Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim"

Transkript

1 Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli yenilikler getirmiþtir. Bunlardan biri de belediyelerdeki denetim sisteminde yapýlan deðiþikliklerdir. Belediyelerin iþlem, eylem ve kararlarý üzerindeki yargý dýþý denetim türlerinden biri de belediye meclisi tarafýndan yapýlan denetimdir. Belediye faaliyetleri üzerindeki meclis denetimi 1580 sayýlý önceki Belediye Kanunu nda da mevcuttu. Ancak, yeni Kanun, Anayasa nýn 98 ve devamý maddelerinde düzenlenen TBMM nin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarýna Ýliþkin Düzenlemeleri de örnek alarak, belediye meclisinin belediye üzerindeki denetim, görev ve yetkisini yeniden düzenlemiþtir. Belediye meclisinin bilgi edinme, denetim yollarý, Belediye Kanunu nun 25. ve 26. maddelerinde düzenlenmiþtir. Buna göre, belediye meclisi, bilgi e- dinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu deðerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüþme ve gensoru yoluyla kullanýr (m.26). Ancak, belediyelerinin meclis üye sayýlarý ve üyeliklerin siyasi partiler arasýndaki daðýlýmý açýsýndan bu denetim yollarýnýn etkin ve verimli kullanýldýðýný söylemek güçtür. Bu çalýþmada, önce, Kanun da düzenlenen bilgi edinme ve denetim yollarýna iliþkin usul ve esaslar ana hatlarýyla verilecek; ardýndan da 1999 ve 2004 belediye seçim sonuçlarýna göre Denizli merkez ve ilçelerdeki belediye meclislerinin siyasi partiler açýsýndan sandalye daðýlýmlarý verilecektir. I. Belediye Meclisinin Bilgi Edinme Denetim Yollarý 1. Faaliyet raporunu deðerlendirme Faaliyet raporu, belediye baþkaný tarafýndan * PAÜ Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ** PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi yüksek lisans öðrencisi hazýrlanan ve belediyenin geçmiþ bir yýllýk iþleyiþi hakkýnda ayrýntýlý bilgilerin yer aldýðý rapordur de bu konu reisin senelik raporu (md.76) 5393 de faaliyet raporu olarak adlandýrýlmýþtýr (md.56) sayýlý Belediye Kanunu nun 56. maddesine göre, Belediye Baþkaný, 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesinin dördüncü fýkrasýnda belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programýna göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiþ performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleþme durumu ile meydana gelen sapmalarýn nedenlerini ve belediye borçlarýnýn durumunu açýklayan faaliyet raporunu hazýrlar. Faaliyet raporunda, baðlý kuruluþ ve iþletmeler ile belediye ortaklarýna iliþkin söz konusu bilgi ve deðerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayý toplantýsýnda belediye baþkaný tarafýndan meclise sunulur. Raporun bir örneði Ýçiþleri Bakanlýðý na gönderilir ve kamuoyuna da açýklanýr. Tancu SÖYLEYÝCÝ ** Yeni kanun, Anayasa nýn 98 ve devamý maddelerinde düzenlenen TBMM nin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarýna Ýliþkin Düzenlemeleri de örnek alarak, belediye meclisinin belediye üzerindeki denetim, görev ve yetkisini yeniden düzenlemiþtir. Kanun gereði belediye meclisi, belediye baþkanýný faaliyet raporu aracýlýðýyla denetlemekte ve bu denetim sonucunda meclisin takdirine göre belediye baþkaný hakkýnda yetersizlik kararý verilerek baþkan görevden düþürülebilmektedir. Baþkanýn görevden 59

2 Kentli Haklarý / Kent Hukuku düþürülmesi sonucunu doðuracak olmasý nedeniyle bu denetim yöntemi belediye meclisini belediye baþkaný karþýsýnda güçlü konuma getirmektedir. Ancak, az sonra görüleceði gibi yeni düzenlemelerle belediye meclisinin bu yetkisini kullanmasý (çeþitli gerekçelerle) güçleþtirilmiþtir. Belediye Kanunu nun 56. maddesi gereðince, meclisin nisan ayý mutat toplantýsýnda baþkanlýkça meclise sunulan faaliyet raporu üzerinde belediye meclisinin denetim süreci þu þekilde gerçekleþir: - Belediye baþkanýnca meclise sunulan bir önceki yýla ait faaliyet raporundaki açýklamalar, belediye meclis üye tam sayýsýnýn dörtte üç çoðunluðuyla yeterli görülmezse yetersizlik kararýyla görüþmeleri kapsayan tutanak, meclis baþkan vekili tarafýndan mahallin mülki idare amirine gönderilecektir (m. 26/4). Belediye baþkanýnýn faaliyet raporunun belediye meclisinde görüþülmesi sýrasýnda meclise baþkan vekili baþkanlýk e- der (m. 19/3). - Ýlgili belediye meclisinin belediye baþkaný hakkýnda aldýðý yetersizlik kararýna iliþkin dosya valinin konuya iliþkin gerekçeli görüþü eklenerek Danýþtay a gönderecektir (m.26/5). - Meclis tarafýndan alýnan yetersizlik kararý Danýþtay tarafýndan uygun görüldüðü takdirde belediye baþkaný, baþkanlýktan düþürülecektir (m.26/6). Belediye baþkanýnýn baþkanlýktan düþürül- Denetim komisyonu raporlarý belediye baþkaný üzerinde bir denetim aracý olarak kullanýlabilecektir. Denetim komisyonu raporu sonrasýnda verilecek gensoru ö- nergesinin mecliste 3/4 çoðunlukla kabulü ile a- lýnacak yetersizlik kararý ile belediye baþkaný hakkýnda düþürülme süreci baþlatýlabilir. 60 mesi sonucu ile karþýlaþýldýðýnda elbette beldenin uzun süre belediye baþkaný olmadan yönetilmesine izin verilmeyecektir. Bu durumu sona erdirmek ve yeni belediye baþkanýný belirlemek için Belediye Kanunu nun 45. maddesine göre iþlem yapýlacaktýr. Belediye baþkanýnýn toplantý dönemi baþýnda meclise çalýþma raporu sunmamasý düþürülme nedenidir ve böyle bir durumla karþýlaþýlmasý durumunda yukarýdaki süreç iþletilecektir. Faaliyet raporunun yetersiz bulunmasý için gerekli oran, 1580 sayýlý Kanun da, meclis üye tamsayýsýnýn 2/3 ü iken, yeni Kanun da bu oran 3/4 e yükseltilmiþtir. Söz konusu oransal artýþla belediye baþkaný belediye meclisi karþýsýnda güçlendirilmiþtir. Zira yetersizlik kararý vermek i- çin mecliste önemli bir uzlaþma aramak gerekecektir. 2. Denetim Komisyonu Denetim komisyonu, belediyenin bir önceki yýl gelir ve giderleri ile bunlara iliþkin hesap kayýt ve iþlemlerinin denetimi için oluþturulan bir heyettir. Denetim komisyonu, belediyenin gelir ve giderlerinin meclis tarafýndan denetlenmesi için öngörülen bir müessese olmasýna raðmen, uygulamada da denetim tanýmýndan beklenen a- maç yerine siyasi amaçlarý ön plana çýkaran bir denetim þeklinde kullanýlabilmektedir (Güngör, 2005, s.13). Denetim komisyonu, Kanun un 25.maddesinde düzenlenmiþtir. Kanun a göre, Ýl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayý toplantýsýnda belediyenin bir önceki yýl gelir ve giderleri ile bunlara iliþkin hesap kayýt ve iþlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasýndan gizli oyla ve üye sayýsý üçten az beþten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluþturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve baðýmsýz üyelerin meclisteki üye sayýsýnýn meclis üye tam sayýsýna o- ranlanmasý suretiyle oluþur. Komisyon, belediye baþkaný tarafýndan belediye binasý içinde belirlenen yerde çalýþýr ve çalýþmalarýnda kamu personelinden ve gerektiðinde diðer uzman kiþilerden yararlanabilir. Komisyon belediye birimleri ve baðlý kuruluþlardan her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir. Komisyon, çalýþmasýný kýrk beþ iþgünü içinde tamamlar ve buna iliþkin raporunu mart ayýnýn sonuna kadar meclis baþkanlýðýna sunar. Denetim komisyonu tarafýndan hazýrlanan ve meclis baþkanlýðýna sunulan raporun gündeme alýnmasý ve müzakere edilmesi sonucunda bu görüþmelerden çýkacak genel kanaatlere göre meclis üyeleri baþkana raporun sonuçlarýna iliþkin soru sorabilir veya konuyla ilgili genel görüþme talep edilebilirler. Bu anlamda denetim komisyonu raporlarý belediye baþkaný üzerinde bir denetim a- racý olarak kullanýlabilecektir. Denetim komisyonu raporu sonrasýnda verilecek gensoru önergesinin mecliste 3/4 çoðunlukla kabulü ile alýnacak yetersizlik kararý ile belediye baþkaný hakkýnda düþürülme süreci baþlatýlabilir. Ayrýca, konusu suç teþkil eden hususlarla ilgili olarak meclis baþkanlýðý tarafýndan yetkili mercilere suç duyurusunda bulunabilir. Kanun, denetim komisyonunun il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu nin üzerinde olan belediyelerde kurulabileceðini öngörmüþtür. Ancak, ülkemizdeki belediyelerin büyük çoðunluðu nüfusun altýndadýr nüfus sayýmýna

3 göre, Türkiye deki belediyelerin %80 i nüfusun altýndadýr (Belediye Kanunu Genel Gerekçe). Yine 2007 sayýmýna göre, 2600 belediyenin nüfusu (%81.03) in altýndadýr tarih ve 5747 sayýlý Kanun la nüfusu 2000 in altýnda kalan 862 belediyenin tüzel kiþiliði kaldýrýlmýþtýr. Bugün itibariyle, 16 büyükþehir belediyesi, 142 büyükþehir ilçe belediyesi, 65 il belediyesi, 750 ilçe belediyesi ve 1132 belde belediyesi bulunmaktadýr. Belde belediyelerinin tamamýna yakýn kýsmýnýn nüfusu in altýndadýr. Dolayýsýyla bu belediyelerde denetim komisyonu kurulamaz. Diðer bir ifade ile, belde belediyelerinin sayýsý toplam belediyelerin yaklaþýk %50 sini oluþturmaktadýr (Mahalli Ýdareler, 20008). 3. Genel görüþme Belediye mevzuatýna yeni girmiþ bilgi edinme ve denetim yollarýndan bir diðeri de genel görüþmedir sayýlý Kanun a göre belediye meclisinde genel görüþme yapýlabilmesi için, meclis üyelerinin en az 1/3 nin meclis baþkanlýðýna istekte bulunmasý ve bu talebin toplantýya katýlanlarýn salt çoðunluðu (m.22) tarafýndan kabul e- dilmesi gereklidir. Bu þartýn gerçekleþmesi durumunda belediyenin iþleriyle ilgili herhangi bir konuda genel görüþme yapýlabilir (m.26/3). Genel görüþmenin belediye baþkaný üzerinde doðrudan bir müeyyidesi yoktur. Ancak, tamamen etkisiz bir usul de deðildir. Genel görüþme ile kamuoyunun dikkatinin çekilmesi mümkün olduðu gibi muhalefetin gensoru önergesi vermesine de vesile olabilir. 4. Soru Kanun da düzenlenen bilgi edinme ve denetim yollarýndan bir diðeri de soru sorma yöntemidir sayýlý Kanun hükmüne göre, meclis üyeleri, meclis baþkanlýðýna önerge vererek belediye iþleriyle ilgili konularda sözlü veya yazýlý soru sorabilirler. Meclis üyeleri tarafýndan belediye baþkanýna yöneltilen soru (sorular) belediye baþkaný veya görevlendireceði kiþi tarafýndan sözlü veya yazýlý olarak cevaplandýrýlýr (m.26/2). Burada önemli olan husus sözlü veya yazýlý o- larak sorulan sorularýn belediye iþleriyle ilgili olmasýdýr. Meclis üyeleri belediye iþleriyle ilgisi olmayan konularda soru soramazlar. Meclis üyeleri tarafýndan belediye baþkanýna yöneltilen sorularýn hukuki sonuçlarýna iliþkin Kanun da bir hüküm yoktur. Örneðin, belediye baþkaný sorulan sorulara cevap vermez ise ya da verilen cevaplar meclis tarafýndan yeterli görülmez ise bunun yaptýrýmý ne olacaktýr? Týpký Anayasa da olduðu gibi yeni belediye kanununda bu konuda bir hüküm yoktur sayýlý önceki Belediye Kanunu nda belediye baþkanýnýn sorulan sorulara cevap vermek mecburiyetinde olduðu belirtilmesine raðmen (m.64) yeni Kanun da bu þekilde açýk bir hüküm bulunmamaktadýr. Hatta uygulamaya iliþkin kiþisel tecrübelerimizden de biliyoruz ki, birçok baþkan bu sorulara cevap vermemektedir. 5. Gensoru TBMM de uygulanan modele benzeyen gensoru yetkisi ile belediyenin yürütme organý olan belediye baþkanýnýn belediyenin genel karar organý olan belediye meclisince denetlenmesi a- maçlanmýþtýr. Gensoru ile yapýlacak denetimin sonucunda meclis tarafýndan belediye baþkanýnýn düþürülmesi ile sonuçlanacak yetersizlik kararý alýnabilmektedir. Ýki düzenleme arasýnda usul açýsýndan pek fark yoktur. Ancak, gensoru önergesi verme yetkisi ve meclis karar yeter sayýsý açýsýndan önemli fark vardýr. Yeni Kanun da baþkanýn düþürülmesi zorlaþtýrýlmýþtýr. Yeni düzenlemeye göre, meclis üye tam sayýsýnýn üçte biri oranýnda üyeler belediye baþkaný hakkýnda gensoru önergesi verebilir. Gensoru meclis üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðu ile gündeme alýnýr. Üç tam gün geçtikten sonra görüþülür. Gensoruya verilen cevaplar, meclis üye tam sayýsýnýn 3/4 çoðunluðuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararýyla görüþmeleri kapsayan dosya meclis birinci baþkan vekili, bulunmadýðý takdirde meclis ikinci baþkan vekili tarafýndan mülki makama gönderilir. Belediyenin bulunduðu ilin valisi dosyaya kendi görüþünü de ekleyerek gönderir. Yetersizlik kararý Danýþtay tarafýndan uygun görüldüðü takdirde, belediye baþkaný baþkanlýktan düþer. Danýþtay a Meclis üyeleri tarafýndan belediye baþkanýna yöneltilen sorularýn hukuki sonuçlarýna iliþkin Kanun da bir hüküm yoktur. Örneðin, belediye baþkaný sorulan sorulara cevap vermez ise ya da verilen cevaplar meclis tarafýndan yeterli görülmez ise bunun yaptýrýmý ne olacaktýr? Belediye baþkanýnýn gensoru önergesi ile düþürülmesi usulü, 1580 sayýlý Belediye Kanunun da da düzenlenmiþtir (m.61). Ýki düzenleme arasýnda önemli bir farklar vardýr. Önceki kanunda meclis üyelerinin her birinin gensoru önergesi verebileceði, meclis üye tam sayýsýnýn çoðunluðu ile gündeme alýnacaðý; yapýlan görüþmelerde baþkan ya da görevlendireceði kiþinin verdiði cevaplar meclisçe yeterli görülmez ise, gensoruya geçileceði; meclis üye tam sayýsýnýn 2/3 sinin güvensizlik oyu vermesi halinde baþkanýn düþmesine iliþkin prosedürün iþletileceði hükme baðlanmýþtýr. 61

4 Kentli Haklarý / Kent Hukuku 26. maddede gensoru ile ilgili olarak açýkça belirtilmese de gensorunun, ayný maddede düzenlenen soru, genel görüþme gibi denetim yollarýnda olduðu gibi belediye iþleri ile ilgili olmasý gerektiði açýktýr. Bu sebeple belediye baþkanýný yýpratmak, zor duruma düþürmek amacýyla ve kiþisel çekiþmeler nedeniyle verilmiþ olan gensoru, hukuka uygun kabul edilemez. Meclis baþkanlýðýna verilen gensoru önergesinin gündeme alýnabilmesi için meclis kararýna gerek bulunmaktadýr. Bu karar bir bakýma önergenin ön kabulü anlamýna gelmektedir. 22. maddeye göre gensoru önergesi, meclis üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðunun oyu ile gündeme alýnýr ve üç tam gün geçmedikçe görüþülemez. Meclis üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðunun kararýyla gündeme alýnmayan gensoru ö- nergesine dayanarak belediye baþkaný hakkýnda yetersizlik kararý verilemez. Gensorunun gündeme alýnmasýnýn üzerinden üç tam gün geçmedikçe cevaplandýrýlmasý ve ü- zerinde görüþme yapýlmasý Danýþtay a göre bir þekil sakatlýðýdýr. Buna karþýlýk gensorunun gündeme alýnmasýnýn üzerinden üç tam gün geçmemesine raðmen, belediye baþkanýnýn kendi iradesi ile gensoruyu cevaplamak istediðini açýkça beyan etmesi halinde üç tam gün geçmeden cevap verilmiþ olmasý, toplantýyý geçersiz kýlmamaktadýr. Gensorunun gündeme alýnmasýnýn üzerinden üç tam gün geçmemesine raðmen, belediye baþkanýnýn kendi iradesi ile gensoruyu cevaplamak istediðini a- çýkça beyan etmesi halinde üç tam gün geçmeden cevap verilmiþ olmasý, toplantýyý geçersiz kýlmamaktadýr. 62 Faaliyet raporuna ve gensoruya iliþkin verilen cevabýn meclis tarafýndan üye tam sayýsýnýn 3/4 çoðunluðu ile kabul edilmemesi sonucunda alýnacak yetersizlik kararlarýnýn Danýþtay tarafýndan mutlaka onaylanacaðýna dair hüküm veya þart yoktur. Bu nedenle gensoru yöntemi ile gerçekleþtirilecek olan denetimin a- macýna uygun iþleyebilmesi için gensoru konusu edilen konularýn somut, gerçek belge ve bilgiye dayalý olmasý gerekir. Meclisin sahip olduðu bu yetki, kamu yararýnýn dýþýnda, kiþisel veya siyasi çekiþmelerde intikam alma aracý olarak kullanýlmamalýdýr (Akyýlmaz, 2005: 8). II. Denizli deki Belediye Meclisleri Üyelerinin Partilere Göre Daðýlýmý Çalýþmanýn bu bölümünde, 1999 ve 2004 mahalli idareler seçimlerine göre, Denizli il merkezinde ve ilçelerde bulunan belediye meclis ü- yeliklerinin siyasi partilere göre daðýlýmý grafikler halinde tespit edilecektir. Söz konusu grafikler Devlet Ýstatistik Enstitüsü nün verilerinden yararlanýlarak hazýrlanmýþtýr. 1. Denizli (merkez) Belediye Meclisinin Yapýsý Tablo 1 Tablo 2 Tablo 1 de 1999 yýlý seçimlerine göre Denizli (merkez) Belediye Meclisi üyelerinin iktidar ve muhalefet olarak daðýlýmý görülmektedir. Bu dönemde Belediye Meclis üyeliklerinin %70 i muhalefet partilerine, %30 u baþkanýnýn partisine a- ittir. Diðer bir ifade ile, baþkanýn partisi azýnlýk durumundadýr. Bu durumda belediye baþkanýnýn muhalefetin onayýný almadan meclisten bir karar çýkartmasý mümkün deðildir. Yine, büyük çoðunluðu elinde bulunduran muhalefetin baþkan hakkýnda yetersizlik ya da gensoru usulüyle baþkaný görevden düþürmeleri mümkündür. Tablo 2 de 2004 seçimleri sonuçlarýna baktýðýmýzda ise meclis çoðunluðunun belediye baþkanýnýn lehine olduðu ve meclis kararlarýnda üstünlük elde ettiði görülmektedir. Çünkü, meclis üyeliklerinin %76 sý baþkanýn partisine, %24 ü i- se muhalefete aittir. Dolayýsýyla, muhalefet partilerinin baþkan hakkýnda görevden düþürme kararý almalarý mümkün deðildir. 2. Denizli Merkez Ýlçeye Baðlý Belde Belediye Meclislerinde Üyeliklerin Daðýlýmý 2004 mahalli idareler seçim sonuçlarýna göre, Denizli il merkezinde olmakla birlikte, Denizli

5 Belediyesi nden ayrý olarak kurulmuþ olan belediyelerin meclis üyeliklerinin partilere göre daðýlýmý tablo 3 te gösterilmiþtir. 1 Tablonun altýnda belediye baþkanlarýnýn üyesi partiler gösterilmiþtir. Tabloya göre, meclis üyeliklerinin daðýlýmýnda (Pamukkale Belediyesi hariç), muhalefet partilerinin baþkaný düþürmek için Kanun da öngörülen 3/4 çoðunluða ulaþmalarý oldukça zordur. Tablo 5 Tablo 3 3. Acýpayam, Tavas, Çal Ýlçe ve Ýlçeye Baðlý Belde Belediye Meclislerinde Üyeliklerin Daðýlýmý 2004 yerel yönetim seçim sonuçlarýna göre, Acýpayam, Tavas, Çal ilçe ve ilçeye baðlý belde belediye meclislerinde üyeliklerin daðýlýmý tablo da gösterilmiþtir. Tablo larýn altýnda belediye isimleri ve belediye baþkanlýðýný hangi partinin aldýðý gösterilmiþtir. Ayrýca, tablolardaki veriler incelendiðinde muhalefet partilerin mensup üyelerin belediye baþkaný aleyhine alýnacak yetersizlik kararý için Kanun da öngörülen çoðunluða ulaþmalarý oldukça zor görünüyor. Tablo 6 4. Belediye Meclisinde Baþkanýnýn Partisinin Azýnlýkta Olduðu Belediyeler Bazý belediyelerde, belediye baþkanýnýn partisi a- zýnlýkta kalmýþtýr. Diðer bir ifade ile, belediye baþkanýnýn partisinin üye sayýsý muhalefet partilerinin üye sayýsýndan daha az durumdadýr. Tablo 7 de belediye baþkanýnýn partisinin azýnlýkta kaldýðý belediyelere örnekler verilmiþtir. Ancak, tablonun incelenmesi halinde görülecektir ki, bazý belediye meclislerinde muhalefet partilerinin sandalye sayýsý baþkanýn partisinin sandalye sayýsýndan fazla olmasýna raðmen, Kanun da öngörülen 3/4 çoðunluða ulaþmadýðý için baþkanýn gensoru önergesi ile düþürülmesi mümkün deðildir. Tablo 4 Tablo 7 1 Tablo 3 te gösterilen 21 adet belediye, Denizli il merkezinde kurulmuþ olan belediyelerdir. Ancak, Belediye Kanunun 11. maddesi uyarýnca, tarihli müþterek kararname ile bu belediyelerin tüzel kiþiliði kaldýrýlarak Denizli Belediyesi sýnýrlarýna katýlmasýna karar verilmiþtir (Sezer, 2007: 160). 63

6 Kentli Haklarý / Kent Hukuku 5. Belediye Baþkanýnýn Baðýmsýz Olduðu Belediyelerde Meclis Üyeliklerinin Daðýlýmý Yukarýda, baþkanlýðýný belli bir siyasi partiye mensup kiþilerin kazandýðý belediye meclislerinin yapýlarý analiz edilmeye çalýþýldý. Tablo 8 de baðýmsýz belediye baþkanlarýnýn bulunduðu belediye meclislerinin sandalye daðýlýmý gösterilmiþtir. Bu belediyelerin de tablo 7 de gösterilmesi mümkündür. Ancak, Türkiye deki yerel demokrasi hakkýnda bir fikir vermesi açýsýndan bu belediyeler ayrý bir tablo olarak düzenlenmiþtir. Tablo 8 de de görüleceði üzere, merkez ilçeye baðlý Pamukkale ve Buldan ilçesine baðlý Yenicekent belediyelerinde baþkanlýðý baðýmsýz adaylar kazanmýþtýr. Ancak, meclis üyelikleri AKP ve DYP arasýnda paylaþýlmýþtýr. Pamukkale Belediye Meclisi nin üyelerinin tamamý AKP nin üyesidir. Yenicekent Belediye Meclisi nin 3 üyesi AKP, 6 ü- yesi DYP ye üyedir. Bu tabloya göre, her iki mecliste de baþkanýn durumu oldukça zordur. Gerek meclis denetim yollarýnýn iþlerliði açýsýndan ve gerekse belediye meclisinin genel karar alma süreçleri açýsýndan belediye baþkaný tamamen muhalefet partilerinin oylarýna muhtaçtýr. Sonuç Tablo yýlýnda yürürlüðe giren 5393 sayýlý Belediye Kanunu belediyelerin denetimine iliþkin ö- nemli deðiþiklikler yapmýþtýr. Kanun koyucu, A- nayasa nýn 98. maddesinde düzenlenen TBMM nin bilgi edinme ve denetim yollarýna iliþkin düzenlemeden esinlenerek, belediye meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarýný yeniden düzenlemiþtir. Ancak, belediye meclisinin denetim yetkilerini kullanmasýna iliþkin alacaðý kararlarda 3/4 gibi yüksek bir karar yeter sayýsýnýn öngörülmüþ olmasý ve gerekse belediye meclislerindeki sandalye daðýlýmlarý bu müessesenin etkin ve verimli kullanýlmasýný engellemektedir. Kaynakça ÖNER Þerif, Yeni Mevzuat Çerçevesinde Türkiye de Belediye Yönetimi, Nobel Yayýnlarý, AKYILMAZ, Bahtiyar, Yerel Yönetimlerin Seçilmiþ Organlarýnýn Yargý Yolu ile Organlýk Sýfatlarýnýn Sona Ermesi, Danýþtay Sempozyumu, 2005, Ankara. GÜNGÖR, H., Belediye Meclisi Ýhtisas ve Denetim Komisyonunun Oluþturulmasý ve Çalýþmasý, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Kasým 2005, S. 11, s SEZER, Yasin, Belediyelerde Birleþme ve Katýlma Uygulamalarý, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazýlar-II Uygulama, (Ed: Hüseyin Özgür-Muhammet Kösecik), Nobel yayýnlarý, 2007, s Akýllý olmak bir þey deðil. Mühim olan o aklý yerinde kullanmaktýr. Descartes *** Hatayý açýkça görmek insaný harekete geçirir. Ýnsan ancak düþtüðünü fark ederse ayaða kalkabilir. Alex Carrel 64

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Belediyenin Organları

Belediyenin Organları Belediyenin Organları Belediye meclisi MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Parlamento Hukuku Açýsýndan Baþkanlýk Divaný nýn Konumu, Görevleri ve Yetkileri 1. Giriþ Hamit Eþen * Demokratik temsil esasýna dayanan yönetim biçimlerinin ilk akla getirdiði kurum, özgür ve adil seçimlerle

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri 5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri Nuri SEZGÝN * Finansman yapýsý yürürlükteki kanunlarla devam etmek durumunda kalmýþtýr. Bunun sonucu mahalli idarelerin yetki ve görevleri bunlara paralel giderlerinde

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Türk Anayasalarýnda Cumhurbaþkaný Seçimi Ýbrahim Halil Tavaþ * 1. Giriþ Ülkemizde hemen her Cumhurbaþkaný (Cbþk.) seçimi siyasi ve hukuki tartýþmalarýn odaðýnda yapýlagelmiþtir. Ancak 11. Cbþk. seçimleri

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu 1. Giriþ Ýzzet Eroðlu* Türkiye Büyük Millet Meclisi nin (TBMM) görev ve yetkilerinin düzenlendiði Anayasanýn 87. maddesinde kanun yapma görev ve yetkisini müteakiben

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Erenler Mahallesi 1085 Sokakta Bulunan Parka İsim

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

92 Sayý: 6 Temmuz-Aðustos-Eylül Anayasasý ve 44 sayýlý Anayasa Mahkemesi Kanununda Toplantý ve Karar Nisabý 1961 Anayasasýnýn hazýrlýk çal

92 Sayý: 6 Temmuz-Aðustos-Eylül Anayasasý ve 44 sayýlý Anayasa Mahkemesi Kanununda Toplantý ve Karar Nisabý 1961 Anayasasýnýn hazýrlýk çal Anayasa Mahkemesi Baþkanlýðý Seçiminde Toplantý ve Karar Nisabý Doç. Dr. Kemal Baþlar * 1. Giriþ Bu çalýþmanýn konusu, Anayasa Mahkemesi Baþkaný sayýn Tülay Tuðcu nun 12 Haziran 2007 tarihinde yaþ haddinden

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER makale - 3 Av. Ertan ÝREN ÇMÝS Uzman Avukatý ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER I. Anayasa Mahkemesi, 26 Þubat 2003 tarih

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 4. Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarý

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 4. Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarý . ISBN: 975-19-3752-3 KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 4 Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Temmuz 2004 Ýþyeri Açma ve

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1-2014 Yılına Ait Denetim Komisyonu Raporu 2- Seçimlerin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 510)

TBMM (S. Sayısı: 510) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 510) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Samsun Milletvekili Suat Kılıç, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44 Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/2008 12:44 1. Ýþletmenin sahip olduðu ekonomik deðerler aþaðýdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Gelirler B) Karlar C Varlýklar D) Sermaye

Detaylı

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU*

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* 4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* I. GÝRÝÞ 1475 sayýlý Ýþ Kanununu deðiþtiren 4857 sayýlý Ýþ Kanununun md. 53/2 de yýllýk ücretli izin

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk, Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝMAR PLANI UYGULAMALARI PANELÝ 5 Kasým 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýmar Planý Uygulamalarý Paneli ISBN: 978-9944-89-874-4

Detaylı

makale - 1 Giriþ Alpay HEKÝMLER Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Araþtýrma Görevlisi

makale - 1 Giriþ Alpay HEKÝMLER Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Araþtýrma Görevlisi makale - 1 Alpay HEKÝMLER Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Araþtýrma Görevlisi 1973 yılında Almanya - Günzburg'da do mu tur. 1992 yılında Uluda Üniversitesi Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri

Detaylı

VERGÝ HUKUKUNDA ZAMANAÞIMI Salý, 16 Aralýk 2014

VERGÝ HUKUKUNDA ZAMANAÞIMI Salý, 16 Aralýk 2014 VERGÝ HUKUKUNDA ZAMANAÞIMI Salý, 16 Aralýk 2014 Taþpýnar Muhasebe GÝRÝÞ, özel hukukta olduðu gibi kamu hukukunda da önemli yeri olan bir kurumdur. nýn kanunlarla düzenlenmiþ olmasýnýn nedeni kamu yararý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Kanun Numarasý: 4562

Kanun Numarasý: 4562 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý:

Detaylı

Adalet Ýlkesi Iþýðý Altýnda Vergide Tarhiyat Uygulamasýnýn Sorunlarý Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/12/524 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212)

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

Elit Grup. iii) Uzlaþma toplantýsý yapýlmýþ ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi geçmemiþ,

Elit Grup. iii) Uzlaþma toplantýsý yapýlmýþ ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi geçmemiþ, 2007-48 Özel Uzlaþma Sirküler Numarasý : Elit - 2007/48 Özel Uzlaþma 1) GENEL BÝLGÝ: Hükümetin, Þubat ayý baþýnda TBMM'ye sunduðu özel bir uzlaþmaya iliþkin kanun tasarýsý TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilm

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ELEKTRÝK PÝYASASI ÝÇÝN ÖZELLEÞTÝRME ÖNERÝLERÝ TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 3 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı