Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak."

Transkript

1 YIL:8 Metin Göktepe nin sevenleri onu yine unutmadý. 8 Ocak 1996 da polis tarafýndan katledilen Metin Göktepe nin annesi Fadime Göktepe, kardeþi Meryem Göktepe, arkadaþlarý ve sevenleri, onu Ýstanbul un bembeyaz bir örtüye büründüðü dün mezarý baþýnda andý. Beyaz mezarýn üzerine karanfiller býrakýldý. Güçlükle ayakta durabilen anne Fadime Göktepe, 17 yýldýr beni yalnýz býrakmadýnýz. Siz bu 17 yýlda benim için birer Metin oldunuz dedi. MEZARI BAÞINDA ANILDI Katlediliþinin 17.yýldönümünde mezarý baþýnda anýlan gazeteci Metin Göktepe, öldürüldüðünde Evrensel Gazetesi muhabiriydi. Alibeeyköy'de gözaltýna alýnarak, binlerce kiþiyle birlikte götürüldüðü Eyüp Spor Salonu'nda iþkenceyle öldürülen Metin Göktepe, dostlarý tarafýndan Ýstanbul Atýþalaný Kemer Mezarlýðý nda bulunan mezarý baþýnda anýldý. Devrimci hacker grubu RedHack Yüksek Öðretim Kurumu sistemine düzenlediði saldýrý ile elde ettiði belgeleri internet ortamýnda yayýmlamaya baþladý. YÖK'ün Elektronik Paylaþým Sistemi ebys.yok.gov.tr sitesinin þifrelerini kýrarak sistemi ele geçiren Redhack 60 binden fazla döküman elde ettiðini duyurdu. YÖK'ün ODTÜ'ye yönelik tavrýný protesto etmek amacýyla saldýrý yaptýklarýný duyuran grup elde ettiði belgeleri tasnif ederek yayýmlayacaðýný duyurdu. Sosyal paylaþým aðý twitter üzerinden gönderilen mesajlarda ellerinde çok sayýda kiþi ve kurum hakkýnda belgeler olduðunu iddia ettiler. Açýklamadan kýsa bir süre sonra ise önce Giresun Üniversitesi'nde yaþanan bir yolsuzluk ile ilgili soruþturma belgeleri yayýmlandý. Giresun'un ardýndan ise Gazi, Uludað ve Adnan Menderes Üniversitelerine ait yolsuzluk belgeleri yayýmlandý. Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler günü nedeniyle Nevþehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ beraberinde Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýsý Seydali Atik ve Basýn Halkla Ýliþkiler Müdürü Haydar güneyli ile birlikte Nevþehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ burada Nevþehir Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Muammer Baþer'in ve gazetecilerin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Vali Savaþ, "Basýn zor þartlar altýnda önemli bir görevi yerine getiriyor. Ýlimizde görev yapan tüm gazeteci arkadaþlarýmýzýn bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada Nevþehir için önemli iþler yapacaðýna inanýyorum. Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak. Alevi-Bektaþilerin Piri Hünkâr Hace Bektaþ Veli üzerine uzunca bir çalýþma yapan Kemal Derin, Hünkârýn doðduðu topraklardan baþlamak üzere onun Anadolu ya geliþi süresince izlediði yolu takip ederek onun izini sürdü. Bunu romanlaþtýrarak bizlere sunan Kemal Derin, Hünkar hakkýnda yazýlan ilk roman olduðunu belirtiyor. Aradan 800 yýl geçmiþ. Ne yazýk ki Hacý Bektaþ ýn romaný daha öncesinde düþünülmemiþ diyen Derin, bu eksikliði gidermek için yollara düþtüðünü dile getiriyor. Kemal Derin ile hem bu yolculuðunu, hem de kitabýn oluþma süreci hakkýnda görüþtük.

2 1 Ocak itibarýyla þahsi saðlýk bilgilerimiz de devlet tarafýndan Saðlýk net 2' sistemiyle kayýtlanmaya baþladý. Bugüne kadar soy, sop, köken, mezhep, ideoloji üzerinden izlenen ve resmi mim koyulan vatandaþlýk profilimiz artýk daha derinden görüntülemeye alýnýyordu. Saðlýk Bakanlýðý 1 Ocak ta yürürlüðe koyduðu Ulusal Saðlýk Veri Seti (USVS) ve e-reçete uygulamasýyla kullandýðýmýz ilaçlar, koyulan teþhis, geçirilen operasyon ve saðlýk raporlarý dahil sosyal, fizik ve psikolojik varlýðýmýzýn bütün ayrýntýlý bilgileri dijital ortama kayýtlanýyor. Temel insan haklarýndan hasta hakkýnýn deðil mahremiyetini kiþinin isterse ölümden sonra bile aile yakýnlarýndan gizliliðini koruyan yasal mevzuat elbette ülkemizde iþletilemediði gibi saðlýk hizmetlerinin kalitesini artýrma, bilimsel çalýþmalarda kullanma gerekçesiyle gayet kiþisel bilgiler ortak kullanýma açýlýyordu. Özel muayeneler ve aile hekimleri olmak üzere ülke sýnýrlarý içinde baþvurduðumuz tüm kamu/özel saðlýk kuruluþlarý hastaya ait kimlik bilgileri, muayene bulgularý, teþhis ve tedavi bilgilerini anýnda Saðlýk Bakanlýðý Ulusal Saðlýk Veri Sistemi ne iþlemekle yükümlüydü. Bipolar kiþilikten kronik deri hastalýðýna, kürtaj sayýsýndan doðum kontrol yöntemine kadar aklýnýzýn ötesinde kiþisel veriler e-devlet gözetimi altýna alýnýyordu. Hatta Saðlýk Bakaný, dijital ortamda stoklanan bu dosyalarýn ülke politikalarýna büyük hizmetlerde kullanýlacaðýný söylemiþti NÝLGÜN YAMA-SERBAY MANSUROÐLU Metin Göktepe nin sevenleri onu yine unutmadý. 8 Ocak 1996 da polis tarafýndan katledilen Metin Göktepe nin annesi Fadime Göktepe, kardeþi Meryem Göktepe, arkadaþlarý ve sevenleri, onu Ýstanbul un bembeyaz bir örtüye büründüðü dün mezarý baþýnda andý. Beyaz mezarýn üzerine karanfiller býrakýldý. Güçlükle ayakta durabilen anne Fadime Göktepe, 17 yýldýr beni yalnýz býrakmadýnýz. Siz bu 17 yýlda benim için birer Metin oldunuz dedi. MEZARI BAÞINDA ANILDI Katlediliþinin 17.yýldönümünde mezarý baþýnda anýlan gazeteci Metin Göktepe, öldürüldüðünde Evrensel Gazetesi muhabiriydi. Alibeeyköy'de gözaltýna alýnarak, binlerce kiþiyle birlikte götürüldüðü Eyüp Spor Salonu'nda iþkenceyle öldürülen Metin Göktepe, dostlarý tarafýndan Ýstanbul Atýþalaný Kemer Mezarlýðý nda bulunan mezarý baþýnda anýldý. BENÝM ÝÇÝN METÝN OLDUNUZ Göktepe nin mezarý baþýna sevenleri ve annesi tarafýndan karanfiller kondu. Hepiniz benim için birer Metinsiniz diyen anne Fadime Göktepe 17 yýldýr beni yalnýz býrakmadýnýz, hep yanýmda oldunuz. Hepinizi Metin kadar severim diye konuþtu. METÝN ÝN ÝZÝNDE DEVAM EDECEÐÝZ Metin Göktepe nin öldürülme sürecini anlatan Evrensel Genel Yayýn Yönetmeni Fatih Polat, Onun býraktýðý izi devam ettirmek için buradayýz. Metin mesleðini yaparken dövülerek katledildi diye konuþtu. Polat, Metin in dostlarý, arkadaþlarý, yoldaþlarý güçlü bir mücadele verdi. Kazanýlmýþ bir davadýr Metin Göktepe davasý. Biz Metin in izinden gitmeye devam edeceðiz dedi. METÝNLER ÖLMEZ Gazeteci Alper Turgut, Metin Göktepe, eðer ki ýsrarcý olmasaydý o cenazeyi izlemeyecekti ve þimdi hayatta olacaktý. Bu tipi altýnda Fadime anamýzýn etrafýnda toplandýk. Metinlerin ölmediðinin göstergesi bu METÝN ÝN HAKKINI ÝSTÝYORUZ Toplumsal Bellek Platformu adýna konuþan Zeynep Altýok, Gönül isterdi ki bugün daha umutlu þeyler söyleyelim ama 10 yýllardýr bütün kayýplarýmýz için, katliamlar için hep ayný þeyi tekrar etmeye devam ediyoruz. Ben bugün tekrar ettiðim adýna utanýyorum. Mücadelemiz devam edecek. Bugün yaþananlardan ders almak içim mücadele ediyoruz. Bizler özür istemiyoruz bizler Metin Göktepe nin hakkýný istiyoruz, adalet ve insanlýk istiyoruz dedi. Emek Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Kamil Tekin Sürek ise konuþmasýnda Göktepe nin gazeteciliðine ve Evrensel in önemine vurgu yaptý. ADALET OLSAYDI METÝN ÖLMEZDÝ Göktepe nin anmasýna katýlan CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Oðuz Kaan Salýcý, hep beraber bütün insan haklarýna sahip çýkýlmasý gerektiðinin altýný çizerek Eðer Kemal Türkler in katilerini bu ülke adalete teslim etmiþ olsaydý, Uður Mumcu nun katillerini teslim etmiþ olsaydý Metin Göktepe de belki o muameleye maruz kalmayacaktý. Belki Hrant yaþýyor olacaktý. diye konuþtu. Fadime ana oðlu Metin i kaybetti ama bugün oðlum diyebileceði yüz binlerce Metin var diyen Salýcý, Her sene burada olmaya devam edeceðim dedi. Anmaya gazeteciler Ahmet Þýk ve Nazým Alpman da katýldý. Anma Metin Göktepe nin beyazlara bürünen mezarýna karanfillerin býrakýlmasýyla sona erdi. BirGün Mahrem dökümler Bu modern devlet kayýt sistemine her kim ulaþýr ve TC kimlik numaramýzý yazarsa ekranda þahsýmýzla ilgili baþkalarýna mahrem dökümümüz yukarýdan aþaðýya dökülüverecekti. Ve hasta ve doktor arasýndaki etik mahremiyet ilkesine teslim ayrýntýlý saðlýk bildirimlerimiz acaba gün ola harman ola nerelerde karþýmýza çýkardý? Her türlü ayrýmcýlýðýn ve damgalamanýn yelelerini sallayarak kurbanlarýný aradýðý ülkemizin aðýr taþra ikliminde, bazý hastalýklarýn ve bazý saðlýk bilgilerinin umumi ve milli ön yargýlardan uzak nasýl güvencede saklanacaðý ise meçhuldü. Þahsi medeni durum ve sosyal bilgilerimiz bir yana alkol-sigara-madde kullanýmýmýz, özürlülük durumumuz, saðlýk geçmiþimiz eðer hasta kadýn ise hamilelik testleri, doðum, düþük, son adet tarihi, kullanýlan aile planlamasý yöntemleri, babanýn kan grubu vs dijital devlet soy kütüðümüzde yer alýyordu Elbette bu ulusal veri tabanýnýn hem otoriter devletin vatandaþý izleme ve kontrolünü saðlayan e-göz hem de piyasalara elden teslim edilecek bir e-müþteri listesi olduðunu belirtmek lüzumsuzdu. Çünkü Saðlýk Bakanlýðý eðer isterse bu bilgileri SGK ya verebilecek, SGK da bu bilgileri özel sigorta ve özel hastanelerle de doyasýya paylaþabilecekti Yani sizin, çocuðunuzun ya da yakýnlarýnýzýn açýklamak istemediði hastalýklarý, toplumsal yargýlarla etiketlenen kimi saðlýk sorunlarýmýz, kadýnsanýz kürtaj-doðum özgeçmiþiniz tahmin dýþý yerlerde gölge CV niz gibi yüzünüze vurulabilirdi Tabii ki hasta verileriyle kimlik bilgilerini beraber toplamanýn, kayýt altýna almanýn anayasaya, insan haklarýna, evrensel hasta haklarýný ihlal etmek olduðunu devletimiz bilirdi ama bu kiþisel mahrem bilgilerin Saðlýk Bakanlýðý bünyesinden özel hastanesigorta þirketlerine geniþ-açýk alan kullanýmýnýn sonuçlarýný da kamuoyumuz tahmin etmeliydi. (Akþam) Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Pir Sultan Abdal Kültür Derneði (PSAKD) Genel Baþkaný Kemal Bülbül tarafýndan 9 Ocak günü yapýlan yazýlý açýklama ile TRT de yayýnlanan Açý programýnda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Laçiner in Þiilerle ilgili söylediði sözlere tepki gösterildi. PSAKD Genel Baþkaný Kemal Bülbül tarafýndan Rektör Sedat Laçiner'e iliþkin yayýnlanan açýklamanýn metnini sizlere sunuyoruz; TRT Haber de Açý programýnda konuþan 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner; Þimdi insanýn Þii olmasý Hýristiyan olmasýndan kötü! Çünkü Hýristiyan nihayetinde ehli kitaptýr; üç dinden bir tanesidir. Allah onu selamete de erdirebilir. Belki cennete de koyabilir. Þii de, Alevi de sapkýnlýk var onda dini bozmaya çalýþmak var. Þiiler ve Aleviler cennete gidemez! demiþ. Rektör efendi bir taþla birkaç kuþ birden vurmayý amaçlamýþ. Hýristiyan, Þii, Alevi Üçünü birden kendi yobaz cehenneminde mahkum etmiþ. Bizim tarihimiz cahil cühela Müderrislere hakikat dersi vermekle geçti. Lakin artýk yürüdüðümüz Ulu Yolda bize çemkirenlere dönüp bakarsak menzile ulaþmakta geç kalýrýz. Yolumuzun Ulusu Yunus Emre yüzyýllar öncesinden bu müderris tayfasýna gerekeni söylemiþti. Derviþ Yunus bu sözü eðri büðrü söyleme/ Seni sigaya çeken bir Molla Kasým gelir! Nice Molla Kasýmlar geldi geçti Hiç birinden ne bir iz, ne bir söz kaldý. Ama Alevilerin Ulusu Yunus Emre yürekte, bilinçte, sevgide, sohbette yaþýyor, yaþayacak. Rektör efendi kendini Cennet bekçisi sanmalý ki çok inandýðýný iddia ettiði Allah ýn hükmüne müdahale etmeyi bile kendinde hak görüyor. Rektörün ecdadý da böyle yapardý. Aleviler sapýktýr! Yoldan çýkmýþtýr! Katli vaciptir! Malý ve caný helaldir! diyerek soykýrým yapmýþlardý. Þeyhül Ýslam Ebusuud Efendinin günümüz versiyonu olan Rektör efendinin aklý sarýklý, bilinci cüppelidir. Piri Piran Pir Sultan Abdal Cümlenin muradý dünyada cennet! diyerek cennetin ve cehennemin dünyevi bir hakikat olduðunu ifade etmiþti. Müderrislerin, Þeyhül Ýslamlarýn fetvalarý üzerine bizleri katleden Ecdat dünyayý bize cehennem etti. Biz Cennet cennet dedikleri/ Birkaç köþkle, birkaç huri/ Ýsteyene ver onlarý/ Bana seni gerek seni! diyen Yunusun yolundayýz. Ey Rektör efendi payýna huri mi düþer? Gýlman mý? Bilemeyiz ama sen huri ve gýlmanlarla cennete mesut ol. Ama bilim dünyasý deðiþmez bir hakikat olarak seni cehalet erbabýndan sayacaktýr. Rektör efendi Baþbakan ýn Ebu Suud, Ýdrisi Bitlisi tiryakiliðine müptela olmuþ olmalý ki ayný teraneyi dillendirmekte geri durmuyor. Rektör efendinin söylemleri Türkiye de Aleviliðin neden yasaklý inanç olduðunu gösteriyor. Farklýlýða tahammülü olmayan, ýrkçý, gerici zihniyetin üniversitelerde kürsü iþgal ettiði Rektör olduðu ülkede demokrasi ve laiklik olmaz!... Rektör efendi iktidarýn ve Türk/Ýslamcý devlet dininin en kahraman savunucusudur. Bilimin iktidara payende olduðu devirlerde demokrasi deðil, faþizm olur. Rektör efendi bu söylemleri ile ecdadýnýn müderrisi, ýrkçýlýðýn, inkarcýlýðýn ve faþizmin sesidir.

3 Ülkede her gün yaralar kaþýnýyor, kanatýlýyor ama yaralarý sarma konusunda giriþimde bulunan yok yada görülmüyor. Yýllardýr ülkemizde kanayan bir yaradan bahsetmek gerekir. Zaman zaman Kürt sorunu gündeme taþýnýr ama çözüm bulunmaz. Aradan bir müddet sonra Alevi sorunu gündeme getirilir ve bir sürü laflar edilir daha da çýkmaza sokulur ve unutulur. Romenler kullanýlmak amacýyla gündeme taþýnýr ama daha sonra yerlerinden yurtlarýndan uzaklaþtýrýlýr. Nerede barýnacaklarýný bile bilemezler, kendi dertlerine düþerler bu arada unutulur giderler. Son günlerde iþler biraz daha farklý boyutta ele alýnmaya baþladý ve bugünlerde yaþananlar önümüzdeki sürecin çok zor geçeceðini iþaret ediyor gibi ya da biz öyle okuyoruz. Sýk sýk dillendirdiðimiz gibi iþçiler, köylüler, eðitimciler yani öðretmenler siyasetten ve ülke sorunlarýný tartýþmaktan bir türlü uzaklaþtýrýlýnca meydan kimlere kaldý derseniz, meydan gereksizlere kaldý. Son birkaç gün içerisinde ülkenin farklý noktalarýndan farklý kesimlerden Alevilere ve Kürtlere yönelik son derece önem taþýyan yaklaþýmlar baþladý. Özellikle okullarda ilk ve orta öðretimlerde Alevilere yönelik son derece çirkin ve bir o kadar da ahlaksýzca sözler edilmeye baþladý ki öðretmenle öðrenci arasýnda tartýþma dahi yapýlamayacak noktaya geldi. Basýnda herkesin görüp okuduðu þekliyle okullarda özellikle bir soru sorulmaya baþlandý. Aranýzda Alevi var mý? Hemen arkasýndan da aðza alýnmayacak sözler söylendi. Ýlk ve orta öðrenimden sonra þimdi de Üniversitelerde bu tip tehlikeli ve ahlaksýzca laflar edildi. Son örneði Kayseri de bir lise öðretmeninin sýnýfta söylediði sözler arkasýndan Hakkari Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesinden Yar. Doç. Dr. haddini aþarak laflar etmeye baþladý. Eðitimciler bunu yaparsa sokaktaki insanýn birbirlerine karþý tavýrlarý elbette hoþ olmaz. Bu ülkede Alevi Dernek, Vakýf ve Cemevlerinin olmadýðý yer kalmadý her yerde bir Alevi kurumu rahatlýkla bulunabilir. Bu olmazsa Alevilerin yaþadýklarý yerlerde mutlaka Alevi inanç önderleri yani dedeler bulunur. Aklý yetmeyen, bu iþi bilemeyen insanlar konuþmadan önce gidip muhatabýndan adam gibi sorup öðrenmelidir yoksa birçoklarýnda olduðu gibi söylediklerinin altýnda boðulup kalýrlar. Bu ülkeyi yönetenler bilmeliler ki bu yapýlanlarýn hesabý zamaný geldiðinde mutlaka birilerinden sorulacaktýr. Siyasilerden bu yanlýþlara müdahale etmemelerinin hesabý elbette sandýkta sorulacaktýr. Sessiz kalan muhalefetten de ayný þekilde sorulacaktýr. Ýþin bir baþka ayaðý da Kürtler. Doðuda yaþayan Kürtlerin yaþadýklarý ve yaþananlarý basýndan takip etme þansýný yýllardýr yakalýyoruz ama yurtlarýný terk etmek zorunda kalan ve ülkenin farklý yerlerinde illerde, ilçelerde hatta kasabalarýnda bir ekmek bulup daha sonra da yakýnlarýný çaðýrarak kümelenen ve ekmeklerinin peþinde koþan, çocuklarýnýn geleceklerinin hesabýný yapan Kürtlerin durumu nedir. Son derece anlamsýz ve gereksiz gerekçelerle yapýlan baský ve zulümler insaný korkutmaya baþladý. Malatya da, Hatay, Bursa ve Afyon da olduðu gibi kiþilerin yanlýþlarýndan kaynaklý gerekçelerle tüm bir mahalleye baský kurarak yerlerinden kovulmaya çalýþýlmasý gerçekten çok hüzün ve kaygý verici bir olaydýr. Kim kimi nereden kovuyor. Her þeyden evvel herkes bu ülkenin vatandaþý ve istediði yerde yaþama hakký vardýr. Türkler Kürtleri kovar ve geldiðin yere git derlerse, Kürtler Türklere geldiðin yere git derlerse o vakit birilerinin çýkýp da Eyy Türkiye halký, özellikle Moðol istilasýndan Ortaasya dan kaçýp Anadolu ya yerleþen kavimler haydin geldiðiniz yere geri gidin derlerse buna haklarý var mý hatta hadlerine mi? Ama yapýlan uygulamalar bunlara birer örnek teþkil ederse. Kimsenin kimseye bu konuda laf söylemeye hakký yoktur. Suç iþleyen varsa yasalar önünde hesap vermeli, hak ettiði cezaya çarptýrýlmalý ama bu ceza insanlarýn birbirlerine verdikleri ceza þeklinde olmamalý. Zaman zaman insanlarý karþý karþýya getirmeye çalýþýlsa da aklýselim insanlarýn buna izin vermeyeceði bilinmelidir. Bu ülkede iþçilerin, sendikalarýn, köylünün sesinin çýkmadýðý bir ortamda halkýn bir þeyden haberinin olmamasý. Ekonomi ile kimsenin ilgilenmemesi sonuçta kazana konulan kurbaðanýn ýþýk ateþte kaynar suda can verdiðine benzememeli. Yeni bir yýlda yeni bir anlayýþa ihtiyaç olduðunu herkes bilmelidir. YENÝ YIL (GAÐANT) Yeni yýl denince akla Gaðant gelir. Gaðant Alevilerde yeni yýl demektir. Aleviler Yeni yýlý yeni bir anlayýþla ve farklý bir beklenti ile karþýlarlar. Yeni yýlýn geliþini oruç tutarak, köylerde geceleri eðlenceler düzenleyerek karþýlarlar. Birçok inançta farklý Yeni Yýl kutlama ritüelleri vardýr. Bunlar birbirinin devamý gibi algýlanmamalýdýr. Aleviler Aralýk ayýnýn son haftasýndan baþlamak üzere Ocak ayýnýn on üçüne kadar süren dönemde bulunduklarý coðrafyaya ve aþiretlere göre farklý tarihlerde farklý etkinlikler düzenlerler ve buda kültürün zenginliði olmalýdýr. 13 Ocakta Aleviler bir gün oruç tutarlar(üç gün tutanlar da vardýr). Giden yýlýn olumsuzluklarýnýn gelen yýlda yaþanmamasý, yeni yýlda yeni güzelliklerin olmasý dileðiyle oruç tutar ve adeta bayram ederler. Herkes aklýný baþýna almalý yaþamý bir bayram havasý içerisinde götürmeli aksi halde yukarýda birkaç örneðini verdiðimiz olumsuzluklar yeni yýlda geçen yýlý aratýr olur. Gaðant a sahiplenenler. GAÐANTINIZ KUTLU OLSUN Vali SAVAÞ: "Çaðýmýzýn en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliðin, kamuoyuna bilgi ve haber akýþýný objektif bir þekilde saðlamak, toplumsal sorunlar karþýsýnda kamuoyu oluþturmak, demokrasinin güçlenmesi ve geliþmesine sunmak gibi önemli bir misyonu vardýr. Bu mesleðin yürütücüleri olan gazeteciler de, yaþadýklarý zorluklara raðmen haber üretmekte ve bizlerin bilgiye ulaþmamýzý saðlamaktadýr. Basýnýn görevini yaparken hukukun evrensel ilkelerinden sapmamasý doðru haber verme, tarafsýzlýk, özel hayata saygý, basýn ve basýn çalýþanlarý için yol gösterici deðerler noktasýnda yürütülen onurlu görevi, bundan sonra da ayný duyarlýlýkla ve kararlýlýkla yerine getireceklerine yürekten inanýyorum.ýlkeli Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler günü nedeniyle Nevþehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ beraberinde Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýsý Seydali Atik ve Basýn Halkla Ýliþkiler Müdürü Haydar güneyli ile birlikte Nevþehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ burada Nevþehir Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Muammer Baþer'in ve gazetecilerin 10 Ocak Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Üniversitesi Uzaktan Eðitim Koordinatörlüðü tarafýndan Uzaktan Eðitim bilgilendirme toplantýlarý düzenleniyor. NEÜ Uzaktan Eðitim Koordinatörlüðü tarafýndan Turizm Fakültesinde düzenlenen "1. Uzaktan Eðitim" konulu toplantýya, Turizm Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Emir Erden ve akademik personel katýldý. Doç. Dr. Harun Reþit Yazar, Öðr. Gör. Kadir Haltaþ ve Okt. Ý. Akýn Özen in konuþmacý olarak katýldýðý toplantýda katýlýmcýlara uzaktan eðitimin içeriðine dair bilgiler verildi. Uzaktan eðitim hakkýnda genel bir deðerlendirme yapan NEÜ Uzaktan Eðitim Koordinatörü Doç. Dr. Harun Reþit Yazar, yönerge ve yönetmeliklerin mahiyetine deðinerek üniversitemizde uzaktan eðitim yapýlanmasýna dair bilgiler verdi. Uzaktan Eðitim Koordinatörlüðü Öðretimin Yönetim Sistemi ( LMS ) Sorumlusu Öðr. Gör. Kadir Haltaþ, Uzaktan Eðitim Yönetim Sistemi Kullaným Eðitimi ve Ýdari Yapý, Uzaktan Eðitim Yönetim Sistemi Kullaným Eðitimi ve Kullanýcý Tipleri ve Uzaktan Eðitim Yönetim Sistemi Kullaným Eðitimi Eðitim Faaliyetleri baþlýklarý altýnda katýlýmcýlarý bilgilendirdi. NEÜ Enformatik Koordinatörü Okt. Ý. Akýn Özen ise e-ders içeriklerinin nasýl hazýrlandýðý ve uzaktan eðitim yolu ile ders verme hakkýnda katýlýmcýlarla bilgilerini paylaþtý. ve tarafsýz yayýn anlayýþýndan taviz vermeksizin insanlara haber ve bilgi akýþý saðlamak gibi çok önemli bir misyonu yerine getiren tüm basýn mensuplarýmýzýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü kutlar, çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim." dedi. Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Vali Savaþ, "Basýn zor þartlar altýnda önemli bir görevi yerine getiriyor. Ýlimizde görev yapan tüm gazeteci arkadaþlarýmýzýn bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada Nevþehir için önemli iþler yapacaðýna inanýyorum. Ben yeniden Ýlkeli ve tarafsýz yayýn anlayýþýndan taviz vermeksizin insanlara haber ve bilgi akýþý saðlamak gibi çok önemli bir misyonu yerine getiren tüm basýn mensuplarýmýzýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü kutlar, çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim" diye konuþtu. Nevþehir Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Muammer Baþer ise bu anlamlý günde kendilerini yalnýz býrakmayan Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ'a teþekkür etti. Ayrýca Nevþehir Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Muammer Baþer cemiyet hakkýnda da Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ'a bilgiler verdi.

4 Alevi geleneðinde cenaze defninde Þeriat'ta olduðu gibi namaz kýlýnmaz. Hakka yürüyen bir kiþinin yýkanmasý ve kefenlenmesinden sonra orda hazýr olan tüm canlardan helallik alýnýr ve mezarlýða götürülür. Cenaze mezarlýkta musalla taþýna konur. Dede baba yahut ta bu iþten anlayan Tarikata girmiþ nasip almýþ bir kiþi tarafýndan dua okunur. Cenaze duasýný yapacak olan þahýs cenazenin ayakucunda durur. Orda bulunan canlarda yarým ay þeklinde musalla taþýnýn etrafýnda dururlar. Dua yapacak þahýs önce ölmenin ne demek olduðunu anlatýr. Dua'ya duran canlarda içinden ayný dualarý okur. Bilmeyenlerde ne biliyorlarsa okurlar. Rahmet diler. Dualar okunduktan sonra önce saða sonra sola selam verilir. Yine helallik alýnýr. Düvaz'imam ve mersiye okunur. Ýsmi azam okunur ve böylece dua iþi sona erer. Cenaze musalla taþýndan alýnýr. Mezarýna götürülür. Düvazýimam ve mersiye okunur. Dede gülbank verir Mezar toprakla örtülür. Defin iþi bittikten sonra talðýn verilir. Böylece defin iþi tamamlanmýþ olur. Cenaze erkâný bir gelenektir. Kuran da cenazenin nasýl defnedileceði tarif edilmemiþtir. Onun için cenaze kaldýrmanýn belli kurallarý yoktur. Kuran Ayetleri de dua olarak mezarlýkta ve cenazede okunmaz. Hakka yürüyen canýn arkasýndan güzel sözler söylenmesi, helallik alýnmasý bile yeterlidir. Alevi erkânýna göre cenaze defni aþaðýdaki anlatýldýðý gibi yapýlýr. Helallik Alýnmasý Hakk'a yürüyen Can'ý uðurlamaya gelenlerden "helallik" alýnýr. Bu helallik töreni hem Hakk'a yürüyen Can'ýn evinin önünde, hem de cenaze töreninin yapýlacaðý yerde yapýlýr. Buna Alevi- Bektaþi inancýnda " helallik meydaný" da denir. Hakk'a yürüyen can, evinin önünde uygun yükseklikte bir yere konur. Dede helallik isterken diðer canlar cemlerde olduðu gibi yarým ay biçiminde ayaklar mühürlenerek ve eller göðüste çapraz bir vaziyette dar Duruþu na geçerler. Çünkü dar duruþu bir teslimiyettir. Sonrada dede hazýr bulunan canlarý saygý duruþuna davet ederek helallik ister DEDE : Ey Erenler, Canlar, Bacý Kardeþler! Hakka kul, Muhammed Ali ye talip olan canlar!...eðer ki ereyim derseniz sefaya, binlerce salavat verelim Hak Muhammed Ali ye. Canlar! Hakk'a yürüyen.. canýmýz dünyadan Hakka Yürüyenler Kervanýna katýldý, bugün aramýzdan ayrýlýyor. Ey canlar; Hakk'ý hakikati özünde gören. Bu yüzden En-el Hak diyen. 72 millete bir nazarla bakýp, eline, diline, beline sahip olmayý kendisine ilke edinen. Dini sevgi, kabesi insan, kitabý bilim olan þimdi Hakk'a yürüyen bu can, bu yol eri (ya da bacýsý) sizin içinizde yiyip içti, sizlerle yaþadý. Belki de hak yedi, þimdi göçtü; Hakk'a yürüdü. Bu can üzerinde maddi, manevi hakkýnýz olabilir, varsa helal ediyor musunuz? Diye sorar. Canlar; "helal ediyoruz" þeklinde cevap verirler. Bu soru üç kez tekrarlanýr. Her defasýnda helal ediyoruz cevabý alýnýr. Ardýndan DEDE: Hakkýmýz varsa helal ediyoruz, diyen canlardan Hak Muhammed Ali razý olsun, der. Sonra DEDE: Bismiþah...Hak, Muhammed, ya Ali. Can kýblesine döndük. Hepimiz senden geldik ve sana döneceðiz. Hakk'a yürüyen bu (...) can, yönünü sana çevirmiþ, sana dönüyor. Seni Hak Muhammedi mürþit bilen, Aliyyul Murtazayý Pir bilip, Eh-li Beyte gönülden baðlý olan bu Caný, Ýmam Hasan, Ýmam Hüseyin aþkýna baðýþla. Bismiþah... Hakk Muhammed ya Ali; Hakka yürüyen bu Can ýmýzý, Oniki Ýmamlarýmýz, üçler, beþler, yediler, Ondört Masum-u Pak'lar, Onyedi kemerbestler, Kýrklar, Pirimiz Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli aþkýna baðýþla. Hakk'a yürüyen, Can'ýn geride kalan yakýnlarýna, yol kardeþlerine, sabretme gücü ve saðlýklar ihsan eyle, burada bulunan bütün can'larýn geçmiþlerinin ruhunu þad eyle. Ya Hakk.. Hepimize Hakk Muhammed Ali diyerek Hakka Yürümeyi nasip eyle. Hakkýn huzurunda Dem-i Ali, Sýrr-ý Nebi, Pirimiz Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli ve tüm yol erenlerinin ve gerçeklerin demine devranýna hüü Mümine Ya Ali der.... ( BU BÖLÜM PSAKD MYK Üyesi Basýn Yayýn Sekreteri Enver Cemal ÞAHÝN Candan alýnmýþtýr. YIKAMA ÝÞLEMLERÝ Yine bir can hastane gibi yerlerde Hakka yürümüþ ise, o mekanda yýkama iþlemleri yapýlmakta ve o canýn yakýnlarý da orada yýkanmasýný istiyorlar ise, o can oradaki görevliler tarafýndan yýkanýr. Eðer can evi ya da cemevleri gibi mekanlarda yýkanacak ise, öncelikle teneþirin temiz olmasýna dikkat edilir ve Hakka yürüyen can özenle teneþire taþýnýr. Kafasýnýn altýna bir yastýk konur. Edep yerleri uygun bir bezle örtülür. Cenaze kadýn ise, kadýn; erkek ise, erkek tarafýndan yýkanýr. Yýkamaya baþlarken görevli kiþi þu sözleri söyler: Yüce Tanrým niyet ettik önümüze gelen bu caný dünya kirlerinden temizlemeye, noksan ve eksiklerimizi olursa sen yüce katýnda baðýþla. Bu canýn ruhunu þad eyle. Boz Atlý Hýzýr yardýmcýmýz olsun, der. Yýkama iþlemleri için önceden sabun, sünger ve eldivenler hazýrlanýr. Cenazeye abdest aldýrma diye bir kural, Alevi geleneðinde yoktur. Yýkama iþlemleri ile görevli kiþi eldivenlerini taktýktan sonra yýkama iþine öncelikle avret yerlerinden baþlar. Daha sonra vücudunun üst kýsmýndan baþlayarak, vücudunun her tarafý iyice yýkanýr. Yýkama iþlemi bittikten sonra, cenazenin yakýnlarý, eþi, dostu cenazeye helallik suyu dökebilirler. Bundan sonra cenaze temiz havlularla kurulanýr. Kurulama iþleminden sonra, önceden hazýrlanan kefene sarýlýr. Erkek kefeni üç parçadýr: Ahret gömleði, eteklik ve sargýdan oluþur. Kadýn kefeni ise beþ parçadýr: Gömlek, eteklik, sargý, baþ örtüsü ve göðüs örtüsünden ibarettir. Bu iþlemler yapýldýktan sonra cenaze tören alanýnda uygun bir yere konur. Bu arada orada bulunan canlardan konuþmak isteyenler Hakka yürüyen can için özel olarak söylenecek sizleri var ise onlarý söyledikten sonra, görevli kiþi þunlarý söyler: Deðerli canlar: Haktan geldik, Hakka dönüyoruz. Bütün nefisler ölümü tadar. Ölüm ansýzýn bizi bir yerde yakalýyor. Bizler zamaný fýrsat bilmeliyiz. Ölmeden önce asli görevlerimiz olan sevgi, saygý, merhamet duygularýmýzý yeniden geliþtirip; birbirini seven, sayan ve birbirinin hakkýna, hukukuna sahip çýkan bir noktada olmamýz gerekiyor. Kimliðimize, kültürümüze, öðretimize sahip çýkmalýyýz. (Buna benzer baþka þeyler de söyleyebilir.) (Hakka yürüyen kiþinin ismini söyleyerek)... can bugün Hakka yürüdü. Haktan rahmet diliyoruz. Yüce Hakk onu 12 Ýmamlarýn þefaatýna eriþtirsin. Eþine ve çocuklarýna saðlýk ve afiyet versin. -Bismi Þah. Hakký, hakikati özünde gören ve bu yüzden Enel Hak diyen 72 millete bir nazarla bakýp; eline, diline, beline sahip çýkmayý kendisine ilke edinen; dini, sevgi, kâbesi insan, kitabý bilim; mazlumun yanýnda, zalimin karþýsýnda yer alan ve þimdi Hakka yürüyen bu can, sizin içinizde yaþadý, yediiçti ve þimdi Hakka yürüdü. Bu caný yaþamý süresince nasýl bilirsiniz? Bütün maddimanevi haklarýnýzý helal ediyor musunuz? (Altý çizili cümle üç kere tekrarlanýr.) Onlar da "Helal ediyoruz" deyince; -Helal olsun diyen dillerden Hak, Muhammet, Ali razý olsun, geçmiþlerinizin ruhu þad olsun, denilir. Yukarýdaki iþlemler yapýldýktan sonra Cenaze Meydaný törenine geçilir. ) Cenaze Töreni (Cenaze Meydaný) Cenaze törenine gelen canlarýn Cem törenine gelir gibi, tertemiz yýkanmýþ olmalarý gerekir. Cenaze musalla taþýna konur. Canlar cenazenin ardýnda yarým ay biçiminde toplanýrlar. Dede ise cenazeyi önüne alarak canlarý karþýsýna alýr ve cemal cemale (yüz yüze) Cem Erkanýnda olduðu gibi tören baþlar. Cenaze töreninde kadýn erkek yan yana safa durur. Canlar ellerini çapraz bir þekilde göðsünde buluþtururlar. Katýlanlar, cem töreninde olduðu gibi ayaklarýný mühürleyerek "Dar" duruþuna geçerler. Salavatlamak_ Durdum divana uydum Kuran'a, yönüm Kýble, Kýblem gönül Kabesi, niyet ettim Allah Rýzasý için Er kiþi ( Kadýnsa) Hatun kiþi niyetine dua'ya. Üç kez tekrar edilir. Salavattan sonra cenaze töreni baþlar. Cenaze töreni Dedenin Bismiþah, Hakk Muhammed Ya Ali tekbiri ile baþlar. Alevilerde tekbir budur ve bu tekbir söylenirken baþlar yukarýya kaldýrýlýr. Alevi- Bektaþi inancýnda asýl olarak " Allahuekber" diye tekbir yoktur, sonradan törenlere bir þekilde eklenmiþtir. (Ýmam-ý Cafer in Cenaze töreninin secdesi ve rukusu olmadýðý için namaz olmadýðýný belirtmiþtir.) * DEDE : Cenazenin baþ kýsmýnda durarak birinci tekbiri verir ve sonra düvaza baþlar. Bismiþah... Ya Hakk, Ya Muhammed, Ya Ali. Yüce Tanrým, Hakk'a yürüyen (...) can için durduk sana duaya. Yüzümüzü döndük Kýble-i Beytullah'a. Uyduk, Hakk- Muhammed-Ali ve On iki Ýmama... Ey Erenler, Canlar Hakka kul, Muhammed Ali ye talib olan canlar! Eðer ki ereyim derseniz sefaya, binlerce salavat verelim Hak Muhammed Ali ye. Yücelerden yüce Hakk: Can Kýblesine döndük. Düþündük, yaratýlaný gördük, yaratana inandýk, yarataný Ýnsan-ý Kamil'de bulduk. En-el Hakk olduk. Baðýþla bizi Ya Hakk. Sana yürüyen, sana uçan, sana doðru uðurladýðýmýz, sana doðru yolculadýðýmýz bu Can'ý baðýþla. ** DEDE : Ýkinci tekbiri verir ve: Bismiþah... Ya Hakk, Ya Muhammed, Ya Ali: Ya Hakk, ya Muhammed, ya Ali: Hakikat abdestini aldýk. Günahýmýz sevabýmýz boynumuzda niyaza geldik. Medet Mürvet Þahým darýna durmaya geldik... Ezelden seyrettik biz bu alemi. Güneþ doðmadan, ay doðmadan, aydan günden ezel biz bu mülke gelmiþ gitmiþ idik. Günahlarýmýzý, sevaplarýmýzý bir mizanda tartmýþ idik ezelden. Konaðýmýz ýþýktýr, handan ezelden. Cananý gördük hoþ olduk, özümüzü tanýdýk yol olduk.. GERÇEÐE HÜ. MÜMÝNE YA ALÝ... *** DEDE : Aþaðýdaki þekilde üçüncü tekbiri verir ve: Bismiþah... Ya Hakk, Ya Muhammed, Ya Ali: 12 Ýmamlar hakký için, 17 Kemerbestler hakký için, kýrklar hakký için, El-Beyit e ikrar verenler için, Enel-Hak diyen Mansur hakký için, göçüp sana gelen canýmýzýn kusur ve eksikliklerini baðýþla. Ruhunu sonsuz nurunla aydýnlat... Ya Hakk, ya Muhammed, ya Ali... Erenler, bu can Hakk'a yürüdü. Kainatýn temsilcisi idi. Hakk ile buluþtu, yaradana kavuþtu. Yeni bir dona, yeni bir cana, bin bir cana karýþacak. Bu nedenle, ölümsüz doðanýn bir parçasý oldu... Bedeninin bilgeliði ile buluþmanýn verdiði güçle, sonsuz devinimli ve yanýlgýsýz doðanýn aklýyla, yani Tanrýyla buluþtu. Ölümün olmadýðý doðada, Hakka yürüdükten sonra yeniden dirilecek. Rahat uyusun.bu can ölmeden evvel binlerce kez ölmüþ, binlerce kez de dirilmiþ idi. Þimdi bu can baþka bedenlerde yeniden dirilecek, bu canýn bedeni canlý cansýz her þeye sinecek. Kainat durdukça sonsuza kadar yaþayacak bu can canan içinde. GERÇEÐE HÜ. MÜMÝNE YA ALÝ... DEDE : Devamýnda aþaðýdaki gibi dördüncü-son- tekbiri verir ve: Bismiþah... Ya Hakk, Ya Muhammed, Ya Ali: Ýnsanlarýn akýbeti hakka yürümektir. Seni zikreden derviþler hakký için, sana gönül veren aþýklar hakký için, isminin geçtiði deyiþ ve gülbanglar hakký için, Evliyalar ve Embiyalar hakký için, seni dilinden düþürmeyen bütün canlarýn hakký için sana yönelmiþ gelen bu canýmýzýn ruhunu þad eyle, kusurlarýný af eyle. Ya Hakk, ya Muhammed, ya Ali... Dostlar, bu Can Hakk'a yürüdü. Ruhu ortada kaldý. Hakk'a teslim olan bedendir. Ona bedensiz kalmanýn acýsýný çektirmeyelim. Yaþadýðýnýz müddetçe Hakk'a yürüyen bu canýn ruhunu, özünüzde yaþatabilir misiniz? Bu soruyu üç kez tekrarlayan dede üç kez "isteriz" cevabýný aldýktan sonra: Hak Muhammed Ali de sizlerden razý olsun... Dilekleriniz, dualarýnýz, Hak Muhammed Ali'nin gönül defterine kaydedilsin. Her daim dile gelsin. GERÇEÐE HÜ MÜMÝNE YA ALÝ, der. Selamlama: Tekbirden sonra saða dönerek SELAM OLSUN HAKK'IN HUZURUNA VARANLAR. denir bu esnada sol el aþaðýya sarkýtýlýr. Sonra sola dönerek "SELAM OLSUN GERÇEÐE HÜ DÝYE DUA EDENLER" der ve sað el de aþaðýya sarkýtýlýr. Devam Edecek

5 Alevi-Bektaþilerin Piri Hünkâr Hace Bektaþ Veli üzerine uzunca bir çalýþma yapan Kemal Derin, Hünkârýn doðduðu topraklardan baþlamak üzere onun Anadolu ya geliþi süresince izlediði yolu takip ederek onun izini sürdü. Bunu romanlaþtýrarak bizlere sunan Kemal Derin, Hünkar hakkýnda yazýlan ilk roman olduðunu belirtiyor. Aradan 800 yýl geçmiþ. Ne yazýk ki Hacý Bektaþ ýn romaný daha öncesinde düþünülmemiþ diyen Derin, bu eksikliði gidermek için yollara düþtüðünü dile getiriyor. Kemal Derin ile hem bu yolculuðunu, hem de kitabýn oluþma süreci hakkýnda görüþtük. Adana da Seyhan nehri kenarýnda roman ve Hünkâr üzerine söyleþtik. Önce þunda mutabýk kalalým Hacý Bektaþ mý?, Hace Bektaþ mý? Hangi tanýmlama doðru? Alevi inancýnda ikinci Hz. Ali olarak kabul edilen, hatta Hz. Ali nin bu bedende yeniden dünyaya geliþi/donuna girmesi olarak kabul edilen bir kiþiye, sadece hac a gitmesinden yola çýkarak kendisine Hacý denmiþ olabileceðini kabul etmek yanlýþ olur. Ben de bunun izini sürdüm. Geçmiþte, gerek Niþabur da, gerekse Anadolu da Hâce sözcüðü kullanýlmýþ, bunu keþfettim. Hâce sözcüðü zamanla Hacý sözcüðüne dönüþmüþ ve bu haliyle kullanýla gelmiþtir. O yüzden ben hem Hacý hem de Hace yi kullanýyorum. 13. YÜZYILIN EN BÜYÜK DÜÞÜNÜRÜ Þahdiz bir ilk roman, sizin ilk romanýnýz. Hace Bektaþ üzerine gerek Türk edebiyatýnda, gerekse dünya edebiyatýnda da bir ilk roman olma özelliðine sahip. Romanýn çýkýþ fikrinden ve öneminden söz eder misiniz? Hacý Bektaþ Veli nin çizgi romaný çýkmýþtý, ancak biyografik romaný yoktu. Hem benim ilk romaným olmasý hem de Hünkâr hakkýnda yazýlan ilk romanýn bana nasip olmasý benim için büyük bir onur. Aradan 800 yýl geçmiþ. Ne yazýk ki Hacý Bektaþ ýn romaný daha öncesinde düþünülmemiþ. Bu çok ciddi bir eksiklik olduðu kadar üzülecek bir durum da. Ama Hünkâr ý yazmanýn bana nasip olmasý bence bir þans. Bunun çok kýymetli bir hazine olduðunu düþünmekteyim. 13. yüzyýlý aydýnlatan en büyük düþünür Hacý Bektaþ Veli dir. Ancak bunu yeterince anlatamamýþýz. Belki birçoðumuz Hacý Bektaþ ýn ismini biliyoruz. Ama yaptýklarýna, öðretilerine gelince durum hiç öyle deðil. Bir nebze Türkiye, Ýran, Irak, Suriye ve Balkanlarda biliniyor, ama ötesine geçmiyor. Zaten yazma fikri öyle çýktý. Alamut tan Haraþna ya, Haraþna dan Þam a süren yolculuklar sizi oralara çeken þey neydi? Her þeyden önce efsunu, gizemi, yüzyýllardýr çözülemeyen büyük sýrrý. Yaþadýðý yerleri gezip görmek, o coðrafyalara yüklediði anlamlarý bilmek, düþüncelerini bir de mekânlarý gördükten sonra yeniden deðerlendirmek, algýlamak, geçtiði o yollarý takip etmek, konakladýðý Bâtýni kalelerini gezip görmek tarifi imkânsýz duygular yaþattý bende. Benim için bir Hac Yolu oldu. Bu da bir ilk biliyor musunuz? Bugüne kadar hiç kimse bunu denememiþ. Hacý Bektaþ hakkýnda araþtýrma yapanlar bile masa baþýnda yazdýlar. O coðrafyalara gitme gereðini duymamýþlar. Hangi yollardan, hangi çetin coðrafyalardan geldiðini merak etmemiþler? Hünkâr bu fikirleri nasýl oluþturmuþ, nerelerden beslenmiþ, dört kapýyý kýrk makamý hangi süreçlerden geçtikten sonra geliþtirmiþ ve somutlaþtýrmýþ, diye soran olmamýþ ne yazýk ki? TIPKI ANADOLUDAKÝ KADINLARIMIZ GÝBÝ Ýran ýn en sýcak günlerinde oradaydýnýz, politik gerginliðin hakim olduðu bir süreçte Alamut seyahatinizde karþýlaþtýðýnýz zorluklar sizi bekleyen sürprizleri anlatýr mýsýnýz? Evet, Ýran a 2009 Temmuz unda gittim. Havalarýn sýcaklýðý ne denli tansiyonumu düþürdüyse siyasi gerginlik bir o kadar tansiyon yükselticiydi. Ahmedinejad a karþý Yeþil Protestolar devam ediyordu. Ben tam da o politik gerginliðin ortasýna düþmüþtüm. Alamut a gitmek için bindiðim uçakta büyük bir problem yaþadýysam da, seyahatimi planladýðým gibi tamamladým. Rehberimle beraber kiraladýðýmýz jiple sýcaðý ve engebeli araziyi rahatlýkla aþtýk. Rüyalarýmý süsleyen Alamut kalesine vardýk. Altý bin basamaklý yolunu hüzünle, kimi yerde coþkuyla týrmanarak tepesine çýkmayý baþardýk. Alamut gözümde hep büyüktü, ulaþýlmaz bir yerdi. Ama ulaþýlmaz olana ulaþmýþtým. O anki duygularýmý anlatamam. O gün sabahtan akþama kadar Alamut kalesinin tepesinde kaldým, her yerini gezdim, kýyýda köþede ne var ne yok hepsine dokundum. Tepesinden Rudbar ovasýný dakikalarca süzdüm, hem de bir þahin keskinliðinde. Kalenin dibinde bulunan köydeki yaþlýlarla sohbet ettim. Bir nine vardý, onu hele hiç unutamadým. Ömrü orda geçmiþti. Bana çocukluðunu, gençliðini anlattý. Kaleyi, oraya uðrayan araþtýrmacýlarý, gezginleri anlattý. Kendime çok yakýn hissettim onu. Bize ikramda bulundu. Týpký Ýç Anadolu daki kadýnlarýmýz gibi çilekeþ ve direngendi. Yeniçeri Ocaðý nýn Hace Bektaþ Veli öðretisiyle olan baðýný biraz açar mýsýnýz? Bektaþilik kavramý, Hacý Bektaþ ýn yaþadýðý döneme ait bir kavram deðildir. Hacý Bektaþ yaþadýðýnda Bektaþilik diye bir akýmda yoktur. Bunlarýn tamamý onun Hakk a yürümesinden yýl sonra ortaya atýlan kavramlardýr. Dolayýsýyla Yeniçeri Ocaðý, Hacý Bektaþ tan ziyade, Bektaþilik le alakalýdýr. Hacý Bektaþ Veli, 360 halife yetiþtirmiþtir. Bunlarýn büyük bir bölümünü de uç bölgelere göndermiþtir. Bu uç bölgelerden biri de Osmanoðullarý nýn etkin olduðu yerdir. Yeniçeri Ocaðýnda Bektaþilik etkisinin görülmesi, bu halifelerin baþarýsýdýr. Öðretinin kitlelerde kabul görmesinin doðal yansýmasýdýr. Dört Kapý Kýrk Makamda geçen tenini býrak da gel cümlesi neyi ifade eder? Bâtýnilikte ten, bedendir. Can ise ruhtur. Yunus der ki: ölürse tenler ölür canlar ölesi deðildir. Ten öze yani cana perdedir. Teni attýðýn vakit öz ortaya çýkar. O nedenle tüm örtülerden arýnmak için tenini býrak da gel der. HACE BEKTAÞ, ÞEMS ÝN ENGÝN DENÝZÝNDE BÝRLÝKTE YOL ALDI Hace Bektaþ ýn öðreticisi Þems, Hace Bektaþ üzerinde ne denli etkili oldu, Þems ile Hace Bektaþ birbirlerine hangi bakýmlardan benzer ya da ayrýþýrlar? Þems in gerçek ismi Þemseddin dir. O, bir Ýsmailli dai sidir. Hatta dailikten de öte davanýn bir yöneticisidir. Belirli dönemler de, akýl üzerine kurulu Nizari Devleti sýnýrlarý dahilinde bulunan Batýni kalelerinde baþdailik yapmýþtýr. Yedi Ýmamcý dediðimiz Ýsmailli ekolünden yetiþmiþtir. Bence, bu güne kadar gelmiþ geçmiþ en önemli Batini düþünür odur. Türkiye de bugün, sunulan Þems in gerçek Þems le hiç bir ilgisi yoktur. Hatta içi boþaltýlmýþtýr. Þems, Kâbe dünyanýn ortasýndadýr. Bütün âlem halký yüzlerini ona çevirir. Fakat þu Kâbe yi ortadan kaldýrdýn mý, birbirlerinin gönüllerine secde ettikleri meydan çýkar ortaya. Onun secdesi bunun, bunun secdesi onun gönlünedir der. Bunu söyleyen bir kiþi nasýl olurda, yerden yere vurduðu zahir ile anlatýlýr ve zahir ile anýlýr olmaktadýr. Þems, en az yirmi yaþ Hâce Bektaþ tan büyüktür. Hâce Bektaþ, batini kalelerini gezdiðinde, hem Ýsmailli fikriyatýndan etkilenmiþ, hem de Þems in engin denizinde birlikte yol almýþtýr. Þems, ona þekilden nasýl uzak durmasý gerektiðinin yollarýný, inceliklerini öðretmiþtir. Bektaþ ta bunu layýkýyla formüle etmiþtir. O nedenle Hacý Bektaþ ýn, Þekil öze perdedir, þekilden uzak durun sözü tam da batini bakýþ açýsýný yansýtmaktadýr. Hacý Bektaþ, fikirlerini o kadar geliþtirip, ete kemiðe büründürür ki Þems, sonunda öðrencisinin kurmuþ olduðu dergaha gelip yerleþir. Hatta söyleyeceðim aðýr kaçabilir, ama teþbihte hata olmaz derler. Þems, nerdeyse Hacý Bektaþ ýn halifeleri mertebesine iner. Bu inme öyle küçümsenecek bir durum deðildir. Zira inancýn benliði kýrmak için her türlü yönteme baþvurmaktan kaçýnmadýðýný biliyoruz. Tarikat ehlini dilenmeye göndermesi de benliðin yerle yeksan olmasý içindir. Hacý Bektaþ, boþuna söylemiyor; Benlik þehrini yýkýn, yerine can þehrini kurun diye. Orda her þey can içindir. Evrensel

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Aydýn Ýl Koordinatörlüðü, Aydýn da "AB Kýrsal Kalkýnma Programýný" uygulamaya baþlýyor. Uygulama ile Nevþehir'in de dahil olduðu pek çok il'e hibe desteði saðlanacak. Avrupa Birliði üyelik sürecinde Avrupa Birliði'nin Ortak Tarým Politikasý'na uyum için politika geliþtirmeyi destekleyen, tarým sektörü ve kýrsal alanlarýn sürdürülebilir adaptasyonuna katký saðlamayý amaçlayan Kýrsal Kalkýnma IPARD Programý, 28 Þubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafýndan onaylandý. Program kapsamýnda AB kýrsal kalkýnma desteklerini daðýtacak olan Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu nun (TKDK) ise 18 Mayýs 2007 tarih ve 5648 sayýlý Kanunla Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn ilgili kuruluþu olarak kurulduðunu anýmsatan TKDK Aydýn Ýl Koordinatörü Erhan Çitfçi, "Kurumumuzun misyonu, kýrsal kalkýnma programlarý çerçevesinde, AB ve uluslararasý kaynaklardan saðlanan fonlarý hedef kitleye etkin þekilde ulaþtýrarak ulusal kalkýnmaya katký saðlamaktýr. Ulusal ve uluslararasý alanda saygýn, güçlü kurumsal kapasiteyle kýrsal kalkýnma programlarýnýn uygulanmasýnda belirleyici, yönlendirici ve güvenilir bir kurum olmaktýr. Avrupa Birliði tarafýndan tarým sektörü ve kýrsal alanda ülkemize saðlanacak desteklerin çerçevesini çizen Kýrsal Kalkýnma Programý (IPARD) Avrupa Birliði Komisyonu tarafýndan 2008 yýlýnda onaylanarak uygulanmaya baþlanmýþtýr. IPARD Programý, kýrsal alanda sadece tarým ve hayvancýlýk deðil, çevre, turizm ve sanayi gibi oldukça geniþ bir yelpazeyi kapsayan, tarýmsal yatýrýmlarýn desteklenmesi ve yönlendirilmesi, kýrsal ekonomik faaliyetlerin çeþitlendirilmesi, istihdamýn artýrýlmasý ve yerel kalkýnma stratejilerinin harekete geçirilmesini amaçlayan bütüncül bir yaklaþýmý benimsemektedir" dedi te 42 ÝL DESTEK ALACAK Destek tutarýnýn yüzde 75'inin Avrupa Birliði ve yüzde 25'inin ise Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan saðlanacaðýný kaydeden Çiftçi, "Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu olarak IPARD Programý kapsamýnda belirlenen alanlarda yatýrýmlara 1 milyar 165 milyon avro hibe desteði saðlanacak ve bu rakama faydalanýcý katkýsý da eklendiðinde Türkiye için yapýlacak toplam yatýrým 2,5 milyar avroyu bulacaktýr. Belirtmek isteriz ki bu fonlar, ülkemiz için kullanýlmadýðý takdirde AB'ye üye ve aday üye ülkelere geri gidecektir. Bu baðlamda yukarýdaki tedbir alanlarýnda, hali hazýrdaki iþletmesini modernize etmek isteyen veya yeni bir yatýrým yapmak isteyen giriþimci ruhlu vatandaþlarýmýza tavsiyemiz; TKDK Aydýn Ýl Koordinatörlüðü ile en kýsa sürede irtibata geçmeleridir. Aydýn Ýl Koordinatörlüðü olarak proje çaðrýsýna çýktýðýmýzda, ilk çaðrýda olabildiðince çok proje kabul etmek istiyoruz. Çünkü fonlarý daðýtacak 42 il arasýnda fonlarýn paylaþýmý ile ilgili herhangi bir bütçe sýnýrlamasý bulunmamaktadýr. Dolayýsýyla ilk çaðrýlarda Ýl Koordinatörlüðümüze verilen projelerin Kurum merkezince de onaylanýp yatýrýmýn baþlamasý muhtemeldir. Fakat sonraki çaðrýlarda fon miktarý, diðer iller tarafýndan da kullanýlan bütçe hesaba katýldýðýnda azalacaðý için projeler Kurum Merkezinde bazý kriterler dikkate alýnmak suretiyle sýralamaya girecektir. Ýlimizin AB hibe fonlarýndan azami derecede istifade edebilmesi, dolayýsýyla yatýrým ve istihdamýn artýrýlmasý amacýyla sadece Aydýn'da yaþayan hemþerilerimize deðil, bunlarýn yanýnda diðer illerde, hatta yurtdýþýndaki hemþerilerimize ve Aydýn'da yatýrým yapmak isteyen yerli/yabancý hedef kitleye ulaþmak istiyoruz. IPARD Programý kapsamýnda belirlenen tedbir ve sektörlere yönelik AB Destek fonlarý ilk olarak 20 ilde yatýrýmcýlara ulaþtýrýlmaya baþlanmýþtýr. 2. Uygulama Dönemi kapsamýnda 2013 yýlý itibarý ile Aydýn ilinin de içinde bulunduðu 22 il de dâhil olmak üzere toplam 42 ilde kýrsal kalkýnmaya yönelik yatýrýmlar desteklenerek Aydýn ilimizin kalkýnmasýna katký saðlanacaktýr. IPARD fonlarýnýn daðýtýlmasý amacýyla TKDK Aydýn Ýl Koordinatörlüðü, Aydýn ilimizde Nisan 2012'de kurumsal alt yapýsýný tamamlayarak 36 uzman, 7 destek ve 12 geçici personel ile faaliyetlerine baþlamýþtýr. Koordinatörlüðümüzün hibe desteklerinin daðýtýlmasýna yetkili kýlýnmasý için bugüne kadar, biri TKDK Ýç Denetim Koordinatörlüðü, diðeri Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan iki etap denetim gerçekleþtirilmiþ olup bu denetimlerden baþarý ile geçilmiþtir. Birinci uygulama dönemi illerimiz; Afyonkarahisar, Amasya, Balýkesir, Çorum, Diyarbakýr, Erzurum, Hatay, Ýsparta, Kahramanmaraþ, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Þanlýurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Yozgat olarak belirlendi. Bu illerimizde teþkilatlanma tamamlanmýþ olup, faaliyetlere baþlanmýþ ve sürdürülmeye devam etmektedir. Ýkinci uygulama dönemi illerimiz; Aðrý, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydýn, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankýrý, Denizli, Elazýð, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muþ, Nevþehir ve Uþak ilimizdir" diye konuþtu. Daha önceden 3 yatýrým alanýnda verilen hibe desteklerinin 10 yatýrým alanýna çýkartýldýðýný açýklatan Çiftçi, þunlarý söyledi: "Süt Üreten Tarýmsal Ýþletmelere yönelik 15 bin avrodan 1 milyon avroya kadar yapýlacak yatýrýmlara yüzde 50 den yüzde 65 e kadar hibe desteði. Et Üreten Tarýmsal Ýþletmelere yönelik; kýrmýzý et üreten iþletmelere 20 bin avrodan 1 milyon avroya kadar yapýlacak yüzde 50 den yüzde 65 e kadar hibe desteði; kanatlý eti üreten iþletmelere 15 bin avrodan 500 bin avroya kadar yapýlacak yüzde 50 den yüzde 65 e kadar hibe desteði. Süt ve Süt Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý'na yönelik; süt iþleme tesislerine 50 bin avrodan 3 milyon avroya kadar yapýlacak yüzde 50 hibe desteði; süt toplama merkezlerine 25 bin avrodan 1 milyon avroya kadar yapýlacak yüzde 50 hibe desteði. Et ve Et Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý'na yönelik 30 bin avrodan 3 milyon avroya kadar yapýlacak yatýrýmlara yüzde 50 hibe desteði. Meyve ve Sebzelerin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý'na yönelik 50 bin avrodan 1 milyon 250 bin avroya kadar yapýlacak yatýrýmlara yüzde 50 hibe desteði. Su Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý'na yönelik 50 bin avrodan 1,5 milyon avroya kadar yapýlacak yatýrýmlara yüzde 50 hibe desteði. Kýrsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi'ne yönelik arýcýlýk, týbbi ve aromatik bitki yetiþtiriciliði ve süs bitkisi yetiþtiriciliðinde 5 bin avrodan 250 bin avroya kadar yapýlacak yatýrýmlara yüzde 50 hibe desteði. Yerel Ürünler ve Mikro Ýþletmelerin Geliþtirilmesi'ne yönelik uygun yerel el sanatlarý, yerel tarým ve gýda ürünlerinde 10 bin avrodan 250 bin avroya kadar yapýlacak yatýrýmlara yüzde 50 hibe desteði. Kýrsal Turizm faaliyetlerine yönelik 15 bin avrodan 400 bin avroya kadar yapýlacak yatýrýmlara yüzde 50 hibe desteði. Kültür Balýkçýlýðýnýn Geliþtirilmesi'ne yönelik 50 bin avrodan 200 bin avroya kadar yapýlacak yatýrýmlara yüzde 50 hibe desteði þeklindedir. Kesin olmamakla beraber, Þubat ayý içerisinde TKDK Baþkanlýðý tarafýndan yapýlacak 9. Baþvuru Çaðrý Ýlaný'na Aydýn ilinin de içinde bulunduðu tüm illerimizle birlikte çýkýlmasý ve hibe desteklerinin daðýtýlmasý planlanmaktadýr. Baþvuru Çaðrý Ýlanlarý'na çýkýlmaya baþlanmasýyla birlikte, AB kýrsal kalkýnma desteklerinin ilimiz yatýrýmcýlarý tarafýndan kullanýlmasýnýn önü açýlmýþ ve böylece AB üyelik sürecinde Tarým ve Kýrsal Kalkýnma alanýnda önemli bir aþama kaydedilmiþ olacaktýr. Bu baðlamda daha geniþ kitlelerce tanýnýrlýk ve bilinirliðimizin arttýrýlmasý adýna Aydýn Merkez ve 16 ilçedeki tüm potansiyel faydalanýcýlara ulaþmak için tanýtým ataðýna çýkýyoruz".

7 Yeni jenerasyon içinde, Sosyal medyayý takip etmeyen neredeyse yoktur. Belki de olmamalý. Neden mi? Türkiye üzerinden medya analizi yaptýðýnýz takdirde, tarihi, ziyadesiyle kirli ve yüz kýzartýcý habercilik deneyimleriyle dolu, bir medya profili ile karþýlaþacaksýnýz. Böylesi bir sonuca varmanýz için yýllarý alacak bir araþtýrmaya da ihtiyaç duymayabilirsiniz ki duymayacaksýnýz. Habercilik anlamýnda bu denli problemli bir saha ile karþýlaþma durumunuz varsa, alternatif kanallarý zorlamanýz gerekecek. Tam da bu noktada sosyal medya, göðsünü kabarta kabarta, "Bizi mi aramak istemiþtiniz?" þeklinde karþýnýza çýkacaktýr. Muhtemel cevabýnýzýn da, bir o kadar içten olacaðýný iddia etmek, altýndan kalkamayaðým ve ispatýnda pek de bilimsel sýnýrlarý zorlamama gerek býrakmayacak kadar kolay olacaktýr. Yani cevabýnýz, "Sizi gökte ararken karþýmda buldum." olacaktýr. Buraya kadar her þeyin, gayet normal ve önemli oranda samimi olduðu konusunda hemfikir olduðumuzu duyar gibiyim. Peki problemimiz ve iddiamýz nedir? Sosyal medya, bireyin özerkliðini en radikal yaþadýðý sayýlý sahalarýn baþýnda gelir. Örnekle devam edersek; Kürtçe bilen/bilmeyen, politik kimliðe ve duyarlýlýða sahip her yurttaþýn, Türkçe adýyla deðil de Kürtçe adýyla bildiði Roboski Katliamý, sermaye güdümlü basýn-yayýn kuruluþlarý tarafýndan neredeyse on iki(12) saat sonra haber konusu haline getirildi. Oysa ki Facebook baþta olmak üzere çoðu sosyal medya merciilerinde, katliamýn gerçekleþtiði ve sað kalanlarýn yakýnlarýna haber verdiði andan itibaren en önemli gündem haline gelmiþti. Kanýtlanmaya ihtiyaç duyulabilir, fakat önemli bir iddiayý öne sürmekten kendimi alýkoyamýyorum: Sermaye ve resmi ideoloji güdümlü medyanýn konuyu gündemine almasýnda en baþat faktör, sosyal medyanýn olduðu kanaatindeyim. Bu iddiayý kolaylýkla Puþi davasý diye bildiðimiz Cihan Kýrmýzýgül davasýyla, ODTÜ olaylarýyla kanýtlayabiliriz. Kavramsal olarak karmaþa içerisinde olduðum Arap olaylarýnýn(devriminin, baharýnýn, isyanlarýnýn vs.) dahi örgütlenme sahalarýnýn baþýnda "dýþ mihraklarla" birlikte sosyal medyanýn yer aldýðýný, doðrudan ve dolaylý olarak duymuþsunuzdur. Fakat sürekli güzel boyutlarýyla dile getirdiðimiz bu sahanýn bugünkü asýl problemi nerede karþýmýza çýkmaktadýr? Bireyin apolitik ve pasifize olma hali. Yani en radikal sosyal medya kullanýcýsýnýn dahi, defansif bir konumlanma pozisyonuna geçmesi. Bir örnekle devam edelim: Ülkemizin Tatil cenneti olarak bilinen fakat gidip görenlerin bizim köye benziyor hayalkýrýklýðýyla tanýmladýðý Muðla'da, Sivas Katliamý ile ilgili basýn açýklamasý yapýlacaðý, haftalarca öncesinden duyuru yapýlmýþtý. Facebook'ta da saðlam bir propaganda yapýldýðýný bilen herkes adýna rahatlýkla dile getirebilirim. Basýn açýklamasýnýn yapýlacaðý güne sayýlý saatler kala facebbokta katýlacak sayý yanlýþ hatýrlamýyorsam 700 kiþi civarýydý. Netice itibariyle alanda ise eminim ki þok yaþamayacaðýnýz bir rakam vereyim: kiþi. Yani kavramsal karþýlýðý: Fiyasko. Ýþte sosyal medyaya dair temel problemlerin baþýnda, apolitik tutarsýz þeklinde geliþen bu fiyasko halidir. Dikkat ederseniz sosyal medyanýn, istihparat kurumlarýn kiþisel bilgileri nasýl ele geçirdiðiyle, devlet kurumlarýnýn kiþisel bilgi depolama ambarlarý haline nasýl geldiði vs. gibi çok daha önemli sayýlabilecek konulara hiç deðinmedim. Sadece bizlere "tahsis" edilen bu özerk sahayý nasýl kullandýðýmýz konusunda "paylaþým"da bulundum. Umarým "Beðen"meyi ihmal etmezsiniz. Son cümle, neredeyse tüm paylaþýmlarýmýzýn asýl gerekçesi ile ilgili iddialý bir çýkýþ olduðu kanaatindeyim. Roboski'nin yýl dönümde katýr sýrtýndaki insan iskeletlerini, Sivas'ýn yýl dönümünde Hasret Gültekinleri, Hayata Dönüþün yýl dönümünde Diri Diri Yaktýlar sözlerini, Þerzan Kurt Anmasý için Ölümsüzdür sloganlarýný paylaþýrýz. Peki siz "Beðen"meye hazýr mýsýnýz? Sizce Ölülerimiz Kaç Beðen'i Eder? Tutarlý ve Vicdanla Kalýn... Radikal Devrimci hacker grubu RedHack Yüksek Öðretim Kurumu sistemine düzenlediði saldýrý ile elde ettiði belgeleri internet ortamýnda yayýmlamaya baþladý. YÖK'ün Elektronik Paylaþým Sistemi ebys.yok.gov.tr sitesinin þifrelerini kýrarak sistemi ele geçiren Redhack 60 binden fazla döküman elde ettiðini duyurdu. YÖK'ün ODTÜ'ye yönelik tavrýný protesto etmek amacýyla saldýrý yaptýklarýný duyuran grup elde ettiði belgeleri tasnif ederek yayýmlayacaðýný duyurdu. Sosyal paylaþým aðý twitter üzerinden gönderilen mesajlarda ellerinde çok sayýda kiþi ve kurum hakkýnda belgeler olduðunu iddia ettiler. Açýklamadan kýsa bir süre sonra ise önce Giresun Üniversitesi'nde yaþanan bir yolsuzluk ile ilgili soruþturma belgeleri yayýmlandý. Giresun'un ardýndan ise Gazi, Uludað ve Adnan Menderes Üniversitelerine ait yolsuzluk belgeleri yayýmlandý. ÝÞTE O BELGELER RedHack, Giresun Üniversitesi'ndeki bir yolsuzluðun "gizli" ibareli 294 sayfalýk dosyasýný yayýmladý. YÖK'e gönderilen Soruþturma Raporu'nda, kurulumu yapýlmamýþ bir cihaz için 664 bin 34 TL ödendiði tespitine yer verildi. Raporda, ayrýca Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan 83 kalem makine teçhizat alýmý için tahsis edilen 2 milyon 832 bin TL'lik ödeneðin tamamýnýn sadece 9 kalem Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Üniversitesi 2. lig basketbol takýmý Bursa Büyükþehir Basketbol takýmýna maðlup oldu. Türkiye Kadýnlar Basketbol 2. Ligi B grubunda mücadele veren Nevþehir Üniversitesi 2. Lig Bayan Basket Takýmý Pazar günü Nevþehir Damat Ýbrahim Paþa Spor Salonunda Bursa Belediyespor ile karþýlaþtý. Basketbol severlerin yoðun katýlýmýyla Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Tokat Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Kemal Özdilek, Basýn Ýlan Kurumu Genel makine teçhizat alýmý için kullanýlarak, geri kalan 74 kalem makine teçhizatýn alýnmadýðý belirtildi. RedHack ayrýca Adnan Menderes Üniversitesi ile ilgili bir "gizli" belgeyi de yayýmladý. GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ'NDE YOLSUZLUK RedHack, Giresun Üniversitesi'ndeki yolsuzluða iliþkin hazýrlanan 294 sayfalýk dosyayý yayýmladý. Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar imzalý üst yazý ile Yükseköðretim Kurulu gerçekleþtirilen maç öncesi Nevþehir Üniversitesi Rektör Danýþmaný ve Gençlik ve Spor Kulübü Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Özden Taþðýn, Bursa Büyükþehir Belediyespor Kulüp Baþkanýna baþarýlar Kurulu'na Anadolu'daki gazete sahiplerini temsilen aday olduðunu açýkladý. 25 Ocak'ta Ankara da yapýlacak olan Basýn Ýlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilciliði'ne aday olacaðýný açýklayan Özdilek, Türkiye de basýnýn geliþmesinde ve ilerlemesinde Basýn Ýlan Kurumu'nun önemine deðindi. 50 ye yakýn ilde basýn ilan kurumu olmadýðýna dikkat çeken Özdilek, "Tokat ta Basýn Ýlan Kurumu þubesi olmayan bu illerden bir tanesidir. Beni de adaylýða götüren süreç bu olmuþtur. Bugüne kadar Basýn Ýlan Kurumu'ndaki gazete temsilcileri hep büyük illerimizden yani þubesi olan illerimizden seçilmiþtir. Baþkanlýðý'na gönderilen "gizli" dosyada yolsuzluðun nasýl gerçekleþtirildiðine geniþ geniþ yer veriliyor. Dosyada "BAP Koordinasyon Biriminin iddialarýný içeren dosya, ön-inceleme raporu, soruþturma raporu ve soruþturmacý hakkýnda BÝMER'den gelen þikayet yazýsý" da ek olarak YÖK'e gönderildi. Ayrýca yolsuzluða adý geçenlerin de geniþ geniþ ifadelerine ve banka dokümanlarýna yer verildi. BirGün dileðinde bulunarak plaket verdi. Karþýlaþma sonunda Bursa Büyükþehir Belediyespor 10 sayý farkla Nevþehir Üniversitesi Bayan Basketbol takýmýný maðlup etti. 'Tok, açýn halinden anlamaz' misali bizim dert ve sorunlarýmýzý ancak biz biliriz" dedi. Özdilek, yalnýzca Karadeniz Bölgesi'nin deðil, ayný zamanda Adýyaman, Aðrý, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Aydýn, Bartýn, Bingöl, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankýrý, Edirne, Elazýð, Erzincan, Giresun, Gümüþhane, Hakkari, Isparta, Kars, Kastamonu, Kýrklareli, Kýrþehir, Kütahya, Mardin, Kahramanmaraþ, Muðla, Muþ, Nevþehir, Niðde, Rize, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Uþak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kýrýkkale, Þýrnak, Bartýn, Iðdýr, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce nin Basýn Ýlan Kurumundaki sesi olmak üzere aday olduðunu kaydetti.

8 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak. Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda çeþitli etkinlikler yapýlacak. Ölüm yýldönümünde 19 Ocak'ta saat 13:30'da Þiþli'de saat 15:00'te Agos gazetesinin önünde buluþulacak. Hrant'ýn Arkadaþlarý yayýmladýklarý bildiride þöyle diyor: "Hrant Dink'in katledilmesinin üzerinden tam 6 yýl geçti. Bu 6 yýlda katillerin eline silah veren, onlarý cesaretlendiren, cinayeti örgütleyen, soruþturmayý karartan devlet içindeki yapý yargý önüne çýkarýlmadý, verilen sözler tutulmadý. Tam tersine Hrant Dink'i ölüme götüren neredeyse tüm resmi görevliler, hükümet tarafýndan el üstünde tutuldu, terfi ettirildi. Kararttýlar, çözmediler, unutturmak istediler, üstünü örttüler, örgüt 'bulamadýlar', gerçek katilleri korudular, sahiplendiler. Bu, cinayete ortaklýktýr. Hrant'ýn gerçek katilleri yargý önüne çýkarýlmalýdýr. Bunun için adalet arayýþýmýzý daha da güçlendirmeli, kararlýlýðýmýzý göstermeli, sesimizi daha da gür çýkarmalýyýz. Ýstedikleri kadar karartsýnlar, korusunlar, kollasýnlar. Biz bitti demeden bu dava bitmez. Buradayýz Ahparig..." Etkinlikler Ocak'ta Cezayir Toplantý Salonu'nda "Hrant Dink Operasyonu 6. Yýl" baþlýklý bir sempozyum yapýlacak Ocak tarihleri arasýnda Tütün Deposu'nda Ermeni Öyküleri okumasý yapýlacak Ocak tarihleri arasýnda Cezayir Toplantý Salonu'nda "Adalet Arayýþý 6. Yýl" baþlýðýyla, Nar Photos arþivlerinden Hrant Dink'in katledilmesinden bu yana süren adalet arayýþýnýn tarihinden kareler yer alacak Ocak haftasý boyunca her gün Tütün Deposu'nda saatleri arasýnda sürekli film gösterimleri gerçekleþtirilecek. 14 Ocak'ta saat 20.00'de, Tütün Deposu'nda "Bir Tarihin Baþlangýcý, Agos'un Kuruluþu" isimli bir söyleþi gerçekleþecek. Diðer tüm etkinlikler ise þöyle: SEMPOZYUM: "HRANT DÝNK OPERASYONU: 6. YIL" CEZAYÝR TOPLANTI SALONU 12 Ocak Açýlýþ konuþmasý: Hayko Baðdat Operasyon baþlýyor: 19 Ocak öncesi Moderatör: Çiðdem Mater Fethiye Çetin - Ölüm - kalým dedikleri bu olsa gerek Ersin Kalkan - Sabiha Gökçen olayý: Ermenilik bir sýrdýr, açýklanamaz... Karin Karakaþlý - Cennetin kaybý Kahve Molasý yýllýk müsamere: Hrant Dink cinayeti davasý Moderatör: Özlem Dalkýran Hakan Bakýrcýoðlu - Bulunamayan örgüt, yargýlanmayan kamu görevlileri Timur Soykan - Hrant Dink cinayeti davasýnda bir kýsým medyanýn sansürledikleri Garo Paylan - Biz bu davanýn maðduruyuz, tanýðýyýz, takipçisiyiz Kahve Molasý Devletin dehlizleri: Polis ve Jandarma Moderatör: Banu Güven Nedim Þener - Tek kiþilik soykýrým: Hrant Dink cinayeti Kemal Göktaþ - Hrant Dink cinayeti ve yargýnýn tutumu Haným Büþra Erdal - Hrant Dink cinayetinin ardýndaki derin yapý 13 Ocak Azýnlýklar hedefte: Kafes Moderatör: Hayko Baðdat Orhan Kemal Cengiz - Kafesteki Türkiye Ýsmail Saymaz - Bir Milli Mutabakat Cinayeti: Malatya Katliamý Kahve Molasý Hrant Dink, azýnlýklar ve çoðunluðun sorumluluðu Moderatör: Tamar Nalcý Ömer Faruk Gergerlioðlu - Eþit vatandaþlýk talebinde çoðunluðun sorumluluðu Cemal Uþþak - Ýslam, Adalet ve sorumluluk çerçevesinde Dink cinayeti Hidayet Þefkatli Tuksal - Mütedil çoðunluðun zaaflarý Kahve Molasý Cinayet, hükümet, devlet ve ötesi Moderatör: Müge Karalom Fethiye Çetin: Dehlizlerden çýkmak Rober Koptaþ: Yarýnýn sýnavlarý Yetvart Danzikyan: 2015 e doðru AKP ve azýnlýklar 17.30: Kapanýþ Adres: Hayriye Cad., No: 12, Galatasaray, Beyoðlu, Ýstanbul TÜTÜN DEPOSU'NDA OCAK Ocak OKUMA: Ermeni Öyküleri Okuyanlar: Karin Karakaþlý (Zabel Yesayan - Ermenice), Settar Tanrýöðen (Yervant Gobelyan) DÝNLETÝ: Erkan Oður - Ýsmail Demircioðlu 14 Ocak 2013 Okuyanlar: Görkem Yeltan (William Saroyan) DÝNLETÝ: Mikail Yakut - Onok Bozkurt (Akordiyon - Gitar) SÖYLEÞÝ: Agos nasýl kuruldu? Sarkis Seropyan, Harut Özer, Harut Þeþetyan, Luiz Bakar, Ümit Kývanç, Arus Yumul, Anna Turay PERFORMANS: Sen Balýk Deðilsin Ki, Çýplak Ayaklar Kumpanyasý ÇAK, bu akþamki performansýný Hrant Dink'e adýyor. Detaylar için linke týklayýn 15 Ocak 2013 Okuyanlar: Tülin Özen (Mýgýrdiç Margosyan), Mustafa Avkýran (Kirkor Ceyhan) DÝNLETÝ: Meriç Dönük (Arp) SÖYLEÞÝ: Hrant'ýn öyküsü, Bir kitabýn anatomisi Tuba Çandar, Rober Koptaþ 16 Ocak 2013 Okuyanlar: Takuhi Zaman (Zabel Yesayan, Ermenice), Jülide Kural (Kirkor Zohrab), Memet Ali Alabora (Kirkor Zohrab) DÝNLETÝ: Savaþ Çaðman (Vokal), Þebnem Poryalý (Flüt), Sadi Albaðlý (Perküsyon) SÖYLEÞÝ: 1915 öncesi ve sonrasý: Malatyalý Ermenilerle sohbet Osman Köker, Garo Paylan, Malatyalý Ermeniler TÝYATRO: Tetikçi, BuluT BuluT, Tetikçi adlý oyununu Hrant Dink anýsýna Garaj Ýstanbul'da sahneliyor. Detaylar için linke týklayýn 17 Ocak 2013 Okuyanlar: Derya Alabora (Jaklin Çelik), Rýza Kocaoðlu (William Saroyan) DÝNLETÝ: Ayþe Tütüncü (Piyano), Sýla Gerbaða (Bas flüt) SÖYLEÞÝ: Bir büyüme hikayesi Karin Karakaþlý 18 Ocak 2013 Okuyanlar: Hale Soygazi (Ara Güler), Pakrat Estukyan (Pakrat Estukyan, Ermenice) DÝNLETÝ: Murat Kurt SÖYLEÞÝ: Ötekiliði Dillendirmek, Ötekini Seslendirmek Murathan Mungan Adres: Lüleci Hendek Caddesi, No.12, Tophane, Ýstanbul

ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Ýlgili kuruluþu olarak kurulmuþtur. TKDK kamu tüzel kiþiliðine haiz, idari ve mali özerkliðe sahip, özel bütçeli bir kuru

ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Ýlgili kuruluþu olarak kurulmuþtur. TKDK kamu tüzel kiþiliðine haiz, idari ve mali özerkliðe sahip, özel bütçeli bir kuru HERKESÝ YATIRIMA VE HÝBE FONLARDAN YARARLANMAYA DAVET EDÝYORUZ Ýhsan KAYMAK Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Kütahya Ýl Koordinatörü Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) kýsa

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERĠ

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERĠ BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERĠ Tarık BÖREKÇĠ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL ĠġLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER,

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının hazırlanarak Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması: (25 Şubat 2008 tarihinde onaylanmıştır. nun ve İl

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 1 TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TKDK; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın ilgili kuruluşu olarak, 2007 yılında 5648 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Detaylı