DEĞERLEMEDE DENGE Lİ ÇÖZÜM VALUATION WITH DENGE EFFECT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞERLEMEDE DENGE Lİ ÇÖZÜM VALUATION WITH DENGE EFFECT"

Transkript

1 DEĞERLEMEDE DENGE Lİ ÇÖZÜM VALUATION WITH DENGE EFFECT

2 DEĞERLEMEDE KURUMSAL ANLAYIŞ CORPORATE CONSEPT IN VALUATION GAYRİMENKUL DEĞERLEME HİZMETLERİ REAL PROPERTY APPRAISAL SERVICES MAKİNE VE TESİS DEĞERLEME HİZMETLERİ MACHINERY AND FACILITY APPRAISAL SERVICES Kurumsallaşma kalitesi giderek artan iş dünyası için değerleme mesleği vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Olası risk ve yararları bilimsel verilere dayalı olarak öngören değerleme raporları, girişimlerin sağlıklı perspektife kavuşturulmasında temel rol oynamakta. Değerleme sektörünün gelişimine paralel bir geçmişe sahip olan Denge AŞ, iş dünyasının zorlu kulvarlarında deneyim kazanmış profesyonel yöneticilerin güç birliğinden doğdu. Yasalara, meslek ilkelerine ve kurumsal değerlere sımsıkı bağlı, özenli ve titiz çalışmalarıyla sektörde etkin bir konum edindi. The appraisal profession has emerged as an indispensable requirement with the ever increasing quality of institutionalization in the business world. Valuation reports foreseeing potential risks and benefits as based on scientific data play a basic role in providing reliable perspectives for initiatives. Denge Inc., with a history of growing in line with the development of the appraisal sector, has emerged from the alliance of professional managers, experienced in the challenging courses of the business world. Through careful and diligent studies, strictly committed to the laws, professional principles and institutional values, it has assumed an effective position in the sector. ÖZEL PROJELER VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SPECIAL PROJECTS AND CONSULTANCY SERVICES KENTSEL DÖNÜŞÜME YÖNELİK HİZMETLER URBAN TRANSFORMATION AIMED SERVICES Denge AŞ, değerleme ve danışmanlık hizmetlerinde deneyimli uzmanları, bilimsel yöntemleri, gelişkin teknolojik alt yapısıyla, hızlı ve uluslar arası standartlarda çözümler üretir, güvenilir raporlara imza atar. Objektif ve tarafsız tutumu, kurumsal sorumluluk bilinciyle iş dünyasına, topluma, çalışanlarına ve değerleme sektörüne katlı sunmayı meslek anlayışının gereği sayar. Denge Inc. generates fast solutions in the international standards by specialists experienced in valuation and consultancy services, scientific methods and advanced technological infrastructure, and appends its signature under reliable reports. It believes that contribution to the business world, society, employees and the appraisal sector with an objective and impartial approach and an awareness of corporate responsibility is essential for the professional understanding. Baki Budakoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Chairman of the Board of Directors PROJE DEĞERLEME HİZMETLERİ PROJECT APPRAISAL SERVICES

3 DEĞERLEME; YATIRIMLARA YÖN VEREN HİZMET APPRAISAL; SERVICES GUIDING INVESTMENTS Değerleme kavramları Valuation consepts Devrim Kebabcı Genel Müdür General Manager Günümüz dünyasında vazgeçilmez bir hizmet dalı olan değerleme, varlıkların, taşınmazların, taşınmazlara bağlı hak ve yararların, belli bir tarihteki değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilerek rapor haline getirilmesidir. Değer biçerek raporlamayı uluslararası standartlara kavuşturan değerleme mesleği, Türkiye de Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun düzenlemeleriyle hızla kurumlaşmakta olan ticaret hayatına yön veriyor. Appraisal, an indispensable service in the present world, is the independent and impartial assessment and reporting of the value of assets, real properties, rights and benefits associated with real properties, as of a certain date. The profession of appraisal, which has brought international standards to value assessment and reporting, is now guiding the commercial life in Turkey with the regulations of the Capital Markets Board and the Banking Regulation and Supervision Agency. Şengül Budakoğlu İç Kontrol ve Kalite Yöneticisi Internal Control and Quality Manager Değerlemenin hizmet sunduğu alanlar Areas served by appraisal Mülkiyet değişimleri sırasında alış-satış fiyatını belirlemede Kiralama değer tespitinde Hak sahipliği dağılım önerilerinde Kat karşılığı oranları tespitlerinde Arsa payı dağılımlarında Krediye yönelik işlemlerde gayrimenkullerin değerinin belirlenmesinde Halka arzlarda Şirket birleşmeleri, devir almalarda Mirasla mal intikalinde asil mal paylaşımı istendiğinde Mülklerin en iyi ve en verimli kullanım analizinde Finansal fizibilite analizinde Sigorta işlemlerinde Sale-Lease back (sat ve geri kirala) işlemlerinde Kamulaştırmada adil ödeme için değer tespitinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının (GYO) portföylerinde yer alan gayrimenkullerin alım-satım, kiralama ve yeniden değerlemelerinde, gayrimenkul ipoteklerini alırken, proje başlangıcında, yasal prosedürlere uygunluk tespitinde Hisse senedi borsada işlem gören tüm şirketlerin ödenmiş sermayelerinin %5 ini aşan gayrimenkul alım-satımlarında ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları durumunda Sale-purchase price assessments during changes in proprietorship Lease value assessment Ownership right distribution recommendations Determination of In-return for Flat ratios Plot share distributions Value assessment of real properties in credit-aimed transactions Public offerings Company mergers, acquisitions Sharing of essential property, when required, in case of property succession through inheritance Best and most efficient use analyses of properties Financial feasibility analyses Insurance transactions Sale-Lease back transactions Value assessments for fair payment in expropriation Purchase-sale, lease assessments and reassessments of real properties within the portfolios of Real Property Investment Partnerships (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı - GYO), during the receipt of the real property mortgages, project start and in determining conformity with the legal procedures Real property purchasessales exceeding 5% of the subscribed capitals of all publicly traded companies and the capitalization of these real properties by such companies in other companies as capital in-kind Pazar Değeri Market value Bir varlığın pazarlama faaliyeti çerçevesinde, istekli alıcı ile satıcı arasında hiçbir baskı altında kalmadan bilinçli olarak gerçekleştirecekleri alım-satım işleminde el değiştirecek değer. Within the scope of the marketing activities of an asset, the value that it could exchange hands in a deliberate purchase-sale transaction between a willing seller and buyer, neither of whom are under any pressure. Sigortalanabilir değer Insurable value Bir mülkün, bir sigorta sözleşmesi veya poliçesinde yer alan tanımlar çerçevesindeki değeri. The value of a property within the scope of the definitions in an insurance contract or policy. Kalıntı-hurda değer Residual scrap value İlgili varlığın tahmin edilen faydalı ömrünün sonundaki durum ve yaşına ulaştığı dikkate alınarak, şu anda elden çıkarılması sonucunda elde edilmesi beklenen tutardan, beklenen elden çıkarma maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutar. Considering that the related asset has reached the state and age deemed as the end of its estimated economic life, the amount remaining following the deduction of the expected disposal costs from the amount expected to be obtained as a result of its disposal under the present circumstances. Kullanım Değeri Use value Bir varlığın kullanıcı için piyasa tutarına bakılmaksızın kullanıma yönelik sahip olduğu değer. The value of a property for the user as aimed for the use of a property, regardless or its market value. Zorunlu satış değeri Forced sale value Pazar değeri tanımının gerektirdiği pazarlama süresine göre çok kısa bir zaman içerisinde bir mülkün satışından makul olarak elde edilebilecek tutardır. Bazı ülkelerde Zorunlu Satış Değeri, gönülsüz bir satıcı ve satıcının bu dezavantajını bilen alıcı veya alıcıların bulunduğu durumları da içerebilir. The amount that could reasonably be obtained from the sale of a real property within a time that is much shorter than the normal marketing period foreseen in the definition of market value. In certain countries, the Forced Sale Value may also include circumstance where there is an unwilling seller and a buyer or buyers who are aware of such disadvantage of the seller. Defter değeri Book value Bir varlığın, birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü kayıplarının düşülmesinden sonra bilanço gösterilen tutarıdır. The balance value of an asset following the deduction of the accumulated depreciation and decrease in value losses. Yatırım değeri Investment value Bir varlığın belirli bir yatırımcı için belirlenmiş yatırım hedefleri doğrultusunda ifade ettiği değer. Yatırım değeri, pazar değerinden fazla veya az olabilir. The value that a property represents for a certain investor in line with defined investment objectives. The investment value may be more or less than the market value. Kurtarılabilir değer Redeemable value Arazi dışındaki bir varlığın, özel tamirat veya uyarlama yapılarak kullanmaya devam etmekten çok, içerdiği malzeme için elden çıkarılma değeridir. The value that an asset, other than land, is disposed of for the material contained within, rather that the continuation of its use through special repair or adaptation. Makul değer Reasonable value Bilgili ve istekli taraflar arasında, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şartlar altında bir varlığın el değiştirebileceği fiyatı veya yükümlülüklerin yerine getirilmesinde esas teşkil edecek olan tutar. The amount that an asset could exchange hands between informed and willing parties, under circumstances that would not be influenced by any relations; or the amount that will pose as basis in the fulfillment of liabilities. Faal işletme değeri Active enterprise value Bir işletmenin bütün olarak değeri. The value of a property within the scope of the definitions provided in an insurance contract or policy. Özel değer Special value Pazar değerinin üzerinde yer alan olağandışı bir değer unsurunu ifade eder. Örneğin, bir mülkün başka bir mülk ile fiziksel, ekonomik veya fonksiyonel ilişkisinden kaynaklanabilir. Genelde pazardan ziyade bir mülkün özel bir sahibi veya kullanıcısı ya da potansiyel bir sahibi veya kullanıcıyla ilgili olarak yaşanan bir değer artışıdır ve bu nedenle de özel değer sadece özel bir çıkarı olan alıcıya uygulanabilir. This expresses an extraordinary element of value, above the market value. For example, this could arise from the physical, economic or functional relationship of a property with another property. In general, this is an increase in value that is influenced with respect to a special owner or user or a potential owner or potential user of a property, rather than the market, and therefore such special value may only be applied for a buyer who has a special interest. Vergi değeri Tax value Bir mülkün ilgili yasalarda yer alan tanımları esas alan değeri. The value of a property based on the definitions in the relevant laws.

4 GAYRİMENKUL DEĞERLEME HİZMETLERİ REAL PROPERTY APPRAISAL SERVICES Konut finansmanı sistemi kapsamında bankalara ve finansal kiralama şirketlerine, ayrıca teminat amaçlı bayilik ağı bulunan büyük işletmelere, kamu kurumlarına verilmek üzere raporlar hazırlanmaktadır. Teminat değerleme departmanı, organizasyonumuzu oluşturan departmanlar içerisinde faaliyet alanı ve işlem hacmi açısından en büyük olan departmanımızdır. Departmanımızda ülke genelinde uzmanlar tarafından hazırlanmakta olan raporlar 20 nin üzerinde denetmen tarafından kontrol edilmektedir. Reports are prepared in order to be submitted to banks and financial leasing companies within the scope of the housing finance system, plus major businesses with dealer networks and public institutions for security purposes. The security appraisal department poses as our largest department with respect to field of activity and transaction volume, among all the departments that constitute our organization. In our department, the reports prepared by experts throughout the country are controlled by more than 20 supervisors. Hizmet Alanlarımız Fields of Service Arsa- Arazi-Tarla Konut- Villa-Yalı Sanayi Tesisleri Lojistik Alanlar Akaryakıt istasyonları Alışveriş Merkezleri Sağlık Tesisleri Eğitim Tesisleri Turistik Tesisler Liman ve Marinalar Proje Değerlemesi Kira Değer Tespiti Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydalar Plot -Land-Field Residential Unit -Villa- Seaside Industrial Facilities Logistics Areas Fuel Stations Shopping Centers Healthcare Facilities Educational Facilities Touristic Facilities Ports and Marinas Project Valuation Lease Value Assessment Real Property Associated Rights and Benefits

5 ÖZEL PROJELER VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SPECIAL PROJECTS AND CONSULTANCY SERVICES ÖZEL PROJELER KAPSAMINDAKİ HİZMETLER SERVICES WITHIN THE SCOPE OF SPECIAL PROJECTS Diğer faaliyet birimlerimizden bağım- Our special project and consultancy de- Değer Tespit Hizmetleri Value Assessment Services sız çalışan özel projeler ve danışmanlık departmanımız, yatırımcı ve iş geliştirme kuruluşlarına proje geliştirme, fizibilite, pazar araştırması, en verimli kullanım amacı ve değer tespiti konularında hizmet vermektedir. Departmanın bağımsız çalışması, faaliyetlerini teminat değerlemesi alanında yoğunlaştıran firmaların karşılaşabileceği risk ve olumsuzluklardan uzaklaşılmasına sağlamaktadır. Büyük ölçekli gayrimenkul yatırımlarının kâr-zarar olasılıklarının öngörülebilmesinde profesyonel danışmanlık hizmetinin önemi açıktır. partment, operating independently of our other business units, offers services to investment and business development organizations on project development, feasibility, market research, most efficient use purpose and value assessment. The independent operation of the department allows the avoidance of any risks and unfavorable circumstances that may be experienced by companies that concentrate their activities in the field of securities appraisal. The significance of professional consultancy services is quite clear in the ability to foresee profit-loss probabilities in large scale real property investments. Farklı niteliklerdeki taşınmazların değer tespit çalışması GYO Portföylerinin SPK tebliği uyarınca değerlemesi Gayrimenkule dayalı hak ve faydaların değerlemesi, Kira değeri tespiti Üst hakkı değeri tespiti Danışmanlık Hizmetleri Proje değerleme çalışmaları Fizibilite çalışmaları Yatırımların karlılık analizi Proje şerefiyelendirme çalışmaları Yer seçimi (lokasyon) analizleri En iyi ve en verimli kullanım etüdü çalışmaları Pazar analizleri ve sektör araştırma raporları İhale süreci yönetimi danışmanlığı Proje Değerleme Çalışmaları Value assessment studies of real properties of different characteristics, Valuation of GYO Portfolios as per the CMB communique Appraisal of real property based rights and benefits Lease value assessments Construction right value assessments Consultancy Services Investment Consultancy Periodical Project Progress Reports Tender process management consultancy Site Selection Location Analyses, Regional Analyses and Reporting Price-Market Researches Feasibility Studies Best and most efficient use survey studies Market analyses and sector investigation reports Investment profitability analyses Project goodwill studies Kat Karşılığı tespiti Arsa payları tespiti Pazar Araştırmaları Bağımsız Uzman Görüşü Kira Araştırmaları Project Valuation Studies In-return for Flat assessments Plot share assessments Market Researches Independent Expert Opinions Lease Investigations Kentsel Dönüşüm Projeleri Urban Transformation Projects

6 KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNE YÖNELİK HİZMETLER URBAN TRANSFORMATION PROJECTS Mevcut durum değer tespit çalışmaları Katılım değerinin tespiti Arsa Payları dağılımı tespiti Finansal modelleme Kentsel dönüşüm sınırları üzerinde geliştirilebilecek yeni projelerin En etkin ve en verimli kullanım değeri analizi Karar verilen projenin değerlemesi, dağıtım modelinin belirlenmesi ve dağıtım değerinin bulunması ile dağıtım teklif listelerinin hazırlanması Within the scope of the urban transformation project; Current status value appraisal studies, Contributory value assessments, Land Shares distribution assessments, Financial modeling, Most effective and most efficient value analyses of new projects that may be developed within the boundaries of urban transformation, Valuation of the agreed project, determination of the distribution model, calculation of the distribution value and the preparation of distribution proposal lists. A-Kentsel dönüşüm alanı mevcut durum Urban transformation area-current situation B-Kentsel dönüşüm alanı mevcut durum değer haritası Urban transfotmation area current value distribution map C- En etkin En Verimli Kullanım Değeri analizi High and Best Use Value analyses of new projects D-Karar verilen kentsel dönüşüm projesinin değerlemesi Valuation of the agread urban transformation projects

7 MAKİNE-TESİS DEĞERLEME HİZMETLERİ MACHINERY-FACILITY APPRAISAL SERVICES Makine-ekipman ve gayrimenkulü ile birlikte tesis değerlemesi, organizasyonumuz içerisinde ayrı bir departman olarak faaliyet göstermektedir. Şirketimiz bünyesinde, tecrübelerini değerleme alanında birleştirmiş mühendislerin işbirliği ile Türkiye genelinde makine ve tesis değerleme konusunda her yıl 1000 e yakın rapor hazırlanmaktadır. Departmanımızda SPK lisanslı makine yüksek mühendisleri ve makine mühendisleri görev yapmakta ve hazırlanan tüm çalışmalar, SPK lisanslı makine yüksek mühendisi genel müdür yardımcısı veya SPK lisanslı departman müdürü tarafından kontrol edilmektedir. Valuation of facilities, complete with machinery-equipment and real property, is performed as a separate department within our organization. Through the collaboration of engineers, who have merged their experiences in the field of appraisal within our company s organization, almost 1000 reports are prepared per year on Machinery and Facility Appraisal throughput Turkey. CMB-licensed Senior Mechanical Engineers and Mechanical Engineers are working in our department and all prepared studies are controlled by the CMB-licensed Senior Mechanical Engineer Vice-General Manager or the CMB-licensed Department Manager. Hizmetlerimiz Our Services Bağımsız makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi İş makineleri Hava ve Deniz Taşıtları Makine kira değer tespiti UDES e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi UFRS a göre maddi duran varlık değerlemesi Sigorta değer tespiti Risk analizi Tesis yatırımları ilerleme incelemesi Makine Muayenesi Enerji Tesisleri (HES-RES) Turistik tesisler Liman ve marinalar Kullanım hakkı değer tespiti Stok emtia değer tespiti Fizibilite çalışmaları Independent machinery or production facility machinery appraisal Construction machines Aircraft and Marine Vessels Machinery lease value assessment Facility valuation, complete with real property and machinery, in compliance with IVSC Fixed asset valuation in compliance with IFRS Insurance value assessment Risk analysis Facility investment progress examination Machinery Inspections Power Plants (HEPP-WEPP) Touristic facilities Ports and marinas Usufruct value assessment Stock commodity value assessment Feasibility studies Proforma invoice control studies

8 Değer veriyoruz We value Değerleme sektörünün birikimli, deneyimli ve dinamik kuruluşu Denge, yalnız değerleme işine odaklanan uğraşı, onlarca uzmanı ve teknolojik donanımıyla hızlı ve güvenilir rapor üretir. Uzmanlarımızın tamamı mühendislik ve mimarlık eğitimi kökenlidir; SPK ve BDDK kurumlarınca yetkilendirilmiştir. Türkiye genelinde hizmet veren Denge, tek adreste çoklu çözüm sağlamakta, buna bağlı olarak arsa, bina ve makineleriyle birlikte tesis değerlemesi yaparak, talep edildiğinde tek rapor halinde sunmaktadır. Raporlarımız mesleki sorumluluk sigortası güvencesindedir. Denge, the experienced and dynamic organization of the appraisal sector with extensive knowledge, generates fast and reliable reports by its operation solely focused on appraisal, by tens of experts and technological hardware. All of our experts are of engineering or architectural education origin; and they have been authorized by the CMB and the BRSA. Offering services throughout Turkey, Denge Inc. offers multiple solutions at a single address, hence makes facility valuations including plot, building and machinery, and provides these in the form of a single report if requested. Our reports are under professional liability insurance coverage. Hizmet verilen bölgeler Served Areas Denge AŞ, İstanbul da merkez ofisi, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon ve Adana şubelerinde yüze yakın çalışanıyla ve sözleşmeli uzmanlarıyla müşterilerine yurt genelinde hizmet üretmektedir. Operasyon departmanı Operations Department Gayrimenkul, makine-ekipman, tesis değerlemesi ve yatırım danışmanlığı alanlarında lisanlı personel sayımız 2015 yılında toplam personelimizin yaklaşık % 50 lik bölümünü oluşturacaktır. Farklı birimler üzerinde zengin hizmet ağı bulunan ve çoğu teknik eğitim ağırlıklı, uzman, operasyonel eleman, idari eleman ve yönetici kadrosu dahil 200 ün üzerinde personel Denge Değerleme hizmet ağında görev almaktadır. Denge Inc. generates services for its customers throughout the country by almost one hundred employees, plus contracted experts, at its headquarters office in İstanbul, plus its İstanbul European Side, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon and Adana branches. In the fields of real property, machinery-equipment, facility appraisal and investment consultancy, in 2015 the number of our licensed staff will constitute almost 50% of our total staff. A strong service network of over 200 employees, including experts, operational staff, administrative staff and management staff, which are all primarily of technical education origin, are serving within the Denge Appraisal network.

9 Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Denge Real Estat Valuation and Consulting Inc Referanslarımız Our References YERLİ VE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER YMM- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROLARI HUKUK BÜROLARI BANKALAR FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ SİGORTA ŞİRKETLERİ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAKIFLAR TOKİ- TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI SGK-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BELEDİYELER MAHKEMELER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ŞİRKETLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ DOMESTIC AND FOREIGN CAPITAL COMPANIES CPA-CHARTERED ACCOUNTANT OFFICES LAW OFFICES BANKS LEASING COMPANIES INSURANCE COMPANIES GENERAL DIRECTORATE OF FOUNDATIONS ENDOWMENTS REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY HOUSING DEVELOPMENT ADMINISTRATION OF TURKEY REPUBLIC OF TURKEY SOCIAL SECURITY INSTITUTION MUNICIPALITIES COURTS REIT-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST STATE INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS CONSULTING COMPANIES Merkez-Head Office: Cevizli Tugayyolu Cad. No. 20 Ofisimİstanbul Kat. 6 No Maltepe İstanbul T: pbx F: İstanbul Avrupa Yakası Beylikdüzü Şube-İstanbul European Side Beylikdüzü Brunch: Barış Mah. Belediye Cad. No. 30 A Blok Kat. 8 No. 64 (Ginza Lavinya) Beylikdüzü İstanbul T: Ankara Şubesi-Ankara Brunch: Eti Mah. GMK Bulvarı No: 52/21 Çankaya Ankara T: İzmir Şubesi-İzmir Brunch: Onur Mah. Mithatpaşa Cad. Muhittinbey Apt. No: 81/F Balçova İzmir T: F: Bursa Şube-Bursa Brunch: Beyazıt Mah. Taraklı Sok. No: 19/10 Yıldırım Bursa T: Adana Şube-Adana Brunch: Atatürk Cad. Gülbahçesi Sitesi B Blok Kat: 2 No: 80 Seyhan Adana T: Antalya Şubesi-Antalya Brunch: Etiler Mah. Adnan Menderes Bulvarı Sami Kaya İş Merkezi No. 47 K. 4 D. 23 Muratpaşa Antalya T: Trabzon Şube-Trabzon Brunch Kemerkaya Mah. Uzun Sokak No: 54 Daire: 5 Ortahisar Trabzon T: Malatya Şube-Malatya Brunch Niyazi Mah. Niyazi Mısri Cad. No: 61/5 Battalgazi Malatya T: Denge AŞ BDDK ve SPK tarafından yetkilendirilmiştir Denge Inc. has been authorized by the BRSA and CMB

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and Foreign Trade Advisory Services Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and foreign trade advisory services You can trust global resources, knowledge and experience provided by

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 2014-2018 STRATEJİK PLAN EKİBİ Ahmet ALİYAZICI G. Şengül YILMAZ Faruk ÜNYELİ Elif MERCAN ÜNYELİ II Ticaret Borsaları rekabete dayalı güvenli bilgi dolaşımı

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ)

TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ) TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ) [Amount] recoverable Corridor Cost of sales method Acceptable under IFRSs Accountability of management Accounting Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans Accounting

Detaylı

Sevgili Müşterilerimiz ve Dostlarımız, 2015 yılının bu ilk sayısında sizlere İstanbul A sınıfı ofis piyasası hakkındaki en son bulguları sunmaktayız.

Sevgili Müşterilerimiz ve Dostlarımız, 2015 yılının bu ilk sayısında sizlere İstanbul A sınıfı ofis piyasası hakkındaki en son bulguları sunmaktayız. NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Spring/Summer 2015 İlkbahar/Yaz 2015 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 2015 Yılı 2. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013 Accelerating success. colliers INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY UNDERSECRETARIAT OF TREASURY INSURANCE SUPERVISORY BOARD ÖNSÖZ PREFACE SUNUŞ FOREWORD SİGORTA DENETLEME KURULU

Detaylı

Tarım bankacılığına farklı bir bakış

Tarım bankacılığına farklı bir bakış 8 Tarım bankacılığına farklı bir bakış A A different view on agricultural banking A Hazırlayan / Editorial: Mehmet Yıldız Kıdemli Tarımsal Kredilendirme Uzmanı (Senior Agricultural Lending Expert), Erdal

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio Ersan OZ, Pamukkale University Department of Public Finance www.ersanoz.com MÜKELLEF HAKKI (The right to taxpayer) Mükellef

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Autumn/Winter 213 Sonbahar/Kış 213 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 213 Yılı 4. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

E. Çına Bal V. Öztürk 5/2 (2013) 123-140

E. Çına Bal V. Öztürk 5/2 (2013) 123-140 Türkiye Muhasebe Standardı TMS - 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm Kapsamında Türev Ürünlerin Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Kullanımı: Forward Örneği Turkish Accounting Standards, IAS

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı