AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu dün parti binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. MHP önce Sungurlu da ölümün hesabýný versin * HABERÝ 2 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu dün parti binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. MHP önce Sungurlu da ölümün hesabýný versin * HABERÝ 2 DE"

Transkript

1 Bekiroðlu Ýl Genel Meclisi üyeleri ile gurup toplantýsý yaptý AKP bir ölüm üzerinden rant devþirme çabasýnda' AK Parti Mecitözü Gençlik Kollarý'nda yaþanan istifalar MHP ile AK Parti arasýnda polemiðe neden oldu. Av. Bekir Çetin HABERÝ 13 DE AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu dün parti binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. MHP önce Sungurlu da ölümün hesabýný versin HABERÝ 2 DE Bekiroðlu ndan Meclis e ince mesaj AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Genel Meclisi AK Parti Gurup Toplantýsý'na baþkanlýk etti. Seçim çalýþmalarý ile ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Bekiroðlu, meclis üyelerinden parti teþkilatlarýnýn yanýnda yer alarak, seçimlere destek vermelerini istedi. HABERÝ 2 DE ÇORUM 3 NÝSAN 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Farabi ye yeni yüz Çorum Belediyesi, havalarýn ýsýnmasýyla birlikte asfalt sezonunu açtý. Kentin deðiþik bölgelerinde kilit parke taþý, kaldýrým, yol açma, yama ve asfalt serim çalýþmalarýný baþlatan ekipler, sezon açýlýþýný Farabi Caddesi ile yaptý. Kanserle savaþ için NBÞ uyarýsý Þeker-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman, 1-7 Nisan Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, Kanserle savaþ için NBÞ li ürünlerden uzak durun. dedi. HABERÝ 5 DE Sefer Kahraman HABERÝ 7 DE Akþemsettin Camii nin bahçesi ne olacak? Farabi Caddesi nde yapýlan düzenleme çalýþmalarý nedeniyle Akþemsettin Camii bahçesinin yola gittiði bildirildi. Çorum un yeni simgesi olarak nitelendirilen caminin caddeyle arasýndaki mesafenin sýfýrlanmasý, vatandaþlar arasýnda, bahçenin hali ne olacak? sorusunu HABERÝ 8 DE akýllara getirdi. Su kesintisi haberleri asýlsýz Ziyarette saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet olaylarýndan duyulan üzüntü ve alýnabilecek tedbirler Ýnönü'de Z Kütüphane açýldý Ýnönü Anadolu Lisesi'ne kazandýrýlan Z Kütüphane (yenileþtirilmiþ ve zenginleþtirilmiþ) Kütüphane törenle açýldý. Çorum Belediyesi, özellikle son günlerde halk arasýnda yayýlan, þehir genelinde 4 günlük su kesintisi yapýlacaðý söylentilerinin gerçekle ilgisi olmadýðýný açýkladý. HABERÝ 7 DE Belediye Meclisi bugün Belediye Meclisi bugün saat da Belediye Meclis Salonu nda toplanacak. Meclis gündeminde encümen, imar, tarife ve plan-bütçe komisyonu seçimi, denetim ve faaliyet raporunun görüþülmesi ve trafik master planý var. HABERÝ 7 DE SAYFA 12 DE Baþsavcý dan Tabip Odasý na ziyaret Çorum Belediyesi sezon açýlýþýný Farabi Caddesi ile yaptý. HABERÝ 4 DE Ýskilip Sakin Þehir e doðru Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Sakin Þehir Çalýþma Ekibi Ýskilip'i ziyaret etti. Ýskilip Kaymakamý Sayýn Þuayib Gürsoy ve Belediye Baþkaný Sayýn Recep Çatma'nýn katýldýðý ortak bir toplantýda Ýskilip ve 'Sakin Þehir' çalýþmalarý görüþüldü. HABERÝ 10 DA Hukuk ve saðlýk alanýnda iþbirliði HABERÝ 8 DE Evlenmeler de boþanmalar da azaldý TÜÝK ten yapýlan açýklamaya göre, Çorum da evlenmelerde % 5,6, boþanmalarda ise % 12,7 azalma yaþandý. HABERÝ 7 DE Mahallede pitbull korkusu Akþemsettin Caddesi ile Ýkbal Kent arasýnda görülen sahipsiz pitbull köpeði, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaþattý. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Sakin Þehir Çalýþma Ekibi Ýskilip'i ziyaret etti. HABERÝ 8 DE

2 2 CUMA 3 NÝSAN AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK PArti ve MHP arasýnda polemiðe neden olan Mecitözü istifalarý hakkýnda bilgi verdi MHP Mecitözü nü býraksýn da Sungurlu nun hesabýný versin EROL TAÞKAN AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, düzenlediði basýn toplantýsý ile Mecitözü AK Parti teþkilatýndan 40 kiþinin istifa ederek MHP'ye geçtiði yönündeki iddialarý cevaplandýrdý. Bekiroðlu, "Ýstifalar 40 deðil 15 kiþidir, ayrýca MHP Mecitözü'nü býraksýn da Sungurlu'da yaþanan ölümlü olayýn hesabýný versin." dedi. 'Çalýþmayan adamýn partimizde iþi olmaz' Mecitözü AK Parti Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý, Gençlik Kollarý Baþkaný ve Mecitözü teþkilat yöneticilerinin de hazýr bulunduðu toplantýda, baþlýklar halinde bazý konularý deðerlendiren Rumi Bekiroðlu, Mecitözü AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Abdullah Yetkin ve yönetim kurulu üyesi Samet Yücel'in AK Parti ile iliþiðinin kalmadýðýný doðrularken, "Bu ayrýlýk bize göre görevden alma iken, birilerine göre de istifa sayýldý. Kardeþimiz genç bir arkadaþýmýz. Biz rencide olmamasý adýna kendisine görevi býrakmasýný söyledik. O da böyle bir yolu seçti. Bizim partimizde yatýp çalýþmayana yer yok. Biz rencide olmasýn derken, o köy cinliði yaparak 15 dilekçeyi partiye býrakýp kaçtý. Diðer 13 kiþi de yine kendisinin ailesinden ve yakýn arkadaþlarýndan oluþan bir ekiptir." diye konuþtu. 'Gidene eyvallah demeyiz' MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin'in açýklamasýnýn yer aldýðý haber küpürünü gösteren Bekiroðlu, açýklamada 40 kiþiden bahsedildiðini, ancak ortada 40 kiþinin bulunmadýðýný dile getirdi. "17,30'da 40 kiþinin katýlacaðýný açýklayacaklarý bir basýn toplantýsý yapacaklardý, ancak dað fare doðurdu." sözleriyle açýklamasýný sürdüren Bekiroðlu, gidene eyvallah demeyeceklerini, suskunluklarýnýn asaletlerinden kaynaklandýðýný, bir söze baktýklarýný bir de sözü söyleyene baktýklarýný belirtti. 'Sungurlu'nun hesabýný verin' Basýn toplantýsýnda Sungurlu'da yaþanan acý olaya deðinen Bekiroðlu, Sungurlu Belediyesi'nde B.D. isimli bir personelin baþkan tarafýndan þamarlandýðýný iddia ederek, "Fenni Duran da benzer akýbete uðramýþ ve 7 kiþi birden saldýrmýþtýr. Üstelik kýzýnýn gözleri önünde yaþanan bu olayda, Fenni Duran'ýn ameliyatlý olduðunu söylemesine raðmen saldýrý devam etmiþtir. Bu 7 kiþiden 2'si tutuklandý, birisi baþkan yardýmcýsý, diðere baþkan korumasý. Bir ilçe belediye baþkanýnýn korumaya neden ihtiyacý var. Bizim Çorum Belediye Baþkanýmýzýn korumasý yok mesela. Söz konusu kiþiler, taþeron firma iþçileri. Taþeron iþçi sahada olur, belediyede ne iþleri var? Biz bunlara hesap sorulmamasýna üzülüyoruz. Valimizin de kaymakamýmýzýn da olaya el atmasýný istiyoruz. Burasý muz cumhuriyeti deðildir, haksýzlýðý sormak da bizim görevimizdir. Bizim adaletin tecelli edeceðinden yana hiç bir endiþemiz yok. AK Parti kimsenin aþýyla ekmeðiyle oynamaz. Ayrýca göreve geldiði günden itibaren 30 kiþinin iþine son veren zihniyeti de kýnýyorum ve Ýçiþleri Bakanlýðý'ný göreve davet ediyorum." dedi. Partiyi 7. sýradan ilk 3 e taþýdýk AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu dün parti binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. Sungurlu Belediyesi nde kavga ve ölüme 2 tutuklama Sungurlu Belediyesi'nde yaþanan kavga ve ölüm sonrasýnda gözaltýna alýnan þüphelilerden ikisinin tutuklandýðý bildirildi. Ýddialara göre, Sungurlu Belediyesi'nde nikah memuru olarak görev yapan Fenni Duran (52), ayný kurumda aralarýnda bir de yöneticinin bulunduðu bir grup personelle kavga etti. Kavga sýrasýnda aldýðý darbeler sonucu yaralanan Fenni Duran, olaydan sonra kendisini darp edenlerden þikayetçi olmak üzere savcýlýða giderken yolda kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldýrýlan Fenni Duran, doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen kurtarýlamadý. Olayla ilgili soruþturma baþlatan polis, þüphelileri gözaltýna aldý. AK Parti Ýl Baþkaný av. Rumi Bekiroðlu, önce partisinin kurumsal sosyal medya hesabýndan, daha sonra yerel basýna yazýlý bir açýklama yaptý. Bekiroðlu tarafýndan yapýlan açýklamada, " tarihinde Sungurlu Belediyesinde evlendirme memuru olarak görev yapan Fenni Duran'ýn cinayetinin failleri '6 Sungurlu Belediye çalýþaný' Savcý'nýn yürüttüðü soruþturma kapsamýnda emniyetteki iþlemlerinin ardýndan bugün öðle saatlerinde adliyeye sevk edilmiþlerdi. Gözaltýna alýnan 6 kiþiden, Belediye çalýþanlarýndan MHP Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve MHP Belediye Baþkaný Korumasý tutuklanýrken, 4'ü tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlmýþtýr. Siyasi çekiþmeler uðruna kurum memurlarýna bu þekilde ölüm ve yaralanmasýna sebebiyet veren bu çirkin ve elim olayý gerçekleþtirenleri kýnýyoruz." ifadelerine yer verdi. EROL TAÞKAN AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Çorum teþkilatýnýn Türkiye genelinde 7-5 arasýnda bir sýralamaya sahip olduðunu, eski Ýl baþkaný Ahmet Sami Ceylan'dan devraldýktan sonra, Çorum teþkilatýnýn Türkiye 3'üncülüðüne yükseldiðini söyledi. Parti merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda, teþkilat çalýþmalarý hakkýnda istatistik bilgiler veren Bekiroðlu, Çorum teþkilatýný 7-5 arasý bir sýralamada teslim aldýklarýný, 25 Ocak'tan itibaren sergiledikleri çalýþmalarla Türkiye genelinde ilk 3'e girmeyi baþardýklarýný belirterek, üye sayýsýnýn 106 bin 602'den 108 bin 727'ye çýkarýldýðýný bildirdi. 2 ayda 30 Danýþma Meclisi Toplantýsý gerçekleþtirdiklerini, bunlarýn yaný sýra da 672 yönetim ve yürütme kurulu toplantýsý yaptýklarýný kaydeden Rumi Bekiroðlu, Mecitözü teþkilatýnýn da ilçeler sýralamasýnda Çorum'da birinci çýktýðýný, 2 bin 490 üyeden 2 bin 765 üyeye yükselme baþarýsý gösterdiklerini belirterek, Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar ve yönetimini tebrik etti. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, teþkilat çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. 'Söylentilere itibar etmiyoruz' Milletvekili Aday Adaylýðý süreci ile ilgili olarak da deðerlendirmelerde bulunan Bekiroðlu, aday adaylarý dosyalarýnýn üst komisyona teslim edildiðini, bu aþamada bazý isimleri öne çýkabilmesinin de doðal olduðuna deðinerek, "Bunlar tamamen parti çalýþmalarýdýr. Bazý isimlerin öne çýktý ancak ikinci tercihini Çorum yazan aday adaylarýmýz da deðerlendiriliyor. Bir isim zikredilmesinin doðru olmadýðýna inanýyoruz ve bu tür söylentileri kabul etmiyoruz." dedi. AK Parti Mecitözü Gençlik Kollarý'ndan bir grup yöneticinin MHP'ye geçtiði belirtildi. MHP ye yeni katýlým Bekiroðlu Ýl Genel Meclisi üyeleri ile gurup toplantýsý yaptý Bekiroðlu ndan Meclis e ince mesaj AK Parti Mecitözü Gençlik Kollarý'ndan bir grup yöneticinin MHP'ye geçtiði iddia edildi. MHP'den yapýlan açýklamada, "Mecitözü AKP Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Abdullah Yetgin ve 40 kiþilik yönetimi istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi saflarýna geçti." denildi. Açýklamada, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun bazý internet gazetelerinde çýkan haberleri yalanlayarak basýný zan altýnda býrakan açýklamalarýnýn da gerçeði yansýtmadýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Genel Meclisi AK Parti Gurup Toplantýsý'na baþkanlýk etti. EROL TAÞKAN AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Genel Meclisi AK Parti Gurup Toplantýsý'na baþkanlýk etti. Seçim çalýþmalarý ile ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Bekiroðlu, meclis üyelerinden parti teþkilatlarýnýn yanýnda yer alarak, seçimlere destek vermelerini istedi. Ýl Genel Meclis Baþkanvekili Ali Sami Odabaþ, AK Parti Gurup Baþkanvekili Nurettin Karaca ve meclis üyelerinin yer aldýðý toplantýda, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya geçirdiði kalp ameliyatý nedeniyle geçmiþ olsun dileklerini ileten Rumi Bekiroðlu, Ýl Genel Meclisi'nin çalýþmalarýný önemsediklerini belirterek, Çorum'a saðladýðý hizmetlerden dolayý meclis üyelerine teþekkür etti. "Bizim partimiz halkýn hizmetkârý olan bir partidir." diyen Bekiroðlu, Ýl Genel Meclisi'nin de kýrsalýn sorunlarý baþta olmak üzere Çorum için hizmet ettiðini kaydetti. Bekiroðlu, toplantýda komisyonlara iliþkin de karar alacaklarýný belirtiði basýn açýk bölümde, "Kent meydaný ile ilgili verdiðiniz destekler bizlere kývanç veriyor. Þehrimizin daha yaþanabilir olmasý için el birliði ile çalýþýyoruz. Yakýn zamanda yaptýðýnýz yurt dýþý gezilerinizden edindiðiniz izlenimlerinizin þehrimize katký saðlayacaðýna inanýyorum." diye ko- Menfur olayý ve faillerini kýnýyoruz AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Sungurlu Belediyesi nde yaþanan olayla ilgili açýklama yaptý. Özkan açýklamasýnda, Ýlçemiz belediyesinde meydana gelmiþ olan ve belediye çalýþanlarýndan Fenni Duran ýn ölümü ile sonuçlanan müessif olay, baþta ilçemiz halký olmak üzere hepimizi derinden yasa boðmuþ, yaralamýþ ve üzmüþtür. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesine baþsaðlýðý ve sabýrlar diliyoruz. Sebep ne olursa olsun güzel ilçemiz Sungurlu da, bir Ýlyas Özkan kamu görevlisinin kendi mesai arkadaþlarý tarafýndan çalýþma odasýnda darp edilerek ölümüne sebebiyet verilmiþ olmasý asla tasvip edilemez müessif bir durumdur. Ölümle sonuçlanmýþ olan bu menfur olayý ve faillerini kýnadýðýmýzý kamuoyumuza saygýlarýmýzla deklare ediyoruz. Olayla ilgili detaylý açýklama ilçemiz Cumhuriyet Baþsavcýlýðýmýzca yapýlmýþ olup hukuki süreç iþlemektedir. Yargýlama sonucunda, kamu vicdanýnda karþýlýk bulacak bir karar çýkacaðýný diliyoruz ve umuyoruz. Yüce Türk adaletine güveniyoruz. dedi. Yýlmaz Çývgýn KÝÞÝLÝK LÜKS TV KOLTUKLU ARAÇLARIMIZLA HÝZMETÝNÝZDEYÝZ. OKUL SERVÝSÝ - FABRÝKA SERVÝSLERÝ - ÖZEL SENÝMER VE GEZÝLERE ARAÇ TEMÝN EDÝLÝR. D-2 BELGELÝ ARAÇLAR. BÝZÝMLE GÖRÜÞMEDEN SEYAHAT KARARI VERMEYÝN. Galip Çývgýn Emrah Çývgýn Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi Bilgin Boyacý Apt. No: (Ç.HAK:2502)

3 CUMA 3 NÝSAN Þehit savcýya gýyabi cenaze namazý AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý þehit savcý Mehmet Selim Kiraz için kýlýnan gýyabi cenaze namazýna katýldý. Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, yaptýðý açýklamada, "Adliyeye cübbeyle girip savcý vuracak kadar gözü dönmüþ teröristleri ve terör örgütüne tek kelime edemeden, teröristlere 'eylemci' diyen, teröristlerin paylaþtýðý savcýmýzýn baþýna dayanan silahla fotoðrafýný manþetlerine çeken, eski Türkiye özlemiyle yanýp tutuþan AK Parti eski Ýl Baþkaný, Çorum Milletvekili Aday Adayý Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde geçmiþ olsun ziyaretlerinde bulundu. Çorum u saðlýk kenti haline getirenlere teþekkür AK Parti eski Ýl Baþkaný, Çorum Milletvekili Aday Adayý Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde açýk kalp ameliyatý olan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn babasý Bahri Alkan a geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Ceylan, ayrýca baþarýlý bir kalp ameliyatý geçiren Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý da ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini iletti. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde baþarýlý bir açýk kalp ameliyatý olan Rektör Alkan'ýn babasý Bahri Alkan'a geçmiþ olsun ziyaretinde bulunan Ceylan, ameliyatý gerçekleþtiren hocalardan da bilgiler aldý. Rektör Alkan ve bazý hastane yöneticilerinin de hazýr bulunduðu ziyaret sýrasýnda hastanede yapýlan anjiyo ve açýk kalp ameliyatlarý deðerlendirildi. Milletvekili Aday Adayý Ahmet Sami Ceylan, hastane bünyesinde faaliyet gösteren Koroner Anjiografi Ünitesi ile Kardiyovasküler Cerrahi Merkeziyle kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinde çýtanýn yükseldiðini, artýk bu tür ameliyatlarýn Çorum'da çok rahat ve baþarýlý bir þekilde yapýldýðýný belirterek, 20 bine yakýn Çorumlu nun Ankara'ya gitmekten ve büyük masraflar yapmaktan kurtulduðunun, kent ekonomisinin kazançlý çýktýðýnýn altýný çizdi. Ceylan, yaklaþýk iki yýl içerisinde 5600 kiþiye anjiyo, 400'e yakýn kiþiye de açýk kalp ameliyatý yapýldýðýný açýklayarak, Çorum'un saðlýkta hamle yapan ve varlýðýný kanýtlayan bir il haline geldiðini vurguladý. Ceylan, baþka illere sevklerin önlendiði gibi birçok ilden de Çorum'a hasta kabul edildiðini kaydetti. AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý dönemin son grup toplantýsýna katýlarak Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nu dinledi AK Parti Gençlik Ceylan, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin bu seviyeye gelmesinde büyük katkýsý bulunan eski Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a, milletvekillerine ve baþarýlý çalýþmalarýyla adýndan sýkça söz ettiren Rektör Alkan'a, hastane yöneticilerine, eski Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani ve yeni Genel Sekreter Ömer Sobacý'ya, emeði geçen herkese teþekkür etti. Milletvekili Aday Adayý Ceylan, gerek Rektör Alkan'ýn babasý Bahri Alkan'ýn, gerekse Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'nýn ameliyat olmak için Çorum'u tercih etmesinin oldukça anlamlý olduðunu dile getirerek, her iki ameliyatý da baþarýyla gerçekleþtiren hocalara, saðlýk kadrosuna teþekkür etti. Ceylan, Bahri Alkan, Halil Ýbrahim Kaya ve ailelerine tekrar geçmiþ olsun dileklerini ilettikten sonra hastaneden ayrýldý. Sadece çalýþanlarýn haklarýný deðil, iþletmenin geliþimine, geleceðine de katký veren, düþünen proje üreten bir anlayýþa sahip olunmasý gerekiyor. Birbirinize sahip çýkýn, birbirinizi sevin, emeðine saygý duyun. Sendikacýlýk almayý deðil, vermeyi fedakârlýðý gerektirir ancak bu þekilde ne ve büyük Türk milletine baþ saðlýðý diliyorum." Kollarý'ndan yapýlan açýklamada, partili gençlerin toplantýya saðladýðý katýlýmla teþkilatýnýn gücünü gösterdiði ifade edildi. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu'yu ziyaret eden gençlik kollarý gençliðe olan tavsiyelerini dinledi. Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, tavsi- yelere uyacaklarýný, her zaman gençliðin gücünün yerinde olacaðýný, büyük AK Parti teþkilatýnýn temel yapý taþý olarak geliþeceðini söyledi. Partili gençler daha sonra AK Parti Ýstanbul Miletvekili Feyzullah Kýyýklýk'ý ziyaret etti. Kýyýklýk'ýn tecrübelerini, siyasi hayatýný ve bugüne kadar yaþadýklarýný dinleyen gençlik kollarý, dava yolunda kendisini adayan bir insaný yakýndan tanýmaktan memnun kaldý. AK Partili gençlerin son ziyaret duraðý TBMM Genel Kurulu oldu. Kitap Kumbarasý na destek AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Merkez Sosyal Ýþler Baþkanlýðý'nýn baþlattýðý 'Kitap kumbarasý' kampanyasýna destek için kitap baðýþýnda bulundu. Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, yaptýðý konuþmada "Çok sayýda kitap ile bu kampanyaya verdik. Bu konuda her zaman en önde koþacaðýz. Kitaplar bizim yaþam kaynaðýmýzdýr hayatý onlardan öðreniriz. Okuyarak öðrenilen hayat her zaman yeni kaza- baþarýya ulaþabilirsiniz" dedi. Genel Baþkan Eroðlu'na ziyarette, Öz Finans Ýþ Genel Sekreteri Ýrfan Karatosun, Genel Baþkan Yardýmcýlarý Atýf Güdül, Erdem Ayhan, Abdulkadir Saðlam, Siyasi Danýþman Muhammed Polat eþlik etti. nýmlar doðurur bu kazanýmlar ile hayatýmýza yön verir ve deðerlerimizi özümseriz. Bu kampanya ile bir baþlangýcý yapýyoruz bu kitaplar ulaþtýklarý TOPLU ÝÞLERDE DUVAR KAÐIDI M2 FÝYATI - 3 LÝRA 5 LÝRA 4+1 Ev silinebilir boya ve iþçilik Ev silinebilir boya ve iþçilik Ev silinebilir boya ve iþçilik 650 (Belirlenen fiyatlar tavan ve duvar boyama iþleri için geçerlidir.) KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: NELER YAPIYORUZ? Alçý - Alçýpan - Boya Asma Tavan Çeþitleri (Malzeme ve iþçilik) Bölme Duvar Kýrým/Yýkým - Tamirat Tadilat Patlatma Doðal Taþ Dekoratif Ýç Cephe TV Üniteleri Gergi Tavan Sistemleri - Barissol Mobilya Ýç Dizayn Duvar Kaðýdý Cam Mozaik ve Çeþitleri OÐUZ görevimizdir. Bu kampanya için destek veren tüm teþkilatýma ve deðerli halkýmýza teþekkürü bir borç bilirim Allah onlardan razý olsun." dedi. 8 mm Laminat Parke iþçilik dahil m2 Anvatar Otel de düzenlenecek buluþma saat da baþlayacak.(haber Merkezi) yerde okunulacak ve okutulacaktýr. Genç nesillere okuma alýþkanlýðý kazandýrarak onlarýn geliþmiþ bir bilgi toplumu olmalarýný saðlamak bizim AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý kitap baðýþýnda bulundu. Alman Duvar Kaðýdý rulosu Albayrak mezunlarý buluþuyor Albayrak Ýlkokulu yýlý mezunlarý bugün buluþacak. sesle haykýrmak Ak gençliðin boynunun borcudur. Savcýmýza Allah'tan rahmet ailesi- AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý dönemin son grup toplantýsýna katýlarak Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nu dinledi Öz Finans Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Ahmet Eroðlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Milletvekili Uslu yu ziyaret etti. rerek, "Öz Finans Ýþ sendikasý kýsa süre içerisinde kuruluþunu tamamlayarak, istikrarlý bir þekilde büyümeye, geliþmeye devam ediyor. Önemli hizmetler yapacaðýnýza inanýyorum. Baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný diliyorum. Hakbilir olmanýz gerekiyor. Çünkü emeði savunuyoruz. AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý yönetimi, þehit savcý Mehmet Selim Kiraz için kýlýnan gýyabi cenaze namazýna katýldý. malum medyayý kýnýyoruz. Terörü lanetliyoruz. Terör insanlýk suçudur. Bunu en yüksek Gençlerin Ankara çýkarmasý ÇORUM'U SAÐLIK KENTÝ HALÝNE GETÝRENLERE TEÞEKKÜR Sendikacýlar Uslu nun tavsiyelerini dinlediler Öz Finans Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Ahmet Eroðlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Ziyarette konuþan Öz Finans Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Ahmet Eroðlu,"Sendikamýz 2 senedir aktif olarak üyelerine hizmet ediyor. Genel Merkez binamýzý hizmet verir seviyeye getirdik. Üyelerimize en iyi hizmeti verme gayreti içerisindeyiz. Bizlere fikir ve düþüncelerinizle her zaman yön veriyorsunuz. Destek ve katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür ederiz" dedi. Milletvekili Uslu ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile geti- 3 Ýç Dekorasyon Uygulamamýz Referanslarýmýz: Þenöz Demir Çelik, Ýmza Conset, Mekan Cafe Bar, Adalet Haným Sitesi B.5, O Ses Çið Köfte, Cinonlar, Toyota Þamlýoðlu Plaza, Karamel Pastanesi, Ýlke Gýda, Doðu Mobilya, Uðural Pompa Bosch Servisi, Songül Taban, Efe Elektrik, Baðcývan Rot Balans. Ahmet Haner John Deere Traktör Çorum Özel Hastanesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü Mantolamada dev kampanya her bütçeye uygun malzeme çeþitleri bulunur. Ücretsiz keþif ve bilgi. FÝRMAMIZI TERCÝH EDEN BÝNALARA DIÞ CEPHE AYDINLATMASI VEYA GÜVENLÝK KAMERA SÝSTEMÝ KAMPANYAMIZ SUNULMAKTADIR. DÝZAYN ÝÇ MÝMARLIK Karakeçili Mah. Alaybey Sok. 85/A

4 4 CUMA 3 NÝSAN Hayrettin Karaman Adaylýk ve aracýlýk Ýnönü'de Z Kütüphane açýldý Ýl Halk kütüphanesi Müdürü Kasým Bahtiyar ve beraberindeki heyet Vali Ahmet Kara yý makamýnda ziyaret etti. Kütüphane Haftasý ziyareti 51. Kütüphane Haftasý kutlamalarý Ýl Halk kütüphanesi Müdürü Kasým Bahtiyar ve beraberindeki heyet Vali Ahmet Kara yý makamýnda ziyaret etti. Kitaplarýn ve okuma alýþkanlýðýnýn önemine deðinen Kara, Kütüphane Haftasý ný kutladý. Ziyarette kutlama kapsamýnda düzenlenecek etkinlikler hakkýnda Vali Kara ya bilgi veren Kasým Bahtiyar, kütüphanelere vermiþ olduðu destekten dolayý kendilerine teþekkür etti. Vali Kara, insanlarýn iyiyle, kötüyü ayýrt edebilmesi için okumasý gerektiðini vurgulayan Kara, konuþmasýnýn sonunda programa katýlan öðrencilerden kütüphaneleri boþ býrakmamalarýný istedi. Vali Ahmet Kara, Mimar Sinan Mahalle Muhtarý Fevzi Þeker i ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Vali den Muhtar ziyareti Vali Ahmet Kara, Mimar Sinan Mahalle Muhtarý Fevzi Þeker i ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Vali Ahmet Kara ya nazik ziyaretinden dolayý teþekkür eden Fevzi Þeker, çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Ziyarette Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül de hazýr bulundu. Bayrak, menfur saldýrýya kýnadý Kültür Memur Sen Ýl Temsilcisi Mehmet Bayrak, Ýstanbul'da görevi baþýnda þehit edilen Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz'a yapýlan saldýrýyý kýnadý. Bayrak, yaptýðý açýklamada, "ülkemizin içinde bulunduðu çözüm ve barýþ sürecinde, sadece kamu hizmeti yapmakta olan masum insanlara yapýlan bu menfur terör saldýrýsýný þiddetle lanetliyoruz, Sayýn Mehmet Selim Kiraza Allahtan rahmet diliyoruz, ailesinin ve Adalet camiasýnýn baþý sað olsun, acýmýz büyüktür. ifadelerine yer verdi. Mehmet Bayrak 'Boþ Sandalye'ye yoðun ilgi M. ALÝ CEYLAN Kütüphaneler Haftasý kutlama etkinlikleri kapsamýnda Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü ile Hitit Üniversitesi'nin ortak projesi olan 'Boþ Sandalye' adlý tiyatro oyunu sahnelendi. Son yýllarda ülke genelinde suça ve sokaða itilen çocuklarýn sayýsýnýn artmasý üzerine harekete geçen Çorum Emniyet Müdürlüðü, örnek bir projeye imza attý. Polisin yazdýðý tiyatro oyununu, üniversite öðrencileri sahneledi. Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyunu Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Tiyatro Kulübü Baþkaný Sefa Uzbey, Toplum Destekli Polislik Þube Müdürü Erkan Paþaalioðlu, öð- Yýldýrým Beyazýt ÝHO Son Mektup u izledi MUSTAFA BURAK YALÇIN Ýnönü Anadolu Lisesi'ne kazandýrýlan Z Kütüphane (yenileþtirilmiþ ve zenginleþtirilmiþ) törenle açýldý. Ýnönü Anadolu Lisesi Kütüphanecilik Kulübü, Kütüphaneler Haftasý nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Programda Ýnönü Anadolu Lisesi'ne kazandýrýlan modern kütüphane törenle hizmete girdi. Ýnönü Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Milli Eðitim Müdür yardýmcýsý Yahya Çoban, Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, okul müdürleri ve öðretmenler katýldý. Ýnönü Anadolu Lisesi Müdürü Recep Özcan, açýlýþta yaptýðý konuþmada,'' Toplum olarak yeterince okumuyoruz. Gençlerimiz boþ zamanlarýný baþka yerlerde deðil, kütüphanelerde geçirsinler. Bu amaçla kütüphanemizi yeniledik. Kütüphanemizden öðrenciler, çevrede yaþayan komþularýmýz ve velilerimiz istedikleri zaman yararlanabilirler. Kütüphanemizin inþasýnda desteklerinden dolayý Milli Eðitim Müdürümüze ve Þube Müdürümüz Müslim Kýlýç beye huzurlarýnýzda teþekkür ediyorum.'' Dedi. Z Kütüphane7nin açýlýþ kurdelasýný kesen Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise, "Kitaplar en büyük dostlarýmýz, arkadaþlarýmýzdýr. Eðer birbirimize bir þeyler hediye edeceksek kitap hediye edelim. En güzel hediye budur. Kütüphanemizin hayýrlý olmasýný dilerim.'' Diye konuþtu. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, açýlýþýn ardýndan 10 dakika kitap okunmasýný tavsiye etti. Etkinlik Ýnönü Anadolu Lisesi resim öðretmenlerinden Zehra Özçakýr ve Aysun Þehitoðlu'nun açtýðý resim sergisi gezildi. Gençlere yönelik sahnelenen oyun ilgi görüyor. retmenler, öðrenciler madde baðýmlý- tarzýnda yazýlan ile valýðý ve sonuçlarý, oyunda Hitit tandaþlar izledi. T oplum güvenli internet kullanýmý ve kitap Üniversitesi öðrencileri rol alý- Destekli Polislik sevgisinin yor. Þube Müdürlüðü'nde önemine dikkat Günümüz görevli çekmek amacýy- gençliðinin, aile polis memuru la sahnelenen ve toplumda yaþadýðý Burhan Efteli tarafýndan sokaða itilen çocuklar, 'Boþ Sandalye' adlý bir tiyatro oyunu, iki perdeden sorunlarý konu alan tiyatro oyunu büyük be- aile içi iletiþim, oluþuyor. ðeni topluyor. Komedi ve dram Yýldýrým Beyazýt ÝHO 'Son Mektup' adlý filmi guruplar halinde seyretmeye devam ediyor. Yýldýrým Beyazýt Ýmam-Hatip öðretmen ve ööðrencileri, Çanakkale ruhunu dolu dolu yaþamak için vizyonda olan 'Son Mektup' adlý filmi guruplar halinde seyretmeye devam ediyor. Tüm sýnýflarýn gittiði sinema filmine öðrencilerin ilgisi oldukça yoðun oldu. Öðrenciler filmi izlerken zaman zaman gözyaþlarýný tutamadý. Bu etkinliði oldukça seven ve benimseyen öðrenciler ilerleyen günlerde tekrar bu tür etkinliklerde yer almak istediklerini ifade etti. Film öncesi ve sonrasýnda meslek dersleri ve sosyal bilgiler öðretmenleri öðrencileri bilgilendirdi. Bazý gruplara Okul Müdürü Kadir Çatal da katýldý. Öðrencilere Çanakkale'nin neden bu kadar önemli olduðu, bugünlere gelmemizde þanlý geçmiþimizin ne denli etkili olduðu ve bu bilinçle vatan, millet ve bayraðýmýzýn önemine dikkat çekildi. Öðretmenlerin öðrencilere yaptýðý konuþmalarda Çanakkale'de çok þehit veren illerden birinin Çorum olduðu, ecdadýmýzýn isimli ve isimsiz þehit düþtüðü ve bugünkü refahýmýzýn onlarýn fedakarlýklarý sayesinde olduðu anlatýldý. Bugünlerde milletvekilliði için adaylýk baþvurularý ve aday adaylarý arasýndan aday seçimi için çeþitli aþamalarda çalýþmalar var. Aday olmak isteyenler hayat hikayelerini ve ehliyet vasýflarýný beyan ederek baþvurmakla yetinmiyor, hemen her kapýyý çalarak aracý (torpil) arýyorlar. Baþka zamanlarda da bir göreve atanmak, bir iþ bulmak isteyenler yine tercih sebebi olacak vasýflarýný zikrederek baþvurmakla yetinmiyor, araya adam koymaya çalýþýyorlar. Her iki gruba da siz ehil ve layýk iseniz, baþkalarýna tervcih edilecek nitelikleriniz varsa zaten sizi alýrlar, aracýya ne gerek var dendiðinde þu cevabý veriyorlar: Ýþler sizin sandýðýnýz gibi olmuyor, dayýsý olmayana ne görev var ne de iþ, ehliyete deðil dayýya (aracýya, torpile) bakýlýyor Bu tespitler doðru ise baþýmýza kýyametin kopmasý (iþlerin çýðýrýndan çýkmasý, bozulmasý, halkýn zarar görmesi, ülkenin huzur, adalet ve güç kaybetmesi) kaçýnýlmaz demektir. Nitekim Efendimiz (s.a.), Ýþler ve görevler ehil (layýk, hak eden) kimselere verilmediðinde kýyameti bekle buyurmuþtur. Ýnsan olanda ahlak ve/veya din olmasý gerekir. Ahlaký ve imaný veya yalnýzca ahlaký olan insanlarýn ehil olmadýklarý, hak etmedikleri iþleri ve görevleri talep etmemeleri gerekir; çünkü bu talep zulümdür, haksýzlýktýr, baþkalarýnýn haklarýný gasbetmektir, kul hakkýna girmektir, düzenin bozulmasýna sebep olmaktýr ki bütün bunlar dine ve ahlaka aykýrýdýr. Eðer toplum yapýsý ve örgütlenmesi müsait, devlet de adalet ve hakkaniyet devleti olsaydý, her bir ferdin liyakat ve ehliyet durumu bilinecek, kimse iþ ve görev talep etmeyecek, her iþe ve göreve en layýk olan getirilecekti. Ýslam da bunu istemektedir. Mesela Ýmam (devlet baþkaný) mý seçilecek vücutça ve ruhça en saðlýklý, en güzel ahlaklý, en bilgili ve tecrübeye göre devlet yönetmeye en muktedir kiþi aranýr, bulununca görev ona verilir, ehliyetini kaybedince de görev ondan alýnýr. Bir yerde cemaatle namaz kýlýnacaksa topluluk içindeki en alim, güzel Kur an okuyan, güzel ahlak sahibi, sesi müsait kiþi seçilir ve imam olur Ama böyle bir yapý ve örgütlenmenin bulunmadýðý zaman ve mekanlarda kendini ehil gören insanlarýn vasýflarýný doðru olarak açýklamak þartýyla göreve talip olmalarý zarureten caizdir görülmüþtür. Bu talep de þu hususu içermelidir: Eðer ehliyet bakýmýndan benden daha uygun olaný varsa ben talebimden vazgeçiyorum. Aracýlara gelelim: Aracý ancak saðlam bilgiye dayalý olarak bir göreve ehil olduðunu düþündüðü kimseyi tayin makamlarýna bildirir. Bunu mutlaka yapýn, hatýrým için yapýn, yapmazsanýz bozulurum veya üzülürüm demez, diyemez; bundan daha ehil olaný varsa elbette o tercih edilmelidir der, demek mecburiyetindedir. Bir göreve daha ehil olan birisi var iken mutlak veya göreceli olarak ehil olmayana aracýlýk eden kimse, hem ehil olan kulun hakkýný yemiþ, hem de hizmet alan topluluða kötülük etmiþ, zulmetmiþ olur. Daha ehil olanýn varlýðýný bilmiyorsa bu ihtimali düþünerek hareket etmesi gerekir; yani mutlaka bu olsun demez, daha ehliyetlisi yoksa olsun der. Tayin eden ve seçen makamlar ve þahýslar da din ve ahlakýn emri olarak bu ölçülere göre hareket etmekle yükümlüdürler. Öyle anlaþýlýyor ki, iþler böyle yürümüyor, bazý parti teþkilatlarýnda çöreklenmiþ kimseler sen, ben, bizim oðlan çerçevesinde alýþ veriþ yapýyorlar. Devlet memuru seçen ve atayan bazý kiþiler ve makamlar yakýnlýk, aidiyet, menfaat iliþkisi, torpil gücü gibi kýstaslarý kullanarak iþ görüyorlar. Baþýmýza gelenlerin çoðu da bu yüzden geliyor. Çare topyekün bir ahlak ve dindarlaþma seferberliðidir. Toplumda adaletsiz ve ahlaksýz olanlara karþý topyekün olumsuz tavýrdýr. Bu tavýr onlarý temel insan haklarýndan mahrum býrakmak deðildir, itibar bakýmýndan herkesi hak ettiði yerde tutmaktýr. Aksine davranýþ zulümdür, kötülüðe prim vermektir, kýyamettir. Römorktan düþtü Alaca da römorktan düþen kiþi yaralandý. Özhan Mahallesi Aytuð Sokak ta meydana gelen olayda, Mehmet Ali Bayat, römorka gübre yüklerken ayaðý kaydý düþtü. Yaralý hastanede tedavi altýna alýndý. Çorum Merkez Ata 1. Sokak ta meydana gelen olayda ise Selahattin T. kamyonet üzerindeki keresteleri düzeltmek isterken, dengesini kaybedip yere düþtü. Yaralý vatandaþ hastaneye kaldýrýldý. (Haber Merkezi)

5 Kanserle savaþ için NBÞ uyarýsý Þeker-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman, 1-7 Nisan Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptýðý ya da üretimini durdurduðunu bazý çevrelerin ise ýsrarla bu Bir çok Avrupa ülkesinin NBÞ tesislerini kapattýðýný açýklamada, Kanserle savaþ için NBÞ li ürünlerden uzak ülkelerde NBÞ üretimi yaptýðýný iddia ederek kamuoyunu durun. dedi. yalan yanlýþ bilgilerle yanýlttýðýnýn altýný çizen Kahraman, Son zamanlarda dünyada çok sayýda insanýn kanser buna en güzel cevabý ABD Baþkaný'nýn eþi Obama'nýn içerisinde Yüksek Früktozlu Mýsýr Þurubu (HFCS), ihtiva nedeniyle hayatýný kaybettiðini belirten Kahraman, sýkça gündeme getirdikleri niþasta bazlý þekerlerin (NBÞ) obeziteye baðlý kanser, karaciðerde yaðlanma, trigliserit sevilamasýyla verdiðini söyledi. eden ürünlerden çocuklarýna vermeyeceði yönündeki açýkyesinin yükselmesi, baþaðrýsý ve daha bir çok hastalýðýn Türkiye'nin bu gidiþle çok yakýn zamanda bir tatlandýrýcý istilasýna uðrayacaðýný iddia eden Kahraman, þunlarý Dünya Saðlýk Örgütü ve týp otoriteleri tarafýndan da sürekli olarak dile getirildiðini söyledi. söyledi: Tatlandýrýcýlarýn baþta obetize ve kanser olmak üzere alzheimer, kalp, astým gibi birçok hastalýðýn nedeni ol- Dýþ ülkelere baktýðýmýzda tatlandýrýcýlar, niþasta baz- Asýl endiþe duyanlar tatlý para komisyoncularý duðunu iddia eden Kahraman, aileleri niþasta bazlý þekerler konusunda bir kez daha uyardý. Halk saðlýðýný tehdit rulmuþtur. Ülkemizde de yüzde 10'luk kýsmýna müsaade edi- Sefer Kahraman lý þekerler kanserojen olduðu için bunlarýn üretimi durdu- eden tatlandýrýcýlarýn yetiþen yeni nesil çocuklarýn yýl sonra geleceklerini körelteceðinin altýný çizen Kahraman, yetkilileri acil tedbir almayla Bakanlar Kurulu Kararýyla bu rakam yüzde 15'e çýkarýldý. Bu len NBÞ üretim kotasýnýn indirilmesi beklenirken, tam tersi bir uygulamalarý konusunda göreve davet etti. yüzden Avrupa'da kiþi baþýna düþen 1.5 kg tatlandýrýcý miktarý ülkemizde 6 kg'a çýktý. Ýnsanlarýmýzýn artýk niþasta bazlý þekerlerin zararlarý ko- Okullar NBÞ konusunda uyarýlmalý Özellikle mýsýr þurubundan üretilen kola, meyve suyu, gazoz gibi nusunda bilinçlenmesi gerekmektedir. Bu konuda her ne sebep olursa içeceklerle çikolata, tatlý, kek, pasta ve dondurma, Çin malý ürünleri gibi yüzlerce ürünün obeziteye baðlý kansere de davetiye çýkardýðýna vurmýzýn geleceði adýna, halkýmýzýn saðlýðý ve toplumun bilinçlendirilme- olsun Þeker-Ýþ Sendikasý olarak hiçbir ticari amaç gütmeden çocuklarýgu yapan Þeker-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Kahraman, Mýsýr si adýna üzerimize düþen sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam þurubu, þeker pancarýndan elde edilen þekerden daha ucuz ve taþýnmasý edeceðiz. kolay olmasý sebebi ile tercih edilmekte, üreticiler daha düþük maliyetlerle ceplerine girecek paralarýn hesabýný yaparak halkýn saðlýðýný ikin- edilmektedir. Son yýllarda baþta pankreas kanseri olmak üzere kanser Ülkemiz dünya kanser oranlarýnda riskli bir bölge olarak kabul ci plana itmektedirler. Bugün pek önemsenmiyor ancak, çocuklarýmýz türlerinde büyük artýþ yaþanmaktadýr. Çikolatadan meþrubata kadar hemen her üründe niþasta bazlý þeker kullanýmýnýn gün geçtikçe artýþ gös- gerçekten büyük tehlike altýnda. Dünya ülkeleri çaðýn hastalýðý olarak bilinen obezitenin önüne geçilmesi konusunda önemli çalýþmalar yaparken, ülkemizde de bu konuda acil olarak bir eylem planýnýn hayata geresel sermayenin ülkemizdeki komisyoncularýdýr. terdiði ülkemizde asýl endiþe edenler, halkýn saðlýðýný düþünmeyen küçirilmesi ve ilköðretim okullarýnda çocuklarýn bilinçlendirilmesine yönelik farkýndalýk oluþturacak kýsa film ve fragmanlarla bilgilendirme davet ediyoruö. Lütfen gençliðimizi zehirlemeyeyim, ülkemizin gele- 1-7 Nisan Dünya Kanser Günü'nde insanlarý toplumsal duyarlýlýða toplantýlarýnýn yapýlmasý gerekmektedir" diye konuþtu. ceðini karartmayalým. FSM Müdürü'nü eleþtirdi M. ALÝ. CEYLAN Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn'ýn bazý okul müdürlerine yönelik eleþtirileri devam ediyor. Aydýn, Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü'nden sonra bu kez Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Müdürü'nü sert bir üslupla eleþtirdi. Sendika binasýnda basýn toplantýsý düzenleyen Aydýn, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu'nda bazý öðretmenlerin rencide edici, onur kýrýcý sözlere maruz kaldýðýný iddia etti. Aydýn, Çorum'un seçkin okullarýndan olan Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu'nda geçtiðimiz hafta, son derece üzücü bir olay yaþandýðýný, Okul Müdürü tarafýndan bazý öðretmenlere rencide edici, onur kýrýcý sözler sarf edildiðini ileri sürdü. Okul müdürüne bir dizi sorular yönelten Aydýn, "Bir öðretmene Saðduyu çaðrýsý yaptýlar Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi, Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi nde terör örgütü militanlarý tarafýndan yapýlan silahlý saldýrý sonucu þehit olan Savcý Mehmet Selim Kiraz a rahmet dileyip, saldýrý emrini verenleri ve onlarýn arkasýndaki güçleri lanetledi. Açýklamada, þu ifadelere yer verildi; Ülkemizde birlik, beraberlik, kardeþlik ve huzur ortamýnýn milletin desteðiyle güçlendiði dönemde, bu manevi iklimi kendi küresel çýkarlarý için elveriþli bulmayan emperyal güçler bir kez daha maþa terör örgütü eliyle sahneye çýkmýþ; görevi baþýndaki masum bir insaný katletmiþtir. Türkiye nin siyasi istikrarýný bozmak, ekonomik yönden güçlenmesini akamete uðratmak, milletimizin huzur ve refahýný ifsat etmek adýna hain saldýrýyý planlayanlar bilmelidir ki, bu ülke insaný, bu ve benzeri kaos olaylarýný çýkarmaya yönelik karanlýk eylemlerin arkasýndaki emelleri çok net görmektedir. Feraset sahibi milletimiz, bütün bunlarýn, atýlan olumlu adýmlarý sekteye uðratmaya matuf olduðunun bilinciyle hareket ederek, kardeþliðimizi asla bozdurmayacak, daha da pekiþtirecektir. Millet olarak, birlikte hareket ederek, fitneye prim vermeyerek bütün engelleri aþacaðýz. Eðitim-Bir-Sen olarak, milletimizi, belli aralýklarla baþvurulan bu tür kirli oyunlara karþý saðduyulu olmaya davet ediyor; bunlara maþalýk yapanlarý kýnýyoruz. Yapýsý ve iþlevi itibarýyla güvenli ve korunaklý olmasý gereken adli kurumlarýn bu derece güvenlik zafiyeti için olmasý büyük bir eksikliktir. Yetkilileri, bundan sonra gerçekleþmesi muhtemel benzeri olaylarý önleyici tedbirleri bir an önce almaya çaðýrýyoruz. Ýrfanýyla her zaman hakký ve hakkaniyeti gören halkýmýzýn terör örgütlerinin ve onlarý kullananlarýn tuzaðýna düþmeyeceðine dair inancýmýzý kamuoyuyla paylaþýyoruz. Selim Aydýn Atamasý yapýlmayan saðlýkçýlar buluþacak Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Þubesi nden yapýlan açýklamada, son zamanlarda artan saðlýkta þiddet olaylarýnýn nedenlerinden birinin de saðlýkta personel yetersizliði olduðunu ileri sürüldü. Atamasý yapýlmayan yüzlerce saðlýk çalýþaný, 11 Nisan 2015 tarihinde Ankara da buluþup taleplerini bir kez daha dile getirecek. SES Çorum Þubesi yönetimi tarafýndan yapýlan açýklamada, Ankara'da yapýlacak merkezi eyleme Çorum dan katýlmak isteyen atamasý yapýlmayan saðlýk çalýþanlarýna her türlü desteðin verileceði belirtilerek, þunlarý kaydedildi; Her yýl saðlýk meslek liseleri ve üniversitelerin saðlýk bölümlerden binlerce kiþi mezun olmaktadýr. Özel saðlýk kolejlerinin açýlmasý ile bu rakam önümüzdeki yýllarda katlanarak artacaktýr. Ancak kamuya alýnan saðlýkçý sayýsý devede kulak kalmaktadýr. Her geçen yýl okul kontenjanlarý artmasýna raðmen, kadro sayýlarý düþmektedir. Eðitim Sen engelledi Eðitim Sen, sandýk kurullarýnda görev almak için açýlan kurs ve sertifika uygulamalarýna yaptýðý müdahaleden sonuç aldý. Eðitim Sen Çorum Þubesi'nden yapýlan açýklamada konuya iliþkin þöyle denildi: "Yüksek Seçim Kurulu ve MEB Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü`nün 7 Haziran`da yapýlacak genel seçimlere yönelik olarak, Türkiye çapýnda Halk Eðitim Merkezleri`nde 'Sandýk Kurulu Görevlilerinin Eðitimi' adý altýnda bir sertifika programý baþlamasý ve Eðitim Sen üyelerinin bu kurslara yönelik baþvurularýnýn pek çok yerde "kontenjan doldu" denilerek reddedilmesi üzerine Genel Merkez üzerinden yaptýðýmýz müdahaleler üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) harekete geçmiþtir. Eðitim Sen olarak Yüksek Seçim Kurulu ve MEB Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü`nü "Sandýk Kurulu Görevlilerinin Eðitimi" kurslarýna katýlým konusunda ayrýmcý bir uygulamaya girmemeleri ve seçim sonuçlarýný etkileyecek herhangi bir organizasyonun parçasý olmamalarý konusundaki uyarýmýz sonucunda, Yüksek Seçim Kurulu Ýl ve Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýklarýna gönderdiði resmi bir yazý ile Sandýk Kurulu Baþkan ve üyelerinin belirlenmesi veya görevlendirilmesinde kursa katýlma ve sertifika ala zorunluluðu bulunmadýðýný açýklamýþtýr. Eðitim Sen`in müdahalesi sonrasýnda YSK`nýn yapmýþ olduðu açýklama, 7 Haziran seçimlerinde daha önce kurs alanlarýn öncelikli olarak sandýk kurullarýnda görevlendirileceðine iliþkin kararýn hiçbir hükmünün bulunmadýðý nasýl bu laflarý ediyorsunuz? Madem okul sizin, böylesine edep dýþý ifadeleri kullanarak öðretmenlerinizi nasýl motive edeceksiniz? Onlarýn performansýný nasýl artýracaksýnýz?" diye sordu. Türk Eðitim-Sen olarak yaþanan olayý kýnadýklarýný ve ilgilileri göreve çaðýrdýklarýný belirten Aydýn, açýklamasýnýn devamýnda özetle þu görüþlere yer verdi: "Türk Eðitim-Sen olarak her zaman hakkýn ve haklýnýn yanýnda ve savunucusu olduðumuzu kamuoyuna saygýyla duyuruyoruz. Bu ifadeler eðitim öðretimin merkezinde bulunan öðretmenin performansýný ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyeceði gibi, eðitim öðretime de ciddi manada zarar verir. Bu durum eðitim çalýþanlarýnda hayal kýrýklýðýna neden olmuþtur. Okulda eðitim öðretim faaliyetlerinin daha etkili þekilde yürütülebilmesi, saðlýklý bir okul ikliminin oluþturulmasý bu tarzdaki idarecilerle mümkün deðildir. Çok iþin az sayýda kiþiye yüklenmesi nedeniyle çalýþanlar iþlerine yetiþememektedirler. Hemþireler evrak iþi yapmaktan mesleklerine yeterince zaman ayýramamaktadýrlar. Gün aþýrý nöbetler fazla mesailer yoðun iþ temposu nedeniyle çalýþanlar kendilerini ve ailelerini unutmak zorunda býrakýlmýþlardýr. Bu nedenle hem atanmýþ saðlýk çalýþanlarýnýn iþ yükünü azaltmak, hem de halkýmýza daha kaliteli saðlýk hizmeti sunmak ve atamasý yapýlmayan saðlýkçýlarýn sorunlarýna çare olmasý için atamalarýn yapýlmasý elzem olmuþtur. Halkýn ve saðlýk çalýþanlarýnýn saðlýðý için Nisan ayýnda 40 bin atama yapýlmasý baþta olmak üzere, atama bekleyen 250 bin civarýndaki saðlýkçýnýn maðduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir. Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý olarak bu süreçte ve mücadelenin her döneminde atamasý yapýlmayan saðlýk çalýþanlarý ile yan yana omuz omuza olduðumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Ýl Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Yaþam Kurulu toplandý. ÇORUM CUMA 3 NÝSAN Çorum obezitenin farkýnda... 'Saðlýklý Beslenme ve Obezite' konulu seminer düzenlendi. Ýl Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Yaþam Kurulu olaðan toplantýsý yapýldý. Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü Obezite Birimi'nin organizasyonu ile 'Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý kapsamýnda' Ýl Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Yaþam Kurulu toplandý. Toplantý Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman baþkanlýðýnda, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ ve kurulun diðer üyelerinin katýlýmlarýyla Valilik toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, obezite ile mücadelenin ülkemizin gündemindeki en önemli konulardan biri olduðunu ve ortaya çýkardýðý saðlýk sorunlarýnýn insan yaþamýný olumsuz etkilediðini söyledi. Kronik hastalýklara zemin hazýrlayan obezitenin, ölümlere neden olduðunu belirten Zaman, bu konuda, tüm kurum ve kuruluþlarda çalýþan ve rol model olan kiþilerin yürüyüþ aktivitelerine azami derecede katýlarak, topluma örnek teþkil etmesi gerektiðini vurguladý. Toplantýda, 2015/1 sayýlý kurul kararlarýna istinaden Obezite Birimi'nin yaptýðý 2014 ve 2015 yýlý çalýþmalarý Obezite Birim Sorumlusu Fatma Yaðlý tarafýndan sunuldu. Kurul kararý doðrultusunda, Belediye'nin saðlýklý yaþam ve fiziksel aktiviteye yönelik verdiði desteklerin devam etmesi, Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan okullarda haftada bir gün meyve günü yapýlmasý ve Beyaz Bayrak sertifikasý alan okullarda 'Beslenme Dostu Okul Sertifikasý' alabilmeleri için farkýndalýðýn arttýrýlmasý, kadýn kursiyerlere beslenme konulu eðitimler yapýlmasý, Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden destek alýnmasý, Ýl Müftülüðü tarafýndan ayda bir cuma günleri hutbede beslenme ile ilgili bilgilendirme yapýlmasý, Kur'an Kurslarý çalýþanlarý ve öðrencilerine eðitim yapýlmasý, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu tarafýndan yapýlan televizyon programýnda beslenme konusunun iþlenmesi, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü ile ortak yürüyüþ yapýlmasý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan okul kantin denetimlerinin sýk aralýklarla yapýlmasý, Saðlýklý Yaþam Merkezi'nin basýna tanýtýmýnýn yapýlmasý hakkýnda görüþülerek, kurumlarýn "Obeziteyle Mücadele Ýl Eylem Planý"ndaki görevlerinin devamý öngörüldü. Toplantýnýn sonunda Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, toplantýnýn amacýna ulaþmasýný dileyerek, tüm kurum ve kuruluþlarý iþbirliðine davet etti. Obezite ile ilgili farkýndalýðýn arttýrýlmasý konusunda tüm üyelere görev düþtüðünü anlatan Barýþ, Çorum'un marka þehir olabilmesi hususunda; Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü olarak, üzerlerine düþeni yaptýklarýný ve 'Çorum Saðlýðýmý Seviyorum' sloganýyla hareket ettiklerini kaydetti. Öðrencilere beslenme uyarýsý Dr. Merve Damar ÖZGÜR ARZOÐLU Çorum Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafýndan 'Saðlýklý Beslenme ve Obezite' konulu seminer düzenlendi. Okulda gerçekleþen konferansa çok sayýda öðrenci katýldý. Çorum Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Beslenme Dostu Projesi kapsamýnda düzenlenen konferansa konuþmacý olarak Özel Hastane Diyetisyeni Dr. Merve Damar katýldý. Slayt eþliðinde sunulan seminerde konuþan Damar, "Hareketsizlik, genetik faktörler, yanlýþ beslenme alýþkanlýklarý obeziteye yol açar. Kahvaltý yapmamak daha hýzlý kilo vermemize neden olur. Kilo verirken hiç ekmek yenilmemesi gerekir." Dedi.

6 6 CUMA 3 NÝSAN Öðrenciler Çorum a hayran kaldý EROL TAÞKAN Mecitözü Þehit Mahmut Daþtan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nce hazýrlanan 'Baðýmlý deðil, özgür yaþa' isimli Erasmus Projesi'nin davetlisi olarak Mecitözü'ne gelen Litvanya ve Letonya Meslek Yüksek Okulu'ndan gelen öðrenciler, Çorum'a hayran kaldý tarihleri kapsayan projede yer alan 15 öðrenci ve 2 öðretmenden oluþan 17 kiþilik ekip, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü de makamýnda ziyaret etti. Öðrencilerle sohbet ederek onlara çeþitli ikramlarda bulunan Büyük, Milli Eðitim çalýþmalarý hakkýnda öðrencilerin sorularýný cevaplandýrdý. Kansere farkýndalýk için yürüyecekler Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Ýskilip Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý ve Arama Kurtarma Derneði (ÝS- DAK) rehberliðinde Kanser ve Farkýndalýk için Saðlýklý Yaþam Yürüyüþü düzenleniyor. Araç planlamasý yapýlabilmesi için yürüyüþe katýlmak isteyen vatandaþlarýn ise Cuma günü 16:00 a kadar ve numaralý telefonlara bilgi vermeleri gerekiyor. Ýskilip Ahlatçýk Köyü Selbasan mevkiinden baþlayacak yürüyüþ, Köknar ormanlarýnýn içerisinden geçilerek 4,5 km'lik mesafede doðanýn yeþile dönüþtüðü Akpýnar köyünde sona erecek. Yürüyüþ baþlangýç ve bitiþ noktalarýndan Ýskilip'e araçlarla hareket edileceðini ifade eden Halk Saðlýðý yetkilileri, yürüyüþün küm halkýn katýlýmýna açýk olduðunu belirttiler. ÝSDAK Yetkilileri yürüyüþ öncesi þu uyarýlarda bulundu: Doðada giyim: Giyim katmanlar halinde olmalýdýr. Ýç ve ara katmanlarda hafif, soluyabilen ve çabuk kuruyabilen malzemeden üretilmiþ kýyafetler, dýþ katmanlarda ise ek olarak su geçirmez özellikli malzemeler, ayakkabý olarak; bileði ve ayaðý kavrayan, saðlam ve diþli tabanlý, su geçirmez ve nefes alabilir botlar tercih edilmelidir. Mevsim þartlarýna göre eldiven, bere, kar maskesi, güneþ gözlüðü, þapka ve tozluk kullanýlmalýdýr. Sýrt çantasý olarak ise litre hacminde, tercihen bel perlonu bulunan çantalar tercih edilmelidir. Yürüyüþ düzeni: Yürüyüþ sýrasý; "Rehber - en yavaþ veya acemi kiþi - grubun geri kalaný - en deneyimli kiþi veya artçý " sýralamasý þeklindedir. Bu sýra bozulmamalýdýr, rehber geçilmemeli ve artçýnýn arkasýnda kalýnmamalýdýr. Mümkün olduðu kadar tek sýra þeklinde yürünmelidir. Eðer tuvalet vb. çeþitli sebeplerle sýradan ayrýlacak ise Litvanya ve Letonya Meslek Yüksek Okulu'ndan gelen öðrenciler, Çorum'a hayran kaldý. mutlaka rehber veya artçýya haber verilmelidir. Su içmek, ufak bir þeyler atýþtýrmak ve kýyafet deðiþtirmek için molalar genelde 5 dakikalýk sürelerde ve 45 dakika-1 saat aralýklarla verilir. Öðlen yemeði molasý ise ortalama 1 saat süreli bir moladýr. Beslenme: Mevsime göre deðiþmekle birlikte en az 1,5-2 litre su getirmelidir. Atýþtýrmalýk olarak fýndýk, fýstýk, badem, kuru üzüm-incir-kayýsý v.b. kolay taþýnabilir ve enerji veren kuru yemiþlerden, öðlen yemeði için ise çeþitli sandviçler ve meyvelerden faydalanýlabilir. Bunlara ek olarak kýþýn kendinize yetecek büyüklükte bir termos ile sýcak su ve/veya çay-kahve getirmek iyi bir fikir olabilir. Çevreye duyarlýlýk: Doðadan sadece fotoðraf alýn ve sadece ayak izi býrakýn. Doðaya hiçbir þekilde çöp býrakýlmamalýdýr. Tuvalet ihtiyaçlarý olabildiðince doðal su kaynaklarýndan uzak alanlarda giderilmelidir. Yanýnýzda bulunmasý önerilen diðer malzemeler: Düdük, çaký, ateþ baþlatýcý malzeme (çakmak, kibrit vs.), kafa lambasý, güneþ ve dudak kremi, kiþisel ilaç ve ilk yardým malzemeleri, büyük boy bir çöp torbasý, kâðýt peçete ve ýslak mendil. Dikkat edilmesi gereken diðer kurallar: Doðada dikkat ve düþünceler yürüyüþe ve bulunulan ortama odaklanmalýdýr. Adýmlar özenli, dikkatli ve kararlý, temponuz ve nefesiniz ise dengeli olmalýdýr. Eller cepte veya el ele tutuþarak yürünmemeli, gereksiz yere baðýrýlmamalý ve yüksek sesle konuþulmamalýdýr. Rehberin ve diðer görevlilerin uyarýlarýna kesinlikle uyulmalýdýr. Gruptan kopup kaybolma durumlarýnda; kaybolduðunuzu anladýðýnýz son noktaya gidilmeli ve o noktada beklenilmelidir. Aramalara kaybolan kiþinin en son görüldüðü noktadan baþlanacaktýr." Hitit Üniversitesi ziyaret, Çorum, Boðazkale, Alacahöyük, Amasya ve Ýstanbul ziyaretlerini tamamlayan öðrencilerin, Çorum'da misafir edilmekten dolayý büyük bir memnuniyet yaþadýklarýný aktaran Okul Müdürü Proje Koordinatörü Abdullah Kavaklý, Amasya Ali Kaya Tesisleri'nde düzenlenen belge töreninde, öðrencilere katýlým belgesi takdim etti. Proje komisyonunda görevli olan Rehber Öðretmeni Ýlkay Çelik, Ýngilizce Öðretmeni Hatice Güçlü, Müdür Baþ Yardýmcýsý Ahmet Saltýk, Müdür Yardýmcýsý Derya Küyük'e ve görev alan herkese katkýlarýndan dolayý teþekkür eden Okul Müdürü Abdullah Kavaklý, misafir heyeti, 30 Mart Pazar günü düzenlenen Ýstanbul gezisinden sonra, Atatürk Havalimaný'ndan ülkelerine, güzel dostluklar kazanmýþ vaziyette yolcu ettiklerini bildirdi. Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Avrupa'da Ýþ Güvenliði Eðitimleri alýyor. Avrupa da Ýþ Güvenliði Eðitimi Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Avrupa'da Ýþ Güvenliði Eðitimleri alýyor. Bugüne kadar uyguladýðý Avrupa Birliði Projeleri ile Çorum da temsil baþarýlý bir þekilde temsil eden Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitimi isimli projeyi Almanya'da uygulamaya baþladý. Türkiye Ulusal Ajansý tarafýndan desteklenen, Avrupa Birliði Erasmus+ Personel Hareketliliði Projesi kapsamýnda Almanya nýn Manheim þehrinde 28 Mart 2015 tarihinde uygulanmaya baþlanan proje 10 Nisan 2015 tarihine kadar devam edecek. Projeye, proje sahibi olan ve ilimizi temsilen Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 8, proje ortaklarý Ankara Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nden 8 ve Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 8 olmak üzere olmak üzere toplam 24 öðretmen katýlýyor. Proje hakkýnda bilgi veren Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Baþyardýmcýsý Bayram Gökbulut, Tek amacýmýz okulumuzu iþ güvenliði konusunda Avrupa standartlarýna getirmektir. Okulumuz 2015 yýlý içerisinde yurt dýþý hareketliliði olan üç adet AB projesi bulunmaktadýr. Bunlardan Erasmus+ projeleri kapsamýnda uygulamaya baþladýðýmýz projelerden bir tanesi 28 Mart-10 Nisan 2015 tarihleri arasýnda iki hafta süreyle Almanya'nýn Manheim þehrinde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitimi konusundadýr. Okul olarak 2006 yýlýnda ülkemizde bir ilk olarak Fransa'dan gelen 10 meslek lisesi öðrencisine okulumuzda üç hafta süreyle iþ güvenliði eðitimleri vermiþtik. Oradan edindiðimiz çalýþmalardan da yararlanarak geçen yýl Erasmus+ kapsamýnda Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitimi konusunda bu projeyi hazýrladýk ve Ulusal Ajansýmýza sunduk. Projemiz Ulusal Ajansýmýz tarafýndan desteklenmeye deðer bulundu ve 28 Mart 2015 tarihinde uygulamaya baþladýk. Ülkemizin en büyük problemlerinden bir tanesinin iþ güvenliði konusunda olduðunun farkýndayýz. Bu nedenle proje ortaðý olarak iþ güvenliði konusunda Avrupa'nýn en iyi ülkelerden biri olan Almanya proje uygulama yeri olarak seçtik. Projenin ilk iki gününde uygulamalý eðitimleri alan uzmanlarý Ilka Benra, Doris Ritzer ve Christian Heinz tarafýndan verildi. Bu proje sonunda en büyük hedefimiz Okulumuzu Ýþ Güvenliði Konusunda Avrupa Standartlarýna Getirmektir. Ben ve öðretmen arkadaþlarým buradan edindiðimiz bilgileri ülkemize döndükten sonra diðer öðretmen arkadaþlarýmýz ve öðrencilerimiz ile paylaþarak iþ kazalarýnýn azaltýlmasý için elimizden geleni yapacaðýz." dedi. Yaþama ve yaþatma bilinci davaya baðlýdýr Ýnsanlarýn her zaman kendilerini sorguya çekip vicdan muhasebeleri yapmasý gerekir. Ben bu dünyada ne için varým, benim bu dünyada ne gibi sorumluluklarým var, bu dünya düzeninde hangi tarafta olmalýyým gibi sorular gittikçe artar. Ama en önemli sorulardan biri de kuþkusuz ben hangi davanýn adamý olmalýyým dýr. Yunus YAMANER Bizler Ýslam'ýn adamý, büyüyen, geliþen ve herkesin ümmet bilincine sahip olduðu yeniden büyük Ýslam medeniyetini kurmakla ve yüceltmekle görevli olmalýyýz. Bunu düþüncelerimizle belirttiðimiz gibi fiiliyatýmýzla da belli etmeliyiz. Her zaman davamýzýn bir neferi olmalý ve her karþýlaþtýðýmýz durumda kendimizi bu dava ile muhasebeye çekmeliyiz. Gençlerimiz emperyalizm örfünün baðýmlýsý oldu. Dava adamýnýn yetiþmesini önlemek ve dava adamýnýn yetiþmemesini saðlamak için her türlü mücadele veren emperyalizm, yozlaþmýþ ve çarpýtýlmýþ hayat serkeþliðinin içine gençlerimizi çekerek bunu baþarmaktadýr. Avrupa da gençlerin halini biliyor musunuz? Avrupa'da aile kavramý yok denilecek kadar çökmüþ durumdadýr. Avrupa'da gençlerin fuhþa, uyuþturucuya, içkiye ve diðer pisliklere bulaþma yaþý çok çok düþüktür. Bu hayâsýzlýklarý günümüzde ülkemize uygulamaya çalýþanlar biraz baþarýlý oldular. Avrupa'da gençlik bitmiþ durumda. Emperyalizm hayatýnýn utanç verici sahte yýldýzlarýna bazen araç bazen de amaç olan Avrupa gençliði bu hayattan býkmakta ve hayattan tat alamýyorum diyerek genç yaþta intihar etmektedir. Evet, intihar olaylarý Avrupa'da daha çok olmakta ve yaþ itibariyle daha genç nüfus hayatýna son vermektedir. Buradan çýkan sonuç genç yaþta insanlar bunalýma sürüklenmektedir. Gençlerimize doðu ve batý klasiklerini okutmalýyýz. Batý'nýn emperyalizm ve kapitalizmini alacaðýmýza onlarýn ender bulunan sanatçýlarýnýn kýymetli sayýlan eserlerini okumalýyýz. Doðu ve batý klasiklerini okuyarak iki noktayý tanýmalýyýz. Milli deðerlerimize sahip çýkmalý ve kendi sanatçýlarýmýzýn eserlerini okumalýyýz. Felsefeyi, þiiri, romanlarý, fikir, düþünce ve ilmi yazýlarý, edebi yazýlarý, dini eserleri gençlerimize okutmalý ve onlarý bu kaynaklarla tanýþtýrmalýyýz. Onlara genç yaþta yeni dil öðretmeliyiz. Dini meseleleri televizyondan ve internetten deðil, usulüne uygun kitaplardan ve hayatýný ilme adamýþ, insanlarý dine çaðýran ehlisünnet âlimlerinin dizinin dibinde öðrenmeli ve toplumu dini meselelerde bulandýrmamalýyýz. Böylece hem biz dava adamý olarak görevlerimizi yerine getirmiþ oluruz hem de ülkemize ve ümmeti Ýslam'a yeni dava adamlarý kazandýrmýþ oluruz. Kanser, hücrelerin kontrolsüz olarak çoðalmasýdýr. Buna sebep olan beslenmeyle ilgili faktörler arasýnda; yanlýþ besin seçimi ve kötü beslenme, aþýrý kilolu olmak ve fiziksel aktivitede yetersizlik yer alýr. Kanser oluþumunda þimdilik genetik geçiþ gibi bazý faktörler önlenememektedir. Bununla birlikte kanser oluþumunda genetik faktörlerden daha sýk "kanser oluþumuna katkýda bulunan çevresel ve bireysel faktörlerle mücadele ve bunlarýn en aza indirilmesi" kanserle savaþýn en önemli konusudur. Sigara, radyasyon, egzoz dumanlarý, ilaç maruziyetleri, alkol, güneþ ve solaryum, asbest, arsenik, kadmiyum, cýva, benzen, virüsler, mantarlar ve toksinleri gibi kimyasal ve biyolojik etmenler kanser oluþumuna katkýda bulunabilecek önemli çevresel faktörlerdir. Bu faktörlerinde en önemlisi kuþkusuz aktif ya da pasif sigara içiciliðidir. Akciðer, gýrtlak, yutak, dil ve mesane kanserleri gibi kanserlerde ispatlanmýþ birincil nedenler diðer kanser tiplerinin geliþimine de ciddi katkýsý bulunmaktadýr. Akciðer kanserinin yüzde 95 nedeninin sigara olduðu düþünülürse, çevresel faktörlerle mücadelenin kanser mücadelesinde ne denli önemli olduðu daha iyi anlaþýlýr. Kanserle savaþta bireysel faktörler de ciddi önem kazanmaktadýr. "Diyabet, obezite, depresyon, kronik enfeksiyonlar, Kanserden ÖNCE DAVRANIN! 1-7 Nisan Kanser Haftasý aðýz hijyeni, vitamin eksiklikleri ve kötü beslenme alýþkanlýklarý, kronik alkol tüketimi, hareketsiz yaþam" engellenebilir ya da düzeltilebilir bireysel faktörlerdir. "KANSERDE ERKEN TANI TEDAVÝDE BAÞARIYI GETÝRÝYOR" Kanserin belirti vermeden, erken bir aþamada teþhis edilebildiði takdirde tamamen iyileþmesi mümkün olabilmektedir. "Yaþa, cinsiyete ve risk faktörlerine göre düzenlenmiþ bir program çerçevesinde düzenli biçimde taramalar yaptýrmak, kanserin erken tanýnmasýnda, tedavi seçeneklerinin ve etkinliðinin artýrýlmasýnda önemlidir. Günümüzde kanser tedavisinde erken taný ve modern tedavi teknikleri ile çok baþarýlý sonuçlar alýnabilmektedir. Erken taný aþamasýnda KETEM ve Aile Hekimliklerinde "40-69 yaþ arasý bayanlara meme kanseri,30-65 yaþ arasý bayanlara rahim aðzý kanseri ve yaþ arasý bay ve bayanlara kalýn baðýrsak kanseri taramalarý" ücretsiz olarak yapýlmaktadýr Daha önce Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi bahçesinde bulunan binada yer alan KETEM Mart ayý itibari ile Ilýca caddesi Valilik binasýnýn yan tarafýnda bulunan Saðlýklý Yaþam Merkezinde hizmete girmiþtir. Ayrýca yeni hizmet binasýnda birkaç ay sonra Dijital Mamografi cihazý kurulacak olup, halkýmýza hizmet verilecektir. Günümüzde erken teþhisi mümkün olabilen kanser türleri teþhis edilip, hastanýn tedavisine katkýda bulunmak en önemli hedefimizdir. "Saðlýklý günler dileriz Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

7 Belediye Sosyal ve Kültür Tesisi ne itiraz HURÞÝT BOZKURT Belediye Meclisi bugün saat da Belediye Meclis Salonu nda toplanacak. Meclis gündeminde encümen, imar, tarife ve plan-bütçe komisyonu seçimi, denetim ve faaliyet raporunun görüþülmesi ve trafik master planý var. Ýmarla ilgili maddelerde ise, Ankara Yoluu Burunçiftlik Kavþaðý nda yeþil alana öðrenci yurdu iþaretlenecek. Samsun Yolu nda ticaret merkezi alaný planlanacak. Ýkbal konutlarý arasýnda park alaný konuta dahil edilecek.binevler Yolu nda Belediye Sosyal ve Kültürel Tesis Alper Zahir Farabi ye yeni yüz Çorum Belediyesi sezon açýlýþýný Farabi Caddesi ile yaptý. Su kesintisi haberleri asýlsýz Çorum Belediyesi, özellikle son günlerde halk arasýnda yayýlan, þehir genelinde 4 günlük su kesintisi yapýlacaðý söylentilerinin gerçekle ilgisi olmadýðýný açýkladý. Çorum Belediyesi Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamada bazý sosyal medya hesaplarýndan yayýnlanan su kesintisi yapýlacak haberlerine Çorum halkýnýn itibar etmemeleri gerektiði belirtildi. Olasý bir su kesintisi durumunda açýklamanýn Basýn Birimi tarafýndan yapýlacaðýnýn hatýrlatýldýðý açýklamada, "Son günlerde özellikle sosyal medyada su kesintisi yapýlacaðý ile ilgili asýlsýz Çorum Belediyesi, havalarýn ýsýnmasýyla birlikte asfalt sezonunu açtý. Kentin deðiþik bölgelerinde kilit parke taþý, kaldýrým, yol açma, yama ve asfalt serim çalýþmalarýný baþlatan ekipler, sezon açýlýþýný Farabi Caddesi ile yaptý. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyesi'nin yaptýðý katkýlarla kýsa bir süre sonra ibadete açýlacak olan Akþemseddin Camii'nin çevre düzenlemesiyle eþ zamanlý olarak Farabi Caddesi'nde kazý çalýþmalarýna baþlandý. Yol geniþletme çalýþmasýyla 30 metre geniþliðine ulaþan Cadde'nin 200 metrelik bölümünde düzenleme yapýlýyor. Kazý çalýþmalarýn ardýndan caddede mekanik dolgu çalýþmalarý yapýlacak. Daha sonra ise asfalt serimi ile Farabi Caddesi yeni bir görünüme kavuþacak. Akþemseddin Camii doðusuna park yapýlacak Asfalt çalýþmalarý ile birlikte kaldýrým çalýþmasýnýn da yapýldýðýný söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, "Farabi Caddesi üzerinde köy minibüslerinin hareket noktasý olan yeri yeþil alan ve park yapýyoruz. Bu bölgede yeþil alan yok. Çocuk oyun grubu, oturma banklarý, süs havuzu ile bu alan Çorum'a yakýþýr bir park haline gelecek." dedi. Sökülen aðaçlar naklediyoruz Yapýlan çalýþmalarýn tüm Çorumlular a hayýrlý olmasýný dileyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, havalarýn düzelmesiyle birlikte 2015 yýlý üst yapý çalýþmalarýna kaldýklarý yerden tüm hýzýyla baþladýklarýný söyledi. Zahir, "Kýþ þartlarýndan dolayý özellikle þehir içi yollarýmýzdaki asfalt hasar görmüþ ve bu yollarda çukurlar oluþmuþ. Vatandaþlarýmýzdan gelen þikâyet ve talepler üzerine, hasar gören yollar ekiplerimizce incelenmiþ ve aciliyet durumuna göre bir çalýþma planý oluþturulmuþtur. Ekiplerimiz acil müdahale edilmesi gereken cadde, sokak ve kavþaklarda aþýnma asfaltý ve yama çalýþmalarýna baþladý. Farabi Caddesi'ndeki çalýþmamýz ile 2015 asfalt sezonunu açtýk. Bu esnada Park ve Bahçeler Müdürlüðü'ne ait aðaç sökme aracý ile caddedeki aðaçlarý sökerek ihtiyaç duyulan alanlara naklediyoruz." dedi. bilgiler hýzla yayýlmaktadýr. Su arýza birimimiz ve Zabýta'ya bu konuda çok sayýda telefon gelmektedir. Þu an için þehrin hiçbir bölgesinde su kesintisi yapýlmayacaktýr. Ýlerleyen günlerde içmesuyu hatlarýnda yapýlacak olan bakým ve onarým çalýþmalarýnýn yapýlmasý durumunda 1-2 gün öncesinden bu bilgi yine Basýn Birimimiz tarafýndan kamuoyuna servis edilecektir. Belediyemizden bu konuda bir açýklama yapýlana kadar vatandaþlarýmýzýn bu tür haberlere itibar etmemeleri konusunda hassas davranmalarýný rica ediyoruz." denildi. Anatolia tanýtým ataðý baþlattý Anatolia Turizm Derneði inceleme gezilerine baþladý. Dernek Baþkaný ve üyeleri, Hitit Güneþi Iþýðýnda Çorum Kültür Turizmini Geliþtiriyoruz sloganýyla yola çýkarak bölgemizin tarihi yerleriyle ilgili sorunlarý tespit etmek amacýyla Alacahöyük Müzesi ve ören yerleriyle, Boðazkale gezisi düzenledi. Geziye Dernek Baþkaný Ali Akkuþ ve Yönetim Kurulu üyeleri katýldý. Gezi hakkýnda bilgi veren Baþkan Akkuþ, 7000 yýllýk bir tarihe sahip bir çok doðal güzelliðe sahip ilimizin, hak ettiði yere gelebilmesi için çalýþmalarýmýza hýz verdik. Nisan ayý içerisinde Çorum un tanýtýmý için Ýngilizce ve Türkçe yayýnlanacak ve dünyanýn çeþitli yerlerinde bulunan kültür-turizm kuruluþlarýna gönderilecek bir dergi çýkartýlacaktýr. 3 aylýk periyotlarla çýkacak dergiyi ayrýca mail yoluyla dünyanýn her yanýna göndermeyi planlýyoruz, bu çalýþma sonunda 1 yýlda yaklaþýk 13 milyon insana Çorum u tanýtacaðýz. Çorum kültür- turizminin belirli bir yerlere gelebilmesi için Çorum a gönül vermiþ tüm hemþehrilerimizin desteklerini bekliyoruz, Çorum da turizmin geliþmesi Çorum un geliþmesi anlamýna gelir, turizmin geliþmesi bilinçli ailenin, bilinçli toplumun geliþmesi anlamýna gelir. Ayrýca çalýþmalarýmýzýn istikrarlý ve verimli olmasý için 19 Nisan da 50 bin kiþi ile yüz yüze görüþülerek fikirlerinin alýnacaðý bir anket çalýþmasý baþlatacaðýz, bu çalýþmamýzýn hazýrlýklarý da bitmek üzere. Bizler Çorum için büyük hayaller taþýyoruz, tüm Çorum un da bu hayallere ortak olmasýný saðlamaya çalýþýyoruz þeklinde konuþtu. iþaretli alana yapýlan itiraz görüþülecek. Gündem maddeleri þöyle: Encümen Üyesi seçilmesi, Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi, Ýmar Komisyon Üyesi ve Tarife Komisyon Üyesi seçilmesi, Ulaþým ve Trafik Düzenleme Projeleri, Üçtutlar Mahallesi nde gayrimenkul satýnalýnmasý, Çepni Mahallesi, 331 ada, 126 parsel ve arasýnda kalan yolun kaldýrýlarak hazýrlanan plan deðiþikliði, Ulukavak ve Buharaevler Mahallesi sýnýrlarý dahilinde yaklaþýk 385 hektarlýk alanda plan deðiþikliði, Çomar Mahallesi, 152 Anatolia Turizm Derneði inceleme gezilerine baþladý. ada, 81 parselde plan deðiþikliði, Gülabibey Mahallesi, 2370 ada 3 nolu parselde plan deðiþikliði, Gülabibey Mahallesi, 892 nolu ada da plan deðiþikliði, Gülabibey Mahallesi, 892 ada, 343 nolu parselde plan deðiþikliði, Ulukavak Mahallesi, 63 ada, 39, 81 ve 83 nolu parsellerde plan deðiþikliði, Belediye Meclisinin tarih ve 02/33 Sayýlý Kararýna yapýlan itiraz, Düvenci Belediye Baþkanlýðýyla ortak proje yapýlmasý, Denetim Komisyon raporunun sunulmasý, Belediye Baþkaný tarafýndan hazýrlanan 2014 yýlý faaliyet raporu. Çorum, av turizminde lider Çorum Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel, 2015 yýlýnýn ilk 3 ayýnda Çorum a av turizmi yapmak için gelen yabancý avcý sayýsýnýn 23'e çýktýðýný söyledi. ÇORUM, AV TURÝZMÝNÝN PARLAYAN YILDI- ZI Çorum un av turizminin parlayan yýldýzý olduðunu belirten Temel, Son olarak tarihinde yaban domuzu avlamak için Avusturya dan 1 i bayan ve 2 erkek avcý olmak üzere toplam 3 adet avcý gelerek av yapmaya baþlamýþlardýr. Av organizasyonu bek avý þeklinde olup, geceleyin erkek (azýlý) yaban domuzlarýn avlanmasý þeklinde yapýlmaktadýr. Bugüne kadar ilimize toplam olarak 126 adet yabancý avcý yaban domuzu avý için gelmiþtir. Yapýlan av organizasyonlarý ile bu güne kadar 156 adet yaban domuzu avlanýlmýþtýr. Av organizasyonlarýndan TL gelir elde edilmiþ olup, elde edilen gelirin TL'si avýn yapýldýðý köylerin tüzel kiþilik hesaplarýna aktarýlmýþtýr. Av turizmi kapsamýnda yapýlan av organizasyonlarýnda yaban domuzu avý yapýlmaktadýr. Yaban domuzlarýnýn avlanmasýyla köylüleri- Çorum un av turuzminde önemli bir kent haline geldiði belirtildi. miz için sorun olmaya baþlayan yaban domuzu zararýnýn önlenmesine veya azaltýlmasýna katký saðlarken ayný zamanda köy tüzel kiþiliklerine aktarýlan mali kaynak ile de köylere mali yönden destek saðlanmaktadýr. dedi. CUMA 3 NÝSAN Protokol illi Eðitim Müdürlüðü'ne baðlý Özel Eðitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. Özel öðrencilere özel ziyaret Çorum protokolü, iþ dünyasý temsilcileri ile birlikte, Akkent Mahallesi'nde bulunan Milli Eðitim Müdürlüðü'ne baðlý Özel Eðitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. 2 Nisan Dünya Otizm Günü nedeniyle otizm konusunda farkýndalýk oluþturmak amacýyla gerçekleþtirilen ziyarette Özel Eðitim Uygulama Merkezi Müdürü Ferhat Sarý, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Otizmin dünyada her 110 kiþiden bir tanesinde görülen bir hastalýk olduðunu belirten Ferhat Sarý, ilaçla tedavisi bulunmayan bu hastalýðýn, ancak eðitimle belli oranda tedavi edilebildiðini söyledi. Özel Eðitim Uygulama Merkezi olarak, otizm hastasý çocuklarý bulunan ailelerin yükünü ciddi oranda hafiflettiklerini ifade eden Sarý, "Burada otizm hastasý 7-14 yaþ aralýðýndaki çocuklarýmýza NFK da 51. Kütüphaneler Haftasý'ný düzenledikleri etkinlikle kutladý. NFK da okuma etkinliði Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerinde öðrenim gören gençler 51. Kütüphaneler Haftasý'ný düzenledikleri etkinlikle kutladý. Bu yýlki temasý Kültürlerarasý Diyalog ve Kütüphaneler olan hafta kapsamýnda Gençlik Merkezilerindeki öðrenciler NFK Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi. Yýpranan kitaplarý onaran, kitaplýklarý düzenleyen gençler, daha sonra öðretmenleri ile birlikte kitap okuma saati yaptý. Anlamlý etkinlikten hem öðrenciler hem de öðretmenler memnun kaldý. Kitap okuma alýþkanlýðý edinmenin büyük bir erdem olduðunu söyleyen öðrenciler, "Okul dýþýndaki vakitlerimizi bu merkezde geçiriyoruz. Hem derslerimize katký saðlýyoruz hem de çeþitli etkinliklerle daha bilinçli ve kültürlü olarak yetiþmek için çalýþýyoruz. Bizlere bu imkânlarý saðlayan Çorum Belediyesi'ne çok teþekkür ediyoruz." dedi. Öðrencilere kitaplarý sevdirmek, okuyan bir nesil yetiþtirmek için hareket eden Gençlik Merkezilerinin öðrenciler tarafýndan yoðun ilgi gördüðünü ifade eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ise "Ýnþallah öðrencilerimiz ileriki yaþlarda kütüphane ve kitaplarýmýzýn kýymetini daha iyi anlayýp sahip çýkacaklar." dedi. Kütüphanelerin herkes için dünyaya açýlana birer pencere olduðunu belirten Gül, "Kütüphane ve kitaplar sadece bilgilendirmek ve daha donanýmlý olmak adýna deðil medeni bir insan olmak adýna önemlidir. dedi. (Belediye Basýn) Evlenmeler de boþanmalar da azaldý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜ- ÝK) 2014 yýlý evlenme ve boþanma istatistiklerini açýkladý. Ülkemizde evlenmelerde önemli bir deðiþim gözlenmezken boþanmalar % 4,5 arttý. TÜÝK ten yapýlan açýklamaya göre, Samsun da evlenmelerde % 0,4 azalma, boþanmalarda ise % 9,9 artýþ yaþanýrken, Tokat ta evlenmelerde % 6,5, boþanmalarda ise % 0,7 azalma; Çorum da evlenmelerde % 5,6, boþanmalarda ise % 12,7 azalma; Amasya da evlenmelerde % 1,1, boþanmalarda ise % 3,2 azalma oldu. Boþanmalar % 4,5 arttý Evlenen çiftlerin sayýsý bir önceki yýla göre %0,1 azalarak 2014 yýlýnda 599 bin 704 oldu. Kaba evlenme hýzý ise binde 7,8 olarak gerçekleþti. Boþanan çiftlerin sayýsý bir önceki yýla göre %4,5 artarak 130 bin 913 e yükseldi. Kaba boþanma hýzý binde 1,7 olarak gerçekleþti. Kaba evlenme hýzýnýn en yüksek olduðu il Kilis oldu Kaba evlenme hýzýnýn 2014 yýlýnda en yüksek olduðu il, binde 10,78 ile Kilis oldu. Kilis i binde 9,97 ile Adýyaman, binde 9,65 ile Van izledi. Kaba evlenme hýzýnýn en düþük olduðu il ise binde 5,93 ile Çanakkale oldu. Çanakkale yi binde verdiðimiz eðitimle, kendi ayaklarý üzerinde durmalarýný saðlýyoruz. 400 metrekare kapalý alandan oluþan eðitim merkezimizde orta ve aðýr dereceli 29 otistik çocuðumuza, 21'i öðretmen toplam 28 personelle eðitim veriyoruz. dedi. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, burada eðitim gören öðrencilerin servis hizmeti ile evinden alýnarak okula getirildiklerini ve eðitimin ardýndan evlerine býrakýldýklarýný söyledi. Büyük, eðitim öðretim yýlýndan bu yana hizmet veren Özel Eðitim Uygulama Merkezi'nin otizm hastasý çocuklarýn, birer birey olarak topluma kazandýrýlmasýnda önemli bir rol üstlendiðini sözlerine ekledi. Ziyarette protokol üyeleri ve iþ adamlarý, otizm hastasý çocuklarla bir süre vakit geçirdi. 6,10 ile Gümüþhane, binde 6,14 ile Kastamonu izledi. Ortalama ilk evlenme yaþ farkýnýn en yüksek olduðu il Kars oldu Ortalama ilk evlenme yaþý, 2014 yýlýnda erkekler için 26,9, kadýnlar için 23,7 oldu. Erkek ile kadýn arasýndaki ortalama ilk evlenme yaþ farký ise 3,2 yaþ olarak gerçekleþti. Ortalama ilk evlenme yaþ farkýnýn en yüksek olduðu il 5 yaþ ile Kars oldu. Kars ý 4,7 yaþ ile Ardahan, 4,2 yaþ ile Bitlis ve Iðdýr izledi. Ortalama ilk evlenme yaþ farkýnýn en düþük olduðu il ise 2,4 yaþ ile Kastamonu oldu. Kastamonu yu 2,6 yaþ ile Ankara ve Karabük izledi. Kaba boþanma hýzýnýn en yüksek olduðu il Antalya oldu Kaba boþanma hýzýnýn 2014 yýlýnda en yüksek olduðu il, binde 2,87 ile Antalya oldu. Antalya yý binde 2,72 ile Ýzmir, binde 2,53 ile Muðla izledi. Kaba boþanma hýzýnýn en düþük olduðu il ise binde 0,11 ile Hakkari oldu. Hakkari yi binde 0,21 ile Þýrnak, binde 0,22 ile Bitlis izledi. Boþanmalarýn %39,6 sý evliliðin ilk beþ yýlý içinde gerçekleþti Boþanmalarýn 2014 yýlýnda % 39,6 sý evliliðin ilk 5 yýlý, % 21,8 i ise evliliðin 6-10 yýlý içinde gerçekleþti.

8 8 CUMA 3 NÝSAN 2015 Baþsavcý dan Tabip Odasý na ziyaret Hukuk ve saðlýk alanýnda iþbirliði RECEP MEBET Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ýn ev sahipliðindeki ziyarette Yönetim Kurulu Üyeleri Yrd. Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Doç. Dr. Ece Yazla Asafov ve Dr. Ýzzet Ezer de hazýr Çorum Tabip Odasý na iade-i ziyarette bulundu. bulundu. Mesleki dayanýþma ve iþbirliðinin geliþtirilmesi hususunda görüþ alýþveriþinin yapýldýðý ziyarette, saðlýkta þiddetin önlenmesi ve adli tabiplik hususunda ortak seminer ve konferanslarýn düzenlenmesi kararlaþtýrýldý. Savcý Mehmet Selim Kiraz ýn þehadetinden dolayý baþsaðlýðý dileðinde bulunan Tabip Odasý Baþkaný Azak, nezaket ziyaretinden dolayý Baþsavcý Ziyarette saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet olaylarýndan duyulan üzüntü ve Yurdagül e teþekkür etti. alýnabilecek tedbirler de dile getirildi. Akþemsettin Camii nin bahçesi ne olacak? RECEP MEBET Farabi Caddesi nde yapýlan düzenleme çalýþmalarý nedeniyle Akþemsettin Camii bahçesinin yola gittiði bildirildi. Çorum un yeni simgesi olarak nitelendirilen caminin caddeyle arasýndaki mesafenin sýfýrlanmasý, vatandaþlar arasýnda, bahçenin hali ne olacak? sorusunu akýllara getirdi. Böylesine devasa bir caminin çevre düzenlemesinin de örnek bir þekilde olmasý gerektiðine iþaret eden vatandaþlar, inþaa alacaddedeki çalýþmalar nedeniyle cami bahçesinin yola gittiði bildirildi. ný yanýnda yapýlmasý planlanan parkýn akibetinin de rüþlerini paylaþan bazý vatandaþlar ise Farabi Caddemerak konusu olduðunu ifade ettiler. si nin Akþemsettin Camii ile buluþtuðu kýsmýn yer alhaber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili götýndan verilebileceði önerisi dile getirdiler. Ýnkýlap Ortaokulu nda Kütüphane Haftasý etkinliði DENÝZ URAL Kütüphane Haftasý nedeniyle Ýnkýlap Ortaokulu nda önceki gün kutlama programý düzenlendi. Okul salonunda düzenlenen programa Ýnklap Ortaokulu Müdür Yardýmcýsý Ýlhan Tekeli, bazý öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Ýlhan Tekeli nin günün anlam ve önemini belirten konuþmasýyla baþlayan programda Ýngilizce Öðretmeni Adem Aygün, Teknoloji Tasarým Öðretmeni Ebru Efe ve Matematik Öðretmeni Erkan Kurtoðlu görev aldý. Öðrencilerin sunduðu þiir, þarký ve özlü sözlerle devam eden program dahilinde dersliklerde de kitap okuma etkinlikleri düzenlendi. Okul Müdürü Osman Þenoðlu ise programda emeði geçen öðretmen ve öðrencileri tebrik ederek, Kütüphane Haftasý nda herkese bol kitaplý günler diliyorum dedi. Arman Izgara Evi Osmancýk ta açýldý Arman Izgara Evi geçtiðimiz Cuma günü Osmancýk ta hizmete açýldý. Oðuz Çýplak ýn sahibi olduðu Arman Izgara Evi geçtiðimiz Cuma günü Osmancýk ta hizmete açýldý. Yazý Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Saniye Gelinlik yanýnda düzenlenen açýlýþa Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ve Ýl Genel Meclisi eski Üyesi Mehmet Özüdoðru ile çok sayýda davetli katýldý. Yeni Camii Ýmam Hatibi Yusuf Yaman'ýn yaptýðý duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini Baþkan Hamza Karataþ ve Mehmet Özüdoðru Oðuz Çýplak ýn sahibi olduðu iþletme açýldý. birlikte kesti. Hizmetleri hakkýnda bilgiler veren Oðuz Çýplak, müþterilerine nezih bir ortamda saðlýklý besinlerden oluþan eþsiz bir menü sunduklarýný söyledi. Toplantý ve özel günlerdeki toplu yemeklere de evsahipliði yapmaya hazýr olduklarýný dile getiren Çýplak, ev ve iþyerlerine paket servisi hizmeti de verdiklerini kaydetti. Çýplak, damak zevkine önem veren herkesi Arman Izgara Evi ne davet etti. (Osmancýk Haber) Mahallede pitbull korkusu RECEP MEBET Ulukavak Mahallesi nde dün sabah pitbull korkusu yaþandý. Akþemsettin Caddesi ile Ýkbal Kent arasýnda görülen pitbull köpeði, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaþattý. Okul yolundaki çocuklara ve iþe gitmek için sokaða çýkan yetiþkinlere saldýran sahipsiz köpek, mahallenin kabusu oldu. Saldýrýya uðrayan bazý vatandaþlar, durumu telefonla ilgili makamlara bildirmesine karþýn köpeðin baþý boþ bir þekilde cadde ve sokaklarda dolaþmaya devam ettiði bildirildi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikayetlerini dile getiren vatandaþlar, saldýrgan köpeðin yakalanarak hayvan barýnaðýna alýnmasýný istediler. Sahipsiz pitbull köpeði, mahalleliye korku dolu anlar yaþattý. Türk Metal e Çorumlu baþkan RECEP MEBET Türk Metal Sendikasý Gölcük Þubesi 5. Olaðan Genel Kurulu geçtiðimiz Cumartesi günü yapýldý. Gölcük Wellborn Hotel de gerçekleþen genel kurula tek aday olarak katýlan hemþehrimiz Mehmet Þener, güven tazeleyerek yeniden sendika baþkanlýðýna seçildi. Türk Metal Sendikasý Genel Baþkaný Pevrul Kavlak ýn da katýldýðý genel kurula hitap eden Mehmet Þener, Mehmet Þener Türkiye de deðiþimin bayraðýný dalgalandýran tek sendika olduk dedi. Þahsýna gösterilen teveccühten dolayý tüm delegelere teþekkür eden Þener, yeniden devraldýðý hizmet baþraðýný daha ileri taþýma konusunda kararlý olduðunu vurguladý. Gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan yapýlan seçimde 250 delegenin oyu ile Þener baþkanlýðýndaki liste þube yönetimine seçildi. Yeni Asya nýn Bediüzzaman konferansý Pazar günü RECEP MEBET Öðrencilere kitap ve kütüphanelerle ilgili bilgiler verildi. Yeni Asya Gazetesi Çorum Temsilciliði tarafýndan düzenlenen Ahir Zaman Tarihi ve Bediüzzaman konulu konferans 5 Nisan 2015 Pazar günü saat da Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþecek. Gazeteci-Yazar M. Latif Salihoðlu nun ko- nuþmacý olarak yer alacaðý konferansta Bediüzzaman Said Nursi nin konuyla ilgili görüþleri ele alýnacak. Programla ilgili açýklama yapan Yeni Asya Gazetesi Ýl Temsilcisi Mehmet Kovancý, Bediüzzaman Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konferansa tüm Çorum halkýnýn davetli olduðunu bildirdi. Ýdare Mahkemesi Baþkaný ndan Emekliler Derneði ne ziyaret RECEP MEBET Kütüphane Haftasý nedeniyle Ýnkýlap Ortaokulu nda kutlama programý düzenlendi. Okuldaki dersliklerde kitap okuma etkinlikleri düzenlendi. Ýdare Mahkemesi Baþkaný Volkan Aydýn, Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi ne iade-i ziyarette bulundu. Dernek Baþkaný Hýdýr Kýnýklý nýn evsahipliðindeki ziyarette Baþkan Yardýmcýsý Rafet Kaymazlý, Ýdari Sekreter Serpil As ve Teþkilat Eðitim Sekreteri Tahsin Göçer de hazýr bulundu. Ziyarette konuþan Volkan Aydýn, emekliliðin insan yaþamýndaki yeri ve önemini dile getirerek Dernek yöneticilerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Emeklilere yöne- lik faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Hýdýr Kýnýklý, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Ýdare Mahkemesi Baþkaný Aydýn a teþekkür etti. Ýdare Mahkemesi Baþkaný Volkan Aydýn, Emekliler Derneði ne iade-i ziyarette bulundu.

9 Hakký Ertekin hayatýný anlattý Hainlerin karþýsýnda dimdik duracaðýz ÇORÝMDER, her türlü terör olayýný lanetlediðini açýkladý. ÇORÝMDER'den yapýlan açýklamada, "Türkiye maalesef alçak ve menfur bir terör saldýrýsýna maruz kaldý. Çaðlayan Adliyesi'nde görevini yapmaya çalýþan Mersin Ýmam Hatip Lisesi mezunu olan Savcýmýz Mehmet Selim Hitit Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü tarafýndan sürdürülen Kültür Deðerlerimizle Söyleþiler etkinliklerinin altýncýsý, Kütüphane Haftasý münasebetiyle emekli kütüphaneci Hakký Bülhan Ertekin ile gerçekleþtirildi. Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen program, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Öðrenci, öðretim elemaný ve Hakký B. Ertekin'i tanýyan dost ve akrabalarýnýn yoðun ilgi gösterdiði etkinlikte, Ertekin'in çocukluk, gençlik, askerlik ve memuriyet yýllarýna ait çeþitli fotoðraflar eþliðinde, askerlik yýllarýndan itibaren yazmaya baþladýðý þiirlerinden seçilmiþ örnekler öðrenciler tarafýndan okundu. Yapýlan açýklamaya göre, konuþmasýnda 1932 yýlýnda Çorum'un Çöplü Mahallesinde doðduðunu ve hep ayný evde yaþadýðýný ifade eden Hakký Bülhan Ertekin, babasýnýn maddi durumunun yetersizliðinden dolayý çok istediði halde öðretmen okuluna gidemediðini, ancak önce adliyede daha sonra ise amcasý ve manevi babasý Eþref Ertekin'in desteðiyle kütüphanede çalýþarak meslek edindiðini ifade etti. Adliyede çalýþtýðý dönemde hapishanede çýkan bir isyan üzerine mahkûmlarý sorgulamaya gittiklerinde yazar Kemal Tahir ile tanýþtýðýný, kitaplarýný zevkle okuduðu yazarý tanýmaktan büyük bir memnuniyet duyduðunu anlatan Ertekin, ayrýca Cumhuriyet gazetesinin ekine Çorum özel sayýsýný hazýrlamak için Çorum'a gelen Aziz Nesin ile nasýl tanýþtýðýndan da söz etti. Ertekin, Çorum'da öðretmenlik yapan Adnan Binyazar ile arkadaþ olduðunu, yazarýn sýk sýk kütüphaneye geldiðini ve daha sonra kendilerini unutmayarak çok sayýda kitabý kütüphanelerine baðýþladýðýný da sözlerine ekledi sonrasý dönemde Çorum valisi olan Celalettin Ünsel'in Çorum'daki kýraathanelere kitaplýk kurma emri verdiðinden ve kendisini Ýstanbul'a göndererek yayýnevlerinden kitap temin ettiðinden bahseden Ertekin, kütüphanede iare (ödünç verme) servisinin hizmete girmesiyle kadýnlarýn ve çocuklarýn þiir, roman, hikâye türlerindeki kitaplara çok ilgi gösterdiðini dile getirdi. Ertekin, söyleþi sonunda Hitit Üniversitesi nin þehrimize saðladýðý katkýlarý görmekten büyük bir mutluluk duyduðunu dile getirerek gençlere bol bol okumalarý tavsiyesinde bulundu. Ýnsanýn yiyeceklerle bedenini, kitap okuyarak ise beynini besleyeceðini vurguladý. Gözlüðün bilinmeyen faydalarý Alaca Engelliler Derneði, bir engelli vatandaþý daha sevindirdi. Bir sandalye baðýþý daha Faaliyete baþladýðý günden bu yana birçok engelliyi sevindiren Alaca Engelliler Derneði, bir engelli vatandaþý daha sevindirdi. Dernek, Alaca da yaþayan 70 yaþýndaki Þerife Dursun a manuel tekerlekli sandalye hediye etti. Sandalyeyi teslim alan Þerife Dursun un oðlu Faik Dursun, dernek yetkililerine teþekkür etti. Dernek Baþkaný Ahmet Görür, Hayýr yapmaktan zevk alan herkesi derneðimizin çalýþmalarýna katýlmaya, manevi kazançlarýmýza hissedar olmaya davet ediyoruz. dedi. Kültür Deðerlerimizle Söyleþiler etkinliklerinin altýncýsý yapýldý. Yasin Pehlivan Çorum Pehlivan Optik sahibi Yasin Pehlivan, gözlüðün bilinmeyen faydalarý ile ilgili bilgi verdi. Gözlüðün, görme kusurlarýný düzeltmek ve gözü zararlý kozmik ýþýnlardan korumak gibi iki temel fonksiyonu yanýnda bir de yaþamsal fonksiyonu olduðunu ifade eden Pehlivan, Gözlüðün, gözümüzü dýþ etkilerden korumak gibi bir faydasý vardýr ki bu yararý hep göz ardý edilir veya görmezlikten gelinir. dedi. Gözümüzün, günlük yaþam aktiviteleri içinde birçok tehlikeye maruz kaldýðýný ve gözlüðün bu tehlikelerin büyük bir bölümünden gözü koruduðunu belirten Pehlivan, þunlarý söyledi; Bu risklerle sürekli karþýlaþýlan iþ yerlerinde koruyucu gözlükler kullanýlmasý yasal bir zorunluluktur. Riskli iþler yapanlarýn çoðu iþlerindeki risklerin bilincindedir çünkü bu konuda sürekli uyarýlýr ve hatta uymazlarsa cezalandýrýlýrlar. Risklerden habersiz yaþayan ve belki fazla umursamayan çok büyük bir kitle bu konuda hiçbir uyarý almayanlardýr. Yukarda bahsedilen tehlike ve kazalarýn büyük bir kýsmýný gözlük kullanan bir insan, kullanmayan birine oranla daha az zarar görerek belki de hiç zarar görmeden atlatabilir. Özellikle trafik kazalarýnda kýrýlan cam parçalarý küçük bir mermi gibi yüze ve göze zarar verebilir. Plastik camlý bir gözlük büyük bir oranda bu parçalardan gözü korur. Keza fýrtýna veya hortumlarda havalanan cisimler veya partiküller gözü yaralayabilecek kadar süratli hareket ederler. Göz gibi deðerli bir organý korumak için bunca neden varken ve gözlük kullanmayý özendirmek gerekirken, gözlüklerinizden kurtulun çaðrýsý yaparak toplumu gözlükten soðutmak, insan saðlýðýný korumayý amaçlayan bir meslek grubunun iþi olmamalýdýr. Modern yaþam, bizi bir yandan teknolojiden yararlanmaya bir yandan da önlemler almaya zorluyor. Örneðin motosiklete bineceksek koruyucu kask ve gözlük kullanmak zorundayýz. Teknoloji daha da geliþecek ve buna paralel olarak gözlüklerin fonksiyonlarý da çeþitlenecektir. Çok yakýn bir gelecekte gece görüþlü gözlükler, üç boyutlu görüntü veren sanal gözlükler, navigasyonlu gözlükler, siste görmeyi saðlayan gözlükler, makro büyütmeli mikroskop özellikli gözlükler, uzak görüþü dürbün gibi artýran gözlükler, gözlerimizin görüþ kalitesini hayal edilemez boyutlara taþýyacaklardýr. Gözlük, modern insanýn vazgeçilmezidir. Geçici bir süre hakkýnda yapýlan gözlüklerinizden kurtulun propagandasý onun gelecekteki yerini ve yararýný engelleyemez. Bilinçli bir þekilde gözlük kullanmanýzý tavsiye eder, saðlýklý günler dilerim. Kiraz, hain bir saldýrý sonrasýnda þehit oldu. Öyle anlaþýlýyor ki, kirli eller terör oluþturarak ülkemizin huzurunu bozmaya çalýþýyor. Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÇO- RÝMDER) olarak terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Ülkemizin ve toplumumuzun huzuruna kast eden, hangi sebeple olursa olsun birlik ve beraberliðimizi bozmaya yönelik her türlü saldýrýnýn karþýsýnda olduðumuzu açýkça ilan ediyoruz. Bizler bin yýldýr bu topraklarda kardeþçe ve huzur içerisinde yaþadýk ve yaþamaya devam edeceðiz. Bu millet çok büyük zorluklarý birlik ve beraberlik içerisinde aþmayý baþarmýþ, her türlü saldýrý karþýsýnda tek yumruk olmuþtur. Bundan sonra da tek yumruk olmaya devam edecek bu tür saldýrýlar asla hedefine ulaþamayacaktýr. Þehit savcýmýz Mehmet Selim Kiraz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ediyor, milletimize baþsaðlýðý diliyoruz." Ýstiklal Ýlkokulu velilerine seminer Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, Ýstiklal Ýlkokulu velilerine ev kazalarý ve korunma yollarýný anlattý. Seminere velilerin yaný sýra Okul Müdürü Vedat Keskin, Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Güler, Okul Aile Birliði Baþkaný ve öðrenciler de katýldý. Okul Müdürü Vedat Keskin, hayati bir konuda eðitim verdiði için Mahir Odabaþý ya teþekkür ederek, gelecekte farklý bir konuda tekrar seminer vermesini istedi. Odabaþý seminerde, hanýmlarýn çokça vakit geçirdiði ve birçok kazanýn meydana geldiði mutfaklarda dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekti. Mahir Odabaþý, Ýstiklal Ýlkokulu velilerine ev kazalarý ve korunma yollarýný anlattý. CUMA 3 NÝSAN Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'ný ziyaret etti. Baþsavcý dan Þoförler Odasý na ziyaret Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'ný ziyaret etti. Ýzmir Ödemiþ Cumhuriyet Baþsavcýlýðý görevinden kýsa bir süre önce Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý görevine atanan Yurdagül, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'na iade-i ziyaret gerçekleþtirdi. Baþsavcý Yurdagül, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin tarafýndan oda binasý giriþinde karþýlandý. Þahin, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. SAVCIYA YAPILAN SALDIRI- YI KINADI Ziyaret sýrasýnda konuþan Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, öncelikli olarak Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz'ýn þehit edilmesini kýnadý. Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül'e üzüntülerini aktaran Tahsin Þahin, Kiraz'a yapýlan saldýrýnýn demokrasiye, insanlýða ve baðýmsýz yargýya yapýlmýþ bir saldýrý olduðunu söyledi. Þahin, "Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi'nde hain bir saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz'a yapýlan saldýrýyý kýnýyor, kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, yakýnlarý ve yargý camiasýna baþ saðlýðý diliyorum" dedi. BÝKTUDER 2015 yýlý tanýtým ödüllerinden ilkini Hititterra firmasý adýna Cengiz Baþaranhýncal a verdi. Çorum tanýtým ödülü Hititterra nýn Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði (BÝKTUDER), 2015 yýlý tanýtým ödüllerinden ilkini Hititterra firmasý adýna Cengiz Baþaranhýncal a verdi. Özellikle tarihi motifli ürünler üreten ve bu ürünlerle Çorum tanýtýmýna katký saðlayan Hititterra, BÝKTUDER in 2015 yýlý tanýtým ödülünü aldý. Firma yetkilisi Cengiz Baþaranhýcal a ödülünü takdim eden BÝKTUDER Baþkaný Hayati Çam, firmaya baþarý dileklerinde bulunarak, þunlarý söyledi; Yýldýz Þirketler Grubu, 1940 lý yýllarda harman tuðlasý (lime) ve oluklu kiremit imalatý ile üretime baþlangýç yapmýþtýr yýlýnda Yýldýz Kiremit adýyla Marsilya Kiremit imalatýna baþlamýþtýr Çorumlu gençler Ankara da sahneye çýkacak yýlýnda ikinci makine grubu ve tünel fýrýn (Ýtalyan tipi fýrýn) ile Yýldýz Kiremit te blok tuðla üretimine baþlamýþtýr. Hititterra markasý altýnda toplanan ürünler de geçmiþten gelen tecrübeyle beraber hem saðlýklý hem de teknolojik ürünler yapýlmakta bu ürünler ise mutfak ürünleri, peyzaj ürünleri, inþaat ve restorasyon ürünleri, hediyelik ürünler ve aksesuarlar bulunmaktadýr. Üretilen ürünler birçok ile pazarlamasý yapýlmakta her geçen gün ürün yelpazesini geniþlemektedir. Bu kararýmýza gerekçe olarak Çorum tuðla-kiremit sektörü çok güçlü olan bir ildir. Hititterra firmasý toprak ürünlerinde bir adým öne geçerek mutfak ürünleri, peyzaj ürünleri, inþaat ve restorasyon ürünleri, hediyelik ürünler ve aksesuarlar üretmektedir. dedi. Çorum Fen Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi, Ankara da sahneye çýkýyor. Vodafone Freezone 18. Liselerarasý Müzik Yarýþmasý nýn dev heyecaný Ankara elemeleriyle devam ediyor. Çorum Fen Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi, Ankara da sahneye çýkýyor. Serhat Hacýpaþalýoðlu önderliðinde End Productions ýn 18 yýldýr aralýksýz sürdürdüðü, Türkiye nin en genç ve en uzun soluklu organizasyonu Vodafone Freezone Liselerarasý Müzik Yarýþmasý nýn eleme heyecaný, Ýstanbul dan sonra Ankara elemeleriyle devam ediyor. Geçtiðimiz hafta sonu Ýstanbul Bostancý Gösteri Merkezi nde yapýlan ve büyük rekabete sahne olan yarýþmanýn elemeleri, 4-5 Nisan da Ahmet Taner Kýþlalý Spor Salonu nda yapýlacak Ankara elemeleriyle sürecek. Türkiye nin her yerinden binlerce liselinin coþkulu bir katýlým gösterdiði yarýþmanýn Ankara elemelerinde 22 ilden toplam 95 okul yarýþacak. Yarýþmada Çorum u, Çorum Fen Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi temsil edecek. Vodafone Freezone 18. Liselerarasý Müzik Yarýþmasý için Çorum dan gelen liselilerin hedefi yarýþmanýn birbirinden muhteþem ödüllerini kazanmanýn yaný sýra þehirlerini en iyi þekilde temsil edebilmek. 9 Mayýs ta Ýstanbul Bostancý Gösteri Merkezi nde yapýlacak olan büyük finale kalmak için yarýþacak olan Çorumlu gençler hemþerilerinden destek bekliyor.

10 10 CUMA 3 NÝSAN 2015 Terörist saldýrý ülke bütünlüðüne yapýldý MHP Milletvekili Aday Adayý Muhaktaran Kocasaraç þunlarý söyledi: "Bersin Kocasaraç, önceki gün DHKP-C'li iki kin Elvan soruþturmasýný yürüten Ýstanterörist tarafýndan rehin alýnan ardýndan bul Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim da þehit edilen Savcý Mehmet Selim KiKiraz avukat cüppesiyle içeri giren bir raz'a yapýlan canice saldýrýyý kýnadý. grup DHKP-C militaný tarafýndan rehin alýnmýþtýr. Saatler süren görüþme ve diyasavcý Kiraz'a yapýlan saldýrýnýn ülke log arayýþlarý sonuç vermemiþ, öldürmebütünlüðüne yapýldýðýný belirten Kocasaye programlanmýþ teröristler geri adým raç, "Bu saldýrý cumhuriyet ilkelerine ve atmamýþlardýr. Gözü dönmüþ caniler gerülke bütünlüðüne yapýlmýþ bir saldýrýdýr. çek niyetlerini sonunda açýða vurarak Bu saldýrý Türk milletine yapýlmýþ bir salsavcýmýzý silahla aðýr þekilde yaralamýþdýrýdýr. Acýmýz büyüktür. Yüreðimize ateþ lardýr. Bunun üzerine güvenlik güçleri düþmüþtür. Adalet camiamýzýn, deðerli anýnda operasyon düzenlemiþler ve katilsavcýmýzýn ailesinin ve Türk milletinin Muhsin Kocasaraç leri ölü ele geçirmiþlerdir. Ne var ki tedavi baþý sað olsun. Ýnþaallah bu acý ve vahþice altýna alýnan savcýmýz kurtarýlamayarak saldýrýlar artýk son bulur" dedi. þehit olmuþtur. Üzüntümüz çok büyüktür. Vahþice iþterörün soðuk yüzünü bir kez daha gösterdiðini lenen bu cinayeti kýnýyorum." Kocasaraç ýn son duraðý Oðuzlar oldu MHP Milletvekili Aday Adayý Muhsin Kocasaraç son ilçe ziyaretini Oðuzlar'a yaptý. Oðuzlar ziyaretinde kendisine gösterilen ilgiden memnun olduðunu belirten Kocasaraç, ilçe gezilerinin verimli geçtiðini kaydetti. Ýlçe ziyaretlerinde bir kez daha ülkenin MHP iktidarýna ne kadar susadýðýný gördüklerini vurgulayan Kocasaraç, "Halkýmýzýn MHP'ye olan ilgisinin giderek arttýðýna þahit olduk. Mevcut hükümetin tek alternatifinin MHP olduðunun halkýn genel görüþü olduðunu gördük" dedi. 7 Ha- MHP Milletvekili Aday Adayý Muhsin Kocasaraç, Oðuzlar ý ziyaret etti. "Halkýmýzýn ilgisi ve teziran'da halkýn bu teveckutlu davanýn birer neferi veccühü ile 7 Haziran'da cühünün sandýða yansýolarak bu iktidar yürüyüyacaðýndan emin olduðutürkiye MHP iktidarýyla þünde durmadan çalýþacanu kaydeden Kocasaraç, tanýþacak. Bizler de bu ðýz." dedi. Anak, Baro yu ziyaret etti MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Ahmet Anak, seçim ziyaretlerine Baro Baþkaný Altan Akpýnar'ý ziyaret ederek devam etti. Anak, ziyarete iliþkin yaptýðý açýklamada, 7 Haziran 2015 tarihinde yapýlacak olan 25. Dönem Milletvekilliði seçimlerine parti olarak sýký bir þekilde hazýrlandýklarýný söyledi. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret ederek fikir alýþveriþinde bulunduklarýný ifade eden Ahmet Anak, "Bugün de yargý camiamýzýn önemli kuruluþlarýndan Çorum Barosu'nu ziyaret ederek baþkanýmýz ile fikir alýþveriþinde bulunuyoruz" dedi. Baro Baþkaný Altan Akpýnar ise MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Ahmet Anak'a zi- MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Ahmet Anak, Çorum Barosu nu ziyaret etti. yaretinden dolayý teþekkür ederken aday adaylýðý sürecinde yapacaðý çalýþmalarda baþarýlar diledi. SAVCIYA YAPILAN SALDIRIYI KINADI Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Aday Adayý Ahmet Anak, Çorum Barosu ziyareti sýrasýnda Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz'ýn þehit edilmesini de kýnadý. Anak, "Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýný uygulamak, kanunlara aykýrý eylem yapanlarýn sorununu bulmak isteyen bir savcýya yapýlan bu saldýrý aslýnda hukukumuza, milletin egemenliðine, demokrasiye yapýlmýþ bir saldýrýdýr. dedi. SP Çorum Milletvekili Aday Adayý Mehmet Durmaz, Adnan Cýdýk ve H. Cavit Damar ile birlikte Hakimiyet e nezaket ziyaretinde bulunan Bu iktidara karþý ittifak þart MURAT ÇETÝN Saadet Partisi Çorum Milletvekili Aday Adayý Mehmet Durmaz, Türkiye nin AK Parti iktidarýndan kurtulmasý gerektiðini söyledi. Adnan Cýdýk ve H. Cavit Damar ile birlikte Hakimiyet e nezaket ziyaretinde bulunan Durmaz, 7 Haziran seçimlerinin bir yarýþ olduðunu, seçim öncesi bazý siyasi partilerin bol keseden vaatlerde bulunduklarýný, partisinin 45 yýllýk siyaset çizgisinde vaadler yerine millete hakkýyla hizmet ettiðini ifade etti. AK Parti iktidarýna karþý seçim ittifaklarýna sýcak baktýklarýný vurgulayan Durmaz, konuþmasýnda özetle þöyle dedi: Seçim öncesi verilen vaadler zaten hüküketin aslî görevi. Biz 45 yýllýk siyasi hayatýmýzda milletin verdiði yetkiye halel getirmeden hakkýyla kullandýk. Bize yetki verenleri hiç bir zaman mahcup etmedik yýlýnda yola çýktýðýmýzda ilk olarak Ahlak ve Maneviyat dedik. Kendi gücümüzle kalkýnmayý hedefledik. En rahat, baþý dik ve mahcubiyeti olmayan bir partiyiz. Hiçbir seçmen bize zarar verdiðimizi söyleyemez.12 yýllýk AK Parti iktidarýný hep birlikte görüyoruz yýlýndan daha kötü durumdayýz. Dýþ politikada, iç politikada ciddî sýkýntýlar var. Vatan bölünmenin eþiðinde, ekonomik darboðaz had safhada, 2016 milyar dolar dýþ borç 680 milyar dolarýü yükseldi. Toplumun tüm kesimleri kredilerle borçlandýrýldý. Fakir, iþsiz ve borçlu bir millet yok yok olur. Bunlarýn hepsi Tür- kiye de var. Hükümet dýþarýda dikkate alýnmýyor. Ülkenin hakimi, savcýsý, polisine saldýrýlar yapýlýyor. Kara tablo çizmiyoruz ama gerçekler böyle. Türkiye de maneviyatý tesis edeceðiz. Bunun yolu Ýslamî hassasiyetlerin korunmasý ile olacak. Çözüm sürecinin içi boþ ve bölünmeye gidiyoruz. Bu gemi batarsa hepimiz batarýz. Bundan önce olduðu gibi bugün de AB nin kapýsýnda bekliyoruz. 60 yýldýr bekleme sürüyor. Onlarýn kuyruk acýsý var, bizi kesinlikle AB ye almayacaklar. Sömürü düzeni ile bize tahakküm etmek istiyorlar. Orta Doðu ülkeleride yaþanan acý ortada. Olup bitenler bir projedir. Zaten AKP de bu projenini içinde yer aldýðýný söylüyor. Keþke bizden ayrýldýkten sonra 30 yýldýr savunduklarý temel ilkelere sahip olsalardý. Ellerine geçen imkânlarý hoyratça savurdular. Bir fabrika açmadýlar, her þeyi sattýlar. Türkiye de 77 ilde yaþanan enerji kesintisi basit bir olay deðil. Telefonu en çok dinlenen Enerji Bakaný oldu. Bir þeyleri öðrenip sahneye koydular. Memleket sahipsiz. Savcýlarýmýzýn bile can güvenliði yok. Artýk ülkede tek adam anlayýþý, diktasý sona ermeli. Yaklaþan seçimlerde 1991 yýlýnda yaptýðýmýz ittifaka sýcak bakýyoruz.hükümeti istemeyenler bir araya gelmeli. Bu ittifak gerçekleþirse güzel olur. Olmazsa dünyanýn sonu deðil. Buna engel olanlar vebalde kalýr. Biz bu ülkeyi kolay bulmadýk. Ülke baþýboþ býrakýlmamalý. BBP nin aday sayýsý 9 a çýktý Osmancýklý Fatih Ünsal, Büyük Birlik Partisi'den Çorum Milletvekili Aday Adayý olduðunu açýkladý. Osmancýk Anadolu Tesisleri'nde basýn toplantýsý düzenleyen Ünsal, BBP'den Milletvekili Aday Adayý olduðu kamuoyuna duyurdu. Fatih Ünsal ile birlikte BBP aday adayý sayýsý dokuza yükselmiþ oldu. Osmancýklý Fatih Ünsal, BBP den aday adayý oldu. Ýskilip Sakin Þehir e doðru Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Sakin Þehir Çalýþma Ekibi Ýskilip'i ziyaret etti. Ýskilip Kaymakamý Sayýn Þuayib Gürsoy ve Belediye Baþkaný Sayýn Recep Çatma'nýn katýldýðý ortak bir toplantýda Ýskilip ve 'Sakin Þehir' çalýþmalarý görüþüldü. Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý ve Arama Kurtarma Derne- ði (ÝSDAK) Baþkaný Hasan Güçlü rehberliðinde kýsa bir þehir turundan sonra Sakin Þehir Çalýþma Ekibi 'Sakin Þehirler ve Adaylýk Süreci' konusunda bilgilendirme yap- Ali Bektaþ la görüþtü Milliyetçi Hareket Partisi (ÝMHP) Çorum milletvekili aday adayý Ahmet Anak, seçim çalýþmalarýný sürdürüyor. MHP milletvekili aday adayý Ahmet Anak, sivil toplum kuruluþlarý ziyaretleri kapsamýnda Ticaret Borsasý ný ziyaret ederek, borsa baþkaný Ali Bektaþ ile görüþtü. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Bektaþ, Anak a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.(ýha) Arapça 6. Arapça Yarýþmalarý Ýl Finali yarýn saat da Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi nde baþlayacak. MEB Din Öðretimi Genel Müdürlüðü ve Akademi Lisan ve Ýlmi Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Sakin Þehir Çalýþma Ekibi Ýskilip'i ziyaret etti. tý. Toplantýda Belediye teknik kadrosu ve Kaymakamlýk proje ofisi, HEM ve Ýskilip Tarýmýný Araþtýrma ve Geliþtirme Derneði'nden (ÝSTARGE) ilgililer de hazýr bulundu. Görüþmeler sonucunda Ýskilip'in tarým, turizm ve el sanatlarý ile Sakin Þehir olabilecek donanýma sahip olduðu ve adaylýk çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasý noktasýnda ortak görüþ ortaya çýktý. Toplantý sonunda Ýskilip Halk Eðitim Merkezi ziyaret edilerek el sanatlarýnýn sakin þehir sürecindeki yeri tantýþýldý. Bayat ýn çehresi deðiþecek Ahmet Anak, seçim çalýþmalarýný sürdürüyor. Yarýþmalarý Araþtýrmalar Derneði nce düzenlenen Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi koordinatörlüðünde Ýmam Hatip Liseleri arasý 6. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarýþmalarýnýn il elemeleri yarýn yapýlacak. Saat da Buhara Kültür Merke- finali zi nde baþlayacak finalde, önce Arapça Bölgi Yarýþmasý, sonra þiir okuma, metin canlandýrma yarýþmalarý gerçekleþtirilecek. Program ödül töreni ile sona erecek. Bayat Çayý üzerinde yýllardýr bekleyen yarým köprünün yapýmý ve çay ýslahý çalýþmalarýnýn çift taraflý betonarme olarak yapýlacaðý açýklandý. 60 gün süre içerisinde yapýlacak olan çalýþmalarýnýn maliyeti TL olarak açýklandý. Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Ýlçemizin yýllardýr özlemini çektiði, halkýmýz için hayal olarak nitelendirilen birçok hizmeti ilçemize kazandýrdýk. Yine bir ilk olan köprü yapýmý ve çay ýslahý kapsamýnda çift taraflý istinat duvar yapým iþinin yer teslimin yapýlmasýndan dolayý memnunuz. Bu köprünün ve istinat duvarýnýn yapýl- masýyla ilçemizin bir sýkýntýsý daha çözümlenmiþ olacaktýr. Köprü ve Çay Islahýnýn ilçemize kazandýrýlmasýnda emeði geçen, Milletvekillerimiz Sayýn Salim Uslu, Sayýn Cahit Baðcý, Sayýn Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkanýmýz Sayýn Rumi Bekiroðlu ve ekibine, AK Parti Ýlçe Baþkanýmýz Sa- yýn Fatih Balcýoðlu ve ekibine Bayat halký adýna teþekkür ederim. Görev süremizce biz geçici tedbirlerden ziyade vatandaþýmýzýn asli ihtiyaçlarýna uzun vadeli çözümler üretmek için gece gündüz demeden çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Sadece milletimizin hayýr duasýna talip oluyoruz. Bunun için yegâne þiarýmýz ekibimizle birlikte hizmet oldu. Çünkü biz halka hizmeti hakka hizmet olarak görüyoruz. Bu millete hizmetkâr olmaya devam edeceðiz. Yeni köprümüz ve çay ýslahý çalýþmalarýmýz halkýmýza hayýrlý olsun. dedi. Bayat Çayý üzerinde yýllardýr bekleyen yarým köprü tamamlanacak.

11 CUMA 3 NÝSAN :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý 14 CEMÂZÝL - ÂHIR : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:21 Mart 1431 Kasým: NÝSAN HATIRLATMA:AY TUTULMASI: 4 Nisan (Tam Tutulma) Türkiye den görülemiyecektir. 28 Eylül (Tam Tutulma) Türkiye'den batarken görülebilecektir ÖÐLE ÝKÝNDÝ Kýrk kiþiden birkaç kiþi Meyvenin dördüncü meselesini her okuyuþumda þoke olurum. Üstadýmýz: "Bir ehli keþfel kubururun kat'i müþahedesiyle kýrk kiþiden yalnýz birkaç kiþinin iman ile kabre girdiðinden " bahseder. "Ehli keþfel kubur" tabiri,vefat eden kiþinin kabirdeki halini bilen anlamýna gelir. Diðerleri kaybeder. Geriye dönüþü olmayan bir AKÞAM YATSI Þanlýurfa Tüneli'nin temeli atýldý (1977) - Renkli fotoðrafýn ilk basýmý (1906) - Bereketli yaðmurlar Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net yoldur ve bu zamanda maddecilik hastalýðý ile bir çok insan, bu davayý kaybeder. Ucuz olmayan bir yoldur. Yüksek bir apartmandan düþer gibi, sel içinde yuvarlananlar gibi, süratle giden bir füze misali. Hayat apartmaný yýkýlýyor, zaman bir þiþek gibi akýp geçiyor. Kaybedilen zamanlar, heder edilen gençlik, bitirilen hayat sermayesi. Yerini neler doldurabilir? Dünya saltanatý mý? Edinilen mal ve mülkle mi? Üstelik bu olaylar, bu müslüman ülkede yaþanýr. Amerika ve Ýngiltere kadar malýmýz ve mülkümüz olsa ve aklýmýzda varsa ancak bu davaya sarfetmek gerekir. Ama öyle olmuyor. Ecdadýmýz bunun karlý yönünü seçmiþtir. Osmanlý topraklarýna bir bakalým: Hanlar, hamamlar, camiler, medreseler, iþ hanlarý ve tarihe mal olmuþ abide binalar. Bunlar günümüzde bile insanlara hizmet ediyor. Kalýcý eserler býrakmýþlardýr. Bize düþen budur. "Risale-i Nura intisap dahi pahalý düþtü " diyor Bediüzzaman. Öyle ucuz deðil. Hadsiz bir metanet, nihayetsiz bir feragat, fedakârane irtibat, tesanüdü muhafaza, sarsýlmaz bir sebat, halis bir ihlas gerekiyor. Olaylara ve fitnelere ersir olmamak, þahýslarýn peþinden deðil, hakikatin takipçisi olmak. Bütün mesele budur. "Kazanmak" Veya "Kaybetmek" Bu iki kelimenin dýþýnda bir üçüncüsü yok. Batmaktan korkmak, bir öpmekle batmamak. Bunlar hayatýmýzýn temel taþlarýdýr. Günlük hayatýmýzý bu esaslar üzerine bina etmeliyiz. Dava adamý olmak öyle kolay deðildir. Kayalar ve kasýrgalar insaný alýp götürür. Saðlam durmak esastýr. Bir zerre ihlas binlerle halis olmayan hallerden üstündür. Önemli olan ; O kýrktan birkaç kiþinin içinde olmaktýr. Dünya Türklüðünün iþaret taþlarý: Merhum Baþbuð Türkeþ, Muhsin Yazýcýoðlu ve Elçibey Ýþaret taþý kavramý çok önemli ve stratejik boyutu olan bir kavramdýr. Yön tayin edici ya da yol gösterici anlamýna gelir. Ayný zamanda bu kavram, lider ve liderliðin tanýmlanmasý ve anlaþýlmasý açýsýndan da önemlidir. Türk dünyasýnda manevi iklimi oluþturan ve bu yüzden manevi anlamda iþaret taþý misyonunu üstlenen; Hoca Ahmet Yesevi, Þah-ý Nakþibendi Hazretleri ve Hacý Bektaþ-ý Veli Türk Dünyasýnýn manevi gönül iklimini nakýþ nakýþ dokumak sureti ile Türk-Ýslam coðrafyasýna bir kimlik kazandýrdýlar. Merhum Baþbuð Türkeþ, Elçibey ve Muhsin Yazýcýoðlu da aksiyon anlamýnda ve Büyük Türk Dünyasý resminin oluþumunu saðlamak adýna yaklaþýk ayný fonksiyonlarý icra ettiler. Bu büyük liderler, kanaat önderleri ve dava adamlarý, kendilerini büyük Türk Dünyasýnýn inþasýna adayarak, izleyenler için rol model oldular. Bu yüzden býrakýp gittikleri boþluk hala doldurulabilmiþ deðil. Daha uzun sürede doldurulacak gibi görünmüyor. Çünkü lider kolay olunmuyor. Lider olmanýn büyük bedelleri var ve bu bedellerin bir þekilde ödenmesi gerekiyor. Örneðin; Rahmetli Baþbuð 1946'da tabutluklarda, 1960'da Hindistan da sürgünde ve 12 Eylül 1980'de de uzun süre ceza evinde tutuklu kalarak, Türk Milliyetçiliðinin lideri olmasýnýn bedelini insafsýz bir þekilde ödemek zorunda býrakýldý. Yine Rahmetli Elçibey; Azerbaycan'ý Türkiye ile dost ve kardeþ yapmanýn, Büyük Türk Dünyasýný keþfetmenin bedelini darbe süreci ile alaþaðý edilerek ve öz vatanýnda parya muamelesi görerek ödedi. Merhum Yazýcýoðlu da Turan gibi bir kutlu ülküye baðlanmanýn karþýlýðýný C-5'lerde iþkenceye tabi tutularak ve ülkesinin daðlarýnda dondurularak ve ölüme terkedilerek aldý. Beyinlerini Turan Kýtasý büyüklüðünde bir dava için feda etmiþ alperenlere saygý duymamak mümkün deðildir. Büyük resmi gören ve bunun gereðine göre hareket eden Türkmen Kocasý Türkeþ, bu saygýyý fazlasýyla hak edenlerden biridir. O; Kerküklümün gönlünde umut, Çeçenya'nýn yüreðinde çoþku ve Doðu Türkistanlýmýn maþer-i vicdanýnda sýðýnýlacak bir limandý. Rahmetli Kafkas Kartalý Dudayev'in çok Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar Çorum Türk Ocaðý Baþkaný Tatbikatta, Kaymakam bey arada kalýnca Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný yakýn dostu ve Çeçen cihadýnýn motivasyon gücüydü. Merhum Baþbuð ayný zamanda, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Devlet geleneðinin güven iklimini de temsil etmekteydi. Bu yüzden zaman zaman uluslararasý sorunlarýn çözümünün alt yapýsýný oluþturmakla görevlendiriliyordu. Bu görevlendirmeler onun, uluslararasý platformlarda da aðýrlýðýný ve belirleyiciliðini net bir þekilde ortaya koymaktaydý. Türkeþ beyin karizmasý, dost ve düþman cenahlarda yaklaþýk benzer etkileri oluþturarak, onun dünya çapýnda kabulünü alanýný geniþletiyordu. Geldiðimiz noktada ve içinde yaþadýðýmýz konjonktürde onu þimdi daha iyi anlýyor ve özlüyoruz. Bu ülke zaman kaybetmeden yeni liderleri ve güçlü dava adamlarýný vizyona sokmalýdýr. Bu ihtiyaç milli bir gerekliliktir. Karizmatik özellikleri ile bize ilham verecek ve demoralize olan toplumu rahatlatacak liderlerin sayýsýnýn artmasý gerekiyor. Türk Milliyetçiliðinin giderek ivme kazandýðý günümüzde Merhum Baþbuðun hayatýný, fikirlerini ve zýmni mesajlarýný bir kez daha yeniden okumamýz gerekiyor. Bunu yaptýðýmýz taktirde, Merhum Baþbuðun büyüklüðünü daha iyi anlama þansýný elde edebiliriz. Bize düþen bir baþka önemli görev de, O'nun mesajlarýný dünya gerçekliði çerçevesinde yeniden ele almak ve küresel dünyanýn platformuna taþýmaktýr. Bu misyon, Türk Milliyetçiliðinin önemli bir sosyal sorumluluðu olarak kabul edilebilir. 18. ölüm yýldönümünü andýðýmýz Merhum Baþbuð Alpaslan Türkeþ'i, 6. ölüm yýldönümünde Merhum Muhsin Yazýcýoðlu'nu rahmet, minnet ve özlemle anýyoruz. Rabbim rahmetini esirgemesin ve mekanlarý cennet olsun. Bu vesile ile Merhum Baþbuð'un yakýn dava arkadaþlarý olan merhum Elçibey'e, Çehar Dudayev'e ve Rauf Denktaþ'a da rahmet diliyorum. Büyük Türk-Ýslam Medeniyeti Projesinin yeniden inþasý ve reel pratiðe dönüþtürülmesi konusunda, bütün Türk Milliyetçilerine büyük görev düþtüðünün altýný çizmek istiyorum. Daha güçlü ve daha büyük Türkiye dileði ile Çorum Halkýna sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Geçmiþ yýllarda büyük ilçelerin birindeyiz. Eski þube müdürü Cengiz beyle merkezde bir okula gittik. Deprem - yangýn tatbikatý yapacaðýz. 3-4 katlý bir okul ve epey de öðrencisi var. Lakin merdivenler daracýk, üstelik tek bir çýkýþ kapýsý var. Olasý bir yangýnda, depremde çocuklar tahliye olurken izdiham yaþanacaðý aþikâr. Müdür beyin odasýnda sohbet ederken yangýnlarda, depremlerde izdiham yaþanmamasý için bu okula ikinci bir çýkýþ kapýsýnýn mutlaka açýlmasý gerektiðini tavsiye ediyoruz. Okul müdürü arkadaþ ta birkaç defa yazý yazdýðýný ama sonuç alamadýðýný söyledi.(ben verdiðim tüm seminerlerde ileri de can-mal kaybýna vesile olabilecek bir durum varsa, maðdur olmamalarý için mutlaka resmi olarak yazmalarýný tavsiye ediyorum) Ben de 'denetim raporuna yazayým da sen bir defa daha yaz' dedim. Bu arada müdür arkadaþ 'okulumuza bir saat sonra il milli eðitim müdürü Abdürrahim Köksal, ilçe kaymakamý ve bazý protokol üyeleri gelecek' deyince ben de 'tam isabet, bunu deðerlendirelim. Koridorda Kaymakam Bey, il müdürümüz ve protokol varken alarma basýn tahliye tatbikatý yapalým. Öðrencilerin düzenli tahliye olamadýklarýný bizzat görsünler' dedim. Okul müdürü, 'hocam baþka bir zaman yapalým. Belki Kaymakam Bey de, il müdürümüz de kýzar' deyince, ' müdür bey, biz Ýl'den tatbikat ve denetim için geldik. Tüm sorumluluk bana ait. Kýzarlarsa cevabýný ben veririm. Tatbikatlar eksik bulmak için deðil, eksikliklerin giderilmesi içindir. Sen rahat ol ' dedim. Þube müdürü Cengiz Bey de destek verince kabul etti. Zaman kazanma adýna öðretmen arkadaþlarý tatbikat hakkýnda bilgilendirirken, yetkililerin okula geldiðini ve merdivenlerden çýkmak üzere olduðunu bir arkadaþ iþaret etti. Bu arada görevli arkadaþ alarma basýnca tüm sýnýflar koridorlara ve merdivenlere doldu. Kendisi ve protokol çocuklarýn arasýnda kalýnca, Kaymakam Bey biraz da sinirlenerek 'Bu izdiham ne böyle? Çocuklar birbirini ezecek' dedi. Okul müdürü: 'Efendim, daha önceden planlamýþtýk. Arkadaþlar tatbikat yapmak için Ýl'den gelmiþler. Tek tahliye kapýsý olduðundan her tatbikatta ayný izdiham yaþanýyor' Kaymakam Bey: 'Bu zamana kadar neden giriþimde bulunup ikinci bir kapý açtýrmadýnýz?' Okul müdürü: 'Efendim, bir kaç defa yazý yazdýk. Ama sonuç alamadýk.' Kaymakam Bey : ' Hemen bir yazý daha yazýn. Bizzat ben takip edeyim. Ýkinci bir tahliye kapýsýný açtýralým. Yarýn bir depremde, yangýnda Allah korusun çocuklar birbirini ezerler' dedi. Sonra öðretmenler odasýnda toplu otururken bu memlekette eften püften sebeplerle ne kadar insanýn can - mal kaybýna sebep olunduðuna dair hayatýn içerisinden bir iki örnek anlatýnca Kaymakam Bey 'Haklýsýn, maalesef bizde bu tür olaylar yaþanmadýkça gündeme gelmiyor. Hatta yaþansa bile gereken ders alýnmýyor' dedi. Okul müdürü arkadaþ tatbikatýn ikinci bir tahliye kapýsýnýn açýlmasýna vesile olduðu için teþekkür etti. Derin bilgi; rahatsýzlýðý rahatsýzlýktan önce, tehlikeyi tehlikeden önce, yýkýmý yýkýmdan önce, felaketi felaketten önce görebilmek ve gereken tedbiri acilen alabilmektir. (Uyaranlara da kýzmayýp teþekkür edebilmektir.) Down Sendromu'nu belirlemede etkili yöntem Kadir Yüktaþýr com Annenin kanýndaki DNA incelemesinin Down Sendromu'nu belirlemede daha etkili olduðu saptandý. ABD'de bilim adamlarýnýn yaptýðý araþtýrma, annenin kanýnda, fetüsün DNA'sýnýn incelenmesine (serbest fetal DNAile kromozom analizi) yönelik testin, standart testlerden daha etkili olduðunu, ayrýca bu yöntemle daha az yaygýn baþka iki kromozom anormalliklerinin de saptanabileceðini ortaya koydu. Bilim adamlarý gebeliðin haftasýnda 16 bin kadýnýn kanýný inceledi. Kan testi sayesinde Down Sendromu 38 fetüsün tamamýnda, standart testlerde ise 38 fetüsün 30'unda belirlenebildi. Sonuçlar, yeni doðan bebeklere yapýlan genetik incelemelerde de doðrulandý. Standart testlerin yanlýþ pozitif sonuç verme oranýnýn daha yüksek olduðuna dikkati çeken bilim adamlarý, anne kanýnýn daha güvenilir sonuç verdiðini vurguladý. Araþtýrmanýn sonuçlarý Amerikan "New England Journal of Medicine" dergisinde yayýmlandý. Standart testlerde fetüsün ense kalýnlýðý ölçülüyor ya da bazý biyokimyasal testler yapýlýyor. (AA) METEOROLOJÝ NÖBETÇÝ ECZANELER HABOÐLU ECZANESÝ MÜCELLA HAPOÐLU (TEL: ) DUMLUPINAR CD.M.GAZÝ 3. SOK. NO:2 - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI GÖKMEN ECZANESÝ HAMDÝ ERAY GÖKMEN (TEL: ) ULUKAVAK MAH. 8.TARAKÇI SOK. NO :18/20 - PAZARTESÝ PAZARI ÝÇÝ - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI ALIÞ Gram 100,51 SATIÞ 100,59 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. VEFAT EDENLER 1-Alan Köyü' nden gelme, Halil KORKUTAN' ýn eþi, Adliye çalýþaný Niyazi ve Elvan KORKUTAN' ýn annesi, Yaðlýlar Rot Balans çalýþaný Ýrfan AYGÜNTELÝ ve Çorum Belediyesi' nden emekli Erol ILIMAN' ýn kayýnvalidesi; Satý KORKUTAN. 2-Sýtma Köyü' nden gelme, Hüseyin ve Merhum Ahmet KÜÇÜKKALE' nin babasý, Þoför Esnafýndan; Kadir KÜÇÜKKALE Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: NÝSAN 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMA 3 NÝSAN ÇOCUKTAN AL HABERÝ Küçük Mehmet annesine, babasýnýn baþýnda neden saç olmadýðýný sordu. Annesi: - Bak oðlum, dedi. Baban fazla düþünceli de ondan... Mehmet tebessüm etti: - Þimdi anladým anneciðim, neden senin bu kadar çok saçýn olduðunu...

13 AKP bir ölüm üzerinden rant devþirme çabasýnda' AK Parti Mecitözü Gençlik Kollarý'nda yaþanan istifalar MHP ile AK Parti arasýnda polemiðe neden oldu. MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, önceki akþam Mecitözü ilçe teþkilat binasýnda gerçekleþtirilen tören ile AKP Mecitözü Gençlik Kollarý Baþkaný Abdullah Yetgin ve yönetim kurulu üyelerinin üyelik giriþ formlarýný imzalayarak Milliyetçi hareket Partisi'ne katýldýklarýný belirterek, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun açýklamalarýný eleþtirdi. Çetin, yaptýðý açýklamada þöyle Av. Bekir Çetin dedi: "AKP Ýl Baþkaný önceki gün yaptýðý açýklamada Mecitözü Gençlik kollarý baþkanýnýn MHP'ye geçeceði haberlerini yalanlamýþ, dün ise bizzat kendisinin yaptýðý açýklamayý kendi içerisinde dahi çeliþen bir açýklama ile yalanlayarak AKPsiyasetine yakýþýr bir il baþkaný olduðunu bir kez daha ispatlamýþtýr. Sayýn AKP il baþkanýnýn gençlerin partimize katýlmamalarý için ne cümleler sarf ettiðini çok iyi biliyoruz. Bütün hemþerilerimiz de zaten bu durumu tahmin edebilmektedir AKPil baþkaný bizlerin öncelikle Sungurlu Belediyesi'nde gerçekleþen üzüntü verici olayýn hesabýný vermemiz gerektiðini söylediðini de basýnýmýz kanalýyla öðrenmiþ bulunmaktayýz. Vefat etmiþ bulunan bir insanýn ölümünden siyasi rant devþirmeye çalýþmakta tam Vicdani adalet saðlanacak T.C. ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ ZEYÝLNAME Ýhale konusu Kanalizasyon Ýnþaatý Yapým iþinde; Ýhale Ýlanýnýn Maddesi ; "Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði Diplomasý veya Çevre Mühendisliði Diplomasýdýr." þeklinde düzeltilmiþtir. de (Basýn: 54247) TOPLANTIYA ÇAÐRI Çorum Tabip Odasýnýn 2015 Yýlý Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Cumartesi günü saat: 13:00'de Gazi Cad. Hamoðlu Ýþ Merkezi Kat:3 No:303 adresindeki Çorum Tabip Odasý bürosunda yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde Cumartesi günü ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Odamýz üyelerine ilanen duyurulur. ÇORUM TABÝP ODASI YÖNETÝM KURULU GÜNDEM: 1.Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý 2.Divan Heyeti seçimi 3.Gündemin okunmasý ve ek gündem önerileri 4.Yönetim Kurulu yýllýk çalýþma raporunun okunmasý ve oylanmasý 5.Denetleme Kurulu raporlarýnýn okunmasý ve onaylanmasý 6.Yýllýk bilançonun ve dönemi tahmini bütçesinin okunmasý ve onaylanmasý 7.Dilek ve temenniler Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 54145) olarak AKP'nin siyasi meþrebine uygun bir hareket olmuþtur. Söz konusu olayda zaten þu anda adli makamlara intikal etmiþtir ve Türk yargýsý sorumlu her kimse hükmünü verecektir. Sayýn AKP il baþkaný hesap sormaya bu kadar meraklý ise, evvela Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn tabiri ile 'Ankara'yý parsel parsel satan' belediye baþkanlarýndan, Peygamber Efendimiz(s.a.v.)'i hata yapmakla suçlayýp kendilerinin ayný hatayý yapmadýklarýný söyleyen bakanlarýndan, mevcut cumhurbaþkanýný Allah'ýn bütün sýfatlarýný üzerinde toplamýþ bir lider olarak tanýmlayan milletvekilinden, baþbakanýmýzýn sünnetidir diyerek kendi liderini Peygamber Efendimiz(s.a.v.)'e benzeten bakan yardýmcýlarýndan, kolunda TL'lik saatler taþýyan bakanlarýndan, evinde bulunan paralarýný bir türlü sýfýrlamayý baþaramayan bakan çocuklarýndan, kutsal kitabýmýzýn ayetleri ile dalga geçen, yaptýklarý iddia edilen yolsuzlardan aklanmalarý için Yüce Divan'a göndermeyi cesaret edemedikleri bakanlarýndan hesap sormakla bu iþe baþlayabilir. Ancak bu cesareti kendisinde göremeyen AKP'ye Türk milleti 7 Haziran günü gerekli hesabý sandýkta soracak ve ülkemizin 8 Haziran sabahýnda uyanacaðý Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarýnda hakký yenen her bir vatandaþýmýz için sorumlulardan Türk adaleti önünde hesap sorulacaktýr." Sungurlu Belediyesi nde neler oluyor? EROL TAÞKAN Bem-Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Burhan Þahin, Sungurlu Belediyesi'nde yaþanan olayý kýnadýklarýný açýkladýðý basýn Bem-Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Burhan Þahin, Sungurlu Belediyesi nde yaþananlarý deðerlendirdi. toplantýsýnda, "Sungurlu Belediyesi'nde neler oluyor?" diye sordu. Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi ve bazý sendika baþkanlarýnýn da katýldýðý basýn toplantýsýnda, yaþanan olaydan duyduklarý üzüntüyü dile getiren Burhan Þahin, yaptýðý basýn açýklamasýnda, yaþanan olayýn takipçisi olduklarýný ve olayýn peþini býrakmayacaklarýný belirterek, "Bem-Bir-Sen Çorum Þubesi ve Memur-Sen ailesi olarak öncelikle yargýyý ve yetkilileri göreve davet ediyoruz. Kamu dairelerinde vatandaþlarýmýzýn karýþtýðý þiddet olaylarý yaþansa da, kamu çalýþanlarý tarafýndan mesai arkadaþlarýna böyle bir olayýn izahý çok kolay olmasa gerek. Bu açýdan olay önemlidir ve üzerine ciddiyetle gidilmelidir." dedi. Bem-Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Burhan Þahin, konu ile ilgili açýklamasýnda þunlarý söyledi; "Birkaç gün önce Sungurlu Belediyesi'nde gerçekleþen menfur bir olay neticesinde bir belediye çalýþanýmýzý kaybetmiþ bulunuyoruz. Bu olayý þiddetle kýnýyor ve lanetliyor, merhuma Allah'tan rahmet geride kalan acýlý yakýnlarýna baþsaðlýðý ve metanet diliyorum. Bize aktarýlan bilgilere göre birkaç gün önce Sungurlu Belediyesi'nde çalýþan Fenni Duran kardeþimize belediye içerisinde, Sungurlu belediye üst düzey yöneticiler ve Sungurlu Belediyesi'nde ne olduðu belli olmayan kiþi ve kiþiler Fenni beyin belediye çalýþaný yeðeni Bekir Sýddýk Duran ve avukat olarak çalýþan kýzýnýn gözleri önünde kaba kuvvet kullanmaya baþladýklarý bu kiþi ve kiþiler Fenni beyin yeðeni ve kýzýnýn defalarca Fenni beyde kalp rahatsýzlýðý var diye baðýrmalarýna raðmen Fenni beye ve Bekir beye canice saldýrarak þiddet uyguladýklarý, halen Bekir Sýddýk Duran Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olup bilindiði üzere bu saldýrýdan dolayý kalp kirizi geçirerek Çorum'da özel bir hastaneye kaldýrýlan ve tüm müdahalelere raðmen Fenni Duran kardeþimizi kaybetmiþ bulunmaktayýz. Bizler Memur Sen ailesi olarak bu olaylarý tasvip etmemiz mümkün deðildir. Bu süreçte gerek hastane önünde gerekse defin esnasýnda hiçbir Sungurlu belediye yetkilisinin gelmemesi bizi baþka baþka düþüncelere sevketmektedir. Kamu kurumlarýnda dað kanunlarý deðil, hukukun öngördüðü kanunlar hâkim olmalýdýr. Kamu çalýþanýnýn bir hatasý, kusuru ve kastý olan yanlýþlarý varsa bunun müeyyideleri kanunen düzenlenmiþtir. Gereði kanunun öngördüðü çerçevede halledilmelidir. Olayla ilgili Sungurlu Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn yapmýþ olduðu açýklamada Sungurlu Belediyesi yöneticilerinden 6 kiþi gözaltýna alýndýðý, 2 üst düzey yöneticinin tutuklanarak ceza evine gönderildiði açýklanmýþtýr. Bunun yeterli olmadýðýný düþünmekteyiz. Bu bizlere Sungurlu Belediyesinde neler oluyor dedirtecek þekilde manidardýr. Saldýrýyý yapanlarýn yanlý ifadeleri neticesinde bu olayda adalet yanýltýlmamalý, hakikat ortaya çýkarýlmalý, suçlular kim olursa olsunlar, cezalarý neyse en aðýr bir þekilde çekmelidirler. Hiçbir hýrs ve çekiþme insan hayatýndan daha önemli deðildir. Bu nedenlerle Bem-Bir-Sen Çorum Þubesi ve Memur-Sen ailesi olarak öncelikle yargýyý ve yetkilileri göreve davet ediyoruz. Kamu dairelerinde vatandaþlarýmýzýn karýþtýðý þiddet olaylarý yaþansa da, kamu çalýþanlarý tarafýndan mesai arkadaþlarýna böyle bir olayýn izahý çok kolay olmasa gerek. Bu açýdan olay önemlidir ve üzerine ciddiyetle gidilmelidir. Bem-Bir-Sen Çorum Þubesi ve Memur-Sen ailesi olarak bu olayýn takipçisiyiz. Bu olayýn peþini býrakmayacaðýz. Suçlular hak ettikleri cezayý alana kadar üzerimize düþen ne varsa yapmaya hazýrýz. Bu duygu ve düþüncelerle öncelikle bu tip þiddet ve vahþet olaylarýnýn son bulmasýný, bir daha böyle üzücü ve elim olaylarýn yaþanmamasýný diliyor, merhuma tekrar Allah'tan rahmet, eþ, çocuk ve yakýnlarýna baþsaðlýðý ve sabýr diliyorum." Çorum un Sungurlu Belediyesi nde çýkan kavga sonucunda kalp krizi geçirerek hayatýný kaybeden Fenni Duran ýn ailesi basýnda çýkan haberlerle ilgili bir açýklama yaptý. Yapýlan açýklamada; Duran ailesi olarak, bu elim ve acý olayý yaþarken, asýlsýz ve yanýltýcý haberlerle kamuoyunda farklý algýlar oluþturmaya çalýþmasý bizleri derin üzüntüye sokmuþ ve iþ bu sebeple açýklama yapma gereði hasýl olmuþtur. Basýn yayýn organlarýnda merhum Fenni Duran ýn sert cisim ve aletle saldýrý da bulunduðu iddiasý gerçeði yansýtmayan ifadelerdir. Konuyla alakalý adli makamlara baþvurulmuþ olup, sorumlu kiþiler hakkýnda yasal iþlemler baþlatýlmýþtýr. Akabinde bu elim olay aydýnlatarak vicdani adalet saðlanacaktýr. Tüm bu sebeplerle mesnetsiz ve yanýltýcý beyanlarý ile bizim için çok zor olan bu durumu karýþtýrmaya ve iftira atmaya çalýþan kiþi ve kuruluþlarý kýnadýðýmýzý üzüntüyle belirtir, bu kiþiler hakkýnda gerekli yasal iþlemlerin ivedilikle baþlatýlacaðýný belirtmek isteriz. Bu süre zarfýnda yanýmýzda olan kiþilere teþekkür eder, saygýlar sunarýz ifadeleri kullanýldý.(ýha) CUMA 3 NÝSAN Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Hitit Akademi Derneði'nin konuðu oldu. Rektör Alkan Hitit Akademi nin konuðu oldu Binalarýmýzýn tarihi bile ABD den daha köklüdür EROL TAÞKAN Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Hitit Akademi Derneði'nin konuðu oldu. "Yeni Türkiye ve Yeni Üniversite" baþlýklý söyleþiye katýlan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, tarih itibariyle Türkiye'nin eðitim alanýnda ABD'den daha ileri olduðunu belirterek, "Bizim binalarýmýzýn çoðunun tarihi bile, ABD'den daha köklüdür. Öncelikle geçmiþimizin farkýnda olmamýz gerekir." dedi. Hitit Akademi Derneði Kurucu Baþkaný AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Fatih Maden'in de yer aldýðý söyleþinin açýlýþ konuþmasýný Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk yaptý. Fatih Maden'in de kuruluþ ve çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiði selamlama konuþmasýndan sonra söz alan Rektör Alkan, geliþmek isteyen ülkelerin öncelikle üniversitelerini geliþtirdiðini ifade etti. ABD'nin teknolojik anlamda geldiði noktanýn küçümsenecek ya da görmezden gelinecek bir nokta olmadýðýna iþaret eden Rektör Alkan, "Teknoloji baðýmlýlýðý keyif verdiði kadar tehlikeli de bir durumdur. Eðer teknolojiyi siz üretiyorsanýz ve baþka bir kimseye baðýmlýlýðýnýz yoksa hiç bir Hitit Akademi Derneði Kurucu Baþkaný AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Fatih Maden de programa katýldý. tehlike yoktur." diye konuþtu. ABD'de yýllar önce kurulan silikon vadisinden örnekler vererek konuþmasýna devam eden Alkan, tarihte en eski üniversite olarak gösterilen üniversitelerden daha eski olarak Osmanlý'da medreselerin bulunduðunu, medreselerin zamanýn üniversitesi konumunda olduðunu aktardý. "Þu anda bilgiden daha kýymetli bir þey yok." diyen Rektör Alkan, "Geliþen ve yenilenen Türkiye diyorsak, artýk toplumla bütünleþen yöneticiler olmak zorundayýz. Hýzla geliþen dünyada, üniversiteler ana iþlevi olan bilim yuvalarý haline dönmelidir. Artýk ikna odalarýyla görev yapmanýn modasý geçmiþtir." sözleriyle, bugünün üniversite yapýsýnýn toplumla kucaklaþan ve bilim üreten yerler olmasý gerektiðinin altýný çizdi. Hemþehrimiz Kýyak a nezaket ziyareti Çorumlu hemþerimiz Doç. Dr. Gülten Kýyak, Ankara'da saðlýkta Karadeniz in ve Çorum un gururu oldu. Tüm Karadeniz Ýlleri Kültür Turizm Eðitim Derneði (TÜM -KARDER) Genel Baþkaný Osman Iþýk ve Yönetim Kurulu, Çorum Temsilcisi ve Gençlik Kollarý Baþkaný Seydi Öbekci, dernek üyeleri Fatma Arslan, Ýbrahim Sarýer, Münüre Uçak, Zeliha Þenel, Þengül Þenel ve Hasan Uçak, Doç. Dr. Gülten Kýyak a nezaket ziyaretinde bulundu. Çorum'un tanýnmýþ siyasetçilerinden Abdullah Kýyak ýn ailesinden olan Doç. Dr. Gülten Kýyak, kýsa bir süre önce Ankara Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Yenimahalle Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinin yöneticiliðine ve Baþhekimliðine atanmýþtý. Kýyak a baþarý dileðinde bulunan TÜM-KARDER Genel Baþkaný Osman Iþýk, Tüm Karadenizliler e ve Çorumlular a saðlýk konusunda göstermiþ olduðunuz yakýn ilgi bizleri fazlasýyla memnun etmiþtir. Hemþerimiz Çorum ve Karadeniz'in gururudur. dedi. Ankara Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Yenimahalle Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi ve Baþhekimi Doç. Dr. Gülten Kýyak, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, Programým el verdiði ölçüde TÜM -KARDER faaliyetlerine katýlacaðým. dedi. Ziyarette Baþhekim Yardýmcýlarý Uzm. Dr. Tolga Tolunay ve Uzm. Dr. Fadime Yüksel de hazýr bulundu. Çorumlu hemþerimiz Doç. Dr. Gülten Kýyak, Ankara'da saðlýkta Karadeniz in ve Çorum un gururu oldu.

14 14 CUMA 3 NÝSAN Çorum da sporun lokomotifiyiz HE Kültürspor bugün Kastamonu Yol önünde Sinop ta dün baþlayan U 17 grup maçlarýnda temsilcimiz HE Kültürspor ilk maçýnda bugün saat de Kastamonu Yolspor ile karþýlaþacak. B grubunda yer alan HE Kültürspor dünü bay geçti. Grupta dün oynanan maçta Samsun Atakum Belediyespor, Kastamonu Yolspor u 2-0 yenerek iddialý bir baþlangýç yaptý. Temsilcimiz HE Kültürspor bugün saat de Kastamonu Yolspor ile karþýlaþacak. Diðer grupta ise Samsun Kadýköyspor Çankýrý Çerkeþ Belediyespor u 6-0 yendi. HE Kültürspor bugünki maçta galip gelerek yarýn Samsun Atakum önüne grup birinciliði için çýkmak amacýnda. Cumhuriyet in rakipleri belli oldu HE Kültürspor grupta ilk maçýnda bugün Kastamonu Yolspor ile karþýlaþacak Okullu Yýldýzlar futsal Türkiye finallerinde mücadele edecek Cumhuriyet Ortaokulu nun rakipleri belli oldu. Okullu Yýldýzlar futsal Türkiye finallerinde Çorum Cumhuriyet Ortaokulu nun rakipleri belli oldu Nasin tarihleri arasýnda Gaziantep te yapýlacak olan Okullu Yýldýz erkekler futsal Türkiye finallerinde Çorum Cumhuriyet Ortaokulu ile birlikte Çanakkale Þehit Engin Eker Ortaokulu, Denizli Abalýoðlu Yem Sanayi, Ýstanbul Yunus Emre, Ýzmir Karabaðlar Fevzi Çakmak Ortaokulu, Konya Mehmet Akdoðan Ortaokulu ve Trabzon Be- Cumhuriyet Ortaokulu futsal takýmý sýrayý alan takýmlar þirli ÝMKB Ortaokulu çapraz olarak yarý finalmücadele edecek. de karþýlaþacaklar. Yarý 10 Nisan da yapýfinali kazanan iki takým lacak teknik toplantýda 16 Nisan da þampiyosekiz takým dörderli iki nu belirlemek için figruba ayrýlacak. Grup nalde karþýlaþacaklar. maçlarý sonunda ilk iki Hitit Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner dün düzenlediði basýn toplantýsýnda yaptýklarý çalýþmalar ve organizelerle ilgili olarak bilgiler verdi. BESYO Toplantý Salonu nda Öðretim Görevlisi Erkan Demirkan ve takýmýn futsal ve güreþ takýmý sporcularýnýn katýlýmý ile basýn toplantýsý düzenlendi. Yamaner, Hitit Üniversitesi olarak Çorum'da sporun geliþimi için büyük çaba harcadýklarýný bu çalýþmalarýnda en büyük destekçileri olan Rektör Reha Metin Alkan ile Üniversitesi Sporlarý Federasyonu Baþkaný Kemal Tamer'in olduðunu belirtti. Yeni kurulan bir Üniversite olarak Çorum tarihinde ilk kez Avrupa ve Dünya Þampiyonasý'na ev sahipliði yapacaklarýný bunun içinde gerekli tüm hazýrlýklarýn devam ettiðini belirten Yamaner 'Bu iki önemli organizeye ev sahipliði yapacaðýz. Federasyon Baþkanýmýz bize yeni bir onur verdi ve Aðustos ayý içinde Polonya'nýn Pozlan þehrinde yapýlacak olan 10. Avrupa Üniversiteler Futsal Þampiyonasý'nda ülkemizi Hitit Üniversitesi'nin temsil edeceðini bize bildirdi. Hitit Üniversitesi'nin dört yýl öncesi bütçesi 30 trilyondu bu yýl ise bu rakam 200 trilyona yükseldi. Bu rakamlar bile Üniversite olarak nerden nereye geldiðimizin en açýk göstergesidir. Çorum adýna büyük iki organize için yapýmýna baþladýðýmýz salonda çalýþmalar devam ediyor. Bu salonun önüne rektörümüzün olaðanüstü çabalarý sonucunda tribünlü, ýþýklandýrmalý olimpik bir futbol sahasý yapmak içinde çalýþmalar baþladý. Spor Salonu ve futbol sahasýnýn Temmuz ayýna kadar tamamlanarak hizmete açýlmasý bekleniyor. Bu tesisler tamamlandýðýnda Çorum sporuna büyük bir ivme kazandýracaðýna inanýyorum. Dünya Güreþ Þampiyonasýnda milli takým iki ekipten oluþacak. Bir takým tamamen Hitit Üniversitesi öðrencilerinden kurulu olacak diðer takým ise diðer Üniversitelerimizden oluþacak. 2-9 Aðustos tarihlerinde Polonya'nýn Pozlan kentinde yapýlacak olan 10. Üniversiteler Avrupa Futsal Þampiyonasý'nda ülkemizi Hitit Üniversitesi futsal takýmý temsil edecek. Bu takýmýmýz çalýþmalarýna bugünden itibaren yoðun þekilde baþlayacak. Bu þampiyona ayrýca bizim ev sahipliðini yapacaðýmýz 11. Þampiyona içinde bize büyük bir tecrübe olacak. Üniversiteler Futsal Avrupa Þampiyonasý Türkiye'de ilk kez Çorum'da yapýlacak. Üniversite olarak sportif alanda bir çok köklü kulüpleri geride býrakarak önemli baþarýlara imza atýyoruz. Hentbol ve voleybolda üst lige yükseldik, güreþte ilk üç içinde yer almayý planlýyoruz. Üniversite olarak Çorum salon sporlarýna bir ivme kazandýrmak istiyoruz. Bunun içinde Üniversite olarak desteðe ihtiyacýmýz var. Çorum'da öðrenim gören öðrencilerimizin bir çoðu liglerde baþka illerin kulüpleriyle mücadele ediyor. Ekonomik katký verilmesi halinde bir çok branþta Çorum adýna liglerde mücadele eden takýmlar çýkacaktýr. Hitit Üniversitesi olarak þehirden kopmadan onun isteklerine görev hareket ediyor ve birlikten kuvvet doðuruyoruz. Sportif alanda da bunu baþardýðýmýz takdirde çok daha güzel þeyler olacaðýna inanýyorum. Çorum'un sosyal yaþantýsýna büyük bir ivme kazandýracak olan Obruk Su Sporlarý Merkezi olmasý için çalýþmalarda sona gelindi. 8 bin liralýk bir yatýrým ile Çorum Su Sporlarý milli takýmlarý içinde güzel bir merkez olacak' dedi. Faruk Yamaner, Çorum'a sportif alanda bu faaliyetlerin ve tesislerin kazandýrýlmasýnda en bü- yük payýn gecesini gündüzüne katarak çalýþmalarýný sürdüren Rektör Reha Metin Alkan ve Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Kemal Tamer'in olduðunu belirterek bu iki deðerli insana Çorum'un gereken deðeri vermesini ve sahip çýkmasýný istedi. Ýskilipgücüspor dan AK Parti ye ziyaret Ýskilipgücüspor Yönetimi AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu nu ziyaretinde kendisiine forma hediye etti Ýskilipgücüspor yönetimi dün AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ý ziyaret etti. Ziyarete Ýskilipgücüspor Baþkaný Nihat Armutçu ve yönetim kurulu üyeleri Aslan Saðlam, Mehmet Ýnanç Ertekin ile Senegalli futbolcu Muhammed katýldýlar. Ziyaret sýrasýnda Ýskilipgücüspor Baþkaný Nihat Armutçu kulüp olarak yaptýklarý faaliyetler ve çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Ziyaretin en renkli ismi ise Senegalli futbolcu Muhammed oldu. Baþkan Rumi Bekiroðlu Muham- med e parti rozeti takarken Rabia selamý ile selamlamasý dikkat çekti. Baþkan Bekiroðlu dünyanýn neresinde olursa olsun partilerini seven davalarýnýn bilincinde olan insanlarýn olduðunu görmekten gurur duyduklarýný söyledi. Ziyaret sonunda baþkan Bekiroðlu na Ýskilipgücüspor formasý hediye edildi. Ýskilipgücüspor yönetimi daha sonrada AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ý ziyaret ederek sohbet ettiler. Sohbet sonunda Anaç a da kulüp formasý hediye edildi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç a Ýskilipgücüspor formasý hediye edildi Þampiyon Çevik Kuvvet Emniyet Müdürlüðü nde þubeler arasýnda düzenlenen futbol turnuvasýnda þampiyonluðu Çevik Emniyet Müdürü Erkan Tarancý þampiyon olan takým sporcularý tek tek kutladý Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan þubeler arasý düzenlenen futbol turnuvasýnda þampiyon Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü oldu. Kýran kýrana geçen ve büyük bir mücadeleye sahne olan final maçýný Ýl Emniyet Erkan Tarancý, þube müdürleri ve polisler izledi. Ýl Gençlik ve Spor Müdürü Haþim Eðer in hakem olarak görev yaptýðý maçta rakibini yenen Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü birinci oldu. Takýmlara madalyalarý Emniyet Müdürü Tarancý ve Gençlik Spor Ýl Müdürü Eðer tarafýndan verildi. Turnuvada ilk üçe giren takýmlara kupalarýnýn ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan törenle verileceði belirtildi. Ýl Emniyet Müdürü Erkan Tarancý, meslek mensuplarýnýn sosyal aktiviteleri ile moral-motivasyonlarýnýn artýrýlmasý ve kaynaþmalarýný saðlamak amacýyla bu turnuvayý düzenlediklerini söyledi. (ÝHA) Spor Lisesi nden örnek kampanya Çorum Spor Lisesi baþlattýðý yardým kampanyasýnda toplanan eþyalar Kýzýlay a teslim edildi. Okul Yönetimi, öðretmenler ve öðrenciler arasýnda baþlatýlan kam- panya ile toplanan eþyalar bir araya getirildi. Ardýndan da okula gelen Kýzýlay yetkililerine teslim edildi. Kampanyaya destek veren herkese teþekkür edildi.

15 (Ç.HAK:752) (Ç.HAK:739) 7 NÝSAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Teknik personel hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý / Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Çöplü Mahallesi 16 derslikli ortaokul yapýmý inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: NÝSAN T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu 1. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý (Ç.HAK:175) Yorgan, Stor Perde Temizliði Çevre Mühendisi Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan Çevre Mühendisi, Çevre Görevlisi aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çorum Geri Dönüþüm Plastik Adres: M. Sinan Mah. Ankara Yolu Bulvarý No: 97 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:719) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de ilçe, 146 Ada no, 2 Parsel no, Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü köyünde bir katlý ahþap samanlýk olan 31,96 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.214,48 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý ilçesi Baðözü köyü, köyiçi mevkiinde bulunan 146 Ada, 3 Parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan ahþap ev ve bahçesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.419,36 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TH 752 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Satýlýk Düðün Salonu ve Kýraathane Halen faal durumda 25 senelik müþteri potansiyeli çok iyi olan düðün salonu ve kýraathane satýlýktýr. Satýlýk Özel Halk Otobüsü Mür. Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum A-2 C sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. (Ç.HAK:740) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. (Ç.HAK:746) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. (Ç.HAK:747) Yakup DEMÝR Veysel oðlu 15/10/1972 Ýskilip Doðumlu YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. (Ç.HAK:753) YÝTÝK arasý 4 cilt faturamý, arasý 4 cilt perakende satýþ fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür. (Ç.HAK:749) Not: Ayrý ayrý da satýlabilir. Mür. Tel: TOPLANTI ÝLANI Hitit Otomobil ve Motor Sporlarý Kulübü Derneðinin pazar günü saat: de Karakeçili Mh. Mazlumoðlu Sk. Gurbetçi Þahin Ýþ Merkezi No: 1/10 Çorum adresinde aþaðýdaki gündem maddeleri görüþülmek üzere Olaðan Genel Kurul Toplantýsý yapýlacaktýr. Ýlk toplantýda çoðunluk saðlanamadýðý taktirde 2. toplantý cumartesi günü ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Tüm dernek üyelerimiz davetlidir. Gündem 1- Açýlýþ ve saygý duruþu 2- Kongre divanýnýn seçimi ve imza yetkisinin verilmesi 3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasý ve ibrasý (3 yýllýk) 4- Ýþletme hesap raporunun okunmasý ve ibrasý (3 yýllýk) 5- Tahmini bütçenin okunmasý ve ibrasý (3 yýllýk) 6- Denetim kurulu raporunun okunmasý ve ibrasý 7- Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçilmesi 8- Dilek ve temenniler 9- Kapanýþ (Ç.HAK:748) Halim ÇATAL Mustafa oðlu 1978 Çorum Doðumlu Çorum V.D. V.No: Ayþe BOZKURT Eþref kýzý Çorum Doðumlu Osman ÝÞÇÝ Ali oðlu 1/1/1987 Mecitözü Sýrçalý Köyü Doðumlu Ali DUÐAN Mustafa oðlu Çorum Doðumlu Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: TH 753 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: NÝSAN Bölge Müdürlüðü - 7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü 73 (Çorum) Þube Devlet ve Ýl Yollarý Kýsmi Temel Takviyeli Sathi Kaplama Yapýmý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu / Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum/Samsun Saat: Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý LAMÝNAT PARKE DUVAR KAÐIDI CAM TUÐLA ATEÞ TUÐLA TARIM PERLÝTÝ Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:525) (Ç.HAK:724) (Ç.HAK:603) (Ç.HAK:588) SATILIK HOBÝ BAHÇESÝ Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 40 adet meyvesi olan 950 m2 kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahpsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:729) 14 NÝSAN Bölge Müdürlüðü-7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü Amasya Ýl Hd-Çorum- Sungurlu-Delice Devlet Yolu BSK onarýmý, Çorum Ýli ve Ýlçe Þehir Geçiþleri ile Hamamözü geçiþinin BSK yapýlmasý yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Atakum/Samsun Saat: Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Çorum ili Uðurludað ilçesi sentetik çim yüzeyli futbol sahasý yapým iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Saat: T.C. Baþbakanlýk Toplu ELEMAN ARANIYOR Yükleme iþi yapacak, ilçedeki ardiyemizde, ehliyeti olan yaþ arasý maaþ+sigorta ile çalýþacak bay eleman (Ç.HAK:751) (Ç.HAK:750) (Ç.HAK:743) alýnacaktýr. Mür. Tel: SATILIK BILDIRCIN ÇÝFTLÝÐÝ Ruhsatlý 3000 tane kuþ kafesleri, kuluçka makinasý ve her türlü teçhizatýyla býldýrcýn çiftliði satýlýktýr Bayan Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere LKS, GO programlarýný kullanabilen bayan ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Çorum Sebat Makina Küçük Sanayi Sitesi 3. Cad. No: Tel: Adres: Organize San. Bölgesi 8. Cad. No: 4 Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Erka Ofis Kýrtasiye Çalýþma Arkadaþlarý Arýyor Reyon görevlisi ve ön muhasebe için en az lise mezunu yaþ arasý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Yavruturna Mah. (Ç.HAK:644) (Ç.HAK:736) (Ç.HAK:695) Kavukçu Sok. No: 3 (Ýkinci Bahar Yaný) BAY BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR HUKUK BÜROSUNDA ÇALIÞACAK BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN DÝKSÝYONU DÜZGÜN EN AZ LÝSE MEZUNU BAY BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR. MÜR: ELEMAN ARANIYOR Mobilya maðazasýnda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli mobilya montaj elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Uður Mumcu Cad. No: 50 Tel: AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE (Ç.HAK:380) SATILIK KERESTE Muhtelif ebatlarda 5x10 ve 10x10 kullanýlmamýþ (temiz) inþaat kerestesi satýlýktýr. Ýsteklerin Akþemseddin Camii (Meydan Camii) derneðine yapýlmasý rica olunur. Tel: (Ç.HAK:722) (Ç.HAK:745) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda yetiþtirilmek üzere yaþ arasý devamlý çalýþacak bay elemanlar alýnacaktýr. SGK+YEMEK+SERVÝS Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. BENKA ARICILIK MALZEMELERÝ ÝMALAT SANAYÝ ADRES:KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 5.CAD NO:6 (ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ KARÞISI) (Ç.HAK:744) Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: m2 Mür. Tel: CUMA 3 NÝSAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. SAHÝBÝNDEN SATILIK Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:558) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere pazarlama konusunda deneyimli, 30 yaþýný aþmamýþ, B sýnýfý ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan, sanayi ürünleri konusunda tecrübeli, kefil verebilecek, maaþ+prim çalýþacak bay eleman alýnacaktýr. Koloðlu Makina Hýrdavat (Ç.HAK:727) (Ç.HAK:2702) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Ön Muhasebe ve Sekretarya bölümünde görevlendirilmek üzere; Diksiyonu düzgün, Bilgisayar ve vb. konularda deneyimli, Uzun süre çalýþabililecek, Sigara kullanmayan, Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu, BAYAN eleman alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin Þahsen baþvurmalarý gerekmektedir. KARADAYI MAKÝNA SANAYÝ VE TÝC. A.Þ ORGANÝZE SAN BÖLGESÝ 7. CAD. NO:21 ÇORUM TEL: (Ç.HAK:723) ELEMAN ARANIYOR Matbaa tesisimizde görevlendirilmek üzere bayan ön muhasebe elemaný, bayan aþçý, deneyimli bay-bayan grafikerler alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÇORUM OFSET MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sk. No:7 (Balaban Düðün Salonu hizasý) Tel: Aþaðý San. 6. Çelik Sok. No: 32 Mür. Tel: Bayan Personel Alýnacaktýr Þirketimizin ön muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere en az lise mezunu bayan personel alýnacaktýr. Adres : ARAR ÇELÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ (Ç.HAK:741) KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ.SANAYÝ CADDESÝ NO:90-92 ÇORUM Deðeri: TL SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.Hak: 738)

16 Çorum da sporun lokomotifiyiz Ömer Faruk Gençkan Mehmet Ceylan Leyma Lamia Avri Muay Thai de üç þampiyon Adana da yapýlan Türkiye Þampiyonasý nda Mehmet Ceylan, Ömer Faruk Gençkan ve Leyla Lamia Avri altý madalya kazandýlar. Ýki erkek sporcu Tayland da baþan sporcu ise Bulgaristan da milli takýmda mücadele edecekler. Adana da devam þampiyon olan Mehmet Þampiyonasýnda ülkemizi eden Muay Thai Gençler Ceylan ve Ömer Faruk temsil edecekler. ve Büyükler Türkiye Gençkan Aðustos ayý Dünya Kupasýna katýlacak Þampiyonasý nda altýn içinde Tayland da yapýlacak sporcular Temmuz, madalya kazanan iki olan Muay Thai Avrupa Þampiyonasýnda sporcumuz Dünya Kral Kupasýnda milli takýmda bir sporcumuz ise Avrupa Dünya Kral Kupasýnda ülkemizi temsil edecek. Alt Gençlerde þampiyonluðu mücadele edecek bayan sporcumuz ise bu ay içinde yapýlacak milli Þampiyonasýnda kazanan Leyla takým kampýna katýlacak- mücadele etmeye hak Lamia Avri ise Mayýs lar. kazandýlar. ayýnda Bulgaristan da 29 Mart ta baþlayan ve 4 Nisan da sona erecek olan Muay Thai Türkiye Þampiyonasýnda 75 Kg üst gençlerde Akademispor dan Mehmet Ceylan, 57 Kg da ayný kulüpten yapýlacak olan Avrupa Benim ne yapmam gerekiyor Ömer Faruk Gençkan ile 42 Kg bayanlar alt Þekerspor provasýnda futbolcularýn yine boþ koleye gol atamamasý üzerine isyan eden Teknik Direktör Ýncedal böyle tepki gençlerde Alaca Belediyespor dan Leyla verdi. Çift kalede futbolcularýn performansýna sert tepki gösteren Ýncedal çalýþma sonunda kale arkasýnda yaptýðý kýsa Lamia Avri sýkletlerinde toplantýda aðýr konuþtuðu ve futbolcularýn oldukça moralsiz olduðu gözlendi. birinci olarak altýn madalyanýn sahibi oldular. Üst Gençlerde Kadro açýklandý Çorum Belediyespor da pazar günü oynanacak Þekerspor maçý kadrosu erken açýklandý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal dün yapýlan antrenmanýn ardýndan Þekerspor maçý kadrosunu açýkladý. Sakatlýklarý devam eden isimlerden bir tek Osman Bodur maç kadrosuna alýnýrken Sefa Akýn ve Eray bu haftada kadroya yoklar. Þekerspor maçý kadrosunda Fatih, Osman Kaç, Ýmam, Akýn, Nedim, Murathan, Osman Bodur, Ahmet Buðra, Furkan, Okan, Oðuzhan, Ali, Berat Ali, Emrah, Çaðlar, Turgay, Recep Berk, Muhammet Fatih yer aldý. Kýrmýzý Siyahlý takým bugün yapacaðý antrenmanla Þekerspor hazýrlýklarýný tamamlayacak. Yarýn öðlen saatlerinden Ankara ya gidecek Belediyespor Polatlý da kampa girecek. Pazar günü play-off umutlarýný tamam yada devam niteliðindeki hayati bir maça çýkacak olan Çorum Belediyespor dün yaptýðý provada kelimenin tam anlamýyla büyük bir hayal kýrýklýðý yarattý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal girilen net pozisyonlardan gol yapýlamamasý ve laubali hareketler üzerine patladý ve gerek sesli gerekse daha sonra toplantý yaparak sert uyarýlarda bulundu. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yaptýðý antrenmana tüm futbolcular katýlýrken sakatlýklarý bulunan Eray, Osman Bodur ve Sefa takýmdan ayrý olarak özel çalýþma Merve Taþ Avrupa Kupasý için Yunanistan a gitti Yarýn Atina da baþlayacak Genç Bayanlar Avrupa Judo Kupasý nda 52 Kg da Çorum Belediyespor sporcusu Merve Taþ milli formayý giyecek. Genç Bayanlar Avrupa Kuhasý Judo müsabakalarýnda Merve Taþ milli formayý giyecek. Hafta sonunda Yunanistan ýn baþkenti Atina da yapýlacak olan Genç Bayarlar Avrupa kupasý müsabakalarýnda 52 Kg da Çorum Belediyespor judocusu Merve Taþ milli formayý giyecek. Hafta sonu yapýlacak müsabakalarýn ardýndan milli takým 6-8 Nisan tarihlerinde Avrupa Kupasýnda mücadele edecek milli takýmlarla ortak çalýþma kampý yaptýktan sonra 9 Nisan perþembe günü yurda döneceklar. Milli takým kafilesinde 18 erkek 17 bayan toplam 35 sporcu Atina da mücadele edecek. BESYO Müdürü Faruk Yamaner, Çorum tarihinde ilk kez Avrupa ve Dünya Þampiyonasý na ev sahipliði yapacaðýný bunun için tesislerin yapýmýnýn devam ettiðini söyledi. 2-9 Aðustos ta Polonya da yapýlacak olan 10. Avrupa Futsal Þampiyonasýnda Türkiye yi Hitit Üniversitesi nin temsil edeceðini belirten Yamaner Çorum olarak Rektötürümüz Reha Metin Alkan ve Federasyon Baþkanýmýz Kemal Tamer in hakkýný ödeyemeyiz. Salon sporlarýnda Çorum çok kötü durumda. Destek verilmesi halinde Üniversite olarak Çorum u bir çok branþta üst liglerde mücadele edeceði takýmlar oluþtururuz dedi. yaptýlar. Yaðmur altýnda yapýlan çift kalede Teknik Direktör Yavuz Ýncedal beyaz takýmda Osman, Ýmam, Akýn, Murathan, Buðra, Furkan, Oðuzhan, Okan, Turgay, Emrah, Muhammet Fatih (Recep) forma giyerken diðer takýmda ise Fatih, Nedim, Sefa Karaahmet, Bilal, Samet, Mehmet Ankara ya gidiyor Çorum Belediyespor un pazar günü Polatlýý da Þekerspor ile oynayacaðý maç için Kýrmýzý Þimþekler taraftar grubu maça gidiyor. Þimþekler taraftar grubu liderlerinden Hüseyin Nalcý Þekerspor maçý için pazar sabahý saat da PTT önünden otobüs kaldýracaklarýný maça gitmek isteyen taraftarlarýn kendisi ile temasa geçmelerini istedi. Ýhtisas Zonguldak a farklý maðlup Çorum da devam eden kulüplü küçük erkekler basketbol grup birinciliðinde Basketbol Ýhtisas Zonguldak Belediyespor a yenildi. Grupta ilk iki maçýný kazanan Basketbol Ýhtisas bu sonuçla veda etti. Bugün saat da Samsun ve Zonguldak finalde karþýlaþacak. Akif, Ali, Berat Ali, Burak, Recep ve Çaðlar forma giydi. Çift kalede futbolcularýn isteksiz görüntüleri dikkat çekerken ikinci yarýsýna kadar dayanan Teknik Direktör Yavuz Ýncedal girilen bir çok pozisyona raðmen gol atýlmamasý ve Emrah ýn kaleciyle karþý karþýya pozisyondaki tutumu sonunda patlayan Ýncedal önce baðýrýrak sonra futbolcularý toplayarak sert uyarýlarda bulundu. Emrah ýn kaçýrdýðý golden sonra tepkisini Çorum Belediyespor dün sabah Hasan Zahir Lokantasý nýn misafiri oldu. Kýrmýzý Siyahlý takým dün Yönetim, Teknik Heyet ve futbolcular Hasan Zahir Et Lokantasý nda kahvaltý yaptýlar. Kahvaltýya Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Teknik Heyet ve futbolcular tam kadro olarak katýldýlar. Baþkan Zeki Gül kahvaltý öncesinde yaptýðý konuþmada ilk olarak kahvaltýyý veren Hasan Zahir Et Lokantasý sahibi Ömer Karslýoðlu na teþekkür etti. Gül, daha sonra futbolculara seslenerek umutlar tamamen bitmeden yarýþý býrakmamalarýný istedi. Hollanda nýn milli takým karþýsýnda son dakikaya kadar maçý kovaladýðýný ve sonucunda önce antrenmaný izleyen yöneticilere dönerek Benim ne yapmam gerekiyor dedi. Ardýn da sahaya dönerek futbolculara Bunlarý atamazsanýz tabiki eleþtirilere uðrarsýnýz ve bir kaç kiþi tarafýndan yerden yere vurulursunuz. Tabiki bende ilk hedef olurum dedi. Bu sesli tepkisinin ardýndan çift kaleyi durdurarak futbolcularý kale arkasýnda toplayan Ýncedal, burada sert ifadeler kullandýðý futbolcularýn bu konuþma sýrasýnda oldukça moralsiz olduklarý gözlendi. Çorum Belediyespor kahvaltýda Hasan Zahir in misafiri oldu Baþkan Zeki Gül kahvaltýda yaptýðý konuþmanýn sonunda futbolculara net ve öz mesaj gönderdi Bi zahmet Þekerspor u yenin artýk dedi. CUMA 3 NÝSAN 2015 golü bulduðunu belirten Baþkan Gül Bizde playoff umudumuzu sürdürüyoruz. Umut bitene kadar mücadeleye devam edeceðiz. Sizlerden isteðim sahada kazanmak için mücadelenizi sonuna kadar sürdürün. Bizler size inanýyoruz dedi. Konuþmasýnda daha sonra Tuzlaspor maçýnda bazý taraftarlarýn maç bitmeden futbolcularý protesto etmelerine getiren Baþkan Gül, kendi takýmýna destek yerine köstek olan taraftarlarý görmek istemediklerini belirterek Bunlar Çorum ve Belediyespor düþmaný kiþilerdir. Kendi futbolcusuna küfür eden taraftarlarý tesbit ettiðimiz anda Spor Güvenlik Kurulunda gerekli cezayý almasý için elimizden geleni yapacaðýz. Darýca maçýnda da açýk tribünde gidip maçý izleyeceðim. Hiç bir futbolcuma küfür edilmesine izin vermedim bundan sonrada vermem dedi. Baþkan Gül konuþmasýnýn son bölümünde ise Þekerspor maçýna deðindi ve isteðini kýsa ve öz dile getirdi Bi zahmet Þekerspor u yenin dedi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor Yürüyen ofis, ev ya da karavan formatýna bürünen VIP araçlar, Çorumlu firmalarýn imzasý ile yollara çýkýyor. Almanya, Fransa ve Ýsviçre gibi ülkelerde yaþayan

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Akademisyenlere çaðrý

Akademisyenlere çaðrý Çorum keþke bu Riya, inanç kalitesini düþüren bir hastalýk listede olmasaydý! Dinde samimiyet konusundan bahseden Doç. Dr. Kaþif Hamdi Okur: Türkiye genelinde uyuþturucu madde kaçakçýlýðý ile mücadele

Detaylı

Hitit Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi çalýþma hayatýnda yeni iþ güvenliði uygulamalarý hakkýnda iþletmeleri uyardý; Cezalar kapýda

Hitit Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi çalýþma hayatýnda yeni iþ güvenliði uygulamalarý hakkýnda iþletmeleri uyardý; Cezalar kapýda Hastaneler kime emanet edilecek, bakalým MUSTAFA DEMÝRER/HABER YORUM Saðlýk Bakanlýðý'nca sözleþme yapýlan Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterleri'nin iki yýllýk görev süreleri doluyor. Çorum da kapsam

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı