ÜNİTE 3 HUKUK SİSTEMLERİ VE HUKUK TARİHİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE 3 HUKUK SİSTEMLERİ VE HUKUK TARİHİ"

Transkript

1 ÜNİTE 3 HUKUK SİSTEMLERİ VE HUKUK TARİHİ Hukuk Kültürü; Belirli bir toplumda, o toplumu oluşturan bireylerce genellikle paylaşılan, hukuka ilişkin fikirler, tutumlar, değerler, kanılar ve beklentiler toplamıdır. Karşılaştırmalı Hukuk; Geliştirdiği çözümleme düzeyleri, özgül ayrımlar ve terim dağarcığıyla yeryüzünde farklı ulus, kültür ve toplumların hukuk düzenlerinin çeşitliliklerine ve benzemezliklerine karşın gene de hukuk gibi birleştirici bir kavram altında anlaşılır kılınmasına katkı sağlar. Genelde yapılan ayrımlar ve karşılaştırmalar kamu hukukundan çok özel hukuku temel alırlar. Karşılaştırmalı Hukuk Unsurları; Tarihsel Temeller, Toplumsal ve Kültürel Zemin, Hukuk Teknikleri Toplumsal ve Kültürel Zemin; Din, dil, gelenekler ve sosyo-ekonomik yapı, hukuk kurallarının toplumsal ilişkileri şöyle değil de böyle düzenlemesini belirleyen etmenlerdir. Hukuk Sistemleri;Hukuk terminolojisinin çok anlamlı terimlerinden biridir. Çoğu zaman bir ülkedeki hukuk kurallarının bir dizge ya da birbiriyle içsel bağları bulunan bir düzenek olduğunu ifade etmek için kullanılır. Ancak, ulusal hukuk sisteminin alt düzeneklerini ifade etmek için de sistem terimine başvurulur: ceza hukuku sistemi,,infaz sistemi gibi. Kıta Avrupa sı Hukuk Sistemi denildiğinde ise Nordik ülkeler hariç Avrupa Kıtasındaki ulusların hukuk düzenlerini, Roma Hukuku na dayalı olma özelliği temelinde kuşatan bir üst kavramdan söz edilmiş olur. Hukuk Sistemleri; Kıta Avrupa sı Hukuk Sistemi, Angola Amerikan Hukuk Sistemi, İslam Hukuku, Sosyalist Hukuk Sistemi Batı Hukuk Kültürü; Kıta Avrupası Hukuk Sistemi, Angola Amerikan Hukuk Sistemi, Sosyalist Hukuk Sistemi Kıta Avrupası Hukuk Sistemi;Bu hukuk sisteminin başat özelliği Roma Hukuku nun yeniden canlandırılmasına dayalı bir hukuk biliminin ürünü olmasıdır. Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya ve İzlanda yı kapsayan Nordik Hukuk Çevresi de bir ölçüde Roma Hukuku kavram ve kurumlarından etkilenmiştir. Tedvin (yasalaştırma); Bir ülkede dağınık halde bulunan hukuk kurallarının ait oldukları hukuk dalına bağlı olarak derlenip sistemli bir bütünlüğe kavuşturulması etkinliğidir. Roma Hukuku; Corpus Iuris Civilis (MS ) yılları arasında Doğu Roma İmparatoru Iustinianus tarafından hazırlatılan Roma Hukuku konusunda en kapsamlı külliyattır. Roma Hukuku nun İlkeleri;Roma Hukuku nun kavramsal yapısını anlayabilmek için başvurulabilecek kaynak Institutiones lerdir. Gaius un Institutiones i, kişiler, şeyler ve davalar olmak üzere üç bölümdür.gaius, üç kategori insanı birbirinden ayırır: Özgür insanlar (Roma vatandaşları) ve köleler; aile reisi ve ona tâbi olanlar; yabancılar ve vatandaşlar. Köle; Savaşta esir düşen bir yabancı ve onun alt soyu, onu esir eden veya satın alan Roma vatandaşının malıdır. İmparatorluk döneminde, kölenin mallara sahip olmak ve borç yüklenmek anlamında hak ehliyeti yoktur; o bir eşya hükmündedir. Klasik dönem Roma hukukçuları, kölenin borcunu doğal borç olarak kabul etmişlerdir. Köle borç taahhüdü altına giremez, çünkü o bir hukuk öznesi değildir. Doğal Borç; İlişkisinde, alacaklı alacağını elde etmek için dava hakkına sahip değildir, ne var ki bu durum kimi hukuki sonuçların doğumuna engel de değildir. Örneğin; borçlu borcunu yerine getirirse, sonradan bunun doğal borç olduğu gerekçesiyle onu geri isteyemez.pek çok

2 modern hukukta kumar borcu, doğal borcun bir örneği olarak yer alır.roma şehir devletinde, aile içinde hak ehliyetine sahip olan da egemenlik altında olanlar değil, aile reisiydi. Pandekt Hukuku; Ortaçağ sonlarına doğru Batı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan Roma Hukuku nun benimsenmesi 19. yüzyıldaki kanunlaştırma hareketlerine dek sürmüştür. Bu süreçte ortak hukuk olarak da kullanılan Roma Hukuku, Corpus Iuris Civilis in en önemli bölümü Digesta nın Yunan dilindeki karşılığıyla Pandekt Hukuku olarak da adlandırılır. Hümanist öğreti, 15. yüzyıldan itibaren Roma Hukuku metinlerini uygulanacak hukuku bulma kaygısından çok, yüzyıllar içerisinde yorumlana yorumlana tahrif edilmiş metnin ilk özgün ifadesinde ne anlama geldiğini araştırmaya koyuldu. Roma Hukuku arayışı, hukuk uygulamasının istemlerine yabancılaşacak kadar aşırı Filolojik bir incelemeye dönüştükçe, hukuki gereksinimleri karşılamaz oldu. Ancak hümanist okul, her memleketin kendi hukukunu uygulaması ama bunu yaparken de Roma Hukuku nu zengin bir hukuki düşünce hazinesi olarak görmesi fikrini yaymış oldu. Pandekt Hukuku, bir yandan Almanya da Roma Hukuku nun benimsenmesi, öte yandan Roma Hukuku nun cermenleşmesi gibi iki işlevli bir süreci ifade eder oldu. Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu; Orta Çağ dan 19. yüzyıl başına dek sürmüş olan İmparatorluğun sınırları tarih boyunca değişikliklere uğradı. En güçlü döneminde İmparatorluk bugünkü Almanya, Avusturya, İsviçre, Lihtenştayn, Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Belçika, Hollanda toprakları ile Polonya, Fransa ve İtalya topraklarının bir bölümünü kapsıyordu. Angola Amerikan Hukuk Sistemi; İngiliz Hukuku, Amerikan Hukuku İngiliz Hukuku;Genel kavramlara ve bağlantılı oldukları yasalara değil, örnek olay gruplarına ve bunların konu edinildiği yargı kararlarına dayalıdır. Bir Avrupalı için hukuk deyince zihninde canlanan imge yasa ve yasama etkinliği iken bir İngiliz için bu yargılama etkinliğidir. Hukuk kuralı, yasama etkinliğinin sonucu olarak ortaya çıkmış genel ve soyut bir düzenlemeyi değil; kimi örnek yargıkararlarında işlenen çözümleri ifade eder. İngiliz Hukuku nun Kaynakları; Common Law, Equity ve Statute Law Common Law; Geniş anlamda İngiltere, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada gibi ülkelerin hukuklarının ortak adını, bir hukuk ailesini ifade eder. Dar anlamda 1066 da İngiltere yi işgal eden Normanların adalet hizmeti gerçekleştirmek amacıyla atadıkları gezici yargıçların oluşturdukları aşırı biçimci hukuku ifade eder. Equity; Common Law ın aşırı biçimciliğinin karmaşık formüllerine göre değil de yargıcın vicdanı ve hakkaniyet ilkelerine göre yargılanmasından doğan içtihat hukukudur. Statute Law; İngiliz Hukuku nun içtihat sonraki ikincil kaynağıdır. Parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve esaslarını gösteren düzenlemeleri kapsar. Magna Carta Libertatum; 1215 tarihinde Papa III. Innocent, Kral John ve baronları arasında imzalanmıştır. Kralın bazı yetkilerinin sınırlandırılmasını ve hukuk kurallarının kralın iradesinden daha üstün olduğunu ilan ediyordu. Magna Carta kralın keyfi vergi salamayacağını; yargılamanın aleni olarak yapılacağını; yasal dayanağı olmadan tutuklama ve sürgüne göndermeye başvurulmayacağını ve soylulardan oluşan bir kurulun Kralın Magna Carta ya uygun davranıp davranmadığını denetleyeceğini hüküm altına alıyordu. Amerikan Hukuku; Common Law, Amerikan Hukuk kültürünün temelidir. Amerikan Hukuku nun Kaynakları; Mahkeme İçtihatları, Yasama Mahkeme İçtihatları; Amerika Birleşik Devletleri bir federal devlettir. Eyaletlerin kendi yasaları ve yargı düzeni bulunur. Amerikan Hukuku nda da İngiliz Hukuku ndan kökenlenen, önceki örnek kararların sonrakiler için bağlayıcı olması ilkesi geçerlidir.

3 Yasama; Amerika Birleşik Devletlerinin federal yapısı, yasama alanında da sonuçlarını doğurur. Bu yüzden Amerikan yasalarının bir kısmı federal diğer bir kısmı ise Eyalet yasalarıdır. Aralarındaki uyum ve denge, geniş ölçüde A.B.D. Anayasası ve onun mahkemelerce yorumu üzerinden sağlanır.anayasa yı yorumlamada nihai yetki Yüksek Mahkeme nindir. A.B.D. Anayasası Yüksek Mahkeme tarafından esnek bir biçimde yorumlanır. Federal Devlet; Birden fazla kendi içinde özerk devletin aynı merkezi iktidara tabi olarak oluşturduğu devlet birliğidir. Federal devlet ve federe devlet (eyalet, kanton gibi isimlerde verilir) olmak üzere iki devlet türü bir aradadır. Hukuk düzeni bakımından hem federe devletin hukuku hem de federal devletin hukuku söz konusudur. Sosyalist Hukuk Sistemi; Marksist düşüncenin özel bir yorumuna dayalı olarak tasarlanmış bir hukuk düzenini ifade eder. Sosyalist Hukukun İlkeleri; Sosyalist demokrasi, sosyalist yasallık, demokratik merkeziyetçilik Sosyalist Demokrasi; Siyasal iktidarın, işçi sınıfı ve onun partisinin önderliğinde, biçimsel burjuva demokrasisini yıkıp emekçilerin egemenliğini kuran, işçi sınıfı ve müttefiki toplumsal sınıflar eliyle kullanılmasıdır. Sosyalist Yasallık; Sosyalist toplum ilişkilerinin oluşturulması için araçsal bir değer taşıyan hukuka, ilgililerin itaatidir. Söz konusu ilke, hem yurttaşlar hem de yasa koyucu için bağlayıcıdır. Yurttaşlar yönünden hukuka itaat, yasa koyucu yönünden ise sosyalist düzenin ilkelerine uygun yasama faaliyeti anlamına gelir. Mahkemelerin parti politikasına uygun hareket etmeleri de sosyalist yasallık ilkesinin bir gereğidir. Sosyalist yasallığın kapsamını ve içeriğini, iktidarın işçi sınıfı adına sahibi olan komünist partisi saptar. Demokratik Merkeziyetçilik; İktidardaki komünist partisinin ve sosyalist devletin yönetim ve düzenleme ilkesidir. Demokratik merkezcilik ilkesinin sonucu olarak, alt derece mahkemeler üst derece mahkemelerin işlemleri ile bağlıdırlar. Mülkiyet Biçimleri; Devlet Mülkiyeti, Kolektif Çiftlik Mülkiyeti, Kişisel Mülkiyet, Özel Mülkiyet Araçsalcılık (Enstrümantalizm); Hukuku, salt toplumsal değişmenin bir aracı olarak gören; onun kendine özgü bir doğası olduğunu yadsıyan hukuk ideolojisidir. Araçsalcılığın bir diğer sonucu da, hukukun bağımsız bir değer taşımadığı; olsa olsa istenilen düzeni tesis etmek gibi bir araç-değere yönelik olabileceği, yoksa ortak hayır, adalet ve özgürlük gibi amaç-değerlere yönelik bir değer taşımadığı yolundaki ahlaki tutumdur. Kolektifleştirme; Sovyet siyasi tarihinde Stalin (Josef Visarionoviç Çugasvili) dönemine ait kapsamlı girişimin adı olarak anılmakla birlikte, Sovyet hukuk tarihi bakımından genel mülkiyet sistemindeki dönüşümü ifade eder. Devlet Mülkiyeti; Devlet mülkiyetinin konusu toprak ve toprağın altı, sular, ormanlar, fabrikalar, değirmenler, madenler, maden ocakları, her türlü ulaştırma, bankalar, iletişim araçları, devlet tarafından kurulmuş olan büyük tarımsal-zirai işletmeler, sovhozlar, şehirde ve sanayi merkezlerindeki konutlardır. Kolektif Çiftlik Mülkiyeti; Bu kategoride kolhozlar yer almaktadır. Kolhozlar, devlet denetiminde tarımsal üretim yapılan kooperatif çiftliklerdir. Kolhoz kendine özgü bir mülkiyet biçimidir. Devlet, sovhoz işletmelerinin üretimini istediği gibi kullandığı halde, kolhozlar ürünlerini kendi mallarıymış gibi tek başlarına kullanmaktadırlar. Kişisel Mülkiyet; Kişisel mülkiyet konusu malın çalışmadan gelir elde etmek amacıyla kullanılamayacağı yolundaki ilkenin ise istisnaları vardı. Örneğin ikinci konuta sahip olan bir Sovyet yurttaşı bu taşınmazından kira geliri elde edebilirdi.

4 Özel Mülkiyet; Kişisel mülkiyet ile özel mülkiyet arasındaki fark, bir malın tahsis edilme amacıdır. Yani bir nesne, malikin ve ailesinin kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyorsa kişisel mülkiyet; aynı nesne gelir elde etmek için kullanılıyorsa özel mülkiyet kategorisindedir. Örneğin; bir dikiş makinesinin maliki, bu makine ile kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılayacak elbiseler dikiyorsa makine üzerindeki mülkiyeti kişisel; makineyle diktiği elbiseleri semt pazarında kar elde edecek şekilde satıyorsa makine üzerindeki mülkiyeti özeldir. Türk Hukukunun Tarihsel Gelişimi; İslam Hukuku, Osmanlı Hukuku, Cumhuriyet ve Türk Hukuk Devrimi İslam Hukuku; Şeriat ve Fıkıh Şeriat;İslam dini açısından dar anlamda şeriat, İslam dinini belirleyen ilahi buyrukların toplamıdır. Geniş anlamda kullanıldığında ise insanın toplumsal var oluşunu sürdürmesinin koşullarını, yani hukuk düzeni ni ifade eder.islam şeriatı beşeri varlığın hem kendisi, yani bio-fizyolojik, psişik ve bilinç dünyası ile; hem de çevresi, yani toplum ve doğa ile ilişkilerini düzenleyen bütüncül (holistik) bir normatif sistemdir. Fıkıh; Bilmek, anlamak, derinlemesine kavramak, örtük olanın hakikatine nüfus edip karanlık olanı aydınlatmak gibi anlamları karşılayan fıkıh; hukuki anlamda insanın belirli koşullara bağlı olarak ne yapması gerektiğini, söz konusu koşullarla eylemsel gereklilik arasındaki bağın niteliğini ve şu ya da bu tarzda eylemeyi seçerse bunun sonuçlarının neler olacağını bilme yetisi anlamına da gelir. Fıkhın alt başlıkları; Ibadat (İbadetler), Muamelat (hukuki işlemler, sözleşmeler, evlenme, boşanma,miras), Ukubat (ceza hükümleri) Mezhepler; Arapçada yol, çığır, görüş anlamına gelen mezhep sözcüğü, ilahiyat ve felsefe alanında kutsal metinlerin nasıl anlaşılıp içeriklendirilmesi gerektiğine ilişkin, yol, yordam, yöntem, üslup ve tarz bütünlüğü taşıyan bir anlayışın benzerlerinden ayırt edici özellikleriyle oluşturduğu ekolü ifade eden bir terimdir. Kitap (Kur an) ve Sünnet ten başka icmâ, kıyas, istihsan, maslahat (mesâlih-i mürsele), örf, kaynaklar arasında zikredilir. Tanım21: Kur an-ı Kerim; 23 yıllık risalet süresi boyunca Hz. Muhammed (sav) e ayetler ve sureler şeklinde vahyolunmuş Allah kelamı olarak kabul görür. Sünnet; Hz. Muhammed (sav) in söz ve eylemlerini ifade eder. İcma; Fakihlerin bir sorun karşısında aynı çözüme ulaşmalarıdır. Kıyas; Belirli bir sorunu çözmek için, ona çok benzeyen başka bir sorunun çözümüne uygulanan hükmü benzeterek uygulamaktır. Kıyas sonucu verilen hüküm fakih bakımından içtihattır. İstihsan; Daha önce karşılaşılmamış bir durum ortaya çıktığında fakihin kendisine uygun gelen ve genel kuralın istisnası olarak kıyasen hüküm kurmasıdır. Maslahat; Kaldırılmasında zorunlu ve kamusal yarar bulunan bir güçlüğü kaldırmak için hükmolunan çözümdür. Tanım27: Örf; Toplumunun benimsediği, alışageldiği ve günlük yaşayışında uymak zorunda hissettiği davranış tarzlarıdır. Osmanlı Hukuku; Şeriat ve Örf, Tanzimat Dönemi: Gelenek ve Batı Hukuku Şeriat ve Örf; Genellikle Osmanlı Hukuku, İslam Hukuku niteliği taşır.osmanlı Hukuku, aynı zamanda bir örf hukukudur. Kazasker (Kadı Asker); Osmanlı Devleti nde askeri sınıfa ait şeri ve hukuki davalara bakan hâkimdir. Kazaskerlik, ilmiye mesleğinin en yüksek mertebelerinden biri olup Anadolu ve Rumeli olmak üzere iki kazaskerlik mevcut olup, Rumeli kazaskeri derece ve yetki olarak diğerinden daha üstündü. Kazasker, kadı ve müderrislerin atama ve tayin işleri ile de yetkiliydi. Tanzimat Dönemi: Gelenek ve Batı Hukuku;

5 1839 tarihli Gülhane Hattı Hümayunu nda vatandaşların kanun önünde eşitliği ilkesi ilk defa beyan edilmiş ve ceza hukukunda keyfîliğin ortadan kaldırılacağı açıklanmıştır.1876 da modern anlamda bir anayasa, Kanun-u Esasî ile meclis ve meşruti ilkeler kabul edilmiştir. Kanun-u Esasî; 1876 da ilan edilmiş, 1878 de II. Abdülhamit tarafından askıya alınmış, 24 Temmuz 1908 ihtilali sonucunda değişikliklerle yürürlüğe girmiş ve kısmet 1924 tarihine kadar yürürlükte kalmış Anayasa dır de Kanunname-i Ticaret, 1864 de Ticaret-i Bahriye Kanunamesi, 1880 de Usûl-i Muhakemet-i Cezaiye Kanunu (ceza yargılaması) ve Usul-i Muhakematı Kanunu Hukukiye (hukuk yargılaması) yürürlüğe girmiştir. Özgün yasalaştırmalara 1858 tarihli Kanunname-i Arazi, 1917 tarihli Hukuku Aile Kararnamesi ve 1876 tarihli Mecelle-i Ahkamı Adliyye sayılabilir. Mecelle-i Ahkamı Adliyye; yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından derlenen ve Hanefi mezhebinin medeni hukuka ilişkin fıkıh kuralları kodeksidir. Bir giriş ile 16 bölümden oluşur ve 1851 madde içerir. Osmanlı İmparatorluğu nun son yarım yüzyılında şer i mahkemelerde, 1926 yılına dek İsrail de Müslümanlar arasındaki uyuşmazlıklarda uygulanmış ve halen Bosna-Hersek Cumhuriyeti nde Avusturya Medeni Yasası ile birlikte sınırlı olarak uygulanmaktadır. Cumhuriyet ve Türk Hukuk Devrimi;Hukuki benimseme, Cumhuriyet Hukuk Devriminin tek yöntemi değilse bile ağırlıklı yöntemi olarak işlev görmüş; devrimci yasamanın 1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanunu gibi dili ve yazım tekniğiyle yepyeni ve özgün örneklerinin önüne geçmiştir. Cumhuriyet Hukuk Devrimi nin tek yöntemi benimseme değildir; 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve 442 sayılı Köy Kanunu Cumhuriyet yasamasının özgün ürünleridir. Benimsemenin, hukuk devriminin ana niteliğini belirlemesindeki asıl etken Tanzimat tan beri çözülememiş olan adli kapitülasyonlar sorunundan kurtulmak ve bu yolla tam bağımsızlığı sağlamaktır. Benimseme (resepsiyon, iktibas); Yabancı hukukun benimsenmesi Türkçe hukuk yazınında yabancı hukuk alımı, iktibas ve resepsiyon gibi terimlerle ifade edilegelmiştir. Bazı yazarlar diğerlerinin anlam nüanslarını yeterince karşılamadığı gerekçesiyle Fransızca kökenli resepsiyon sözcüğünü yeğlerler. Benimsemenin pek çok sebebi olabilmekle beraber yabancı bir hukukun benimsenmesinde temel unsur, benimseyen toplumun eski yaşam biçimini sürdürmek yerine onu değiştirmek istemesidir. Türk Medeni Kanununun 1926 da kabulünün bağımsızlığı güvencelendirme amacını da aşan sonuçları; İlkin Türkiye böylelikle laik bir hukuk düzenine geçmiş oldu. Buna bağlı olarak, Türk hukuku Kıta Avrupası hukukunun bir parçası oldu. İkinci olarak, çok hukukluluktan çöküşle birlikte çok başlı hukuka evrilen yapı tasfiye edilerek hukukun birliği ve tekliği sağlanmış oldu. Üçüncüsü, Hukuku Aile Kararnamesiyle başlayan çok eşli evliliğin yasaklanması ile tek eşli evliliğin kabulü başta olmak üzere aile düzeni ve evli kadının statüsünde kökten bir değişim gerçekleştirilmiş oldu. Dördüncüsü, ve daha kapsayıcı olanı Medeni Kanun ve onu izleyen benimsemelerle, modern hukuki düşünce ve hukuk kültürü de benimsenmiş oldu.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Hazırlayan Habib AYDIN 104202011003 Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi Ekim 2013 [4] Yazar: Levent Köker www.anayasaizleme.org 1 İçindekiler SUNUŞ,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI

SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Kamu-Đş; C: 7, S: 3/2003 SOSYAL GÜVENLĐK HAKKI Ercan TURAN Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi I- KAVRAM BĐRĐNCĐ BÖLÜM Sosyal güvenliğin bir insan hakkı olarak tanımlanabilmesi öncelikle sosyal güvenlik

Detaylı

Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci

Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci Takdim Konu, Yeniden Yapılanma olunca, bunun eski şekli ve uygulaması vardır diye düşünülür. Gerçekten de yapılanma, bir hareketi,

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YANSIMASI Hazırlayan Onur YERDELEN Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÖZET Ümit GÜVEYİ * Anayasa yargısı, insan haklarının güçlenmesi, korunması ve işlevselliği için meydana getirilmiş bir kavramdır. Anayasa yargısı aracılığıyla, demokratik

Detaylı

CARL JOACHIM FRIEDRICH

CARL JOACHIM FRIEDRICH Carl J. Friedrich Sınırlı Devlet CARL JOACHIM FRIEDRICH Limited Government Çeviren: Mehmet Turhan ISBN 13: 978-975-6201-92-3 Liberte Yayınları / 182 2. Baskı: Ekim 2014; 1. Baskı: Eylül 1999 (Gündoğan

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Düzenleyen: Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi Başkanı, Halkla İlişkiler Departmanı Çeviren: Sprachendienst Monika Unbehaun Basım: Landtagsdruckerei, Hannover Copyright:

Detaylı

BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI

BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU Kasım 2010 - Ankara Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU 1954 yılında Elazığ da doğan Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Anayasa Hukuku alanında

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * M. Volkan Dülger ** GĐRĐŞ Đnsan hakları kavramı daha ilk bakışta hiçbir açıklamaya

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

SUNUŞ. bu kavramlara işlerlik kazandırmak la görevlendirilmiştir.

SUNUŞ. bu kavramlara işlerlik kazandırmak la görevlendirilmiştir. SUNUŞ Yargının üç kurucu unsurundan biri olan bağımsız savunmayı özgürce temsil eden avukatların kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü barolar (Avukatlık Kanunu Madde 95/21) ve tüm baroların katılımı

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ

Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ EKİN Basım Yayım Dağıtım Ekin Basım Yayın ve Dağıtım, ISBN: 975-8768-11-5 (c) 2008. Her hakkı mahfuzdur. Birinci Baskı: Eylül 2003; Yedinci Baskı: Eylül 2008 Dizgi, Kapak

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI AÇISINDAN EMEĞİN EVRİMİ: ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUKSAL BOYUTLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI AÇISINDAN EMEĞİN EVRİMİ: ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUKSAL BOYUTLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER AÇILIŞ BİLDİRİSİ ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI AÇISINDAN EMEĞİN EVRİMİ: ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUKSAL BOYUTLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Mesut Gülmez Bu bildiride; diğer tüm insan haklarından somut ve eylemli olarak

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

Çağdaş Küresel Dünyada Medeniyet Gelişiminin Anayasal Temeli

Çağdaş Küresel Dünyada Medeniyet Gelişiminin Anayasal Temeli Çağdaş Küresel Dünyada Medeniyet Gelişiminin Anayasal Temeli Valery ZORKİN * Çağdaş dünyanın bakış açıları farklı şekillerde görülebilir. Değişik bilimsel alanlardaki analistler onların zıt tahminlerini

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel Kanunları

Kamu Yönetiminin Temel Kanunları Kamu Yönetiminin Temel Kanunları Doğan BAYAR * I GİRİŞ Halkımızın artan ve çeşitlenen talepleri, etkinliğin arttırılması ve katılımcılık ekseninde kapsamlı bir yeniden yapılanma ihtiyacı, uzunca bir süredir

Detaylı

VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR #

VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR # VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR # Comparison of Taxation s Constitutional Foundations in Various Countries and Inferences for Turkey

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2808 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1766 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Nüvit GEREK (Ünite 6, 8) Prof.Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

Rona AYBAY. Rona AYBAY

Rona AYBAY. Rona AYBAY makaleler Rona AYBAY Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi KONUSUNDA BAZI GENEL GÖZLEMLER ve 14. PROTOKOL Rona AYBAY I. AVRUPA KONSEYİ 1. Giriş Gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), gerek Avrupa İnsan

Detaylı

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM PERSONEL HUKUKUNA İLİŞKİN ANAYASAL İLKELER VE ANAYASA MAHKEMESİ NİN UYGULAMASI Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM Türk personel hukukunun anayasal düzeydeki ilkelerini üç kategori altında ele almak mümkündür. Birinci

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı