AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM - ARALIK 2010 / Sayý: 50 HAYVAN SAÐLIÐI VE REFAHI YASALARI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ AB Veteriner mevzuatýna uyumu Hayvan Saðlýðý ve Hayvan Refahý Yasa Tasarýlarý Bakanlar Kurulu tarafýndan onaylanýp Meclise sevk edildi. Temel olarak bu yasalar ile insan ve hayvan saðlýðýnýn gözetilmesi, ekonomik zararýn minimuma indirilmesi, tüketicinin korunmasý ve verimliliðin artýrýlmasý hedefleniyor. Yasalarýn uygulanmasýna yönelik Tüzük çalýþmalarý ise Ekim ve Kasým tarihlerinde gerçekleþen uzman ziyaretleri ile devam etti. Hayvan Saðlýðý Yasasý'na iliþkin TSE hastalýklarýnýn kontrol ve eradikasyonu kavram belgesi ve tüzük taslaðý çalýþýldý. Ayrýca kuþ gribi ve Newcastle gibi kümes hayvanlarýnýn hastalýklarýnýn kontrolü ve izlenmesini hedefleyen yeni bir taslak hazýrlandý. Bu dönemde Tüzük taslaðý hazýr olan Brusella hastalýðýna iliþkin, konunun hassasiyeti de dikkate alýnarak Tüzüðün sahada uygulanmasýna yönelik önemli konularda detaylý bir çalýþma yapýldý. Hayvan Saðlýðý Yasa tasarýsýnýn onaylanmasýnýn ardýndan ivedi olarak yürürlüðe girmesi hedefleniyor. Hayvan Refahý Yasa Tasarýsý altýnda ise, hayvanlarýn kesilmeleri, öldürülmeleri ve taþýnmalarý esnasýnda korunmalarýný hedefleyen Tüzük taslaklarýnda bir takým önemli düzenlemeler yer aldý. Bu düzenlemelere göre, özellikle hayvanlarýn öldürülmesine iliþkin bazý geçiþ dönemleri belirlendi, bu süreçte bazý önemlerin alýnmasý öngörüldü. Buna göre, bu alanda görev alacak kiþilerin Veteriner Dairesi tarafýndan en az 3 sene deneyim þartý ile sertifikalandýrýlmasý, ayrýca kesim yapýlan mezbahalarýn ekipmanlarýný, helal kesim dâhil olmak üzere belli bir süre sonunda uygun standartlara getirmeleri öngörüldü. Son olarak veteriner halk saðlýðýna iliþkin hazýrlanan Veteriner Hizmetleri Yasa Taslaðýnýn uygulanmasýna yönelik Tüzük çalýþmalarý devam etti. Hayvansal orijinli ürünlerin hijyen kurallarýna iliþkin, süt ürünlerine yönelik yapýlan çalýþmada, geleneksel üretim yapan küçük süt iþletmelerine istisnalar saðlandý. Ayný zamanda süt üreticileri iki gruba ayrýlarak istisnalar bu þekilde tanýmlandý. Hayvansal Kökenli Gýda Maddelerini Etkileyen Zoonozlara Yönelik Önlemlerin Düzenlendiði Tüzük ve mikrobiyolojik kriterler Tüzüðü çalýþmalarýnýn devam etmesi öngörülüyor. TARIM YASA VE POLÝTÝKALARI ÝLE ÝLGÝLÝ AB UYUM ÇALIÞMALARI SÜRÜYOR Avrupa Birliðinde en önemli politikalardan biri olan Ortak Tarým Politikasýna uyum saðlanmasý ve AB düzeyinde de sürekli deðiþim gösteren tarým politikalarýnýn ülkemizde uygulanabilmesi, önemli yasal reformlar ve teknik kapasitenin oluþturulmasý ile mümkün olabilecektir. Tarým ve Kýrsal Kalkýnma alanýnda bir süreden beri devam eden AB uyum çalýþmalarý somut hedeflere ulaþýlmasý hedefi ile devam ediyor Ekim 2010 ve 3 12 Kasým 2010 tarihlerinde ve diðer uzman ziyaretlerinde özellikle Tarým ve Kýrsal Alanlara Destek Yasa Taslaðýnýn deðiþik bölümleri ayrý ayrý ele alýnarak Tarým Bakanlýðýnýn ilgili kurum temsilcileri ile incelendi. Ayrýca, Yasa çerçevesinde hazýrlanan doðrudan ödemelere iliþkin Ana Gereklilikler ve Kontroller Tüzük taslaklarý da teknik açýdan incelenerek son hali verildi. Taslak Yasanýn yasal formatý ayrýca Merkezi Mevzuat Dairesi ile gerçekleþen toplantýda düzenlendi. Ayrýca etkilenecek diðer mevzuat incelenerek deðiþiklik yasalarý sonlandýrýldý. Kýrsal Kalkýnma alanýnda özellikle eðitim ve kapasite artýrma çalýþmalarý devam etti. Mali Yardým projesi kapsamýnda görev yapmakta olan Kýrsal Kalkýnma Ekibinin desteði ile hazýrlanan Kýrsal Kalkýnma Planýnýn güncellenmesi ve burada belirlenen Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 önlemlerin hayata geçmesi ile ilgili detaylý çalýþmalar karþý alýnacak önlemleri gerçekleþtirmek ve uygulmak için gerekli olan etkili idari çerçeveyi saðlamayý ve gerçekleþti. Tarýmsal ödemelerin bir çatý altýnda sürdürülebilir geliþimi teþvik etmeyi, ayrýca çevre yapýlmasý hedefiyle devam eden çalýþmalar ise Aralýk sektöründeki AB politikalarý ve müktesebatý ile uyumu itibarý ile sonlandýrýlan ödeme akýþ þemalarý ile önemli saðlayacak gerekli ek tüzükler için, yasal temeli bir aþama kaydetti. Bu alandaki çalýþmalarýn 2011 saðlamayý amaçlamayan Çevre Yasa Tasarýsý, Kasým yýlýnda hýzla hayata geçmesi hedefleniyor da 1. AB Uyum Paketi kapsamýnda Bakanlar Kurulu tarafýndan onaylanarak KKTC Cumhuriyet TARIMSAL MÜCADELE VE KARANTÝNA YASA Meclisi Alt Komitesi'ne sevk edildi. TASLAÐI SONLANDIRILDI Bu yasa, AB gerekliliklerinin yanýnda, KKTC'nin AB bitki saðlýðý mevzuatý uyum çalýþmalarý þartlarýna göre ayarlanan hükümleri de içeren, her çevre doðrultusunda, Ekim- Aralýk dönemi içerisinde zararlý alt sektörünün temel sorumluluk ve zorunluluklarýný organizmalar ve bitki koruma ürünleri ile ilgili ortaya koymaktadýr. Çevre Yasa Tasarýsý ayný zamanda, çalýþmalarda önemli geliþmeler kaydedildi. Tarýmsal her sektörün yönetimindeki yetkili makamlarý ve Mücadele ve Karantina Yasa Taslaðý sonlandýrýlarak onlarýn yetkileri ile özel hükümlerini düzenleyen genel danýþma süreci baþlatýldý ve hukuki görüþ alýnmak üzere politikalarý ve prensipleri detaylandýrmaktadýr. Merkezi Mevzuat Dairesi'ne gönderildi. Bu yasa ile bitki ve bitkisel ürünlerde zarar yapan hastalýk ve zararlýlarýn E N D Ü S T R Ý Y E L K Ý R L Ý L Ý K K O N T R O L dýþ karantina önlemleri ile ülkeye giriþinin önlenmesi, SEKTÖRÜNDEKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM ülkede mevcut hastalýk ve zararlýlarla gerekli EDÝLDÝ mücadelenin yapýlmasý ve iç karantina yöntemi ile Endüstriyel Kirlilik Kontrol sektörüne iliþkin olarak yayýlmasýnýn önlenmesi hedefleniyor. gerçekleþtirilen çalýþmada, Endüstriyel Kirlilik Kontrol Tüzüðünün taslak olarak hazýrlanmasý, baþvuru Bu dönem içerisinde ayrýca Tarýmsal Mücadele ve belgelerinin içeriðinin belirlenmesi, prosedürlerin Karantina Tüzük taslaðý, Patates Kanseri Hastalýðý geliþtirilmesi ve Büyük Yakma Tesisleri Tüzüðü'nün Kontrol Tüzük taslaðý, Patates Kist Nematodu Kontrol hazýrlanmasý hedeflendi. Tüzük taslaðý çalýþma grubu tarafýndan görüþüldü ve AB Bu baðlamda, Büyük Yakma Tesislerine yönelik tüzük yasalarý doðrultusunda gerekli düzenlemeler yapýldý. çalýþmalarý sonlandýrýldý, kavram belgesi ve uyum Bitki koruma ürünleri alanýnda Bitki Koruma Ürünleri tablosu hazýrlandý. Hazýrlanan tüzüðün diðer ilgili Yasa taslaðý yapýlan teknik ve hukuki görüþmeler kurum ve kuruluþlardan görüþ alýnmak üzere ýþýðýnda hazýrlandý. Bu yasa çerçevesinde öngörülen danýþmanlýk sürecinin 2011 yýlýnda baþlatýlmasý Bitki Koruma Ürünleri Etiket Tüzük taslaðý, Bitki planlandý. Koruma Ürünleri Reklam Tüzük taslaðý, Bitki Koruma Bu sektörün diðer öncelikleri arasýnda yer alan Ürünlerinin Yetkilendirilmesi için Baþvurularýn Teslimi, Endüstriyel Kirlilik Kontrol Tüzüðü çalýþmalarýna Ýþlenmesi ve Deðerlendirilmesi Tüzüðünün ilk taslaðý ve devam edildi ve tüzüðün 2011 yýlý içerisinde baþvuru formlarý hazýrlýklarý devam etti. Bitki Koruma tamamlanmasý hedeflendi. Ürünleri kullanýmý konusunda çiftçilerin görüþlerinin göz önünde bulundurulmasý hedefi ile Bitki Koruma Yine ayný çalýþma kapsamýnda, Endüstriyel Kirlilik Ürünlerinin kullanýmý ile ilgili anket taslaðý üzerinde Kontrol sektörünün bir diðer önceliði olan Denetleme çalýþýldý. Bitki Koruma Ürünleri ile ilgili + ve listeler Tüzüðü hazýrlandý. Denetleme Tüzüðünün danýþmanlýk hazýrlandý ve Bitki Koruma Ürünleri ile ilgili iyi tarým sürecinin baþlatýlmasý, denetçilerin eðitilmesi ve pilot uygulamalarý formatýnda bir veri tabaný oluþturulup veri uygulamanýn yapýlmasý da 2011 yýlýndaki hedeflere giriþlerine baþlandý. eklendi. Son olarak tarým ilaçlarýnýn alýntýlarý alanýnda da maksimum kalýntý limitleri ile ilgili planlama yapýldý ve DOÐAL HAYATI KORUMAYA YÖNELÝK bitkisel ve hayvansal orijinli gýda ve yemlerde bulunan OLARAK ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Maksimum kalýntý limitleri ile ilgili çalýþma baþlatýldý. Çevre Yasa Tasarýsý kapsamýnda biyolojik çeþitliliðin Bitki saðlýðý baþlýðýndaki çalýþmalarýn 2011 yýlýnda tarým korunmasý bölümünde yer alan tüzük çalýþmalarýna ilaç kalýntýlarý ve tohum ve üretim materyalleri devam edildi. Bu tüzükler, AB Çevre sektöründe yer baþlýklarýnýn eklenmesiyle devam etmesi öngörülüyor. alan Habitat Direktifi ve Kuþlar Direktifine uyum saðlamayý amaçlamaktadýr. AB UYUM PAKETÝ ÇERÇEVESÝNDE ÇEVRE Habitat Direktifi temel alýnarak yapýlan teknik YASASI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ çalýþmalar neticesinde deniz ortamlarý da dahil olmak Çevre Yasa Tasarýsý, KKTC'deki çevresel ve doðal üzere koruma altýndaki flora ve fauna ile ilgili yapýlacak kaynaklara yönelik tehtidleri dikkate alan yeni bilimsel bilimsel araþtýrma faaliyetlerinin izinlendirme kural ve anlayýþa göre, çevresel tehtidleri iþaret eden ve bunlara yönetmlere iliþkin tüzük çalýþmasý tamamlandý. Ayrýca Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 ilgili kurum ve kuruluþlara eðitimler verildi. Tüzüðün sürülmesi veya kullanýlmasýna iliþkin ihtiyat ilkesine kurumlardan alýnacak olan görüþler ile tamamlanarak baðlý kimyasal madde üreticisi, ithalatçýsý veya Baþsavcýlýða sevk edilmesi hedeflenmektedir. kullanýcýsýný sistematik olarak kontrol etmek ve kayýt Diðer tüzüðe iliþkin olarak ise Nesli Tükenmekte Olan altýna almak için oluþturulacak olan yasal bir Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararasý düzenlemedir. Ticaretinin Düzenlenmesi ve Kontrol Edilmesi ile ilgili Bu çerçevede ilgili kurum ve kurluþlara yasa hakkýnda kural ve yöntemlere iliþkin tüzük çalýþmalarý Kuþlar eðitim çalýþmasý yapýldý ve daha kapsamlý eðitim Direktifine uyumlu olarak devam etti. Söz konusu çalýþmasýna da 2011 yýlýnda devam edilmesi kararý tüzüðün 2011 yýlý içinde tamamlanmasý alýndý yýlýnda danýþmanlýk sürecine çýkýlmasý beklenmektedir. hedeflenen çalýþmalarda yasa taslaðýna iliþkin kavram belgesi ve uyum tablosu da hazýrlandý. HAVA KALÝTESÝ TÜZÜÐÜ TAMAMLANDI Hava Kalitesi Yönetimi alanýnda KKTC için ilk öncelik TÜKETÝCÝNÝN KORUNMASI VE ÜRÜN olan Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi ve kardeþ G Ü V E N L Ý Ð Ý M E V Z U AT I Ý L E Ý L G Ý L Ý direktifine uyumlu Hava Kalitesinin Deðerlendirmesi ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ ve Yönetimi Tüzüðü tamamlandý. 40/2003 sayýlý Tüketicileri Koruma Yasasý kapsamýnda Tamamlan tüzük, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýna hazýrlanan Devre Tatil ve Sözleþmeler Haksýz Koþullar gönderilerek gerekli görüþler alýndý yýlýnýn ilk Tüzük taslaklarý ile ilgili çalýþma gerçekleþtirildi. Söz aylarýnda Baþsavcýlýk ve Merkezi Mevzuat Dairesinin konusu çalýþmada, hazýrlanan tüzük taslaklarýnýn son görüþünün alýnabilmesi için söz konusu kurumlara þekilleri ile ilgili Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý gönderilmesi planlandý. bünyesinde oluþturulmuþ olan tüketicinin korunmasý STRATEJÝK ÇEVRESEL DEÐERLENDÝRME çalýþma grubu ve ilgili AB uzmaný deðerlendirmeler (SÇD) ÇALIÞMALARINA DEVAM EDÝLDÝ yaparak hangi hususlarda deðiþiklik yapýlmasý Ülkemiz için yeni bir kavram olan Stratejik Çevresel gerektiðine karar verildi. Bu çalýþma sonucunda Deðerlendirmenin amacý her türlü politika, plan ve belirlenen hususlarýn çalýþma grubu tarafýndan programýn hazýrlanma aþamasýnda, çevresel yönden deðiþtirilmesine ve tüzük taslaklarýna nihai þekillerinin deðerlendirilmesi ve çevre üzerideki olasý etkilerinin verilmesi konusunda hem fikir olundu. Ayrýca, bu tüzük belirlenmesini saðlayan yeni bir yaklaþým ve uygulama taslaklarýnýn madde madde üzerinden gidilerek, alanýdýr. uygulama noktasýnda ne gibi konulara dikkat çekilmesi Bu baðlamda, ekonomik, sosyal ve fiziki nitelikteki her türlü politika, plan ve programýn çevresel gerektiðine de deðinildi. Ekim ayýnda yapýlan deðerlendirmeye tabi olmasýnýn saðlanmasý, karar çalýþmaya ek olarak, Aralýk ayýnda bu iki tüzüðün verme mekanizmasýnýn deðiþik aþamalarýnda yerel ve uygulamasýna yönelik bir diðer çalýþma düzenlenerek merkezi yönetim seviyesinde halkýn katýlýmýný konu ile ilgili uzman tarafýndan detaylý bilgi aktarýldý. saðlayacak yeni bir sistemin oluþturulmasý, yeni bir Ekim ayýnda Fasýl 28 Tüketicinin ve Saðlýðýn mevzuat hazýrlanmasý ve böylece Stratejik Çevresel Korunmasý kapsamýnda yapýlan bir diðer çalýþma ise Deðerlendirmenin devletin tüm ekonomik sosyal ve ürün güvenliði konusunda oldu. Ürün güvenliði fiziki politika oluþturma, planlama ve programlama süreçlerini tamamlayýcý parçasý haline getirmesi çalýþma grubu ve Ticaret Dairesi bünyesinde piyasa hedeflenmektedir. gözetim memurlarýndan oluþan bir grubun katýlýmý ile Yapýlan çalýþmalar çerçevesinde strateji metni bu çalýþma gerçekleþtirildi. Çalýþmanýn temel amacý tamamlanarak ilgili kurumlara gönderildi ve pilot proje ürün güvenliði mevzuatýnýn uygulamasýna yönelik, için teknik uygulama metodu þartnamesi hazýrlandý. piyasa gözetim teknikleri ve stratejileri ile ilgili AB Eðitim ihtiyaçlarýnýn belirlenmesi için ilgili kurumlar uzmaný tarafýndan bilgi aktarýmý yapýlmasý idi. ile görüþmeler tamamlandý ve 2011 yýlý içinde Çalýþmada, piyasa gözetimi açýsýndan teknik donaným tamamlanmasý hedeflenen Politika Metninin ön taslak ve kurumsal kapasite ihtiyaçlarý ile temel piyasa çerçevesi hazýrlandý. gözetim stratejileri deðerlendirildi. Ürün güvenliði konusunda Kasým ayýnda da mevzuat T A S L A K K Ý M Y A S A L L A R Y A S A S I çalýþmalarýna devam edildi. Ürün Güvenliði Yasa ÇALIÞMALARINA DEVAM EDÝLDÝ Taslaðýnýn son hali son taslaðý çalýþma grubu tarafýndan Taslak Kimyasallar Yasasý, ülkemizde kimyasal sonlandýrýldý ve son taslak madde madde uzmanlarla maddelerin insan saðlýðý ve çevre üzerinde olumsuz beraber incelenerek düzenlenmesi gereken konular etki yapmayacak bir þekilde üretilmesi, piyasaya belirlendi. Bu çalýþma sonucunda Ürün Güvenliði Yasa Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 Taslaðýna son deðiþiklikler eklendi. Ayrýca ürün BANKACILIK ÝLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞMALAR güvenliði mevzuatýnýn uygulamasýna yönelik bir DEVAM EDÝYOR bilgilendirme aðýnýn oluþumu ile ilgili uzmanlar Mali Hizmetler faslýnýn Bankacýlýk bölümü ile ilgili tarafýndan bilgi verildi. Kasým ayýnda düzenlenen çalýþmada, ilk olarak Bankalar Yasasý ele alýndý ve AB mevzuatýna uyumlu BULAÞICI HASTALIKLARIN TARANMASI VE bir mevzuat hazýrlanmasý için son olarak yapýlmasý KONTROLÜ ÝLE ÝLGÝLÝ YASA ÇALIÞMALARI gereken deðiþiklikler uzmanlarla beraber tartýþýlarak, DEVAM EDÝYOR tasarýya nihai þeklini verebilmek için nelerin yeniden Fasýl 28 Tüketicinin ve Saðlýðýn Korunmasý düzenlenmesi gerektiði belirlendi. kapsamýnda yürütülen çalýþmalardan biri olan bulaþýcý Çalýþýlan bir diðer konu ise, Tasarruf Mevduatý Sigorta hastalýklarýn taranmasý ve kontrolü ile ilgili yasa ve Finansal Ýstikrar Fonu Yasasý (TMSFÝF) oldu. Söz çalýþmalarýna devam edildi. Bulaþýcý hastalýklar projesi konusu yasada da Bankalar Yasasý nda izlenen yöntem kapsamýnda, Bulaþýcý Hastalýklar Yasa Taslaðýnýn takip edilerek, AB mevzuatýna uyumlu bir yasa olmasý ikinci vesiyonu Eylül ayýnda çalýþma grubu tarafýndan için gereken son deðiþiklikler üzerinde uzmanlarla kaleme alýnmýþtý. Taslaða iliþkin uzman görüþlerinin beraber çalýþýldý. tartýþýlmasý ile ilgili Ekim ayýnda bir çalýþma düzenlendi. Bulaþýcý hastalýklar konusunda AB ÞÝRKETLER YASASI ÝLE ÝLGÝLÝ MEVZUAT mevzuatý ile uyumlu bir tasarý hazýrlanmasý hedefine ÇALIÞMALARI HIZ KAZANDI baðlý olarak, tasarýnýn uyumlu olmasý açýsýnda nelerin Fasýl 113 Þirketler Yasasý'nýn tamamýnýn revize edilip yeniden düzenlenmesi gerektiði hususunda uzmanlar Avrupa Birliði Þirketler Hukuku mevzuatýna kendi görüþlerini bulaþýcý hastalýklar çalýþma grubu ile uyumlaþtýrýlmasý ile ilgili çalýþmalar hýzla devam birlikte tartýþma fýrsatý buldular. ediyor. Konu ile ilgili 2010 yýlýnýn ilk aylarýndan itibaren yürütülen çalýþmalar çerçevesinde Aralýk ÜRÜN GÜVENLÝÐÝ KONUSU ÝLE ÝLGÝLÝ ayýnda bir misyon daha düzenlenerek, þirketler hukuku K U Z E Y Ý R L A N D A ' YA B Ý R Ç A L I Þ M A çalýþma grubu ile uzmanlar bir dizi çalýþma ZÝYARETÝ DÜZENLENDÝ gerçekleþtirdi. Çalýþmalarda mevcut Þirketler Ürün güvenliði konusu ile ilgili Avrupa Birliði üye Yasasýnýn Avrupa Birliði mevzuatýna uyumlu bir hale ülkesinde inceleme yapmak amacý ile Ticaret Dairesi getirilebilmesi için ele alýnan direktiflere göre Müdürü baþkanlýðýnda 5 kiþilik bir heyet tarafýndan yapýlmasý gereken deðiþiklikler tartýþýlarak hangi Kuzey Ýrlanda'nýn baþkenti olan Belfast þehrine bir maddelerde ne gibi düzenlenmeler yapýlmasý gerektiði çalýþma ziyareti düzenlendi. Yapýlan ziyaret boyunca ele alýndý. sýrasýyla Tüketici Konseyi, Kuzey Ýrlanda Ombudsmaný, Belfast Belediyesi ve Ticaret YOL ULAÞIMI ALANINDAKÝ MEVZUAT Standartlarý Ofisine ziyaretlerde bulunuldu. Çalýþma UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR ziyaretinde ürün güvenliði mevzuatýnýn uygulama Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý aþamasýnda yer alan kurumlarýn iþleyiþi ve alanýnda uyum çalýþmalarýna Ekim 2010 uygulamanýn etkin yapýlabilmesi için nasýl bir idari tarihleri arasýnda 2 günlük bir çalýþma ile devam edildi. yapýnýn oluþturulmasý gerektiði incelendi. Ayrýca, Yapýlan çalýþmada, bu alanda çýkarýlacak yasal Belfast'ta piyasa gözetiminin pratikte nasýl yapýldýðýnýn mevzuata iliþkin hazýrlanmakta olan uyum gözlemlenebilmesi için çalýþma grubu piyasa gözetim tablolarýndaki ilerleme ele alýndý. memurlarý ile beraber piyasa denetimlerine katýlarak, Üç günlük programýn ilk gününde Sürüþ Ehliyetleri KKTC'deki mevcut denetim yapýsý ile karþýlaþtýrma Sisteminin AB mevzuatýna uyumlaþtýrýlmasý yapma imkanýna sahip oldu. Özetle, ürün güvenliði konusunda hazýrlanmýþ taslak uyum tablosu mevzuatýnýn uygulanmasý açýsýndan temel faktörlerin deðerlendirildi. Bu tabloda önemli eksiklikler tespit neler olduðu ve bunlarýn iþleyiþi için nelere dikkat edilerek tamamlanmasý için yapýlmasý gerekli edilmesi gerektiði konusunda Avrupa Birliði üye çalýþmalar belirlendi. Ýkinci günde ise 2011 yýlýnda ele ülkesinde yerinde inceleme yapýlarak, KKTC'deki alýnacak olan Taþýmacýlýkta Piyasaya Giriþ konusunda mevcut yapýnýn geliþtirilmesi için pratikte nelere dikkat tanýtýcý sunum yapýldý. Ayrýca bu çalýþma esnasýnda edilmesi gerektiði ile ilgili çalýþma grubunun Proje Yönlendirme Grup toplantýsý da gerçekleþtirildi. deðerlendirme yapmasýna imkan saðlandý. Bu toplantýda 2010 yýlýnýn geriye kalan kýsmýnda Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 gerçekleþtirilecek çalýþmalar planlandý. Yapýlan çalýþmalar neticesinde sürüþ ehliyetleri ile ilgili uyum tablosu üzerinde uzmanlarýn yorumlarý çerçevesinde gerekli çalýþmanýn hýzla tamamlanarak 2011 yýlý içerisinde sonlandýrýlmasý kararlaþtýrýldý. MACARÝSTAN AB DÖNEM BAÞKANLIÐINA ÝDDÝALI BAÞLIYOR Av r u p a B i r l i ð i D ö n e m B a þ k a n l ý ð ý n ý ' d e devralacak olan Macaristan'ýn Baþbakaný Viktor Orban, "Avroyu dünyanýn en güvenilir parasý haline getirmemiz gerek" dedi. Orban, Macaristan'ýn önümüzdeki yýlbaþýndan itibaren baþlayacak olan AB Dönem Baþkanlýðý için hazýrlanan resmi internet sitesinde yaptýðý açýklamasýnda, Avronun iniþ çýkýþlarýnýn AB ülkelerine yarar saðlamadýðýna iþaret etti. Kendi baþkanlýk dönemlerinde Avronun güçlü olmasýna çalýþacaklarýný kaydeden Macar Baþbakan, AB'nin de bu konuda istikrarlý adýmlar atmasýnýn gerektiðini ifade etti. Orban'ýn, Avronun güçlü bir para birimi olmasýný istemesine karþýn, ülkede Avroya geçiþin 2016'dan önce gerçekleþemeyeceði görüþünü savunan Macar ekonomistler, halkýn büyük bir kýsmýnýn da, Avroya geçiþi istemediðini belirtiyorlar. HIRVATÝSTAN AB MÜZAKERELERÝNÝN SONUNA GELÝYOR Türkiye ile ayný dönemde m ü z a k e r e l e r e b a þ l a y a n Hýrvatistan sürecin sonuna geliyor. Hýrvatistan bir müzakere baðlýðýný açarken iki tanesini geçici olarak kapattý. 5 Kasým'da gerçekleþen Hükümetlerarasý Konferans toplantýsýnda Avrupa Birliði Hýrvatistan Kurumlar baþlýðýný müzakerelere açarken, Sermayenin Serbest Dolaþýmý ve Ulaþtýrma Baþlýðýný geçici olarak kapadý. Hýrvatistan'ýn AB üyeliði önündeki engellerden biri olan Sýrbistan'la iliþkiler konusunda atýlan olumlu adýmlar da Avrupa Komisyonu tarafýndan memnuniyetle karþýlandý. Komisyon Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Sýrbistan Cumhurbaþkaný Tadic ve Hýrvatistan Cumhurbaþkaný Josipovic'in bir araya gelmesinin, ikili sorunlarýn çözümünde gerçek Avrupa ruhunun ortaya konulmasý açýsýndan büyük önem taþýdýðýný kaydetti. AB'NÝN YENÝ ADAYI KARADAÐ Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Konseyi, Karadað'a AB üyeliðine resmi adaylýk statüsü verme kararý aldý. D a h a ö n c e A v r u p a Komisyonu Karadað'a adaylýk statüsünün verilmesini önermiþti ve Karadað'ýn ilerleme kaydetmesi gereken bazý alanlara iþaret etmiþti. Böylece Karadað ile AB arasýnda resmi görüþmeler baþlayabilecek. Ülke hakkýndaki rapora göre, Karadað bir parlamenter demokrasi olarak nitelendirilmesine raðmen parlamentonun hükümet üzerindeki etkisi zayýf. Ayrýca Karadað'ýn henüz iþlevsel bir pazar ekonomisi olarak deðerlendirilemeyeceðine de dikkat çekiliyor. Adaletin siyasallaþmasý ve organize suçla mücadelede zayýflýk da Karadað'ýn diðer eksiklikleri arasýnda sayýlýyor. 600 bin nüfuslu ülke 2006 yýlýnda baðýmsýzlýðýný ilan etmiþti. Karadað, bu kararla Hýrvatistan ve Makedonya ile birlikte AB'ye resmi adaylýðý bulunan üç Balkan ülkesinden biri olacak. ESTONYA AVRO BÖLGESÝNE KATILIYOR Avro Bölgesindeki zor duruma raðmen Estonya, bölgenin 17'nci üyesi oluyor. Krizdeki Avro bölgesine yeni bir ülkenin katýlýmý AB'nin Avroya güven ataðý olarak deðerlendiriliyor. AB'ye 2004 yýlýnda katýlan Estonya, 1 Ocak'ta Avro Bölgesine dâhil olacak. Kurtarýlan Yunanistan ve Ýrlanda'nýn ardýndan Portekiz ve Ýspanya'yý da tehdit etmeye baþlayan borç krizine raðmen Avro Bölgesine katýlma iradesi gösteren Estonya'nýn bu tutumu ortak para Avroya güvenin hala varlýðýný koruduðunu gösteriyor. Avrupa Komisyonunun, Mayýs ayýnda Estonya'nýn Avro Bölgesine giriþ için enflasyon, bütçe açýðý ve borçluluk oraný gibi kriterleri karþýladýðý yönünde görüþ bildirmesinin ardýndan AB ekonomi ve maliye bakanlarý ile Avrupa Parlamentosu, 1,3 milyonluk Baltýk ülkesinin ortak paraya geçiþini onaylamýþtý. Küresel ekonomik krizden aðýr etkilenen ve geçen yýl yüzde 15'e yakýn küçülen Estonya'nýn Avro Bölgesindeki ilk icraatý, borç krizindeki Avro ülkelerini kurtarmak için oluþturulan Avrupa Finansal Ýstikrar Fonuna 800 milyon Avro katký olacak. 20 milyar dolarlýk ekonomiye sahip Estonya'da kiþi baþýna düþen milli gelir 15 bin dolara yaklaþýyor. AB Komisyonu 2010 yýlýnda Estonya'da büyüme oranýnýn yüzde 2,4, enflasyon oranýnýn yüzde 2,7, iþsizlik oranýnýn yüzde 17,5 ve kamu borcunun gayrý safi yurt içi hasýlaya oranýnýn yüzde 8 düzeyinde gerçekleþmesini bekliyor. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 1999 yýlýnda 11 AB üyesinin (Almanya, Fransa, Ýtalya, süresi 2013 ortasýnda doluyor. Ekonomistler, Avusturya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Ýrlanda'nýn ardýndan Portekiz ve Ýspanya'nýn da borç Finlandiya, Ýrlanda, Ýspanya ve Portekiz) oluþturduðu krizine yenik düþmesi halinde AB'nin kâðýt üzerinde Avro Bölgesine Yunanistan 2 yýl sonra dâhil oldu. Yeni 750 milyar Avro görünse de, bazý ülkelerin paylarýna AB üyelerinden Slovenya'nýn 13'üncü üye olarak 2007 düþen katkýyý henüz yapmamasý nedeniyle gerçekte yýlýnda katýldýðý bölgeye 2008 yýlý baþýnda Kýbrýs Rum 410 milyar Avro olan kurtarma fonunun yetersiz Kesimi ve Malta, 2009 baþýnda da Slovakya dâhil oldu. kalacaðýný belirtiyor. Estonya'nýn ardýndan diðer Baltýk ülkeleri Letonya ve Yatýrým bankasý Goldman Sachs'ýn iyimser tahminine Litvanya'nýn ise 2014 yýlýnda girmeyi planladýðý Avro göre Ýrlanda, Portekiz ve Ýspanya'nýn sadece 2 yýllýk Bölgesine Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, borçlanma ihtiyacý 450 milyar Avroyu buluyor. Macaristan ve Polonya'nýn en erken 2015 yýlýnda AMB'nin sermaye tabaný artýrýlýyor katýlmasý bekleniyor. 330 milyon nüfusa sahip Avro Bu arada Avrupa Merkez Bankasý (AMB), borç kriziyle Bölgesi'nin milli geliri 8,4 trilyon Avroyu buluyor. mücadelesine destek olmasý için sermaye tabanýný 5 milyar Avro artýrmaya hazýrlanýyor. AMB'den yapýlan AB LÝDERLERÝ DAÝMÝ MALÝ YARDIM açýklamada, bankanýn, 5,76 milyar Avro düzeyinde FONUNDA UZLAÞTI bulunan sermaye tabanýný, yaklaþýk iki kat artýrarak, Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliði 10,76 milyar Avro düzeyine çýkaracaðý belirtildi. liderleri, mali sýkýntýya giren Avro Açýklamada, 16 üyeli Avro Bölgesi merkez bankasýnýn ülkelerine yardým amacýyla daimi bir sermaye artýrýmý için 3 yýlda eþit ödemeler yapacaðý kurtarma mekanizmasý oluþturmak için belirtilerek, ilk ödemenin 29 Aralýk 2010'da, son L i z b o n A n t l a þ m a s ý ' n d a b a z ý ödemenin ise 2012 sonunda yapýlacaðý ifade edildi. deðiþikliklerin yapýlmasý konusunda Sermaye artýrýmý kararýnýn döviz kuru, faiz oraný, altýn uzlaþtý. AB devlet ve hükümet baþkanlarý, fiyatlarý ve kredi risklerindeki artan deðiþkenliði Lizbon Antlaþmasý'na birkaç fýkra yansýttýðý vurgulandý. ekleyerek, "borç krizindeki ülkeler için oluþturulan Moody's Yunanistan'ý izlemeye aldý geçici kurtarma mekanizmasýný daimi hale getirme" Öte yandan Uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu konusunda uzlaþtýlar. Moody's, olasý bir kredi notu indirimi için Yunanistan'ý Diplomatik kaynaklar, Lizbon Antlaþmasý'na izlemeye aldý. Moody's, ''Ba1'' olan kredi notunu eklenecek fýkralarla "Avronun istikrarýnýn güvence izlemeye almasýna, Yunanistan'ýn, borçlarýný altýna alýnmasýnýn kaçýnýlmaz hale gelmesi durumunda Avro kullanan ülkelerin istikrar mekanizmasý sürdürülebilir düzeye indirebileceðinden duyulan oluþturabilmesi" için yasal zemin hazýrlanýrken, "mali kaygýlarý gerekçe gösterdi. Kuruluþ, Avrupa Birliði ve yardýmýn sýký þartlara baðlanmasý" kuralýnýn da kayda IMF desteðinin, Yunanistan'ýn borçlarýný ödemesinde geçirileceðini söyledi. yetersiz kalabileceði ve ileriki yýllarda Avrupa Almanya Baþbakaný Angela Merkel, zirvede varýlan Birliði'nin desteðinin azalmasý durumunda, kredi uzlaþmayý memnuniyetle karþýladý. Merkel, Yeni notunun daha da indirilebileceði uyarýsýnda bulundu. düzenlemelerle, Avronun istikrarý bir bütün olarak ele alýnmaktadýr dedi. AB'DE VERGÝ YÜKÜ ÇEVRE VE DOÐAL 1 yýl önce yürürlüðe giren Lizbon Antlaþmasý'nýn KAYNAKLARA KAYACAK 125'inci maddesi, bir ülkenin borçlarýnýn diðer Brüksel'de toplanan AB çevre bakanlarýnýn, AB'deki ülkelerce üstlenilmesini yasaklýyor. Bu durumda, vergi yükünün iþ vergilerinden çevre ya da doðal Lizbon Antlaþmasý'na eklenecek yeni fýkralarla, Avro kaynaklarýn dâhil olduðu tüketim vergilerine Bölgesindeki ülkelerin kurtarýlýþýna Avronun istikrarý kaydýrýlmasý çaðrýsýnda bulunmasý bekleniyor. gerekçe gösterilebilecek. Avrupa istatistik kurumu Eurostat bazý AB ülkelerinde, Yeni düzenlemelerin onaylanmasý 1 yýlý bulacak gerçekleþen vergi reformu sonucu çevre vergilerinin Lizbon Antlaþmasý'nýn "ruhunu deðiþtirmediði" için aðýrlýðýnýn diðer vergilere oranla artmakta olduðunu yeni referandumlar gerektirmeyecek yeni fýkralarýn, açýklamýþtý. Kurumun verilerine göre AB'deki çevre tüm üye ülkelerce onaylanmasýnýn en az 1 yýl alabileceði ve AB'ye þüpheyle bakan politikacýlarý geciktirme taktiklerine yöneltebileceði ifade ediliyor. Uluslararasý Para Fonu'nun (IMF) da katkýsýyla Avro Bölgesinin Mayýs ayýnda oluþturduðu 750 milyar Avroluk mevcut kurtarma mekanizmasýnýn geçerlilik EKÝM - ARALIK 2010 vergileri, 2008 yýlýnda GSMH'nin yüzde 2,4'üne denk geliyordu. Bakanlarýn onayýna sunulan taslak karar metni Avrupa Komisyonunu ve üye ülkeleri kaynaklarý sürdürülebilir kýlmak için tutarlý bir önlemler dizisi geliþtirmeye çaðýrýyor. Ekonominin geri dönüþüme ve atýk Sayfa 6 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 azaltýmýna yöneltilmesini öngören tasarýda, öneriler arasýnda tüketicilerin kullandýklarý ürünlerin çevreye etkileri hakkýnda daha çok bilgilendirilmesi ve üreticilere ürünlerinin çevreye etkileri konusunda daha çok sorumluluk yüklenmesi de bulunuyor. AB çevre komiseri Janez Potocnik daha önce mali politikalarýn sadece gelirlere odaklanmamasý gerektiði, ayný zamanda ekonomilerin daha çevreci bir istikamete yöneltilmesi gerektiðini belirterek, fiyatlarýn, özellikle tarým, balýkçýlýk ve ormancýlýk alanlarýndaki çevreye zararlý sübvansiyonlarýn kaldýrýlmasýyla yeniden düzenlenmesini önermiþti. Potocnik'in grubu þu sýralar Haziran 2011'de açýklanmak üzere Avrupa'da kaynaklarýn verimli kullanýmý için bir yol haritasý hazýrlýyor. A B ' D E B Ö L G E S E L F O N L A R HEDEFLERÝNÝ YAKALAYACAK Avrupa Komisyonu uyum politikasý reformuna iliþkin belgeyi sundu. Buna göre, Avrupa Birliðinde bölgelere ayrýlan fonlar Avrupa 2020 büyüme ve istihdam stratejisi kapsamýnda belirlenen hedeflerle iliþkilendiriliyor. Bölgeler politikasýnýn amacý AB'de ekonomik refah ve sosyal uyumun artýrýlmasý þeklinde belirlendi finans çerçevesinde bölge politikasýna her yýl 50 milyar ayrýlýyor, bu rakam AB toplam bütçesinin yaklaþýk üçte biri. Bölgeler politikasýyla ilgili harcamalar Yapýsal Fonlar adý altýnda üç fondan karþýlanýyor: Bölgesel Geliþim için Avrupa Fonu (EFRD), Avrupa Sosyal Fonu (ESF9) ve Uyum Fonu. Fonlarýn yüzde 80'inden fazlasý çoðunlukla yoksul olan Orta ve Doðu Avrupa'daki yeni üyeler ile Yunanistan, Portekiz, Ýspanya ve Güney Ýtalya'ya aktarýlýyor. Komisyonun sunduðu taslakta AB uyum politikalarýnýn resmî baþlama tarihi 2013 sonrasýna býrakýlýyor. Ana odak noktasý üye devletlerin Avrupa 2020 stratejisine uygun þekilde özellikle ekonomik büyüme, istidam, yoksulluðun aþaðý çekilmesi ve enerjinin etkin kullanýmý gibi konularda iddialý hedefler belirlemeleri bekleniyor. Beþinci Uyum Raporu'nda dönemine ait AB uyum politikasýnýn etkileri ve sonuçlarý ele alýnarak bölgelerin ekonomik büyüme ve istihdam oranlarý karþýlaþtýrýlýyor stratejisi odaklý AB Bölgesel Politika Komiseri Johannes Hahn raporla Birliðin ekonomik farklýlýklarý gidermek, sosyal geliþimi teþvik etmek ve çevreyle ilgili geliþmeleri desteklemek gibi konulara nasýl yardýmcý olduðunun anlatýldýðýný söyledi. Hahn 27 üye devletin etkin bir u y u m p o l i t i k a s ý n ý n baþarýlabilmesi için AB'ye ve bölgelere Avrupa 2020 akýllý, sürdürülebilir ve büyüme stratejisine katkýda bulunmalarý gerektiðine dikkat çekti. Son Eurobarometer anketine göre, Avrupalýlarýn çoðu için birinci öncelik iþsizlik sorunu. Hahn sosyal uyumun 2020 stratejisi ile iliþkilendirmenin önemine dikkat çekerek eðitim ve istihdamýn artmasýnýn ekonomik büyümeyi canlandýracaðýný kaydetti. Komisyon ekonomik ve malî krizin Avrupa'da rekabetin artýrýlmasýný daha önemli hale getirdiðine inanýyor. Bu nedenle en yoksul bölgelere fon aktarýmý üzerinde duruyor. Uyum politikasýnýn bütçesine ayrýlacak miktarý ise çerçevesiyle ilgili tartýþmalar sonrasýnda belli olacak. Komisyon anlaþmayý üye devletler müzakere edecek AB'nin fonlama hedeflerinin istihdam ve yoksulluðun aþaðý çekilmesi gibi son derece kýsýtlý bir alanda seyrettiðini düþünen Komisyon yetkilileri genel bir strateji çerçevesi belirlenerek paranýn ulusal düzeyde uygulanan ilgili politikalarýn desteklenmesi için kullanýlmasý gerektiðini ileri sürüyorlar. Bu paralelde bir baþka seçenek AB fonlarýndan pek az miktarýn kenara ayrýlarak daha sonra birikimin bölgelere aktarýlmasý. Komisyon fonlarýn daðýtýlmasý için uygulanan sistemin basitleþtirilmesini, izlemelerin ve deðerlendirme programlarýn kolaylaþtýrýlmasý üzerinde duruyor. Ýstiþare dönemi Komisyon raporu önümüzdeki aylarda tartýþmaya açýlacak. Ýlgili taraflarýn uyum politikasýyla ilgili olarak kendi önceliklerini ve dileklerini Ocak 2011 sonuna kadar Komisyon'a iletmeleri bekleniyor. Komisyon fikirlerin Brüksel'de düzenlenecek Beþinci Uyum Forumu'nda seslendirilmesini bekliyor. Avrupa Bölgeler Birliði (AER) Baþkaný Michéle Sabban raporu memnunlukla karþýlarken özellikle ESF ve Avrupa fonlarýnýn nerelerde kullanýlacaðý, nasýl rasyonalize edileceði gibi önemli noktalarýn cevapsýz kaldýðýna dikkat çekti. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Baþkaný Michael Häupl, Komisyon'un çabalarýný övdüðü konuþmasýnda kentsel alanlar üzerinde de durulmasýný ve geri kalan bölgelere özen gösterilmesini talep etti. EUROCITIES Komisyon'un tasarým ve uyum politikasýnýn uygulanmasý noktasýnda kentlerin de denkleme dâhil edilmesi çabalarýný memnunlukla karþýladý. Avrupa Halk Partisi ve AP üyesi AP Bölgesel Geliþim Komitesi Baþkaný Danuta Hübner, raporun AB 2020 stratejisinin uygulanmasýnda ana enstrümanýn uyum politikasý Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 Sayfa 8 EKÝM - ARALIK 2010 olacaðýný gösterdiðini söyledi. Yeþiller ise Curavic ise bardaðýn yarýsýnýn dolu olduðunu Komisyon'un GSYÝH büyümesini takýntý hâline savunuyor ve Komisyon'un incelemesinin siyasi getirdiðini belirterek bölgelerdeki sosyal ve çevresel liderlerin bir giriþimcilik kültürü ve iþ þartlarý oluþturmasýna vesile olmasýný umuyor. Curavic'e göre geliþim konusunda daha fazla göstergeye ihtiyaç geliþtirilmesi gereken baþlýca alanlar finansman olduðunu ileri sürdü. eriþimi, eðitim, kýlavuzluk ve kadýn giriþimleri. Araþtýrmalar, Avrupalýlarýn, Amerikalýlarýn aksine AB'DE ÝÞ KURMAK ARTIK DAHA KOLAY VE kendiiþlerini kurmak yerine devlet kurumlarý ve büyük HIZLI, ANCAK ZORLUKLAR DEVAM EDÝYOR þirketler gibi düþük riskli iþlerde çalýþmayý tercih Küçük ve orta ölçekli iþletmeler, ettiklerini gösteriyor. Bu kültürel farklýlýk Avrupa'nýn Avrupa'daki yeni istihdam rekabet gücüne olumsuz yansýyor. alanlarýnýn yüzde 80'ini Avrupa'da þirketlerin daha kolay kurulmasýný ve daha o l u þ t u r u y o r. E k o n o m i k hýzlý büyümesini saðlamaya yönelik adýmlara bazý Koordinasyon ve Geliþtirme örnekler: Organizasyonu'nun yayýnladýðý Fransa: araþtýrmaya göre Avrupa'daki iþsizlik seviyelerinin yüzde 10'larda olduðu, bu sayýnýn 25 yaþ altý nüfusta ise Ýki yýl önce Fransýz ekonomisini modernleþtirmek için, ikiye katlandýðý göz önünde bulundurulduðunda, KOBÝ'lerin üstündeki bürokratik yükü azaltan bir yasa KOBÝ'lerin Avrupa'nýn ekonomik ve finansal krizden çýkarýlmýþtý. Yeni yasa ile ayný zamanda mikro krediler, çýkýþýnda önemli rol oynamasý bekleniyor. sosyal kriterler olmaksýzýn herkesin kullanýmýna açýlmýþtý. Ýþ kurma masraflarýnýn 84 Avro civarýnda AB ülkelerinde bir iþletmenin hayata geçmesi için olduðu ve sürecin yaklaþýk dört gün sürdüðü Fransa'da, birbirinden oldukça farklý süre ve maliyetler gerekiyor. hükümet ayný zamanda endüstriyel ve ticari patent Ýngiltere, Bulgaristan, Fransa ve Ýrlanda'da yeni bir alýmýný kolaylaþtýrmýþtý. iþletmeyi kayýt altýna almak bir haftadan kýsa bir süre alýyor ve bunun maliyeti 100 Avrodan daha az oluyor. Slovakya: Polonya ve Ýspanya'da ise giriþimciler evrak iþlerinin Slovakya, hazýrladýðý bir programla idari yükü 2007 halledilmesi için bir ay kadar bir süre beklemek 2012 arasýnda yüzde 25 oranýnda azaltmayý amaçlýyor. zorunda kalýyor. Ýtalya, Lüksemburg, Yunanistan ve Geçen Haziran yürürlüðe giren yasayla Slovakya Hollanda'da bu süre daha kýsa, ancak kayýtlarýn 1000 pazarýna girmek isteyen þirketler Giriþimcilik Avro kadar maliyeti oluyor. Þubesi'nin bir ofisine baþvurarak bürokratik iþlemlerini Bu farklýlýklar, AB'nin ekonomi konusunda halledebiliyor. Bu ofisler þimdiye kadar 950'ye yakýn inisiyatifinin zayýflýðýný gösteriyor. AB, toplantýlar þirkete Slovakya'da iþ yapma konusunda bilgi verdi. düzenliyor, bazý programlarý tanýtýyor ve olumlu sonuç Avrupa Komisyonu'nun açýklamasýna göre iþ kurma vermiþ uygulamalarý paylaþýyor. Ancak AB'nin masraflarýnýn 335 Avro civarý olduðu ve sürecin 10 gün önerilerinin etkisi, sadece deðiþiklikleri ülke bazýnda kadar sürdüðü Slovakya'da, bir sonraki adýmýn bu uygulamaya geçirebilmesini saðlayacak siyasi irade sistemin online ortama taþýnmasý olmasý hedefleniyor. kadar. Çek Cumhuriyeti: Avrupa Birliði 2008 yýlýnda, iþ kurmayý kolaylaþtýrmak KOBÝ'lerin faaliyete geçmesi için her yýl belirli bir için Küçük Ýþletme Hareketi'ni baþlattý. Avrupa miktar zorunluluðu ortadan kaldýrmayý amaçlayan Çek Komisyonu, Küçük Ýþletme Hareketi konusunda alýnan Cumhuriyeti'nde, bu yýl 20 gerekliliðin ortadan yolu deðerlendiren bir rapor yayýnlayacak. Avrupa kaldýrýlmasý önerildi. Ayný zamanda ülke, KOBÝ'leri Esnaf Sanatkârlar, Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeler ilgilendiren yasa deðiþikliklerinin yýlýn önceden Birliði (UEAPME) baþkaný Andrea Benassi, belirlenmiþ günlerinde yapýlmasýný, böylece geçtiðimiz yýllarda yöneticiler beklentilerimizi oldukça yükseltti, ancak bu beklentiler büyük ölçüde KOBÝ'lerin yasalarý daha kolay takip etmesini karþýlanmadý diyor. Avrupa'nýn odalar birliði hedefliyor. Çek Cumhuriyeti'nde iþ kurmak yaklaþýk 15 EuroChambers'ýn baþkaný Alessandro Barberis de gün sürüyor ve ortalama 345 Avroya mal oluyor. benzer þekilde krizi hesaba katsak da katmasak da, sonuçlar iç karartan bir engeller listesi ortaya AB ÇOK DÝLLÝLÝK SORUNUNA ÇÖZÜM ÝÇÝN çýkarýyor diyor ve sonuçlar, uygulama beþ yýl, 10 yýl ÜNÝVERSÝTELERE ÇEVÝRÝ KURSU ÖNERÝSÝ ya da 20 yýl önce de baþlamýþ olsaydý þimdikinden farklý YAPTI olmazdý diye ekliyor. EuroChambers'ýn on sekiz AB ülkesinde yaptýðý araþtýrmanýn sonuçlarý regülasyon Avrupa Komisyonu yeni bir kampanya baþlatarak yükleri, finansman bulma zorluklarý ve esnek olmayan Avrupa çapýndaki üniversitelerin çeviri kurslarý emek piyasasý gibi bir dizi engele iþaret ediyor. düzenleyerek birlik kurumlarý arasýnda bu konuda olasý bir kriz korkusunu gidermeleri çaðýrýsýnda bulundu. Komisyonunun giriþimcilik ünitesi baþkaný Marko Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

9 Kaliteli dil hizmetlerine artan 2007 yýlýnda yapýlan bir çalýþmada yaklaþýk 2,000 talep ve Avrupa Birliði'nde (AB) iþyeri dil konusundaki yetersizlikler nedeniyle kullanýlan dillerin sayýsýnýn kapandý. Bunlarýn yüzde 11'i ayný sebeple yaptýklarý iþ döneminde 11'den anlaþmalarýný iptal etmek zorunda kaldýlar. Komisyon 2 3 ' e ç ý k m a s ý n e d e n i y l e yaptýðý açýklamada çeviri hizmetlerine talebin dünya geçtiðimiz yýl Avrupa Komisyonu 'Avrupa'nýn Çeviri genelinde artmakta olduðunu kaydetti. AB'de dil Ustalarý' (AÇU) adýnda bir giriþim baþlatmýþtý. AÇU endüstrisinin yýlda yüzde 10 ciro ile artmasý ve 2015'e kurslarýyla öðrencilere modern iþ piyasasýnýn da kadar toplam deðerinin 20 milyar Avroya ulaþmasý ötesinde dil yetenekleri kazandýrýlarak giriþimcilik, bekleniyor. AB kurumlarýndaki dil bölümlerindeki proje yönetimi ve müzakere konularýnda becerilerini görevliler emeklilik dönemine yaklaþýrken yerlerine geliþtirmeleri hedefleniyor. ayný hýzda yenileri bulunamýyor. Dahasý AB'nin bu Komisyon bu amaçla AÇU'nun idarî maliyetlerini konudaki þartlarý son derece katý ve baþvuruda karþýlanmasý ve 2010 yýlýnda bir konferans bulunanlarýn yalnýzca yüzde 30'u mevcut krizin düzenlenmesi için 300,000 Avro bütçe ayýrmýþ aþýlmasýna yetecek kapasitede görülüyor. bulunuyor. Ancak Komisyonun öðrencilere veya dik Ýtalyanca mütercimlerin AB kurumlarýnda sayýlarýnýn stajlarýna doðrudan mali destek saðlamayacaðý giderek azalmasý nedeniyle Roma'da eylülde baþlatýlan bildiriliyor. kampanya çerçevesinde genç Ýtalyanlarýn AB AB kurumlarý her yýl çeviri ve tercümanlýk için 1 milyar kurumlarýna iþe baþvurusunda bulunmalarý teþvik Avro harcýyor. AB bütçesinin yüzde 1'ine karþýn gelen ediliyor. Benzer kampanyalar son 18 ayda birbiri bu miktar dil hizmetleri için fert baþýna 2,5 Avro ardýnda düzenlenirken Fransýzca, Ýngilizce, Almanca, harcanmasý anlamýna geliyor. Ýtalyanca ve Hollandaca konuþan eleman arayýþýna hýz Komisyon rakamlarýna göre, AB belgelerinin yüzde verildi. AÇU aðýnýn yýllýk toplantýsý Ekim 72'si Ýngilizce, yüzde 12'si Fransýzca, yüzde 3'ü tarihleri arasýnda Brüksel'de gerçekleþtirildi. Almanca hazýrlanýrken Komisyon'un Europa web sitesi kullanýcýlarýnýn yüzde 88'i Ýngilizce konuþuyor. AB'DE DOÐUM ÝZNÝ 5 AYA ÇIKIYOR Üniversitelerin dâhil olduðu AÇU aðý birliðin giderek Avrupa Parlamentosu, doðum iznini ücretli olarak 5 artan çevirmen ve mütercim tercüman talebini aya çýkaran yasayý onayladý. AB bünyesindeki karþýlamak üzere geniþletileceði bildiriliyor. Hâlen ülkelerde bu sürenin geçerli olmasý için süreç AÇU aðýnda 34 üye bulunuyor. Ancak Komisyon baþlayacak. yaklaþýk 250 üniversitenin ve diðer yüksek öðrenim Avrupa Parlamentosu kadýnlarýn doðum izninin beþ aya kurumlarýnýn da çeviri kurslarý hizmeti verdiklerini kaydediyor. çýkartýlmasý ve babalara da yeni doðan bebekleriyle birlikte vakit geçirmeleri için 14 gün izin verilmesini AB Eðitim, Çok dillilik, Meslekî Eðitim ve Gençlik öngören öneriyi onayladý. Avrupa Birliði üyesi Komiseri Androulla Vassiliou Birçok ülkede profesyonel garanti belgesine sahip olmayan herkes ülkelerin hükümetlerine gönderilecek öneriye itiraz çevirmen olduðunu iddia edebilir. AÇU projesinin edilmiþti. Hükümetler doðum izninin 14 haftadan 20 uzun vadedeki hedefi çevirmenlikle ilgili meslekî haftaya çýkartýlmasýnýn vergi mükelleflerine ek yük eðitim standardýný yükseltmektir dedi. getireceðini, iþverenler de bu yönde yapýlacak bir Bir üniversitenin AÇU etiketine sahip olabilmesi için deðiþikliðin þirketlerin kadýnlarý istihdam etmekte çeviri kurslarýnýn mevcut aða üye çeviri uzmanlarý isteksiz davranmasýna yol açacaðýný savunmuþtu. tarafýndan saðlanmasý gerekiyor. AÇU kurslarýyla öðrencilere bir iþi nasýl yürütebilecekleri, çeviri, dil AB VATANDAÞLARINA KENDÝ ÜLKELERÝ endüstrisinin altyazý, seslendirme, tercüme gibi diðer DIÞINDA SAÐLIK HÝZMETÝ KOLAYLIÐI ÝÇÝN alanlarý ve yerel çeviri ihtiyaçlarýnýn nasýl karþýlanacaðý YENÝ DÜZENLEMELER YAPTI öðretilecek. Avrupalýlarýn diðer AB ülkelerinde Komiser AÇU etiketli bir kurs bu alanda en iyisi olma s a ð l ý k h i z m e t i a l m a s ý n ý özelliðine sahip olacak dedi. AB üyelerine bu konuda kolaylaþtýracak düzenlemede, perde verdiði desteði hatýrlatan Komisyon dil çeþitliliðinin arkasýnda yaþanan geliþmelere Avrupa Birliði'nin can damarý deðerlerinden biri raðmen, büyükelçilik düzeyinde olduðunu hatýrlattý. Komisyon Eylül 2008'de anlaþmaya varýldý. Karar Avrupa Parlamentosu'nda belirlediði çok dillilik stratejiyle dille ilgili etkinlik ve oylamaya sunulacak ve yönerge 2013 tarihinden projelere Yaþam Boyu Öðrenim Programý itibaren yürürlüðe girebilecek. Konunun ayrýntýlarý çerçevesinde yýllýk 50 milyon Avroluk bütçe ayýrdý. üzerinde Mart ayýndaki saðlýk bakanlarý toplantýsýnda Dil becerisindeki eksiklikler çözüme ulaþýlmasý bekleniyor. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 9

10 Yeni kurallar, özellikle baþka AB ülkelerinde yaþayan emekliler, nadir hastalýklara yakalanmýþ olanlar ve yakýn bölgelerde daha iyi saðlýk hizmeti almak isteyenlerin iþine yarayacak. Mevcut durumda saðlýk bütçelerinin sadece yüzde 1'i (toplamda yaklaþýk 10 milyar Avro) yabancýlarýn saðlýk harcamalarýna ayrýlýyor. Mayýs 2007'de Eurobarometer'in yürüttüðü bir araþtýrmada AB vatandaþlarýnýn sadece yüzde 4'ünün son bir yýl içinde yurtdýþýnda saðlýk hizmeti aldýðý, ancak yüzde 53'ünün yurtdýþýnda saðlýk hizmeti almaya sýcak baktýðý sonucu çýkmýþtý. Bazý yetkililer, saðlýk sistemlerinin daha fazla yabancý hastayý kaldýramayacaðýndan endiþe ettikleri için düzenlemeye karþý çýkmýþtý. Yaklaþan yeni AB dönem baþkanlýðýnda Macaristan'ýn ise saðlýk turizmini teþvik etmesi bekleniyor. Macaristan'ýn iletiþimden sorumlu devlet bakaný Zoltan Kovacs, Avrupa'nýn henüz keþfedilmemiþ saðlýk sektörü potansiyelinden faydalanmak baþkanlýðýmýzýn ö n e m l i ö n c e l i k l e r i n d e n b i r i olacak açýklamasýnda bulundu. Özellikle termal tesisleri ve sigorta kapsamý dýþýnda bulunma ihtimali yüksek olan diþ saðlýðý alanlarýnda iddialý olan Macaristan'ý, diðer Avrupa ülkelerinden her yýl binlerce kiþi kaliteli, ucuz ve hýzlý saðlýk hizmeti almak için ziyaret ediyor. Randevular sadece birkaç g ü n ö n c e s i n d e n d a h i a l ý n a b i l i y o r v e klinikler çoðu zaman hafta sonlarý da açýk oluyor. A B Y Ü Z L E R C E B Ý T K Ý S E L Ý L A C I YASAKLAYACAK Avrupa Birliði yüzlerce bitkisel ilacý yasaklama kararý aldý. AB, 2011 Mayýs'ýndan itibaren bitkisel ilaçlara l i s a n s a l m a z o r u n l u l u ð u getirileceðini Avrupa Birliði yönetmeliklerine uygun olmayan ilaçlara satýþ izni verilmeyeceðini duyuruyor. Avrupa Birliðinin bu kararýnýn nedeni ise, bitkisel ilaçlarýn yan etkilere yol açtýðý vakalarla ilgili kaygýlarda artýþ. Bitkisel ilaç üreticileri ise, diðer týbbi ilaçlarýn tabi olduðu kurallara tabi tutulmalarý halinde, gerekli deneylerin yapýlmasýnýn maliyeti nedeniyle yüzlerce bitkisel ilacýn lisans alamayacaðýný savunuyor. Bir diðer yorumda ise saðlýk için daha az kanaate ve daha fazla bilimsel araþtýrmaya ihtiyaç olduðu fikri iþleniyor. Yorumda, tedavi edici etkisi olduðu yolunda hiçbir kanýt olmayan bitkisel ilaçlarýn rahatlýkla satýldýðý, ancak elde bu ilaçlarýn yarardan çok zarar verdiðinin aksini ispatlayacak kanýtlarýn olmadýðý da savunuluyor. Sayfa 10 AB, ORGANÝZE SUÇ VE TERÖRE KARÞI YENÝ BÝR PLAN GELÝÞTÝRDÝ Avrupa Komisyonu AB'nin yasadýþý varlýklarýn takibini artýrmasýný istiyor ve bu konuda varlýklara el koymak, suçlularýn ve teröristlerin banka hesaplarýný dondurmak gibi planlar yer alýyor. AB'nin güvenliðini saðlama amaçlý ortaya konulan tüm yasalarýn arasýnda, kara para aklama ile ilgili olanlar AB yetkililerini en çok zorlayan konularýn baþýnda geliyor. Özellikle mahremiyet haklarý ve bilgi korumasý gibi konularla gelen itirazlar ve bu yasalarýn ne kadar ileriye gitmesi gerektiði hakkýndaki tartýþmalar, Avrupa Komisyonu ve Parlamentosunda uzun konuþmalar ve tartýþmalara sebep oldu. Komisyonun Ýç Ýþleri ve Adaletten sorumlu üyesi Cecilia Malmström yýl içerisinde suçlularýn yasadýþý kazançlarýný ve varlýklarýný hýzlý ve etkili bir þekilde ele geçirmek konusunda birkaç yasa üzerinde çalýþýyor. Þu anki yasa 2001'e uzanmakta ve AB ülkelerine, 4000 Avroyu geçmedikçe, yasa dýþý kazançlara yaptýrým konusunda özerklik veriyor Avroyu geçen kazançlarda ise, ülkeler mülklere el koymakla yükümlü. Fakat sýnýr dýþý örgütlerin varlýklarýna el koymak ülkeler için büyük bir zorluk. Örgüt liderleri yakalansa bile ya baþka bir liderle hemen deðiþtiriliyor yada bir çoðu hapishaneden bile örgütlerini yönetmeye devam etmekteler. Fakat mülklere el konulmasý, örgütleri büyük ölçüde zayýflattýðýndan, organize suçla savaþmakta büyük bir rol oynamakta. Kara para aklama Organize suçlara karþý mücadele sadece yasa dýþý mülklere deðil, birçok zaman yasal görünüp kara para aklayan þirketlere karþý da büyük önem taþýyor. Özellikle kumarhaneler bu açýdan örgütlere büyük kolaylýk saðlamakta, elde edilen kazançlar kolayca þiþiriliyor ve para aklamadan gelen kaynaklar yasallaþtýrýlýyor. Bu tarz faaliyetleri engellemek için, Brüksel þu anki yasalarý gözden geçirip bu tarz mülklerin takibini ve gerçek sahiplerini bulmayý amaçlýyor.komisyon bu yasanýn deðiþiminde gelecek itirazlar göz ardý edilemeyeceðini biliyor, mahremiyet ve yasal sorunlar büyük olasýlýkla bu yasanýn çýkmasýnda büyük engel teþkil edeceðini öngörüyor. Avrupa anti terörizm programý için planlar Brüksel ayrýca ABD'nin yaptýðý gibi, terörist örgütlerinin mal varlýklarýný takip edecek Avrupa genelinde bir kurum kurma planlarý içerisinde. Avrupa Komisyonu bu yasanýn çýkmasý ve uygulanmasýnda aktivistlerin, hukuki organlarýn, akademisyenlerin ve diðer ilgili kiþilerin terörist örgütlerinin saptanmasý ve bu örgütlere karþý önlem alýnmasýnda iþbirliði içinde olmasýnýn önemini de vurguluyor. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

11 AB KARGO TAÞIMACILIÐINDA GÜVENLÝÐÝ ARTIRIYOR AB, bombalý paketlerle ortaya çýkan terör tehlikesinin ardýndan havayolu ile kargo taþýmacýlýðýna yeni güvenlik önlemleri getirmeyi kararlaþtýrdý. AB, bu konuda bir plan oluþturmak için harekete geçti. Almanya'nýn giriþimi ile Brüksel'de dün bir araya gelen AB'nin Ýçiþleri Bakanlarý, bombalý paket tehlikesinin ardýndan havayolu ile kargo taþýmacýlýðýnda güvenliði artýracak önlemleri görüþtü. Toplantýda beþ maddelik bir plan sunan Almanya Ýçiþleri Bakaný Thomas de Maiziere, Birlik sýnýrlarý içinde kargo taþýmacýlýðýnýn daha sýký denetlenmesine gayret edeceklerini söyledi. Kontrol artýrýlmalý Havayolu ile kargo taþýmacýlýðýnýn genellikle küçük bir bölümü kargo uçaklarý ile yapýlýyor. Kargonun yaklaþýk yüzde 60'ý ise yolcu uçaklarýnýn bagaj bölümlerinden de taþýnýyor. Maiziere iþte bu noktaya dikkat çekerek Bagaj ve diðer kiþisel eþyalarýnýn inceden inceye kontrol edilmesi, uçak yolcusunun ne kadar çýkarýna ise ayný uçakta taþýnan kargonun tam olarak denetlenmesi de o kadar çýkarýnadýr" diye konuþtu. Ancak bu, her kargonun denetlenmesi anlamýna gelmiyor. Avrupa'da güvenli kargo prensibi hala geçerli. Buna göre, teslimatý yapan ya da yükü taþýyan þirket bir kez güvenli olarak kategorize edilmiþse, iþletmeye ait mallar uçaða denetimsiz alýnabiliyor. Maiziere, bu uygulamaya iliþkin olarak Burada sorun, bu uygulama yeterli midir, deðil midir? Yoksa bunun ötesinde bazý durumlarda rastgele denetimler, ulusal ölçekte kontroller gerekli midir deðil midir? Bunun ortaya çýkartýlmasý gerekiyor diye konuþtu. Beþ maddelik plan Maiziere havayolu ile kargo taþýmacýlýðýnda güvenlik önlemlerine iliþkin olarak AB'li mevkidaþlarýna beþ maddelik bir plan sundu. Öncelikle AB üyesi ülkelerin acilen alacaklarý önlemleri karþýlýklý görüþerek, uyumlu hale getirmeleri öngörülüyor. Plan ayrýca, geçici olarak bazý ülkelerden kargo alýnmamasýný da içeriyor. Maiziere bu noktaya þöyle açýklýk getirdi: Ýkinci nokta, güvenli olmayan üçüncü ülkeler konusunda görüþ birliði saðlamaktýr. Bunu da koordineli bir biçimde saptayabiliriz. Üçüncüsü, güvenli olarak görmediðimiz havalimanlarýnda kontrolleri artýrmaktýr. Dört: þüpheli paketlerin þimdi olduðundan daha sýký bir biçimde denetlenmesini saðlayacak bir sistem oluþturulmasý ve beþincisi, yetki konusunun bir kez daha gözden geçirilmesi. Bakan yetki konusunu da gündeme getirdi, zira AB içinde ve Almanya'da havayolu taþýmacýlýðý, bazen Ulaþtýrma Bakanlýðý, bazen de Ýçiþleri Bakanlýðýnýn sorumluluðu altýnda görev yapýyor. Bombalý paket paniði Bakanlarýn, ne tür önlemler alýnacaðýný tartýþmak üzere bir heyet oluþturmalarý bekleniyor. Ýngiltere ve Dubai'de geçen ay sonunda Yemen'den gönderilen kargoda iki bombalý paket bulunmuþtu. Paketlerin üzerindeki adres, Chicago'daki iki sinagoga aitti. Bombalarýn uçaklarda ele geçirilmesinden bir hafta sonra, Yemen'deki El Kaide örgütü saldýrý planýnýn sorumluluðunu üstlenmiþti. Birçok ülke bu olaylardan sonra Yemen'den uçuþlara izin vermiyor. Ayrýca Almanya Baþbakaný Angela Merkel adýna Yunanistan'dan postalanan bir paketin içinde de patlayýcý maddeye rastlanmýþtý. Ancak bu olayýn ardýnda Yemen baðlantýsý ortaya çýkmamýþtý. Yetkililer, Yunanistan'daki aþýrý solcu gruplarýn paketi göndermiþ olabileceði üzerinde duruyor. A V R U P A K O M Ý S Y O N U, A B ' N Ý N 'KÝMYASALLAR HARÝTASINI ÇIKARACAK A v r u p a K o m i s y o n u a r a þ t ý r m a g r u b u A B topraðýnýn kimyasal içerik haritasýný biçimlendirmek ü z e r e b i r l i ð i n f a r k l ý bölgelerinden alýnan binlerce toprak örneðini analiz ediyor. Avrupa Komisyonu Ortak Araþtýrma Merkezi (JRC) geçen yýl her biri yarým kilogram olma üzere toplam 25,400 toprak örneði topladý. Topraklarýn kimyasal içeriði Avrupa Birliðinin 27 üye ülkesinde toprak dokusu ve kullanýmýyla ilgili büyük bir araþtýrma kapsamýnda analiz edilecek. Analizlerin Haziran 2011'e kadar tamamlanmasý hedefleniyor. Romanya ve Bulgaristan'ýn katýlmadýðý ve AB'nin 25 ülkesinde yapýlan araþtýrma sonucunda ilk toprak veri tabaný oluþturulmasý için farký iþlemlere baþvurulabilir. JRC, Toprak fonksiyonlarý, hizmet ve toprak kaybý gibi süreçlerin inceleneceðini duyurdu. Örnekleme toprak kaynaklarýnýn izlenmesi için rutine dönüþtürülebilir ve iklim deðiþikliðiyle biyoçeþitlilik çalýþmalarýnda, toprakta içerik kaybýyla ilgili deðerlendirmeler sýrasýnda kullanýlabilir. Toprak kalitesine iliþkin veri özellikle Komisyonun çevre müdürlüðü için önem taþýyor. Müdürlük toprak korunumu için üye ülkelerin direnmesine raðmen bir yönerge hazýrlanmasý için çaba sarf ediyor. Komisyon toprak yönergesinin gerekli olduðunu, ulusal politikalarýn çevre hedeflerini ve toprak yönetiminin sýnýr ötesi iklim deðiþikliði, biyoçeþitlilik ve su kirliliði gibi konularý üzerinde giderek artan önemine cevap veremediðini ileri sürüyor. Toprakta biyoçeþitlilik JRC daha iöce de toprakta biyoçeþitliliðe karþý potansiyel tehditler haritasý yayýmladý. Toprak Biyoçeþitlilik Atlasý adý verilen haritada AB Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 11

12 topraklarýnýn kullanýmla uðradýðý deðiþiklikler, alanlara ayrýlmýþ. Yerleþim yerleri, ticari ve sanayi istismar edilmesi, çevre þartlarýndaki deðiþiklik ya da amaçlý kullaným ki bunlara hizmet, enerji, ulaþým ve jeokimyasal özelliklere yer veriliyor. Haritada ayrýca madencilik sektörleri de dâhil toplam arazinin yüzde tarýmda, suda ve karbon dönüþümlerinde topraktaki 10'unu oluþturuyor. Bu arada arazi çeþitliliði ve sosyobiyoçeþitliliðin önemi üzerinde durularak ekonomik ekonomik kullaným birlik içerisinde farklýlýklar deðeri mütalaa ediliyor. gösteriyor. AB'de toprak kullanýmý AB topraklarýný yerleþim birimleri, ticari ve sanayi Yayýmlanan bir Eurostat anketinde toprak kullanýmýyla amaçlý olarak en fazla kullanan ülkeler arasýnda yüzde ilgili tutarlý, karþýlaþtýrýlabilir rakamlara yer verildiði 37 ile Hollanda ilk sýrada yer alýyor. Yüzde 25 ile görüldü. Bugüne kadar tutarlý rakamlar ancak tarým Belçika takip ediyor. Ýspanya ve Letonya yüzde 6 ile en yapýlabilen arazilerle ilgili olarak elde edilebiliyordu. az toprak kullanan ülkeler. Araþtýrmaya göre AB'de toplam kullanýlabilir alanlarýn Sonuçlar 2009'da 23 üye ülkede düzenlenen anketle yüzde 40'ý orman, aðaçlýk, koru vb. den yüzde 24'ü elde edildi. Eurostat'ýn verilerine göre Malta ve Güney tarlalardan yüzde 20'si otlaklardan yüzde 6'sý Kýbrýs yöntemsel gerekçelerler ankette yer almaz iken fundalýklardan ve yüzde 5'i bataklýk ile sudan oluþuyor. Bulgaristan ve Romanya'yla ilgili verilerin 2010 AB topraklarýnýn yalnýzca yüzde 4'ü sonradan inþa sonlarýnda açýklanacaðý bildirildi. Kimi üye ülkelerde edilen suni alanlardan oluþuyor. Bunlar arasýnda çatýlý belirlenen pilot bölgelerde varýlan sonuçlarla toprak yapýlar, avlular, park yerleri, mezarlýklar, yollar ve kullaným þekliyle ilgili deðiþiklik gözlem sonuçlarý da demiryolu aðlarý yer alýyor. Sosyo-ekonomik ayný araþtýrmada tartýþýldý. Eurostat araþtýrmasý 3 5 kullanýmla ilgili olarak ise: Avrupa topraklarýnýn yüzde yýllýk dönemlerde toprak kullanýmýnda pek fazla 40'ý tarým için ve yüzde 30'una yakýn kýsmý da ormanlýk deðiþiklik meydana gelmediðini gösterdi. Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý Surlar içi - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM 2009 / Sayý: 39 ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝM Ý Þ H U K U K U ' N U N Ý Y Ý L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý SEMÝNERLERÝ BAÞLADI A M A C

Detaylı

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI AYLIK BÜLTEN KASIM 2011 / Sayý: 60 MALLARIN SERBEST DOLAÞIMINA ÝLÝÞKÝN gerçekleþtirildi. Ayrýca 21 ve 23 Kasým tarihleri UYUM ÇALIÞMALARI BAÞLATILDI

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2011 / Sayý: 55 E N D Ü S T R Ý Y E L K Ý R L Ý L Ý K K O N T R O L ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2011 / Sayý: 52 ENDÜSTRÝYEL KÝRLÝLÝK KONTROL (EKK) ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü ile ilgili

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2011 / Sayý: 57 GIDA YASASI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ele alýnan bir diðer konu ise ekonomik operatörler GIDANIN BESÝN VE SAÐLIK BEYANLARI

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2013 / Sayý: 76 Ç E V R E FA S L I K A P S A M I N D A K Ý ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Haziran 2012'de yapýlan AB'de Mekansal Planlama

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2008 / Sayý: 24 AB MÜKTESEBATININ UYGULAMASINA DÖNÜK PROGRAM KAPSAMINDA ÇEVRE FASLINDA UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR AB Müktesebatýna

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2008 / Sayý: 22 AB MÜKTESEBATI FASIL 14 TAªIMACILIK AB MÜKTESEBATI FASIL 18 ÝSTATÝSTÝK POLÝTÝKASI SUNUMU YAPILDI SUNUMU YAPILDI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2010 / Sayý: 47 HAVA KALÝTESÝ KONUSUNDA UYUM ülkelerindeki uygulamalara da dikkat çekildi. Söz ÇALIÞMALARI DEVAM ETMEKTEDÝR konusu

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2011 / Sayý: 51 M A L Ý Y A R D I M P R O G R A M I V E M Ü K T E S E B ATA U Y U M P R O G R A M I Ç A L I Þ M A L A R I D E Ð E

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2009 / Sayý: 38 SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ Ljubljana Kan Transfüzyon Merkezinde yapýlmýþ olup SLOVENYA YA ÇALIÞMA ZÝYARETÝ merkezin

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı