Türkiye'de İnternet Kafeler: İnternet Kafeler Üzerine Üretilen Söylemler~~ve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye'de İnternet Kafeler: İnternet Kafeler Üzerine Üretilen Söylemler~~ve"

Transkript

1 ---~-~- Türkiye'de İnternet Kafeler: İnternet Kafeler Üzerine Üretilen Söylemler~~ve Mekan-Kullanıcı İlişkisi Mutlu Binark * Günseli Bayraktutan Sütçü ** Özet: Bu çalışmada İnternet kafe/erin teknotoplumsal uzam olarak gençlerin gündelik yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın ilk bölümünde, dünyada ve Türkiye 'de İnternet kafelerin gelişmesinin kısa tarihçesi sunularak, bu mekiinın değişen anlamı tartışmaya açılacak; ikinci bölümde, siyasi aktörlerin hangisöylemlerle bu mekanları "günah keçisi" olarak işaretlediği serimlenecektir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, İnternet kafe kullanım biçimlerine ilişkin mevcut araştırmaların bulguları irdelenecek ve Ankara mikro ölçeğinde gerçekleştirilen nitel bir alan çalışması üzerinden, bu mekanların gençlere ve çocuklara zararlı etkilerine ilişkin ana akım medya ile siyasal aktörler tarafindan üretilen kalıpyargılar tar~ tışmaya açılacaktır. Bu serimlemeh;r aracılığıyla, burada Türkiye'de İnternet 'in ve İnternet kafelerin denetlenmesi ile çocukların ve gençlerin korunması -şeklindeki yeni muhafazakar teknopolitikalara karşı, kullanıcılara ve eğitim sürecinin kendisine sorum~ luluk veren eleştirel pedagojinin kullanılması ve eleştirel medya okuryazarlığına temellenen yeni medya okuryazarlığının geliştirilmesi önerilecektir. Anahtar Sözcükler: Yeni medya kullanım biçimleri, iletişim bilimlerinde güçlü etki yaklaşımları, eleştirel medya okuryazarlığt, yeni. medya okuryazarlığı, İnternet kullanım etiği, İnternet Kafe. Internet Ca/es in Turkey: Political Discourses and The Space-User Relationship Abstraet: This study asserts that as technosocial spaces, Internet Cafes are an inseparable part ofyoung people 's everyday /ives today. In this context, the first section ofthe study will provide a briefhistory ofinternet Cafes both in Turkeyand in the world and discuss their changing meaning.. In the second section, the discourses ofpo/itical actors, who make such places a scapegoat, on Internet Cafes, will be presented. In the third section, the findings ofthe previous studies on the purposes for using Internet Cafes will be analyzed. Then, the stigma chiefly produced by the mainstream media and political actors on the unfavorable impacts ofthese places on children and young people will be discussed on the basis of a qualitative field study conducted in the Ankara province at micro scale. In the conclusion section, the development of the new media /iteracy approach arising from both critical pedagogy and critical media literacy theory, which attributes responsibility to the user and the education process itself, will be Doç. Dr., Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi... Öğf. GÖL, Başkent Üniversitesi iletişim Fakültesi. Amme İdaresi Dergisi, Ci/t 41 Sayı 1 Mart 2008, s

2 ,114 Amme İdarel,i Dergisi suggr:s{e,tl'{fgai1ıstcjjlılf, onservatilıe?!ech,nofj/)#t~çs.th,at4ij1ıf.tto... prote~ta:hildren. iıiıd YQung p~~pü by c6~trolliiıg~ tlıecont~~ıtof theitıternet and Int~nıet Ca/es..... Hey Words :T1ır: puıposesjortısüıg newlnedia, powerfııieffect apprdaches in mass media studies,criticalmedia literacy, newmifdiljd~~racy,t;tmcsc.ôflntern,et;use, Intemet Cafe.... <C'..,..... İntemet kafeler sadece bilgisayar ağıdolayımı ilebireylerinsiber uzarna Qağtandıklarivebu yar~rlandikl<ıtl mekanlardeğildir, İnternet kafe1elteknolojiniı:ı ve kııllanıcıların Qelli. bir. ekonomik, toplumsa,:1,kültüreı.{ueneyimtemelirtde' bjllı:ışmasl111.. sağlayan teknotoplumsal.uzamlardır (kregran... ve.stewart,200$:359j;buçalişmada İnternet kafekti bu şekildea:dbndırniariıızin nedeı:ıi,küresel~ve yerel>akışların eş aıtlı olarakbumekanlaı;da ağ dolayımıyla bulıişabllmesi,farklı aidiyenasariııılanna sahip kuuanıcıların'deği ik şekillerde 'denediideri siber'uzama erişim olanaklarııtın.farklı' özelliklere sahip tnternetkafelerde değişebilillesi ve çeşitleurnesi; tümbunların da bir takımkültürel, topluınsa] ve ekonomik örüntülerdenbesleumesidir. Buçahşmada, yakın zamcmlarda TUrkiye'de İnternet kafelerd~jinternetüzerinden; ta.sarlanı:tuşştddet.. edirnl~rinin (Qrn~ğtn terör vb.) gerçe~e~ştitilmesi.ve pmnografh(örneğin,çocruk ve. kaqm pornografısi) gibiz:ararlı içeriklereerişilmesigibi konuların "toplumsal sorun? olarak. saptanması.rıjll, aslında giii1delikyaşa.nun içine,gömülü olai1jaı;klışidd~t.tüderinirıtfiziki, söylemsel> vekurl:!msalşiddetınerkekege1l1encinsiyet~ir'homofobik,.milliye,tçi,... miiitarist, sınıfsal ve kültürel beliıtilerin) tartışılmasını perdelediğtftaltışljıaılln odağ ıtiıdeğiştirdiğiöne'siiruırnektedil';. İntenet. kafeleri, yukaı;.ldaklsaca.a.çıkladığınuz.şekilde tekiujtoplumsal,u.zam,.:olarak,.ele.alırsaly,bı.ımek~nl3[ın toplumşaietkileri yekuııanıml;liçimieri' h;ii,k.kında.i,yeı;ıharaştınna<sorularınin,.mevcut,sorunsallaştıı;n;ıalardanfarklı.. şekilde soruınıası gerekmektedir, Burada da~bu farklı sorular ortayaatdacakvefarklı birparadigrrıadan düşünme yolundaçeşitli önermelerde bulunulacaktır;buça. lışii1a üç böıüniden.oluşırial<tadır;çalışmamnilk bölüın~ijdedühyadavetütkiye' de'tntetnetkafeleringelişmesiiıin kısatarihçesi literatür taramasıyöntemiyle S\ultı1aC'aktir, İkinci bölümde Türkiye'deDU mekanın değişen anlarnıtaıtışmaya açılanik, hangisiyasal söylemlerlebu rnekanla,rın "günah keçisi" olarak etiket Iendiğitarihsel bir j~lekç.erçevesinde. serimlenecektir.. ]3userimle.rnede Türkiye' deradyo Televi:z;yon Üst, K\lfUlu (RTÜK) tarafından "çocui<larıilliz.için İnternetGüvenliği" ve T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü' tarafından "Güvenli İnternet" adıyla yürütülen kampanyalar dolaynruyla üretilen yeni-muhafazakar siyasalsöylerninintemet'ürtamma Hişkin yaptığı/yapacağı yasal düzenlemelerin ihı ü meştıiuıcştitilacağlldfğı. tartışıla ~"- c~', ;.,-_ - _~_- -,_c _ _'_ -.:- - c _ '.,- c i i

3 ,----- Türkiye'de internet Kaleler 115. caktır. Türkiye'de İnternet kafeler üzerine yakın zamanlarda ortaya çıkan, devletin bu "görünür elinin" "korumacı ve yasaklayıcı" düzenlemeleri bu çalışmada iki düzlemde açımlanacaktır: İlk düzlemde, ana akım medyadal ve siyasi aktörlerin söylemlerinde üretilen İnternet kafelere ilişkin kalıpyargılar ile bu düzenlemeler arasındaki ilişki ortaya çıkarılacaktır. İkinci düzlemdeyse, bu düzenlemelerin içeriği ve ardyöresi, Türkiye'de İnternet kafelerin açılma, kullanılma ve düzenlenmesine yönelik çeşitli yasal düzenlemeler' kısaca ele alınarak incelenecektir. Bu çalışmada, İnternet kafelerin açılması ve işletilmesine ilişkin bir takım yasal düzenlemelerin ve yönlendirici kuralların olmasının gerekli olduğu kabul edilmektedir. Ancak, bu düzenlemeler, bireyin iletişim özgürlüğünü ve aklını kullanmasını, yaptıklarının etik ve yasal sorumluluğunu üstlenmesini, böylece toplumsal sorumluluk etiği veya bilinci geliştirmesini engellememelidir. BU çalışma, bugüne kadar Türkiye'dekiakademik Hteratürde ihmal edilen mekan ve kullanıcı ilişkisini,hem bu mekana ilişkin geliştirilensiyasal söylemlerin incelenmesi hem de Ankara mikro ölçeğinde gerçekleştirilecek bir alan çalışmasının bulguları üzerinden irdeleyecek ve İnternet kafelerin kullanım biçimlerini açıklayarak, bu teknotoplumsal uzamların kültürel ve toplumsal örüntülerle ilişkisini ortaya koymaya çalışacaktır. Bunun için çalışmanın üçüncü bölümünde öncelikle, Türkiye'de çocukların ve gençlerin İnternet kafe kullanım biçimlerine ilişkin mevcut lisansüstü çalışmalar değerlendirilecektir. Daha sonra nitel araştırma yöntemlerp içerisinde yaygın olarak kullanılan odak grup görüşme tekniği ile Ankara mikro ölçeğinde İnternet kafelerin mekan. olarak düzenlenişi ve kullanıcı profili üzerine gerçekleştirilen alan çalışması üzeıi11den, gençlerin ve çocukların İnternet kafeleri nasıl kullandıkları örneklerle açıklanacaktır. Haluk Geray, yeni medya' incelemelerinde niteliksel araştırmanın önemini şu şekilde açıklar: "İletişim teknolojilerinin metinsel içerikleri yanında fiziksel varlıkları, bunlara zaman ayrılması ve toplumsal kullanımları niteliksel araştırmalarda ele alınmaktadır. Böylece, hem iletişim kurumlarını hem de izleyicilerini ele alarak iletişim araçi Mine Gencel Bek, ana akım medyanın ne olduğunu şu şekilde açıklamaktadır; Ana akım "... medya (ticari ya da kamusal) devletle, hükümetlerle, daha özelde siyasilerle ve bürokratlarla yakin ilişki içerisindedir. Onlara doğrudan ya da dolaylı maddi destek alma, haber kaynağı olarak sürekli referansına başvurma gibi ko nularda bağımlıdır..." (2003: )., Örneğin İnternet Ortamında Yapılan Yayİnların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkmda Kanun adlı 5651 no'lu Kanun tarihinde kabul edilerek, 26530Sayıh Resmi Gazete'de 23 Mayıs2007'de yayımlanarak yurürlüğe girmiştir.. 3 Bu çalışmada nitel araştırma yönteminin seçilmesinin nedenini Belkıs KümbetoğIu'nu izleyerek açıklarsak, "Niteliksel araştırma insanların ve kültürlerin ayrıntılı, derinlemesine bir tanımını yapmak, insanların ger-' çekliğeyükledikleri anlamı, olayları, süreçleri, kavrayış ve anlayışlarını ortaya koymak için yapılan bir eylemdir... Araştırmacı günlük sıradan hayat pratiklerini incelemeye dalarak, bunlar içinde yer alan bire deneyimlerin yola çıkar" (2005: 47). Bu çalışmada da bireylerin İnternet kafe kullanımının gündelik yaşam örünttilerinden yalıtılmış olmadığı varsayılmaktadır.

4 116 olmııktl;l,~ı~'~',. ".,&f0q4:66). '...AJlkaraınikroölçe.ğiııGlegerç kleştiriıen~niteı.alan ça1tşmirs:ınm temetvaı'sa";. yımlan ise;şunlardii':. it Bll'~yıeritıİriternetkafeseçişleriyaşa;;c()hısiy ete ve ' sosyb~ekon.p h1ik. ko;' ntifuac 1:ıağ1ıdır... Gl İnternet -ktij~lera~'bii eylerinj~~çiı:4hgeri. süfey~.,hıisyfe içerisinde.g~t:,o.,çekleşti rdiıçl~rr,:çeşitlietkiiili1(lei-yaşa,.. c insı~ef~.vesos yö-ekonômık., kon}lmş..bıl'ğllqıf.'.' '..' " İnterrıetı<afeler,tophıQ1sg:ı.~tkileşimingerçe1geştiği, mek~).jjarcljn, İntetRet kafe küllaninıibireylerihgün<ıeliky(1şam örüntüsüilurtbir par~ çasıdır.. :~tan~çah$ınasıfiın<y(:)htem1ve. ey.&hiteinsiı'edenfıfn~kıe1ı1in özellik1err\ü~ çüni::ü'.b'01ümde ayhntıli,~('jlarakaçıklanacaktj.t. AyncaTumcirıtemet"EvleriiIJ:kr~i' neği'(tievjmeı~kezyônethn,başkaı11 Ylisuf'Andiçve Ankara şuo 'FeIl1sildsı' ErsenCandaıfile konuyla j.lgtli~cötarakyapılan- ôeri1l1em sine görüşmelerdende buçaıışrna:dayatai lanılacaknr.bu~erimjemel ratacıhğıylai çalişmanın.'sonuç hölüınünd 'Türkiye'deİntemet'in.vekaınuya.açık ücretü<veya,üttetsizel'işiın, nı~js:ahlarımn-denetlenri1esi;çoctiklabngençıerill korunmıısı şeklindeki';y:env rj:l dyapolitikal anı'l.'fı.1:((at.şikullanıcı1ata'-neco 6ğitim' sül'ecin;i'tıkelıdisine sottımltı:,, lukveren '.eleşhreıpeôagôji~,"veeleştirelmedya oktırya,z<ıtlığı5 kapsarrıında; yeni-, medya okltrya.zarlığll1ın" ge!iştirilniesiönerilecektir. ' 4E,le~ifıiIH~d~g~ik<ı~r~pıı. ilk Ölıı.rak,H~~ryA,Giı~9lJ~'n!!nTheory and' ReşJit~6ççinEducation (19,83}adll. çaiışlna.sındakullanılm\ştlf,6iünde bankacl'aktaniıjj.cl V"eya.'egemenezbefci'eghimmodelinekarŞıoıan'bU modelin ~ökleridahaeskiye UZl!Jlıı", John Dewey'irive Frankfurt Okulu'nun egitimle ilgili tartışmajanndan. beslenit.kuzey ve (}üney.aıueri!ca kıtasıncia 19ŞO'Ien;!en itilıııren, Paıılo Eı:eire,.l'IepryA-Giroux, Stanley AI'Ohowitz, Mic)ıaelW', Apple, Maxine Grene,P~ter Mc Laren, bellbooks, Donaıda Mac~do, Micheıle Fine, Jean ArıyongiOL değişikdisiplin lerdenaraştırmacıiann eleştirel pedııg6jiçalış malannaütkıdabulun'duk ları görü1mektetlir;'bııtıkaçıaktarmacl egitimmodelinde, öğrencileriweğitıiıep tarafmdan aktarıla_n birekonuyu "idrak etmeleri" değil "ezberlemeleri"aınaçlanmaktadır. Bu amacıh arkasında da, başat ideolojinin toplumsal,siyas.al, ekonomik ve kültürel ayncahklannınyeniden tesis edilljlesi istemi yatar. Bankacı eğitim mode Hnekarşı, Freire sonın tanmılayıcıeğitimçahşmasluıöneril Bu egitim modeli ise eleştirelpedagojik anlayışiıt~_lllleni~.konuylajjgil!,aymuılıkli_rams,,1 ii!<;~e}l'leiçin.ba.kmız:.bil!ıı.rkjıvıııth"y~ (ienceibek,.miile; Eleştü't>l/!Jedya Okuryazarlığ(,.!.sJ',lmhul, Kalked'il!lYayınli),ll. (YaYl1la haz,lr1i!.l:ıı..yw} _ ' ' ;; Eleştirelmel;iyıı.okul'yazarhgı kavramıi lı;:, nıedya sektörünün kül türelmetiıiıel'i.üretmekoş,ullal:ırıl ve' süreci.. gösteren; gündelikyaşam içinde metinlerin yerini ve medya kullanırrı9içimlerininbireyin bilişsel"duygusal ve davl'anışsaldütıyaşında yol açtığı çeşitli dıııumları orttıya çıkar"nbak!ş açısı 'vesomut uygıılarrıalar ifade edilmektediı:::i:lleştirelrtıedya. okuryazarı"olan,bir yurttaş, meciyıı Neiinlerinde. dolaşıma sokulan.u.zlaşımları ve başat kodlan sadec.e görmekle kah~hbıınlanngündelikyaşamdakiil;ieolojik kaynaklarııılltda,farkına val:ıt j):9j.luyla ilgili aynnl1l1~kııraljlsal. inceleme,için;.qa1çlhlz: Binark; MutluoY"- Ci.encel Bek, Mi ne,)::i,!ştlrel Medyq Qkurya.zarlığı,ciş!an[:)ul,KajkedonYayınl"l1.;(Yııyın,ahazırlamyor)."_.,.,.,.. Bu.ç~Iış;ıııadayeni medya.pkurya~,!rlığı eleştirel medyııokuryazarlığı nın.bir,a,lıalant.olal:ak görülmektediı:; YenilJ1edyacokuryazarbğl, y~l}lınedya kul1anımj~ilgisiiıjn.v,e becerisinin"tı:ıplurns:,ıi;. siyasal,. kültürel VeJll-. kononıikııı:l;iy(jr(!)'e.cyerleştirilrn:esi, sadecekullıınımltüketim teroçlli.degü üretim merkezlide olınası şekline de tanımlanmaktadii.douglas Kellner'in deyişiyle, "günümüzıle kaljlusal bir entelektüelolma)lln yolu,

5 Türkiye'de İnternet Kafeler 117 Dünyada ve Türkiye'deİnternet Kafelerve Mekanın Anlamının Dönüşümü İnternet kafeler, dünyada 1990'lann ikinci yarısından itibaren İnternet alt yapısının gelişimine koşut olarak ilk olarak gelişmiş Batı ülkelerinde açılmaya başlamıştır. Bu mekanlar ilk açıldıklannda yeni bir iletişimtelmolojisinin ve iletişim ortamının bireyler tarafından en ucuz maliyetle denenebileceği ve hoş vakit geçirilebilecek mekanlar olarak tasarlanmıştır., Bu mekanlarönceleri büyük metropollerin en işlek ana caddeleri üzerindeydi ve olası kullanıcının hemen gözüne çarpacağı, bir anlamda yol üstünde kolayca girip-çıkabileceği dikkat çeken, gösterişli tasarım özelliklerine sahip yerler olarak düşünülmüşlerdi. Örneğin Londra'da 1999 yılında açılan Easylnternet Kafe'de 400 bilgisayar hizmet vermekteydi. Bu kafe dünyanın en büyük İnternet kafesi olduğunu iddia ediyordu (Liff ve Lregran, 2003: 308). Ancak zamanla İnternet kafeler bir yandan merkezin dışındaki yerleşim alanlarıiıda (örneğin yörekentlerde ve küçük kentlerde) birbiri ardına açılmaya başladılar, bir yandan da merkeideki görünürlüklerini yaygınlaşmalanyla çelişik bir biçimde yitirip, ya bodrum katlarında ya da çok katlı binaların üst katlarında hizmet vermeye devam ettiler. Birdiğer deyişle, merkezden çevreyeçekilme sürecinde, saatlik kullanım ücretleri de bu mekansal ayrışmayla birlikte farklılaşmaya başladı. Bugün herhangi bir kentte farklı sosyo-ekonomik gelir gruplarına göre hizmet veren, saatlik erişim bedeli, mekan tasarımı ile sunduğu hizmetler farklı İnternet kafeleri görmek sıradan bir durum haline gelmiştir. Dünyada kamuya açık İnternet erişim alanlarının gelişmesinde ve yaygınlaşmasında üç farklı mekansal düzenlemenin zaman içinde ortaya çıktığını bu noktada beliıtmek gerekli: Kamusal Teknoloji Merkezleri (Community Technology Centers), İnternet Kioskları ve İnternet Kafeler (Gören, 2003: 84). Kamusal Teknoloji Merkezleri, yeni iletişim teknolojilerine erişme olanağı ve yeni medya okuryazarı olmayan kişilere yönelik olarak ücretsiz veya düşük ücrette erişim olanağı sağlayan ve bu yeni iletişim teknolojileıinin -kullariımına yönelik temel becerileri kazandıran merkezler olarak tanımlanabilir, Bu merkezler kar amacı gütmeyen ve çoğunlukla çalışanlarının büyük bir kısmı gönüııülerden (özellikle üniversite öğrencilerinden) oluşan mekanlardır. İnternet kioskları ise, belli bir bedel karşılığında sadece İnternet'e erişi'm olanağının sağlandığı mekanlardır, Örneğin, oteller, havalimanları, garlar, alışveriş mekanlarında bu tür kiosklar vardır. İntemet kioskların ikinci bir türü ise, İntemet'e erişim olanağı sunmaz, ancak bedelsiz olarak kullanıcının bir takım kişisel veya kamusal bilgiye ulaşmasına olanak sağlar (Gören, 2003: 90-91). Bu tür kiosklar medya ve bilgi toplumunun yeni kamusal alanlarına mudahale edebilmek için yeni teknolojik okuryazarlık biçimlerine vakıf olmaktan geçer" (2004: 733)_ Konuyla ilgili ayrıntılı kuramsal inceleme için bakınız: Binark, Mutlu ve Geneel Bek, Mine, Eleştirel Medya Okuryazarfığı, İstanbul, Kalkedon Yayınları. (Yayma hazırlanıyor)_

6 1IS AnzmejddtesiDergisi genehtk1e~hş-verişi'ıneı:ı<:e:zlerineyer~~'şt-ii:1:11niş olan. dokll!jitrwtikveya bir,ij)f~lik;. kartıylaçalışanaygıüardan oluşmaktadır. İnternet kajeleri;:.i'qternet' e.b~ılll.:>ie; ücı-etkarşılığmda.eıişiınölanağınmşumüduğu toplumsal. me~anlardır.fark11 ktiiianlcıprofılleril1e göre zaman içinde farklı kafelerın açılması ve verilen hızmetierinde-çeşitlenmesi gerçekleşrniştir. Örneğin, bir takım hazir yiyecek tarzında yeme'-içmehizmetlerinintemin edilebilmesininyamsıfa, grup olarak çevritniçi dijital oyul1 oynama olan~ğlhmsağlanmasıgibi. D.~metGÖren Jl'e~fjretişim Teknolojisi olarak İnternet CgR'ler ve İnternet'in Kamu~a Açık Alarzlqrda Kullanılması başlıklı yühek Ji ans çalışmasında (2003) herhangibir-kafenin bulunduğu coğrafyanın. (üıke; şehir ve semt temelinde) kullanıcı profilinin ortaya. çıkmasında önemli olduğunu beliıtmektedir. Büyük keı:1tıer~e, turistler, işadamları, öğrenciler ve yeni enformasyon teknolojisibaklcında bilgi edinmek isteyenler,. bu mekanlarınkullanıcılarını oluşturmaktadır. Sarah ~e'nin Güneydoğıdngiltere' de İntemetkafe'kullanımbiçim-. leriüı;erineyaptığıpii'alan çalışmasında,ktdlanıglların hemişlevsel nedenl~rle. hem de topluınsaf etkileşim gereksipimini karşılamak için bu mekanlara geldiği saptanmıştır (akt.gören, 2003: 125). Ayrıca, büyük kentlerdeki İııtemet kafeler özellikle iş adamları ve beyaz yakalı iş gücü tarafından mobil ofis olarak kullanılınaktadır. orta ölçekli kentler ve küçük kentlerde ise.int~rnet kafelel'in yaygl111aşm,lsı, buralarda yaşll.yanların biranlamda "sınırnınndim dışarı çıkma'" ve ye].1iieknolojininsunguğubir takım yenitqplumsallaşnıa olanaklarını deneıne istemlerinden beslenrrnştir. Özellikle, sinır kentierinde göçlllerilerin veyamülıe':' cilerin varlığından dolayı İnternetkafe işletmek kahvehane işletmeriiiı'yeni bir şekline dôıiüşınüştür M~tt Yfldız:,İntemeCkafeıering~lişınesini işletmecilik.aq)ayışını teh}el.alarakdöri.grubaayırma.~taaır: İlk işletilleler, küçük ölçekli aile jşletmeleri O~up, gidere~jnternet kafe~iiıçjrleri şeklinde dikey bütünleşmeeğilimi gösterirler.tkinci yönelirnde işletmeler, İnternet hizmeti sunucuları ve içeriksunucuları birleşerek. yatay büıünleşme eğilimine sahiptir. Üçüncü grup işletmeler giderek hizmetleritek tipleşen ve yasaldüzenlemeleremaruz kalan mekanlardır. Dördüncü yönelimdeyse,talebe bağlı olarak hizmetbedeli ayarlanmaktadır. Örneğin, talep arttıkça saawk erişim fiyat1llrtınaktııdır (2002: 84). Yıldız, Türkiye' de tnjern~tkafeleringel~şinıini ise oyunluveyaoyunsuz bağlatltıhizmeti suna111~r şeklindeikigruba ayırarak ele almaktadır. Savaş Çağlayanise Enjormasyon. Toplumu:intemet Kajelerin ve KahvehanelerinKarşılaştırmalz Araştırması adlı yüksek lisansçalışmasında Türkiye' de İnternet kafelerin gelişmesini üç tarihsel dönemde açıkhımaktadır: içinde sadece birkaç bilgisayarla ve çoğunlukla turistikbölgelerde bulunan kuçük İnternet dükkanları dönerrll, "hazırlıkdöneoo"clir.; İnte.rı:i~t'inkafe olguş.uiie birliktegtişjiilii1<iuğüve solı}:ıet;e:posta ve wed'de gezinthamaçlıkullanildığı.dönem "y.ay.gınlaşına ve.gelişm~gönemi"dir;üçüncü ve son dönenı ise, çoklu oyunculuçevrimiçi >veyaçevrimdışı dijitaloyunların

7 1 Türkiye'deİnternet Kafeler 119 gelişmesine koşut olarak ortaya çıkan "uzmanlaşma dönemi"dir (2001: 205). Çağlayan'a göre, günümüzde Türkiye'de İnternet kafenin kullanılmasının iki temel nedeni sohbet ve dijitaloyun oynama istemidir (205). Çağlayan yüksek lisans çalışmasında sadece Türkiye'de İnternet kafelerin kullanım nedenini saptamakla kalmamış, kahvehane ve İnternet kafeleri karşılaştırmıştır. Araştırmacıya göre, kahvehanelerin toplumsal tarihi, hemtoplumsal hem de kültürelolarak Türkiye' de İnternet kafeler lehine gerekli olumlu zemini hazırlamıştır. KahvehaneleI'in varlığının toplumun tüm kesimlerince bilinir olması, farklı sınıfsal konumlara ve statülere mensup bireylerin, özellikle erkeklerin gündelik yaşamının bir parçası olmasından dolayı İnternet kafeler Türkiye'de toplumsal anlamda kolay ve çabuk kabul gören mekanlardan biri olmuştur. İnternet kafelerin geleneksel anlamdaki kahvehanelerden kullanıcı profili ve kullanım örüntüleri bağlamında ortaklaştığı ve farklıhıştığı noktalar vardır. Örneğin, çoğu zaman. İnternet kafeler tıpkı geleneksel kahvehaneler gibi erkek egemen mekanlardır. Ancak, Çağlayan'a göre geleneksel kahvehanelerde evliler, İnternet kafelerde bekar erkekler çoğunluktadır (2001: 212). Kullanım örlintüleri, yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim, kullanım saatleri (öğleden önce, öğleden sonra) temelin~. de de geleneksel kahvehane alışkanlığı ile İnternet kafe kullanma alışkanlığı a rasında farklar vardır. Bu noktada, Türkiye'de İnternet kafeleri öncüleyen mekanlar olarak sayılabilecek "atari salonu" olarak bilinen oyun mekanlannın 1980'lerin ortalanndan itibaren boş zaman etkinliklerindeki varlığının da İnternet kafelerin kolay kabullenilmesini sağlayan etmenlerden biri olduğuna dikkat çekmekte yarar vardır. Türkiye'de 1980'lerin ikinci yarısından itibaren, bilgisayar oyunlannın belli bir kullanım süresi karşılığında ücret ödenerek oynanabileceği kamusal mekanlar birbiri ardına açılmıştır.. Bu mekanlar kısaca "atari salonları" olarak adland111lmış, çocuklar tarafından yoğun bir şekilde kullanılması üzerine de 16 Haziran 1985 tarihinde 2559 numaralı yasaya ek yapılarak, oyun salonların açılmasına ilişkin olarak ilköğretim kurumlarına. belli mesafede olması, kullanıcı yaşı sınırlaması gibi hususlarda düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye'de İnternet kafelerin açılması ve işletilmesine ilişkin yasal düzenlenmeleri incelemeden önce, mekanın ve sunduğu hizmetlerin tanımlanmasına ilişkin farklı yaklaşımların olduğu bu noktadabelirtilmelidir. Gören, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 25 Ağustos 199Tde ele aldığı Kamuya Açık İnternet'e Erişim Mekanlarının Teşviki adlı 28. maddede bu mekanların İnternet Kıraathaneleri olarak tanımlandıklarını belirtmektedir (2003: 75). Bu tanım her ne kadar kullanılmarmş ve yaygınlaşmamış olsa da, geleneksel kahvehaneleri çağrıştırması nedeniyle anlamlıdır. TÜBİTAK ULAKBİM Elektronik Ağ Geliştirme Grubu ve Türk Telekom A.Ş.'nin ilgili birimlerinin katkısıyla hazırlanan 5 Maıt 1998 tarihli Kamuya Açık İnternet'e Erişim Mekanlarının Teşviki'ne dair bir diğer ön raporda ise bu mekanların kiosk ve İnternet kafe olarak yapılanması

8 ,uygı.ın... g:öfülıııüştüt;kiösklar Yıiıt3:;aınaCInıU,.Yalnızca. tfı~tiıet- etişimkcqiduğü'{'... clliekanlai"{0j<y1.ak tanı1nl.a.ıiırken,bu'mekanlardac~'kartıuh j.zıtı~tlerine5eıişimin.tü-' mi.i:yıe:jicretsiz',oı.abihnesiiçin"özel tarife:uygulamajal'lyadasponsorluk'(huraiardakicatm.cihazlarımngümülü teknolojiler. yoluyla İnternef.erişimindekul. lan!lınası~ry;;ldajliğerh}zınetge;hı;;ıe.rindenlla:y..a1mması,"tekkom :ofisleri,loto ve.gai1yan:,:ba~ileı'in~tsj:irfıılan.hiztn.e~lefin.ücı;etlerinden İnternet. erişiıninekaııla+ nndı:ı. 11;flnansIna1ıg}esteğisağ;lanmasıgibiçözümlerbuluna[bi!eceği]" öngöi'üımüşlü1hgören;. 2.a03:77);İnternetkafelerise, aynıönrapordatnternet' e erişim. hi_~metiniiü:cfet1i.. olara'k::temirt,e.glen mekanlar~ 01arak.tammlanm\ştır.(GÖremi Ze03;.J?-};._ Y'ukandaaçık1an,mçefç~veôe Bili:l11;Ye TeknolojiYüksekKUl-Ulu (BTYK) 2D Aralık 1999,t[1t-ihli beşhıcitoplantısırıda 971'28 Kainuya.Açıkİnteme( ebii~,yfmmekcijıııitınınf(fş.viki gündetri'maddesirıi'şjişekilde.dilzenlemiştir:."kamuya açık İnternef'erişım ıiı:ekanları~yaıillzca İnterrteterişiffiinisağlamaxamacıy1::r oluştuıulmuşveintemeterişimininyaııı sıradiği:!l hizmetlerirı de vetiidiği İnternet kafe. ya;da'kıraahathaneleri -i~ihbir 'şebekealtyapısıkurülm~sıgerek...ınek1eydi..bw ihtiyaef'karşılayacak':ol-an. TTN'et-~emmuzayıfçinde ülk~çap1l1da -.tıi:zmet~ girmi ştir" (Gören,' 200:3~.t!8~79).B öyi'ece;'[ürkiye'ôeinteinefcomurga i sın-ı oluşturan TTNet aracılığıyla, İnternetservis veiçeriksağfayıcılann, kiıruin~ sa!.v:e1biteyselkullaiııcılarminternet'eei-işimlerinin altyapısı hazırianmışhr. 'F13MMfçişıeri. KD1nis~ônu'ncakabul edilerek,uenel KurUl "agöruşülihek lize~ re gönderileı'f2:2 'gmm\200i tarihli",ve.' esas nuiı;ıifa:hoyzin,"(!)jfım Yet{' OyrufFAlet ~e"miikineıeriileintemerkajeler 'hakkındakikanun tasarısında, İnü:crrıetkaje şuşekilde tarıımlanmıştır:"içerisinde' bulunantnternet bağlantılı bhgisayadar';sayes intiemüşterilere-mliıslarar<ısıbilgi ~iletişirtıağ1l1iküilanriıa' iın" kanı-.sünaiwa1kölsüz5çec-ekıerleljidikte hafifjiiyecekıepin devetilel511ecegi tica~ ri amaçlaijaişletilen:umumaaçık işyerleri" (GÖren,2003:9<5r Internetkafetei'in.. a9ı1ış' vekapanışsaatıeriise,'tüiri valili~et~göndei-iıenl Şiibat2000taı-ihve 29 sayılı genelgehükümlerine göre kollur'amirliğinin görüşüdealmarak,m~haliil1 enyetkilimülki amirininonayıylabelediyeler tarafll1~ dan;,belirlenmektedir (Gören,Z003: roo}uygulamada, bir yerleşim yerindeki kahyel'1'ane vekıraathaneıeril1 kapanışsaatleri İnteıiıet~kafeler"içinuygulanrnak. tadır. AYf"ıea,!ritemeti<kafeletin; 'ih<0ğretim"ôku11arındawenaz.. 200nie:tre uzak' rrt~safede :-a:~liroası gerekitiği İçişleri Bakanlığr'genelgesiYle düzenlenmişlir(ye" şü,'2003: 123J.İTiıernetKafelerinkul1anıcı yaşına da bu çerçevededüzenleme getirilmiş buluntı:ıaktadır. 15yaşındanküçükleriiı.Infel'net kafeye alınmasına rnüsaade'~dilmeye(;(!.gi;18 yaşındanküçüklerirtakşamın.helii saatlerınden: sonra' ebeveynıerinde~"birisin 'gözetimindeinternet Rafeye. alınabileceği,, küçükleriri. korunmasına dair,mehuati hükümleri iie5442. sayı1ii-f İdaresiKanunu' nun IlIC veya'!/2icmaddesi.ile düzenlenmiştire100,. EmniyetGenelMüdürlüğü'nlin'26,

9 Türkiye'de İnternet Kafeler 121 Mart +001 taıihindeyayımladığı 70 sayılı ek genelgeyle, 15 yaş sınırı J2'yeçe,. kilmiştir (Görsel 1).7 Türkiye' de İnternet kafelerin açılması, yeni enformasyon teknolojilerine eri,; şim konusundaki eşitsizlik nedeniyle BTYK ve 1998 Ocak ayında Ulaştırma Bakanlığı'nın konuya ilişkin danışma noktası olarak kurulan İnternet Üst Kurulu tarafından teşvik edilmiştir. Batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi; 2000'li yılların ortasından itibaren Türkiye'de de sivil toplum örgütleri yeni iletişim teknolojilerine erişim konusunda olanakları kısıtlı gruplara yönelik olarak İnternet kullanım merkezleri açmaktadır: Örneğin belediyelerinengelliler, kadınlar, kimi Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK)'ların sokak çocukları için açtıkları İnternet erişim mekanları gibi." STK'ların veya yerel yönetimlerin açtığı, ücretli veya ücretsiz hizmet veren bu mekanlar, ekonomik yetersizlikler ve sayısal uçurum gibi eşitsizlikleri ve yeni medya okumaz-'yazmazlığı gibi sorunların çözümüne yönelik girişimlerdir. Türkiye'de bazı Halkevleıinde verilen İnterneterişim hizmeti, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankaray Ma1tepe istasyonunda açtığı görme engellilere yönelik İntemet Evi, GAP bölgesinde bazı Çok Amaçlı Toplımı Merkezleri (ÇATOM) bünyesinde verilen İnternet erişim hizmeti vb. girişimler kamusal hizmet ilkesi çerçevesinde erişimin yaygınlaştırılmasına örnek olarak verilebilir.' Tüm İntemet Evleri Demeği (TİEV) Merkez Yönetim Başkanı Yusuf Andiç:'in açıklamasına göre, Türkiye'de İnternet kafesayısı 18 bin, İnternet kafelerde bulunan bilgisayar sayısı 400 bin, İnternet kafelerden günde ortalama hizmet alan kişi sayısı ise iki milyondur (Birgün, 2007).111 TÜİK'in 2005 yılı "Hane Halkı Bilişim Teknolojileıi Kullanımı Araştırması" verilerine bakıldığında Türkiye genelinde, hiç bilgisayar kullanmayan kadınlar, genel nüfusun % 42,28'ini, erkekler ise %34,78'ini oluşturmaktadır. ii.yerleşim yerine göre, 7 Görsel I, İLF i 02/02 şube kodlu Kitle iletişim Araçları ve Toplum dersi kapsamında "Yeni Medya, Gençlik ve Gündelik Yaşam" konulu fotoğrafprojesi için Begüm Şevluğ tarafından Nisan 2007 tarihinde çekilmiştil 8 Çeşitli sivil toplum örgütlerinin (örneğin Kadın Adayları Desteklenme Derneği'nin) İnternet'e erişim eşitsizliğini gidermek konusunda gerçekleştirdiği uygulamalara örnek için bakınız: Binark, Mutlu (2003), "Avrupa Modeli Enformasyon Toplumu Politikası ve Kadınların Bilgisayar ve interneti Kullanmaları" Geneel Bek, Mine (Der.), Avrupa Birliği ve Türkiye'de İletişim Politikaları, Ankara, ÜmitYayıncılık, s Örneğin, ÇATOM bünyesinde gerçekleştirilen bilgisayar okuryazarlığı ve İnternet kullanımı eğitimi için bakınız: Binark, Mutlu (2005), "Consumption Cultures of New Communication and Information Technologies in Turkeyand Digital Gap Between Genders" Gencel-Bek, Mine ve Klein, Deidre (Der.), COl1l1l111nicatiolı Policie.\' in the European Unio/l and Turkey: Market Regulatioıı, Access and Diversity, Ankara Üniversitesi, s III Yusuf Andiç'le 17 Temmuz 2007 tarihinde yapılan görüşmede, Andiç Türkiye'de ruhsatsız internet kafeleıin de olduğunu belirtmiştir. Ancak, TİEV olarak Türkiye'de ruhsatlı İnternetkafe sayısını 18,000 civarında kabul ettiklerini söylemiştir. ii Enfonnasyon teknolojilerin toplumsal Cinsiyete bağlı kullanımı ve cinsiyetler arasında egemen cinsiyet rejiminden kaynaklanan erişim eşitsizliği konusunda gerek yeni medya çalışmaları alanı gerekse feministaraştı rma literatürüoldukça zengindir. Bu konuda ilk elde şu kaynaklara bakılabilir: Sassen, Saskia (2002) "Mediating Practices: Women witlı/in Cyberspace," Armitage, J. ve J. Robert (DeL), Living witlı Cybenpace, New York, Continuum, s.\ ; van Zoonen, Liesbet (2002) "Gendering tlıe Internet

10 . 122 Anıin-ejdafesiDergisi İht~1'netokunanım~;0ranlarinabakıldtğtı1d'ac:isıi; kel1t;.vecikıtsalatasındaki:sa.yfsa.i ' ııçurumdadikkat.'çekicidir. Cinsiyetlere;toplumsal sınıflanıve yerieşim yel'le~ rinege:ı:e.giclerek'k~şl<inleşen.hu.. lanıim yeııi,en:formasyon.. teknolojilerinin kuhanıınıme~yönetişii11, vee-ticaret uygulama,'lar-t'ba.:ıında tanıın1~malan,yaygınlaşmasım ğesteklemeleri, öte yandan toplu.n:ıunttimkesimlerinikapsayacak evrensel. hızmet içerilçli kyllanırobiçiml~f;iniyaygıula.şpj{aqa.k.kamusal~ım:opqlitika.gelişti1'ij'lceı;neleri.yattna-ktaclıı.;}l ~wjlıırııminterrıer!efücl'etli.de.olsa.eıişiın.plauağı.sağlı:tyanbtı<rnekiinlarıu?ııe- rtll,n1.sg0?:leröuürte.seqnektedir. u.. Yukarıld'adaha.onçebahsettiğirtıizÇağlayan~ ın kahvehane Ve;İriternetkafe karşıiaştı:ı'tila.sinfyaptığıalanaraştırmasında onayaçıkan bir di-ğer'örıı:ımli bulgu, mekanvegüvenlikilişkisiüzerinedir (2003}. Türkiye'de serht'ka.hvehaneiednetgidenlerin Delirli -aidiyeftasafırtila.noı..(-c!ini,. cemaat,: hetnşehriliknb.}pay~. laşmalanndan ~dolayıkeııdi iç dinamiği~jegelişeu güvenli~du~gusunuu. İnternet' kafektınahımbiçiminekletaşındığıbuçahşmadagözlerrlleunuştir{203). Çağla" yan,~gelenekseıkahvehatıeküııi.irüne benzetşekilde,- bi1aikkişilerleyüzyüiei~letişimden-vel)ütılarla ortakmekan paylaşımıuda.n kaynaklanangüvenlikduygusundaırötl.iiü5'kişilerin beih'~iritertfet kafelere,gitrneyive kullanmayı alışkanlık hal-inegetirdiklerinisaptamıştır. AyrıcaÇağlayan, İnternetcor!'ainırıınbiraulamd,tl!<.atnusalalan <;ilfl}ı;lsitı:ed~uiyle,.bit~&inauonirn!.<alma.yı'ye ğlediğinivebu.. ö,ı;eıılği:n c!ejnternetcsııçu'işlenmesi.ni.kolaylaştıran.biıkkaı;nııflaj.niteliği, Jaşidı., ğın1; buş.ekildede obu-mekaulann.bir çeşit-güvensiz güvenlikunsurunasahip'ol duğunu_öneştil'iri~ktedir(200l:20~)..'.ç!aüns,cojjtroyetsies ançjoc.l!t!ıır~s~\ europeanjqlj!}ıalofçl!mmulıiqıtiqn, 17J:IJ;s.c5-23;,Hatkin, N.,.,veo Taggart, en,(?ool), Ge{IQe.rjt1ıfomıatiolı. TecIzIIQlo.g)',iı!ldDel'eloping Coııııtri{s: AııAııalytic Study, WashlngronLearnLink Piöject,AED; EuropeanCQlnmissiôn (200 i),.gerideiiıı Refiatl'lı.: Syııtlıe.i ls Report~Gcnderlmpact Asesmı:nt of Specific Programmes'ofthe Fifıh Framewol'kProgramme An Overview; Brussels, EU;..Binark, Mutlu (2001 ). "Çalışma Yaşammda BilgisayarliıtınToplumsalCinsiyete Bağlı KullalfımrveCinsiyetçiliğin İşlemesi:Emeği İkinciııeştitilen Kad(nlarve CinsiyetKörSeçkin Kadınlar ", İletişiıırYai/KadınÇalışlliaları;s, ; Binark, Mutiu{1999),EnformasyonTckıiöloJilel"inin ToplumSal CinsiyeteBiığhKullanıml: Japonya ve"türkiyeömeği. Yayıhlaiımamış Doktora Tezi-, Ankara Üniversitesi S.B~E;,Binark, Mutlu (1998); "Enformasyon Toplumuv~Tekıiokratik Örgütienme:Toplumsal Cinsiye.tinEnfonnasyönTekooıojrleriiıeBuluşriıası.ÖmckOlay'BilişimTopluD11ı ve Türkiye 2002 Çahşma Grutıü"", Çitçİ, Oya, (EieL}20,YüzyıllııSoııunda!(adıiılar've Gelecek Koıifem1iSI, -T0DAİE. Yayın~l'\lo: 28S;Ankara,s J... 'c. llenfo1'l1lasyontoplumıi~ş:at mitinin yarattığı. sosyal-ckonöriı.ik, kühurel. ı:şitsizliklereilişki n tartışm~ladçiir bakınji:6eray;'halukve c Başaran, FundaCDer.) (2005);'1IetiŞim Ağlarınııi Eklmoniisi;Arikara. Siyasal' Kitabevi.Servaes, Jan (2002), "TheEuropean Information Society:Much AdoAbout Nôthing?",Gazette, 64(5); s ; GiUipsie, A. ve RObins, K (l989), "Gcographical Inequalities: The spatialbiasoftlıe new communicatiı:ınsctcchnologies", JoufiıaldfCol1ll/lu/licatiolı, 39(3),s; 7-18; Geray, Haluk (1995), "Küreselleşme yemasaüstü SömUrgecilik", Miirekkep,.3-4, s. 33A8;Haİ11elink, Cees(199It"Merkez ve Çevre ÜlkelerArasındaki EnfermasyonDengesizliği". Kaplan, YusufeDer. ve çev.}/ef!fol'iııasyoiıdevriuıi"efsa~ IIL'8i,ReY'Yaylnlaıi,Kayseti;~~,_.2S7c277., 13YusU1'J\ndıç i1e17.tenı,ıiı:u-z"2(10'lyiiınoayapıliıngöliişiriedc,andiçtürkiye'detnternetkafe'üzerinden: İnternet ortamjnaerişiı.n.iıctelinin~dünyaoı1alamasii.1a göreçok ucuz olduğunu; 1 $aatiik kullanım ücretinin 0,65 Amerikan d01anna denk düştüğünü belirtmiştir. TİEV tarafından i saat için önerilenkullanım ederil,5 YTL'dir. TiEV:'inçahşınalarını izleıncki~inbakınız:

11 Türkiye'de İnternet Kafeler 123 Günümüzde hıternet kafelerin güvenlimekanlar olmadığı, hem siyasi aktörlerinhem de anı;ı akım medyanın gündeminde yenidenüretilmektedir. Türkiye' de İnternet kafeler, İnternet üzerinden veya dolayımıyla işlenen gerek siyasal suçlar gerekse çocuk ve kadın bedeninin istismarınedeniyle siyasi gündem ve geleneksel medya tarafından "suçlu" ilan edilerek etiketlenmiştir. BU1la koşut olarak da yeni medya ortamının hem altyapı hem de içerik olarak "denetlenebi 1irliği" konusunu ve kamunun çıkarı yararına bunun gerekli olduğu gündeme gelmiştir. 14 Tüm bu taıtışmalar ana a:kım iletişim bilimleri paradigmasındals medyanın etkilerine ilişkin "güçlü etkiler" yaklaşımına benzer şekilde, aracın kendisinde ve içinde dolaşıma sokulan içeriğin birebir gündelik yaşamı dönüştürücü "gücünün" olduğunun varsayılmasına benzemektedir. Bu tartışmalarda medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki olası etkileri şiddet, pomografı ve tüketim kültürü değerlerinin ve tüketimchiğin aşılanması şeklinde saptanmakta, bir çeşit ahlaki panik içerisinde muhafazakar bakış açısından teknolojinin "zararlı" içeriğine eıişimin denetlenmesine yönelik düzenlemeler önerilmektedir (Fejes, 1994: , Mutlu, 2005: 36-40,58-59, ; Gerbner, 2005: ; Lewis, 2005: , Tudor, 2005: ). Türkiye'de İnternet kafe ve İnternet kullanımını değerlendirmek üzere yararlanılan bu etki yaklaşımlarında, mekan, a raç, ve de aı'aç dolayımıyla ulaşılabilensiber uzam ayrıinının yapılmamış olması, tartışmalardaki en önemli eksikliktir. Ayrıca, Türkiye'de İnternet kafeler dolayımıyla İnternet ortamının denetlenmesine yönelik düzenlemeler İnternet kafelerin özelliklerini, mekanın sınıf ve cinsiyet temelli kullanım biçimlerini görmezden gelmektedir. Türkiye'de İnternet'e erişimolanağınıri hem kamusal alanda ücretli veya ücretsiz olarak verilen hizmetlerin yaygınlaşmasına, hem de özel alanda telekomünikasyon alt yapısının gelişmesi ve verilen hizmetin görece ucuzlamasına bağlı olarak artması sonucunda, bu mekanların sınıf temelli kul~ 14 Türksel Kaya Bensghir ve Mete Yıldız'ın Türkiye genelinde t~m İntemet kafelerin yasal, teknik ve işletmecilik temelinde sorunlarını kapsamlı bir şekilde inceledikleri çalışmalarında, İnternet kafelerin geleceği ile ilgili üç saptama yapılmıştır. Bunlardan ilki, İntemet kafelerin büyük işletmeler tarafından zincirleme olarak işletilerek yatay bir yapılanmasının olacağı; ikincisi, hizmet ve içerik üretiminde ise dikey bir bütünleşmenin gerçekleşeceğidir. Üçüncü olarak, İnternet kafeleıin düzenlenmesinin sıkılaşacağı ve İnternet kafelerin eğitim yönelimli veya eğlence yönelimli olarak alt gruplara ayrılacağı gelecekteki durum saptaması olarak a raştırmacılar tarafından önerilmiştir (2005). Araştınnacıların üçüncü öngörüleri Türkiye'de gerçekleşıniştir. Yakın zamanlarda İntemet kafeler ve oyun salonları birbirlerinden verdikleri hizmet temelinde ayrı olarak düzenlenmeye başlanmıştır. Tüm İnternet Evleri Demeği Ankara Şube Temsilcisi Ersen Candan ile 27 Temmuz 2007 tarihinde yapılan görüşmede buhusus belirtilmiştir. 15 Ana akım iletişim paradigması, veya Erol Mutlu'nuri İletişim Sözlüğü'nde yer verdiği şekliyle anayol iletişim çalışmalan, "toplumsal bilimci, işlevselci, nicel ölçümler ve sınanabilir hipotezlere öncelik veren bir paradigmanın yönlendirdiği kitle iletişim çalışmalarını betimleyen şemsiye teıimdir." (Mutlu, 2004: 22). Mutlu'ya göre, ana akım iletişim paradigması ve çalışmaları iletişim sürecini toplumsal düzenden soyutlayarak incelerken, eleştirel iletişim çalışmaları iletişim sürecinin toplumsal bütünllikle ilişkisi üzerinden özgürleştirici veya bağımlılaştıncı etkisine bakar (2004: 23). Ana akım iletişim paradigması ve eleştirel paradigma i lişkisi üzerine zihin açıcı bir tartışma için bakmız; Mutlu. Erol (2005) "Kitle İletişim Kuramları Üzerine", Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya, Ütopya Yayınevi, Ankara. s

12 124 AmmejdaresiDergisi ÜZere giderekfarklılaşmaya~başlamıştır. laıııın biçimleri daha önce. belirti ldiği Alt sınıflarmerkezdeaçılmış bulunanjütemetkafelerde gerekliolan tüketim edirnini (saathkcerışimbedelinin yanısırabirtakım yiyecek ve içecek hizmeti almakvb.)seı-gileyebilecek ekonomikseı-rnayeye sahip değildir. Hunedenle kentlerde farkır' sosyo-ekonomik gelirdüzeylerine hitap eden farkhmekansal özelliklere sahip İnternet kafeleraçümayabaşlamıştır. İnternetkafelerinkentin içinde sahipolduğumekansal konumun değişmesi, bu kamusal mekanınorta ve orta üst sinıftankunanıcı profili dolayısıyla sahip olduğu yasa~düzene"uygunluk niteliğini")'itirmesineyol açmış ve böyleçe "meşruluğu" da giderek sorgulanmaya başlamıştır. Türkiye'de İnt.ernet Karelerin Dü.zenlenmesi: Söylemler ve Aktörler Türkiye 'deinterıı:etkafelerle ilgili söylemve bu söylemi di llendirenaktörieri çözümlernekgerektiğinde öncelikle bu söylemin yer aldığı geleneksel medyada konuyla ilgiliyeralan temsiller elealınmabdır. İnternet'ingündelikyaşama girme vedoğallaşma sürecinin en önemli aracı olan İnternetkafeler;çeşitliolumsuzluklatınaHedildiğimekanlar olarakgeleneksel medyada temsil edilmekte. ve butemsillerkalıpyargılardan beslenmektedir (Kaya Bensghir ve. Yıldız, 200S).Bu temsilsonucunda Oltaya çıkan görüntüde, İnternet kafeler şerodakları, suç ve suçluüretim merkezleri olarakyeralmaktadılkamu politikalarını yönlendiren ve yasal düzenlemeleri yapansiyasetçiler, ana akımmedyadaki bu temsili gi:içlenuireıısöylemidillendirenel1 önemli akıörlerdendir. Bu noktada özelliklehükümetin temsilcisi Başbakan'ın, medyada yer alandemeçleri bu temsilin zi:hinlerde ne kadar etkili olduğunugöstermekte ve siyasi iradeninana akım medyaıı:ınstiylemine paralel söyıemi, olumsuz temsilin sabitlenmesineyol açmaktadır/ 6 B u antda İnterrıet kafelerin mevcut sosych!konomik" sistem içerisinde gördükleri işlev, olanakları ve potansiyelleri değerlendirilmemektedir. Yuıttaş da İnternetüzerindeancak ve ancak e-ticaretdöngüsününbir halkasının olmazsa olmazöznesi olarak, yani "müşteri" olarak. etkinlik gösterirse var olmakta ve varlığı olumlükarşılanmaktadır. Böylece, İnternet'in sadece ticatetin alanı olduğu olgusu birkezdaha bu düzlemde yinelenmektedir. 17 Üstelik, İnternet'in gündelikyaşamınher alanına giderek dahilolmasıyla birlikte, aktif demokratik katılımın biraracı olması olasılığı belirdiği andan itibaren, siyasi seçkinlertarafından bu ye~ni medyanın düzenleme ve denetlenmesi gereksinimi ortaya çıkmıştır. Ayrıca siyasi İrade yeni medya alanını, işletme anlamında çeşitli korum 16 Başbakan Recep 'Tayyip Erdoğan' ın İnternet kafesahiplerinedönük söylediği "Buİnternet kafeişletmeleri kendilerineçekidüzen versin, gereği ne ise sonuna.kadaryapacağız, bizgençliği birilerinin çıkaniçinfeda edemeyiz."(miııiyetgazetesi. 22 Ocak 2007) açıklaması busöylemlere verilecek örneklerdensadece biridir. 17 Yurttaşlarııısadece İnternetüzerinde e-ticaretin birer aktörüolarakvarolmalarına dönük bir taıtışmaiçin Haluk Geray'ın "İletişim Ağları ve MasaüstüSömürgecilik"(2005) adlı çalışmasınabakılabilir.

13 Türkiye 'de İnternet Kafeler ı 25 lar aracılığıyla düzenleme yetkisine de sahiptir. Siyasi irade bu yetkisini kullanırken, Ulaştırma Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı gibi kurumları İnternet' i hem teknik anlamda' (erişim, hız, yaygınlık) hem de yasal anlamda düzenleme gücüne sahip olacak şekilde yetkilendirmek istemektedir. Siyasi iradenin ve siyasal seçkinlerin İnternet kafelerle ilgili izlediği politikada meşruiyeti sağlamak amacıyla bu mekanların kurbanları olarak çocuklar ve gençleri odağa otmtması stratejisine karşı, İnternet kafelerdeki etkinliklerin ve toplumsal etkileşirnin gözlemlenmesi ve farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekmektedir. Tıpkı, televizyondaki şiddet içerikleri ve çocukların ilişkisinde olduğu gibi, İnternet kafelerde oynanan dijitaloyunlardan etkilenme tek taraflı olarak aracın kendisi tarafından gerçekleşmez. İnternet'in toplumsal etkilerine dönük geliştirilecek her görüş ve kuram, basitçe ve yalnızca etki kuramlarıyla açıklanamayacak kadar karmaşıktır. Bu noktada Türkiye'de siyasi iradenin İnternet'i denetlerneye dönük gerekçelerini neden etki kuramlarına dayandırdıkları, Erol Mutlu'nun kurarnın ideolojik işlevine dönük saptaması ile açıklık kazanmaktadır: " 'Etki araştırmaları'nı yönlendiren ana metodolojik ilke tüketicilerin 'kültürel a lıklar' ya da 'tabula rasa' olarak kabul edilmelerine değil, tam tersi bu tüketicileri etkileyebilme sürecinde, gerek kaynağın niteliği, mesajların kurulması gerekse kanalların özellikleri, özellikle de alıcının zihnı yapısındaki ve toplumsal çevresindeki karmaşık mekanizmaları tanımaya ve 'denetlemeye' yöneliktir. Dolayısıyla bu araştırmaların amacı 'tanıma, anlama ve özgürleştirme'ci olarak değil, (egemenler adına) 'güdüp yönetmeci' olarak tarifedilebilir." (2005: 364). İnternet dolayımıyla erişilen içeriğin filtreleme programları aracılığıyla ve şekillerde (sürekısıtlaması, ebe kullanıcının kullanım biçimleri üzerinde çeşitli veyn gözetimi vb.) denetim kurulması politikası İnternet okuryazarlığıyla da birleştirilmiştir. RTÜK tarafından Türkçeleştirilerek yayınlanan ve Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan İnternet Okuryazarlığı El Kitabı'nda (2006), İnternet okuryazarlığı tanımlanmak yerine uygulamalar üzerinden açıklanmıştır: Web sitesi hazırlamak, bilgi araştırmak, e-posta kullanmak ve sohbet hizmetlerini kullanmak, haber gruplarına üye olmak, dijital veri tabanıarından, müzik ve görüntülerden, uzaktan eğitim için yararlanmak, dijitaloyun oynamak, blog yazmak,çevrimiçi alışveriş yapmak ve katılımcı e-vatandaş olmak. Bu uygulamaları etkin ve amacına uygun bir şekilde gerçekleştirebilmek İnternet okuryazarlığı olarak görülmüştür. İnternet okuryazarlığında istenmeyen e-postalara (spam vb.) yönelik olarak bireyin önlem alması, ebeveynler veya yasal düzenlemeler tarafından uygun içeriklere sahip olmadığı düşünülen bir takım web sitelerine erişimin filtrelerne ve perdelerne programları aracılığıyla engellemesi de bu el kitabında tavsiye edilmektedir. Ayrıca T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı ve UNICEF ve Microsoft tarafından basılan İnternet'te Güvenlik (2007) adlı el kitabında "İnternet Güvenliği

14 'J26 Afl'uneİdaresi Dergisi Ailenizin:.Düyertt1ğfqitr.sIöganı. aitında,ceheveyriıeririci0cukıarırıın,4nternet.or tamında.cerişeoııeey'lcıen' zmarlı web.siteleıini (ömegih;nılistebcen;"pornografik veşiddet tg.e:riklil".z;afaıclmnadde kullanımını teşvikedeh) vesanaıalışveriş hizmetlerini,.e"posıa'kutlı:ı.nıtiunıdenetlemeleri;fıltte.ptı,;ıgramı kullanmaları,. bilgisaya.r ve,tnt~rı;ı~t;kuuanırı:r,.şüresini slllırlandırmal4[1vb.. ~ot\j)'h<.:~ve. kollayıcı önlell11eı:"öııefil~~~e~ncal(çalışmada İnternet' in.demqkr;:t~ik katı.lıma dönük. potansiyelinden bahsedilmemektedir. 18 Kampanya çerçevesindehazırlanan.kitapçjğın.giriş yazısında İnternet'in algılamşbiçimi yukarıdaana akımmedyanın yer verqiği vesiyasj otoritenin giiçlendirdiği bakışın görünümlerindenbiridir: "l;iayatımızagiren, yaşambiçimlerimizi. :değiştirmeyeaday bir teknoloji İn.ternet. }]:em.d.~ öyle birteknoloji ki;.bjr)'and..;mdünyayr. küçükbir köy haline getiren, bilgiyi a)'<ığınızaulaştıran, sıcak evinizden.çıkmadanl;ıirçok işinizi yapan bir 'UŞAK', diğer y~ından ise, evinizin bir köşesindecamıvarları b~rındıran tehlikeli silah" (Giircan, l007) tnterrt~t1çaf~1~;inğüzfinlenmesikonusunda.kaı:nu8xlıtıdaetkil'!'cv~ belirleyici roloynayanhükümetin yanı sıra, bir diğer siyasi aktörolansivilt()plum kuruluşlarııun, T:ütttln.ter;netJJ'Vleri Derneği' nin.(tiev),9z~jlııqej.1uişinıstk Plat!ormu'nUl1kOIlJıyla ilgilillrettiği söyleme ve yakın tadhliç~iışll1aıarına da bakılmalıdıl'. TİEV'in yap.tığı çalışmalar arasındajnternet hfejşj~tl11eciliğinin bir mesl~kolarak. kabul edilmesinisağlamak, İnternet kafelerdeoynananoyunlara ilişkin slnıflandırmasisteminin{ömeğinyavru İşaretler gibi) geliştirilmesi için ilgilikamusal platformlara destek vermek ve katılmak,.internet kafelerin eğitim projelefi kapsamında kul1anılmasıiçinçeşidiöneliler geliştirmek,tçişleli bakan1ığtmn İnternet kafeleri denetlerneye-yöıielik genelgelerine müdalıiloımak ve İntemet.. kafelerdekullanılanfıltrekmeprogramlarını geliştirmek ve destek Iemek;sayılabiliı-. Örneğin, AralıkZQBJ.tarihli 176 sayılı İçişleri Bakanlığı'mn CIene1gesinde.tnternet kafel:erde tiitreleme progra,ınının:ki.ljlanrlmasjzorunluluğu"-getirilmiş~ir,tiev:p,ürldye'debukonuda hazırbir..)(erh'ya,zılım olmaması Uzeri:ııe,j}\.Jı:kara/,qakibir' i)'l!z11 nnfirmasından filtreleme,pr<.lgl'3.ııu.nın. Türkiye koşullanna,görce' uygu_ob.ir, şekilde geliştirilmesiniisteyexek,itiby' üyelerikendilelinin aptadtkla'fl,'izararlı'\siteleti. bu filtrelemeiı'!l"ograınının>vej'i bankasına. elle girmi:ştircbuprograme~filtre olarakadlandınltı:"l1ştıi-;'iiiev,.rt'ük' ün.. web sitesindeninclil'henimicrosoft'cun.geliştirdiğifiltrelemeprograrnını da.testetıniştilyusuf Andiçbu noktada,cmicrosofüurı ürettiği buyazılımın ulusötesilqı.pitaliskşiıket politikasına uyumlu oldl.lğuna,özıüce dersek küresel kapitalizmin yenisömürgeci uygulamahırınadestekverdiğikonusuna dadikkat;çekmiştir. Türkiye'de İnternet kafelerinişletıneolal'ak sınıflandırılmasına yönelik.birça Iışma,da yapan TİEV'in bu Ön\.wisinin üzebnde önemle durulması gerekm,ekte '18 BukampalıyaYğc:.des!ekNerenc,KEÜK'Un Websitesinde "Çocuklanıwıiçiııhıterll~tfJiiyelıliği':.. başlıgı al tında Microsofffırmasımnfıltı-ele)lle,programı yerleştirilmiştirveblipfoiramücretsi~ôlilrjik.indirilebilmek tedir. ı1ttp:llwww.ituk.gqvjrlsayfaiartıcerikgoster.aspx?icerik.:..id=7d886e32~58ba-4e95 ırr95. 5ac4efC38b9c. (13 AğustosZDO,,!).

15 Türkiye'de İnternet Kafeler 127 dir. 17 Temmuz 2007 tarihinde kendisi ile yapılangörüşmede Yusuf Andiç, bu sınıflandırmasisteminin ötellerdeki yıldız sisteminebenzediğini, bilgisayar sayısının, alanın metrekare büyüklüğünün, saat uygulamasının, aydınlatmasının, havalandırmasının ve zararlı içeriklerin engellenmesinin sınıflandırma sisteminde roloynadığınıbelirtmiştir. Ancak bu sınıflandırma sistemi yaşama geçirilmemiştir. Yusuf Andıç, ayrıca İnternet kafeleri denetleyecek olangörevlilerin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Bilişim Suçları Şube görevlileri olmasını veya bu konuda eğitimli olmalarını önermektedir. Dolayısıyla, hali hazırda İnternet kafelerde yapılan denetimlerde konuya ilişkin denetim yapanların bilgi eksikliği de önemli bir sorun olarak devam etmektedir. Aynı tarihli görüşmede, Andıç'ın İnternet kafelerde kullanılan filtreleme programlarında hedefin çocukların kötü içerikten korunması olduğunu belirtmiş ve burada önemli olanın, kötü içerikli bir siteye erişirnde küçük esnaf olarak kiralama işlemiyapan İnternet kafe işletmecilerinin, her hangi bir kullanıcının olası kötü edimlerinden dolayı suçlanmasındaki tutarsızlığa dikkat çekmiştir. TİEv' in de destek verdiği "İnternet'ine Sahip Çık,.İnternet Yaşamdır" Kampanyası çerçevesinde, Bilişim STK Platformu'nca 10 Mart 2007 tarihinde yayınlanan bildirgede, hazırlanan farklı bilişim yasa tasarıları ile bireyin, ifade özgürlüğünün sımrlandığı, katılımcı demokrasinin engellendiği, sansürcü anlayışın yerleştirildiği, modern dünyanın bir parçası olmak isteyen bir ülkenin imgesi ile ters düşen uygulamaların dayatıldığı, bu düzenleınelerin hem vatandaşa hem de Türkiye'deki İnternet sektörüne ekonomik bir yük getireceği öne sürülmüştür. 12 Nisan 2007 tarihinde Türkiye'de İnternet'in 14. doğum günü nedeniyle Bilişim STK Platformu adına Mustafa Akgül'ün yaptığı konuşmada, Türkiye'de İnternet'in gerek altyapı gerekse içerik olarak gelişmesinde belli bir siyasi iradenin ve kamu politikasının olmadığı öne sürülmekte ve hazırlanan kanun ile Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşlarına güvenmediği, diğer bir deyişle onları akıl ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak değil, korunması, kollanması ve denetlenmesi gereken edilgen bir kitle olarak tanımlandığı belirtilmektedir 13 Nisan 2007). Türkiye' de 4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilen ve 23 Mayıs 2007 tarihli sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'nun 10. maddesinin 4/d ve e bendieri ile; "d) İnternet ortamındaki yayınların izlenmesi suretiyle bu Kanunun 8 inci maddesininbirinci fıkrasında sayılan 'suçların işlenmesini önlemek için izleme ve bilgi ihbar merkezi dahil, gerekli her türlü teknik altyapıyı kurmak veya kul'durmak, bu altyapıyı işletmek veya işletilmesini sağlamak; e) İnternet ortamında herkese açık çeşitli servislerde yapılacak filtreleme, perdelerne ve izleme esaslarına göre donanım üretilmesi veya yazılım yapılmasma ilişkin asgari kriterleri belirlemek" öngörülmektedir.

16 128. An1l1ıe İd{lresi[)ergisi Şivil. tqplum' öj,gqtlç~inip;,:,'tepki yasası"veya.. )ı*~~f!.~çı,retle~ş.1f _i(1)ıaraknitelendird.igi.bl.f ya:sa'hçlüzeııleme. asbnda. anlık ve/veya.,;ğ9ı;ı,enıjpk()şuıı~qna dayalı bir tepkide}1~daııa:~çpiç;.ygemenlikalanını. gittikç~g~nişleteny~ni.sag.ve modem n1uhafazaiç~~pciljtik<ı:lar~n..stı'<\tej*veyapısal. işleyişiui,nj~lirsql)prlı olarak.ele aıınmalıdır, Ru.1)eclenlejJ~u.çalışmadasiviI topl um.kurujuş1l:!11iwl,anlıktepkisel tutııl1lla.r.içeı;i i'rı4:.e. bulul1:ınak yerine,.uzun.. erimli J~P1()p.Q!WtiI%ıar~gYJiştirmeleri önerilmektedir; Bu noktada.türlçiye: de siviltoplum örgütlerinin payınadüşen sorumlultıiç, İnternet'in.ne anlamageldiginikamuoyuna aktarmak kgrrusıında yepiye.farklı politikalar geliştifillek,daha genjş bir zeminde Milli olnıak üzere ilgilikurumlarla. işbiı:ljguçerisinde çalışmaktır.aynca.lıem.etki alanı,. hem insanlçaynagı'ııem de finansal güç. anlamında alçaı<gö~ nüııüplan ancak.yararh somuı,çıktıhınolan pı;qjelerinçogaltılması ve bııkonudasıvil toplum örgütlerinedestek olııı:ım<ısıgerekmektedir.ı. Bir diğer.önefi ise, sivil izı~dikleri mexçut ses. verme.pqlitikasına'.i1işkindir; Bu örgütlerin. yayınladıkları bildirgeler, protesto. metil'lı~ffi"tartışrııa~~\. l[ıtporlar biiyük.çoğunlpjçta; tnternet ortamında dolaşıma soki:!jrnaktadır. Anca-}ç. buradaki temel sortl~.jnternetortaınında bu.pilgilere ulaşffi<ılei:işıne oian;ı.ğına şahip yurt ~ taşların zal~nbu türdenbir bilinçlenme ihtiyacıiçerişil1d~ol111.ai11aicı.rıdır. BirleşmişiNIllletler'in (j Enformasyon.. Ekonomisi. RapQru (InfQmıation Econonıy Report) verilerine göre Türki ye 'de bir şekilde İriterneterişimi gerçekleştifen nüfusun 16 milyon oldugu düşünülürse, İnternet konusunda toplumu bilinçlendirmeye, önyargıları yıkmaya. dönük projelerin ana akımmedy;ı.da velveyageniş kitlelere erişimi müm1<iln kılan başka mecralarda yürütülmesi doğruhedef kitleye ulaşılması açısındananlamlı olacaktır. Dolayısıyla,Türkiye'de İnternet' e erişim ve erişim mekanlım konusunda STK' ların ütetecekleri teknppolitikalar, İnternet'e erişim olanaklarmınucuzlatılmasını, cinsiyetier, sınıflar ve bölgeler ara.smda kullanım olanaklarınıneşitjjirşekildeyqygmlaştınimasını, özev~k1ekl.lllanım biçimlerinin eleştirel medyaokuryazarlığiyla geliştirilmesini"l1itelikli.içerik üretiminin desteklenmesini kapsamabdtr.. Örneğin, TürkselK<ıyaBensgbir ve, Mete Yıldız'm TürKiye gen~lindehizmet veren İnternetkafelerde yüzde onluk temsil oranıy la. ger.çeldeştirdikleri kapsamlı alan çahşmasınınsonııcu:ııda, İnternet kafelerin Türkiye ',de mevcut sayısal uçurum soruutınu çözmektekamusal erişim noktaları olarakpotansiyeli oldugu saptan " -.,--' , ~ l ı:şşe(pıe.lllstitute.~fele('trical mıd Electrm!ics4'lıgiııeecs)Elektrik ve Elektronik MühendisieriEnstitüsü ODTÜÖğrenci Kolu'nun MEB ve AB tarafıııdandesteklen~nbilişim Kulüpleri Projesi kapsamındapilot. 'olarak~seçhenokuııarda imkanı kısıtlı g~nçleri bilişim tekiıolojileriyle tanıştırmak hem de devletin bu alana yaptığıyatınmınetki ii kullanılmasını sağl<lltlakişin.çeşitli.uygulama çalışmaları yapı ımıştır. Konuyla jlgili aclresiııdeçıkan habere göre "Ankara Şehit Pamir NurtLisesi'nde kurujanilk bilişim kulübü tarihinde eğiıimlerine başlıyor. Yoğunçalışmalar soonucunda bugu:nlete.getif.rligimizprojemizde ODTÜöğrencileri gönülli! t:ğitim'vereceklet,yine eğitim araçları olarak OD't'Ü öğrencilerinin hazıiladığı dersprogramı ve konu anl~trn1u kitaıı.i1e eği,tirn."cd"ierikullanılacak"tır. Erişimtarihi J3 Ağustası007. ~.. ~..

17 Türkiye 'de İnternet Kaleler 129 mıştır (2005). İnternet kafelerin bu potansiyelini etkinleştirmek için, yasal, teknik ve işletmecihkle ilgili sorunlarını çözmek gerekmektedir. İnternet kullanımında yurttaşın korunması ve denetlenmesi gerektiğine iliş~ kin mevcut egemen bakış açısı daha önce açıklandığı üzere, ana akım iletişim paradigmasında, özellikle güçlü etkiler araştırmaları ile geleneksel kitle iletişim araçlarına, şimdi de yeni medyaya atfedilen etkili rolden beslenmekte, iletişim sürecinin gerçekleştiği toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel bağlam ile bunların bireyin kimlik tasarımları ile zihin örüntüsünün şekillenmesindeki karşılıklı rolü ihmal edilmektedir. Oysa, Peter Dahlgren'in de dikkat çektiği gibi sivil bir kültürde kimlikler etkili ve etkin toplumsal ve siyasal aktörler olarak tanımlanmalıdır; bir demokrasinin sağlıklı olup olmadığı. yurttaşların çoklu benliklerinin kurulması ve olanaklılığına bağlıdır (2000: 328, 339). Bu nedenle, bireyin gündelik yaşamda sivil kültür içinde yaptıklarının sorumluluğunu alması ve özdüşünümsel bir bakış açısı geliştirmesi için gerekli "zemin"in sağlanması gerekmektedir. Bu zeminin kaynaklarının nelerden beslenebileceği sonuç bölümünde tartışılacaktır. Türkiye'de İnternet Kafelerin Kullanıcıları Ankara Mikro Ölçeğinde Alan çalışması Türkiye'de İnternet Kafelerin Kullammı Üzerine Literatür Değerlendirmesi Türkiye' de İnternet kafe kullanım biçimleri, mekan ve kullanıcı ilişkisi üzerine yapılan araştırmaların sayısı oldukça sınırlıdır. ııı Bu çalışmaların ortak noktaları, belli bir kent ölçeğinde İnternet kafelerin kullanıcı profilini, kullanım nedenlerini ortaya çıkartmak ve bu mekanların devlet eliyle düzenlenmesine ilişkin bir takım öneriler geliştirmektir. Örneğin, Gören'in alan araştırmasında Ankara'da ve Eskişehir'de İnternet kafe kullanıcısı olduğu saptanan 22'sİ erkek, l3'ü kadın kullanıcıyla derinlemesine görüşme yapılmıştır. Bu çalışmada İnternet' e ilişkin kadın ve erkek kullanıcılar arasındaki kullanım farkları ile mekam kullanım biçimleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Gören, cinsiyet farkına dayalı kullanım amaçlarının yanı sıra mekanı kullanmaya gelenleri kullanım amaçlarına göre dört alt gruba ayırmıştır: İlk grup, İnternet kafeleri yerel ağ or 211 Bu konuda YÖK Tez kataloğu tarandığında şu tezlere ulaşılnuştır: Çağlayan, Savaş (2001), Enformasyon Toplumu: İnternet Kafeler ve Kahvehanelerin Karşılaştırmalı Araştırması, İzmir, Ege Üniversitesi S.B.E. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi; Gören, Demet (2003), Yeni İletişim Teknolojisi Olarak İnternet Kafeler ve İnternetin Kamuya Açık Alanlarda Kullanılması, Ankara, Ankara Üniversitesi S.B.E. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi; Sevindik, Tuncay (2003), İnternet Kafeye Giden Bireylerin İnternet Kafelerden Beklenti Düzeyleri, İnternet ve İnternet Kafeleri Kullanma Amaçlarının Belirlenmesi (Elazığ İli Örneği), E lazığ, Fırat Üniversitesi S.B.E. Yayınlanmanuş Yüksek Lisans Tezi; Gümüş, Çetin (2003), İnternet Kafelerin (Dijital Kütüphaneler) Denetlenmesi ve Eğitim Amaçlı Kullanınunın Teşvik Edilmesi, Elazığ, Fırat Üniversitesi S.B.E. Yayınlanmanuş Yüksek Lisans Tezi.

18 BO Ahıme İdaresi Dergisi. tamında.!()) 'unoynamak~i~ill; ikincigrup.. bilgisayax~v$!.iriteı#jehenşimihakkında bilgi editı1liek.. için1üçünc.ikgrup~. bilgisayar kullanmal<':için?dprdüneügrupise internet~tişiı:rıi içii}kullııl1:qıaktadır. (2003:.114).tlkgı;uJ~1ı11,JIi~ernet. kafelerde kalma: sür~şi dj;ğ~rlyriile göre daha fazladır. Çünkü\yer~!{~ğ()rtal'l1,lnda oyun oynamaedio:ıijbirb~un.oturumunun tamaınlanmasınaye..qyupd.a verilen görevleri eıı kısa sijrede. haşarıylagerçekleştirnıe:ye bağlulır.ilkgruııkljljanıcılarınço,. ğurılukla yaşarasındakierkyklerdenoluşiuğu ve bu kullanıcılarındiğer kullanıcılarla birlikte çokluortamdaoyun.oynama ediminden hoşlandrklarısap: tanınıştır. İkinci grup kullanıcılarınevlerinde bu teknolojik olanaktaııyaradan.. malarmın mümkün olmadığı ve butekrıolojileri tanımak için İnternehkafelere g~ldiğisaptanmıştır (2003: 116}Dçüncü grup kullanıcılar ise, evlerinde bilgisayar.çinnanım! ve İnternet ağ b,!ğlantısl01anağı olmayanancak bu teknolojileri kullanma bilgi ve becerisine sahipkişherdenoluşmaktadır (2003: 118).OöJ. düncü.gı'qpsa.; evletindy; bilgisayar donanınıınaşahip,qlnıakla birlikte. bu rnekaulara.inıemeteı::işiminisağlamak için.. gelme1(tedir.,bu. grup.'. kullal11cılar İnternet üzerindengereksinim duydukları veri kaynaklannııa,n1ınakta; e-.posta hizmetiniveya sohbethizmetlerini kullanarak i1~tişimgereksinimlerinigider~ mekte; işbaşnlı.rusılt~a:pın:akta.vebubaş\'urulan.taıci:ıj"etin~ktedir(2003:1t9). Gören ça:hşmasının sonunda Türkiye' deki İntemetJ~ı,l{eletislJn.d:ukıanhizmetleri ve nitelikleri. göz önüne alarak iki gruba ayırmakradır:tık grup, bilgisayar ve İnternet kullanım olanağımen ucuz şekildesunan ticari mekanlar iken~ikinci. grup. bir kafe ortarın içinde.bilgisayar ve İnternet kullanımolanağı temineden mekanlardır (2003: ). Qören, Türkiye'de İnternet kafelerin Vııdığını Cinsiyetler, sınıflar ve bölgeler arasındaki sa.yısal uçurumun giderilmesinde bir katkıolarak düşünmektedir (2003: 127; ). Ancak, bu ticari mekan lar yerine, hükümetlerin, yerel yönetimlerin ve özelkuruluşların düşük ücretle yada hiç ücret.:ödenmeden İnternet'e. erişim olanağı sağlayacakkamusal teknoloji metkezletininkutuliiia:stnındesteklenmesini önerm~ktedir (2Q03: 134). Çaği.ayan;jzmir}nikroölçeğinde İnternet kafekıılıanıc:ı)f\{ıylahayat hikayesi anlatımqıö,ntenli,y1eyaptığı ve kullanunbiçimleripige1enekselkahyeha,ne küi~ türü. İle karcşrlaştırdığıalan.çalışmasının.sonunda 'fjir~iye'.de İPternet kafelerin kullanım Jıeclenıerinişu.. şek11de saptamıştır: İnternet kafelerde.ağ. bağlantı hizınetininevleregöre daha hızlıolması, kullanıcının saat başına makulbir.kullamm ucreti ödemesi, toplumsallaşmaya olanak tanıyan bir mekan olması (2001: 216). Çağlayan, İnternet kafelerin varlığının Türkiye' de bilgisayar okuryazarhğınıatttırdığım düşünmektedir:internetkafekr İ9inönerdiğid(!Iıetiuıise İntern~t içeriğine eıişimin fiitreleme~şeklindeteknoıojik qenetimdir (2001: 217). Tuncay Sevindik' in Elazığili örneğinde, İnternet kafe kullanıcılarının profiileri ve bu melcanlardan beklentileriüterine.gerçelcleştir.diğialapça.lışmasıhda <ı.nket yöntemi.:kuuanılarak, araştırmacıya.. göre iniernet'kafelerincişletrnesinde ve sunulanhtzınetteliçeriktevarolanbirtakım tefu~~sqrj1i1rars<iptanmıştır.se~

19 Türkiye'de İnternet Kaleler 131 vindik, İl Emniyet Müdürlüklerinde "İnternet Polisi" birimlerinin kurulmasını; İnternet kafelerin oyunlu ve oyunsuz şeklinde değil, on beş yaş altı ve on beş yaş üstü olarak ikiye aynımasını; her ilin emniyet biriminin İnternet kafelerdeki bilgisayarları uzaktan denetleyecek denetim yazılımlanna sahip olmasını önermektedir (2003: 114':'115). Çetin Gümüş de Sevindik gibi benzer bir şekilde İnternet kafelerin denetlenmesini önermektedir (2003). Sevindik ve Gümüş'ün araştırmalannda İnternet' e ve İnternet kafelere bakış açısı ana akım medyanın konuyailişkin ürettiği ve dolaşıma soktuğu kalıpyargılardan beslenmektedir. Üstelik, Gümüş'ün alan araştırmasını gerçekleştirdiği Elazığ İli Vilayet Makamı'na araştırması ile ilgili yazdığı dilekçede,. İnternet kafelerin kumarhaneler gibi işletildiği, ahlakdışı yazışmalann ebeveynleri tedirgin ettiği öne sürülmekte ve buralardaki disketlerin incelenmesi, polislerin bu mekanlara baskın yapması önerilmektedir. Gören, Çağlayan, Sevindik ve Gümüş'ün çalışmalanndan farklı olarak Bilge Yeşil'in 2000 yılında İstanbul mikro ölçeğinde 10 İnternet kafe sahibiyle yaptığı görüşmeleri özetlediği çalışmasında, İnternet kafelerin devletin baskıcı aygıtlarıyla düzenlenmesi eleştirilmekte, bu kamusal erişim mekanlannda "devletin bütünlüğü ve bölünmezliği" ( ) adına yapıhin denetimin özel alandakikullanım biçimlerini (özellikle pornografi içerikliweb sitelerine erişim gibi) kapsamamasını bir çelişki olarak tanımlanmaktadır. Aynca Yeşil de çalışmasında Türkiye'de İnternet kafelerin çoğunlukla bilgisayar oyunlan oynanmak için kullanıldığını saptamaktadır (2003: 123). Yıldız ise, İnternet'e erişimin bir kamu politikası olarak desteklenmesi gerektiğiiıi öne sürmekte, küresel ekonomiyle bütünleşme gereksiniminin, kamu hizmetlerinin sayısallaşmasının ve kamu idaresinde yönetişim anlayışının giderek ağırlık kazanmasının ağ kültürüne geçişi zorunlu kıldığını belirtmektedir (2002: 77-78). Türkiye'de kamu karar vericilerinin "herkese erişimlhizmet" ilkesi çerçevesinde İnternet'e erişim olanağını desteklemesini öneren Yıldız, Türkiye'de İnternet kafelerin varlığının sayısal uçurum sorununun kısmen ve geçici olarak çözülmesine bir katkı olduğunu düşünmektedir. İnternet oıtamıyla tanışiklığınbilgisayar okuryazarlığı sorununun aşılmasına yardımcı olabileceği öne sürerken, İnternet ortamı için Türkçe içerik üretiminin desteklenmesini, devletin bir kamu politikası olarak İnternet erişim olanaklannı arttırmasını ö nermektedir. Yıldız'ın çalışmasında İnternet kafelerin yaygınlık kazanmasıyla birlikte, erişilen içeriğin denetlenmesi sorununun ortaya çıktığı saptaması ile verdiği ülke örnekleri Türkiye'deki tattışmalan değerlendirmek açısından anlamlıdır: Örneğin Çin, Temmuz 2001'de 2000 İnternet kafeyi kapatmış ve 6000 kafenin etkinliklerini yeniden düzenlemek içingeçici olarak durdurmuştur. Aynı yıl Mayıs ayında, İran'da 1500 İnternet kafeden 400'ü kapatılmıştır.

20 132 Anıme İdaı-esi Dergisi Ankara.Mfkı~'tfc~lç~~~ijd~.I~terne(Kafelerin K~ı~nııW:~i~~~ti Çalışı.::n<ıntnc~b.u..~hsrruJ.Jda' Ankara. mikroölçeğinde ge:rçejdeştiıileh bir. alan çalışmasımnsonu.glarım.aktımnak, hem Türkiye 'deitnternelka.felerj; en çok kullaıtdığı gözlenılenen, gençlel'in ve çocuktarin kumimrrı hiçim.1erlni.görebilmek, hem çalışınanııı ikinci.böıültıünde.önetilen ve SOIlJlç.kısmmda/taıtışılacakolan yeni.bir bakış'/a.çjsımkavtayabilmekiçillc.xararlıdıt. Bu.aHınçahşınası, o:-i.Qüz eğitim-öğretim dönimin,de.başkent Üniversitesi İletişimF<).küHesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencileri tarafından Halkla İlişkil~rde Araştırma Yöntemleri (HİT307) adlı lisans dersi kapsamında çalışmanın girişbölümünde belirtildiği üzere.nitel aı-qştırmayöntemlerindenodakgrupgöl'üşmesi tekniğiylegerçekleştirilnıiştir.odakgrııp görüşmesi tekniğini açıklayacakolursak, sayılan 6-9 veya 5~LO aı-asındadeğişen kişilerden oluşanbirgnıba, yarı yap ı lal1(hn1mış soruların araştırmacının eşliğipdesqıt:ı1wasıve _~ı-up.. üyelerinin yüzytizeyürütülentartışmillara katılması tekniğine. dayanan nitel bir veri toplama yöntemi4ir(sarantakos 'tan akt. KÜl1}betçığlu,ıOQ5:.1 17,.Mann ve Stewart, 2.002: ~)9).13u tartışmalar sırasında araştırmacı modemtör. (yönlendirid,kolaylaştıricı) olarakçalışmaya katılır. Araştırma.ekibinden bir kjşinin gözlemci olarak çalışmayaeşljketmesi de tercih edilir.. Qdak.gı-up.görüşmesinin, nitel bir veri toplaınatejmiği olarak olumlu özelliklerini.şuşekilde sıralamak miimkiındür: Odak grup görüşmesindekatılımcılar belli bir birömekliğisağlarlar. Odak grup görüşmesinde katılımcılar arasında diyaloğun ve etkileşiminkısa sürede gerçekleşmesi gereklidir. Ancakbu şekilde kısa sürede çok sayıdciinşanla görüşme olanağı elde edilmişolur. Ayrıca grup içerisinde doğacak etkileşimden de yararlanılarak öngörülıneyenyehi araştırma soruları da tartışılmaya açılabilir. Odak grup görüşıne tekniğinin en olumsuz özelliği ise, bazı katılımcıla~ rın grup dinamiği veya baş~a nedenlerle suskun kalması durumudur. Alan ar<,lştırması]:tkim-aralık 2006 tarihleri arasındaa.nkara'n,ıri Etlik,. Kızılay, Kurtııluş,Beşevler,İncirli, Gülveren, Yenimahalle, Koı:ukent, Altındağ, Konutkent,Ayraııcı, Bah~e1ieyler, Ayaş, Bilkent,teçiören,. Birlik Mahallesi, Kava!<lıdere,ÇayYolu, Yiizüncü Yıl vetandoğangibi semtvecilçelerinde toplam 38 aclet.intemetkilfe<ie yürütülmüştür. Bu İntemet ka-felerde,jo yaşından başlayarak 24 yaş V~ üstüne kcldartoplam 206kWyle()dakcgrup.gÖrüşmetekniği.kunamlarak nitel alan araştırması yapılmış, gençlerin İntemet. kafeleri kul1ammbiçimleri, nedenleri ve bumekanlarda gelişen ilişkilerile etkileşiminçeşitli boyutları 0l1ayaçıkartılmaya. çalışılmıştır. Görüşme yapılan kişilerin.180'1 erkek,26' sıkadındır. Bu kişilerden118'nin evinde bilgisayar varken, 88 kişinin evinde ise bilgisayar bulunmamaktadır kişinin.evinde bilgisayar olması hiç de azımsanmayacak bir rakamôır. 21 Araştırmaya katılanların meslekleregöre 21 Burakarnl;ınıı Aııkara'daki biralan araştırmasının sonucuolarakomya.çıktfğınısürekli hatıtlarnak gerekir. Türkiye' de "ııayısa1uçuı'urn" nedeniyle. başkabir yerleşirnbirirnindeerişimve sahiplik dü~yinde çok farklı

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar İletişim Teknolojileri ve Toplum Dersin Adı İletişim Teknolojileri ve Toplum Düzeyi Lisans Öğretim Elemanı Doçent Dr. Funda Başaran Özdemir Dersin Amaçları Teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( )

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( ) 08.300.001 08.300.002 08.300.003 08.300.004 08.300.005 Gazetecilik ve İdeolojinin İnşası: Ulusal Basın ve Kuzey Irak Operasyonu' nun Temsili 'Mitoloji-Kültür-İletişim-Simge'' Bağlamında İtibar ve Güç Simgesi

Detaylı

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013 Sosyal Medya Riski ve Denetimi Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Sosyal Medya Kavramı Anket Soruları Sayfa 2 Sosyal Medya Kavramı Geleneksel

Detaylı

YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2017-2018 DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ (I. Yarıyıl) YMG501 YMG503 İletişim Kuramları İletişim Kuramları dersi, anaakım ve eleştirel iletişim

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı ALI HAYDAR DOĞU KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI, ENFORMATIK BÖLÜMÜ TRABZON Bilgi Toplumu Stratejisi Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşüm

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği Özet: F. Çağdaş İslim* Cansu İslim * İnternet yaşadığımız çağın şüphesiz en temel gerçeklerinden

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği)

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 129-146, ELAZIĞ-2003 İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA

Detaylı

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI Basın Bülteni 16 Mayıs 2017 TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI Türkiye de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı araştırma olan Türkiye deki Gençlerin

Detaylı

Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları

Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları . Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları Dijital Medya İçerikleri Ne Kadar Güvenli? Dr. Şahin BAYZAN İnternet Daire Başkanlığı 06/12/2016 - İstanbul TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANICILARI İnternet Kullanıcı

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( )

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( ) 08.300.001 08.300.002 08.300.003 08.300.004 08.300.005 Gazetecilik ve İdeolojinin İnşası: Ulusal Basın ve Kuzey Irak Operasyonu' nun Temsili 'Mitoloji-Kültür-İletişim-Simge'' Bağlamında İtibar ve Güç Simgesi

Detaylı

Dijital Kuşaklar Dijital Kuşaklar Nasıl Çalışılmalı?

Dijital Kuşaklar Dijital Kuşaklar Nasıl Çalışılmalı? Dijital Kuşaklar Dijital Kuşaklar Nasıl Çalışılmalı? Prof. Dr. Mutlu Binark/Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Şule Karataş/Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi TBD 32 Ulusal Bilişim Kurultayı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1 İÇİNDEKİLER Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii K I S I M I... 1 Ortamı hazırlamak... 1 B Ö L Ü M 1... 3 Giriş... 3 Gerçek dünya araştırması nedir?... 3

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

Siyasal İletişim Kampanyası (PR 432) Ders Detayları

Siyasal İletişim Kampanyası (PR 432) Ders Detayları Siyasal İletişim Kampanyası (PR 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasal İletişim Kampanyası PR 432 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

NETAŞ. Nesnelerin İnterneti ve Makineden Makineye Kavramları için Kilit Öncül - IPv6. 12-13 Ocak 2011. Zafer Halim Yiğitbaşı

NETAŞ. Nesnelerin İnterneti ve Makineden Makineye Kavramları için Kilit Öncül - IPv6. 12-13 Ocak 2011. Zafer Halim Yiğitbaşı Ulusal IPv6 Protokol Alt Yapısı Tasarımı ve Geçiş Projesi 12-13 Ocak 2011 Nesnelerin İnterneti ve Makineden Makineye Kavramları için Kilit Öncül - IPv6 Zafer Halim Yiğitbaşı İçerik Giriş Yakın Gelecek

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Gazetecilik I PR 491 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE ÜNİVERSİTE VE EMNİYET İŞBİRLİĞİ: BİR EĞİTİM SÜRECİ

BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE ÜNİVERSİTE VE EMNİYET İŞBİRLİĞİ: BİR EĞİTİM SÜRECİ BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE ÜNİVERSİTE VE EMNİYET İŞBİRLİĞİ: BİR EĞİTİM SÜRECİ Öğr. Gör. Utku KÖSE Uşak Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Merkez / Uşak utku.kose@usak.edu.tr Öğr. Gör. Durmuş

Detaylı

Türkiye'de Yerel Medya (PR 329) Ders Detayları

Türkiye'de Yerel Medya (PR 329) Ders Detayları Türkiye'de Yerel Medya (PR 329) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türkiye'de Yerel Medya PR 329 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI Suç gelirlerinin aklanması

Detaylı

Emekliler her gün 1 4 saatlerini internette geçiriyor. Emekliler günde 1 4 saat bilgisayar başında. Emekliler bilgisayar ve interneti seviyor

Emekliler her gün 1 4 saatlerini internette geçiriyor. Emekliler günde 1 4 saat bilgisayar başında. Emekliler bilgisayar ve interneti seviyor Basın Bülteni Banu Sürüel, Capitol Halkla İlişkiler Gaye Kökten, Intel Türkiye Tel: 212 339 83 83 Tel: 212 349 15 00 banu.suruel@ogilvy.com Gaye.Kokten@intel.com Emekliler her gün 1 4 saatlerini internette

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI AĞUSTOS 2016

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI AĞUSTOS 2016 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI AĞUSTOS 2016 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Projesi

Kütüphan-e Türkiye Projesi Kütüphan-e Türkiye Projesi Sunum Planı Haziran dan bu yana yapılan çalışmalar Tanıtım Çalışma Grubu Eğitim Çalışma Grubu BİT Çalışma Grubu Etki Değerlendirme Çalışma Grubu Aralık ayı bölge toplantıları

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 312032000001407 3 0 0 3 5

Öğretim planındaki AKTS 312032000001407 3 0 0 3 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Toplumsal Söylem ve Eleştirel Düşünce Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 3120320000007 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları )

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları ) ÇOCUK VAKFI NDAN ZEKÂ ve YETENEK KONUSUNDA ÜLKE ÖLÇEKLİ ÖNERİLER (Yeni Bir Anlayış, Yeniden Yapılandırma ve Yeni Modellerin Geliştirilmesi) -Ön Bilgi Notu- ( 3 Ağustos 2017 ) Önerilerin Amacı Çocuk Vakfı

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Kitle iletişimi ve Kültür 213032003110513 3 0 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS Kitle iletişimi ve Kültür 213032003110513 3 0 0 3 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Kitle iletişimi ve Kültür 213032003110513 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI

B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı : Meral UYSAL Doğum Yeri : Hendek Doğum Tarihi : 01.07.1957 Yabancı Dili : İngilizce Uzmanlık Alanı : Yetişkin Eğitimi, Halk Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI

Detaylı

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY-YB 502 Türkiye de Bölgesel ve Yerel Gelişme Politikaları

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY-YB 502 Türkiye de Bölgesel ve Yerel Gelişme Politikaları Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY-YB 502 Türkiye de Bölgesel ve Yerel Gelişme Politikaları Zorunlu 3+0 3 8 AKTS Kredisi Toplam 8 DERS BİLGİLERİ Ders

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011 SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım 2009- Eylül 2011 ESKİŞEHIR TEPEBAŞI BELEDİYESİ NCE YAŞANABİLİR BİR KENT Güçlü Dayanışma içinde Kendi yaşamını etkileyen kararlara katılımı olan bir toplum

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

DERS PROFİLİ. İnternet ve Siyaset POLS 377 Bahar Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat

DERS PROFİLİ. İnternet ve Siyaset POLS 377 Bahar Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İnternet ve Siyaset POLS 377 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Facebook / SivilDusun Twitter / SivilDusun YouTube / sivildusunab Instagram / sivildusun Çalışmalarınızla ilgili duyuruları haber@sivildusun.eu adresine iletebilirsiniz.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 24.08.2011 Karar No : 2011/DK-14/461 Gündem Konusu : Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha Yerel Kalkınma ve Yerel Aktörler Doç.Dr. Orhan AYDIN KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü TTSO Danışmanı Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

2015Yılında Bilinmesi Gereken 5 Önemli Dijital Trend

2015Yılında Bilinmesi Gereken 5 Önemli Dijital Trend DIGINEWS 2015 2 2015Yılında Bilinmesi Gereken 5 Önemli Dijital Trend Temel bazı trendler 2015 te de değişmeyecek, fakat daha çok kabullenilmeleri ve akılda tutulmaları gerekecek. Mobil Aramalar Çapraz

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. HALİL MUTİOĞLU

Yrd.Doç.Dr. HALİL MUTİOĞLU Yrd.Doç.Dr. HALİL MUTİOĞLU Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1989-1993 Doktora İstanbul Üniversitesi

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Medya Okuryazarlığı Dersi Hizmet İçi Eğitim Programı /Antalya Dr.Ebubekir ÇAKMAK Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Medya Okuryazarlığı Dersi Hizmet İçi Eğitim Programı /Antalya Dr.Ebubekir ÇAKMAK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Medya Okuryazarlığı Dersi Hizmet İçi Eğitim Programı /Antalya 2015 Dr.Ebubekir ÇAKMAK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Medya nedir? Medya Okuryazarlığı Dersi Hizmet İçi Eğitim Programı /Antalya 2015 Medium

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

ETG Danışmanlık. Şirkete Genel Bakış. Technology Evaluation Centers

ETG Danışmanlık. Şirkete Genel Bakış. Technology Evaluation Centers WWW.TECHNOLOGYEVALUATION.COM Şirkete Genel Bakış ETG kendini, danışmanlık hizmetleri, en iyi endüstri uygulamaları, endüstri şablonları ve yazılım dahil olmak üzere endüstriye özgü çözümlerle müşterilerinin

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSY4163 GÖÇ SOSYOLOJİSİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE Dersin işleniş yöntemi

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan MMR 446 Seçmeli 2 0 0 2 3

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ PROF. DR. HASAN ERTÜRK SKB DANIŞMA KURULU ÜYESİ herturkulu@hotmail.com YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME 1970 LER KATILIMCI BELEDİYE HALKIN KATILIMI BİREYSEL ŞİKAYET VE TALEPLER

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 24/08/2011 tarihli ve 2011/DK-14/461 sayılı Kurul Kararı ile GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı, tercihe dayalı Güvenli İnternet Hizmetine

Detaylı

İletişimin Sınıflandırılması

İletişimin Sınıflandırılması İletişimin Sınıflandırılması Toplumsal ilişkiler sistemi olarak Kişiler arası Grup i Örgüt i Toplumsal Grup ilişkilerinin yapısına göre Biçimsel olmayan (informel) / yatay Biçimsel / Formel) /dikey Kullanılan

Detaylı

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: Bilgi Paylaşım Araçları 8.-14.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul 1- İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu bilgi paylaşım

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Emin Sadık AYDIN Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 20 Mart 2013 Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri Paneli -

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı ODTÜ KKM Ayla ALTUN ayla@metu.edu.tr Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, 16 Mart 2009 TOPLANTI PROGRAMI I. BÖLÜM (14:00 15:00) : 5651 Sayılı Kanun Hk. Genel

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA 1 Giriş Bu bölümümde günümüzde en çok kullanılan Web araçları tanıtılacak ve anlatılacaktır.bunların eğitimde, özellikle uzaktan eğitimde nasıl kullanıldığından

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı