin, ÇATOM bünyesinde gerçekleştirilen bilgisayar okuryazarlığı ve İnternet kullanımı eğitimi için bakınız: Binark, Mutlu (2005), "Consumption Cultures of New Communication and Information Technologies in Turkeyand Digital Gap Between Genders" Gencel-Bek, Mine ve Klein, Deidre (Der.), COl1l1l111nicatiolı Policie.\' in the European Unio/l and Turkey: Market Regulatioıı, Access and Diversity, Ankara Üniversitesi, s III Yusuf Andiç'le 17 Temmuz 2007 tarihinde yapılan görüşmede, Andiç Türkiye'de ruhsatsız internet kafeleıin de olduğunu belirtmiştir. Ancak, TİEV olarak Türkiye'de ruhsatlı İnternetkafe sayısını 18,000 civarında kabul ettiklerini söylemiştir. ii Enfonnasyon teknolojilerin toplumsal Cinsiyete bağlı kullanımı ve cinsiyetler arasında egemen cinsiyet rejiminden kaynaklanan erişim eşitsizliği konusunda gerek yeni medya çalışmaları alanı gerekse feministaraştı rma literatürüoldukça zengindir. Bu konuda ilk elde şu kaynaklara bakılabilir: Sassen, Saskia (2002) "Mediating Practices: Women witlı/in Cyberspace," Armitage, J. ve J. Robert (DeL), Living witlı Cybenpace, New York, Continuum, s.\ ; van Zoonen, Liesbet (2002) "Gendering tlıe Internet

10 . 122 Anıin-ejdafesiDergisi İht~1'netokunanım~;0ranlarinabakıldtğtı1d'ac:isıi; kel1t;.vecikıtsalatasındaki:sa.yfsa.i ' ııçurumdadikkat.'çekicidir. Cinsiyetlere;toplumsal sınıflanıve yerieşim yel'le~ rinege:ı:e.giclerek'k~şl<inleşen.hu.. lanıim yeııi,en:formasyon.. teknolojilerinin kuhanıınıme~yönetişii11, vee-ticaret uygulama,'lar-t'ba.:ıında tanıın1~malan,yaygınlaşmasım ğesteklemeleri, öte yandan toplu.n:ıunttimkesimlerinikapsayacak evrensel. hızmet içerilçli kyllanırobiçiml~f;iniyaygıula.şpj{aqa.k.kamusal~ım:opqlitika.gelişti1'ij'lceı;neleri.yattna-ktaclıı.;}l ~wjlıırııminterrıer!efücl'etli.de.olsa.eıişiın.plauağı.sağlı:tyanbtı<rnekiinlarıu?ııe- rtll,n1.sg0?:leröuürte.seqnektedir. u.. Yukarıld'adaha.onçebahsettiğirtıizÇağlayan~ ın kahvehane Ve;İriternetkafe karşıiaştı:ı'tila.sinfyaptığıalanaraştırmasında onayaçıkan bir di-ğer'örıı:ımli bulgu, mekanvegüvenlikilişkisiüzerinedir (2003}. Türkiye'de serht'ka.hvehaneiednetgidenlerin Delirli -aidiyeftasafırtila.noı..(-c!ini,. cemaat,: hetnşehriliknb.}pay~. laşmalanndan ~dolayıkeııdi iç dinamiği~jegelişeu güvenli~du~gusunuu. İnternet' kafektınahımbiçiminekletaşındığıbuçahşmadagözlerrlleunuştir{203). Çağla" yan,~gelenekseıkahvehatıeküııi.irüne benzetşekilde,- bi1aikkişilerleyüzyüiei~letişimden-vel)ütılarla ortakmekan paylaşımıuda.n kaynaklanangüvenlikduygusundaırötl.iiü5'kişilerin beih'~iritertfet kafelere,gitrneyive kullanmayı alışkanlık hal-inegetirdiklerinisaptamıştır. AyrıcaÇağlayan, İnternetcor!'ainırıınbiraulamd,tl!<.atnusalalan <;ilfl}ı;lsitı:ed~uiyle,.bit~&inauonirn!.<alma.yı'ye ğlediğinivebu.. ö,ı;eıılği:n c!ejnternetcsııçu'işlenmesi.ni.kolaylaştıran.biıkkaı;nııflaj.niteliği, Jaşidı., ğın1; buş.ekildede obu-mekaulann.bir çeşit-güvensiz güvenlikunsurunasahip'ol duğunu_öneştil'iri~ktedir(200l:20~)..'.ç!aüns,cojjtroyetsies ançjoc.l!t!ıır~s~\ europeanjqlj!}ıalofçl!mmulıiqıtiqn, 17J:IJ;s.c5-23;,Hatkin, N.,.,veo Taggart, en,(?ool), Ge{IQe.rjt1ıfomıatiolı. TecIzIIQlo.g)',iı!ldDel'eloping Coııııtri{s: AııAııalytic Study, WashlngronLearnLink Piöject,AED; EuropeanCQlnmissiôn (200 i),.gerideiiıı Refiatl'lı.: Syııtlıe.i ls Report~Gcnderlmpact Asesmı:nt of Specific Programmes'ofthe Fifıh Framewol'kProgramme An Overview; Brussels, EU;..Binark, Mutlu (2001 ). "Çalışma Yaşammda BilgisayarliıtınToplumsalCinsiyete Bağlı KullalfımrveCinsiyetçiliğin İşlemesi:Emeği İkinciııeştitilen Kad(nlarve CinsiyetKörSeçkin Kadınlar ", İletişiıırYai/KadınÇalışlliaları;s, ; Binark, Mutiu{1999),EnformasyonTckıiöloJilel"inin ToplumSal CinsiyeteBiığhKullanıml: Japonya ve"türkiyeömeği. Yayıhlaiımamış Doktora Tezi-, Ankara Üniversitesi S.B~E;,Binark, Mutlu (1998); "Enformasyon Toplumuv~Tekıiokratik Örgütienme:Toplumsal Cinsiye.tinEnfonnasyönTekooıojrleriiıeBuluşriıası.ÖmckOlay'BilişimTopluD11ı ve Türkiye 2002 Çahşma Grutıü"", Çitçİ, Oya, (EieL}20,YüzyıllııSoııunda!(adıiılar've Gelecek Koıifem1iSI, -T0DAİE. Yayın~l'\lo: 28S;Ankara,s J... 'c. llenfo1'l1lasyontoplumıi~ş:at mitinin yarattığı. sosyal-ckonöriı.ik, kühurel. ı:şitsizliklereilişki n tartışm~ladçiir bakınji:6eray;'halukve c Başaran, FundaCDer.) (2005);'1IetiŞim Ağlarınııi Eklmoniisi;Arikara. Siyasal' Kitabevi.Servaes, Jan (2002), "TheEuropean Information Society:Much AdoAbout Nôthing?",Gazette, 64(5); s ; GiUipsie, A. ve RObins, K (l989), "Gcographical Inequalities: The spatialbiasoftlıe new communicatiı:ınsctcchnologies", JoufiıaldfCol1ll/lu/licatiolı, 39(3),s; 7-18; Geray, Haluk (1995), "Küreselleşme yemasaüstü SömUrgecilik", Miirekkep,.3-4, s. 33A8;Haİ11elink, Cees(199It"Merkez ve Çevre ÜlkelerArasındaki EnfermasyonDengesizliği". Kaplan, YusufeDer. ve çev.}/ef!fol'iııasyoiıdevriuıi"efsa~ IIL'8i,ReY'Yaylnlaıi,Kayseti;~~,_.2S7c277., 13YusU1'J\ndıç i1e17.tenı,ıiı:u-z"2(10'lyiiınoayapıliıngöliişiriedc,andiçtürkiye'detnternetkafe'üzerinden: İnternet ortamjnaerişiı.n.iıctelinin~dünyaoı1alamasii.1a göreçok ucuz olduğunu; 1 $aatiik kullanım ücretinin 0,65 Amerikan d01anna denk düştüğünü belirtmiştir. TİEV tarafından i saat için önerilenkullanım ederil,5 YTL'dir. TiEV:'inçahşınalarını izleıncki~inbakınız:

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN Uzm. Yrd. Serdar ÖZHAN Uzm. Yrd. Rahmet USLU ANKARA, KASIM-2008 1 GİRİŞ Bilgi çağında ve bilgi toplumunun oluşmasında şüphesiz en önemli

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2012 Volume 7 Number 3

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2012 Volume 7 Number 3 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2012 Volume 7 Number 3 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2012 Cilt 7 Sayı 3 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M STRATEJİK RAPOR NO:..., EKİM 2006 E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M Bu rapor Türkiye Bilişim Vakfı'nın maddi katkılarıyla Yrd. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı

Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı 59-96 Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı Günseli Bayraktutan Mutlu Binark Tuğrul Çomu Burak Doğu Gözde İslamoğlu Aslı Telli Aydemir Öz Yeni

Detaylı

DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC AREA

DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC AREA ANEMON Muş Alparslan Üni versi tesi Sosyal Bi li mler Dergisi ISSN: 2147-7655 Cilt:1 Sayı:2 Aralık: 2013 DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC

Detaylı

Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması

Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması Proje Koordinatörü Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

Detaylı

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi L S - HAKK - VA N TAKDİM Gelecek anlamına gelen Âti sözcüğünden adını alan derneğimiz, adından aldığı ilhamla geçmişle bağını koparmadan geleceğin inşasına katkı sunmak amacıyla 2005 yılında Hakkâri de

Detaylı

WEB 1.0 DAN WEB 2.0 A BARIŞ ve DEMOKRASI PARTİSİ: 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE FACEBOOK KULLANIMINDAN BİR KESİT

WEB 1.0 DAN WEB 2.0 A BARIŞ ve DEMOKRASI PARTİSİ: 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE FACEBOOK KULLANIMINDAN BİR KESİT WEB 1.0 DAN WEB 2.0 A BARIŞ ve DEMOKRASI PARTİSİ: 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE FACEBOOK KULLANIMINDAN BİR KESİT Doç. Dr. Günseli BAYRAKTUTAN Prof. Dr. Mutlu BİNARK Tuğrul ÇOMU Gözde İSLAMOĞLU Burak DOĞU Yard.

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı

YÖNETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT: E-YÖNETİŞİM

YÖNETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT: E-YÖNETİŞİM Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 65 YÖNETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT: E-YÖNETİŞİM Demokaan DEMİREL 1* ÖZET Günümüzde küreselleşme süreciyle birlikte bilginin önemi giderek artmıştır. Bilgi ve iletişim

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

T.C. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim ler Fakültesi Dergisi ISSN 1309-4602

T.C. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim ler Fakültesi Dergisi ISSN 1309-4602 T.C. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim ler Fakültesi Dergisi ISSN 1309-4602 Sahibi Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Adına Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM Baş Editör

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

KAMU SİYASALARININ OLUŞUMUNDA E KATILIM: SİBİYO ÖRNEĞİ

KAMU SİYASALARININ OLUŞUMUNDA E KATILIM: SİBİYO ÖRNEĞİ KAMU SİYASALARININ OLUŞUMUNDA E KATILIM: SİBİYO ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi H. CANPOLAT İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi Hasan CANPOLAT* Özet Dünyada birçok ülkede kamu yönetimini etkileyen YKİ (Yeni Kamu İşletmeciliği) anlayışı 1980

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2011 Cilt 7 Sayı 1 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OCAK 2013 Cilt 7 Sayı 4 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması

Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması Bünyamin Ayhan * Şükrü Balcı * Özet: Bilgi çağı olarak tanımlanan bu çağda yeni iletişim aracı olarak internetin,

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002) T.C. BAŞBAKANLIK Herkes İçin Bilgi Toplumu etürkiye Girişimi I. Ara Rapor (Mayıs 2002) 2 Sunuş Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın bilim ve

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı