Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ULUSLARARASI UYUÞMAZLIK ÇÖZÜMÜNDE USUL, UYGULAMALAR ve GÜNCEL SORUNLAR INTERNATIONAL DISPUTE RESOLUTION: PRACTICE, PROCEDURE and PROBLEMS Ankara, Türkiye 9 Ocak Ocak Ankara, Turkey 9 January January Konferans : Türkiye Barolar Birliði Ankara Barosu IDR Group Ýþbirliði ile düzenlenmiþtir. Yer: Crowne Plaza Hotel, Akköprü Migros Yaný Ankara Conference organized by: The Union of Turkish Bar Associations The Ankara Bar Association The IDR GROUP Venue: Crowne Plaza Hotel, Next to Akkopru Ankamall Ankara

2 9 Ocak : 1. GÜN Kayýt Açýlýþ Konuþmasý Özdemir Özok (Türkiye Barolar Birliði Baþkaný, Avukat) Konferans Tanýtýmý Anthony Connerty, IDR Group 1. Oturum Baþkaný: Vedat Ahsen Coþar (Ankara Barosu Baþkaný, Avukat) Oturum Uluslararasý Ticari Uyuþmalýk Çözümü: Uluslararasý ticari tahkim kurumlarý; ad hoc tahkimi ve tahkimin geleceði. Giovanni de Berti "Milan Ulusal ve Uluslararasý Tahkim Merkezi ve bir Ýtalyan Uygulamacýnýn Deneyimleri" Xing Xiusong "Çin Tahkim Kurumlarý ve Çin Uygulamasý Deneyimleri" Anthony Connerty "Türk Taraflarýn Katýldýðý Örnekleri De Ýçeren Uygulamanýn Iþýðýnda Kurumsal ve Ad Hoc Tahkim" Kahve Arasý 2. Oturum Baþkaný: Seçkin Arýkan (Ankara Barosu ADR Merkezi Baþkaný, Avukat) Oturum Yerel ve Uluslararasý Uyuþmazlýk Çözümü ve Lex Mercatoria 'nýn rolü. Yargýç Thomas Mensah "Baþlýca Yerel ve Uluslararasý Mahkemeler" Profesör Dr. Ali Ulusoy Profesör Dr. Arzu Oðuz "Lex Mercatoria'nýn Uluslararasý Uyuþmazlýklardaki Rolü" 3. Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Turgut Kalpsüz Oturum Ýnþaat Endüstrisinde Uyuþmazlýk Çözümü John Tackaberry QC Prof Dr. Ziya Akýncý Kahve Arasý 4. Oturum Baþkaný: Musa Toprak (Türkiye Barolar Birliði, Avukat) Oturum Petrol ve Gaz Endüstrisinde Uyuþmazlýk Çözümü Profesör Munir Manurizzaman Reza Mohtashami

3 9 January : DAY Registration Welcom Address Özdemir Özok (Attorney at Law, President of the Union of Turkish Bar Associations) Conference Overview Anthony Connerty, IDR Group Chairperson of Session 1: Vedat Ahsen Coþar (Attorney at Law, President of the Ankara Bar Association) Session 1 International Commercial Dispute Resolution: The international commercial arbitral institutions; ad hoc arbitration; and the future of arbitration Giovanni de Berti "The Milan Chamber of National and International Arbitration: the experiences of an Italian arbitrator." Xing Xiusong "China: arbitration institutions and arbitration practice in China." Anthony Connerty "Institutional and ad hoc arbitration - and examples of international ad hoc arbitrations involving Turkish Parties." Coffee Break Chairperson of Session 2: Seçkin Arýkan (President of Ankara Bar Association ADR Center, Attorney at law) Session 2 IInter-State Dispute Resolution - and the role of Lex Mercatoria Judge Thomas Mensah "The major tribunals: the International Tribunal for the Law of the Sea; the International Court of Justice; the Permanent Court of Arbitration; and the European Court of Justice." Professor Ali Ulusoy Professor Arzu Oðuz "The role of Lex Mercatoria in international disputes." Chairperson of Session 3: Professor Turgut Kalpsüz Session 3 Dispute Resolution in the Construction Industry John Tackaberry QC Professor Ziya Akýncý Coffee Break Chairperson of Session 4: Musa Toprak ((Union of Turkish Bars Associations, Attorney at Law) Session 4 Dispute Resolution in the Oil and Gas Professor Munir Manurizzaman Reza Mohtashami

4 10 Ocak : 2. GÜN Oturum Kararlarýn Uygulanabilirliði 5. Oturum Baþkaný: Özcan Çine (Türkiye Barolar Birliði Hukuk Ýþleri Müdürü, Avukat) Profesör Guido Carducci "Newyork ve ICSID Konvansiyonuna Göre Uluslararasý Tahkim Kararlarý" Serhat Eskiyörük "Devletler ve Devlet Kuruluþlarý Aleyhine Verilen Kararlarýn Ýnfazý" Kahve Arasý 6. Oturum Baþkaný: Þamil Demir (Alternatif Uyuþmazlýk Çözümleri Derneði Baþkan Yardýmcýsý, Ankara Barosu ADR Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi, Avukat) Oturum Türkiye 'de Tahkim ve ADR Profesör Dr. Cemal Þanlý "Türkiye 'de Tahkim Uygulamasý ve Prosedürü" Yard. Doç. Dr. Mustafa Özbek "Yeni Arabuluculuk Yasa Tasarýsýný ile birlikte Uyuþmazlýk Çözümünün Türkiye 'deki Geleceði" Kapanýþ Konuþmalarý IDR GROUP HAKKINDA Güneþ Gürseler (Türkiye Barolar Birliði Genel Sekreteri, Avukat) Ahsen Coþar (Ankara Barosu Baþkaný, Avukat) Anthony Connerty, (IDR Group) Konferans Kapanýþý THE IDR GROUP Uluslararasý uyuþmazlýk çözümü uzmanlarýndan oluþan küçük bir gruptur. Grup üyeleri, birçok ülkeden avukatlar, hakemler ve diðer profesyonellerden oluþmaktadýr. IDR Group kar amacý gütmeyen bir organizasyondur.

5 10 January: DAY 2 Chairperson of Session 5 Özcan Çine (Union of Turkish Bar Associations, Head of Legal Department, Attorney at Law) Session 5 The Enforcement of Awards Profesör Guido Carducci "International Arbitral Awards under the New York and ICSID Conventions" Serhat Eskiyörük "The Execution of Awards against States and State Entities" Coffee Break Chairperson of Session 6: Þamil Demir (Vice President of Ankara ADR Association, Member of Ankara Bar ADR Center) Session 6 Arbitration and ADR in Turkey Professor Cemal Þanlý "Arbitration practice and procedure in Turkey" Dr. Mustafa Özbek "The future of dispute resolution in Turkey following the new Mediation Act" Closing Remarks About the IDR Group Güneþ Gürseler (Attorney at Law, Secretary General of the Union of Turkish Bar Associations) Ahsen Coþar (Attorney at Law, President of the Ankara Bar Association) Anthony Connerty, IDR Group Closing of the conference THE IDR GROUP iis a small group of international dispute resolution specialists. The Group was launched in April 2008 at a Reception in the Houses of Parliament. The membership of the Group is made up of arbitrators, lawyers and other professionals from a number of countries around the world. The IDR Group is a not-for-profit organization. (www.idrgroup.org)

6 Yabancý Konuklarýmýz Hakkýnda Giovanni de Berti Ýtalya Barosu ve Gray's Inn, Ýngiltere Barosu, Ýtalya ve Ýngiltere Barolarýna kayýtlý avukat. Tahkim Kurumu (CIARB) Arabuluculuk Komisyon Baþkaný görevleri dýþýnda; Milan ve Hong Kong Tahkim Enstitülerinde çeþitli görevlerde bulunmaktadýr. Milan merkezli De Berti Jacchia hukuk þirketinin kurucu üyesi olup, tahkim ve arabuluculuk konularýnda geniþ bilgi ve deneyime sahiptir. Xing Xiusong Çin Uluslararasý Ekonomi ve Ticari Tahkim Komisyonu Tahkim Hakemi. Xing Xiusong, Çin'in büyük hukuk þirketlerinden, Global Law Office'in ortaklarýndandýr. Çin Uluslararasý Ekonomi ve Ticari Tahkim Komisyonu Tahkim Hakemliði görevi dýþýnda, Amerika, Stokholm, Japonya, Hong Kong Tahkim Enstitüsü, ICC Uluslararasý Tahkim Enstitüsünde çeþitli görevlerde bulunmuþtur. Ayrýca Londra Yüksek Mahkemesi ile Stokholm Ticaret Odasý Uyuþmazlýk Merkezi tarafýndan Çin hukuku danýþmaný olarak atanmýþtýr. Anthony Connerty IDR Group baþkaný, Ýngiltere Barosuna kayýtlý avukat (barrister) ve çeþitli enstitüler tahkim hakemi. Tahkim Kurumu (CIARB) Londra Yönetim Kurul üyesidir. Birleþik Krallýk Mahkemeleri tarafýndan atanmak suretiyle Londra Arabuluculuk Kurumu' nun kurulmasýný gerçekleþtirmiþtir. Ýngiltere, Avrupa, Afrika, Ortadoðu ve Çin de tahkim ve arabuluculuk konularýnda çeþitli konferanslar vermiþtir ve Abu Dabi, Kahire, Çin, Hong Kong, New York Nijerya, WIPO vs uluslararasý hukuk kurumlarý üyesidir. Ayrýca Manual of International Dispute Resolution kitabýnýn yazarýdýr. Thomas Mensah Yargýç. Uluslararasý Deniz Mahkemesi ilk Baþkaný. Uluslararasý Deniz Mahkemesi ilk Baþkaný olan Yüksek Hakim Thomas Mensah, Birleþmiþ Milletler genel Sekreteri Kofi Annan tarafýndan deniz hukukuna büyük katýlým yapan isim olarak belirtilmiþtir. IMO Genel Sekreterliði, Birleþmiþ Milletler Çevre Programý danýþmanlýðý, Hawaii ve Leiden Üniversitesinde Profesörlük görevlerinde bulunmuþtur. Yine, Gana'nýn ilk Güney Afrika Yüksek Komisyon üyeliði yapmýþ, özellikle devletlerin taraf olduðu uluslararasý uyuþmazlýklar hakkýnda geniþ akademik çalýþmalarý bulunmaktadýr. Ayrýca, ünlü Ýrlanda ve Ýngiltere arasýndaki deniz uyuþmazlýðý davasýnda Tahkim Heyeti baþkaný olarak görev yapmýþtýr. (The "MOX Plant Case") John Tackaberry Birleþik Krallýk Kraliyet Hukuk Danýþmaný, Avukat ve Hakem. Queensland University of Technology de Ýnþaat Hukuku ziyaretçi Profesörlüðü dýþýnda yine Ýngiltere, Kaliforniya, Hong Kong ve Malezya Barolarýna kayýtlý avukatlýk yapmaktadýr. Ayrýca, Birleþmiþ Milletler Tazmin Komisyonu eski üyeliði, CIARB Tahkim Kurumu eski Baþkaný, Ýnþaat Hukuku Kurulu kurucu baþkanlýðý ve Avrupa Ýnþaat Hukuku Kurumu eski baþkanlýðý görevlerinde bulunmuþtur. Yine ünlü "Handbook of Arbitration Practice" kitabinin da editörüdür. Profesör Munir Manurizzaman Enerji, Petrol ve Dogal Kaynaklar Hukuku Merkezi (CEPMLP) Dundee Üniversitesi ve Portsmouth Üniversitesi. Enerji, Petrol ve Doðal Kaynaklar Merkezi'nden, çeþitli ülke Üniversitelerde Profesörlük yapan, Londra, Paris, Strazburg, Teksas vs Tahkim Kurumlarý üyesi, Bangladeþ Baþkanýnýn Dýþiþleri Danýþmanlýðý görevlerinde bulunmuþ ve enerji hukuku uzmanýdýr. Uluslararasý Ticaret Odasý Dünya Ticaret Hukuku Komisyon üyesi olup, OGEL Asya Enerji Hukuku ve TDM Asya Uyuþmazlýk Çözümü, Oil, Gas and Energy Law Intelligence (OGEL), Transnational Dispute Management (TDM) ve benzeri hukuk yayýmlarýn editörlüðü görevlerinde bulunmaktadýr. Ýngiltere Portsmouth Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araþtýrmalar Bölüm Baþkanlýðý dýþýnda Londra Üniversitesi Queen Mary, Kanada Western Ontario, Oxford ve Cambridge Üniversitelerinde profesörlük görevlerinde bulunmuþtur. Profesör Guido Carducc UNESCO Uluslararasý Standartlar Bölümü eski Baþkaný Guýdo Carduccý Pariste Hukuk Profesörlüðü yapmaktadýr. Roma ve Paris Barolarýna kayýtlý avukatlýk dýþýnda, ICC baþta olmak üzere çeþitli tahkim enstitülerde tahkim hakemi görevlerinde bulunmuþtur. Kendisi ayrýca UNESCO Uluslararasý Standartlar Bölümü eski baþkanýdýr.

7 About Our Foreign Guests Giovanni de Berti Giovanni de Berti is a member of the Italian Bar and was called to the English Bar. He is a founding partner of the De Berti Jacchia law firm in Milan. Attorney, party - appointed arbitrator, sole arbitrator and Chairperson of arbitrations tribunals in various parts of the world. Attorney and mediator in institutional and ad hoc mediations. Xing Xiusong Xing Xiusong is a partner in the Global Law Office, Beijing, China. Has acted in arbitration proceedings before various international arbitral institutions: China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC); Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce; ICC Court of International Arbitration; American Arbitration Association; Hong Kong International Arbitration Center; and the Japan Commercial Arbitration Association. Anthony Connerty Head of IDR Group. Anthony Connerty is a Barrister in practice in London. He has acted as Advocate and Arbitrator in major international commercial arbitrations in multi-million U.S. dollar claims: in the UK, the US and China under the Rules of the ICC, LCIA, AAA/ICDR, LME and ad hoc (including arbitration under the UNCITRAL Rules). He has sat as arbitrator in international arbitrations involving Turkish parties. He has acted as Advocate and Mediator in international mediations in the UK, China and Singapore. Thomas Mensah Thomas Mensah was the first President of the United Nations International Tribunal for the Law of the Sea in Hamburg, Germany (ITLOS). His contribution to the maritime field was recognised in 1998 at a presentation in New York by Kofi Annan, the former Secretary-General of the United Nations. Judge Mensah sat as President of the Arbitral Tribunal in The Hague in proceedings initiated under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea in Ireland v. United Kingdom (The "MOX Plant Case") John Tackaberry Barrister in practice in London, has extensive experience in building and civil engineering work; energy and natural resources; joint ventures; consortia cooperation; commercial arbitration; commercial shipping; commodity and international arbitration. He has expertise in international disputes throughout Europe, the USA, the West Indies, Africa, Hong Kong, Singapore, Malaysia, India and South America. He is heavily involved in ICC arbitrations. Professor Munir Manurizzaman Professor of International and Business Law, University of Portsmouth. Honorary Fellow, Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy (CEPMLP), University of Dundee, Scotland. He has worked as an international arbitration law expert / consultant in high-profile ICSID and ICC cases, and as an International Legal Consultant to governments, state-owned enterprises, multinational corporations and multinational law firms. Professor Guido Carducc Guido Carducci is a Law Professor in Paris. He is a member of the Rome and Paris Bars. International Arbitrator in ICC and ad hoc arbitration proceedings. He is an Arbitrator and Conciliator on World Bank ICSID Panels for the Italian government. Former Chief of the International Standards Section of UNESCO.

8 TÜRKÝYE BAROLAR BÝRLÝÐÝ Barýþ Manço Caddesi Sokak No: Balgat / Ankara Tel: ( ) (Pbx) Faks: ( ) web: e-posta:

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara Workshop on Introducing Mediation Pilot Practices and Developing Implementation

Detaylı

ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM

ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM 1 İÇİNDEKİLER Uluslar Arası Liderlik Sempozyumu Programı... 4 Özel Bildiri Konuları... 10 Paneller... 12 ÖZGEÇMİŞLER ve KONUŞMA

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 1 Year 2012 Volume 1 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE MAYIS 2015 SAYI 30 - MAY 2015 ISSUE 30 TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI FİYAT- PRICE 5 TL TURKEY S HONOR TURNED 50 КРАТКОЕ

Detaylı

PRO / 13 / R0 VALVES & ACTUATORS VALF & AKTÜATÖR Table of Contents / Ýçindekiler At a Glance / Bir Bakýþta...3 Mission & Vision / Misyon & Vizyon...4 From 1945 to Present Day / 1945'ten Günümüze...5 Today

Detaylı

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLYMPIC WORLD NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLİMPİYAT DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE 2013 MEDITERRANEAN GAMES IN MERSİN ANADOLU NUN ZİRVESİNDE ÜNİVERSİTE OYUNLARI UNIVERSITY GAMES AT THE SUMMIT OF

Detaylı

KONGREYE DAVET. CONGRESS invitation KONGREYE DAVET. CONGRESS invitation

KONGREYE DAVET. CONGRESS invitation KONGREYE DAVET. CONGRESS invitation KONGREYE DAVET Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı / EIF 2014 ün Değerli Katılımcıları ve Ziyaretçileri, Bakanlığımızın destekleri ile Global Enerji Derneği tarafından 24-25 Kasım 2014 tarihlerinde EIF

Detaylı

Ana Sponsor Main Sponsor

Ana Sponsor Main Sponsor Ana Sponsor Main Sponsor İnsan Kaynakları Zirvesi 2015 İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı 11-12 Şubat 2015 SAHNE SENiN VARLIĞINLA FARK YARAT İnsan Kaynakları Zirvesi nde sizlerle

Detaylı

EXIM. Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim. l Eğitim Programları. amlari. Global Eğitim Programları

EXIM. Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim. l Eğitim Programları. amlari. Global Eğitim Programları Education ProgramGlobal Education Program gitim Programları amlari Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim Global Egitim ProgramlarıGlobal Eğitim Pr

Detaylı

Member of Istanbul Bilgi University Faculty of Law, Department of Corporate Law

Member of Istanbul Bilgi University Faculty of Law, Department of Corporate Law Assoc. Prof. Dr. GÜL OKUTAN NILSSON Member of Bilgi, Department of Corporate Director of Bilgi University Intellectual Property Research Center 1. FAMILY NAME : OKUTAN NILSSON 2. FIRST NAMES : GÜL 3. DATE

Detaylı

Gulfstream Park At Ahırları Gulfstream Park Horse Stalls

Gulfstream Park At Ahırları Gulfstream Park Horse Stalls GENEL GALVANİZCİLER DERNEĞİ GALDER İKTİSADİ İŞLETMESİ YAYIN ORGANI 2014-2/ YIL/3 SAYI/14 Gulfstream Park At Ahırları Gulfstream Park Horse Stalls Sıcak daldırma galvaniz kaplamada görünüm sorunları / Appearance

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar 22-23 May 2012, Sheraton İstanbul Ataköy, Turkey Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar The Topics include e.g. Konferans konularından örnekler: Motor Vehicle Industry of Turkey 2012 Türkiye

Detaylı

THE TRANSITION WILL BE MAGNIFICENT!

THE TRANSITION WILL BE MAGNIFICENT! ISTANBUL STOCK EXCHANGE MAGAZINE KIŞ 2013 SAYI 4 İstanbul Menkul KıymetLER BoRSASI nın YAYInıdır ÜCRETSİZDİR / WINTER 2013 ISSUE 4 Publication of İMKB A COMPLIMENTARY COPY REGIONAL POWER, GLOBAL POINT

Detaylı

BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI

BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI BANDROL UYGULAMASINA ÝLÝÞKÝN YÖNETMELÝÐÝN 5. MADDESÝNÝN 2. FIKRASINA GÖRE BANDROL TAÞIMA ZORUNLULUÐU YOKTUR. Kitabýn Adý

Detaylı

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563

Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563 Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Nisan 2009 Yıl: 2 Sayı: 8 ISSN: 1308-0563 II. ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ KONGRESİ 27 ŞUBAT - 2 MART TARİHLERİNDE ANTALYA DA YAPILDI II. INTERNATİONAL

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

Winter Universiade 2011 Conference

Winter Universiade 2011 Conference Winter Universiade 2011 Conference January 24-27, Erzurum 2011 Universiade Kış Konferansı 24-27 Ocak, Erzurum SCIENTIFIC SECRETARIAT / BİLİMSEL SEKRETERYA Venue: Atatürk University Conference Center Conference

Detaylı

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN Aralýk 2013 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2013-12/543 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul

Detaylı

tegep deðerleri 01 tegep hakkýnda TEGEP Eðitim ve Geliþim Platformu Derneði; kurumlar, eðitimciler, akademisyenler ve eðitim alanlardan oluþan paydaþlarý ile iþ birliði içinde fikir üretip, araþtýrma ve

Detaylı

DÜNYASI VANCOUVER BÜYÜLEDİ OLİMPİYAT DÜNYASINDA YAS HAZİRAN / JUNE 2010 SAYI:42 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI TÜRKİYE

DÜNYASI VANCOUVER BÜYÜLEDİ OLİMPİYAT DÜNYASINDA YAS HAZİRAN / JUNE 2010 SAYI:42 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI TÜRKİYE OLYMPIC WORLD HAZİRAN / JUNE 2010 SAYI:42 OLİMPİYAT DÜNYASI 2010 FIFA DÜNYA KUPASI GÜNEY AFRİKA 2010 FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI TÜRKİYE 2010 FIBA WORLD CHAMPIONSHIP TURKEY

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 RAHMETKAPISI DOOROFMERCY ULUSLARARASI sempozyumu 29-31 Mayıs 2015 AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 Cemal Reşit Rey Konser Salonu 9:00-18:00 Halka açık

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Sizin Hikayeniz Ne? Sizin Hikayeniz Ne? Sahne 1: Harekete Geçiren Pazarlama Hikayeleri. Sahne 2: Muhteşem Sonuçlar Alan İş Hikayeleri

Sizin Hikayeniz Ne? Sizin Hikayeniz Ne? Sahne 1: Harekete Geçiren Pazarlama Hikayeleri. Sahne 2: Muhteşem Sonuçlar Alan İş Hikayeleri Sizin Hikayeniz Ne? Türkiye nin danışmanlık şirketi MCT Danışmanlık tarafından düzenlenen ve binlerce üst düzey yöneticiyi bir araya getiren Pazarlama Zirvesi nin 13 üncüsü 5-6 Aralık 2012 tarihleri arasında

Detaylı

SEMPOZYUM PROGRAMI SYMPOSIUM PROGRAMME

SEMPOZYUM PROGRAMI SYMPOSIUM PROGRAMME ISTS 2014 2. ULUSLARARASI YÜZEY İŞLEMLERİ SEMPOZYUMU 2 nd INTERNATIONAL SURFACE TREATMENT SYMPOSIUM 2527 Haziran/June 2014 Istanbul Technical University Taşkışla Campus Istanbul www.metalurji.org.tr/ists2014

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı