AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi"

Transkript

1 AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi AV. NEZ H SÜTÇÜ Bu yaz da Amerika Barolar Birli i ne (American Bar Association) ait internet sitesinde (www.abanet.org/media/factbooks/judifact.pdf), yer alan 75 soru ile bunlar n yan tlar n n çevirisi yap lm fl ve Amerika Birleflik Devletleri yarg sistemi hakk nda düflün sahibi olmak isteyen meslektafllar n bilgisine sunulmaya çal fl lm flt r. AMER KAN ADL S STEM HAKKINDA B LG LER Yarg sal Oluflum Soru 1: Amerika yarg sisteminin amac nedir? Yan t 1: Amerika adalet sistemi, vatandafllara hukuksal uyuflmazl klar tarafs z bir yarg ç veya jüri ile ele almay ve çözmeyi yükümlenir. fiu anda, uyuflmazl klar n kesin olarak çözümü; davan n taraflar n n, gerçe- i arayan tarafs z kifli önünde karfl l kl olarak bulundu u, has ml sisteme dayan r. Genellikle avukatlar vas tas yla temsil edilen davac lar, sorumluluk veya suçlulu un tespiti için delillerini yarg ç veya juriye sunarlar. Geleneksel olarak, böyle bir yaklafl m n, uyuflmazl klar n çözümünde, jüri veya yarg c n gerçe e ulaflmas ve adaletli bir sonuca varmas için en etkili yol oldu u düflünülmektedir. Son y llarda, arabuluculuk, hakemlik gibi alternatif uyuflmazl k çözümlerinin kullan m git gide popüler olmakta ve taraflar aras ndaki uyuflmazl klar n çözümünde bir olanak olarak kabul görmektedir. Soru 2: Birleflik Devletlerde mahkemelerin kuruluflu nas ld r? Yan t 2: Birleflik Devletler iki bileflenden oluflan bütünlük oluflturan mahkeme sistemine sahiptir. Mahkemelerin bir k sm federal hükümet düzeyinde bulunurken, di er bir k sm da 50 eyaletin her biri içinde ve Kolombiya Bölgesinde kurulmaktad r. Böyle bir sistem iki bafll gözükse de, mahkemeler de iflik sorumluluklara sahip olup, bu iki mahkeme sistemine eriflim, en büyük olanak olarak, vatandafllar n hukuki uyuflmazl klar n n h zl ve adaletli bir flekilde çözümlenmesini sa lar.

2 1154 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 Ço u Birleflik Devletler vatandafl, mahkeme sistemiyle eyalet mahkemelerinde tan fl r. Bu mahkemelere, halk n günlük yaflant s n etkileyen soruinlar d fl nda, bir çok sorunun çözümü için yetki (yarg yetkisi) verilmifltir. Boflanmay, çocuk gözetimi ve deste ini, tafl nmaz, tafl nmaz mülkiyetini, sözleflmeleri, vücut taml na verilen zararlara iliflkin talepleri, malvarl na ait vasiyetlerin onay n ihtiva eden hukuki sorunlar ve bir çok suçla ilgili davalar bu eyalet mahkemelerinde görülür. Esasen bir tahmine göre bütün davalar n yüzde 98 i eyalet seviyesindeki mahkemelerde görülmektedir. Birleflik Devletler Anayasas n n III. Maddesinden dayana n alan federal yarg lama, federal sorunlardan ve vatandafllar n farkl l ndan kaynaklanan dava ve uyuflmazl klarda yarg yetkisine sahiptir. Bu; genel olarak federal mahkemelerin; Birleflik Devletler Hükümeti, Anayasas, Kongrenin kabul etti i kanunlar veya anlaflmalar veya eyaletler ya da Birleflik Devletler ile yabanc bir hükümet aras ndaki anlaflmazl klara iliflkin davalarda karar vermekte oldu u anlam na gelir. Federal mahkemeler de iflik eyaletlerin vatandafllar aras ndaki uyuflmazl klar hakk nda da karar verir. Federal ve eyalet mahkemeleri, uyuflturucu ile ilgili suçlar gibi taraflar n uyuflmazl federal veya eyalet mahkemesine götürüp götürmemede seçim hakk oldu u baz konularda ayn zamanda veya müflterek yarg yetkisine sahiptirler. Baz hukuki sorunlar ise sadece federal veya eyalet mahkemesinde dava edilebilir. Örne in iflas ve deniz hukuku davalar sadece federal mahkemelerde görülür. Federal Yarg lama Soru 3: Birleflik Devletler Anayasas, federal yarg y idarenin di er erkleri ile birlikte nas l tan ml yor? Yan t 3: Anayasan n III. Maddesine dayan larak kurulan federal yarg, federal yönetimin üç eflit, fakat ayr erklerinden biridir. Di er iki erk; baflkan ve yürütme bölümleri, yönetim organlar ve askerlik hizmetlerinden oluflan yürütme erki, bir di eri de yasama erki ya da Kongredir. Ülkemizin yönetim sistemi federal yönetimin üç erki aras nda baflar l birlikteli in yan nda denetim ve dengelere dayal d r. Baflkan ve di er yürütme organlar kanunlar uygulay p, yürütürken, yasama erki ya da Kongre de kanun yapar. Kanunlar n uygulanmas ve yorumlanmas ndan do an uyuflmazl klar çözmek Federal yarg n n görevidir. Kurucular m z ve sonraki nesil liderler, yarg erkinin etkin ve tarafs z bir flekilde görevini yerine getirmesi için ba ms z kalmas gerekti inin fark na varm fllard r. Soru 4: Yarg erki di er yönetim erklerinden gerçekten ba ms z m d r? Yan t 4: Anayasa, federal yarg çlar n ba ms zl n, kararlar nda ba- ms zl garanti ederek ve yarg erkini di er iki erkten ay r p, farkl tutarak sa lar. Bu husus üç önemli yolla sa lan r. Birinci olarak; Anayasa-

3 Amerika Hukuk Sistemine K sa Bir Bak fl Nezih Sütçü 1155 n n III. Maddesi kapsam ndaki yarg çlar için anayasada, iyi halde bulunduklar zaman dilimi süresince hizmet edecekleri öngörülmüfltür. Bu demektir ki federal yarg çlar, bir defa ifle bafllad ktan sonra, kongre taraf ndan rüflvet, vatan hainli i suçunun ifllenmesi ya da di er önemli suçlar ve cürümler nedeniyle görevden al nmad klar sürece, görevlerinde kal rlar. kincisi III. maddede belirtilen yarg çlar, anayasal olarak görevleri s - ras nda ald klar ücretin düflürülmesine karfl korunmufllard r. Ve üçüncüsü anayasaya göre federal mahkemeler sadece yarg yetkisinin kullan lmas ve yarg ifllevinin yerine getirilmesi için görevlendirilebilirler. Birleflik Devletler Anayasas n n 3. maddesinin 1. bölümü flöyledir; The judges, both of the supreme or inferior Courts, shall hold their Offices during good Behavior, and shall, at started Times, receive their Services, a Compensation, which shall not be diminished during their Contiunance in Office Soru 5: III. Maddede mahkemesi ne demektir? Yan t 5: Anayasan n 3. maddesine göre ihdas edilen Anayasa Mahkemesi, Federal Temyiz Mahkemeleri ve Federal Bölge Mahkemeleri, anayasadan kaynaklanan dava ve uyuflmazl klar görmek için kurulmufl olup, bu mahkemeler, III. Madde mahkemeleri veya anayasal mahkemeler olarak bilinir. Bu mahkemeler ayr ca afla da belirtildi i üzere kongre taraf ndan verilen ifllere de bakarlar. Bu mahkemelerden Yaln zca Anayasa Mahkemesi (The Supreme Court) özellikle anayasada belirtilmifltir. Soru 6: I. Madde mahkemeleri nelerdir? Yan t 6: Anayasan n 1. maddesine göre kongre taraf ndan kurulan mahkemelerdir. Kongre, aç k olarak daha çok kongreyi ilgilendiren özel kanunlar n tamamlanmas na yard m etmek üzere bu mahkemelerden birkaç tane kurmufltur. Bu mahkemeler yarg sal konular ötesinde, idari ve yasamaya benzer sorumluluklar içeren görevlere sahip olabilmektedirler. Birleflik devletlerdeki üç mahalli mahkeme olan; Virgin Adalar, Guam ve Kuzey Mariana Adalar Birleflik Devletler Bölge Mahkemesi olarak ifllev görürlerken, ayr ca, anayasan n I. ve IV. Maddesine göre kurulmufl olan ve bölgeler üzerinde kongreden kaynaklanan yetkiye sahip bulunan IV. Madde mahkemeleridir. Bu mahkemeler federal niteliktedir, ancak ayn zamanda eyalet ve yerel mahkeme ifllevi görebilirler. I. ve IV. Maddede belirtilen mahkeme yarg çlar, anayasal yarg ç güvencesine, ömür boyu iflte kalabilme hakk na sahip de illerdir. Daha do rusu belli bir süre görevde kal rlar. Örne in mahalli mahkemelerdeki yarg çlar 10 y ll k bir süre için atan rlar. Soru 7: Özel I. Madde mahkemeleri nelerdir? Yan t 7: Birleflik Devletler Askeri Temyiz Mahkemesi (Askeri Yarg - tay) kongre taraf ndan 1951 y l nda kurulmufltur. O tarihlerde kongre ay-

4 1156 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 n zamanda askeri yarg sistemini kuran, Askeri Ceza Kanununu ç karm flt r. Baflkan, senatonun tavsiye ve onay ile 15 y ll k dönem için Washington DC de bulunan mahkemeye, 5 sivil yarg c atamaktad r y l nda kongre taraf ndan kurulan Birleflik Devletler Vergi Mahkemesi; vergi idaresi ile vergi mükellefleri aras nda federal gelir, veraset, emlak vergilerinin ödenmesini içeren konularda ç kan uyuflmazl klar hakk nda karar verir. Baflkan, 19 adet yarg c 15 y l süre için Washington DC de ki görevlerine atamaktad r. Bu mahkeme ayn zamanda yaklafl k olarak 80 kentteki davalara bakar. Birleflik Devletler Ordu Emeklileri Temyiz Mahkemesi. Kongre, tüm tipteki ordu emeklilerinin ve sa kalan hak sahiplerinin menfaatlerini ilgilendiren konularda Ordu Emeklileri Temyiz Kurulu taraf ndan verilen kararlar n üzerinde, özel yarg yetkisini kullanmak için bu mahkemeyi 1988 y l nda kurmufltur. Bu mahkemenin en s k gördü ü davalar aras nda malüliyet tazminat, kredi (ödünç verme) yeterlili i ve e itim haklar yer al r. Mahkemenin yedi adet yarg c, senatonun tavsiye ve onay ile baflkan taraf ndan 15 y ll k süre için atan r. Mahkeme Colombia Bölgesinde yer almakla birlikte, ulusal bir mahkeme olmas nedeniyle Birleflik Devletlerdeki her hangi bir yerde de duruflma yapabilir. Birleflik Devletler Federal Haklar Mahkemesi ile ilgili bilgi için 17 soruya bak n z. Soru 8: Federal mahkeme sistemi nas l kurulmufltur? Yan t 8: Piramit fleklindeki sistemin en üst seviyesinde anayasa mahkemesi, onun alt nda 13 adet Birleflik Devletler Temyiz Mahkemesi ve Birleflik Devletler Silahl Kuvveler Temyiz Mahkemesi yer al r. Daha alt seviyede 94 adet Birleflik Devletler Bölge Mahkemeleri ve bunlar n özel nitelikte olanlar ; Birleflik Devletler Federal Haklar Mahkemesi, Birleflik Devletler Vergi Mahkemesi, Birleflik Devletler Ordu Emeklileri Temyiz Mahkemesi, Birleflik Devletler Uluslararas Ticaret Mahkemesi bulunur. Soru 9: Anayasa Mahkemesinin üstlendi i rol nedir? Yan t 9: Anayasa mahkemesi ülkedeki en yüksek temyiz mahkemesi olup, di er federal ve eyalet mahkemelerinden verilen kararlara karfl yap lan temyiz baflvurular n n en son inceleme merciidir. Mahkeme bilindi i üzere as l-do rudan ve temyiz olmak üzere iki çeflit yarg lama yapmaktad r. Anayasa mahkemesine gelmeden önce di er bir mahkemenin bakmad flekilde yap lan do rudan yarg lamada, iki veya daha fazla eyalet aras ndaki uyuflmazl klara ve taraflar n n büyükelçi veya bakanlar oldu u davalara bak l r. Önceden daha alt seviyedeki mahkeme taraf ndan karara ba lanm fl davalar yeniden inceleme yetkisi anlam na gelen temyiz yarg lamas ; mahkemeye, federal mahkemelerden ve eyalet mahkemelerinden verilen nihai kararlara karfl yap lan temyiz baflvurular n inceleme yetkisini verir.

5 Amerika Hukuk Sistemine K sa Bir Bak fl Nezih Sütçü 1157 Kongre taraf ndan tan nan yetkiye göre, Anayasa Mahkemesi, bakaca davalar kendisi saptar. Mahkeme incelenmek üzere her y l kendisine gelen 5000 ya da daha fazla davadan 100 veya daha az n karara ba lar. Mahkeme genellikle, sadece anayasan n önemli buldu u yorumlar n, yasama organ n n ç kard yasalar ve antlaflmalar içeren davalar kabul eder. Bu davalarda verilen kararlar n ço u kamuoyuna duyurulur. Mahkeme, genellikle, ya dava konusunu kabule flayan bulmamas ya da davan n mahkeme taraf ndan hakkaniyete uygun olarak yeniden incelenmesinin yeterince önemli olmamas nedeniyle, konuyu reddeden k sa bir karar yay mlamak suretiyle, dikkate al nmas talep edilen di er davalar, eler. Bu davalarda konuyu en son ele alan mahkemenin karar kesindir. Anayasa Mahkemesi bir davaya bakmaya karar verdi inde, taraflar n talepleri ile ilgili gerekli bilgileri vermeleri istenir ve mahkeme genellikle sözlü yarg lama yapar. Justices sit anc banc for oral argumants, halka aç k olarak yarg çlar n beraberce duruflma yapmalar anlam na gelir. Soru 10: Anayasa Mahkemesi kaç yarg çtan oluflur? Yan t 10: Mahkemenin yarg çtan ziyade, yüksek yarg çlar olarak isimlendirilen 9 üyesi vard r. Yüksek Yarg çlar, senatonun onay ile baflkan taraf ndan atan rlar. Baflyarg c n hem anayasa mahkemesi ve hem de bütün federal mahkeme sistemi ile ilgili ilave yönetsel görevleri vard r. Mahkemenin di er sekiz üyesi, toplu mahkeme heyeti yarg çlar olarak adland r l r. Soru 11: Anayasa Mahkemesi ne zaman ve nerede toplan r? Yan t 11: Anayasa Mahkemesi resmi çal flma dönemi Ekim ay n n ilk pazartesi günü bafllar ve ifl dönemi tamamlan ncaya, genellikle Haziran veya Temmuz ay sonlar na kadar devam eder. Anayasa Mahkemesi binas Washington DC deki Birleflik Devletler Merkez Binas na ait yolun karfl s nda bulunur. Soru 12: Anayasa mahkemesine davalar ne flekilde gelir? Yan t 12: Anayasa Mahkemesinin görev alan na giren konularda, önemli nedenlere dayanarak kendili inden gerek görmesi durumu d fl nda, mahkeme taraf ndan bir davaya bak lmas için belirli yol yoktur. Mahkemenin dikkate ald fleyler aras nda: - ki federal temyiz mahkemesinin ayn hukuki sorun hakk nda de iflik flekilde hüküm kurmufl olup olmad - Bir federal temyiz mahkemesinin federal bir konudaki karar n n, bir eyalet mahkemesinin en son derece mahkemesi (eyaletteki en yüksek mahkeme) olarak verdi i karar ile ayk r düflüp düflmedi i

6 1158 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l Bir federal temyiz mahkemesinin yarg sal prosedürün gerektirdi i usul kurallar ndan ayr lm fl olup olmad veya daha afla düzeydeki mahkemenin bu yöndeki karar n onaylam fl olup olmad, - Bir eyalet mahkemesinin federal konudaki son derece karar n n, baflka bir eyaletin son derece mahkemesi veya federal temyiz mahkemesi karar ile ayk r düflüp düflmedi i - Bir eyalet veya federal temyiz mahkemesinin federal hukukla ilgili önemli bir sorunla ilgili vermifl oldu u kararla, Anayasa Mahkemesinin önceki kararlar veya bir federal hukuk sorunu olmamakla beraber Anayasa Mahkemesi taraf ndan karara ba lanabilecek nitelikteki bir karar n ayk r l k oluflturup oluflturmad hususlar yer al r. Soru 13: Federal Temyiz Mahkemesi ile Federal Bölge Mahkemesi aras ndaki fark nedir? Yan t 13: Birleflik Devletler Bölge Mahkemeleri, federal mahkeme sisteminin yarg ifllevi gören mahkemeleridir. Bu mahkemeler hukuk ve cezai konular n her ikisi de dahil olmak üzere hemen hemen bütün katagorilerdeki federal davalarda yarg yetkisine sahiptirler. Federal Temyiz Mahkemeleri, Anayasa mahkemesinin alt nda ancak Bölge Mahkemelerinin üzerinde bulunan ara mahkemelerdir. Bu mahkemeler sonuçtan memnun olmayan taraf n talebi üzerine, co rafi çevreleri içinde yer alan bölge mahkemelerinin ve federal, idari ve düzenleyici organlar n kararlar na karfl yap lan temyiz baflvurular n n muhakemesini yapar. Genellikle üç yarg çl kürsüde yap lan yarg lamada; temyiz mahkemeleri, bölge mahkemesinde tamamlanm fl davaya ait bölge mahkemesi dosyas n yeniden inceler ve bölge mahkemesi karar n n do ru veya yanl fl olup olmad n karara ba lar. Soru 14: Kaç adet yarg çevresi vard r ve nerelerde bulunurlar? Yan t 14: Her biri içinde temyiz mahkemesi ve en az ndan bir bölge mahkemesi bulunan 12 adet temel co rafi yarg çevresi vard r. Ayr ca Birleflik Devletler Federal Çevre Temyiz Mahkemesi olarak kurulan Washington, DC. vard r. Birinci çevre 8 adet yarg çla en küçük mahkemedir. Dokuzuncu çevre 28 yarg çla en büyü üdür. 12 adet yarg çevresindeki temyiz mahkemelerinde 167 yarg ç vard r. Soru 15: Birleflik Devletler Federal Çevre Temyiz Mahkemesinin federal yarg alan ndaki rolü nedir? Yan t 15: 1982 y l nda Birleflik Devletler Haklar Mahkemesi ve Gümrükler Mahkemesi ve Patent Temyiz Mahkemelerinin birleflmesi ile kurulan Federal Çevre Birleflik Devletler Temyiz Mahkemesi bir çok özel nite-

7 Amerika Hukuk Sistemine K sa Bir Bak fl Nezih Sütçü 1159 likli davada ulusal yarg yetkisine sahip olmas nedeniyle di er bütün temyiz mahkemelerinden farkl d r. Bu mahkemenin yarg yetkisi; Birleflik Devletler - Uluslararas Ticaret Mahkemesi, Federal Haklar Mahkemesi, Ordu Emeklileri Temyiz Mahkemesi, Uluslararas Ticaret Komisyonu, Sözleflmeler Temyiz Kurulu, Patent ve Marka Ofisi ve Liyakat Sistemleri Koruma Kurulu taraf ndan karara ba lanan davalar n temyiz incelemelerini kapsar. Ayr ca, Tar m ve Ticaret Bakanl sekretaryalar n n kesin kararlar - na karfl yap lan baflvurular, patentleri de kapsayacak flekilde bölge mahkemelerinde görülen davalara karfl baflvurular ve federal hükümete yap lan küçük çapl talepler üzerine verilen kararlara karfl yap lan baflvurular ele al r. Mahkeme 12 adet yarg ca sahiptir. Soru 16: Kaç adet federal bölge vard r ve nerede yer al rlar? Yan t 16: Toplam 94 federal yarg bölgesi vard r. 50 adet eyalette, 89 bölge ve Puerto Rico ve Colombia Çevresinin her birinde de 1 adet bölge vard r. Her eyalet en az ndan bir bölgeye sahiptir ve hiçbir bölge eyalet s - n r n geçmez. Ayn zamanda Birleflik Devletler Virgin Adalar, Guam, Kuzey Mariana Adalar nda kurulmufl bölge mahkemeleri vard r. Colorado gibi baz eyaletler tek bir yarg sal bölgeden oluflur. California gibi di er eyaletler 3 kadar yarg sal bölgeye sahiptir. Soru 17: Bütün ülkeyi kapsayan federal yarg mahkemesi var m d r? Yan t 17: Birçok federal yarg mahkemesi, sadece, co rafi bölgesi yönetimindeki olaylardan do an veya taraflardan birinin yarg çevresinin içinde bulunan eyalet sakini olmas nedeniyle davalara bakarken, iki özel mahkeme olan Birleflik Devletler Uluslararas Ticaret ve Birleflik Devletler Federal Haklar Mahkemeleri belli tip davalarda, ülke çap nda yarg lama yetkisine sahiptirler. Bunlardan ilki, 1980 tarihli Gümrük Mahkemeleri kanunu ile Kongre taraf ndan kurulmufl olup, uluslararas ticaret ve gümrük ihtilaflar ile u rafl r. Önceki ismi Birleflik Devletler Gümrük Mahkemesi olan, Uluslararas Ticaret Mahkemesi, Anayasan n III. Maddesine göre kurulmufl ve federal bölge mahkemeleri ile ayn yetkilere sahip olmufltur. Bu mahkemenin kararlar na karfl temyiz baflvurular, Birleflik Devletler Federal Çevre Temyiz Mahkemesine yap l r. Anayasan n III. Maddesine göre kurulan bir mahkeme oldu u için, uluslararas ticaret mahkemesinin 9 hakimi, senatonun onay ve tavsiyesi ile baflkan taraf ndan ömür boyu olarak atan r. Mahkeme Newyork ta, ara s ra da di er flehirlerde duruflma yapar. Birleflik Devletler Federal Haklar Mahkemesi, çeflitlilik arz eden davalarda ulusal düzeyde yarg lama yetkisine sahip di er bir mahkemedir.bu mahkeme ço unlukla Birleflik Devletlere karfl dolardan fazla

8 1160 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 olan parasal zararlar için aç lan davalara, buna ilaveten federal sözleflmelerden do an uyuflmazl klara, kamu kullan m için özel mülkiyetin federal kamulaflt rmalar na, askeri personel ve bakmakla yükümlü olduklar - n n anayasal ve yasal haklar ile ilgili uyuflmazl klara ve de federal hükümet müteahhitlerinin sözleflme ihlali yüzünden açt klar davalara bakar. Önceden, Anayasan n I. Maddesi kapsam nda olan Birleflik Devletler Federal Haklar Mahkemesi, 1982 y l nda, Patent Temyizleri, Gümrük Mahkemesi ve Birleflik Devletler Haklar Mahkemesinin ilk derece yarg bölümüne halef olarak kuruldu. Baflkan; Senatonun tavsiye ve onay ile 16 adet yarg c, 15 y ll k bir dönem için Federal haklar Mahkemesine atamaktad r. Mahkeme merkezi Washington da bulunmakla beraber davalar baflka yerlerde de görülmektedir. Soru 18: Yarg çl k nas l kurulur? Kaç adet yarg ç vard r? Yan t 18: Anayasa III. Madde kapsam ndaki yarg çl k, kongrenin ç - kard yasalarla kurulur. En son 1990 y l n n Ekim ay nda, Anayasan n III. Maddesi kapsam nda, yasa ile 11 yeni temyiz mahkemesi ve 74 adet bölge mahkemesi yarg çl ihdas edilmifltir. Halen 825 adet federal bölge ve çevre mahkemesi yarg çl vard r. Soru 19: Anayasa III. Madde kapsam ndaki (federal) yarg çlar nas l seçilir? Yan t 19: Anayasa Mahkemesi yüksek yarg çlar, temyiz ve bölge mahkemeleri hakimleri ve Birleflik Devletler uluslararas Ticaret Mahkemesi hakimleri Senatonun onay ve tavsiyesi ile Anayasan n III. Maddesine göre baflkan taraf ndan atan rlar. Kongre üyeleri, tipik olarak, özellikle bölge mahkemeleri için, sonradan baflkan taraf ndan aday gösterilebilecek potansiyel adaylar önerir. Senato Yarg Komitesi kabul oturumunun ard ndan, Birleflik Devletler Senatosunun salt ço unlu u adaylar n atamas n yapmal d r. Amerika Barolar Birli i Federal Yarg Daimi Komitesi, federal alanda yer (mevki) alan potansiyel adaylar n mesleki özelliklerini de erlendirmede anahtar rol oynar. 15 komisyon üyesi Birleflik Devletlerdeki bütün bölgeleri temsil eder. Baflkan n bir kifliyi aday göstermek üzere karar vermesinden önce, Beyaz Saray ad na gizlilik esaslar üzerine, komite taraf ndan her aday n kapsaml olarak de erlendirmesi yap l r. Soru 20: Federal yarg ç olmak için özellikler ne olmal d r? Yan t 20: fiafl rt c d r ki; Anayasa Mahkemesinden federal bölge mahkemelerine kadar, herhangi bir federal mahkemede çal flacak aday yarg ç için anayasal veya yasal bir flart yoktur. Yarg çlar bir s navdan geçmek zorunda olmay p, ne bir yafla eriflmifl olmak ne de Birleflik Devletler-

9 Amerika Hukuk Sistemine K sa Bir Bak fl Nezih Sütçü 1161 de do mufl olmak veya yasal ikametgaha sahip olmak zorundad rlar. Hukuk ö renimi görmüfl olmalar dahi zorunlu de ildir. Federal yarg düzenine aday gösterilen ve kabul edilenler gene de, belirgin olarak büyük sayg gören özel kifliler veya savc lar, eyalet mahkemesi yarg çlar, sulh veya iflas yarg çlar veya hukuk profesörleridir. Soru 21: Kaç adet federal yarg ç az nl k ve bayand r? Yan t 21: 1999 fiubat ay itibar yla 82 adet federal yarg ç siyah, 36 tanesi latin, 7 tanesi asya-amerika, iki tanesi amerikan-hint ve bir tanesi arap-amerikan kökenlidir. Geri kalan 124 bayan yarg ç beyazd r. Soru 22: Federal yarg çlar görevden al nabilir mi? Yan t 22: Anayasaya göre, III. Madde kapsam ndaki yarg çlar, sadece vatan hainli i, rüflvet veya di er a r suç ve cürümlerden dolay suçlanma ve mahkümiyet nedeniyle, iradeleri d fl nda görevden al nabilirler. Yarg disiplini hakk nda daha fazla bilgi için sorulara bak n z. Soru 23: Federal mahkemeler hangi tür davalara bakar? Yan t 23: Federal mahkemeler Anayasan n kendilerine verdi i yetki kapsam ndaki davalar görebilir ve karar verebilirler. Federal yarg çlar taraf ndan bak lan hukuki çekiflmelerden, anayasada davalar ve uyuflmazl klar olarak söz edilmifltir. Federal mahkemeler önüne gelen dava veya uyuflmazl klar n iki temel kayna vard r:bunlardan biri federal sorun di eri de vatandafll k farkl l d r. Federal sorunla ilgili yarg yetkisi, anayasan n, kongrenin ç kard kanunlar n ve antlaflmalar n yorum ve uygulamas n içeren davalar federal mahkemenin görme yetkisidir. Federal mahkemeler, Birleflik Devletler ile yabanc bir hükümet ve bunlarla eyaletler aras ndaki uyuflmazl klar yan nda, Birleflik Devletler hükümetini ilgilendiren davalara bakar. Davac lar, ayn zamanda, davan n bir taraf ndakilerin tamam n n, di- er taraftakilerin tamam ndan farkl eyalet vatandafl olmas anlam na gelen vatandafl farkl l temeline dayanan davalar federal mahkemeye götürebilirler. Vatandafl Farkl l na dayal yarg lama, ayr ca Birleflik Devletler vatandafllar ile baflka bir ülkeninkiler aras ndaki davalar da ihtiva eder. Farkl l k yarg lamas ; eyalet d fl ndan olan davac lar, kendilerine has m olan taraf n eyalet mahkemesine mecbur k lmas nedeniyle, yerel önyarg n n gerçe i bulmas n veya alg lamas n engelleyebilece inden, vatandafllar için kritik bir önem arz eder. Bu kimselere istemlerinin bir federal mahkemede de erlendirilmesi olana verilmesi tarafs zl sa lar. Farkl l k yarg lamas yetkisine önemli bir s n rlama, federal mahkemede vatandafll k farkl l na dayal olarak aç lan bir davan n 75 bin do-

10 1162 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 lardan fazla muhtemel zarar kapsamas d r. Federal yarg lama için belirlenen di er esaslar söz konusu olmaks z n, bu tutar n alt ndaki talepler, eyalet mahkemesinde ileri sürülmelidir. Davac lar, para miktar n dikkate almaks z n, istemlerini eyalet mahkemesine götürmekte her zaman özgürdürler. Kongre, uyuflturucu suçlar gibi, önemli meseleler hakk nda, eyalet mahkemelerinin yan nda, federal mahkemelere de yarg lama yapma yetkisi tan m flt r. Soru 24: Federal mahkemede dava nas l aç l r? Yan t 24: Bir dava süreci bafllatmak için, davac olarak bilinen bir gerçek veya tüzel kifli, dava dilekçesi isimi verilen yaz l belgeyi federal bölge mahkemesinin kalemine hitaben haz rlar ve dava dilekçesinin bir nüshas n n daval ya veya daval n n ev veya ofisindeki kimseye gönderilmesi anlam na gelen tebligat ifllemini yapar. Dava dilekçesi, davac n n zarar n, daval n n zarara nas l sebebiyet verdi ini aç klar ve mahkemeden talep olunana hükmedilmesini ister. Hukuk davalar nda, bir davac, baflkaca talepleri yan nda, zarar nedeniyle parasal kay plar n tazmin etmeye çal flabilir veya daval n n zarara neden olan davran fl na son vermesini sa layacak emirleri içeren bir karar mahkemeden talep edebilir. Federal bölge mahkemesinde dava açan kimseler flu anda 150 dolar olan dosya ücreti ödemek zorundad rlar. Dosya ücretini ödeyemeyecek olanlar adli müzaherete baflvurabilirler. E er uygun görülürse, bir bedel ödemeden dava açabilirler. Soru 25: Bir kimseye karfl ceza davas açarsam ne olur? Yan t 25: Eyalet mahkemelerinde oldu u gibi, federal mahkemelerde kifliler ceza davas açmaz. Hükümet, genellikle de Birleflik Devletler Baflsavc l, federal bölge mahkemelerinde cezai ifllemleri bafllatmak ve federal suçlar soruflturmakla sorumludur. Suçtan zarar gören kifli, yerel Birleflik Devletler Savc l k Bürosu vas tas yla bir flikayette bulunur. Bu kimse, ayn eylem nedeniyle do an zararlar için bir hukuk davas da açabilir. Soru 26: Federal hükümet hukuk davalar açabilir mi? Yan t 26: Evet. Adalet Bakanl Hukuk Bölümü hukuk davalar nda hükümeti temsil eder ve asl nda, federal mahkeme sisteminde çok s k olarak davac olarak yer al r. Bu davalar, baflkanl kla ilgili ifllemlere, ulusal güvenlik uyuflmazl klar na, hay r programlar ve enerji politikalar na karfl direnifllerin savunmas ndan, sözleflmeden do an anlaflmazl klar, sigorta bankac l, patentler, hile ve borç tahsilat gibi ticari ihtilaflara kadar uzanan hükümet etkinliklerini kapsar. En iyi bilinen güncel davalardan birisi, dev mikrosoft yaz l m na karfl aç lan büyük antitröst davas - d r.

11 Amerika Hukuk Sistemine K sa Bir Bak fl Nezih Sütçü 1163 Soru 27: flas mahkemelerine nerede yer verilir? Yan t 27: Federal mahkemeler tüm iflas konular nda özel yarg lama yetkisine sahiptirler. flas mahkemeleri federal bölge mahkemelerinin yard mc lar ay l r. flas ifllemi yoluyla, alacakl lar na art k ödeme yapamayacak kifliler veya iflletmeler, ya mahkeme denetiminde malvarl n n tasfiyesine ya da borçlar n ödemeye yönelik yapt klar bir plan dahilinde finansal sorunlar n n yeniden yap land r lmas na çal fl rlar. flas kanununun 7. bölümü, kifliler taraf ndan kullan lan en yayg n iflas fleklidir. Borçlular, borçlar n n büyük bir bölümünü ifa etmek üzere, 7. bölüme göre Yeni Bafllang ç isimli bir haz rl k yapar. 13. bölümdeki bir yeniden yap lanma ücretliler taraf ndan kullan l rken, büyük tüzel kifli borçlular, en s k 11. bölüme göre yeniden yap lanmay kullan rlar. 12. bölüme göre yeniden yap lanma plan, çiftçi aileleri için uygundur. 9. Bölüm yeniden yap lanmas, flehirler, kasabalar ya da sa l k hizmetleri sektörü, okul alanlar ndaki veya belediyeye ait hastaneler gibi yar -kamusal örgütlenmeler içindir. Soru 28: Bir kifli iflas için nas l baflvuru yapar? Bunun bir ücreti var m d r? Yan t 28: flas için baflvurusu yapan bir kifli, iflas davas na bafllamak için bir dilekçe haz rlamal d r.ayr ca, alacak ve borç tablosu ve alacakl lar listeleyen bir cetvel gereklidir. Baflvuru harc n n miktar, hangi tür kiflinin baflvuru yapt na göre, iflas kanununun o kifliye uygun bölümüne ba l olarak belirlenir. 7. bölümde, bir müracaat sahibi, 130 dolar baflvuru harc, 30 dolar muhtelif harç ve 15 dolar iflas idaresi harc ndan oluflan 175 dolar bedel ödemelidir. Soru 29: flas davalar na bakan yarg çlar nas l atan r? Yan t 29: Federal iflas yarg çlar, bölge mahkemelerinin adli görevlileridir. Bu yarg çlar, yarg sal bölgenin ba l oldu u yerdeki federal çevre temyiz mahkemesinin faal yarg çlar n n ço unlu u ile seçilirler. 14 y ll k yenilenebilir dönemler için atanan 300 den fazla iflas yarg c vard r. Soru 30: Yarg çlar göreve nas l atan rlar? Yan t 30: Davalara atamada, her mahkemenin kendi yaz l sistemi vard r. Dava atamalar nda, mahkeme kural ve düzeninin sa lanmas ndan, her bölge mahkemesinin baflyarg c sorumludur. Yarg çlar n bir davaya atamas nda kullan lan en yayg n metot, kura çekimidir. Soru 31: Federal Sulh yarg c ne demektir? Yan t 31: Bir federal sulh yarg c, bölge mahkemesinin adli görevlisi olup, bölge mahkemesinin faal yarg çlar n n ço unlu u ile atan r. Sulh

12 1164 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 yarg çlar, bölge yarg çlar taraf ndan temsilen atand klar ifller yan nda, yasa ile görevlendirildikleri konular üzerinde de yarg yetkilerini kullan rlar. Görevleri mahkemeden mahkemeye çok de ifliklik göstermektedir. Ancak genellikle 4 katagoriye ayr labilir: ceza davalar nda ilk ifllemleri yönetmek, hafif suçlar n kesin yarg lamas n yapmak, hukuk davalar ve taraflar n onay ile di er hafif suç kapsam ndaki ceza davalar n n yarg lamas n yapmak ve hukuk davalar nda uzlaflma görüflmeleri gibi, bölge yarg çlar taraf ndan gönderilen ifllemleri yapmak. Kongre, Federal Sulh Mahkemesi Adli Bürosunu 1968 y l nda kurdu. Görev bafll, Sulh Mahkemesi Yarg çl olarak 1990 y l nda de iflti.tam zaman sulh yarg çlar sekiz y ll k bir dönem hizmet ederler.part- time sulh yarg c n n görev dönemi 4 y ld r. 400 den fazla sulh yarg c vard r. Soru 32: dare Mahkemesi yarg çlar ne demektir? Yan t 32: Federal dare Mahkemesi Yarg çlar (s kl kla ALJs olarak belirtilir= Administrative Law Judges) yarg erkinin de il de, yönetimin yürütme bölümünün memurlar d rlar. Bunlar, yürütme bölümlerinin ve ba- ms z idari kurullar n çal flmalar n kapsayan ifllemlerle ilgili duruflmalar yönetirler ve karar verirler. Bir ALJ önünde yap lan duruflmalar, do- al olarak yar yarg sald r. Bu nedenle tam anlam yla bir adli yarg lama olarak dikkate al nmazlar ve bir juri taraf ndan yarg lama yap lmaz. ALJ nin görevi 1946 y l nda ç kar lan dari Usul Kanunu ile ortaya konulmufltur. Ayr ca eyalet seviyesinde de idari yarg hakimleri vard r. Soru 33: Federal davalar hakk nda bilgi elde edilebilir mi? Yan t 33: Evet. Çok nadir durumlar d fl nda, federal mahkemelerde aç lan bir dava için bilgi elde edilebilir. Mahkeme dökümanlar, bilfiil mahkemeye gitmek ve dökümanlar okumak veya kopyalar n ç karmak suretiyle temin edilebilir. Gün geçtikçe mahkeme ile ilgili bilgilere,ayn zamanda elektronik yollardan ulafl labilmektedir. fiu anda bütün federal mahkemeler, halka aç k iletiflim noktalar nda kiflisel bilgisayarlar vas tas yla ve ismi Mahkeme Elektronik Kay tlar na Kamusal Eriflim (Public Acess to Court Electronic Records =PACER) olan ücrete tabi bir bilgisayar ba lant s sayesinde, dava ile ilgili bilgiye ulaflmak ve incelemek isteyen kimselere imkan tan yacak flekilde sistemlerini otomatiklefltirmifllerdir. Ek olarak federal mahkemeler giderek artan bir flekilde, internet üzerinden ana sayfalar n ilan etmekte ve kararlar n vermekte ve mahkeme ile ilgili bilgiyi halka ücretsiz olarak sunmaktad rlar.

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma E itim Materyalleri DERLEYENLER Galma Jahic - Burcu Yefliladal Derleyenler Galma Jahic - Burcu Yefliladal ONARICI ADALET, MA DUR-FA

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Adil Yarg lanma Hakk

Adil Yarg lanma Hakk makale 2 Avrupa Birli i Çal flma Yaflam nda nsan Haklar : Adil Yarg lanma Hakk 1 Girifl Demokrasi ve hukukun üstünlü üne olan inanc n emaresi olan adil yarg lanma hakk, Avrupa Birli ine Üye Devletlerin

Detaylı

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I Av.F L Z SARAÇ (*) I. K TLE LET fi M ARAÇLARI LE REKLAM YASA ININ HLAL A. GENEL OLARAK Reklam; geçmiflten günümüze de in süregelen bir iletiflim, bir bilgilendirme arac

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

KAMU PERSONEL HUKUKU

KAMU PERSONEL HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2701 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1667 KAMU PERSONEL HUKUKU Yazar/Editör Doç.Dr. Onur Ender ASLAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 GABB SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 Mart 204 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2655 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1621 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ertu rul UZUN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Haluk ATALAY (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Tolga

Detaylı

Yüksek Mahkeme beraberce bölge mahkemesi çat s. Federal Çevre patent dava. Temyiz Mahkemeleri. Bölge Mah

Yüksek Mahkeme beraberce bölge mahkemesi çat s. Federal Çevre patent dava. Temyiz Mahkemeleri. Bölge Mah B RLE K DEVLETLER HUKUK S STEM : Kisa Bir Tan t m Federal Adliye Merkezi Geçm i i: Birle ik Devletler Anayasas Federal bir hükumet sistemi kurar. Anayasa, Federal (Milli) hükumete özel baz güçler verir.

Detaylı

N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*)

N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*) EVL L K B RL Ç NDE GERÇEKLEfiEN N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*) MURAT VOLKAN DÜLGER (**) Girifl Kad nlara karfl çeflitli amaçlarla

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ ADALET MÜLKÜN TEMEL D R MART 2008/03 Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ Baro Yönetim Kurulu Aç klad : ERGENEKON SORUfiTURMASI AD L

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM 6 KAPAK PROF. DR. EROL MAN SALI: TÜRK YE N N KT SAD SINIRLARI ORTADAN KALDIRILMIfiTIR Y l: 9 Say : 34 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dergimiz üç ayda bir yay mlanmaktad r Yayg n süreli yay n ULUSAL SANAY C

Detaylı