Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak."

Transkript

1 YIL:8 Metin Göktepe nin sevenleri onu yine unutmadý. 8 Ocak 1996 da polis tarafýndan katledilen Metin Göktepe nin annesi Fadime Göktepe, kardeþi Meryem Göktepe, arkadaþlarý ve sevenleri, onu Ýstanbul un bembeyaz bir örtüye büründüðü dün mezarý baþýnda andý. Beyaz mezarýn üzerine karanfiller býrakýldý. Güçlükle ayakta durabilen anne Fadime Göktepe, 17 yýldýr beni yalnýz býrakmadýnýz. Siz bu 17 yýlda benim için birer Metin oldunuz dedi. MEZARI BAÞINDA ANILDI Katlediliþinin 17.yýldönümünde mezarý baþýnda anýlan gazeteci Metin Göktepe, öldürüldüðünde Evrensel Gazetesi muhabiriydi. Alibeeyköy'de gözaltýna alýnarak, binlerce kiþiyle birlikte götürüldüðü Eyüp Spor Salonu'nda iþkenceyle öldürülen Metin Göktepe, dostlarý tarafýndan Ýstanbul Atýþalaný Kemer Mezarlýðý nda bulunan mezarý baþýnda anýldý. Devrimci hacker grubu RedHack Yüksek Öðretim Kurumu sistemine düzenlediði saldýrý ile elde ettiði belgeleri internet ortamýnda yayýmlamaya baþladý. YÖK'ün Elektronik Paylaþým Sistemi ebys.yok.gov.tr sitesinin þifrelerini kýrarak sistemi ele geçiren Redhack 60 binden fazla döküman elde ettiðini duyurdu. YÖK'ün ODTÜ'ye yönelik tavrýný protesto etmek amacýyla saldýrý yaptýklarýný duyuran grup elde ettiði belgeleri tasnif ederek yayýmlayacaðýný duyurdu. Sosyal paylaþým aðý twitter üzerinden gönderilen mesajlarda ellerinde çok sayýda kiþi ve kurum hakkýnda belgeler olduðunu iddia ettiler. Açýklamadan kýsa bir süre sonra ise önce Giresun Üniversitesi'nde yaþanan bir yolsuzluk ile ilgili soruþturma belgeleri yayýmlandý. Giresun'un ardýndan ise Gazi, Uludað ve Adnan Menderes Üniversitelerine ait yolsuzluk belgeleri yayýmlandý. Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler günü nedeniyle Nevþehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ beraberinde Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýsý Seydali Atik ve Basýn Halkla Ýliþkiler Müdürü Haydar güneyli ile birlikte Nevþehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ burada Nevþehir Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Muammer Baþer'in ve gazetecilerin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Vali Savaþ, "Basýn zor þartlar altýnda önemli bir görevi yerine getiriyor. Ýlimizde görev yapan tüm gazeteci arkadaþlarýmýzýn bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada Nevþehir için önemli iþler yapacaðýna inanýyorum. Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak. Alevi-Bektaþilerin Piri Hünkâr Hace Bektaþ Veli üzerine uzunca bir çalýþma yapan Kemal Derin, Hünkârýn doðduðu topraklardan baþlamak üzere onun Anadolu ya geliþi süresince izlediði yolu takip ederek onun izini sürdü. Bunu romanlaþtýrarak bizlere sunan Kemal Derin, Hünkar hakkýnda yazýlan ilk roman olduðunu belirtiyor. Aradan 800 yýl geçmiþ. Ne yazýk ki Hacý Bektaþ ýn romaný daha öncesinde düþünülmemiþ diyen Derin, bu eksikliði gidermek için yollara düþtüðünü dile getiriyor. Kemal Derin ile hem bu yolculuðunu, hem de kitabýn oluþma süreci hakkýnda görüþtük.

2 1 Ocak itibarýyla þahsi saðlýk bilgilerimiz de devlet tarafýndan Saðlýk net 2' sistemiyle kayýtlanmaya baþladý. Bugüne kadar soy, sop, köken, mezhep, ideoloji üzerinden izlenen ve resmi mim koyulan vatandaþlýk profilimiz artýk daha derinden görüntülemeye alýnýyordu. Saðlýk Bakanlýðý 1 Ocak ta yürürlüðe koyduðu Ulusal Saðlýk Veri Seti (USVS) ve e-reçete uygulamasýyla kullandýðýmýz ilaçlar, koyulan teþhis, geçirilen operasyon ve saðlýk raporlarý dahil sosyal, fizik ve psikolojik varlýðýmýzýn bütün ayrýntýlý bilgileri dijital ortama kayýtlanýyor. Temel insan haklarýndan hasta hakkýnýn deðil mahremiyetini kiþinin isterse ölümden sonra bile aile yakýnlarýndan gizliliðini koruyan yasal mevzuat elbette ülkemizde iþletilemediði gibi saðlýk hizmetlerinin kalitesini artýrma, bilimsel çalýþmalarda kullanma gerekçesiyle gayet kiþisel bilgiler ortak kullanýma açýlýyordu. Özel muayeneler ve aile hekimleri olmak üzere ülke sýnýrlarý içinde baþvurduðumuz tüm kamu/özel saðlýk kuruluþlarý hastaya ait kimlik bilgileri, muayene bulgularý, teþhis ve tedavi bilgilerini anýnda Saðlýk Bakanlýðý Ulusal Saðlýk Veri Sistemi ne iþlemekle yükümlüydü. Bipolar kiþilikten kronik deri hastalýðýna, kürtaj sayýsýndan doðum kontrol yöntemine kadar aklýnýzýn ötesinde kiþisel veriler e-devlet gözetimi altýna alýnýyordu. Hatta Saðlýk Bakaný, dijital ortamda stoklanan bu dosyalarýn ülke politikalarýna büyük hizmetlerde kullanýlacaðýný söylemiþti NÝLGÜN YAMA-SERBAY MANSUROÐLU Metin Göktepe nin sevenleri onu yine unutmadý. 8 Ocak 1996 da polis tarafýndan katledilen Metin Göktepe nin annesi Fadime Göktepe, kardeþi Meryem Göktepe, arkadaþlarý ve sevenleri, onu Ýstanbul un bembeyaz bir örtüye büründüðü dün mezarý baþýnda andý. Beyaz mezarýn üzerine karanfiller býrakýldý. Güçlükle ayakta durabilen anne Fadime Göktepe, 17 yýldýr beni yalnýz býrakmadýnýz. Siz bu 17 yýlda benim için birer Metin oldunuz dedi. MEZARI BAÞINDA ANILDI Katlediliþinin 17.yýldönümünde mezarý baþýnda anýlan gazeteci Metin Göktepe, öldürüldüðünde Evrensel Gazetesi muhabiriydi. Alibeeyköy'de gözaltýna alýnarak, binlerce kiþiyle birlikte götürüldüðü Eyüp Spor Salonu'nda iþkenceyle öldürülen Metin Göktepe, dostlarý tarafýndan Ýstanbul Atýþalaný Kemer Mezarlýðý nda bulunan mezarý baþýnda anýldý. BENÝM ÝÇÝN METÝN OLDUNUZ Göktepe nin mezarý baþýna sevenleri ve annesi tarafýndan karanfiller kondu. Hepiniz benim için birer Metinsiniz diyen anne Fadime Göktepe 17 yýldýr beni yalnýz býrakmadýnýz, hep yanýmda oldunuz. Hepinizi Metin kadar severim diye konuþtu. METÝN ÝN ÝZÝNDE DEVAM EDECEÐÝZ Metin Göktepe nin öldürülme sürecini anlatan Evrensel Genel Yayýn Yönetmeni Fatih Polat, Onun býraktýðý izi devam ettirmek için buradayýz. Metin mesleðini yaparken dövülerek katledildi diye konuþtu. Polat, Metin in dostlarý, arkadaþlarý, yoldaþlarý güçlü bir mücadele verdi. Kazanýlmýþ bir davadýr Metin Göktepe davasý. Biz Metin in izinden gitmeye devam edeceðiz dedi. METÝNLER ÖLMEZ Gazeteci Alper Turgut, Metin Göktepe, eðer ki ýsrarcý olmasaydý o cenazeyi izlemeyecekti ve þimdi hayatta olacaktý. Bu tipi altýnda Fadime anamýzýn etrafýnda toplandýk. Metinlerin ölmediðinin göstergesi bu METÝN ÝN HAKKINI ÝSTÝYORUZ Toplumsal Bellek Platformu adýna konuþan Zeynep Altýok, Gönül isterdi ki bugün daha umutlu þeyler söyleyelim ama 10 yýllardýr bütün kayýplarýmýz için, katliamlar için hep ayný þeyi tekrar etmeye devam ediyoruz. Ben bugün tekrar ettiðim adýna utanýyorum. Mücadelemiz devam edecek. Bugün yaþananlardan ders almak içim mücadele ediyoruz. Bizler özür istemiyoruz bizler Metin Göktepe nin hakkýný istiyoruz, adalet ve insanlýk istiyoruz dedi. Emek Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Kamil Tekin Sürek ise konuþmasýnda Göktepe nin gazeteciliðine ve Evrensel in önemine vurgu yaptý. ADALET OLSAYDI METÝN ÖLMEZDÝ Göktepe nin anmasýna katýlan CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Oðuz Kaan Salýcý, hep beraber bütün insan haklarýna sahip çýkýlmasý gerektiðinin altýný çizerek Eðer Kemal Türkler in katilerini bu ülke adalete teslim etmiþ olsaydý, Uður Mumcu nun katillerini teslim etmiþ olsaydý Metin Göktepe de belki o muameleye maruz kalmayacaktý. Belki Hrant yaþýyor olacaktý. diye konuþtu. Fadime ana oðlu Metin i kaybetti ama bugün oðlum diyebileceði yüz binlerce Metin var diyen Salýcý, Her sene burada olmaya devam edeceðim dedi. Anmaya gazeteciler Ahmet Þýk ve Nazým Alpman da katýldý. Anma Metin Göktepe nin beyazlara bürünen mezarýna karanfillerin býrakýlmasýyla sona erdi. BirGün Mahrem dökümler Bu modern devlet kayýt sistemine her kim ulaþýr ve TC kimlik numaramýzý yazarsa ekranda þahsýmýzla ilgili baþkalarýna mahrem dökümümüz yukarýdan aþaðýya dökülüverecekti. Ve hasta ve doktor arasýndaki etik mahremiyet ilkesine teslim ayrýntýlý saðlýk bildirimlerimiz acaba gün ola harman ola nerelerde karþýmýza çýkardý? Her türlü ayrýmcýlýðýn ve damgalamanýn yelelerini sallayarak kurbanlarýný aradýðý ülkemizin aðýr taþra ikliminde, bazý hastalýklarýn ve bazý saðlýk bilgilerinin umumi ve milli ön yargýlardan uzak nasýl güvencede saklanacaðý ise meçhuldü. Þahsi medeni durum ve sosyal bilgilerimiz bir yana alkol-sigara-madde kullanýmýmýz, özürlülük durumumuz, saðlýk geçmiþimiz eðer hasta kadýn ise hamilelik testleri, doðum, düþük, son adet tarihi, kullanýlan aile planlamasý yöntemleri, babanýn kan grubu vs dijital devlet soy kütüðümüzde yer alýyordu Elbette bu ulusal veri tabanýnýn hem otoriter devletin vatandaþý izleme ve kontrolünü saðlayan e-göz hem de piyasalara elden teslim edilecek bir e-müþteri listesi olduðunu belirtmek lüzumsuzdu. Çünkü Saðlýk Bakanlýðý eðer isterse bu bilgileri SGK ya verebilecek, SGK da bu bilgileri özel sigorta ve özel hastanelerle de doyasýya paylaþabilecekti Yani sizin, çocuðunuzun ya da yakýnlarýnýzýn açýklamak istemediði hastalýklarý, toplumsal yargýlarla etiketlenen kimi saðlýk sorunlarýmýz, kadýnsanýz kürtaj-doðum özgeçmiþiniz tahmin dýþý yerlerde gölge CV niz gibi yüzünüze vurulabilirdi Tabii ki hasta verileriyle kimlik bilgilerini beraber toplamanýn, kayýt altýna almanýn anayasaya, insan haklarýna, evrensel hasta haklarýný ihlal etmek olduðunu devletimiz bilirdi ama bu kiþisel mahrem bilgilerin Saðlýk Bakanlýðý bünyesinden özel hastanesigorta þirketlerine geniþ-açýk alan kullanýmýnýn sonuçlarýný da kamuoyumuz tahmin etmeliydi. (Akþam) Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Pir Sultan Abdal Kültür Derneði (PSAKD) Genel Baþkaný Kemal Bülbül tarafýndan 9 Ocak günü yapýlan yazýlý açýklama ile TRT de yayýnlanan Açý programýnda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Laçiner in Þiilerle ilgili söylediði sözlere tepki gösterildi. PSAKD Genel Baþkaný Kemal Bülbül tarafýndan Rektör Sedat Laçiner'e iliþkin yayýnlanan açýklamanýn metnini sizlere sunuyoruz; TRT Haber de Açý programýnda konuþan 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner; Þimdi insanýn Þii olmasý Hýristiyan olmasýndan kötü! Çünkü Hýristiyan nihayetinde ehli kitaptýr; üç dinden bir tanesidir. Allah onu selamete de erdirebilir. Belki cennete de koyabilir. Þii de, Alevi de sapkýnlýk var onda dini bozmaya çalýþmak var. Þiiler ve Aleviler cennete gidemez! demiþ. Rektör efendi bir taþla birkaç kuþ birden vurmayý amaçlamýþ. Hýristiyan, Þii, Alevi Üçünü birden kendi yobaz cehenneminde mahkum etmiþ. Bizim tarihimiz cahil cühela Müderrislere hakikat dersi vermekle geçti. Lakin artýk yürüdüðümüz Ulu Yolda bize çemkirenlere dönüp bakarsak menzile ulaþmakta geç kalýrýz. Yolumuzun Ulusu Yunus Emre yüzyýllar öncesinden bu müderris tayfasýna gerekeni söylemiþti. Derviþ Yunus bu sözü eðri büðrü söyleme/ Seni sigaya çeken bir Molla Kasým gelir! Nice Molla Kasýmlar geldi geçti Hiç birinden ne bir iz, ne bir söz kaldý. Ama Alevilerin Ulusu Yunus Emre yürekte, bilinçte, sevgide, sohbette yaþýyor, yaþayacak. Rektör efendi kendini Cennet bekçisi sanmalý ki çok inandýðýný iddia ettiði Allah ýn hükmüne müdahale etmeyi bile kendinde hak görüyor. Rektörün ecdadý da böyle yapardý. Aleviler sapýktýr! Yoldan çýkmýþtýr! Katli vaciptir! Malý ve caný helaldir! diyerek soykýrým yapmýþlardý. Þeyhül Ýslam Ebusuud Efendinin günümüz versiyonu olan Rektör efendinin aklý sarýklý, bilinci cüppelidir. Piri Piran Pir Sultan Abdal Cümlenin muradý dünyada cennet! diyerek cennetin ve cehennemin dünyevi bir hakikat olduðunu ifade etmiþti. Müderrislerin, Þeyhül Ýslamlarýn fetvalarý üzerine bizleri katleden Ecdat dünyayý bize cehennem etti. Biz Cennet cennet dedikleri/ Birkaç köþkle, birkaç huri/ Ýsteyene ver onlarý/ Bana seni gerek seni! diyen Yunusun yolundayýz. Ey Rektör efendi payýna huri mi düþer? Gýlman mý? Bilemeyiz ama sen huri ve gýlmanlarla cennete mesut ol. Ama bilim dünyasý deðiþmez bir hakikat olarak seni cehalet erbabýndan sayacaktýr. Rektör efendi Baþbakan ýn Ebu Suud, Ýdrisi Bitlisi tiryakiliðine müptela olmuþ olmalý ki ayný teraneyi dillendirmekte geri durmuyor. Rektör efendinin söylemleri Türkiye de Aleviliðin neden yasaklý inanç olduðunu gösteriyor. Farklýlýða tahammülü olmayan, ýrkçý, gerici zihniyetin üniversitelerde kürsü iþgal ettiði Rektör olduðu ülkede demokrasi ve laiklik olmaz!... Rektör efendi iktidarýn ve Türk/Ýslamcý devlet dininin en kahraman savunucusudur. Bilimin iktidara payende olduðu devirlerde demokrasi deðil, faþizm olur. Rektör efendi bu söylemleri ile ecdadýnýn müderrisi, ýrkçýlýðýn, inkarcýlýðýn ve faþizmin sesidir.

3 Ülkede her gün yaralar kaþýnýyor, kanatýlýyor ama yaralarý sarma konusunda giriþimde bulunan yok yada görülmüyor. Yýllardýr ülkemizde kanayan bir yaradan bahsetmek gerekir. Zaman zaman Kürt sorunu gündeme taþýnýr ama çözüm bulunmaz. Aradan bir müddet sonra Alevi sorunu gündeme getirilir ve bir sürü laflar edilir daha da çýkmaza sokulur ve unutulur. Romenler kullanýlmak amacýyla gündeme taþýnýr ama daha sonra yerlerinden yurtlarýndan uzaklaþtýrýlýr. Nerede barýnacaklarýný bile bilemezler, kendi dertlerine düþerler bu arada unutulur giderler. Son günlerde iþler biraz daha farklý boyutta ele alýnmaya baþladý ve bugünlerde yaþananlar önümüzdeki sürecin çok zor geçeceðini iþaret ediyor gibi ya da biz öyle okuyoruz. Sýk sýk dillendirdiðimiz gibi iþçiler, köylüler, eðitimciler yani öðretmenler siyasetten ve ülke sorunlarýný tartýþmaktan bir türlü uzaklaþtýrýlýnca meydan kimlere kaldý derseniz, meydan gereksizlere kaldý. Son birkaç gün içerisinde ülkenin farklý noktalarýndan farklý kesimlerden Alevilere ve Kürtlere yönelik son derece önem taþýyan yaklaþýmlar baþladý. Özellikle okullarda ilk ve orta öðretimlerde Alevilere yönelik son derece çirkin ve bir o kadar da ahlaksýzca sözler edilmeye baþladý ki öðretmenle öðrenci arasýnda tartýþma dahi yapýlamayacak noktaya geldi. Basýnda herkesin görüp okuduðu þekliyle okullarda özellikle bir soru sorulmaya baþlandý. Aranýzda Alevi var mý? Hemen arkasýndan da aðza alýnmayacak sözler söylendi. Ýlk ve orta öðrenimden sonra þimdi de Üniversitelerde bu tip tehlikeli ve ahlaksýzca laflar edildi. Son örneði Kayseri de bir lise öðretmeninin sýnýfta söylediði sözler arkasýndan Hakkari Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesinden Yar. Doç. Dr. haddini aþarak laflar etmeye baþladý. Eðitimciler bunu yaparsa sokaktaki insanýn birbirlerine karþý tavýrlarý elbette hoþ olmaz. Bu ülkede Alevi Dernek, Vakýf ve Cemevlerinin olmadýðý yer kalmadý her yerde bir Alevi kurumu rahatlýkla bulunabilir. Bu olmazsa Alevilerin yaþadýklarý yerlerde mutlaka Alevi inanç önderleri yani dedeler bulunur. Aklý yetmeyen, bu iþi bilemeyen insanlar konuþmadan önce gidip muhatabýndan adam gibi sorup öðrenmelidir yoksa birçoklarýnda olduðu gibi söylediklerinin altýnda boðulup kalýrlar. Bu ülkeyi yönetenler bilmeliler ki bu yapýlanlarýn hesabý zamaný geldiðinde mutlaka birilerinden sorulacaktýr. Siyasilerden bu yanlýþlara müdahale etmemelerinin hesabý elbette sandýkta sorulacaktýr. Sessiz kalan muhalefetten de ayný þekilde sorulacaktýr. Ýþin bir baþka ayaðý da Kürtler. Doðuda yaþayan Kürtlerin yaþadýklarý ve yaþananlarý basýndan takip etme þansýný yýllardýr yakalýyoruz ama yurtlarýný terk etmek zorunda kalan ve ülkenin farklý yerlerinde illerde, ilçelerde hatta kasabalarýnda bir ekmek bulup daha sonra da yakýnlarýný çaðýrarak kümelenen ve ekmeklerinin peþinde koþan, çocuklarýnýn geleceklerinin hesabýný yapan Kürtlerin durumu nedir. Son derece anlamsýz ve gereksiz gerekçelerle yapýlan baský ve zulümler insaný korkutmaya baþladý. Malatya da, Hatay, Bursa ve Afyon da olduðu gibi kiþilerin yanlýþlarýndan kaynaklý gerekçelerle tüm bir mahalleye baský kurarak yerlerinden kovulmaya çalýþýlmasý gerçekten çok hüzün ve kaygý verici bir olaydýr. Kim kimi nereden kovuyor. Her þeyden evvel herkes bu ülkenin vatandaþý ve istediði yerde yaþama hakký vardýr. Türkler Kürtleri kovar ve geldiðin yere git derlerse, Kürtler Türklere geldiðin yere git derlerse o vakit birilerinin çýkýp da Eyy Türkiye halký, özellikle Moðol istilasýndan Ortaasya dan kaçýp Anadolu ya yerleþen kavimler haydin geldiðiniz yere geri gidin derlerse buna haklarý var mý hatta hadlerine mi? Ama yapýlan uygulamalar bunlara birer örnek teþkil ederse. Kimsenin kimseye bu konuda laf söylemeye hakký yoktur. Suç iþleyen varsa yasalar önünde hesap vermeli, hak ettiði cezaya çarptýrýlmalý ama bu ceza insanlarýn birbirlerine verdikleri ceza þeklinde olmamalý. Zaman zaman insanlarý karþý karþýya getirmeye çalýþýlsa da aklýselim insanlarýn buna izin vermeyeceði bilinmelidir. Bu ülkede iþçilerin, sendikalarýn, köylünün sesinin çýkmadýðý bir ortamda halkýn bir þeyden haberinin olmamasý. Ekonomi ile kimsenin ilgilenmemesi sonuçta kazana konulan kurbaðanýn ýþýk ateþte kaynar suda can verdiðine benzememeli. Yeni bir yýlda yeni bir anlayýþa ihtiyaç olduðunu herkes bilmelidir. YENÝ YIL (GAÐANT) Yeni yýl denince akla Gaðant gelir. Gaðant Alevilerde yeni yýl demektir. Aleviler Yeni yýlý yeni bir anlayýþla ve farklý bir beklenti ile karþýlarlar. Yeni yýlýn geliþini oruç tutarak, köylerde geceleri eðlenceler düzenleyerek karþýlarlar. Birçok inançta farklý Yeni Yýl kutlama ritüelleri vardýr. Bunlar birbirinin devamý gibi algýlanmamalýdýr. Aleviler Aralýk ayýnýn son haftasýndan baþlamak üzere Ocak ayýnýn on üçüne kadar süren dönemde bulunduklarý coðrafyaya ve aþiretlere göre farklý tarihlerde farklý etkinlikler düzenlerler ve buda kültürün zenginliði olmalýdýr. 13 Ocakta Aleviler bir gün oruç tutarlar(üç gün tutanlar da vardýr). Giden yýlýn olumsuzluklarýnýn gelen yýlda yaþanmamasý, yeni yýlda yeni güzelliklerin olmasý dileðiyle oruç tutar ve adeta bayram ederler. Herkes aklýný baþýna almalý yaþamý bir bayram havasý içerisinde götürmeli aksi halde yukarýda birkaç örneðini verdiðimiz olumsuzluklar yeni yýlda geçen yýlý aratýr olur. Gaðant a sahiplenenler. GAÐANTINIZ KUTLU OLSUN Vali SAVAÞ: "Çaðýmýzýn en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliðin, kamuoyuna bilgi ve haber akýþýný objektif bir þekilde saðlamak, toplumsal sorunlar karþýsýnda kamuoyu oluþturmak, demokrasinin güçlenmesi ve geliþmesine sunmak gibi önemli bir misyonu vardýr. Bu mesleðin yürütücüleri olan gazeteciler de, yaþadýklarý zorluklara raðmen haber üretmekte ve bizlerin bilgiye ulaþmamýzý saðlamaktadýr. Basýnýn görevini yaparken hukukun evrensel ilkelerinden sapmamasý doðru haber verme, tarafsýzlýk, özel hayata saygý, basýn ve basýn çalýþanlarý için yol gösterici deðerler noktasýnda yürütülen onurlu görevi, bundan sonra da ayný duyarlýlýkla ve kararlýlýkla yerine getireceklerine yürekten inanýyorum.ýlkeli Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler günü nedeniyle Nevþehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ beraberinde Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýsý Seydali Atik ve Basýn Halkla Ýliþkiler Müdürü Haydar güneyli ile birlikte Nevþehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ burada Nevþehir Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Muammer Baþer'in ve gazetecilerin 10 Ocak Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Üniversitesi Uzaktan Eðitim Koordinatörlüðü tarafýndan Uzaktan Eðitim bilgilendirme toplantýlarý düzenleniyor. NEÜ Uzaktan Eðitim Koordinatörlüðü tarafýndan Turizm Fakültesinde düzenlenen "1. Uzaktan Eðitim" konulu toplantýya, Turizm Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Emir Erden ve akademik personel katýldý. Doç. Dr. Harun Reþit Yazar, Öðr. Gör. Kadir Haltaþ ve Okt. Ý. Akýn Özen in konuþmacý olarak katýldýðý toplantýda katýlýmcýlara uzaktan eðitimin içeriðine dair bilgiler verildi. Uzaktan eðitim hakkýnda genel bir deðerlendirme yapan NEÜ Uzaktan Eðitim Koordinatörü Doç. Dr. Harun Reþit Yazar, yönerge ve yönetmeliklerin mahiyetine deðinerek üniversitemizde uzaktan eðitim yapýlanmasýna dair bilgiler verdi. Uzaktan Eðitim Koordinatörlüðü Öðretimin Yönetim Sistemi ( LMS ) Sorumlusu Öðr. Gör. Kadir Haltaþ, Uzaktan Eðitim Yönetim Sistemi Kullaným Eðitimi ve Ýdari Yapý, Uzaktan Eðitim Yönetim Sistemi Kullaným Eðitimi ve Kullanýcý Tipleri ve Uzaktan Eðitim Yönetim Sistemi Kullaným Eðitimi Eðitim Faaliyetleri baþlýklarý altýnda katýlýmcýlarý bilgilendirdi. NEÜ Enformatik Koordinatörü Okt. Ý. Akýn Özen ise e-ders içeriklerinin nasýl hazýrlandýðý ve uzaktan eðitim yolu ile ders verme hakkýnda katýlýmcýlarla bilgilerini paylaþtý. ve tarafsýz yayýn anlayýþýndan taviz vermeksizin insanlara haber ve bilgi akýþý saðlamak gibi çok önemli bir misyonu yerine getiren tüm basýn mensuplarýmýzýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü kutlar, çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim." dedi. Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Vali Savaþ, "Basýn zor þartlar altýnda önemli bir görevi yerine getiriyor. Ýlimizde görev yapan tüm gazeteci arkadaþlarýmýzýn bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada Nevþehir için önemli iþler yapacaðýna inanýyorum. Ben yeniden Ýlkeli ve tarafsýz yayýn anlayýþýndan taviz vermeksizin insanlara haber ve bilgi akýþý saðlamak gibi çok önemli bir misyonu yerine getiren tüm basýn mensuplarýmýzýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü kutlar, çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim" diye konuþtu. Nevþehir Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Muammer Baþer ise bu anlamlý günde kendilerini yalnýz býrakmayan Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ'a teþekkür etti. Ayrýca Nevþehir Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Muammer Baþer cemiyet hakkýnda da Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ'a bilgiler verdi.

4 Alevi geleneðinde cenaze defninde Þeriat'ta olduðu gibi namaz kýlýnmaz. Hakka yürüyen bir kiþinin yýkanmasý ve kefenlenmesinden sonra orda hazýr olan tüm canlardan helallik alýnýr ve mezarlýða götürülür. Cenaze mezarlýkta musalla taþýna konur. Dede baba yahut ta bu iþten anlayan Tarikata girmiþ nasip almýþ bir kiþi tarafýndan dua okunur. Cenaze duasýný yapacak olan þahýs cenazenin ayakucunda durur. Orda bulunan canlarda yarým ay þeklinde musalla taþýnýn etrafýnda dururlar. Dua yapacak þahýs önce ölmenin ne demek olduðunu anlatýr. Dua'ya duran canlarda içinden ayný dualarý okur. Bilmeyenlerde ne biliyorlarsa okurlar. Rahmet diler. Dualar okunduktan sonra önce saða sonra sola selam verilir. Yine helallik alýnýr. Düvaz'imam ve mersiye okunur. Ýsmi azam okunur ve böylece dua iþi sona erer. Cenaze musalla taþýndan alýnýr. Mezarýna götürülür. Düvazýimam ve mersiye okunur. Dede gülbank verir Mezar toprakla örtülür. Defin iþi bittikten sonra talðýn verilir. Böylece defin iþi tamamlanmýþ olur. Cenaze erkâný bir gelenektir. Kuran da cenazenin nasýl defnedileceði tarif edilmemiþtir. Onun için cenaze kaldýrmanýn belli kurallarý yoktur. Kuran Ayetleri de dua olarak mezarlýkta ve cenazede okunmaz. Hakka yürüyen canýn arkasýndan güzel sözler söylenmesi, helallik alýnmasý bile yeterlidir. Alevi erkânýna göre cenaze defni aþaðýdaki anlatýldýðý gibi yapýlýr. Helallik Alýnmasý Hakk'a yürüyen Can'ý uðurlamaya gelenlerden "helallik" alýnýr. Bu helallik töreni hem Hakk'a yürüyen Can'ýn evinin önünde, hem de cenaze töreninin yapýlacaðý yerde yapýlýr. Buna Alevi- Bektaþi inancýnda " helallik meydaný" da denir. Hakk'a yürüyen can, evinin önünde uygun yükseklikte bir yere konur. Dede helallik isterken diðer canlar cemlerde olduðu gibi yarým ay biçiminde ayaklar mühürlenerek ve eller göðüste çapraz bir vaziyette dar Duruþu na geçerler. Çünkü dar duruþu bir teslimiyettir. Sonrada dede hazýr bulunan canlarý saygý duruþuna davet ederek helallik ister DEDE : Ey Erenler, Canlar, Bacý Kardeþler! Hakka kul, Muhammed Ali ye talip olan canlar!...eðer ki ereyim derseniz sefaya, binlerce salavat verelim Hak Muhammed Ali ye. Canlar! Hakk'a yürüyen.. canýmýz dünyadan Hakka Yürüyenler Kervanýna katýldý, bugün aramýzdan ayrýlýyor. Ey canlar; Hakk'ý hakikati özünde gören. Bu yüzden En-el Hak diyen. 72 millete bir nazarla bakýp, eline, diline, beline sahip olmayý kendisine ilke edinen. Dini sevgi, kabesi insan, kitabý bilim olan þimdi Hakk'a yürüyen bu can, bu yol eri (ya da bacýsý) sizin içinizde yiyip içti, sizlerle yaþadý. Belki de hak yedi, þimdi göçtü; Hakk'a yürüdü. Bu can üzerinde maddi, manevi hakkýnýz olabilir, varsa helal ediyor musunuz? Diye sorar. Canlar; "helal ediyoruz" þeklinde cevap verirler. Bu soru üç kez tekrarlanýr. Her defasýnda helal ediyoruz cevabý alýnýr. Ardýndan DEDE: Hakkýmýz varsa helal ediyoruz, diyen canlardan Hak Muhammed Ali razý olsun, der. Sonra DEDE: Bismiþah...Hak, Muhammed, ya Ali. Can kýblesine döndük. Hepimiz senden geldik ve sana döneceðiz. Hakk'a yürüyen bu (...) can, yönünü sana çevirmiþ, sana dönüyor. Seni Hak Muhammedi mürþit bilen, Aliyyul Murtazayý Pir bilip, Eh-li Beyte gönülden baðlý olan bu Caný, Ýmam Hasan, Ýmam Hüseyin aþkýna baðýþla. Bismiþah... Hakk Muhammed ya Ali; Hakka yürüyen bu Can ýmýzý, Oniki Ýmamlarýmýz, üçler, beþler, yediler, Ondört Masum-u Pak'lar, Onyedi kemerbestler, Kýrklar, Pirimiz Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli aþkýna baðýþla. Hakk'a yürüyen, Can'ýn geride kalan yakýnlarýna, yol kardeþlerine, sabretme gücü ve saðlýklar ihsan eyle, burada bulunan bütün can'larýn geçmiþlerinin ruhunu þad eyle. Ya Hakk.. Hepimize Hakk Muhammed Ali diyerek Hakka Yürümeyi nasip eyle. Hakkýn huzurunda Dem-i Ali, Sýrr-ý Nebi, Pirimiz Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli ve tüm yol erenlerinin ve gerçeklerin demine devranýna hüü Mümine Ya Ali der.... ( BU BÖLÜM PSAKD MYK Üyesi Basýn Yayýn Sekreteri Enver Cemal ÞAHÝN Candan alýnmýþtýr. YIKAMA ÝÞLEMLERÝ Yine bir can hastane gibi yerlerde Hakka yürümüþ ise, o mekanda yýkama iþlemleri yapýlmakta ve o canýn yakýnlarý da orada yýkanmasýný istiyorlar ise, o can oradaki görevliler tarafýndan yýkanýr. Eðer can evi ya da cemevleri gibi mekanlarda yýkanacak ise, öncelikle teneþirin temiz olmasýna dikkat edilir ve Hakka yürüyen can özenle teneþire taþýnýr. Kafasýnýn altýna bir yastýk konur. Edep yerleri uygun bir bezle örtülür. Cenaze kadýn ise, kadýn; erkek ise, erkek tarafýndan yýkanýr. Yýkamaya baþlarken görevli kiþi þu sözleri söyler: Yüce Tanrým niyet ettik önümüze gelen bu caný dünya kirlerinden temizlemeye, noksan ve eksiklerimizi olursa sen yüce katýnda baðýþla. Bu canýn ruhunu þad eyle. Boz Atlý Hýzýr yardýmcýmýz olsun, der. Yýkama iþlemleri için önceden sabun, sünger ve eldivenler hazýrlanýr. Cenazeye abdest aldýrma diye bir kural, Alevi geleneðinde yoktur. Yýkama iþlemleri ile görevli kiþi eldivenlerini taktýktan sonra yýkama iþine öncelikle avret yerlerinden baþlar. Daha sonra vücudunun üst kýsmýndan baþlayarak, vücudunun her tarafý iyice yýkanýr. Yýkama iþlemi bittikten sonra, cenazenin yakýnlarý, eþi, dostu cenazeye helallik suyu dökebilirler. Bundan sonra cenaze temiz havlularla kurulanýr. Kurulama iþleminden sonra, önceden hazýrlanan kefene sarýlýr. Erkek kefeni üç parçadýr: Ahret gömleði, eteklik ve sargýdan oluþur. Kadýn kefeni ise beþ parçadýr: Gömlek, eteklik, sargý, baþ örtüsü ve göðüs örtüsünden ibarettir. Bu iþlemler yapýldýktan sonra cenaze tören alanýnda uygun bir yere konur. Bu arada orada bulunan canlardan konuþmak isteyenler Hakka yürüyen can için özel olarak söylenecek sizleri var ise onlarý söyledikten sonra, görevli kiþi þunlarý söyler: Deðerli canlar: Haktan geldik, Hakka dönüyoruz. Bütün nefisler ölümü tadar. Ölüm ansýzýn bizi bir yerde yakalýyor. Bizler zamaný fýrsat bilmeliyiz. Ölmeden önce asli görevlerimiz olan sevgi, saygý, merhamet duygularýmýzý yeniden geliþtirip; birbirini seven, sayan ve birbirinin hakkýna, hukukuna sahip çýkan bir noktada olmamýz gerekiyor. Kimliðimize, kültürümüze, öðretimize sahip çýkmalýyýz. (Buna benzer baþka þeyler de söyleyebilir.) (Hakka yürüyen kiþinin ismini söyleyerek)... can bugün Hakka yürüdü. Haktan rahmet diliyoruz. Yüce Hakk onu 12 Ýmamlarýn þefaatýna eriþtirsin. Eþine ve çocuklarýna saðlýk ve afiyet versin. -Bismi Þah. Hakký, hakikati özünde gören ve bu yüzden Enel Hak diyen 72 millete bir nazarla bakýp; eline, diline, beline sahip çýkmayý kendisine ilke edinen; dini, sevgi, kâbesi insan, kitabý bilim; mazlumun yanýnda, zalimin karþýsýnda yer alan ve þimdi Hakka yürüyen bu can, sizin içinizde yaþadý, yediiçti ve þimdi Hakka yürüdü. Bu caný yaþamý süresince nasýl bilirsiniz? Bütün maddimanevi haklarýnýzý helal ediyor musunuz? (Altý çizili cümle üç kere tekrarlanýr.) Onlar da "Helal ediyoruz" deyince; -Helal olsun diyen dillerden Hak, Muhammet, Ali razý olsun, geçmiþlerinizin ruhu þad olsun, denilir. Yukarýdaki iþlemler yapýldýktan sonra Cenaze Meydaný törenine geçilir. ) Cenaze Töreni (Cenaze Meydaný) Cenaze törenine gelen canlarýn Cem törenine gelir gibi, tertemiz yýkanmýþ olmalarý gerekir. Cenaze musalla taþýna konur. Canlar cenazenin ardýnda yarým ay biçiminde toplanýrlar. Dede ise cenazeyi önüne alarak canlarý karþýsýna alýr ve cemal cemale (yüz yüze) Cem Erkanýnda olduðu gibi tören baþlar. Cenaze töreninde kadýn erkek yan yana safa durur. Canlar ellerini çapraz bir þekilde göðsünde buluþtururlar. Katýlanlar, cem töreninde olduðu gibi ayaklarýný mühürleyerek "Dar" duruþuna geçerler. Salavatlamak_ Durdum divana uydum Kuran'a, yönüm Kýble, Kýblem gönül Kabesi, niyet ettim Allah Rýzasý için Er kiþi ( Kadýnsa) Hatun kiþi niyetine dua'ya. Üç kez tekrar edilir. Salavattan sonra cenaze töreni baþlar. Cenaze töreni Dedenin Bismiþah, Hakk Muhammed Ya Ali tekbiri ile baþlar. Alevilerde tekbir budur ve bu tekbir söylenirken baþlar yukarýya kaldýrýlýr. Alevi- Bektaþi inancýnda asýl olarak " Allahuekber" diye tekbir yoktur, sonradan törenlere bir þekilde eklenmiþtir. (Ýmam-ý Cafer in Cenaze töreninin secdesi ve rukusu olmadýðý için namaz olmadýðýný belirtmiþtir.) * DEDE : Cenazenin baþ kýsmýnda durarak birinci tekbiri verir ve sonra düvaza baþlar. Bismiþah... Ya Hakk, Ya Muhammed, Ya Ali. Yüce Tanrým, Hakk'a yürüyen (...) can için durduk sana duaya. Yüzümüzü döndük Kýble-i Beytullah'a. Uyduk, Hakk- Muhammed-Ali ve On iki Ýmama... Ey Erenler, Canlar Hakka kul, Muhammed Ali ye talib olan canlar! Eðer ki ereyim derseniz sefaya, binlerce salavat verelim Hak Muhammed Ali ye. Yücelerden yüce Hakk: Can Kýblesine döndük. Düþündük, yaratýlaný gördük, yaratana inandýk, yarataný Ýnsan-ý Kamil'de bulduk. En-el Hakk olduk. Baðýþla bizi Ya Hakk. Sana yürüyen, sana uçan, sana doðru uðurladýðýmýz, sana doðru yolculadýðýmýz bu Can'ý baðýþla. ** DEDE : Ýkinci tekbiri verir ve: Bismiþah... Ya Hakk, Ya Muhammed, Ya Ali: Ya Hakk, ya Muhammed, ya Ali: Hakikat abdestini aldýk. Günahýmýz sevabýmýz boynumuzda niyaza geldik. Medet Mürvet Þahým darýna durmaya geldik... Ezelden seyrettik biz bu alemi. Güneþ doðmadan, ay doðmadan, aydan günden ezel biz bu mülke gelmiþ gitmiþ idik. Günahlarýmýzý, sevaplarýmýzý bir mizanda tartmýþ idik ezelden. Konaðýmýz ýþýktýr, handan ezelden. Cananý gördük hoþ olduk, özümüzü tanýdýk yol olduk.. GERÇEÐE HÜ. MÜMÝNE YA ALÝ... *** DEDE : Aþaðýdaki þekilde üçüncü tekbiri verir ve: Bismiþah... Ya Hakk, Ya Muhammed, Ya Ali: 12 Ýmamlar hakký için, 17 Kemerbestler hakký için, kýrklar hakký için, El-Beyit e ikrar verenler için, Enel-Hak diyen Mansur hakký için, göçüp sana gelen canýmýzýn kusur ve eksikliklerini baðýþla. Ruhunu sonsuz nurunla aydýnlat... Ya Hakk, ya Muhammed, ya Ali... Erenler, bu can Hakk'a yürüdü. Kainatýn temsilcisi idi. Hakk ile buluþtu, yaradana kavuþtu. Yeni bir dona, yeni bir cana, bin bir cana karýþacak. Bu nedenle, ölümsüz doðanýn bir parçasý oldu... Bedeninin bilgeliði ile buluþmanýn verdiði güçle, sonsuz devinimli ve yanýlgýsýz doðanýn aklýyla, yani Tanrýyla buluþtu. Ölümün olmadýðý doðada, Hakka yürüdükten sonra yeniden dirilecek. Rahat uyusun.bu can ölmeden evvel binlerce kez ölmüþ, binlerce kez de dirilmiþ idi. Þimdi bu can baþka bedenlerde yeniden dirilecek, bu canýn bedeni canlý cansýz her þeye sinecek. Kainat durdukça sonsuza kadar yaþayacak bu can canan içinde. GERÇEÐE HÜ. MÜMÝNE YA ALÝ... DEDE : Devamýnda aþaðýdaki gibi dördüncü-son- tekbiri verir ve: Bismiþah... Ya Hakk, Ya Muhammed, Ya Ali: Ýnsanlarýn akýbeti hakka yürümektir. Seni zikreden derviþler hakký için, sana gönül veren aþýklar hakký için, isminin geçtiði deyiþ ve gülbanglar hakký için, Evliyalar ve Embiyalar hakký için, seni dilinden düþürmeyen bütün canlarýn hakký için sana yönelmiþ gelen bu canýmýzýn ruhunu þad eyle, kusurlarýný af eyle. Ya Hakk, ya Muhammed, ya Ali... Dostlar, bu Can Hakk'a yürüdü. Ruhu ortada kaldý. Hakk'a teslim olan bedendir. Ona bedensiz kalmanýn acýsýný çektirmeyelim. Yaþadýðýnýz müddetçe Hakk'a yürüyen bu canýn ruhunu, özünüzde yaþatabilir misiniz? Bu soruyu üç kez tekrarlayan dede üç kez "isteriz" cevabýný aldýktan sonra: Hak Muhammed Ali de sizlerden razý olsun... Dilekleriniz, dualarýnýz, Hak Muhammed Ali'nin gönül defterine kaydedilsin. Her daim dile gelsin. GERÇEÐE HÜ MÜMÝNE YA ALÝ, der. Selamlama: Tekbirden sonra saða dönerek SELAM OLSUN HAKK'IN HUZURUNA VARANLAR. denir bu esnada sol el aþaðýya sarkýtýlýr. Sonra sola dönerek "SELAM OLSUN GERÇEÐE HÜ DÝYE DUA EDENLER" der ve sað el de aþaðýya sarkýtýlýr. Devam Edecek

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı