SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ AYAKTA SU, MÝMARÎ SANATLARI ORTAYA ÇIKARDI Cevat Çakýr ýn haberi say fa 10 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 25 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr ni as ya.com.tr Arjantin, darbecisini mahkûm etti SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE ARJANTÝN ESKÝ DÝKTATÖRÜ VÝDALA NIN 1976 DA ÝÞLEDÝÐÝ SUÇLARDAN DOLAYI ALDIÐI MÜEBBET HAPÝS CEZASININ BÝZE DE EMSAL TEÞKÝL ETMESÝ ÝSTENÝYOR. KENAN EVREN DE YARGILANABÝLÝR Jor ge Vi de la n Ar jan tin'in es ki dik ta tö rü Jor ge Vi de la'nýn 1976'da 31 mah kû mun öl dü rül me si ve iþ ken ce e dil me si suç la ma sýy la ö mür bo yu ha pis ce za sý na çarp tý rýl ma sý nýn ar dýn dan göz ler biz de ki dar be ci le re çev ril di. 85 ya þýn da ki Vi de la'nýn mah kû mi ye ti, 12 Ey lül dar be si ni ger çek leþ ti ren Ke nan Ev ren'in ya þý se be biy le yar gý la na ma ya ca ðý ný belirtenlerin id di a la rý ný ge çer siz kýl dý.bu ka rar dan çý kar tý la cak derslere dik kat çekiliyor.. ANAYASA DEÐÝÞTÝ, GEREKEN YAPILSIN n Akþam dan Çið dem To ker, bu ka ra ra a týf yap tý ðý kö þe ya zý sýn da Þim di sý nav za ma ný. Bu ka dar e sas lý bir a na ya sal dö nü þüm mey dan lar da hoþ bir sa da o la rak mý ka la cak? di ye sor du. Ar jan tin'in dar be ci le rin den he sap sor du ðu nu be lir ten Hür ri yet ya za rý Yal çýn Do ðan da, re fe ran dum da çý kan e vet o yu nun bu yar gý la ma i çin ye ter li o la caðýný yazdý. Mehmet Altan da Star'daki yazýsýnda Arjantin demokrasisinden çok geride olduðumuz ifadesini kullandý. Medya-Politik te Liderler Cuma namazýný birlikte kýldý FO TOÐ RAFLAR: A A Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Cuma namazýný Pakistan Cumhurbaþkaný Asif Ali Zerdari, Afganistan Cumhurbaþkaný Hamid Karzai ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile ayný camide kýldý. Beþinci Türkiye-Afganistan- Pakistan üçlü zirve toplantýsý kapsamýnda gerçekleþtirilen görüþmelerin ardýndan, Abdullah Gül, misafir cumhurbaþkanlarý ile birlikte Baþbakan Erdoðan ýn kullandýðý Cumhurbaþkanlýðý makam aracýna binerek, Bezm-i Âlem Valide Sultan Camiine geldi. Cuma namazý sonrasý Cumhurbaþkaný Gül, caminin önünde makam aracýnýn direksiyonuna geçti. Hamid Karzai ön koltuða, Zerdari de arka koltuða oturdu. Ha be ri say fa 4 te Sý cak pa ra da geç ka lýn dý n An ka ra Gi yim Sa na yi ci le ri Der ne ði Baþ ka ný Ca nip Ka ra kuþ, sý cak pa ra nýn diz gin len me si ne Mer kez Ban ka sý nýn yýl lar dýr ka yýt sýz kal dý ðý ný ha týr la ta rak, Sý cak pa ra Tru va A tý dýr. Mer kez Ban ka sý nýn al dý ðý ön lem ler ö nem li an cak a tý diz gin le mek te geç kal mýþ týr tes bi ti ni yap tý. Say fa 6 da Sanayiciler: Carî açýk riski var n Ti ca ret ve sa na yi o da la rý 2010 u de ðer len dir di yýlýnda sýcak para, carî açýk, enflasyon, iþsizlik ve AB'deki ekonomik sorunlarýn Türkiye'ye etkisi gibi risklerin bulunduðuna dikkat çeken ATO Baþkaný Sinan Aygün bu risklerin ekonomiyi tehdit edeceðini savundu. Say fa 6 da ÝÇÝÞLERÝ BAKANI: TERÖR ORTAK DÜÞMAN Te rö rün di ni, ýr ký ol maz n Ý çiþ le ri Ba ka ný Be þir A ta lay, Tür ki ye o la rak biz te rö rizm le mü ca de le de kü re sel, böl ge sel ve ye rel mü ca de le stra te ji le ri nin ge liþ ti ri le rek bir an ön ce uy gu lan ma ya ko nul ma sý ný te men ni e di yo ruz. Te rör, bü tün in san lý ðýn or tak düþ ma ný dýr. Te rö rün di ni, ýr ký, ren gi ve mez he bi yok tur þek lin de ko nuþ tu. Ha be ri say fa 5 te JULÝAN ASSANGE: ABD BENÝ ÖLDÜRTÜR n A me ri kan giz li bel ge le ri ni ya yýn la yan Wi ki le aks in ku ru cu su Ju li an As san ge, ABD ye i a de e dil me si du ru mun da bir A me ri kan ce za e vin de öl dü rül me si nin kuv vet li bir ih ti mal ol du ðu nu söy le di. Ha be ri say fa 7 de Ju li an As san ge, ABD de öldürüleceðini ileri sürüyor. KOMUTANLAR TERFÝ ETTÝRÝLMELÝ KARARI ÇIKTI Balyozcuya AYÝM desteði n As ke rî Yük sek Ý da re Mah ke me si, Tüm ge ne ral Gür büz Ka ya, Jan dar ma Tüm ge ne ral Ha lil Hel va cý oð lu ve Tu ða mi ral Ab dul lah Gav re moð lu nun bir üst rüt be ye ter fi et ti ril me me iþ le mi nin ip ta li i çin aç tý ðý dâ vâ da iþ le min ip ta li ne ka rar ver di. Mah ke me, ge ne ral le rin bir üst rüt be ye ter fi et ti ril me si ge rek ti ði yö nün de ki ka ra rý oy bir li ðiy le al dý. Ha be ri say fa 5 te AF TEKLÝFÝ MECLÝSE GELDÝ n Yük sek öð re tim ku rum la rýn dan 12 Ey lül 1980 den bu ya na i li þi ði ke si len le re ye ni den o ku la dö ne bil me hak ký da ta ný yan tek lif TBMM Baþ kan lý ðý na su nul du. Me mur- Sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du da, 12 Ey lül dar be siy le o lu þan fi i li mað du ri yet le rin ön len me si ge rek ti ði ni be lir te rek af tek li fi ne des tek ver di. Ha be ri say fa 4 te Ankara da yasaksýz üniversite buluþmasý Ha be ri say fa 4 te ISSN AHMEDÝNEJAD: ÝSTANBUL TARÝHÎ BÝR FIRSAT Ahmet Turan Söyler in ha be ri say fa 7 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý zîruh: ruh sahibi. kemiyet: nicelik, sayý itibariyle. keyfiyet: nitelik, kalite. âlem-i beka: sonsuzluk âlemi, ahiret. iþtiyâkengîz: Þiddetli istek ve arzu saçan. bostân-ý cinân: Cennet bahçeleri. müz ic: rahatsýz eden, sýkýntý veren. LÜ GAT ÇE LÂHýKA YE NÝ AS YA / 25 ARALIK 2010 CUMARTESÝ Be di uz za man Sa id Nur si. Dünya bir mezraadýr Dünya bir mezraadýr. Ek ve mahsülünü al, muhâfaza et; müzahrafâtýný at, ehemmiyet verme. î ruh la rýn en eþ re fi ve þu bay ram lar da ke - mi yet ve key fi yet ci he tiy le en zi yâ de is ti - fa de e den in san, dün ya ya pek çok mef - tun ve müb te lâ ol du ðu hal de, dün ya dan nef ret ve â lem-i be ka ya geç mek i çin, e - ser-i rah met o la rak, iþ ti yâ ken gîz bir hâ let ve rir. Ken di in sa ni ye ti da lâ let te bo ðul ma yan in san, o hâ let ten is ti fa de e der, ra hat-ý kalb i le gi der. Þim di, o hâ le ti in tâc e den ve cih ler den, nu mu ne o la rak be þi ni be yân e de ce ðiz. Bi rin ci si: Ýh ti yar lýk mev si miy le dün ye vî, gü zel ve câ zi be dar þey ler üs tün de fe nâ ve ze vâ lin dam - ga sý ný ve a cý mâ nâ sý ný gös te re rek, o in sa ný dün ya - dan ür kü tüp, o fâ nî ye be del, bir bâ kî mat lû bu a - rat tý rý yor. Ý kin ci si: Ýn sa nýn a lâ ka pey dâ et ti ði bü tün ah - bab lar dan yüz de dok san do ku zu, dün ya dan gi dip di ðer bir â le me yer leþ tik le ri i çin, o cid dî mu hab - bet sâ i ka sýy la o ah ba býn git ti ði ye re bir iþ ti yak ih - san e dip, mevt ve e ce li mes ru râ ne kar þý lat tý rý yor. Ü çün cü sü: Ýn san da ki ni ha yet siz za yýf lýk ve â - ciz li ði, bâ zý þey ler le ih sâs et ti rip, ha yat yü kü ve ya - þa mak te kâ li fi ne ka dar a ðýr ol du ðu nu an lat tý rýp, is ti ra ha te cid dî bir ar zu ve bir di yâr-ý â he re git me - ye sa mi mi bir þevk ve ri yor. Dör dün cü sü: Ýn san-ý mü mi ne nur-u i mân i le gös te rir ki, mevt i dâm de ðil, teb dil-i me kân dýr; ka bir i se, zu lü mât lý bir ku yu að zý de ðil, nu râ ni yet li â lem le rin ka pý sý dýr. Dün ya i se, bü tün þâ þa a sýy la, â hi re te nis be ten bir zin dan hük mün de dir. El bet - te, zin dân-ý dün ya dan bos tân-ý ci nâ na çýk mak ve müz ic dað da ða-i ha yat-ý cis mâ ni ye den â lem-i ra - ha ta ve mey dan-ý ta ye rân-ý er vâ ha geç mek ve mah lû ka týn sý kýn tý lý gü rül tü sün den sýy rý lýp hu zûru Rah mân a git mek, bin can i le ar zu e di lir bir se - ya hat tir, bel ki bir sa a det tir. Be þin ci si: Kur ân ý din le yen in sa na, Kur ân da - ki ilm-i ha ki ka ti ve nur-u ha ki kat le dün ya nýn ma - hi ye ti ni bil dir mek li ðiy le, dün ya ya aþk ve a lâ ka pek mâ nâ sýz ol du ðu nu an lat mak týr. Ya ni, in sa na der ve is pat e der ki: Dün ya bir ki tâb-ý Sa me dâ nî dir. Hu ruf ve ke li - mâ tý ne fis le ri ne de ðil, bel ki Baþ ka sý nýn zât ve sý fât ve es mâ sý na de lâ let e di yor lar. Öy le i se mâ nâ sý ný bil, al; nu ku þu nu bý rak, git. Hem bir mez ra a dýr. Ek ve mah sü lü nü al, mu - hâ fa za et; mü zah ra fâ tý ný at, e hem mi yet ver me. Hem bir bi ri ar ka sýn da dâ im ge len ge çen ay na - lar mec mû a sý dýr. Öy le i se on lar da te cel lî e de ni bil, en vâ rý ný gör ve on lar da te zâ hür e den es mâ nýn te - cel li yâ tý ný an la ve Mü sem mâ la rý ný sev; ve ze vâ le ve ký rýl ma ya mah kûm o lan o cam par ça la rýn dan a lâ ka ný kes. Hem sey yar bir ti ca ret gâh týr. Öy le i se a lýþ ve ri - þi ni yap, gel; ve sen den ka çan ve sa na il ti fat et me - yen ka fi le le rin ar ka la rýn dan bey hû de koþ ma, yo - rul ma. Hem mu vak kat bir sey ran gâh týr. Öy le i se na - zar-ý ib ret le bak ve zâ hi rî çir kin yü zü ne de ðil, bel - ki Ce mîl-i Bâ kî ye ba kan giz li, gü zel yü zü ne dik kat et, hoþ ve fay da lý bir te nez züh yap, dön; ve o gü zel man za ra la rý i râ e e den ve gü zel le ri gös te ren per - de le rin ka pan ma sýy la, a kýl sýz ço cuk gi bi að la ma, me rak et me. Hem bir mi sa fir hâ ne dir. Öy le i se o nu ya pan Mih man dâr-ý Ke rî min iz ni da i re sin de ye, iç, þük - ret; ka nu nu da i re sin de iþ le, ha re ket et. Son ra ar - ka na bak ma, çýk, git; her ze kâ râ ne fu zû lî bir sû ret - te ka rýþ ma. Sen den ay rý lan ve sa na â it ol ma yan þey ler le mâ nâ sýz uð raþ ma ve ge çi ci iþ le ri ne bað la - nýp bo ðul ma gi bi zâ hir ha ki kat ler le dün ya nýn iç yü zün de ki es râ rý gös te rip dün ya dan mü fâ ra ka tý ga yet ha fif leþ ti rir, bel ki hüþ yar o lan la ra sev di rir ve rah me ti nin her þey de ve her þe nin de bir i zi bu - lun du ðu nu gös te rir. Ýþ te Kur ân, þu beþ vec he i þa ret et ti ði gi bi, baþ ka hu su si ve cih le re da hi â yât-ý Kur â ni ye i þa ret e di - yor. Veyl o kim se ye ki, þu beþ ve cih ten bir his se si ol ma ya. Söz ler, 17. Söz, s yorumluyorum YASEMÝN YAÞAR 2 Ýs lâm di ni va sat in san mo de li ni in þa a e den bir din dir. Va sat in san i se, duy gu la rý ve bu na bað lý o la rak dav ra nýþ la rý i le öl çü lü ve den ge li o - lan in san dýr. Za man za man bu den ge li ol ma du ru mu nun ka rýþ tý rýl dý ðý ný ve ya fark lý bi çim de al gý lan dý ðý ný gör mek te yiz. Ya ni den ge de ol mak de mek, du - rum ve ha di se ler kar þý sýn da his se di len duy gu la rý bas týr mak an la mý na gel mez. Her ha di se nin her þar týn ken di ne gö re his se di li þi ve duy gu su var - dýr. Mak bul o lan uy gun duy gu dur, ya ni þart lar la o ran tý lý bi çim de his se di le bi len dir. Ak si hal de duy gu la rýn bas tý rýl ma sý, tef ri ti; do nuk lu ðu, his - siz li ði ne ti ce ve rir ki bu bir has ta lan ma ha li dir. Den ge de ol mak de mek, her za man mut lu ol mak, güç lü ol mak ve ya gö rün mek ki þi lik siz li - ði ne bü rün mek de mek de ðil dir. A cý la rýn da, hü zün le rin de, ü zün tü le rin de ruh sal ha ya ta kat ký la rý var dýr. Ru hun ol gun laþ ma sý i çin hu zur ve mut lu luk ka dar hü zün ve a cý da lâ zým dýr. Den ge li in san bu his le ri uy gun or tam ve ze min de a bar tý ya kaç ma dan ya þa yan dýr. Ýn sa nýn ken di ni i yi his set me si i çin tat sýz duy - gu lar dan kaç ma sý ge rek mez. Bu ra da ki teh li ke o - lum suz, ne ga tif duy gu la rýn o lum lu ruh hal le ri - nin ye ri ni a la cak ka dar kon trol den çýk ma sý dýr. Bu du rum has ta lýk lý ruh hâ li ni o luþ tu ra cak týr. Ýn san o lum suz duy gu la ra sa hip o la bi lir. Hat - ta düþ man lýk, kin, nef ret his le ri o lu þa bi lir. Fa - kat so run, bu düþ man ca his le rin in san da ruh - sal ha sar bý ra kan bir ki þi lik tar zý na ve ah lâ ka dö nüþ me si dir. Me se lâ a da vet his si ah lâ ka dö - nüþ müþ se gýy bet, kin, art ni yet, a lay cý lýk gi bi fi il ve dav ra nýþ lar o luþ muþ sa, ki þi cid dî an lam da a - da vet has ta lý ðý na tu tul muþ de mek tir. Ýn sa nýn his set ti ði o lum suz duy gu la rý, düþ - man ca his le ri de ðiþ tir mek müm kün dür. Fa kat a sýl o lan ön ce lik le bu duy gu la rýn kal be yer leþ - me si ne ma ni ol mak týr. Bu nok ta dan ba kýl dý ðýn da; U huv vet Ri sâ le si ve Ýh lâs Ri sâ le si tam an la mýy la in sa nýn bu has - ta lan ma nok ta la rý ný teþ his e dip ça re ler su nan, te da vi e den bir ö zel li ðe sa hip tir. Me se lâ U huv vet Ri sâ le sin de, A da ve te a da vet et mek, mu hab be te mu hab bet et mek þek lin de ki ve ciz söz tam bir i lâç hâ si ye tin de dir. Ýn san la rýn his set ti ði o lum suz duy gu lar ü ze ri ne ya pý lan psi ko lo jik a raþ týr ma lar da çö zü me dö nük ya pýl - ma sý ge re ken ilk a dým, ön ce lik le has ta lý ðýn far - kýn da ol mak ol du ðu tes bit e dil miþ tir. Ya ni in sa - nýn bir baþ ka in sa na ve ya mah lû ka bes le di ði duy gu la rý ön ce an la ma sý, a dý ný koy ma sý te da vi et me de ön ce lik li a dým dýr. Son ra da, i mâ nî bir yak la þým la, kar þý la þý lan dav ra nýþ lar ve in sa nýn i - çi ne düþ tü ðü düþ man ca duy gu la rýn hik met le ri - ni o ku ma a þa ma sý gel mek te dir. Ka de rin pa yý ný, nef sin pa yý ný, ken di ku sur la rý nýn pa yý ný a yýr dýk - tan son ra ge ri ye ka lan kü çük bir kýs mý da af fet - mek i le düþ man lýk his le ri nin en son ka lan kir le - ri ni böy le ce te miz le miþ o lur. Bu mâ nâ da ba kýl - dý ðýn da di nin ge tir di ði ku ral la ra, ya ni sün net-i se ni ye ye u yul du ðu tak dir de bu tür o lum suz dü - þün ce ler kal be yer leþ me den, has ta lýk hâ li ne gel - me den te da vi e dil mek te dir. Me se lâ Mü min mü mi ne üç gün den faz la kat -ý mü kâ le me et - me ye cek (ko nuþ ma yý kes me ye cek) ha ki ka ti, düþ man ca his le rin kal be yer leþ me den te da vi si - ne yö ne lik bir düs tur dur. Zi ra üç gün lük müh - let Ce nâb-ý Hak ta ra fýn dan ko nul muþ o lup, çok hik met le re ba kar. Çün kü kat -ý mü kâ le me nin üç gün den faz la sür me si kal bin ka tý laþ ma sý na, düþ man ca his le rin kök leþ me si ne se bep o la cak - týr. Üç gün ka dar ve ri len ko nuþ ma ma müh le ti i se, yi ne çok hik met ler ba rýn dý rýr. Kar þý ta ra fýn da, ki þi nin de ken di si ne dön me si, ken di duy gu ve dü þün ce le ri ni göz den ge çir me si, mu ha se be yap ma sý ve kar þý ta ra fýn da yap tý ðý ha ta yý sor gu - la ma sý i çin ve ri len bir müh let tir. Ýs lâ mî ge le nek te in sa nýn duy gu la rý ný if rat ve tef rit ler den kur ta rýp den ge le me i þi ne ne fis ter - bi ye si de nir. Ýn san da düþ man ca duy gu la rýn pan ze hi ri, in san la ra da ha faz la gü ve ne bi len bir kalp ge liþ tir mek tir. Em pa tik duy gu la rý ar ttýr mak, his le ri kon trol - de çok ö nem li dir. Ýh lâs Ri sâ le si de in sa nýn em pa tik duy gu la rý - ný, kar deþ lik, mu hab bet his le ri ni sa mi mi leþ ti - ren bir i lâç hük mün de dir. Þu nu da u nut ma mak ge re kir ki; Ri sâ le-i Nur duy gu la ra ve his le re bað lý o la rak or ta ya çý kan dav ra nýþ lar dan zi ya de dav ra nýþ la rýn al týn da ya - tan his le ri ta mir et mek te dir. Kin, nef re, ta raf gir lik, ha set ten zi ya de bu duy gu la rýn al týn da ya tan a da vet ya ni düþ man - lýk his le ri ni teþ his ve te da vi e der. Duy gu kont - ro lü za ten o to ma tik o la rak dav ra nýþ la rý da kon trol e de cek tir. Fa kat dav ra nýþ la rý kon trol, duy gu la rý kon trol an la mý na gel mez. Hâ sý lý Ri sâ le-i Nur la rýn yap tý ðý, duy gu la rý ak - lýn ve kal bin de ne ti min de tu ta bil mek tir. ur ân-ý Ke rîm de He vâ ve he ves le ri ni ken di si ne mâ - bud e di nen kim se. 1 buy - ru lur. Kur ân ýn na za rýn da he vâ, da lâ le te ve sap kýn lý ða en ya kýn bir hâl dir. Kur ân da Ce nâb-ý Hak; Re sû lul lah a (asm) þöy le em re der: Ben Al lah tan ay rý o la rak ça ðýr dýk la rý ný za i bâ - det et mek ten men o lun dum de, Ben si - zin he vâ ný za uy mam, o za man da lâ le te dü þe rim ve hi dâ ye te e ren ler den ol mam. 2 Bir baþ ka â yet te i se: Al lah tan bir hi dâ yet ol mak sý zýn he vâ sý na u yan dan da hâ da lâ - let te o lan kim var dýr? 3 buy ru lur. He vâ; nef sin is tek le ri, nef se a it o lan þey - le re düþ kün lük, nef sin za rar lý ve gü nah o - lan ar zu la rý dýr. Hal bû ki Nef si ni he vâ sý na tâ bi ký lýp þe he vî ar zu la rý nýn pe þin de öm rü - nü tü ket tik ten son ra Al lah ü Te â lâ dan Cen net is te yen ah mak týr. Nef sin ar zû ve is - tek le ri ne he vâ den me si, kim de bu lu nur sa o nu Ce hen ne me dü þür dü ðü i çin dir. He vâ sâ hib le ri ne de ehl-i he vâ den me si, bun lar Ce hen ne me dü þe ce ði i çin dir. 4 He vâ, nef sin þeh vet le re e ði li mi, key fe düþ kün lük ve i lim sa hi bi ol ma dan sa hi bi - ne hük me den nefs an la mýn da Kur â nî bir kav ram dýr. Ýn sa nýn nef si ve he vâ sý da i ma þer le re ve za rar la ra mey yâl ol du ðu i çin müt hiþ tah ri bâ ta se be bi yet ve rir. Be dî ü za mân Haz ret le ri Hem in san da ma dem ne fis, he vâ ve ve him ve þey tan hük me di yor lar; çok va kit î mâ ný ný ren ci de et mek i çin, gaf le tin den is ti fâ de e de rek, çok hi le le ri e der ler, þüp he ve ves ve se ler le î mân nû ru nu ka par lar. 5 di ye rek he vâ nýn mâ hi ye ti ne i þâ ret et miþ tir. Ce nâb-ý Hak, Þu â lem-i ek be ri mülk þek lin de in þâ et mek le be râ ber, þu in sa ný da hi öy le bir sû ret te halk et miþ tir ve o na öy le ci hâ zât ve â let ler ve ha vâs ve his si - yât lar ve bil has sa ne fis, he vâ ve ih ti yaç ve iþ tâh ve hýrs ve dâ vâ ver miþ tir ki, o ge niþ mül kün de, bü tün mül ke muh taç bir mem lûk hük mü ne ge tir miþ tir. 6 Böy le ce in san mad dî ve mâ ne vî ci ha zat ci he tiy le çok mü te nev vi bir mu cî ze-i kud ret tir. Bu ci ha zat la rý ný is ti kâ met te is ti mâl et mek an cak ve an cak kül lî bir þe rî at la o la bi lir. Yok sa in san he vâ-i nef si ne u yar sa da lâ le - te ve ce hen ne me dü þe bi lir. Le me ât ta çok il ginç bir he vâ î zâ hý var - dýr. Þöy le ki: O he vâ, hem he ves, þe ni (ge re ði) bu dur da i ma: Ýn sa ný mem sûh (da ha çir kin) e der, sî re ti de ðiþ ti rir. Mâ ne - vî mes he di yor; de ði þir in sa ni yet. O he vâ i se, in sa nýn mesh-i mâ ne vî si ne (mâ ne vî - ya týn çir kin le þip de ðiþ me si ne) se bep tir. O he vâ i se, þe ni in sa ni ye ti de re ce-i me le ki - ye den (me lek mer te be sin den), de re ke-i kel bi ye te (kelb mer te be si ne) in dir mek tir. Ýn sa nýn mesh-i mâ ne vî si ne (mâ ne vî ya týn çir kin le þip de ðiþ me si ne) se bep ol mak týr. Bu me de nî ler den ço ðu, e ðer i çi dý þý na çev ril se, kurt, a yý, yý lan, hýn zýr, may mun pos tu gö rü le cek gi bi ha yâ le ge lir. 7 He vâ in sa ný çir kin hal le re ve hâ let le re so kar. Ah lâk, se ci ye ve ka rak ter le ri bo zar. Bir ne vî in sa nýn kim ya sý ný ve î mâ ný ný bo - za rak ze hir ler. Ýn sa nýn iç â le min den baþ - la ya rak mâ ne vî ve mad dî ci ha zat la rý ný çü - rü tür. Ýn san da bu lu nan men fî duy gu la rý ne mâ lan dý rýr ve þer re sevk e der. Mâ ne vî - yâ tý de ðiþ ti re rek süf lî yâ ta dü þü rür. Böy le - ce in sâ ni ye ti ve in sa ný te kâ mü le çý ka ran in sâ ni yet-i küb râ o lan Ýs lâ mî ya þa yý þý de - ðiþ ti rir. He vâ in sa ný me lek de re ce sin den kelb de re ke si ne in di rir. He ves ta hak küm e der, he vâ da müs te bit tir. He vâ nýn is tib - da dý hay van lar gi bi ku ral ta ný ma dan sý - nýr sýz bir öz gür lük i le ya þa mak is te me si - dir. Böy le ce he vâ nýn is tib da dý i le in san nef sin kö tü ar zu la rý na e sir ol mak ta dýr. He vâ-i nef sin e si ri o lan, süf lî ve a þa ðý lýk bir zevk pe þin de ko þar, se fîh bir ha yat ya - þar, nef sî ve þe he vâ nî duy gu la ra tes lim o - lur. Ýþ tâ hý ka bar týr, he ve si teh yîc e der ve his da ha söz din le mez. Ýþ te bu hâ le ça re Hü dâ i se þi fâ dýr, he vâ ip tal-i his tir, De - mek he ves, he vâ, eð len ce, se fâ het ten mem zûc (ka rýþ mýþ) o lan þâ þa a-i me de nî, bu da lâ let ten ge len þu müt hîþ sý kýn tý ya bir ya lan cý mer hem, u yu tu cu ze hir baz 8 dýr. Be di üz za man Haz ret le ri bi zim he vâ-yý nef si miz, hû tu muz dur der ve ha yat-ý e - be di ye mi zi sý kýp mah vý na ça lý þý yor di ye he vâ-i nef si mi zin e be dî ha ya tý mý zý mah - vet me ye ça lýþ tý ðý ný söy ler. Ýn sa nýn kuv ve-i þe he vi ye si had di a þar sa, he vâ-i nef se tâ bi o lur. Böy le ce in sa nýn kal bin den þef kat-i cin si ye o lan mer ha - met, sev gi ve þef kat duy gu su yok o lur ve son bu lur. Ýn san da bu lu nan ve him ve he - vâ-yý nef sin a kýl ve vic dan la rý na ga le be siy - le in san bâ týl bir i ti kâ dâ tâ bi o la rak da lâ - le te sü lûk e der. O nun i çin nefs-i em mâ re, he vâ-i ne fis le ba kar ve al da nýr. Be di üz za man Haz ret le ri in san sa ra yýn - da Ne fis ve he vâ, kuv ve-i þe he vi ye ve ga - da bi ye, bir ka pý cý ve it hük mün de dir ler der. Bel ki he ves ve he vâ, re ka bet ve ta - hak küm ü ze ri ne bi nâ e dil di ðin den in sa ný zu lü mât ku yu la rý na yu var lan dý rýr. De - mek he ves, he vâ, eð len ce, se fâ het ten mem zuç (ka rý þýk) o lan þâ þa a-i me de nî, bu da lâ let ten ge len þu müt hiþ sý kýn tý ya bir ya lan cý mer hem, u yu tu cu ze hir baz. U - mû ma, ya ek se re ve rir se bir sa a det. Þim - di ki tarz-ý hâ zýr, he ves ser best ol muþ tur, he vâ da hür ol muþ tur. Hay vâ nî bir hür ri - yet. 9 Öy ley se Üs tad Be dî üz za mân Haz - ret le ri nin de di ði gi bi mü te yak kýz ol ma lý - yýz. Çün kü Ne fis ve he vâ ve his ve ve him ba zen al da tý yor lar. 10 Ke zâ lik, mülk le me le kût, dün yay la â - hi ret a ra sýn da ehl-i kalb i çin þef faf, ehl-i he vâ i çin ke sif in ce bir per de var dýr. 11 O - nun i çin dir ki he vâ-i nef si ne u yan lar mülk le me le kû tu, dün yay la a hi re ti ka lýn bir per de i le feh me de mez ler ve da lâ le te dü þer ler. Öy ley se in san lar bu ka dar çir kin o lan fe lâ ke te, da lâ le te ve küf re ni çin dü þer ler? Bu na ce vâ ben Üs tad Be di üz zamzn Haz - ret le ri þöy le bir tes bît ya par: Kas ten ve biz zat kim se küf rü ka bûl et mez. Yal nýz þirk he vâ-i ne fis le ri ne ya pý þýr. On lar da i - çi ne dü þer; mü lev ves, pis o lur lar. On dan çýk ma sý müþ kül le þir. Ý mân i se, kas ten ve biz zat ta kîb ve ka bûl e dil mek le kal bin i çi - ne bý ra ký lýr. 12 Ha fýz A li (r.h.) A ða bey Bar la Lâ hi ka - sý nda Ri sâ le-i Nûr lar hak kýn da þu i fâ de le - ri serd e der: On Ý kin ci Ý þâ ret ve dört su â - lin ce va bý nýn ih ti vâ et tik le ri ha kî kat ler, bi - zi a ra sý ra ken di he sâ bý na ça lýþ týr mak is te - yen ve cüz-ü ih ti yar la ken di sin de bir var - lýk gö rüp, is tih ka ka göz di ken ve þöh ret ve hod fu ruþ luk ta hak kü müy le he bâ en ça - lý þan ne bâ tî ve hay vâ nî ne fis ve he vâ zin - cir le ri ni, al týn ma kas lar la ke se rek ha lâs bu yu ru yor su nuz. 13 Böy le ce Ri sâ le-i Nûr - la rýn ih ti vâ et tik le ri ha kî kat le rin ne bâ tî ve hay vâ nî ne fis ve he vâ zin cir le ri ni, al týn ma kas lar la ke sil di ði ni söy le ye rek ça re nin Ri sâ le-i Nûr lar da ol du ðu nu gös ter mek te - dir. E ðer in san nef si ni se ver i se þöy le dav - ran ma lý dýr: Nef si ne mu hab bet i se, o na a cý mak, ter bi ye et mek, za rar lý he vâ sat tan men et mek tir. O va kit ne fis sa na bin mez, se ni he vâ sý na e sir et mez. Bel ki sen nef si - ne bi ner sin. O nu he vâ ya de ðil, hü dâ ya sevk e der sin. 14 Ýn san nefs-i em mâ re yi öl dür me ye mu vaf fak o la maz sa, he vâ yý terk e dip e nâ ni ye ti kýr maz sa, þü kür ma - kâ mýn dan fa hir ma kâ mý na dü þer, fa hir - den gu ru ra su kût e der. Bü tün levm ve i tâb ve nef ret, he vâ he - ve se tâ bi o lan la ra ol sun. Se lâm ve se lâ - met, hü dâ ya tâ bi o lan lar üs tü ne ol sun. Ýt - ti fak hü dâ da dýr, he vâ ve he ves te de ðil. Duygularý dengeleme He vâ yý hü dâ ya sevk et mek feyzýnur BAKÝ ÇÝMÝÇ ba ki ci ma il.com Dip not lar: 1- Fur kan Sû re si, 25:43 2- En am Sû re si, 6:56 3- Ka sas Sû re si, 2:50 4- Ý mâm-ý Þâ bî 5- Mek tu bat, 2005, s: Mek tu bat, 2005, s: Söz ler, 2004, s: Söz ler,2004, s: Söz ler,2004, s: Lem a lar,2005, s: Mes ne vî-i Nu ri ye, 2006, s: Mes ne vî-i Nu ri ye, 2006, s: Bar la Lâ hi ka sý, 2006, s: Söz ler, 2004, s Z

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý YE NÝ AS YA / 25 ARALIK2010 CUMARTESÝ HA BER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Fa ruk ÇA KIR Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 19 Muharrem 1432 Ru mî: 12 K. Evvel 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý A i le he kim le ri ne söz leþ me fes hi u ya rý sý ANKARA DA Tem muz a yýn da baþ la yan a i le he kim li ðin de has ta la rýn mað du ri ye ti - ne yol a ça cak uy gu la ma lar kar þý sýn da söz leþ me fes hi ne ka dar va ran yap tý rým lar uy gu la na cak. An ka ra Ýl Sað lýk Mü dü rü Mus ta fa Ak soy, a i le he kim li ði uy gu la ma - sýn da hiz me tin ak sa ma ma sý i çin a i le he - kim le ri ne ye ter li ö de nek ve ril di ði ni be lirt - ti. Baþþehirde ki bir a i le sað lý ðý mer ke zin de ý sýt ma sis te mi nin ça lýþ tý rýl ma ma sýn dan kay nak la nan so ru nu ha týr la tý lan Ak soy, bu nun la il gi li ge rek li in ce le me yi yap týk la - rý ný kay de de rek, A i le he kim le ri ne ý sýt ma, su, e lek trik gi bi gi der ler i çin 2 bin 500 TL ci va rýn da kat ký sað lý yo ruz. Bu, hiz met le - rin gö rül me si i çin kul la nýl ma lý dýr. Söz ko - nu su o lay la il gi li iþ lem ya pýl dý. Yan lýþ uy - gu la ma lar ya pý lýr sa ön ce u ya rý ce za sý ve ri - le cek, tek rar la nýr sa söz leþ me fes he di le - cek di ye ko nuþ tu. Söz ko nu su mer kez de sý vý ya kýt kul la nýl dý ðý nýn, bu nun fi ya tý nýn yük sek ol du ðu ge rek çe gös te ri le rek ý sýt - ma sis te mi nin ça lýþ tý rýl ma dý ðý nýn tesbit e - dil di ði ni i fa de e den Ak soy, Bu bir ma ze - ret o la maz. Biz mer kez le ri mi zi ha zýr hal - de tes lim e di yo ruz. Ýþ let me gi de ri yük sek ol sa da a i le he kim le ri miz bu nu bi le rek ve ka bul e de rek gö re ve ta lip o lu yor. Va tan - da þý mað dur e de cek uy gu la ma lar dan ka - çý nýl ma lý dýr u ya rý sý ný di le ge tir di. Ak soy, ön gö rül me yen gi der le rin or ta ya çýk ma sý ha lin de ge re ken des te ði ve re cek le ri ni de kay de de rek, Bu mer ke zi miz de ki do ðal - gaz dö nü þü mü nü biz yap tý ra ca ðýz de di. Baþ þehirde a i le he kim li ði sis te mi nin va - tan daþ lar ta ra fýn dan be nim sen di ði ni, has ta ne le re baþ vu ru da yüz de 10 o ra nýn - da a zal ma ol du ðu nu di le ge ti ren Ak soy, Bo þa la cak yer ler i çin sý ra da çok he kim bek li yor. An ka ra lý lar bu sis te mi sa hip len - di di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Sigara kýrma günü ve saðlýklý yaþama yemeði ile 30 Aralýk ta proje sona erecek. E met te si ga ra lar ký rý la cak KÜTAHYA E met Çok Prog ram lý Li se si Ýn gi liz ce Öð ret me ni ve ay ný za man da Ýl çe Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü Ar-Ge bi ri min de pro je ko or di na tö rü o la rak ça lý þan Der ya Kap lan ýn ön cü lü ðün de ha zýr la nan bir pro je i le si ga ra kýr ma gü nü dü zen le ne cek. E met Genç lik Gru bu, yap tý ðý a çýk la ma da þöy le de di: Be le di ye, kay ma kam lýk ve il çe mil lî e - ði ti min de des te ði ni al dýk. Pro je mi zin a dý: Dü nün Genç le ri Bu gü nün Genç - le ri Ý le El E le. Gru bu muz, Kü tah ya/e - met de çe þit li o kul lar da gö rev li öð ret - men i le li se ve den gi o kul lar da o ku yan, yaþ la rý a ra sýn da o lan ye di (7) ka - tý lým cý dan o lu þu yor. Çev re miz den, genç le rin bir a ra ya ge lip Av ru pa Bir li - ði nin ma lî des te ðiy le bu tür fa a li yet ler ya pý la bi le ce ði ni öð ren dik. Te le viz yon, ga ze te ve in ter net ten za rar lý a lýþ kan lýk - la rýn ne le re yol aç tý ðý ný öð re nip sað lýk lý ya þam sür me de spo run ge rek li li ði ni an la yýn ca bu nu he def böl ge miz de ki genç ler le pay laþ mak a dý na bu gru bu kur duk. He de fi miz genç ler a ra sýn da ne re dey se tüm prob lem le rin kay na ðý o lan za rar lý a lýþ kan lýk lar ve bun lar la mü ca de le i le sað lýk lý ya þa mak i çin ya - pýl ma sý ge re ken uy gu la ma lar ko nu - sun da genç le ri bi linç li ha le ge tir mek. Pa zar te si gü nü sað lýk lý ya þam yü rü yü þü ya pa ca ðýz, si ga ra kýr ma gü nü ve sað lýk lý ya þam ye me ði i le 30 A ra lýk ta pro je miz so na e re cek. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ma den ler çev re i le ba rý þa cak ÇEVRE Yö ne ti mi Ge nel Mü dür lü ðü, ma den le rin ku ru luþ tan ka pa nýþ son ra - sý na ka dar o lan sü reç te çev re ye za rar ver me si ni ön le ye cek bir pro je baþ lat tý. Tür ki ye, Av ru pa Bir li ði (AB), pro je nin ilk a þa ma sý nýn i ha le si ni ka za nan Fran - sa ve Ý tal ya ta raf la rý nýn im za la dý ðý söz - leþ me i le Ma den A týk la rý nýn Yö ne ti mi Pro je si res men baþ la týl dý. Çev re Yö ne - ti mi Ge nel Mü dür lü ðü nün yü rü te ce - ði pro je üç a þa ma ol mak ü ze re top lam 36 ay da ta mam la na cak. 4 mil yon 535 bin av ro ya ma lo la cak pro je nin fi nans - ma ný nýn 4 mil yon 85 bin av ro tu ta rýn - da ki kýs mý, AB Ka tý lým Ön ce si Ma lî En gel le ri sý nav la a þa cak lar Ö ZÜR LÜ LER Ý DA RE SÝ BAÞ KAN LI ÐIN CA YA PI LAN ÇA LIÞ MAY LA, EN GEL LÝ LE RÝ N ÝS TÝH DA MI Ý ÇÝN ÖSYM YA DA MÝL LÎ E ÐÝ TÝM BA KAN LI ÐIN CA MER KE ZÝ BÝR SI NAV YA PIL MA SI PLAN LA NI YOR. ENGELLÝLERÝN ka mu ku rum ve ku ru luþ la rýn da ça lýþ ma la rý i çin ku rum lar ca ya pý lan sý nav lar ye ri - ne Mer ke zi Sý nav Sis te mi ge ti ril me si plan la ný - yor. A lý nan bil gi ye gö re, Ö zür lü ler Ý da re si Baþ - kan lý ðý, en gel li le rin is tih dam da ya þa dýk la rý prob - lem le ri en a za in dir ge mek ve fark lý en gel grup la rý a ra sýn da ya þa nan hak sýz re ka be ti ön le mek a ma - cýy la Mer ke zi Sý nav Sis te mi o luþ tur ma ya ha zýr - la ný yor. En gel li le rin, tek bir sý nav la ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý na a tan ma la rý nýn ö nü nü a ça cak bu sis tem i çin bir ça lýþ ma ha zýr la yan Ö zür lü ler Ý da - re si Baþ kan lý ðý, mer ke zi sý nav la, en gel li kon ten ja - ný a çýk o lan ku rum ve ku ru luþ lar ca ya pý lan sý nav - Yar dým A ra cý (I PA) ta ra fýn dan kar þý la - na cak. Tür ki ye ta ra fýn da Ma den Tet - kik A ra ma Ku ru mu (MTA) ve Ma - den Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðü (MÝ - GEM) nün de ka tý la ca ðý pro je nin ilk a - þa ma sý Eþ leþ tir me o la cak. Pro je nin i - kin ci bi le þe ni o lan Tek nik Yar dým da ka pa týl mýþ ve ter ke dil miþ ma den a týk sa ha la rý i çin risk te mel li me to do lo ji ha - zýr la na cak. Pro je nin ü çün cü bi le þe ni o - lan Te da rik kýs mýn da Çev re ve Or - man Ba kan lý ðý Çev re Re fe rans La bo ra - tu a rý, MTA Ge nel Mü dür lü ðü nün La bo ra tu va rý ve MÝ GEM in alt ya pý sý güç len di ri le cek. An ka ra / ci han lar da ku rum la rýn per so nel ve tek nik do na ným ek sik lik le rin gi de ril me si ni, ö zür grup la rý na uy gun so ru lar ha zýr lan ma sý ný ve u la þý la bi lir lik le ri ko nu - sun da ya þa nan ak sak lýk la rý gi der me yi ön gö rü yor. Sý nav la rýn ki mi za man bir kaç ki þi lik sý nýr lý sa yý da per so nel i çin a çýl dý ðý, bu na kar þýn a lý na cak sa yý - nýn ol duk ça üs tün de baþ vu ru ya pýl dý ðý na i þa ret e di len ça lýþ ma da, ay rý ca bu sý nav la rýn be lir li il ler - de ya pýl ma sý ne de niy le, baþ ka il den mü ra ca at e - den en gel li le rin sý nav yer le ri ne u la þým la rý ve ko - nak la ma la rýn da mad di kül fet o luþ tur du ðu vur - gu la ný yor. Ça lýþ ma da, ay rý za man lý ve mer ke zi sis tem le ya pý la cak sý nav la rýn bir çok ku rum da a - çýk bu lu nan en gel li dev let me mu ru kad ro la rý nýn da bir an ön ce dol du ru la bi le ce ði ne i þa ret e di li - yor. Ça lýþ ma da, mer ke zi sis tem sý na výn ÖSYM ya da Mil lî E ði tim Ba kan lý ðýn ca ya pýl ma sý ön gö - rü lü yor. Sý nav so nuç la rý na gö re, en gel li le rin ka - mu ku rum ve ku ru luþ la rýn da ki kad ro la ra a tan - ma sý plan la ný yor. En gel grup la rý nýn ken di a ra la - rýn da re ka bet et me si ni sað la ya cak ça lýþ may la, ku rum la rýn en gel li ler i çin ay rý ca sý nav yap ma sý - na ge rek kal ma ya cak. Ýl gi li ba kan lýk la rýn ko nu ya i liþ kin gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lun ma sý nýn ar dýn - dan o luþ tu ru la cak ya sa tas la ðý nýn Mec lis te e le a - lýn ma sý ön gö rü lü yor. An ka ra / a a An ka ra da giz li buz lan ma ka za sý An ka ra da giz li buz lan ma dolayýsýyla mey da na ge len zin cir le me tra fik ka za sýn da 30 dan faz la a raç bir bi ri ne gir di. Ý ki yol cu o to bü sü, 5 TIR ve çok sa yý da o - to mo bi lin ka rýþ tý ðý ka za da can kay bý mey da na gel me di. Ha sa noð lan i le El ma dað a ra sýn da yo ðun sis ve a þý rý buz lan ma dolayýsýyla mey da na ge len ka za da ya ra la nan bir çok ki þi An ka ra, Ký rýk ka le ve El ma dað dan ge len am bu lans lar la has ta ne le re kal dý rýl dý. Bu a ra da, ha va nýn so ðuk ol ma sý dolayýsýyla don muþ ku þun gö rün tü sü 30 a ra cýn ka rýþ tý ðý zin cir le me tra fik ka za sý ný ö zet ler ni te lik tey di. Ka za ya, An ka ra Ýl Sað lýk Mü dür lü ðü nden tek nik ve lo jis tik des tek a ra cý da gel di. Ka za son ra sý yol, tra fik po lis le ri nin eþ li ðin de tra fi ðe a çýl dý. An ka ra / ci han TAH LÝL Üniter yapý ve ortak deðerler KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir ti ni as ya.com.tr BDP nin de mok ra tik ö zerk lik a dý al týn da gün de me ge tir di ði pro je, e ya let ve fe de - ras yon tar týþ ma la rý ný da çað rýþ tý ran bo - yut la rýy la, bö lün me kor ku la rý ný dep reþ tir di. Ü ni ter ya pý yý tek rar vur gu la yan; a na ya sa nýn de ðiþ ti ri le mez ve de ðiþ ti ril me si tek lif e di le mez mad de le rin den 3 nu ma ra lý o la nýn da ki res mî dil, Ýs tik lâl Mar þý ve bay rak la il gi li hü küm le re a týf ya - pan a çýk la ma lar bu nun ye ni i fa de ve te za hür le ri. As lýn da ü ni ter ya pý, mil lî marþ, res mî dil ve bay rak, top lu mun bü yük ço ðun lu ðu nun be nim - se di ði ve sa hip len di ði or tak kav ram ve de ðer ler. Ba zý mün fe rit mar ji nal ler dý þýn da hiç kim se bö lün me yi is te mi yor. Bes te-güf te u yum suz lu ðu tar tý þýl sa ve yer li yer siz, o lur ol maz her yer de top lu prog ram la ra ko nul ma sý e leþ ti ril se da hi, i - çe ri ði top lu mun or tak i nanç ve duy gu la rý ný yan - sý tan Ýs tik lâl Mar þýn dan da ra hat sýz lýk du yan yok. Ke za res mî di lin Türk çe ol ma sý yay gýn þe kil de ka bul le nil di ði gi bi, ay yýl dýz lý al bay rak da ba - ðým sýz lýk sem bo lü o la rak be nim se nen bir de ðer. Ama prob lem, bü tün bu sem bol ve de ðer le rin res mî i de o lo ji ye ek lem le nip se vim siz leþ ti ril me - sin den kay nak la ný yor. Ü ni ter ya pý nýn din den tec rit e dil miþ ve di ðer et nik kim lik le ri e zen bir Türk lük an la yý þýy la hu kuk dý þý ve an ti de mok - ra tik bir ze min ü ze ri ne bi na e dil me si ve bu ya pý - nýn da yat ma cý uy gu la ma lar la ko run ma ya ça lý þýl - ma sý ak sü la mel ya pa rak kar þý tep ki le ri te tik li yor. Bu ra da çok il ginç çe liþ ki ler de var. Me se lâ baþ tan so na Hak, din, ma bed, e zan gi bi i nanç ek sen li de ðer ve kav ram la rýn vur gu lu ve duy gu lu i fa de ler le te ren nüm e dil di ði Ýs tik lâl Mar þý, an lam sýz say gý du ruþ la rýy la bir leþ ti ri le rek, la ik tö ren le rin ay rýl maz par ça sý ha li ne ge ti ri li yor. Kürt çe da hil ol mak ü ze re di ðer a na dil le ri ya - sak la nýr ken, res mî dil Türk çe de ev ve lâ Gü neþ Dil Te o ri si gi bi u çuk fan te zi ve zor la ma lar la, ar - dýn dan u zun yýl lar bo yun ca Öz Türk çe ci lik uy dur ma cý lý ðýy la de je ne re e dil me ye ça lý þý lý yor. Ve öz de ðer le rin den ko pa rýl mýþ bir Türk lük e sa sý ü ze rin de o luþ tu ru lan an ti de mok ra tik u lus dev let ya pý lan ma sý nýn, her þe yi ken di kon tro lün - de tut mak i çin ih das et ti ði mer ke zi yet çi dev let sis te mi, ay ný za man da taþ ra ya ve o ra da ya þa yan hal ka du yu lan de rin gü ven siz li ði de yan sý tý yor. An cak de ði þen ve ge li þen þart lar, bu mer ke zi - yet çi ya pý nýn ip le ri e lin de tut ma ya de vam et me - si ni her ge çen gün da ha da zor laþ tý rýr ken, iþ le - yiþ te de gi de rek ar tan tý ka nýk lýk la ra yol a çý yor. Tür ki ye nin i çe ka pan mýþ bir ül ke ol du ðu ve top lum sal di na mik le rin ge liþ me di ði dö nem ler de tek par ti ve ya ih ti lâl re jim le riy le zap tu rapt al - týn da tu tu lan top lum, dý þa a çýl ma nýn da so nu cu o la rak, ar týk tek mer kez den ve es ki yön tem ler le kontrol e di le bil me si im kân sýz çok fark lý çok ses - li, çok bo yut lu bir ka rak ter ka zan mýþ du rum da. Nis be ten de ol sa med ya sý çe þit len miþ, si vil ör - güt le ri ge liþ me ye baþ la mýþ, yö ne ti ci ler den he sap sor ma bi lin ci nin be lir di ði ül ke yi te pe den in me yön tem ler le de ne tim al týn da tut mak ar týk zor. Ay ný þe kil de, dý þa a çýl ma sü re ciy le de pa ra lel o la rak ih ti yaç la rýn fark lý la þýp art tý ðý, iç ve dýþ i liþ - ki le rin gi de rek da ha gi rift ve kar ma þýk bir ya pý ya bü rün dü ðü, dev le tin bir çok a lan da ki gö rev ve iþ - lev le ri ni si vil top lu ma dev ret mek du ru mun da kal dý ðý bir çað da, es ki yö ne tim alýþkanlýklarýnýn ar týk fi i len uy gu la na maz ha le gel di ði de bir vâ ký a. Do la yý sýy la, dev le tin her a lan da ya þa nan bu baþ dön dü rü cü de ði þi me a yak uy du ra rak ken di - si ni ye ni le me si, bu bað lam da sý ký mer ke zi yet çi sis tem den vaz ge çip ül ke nin ta ma mý ný kap sa ya - cak þe kil de ye rin den yö ne tim il ke si ni müm kün o lan en ký sa za man da ha ya ta ge çir me si lâzým. Bu nun i çin de, es ki ve köh ne sta tü ko ya vü cut e den ve top lu ma gü ven me yen ja ko ben an la yý þýn terk e di lip, hu ku ka bað lý ve de mok ra si yi ö züm - se miþ bir yak la þý mýn ha kim ký lýn ma sý ge re ki yor. Ya ni, ü ni ter ya pý yý ve or tak de ðer le ri ko ru ma - nýn yo lu an ti de mok ra tik ve hu kuk dý þý da yat ma - lar dan de ðil, ka tý lým cý bir de mok ra si den ge çi yor. Ve Tür ki ye bu nu ba þa ra bi le cek gü ce sa hip. SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 YE NÝ AS YA / 25 ARALIK 2010 CUMARTESÝ HA BER FARK Ýllâ yeni anayasa FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr Yü rür lük te ki dar be a na ya sa sý ný a rat ma ya cak, söz de de ðil öz de bir si vil a na ya sa ya du yu lan ih ti ya cý di le ge tir me yen kal ma dý. Si vil top lum ku ru luþ la rýn dan si ya set çi le re, e ko no mi uz man la rýn dan i la hi yat çý la ra ka dar her ke sim den e hil ki þi ler si vil bir a na ya sa is ti yor, biz de is ti yo ruz. He men i fa de e de lim ki si vil bir a na ya sa dan son ra da her þey gül lük gü lis tan lýk ol ma ya bi lir. O za man da ye ni ih ti yaç lar or ta ya çý kar ve ye ni ta lep ler di le ge ti ri lir. A lýn si ze si vil a na ya sa! Bir da ha da hiçbir ta lep te bu lun ma yýn de me yi dü þü nen i da re ci ler var sa; i ti raz e de ce ði mi zi þim di den bil sin ler. Çün kü za man de ðiþ tik çe ye ni ih ti yaç lar or ta ya çý ka bi lir... TÜ SÝ AD Baþ ka ný Ü mit Boy ner de ye ni a na ya sa ih ti ya cý ný di le ge ti ren ler a ra sýn da. Za man Pa zar ýn so ru la rý ný ce vap lan dý ran Boy ner, ye ni a na ya sa ta lep le ri ne i lâ ve o la rak gün dem de ki di ðer ko nu lar hak kýn da da tes bit ler de bu lun muþ. Boy ner in be yan la rý nýn bir kýs mý þöy le: * (Öð ren ci o lay la rý na) Po lis sert mü da he le et ti ði za man o lay bü yü yor. Ben ce bu da ha yu mu þak bir þe kil de a þýl ma lý. * Tür ki ye de or tam çok ko lay ge ri le bi li yor. Her za man pro vo kas yon o la cak týr (...). Ce ber rut dev let al gý sýn dan kur tul ma mýz lâ zým. Dev let ken di ni de ðil va tan daþ la rý ko ru ma lý dýr. * Tür ki ye ha lý nýn al tý na sü pür dü ðü so run lar la baþ e de mez. * Ye ni A na ya sa den di ði za man kim se kal kýp Bu i yi dir, kal sýn de mi yor. * Va tan da þý ko ru yan A na ya sa yok, dev le ti ko ru yan A na ya sa var. * Çin, Tür ki ye i çin bir mo del o la maz. Çin e gö re çok da ha de mok ra tik bir ge le nek ten ge li yo ruz. Güm bür güm bür ge len bir Do ðu var. A ma biz ne re de du ra ca ðýz? Ya ni, Tür ki ye dün ya e ko no mik mi ma ri si nin ne re sin de du ra cak? Çin ol ma ya doð ru mu gi de ce ðiz, yok sa bi raz da ha i no vas yon ve ö zel lik le Ar-Ge ye ya tý rým ya pa rak bü yük bir Fin lan di ya o la bi le cek mi yiz? Bu mut la ka tar tý þýl ma sý ge re ken bir ko nu. * Biz ye ni de mok ra tik A na ya sa ya pýl ma sýn dan ya na yýz A na ya sa sý nýn çö pe a týl ma sýn dan ya na yýz ve bu A na ya sa nýn ü rü nü o lan bü tün ku rum la rýn de ðiþ ti ril me sin den YÖK da hil ya na yýz ve bu nun mu ta ka bat la ya pýl ma sýn dan ya na yýz. * Tür ki ye u zun sü re tek tip in san, tek bir i de o lo ji i çin de ya þa dý. (Za man, Pa zar e ki, 19 A ra lýk 2010) Boy ner e so ru lan (Ye ni a na ya sa da) De ðiþ ti ri le mez mad de ler ol ma lý mý? nýn ce va bý da þu ol muþ: Ben (...) ol ma ma lý de dim. Her þey tar tý þý lýr de dim. Her kes bir ta ra fa çek ti. A ma be nim de fik rim o. (...) Ne dev let, ne de bir i de o lo ji da ha kut sal. Ne bir ku rum da ha kut sal. Boy ner in ba þör tü sü ya sa ðýy la il gi li de ðer len dir me si de þu: Çok net söy le ye yim, ü ni ver si te de ba þör tü sü ya sa ðý sa vu nu la cak bir þey de ðil. Bu nu bu gün kim sa vu na bi lir bil mi yo rum. (Pe ki ne ya pýl ma lý o za man çö züm o la rak?) Ce va bý A li Ne sin gi bi ke sin: Ü ni ver si te de ser best der sin, o lur bi ter. TÜ SÝ AD Baþ ka ný Boy ner e dar be le re kar þý tav rý da so rul muþ: Tank la rýn ö nü ne ge çe rim. Ke sin lik le öy le ya pa rým. Ar týk o to ri ter, bi ze ne yap tý ðý mý zý, na sýl dü þü ne ce ði mi zi, ne ko nu þa ca ðý mý zý, ne re de ne ko nu þa ca ðý mý zý ön ce den ta ným la yan her han gi bir güç ten ya na de ði liz. O la ma yýz. O gü ce kar þý yýz. (...) Ya ni bu ka dar ba sit. (agg.) Ay ný za man da an ne o lan Ü mit Boy ner, TV ler den ya na da çok þi kâ yet çi: Sýð bu lu yo rum ma ga zin prog ram la rý ný. Halk ne is ti yor sa biz o nu ve ri yo ruz de nil se de 100 ki þi nin ha ya tý ge nel bir þey gi bi su nu lu yor. Ay rýþ tý rý cý, bö lü cü bu lu yo rum bun la rý. Çok ko lay har cý yo ruz, bel ki tü ke tim top lum la rý nýn bir ö zel li ði bu. As lýn da ma ga zin prog ram la rý na il gi de a zal dý. Te le vo le kor kunç bir þey di, ne re dey se te le viz yon la rý ki lit le ye cek tim ev de. Ö zel ha yat mah rem kal ma lý. Teþ hir ci li ði teþ vik et me nin bir an la mý yok. Â yi ne si iþ tir ki þi nin, lâ fa ba kýl maz tes bi ti ni ha týr da tu ta rak, ger çek le ri di le ge tir di ði i çin TÜ SÝ AD Baþ ka ný Boy ner e teb rik ler! GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemiz Antakya Temsilcisi Ahmet Denktaþ rahatsýzlanmýþ olup, kendisine Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dilerim. AHMET YILDIZ GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemiz Antakya Temsilcisi Ahmet Denktaþ'a Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý þifalar dilerim. SEBAHATTÝN KÝMYACIOÐLU Ýs ti naf mah ke me le ri yü rür lü ðe gir me li YARGITAY Baþ ka ný Ha san Ger çe ker, is ti naf mah ke me le ri o la rak bi li nen böl ge ad li ye mah ke me le ri nin bir an ön ce yü rür lü ðe gir me si ge rek ti ði ni be lir te rek, Yok sa so run la rý mýz kar to pu gi bi gün den gü ne ço ða lý yor. Bu iþ yü kü nün al týn dan kal ka ma yýz de di. TRT Ha ber de ka týl dý ðý prog ram da yar gý nýn so run la rý ve bun lar la il gi li çö züm ö ne ri le ri ni di le ge ti ren Ger çe ker, yar gý nýn, te mel hak ve öz gür lük le rin da ha i le ri ye git me si i çin za man za man hu kuk çer çe ve sin de gö rüþ le ri ni i fa de et ti ði ni söy le di. Si ya set le yar gý ku ru mu a ra sýn da bir ça týþ ma var mýþ gi bi al gý lan ma sý nýn yan lýþ lý ðý na i þa ret e den Ger çe ker, ya sa ma, yü rüt me ve yar gý nýn ay rý ol ma sý il ke si nin ö ne mi ne vur gu yap tý. Ger çe ker, Bir ül ke de hu ku kun üs tün lü ðü il ke si ol ma sý ný is ti yor sak yar - ÜNÝVERSÝTELERDE Öz gür lük Ýs ti yo ruz Ý ni si ya ti fi, pa ra sýz, ö zerk, ba þör tü lü ka dýn la rýn ra hat ça gi re bil di ði, a na dil de e ði tim hak ký nýn ol du ðu kam püs ler is te yen öð ren ci le ri bu gün sa at te Ce be ci Kam pü sü ö nün de bu luþ ma ya ça ðýr dý. Ü ni ver si te ler de Öz gür lük Ýs ti yo ruz Ý ni si ya ti fi, A na dil de E ði tim, Ba þör tü sü ne Öz gür lük! ta lep le riy le bu gün An ka ra da mi ting ger çek leþ ti re cek. Ka pý la rý yok sul öð ren ci le re, ba þör tü lü ka dýn la ra, Kürt öð ren ci le re ka pa lý; i çe ri de i se po li si, ö zel gü ven li ði, ka me ra la rý i le ha pis ha ne yi an dý ran ü ni ver si te ler is te mi yo ruz. O kul la rý mýz da bas ký ya ma ruz ka lan her öð ren ci nin ya nýn da, bü tün öz gür lük ta lep le ri ni sa hip le ni yo ruz di ye rek yo la çý kan öð ren ci ler, yap týk la rý ba sýn a çýk la ma sýn da bu gün ger çek le þe cek mi tin ge ka tý lým çað rý sýn da bu lun du lar. A çýk la ma da, þöy le de nil di: Ü ni ver si te li le rin ta lep le ri nin ne ol du ðu, na sýl bir ü ni ver si te is te dik le ri ha la tar týþ ma ko nu su de ðil. Ba þör tü sü nün ya sak ol du ðu na da ir hu ku ki bir da ya nak ol ma dý ðý hal de, ba þör tü lü ka dýn lar öð re nim hal kýn dan mah rum bý ra ký lý yor lar. Ü ni ver si te le ri miz de ba þör tü lü ka dýn la rýn uð ra dý ðý ay rým cý lý ða kar þý öz gür lük is ti yo ruz. Tu tuk la nan Kürt si ya set çi le rin Kürt çe sa vun ma hak la rý gasp e dil di ði gi bi Kürt öð ren ci le rin de a na dil de e ði tim hak ký gasp e di li yor. Kam pus la rý mý zýn ýrk çý, mil li yet çi, ay rým cý fi kir ler den te miz len me si ni is ti yo ruz. Kürt öð ren ci le rin ü ze rin de ki bas ký ya kar þý öz gür lük is ti yo ruz. Ýs tan bul gý ba ðým sýz, bu nun i çin de ta raf sýz ol ma lý dýr. Yar gý nýn ba ðým sýz ol ma dan ta raf sýz ol ma sý müm kün de ðil dir þek lin de ko nuþ tu. Yar gý da ba zý dos ya la rýn za man a þý mý na uð ra ma sýy la il gi li so ru ü ze ri ne Ger çe ker, za man a þý mý mü es se se si nin baþ ka ül ke ler de de bu lun du ðu nu, bu nun ce za hu ku ku nun te mel il ke le rin den bi ri si ol du ðu nu söy le di. Ye ni Türk Ce za Ka nu nu nda (TCK) za man a þý mý sü re le ri nin u za týl dý ðý ný ha týr la tan Ger çe ker, üst ya pý da ki so run la rýn çö zü mü i çin alt ya pý so run la rý nýn çö zü mü nün þart ol du ðu nu be lirt ti. Yar gý tay da ki i þi yü kü nün yo ðun ol du ðu nu i fa de e den Ger çe ker, Hiç bir ül ke de Tür ki ye de ki ka dar iþ yo ðun lu ðu yok, sis tem o na gö re ku rul muþ di ye ko nuþ tu. Her ül ke nin þart la rý nýn fark lý ol du ðu nu, bir baþ - ka ül ke de ki mo de lin Tür ki ye de uy gu lan ma sý nýn müm kün ol ma ya bi le ce ði ni di le ge ti ren Ger çe ker, ken di le ri ne yö nel ti len ba zý e leþ ti ri ler le il gi li de, Öm rü mü zün yý lý ný a da let hiz me ti ne ver miþ in san la rýz, is te sek de yan lýþ ya pa ma yýz de di. Ýs ti naf mah ke me le ri nin ku rul ma sý nýn ö ne mi ni vur gu la yan Ger çe ker, Ýs ti naf mah ke me le ri o la rak bi li nen böl ge ad li ye mah ke me le ri ku rul muþ ol say dý bu iþ yü kü so ru nu bü yük öl çü de a za la cak tý, Yar gý ta yýn iþ yü kü a za la cak tý. Bu gün hiç dos ya gel me se mev cut dos ya lar 5 yýl da bi le hal le di le mez i fa de si ni kul lan dý. Ger çe ker, yar gý nýn iþ yü kü nün a zal týl ma sý na yö ne lik þu ö ne ri le ri di le ge tir di: "Bir an ev vel neþ te ri vur mak, ça re si ni bul mak ge re ki yor. Bu gün ar týk ok yay dan çýk mýþ du rum da. Ýs ti naf mah ke me le ri nin (böl ge ad li ye mah ke - Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, di rek si yo nu na geç ti ði Cum hur baþ kan lý ðý ma kam a ra cý i le Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Pa kis tan Cum hur baþ ka ný A sýf A li Zer da ri ve Af ga nis tan Cum hur baþ ka ný Ha mid Kar za i yi Cu ma na ma zý na gö tür dü. Dö nüþ te i se di rek si yon ba þý na Cum hur baþ ka ný Gül geç ti. FO TOÐ RAF: AA Liderler direksiyonda CUMHURBAÞKANI Ab dul lah Gül, Cu ma na ma zý ný Pa kis tan Cum hur baþ ka ný A sif A li Zer da ri, Af ga nis tan Cum hur baþ ka ný Ha mid Kar zai ve Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan i le ay ný ca mi de kýl dý. Be þin ci Tür ki ye-af ga nis tan- Pa kis tan üç lü zir ve top lan tý sý kap sa mýn da ger çek leþ ti ri len gö rüþ me le rin ar dýn dan, Ab dul lah Gül, ko nuk cum hur baþ kan la rý i le bir lik te Baþ ba kan Er do ðan ýn kul lan dý ðý Cum hur baþ kan - lý ðý ma kam a ra cý na bi ne rek, Bezm-i A lem Va li de Sul tan Ca mi i ne gel di. Gül, Zer da ri, Kar zai ve Er do ðan bu ra da cu ma na ma zý ný kýl dý. Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, Ýs tan bul Em ni yet Mü dü rü Hü se yin Çap kýn ve AKP Ýs tan bul Ýl Baþ ka ný A ziz Ba buþ çu da Cu ma na ma zý i çin ay ný ca mi ye gel di. Çý kýþ ta, Gül, Zer da ri, Kar zai ve Er do ðan ca mi nin ö nün de a yak ta bir sü re soh bet et ti. Er do ðan, da ha son - ra, Gül ün e li ni sý ka rak, Zer da ri ve Kar za i ye de sa rý la rak cum hur baþ kan la rý ný yol cu et ti. Cum hur baþ ka ný Gül, ca mi nin ö nün de ma kam a ra cý nýn di rek si yo nu na geç ti. Ha mid Kar zai ön kol tu ða, Zer da ri de ar ka kol tu ða o tur du. Cum hur baþ ka ný Gül, kul lan dý ðý ken di ma kam a ra cýy la, ko nuk cum hur baþ kan la rý ný öð len ye me ði i çin Be þik taþ ta ki Fo ur Se a sons O te li ne gö tür dü. Ýs tan bul / a a Ü ni ver si te li ler öz gür lük i çin An ka ra da bu lu þu yar ÖZGÜR ÜNÝVERSÝTE ÝSTEYENLER, BUGÜN SAAT 14.00'TE BÝR ARAYA GELÝYOR. AYRILAN HERKESE GERÝ DÖNÜÞ HAKKI VERÝLSÝN ME MUR-SEN Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du ME MUR-SEN Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, yük se - köð re nim de, ay rý lan her ke se ge ri dö nüþ hak ký ve ril me si ge rek ti ði ni kay det ti. Gün doð - du, yap tý ðý a çýk la ma da, her ne ka dar, çe þit li dö nem ler de yü rür lü ðe ko nu lan af ka nun - la rýy la bu ko nuy la il gi li o lum lu dü zen le me ler ya pýl mýþ sa da e ko no mik se bep ler, yük se - köð re tim ku rum la rý nýn ve yö - ne ti ci le ri nin de mok ra tik hu - kuk dev le ti il ke siy le ör tüþ me - yen uy gu la ma ve da yat ma la - rý se be biy le yük se köð re nim gör me hak ký na fi i len sa hip o - la ma yan va tan daþ la rýn sa yý - sý nýn a zým san ma ya cak dü - zey de ol du ðu nu söy le di. Gün doð du, 12 Ey lül 1980 baþ ta ol mak ü ze re çe þit li dö - nem ler de de mok ra tik par la - men ter re jim ü ze rin de o luþ - tu ru lan an ti de mok ra tik a ra sü reç ler i le ül ke mi zin ve mil - le ti mi zin bü tü nü nü et ki le yen sos yo-e ko no mik kriz le rin de et ki siy le çe þit li ne den ler le yük se köð re tim ku rum la rýy la i li þi ði ke si len va tan daþ la rý mý - za, yük se köð re nim le ri ne de - vam et me hak ký sað la ya cak ye ni bir fýr sat o luþ tu rul ma sý uy gun o la cak týr de di. An ka ra / Fa tih Ka ra göz ÖÐ REN CÝ AF FI MECLÝS TE YÜKSEKÖÐRETÝM ku rum la rýn dan 12 Ey lül 1980 den bu ya na i li þi ði ke si len le re ye ni den o ku la dö ne bil me hak ký da ta ný yan tek lif TBMM Baþ kan lý ðý na su nul du. AKP Mil let ve kil le ri Vey si Kay nak (Kah ra man ma raþ), Yük sel Öz den (Muð la) ve Ab dur rah man A rý cý nýn (An tal ya) im za - sý ný ta þý yan tek lif, ba zý ka nun lar da de ði þik lik ya pýl ma sý ný ön gö rü yor. Tek lif le Yük sek Öð re tim Ka nu nu na bir ge çi ci mad de ek le ni yor. Bu na gö re, 12 Ey lül 1980 den tek li fin yü rür lü ðe gir di ði ta ri he ka dar, yük sek öð re tim ku rum la rýn dan her han gi bir sebeple i li þi ði ke si len le re ye ni den öð re ti me de vam et me hak ký ta ný na cak. Bu ki þi ler dü zen le me nin yü rür lü ðe gir di ði ta rih ten i - ti ba ren 5 ay i çin de i liþ ki le ri nin ke sil di ði yük sek öð re tim ku rum la rý na baþ vu ra cak. Bu hak tan ya rar la na cak lar e ði tim öð re tim yý lýn da öð re nim le ri ne baþ la ya bi le cek. An ka ra / a a me le ri) bir an ön ce yü rür lü ðe gir me si ge re ki yor, yok sa so run la rý mýz kar to pu gi bi gün den gü ne ço ða lý yor. Bu iþ yü kü nün al týn dan kal ka ma yýz, bu nu da ka mu o yu bil sin, ar ka daþ la rý mýz hak sýz suç la ma la ra ma ruz kal ma sýn. Za man a þý mý o lu yor, dos ya lar u zu yor, hak a ra ma sü re le ri u za dýk ça a da le te gü ven a za lý yor, va tan daþ hak lý. Bu þi ka yet le ri ni ye ya pý yor su nuz? di ye bun la rý ma ze ret o la rak ö ne sü re me yiz, a ma bi zim ar ka daþ la rý mý zýn hiç bir ka ba ha ti yok. Haf ta son la rý bi le ça lý þý yor lar, ge ce gün düz ça lý þý yor lar. A ma bu in san gü cü nün ü ze rin de bir þey ol du ðu i çin hal let mek müm kün de ðil. Tek ça re böl ge ad li ye mah ke me le ri nin bir an ev vel fa a li ye te geç me si. Bý çak ke mi ðe da yan dý der ler ya, bir an ev vel za man kay bet me den neþ te ri vur mak ge re ki yor. An ka ra / a a Ö zerk lik tar týþ ma la rý çift ak tör lü bir se nar yo dur nmhp Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, ö zerk lik tar týþ ma la rý ný Çift ak tör lü bir se nar yo dur þek lin de de ðer len dir di. Bah çe li, Si te ler Mer kez Ca mi sin de Cu ma na ma zý kýl dý ve es na fý zi ya ret et ti. Ga ze te ci le rin ö zerk lik tar týþ ma la rý na yö ne lik so ru su ü ze ri ne Bah çe li, Hü kü met i le BDP a ra sýn da bir rol pay la þý mý nýn ol du ðu nu söy le di. Bah çe li, söz le ri ni þöy le sür dür dü: A da let ve Kal kýn ma Par ti si ö zel lik le Sa yýn Baþ ba ka nýn A na ya sa de ði þik lik le riy le il gi li a çý lý mýn ge rek le ri ni se çim son ra sýn da ye ri ne ge ti re ce ði ni dü þü nü yo rum. A na ko nu yu gün dem den dü þür me mek, top lum ha fý za sýn da yer et mek ve top lu mun ba zý ke sim le ri ne de ko nu yu haz met tir mek i çin Ba rýþ ve De mok ra si Par ti si i le De mok ra tik Top lum Kon gre si ne san ki ö zel bir me saj ve rir miþ ce si ne bir prog ram Tür ki ye de uy gu lan mak ta dýr. Çift ak tör lü bir se nar yo dur. MHP o la rak bu nu ya kýn dan ta kip et mek te yiz. Ý ki dil li bir top lum sal ha ya tý, ne de mok ra tik ö zerk li ði ne de da ha i ler ki bir sü reç o la rak 4 par ça lý bir ba ðým sýz Kür dis tan Dev le ti nin o luþ ma sýn da Tür ki ye a ya ðý nýn var lý ðý ný ka bul et me miz müm kün de ðil dir. An ka ra / a a DTP den DNA Ban ka sý oluþturulsýn tek li fi ndýyarbakir 6. A ðýr Ce za Mah ke me sin de gö rü len Kay se ri es ki Jan dar ma Ko mu ta ný E mek li Al bay Ce mal Te mi zöz ün du ruþ ma sý ný izleyen BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ, Te mi zöz dos ya sý nýn as lýn da bir ör nek ol ma, sem bol ol ma a çý sýn dan cid dî ve ö nem li bir dos ya ol du ðu nu be lirt ti. Du ruþ ma nýn sey ri na sýl iþ le ye ce ði ni ya kýn dan iz le dik le ri ni i fa de e den De mir taþ, þöy le de di: Þu an da Ciz re ve Si lo pi de 600 den faz la sa hip siz me zar var. Fa i li meç hul ci na ye tin iþ le nip gö mül dü ðü sa hip siz kim se siz i sim siz me zar var, do la yý sýy la bu bir da vay la çö zü le bi le cek iþ de ðil. Fa i li meç hul ci na yet le rin, yar gý sýz in faz la rýn, ka yýp la rýn, or ta ya çý ka rý la bil me si a çý sýn dan A da let Ba kan lý ðý nýn bir DNA ban ka sý o luþ tur ma sý lâ zým. Ka yýp ya kýn la rý nýn ge lip DNA ör nek le ri ni ve re bi le ce ði bir DNA ban ka sý o luþ tur ma sý ge re kir. Herhan gi bir Baþ sav cý lýk nez din de bu ya pý la bi lir. An ka ra da da o la bi lir, Di yar ba kýr da da." Diyarbakýr / a a Mavi Marmara, yarýn Ýstanbul a dönüyor nuluslararasi su lar da 31 Ma yýs ta sal dý rý ya uð ra yan Ma vi Mar ma ra ge mi si, ya rýn Ýs tan bul Sa ray bur nu Li ma ný na ge le cek. Ýn san Hak ve Hür ri yet le ri (ÝHH) Ýn sa ni Yar dým Vak fý Baþ ka ný Bü lent Yýl dý rým, ÝHH bi na sýn da ya pý lan ba sýn top lan tý sýn da, ge mi nin ilk o la rak Ça nak ka le de kar þý la na ca ðý ný, ge mi ye sal dý rý da ö len le rin a i le le ri nin, ya ra la nan la rýn, ak ti vist le rin ve med ya men sup la rý bi ne ce ði ni, ge mi yi Sa ray bur nu nda ve Ha liç in gi ri þin de çok sa yý da mo to run kar þý la ya ca ðý ný, ka ra da da 10 bin ler ce in sa nýn Ma vi Mar ma ra yý bek le ye ce ði ni i fa de et ti. Yýl dý rým, 26 A ra lýk ta ki kar þý la ma da, Ýs ra il in 27 A ra lýk 2008 de Gaz ze ye yap tý ðý dök me kur þun o pe ras yo nu nun da pro tes to e di le ce ði ni bil dir di. Yýl dý rým, ay ný gün dün ya nýn pek çok nok ta sýn da da Ýs ra il in pro tes to e di le ce ði ni an lat tý. Ge mi nin 1 haf ta bo yun ca Sa ray bur nu nda zi ya re te a çýk o la ca ðý ný i fa de e den Yýl dý rým, 26 A ra lýk Pa zar gü nü sa at te her ke si Sa ray bur nu na bek le dik le ri ni, çün kü Ýs ra il in bu kar þý la ma yý bü yük bir dik kat le ta kip e de ce ði ni be lirt ti. Ýs tan bul / a a

5 YE NÝ AS YA / 25 ARALIK 2010 CUMARTESÝ HABER 5 BAÞKENT YAZILARI Politik atraksiyonlar ABD den des tek a la ca ðý ha be ri san sür le nen ler den Ö zet le, Ýs ra il in sis tem li kat li âm, su i kast, sah te kâr lýk ve Fi lis tin li le ri yok et me fa a li yet le ri ne, hun har lý ðý na ve vah þe ti ne tek ke li mey le yer ver me yen, iþ gal et ti ði top rak lar da Mos sad ýn kor kunç iþ le ri ne i liþ kin A me ri - CEVHER ÝLHAN kan krip to la rý nda yer ve ril mez ken ya da ya - yýn la na maz ken, Ýs lâm dün ya sý ný ka rýþ tý ra cak, bir bi ri ne kar þý kýþ kýr ta cak her tür lü a ji te ve fit ne ye baþ vu rul mak ta. Gaz ze de 2005 yý lýn da kon tro lü e le ge çi ren Ha mas yö ne ti mi ne kar þý Ýs ra il hü kû me ti nin El Fe tih ör gü tü i le iþ bir li ði yap tý ðý, Fi lis tin gü ven lik güç le ri nin el de et ti ði bü tün is tih ba ra tý Ýs ra il is tih ba ra týy la pay laþ tý ðý na da ir bel ge ler bu nun bir ör ne ði. Bü tün bun lar, pi ya sa ya sü rü len bel ge ler in ne den li çar pý týl dý ðý ný ve ön ce den prog ram lan mýþ bir ya yýn ol du ðu nu or ta ya koy mak ta. Bir çok ö nem li ko nu, ka mu o yun da ki ha ra ret li gün de min ar ka sý na giz le nip ö te le ni yor. Yo ðun tar týþ ma la rýn gü rül tü sün de kay bo lan ö nem li if þa at lar var. Wi ki le aks bel ge le ri nde A me ri ka lý dip lo mat la rýn ya zýþ ma la rý nýn fil tre len me si bun la rýn ba þýn da ge li yor. Krip to lar da Ýs ra il in Gaz ze de a teþ ke si boz du ðu na da ir hiç bir bil gi nin a çýk lan ma ma sý, bu na kar þý baþ ta Su u dî A ra bis tan ol mak ü ze re A rap ül ke le ri nin Ý ran ý teh dit un su ru o la rak gör dük le ri nin de tay la rýy la ya zýl ma sý, a ma cý a çý ða çý ka rý yor. Bel li ki Ýs lâm dün ya sýn da Sün nî-þîi ça týþ ma sý na ze min ha zýr la ma men hus mak sa dý gü dül müþ. Ö zel lik le A rap â le min de Ýs ra il hu sû me ti nin bü yü me si i çin bir di zi ya lan uy du rul muþ. Oy sa A rap la rýn yüz de 80 i nin en bü yük teh dit o la rak Ýs ra il i, yüz de 77 si nin ABD yi teh dit un su ru o la rak gör dü ðü, Ba tý nýn ve dýþ güç le rin tah ri kiy le Ý ran ý teh li ke gö ren le rin yüz de 10 u geç me di ði a raþ týr ma lar la or ta da. Baþ ta Ya hu di a sýl lý Pro fe sör No am Chomsky ol mak ü ze re, bir çok ya zar ve a raþ týr ma cý, bun dan ha re ket le Ýs ra il le il gi li bö lüm le rin san sür len di ði ni mi sal le riy le a çýk la dý. Was hing ton Post ga ze te si nin, Ýs ra il in Su ri ye yi vur ma yý plân la dý ðý ve bu ko nu da A YÝM den ter fi le re ye þil ý þýk n BAL YOZ Dar be Pla ný Da va sýn da sa nýk ol duk la rý i çin a çý ða a lý nan üç ge ne ra lin ter fi le ri ni e sas tan gö rü þen As ke ri Yük sek Ýs ti þa re Mah ke me si (A YÝM), ko mu tan la rýn ter fi et ti ril me si ge rek ti ði ne ka rar ver di. A YÝM, Tüm ge ne ral Gür büz Ka ya, Jan dar ma Tüm ge ne ral Ha lil Hel va cý oð lu ve Tu ða mi ral Ab dul lah Gav re moð lu nun, Bir üst rüt be ye ter fi et ti ril me me iþ le mi nin ip ta li i çin aç tý ðý da va yý dün e sas tan gö rüþ tü. A YÝM, ko mu tan la rýn ter fi et ti ril me si ge rek ti ði ne ka rar ver di. Tüm ge ne ral Ka ya, Jan dar ma Tüm ge ne ral Hel va cý oð lu ve Tu ða mi ral Gav re moð lu nun hak la rýn da de vam e den so ruþ tur ma do la yý sýy la Yük sek As ke ri Þu ra ka rar la rý çer çe ve sin de bir üst rüt be ye yük sel me le ri uy gun gö rül me miþ, ko mu tan lar bu lun duk la rý rüt be le riy le ye ni gö rev le ri ne ve ka le ten a tan mýþ lar dý. Ýs tan bul 11 in ci A ðýr Ce za Mah ke me si nin, 6 A ðus tos 2010 ta ri hin de ya ka la ma mü zek ke re le ri nin kal dý rýl ma sý na ka rar ver me si ü ze ri ne, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ko mu tan la rýn ter fi ve a ta ma ka rar na me le ri ni, 12 A ðus tos 2010 ta ri hin de Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý ve Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý na gön der miþ ti. Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý ve Ý çiþ le ri Ba kan lý ðýn ca, Ye ni bir ka rar na me çý ka rýl ma sý na ge rek gö rül me me si ge rek çe siy le ter fi ka rar na me le ri im za lan ma mýþ tý. Bu nun ü ze ri ne ko mu tan lar ta ra fýn dan A YÝM e, Bir üst rüt be ye ter fi et ti ril me me iþ le mi nin ip ta li i çin yü rüt me yi dur dur ma is tem li o la rak 24 A ðus tos 2010 ta ri hin de da va a çýl mýþ tý. A YÝM, 27 Ey lül 2010 ta ri hin de bir üst rüt be ye ter fi et ti ril me me iþ le min de yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý ver miþ ti. Ýstanbul Haf ta so nu ya ðýþ lý ge ce cek n YUR DUN ba tý ke sim le rin de haf ta so nun da sa ða nak ya ðýþ ge çiþ le ri bek le ni yor. Ha va sý cak lýk la rý i se ge nel o la rak mev sim nor mal le ri nin ü ze rin de sey re de cek. Dev let Me te o ro lo ji Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðün den e di ni len bil gi ye gö re, bu gün Mar ma ra nýn ba tý sý i le Ký yý E ge de baþ la ya cak ya ðýþ lar, ya rýn Mar ma ra nýn do ðu su, Ký yý E ge i le An tal ya, Bur dur, Zon gul dak, Bar týn, Kü tah ya, Düz ce ve Bo lu çev re le rin de yað mur ve sa ða nak þek lin de de vam e de cek. Pa zar te si gü nü Mar ma ra, Ký yý E ge, ve Ba tý Ka ra de niz de sür me si bek le nen ya ðýþ la rýn Mar ma ra ve Ku zey E ge ký yý la rýn da lo kal o la rak kuv vet li ol ma sý bek le ni yor. Ya ðýþ la rýn Sa lý ve Çar þam ba gün le ri ku zey böl ge ler de a ra lýk lar la de vam e de ce ði tah min e di li yor. Haf ta so nun da yur dun iç ve do ðu ke sim le rin de yer yer yo ðun ol mak ü ze re sis, ge ce ve sa bah sa at le rin de do ðu böl ge ler de buz lan ma i le don gö rü le bi lir. Ha va sý cak lý ðý, haf ta so nun da ge nel o la rak mev sim nor mal le ri nin ü ze rin de, sis o lan yer ler de mev sim nor mal le ri nin al týn da sey re de cek. Ankara / aa NA TO LAÞ TIR MA PA RA VA NI Ke za dün ya ka mu o yu Wi ki le aks ýn sa hi bi en gel le nen ya da a çýk lan dý ðý hal de med ya da ge çiþ ti ri lip ü ze rin de du rul ma yan ka pa lý ka pý lar ar ka sýn da ki baþ ka o lup bi ten le re da ir giz li bel ge ler, sa de ce Ýs ra il le il gi li de ðil, baþ ka hu sus lar da da bel ge ler in çar pý týl ma sý ný de þif re et mek te. Baþ ba kan Er do ðan ýn A me ri kan bel ge le rin de ve Pen ta gon ra por la rý nda res men Ý ran a kar þý ol du ðu be lir ti len ABD nin Fü ze Kal ka ný sis te mi nin Tür ki ye top rak la rý na yer leþ tir me si pro je si ne kar þý, A me ri kan Baþ ka ný na söy le dik le ri bun lar dan bi ri. Er do ðan ýn O ba ma ya Fü ze Kal ka ný ný bu ha liy le ka bul e de me yiz, bu nu NA TO Türkiye nin AB de bir arpa boyu yol alamamasý, bu tür siyasî çarpýtma ve politik atraksiyonlarla kamuoyundan saklanýyor pro je si ha li ne ge ti ri niz ki biz de ka bul e de lim de di ði be lir ti li yor. A me ri kan Sa vun ma Ba ka ný Ga tes in An ka ra da Mil lî Sa vun ma Ba ka ný Gö nül e, Fü ze Kal ka ný pro je si nin a sýl he de fi nin Ý ran ol du ðu nu bil dir me si ne kar þý, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Müs te þa rý Si nir li oð lu nun A me ri ka lý mu ha tap la rý na, Baþ ba ka ný mý zýn Fü ze Kal ka ný nda Ý ran ýn he def ül ke ol du ðu i fâ de si nin çý ka rýl ma sý ta le bi var, bu nu dik ka te al ma lý sý nýz de di ði bil di ri li yor. Ve A me ri kan Bü yü kel çi si, Was hing ton a gön der di ði bil gi no tu nda Türk ler Fü ze Kal ka ný nýn NA TO laþ ma sý ný is ti yor lar; NA TO nun büt çe si ye ter li de ðil a ma Tür ki ye yi ra hat lat mak i çin pro je yi NA TO laþ týr ma lý yýz de di ði kay de di li yor. Böy le ce, Er do ðan ýn baþ ta Bu ton (düð me) mut la ka bi zim e li miz de ol ma lý, ak si hal de ka bul et me yiz þar tý ný koþ tu ðu, ar dýn dan da NA TO bün ye sin de ki sis tem i çin Bu nun bu to nu, düð me si NA TO e lin de ol ma lý i fâ de de ði þik li ðiy le An ka ra Fü ze Kal ka ný pro je si ni gü ya NA TO laþ tý ra rak im za la dý. Týp ký ABD nin he ge mon ya ve çý kar la rý he sa bý na Af ga nis tan ý iþ gal e den A me ri kan iþ gal güç le ri ne NA TO þem si ye si nde des tek gön de ri len as ke rî bir li ðe yak la þýk bin ki þi lik ek as ke rî bir li ðin gön de ril me si gi bi AB BA ÞA RI SIZ LI ÐI ÇAR PI TI LI YOR Gün dem den ka çý rý lý lan lar þüp he siz bun lar la sý nýr lý de ðil. Tür ki ye nin AB sü re cin de ki se rü ve ni nin Wi ki le aks bel ge le ri nde yer a lýp al ma dý ðý ný bil mi yo ruz, lâ kin bu a lan da da tam bir çar pýt ma ve ka mu o yu nu o ya la ma ve þa þýrt ma o yu nu oy na ný yor Bü tün ak si id di a la ra rað men AKP ik ti da rýn da An ka ra nýn AB mü zâ ke re le rin de ki bâ riz ba þa rý sýz lý ðýn üs tü, tum tu rak lý bey lik lâf lar la ör tül mek te. Me se la, E kim 2005 te Tür ki ye i le eþ za man lý o la rak ka tý lým mü zâ ke re le ri ne baþ la yan Hýr va tis tan, 35 fa sýl dan 28 in de ü ye li ðe ha zýr hâ le gel miþ. Tür ki ye i se bir sa de ce bi ri ni ka pa ta bil miþ. Ön ce ki dö nem de Tür ki ye yi AB ü ye li ði ne ta þý ya cak baþ lýk lar dan bir te ki bi le a çýl mýþ de ðil da i se bir tek gý da gü ven li ði fas lý a çýl mýþ Da ha sý AB nin dev let yar dým la rý nýn þef faf laþ ma sý hak kýn da ki ya sa da ýs rar et ti ði, an cak hü kû me tin ay nen Ge lir Ý dâ re si nin ö zerk leþ ti ril me si nde ol du ðu gi bi si ya sî a van taj el de et me a ma cýy la bu na ya naþ ma dý ðý or ta ya çý ký yor. Ve AB den so rum lu baþ mü zâ ke re ci Ba ðýþ, Tür ki ye nin AB de ki ba þa rý sýz lý ðý ný sa vu nur ken, AB mü zâ ke re le rin de fa sýl a ça ma dýk a ma gö nül le ri, zi hin le ri aç týk di yor Ne ti ce de, Tür ki ye nin AB de bir ar pa bo yu yol a la ma ma sý, bu tür si ya sî çar pýt ma ve po li tik at rak si yon lar la ka mu o yun dan sak la ný yor Terör ortak düþman Ý ÇÝÞ LE RÝ BA KA NI A TA LAY, TE RÖ RÜN, BÜ TÜN ÝN SAN LI ÐIN OR TAK DÜÞ MA NI OL DU - ÐU NU BE LÝR TE REK,"TE RÖR, BÜ TÜN ÜL KE LE RÝ TEH DÝT E DER HA LE GEL MÝÞ TÝR" DE DÝ. Ý ÇÝÞ LE RÝ Ba ka ný A ta lay, Te rör, bü tün in san lý ðýn or tak düþ ma ný dýr. Te rö rün di ni, ýr ký, ren gi ve mez he bi yok tur. Bu gün te rör sa de ce bel li bir coð raf ya yý ya da bel li bir top lu mu teh dit e den bir teh li ke ol mak tan çýk mýþ, tüm in san lý ðý ve bü tün ül ke le ri teh dit e der ha le gel miþ tir de di. Be þir A ta lay, E ko no mik Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý (E ÝT) 3. Ý çiþ le ri Ba kan la rý Top lan tý sý nda, bes me le i le baþ la ya rak yap tý ðý ko nuþ ma sýn da, böl ge nin hu zur ve gü ven li ði i le ar zu e di len e ko no mik ge liþ miþ li ðe ve iþ bir li ði ne u la þa bil - TAKSÝM mek i çin, ü ye ül ke ler a ra sýn da gü ven lik iþ bir li ði nin art tý rýl ma sý nýn bü yük ö nem ta þý dý ðý ný söy le di. Sý nýr a þan suç lar la mü ca de le kap sa mýn da ký sa sü re de a lý nan me sa fe nin bun dan son ra bu a lan da iþ bir li ði nin da ha da ar ta ca ðý nýn gös ter ge si ol du ðu nu i fa de e den A ta lay, Ma yýs a yýn da An ka ra da E ÝT ü ye ül ke le ri uz man la rý ta ra fýn dan ha zýr la nan Sý nýr a þan ör güt lü suç lar la mü ca de le ko nu lu ey lem pla ný nýn, ken di le ri ne yol gös te re cek ö nem li bir ký la vuz ol ma sý ný te men ni et ti. Ýstanbul / aa Diyarbakýr'da yakalanan kiþinin Halkalý ve Taksim'deki saldýrýlar dahil çok sayýda olayda bomba düzeneklerini hazýrladýðý ve eylemleri koordine ettiði belirtiliyor. Hal ka lý bom ba cý sý ya ka lan dý ÝS TAN BUL Hal ka lý da as ke rî ser vis a ra cý na sal dý rý i le Tak sim de çe vik kuv vet po lis le ri ne yö ne lik in ti har ey lem le ri da hil çok sa yý da o lay da bom ba dü ze nek le ri ni ha zýr la dý ðý ve ey lem le ri ko or di ne et ti ði i le ri sü rü len 1 ki þi, Di yar ba kýr da ya ka lan dý. Di yar ba kýr Va li li ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý e kip le ri ta ra fýn dan ya pý lan ça lýþ ma lar so nu cu ö zel lik le son dö nem ler de I rak ýn ku ze yi i le bað lan tý lý o la rak bü yük þe hir ler de ya pý la cak bom ba lý ey lem le rin plan lan ma sý, bom ba i le dü ze nek le rin ha zýr lan ma sý ve sevk e dil me si ta li mat la rý ný ver di ði be lir ti len H.A nýn Li ce il çe si ne bað lý Ya maç lý kö yün de dü zen le nen o pe ras yon da ya ka lan dý ðý bil di ril di. A çýk la ma da, þu bil gi le re yer ve ril di: Ýs tan bul Hal ka lý da Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý ser vis a ra cý na ya pý lan ey lem, Ga zi an tep te po lis o to su na yö ne lik ya pý lan ey lem, An tal ya A lan ya da Zer deþt kod ad lý A bu zer Doy maz ta ra fýn dan ya pý lan bom ba lý ey lem, ay ný ki þi nin Ýs tan bul da bom ba lý ey lem ha zýr lý ðýn da i ken ya ka lan ma sý, Di yar ba kýr ýn Er ga ni il çe sin de Dr. Or han kod ad lý Hü se yin Bar sak ýn a ra ca yer leþ ti ril miþ el ya pý mý u zak tan ko mu ta lý dü ze nek li pat la yý cý mad de i le ya ka lan ma sý, Di yar ba kýr Sil van yo lun da kam yon ka sa sýn da u yuþ tu ru cu mad de i le bir lik te An tal ya ya sevk e di len el ya pý mý pat la yý cý mad de nin ya ka lan ma sý, Ýs tan bul Tak sim de çe vik kuv vet po lis le ri ne yö ne lik ya pý lan in ti har TE RÖ RÜN DÝ NÝ, IR KI, REN GÝ VE MEZ HE BÝ YOK TUR U LUS LA RA RA SI iþ bi ri li ði ih ti ya cý nýn or tak so run la ra kar þý du yu lan or - tak kay gý lar so nu cun da or ta ya çýk tý ðý ný i fa de e den A ta lay, ko nuþ ma sý - ný þöy le sür dür dü: Te rö riz min dün ya top lum la rý ný he def a lan en cid dî teh dit ler den bi ri ol du ðu he pi mi zin ma lum la rý dýr. Te rör, bü tün in san lý - ðýn or tak düþ ma ný dýr. Te rö rün di ni, ýr ký, ren gi ve mez he bi yok tur. Bu - gün te rör sa de ce bel li bir coð raf ya yý ya da bel li bir top lu mu teh dit e - den bir teh li ke ol mak tan çýk mýþ, tüm in san lý ðý ve bü tün ül ke le ri teh dit e der ha le gel miþ tir. Te rör bek len me dik za man lar da hiç bek len me dik yer le ri vu ra bil mek te. Böy le ce hal ka kor ku sa la rak, top lum la rýn ve in - san la rýn psi ko lo ji si ni boz mak ta dýr. Te rör ve þid de tin kü re sel leþ ti ði gü - nü müz de ar týk te rör tek bir ül ke nin ken di ba þý na üs te sin den ge le bi le - ce ði bir so run de ðil dir. Bu ne den le te rör le mü ca de le a ðýr be del ler ö de - miþ o lan ül ke miz, te rö rizm be lâ sý nýn de fin de en ö nem li un su run u lus - la ra ra sý iþ bir li ði ol du ðu nu her du rum da di le ge tir mek te dir. HALKALI ey le mi, Ma lat ya Bat tal ga zi Tren Ýs tas yo nu nda 7 ki lo 750 gram el ya pý mý pat la yý cý mad de ya ka lan ma sý o lay la rýn da ki el ya pý mý pat la yý cý mad de dü ze nek le ri ni ha zýr la yan, sevk et ti ren, ey lem ta li mat la rý ný ve ren te rör ör gü tü i le bað lan tý lý þe kil de, kýr sal a lan i le bü yük þe hir ler a ra sýn da ki bom ba la ma fa a li yet le ri ni ko or di ne e den ve te rö rist ler den al dý ðý pat la yý cý mad de le ri met ro pol il le re ak tar dý ðý tes pit e di len H.A i sim li þa hýs, Ya maç lý kö yün de 21 A ra lýk ta ya pý lan o pe ras yon da ya ka lan mýþ týr. A çýk la ma da, o lay þüp he li si H. A nýn Di yar ba kýr Cum hu ri yet Sav cý sý nýn ta li ma týy la gö zal tý na a lýn dý ðý ve çý ka rýl dý ðý mah ke me ce tu tuk lan dý ðý bil di ril di. Diyarbakýr / aa ANKARA Siyaset seçime hazýrlanýyor MEHMET KARA Ge nel se çim le re al tý ay kal mýþ ken si ya set te ki ge liþ me ler hýz lan dý. Her se çim dö ne min de ol du ðu gi bi ge le nek bo zul ma dý, se çim ka nu nu ve si ya sî par ti ler ka nu nu yi ne gün de me ge ti ril di. Biz zat Mec lis ta ra fýn dan si ya sî par ti ler ka nu nu nun de ðiþ me si i çin par ti le re çað rý da bu lu nul du. Bu çer çe ve de se çim ba ra jý nýn dü þü rül me si nin de gö rü þü le bi le ce ði di le ge ti ril di. Pe ki, ne den böy le de ði þik lik ler hep se çim yak la þýr ken gün de me ge ti ri lir an la mak müm kün de ðil. Zi ra da ha de mok ra tik, öz gür lük le ri ge niþ le ten ve a da let li se çim ka nu nu nu ve de si ya sî par ti ler ka nu nu nu se çim dö ne mi dý þýn da de ðiþ tir mek kim se nin ak lý na da hi gel mez. Þu an da ik ti dar da hil Mec lis te gru bu bu lu nan par ti ler bu i ki ka nu nun da de ðiþ me si ge rek ti ði ni söy lü yor. An cak ki min sa mi mî ol du ðu söy le mek gö rü nür de pek müm kün de ðil. Her kes ken di ko nu mu nu, oy o ra ný ný dü þün dü ðü i çin tem sil de a da le ti, da ha de mok ra tik bir se çi mi dü þün me yi i kin ci plâ na i te bi li yor. «««Se çim ler yak la þýr ken, par ti ler a ra sý it ti fak lar da ko nu þul ma ya baþ lan dý. Si ya set mü hen dis le ri de boþ dur mu yor. Ö zel lik le CHP nin i ki nu ma ra sý Gür sel Te kin in 8 par ti bi ze ka tý la cak a çýk la ma sýn dan son ra ak la zi yan se nar yo lar la par ti le ri bir a ra ya ge tir me ça ba la rý gö rü lü yor. Ve tek he def AKP yi güç süz leþ tir mek, hiç de ðil se ko a lis yo na mah kûm et mek o la rak gös te ri li yor. Oy sa bu tür se nar yo lar da ka zanç lý çý kan AKP o lu yor. Zi ra bu tür su n'î gi ri þim ler seç me ne i nan dý rý cý gel mi yor ve et ki le mi yor. Böy le ce ik ti dar par ti si ne da ha bü yük bir sem pa ti ve gü ven o luþ ma sý na se bep o lu yor. Ye ni se çim yak la þýr ken, Ý ki dil, i ki bay rak, halk mec li si, sa vun ma güç le ri tar týþ ma sý da dik kat çe ki ci. Ýlk gün ler de ki a çýk la ma lar dan ge ri a dým lar a týl mýþ ol sa da bu tar týþ ma e pey sü re ce ðe ben zi yor. Bu ra da dik kat çe ki ci o lan ko nu i se BDP nin son gün ler de ki çý kýþ la rý nýn MHP nin i þi ne ya rý yor ol ma sý. Son gün ler de ý lým lý bir gö rün tü çi zen, es ki ül kü cü le ri par ti si ne kat mak i çin gö rüþ me ler ya pan Bah çe li nin BDP li le rin a çýk la ma la rý kar þý sýn da es ki sert gö rün tü sü ne bü rün me si de bu nu gös te ri yor. Bu a çýk la ma lar da dik kat çe ken baþ ka bir þey da ha var. Ö zel lik le bu tip ko nu lar da her za man sert tep ki gös te ren Re cep Tay yip Er do ðan ýn a çýk la ma yap ma ma sý ol duk ça en te re san. Çün kü bir ta raf ta BDP-CHP it ti fa ký ko nu þu lur ken, di ðer yan da, BDP nin güç lü ol du ðu böl ge ler de bi rin ci par ti ko nu mun da o lan AKP nin ses siz kal ma sý da il ginç bu lu nu yor. Oy sa, böy le bir du rum da Er do ðan dan Mil lî bir lik ve de mok ra si pro je si ne dar be vu rul du ðu nu a çýk la ma sý bek le nir di, a ma yap ma dý. «««Si ya set te her kes ken di ne gö re si ya sî bir rant pe þin de. Her kes tri bün le re oy na ma ya baþ la dý. Bun la rýn dý þýn da da de ði þik top lum mü hen dis lik le ri ya pý lý yor. Mil let bu dü zen le me le ri da ha ön ce çok gör dü. Ve de mok ra si ler de a sýl di zayn la rý ve mü hen dis lik le ri mil let ya par. Ö nü müz de ki gün ler de bu tür se nar yo la rýn ye ni le ri ni de gö re ce ðiz. Mart a yý na ka dar sü re cek bu tür gi ri þim ler on dan son ra se çim mey dan la rýn da ko nu þul ma ya baþ la na cak týr. An cak su gö tür mez bir ger çek var ki, bu se çim sis te mi ve si ya sî par ti ler ka nu nu i le mil le tin i ra de si nin tam o la rak Mec lis e ve par ti le re yan sý ma sý pek müm kün gö rün mü yor. Her se çim dö ne min de bun la rý söy lü yo ruz. Si ya set çi ler de söy lü yor. A ma hiç kim se sa mi mî o la rak bu dü zen le me le ri yap ma ya ya naþ mý yor. Her se fe rin de mey dan lar da ve kür sü ler de mil let i ra de si ne vur gu ya pan la rýn bu ko nu da sa mi mî o lup ol ma dýk la rý ný ar týk gös ter me si ge rek mek te dir. Bu tür dü zen le me le rin bu se çim dö ne min de ya pýl ma ya ca ðý a þi kâr. An cak bir son ra ki se çim dö ne min de de ko nuþ mak is te mi yor sak e ðer, der hal ge re ken dü zen le me ler ya pýl ma lý dýr. Bil has sa ik ti da rýn re fe ran dum sü re cin de ge liþ tir di ði de mok ra si söy lem le ri nin sa mi mî o lup ol ma dý ðý nýn tur nu sol kâ ðý dý bu dü zen le me ler o la cak týr. Bu nun i çin de ye ni a na ya sa bir fýr sat týr. Bu fýr sat kaç ma sýn TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Ceyhun Kýnlý ile Fatma Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. ÖDEMÝÞ YENÝ ASYA OKUYUCULARI

6 6 YE NÝ AS YA / 25 ARALIK 2010 CUMARTESÝ EKONOMÝ HA BER LER Nük le er de Ja pon ya i le iþ bir li ði mut ba ka tý nenerjý ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, Ja pon ya da ki nük le er güç san tral le riy le il gi li tec rü be nin Tür ki ye de so mut laþ ma sý ný is te dik le ri ni bil dir di. E ner ji ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Yýl dýz, Tür ki ye de Si nop ta ku rul ma sý plan la nan san tral i çin te mas lar da bu lun mak ü ze re gel di ði Ja pon ya da, E ko no mi-ti ca ret ve Sa na yi Ba ka ný A ki hi ro O ha ta i le Tür ki ye-ja pon ya a ra sýn da nük le er san tral ku rul ma sý na i liþ kin iþ bir li ði mu ta ba ka tý im za lan dý. Ja pon ya E ko no mi-ti ca ret ve Sa na yi Ba kan lý ðýn da ki im za tö re ni nin ar dýn dan dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn da ko nu þan Yýl dýz, Tür ki ye de i le ri de so mut bir nük le er san tral ku rul ma sý na yö ne lik an laþ ma ya im za at týk la rý ný söy le di. Yýl dýz, bu an laþ ma sa ye sin de ta raf la rýn (Tür ki ye ve Ja pon ya) il gi li ku rum la rý nýn iþ bir li ði yap ma sý nýn ö nü nün a çýl dý ðý ný be lirt ti. Ja pon ya da ki nük le er güç san tral le riy le il gi li tec rü be nin Tür ki ye de so mut laþ ma sý ný is ti yo ruz di yen Yýl dýz, Ja pon ya da ka mu ve ö zel sek tör le ya pý la cak iþ bir li ði nin bu ko nu ya ý þýk tu ta ca ðý nýn al tý ný çiz di. Ja pon Ba kan O ha ta da, pro je nin ne za man baþ la ya ca ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne, Ba kan Yýl dýz i le gö rüþ me le rin de 3 ay i çin de Türk ta ra fý nýn ne ti ce ye u laþ mak is te di ði ni be lirt ti ði ni, do la yý sýy la Ja pon ta ra fý nýn 3 ay i çe ri sin de ha zýr la na ca ðý ný i fa de et ti. Tok yo/a a Sa yaç la rýn ta mir ve a yar üc ret le ri art tý nkullanilmiþ ve ya þi ka yet li o la rak a yar is tas yon la rý na sevk e di len su, e lek trik ve do ðal gaz sa yaç la rý nýn ta mir ve a yar la rý i çin a lý na cak be del ler, 2011 yý lý i çin ye ni den dü zen len di. Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý nýn, ko nuy la il gi li teb li ði, Res mi Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak 1 O cak 2011 ta ri hin den ge çer li ol mak ü ze re yü rür lü ðe gir di. Teb li ðe gö re, su sa yaç la rý nýn a yar ve ta mir üc ret le ri 6,1-8,6 TL, e lek trik sa yaç la rý nýn ta mir ve a yar üc ret le ri 4,7-8,6 TL, gaz sa yaç la rý nýn ta mir ve a yar üc ret le ri de 6,8-33,4 TL a ra sýn da de ði þe cek. A bo ne ler den ge len þi ka yet ler ü ze ri ne ya pý la cak mu a ye ne ler de sa ya cýn doð ru ça lýþ tý ðý tes pit e di lir se, sa ya cýn ye rin den sö kü lüp tak ma mas ra fý o la rak a bo ne den 12,1 TL üc ret a lý na cak. Ön ö de me li e lek tro nik kart lý sa yaç la rýn ta mir ve a yar üc ret le ri yüz de 50 da ha faz la a lý na cak. An ka ra/a a Ta rým sal ü rün le re ih ra cat des te ði nsebze, mey ve, çi çek, bal, re çel, mey ve su la rý, kon ser ve ba lýk, zey tin ya ðý, kü mes hay van la rý et le ri, yu mur ta, çi ko la ta, bis kü vi ve ma kar na gi bi ta rým ve iþ len miþ ta rým ü rün le ri ih ra ca týn da i a de yo luy la des tek uy gu la ma sý, 2011 yý lýn da da de vam e de cek. Ta rým sal Ü rün ler de Ýh ra cat Ý a de si Yar dým la rý na Ý liþ kin Pa ra-kre di ve Ko or di nas yon Teb li ði, 1 O cak 2011 den ge çer li ol mak ü ze re Res mi Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Bu na gö re, Des tek le me ve Fi yat Ýs tik rar Fo nu ö de nek le ri çer çe ve sin de kar þý lan mak ü ze re ih ra cat i a de mik ta rý ABD Do la rý kar þý lý ðý Türk Li ra sý ü ze rin den, Mer kez Ban ka sý nez din de ih ra cat çý a dý na a çý la cak he sap tan, ban ka ka na lýy la mah sup yo luy la kar þý la na cak. GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Mehmet Yavaþ'ýn baþarýlý bir göz ameliyatý geçirdiðini öðrendik. Aðabeyimize geçmiþ olsun der, acil þifalar dileriz. SALÝHLÝ YE NÝ AS YA O KU YU CU LA RI TAZÝYE Balýkesir Savaþtepe'nin Kurudere Köyü'nden muhterem kardeþimiz Serhat Çam'ýn babasý Murat Çam'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret, kederli ailesine baþsaðlýðý dileriz. SALÝHLÝ YE NÝ AS YA O KU YU CU LA RI TAZÝYE Muhterem abimiz Mehmet Tabak'ýn babasý Halit Tabak'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret, kederli ailesine baþsaðlýðý dileriz. Refet Kuþin ÝZMÝR T. C ÞÝÞ LÝ 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ BÝ LÝR KÝ ÞÝ RA PO RU NUN Ý LA NEN TEB LÝ ÐÝ SA YI: 2008 / E Dos ya A la cak lý sý SÝ NAN NE ÞE LÝ, iþ bu dos ya a la ca ðý ný DUR SUN YAL ÇIN a tem lik et miþ ol mak la tem lik a la cak lý sý ve ki li AV. M. FI RAT ÖZ GÜN ta ra fýn dan borç lu A CAR YAL - ÇIN EV CÝ MEN a ley hi ne ya pý lan ic ra ta ki bin de mas raf sýz ,00-TL a la cak i çin borç lu nun G.Os man pa þa 1.Ýc ra Mü dür lü ðü nün 2010/401 T i le Ar na vut köy il çe si De lik li ka ya Ma hal le si 193 a da 6 Par sel sa yý lý ar sa ni te li ðin de ki g.men - kul i çin bi lir ki þi ce ,00-TL kýy met tak di ri ya pýl mýþ týr. Ýþ bu kýy met tak di ri ra po ru nun ga ze te de neþ rin den i ti ba ren bir i ti ra zý nýz var sa 22 gün i çin de Ýc ra Tet kik Mer ci ha kim li ði - ne i tirazda bu lun ma nýz, ak si tak dir de kýy met tak di ri ni ka - bul et miþ sa yý la ca ðý nýz ve g.men ku lün sa tý þý ci he ti ne gi di - le ce ði iþ bu borç lu A CAR YAL ÇIN EV CÝ MEN e teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re teb lið o lu nur B: MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ 23 ARALIK 2010 E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ AN KA RA Ti ca ret O da sý (A TO) Baþ ka ný Si nan Ay gün, 2011 yý lý i çin en bü yük risk ler, sý cak pa ra, ca ri a çýk, iþ siz lik, enf las yon ve AB de ki e ko no mik so run lar dýr. Bu so run lar Mah þe rin 5 at lý sý gi bi teh dit e de cek tir de di. A TO Baþ ka ný Si nan Ay gün i le ATB Baþ ka ný Fa ik Ya vuz 2010 yý lý ný de ðer len di re rek, 2011 yý lý bek len ti le ri ni an lat tý. E ko no mi de to par lan ma nýn bek le nen den hýz lý ger çek leþ me si, yo ðun sý cak pa ra gi ri þi, Türk pa ra sý nýn de ðer len me si, Tür ki ye nin kre di no tu nun yük sel me si ve re el fa iz le rin kriz ön ce si ne gö re dü þük sey ret me si gi bi ne den ler le e ko no mi de o lu þan i yim ser ha va nýn sa na yi ü re ti mi ni hem de it ha la tý kam çý la dý ðý ný be lir ten Ay gün, þun la rý söy le di: Tü ke tim ar tý þý na ve ya tý rým ar tý þý na bað lý o la rak a i le le rin ve þir ket le rin borç lan ma la rý da ba na gö re risk li bir þe kil de art tý. Tür ki ye nin ih ra cat yap tý ðý ge liþ miþ ül ke le rin kriz den çý ký þý nýn ya vaþ bir tem po da sey - Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ ret me si dýþ ta le bin bü yü me ye kat ký sý ný a zalt tý. Bu yüz den de it ha la týn yüz de 30,5 o ra nýn da art tý ðý 2010 yý lýn da ih ra ca tý mýz da ki ar týþ yüz de 11 de kal dý. Do la yý sýy la dýþ ti ca ret a çý ðý da yüz de 83 o ra nýn da bir pat la ma yap tý. Tür ki ye e ko no mi si bu yýl yurt i çi ta le be bað lý o la rak bü yü dü ðü i çin ca ri iþ lem ler a çý ðý art tý. Ö zel lik le a i le le rin ve fir ma la rýn a þý rý ya kaç ma ya baþ la yan borç lan ma e ði li mi nin bir þe kil de ö nü ne geç mek, fir ma la rý borç lan ma ye ri ne öz kay nak kul lan ma ya teþ vik et mek ge rek ti ði ne i nan dý ðý ný da be lir ten Ay gün, 2011 yý lý i çin en bü yük risk ler, sý cak pa ra, ca ri a çýk, iþ siz lik, enf las yon ve AB de ki e ko no mik so run lar dýr. Bu so run lar Mah þe rin 5 at lý sý gi bi teh dit e de cek tir de di i le 2015 a ra sýn da her yýl se çim ya pý la cak ol ma sý ne de niy le bir se çim e ko no mi si nin uy gu lan ma ma sý ný is te yen ATB Baþ ka ný Ya vuz da, her ke sin e ko no mi ye kit len me si ge rek ti ði ni söy le di. DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,5480 ÖN CE KÝ GÜN 1,5520 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,0310 ÖN CE KÝ GÜN 2,0320 p p DÜN 68,90 ÖN CE KÝ GÜN 68,91 p DÜN 462,00 ÖN CE KÝ GÜN 460, de carî açýk riski var ATO BAÞKANI SÝNAN AYGÜN, 2011 YILI ÝÇÝN EN BÜYÜK RÝSKLERÝN, SICAK PARA, CARÎ AÇIK, ÝÞ- SÝZLÝK, ENFLASYON VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NDEKÝ EKONOMÝK SORUNLAR OLDUÐUNU SAVUNDU. Sý cak pa ra da geç ka lýn dý ANKARA Gi yim Sa na yi ci le ri Der ne ði (AGSD) Baþ ka ný Ca nip Ka ra kuþ da, sý cak pa ra nýn diz gin len me si ne Mer kez Ban ka sý nýn yýl lar dýr ka yýt sýz kal dý ðý ný sa vu na rak, Sý cak pa ra Tru va A tý dýr. Mer kez Ban ka sý nýn al dý ðý ön lem ler ö nem li an cak a tý diz gin le mek te geç kal mýþ týr gö rü þü nü bil dir di. Ka ra kuþ, a çýk la ma sý na þöy le de vam et ti: Mer kez Ban ka sý þim di bu ön lem ler ye ter li de yip o tur ma ma lý. Sý cak pa ra Tür ki ye e - Seminere Davet Ko nu : Son Þahitler Konuþmacý : Necmeddin Þahiner (Araþtýrmacý - Yazar) Tarih : 25 Aralýk 2010 Cumartesi Saat: Yer : 60. Yýl Mah. Asya Apt. Organizasyon: Köprü Eðitim ve Kültür Derneði ko no mi si i çin çok cid di bir so run. Ge re ki yor sa sý cak pa ra nýn çý ký þý na yö ne lik To bin Ver gi si da hi ge ti ril me li. Türk Li ra sý nýn de ðer ka zan ma sý na en gel o la cak her tür lü ted bir a lýn ma lý. Bu nu yýl lar dýr di le ge ti ri yo ruz. Tür ki ye e ko no mi si i çin a þý rý de ðer li pa ra ve yük sek dýþ ti ca ret a çý ðýn dan da ha bü yük teh li ke yok. Ka ra kuþ, O cak-ey lül 2010 i ti ba riy le net sý cak pa ra gi ri þi nin 26,7 mil yar do la ra u laþ tý ðý ný kay det ti. GAZÝANTEP Eylem Söylem Grubu nun organize ettiði ve Ýzmir deki siyasi partilerle, sivil toplum örgütlerine çaðrý yaptýðý, 2 gün araç kullanmýyoruz. Mavi kurdeleyle zamlarý protesto ediyoruz eylemine 5 kiþi katýldý. FO TOÐ RAF: A A A kar ya kýt zam mý is yan et ti ri yor AKARYAKIT fi yat la rýn da in di rim le rin bek len di ði dö nem de mo to ri ne ya pý lan 8 ku ruþ luk zam, tü ke - ti ci le ri is yan et tir di. Son ar týþ la bir lik te mo to ri nin lit re si 3.33 li ra ya u laþ tý. Tür ki ye de a kar ya kýt fir - ma la rý, ben zin ve mo to rin gi bi a kar ya kýt ü rün le rin - de be lir li o ran lar da ar týþ yap tý. Son ya pý lan zam - lar la bir lik te ma zo tun lit re fi ya tý 3 li ra 33 ku ru þa yük sel di. A kar ya kýt ta in di rim le rin ya pýl dý ðý dö - nem de mo to ri ne 8 ku ruþ luk zam ya pýl dý. Ya pý lan zam a nýn da ben zin is tas yon la rý na yan sý dý. Ye ni zam lar la bir lik te ma zot lit re si 3.33 li ra o lur ken kýr - sal mo to rin i se 3.16 li ra ya yük sel di. Va tan daþ lar i - se son ya pý lan zam la ra tep ki gös ter di. A kar ya kýt is tas yon la rý na ge le rek a raç la rý na ya kýt a lan va tan - daþ lar, zam la ra a lýþ týk la rý ný be lir te rek, bu du ru ma bir ça re bu lun ma sý ný is te di. Ýs tan bul/ci han B: E ner ji Bir-Sen den üc ret e þit siz li ði ey le mi ME MUR-SEN Kon fe de ras - yo nu na bað lý E ner ji Bir- Sen, Ýz mir de e þit i þe e þit üc ret ve ril me si ni sað la ya - cak ya sal dü zen le me nin, Tor ba Ka nun Tas la ðýn dan çý ka rýl ma sý ný pro tes to et ti. TE DAÞ gi ri þi ö nün de ya pý - lan a çýk la ma da ko nu þan E - ner ji Bir-Sen Ýz mir Ýl Baþ ka ný Tol ga Di lek Þe nus ta, ka mu gö rev li le ri a ra sýn da üc ret fark lý lýk la rý nýn gi de ril me si i - çin Tor ba Ka nun o la rak bi li - nen Ka nun Ta sa rý sýn da yer ve ri len bir hü küm le mað dur du rum da ki per so ne le ö de - ne cek ek taz mi nat o ran la rý - nýn yüz de 200 e ka dar çý ka - rýl ma sý na im kân sað la yan bir de ði þik lik ön gö rül dü ðü - nü de be lir te rek, Bu dü zen - le mey le, bu cet ve le ta bi per so ne lin ma i ye tin de ki per so nel den da ha dü þük üc ret al ma sý o lum suz lu ðu - nun or ta dan kal dý rýl ma sý plan lan mýþ tý. Söz ko nu su dü zen le me, Ka nun Ta sa rý - sý nýn kap sa mýn dan (Ma li ye Ba kan lý ðý nýn gö rü þü doð - rul tu sun da) çý ka rýl mýþ týr de di. Þe nus ta, söz ko nu su dü zen le me nin ye ni den Tor - ba Ka nun Ta sa rý sý kap sa mý - na a lýn ma sý ný ve ka mu ça lý - þan la rý ný ra hat la ta cak bir a - dým a týl ma sý ný bek ledikleri ni söyledi. Ýz mir/ye ni As ya p Ý kin ci el ti ca rî a raç fi yat la rý dü þü cek TÝCARÝ a raç ki ra la ma dö ne mi nin yýl so nun dan i ti ba ren so na er me siy le pi ya sa da sa tý þa çý ka rý la cak i kin ci el ti ca ri a raç sa yý sýn da ar týþ o la ca ðý, bu na pa ra lel o la rak da fi yat la rýn bir mik tar dü þe ce ði bil di ril di. E ge O to mo tiv Der ne ði (E GOD) Baþ ka ný Mus ta fa Ý duð, dü zen le me nin 1 O cak 2010 ta ri hin de ge ti ril di ði ni, an cak bu yý lýn so nu na ka dar sü re ve ril di ði ni ha týr lat tý. Bu yýl o to mo tiv sa týþ la rýn da ya þa nan bek len me dik ar tý þýn a na se bep le rin den bi ri ni e ko no mik is tik rar, i kin ci si ni de ti ca ri a raç la rýn 2010 yý lý so nun dan i ti ba ren ki ra la na ma ya cak ol ma sý þek lin de gös te ren Ý duð, Do la yý sýy la me se la ben 25 a raç ki ra la mý þým, bu 25 a ra cý ge ri ve re ce ðim ve bun la rýn ye ri ne sa týn al mak zo run da o la ca ðým. Bu, sa týþ lar da ar týþ o luþ tu ra cak. Ya ni, ti ca ri a raç la rýn ki ra ya ve ri le me me si, 2011 de a raç sa tý þý ný ar tý ra cak týr de di. Ý duð, uy gu la ma nýn þir ket le re ne þe kil de yan sý ya ca ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne, Þir ket le ri a raç sa týn al ma ya i te cek þek lin de ko nuþ tu. Ý kin ci el ti ca ri a raç ar zýn da ki bu faz la lý ðýn fi yat lar ü ze rin de o luþ tu ra ca ðý et ki ye i liþ kin so ru ya Ý duð, Fi yat dü þük lü ðü o la cak týr. Þu a na ka dar çok yan sý ma dý, a ma yýl so nun dan i ti ba ren da ha faz la yan sýr. Ban ka la rýn u cuz kre di ver me sin den do la yý i kin ci el de za ten bir fi yat a zal ma sý ol muþ tu. Þim di i kin ci el ti ca ri a raç la rýn da ar zýy la i kin ci el de bir fi yat a van ta jý o la cak týr. Za ten þu an da i kin ci el de bir a van taj söz ko nu su, yýl so nun dan i ti ba ren bu ar ta cak di ye ko nuþ tu. Ýz mir/a a TEÞEKKÜR Gerek hastalýðým sýrasýnda, gerek eþimin hastalýðý ve vefatý dolayýsýyla bizzat gelen veya telefon ve gazetemiz ilânlarýyla duâlarýný ve taziyetlerini bildiren, baþta Malatya, Ankara, Elazýð, Bursa ve Çelikhan Yeni Asya Okuyucularý olmak üzere bütün dost, kardeþ ve akrabalara yakýn alâkalarýndan dolayý duâ eder, þükranlarýmý sunarým. Mehmet Gültekin ve Ailesi Çelikhan / Adýyaman TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Ceyhun Kýnlý ile Fatma Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. MÜCAHÝT VE ZEYNEP BÝLÝR

7 YE NÝ AS YA / 25 ARALIK 2010 CUMARTESÝ DÜNYA ÝSTANBUL OTURUMU TARÝHÎ BÝR FIRSAT ÝRAN CUMHURBAÞKANI AHMEDÝNEJAD, NÜKLEER PROGRAM KONUSUNDAKÝ ÝÞBÝRLÝÐÝNÝN HERKESÝN FAYDASINA OLACAÐINI VURGULAYARAK, ÖNÜMÜZDEKÝ AY YAPILACAK ÝSTANBUL OTURUMUNUN TARÝHÎ BÝR FIRSAT OLDUÐUNU KAYDETTÝ. AHMET TURAN SÖYLER ÝSTANBUL Ý RAN Cum hur baþ ka ný Mah mud Ah me di ne jad, ö nü müz de ki ay Ýs tan bul da ya pý la cak Ý ran ýn nük le er prog ra mýy la il gi li top lan tý nýn ta ri hi bir fýr sat ol du ðu nu söy le di. Ýþ bir li ði nin her ke sin fay da sý na o la ca ðý ný be lir ten Ah me di ne jad, Biz bu bü yük ha di se nin ger çek leþ me si i çin ha zý rýz de di. E ko no mik Ýþ bir li ði Teþ ki la tý (E ÝT) 11. Dev let ve Hü kü met Baþ kan la rý Zir ve si do la yý sýy la Tür ki ye de bu lu nan Ah me di ne jad, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da dün ya yý iþ let me nin bir kaç dev le tin te ke li ne gir di ði ne vur gu yap tý. Ah me di ne jad, þun la rý söy le di: Bir ül ke de, e ko no mi yi, si ya se ti ve kül tü rü hal kýn i da re et me si ge re kir. U lus la ra ra sý a lan da da e ko no mi, po li ti ka ve iþ let me ci lik halk la rýn, dev let le rin ve mil let le rin iþ bir li ðiy le or ga ni ze e dil me li dir. Ne ya zýk ki güç, ser vet ve dün ya nýn iþ let me iþ lem le ri bir kaç ül ke nin ve bir kaç ö zel dev le tin te ke li ne gir miþ tir. Bu te kel, bü tün prob lem le rin, sa vaþ la rýn, te ca vüz le rin ve kö tü lük le rin kay na ðý ol - muþ tur. Dün ya nýn ye ni bir fi kir, in sa ni bir yo la ih ti ya cý var dýr. Bi zim i nan cý mýz þu ki, Ý ran mil le ti ve Tür ki ye mil le ti i le bi zim böl ge de ki ül ke le rin kül tü rü nün in sa noð lu nun ih ti yaç la rý na ce vap ve re bi le cek bir po tan si ye li var. Bi zim kül tür le ri miz dost luk ve a da let ü ze ri ne, bü tün in san top lu luk la rý nýn prob lem le ri ni çö ze bi lir. ÝÞ BÝR LÝ ÐÝ HER KE SÝN FAY DA SI NA Ga ze te ci le rin so ru la rý ný da ce vap lan dý ran Ah me di ne jad, ö nü müz de ki ay Ýs tan bul da Ý ran ýn nük le er prog ra mýy la il gi li top lan tý ya pý la ca ðý nýn ha týr la tý lýp, Ý ran ýn bu ko nuy la il gi li a ra bu lu cu luk bek len ti si o lup ol ma dý ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne a da let is te yen ki þi le rin, Ý ran mil le ti nin ka nu ni hak ký ný sa vun du ðu nu kar þý lý ðý ný ver di. Mah mud Ah me di ne jad, Bu me se le Tür ki ye de de ger çek leþ ti. Ý ran mil le ti, ka nun ve a da let ten baþ ka bir þey is te me ye cek tir. U ma rýz Ýs tan bul o tu ru mu çok i yi bir o tu rum o lur ve ta ri he ge çer di ye ko nuþ tu. Bu ko nu da ki iþ bir li ði nin her ke sin fay da sý na o la ca ðý ný vur gu la yan Ah me di ne jad, Biz is ti yo ruz ki bu kar þý du rum iþ bir li ði ne dö nüþ sün. Ýs tan bul o tu ru mu ta ri hi bir fýr sat týr. Biz bu bü yük ha di se nin ger - çek leþ me si i çin ha zý rýz. Mut lu o lu ruz ki bu me se le Ýs tan bul da ve kar deþ ül ke Tür ki ye de ol sun de di. FÜ ZE KAL KA NI, Ý LÝÞ KÝ LE RÝ ET KÝ LE MEZ Ý ran Cum hur baþ ka ný Fü ze Kal ka ný ko nu sun da ki so ru ü ze ri ne i se fü ze ve a to mun kul la nýl ma sý nýn si ya si sah ne de bit ti ði ni söy le di. Ah me di ne jad, þun la rý kay det ti: Bu gün in san la rýn fi kir ve kül tür le ri nin gü nü dür. Fü zey le fik ri, kül tü rü ön le ye mez si niz. Ka pi ta list le rin kork tuk la rý, in sa ni dü þün ce le rin ya yýl ma sý dýr. Bun la rýn fi kir dü zey le ri o ka dar dü þük tür ki kül tür ve me de ni ye tin u fuk la rý ný gö re mi yor lar. Bi zim me ra ký mýz yok tur ve e mi niz ki dün ya da bin ler ce fü ze ku rul sa mil let le rin i ra de si ni, hür ri ye ti ni ve a da le ti ni en gel le ye mez. Bu nun Ý ran ve Tür ki ye a ra sýn da ki mü na se bet le re hiç bir et ki si yok tur. 7 AM BAR GO, Ý LER LE ME HI ZI MI ZI AR TTIR DI AH ME DÝNE JAD, Ý ran a uy gu la nan am bar goy la il gi li bir so ru ü ze ri ne de am bar go dan ya na o lan la rýn si ya si o la rak ge ri kal mýþ in san lar ol du ðu nu söy le di. Ý ran gi bi bü yük bir ül ke nin e ko no mi si nin iç sel bir e ko no mi ol du ðu nu be lir ten Ah me di ne jad, Ý ler le mek i çin Av - ru pa ve A me ri kan e ko no mi si ne hiç bir ih ti ya cý mýz yok tur. Am - bar go yap týk la rýn dan bu ya na i ler le me hý zý mýz art mýþ týr. Am - bar go la rý na hiç ö nem ver mi yo ruz, bi ze hiç bir et ki si yok tur. On - lar bi zim e ko no mi mi ze za rar ver mek is ter ken ken di e ko no mi - le ri za rar gör dü. Bu da Al lah ýn i þi dir þek lin de ko nuþ tu. WI KI LE AKS BEL GE LE RÝ DÜÞ MAN LI ÐA SE BEP OL MA SIN MAH MUD Ah me di ne jad, Wi - ki le aks bel ge le rin de, Ý ran la il - gi li böl ge de ki ba zý A rap ül ke le - ri nin li der le ri nin e leþ ti rel, hat ta sal dý rý ya va ran söz le ri var? Bu - nun la il gi li dü þün ce niz ne dir? þek lin de ki so ru yu i se þöy le ce vap - la dý: Ben Tah ran da bu nun ce va bý - ný da ha ön ce ver dim. Bu nun ön ce - den prog ram lan mýþ bir ya yýn ol du ðu na i na ný yo ruz. Biz A rap ül ke le riy le dos tuz, or tak kül tü rü müz var, müþ te rek i nanç la rý - mýz var ve bir bi ri miz le dost ça ha yat sür dür me - li yiz. Bu bel ge le rin ya yýn lan ma sý dev let ler ve mil - let ler a ra sýn da düþ man lý ða se bep ol ma ma lý. I rak ta i ki e ve di na mit li sal dý rý n I RAK TA dün iki eve dinamitle dü zen le nen sal dý rý lar da 7 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Po lis a çýk la ma sýn da, Ýs ken de ri ye ya kýn la rýn da Þii a i le le re a it 2 e ve di na mit le dü zen le nen sal dý rý da, an ne, ba ba ve bi ri be bek 3 ço cu ðun öl dü ðü be lir til di. Bu sal dý rý da bir genç le i ki ço cu ðun da ya ra lan dý ðý i fa de e dil di. Ö te yan dan dün sa bah sa at le rin de Sün ni Sa mar ra þehrinde devriye gezerken pu su ya dü þü rü len po lis ler den i ki si nin öl dü ðü bil di ril di. Baðdat / aa Obama ile Medvedev telefonda görüþtü n ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma i le Rus ya Dev let Baþ ka ný Di mit riy Med ve dev in te le fon gö rüþ me si yap tý ðý bil di ril di. Be yaz Sa ray dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, O ba ma ve Med ve dev in gö rüþ me sý ra sýn da, ön ce ki gün ABD Se na to su nda o nay la nan Stra te jik Nük le er Si lah la rýn A zal týl ma sý An laþ ma sý ný (START) ABD-Rus ya i liþ ki le ri a çý sýn dan ta ri hi bir ge liþ me o la rak ni te len dir dik le ri be lir til di. A çýk la ma da, Rus ya Dev let Baþ ka ný Med ve dev in ay rý ca, START ýn ABD Se na to su nda o nay lan ma sýn dan do la yý O ba ma yý teb rik et ti ði kay de dil di. START, ABD ve Rus ya nýn ko nuþ lan dý rýl mýþ nük le er si lah lar da 7 yýl i çin de yüz de 30 o ra nýn da ke sin ti ye git me le ri ni ön gö rü yor. Was hing ton / a a Ve ne zu e la da bin ler ce öð ren ci po lis le ça týþ tý n VE NE ZU E LA DA bin ler ce öð ren ci, mec lis ten ge çen ve hü kü me tin ü ni ver si te ler ü ze rin de ki yet ki le ri ni ar tý ran ka nu nu pro tes to et ti. Pro tes to i çin Ve ne zu e la Mer kez Ü ni ver si te si nin ö nün de top la nan bin ler ce öð ren ci ve öð re tim gö rev li si, po li sin plas tik mer miy le ve taz yik li suy la mü da ha le si ne ma ruz kal dý. En az 4 ki þi ya ra lan dý. Ve ne zu e la Dev let Baþ ka ný Hu go Cha vez i çin, Þid det is te mi yo ruz. On lar dan hu zur i çin de ça lýþ ma mý za i zin ver me le ri ni is ti yo ruz i fa de si ni kul lan dý. Karakas / aa AS SAN GE: ABD YE Ý A DE E DER LER SE ÖL DÜ RÜ LÜ RÜM A me ri kan giz li bel ge le ri ni ya yým la yan Wi ki Le aks in ku ru cu su Ju li - an As san ge, ABD ye i a de e dil me si du ru mun da bir A me ri kan ce za e - vin de öl dü rül me si nin kuv vet li bir ih ti mal ol du ðu nu söy le di. The Gu ar di an ga ze te si ne a çýk la ma da bu lu nan As san ge, ABD Baþ kan - la rýn dan John F. Ken nedy nin ka til zan lý sý Le e Har vey Os wald ý öl - dü ren Jack Ruby ör ne ði ni ver di. Bir yan dan Ýs veç, Ýn gil te re de þart lý tah li ye im ka nýn dan ya rar lan mak ta o lan As san ge ý hak kýn da ki cin - sel ta ciz suç la ma sýn dan do la yý is ti yor, di ðer yan dan da ABD, giz li bel ge le ri ya yým la dý ðý i çin hak kýn da tah ki kat plan lý yor. Ankara / a a Wi ki Le aks: Su ri ye de ki re ak tö rü Ýs ra il vur du WI KI LE AKS ta ra fýn dan el de e di len bel ge le re gö re, Su ri ye nin kur du ðu nük le er te sis le rin 2007 yý lýn da bom ba lan ma sý nýn Ýs ra il ta ra fýn dan ger çek leþ ti ril di ði be lir til di. Ýs ra il de in ter net ten ya yýn ya pan Ynet ha ber si te si, Wi ki Le aks ta ra fýn dan e le ge çi ri len giz li ka yýt lý bel ge ler den bi rin de, dö ne min ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Con do le ez za Ri ce ýn, 2007 yý lý 6 Ey lül ün de, muh te me len Ku zey Ko re nin de yar dý mýy la Su ri ye de giz li ce in þa e di len nük le er re ak tö rün Ýs ra il ta ra fýn dan yok e dil di ði - WI KI LE AKS ÝN ku ru cu su Ju li an As san ge, he nüz ya yýn lan ma yan bel ge ler a ra sýn da Ha mas li der le rin den Mah mud El Meb huh su i kas ti ve 2. Lüb nan sa va þýy la il gi li is tih ba rat bil gi le ri nin de bu lun du ðu nu, ay rý ca Ýs ra il i le il gi li el le rin de ki bü tün bel ge le ri ya yýn la ya cak la rý ný kay det ti. El Ce zi re te le viz yo nu nun in ter net si te sin de yer a lan ha be re gö re, ka na lýn Bi la Hu dud (Sý nýr sýz) prog ra mý na ka tý lan As san ge, ABD nin Do ha bü yü kel çi li ðin den 17 bin ci va rýn da dip lo ma tik krip to nun gön de ril di ði ni ve bu krip to la rýn ço ðun da Ka tar is mi nin geç ti ði ni söy le di. As san ge, krip to lar da, i ki ABD gö rev li si nin El Ce zi re te le viz yon ka na lýn dan çok ra hat sýz ol duk la rý ný an cak za - ni yaz dý ðý ný bil dir di. Wi ki Le aks in ya yýn la ma sýn dan ön ce Ýs ra il ga ze te si Ye di oth Ah ra not ta ra fýn dan ya yým la nan tel graf, Su ri ye te sis le ri ne ya pý lan sal dý rý nýn, ilk kez res men ve ay rýn tý lý o la rak doð ru lan ma sý an la mý na ge li yor. Sý zan bel ge, ABD ve Ýs ra il in iþ bir li ði yap ma la rý, sal dý rý ön ce sin de is tih ba rat top lan ma sý,ýs ra il hü kü me ti nin te sis le ri bom ba la ma ya ka rar ver me si, sal dý rý ya kar þý Su ri ye Dev let Baþ ka ný Be þar E sad ýn sa vaþ a ça bi le ce ði kor ku la rý na i liþ kin bil gi le ri i çe ri yor. Tel Aviv / aa WikiLeaks, Ýsrail ile ilgili belgeleri de yayýnlayacak man la her þe yi ka bul len me ye baþ la dýk la rý ný be lirt tik le ri ni i fa de et ti. Jul li an As san ge, el le rin de A rap ül ke le riy le il gi li bin ler ce bel ge nin bu lun du ðu nu söy le ye rek, Su dan, Ye men Mý sýr, Tu nus Lib ya ve di ðer A rap ül ke le riy le il gi li bin ler ce bel ge e li miz de i fa de si ni kul lan dý. As san ge, Meb huh su i kas ti ve 2. Lüb nan sa va þýy la il gi li is tih ba ri bil gi le rin de yer al dý ðý, Ýs ra il i le il gi li bel ge le rin sa de ce yüz de 1-2 si ni ya yýn la dýk la rý ný, el le rin de ki tüm bel ge le ri ya yýn la ya cak la rý ný i fa de et ti. Ha mas li der le rin den Mah mud El Meb huh, 20 O cak ta Du ba i de bir o tel de öl dü rül müþ tü. O la yýn zan lý la rý nýn, ba zý Av ru pa ül ke le ri nin pa sa port la rý ný ta þý dý ðý be lir len miþ ti. Ankara / aa Baþþehir Umurçi'de güvenlik zirvesi toplandý. Uygur da durum hâlâ kýrýlgan ÇÝN Ko mü nist Par ti si Sin can Uy gur Ö zerk Böl ge si Sek re te ri Can Çun þi en, ge çen yýl kan lý o lay la sar sý lan böl ge nin ha len is tik ra rý o lum suz et ki le ye bi le cek bir çok fak tör le kar þý kar þý ya ol du ðu nu be lirt ti. Çin li yet ki li, böl ge nin mer ke zi U rum çi de ya pý lan böl ge de ki as ke ri bir lik ler den ve po lis güç le rin den üst dü zey yet ki li ler ka týl dýdýðý gü ven lik le il gi li top lan tý sýna katýldý. U rum çi de 5 Tem muz 2009 da mey da na ge len o lay lar da res mi ma kam la ra gö re 197 ki þi öl dü, bin 700 ki þi ya ra lan dý. GAZETECÝYE ÖMÜR BOYU HAPÝS Bu arada, Mer ke zi Al man ya da bu lu nan Dün ya Uy gur Kon gre si nden Dil þat Ra þit, Çin U lu sal Rad yo su nun Uy gur ca ser vi sin de ça lý þan Uygur gazeteci Me met can Ab dul lah ýn ge çen yýl ül ke nin ba tý sýn da ki et nik a yak lan ma sý ra sýn da bil gi sýz dýr dý ðý ge rek çe siy le ö mür bo yu ha pis ce za sý ve ril diðini açýkladý. Gazetecinin ni san a yýn da ce za ya çarp tý rýl dý ðý bilgisinin kýsa süre kendilerine ulaþtýðýný ifade eden Ra þit, böl ge de ki insan haklarý ihlallerine dikkat çekti. Pe kin / a a TAZÝYE Amasya eþrafýndan muhterem kardeþimiz Selim Asan'ýn annesi HACI Sebahat Asan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler; kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Amasya-Suluova-Merzifon Yeni Asya Okuyucularý SIRA NO 1 2 ADI SOYADI VE ÜNVANI NÝÐGAZ TÝCARET A.Þ. NÝÐGAZ TÝCARET A.Þ. MÜKELLEFÝN BÝLÝNEN ADRESÝ NÝÐDE DEFTERDARLIÐI VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLAN Ümraniye / ÝST.Ihlamurkuyu Mh. Alam Cad. 293/4 Ümraniye / ÝST.Ihlamurkuyu Mh. Alam Cad. 293/4 VERGÝ NOSU DÖNEMÝ VERGÝ VE CEZANIN ÝHBARNAME / /2 NEVÝ: KDV-VZC ÖTV1-VZC MÝKTARI , ,60 Yu ka rý da a dý-so ya dý ve ya un va ný ve bi li nen en son ad re si ya zý lý 1139 a det mü kel lef a dý na hi za la rýn da ya zý lý ver gi tür le ri i çin dü zen le nen ver gi ce za ih bar na me le ri ve ö de me e mir le ri, a dý ge çen le rin bi li nen ad res le rin de bu lu na ma ma sý ne de niy le teb lið e di le me miþ tir. 213 Sa yý lý V.U.K'nun 103 ve 106. Mad de le ri u ya rýn ca mü kel lef le rin bu i lan ya zý sý nýn as ký ya çý ka rýl dý ðý ta ri hi iz le yen on be þin ci (15) gün i lan ta ri hi o la rak ka bul e di lir. Ýl gi li le rin i lan ta ri hin den baþ la ya rak bir (1) ay i çe ri sin - de da i re mi ze biz zat ve ya bil ve ka le mü ra ca at et me le ri ve ya hut ta ah hüt lü mek tup ve ya tel graf la a çýk ad res le ri ni bil dir me le ri ha lin de ken di le ri ne sü rey le ka yýt lý teb lið ya pý la ca ðý, bir (1) a yýn bi ti min de mü ra ca at ta bu lu - nul ma ma sý ve ya ad res le ri ni bil dir me le ri ha lin de bu i la nýn ya yým ta ri hin den i ti ba ren bir a yýn so nun da teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý i lan o lu nur. B: 86727

8 8 YE NÝ AS YA / 25 ARALIK 2010 CUMARTESÝ MEDYA- POLÝTÝK Ne te kim o ra sý Ar jan tin mi? DE MEK ki ney miþ? 80 i ni de vir miþ bi ri ni yar gý la mak; ne ma na sýz, ne de hu ku ken im kan sýz mýþ. Vi de la, dün Cor do ba da ki du ruþ ma da, sa vun ma sý ný o da la rý mý za ta þý yan ek ran - lar da na sýl da ma sum gö rü nü yor du... Bin ler ce in sa nýn iþ ken ce al týn da, gö - zal týn da kay be dil di ði gün ler de çe kil miþ si yah-be yaz fo toð raf lar da ki o son suz muk te dir, o de li ci ba kýþ la rýn dan zer re e ser yok tu. Za ma nýn; saç lar da ki, kaþ lar da ki, yüz kýv rým la rýn da ki ya nýl tý cý iz le ri iþ te. Ar jan tin es ki dik ta tö rü nün ö mür bo - yu ha pis ce za sý na mah kum ol du ðu o sa - lon da, ço cuk la rý, gö zal týn da kay be dil miþ yaþ lý an ne ler de var dý. Bi ri þöy le de di: Oð lu mu 30 yýl dýr bir da ha gö re - me dim. A ma bu gün bi raz ol sun hu - zur duy dum. Ü ze rin den sa de ce üç ay geç ti, u - nut ma ya lým: 12 Ey lül 2010 re fe ran - du mun da ki e vet kam pan ya sý nýn te - mel ar gü ma ný 12 Ey lül 1980 dar be - ci le ri nin yar gý lan ma sý ydý. Þimdi sýnav zamaný. Bu kadar esaslý bir anayasal dönüþüm, meydanlarda hoþ bir sada olarak mý kalacak? Tam da bu ne den le, e ðer ger çek bir hu kuk dev le tin den söz e di yor sak, Ne te kim o ra sý Ar jan tin di ye es pri ye vu ru lup ge çiþ ti ri le me ye cek ka dar ö - nem li bir ko nu bu. SA CÝT KA YA SU YU HA TIR LA YAN VAR MI? Þim di sý nav za ma ný. Bu ka dar e sas - lý bir a na ya sal dö nü þüm, mey dan lar - da hoþ bir sa da o la rak mý ka la cak? A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin, Ke - nan Ev ren in yar gý lan ma sý ko nu sun da, Ne yar gý la nýr ne de yar gý la na maz de - rim ce va bý ný ver miþ ti. Pek çok hu kuk çu da ge çi ci 15. mad - de kalk mýþ ol sa bi le, 30 yýl lýk za ma na - þý mý nýn dol du ðu ge rek çe siy le, dar be - ci le rin yar gý la na ma ya ca ðý gö rü þün de. Pe ki Sa cit Ka ya su yu ha týr la ya ný nýz var mý? Sa cit Ka ya su, A da na Cum hu ri yet Sav - cý sý ydý. Bun dan 10 yýl ön ce, Ev ren in yar gý lan ma sý ný ta lep e den id di a na me ha - zýr la dý ðý i çin mes lek ten ih raç e dil miþ ti. EV REN Ý ÇÝN 30 YIL LIK ZA MA NA ÞI MI YE NÝ BAÞ LA DI Ka ya su yu a ra dým: Ke nan Ev ren in za ma na þý mý do la yý sýy la yar gý la na ma ya - ca ðý tez le ri ko nu sun da ne dü þü nü yor du? Ya ný tý çar pý cýy dý: De ðil 30 yýl lýk za ma na þý mý nýn dol ma - sý, za ma na þý mý da ha ye ni baþ lý yor de di. Hu kuk ta u su lün, e sas tan ön ce gel di - ði ni, bir da va nýn a çýl ma sý ný en gel le yen hu ku ki ve fi i li im kân sýz lýk la rý ha týr la tan Ka ya su, þun la rý söy le di: Ge çi ci 15. mad de nin o ra da dur ma sý hu ku ki ve fi i li im kân sýz lýk tý. Ya ni o mad de ol du ðu sü re ce kim se nin da va aç ma hak ký ve im ka ný yok tu. Kim se nin da va aç ma hak ký nýn ol ma dý ðý bir or - tam da, da va aç mak im kan sýz ken za ma - na þý mý sü re si iþ le ye mez. Ya ni za ma na - þý mý sü re si 12 Ey lül 2010 da baþ la dý. -Ya ni Ke nan Ev ren hak kýn da da va a - çý la bi lir mi? -Hiç þüp he niz ol ma sýn. A ma ce za da - va sý i çin va tan da þýn ön ce sav cý lý ða suç du yu ru sun da bu lun ma sý, sav cý lý ðýn da so ruþ tur ma baþ lat ma sý ge re kir. A ma 12 Ey lül den za rar gör dü ðü nü söy le yen bir va tan daþ, hu kuk mah ke me le rin de, i da re mah ke me le rin de taz mi nat, hak la rýn i a - de si da va la rý ný doð ru dan ken di si a ça bi lir. - Pe ki ba zý ö nem li hu kuk çu lar, za ma - na þý mý sü re si nin dol du ðu nu ne den bu ka dar ra hat i fa de e di le bi li yor? -On lar hu ku ka i ha net e di yor. Bü - tün iþ ka fa lar da baþ la yýp ka fa lar da bi - ti yor. Bu a ra da þu nu da söy le ye yim. Ya rýn 1402 lik bir ar ka daþ ge le cek. O - nun i çin da va a ça ca ðýz. Ka ya su nun mes lek ten ih raç e dil di - ði i çin, a vu kat lýk bi le ya pa ma dý ðý ný ha týr lý yor dum. Me ðer, A ÝHM de aç tý ðý da va yý ka za - nýn ca, a vu kat lýk yap ma hak ký doð muþ Ka ya su nun. An cak Ýs tan bul Ba ro su, yap tý ðý i ki baþ vu ru yu da red det miþ. Üç ay ön ce, Tür ki ye Ba ro lar Bir li - ði nin ka ra rýy la a vu kat lýk yap ma hak - ký ný ka zan mýþ. Ge çi ci 15. mad de nin mað du ru Sav cý Ka ya su, þim di Ýs tan bul Ba ro su na ka yýt lý ve 12 Ey lül mað dur la rý nýn a vu ka tý. Çið dem To ker, Ak þam, 24 A ra lýk 2010 A ma sýz, an cak sýz de mok ra si BU RA NIN na sýl dün ya dan ko puk bir mez ra ol du ðu nu en i yi an la tan ör nek yer yü zü ne ba ký þý mýz... Biz Er me ni Ya sa Ta sa rý sý i le ya týp kal kar ken, ABD Se na to su, ABD-Rus - ya i liþ ki le ri nin ge le ce ði ve in ci yüz yý lýn gü ven lik stra te ji si a çý - sýn dan bü yük ö nem ta þý yan START An - laþ ma sý ný o nay la dý. O ba ma i çin bü yük bir za fer o la rak gö rü - len bu ta rih sel ka ra ra dö nüp bak ma dýk bi le. Ge ne... Ý ki yýl dýr as ke rî ce za e vin de bu lu nan 85 ya þýn da ki Ar jan tin in es ki dik ta tö rü Jor ge Vi de la, 1976 da 31 mah kû mun öl dü rül me - si ve iþ ken ce e dil me si suç la ma sýy la ö mür bo yu ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý. Ký yas la ma ye ri ne a bar tý lý si ya sal pro - pa gan da yý yeð le di ði miz i çin Ar jan tin de - mok ra si sin den bi le çok da ha ge ri ol du ðu - mu zun da al tý ný çiz me den ya þa ma ya de - vam e di yo ruz. Yer yü zü öl çü ol ma yýn ca, her kes her ke se ken di ne gö re a yar ver me - ye kal ký yor... A yar öl çü sü, si ya set çi nin, þu nun bu nun ken di dü þün ce ve çý ka rý de ðil, ev ren sel hu ku kun be lir le di ði çý ta ve bu nun ku ral la rý dýr. «««Top lum sal ge liþ me ler biz de ki si ya set çi nin bo yu nu a þýn ca, üs lup da sa kil le þi ve ri yor. 20 TEM MUZ 2010, Baþ ba kan Er do ðan að lý yor. Par ti si nin gu ru bun da ko nu þur ken 12 Ey lül de i dam e di len i sim le ri að la ya rak a ný yor. Söz ve ri yor, a na ya sa de ði þe cek, 12 Ey lül dar be ci le rin den he sap sor ma - nýn ö nü a çý la cak. Üç gün son ra, 23 Tem muz 2010 da CHP Mer sin mil let ve ki li A li Rý za Öz - türk, Baþ ba ka nýn göz yaþ la rý i çin de ver di - ði sö ze da ya na rak Mec lis Baþ kan lý ðý na bir ya sa ö ne ri si su nu yor. Dar be ci ler den he sap so rul ma sý ný ön gö ren bir ö ne ri. Bu ö ne ri 1 E kim 2010 da Mec lis Baþ kan lý - ðýn dan A da let Ko mis yo nu na gön de ri li - yor. Dar be ci le rin yar gý lan ma sý ný en gel le - yen mad de nin re fe ran dum da kalk ma sýn - dan son ra. A ma, hiç ses çýk mý yor. A li Rý za Öz türk 14 E kim de i kin ci bir ö - ne ri su nu yor. Yi ne dar be ci ler den he sap özgürlükleri gerçekten Türkiye de de demokratlýk palavrasýnýn sýnýrý, kullanmaya kalkýnca son buluyor... Han çer le mek... Ý ha net... Su i kast... Hâl bu ki, Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke - me si nin, Av ru pa stan dart la rýn da ki dü þün - ce öz gür lü ðü nü ta ným la yan Hand ysi de Ka - ra rý biz de de iç iç ti hat ha li ne gel di. O ka rar, top lu mu ra hat sýz hat ta þo ke e den dü þün - ce le rin de hu kuk sal gü ven ce al týn da ol ma sý ge rek ti ði ni vur gu lar. Fay da sý o lur mu bil mem a ma bu ka ra rýn i çe ri ði ni bi re bir ya za yým: Bu de ðer len dir - me ler, top lu mun bir bö lü mü nü ra hat sýz e - di ci ni te lik te o la bi lir. An cak u nu tul ma ma sý ge re kir ki i fa de öz gür lü ðü, ço ðun luk gi bi dü þün me me, ku ru lu dü ze ni sor gu la ma, hat ta e leþ tir me hak ký ný da kap sar. Da ha sý, Sýk sýk darbelere maruz kalan Arjantin iki gün önce darbecilerden hesap sordu. sor ma yý ön gö ren ya sa ö ne ri si. Ý kin ci ö ne ri de, 28 E kim de A da let Ko - mis yo nu na gi di yor. BÝR DE DÝ LEK ÇE A da let Ko mis yo nun da AKP ra fa kal dý - rýr ken, Mec lis te bir de tar týþ ma ya þa ný yor. Öz türk i le A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin a - ra sýn da, ve ri len a ma tu tul ma yan söz le il gi li. Bu a ra da ba zý si vil top lum ku ru luþ la rý dar be ci le rin yar gý lan ma sý i çin suç du yu ru - sar sý cý ni te lik ta þý yan, top lu mun ço ðun lu - ðu nu kýz dý ran ve tar týþ ma ya yö nel ten fi kir - ler de i fa de öz gür lü ðü nün ko ru ma sý al týn - da dýr... «««Nu tuk at ma ya ge lin ce her kes öz gür lük - ler den ya na... An cak ge nel lik le öz gür lük an la yý þý bi re yin ya da ku ru mun ken di du - ru þu ve ya söy le mi i le sý nýr lý... Top lu mun, bi re yin, ya za rýn, çi ze rin, dü þü nü rün fark lý bir yak la þý mý na en u fak bir hoþ gö rü yok... E ðer bi rey ler dü þün me öz gür lük le ri ni ha - ya ta ge çi rir ler se, bu, he men han çer le me, i - ha net, su i kast o lu yor. Suç lan ma mak i çin ne yap mak ge re kir? Suç la yan gi bi dü þün mek ve o nun sý nýr - la rýn da dur mak. Hâl bu ki þu an da ge liþ miþ top lum la rýn dü þün ce öz gür lü ðü nün çer çe - ve si Hand ysi de Ka ra rý i le ta ným lan mak ta... A ma bi ze çok bol gel di ði i çin biz o çer - çe ve yi da ralt mak der din de yiz. «««Ken di si ni öz gür lük çü, de mok rat i lan e de nin pu su la sý Hand ysi de Ka ra rý ol mak du ru mun da... Bu dü þün ce öz gür lü ðü nün hu kuk sal ta ný mý çün kü... «««Tür ki ye nin dün ya stan dart la rý ný ka bul e di yor muþ gi bi ya pýp, i le ri de mok ra si nu - Að la, be nim i çin að la Ar jan tin sun da bu lu nu yor an cak, sav cý lýk gö rev siz lik ka ra rý ve ri yor. Dos ya yý Yar gý tay Baþ sav cý lý - ðý na gön de ri yor. Hu kuk ta gel git sü re ci baþ - lý yor. Çün kü, za man a þý mý so ru nu var. Ge çen pa zar te si A li Rý za Öz türk i ki ya sa ö ne ri si nin gün de me a lýn ma sý i çin A da let Ko mis yo nu Baþ kan lý ðý na di lek çe ve ri yor, þu ge rek çey le: Söz ko nu su ka nun tek lif le ri bu gü ne ka - dar ko mis yon da e le a lýn ma mýþ týr. Bu du - rum si ya si ik ti da rýn, 12 Ey lül dar be si i le he - sap laþ ma söy le mi i le çe liþ mek te dir. Baþ kan AKP li Ah met Ý yi ma ya þim di lik iþ lem yap mý yor. Hat ta, A li Rý za Öz türk e, biz dar be ci le ri yar gý la ya ca ðýz de me dik i ti - ra zýn da bu lu nu yor. AR JAN TÝN HE SAP SOR DU Tam bu sý ra da Ar jan tin den bir ha ber ge li yor. tuk la rý a týp, ar dýn dan da ba ba dan kal ma ya sak la rý tek rar la ma sý, doð ru su ya, e lek trik ge çi ren i let ken bir plat form da ki may mun i le yav ru su nun du ru mu nu a ným sa tý yor... Ze mi ne bi raz e lek trik ve ri lin ce an ne may - mun ön ce yav ru su nu ku ca ðý na a lý yor... E ðer e lek trik do zu ar tar sa bu kez yav ru - su nu ku ca ðýn dan in di rip ye re ko ya rak ü ze - ri ne çý ký yor. Tür ki ye de de de mok rat lýk pa lav ra sý nýn sý ný rý, öz gür lük le ri ger çek ten kul lan ma ya kal kýn ca son bu lu yor... An ne may mun der hal yav ru su nun ü ze ri ne çý ký - ve ri yor. Du rum bu ne den le may mun de - mok rat lý ðý i le öz deþ le þi yor. «««May mun de mok rat lý ðý yap ma yýn da, bu ül ke de Hand ysi de Ka ra rý dü ze yin de bir de mok ra si, an lam lý bir fi kir öz gür lü ðü i - le ger çek leþ sin... Ol gun laþ sýn. A ma ABD de ki START An laþ ma sý nýn A me ri kan Se na to su ndan geç me si nin ta - rih sel ö ne mi ne, ko yu bir as ke ri fa þiz min pen çe sin de bin ler ce ev la dý ný yi ti ren Ar jan - tin de ki ger çek ten i le ri de mok ra si ham le si - ne sýr tý ný dö nün ce, fi kir öz gür lü ðü de May mun de mok ra tý ze va týn ken di be yin - sel çe pe rin de ö lü ve ri yor... Meh met Al tan, Star, 24 A ra lýk 2010 Sýk sýk dar be le re ma ruz ka lan Ar jan tin i - ki gün ön ce dar be ci ler den he sap so ru yor a ra sýn da ül ke yi ka sýp ka vu ran, bin ler ce in sa ný ö lü me ve iþ ken ce ye gön de - ren cun ta ar tý ðý on beþ ki þi yi ö mür bo yu hap se mah kum e di yor. Da ha ön ce ye di yýl ha pis ya tan, ce za e vin - den af so nu cu çý kan dik ta tör Vi de la nýn þim di ye ni den hap se gir me si söz ko nu su. Vi de la 85 ya þýn da. E va Pe ron la öz deþ ha le ge len, son yýl lar - da Ma don na nýn ses len dir di ði Be nim Ý çin Að la ma Ar jan tin (Don t cry for me Ar - gen ti a) þar ký sý nýn bu gün yi ne tam za ma ný. Bir fark la, að la ma de ðil, að la Ar jan tin. Ar jan tin dar be ci ler den he sap so ru yor. Biz de he sap, a na ya sa dan e vet o yu a lýn - ca ya ka dar. (...) Að la Ar jan tin, að la. Be nim i çin að la. Yal çýn Do ðan, Hür ri yet, 24 A ra lýk 2010 yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) ELEMAN n GENÇ, DÝNAMÝK ve tercihen ÝstanbulFatih'te oturan Bay Temizlik Elemaný aranýyor. Ýletiþim: (0505) n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: 0(456) (0536) n ANKARA ANITTEPEDEKÝ balýk lokantamýzda çalýþmak üzere Motorlu Servis Elemaný alýnacaktýr. (0536) KÝRALIK DAÝRE n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0 533) n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN ANKARADemetevler de satýlýk full yapýlý 3+1 asansörlü (orta kat) daire, Doðugüney batý cepheli 110 m 2, yaþý : yýl, TL Hasan Bal Gsm: (0505) n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m 2 bahçeli TL Tel: (0 535) n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli 0(258) (0533) n SATILIK KELEPÝR daire 120 m 2, 2+1, bina yaþý 0, 13 katlý, 13.kat, doðalgaz (kombi), krediye uygun TL. (0543) n BAHÇEÞEHÝR'de SATILIK Ýhlas Bizimevler 1. Etap 210 m² 4+1 Ankastreli (0532) n BAYRAMPAÞA KARTALTEPE'de satýlýk çok güzel daire 120 m 2, 2+1, 3 katlý, 2.kat, doðalgaz (kombi) TL (0535) n 60 m 2, 1+1, bina yaþý 2630 arasý, 2 katlý, 2.kat TL. (0535) n KARTALTEPE'de 100 m 2, 2+1, bina yaþý 1115 arasý, 3 katlý, zemin kat, doðalgaz sobalý, krediye uygun, TL. (0535) SATILIK ARSA n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de m TL (vadeli) (0532) n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta m 2 Tarla TL Þaban Yücetürk Yücetepe Zemin Market gmail.com ADA'dan ÇERKEZKÖY, KAPAKLI BÜYÜKYONCALIDA imarlý ifrazlý arsalar. 24 Ay taksitle tarlalar. (0532) (212) n ORHANGAZÝ'de m 2 imarlý yol, su, elektrik, göl manzara TL vade (0532) n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir m 2 Meyve Bahçesi (0532) n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede m 2 bað vasfýnda tarla TL, m 2 meyve bahçesi TL 0(224) (0535) VASITA n 2006 STAREX panelvan çok temiz vade takas olur, km, motor hacmi, cm 3, motor gücü arasý, gümüþ gri renkli, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. (0543) n 2006 GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, km, gümüþ gri, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el TL (0543) ÇEÞÝTLÝ n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m 2, takaslý, TL. (0543) n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. 0(324) MERSÝN DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) (216 ) (0532) n 50 m 2 kelepir satýlýk dükkân TL. 0(212) n 200 m 2, doðalgaz (merkezi), iþ yeri TL. (0535) n SATILIK ÝÞHANI kelepir 600 m 2, 4 katlý, bina yaþý 2125 yýl arasý, doðalgazlý TL (0543) ZA YÝ TC Kimlik nolu Nüfus Cüzdanýmý kay bet tim. Hü küm süz dür. Rabia Aydýn

9 YE NÝ AS YA / 25 ARALIK 2010 CUMARTESÝ MA KA LE 9 Al lah Ka dîm dir FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE Meh met A li Bey: Al lah ýn (cc) e ze lî ol du ðu na, baþ lan gý cý nýn ol ma dý ðý na i na ný yo rum. Fa kat ak lý ma bir þey ta ký lý yor ve bu nu ce vap la ya mý yo rum. Ce nâb-ý Al lah in san lý ðý ve dün ya yý ya rat ma dan ev vel ne var dý ve ya ne ya pý yor du? Bir ha dis-i kud sî de Ce nâb-ý Hak bu yu ru yor ki: Ben giz li bir ha zi ne i dim. Bi li ne yim ve ta ný na yým di ye mah lû ka tý ya rat tým. 1 Mah lû kat hâ dis tir; ya ni son ra dan ya ra týl mýþ týr. Ce nâb-ý Hakk ýn mu kad des zâ tý, var lý ðý ve ha ya tý i se da i mî dir; e ze lî dir ve e be dî dir. 2 Ken di ni ta nýt týr mak ve bil dir mek is te yen Ce nâb-ý Hak 3 ; giz li Ý lâ hî ha zi ne le ri ni keþ fe dip gör sün di ye in sa ný ya rat mýþ týr. 4 Kur ân da i bâ det i çin ya ra týl dý ðý 5 bil di ri len in san; rû hî me le ke le ri ni an cak i ba det le in ki þaf et ti re bi le cek tir. 6 Za ma ný ve me kâ ný ya ra tan Ce nâb-ý Hak týr. Sâ ni, mas nu i çin de o la maz. 7 Ya ni Ya ra tý cý, ya rat tý ðý var lýk lar i çin de, al týn da ve on la ra muh taç o lur bi çim de ol maz. Öy ley se, Ce nâb-ý Hakk ý, biz zat ya rat tý ðý za man ve me kâ nýn i çin dey miþ gi bi dü þü ne me yiz. Ya ni Bu kâ i nât tan ön ce ne re dey di? Ne ya pý yor du? Ne i le meþ gul dü? gi bi so ru lar, Al lah ýn, biz zat son suz Kud re tiy le ya rat tý ðý za man ve me kân kav ra mý nýn i çin de ol ma sý hâ lin de so ru la bi le cek so ru lar dýr. Oy sa Kâ i na týn Ya ra tý cý sý kâ i nat cin sin den ol ma dý ðýn dan, 8 za man la ve me kân la sý nýr lýy mýþ gi bi dü þü nü le mez. Za man bü tü nüy le i zâ fî dir, ye re ve du ru ma gö re fark lý öl çü ler arz e der. Me se lâ, dün ya nýn 1 yý lý 365 gün i ken; Mer kür ün 1 yý lý 88 gün; Ve nüs ün 1 yý lý 225 gün; Mars ýn 1 yý lý 322 gün; U ra nüs ün 84 yý lý sa de ce 5 gün; Nep tün ün 164 yý lý 282 gün; Plü ton un 248 yý lý yal nýz ca 116 gün; Sa türn ün 29 yý lý 167 gün; ve Jü pi ter in 11 yý lý 314 gün den i ba ret tir. Gü ne þin do kuz ge ze ge ni a ra sýn da za man bu ka dar i zâ fî i se, fark lý öl çü ler le bi li ni yor sa; biz zat gü neþ te, yýl dýz lar da, mâ ne vî â lem ler de ve â hi ret â le min de za ma nýn da ha bü yük fark lý lýk lar arz et me si ka çý nýl maz dýr. Bu du rum da, Al lah ýn e ze lî o lu þu nu, ya ni Ka dîm o lu þu nu, ya ni ön ce siz o lu þu nu, ya ni baþ lan gýç sýz lý ðý ný han gi za man bi ri mi i le a çýk la ya bi li riz? Za man sa de ce, bi zim gi bi, Al lah ýn son ra dan ya rat tý ðý bir mah lûk tur. Bü tün za man la rý ya ra tan Al lah týr. Al lah ýn (cc) ken di Yü ce Zâ tý i se za man üs tü dür. Al lah a gö re dün ve ya rýn di ye bir þey yok tur. O hep þim di ki za man da bu lu nur. O na gö re Big bang de ni len, kâ i na týn baþ lan gý cýn da ki bü yük pat la ma ne ka dar þu an i se, gü neþ sis te mi nin o lu þu mu ne ka dar þu an i se, Haz ret-i  dem in (as) ya ra tý lý þý ne ka dar þu an i se, bi zim ha ya tý mýz da, ö lü mü müz de, ký ya me tin ko pu þu da, bi zim di ril me miz de, mah þer de top lan ma mýz da, Cen net bað la rýn da do laþ ma mýz da o ka dar þu an la il gi li a lan lar ve kav ram lar dýr. Fa kat biz bu sü re cin i çin de ol du ðu muz dan, bi zim bu yük sek ha ki ka ti, ya ni Al lah ýn za man üs tü o lu þu nu kav ra ma mýz zor dur. Me se lâ, hep top ra ðýn i çin de ya þa yan, gö zü ol ma yan ve çok in ce du yar lý du yar ga la rýy la ya þa yan, yön bu lan ve ha re ket e den bir ye ral tý hay va ný i çin, ý þý ðýn ve gör me nin hiç bir an la mý ve ta ný mý yok tur. O na ne gör me yi, ne ý þý ðý, ne ha re ket et mek i çin ý þý ða muh taç o lu þu mu zu kav ra ta maz sý nýz. O na sýl ý þý ðý kav ra mak ta zor luk çe ki yor sa, biz de za man üs tü o lu þu kav ra mak ta zor luk çe ke riz. O nun i çin biz, Al lah Ka dîm dir, E ze lî dir, Ev vel dir, Dâ i mî dir, E be dî dir, Bâ kî dir de riz. Ve bu i sim le ri hep- yan lýþ lýk la za man kav ra mý i çin de ta ným la ma ya ve an la ma ya ça lý þý rýz. Çün kü biz za man kav ra mý i çin de ya þý yo ruz. Biz ken di mi zi za man dan cü dâ sa ya mý yo ruz. Ya ni za man sýz ya pa bi le ce ði mi zi as la dü þü ne mi yo ruz. Bun dan do la yý, Al lah ýn bu i sim le ri ni ta ným lar ken de za ma na ih ti ya cý mýz var mýþ gi bi ge li yor bi ze. Oy sa bu bi zim ya nýl gý nok ta mýz dýr. De mek, O nu bel li bir za man kav ra mý ve kýs ka cý i çin de dü þün me miz en baþ ta, O nun e ze lî o lu þu i le bað daþ maz. Çün kü Al lah ýn e ze lî ol du ðu i fâ de si i le, bir ba ký ma Al lah ýn za ma nýn ya ra tý cý sý ol du ðu an la týl mak is te ni yor. Öy ley se za ma ný ve me kâ ný Ya ra ta nýn e ze lî o lu þu nu, za man ve me kân i le ku þa týl mýþ zi hin le ri miz le kav ra ma mý za im kân yok tur. Big bang dan ön ce ne var dý? Kâ i na tý ya rat maz dan ön ce Al lah ne ya pý yor du? gi bi so ru lar, Al lah ýn- hâ þâ za man i çin de bu lun ma sý du ru mun da so ru la cak so ru lar dýr. Yok sa Al lah ýn e ze lî o lu þu nu bil dik ten son ra, bu so ru la ra ge rek kal mý yor. Al lah a, meç hul bir mev cud o la rak 9 i man et mek zo run da yýz. Kur ân da ö vü len gay ba i man da bu dur. DU  Ey Ka dim-i Bâ kî! Ý ma ný mý zý ke ma le er dir! A me li mi zi ta ma ma er dir! Mu ra dý mý zý ber mu rad ey le! Öm rü mü ze emr-i hak gel di ðin de hüsn-ü ha ti me ver! Ý ma ný mýz dan þüp he ci li ði, a me li miz den ri ya yý, öm rü müz den be lâ yý kal dýr! Ya ný lýp u nut tuk la rý mýz la bi zi mu a he ze et me! Güç ye ti re me ye ce ði miz iþ le re bi zi mü kel lef kýl ma! Ým ti ha ný mýz da sü hu let ih san ey le! Rý za ný zor ey le me!  min! Dip not lar: 1- Keþ fü l-ha fâ, C.2, Be dî üz za man, Mek tû bât, S Be dî üz za man, Þu â lar, S Be dî üz za man, Mes ne vî-i Nû ri ye, S Zâ ri yat Sû re si,  yet: Be dî üz za man, Ý þâ râ tü l-ý câz, S Be dî üz za man, Mes ne vî-i Nû ri ye, S Be dî üz za man, Mek tû bat, S Be dî üz za man, Mes ne vî-i Nû ri ye, s YERÝN KULAÐI A LÝ FER ÞA DOÐ LU fer sa dog ni as ya.com.tr Oku yu cu la rý mýz dan Þu le nur Yýl dý rým, ba zý mü te dey yin ba yan la rýn bi le des sâ sâ ne pro pa gan da la ra ka pý la rak Ýs lâ mýn ka dý ný yük selt ti ði mev ki den ve ta ný dý ðý hak lar dan bî ha ber ol du ðu nu i fa de i le bi raz da ha ge niþ bil gi is te di. Me de nî dün ya di ye ba zý la rý nýn he ves len di ði ba tý da, ka dýn mo da ya bir kö le dir, sö mü rü â le ti dir, rek lâm ve pa ra ka zan ma va sý ta sý dýr, sað lam bir yu va sý yok tur, bo þan mak ta ve yal nýz lý ða terk e dil mek te dir ve sâ i re... Çün kü, Ba tý da ki ka dýn i ma jý kül tü rü, de ðiþ me miþ tir. Sa de ce, za ma nýn þart la rý na ve tek ni ðe gö re, bi raz da ha süs len miþ tir. Yak la þým yi ne ay ný yak la þým dýr. Bý ra ký nýz geç - Günümüzde ve Ýslâm da kadýn miþ çað la rý; ne ya zýk ki, bu gün bi le, nâ zik ve nâ ze nin o lan ka dýn, tek no lo ji nin in saf sýz çark la rý a ra sý na a týl mýþ; mo da ve mo da cý la rýn ku lu, kö le si ol muþ. Ka zan dýk la rý da yi ne mo da, koz me tik ma mul ler ve sâ i re i le el le rin den a lýn mak ta dýr. Ö te yan dan er kek le ay ný iþ te ça lýþ tý rý lý yor lar, a ma e þit üc ret al mý yor lar. Ýþ yer le rin de tâ ci ze uð ru yor lar. Yu va la rý na dön me nin has re ti i çin de dir ler. * Ýs lâm, ka dý nýn ü ze rin de ki Cen net ten kov du ran lâ ne ti ni kal dýr mýþ týr: Ýs lâ ma gö re, þey tan her i ki si ni bir den al dat mýþ týr, ba zý â yet le re gö re ha tâ sa de ce Hz.  dem e is nad e dil miþ tir, her i ki si tev be et miþ ve tev be le ri ka bul e dil di ði ha ber ve ril miþ tir. * Ýs lâm, din dar lýk ve i bâ det a çý sýn dan, ka dý ný er kek gi bi e hil gör müþ, o na gö re mü kâ fat ve ya ce zâ ve ri le ce ði ni be yan e dil miþ tir. Pey gam ber E fen di miz e (asm) ilk i mân e den, bir ka dýn o lan ha ný mý Hz. Ha ti ce dir (r.an ha). Hz. A i þe (r.an ha) i se, â li me ve müf tü dür; sa ha bi ler, bil me dik le ri me se le le - ri on dan so rup öð re nir ler di. * Ýs lâm, kýz ço cuk la rý nýn di ri di ri gö mül me si ni, hor lan ma sý ný, a þa ðý lan ma sý ný, ka dý nýn u ður suz sa yýl ma sý ný ya sak la mýþ týr. * Ýs lâ mi yet, er kek le rin, ka dýn la ra bü yük þef kat ve ne zâ ket gös ter me si ni is te miþ tir. Kur ân da, ka dýn is mi ni ta þý yan Ni sa, Mer yem sû re le ri var dýr. * Ýs lâm ka dý ný, an ne, eþ ve kýz ço cu ðu o la rak yü celt miþ. Ay rý ca, a na o la rak, kýz o la rak, kýz kar deþ o la rak, eþ o la rak, ha la o la rak, tey ze o la rak, an ne an ne ve ba ba an ne o la rak bü tün hak lar la do nat mýþ týr. Bun la rýn â yet ve ha dis le ri ni sý ra la mak, bu kö þe nin mün de re câ tý ný a þar. Bu hu sus lar da cilt ler le ki tap lar ya zýl mýþ, tef sir ler ya pýl mýþ týr. * Ýs lâm, ka dý nýn i lim öð ren me si i çin bü yük tah þi dât lar, teþ vik ler yap mýþ týr. * Ýs lâm sý nýr sýz ka dýn la bir lik te ol ma yý ve ya ev len me yi kal dýr mýþ, za rû ret ler ve bir çok a ðýr þart lar da hi lin de ev li li ði dört ka dýn i le sý nýr lan dýr mýþ týr. Bir þe hir hal ký nýn yaz dý ðý muh te þem bir des tan: An tep Sa vun ma sý AB DUL KA DÝR ME NEK a me ma il.com An tep Sa vun ma sý, bir þe hir hal ký nýn top ra ðý ný, bay ra ðý ný, na mu su nu ko ru mak ve düþ man pos tal la rý na çið net me mek i çin top ye kûn o la rak ka dý nýy la, er ke ðiy le, ço cu ðuy la, yaþ lý sýy la, si vi liy le, as ke riy le ka rar lý ðý nýn, ce sa re ti nin ve mü ca de le si nin, i nan cý nýn ve az mi nin bir des ta ný dýr. Ýn gi liz ler Mon dros Mü ta re ke si hü küm le ri ne da ya na rak 15 O cak 1919 da An tep i iþ gal et ti ler. O za man lar 115 bin ci va rýn da o lan An tep in nü fu su nun 15 bi ni Er me ni ol mak ü ze re 16 bi ni gayr-ý müs lim i di. Bu iþ gal Er me ni ler ta ra fýn dan se vinç gös te ri le riy le kar þý lan dý. Müs lü man hal ka sa ta þa rak, küs tah ça ta výr lar ser gi le me ye baþ la dý lar. Bu küs tah ça dav ra nýþ la rý Ýn gi liz kuv vet le ri ve da ha son ra þeh ri tes lim o lan Fran sýz kuv vet le ri de des tek le yin ce An tep in i le ri ge len le ri ken di a ra la rýn da top la na rak di re niþ ka ra rý al dý lar, de ði þik ce mi yet ve grup lar ha lin de teþ ki lât lan ma ya baþ la dý lar. Bu teþ ki lât lan ma köy le re ka dar ya yýl dý. Bun la rýn ar dýn dan gö nül lü ler ken di a ra la rýn da as ke rî bir lik ler o luþ tur ma ya baþ la dý lar. Köy ler de çe te ler ku rul du. 1 Ka sým 1919 da Er me ni le rin küs tah - Ka ra i miþ þu An te bin ya zý sý Me le mi yor ko yun i le ku zu su Her kö þe ba þýn da yi ðit ö lü sü Ha ni be nim mor süm bül lü bað la rým An tep di ye ha zin ha zin að la rým Ka vak lý ðýn þi ra ze si bo zul du. Hu ma ný za ka ra ya zý ya zýl dý. Ca mi le re þe hit kab ri ka zýl dý. Ha ni be nim mor süm bül lü bað la rým An tep di ye ha zin ha zin að la rým. ça ta výr la rý, ya pý lan bü yük bir mi ting le pro tes to e dil di. Fran sýz la rýn ve Er me ni le rin sal dý rý ve küs tah ça ta výr la rý art týk ça hal kýn tep ki si de o o ran da yük sel me ye baþ la dý. Þe hir i çin de ve çe te ler de si lâh lan ma ça lýþ ma la rý hýz lan dý. Fran sýz la rýn Ki lis e gi den kuv vet le ri nin yol da çev ri le rek im ha e dil me siy le 1 O cak 1920 de ilk si lâh lý ça týþ ma lar baþ la dý. Da ha son ra ki gün ler de Þa hin Bey ve em rin de ki çe te ler, Fran sýz la ra bü yük ka yýp lar ver di. 28 Mart 1920 de Þa hin Be yin þe hit e dil me si bü yük ü zün tü mey da na ge tir miþ se de, hal kýn kar þý koy ma az mi ni en üst dü ze ye çý kar dý. 1 Ni san 1920 de þe hir de ilk si lâh lar pat la ma ya baþ la dý. Düþ ma nýn tek nik yön den ve sa yý ca çok üs tün si lâh la rý na kar þý An tep hal ký çok ye ter siz ve ken di i mal et tik le ri si lâh lar la kah ra man ca kar þý koy du. Þe hir de ki bü tün de mir ci ler, te ne ke ci ler, ma ran goz lar ký sa ca sý bü tün sa nat kâr lar si lâh i mal et mek i çin se fer ber ol du lar. An tep li ler, düþ ma ný þe hir le rin den çý kar mak i çin muh te þem ve des tan gi bi bir mü ca de le yi her þey le ri ni or ta ya ko ya rak var güç le riy le sür dür dü ler. 10 A ðus tos 1920 de im za la nan ve Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nu par ça par ça e den Sevr An laþ ma sý hü küm le ri ne gö re, An tep ve ci va rý Fran sýz la rýn man da sý na ve ril mek tey di. Bu du rum An tep li le rin mü ca de le az mi ni zer re ka dar sek te ye uð rat ma dý. Fran sýz lar, An tep li le rin bu di re niþ ve mü ca de le az mi ni kýr mak i çin þe hir de top lar la bü yük bir tah ri ba ta gi riþ ti ler. Þe hir et ra fýn da ki GA ZÝ AN TEP DES TA NI As ker ler hep mah sa ra da kal dý lar Fýs týk la rý çý týr çý týr kýr dý lar Bir hü cum da üç yüz þe hit ver di ler Ha ni be nim mor süm bül lü bað la rým An tep di ye ha zin ha zin að la rým Að la þýr a na lar, sýz la þýr ba cý. Yü rek ten çý kar mý böy le bir a cý Cüm le Müs lü man lar si ze du â cý Ha ni be nim mor süm bül lü bað la rým An tep di ye ha zin ha zin að la rým. düþ man ab lu ka sý ne ti ce si þe hir de bü yük bir kýt lýk baþ la dý. Er zak sý kýn tý sý had saf ha ya u la þýn ca halk ve ö zel lik le ço cuk lar bü yük zor luk ya þa dý lar. Bü yük Mil let Mec li si ta ra fýn dan 6 Þu bat 1921 ta ri hin de, ça týþ ma lar bü tün þid de tiy le de vam e der ken ka bul e di len 93 nu ma ra lý ka nun la, An tep e Ga zi lik un va ný ve ril di. Þe hir de ki bü tün cep ha ne ve er zak tü ke nin ce, 7 Þu bat 1921 de þe hir de ki Meh met çik le ri miz bir hu ruç ha re kâ tý ger çek leþ ti re rek düþ man si per le ri ni ya rýp þe hir dý þý na çýk ma yý ba þar dý lar. Bu þe kil de þe hir dý þý na sað o la rak an cak 450 as ker çý ka bil miþ tir. 8 Þu bat ta ri hin den i ti ba ren bir tek as ke ri kal ma yan Ga zi an tep hal ký tes lim ol mak zo run da kal dý. On bir ay sü ren bu kah ra man lýk des ta nýn da 6317 An tep ev la dý þe hit e dil miþ tir. Bu bü yük þah la nýþ sý ra sýn da An tep li ler, bü tün þe hit ve ga zi le riy le ta ri he bi rer kah ra man o la rak geç miþ ler dir. 20 E kim 1921 de Fran sýz Hü kü me tiy le im za la nan An ka ra An laþ ma sý i le 25 A ra lýk 1921 de bü tün düþ man as ker le ri þeh ri terk et ti. Meh met çik hal kýn se vinç göz yaþ la rý ve tek bir ses le riy le An tep e gi re rek þeh ri tes lim al dý. An tep in iþ ga li gün le rin de þe hir de bü yük ü zün tü ler ya þan dý. A ðýt lar ya kýl dý. Hü zün lü tür kü ler söy len di. Ta ri hin al týn say fa la rý a ra sýn da ye ri ni a lan, þan ve þe ref do lu bir des tan ya zýl dý. Ýþ gal gün le rin de ki An tep li nin duy gu la rý ný ve ya þa dý ðý ü zün tü le ri Þa ir Þe rif Da i þu mýs ra lar la ö lüm süz leþ tir di: An teb in et ra fý du man lý bað lar Dok tor lar top lan mýþ ya ra mý bað lar An ne ler ah çe ker ba cý lar að lar Ha ni be nim mor süm bül lü bað la rým An tep di ye ha zin ha zin að la rým Mi na re den e zan se si gel mi yor. N o lup n ol ma dý ðý ný kim se bil mi yor. Ge lin ler kýz la rýn yü zü gül mü yor Ha ni be nim mor süm bül lü bað la rým An tep di ye ha zin ha zin að la rým. * Ýs lâm, bo þan ma sis te mi ni er ke ðin key fi ne bað lý bý rak ma mýþ, ka dý nýn hak sýz ve key fî bo þan ma i le, zu lüm i le ter k e dil me si ni en gel le miþ tir. * Ýs lâm ka dý na va ris ol ma hak ký ný, an ne, kýz, eþ, bü yük, kü çük, hat ta an ne kar nýn da i ken bi le ta ný mýþ týr! * Ýs lâm ka rý-ko ca hak la rý ný tan zim et miþ, ka dý ný bir eþ ya, me tâ, hiz met çi ve kö le ol mak tan kur tar mýþ týr. * Ýs lâm, ka dý ný, kü çük yaþ ta i ken, yâ ni bü lû ða er me den ön ce, ve sâ ye ti ni ve li si ne ver miþ tir. Hi mâ ye e dil me si ni te min et miþ tir. Ka dý nýn ter bi ye, e ði tim, gö zet me ve mal la rý na ih ti mam e dil me si ni te mi nat al tý na al mýþ týr. * Ýs lâm, i bâ det, kul luk mev zu un da ka dýn la er ke ði e þit tut tu ðu gi bi, dün ye vî hü küm ler de de a da le ti sað la mýþ týr. Baþ ka han gi kül tür de, sis tem de, hu kuk ta, en in ce te fer ru a tý na ka dar, ka dýn hak la rý sý ra lan mýþ, e ði tim ve ter bi ye si ne ö nem ve ril miþ tir? Ço cuk la rý mý za â dil dav ra na lým er do ga nak de ERDOÐAN AKDEMÝR Rab bi mi zin bi ze ver di ði en de ðer li ni met ler den bi ri si de ev lât la rý mýz dýr. Bun lar a ra sýn da â dil dav ran mak çok ö nem li dir. Bu ko nuy la il gi li Pey gam ber E fen di miz den (asm) ba zý ha dis-i þe rif me âl le ri þöy le dir: * Ço cuk la rý ný zý ö per ken bi le on lar a ra sýn da â dil dav ra ný nýz. * Al lah tan kor kun, ev lât la rý ný zýn a ra sýn da a da let ten ay rýl ma yýn. * Ýbn-i Ab bas ýn (ra) ri va ye ti ne gö re: Al lah ýn Re su lü (asm): Va si yet te (hak sa hip le rin den bi ri ne ve ya bir ka çý na) hak sýz lýk et mek bü yük gü nah lar dan dýr bu yur du ve Va ris ler hak kýn da ki bu hü küm ler Al lah ýn þe ri a tý ve çiz di ði sý nýr lar dýr. â ye ti ni o ku du. (Ne se î) Hz. A li (ra) de þöy le bu yur du: Re sû lul lah (asm) bir gün bi zi zi ya ret et ti ve e vi miz de kal dý. Ha san ve Hü se yin de u yu yor lar dý. Ha san su is te di. Re sû lul lah (asm) su yu bar da ða koy mak i çin kalk tý, Ha san a ver mek i çin ge lin ce Hü se yin a lýp iç mek is te di. Fa kat Re sûl lul lah (asm) ev ve lâ Ha san a, son ra Hü se yin e i çir di. Hz. Fa tý ma (ra) San ki Ha san sa na da ha çok se vim li dir ya Re sû lul lah de di. Re sû lul lah (asm) Ha yýr, (i ki si de ba na se vim li dir) an cak ilk ön ce Ha san is te di bu yur du. Ço cuk la ra e þit dav ran mak, on la rýn an ne-ba ba ü ze rin de ki hak la rýn dan dýr. Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (asm): Al lah a kar þý gel mek ten sa ký nýn, ço cuk la rý nýz a ra sýn da â dil o lun. (Müs lim, Hi bat, 3, 13) bu yur mak la, ço cuk lar a ra sýn da ay rým yap ma yý Al lah a kar þý gel mek o la rak i fa de et miþ tir. Kýz-er kek, bü yük-kü çük, öz-ü vey, sað lýk lý-has ta ve ya ö zür lü ço cuk lar ü ze rin de ay rým yap ma mak ge re kir. Bütün hak lar dan, im kân lar dan hep si nin e þit þe kil de fay da lan ma sý i çin gay ret gös ter me li dir. On lar Al lah ýn he di ye ve e ma net le ri dir; on la ra i yi sa hip çý kýl ma sý, a ra la rýn da a da let le hük me dil me si ge re kir. Mal-mülk da ðý tý mýn dan he di ye ye, her tür lü ba ðýþ ve ih sa na, e ði ti min den ba þý ný ok þa yýp sev me ye ka dar e þit dav ra nýl ma lý dýr. Bir baþ ka ha dis-i þe rif te: Ba ðýþ ta bu lun ma ko nu sun da ço cuk la rý nýz a ra sýn da â dil o lun (Bu ha ri, Hi be, 12) buy rul mak ta dýr. Ço cuk lar dan bi ri ne kar þý za a fý o lup, o nu di ðer le rin den üs tün tut mak kar deþ ler a ra sý hu sû me te se bep o la ca ðý gi bi e be vey ne kar þý öf ke du yul ma sý na da sebep o lur. Top lu mu muz da ö zel lik le kýz ve er kek ço cuk la rý a ra sýn da ay rým ya pýl mak ta, mal pay la þý mý ve e ði tim im kân la rýn dan kýz ço cuk la rý mah rum bý ra kýl mak ta dýr. Oy sa Pey gam be ri miz (asm) kýz ço cu ðu o lup o na ha ka ret et me yen ve o nu er kek ço cu ðu na ter cih et me yen kim se nin cen ne te gi re ce ði ni söy le miþ tir. (E bu Da vud, E dep, 130). Pey gam be ri miz (asm) sev gi ve þef ka ti ni gös ter me ba ký mýn dan ço cuk lar dan hiçbi ri ni di ðe ri ne ter cih et mez di. Kýz ço cuk la rý nýn ev lât tan sa yýl ma dý ðý, þef kat ten ö te, ev de kýz ço cu ðu nun bir a yýp ka bul e dil di ði bir de vir de her ve si ley le bu ba týl â de ti yýk mýþ, mü ba rek ha yat la rýn da da gös ter miþ ler dir. E bü l-be nât ya ni kýz lar ba ba sý ol mak la if ti har e der di. Bir, i ki ve ya üç ký zý o lan ve bun la ra sev gi ve þef kat gös te re rek bü yü ten le re cen ne ti müj le le miþ ti. (Ýb ni Ma ce, E deb: 3) Ýn san han gi ev lâ dý nýn ha yýr lý ol du ðu nu bi le mez. Yaþ lý lý ðýn da han gi si ne muh taç o la ca ðý ný an cak Al lah bi lir. Ser ve ti ni ço cuk la rý a ra sýn da â dil da ðýt ma yan e be veyn â hir öm rün de pe ri þan o la bi lir. Ev lât la rý a ra sýn da mi ras pay la þý mýn da â dil dav ran ma yan e be veyn, da ha son ra farz o lan sý la-i ra hi min or ta dan kak ma sý na se bep o la ca ðý ný da mut la ka dü þün me li. A i le ler ne ka dar din dar o lur sa ol sun, ma a le sef, mi ras da ðý lý mýn da ki a da let siz lik yü zün den ir ti bat ko pa bi li yor.

10 10 YE NÝ AS YA / 25 ARALIK 2010 CUMARTESÝ KÜLTÜR-SANAT HABERLER Düz ce de Ma vi Mar ma ra fo toð raf ser gi si nýsraýl ÝN, Gaz ze ye in sa nî yar dým gö tü ren ge mi le - re dü zen le di ði sal dý rý yý an la tan Ma vi Mar ma ra fo - toð raf ser gi si Düz ce de a çýl dý. ÝHH Ýn sa ni Yar - dým Vak fý Düz ce Þu be Baþ ka ný Ýb ra him Kork - maz, Ce di di ye Ca mi si ö nün de 60 fo toð ra fýn yer al dý - ðý ser gi nin a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Ýs ra - il in 31 Ma yýs ta dü zen le di ði sal dý rý nýn, dün ya ka mu - o yu nun göz le ri ö nün de ya þa nan bir vah þet ol du ðu - nu söy le di. Sal dý rý yý ha fý za lar da can lý tut ma nýn ya - ný sý ra va tan daþ la rý 26 A ra lýk ta Ýs tan bul da Ma - vi Mar ma ra ge mi si ni kar þý la ma ya ça ðýr mak a ma cýy - la ser gi yi dü zen le dik le ri ni be lir ten Kork maz, 31 Ma - yýs sa ba hý ya þa nan la rýn iz le ri i le Ýs tan bul da o la - cak ge mi i çin va tan daþ la rýn il gi si ni çek mek is ti yo - ruz. Çün kü bu sa de ce bir ge mi de ðil, zor ba lý ða kar - þý di re ni þin sem bo lü. Bu yüz den Düz ce den o to - büs kal dý ra ca ðýz de di. Düz ce / a a Mah ru ki nin Yer yü zü Gün ce si ad lý fo toð raf ser gi si na KUT Baþ ka ný Na suh Mah ru ki nin Yer yü zü Gün - ce si ad lý fo toð raf ser gi si a çýl dý. The Mar ma ra Pe - ra Sa nat Ga le ri si nde ki a çý lýþ ta ko nu þan Mah ru - ki, 22 yýl lýk bi ri ki mi ni yan sý tan ser gi de, 7 ký ta dan 70 fo - toð ra fý nýn bu lun du ðu nu söy le di. Mah ru ki, mes le ði sa - ye sin de kim se nin gi de me di ði yer le re git me fýr sa tý bul - du ðu nu i fa de e de rek, bi ri ki mi ni ken di si ne sak la ma - nýn doð ru ol ma dý ðý ný, ki tap ya zýp, fo toð raf ve vi de o çe - kip pay laþ mak tan mut lu luk duy du ðu nu an lat tý. Çe kim - ler de güç lük ler le kar þý laþ tý ðý ný kay de den Mah ru - ki, bu zor luk la rýn ö nem li ol ma dý ðý ný ve fo toð raf la rý - ný bir bi rin den a yý ra ma dý ðý ný söy le di. Ser gi, 23 O - cak 2011 e ka dar a çýk ka la cak. Ýs tan bul / a a Ro ma da tu rist le re ver gi ge li yor ndünyanin en çok tu rist a ðýr la yan þe hir le ri a ra sýn - da yer a lan Ro ma da ta til yap mak is te yen ler den ar - týk gün lük ver gi a lý na cak. Ý tal yan La Stam pa ga ze te sin - de çý kan ha be re gö re, 1 O cak tan i ti ba ren Ro ma da ko - nak la mak is te yen tu rist ler, 1 i la 3 av ro gün lük ver gi ö de - ye cek. Be le di ye mec li si nin al dý ðý ka ra ra gö re, ö de ne - cek ver gi mik ta rý ko nak la ma þek li ne gö re de ði þe - cek. Her yýl mil yon lar ca tu rist çe ken ta ri hî kent te - ki 4-5 yýl dýz lý o tel ler de ka lan lar gün lük 3 av ro, kamp a - lan la rýn da ka lan lar i se 1 av ro ka dar gün lük ver gi ö de ye - cek. Ti ber Neh ri nde tek ne tu ru na çý kan ya da þe hir tu - ru ya pan o to büs le re bi nen zi ya ret çi ler de ver gi uy gu la - ma sý na da hil o la cak.10 ya þýn dan kü çük ço cuk la rýn i - se mu af tu tul du ðu ver gi, doð ru dan ko nak la nan te sis - ler ta ra fýn dan tah sil e di le cek. Türkiye nin en büyük arkeoloji müzesi Denizli de açýlacak MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Pey gam be ri mi zin do ðup bü yü dü ðü Mek ke ve Me di ne þe hir le ri nin ko ru yu cu su Ýs tan bul dur di - yen Kap lan, Ýs tan bul dü þer se Mek ke ve Me di ne nin öz gür lü ðü nü yi ti re ce ði ni sa vun du. ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL ÝS TAN BUL UN ta rih bo yun ca et ki le di ði ve et ki - len di ði baþ lý ca þe hir le ri ko nu a lan Ýs tan - bul un Þe hir le ri Bel ge se li nin ga la gös te ri mi ya - pýl dý. Ýs tan bul la bað lan tý lý 13 þeh re yer ve - ren bel ge se lin can lan dýr ma çe kim le rin de, us - ta o yun cu Çe tin Te kin dor baþ rol oy nu yor. Ýs - tan bul 2010 Av ru pa Kül tür Baþ ken ti (AKB) A - jan sý nýn des te ðiy le ha zýr la nan ve GE NAR ta ra - fýn dan ya pý mý üst le ni len bel ge se lin gös te ri - min den ön ce ko nu þan a jan sýn Si ne ma Bö lü - mü Di rek tö rü Yu suf Kap lan, Kül tür Baþ ken - ti faaliyet le ri sü re sin ce çok ça lýþ týk la rý ný ve sa - de ce he de fe o dak lan dýk la rý i çin uy ku, ye - mek gi bi dün ye vî þey ler den u zak laþ týk la rý - ný söy le di. Pey gam be ri mi zin do ðup bü yü dü - ðü Mek ke ve Me di ne þe hir le ri nin ko ru yu cu - su Ýs tan bul dur di yen Kap lan, Ýs tan bul dü - þer se Mek ke ve Me di ne nin öz gür lü ðü nü yi ti - re ce ði ni söy le di. Kap lan, bel ge se li sey ret - mek ü ze re sa lon da bu lu nan la rýn ö nem - li bir a na þahitlik et tik le ri ni be lir te rek, Ýs tan - bul, me de ni yet bi ri ki mi nin ö zü dür, ö ze ti - dir. Þim di ye ka dar yap tý ðý mýz bel ge sel - ler, film ler ve pro je ler, Tür ki ye de da ha ön - ce ya pýl ma mýþ iþ ler di. Bu bel ge sel film le ri - miz te le viz yon lar da ya yýn lan ma ya baþ la dý ðýn - da bu nu her kes gö re cek di ye ko nuþ tu. Sa ray - Çe ki mi ya pý lan e ser ler a ra sýn da, Os man lý dö ne min den kal ma ya pý la rýn ya ný sý - ra, Bi zans dö ne mi ne a it o lan ve bin yý lý aþ kýn ta ri hi i le gü nü mü ze ka dar ge le bi - len çok sa yý da e ser bu lu nu yor. Kaplan, belgeselin gösteriminden önce konuþtu. bos na (Bos na Her sek), Þam (Su ri ye), Se la - nik (Yu na nis tan), Bey rut (Lüb nan), Fi li be (Bul - ga ris tan), Ka hi re (Mý sýr), Üs küp (Ma ke don - ya), Mek ke-me di ne (Su u di A ra bis tan), Kös - ten ce (Ro man ya), Trab lus (Lib ya), Bah çe sar - ay (Uk ray na), Sa na (Ye men) ve Priz ren (Ko so - va) þe hir le ri ni ko nu a lan 18 bö lü mün yer al dý - ðý bel ge se lin 13 bö lü mü yurt dý þýn da 5 bö lü mü i - se Ýs tan bul da çe kil di. Þe hir le rin ay rý ay rý 40 ar da - ki ka lýk bö lüm ler de ko nu a lýn ma sý nýn ya ný sý - ra 5 bö lüm de de Ýs tan bul un bu þe hir ler le o lan ta - CEVAT ÇAKIR ÝSTANBUL ÝS TAN BUL. Ü ni ver si te si (Ý Ü) Ý le ti þim Fa - kül te si öð re tim ü ye si ve Su Me de ni yet - le ri Ýs tan bul bel ge se li nin yö net me - ni Yrd. Doç. Dr. Þük rü Sim, su yun ta þýn - ma ve ev le re u laþ tý rýl ma ça ba sý nýn, mi - mar la rýn sa nat la rý nýn or ta ya çýk ma sý - ný sað la dý ðý ný be lirt ti. Ýs tan bul 2010 Av - ru pa Kül tür Baþ ken ti A jan sý ve Ý Ü iþ bir - li ði i le ha zýr la nan Su Me de ni yet le ri Ýs - tan bul bel ge se li nin ga la sý ya pýl dý. Ý - Ü Rek tör lük bi na sýn da ki ga la da a çýk la - ma ya pan Yrd. Doç. Dr. Þük - rü Sim, Ýbn-i A ra bi nin, su ha ya týn sýr rý - dýr dü þün ce sin den il ham a la rak, bel ge - se li çek me ye baþ la dýk la rý ný söy le di. Ýs - tan bul un, ku rul du ðu gün den bu gü - ne ka dar en bü yük so ru nu nun su sý kýn - tý sý ol du ðu nu di le ge ti ren Sim, Fa - kat bu so run Ýs tan bul a ha yýr lý so nuç - lar ge tir miþ tir. Su yun ta þýn ma ve ev le - re u laþ tý rýl ma ça ba sý, mi mar la rýn sa nat - la rý nýn or ta ya çýk ma sý ný sað la mýþ. So - Ýranlý yönetmen Majidi de konuþmasýnda, kültür ve inanç deðerlerini sinamaya taþýmaya çalýþtýðýný söyledi. rih sel bað la rý in ce len di. Bel ge se le ek o la - rak 105 da ki ka lýk si ne ma ver si yo nu da ha zýr lan - dý. Ya pým cý lý ðý ný Mus ta fa Þen ve Ýh san Ak - taþ ýn, yö net men li ði ni Ay bars Bo ra Kah ya oð - lu nun üst len di ði pro je nin da nýþ man lý ðý - ný Prof. Dr. Sa det tin Ök ten, Prof. Dr. Ha luk Þa - hin ve Nec det Sa ka oð lu yü rüt tü. Ý NAN CI MIZ DA KÝ DE ÐER LE RÝ SÝ NE MA YA TA ÞI YO RUM Ga la da ko nu þan Ý ran lý yö net men Ma jid Ma ji - SU MEDENÝYETLERÝ ÝSTANBUL BELGESELÝ nuç o la rak þu an çev re de gör dü ðü - müz þa he ser de ðe rin de o lan bir çok çeþ - me, sar nýç, su te ra zi si, mak sem gi bi bir - çok ya pý or ta ya çýk mýþ de - di. Yrd. Doç. Dr. Sim, bu e ser le rin bü - yük bir kýs mý nýn gü nü mü ze u la þa ma dý - ðý ný be lir te rek, þu an var o lan la rý öy kü - leþ ti rip, gör sel bir þe kil de Tür ki - ye nin her ta ra fý na u laþ týr ma yý a maç la - dýk la rý ný an lat tý. Bir de ta biî bu nun u - lus la r a ra sý bir bo yu tu var. Bel ge se li bir - çok fes ti va le gön der me yi dü þü nü yo - ruz. Çün kü ger çek ten hep si þeh ri mi - zin çok ö nem li yer le rin de. Ýþ lev sel lik le ri - ni kay bet se ler de gör sel an lam - da çok gü zel bir gü zel lik ka tý yor lar bu - lun duk la rý ye re di ye ko nu þan Sim, þun - la rý kay det ti: Bir de þe hir mer ke zi ne u - zak yar ler de o lan, hal kýn gö re me di ði e - ser ler var. Bun la ra u laþ mak i çin de ye - rel yö ne tim ler le iþ bir li ði i çe ri sin de - yiz. Bü tün Ýs tan bul a ha yat ve ren bu e - ser le re bun dan son ra bi raz il gi gös te re - lim di ye dü þü nü yo rum. Bu e ser ler ol - ma dan Ýs tan bul ger çek ten bü - yük bir ek sik lik his se der. di de, Ýs lâm me de ni ye ti nin çok ö nem li ol du ðu - nu söy le di. Pey gam be ri mi zin (asm) ve bü tün pey - gam ber le rin i de al ha yat me sa jý ver di ði ni vur gu la - yan Ma ji di, ben kül tü rü müz ve i nan cý mýz da - ki de ðer le ri si ne ma ya ta þý ma ya ça lý þý yo rum. Fýt - rat ge re ði sa hip ol du ðu muz aþk, mu hab bet ve sa - mi mi yet gi bi duy gu la rý ha ya ta ge çi rip ya þa ta bi li - riz di ye rek çek ti ði film ler de ba þa rý yý bu þe kil - de ya ka la dý ðý ný i fa de et ti. Ma ji di pey gam ber - lik sü re ci de vam et miþ ol say dý bu gün si ne ma va - sý ta sýy la dün ya ya u la þa bi lir di di ye ko nuþ tu. Su, mi ma rîsa nat larýor ta ya çý kar dý BEL GE SE LE DA ÝR NOT LAR BELGESEL i çin, 11 su ke me ri, 10 bent, 6 sar - nýç, 50 çeþ me, 14 se bil, 4 þa dýr van, 4 mak - sem, 3 su te ra zi si ol mak ü ze re þe hir i çin - de ve þe hir dý þýn da yü ze ya kýn mi ma rî e - ser gö rün tü len di. Çe ki mi ya pý lan e ser ler a - ra sýn da, Os man lý dö ne min den kal ma ya pý - la rýn ya ný sý ra, Bi zans dö ne mi ne a it o - lan ve bin yý lý aþ kýn ta ri hi i le gü nü mü ze ka - dar ge le bi len çok sa yý da e ser bu lu nu - yor. Çe ki mi bir yýl sü ren bel ge sel i le Ýs tan - bul a bin ler ce yýl su ta þý yan bu mi ma ri e - ser le rin i çin de bu lun duk la rý du rum da bel - ge len miþ ol du. 50 sa a ti aþ kýn ka me ra kay - dýn dan se çi le rek ha zýr la nan 50 da ki ka - lýk bel ge sel de, Kýrk çeþ me, Hal ka lý ve Ha mi - di ye su yol la rý ü ze rin de yer a lan su bent le - ri ve ke mer le rin ya ný sý ra, þe hir i çin de su - yun de po lan ma sýn da ve da ðýl ma sýn da kul - la ný lan sar nýç, mak sem, su te ra zi si, se - bil ve þa dýr van lar hak kýn da da ay rýn tý lý bil - gi ve ri li yor. Bu ya pý la rýn bü yük bir kýs mý - nýn, Bel grad Or ma ný, Sa rý yer, Hal ka lý gi - bi nü fu sun yo ðun ol ma dý ðý yer ler de bu lun - ma la rý, þe hir leþ me nin o lum suz et ki le rin - den u zak ta kal ma la rý ný sað la mýþ. PEN DÝK 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO : 2010/379 E sas. KA RAR NO: 2010/398 Da va cý SÜN DÜS KI LA VUZ ta ra fýn dan da va lý nü fus mü - dür lü ðü a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan so ya dý tas hi hi da va sý nýn ya pý lan a çýk du ruþ ma la rý so nun da ve ri len ka rar u ya rýn ca: Da va nýn ka bu lü i le Kas ta mo nu i li Tos ya il çe si Ka ra sa - pa ca kö yü Cilt: 74 ASN: 13 H: 114'de nü fu sa ka yýt lý Ah met ve Ha li me den ol ma 15/05/1984 d.lu Sün düs Ký la vuz i si - mi nin T.M.K.nun 27. mad de si u ya rýn ca Sün düs GÜL NUR o la rak tas hi hen dü zel til me si ne ka rar ve ril di ði i lan o lu nur. Ýþ bu i la nýn ya yýn lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren 7 gün son ra ya yýn lan mýþ sa yý la cak týr. 15/12/ B: T. C. MA NÝ SA 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN KA MU LAÞ TIR MA Ý LA NI E SAS NO: 2010/389 Da va cý Ý I Ö zel Ý da re si ve ki li ta ra fýn dan Da va lý lar, Düz gün Ok, Yýl maz En dam lý er, Sey fi Ö ner a ley hi ne a çý lan ka mu laþ týr ma da - va sýn da, Ma ni sa Mer kez Cum hu ri yet mah a da, 1 no lu par sel sa yý lý ya sa i le de ði þik 2942 sa yý lý ka mu laþ týr ma ka nu nun 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca ka mu laþ tý rýl ma sý ta lep e dil miþ o lup i lan ta ri hin - den i ti ba ren il gi li le rin 30 gün i çin de, a) Ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a ça - bi le ce ði, b) Mad di ha ta la ra kar þý ad li yar gý da dü zel tim da va sý a ça bi le ce ði, c) Bu tür da va lar da hu su me tin Ma ni sa Ý I Ö zel Ý da re si a ley hi ne yö nel ti le ce ði, Ý lan o lu nur. 12/11/ B: SOL DAN SA ÐA 1. Bir iþ let me nin ü re tim mik ta rý. - A rap ça da ba ba. 2. Su bay lar da rüt be - yi gös ter mek i çin ü ni for ma la rýn o muz la rý na ta - ký lan i þa ret li par ça. - Suç suz, gü nah sýz. 3. Sit rik a si de ve ri len bir baþ ka i sim. 4. (Tersi) Ankara Ticaret Odasýnýn kýsaltmasý. - A mi re ya ký þýr tarz da o lan, a mir gi bi. 5. Na maz da ký yam i le baþ la yýp sec de i le bi ten her bir bö lüm. - Bir mas tar e ki. - Ke li me ö nün de kul la ný lan bir o - lum suz ek. 6. Ý rit yu mu sim ge le yen hart fler. - Mü zik te bir no ta. - Di va nü Lü ga ti t-türk'te gü - neþ li o lan ta raf. - Þap ka ye ri ne kul la ný lan, kýr - mý zý, ka lýn çu ha dan ya pýl mýþ, te pe sin de püs - kü lü o lan, si lin dir bi çi min de baþ lýk. 7. Fa vo ri spor cu. - O to mo bi lin ön dü ze nin de bu lu nan, her yö ne dö ne bi len ve maf sal o la rak kul la ný lan kü re bi çi min de bir par ça. - Dub ni yum e le men - ti nin sim ge si. 8. Ým ra lý sa ki ni. - Yüz yý lýn ký sa sý. 9. Ýç i çe ge çen ve ya bir bi ri ü ze ri ne ge len par ça - la rý tut tur ma ya ya ra yan bir tür tah ta ve ya me - tal çi vi. - Ge ne l lik. 10. Ti ca ret ge mi si sa hi bi. - Kur'ân al fa be sin de bir harf B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Be sin le rin, do ku lar i çin de ya na rak vü cu dun sý cak lýk ve e ner ji si ni sað la ma de ðer le ri. - Kon ya'da bir ba ra jý mýz. 2. A rý ü rün le riy le ya pý lan te da vi yön te mi. 3. Ru me li'de Bul gar ca ko nu þan bir Türk ve Müs lü man top lu lu - ðu. - Cin si yet hüc re le ri dý þýn da, vü cut hüc re le ri nin tamamý. 4. Te le fon da ilk hi tap. - Var lýk la ra i sim o lan ke li me. 5. Ö zel lik le ve rem li has ta la rýn i yi leþ ti ril me si i çin ku - rul muþ sað lýk ku ru lu þu. 6. Ye mek ye dir me, do yur ma. - Bir nes ne nin yü ze yi ni ö - zel a raç lar la o ya rak ve ya de le rek tür lü bi çim ler ver me. 7. Hal ka þe kil li, ü ze ri su - sam lý çö rek. - Tel li bir mü zik a le ti. 8. Rüt be li su bay la rýn ya kýn la rýn da bu lu nan ve on la rýn e mir le ri i çin ha zýr bek le yen as ker. - Mi lat - tan ön ce nin ký sa sý. 9. A - da ný lan þey, ne zir. - Ki mi yö re le ri miz de er ken an la - mýn da kul la ný lan söz. 10. Ýl ham. - Dün ya mý zýn uy - du su. 11. Bir i þa ret za mi - ri. - Son suz luk, ba ki lik. - Bir be sin mad de si. 12. Um mak tan di lek. - De li li, bel ge si an la mýn da kul la - ný lan söz P A N A Y I R L A T A A V A R E A R Ý F A N R A K I M Þ A M A M A A N Ý E T Ý K E T Ç F E L A K E T L B Ý H K B Ý L A Ç N A R G Þ A M A T A B O R A N A E K A L N Ý T E L E M E A R I A T A M A N M A L Ý K

11 YE NÝ AS YA / 25 A RA LIK 2010 CUMARTESÝ Ý LAN 11 T. C. BOYABAT ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN T. C. TÝ RE BO LU ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI Dos ya No: 2010/245 T. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mýþ o lup; Bi rin ci ar týr ma nýn gü nü sa at le ri a ra sýn da De mir - ci Mah. En drüs tri Mes lek Li se si Ö nü/tý RE BO LU ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy - met le ri nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr - ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den K.D.V.'nin a - lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di - ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is - te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze buþ vur ma la rý i lan o lu nur S.No Be de li Adedi Cinsi ,00 YTL 1 Adet 28 K 8438 Pla ka lý 2009 mo del SCHMÝTZ-CAR - GO BULLL mar ka ya rý rö mork SPR24/L13.62EB ti pi Gri renk li lastik ler or ta hal li kul la ný lýr du rum - da a raç. (Týr Römorku) B: T.C. MER KEZ / TUN CE LÝ 1. ÝC RA DA Ý RE SÝ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI 2010/100 TLMT. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 17/01/2011 gü nü sa at 11:00-11:10 da Tun ce li Ad li ye si nin Ar ka Kýs - mýn da da ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60 ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak tir de 24/01/2011 Pa zar te si gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa - týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 1 o ra nýn da KDV., Dam ga ver gi si, tes lim mas ra fý a lý cý ya a it o la ca ðý ay nýn dan do ðan ver gi bor cu i se sa týþ be de lin den ö de ne ce ði ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 14/12/2010 Tak dir E di len De ðe ri YTL. A de di Cin si (Ma hi ye ti ve ö nem li ni te lik le ri) ,00 1 A det 34 DP 5837 Pla ka lý, 2006 Mo del, MER CE DES -BENZ Mar ka, VÝ TO 111 CDI Tip li, Mo tor No lu, WDF Þa si No lu A raç, a ra cýn di kiz ay na sý al týn da ki kü çük ca mý ký rýk, muh te lif yer - le rin de çi zik ler mev cut, a raç ça lý þýr du rum da. B: T. C. BE YOÐ LU 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Ta þý ný rýn A çýk Ar týr ma Ý LA NI 2008/437 TAL. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 14/01/2011-CU MA gü nü sa at a ra sýn da BE YOÐ LU/ÝS TAN - BUL PÝ RÝ PA ÞA MAH. ÞA BAN DE RE SO KAK NO: 73-CÝ HAT O TO PAR KI-HAS KÖY ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 19/01/2011-ÇAR - ÞAM BA gü nü ay ný yer ve sa at te 2.ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de - li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den %... o ra - nýn da KDV nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, gi - de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al - mak is te yen le rin yukarda yazýlý dos ya nu ma ra siy le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 21/12/2010 TAK DÝR E DÝ LEN DE ÐE RÝ Li ra Ku ruþ A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) AZ 0458 PLA KA LI, 2004 MO DEL, BE YAZ RENK LÝ, KA PA LI KA SA CÝT RO EN BER LÝN GO AR KA TAM PON VU - RUK. MUH TE LÝF ÇÝ ZÝK LER MEV CUT, ÖN CAM ÇAT LAK. B: T. C. SA RI YER 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ ÝLAN Sa yý: 2010/351 E sas. 01/11/2010 ÞE NOL YA MAK i le HA SIM SIZ a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o lan Ga ip li ðe Ka rar Ve ril - me si da va sý ne de niy le; Da va cý ve ki li da va di lek çe sin de mü vek ki li nin e þi ve ba ba o lan Yu nus Ya mak ýn ta ri hin - de Al man ya'dan ta til mak sa dý i le Tür ki ye'ye i ka met ettik le ri Sa rý yer, Kil yos kö yü, Tur ban cad. Me cit Kap tan so kak Ba rýþ apt. No: 8 D: 12'de ki ev le ri ne gel di ði ni ve o ta rih den bu gü ne ka dar bü tün a ra ma - la rý na rað men bu lu na ma dý ðý ný, bu hu sus da a raþ týr ma la rýn ya pýl dý ðý ný, kay bol du ðu ta rih ten bu gü ne ka dar a ra dan 7 yýl geç ti ði ni bu ne den le YU SUF YA MAK ýn ga ip li ði ne ka rar ve ril me si ni is te miþ tir. Ýþ bu i lan ta ri hin den i ti ba ren du ruþ ma nýn bý ra kýl dý ðý gü nü sa at e ka dar M.K.nu - nun 33'üncü mad de si ne gö re yu ka rý da a dý ge çen ki þi hak kýn da bil gi ve gür gü le ri nin o lan la rýn ve ya bi zzat bu ki þi nin ha kim li ði mi zin 2010/351 e sas sa yý lý da va dos ya sý na mü ra ca at et me si ge rek ti ði ak si hal de yu ka rý da is mi ya zý lý ki þi hak kýn da ga ip lik ka ra rý ve ri le ce ði hu su su i lan o lu nur. 01/11/2010 GA ÝP TC KÝM LÝK NO : A DI SO YA DI : YU SUF YA MAK BA BA A DI : KA ZÝM A NA A DI : FAT MA DO ÐUM TA RÝ HÝ : 16/11/1949 DO ÐUM YE RÝ : VAK FI KE BÝR Ý KA MET GÂH AD RE SÝ : Kil yos, Me cid Kap tan So kak, Ba rýþ Apt. No: 8, Da i re: 12 Sa rý yer ÝS TAN BUL B: HA TAY 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO : 2010/444 Da va cý Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan Ha tay Ý li An tak ya Ýl çe si Nar lý ca Bel de sin de ka in 665 par sel sa yý lý ta þýn maz da MÜL KÝ YET ka mu laþ týr ma sý ya pýl mýþ o lup, Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 10. mad de si ge re ðin ce ka mu laþ týr ma be del le ri nin tes pi ti i le ka mu laþ tý rý lan kýs mýn da va cý a dý na ta pu ya tes ci li ne ka rar ve - ril me si is te nil miþ tir. Bu ta þýn maz da ki hak sa hip le ri nin ve 3. ki þi le rin teb lið den i ti ba ren 30 gün i çe ri sin de ka mu laþ týr ma nýn ip ta li i çin i da ri yar gý ya da mad di ha ta la rýn dü zel til me si i çin Ad li Yar gý da da va a ça bi le cek le ri, a çý la cak da va da hu su me tin ka mu laþ týr ma yý ya pan KA RA YOL LA RI GE NEL MÜ DÜR LÜ ÐÜ NE yö nel ti le ce ði, bu sü re i çe ri sin de ka mu laþ - týr ma iþ lem le ri ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn, da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de, ka - mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be - de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma ya pan i da re a dý na tes cil e di le ce ði, mah - ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be del le ri nin yar gý la ma sý ra sýn da hak sa hip - le ri a dý na Va kýf bank An tak ya þu be si ne ya tý rý la ca ðý il gi li le rin da va ya ve ta þýn ma zýn de - ðe ri ne i liþ kin bü tün sa vun ma ve de lil le ri ni de teb lið den i ti ba ren 10 gün i çe ri sin de mah ke me mi ze ya zý lý o la rak ib raz et me le ri ge rek ti ði 2942 s. Ka mu laþ týr ma Ka nu nu - nun il gi li mad de le ri ge re ðin ce i la nen teb lið o lu nur B: HA TAY 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/439 Da va cý U laþ týr ma Ba kan lý ðý Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan Ha tay Ý li An - tak ya Ýl çe si, Nar lý ca 592 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn 5.443,94 m 2 ' lik kýs mý i çin MÜL KÝ YET ka mu laþ týr ma sý ya pýl mýþ o lup, Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 10. mad de si ge re ðin ce ka - mu laþ týr ma be del le ri nin tes pi ti i le ka mu laþ tý rý lan kýs mýn da va cý a dý na ta pu ya tes - ci li ne ka rar ve ril me si mah ke me miz den is te nil miþ tir. Bu ta þýn maz lar da ki hak sa hip le ri nin ve 3. ki þi le rin teb lið den i ti ba ren 30 gün i çe ri sin de ka mu laþ týr ma nýn ip ta li i çin i da ri yar gý ya da mad di ha ta la rýn dü zel til me si i çin Ad li Yar gý da da va a ça bi le cek le ri, a çý la cak da va da hu su me tin ka mu laþ týr ma yý ya pan KA RA YOL LA RI GE - NEL MÜ DÜR LÜ ÐÜ ne yö nel ti le ce ði, bu sü re i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ lem le ri ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn, da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý - ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de, ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma ya pan i da re a - dý na tes cil e di le ce ði, mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be del le ri nin yar gý la ma sý ra sýn da hak sa hip le ri a dý na Va kýf bank An tak ya þu be si ne ya tý rý la ca ðý il gi li le rin da va ya ve ta þýn ma zýn de ðe ri ne i liþ kin bü tün sa vun ma ve de lil le ri ni de teb lið den i ti ba ren 10 gün i çe ri - sin de mah ke me mi ze ya zý lý o la rak ib raz et me le ri ge rek ti ði 2942 s. Ka mu laþ týr ma Ka nu nu - nun il gi li mad de le ri ge re ðin ce i la nen teb lið o lu nur B: Ý la nýn de va mý 12. say fa da

12 12 YE NÝ AS YA / 25 A RA LIK 2010 CUMARTESÝ Ý LAN T.C. TUZ LA ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Men ku lün A çýk Ar týr ma Ý LA NI 2010/ 1710 Tal. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý - þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 12/01/2011 sa at a ra sýn da Mer kez O to Par ký D 100 ka ra yo lu ü ze ri no: 36 Pa þa bah çe fab ri ka sý ya ný-tuz LA ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60 i ne is - tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 17/01/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye - nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV dam ga res mi nin a lý cý ya a it o la ca ðý, tel la li ye ve ay nýn dan do ðan ver gi bor cu nun sa týþ be de lin den ö de ne ce ði ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te - yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ha le ye ka tý la cak lar dan tah min e di len kýy me tin % 20'si ka dar te mi nat a lý na cak týr.) Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) ,00 1 a det 34 RCD 84 Pla ka lý Ki a mar ka 2004 mo del SD M/K 2500 Kam - yo net K.Be yaz ren gin de, mo tor no: D4BH Þa se no: KNESDO1324K985947, ben zin li si lin dir hac mi 2476 cm 3 Ýs ti ap had di: 1070 Kg, 2 ki þi lik, net a ðýr lý ðý: 1810 Kg, ön ça mur luk vu - ruk, a kü yok, las tik le ri pat lak, muh te lif yer le rin de çi zik ve çü - rük ler var, a nah tar ve ruh sat yok. B: T.C. KÜ ÇÜK ÇEK ME CE / ÝS TAN BUL 4. ÝC RA DA Ý RE SÝ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI 2010/3408 TLMT. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 14/01/2011 gü nü sa at 11:50-12:00 de Za loð lu Ye di e min O to par ký Ka - ya ba þý yo lu Ü ze ri Al týn þe hir Ba þak þe hir Ýs tan bul da ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60 ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak tir de 19/01/2011 Çar þam ba gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr - ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç - me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 18 o ra nýn da KDV. nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka - rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 16/12/2010 Tak dir E di len De ðe ri TL. A de di Cin si (Ma hi ye ti ve ö nem li ni te lik le ri) ,00 1 A det 34 DZ 7748 Pla ka lý, 2008 Mo del, Yan dan ka pý lý ka pa lý saç ka sa Mit su bis hi kam yo net Mar ka, A - nah tar, ruh sat yok. Sol sin yal ký rýk, B: KÖY CE ÐÝZ AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ HA KÝM LÝ ÐÝN DEN Ý LAN E sas No: 2008/208 Da va cý lar Mel da Öz den ve ark. Ve ki li Av. Ce mal Cem Þen gül ta ra fýn dan da va lý lar Vlat ko Mi lev ve Tür ki ye Mo tor lu Ta þýt Bü ro su a ley hi ne mah ke me mi ze a çý lan mad di ve ma ne vi taz mi nat da va sý nýn du ruþ ma sý sý ra sýn da ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce: Da va lý lar dan Vlat ko Mi lev in tüm a raþ týr ma la ra rað men ad re si tes pit e di le me di ðin den: Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da - ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü - nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 08/03/2011 gü nü sa at: 09:00 da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun - ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu - na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. BE YOÐ LU 5. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ MEN KUL A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI SA YI: 2010/1625 TA LÝ MAT. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý Mah cuz mal la - rýn 1. sa tý þý 12/01/2010 gü nü sa at a ra sýn da Pi ri pa þa mah. Þa ban de re sok. no: 83 CÝ HAT O to Par ký. HAS KÖY/ BE YOÐ LU ya pý la cak o gü nü tak dir e di len kýy me tin % 60 i le sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý i le rüç han lý a la cak lý lar var i se rüç han lý a la cak - lý la rýn a la ca ðý nýn top la mýn dan faz la sý na ta lip li çýk ma dý ðý ve ya a lý cý çýk ma dý ðý tak dir de 17/01//2010 gü nü ay ný yer ve ay ný sa at ler a ra sýn da i kin ci a çýk ar týr ma ya pý la cak ve bu sa týþ ta tak dir e di len kýy me tin % 40 i le sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý i le var sa rüç - han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn top la mýn dan faz la sý na en çok ar tý ra na i ha le ya pý la cak týr. Mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lýn ma sý ge re ken KDV a lý cý ya a it o la cak týr. Þart na - me nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði gi bi mas raf ve ril di ðin de is te ye ne bir su re ti gön de ri le cek tir. Da ha faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da sa yý nu ma ra sý ya zý lý dos - ya nu ma ra sý i le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur SA TI ÞI YA PI LA CAK MAL LA RIN TAK DÝR E DÝ LEN KIY MET A DE DÝ CÝN SÝ ,00 TL 1 34 FBC 47 Pla ka No lu, 2008 mo del CHEV- RO LET MA RKA AVE O TÝ PÝN DE, Be yaz renk li. HU SU SÝ O TO. ÞA SE NO: KL1SF6977Ý8B160370,30192 KM.DE. MUH TE LÝF ÇÝ ZÝK LER VAR. A NAH TA RI VAR. B: HA TAY 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/435 Da va cý Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan Ha tay Ý li, Nar lý ca Bel de sin de ka in 3050 par sel sa yý lý ta þýn maz i çin MÜL KÝ YET ka mu laþ týr ma sý ya pýl mýþ o lup, Ka mu laþ - týr ma Ka nu nu nun 10. mad de si ge re ðin ce ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ka mu laþ - tý rý lan kýs mýn da va cý i da re a dý na ta pu ya tes ci li ne ka rar ve ril me si mah ke me miz den is - te nil miþ tir. Bu ta þýn maz da ki hak sa hip le ri nin ve 3. ki þi le rin teb lið den i ti ba ren 30 gün i çe ri sin de ka - mu laþ týr ma nýn ip ta li i çin i da ri yar gý ya da mad di ha ta la rýn dü zel til me si i çin Ad li Yar gý da da va a ça bi le cek le ri, hu su me tin ka mu laþ týr ma yý ya pan Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü ne yö nel ti le ce ði, bu sü re i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ lem le ri ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn, da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge le me dik le - ri tak dir de, ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ - týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma ya pan i da re a dý na tes cil e di le ce ði, mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be del le ri nin yar gý la ma sý ra sýn da hak sa - hip le ri a dý na Va kýf bank An tak ya þu be si ne ya tý rý la ca ðý, il gi li le rin da va ya ve ta þýn ma zýn de - ðe ri ne i liþ kin bü tün sa vun ma ve de lil le ri ni de teb lið den i ti ba ren 10 gün i çe ri sin de mah ke - me mi ze ya zý lý o la rak ib raz et me le ri ge rek ti ði 2942 s. Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun il gi li mad de le ri ge re ðin ce i la nen teb lið o lu nur B: Ý la nýn de va mý 13. say fa da T. C. KÜ ÇÜK ÇEK ME CE / ÝS TAN BUL 4. ÝC RA DA Ý RE SÝ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI 2010/6704 TLMT. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl - mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 14/01/2011 gü nü sa at 10:40-10:50 de Ba hat O to par ký Ke mal pa þa Hal ka lý Cad. No: 95 Se fa köy Kü çük çek me ce Ýs tan bul da ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60 ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak tir de 19/01/2011 Çar þam ba gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý - la rak sa tý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40 ý ný bul - ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du - ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 1 o ra nýn da KDV. nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör - ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu - ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 10/12/2010 Tak dir E di len De ðe ri TL. A de di Cin si ( Ma hi ye ti ve ö nem li ni te lik le ri) ,00 1 A det 34 FS 0397 Pla ka lý, 2008 Mo del, Teyp yok, muh - te lif çi zik ler mev cut, Gri renk li, Ta ta Ýn di go Mar ka, Sað ön tam pon ve ar ka sað tam pon da sýy rýk lar var. B: 87069

13 YE NÝ AS YA / 25 A RA LIK 2010 CUMARTESÝ Ý LAN 13 Dos ya No: 2010/13446 E. Ý po tek Borç lu su: Ga zi os man pa þa Be le di ye Baþ kan lý ðý Av. Gönül Öztürk Ý po tek A la cak lý sý: Hasan (Mehmet oðlu) sel sa yý lý ta þýn maz ü ze rin de ki ta rih ve 3247 yev mi ye i le (es ki TL.sý) i po te ðin kal dý rýl ma sý i çin ya pý lan ic ra ta ki bin de i po tek a la cak lý sý nýn ta pu kay dýn da ad re si mev cut ol ma dý ðý gi bi i po tek borç lu su ta ra fýn dan da bi lin me di ðin den i po tek borç lu su ta - ra fýn dan i po tek bor cu (es ki TL.sý)dos ya mý za ya tý rýl mýþ týr. Bu müd det i çe ri sin de gel me di ði niz tak tir de Ýc ra Mah ke me si Ha kim li ðin ce i po tek kay - dý nýn ter ki ni ne ka rar ve ri le ce ði hu su su i la nen ih tar ve teb lið o lu nur B: Dos ya No: 2010/13442 Ý po tek Borç lu su: Ga zi os man pa þa Be le di ye Baþ kan lý ðý Av. Ýsmail Alper AY Ý po tek A la cak lý sý: Mehmet Cansýz sel sa yý lý ta þýn maz ü ze rin de ki ta rih ve 3247 yev mi ye i le (es ki TL.sý) i po te ðin kal dý rýl ma sý i çin ya pý lan ic ra ta ki bin de i po tek a la cak lý sý nýn ta pu kay dýn da ad re si mev cut ol ma dý ðý gi bi i po tek borç lu su ta ra fýn dan da bi lin me di ðin den i po tek borç - lu su ta ra fýn dan i po tek bor cu (es ki TL.sý)dos ya mý za ya tý rýl mýþ týr. Bu müd det i çe ri sin de gel me di ði niz tak tir de Ýc ra Mah ke me si Ha kim li ðin ce i po tek kay - dý nýn ter ki ni ne ka rar ve ri le ce ði hu su su i la nen ih tar ve teb lið o lu nur B: Dos ya No: 2010/13443 Ý po tek Borç lu su: Ga zi os man pa þa Be le di ye Baþ kan lý ðý Av. Ýsmail Alper AY Ý po tek A la cak lý sý: Mehmet Cansýz sel sa yý lý ta þýn maz ü ze rin de ki ta rih ve 3247 yev mi ye i le (es ki TL.sý) i po te ðin kal dý rýl ma sý i çin ya pý lan ic ra ta ki bin de i po tek a la cak lý sý nýn ta pu kay dýn da ad re si mev cut ol ma dý ðý gi bi i po tek borç lu su ta ra fýn dan da bi lin me di ðin den i po tek borç lu su ta - ra fýn dan i po tek bor cu (es ki TL.sý)dos ya mý za ya tý rýl mýþ týr. Bu müd det i çe ri sin de gel me di ði niz tak tir de Ýc ra Mah ke me si Ha kim li ðin ce i po tek kay - dý nýn ter ki ni ne ka rar ve ri le ce ði hu su su i la nen ih tar ve teb lið o lu nur B: Dos ya No: 2010/13444 E. Ý po tek Borç lu su: Ga zi os man pa þa Be le di ye Baþ kan lý ðý Av. Gönül Öztürk Ý po tek A la cak lý sý: Fatma Þükriye Alkan, Fatma Muazzez Alkan, Emel Alkan, Mustafa Tuncay Alkan, Mustafa Alpay Alkan, Þadiye Olcay Özarar, Þadiye (soyadý bilinmiyor) sel sa yý lý ta þýn maz ü ze rin de ki ta rih ve 3247 yev mi ye i le (es ki TL.sý) i po te ðin kal dý rýl ma sý i çin ya pý lan ic ra ta ki bin de i po tek a la cak lý sý nýn ta pu kay dýn da ad re si mev cut ol ma dý ðý gi bi i po tek borç lu su ta ra fýn dan da bi lin me di ðin den i po tek borç - lu su ta ra fýn dan i po tek bor cu (es ki TL.sý)dos ya mý za ya tý rýl mýþ týr. Bu müd det i çe ri sin de gel me di ði niz tak tir de Ýc ra Mah ke me si Ha kim li ðin ce i po tek kay - dý nýn ter ki ni ne ka rar ve ri le ce ði hu su su i la nen ih tar ve teb lið o lu nur B: Dos ya No: 2010/13445 Ý po tek Borç lu su: Ga zi os man pa þa Be le di ye Baþ kan lý ðý Av. Ýsmail Alper Ay Ý po tek A la cak lý sý: Penbe (Mehmet Kýzý) sel sa yý lý ta þýn maz ü ze rin de ki ta rih ve 3247 yev mi ye i le (es ki TL.sý) i po te ðin kal dý rýl ma sý i çin ya pý lan ic ra ta ki bin de i po tek a la cak lý sý nýn ta pu kay dýn da ad re si mev cut ol ma dý ðý gi bi i po tek borç lu su ta ra fýn dan da bi lin me di ðin den i po tek borç - lu su ta ra fýn dan i po tek bor cu (es ki TL.sý)dos ya mý za ya tý rýl mýþ týr. Bu müd det i çe ri sin de gel me di ði niz tak tir de Ýc ra Mah ke me si Ha kim li ðin ce i po tek kay - dý nýn ter ki ni ne ka rar ve ri le ce ði hu su su i la nen ih tar ve teb lið o lu nur B: Dos ya No: 2010/13447 E. Ý po tek Borç lu su: Ga zi os man pa þa Be le di ye Baþ kan lý ðý Av. Gönül Öztürk Ý po tek A la cak lý sý: Hasan Kiremitçi sel sa yý lý ta þýn maz ü ze rin de ki ta rih ve 3247 yev mi ye i le (es ki TL.sý) i po te ðin kal dý rýl ma sý i çin ya pý lan ic ra ta ki bin de i po tek a la cak lý sý nýn ta pu kay dýn da ad re si mev cut ol ma dý ðý gi bi i po tek borç lu su ta ra fýn dan da bi lin me di ðin den i po tek borç lu su ta - ra fýn dan i po tek bor cu (es ki TL.sý) dos ya mý za ya tý rýl mýþ týr. Bu müd det i çe ri sin de gel me di ði niz tak tir de Ýc ra Mah ke me si Ha kim li ðin ce i po tek kay - dý nýn ter ki ni ne ka rar ve ri le ce ði hu su su i la nen ih tar ve teb lið o lu nur B: Ý la nýn de va mý 14. say fa da

14 14 YE NÝ AS YA / 25 A RA LIK 2010 CUMARTESÝ Ý LAN Dos ya No: 2010/13438 Ý po tek Borç lu su : Ga zi os man pa þa Be le di ye Baþ kan lý ðý Av. A ri fe A ða oð lu Ý po tek A la cak lý sý: Fe ri ha Gö zü ka ra sel sa yý lý ta þýn maz ü ze rin de ki ta rih ve 3247 yev mi ye i le (es ki TL.sý) i - po te ðin kal dý rýl ma sý i çin ya pý lan ic ra ta ki bin de i po tek a la cak lý sý nýn ta pu kay dýn da ad re si mev cut ol ma dý ðý gi bi i po tek borç lu su ta ra fýn dan da bi lin me di ðin den i po tek borç lu su ta - ra fýn dan i po tek bor cu (es ki TL.sý) dos ya mý za ya tý rýl mýþ týr. Bu müd det i çe ri sin de gel me di ði niz tak tir de Ýc ra Mah ke me si Ha kim li ðin ce i po tek kay dý - nýn ter ki ni ne ka rar ve ri le ce ði hu su su i la nen ih tar ve teb lið o lu nur B: /17115 E -ÖR NEK 13- A DÝ KÝ RA YA VE HA SI LAT KÝ RA LA RI NA A ÝT TA KÝP TA LEP LE RÝN DE Ö DE ME EM RÝ NÝN I LA NEN TEB LÝ ÐÝ DÝR A LA CAK LI : 1 -A LÝ FU AT TAM TÜRK 2-ÝN CÝ SÜ LEY MAN GÝL VE KÝL LE RÝ : AV.HÜ SE YÝN GA ZÝ BÜ YÜK ÇI NAR BORÇ LU : ER CAN CAN Bey ler be yi Ýs ke le cad. N. 14 Üs kü dar Ýs tan bul BORÇ MÝK TA RI : ,38 TL (74.500,00 TL Ki ra a la ca ðý ,38 TL Ýþ le miþ fa iz) (A sýl a la ca ða iþ le ye cek ic ra gi de ri, ve ka let üc re ti ve yýl lýk %9 fa i zi i le tah si li) BOR CUN SE BE BÝ T.C A DA LET BA KAN LI ÐI ÜS KÜ DAR 3. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ : baþ lan gýç ta rih li ki ra söz leþ me si yý lý Mart, Ni san, Ma yýs, Ha zi ran, Tem muz dö nem le ri ne a it ki ra bor cu. Yu ka rý da a dý ve ad re si ya zý lý borç lu hak kýn da ya pý lan ic ra ta ki bin de, borç lu ya gön de ri len ö de - me em ri nin bi la teb lið e dil me si ve em ni yet a raþ týr ma sý vs a raþ týr ma la ra rað men ye ni ad re si nin te min e di le me me si ne de niy le ö de me em ri nin 7201 sa yý lý teb li gat ka nu nu nun 28. mad de si ge re - ðin ce i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu i la nýn ga ze te de ya yým ta ri hin den 15 gün i la ve si i le bor cu ve ta kip mas raf la rý ný 45 gün i - çin de ö de me niz, bor cun bir kýs mý na ve ya ta ma mý na ve ya a la cak lý nýn ta ki bi ne kar þý bir i ti ra zý mýz var sa, yi ne bu ö de me em ri nin teb li ði ta ri hi n den i ti ba ren 22 gün i çin de a çýk ça ve se bep le ri i le bir - lik te Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 62 nci mad de si hük mü ge re ðin ce di lek çe i le ve ya söz lü o la rak ic ra da i re si ne bil dir me niz, ki ra ak ti ni ve söz leþ me de ki im za ný zý ke sin ve a çýk o la rak red det me di ði niz tak tir de ak di ka bul et miþ sa yý la ca ðý nýz, yu ka rý da ki sü re ler i çin de bor cu ö de me niz ve ya i ti raz et - mez se niz, a la cak lý nýn ic ra mah ke me sin den tah li ye ni zi is te ye bi le ce ði ve ke sin le þen ki ra a la ca ðýn - dan do la yý da ha ciz ta lep e di le bi le ce ði ih tar ve i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K.269) Not: A- Ö de me sü re si; Borç lar Ka nu nu nun 260 ncý mad de si ge re ðin ce, al tý ay ve ya da ha faz la sü re li a di ki ra lar da o tuz gün, da ha az sü re li ki ra lar da al tý gün, ay ný ka nu nun 288 nci mad de si u - ya rýn ca ha sý lat ki ra la rýn da alt mýþ gün dür. B- Ý ti raz sü re si; Ö de me sü re si o tuz ve alt mýþ gün o lan a di ve ha sý lat ki ra la rýn da i ti raz sü re si ye di gün, ö de me sü re si al tý gün o lan a di ki ra lar da i se üç gün ol du ðu i lan o lu nur. 07/12/ B: T.C. ÜM RA NÝ YE 2. A Ý LE MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO : 2009/416 E sas KA RAR NO : 2010/928 Da va cý Gül lü Ya ký cý ta ra fýn dan da va lý Mu am mer Ya ký cý a ley hi ne a çý lan BO ÞAN MA da va sý nýn ya pý lan du ruþ ma la rý so nun da ve ri len ta rih ve 2009/416 e sas, 2010/928 ka rar sa yý lý ka rar u ya rýn ca; KA RAR: 1- DA VA NIN KA BU LÜ Ý LE, 2- ÇO RUM Ý li, KAR GI Ýl çe si, PE LÝT CÝK, Cilt: 54, ha ne: 54, BSN: 38 de nü fu sa ka yýt lý, HÜ SE YÝN ve AY ÞE den ol ma, Kar gý 10/09/1971 do ðum lu, T.C. No lu da - va cý GÜL LÜ YA KI CI (Kýz lýk So ya dý SE VÝM LÝ) i le ay ný ha ne de nü fu sa ka yýt lý, OS MAN ve SA MÝ NE den ol ma, Kar gý 01/12/1972 do ðum lu, T.C. No lu da va lý MU AM - MER YA KI CI nýn T.M.K. 166/1 mad de si u ya rýn ca BO ÞAN MA LA RI NA, 3- Ta raf la rýn müþ te rek ço cuk la rý do ðum lu BE RAT YA KI CI i le do ðum lu AS LI NUR YA KI CI NIN VE LA YET LE RÝ NÝN DA VA CI AN NE YE VE RÝL ME SÝ NE, 4- Her a yýn 1. ve 3. haf ta la rýn da Cu mar te si gü nü sa at: dan, er te si Pa zar gü - nü sa at: ye ka dar, her se ne di ni bay ram la rýn 2. gü nü sa bah sa at: dan, 3. gü nü sa at: ye ka dar, her se ne Tem muz ta rih le ri a ra sýn da kü çük ler BE RAT YA KI CI i le AS LI NUR YA KI CI NIN DA VA CI AN NE DEN A LI NA RAK. DA VA LI BA BA YA VE - RÝL ME SÝ Ý LE ÞAH SÝ MÜ NA SE BE TÝN KU RUL MA SI NA, SÜ RE BÝ TÝ MÝN DE YÝ NE DA VA CI AN NE YE TES LÝM E DÝL ME SÝ NE, 5- Müþ te rek ço cuk lar i çin ta ri hin de be lir le nen ay lýk 100,00 (Yüz) er TL. den top lam 200,00 (I ki yüz) TL. ted bir na fa ka sý nýn ka rar ke sin le þin ce ye ka dar DE - VA MI NA, ka rar ke sin leþ tik ten son ra müþ te rek ço cuk la rýn her bi ri i çin ay lýk 150,00 (Yü zel li) þer TL. den top lam 300,00 TL. iþ ti rak na fa ka sý nýn DA VA LI DAN A LI NA RAK ÇO CUK LA RA VE LA YE TEN DA VA CI YA VE RÝL ME SÝ NE, 6- Da va cý ta ra fýn dan ya pý lan müs te ni da tý dos ya da bu lu nan (241,75) TL. yar gý la ma gi de ri nin DA VA LI DAN A LI NA RAK DA VA CI YA VE RÝL ME SÝ NE, 7- Da va lý ta ra fýn dan ya pý lan her han gi bir yar gý la ma gi de ri bu lun ma dý ðýn dan bu hu - sus ta bir ka rar ve ril me si ne YER OL MA DI ÐI NA, 8- Ba ki ye (1,55) TL. i lam har cý nýn da va lý dan a lý na rak Ha zi ne ye Ý RAT KAY DI NA, 9- Ka ra rýn ke sin leþ me si ne mü te a kip i ki tas dik li su re ti nin ge re ði i çin il gi li Nü fus Mü dür lü ðü ne GÖN DE RÝL ME SÝ NE, Da ir, ve ri len ka rar teb li ðin den i ti ba ren 15 gün i çin de tem yiz yo lu a çýk ol mak ü ze re da va cý nýn yü zü ne kar þý a çýk ça o kun du, u su len an la týl dý. 13/10/ B: T. C. KE MAH KA DAS TRO MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO : 2006/237 E sas DA VA LI LAR : 1- FE RÝT A DA LI Sü mer Mah. 27/7 Sok. N: 17, D:4, Zey tin bur nu/ ÝS TAN BUL 2- MU HÝT TÝN KE REM A DA LI Sü mer Mah. 27/7 Sok. N: 17, D:4, Zey tin bur nu/ ÝS TAN BUL 3- NER MÝN A DA LI Sü mer Mah. 27/7 Sok. N: 17, D: 4, Zey tin bur nu/ ÝS TAN BUL 4- E RAY A DA LI Kar tal te pe Mah. Þük ran Çift li ði Sok. Ka nat Si te si B/3 Blok D: 18 Ba kýr köy/ ÝS TAN BUL 5- FE RÝT A DA LI 5 Tel siz Mah. Ra uf Denk taþ Cad. No: 19/1 Zey tin bur nu/ ÝS TAN BUL Da va cý Er dal A da lý ta ra fýn dan Da va lý E ray A da lý ve ar ka daþ la rý a ley hi ne a çý lan Ka - das tro Tes pi ti ne Ý ti raz da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Er zin can Ý li, Ke mah Ýl çe si, Ke rer Kö yü, 112 a da 9 par sel, ay ný köy 113 a da 5 par sel, ay ný köy 126 a da 3 par sel ay ný köy 173 a da 1 par sel, ay ný köy 182 a da 4 par sel, ay ný köy 185 a da 4 par sel, ay ný köy 185 a da 50 par sel sa yý lý ta þýn maz la rýn da va lý lar Ner min A - DA LI a dý na tes pit gö ren 1/24 pa yý nýn, Fe rit A DA LI a dý na tes pit gö ren 1/24 pa yýnýn, E - ray A DA LI ad ýna tes pit gö ren 1/24 pa yý nýn ve Mu hit tin Ke rem A DA LI a dý na tes pit gö - ren 1/24 pa yý nýn AY RI AY RI ÝP TA LÝ Ý LE Er zin can Ý li, Ke mah Ýl çe si, Ke rer Kö yü, 112 a da 9 par sel, ay ný köy 113 a da 5 par sel, ay ný köy 126 a da 3 par sel, ay ný köy 173 a da 1 par sel, ay ný köy 182 a da 4 par sel, ay ný köy 185 a da 4 par sel, ay ný köy 185 a da 50 par sel sa yý lý ta þýn maz la rýn da va lý lar a dý na ka yýt lý top lam 4/24 pa yý nýn TC: T.C. Kim - lik nu ma ra lý Mu hit tin ve Pem be oð lu, Er zin can Ý li, Ke mah Ýl çe si Ke rer Kö yü Cilt No: 71 Ha ne No: 24 nü fu sa ka yýt lý Ke mah d.lu Da va cý ER DAL A DA LI a dý na TES PÝT VE TES CÝ LÝ NE ka rar ve ril di ði, Da va cý ve ki li nin 01/09/2010 ta rih li tav zih di lek çe si ne is ti na den 1. A ra ka rar da Er - zin can i li Ke mah Ýl çe si Ke rer Kö yü 185 a da 38 par se lin ya zýl ma sý ge re kir ken seh ven 185 a da 4 par sel o la rak ya zýl dý ðý, 13/10/2010 ta ri hin de tav zih þer hi i le seh ven ya zý lan Er zin can i li Ke mah Ýl çe si Ke rer Kö yü 185 a da 4 par se lin 185 a da 38 par sel þek lin de dü zel til me si ne ka rar ve ril di ði, Da va cý nýn da va lý lar a ley hi ne a çýl mýþ ka das tro tes pi ti ne i ti raz da va sýn da ka rar ve ril miþ o lup, iþ bu tav zih þerh li ge rek çe li ka rar i lan o lun du ðun dan i ti ba ren teb lið e dil miþ sa yý lýp 15 gün i çin de Ýl gi li Hu kuk Da i re si Baþ kan lý ðý nez din de tem yiz e dil me di ði tak dir de ka rarýn ke sin le þe ce ði da va lý E RAY A DA LI ya i la nen teb lið o lu nur. 08/11/ B: Ý la nýn de va mý 15. say fa da

15 YE NÝ AS YA / 25 A RA LIK 2010 CUMARTESÝ Ý LAN 15 T. C. BAT MAN 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ NDEN Ý LAN E sas no: 2009/422 Da va cý TE DAÞ Ge nel Mü dür lü ðü ve ki li ta ra fýn dan da va lý Sü ley man Tunç ve ar ka - daþ la rý a ley hi ne mah ke me miz de aç mýþ ol du ðu Ka mu laþ týr ma Be de li nin Tes pi ti ve Tes cil da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da ve ri len 24/09/2010 ta rih ve 2010/554 sa yý lý ka rar i le da va ya ko nu Bat man i li Ak ça Kö yü 757 no lu par se lin ka mu - laþ týr ma be de li nin TL o la rak tes pi ti ne, Fen bi lir ki þi si A ziz ÇA LI ta ra fýn dan dü zen le nen 16/04/2010 ta rih li ra por ve kro ki de ki Ak ça Kö yü 757 no lu par sel de Kýr mý zý i le gös te ri len 1.746,07 m 2 lik kýs mýn ir ti fak hak ký o la rak, B i le gös te ri len 8.87 m 2 lik kýs mýn mül ki yet hak ký o la rak da va cý ku rum a dý na ta pu ya ka yýt ve tes ci li ne, Tes cil a çý - sýn dan ke sin, be del a çý sýn dan ka ra rýn ta raf la ra teb li ðin den i ti ba ren 15 gün i çin de Yar - gý tay tem yiz yo lu a çýk ol mak ü ze re ka rar ve ril miþ tir. An cak, da va lý lar dan Sü ley man Tunç, Yu suf Al tun, Or han Tunç, Zem ze me Se vim, Ö mer Al tun, Ýz zet tin Bas kýn, Meh di Kap lan, Ab dul ka dir Fý rat ve Ab dur rah man Fý rat a dý na çý ka rý lan teb li ga týn bi la teb lið i a de e dil di ði, za bý ta ma ri fe tiy le ya pý lan a raþ týr - ma da a dý ge çe nin ad re si tes pit e di le me di ðin den i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ, bu ka rar da va cý ve ki li ta ra fýn dan tem yiz e dil miþ tir. Ýþ bu i la nýn ne þir ta ri hin den i ti ba ren 15 gün i çe ri sin de yu ka rý da ad la rý ya zý lý bu lu nan da va lý lar tem yiz yo lu na baþ vur ma la rý, ak si tak dir de iþ bu i la nýn teb lið ye ri ne geç mek ü ze re ke sin le þe ce ði, ka rar ve tem yiz di lek çe si ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 10/11/ B: T. C. TAR SUS 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO : 2008/ 180 Da va cý Çev re ve Or man Ba kan lý ðý na i za fe ten DSÝ Ge nel Mü dür lü ðü VI.Böl ge Mü dür lü ðü ve ki li ta ra fýn dan ve ri len di lek çe i le da va lý lar Mus ta fa Us lu ve ar ka daþ la rý a ley hi ne mah ke - me mi ze a çý lan da va cý i da re ta ra fýn dan ka mu laþ tý rý lan Mer sin i li, Tar sus il çe si Kar gý lý kö yü 276 ( if ra zen 1527 ve 1529 ) par sel no lu ta þýn ma zýn ka mu laþ tý rý lan kýs mý nýn Ta pu Kay dý nýn ip ta li i le Ma li ye Ha zi ne si a dý na Tes ci li da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma la rý sý ra sýn da ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce; Tüm a ra ma la ra rað men ad res le ri tes pit e di le me yen ve bu gü ne ka dar ad la rý na da ve ti ye teb lið e di le me yen da va lý lar Han ne No le Ti mür len ga ve Ya se min Ti mür len ga (Ben gi)' nin mah ke me miz de iþ bu da va nýn du ruþ ma gü nü o lan 18/01/2011 gü nü sa at: ' da mah - ke me miz du ruþ ma sa lo nun da biz zat ha zýr bu lun ma la rý ve ya ken di le ri ni bir ve kil le tem sil et tir me le ri, du ruþ ma ya gel me dik le ri ve ken di le ri ni da va da bir ve kil le tem sil et tir me dik le ri tak dir de yar gý la ma nýn yok luk la rýn da ya pý la rak ka rar ve ri le ce ði hu sus la rý HUMK. 213 ve 337. mad de le ri u ya rýn ca da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb - lið o lu nur. 26/11/ B: Dos ya No: 2010/13439 Ý po tek Borç lu su: Ga zi os man pa þa Be le di ye Baþ kan lý ðý Av. A ri fe A ða oð lu Ý po tek A la cak lý sý: Yakup Gözükara sel sa yý lý ta þýn maz ü ze rin de ki ta rih ve 3247 yev mi ye i le (es ki TL.sý) i - po te ðin kal dý rýl ma sý i çin ya pý lan ic ra ta ki bin de i po tek a la cak lý sý nýn ta pu kay dýn da ad re si mev cut ol ma dý ðý gi bi i po tek borç lu su ta ra fýn dan da bi lin me di ðin den i po tek borç lu su ta - ra fýn dan i po tek bor cu (es ki TL.sý) dos ya mý za ya tý rýl mýþ týr. Bu müd det i çe ri sin de gel me di ði niz tak tir de Ýc ra Mah ke me si Ha kim li ðin ce i po tek kay dý - nýn ter ki ni ne ka rar ve ri le ce ði hu su su i la nen ih tar ve teb lið o lu nur B: T. C. TAR SUS 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/556 E SAS. 29/11/2010 Da va cý Çev re ve Or man Ba kan lý ðý na i za fe ten Dev let Su Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðü ve ki - li Av. Hi ca zi De ve li ta ra fýn dan ve ri len di lek çe i le Da va lý lar Ah met Ak tu Mi ras çý la rý: 1- ÜM MÜ GÜL SÜM BO LAT, 2- CEN NET AK TU, 3- MER YEM MEN TE ÞOÐ LU, 4- MEH MET AK TU, 5- VEY SEL AK TU, 6- FER DA NE KE LEÞ a ley hi ne; mül ki ye ti da va lý la ra a it o lan Mer sin i li Tar sus il çe si Bü yük kö se bal cý kö yü 708 no lu par se lin ka mu laþ tý rýl ma sý na ka - rar ve ri len 1.121,00 m 2 lik kýs mý nýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ka mu laþ tý rý lan kýs mýn da va lý lar a dý na o lan ta pu kay dý nýn ip ta li i le Ma li ye Ha zi ne si a dý na Tes ci li ta lep e dil miþ ol mak la; Mer sin i li Tar sus il çe si Bü yük kö se bal cý kö yü 708 par sel de 1.121,00 m 2 lik kýs mýn Da - va cý Çev re ve Or man Ba kan lý ðý na i za fe ten Dev let Su Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn - dan ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve ta pu ip ta li ve tes cil da va sý a çýl dý ðýn dan bu teb - li ga týn teb lið ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çin de i da ri yar gý da ip tal, ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zelt me da va sý a ça bi le ce ði, a çý la cak da va lar da hu su me tin Da va cý Çev re ve Or man Ba kan lý ðý na i za fe ten Dev let Su Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðü a ley hi ne yö - nel til me si ge re ke ce ði, 30 gün i çin de i da ri yar gý da ip tal da va sý a çýl dý ðý ný ve yü rüt me yi dur dur ma ka ra rý a lýn dý ðý bel ge len di ril me di ði tak dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin - le þe ce ði, mah ke me miz ce tes pit e di le cek be del ü ze rin den bu par sel de 1.121,00 m 2 lik kýs mýn Ma li ye Ha zi ne si a dý na ta pu da tes cil e di le ce ði, mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li nin da va lý lar a dý na T.C Zi ra at Ban ka sý Tar sus Mer kez Þu be Mü - dür lü ðü ne ya tý rý la ca ðý, ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil di ril - me si hu su su i la nen teb lið o lu nur. DU RUÞ MA GÜ NÜ: 18/01/2011 SA AT: B: Dos ya No: 2010/13441 Ý po tek Borç lu su: Ga zi os man pa þa Be le di ye Baþ kan lý ðý Av. A ri fe A ða oð lu Ý po tek A la cak lý sý: Gülsüm Gözükara sel sa yý lý ta þýn maz ü ze rin de ki ta rih ve 3247 yev mi ye i le (es ki TL.sý) i po te ðin kal dý rýl ma sý i çin ya pý lan ic ra ta ki bin de i po tek a la cak lý sý nýn ta pu kay dýn da ad re si mev cut ol ma dý ðý gi bi i po tek borç lu su ta ra fýn dan da bi lin me di ðin den i po tek borç lu su ta - ra fýn dan i po tek bor cu (es ki TL.sý)dos ya mý za ya tý rýl mýþ týr. Bu müd det i çe ri sin de gel me di ði niz tak tir de Ýc ra Mah ke me si Ha kim li ðin ce i po tek kay - dý nýn ter ki ni ne ka rar ve ri le ce ði hu su su i la nen ih tar ve teb lið o lu nur B: ÝZ MÝR 6. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E sas No : 2010/428 Ka rar No: 2010/484 Da va cý/da va cý lar ÞÜK RAN KA RA i le da va lý/da va lý lar NÜ FUS MÜ DÜR LÜ ÐÜ a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o lan Nü fus (Ad Ve So ya dý Dü zel til me si Ýs tem li) da va sý ne - de niy le; Da vanýn ka bu lü i le Ýz mir i li, Ö de miþ il çe si, Ha cý ha san kö yü, CN: 70, HN: 25, BSN: TC no da ka yýt lý Fey zi ve Me di ha ký zý Tor ba lý do ðum lu Þük ran Ka ra'nýn ÞÜK RAN o lan a dý nýn E DA o la rak DE ÐÝÞ TÝ RÝL ME SÝ NE, Da ir ve ri len ta rih li ka ra rýn TMK.nun 27. mad. ge re ðin ce 1 yýl i çin de i ti ra zý ka bil ol mak ü ze re ga ze te de i lan o lu nur. B: Ý la nýn de va mý 16. say fa da

16 16 YE NÝ AS YA / 25 A RA LIK 2010 CUMARTESÝ Ý LAN Dos ya No: 2010/13436 Ý po tek Borç lu su : Ga zi os man pa þa Be le di ye Baþ kan lý ðý Av. A ri fe A ða oð lu Ý po tek A la cak lý sý: Gül süm Gö zü ka ra sel sa yý lý ta þýn maz ü ze rin de ki ta rih ve 3247 yev mi ye i le (es ki TL.sý) i - po te ðin kal dý rýl ma sý i çin ya pý lan ic ra ta ki bin de i po tek a la cak lý sý nýn ta pu kay dýn da ad re si mev cut ol ma dý ðý gi bi i po tek borç lu su ta ra fýn dan da bi lin me di ðin den i po tek borç lu su ta - ra fýn dan i po tek bor cu (es ki TL.sý )dos ya mý za ya tý rýl mýþ týr. Bu müd det i çe ri sin de gel me di ði niz tak tir de Ýc ra Mah ke me si Ha kim li ðin ce i po tek kay dý - nýn ter ki ni ne ka rar ve ri le ce ði hu su su i la nen ih tar ve teb lið o lu nur B: T.C. GA ZÝ OS MAN PA ÞA 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Dos ya No: 2010/13437 Ý po tek Borç lu su : Ga zi os man pa þa Be le di ye Baþ kan lý ðý Av. A ri fe A ða oð lu Ý po tek A la cak lý sý: Hatice Gözükara sel sa yý lý ta þýn maz ü ze rin de ki ta rih ve 3247 yev mi ye i le (es ki TL.sý) i po te ðin kal dý rýl ma sý i çin ya pý lan ic ra ta ki bin de i po tek a la cak lý sý nýn ta pu kay dýn da ad re si mev cut ol ma dý ðý gi bi i po tek borç lu su ta ra fýn dan da bi lin me di ðin den i po tek borç lu su ta - ra fýn dan i po tek bor cu (es ki TL.sý )dos ya mý za ya tý rýl mýþ týr. Bu müd det i çe ri sin de gel me di ði niz tak tir de Ýc ra Mah ke me si Ha kim li ðin ce i po tek kay dý - nýn ter ki ni ne ka rar ve ri le ce ði hu su su i la nen ih tar ve teb lið o lu nur B: Dos ya No: 2010/13440 Ý po tek Borç lu su: Ga zi os man pa þa Be le di ye Baþ kan lý ðý Av. A ri fe A ða oð lu Ý po tek A la cak lý sý: Süleyman Akkalkan sel sa yý lý ta þýn maz ü ze rin de ki ta rih ve 3247 yev mi ye i le 7,500,000 (es ki TL.sý) i po te ðin kal dý rýl ma sý i çin ya pý lan ic ra ta ki bin de i po tek a la cak lý sý nýn ta pu kay dýn da ad re si mev cut ol ma dý ðý gi bi i po tek borç lu su ta ra fýn dan da bi lin me di ðin den i po tek borç lu su ta - ra fýn dan i po tek bor cu (es ki TL.sý) dos ya mý za ya tý rýl mýþ týr. Bu müd det i çe ri sin de gel me di ði niz tak tir de Ýc ra Mah ke me si Ha kim li ðin ce i po tek kay dý - nýn ter ki ni ne ka rar ve ri le ce ði hu su su i la nen ih tar ve teb lið o lu nur B: T. C. TUZ LA ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Men ku lün A çýk Ar týr ma Ý LA NI 2010/4152 Tal. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý - þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 13/01/2011 sa at a ra sýn da Mer kez o to par ký D 100 Ka ra yo lu ü ze ri no: 36-Pa - þa bah çe ya ný- TUZ LA ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 18/01/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr - ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV dam ga res mi nin a lý cý ya a it o la ca ðý, tel la li ye ve ay nýn dan do ðan ver gi bor cu nun sa týþ be - de lin den ö de ne ce ði ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ha le ye ka tý la cak lar dan tah min e di len kýy me tin % 20'si ka dar te mi nat a lý na cak týr.) Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) ,00 1 a det 34 TL 4146 Pla ka lý 2008 mo del Volk wa gen Caddy mar ka be yaz renk li kam yo net, sað ar ka ça mur luk ve step ne al tý vu ruk a nah ta rý ve ruh sa tý yok. SA TIÞ SA A TÝ: ,00 1 adet 34 EV 0086 Plakalý 2007 model, Volkswagen marka Caddy Combi 1.9 TDÝ Kamyonet, Motor no: BJB Þasi no: WV2ZZZ2KZ7X081136, 105 BG, muhtelif yerlerinde çizikler mevcut, anahtar ve ruhsatý yok SATIÞ SAATÝ: B: E SAS NO : 2004/373 KA RAR NO : 2010/142 T.C. HA TAY 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN Da va cý TE DAÞ ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar Sü ley man Öz de mir ve ar ka daþ la rý a ley hi ne a çý - lan Ka mu laþ týr ma Be del Tes pi ti ve Tes cil da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sý so nun da da va nýn ka bu lü ne, Or han lý kö yü 162 par sel sa yý lý m 2 yü zöl çü mün de ki ta þýn maz da m 2 yü zöl çü mün de ki kýs mýn da da va cý i da re a dý na ir ti fak hak ký te si si ne, ta pu ya ka yýt ve tes ci - li ne, Ka mu laþ týr ma Be de li nin ,64-TL o la rak tes pi ti ne, dos ya ya blo ke e di len bu be de - lin pay la rý o ra nýn da da va lý la ra ö den me si ne ka rar ve ril miþ tir. Tüm a ra ma la ra rað men ad re si tes pit e di le me yen da va lý A saf Dap lan (Ha vaþ ve Ga sun oð - lu) yö nün den i la nen teb li gat ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ o lup, mah ke me miz i la mý nýn son i lan ta ri hin den 15 gün son ra teb lið e dil miþ sa yýl mak ü ze re Teb li gat Ya sa sý nýn 28, 29, 30, 31 ve de - va mý mad de le ri nin il gi li hü küm le ri ge re ðin ce Ý LA NEN teb lið o lu nur. 09/12/ B: SA LÝH LÝ 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO : 2010/600 KA RAR NO : 2010/635 DA VA CI : HA SAN SA RI YAT DA VA LI : SA LÝH LÝ NÜ FUS MÜ DÜR LÜ ÐÜ DA VA : Nü fus (Ad Ve So ya dý Dü zel til me si Ýs tem li) DA VA TA RÝ HÝ : 23/08/2010 KA RAR TA RÝ HÝ: 27/10/2010 Da va cý HA SAN SA RI YAT'ýn mah ke me miz de aç mýþ ol du ðu Nü fus (Ad Ve So ya dý Dü - zel til me si Ýs tem li) da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; Ma ni sa i li, Sa lih li il çe si, Ga zi ler mh. cilt 19, ha ne 85 de nü fu sa ka yýt lý Mu rat ve Fa di me oð lu 27/06/1989 d.lu TC kim lik no: o lan HA SAN SA RI YAT'ýn nü fus ka yýt - la rýn da yer a lan "Ha san" a dý na "Po lat" a dý nýn ek len me si su re tiy le "Ha san Po lat" o la rak DÜ ZEL TÝ LE REK nü fus ka yýt la rý na TES CÝ LÝ NE, ka rar ve ril miþ tir, i lan o lu nur. 24/11/ B: Ý la nýn de va mý 17. say fa da

17 YE NÝ AS YA / 25 A RA LIK 2010 CUMARTESÝ Ý LAN 17 T.C. AN KA RA 11. SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN ESAS NO: 2008/2455 E sas Da va cý E go Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan da va lý Sü ley man Ay dýn ve ar ka daþ la rý a ley hi ne a çý lan A la cak da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma so nun da: Mah ke me miz ce da va lý Sü ley man Ay dýn da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý - la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ - ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 07/02/2011 gü nü sa at: 09:40'da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. KA DI KÖY 1. A Ý LE MAH KE ME SÝN DEN / BAÞ KAN LI ÐIN DAN Ý LAN E SAS NO: 2010/669 E sas. DA VA LI: SE HER AK SU Ký la vuz Ça yý rý. Üç Kar deþ ler Sok. De niz Ap. No: 1 K: 4 Bos tan cý Ka dý köy/ ÝS TAN BUL Da va cý/da va cý lar ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Bo þan ma (Ev li lik Bir li ði nin Te me lin den Sar sýl ma sý Ne de ni Ý le Bo þan ma (Çe kiþ me li)) da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da ve - ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad - res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 10/03/2011 gü nü sa at: de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: Sinop Ýli, Saraydüzü Ýlçesi, Aþaðýdarýçay köyü sýnýrlarý içinde bulunan taþýnmazlara Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu tarafýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili davasý açýlmýþ olmasý nedeniyle, teblið tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasýný kamulaþtýrmayý yapan Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'na karþý açabileceðiniz, idari yargýda dava açtýðýnýzý ve yürütmeyi durdurmasý kararý aldýðýnýzý belgeleyemediðiniz takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði, mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli üzerinden Hazine adýna tescil edileceði, mahkemece kararlaþtýrýlacak kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Ziraat Bankasý Boyabat Þubesine yatýrýlacaðý ve taþýnmaz malýn deðeri ve dava ile ilgili delillerinizi teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeniz, aksi takdirde yargýlamanýn yokluðunuzda devam edeceði ve karar verileceði ÝHTAREN ÝLAN olunur. B: T.C. KAR TAL 3. ÝÞ MAH KE ME SÝN DEN / BAÞ KAN LI ÐIN DAN Ý LAN E SAS NO : 2008/318 E sas DA VA LI : KA DÝR ÖN VER Bi ga Ýl çe si Ka ra bi ga Bel de si Ý yi de lik Mev ki i Kar bi Ba lýk Lo kan ta sý Bi ga/ ÇA NAK KA LE Da vacý SGK ve ki li ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan A la cak da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr - ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 03/02/2011 gü nü sa at: 10:30 da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. ÞÝÞLÝ 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ E sas No: 2010/700 Da va cý Kez ban Nur Tun cer in nü fus ta Kez ban Nur o lan is mi nin NUR o la - rak de ðiþ ti ril me si ne 26/11/2010 ta ri hin de ka - rar ve ril di ði i lan o lu nur. 22/12/ B: B: T. C. ARDAHAN 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LANDIR T.C. ÝS CE HÝ SAR SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN ÝLAN E SAS NO : 2008/61 E sas DA VA LI LAR : 1 - NAZ MÝ YE AÞ KIN ve di ðer le ri DA VA CI : KA DÝR ÇE LEN Da va lý Ra ma zan Ký lý çars lan; Da va cý ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Or tak lý ðýn Gi de ril - me si da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Ta ra fý ný za teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma - sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 31/01/2011 gü nü sa at: 09:10 da du ruþ - ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su ve du ruþ ma gü - nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: Yu ka rý da mah ke me, E sas no A dý so ya dý, Köy/Ma hal le, A da, Par sel ya zý lý bu lu nan da va dos ya la rýn da i sim le ri ge çen da va lý la rýn ad res le rin de bu lu na ma dýk la rý yar gý la ma a þa ma sýn da da i la nen teb li gat ya pýl dý ðý an la þýl dý ðýn dan mah ke me ka ra rý da va cý ve ki li ta ra fýn dan tem yiz e dil mek le, 14. H.D. Baþ kan lý ðý nýn ta rih 2010/ 7733 E sas, 2010/9052 sa yý lý i la mý i le çe kiþ me ko nu su 131 a da 7 par sel sa yý lý ta þýn maz ta ri hin de ka das tro ne de ni i le da va lý la rýn mu ri si a dý na ka yýt lý dýr, da va cý ta þýn ma zýn ka dim mer'a ol du ðu id da sý i le ta ri hin de dava aç mýþ týr. Da va nýn a çýl dý ðý ta rih i ti ba ri i le 10 yýl lýk hak dü þü rü cü sü re geç miþ tir, bu ne den le Mah ke me ce 121 a da 7 par sel sa yý lý ta þýn ma za yö ne lik is te min, ta - þýn ma zýn tes ci li i le da va ta ri hi a ra sýn da 10 yýl lýk hak dü þür ücü sü re nin geç ti ði ge rek çe si i le red di ye ri ne, ta þýn ma zýn mer'a ol ma dý ðý ge rek çe si i le red di doð ru gö rül me miþ i se de, so nu cu i ti ba ri i le doð ru bu lun du ðun dan, HUMK'nun 438/ IX mad de si u ya rýn ca hük mün dü zel til miþ bu þek li i le o nan ma sý na ka rar ve ril mek le, YAR GI TAY Ý LA MI NIN ga ze te de ya yým lan dý ðý ta - rih ten i ti ba ren 15 gün son ra teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý ve 15 gün i çe ri sin de ka nun yo lu na baþ vu rul ma dý ðý tak dir de dos ya la rýn ke sin le þe ce ði, hu su su i lan o lu nur B: B: ÇÝ ÇEK DA ÐI AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ (A Ý LE MAH KE ME SÝ SI FA TIY LA) Ý LAN E SAS NO : 2010/21 KA RAR NO : 2010/147 Da va cý DU RAN AK BA BA ta ra fýn dan da va lý DÝ LAN AK BA BA a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Bo þan ma (Ev li lik Bir li ði nin Te me lin den Sar sýl ma sý Ne de ni Ý le Bo - þan ma (Çe kiþ me li)) da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; HÜ KÜM: Da va nýn KA BU LÜ i le, Yoz gat Ý li Yer köy Ýl çe si Ka ra os ma - noð lu Kö yü CN: 30, Ha ne No: 32 BSN: 140 da nü fu sa ka yýt - lý Mus ta fa ve Dön dü den ol ma Yer köy do ðum lu DU RAN AK BA BA i le yi ne ay ný yer BSN: 179 da nü fu sa ka - yýt lý A li ve Zer ga dan ol ma Bo zo va do ðum lu DÝ LAN AK BA BA nýn Türk Me de ni Ka nu nun 166/1 Mad de si ge re ðin ce BO ÞAN MA LA RI NA ka rar ve ril miþ o lup, Teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 14/12/ B: T.C. KEL KÝT AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/113 Da va cý Gü müþ gö ze Be le di ye Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan da va lý Meh met Kal kan a ley hi ne a çý lan Ka mu laþ týr ma (Ta þýn ma zýn Tes ci li Ýs tem li) da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Da va lý; Gü müþ ha ne i li, Kel kit il çe si, Gü müþ gö ze kö yü nü - fu su na ka yýt lý MEH MET KAL KAN ýn teb li ga ta ya rar a çýk ad - res le ri mah ke me miz ce ya pý lan tüm a ra ma la ra rað men tes - pit e di le me di ðin den da va lý a dý na teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril - miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 31/01/2011 gü nü sa at: 10:00 da du ruþ - ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu - ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du - ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T.C. KAR TAL 1. SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/75 E sas KA RAR NO: 2010/940 Mah ke me mi zin yu ka rý - da dos ya ve ka rar nu ma - ra sý ya zý lý ka ra rýy la, Yoz gat i li, Ay dýn cýk il çe si, Dan lý dað mah/köy nü fu - su na ka yýt lý Ü nal ve Ka va oð lu, 1992 do ðum lu BE - KÝR ÇE TÝN ha cir al tý na a lý - na rak, ken di si ne ay ný ha - ne de nü fu sa ka yýt lý Ha cý - be kir ve Þe ri fe den ol ma, 1955 do ðum lu Ü NAL ÇE - TÝN in VE LA YE TÝ AL TI NA A LIN MIÞ TIR Ý lan o lu nur. 21/12/ B: T.C. KAR TAL 1. SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO : 2010/441 E sas KA RAR NO: 2010/1374 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka ra rýy la, Ýs tan bul i li. Üs kü dar il çe si, Ah me di ye Ma hal le si nü fu su na ka yýt lý Me lih ve Ul vi ye den ol ma, 1968 do ðum lu SE NA TER TE - MÝZ ha cir al tý na a lý na rak, ken di si ne ay ný ha ne de nü fu - sa ka yýt lý Meh met Rem zi ve Ay þe den ol ma, 1932 do ðum - lu UL VÝ YE TER TE MÝZ in VE - LA YE TÝ AL TI NA A LIN MIÞ TIR. Ý lan o lu nur. 22/12/ B: T.C. KAR TAL 1. SULH HU KUK MAH KE ME SÝ Ý LAN 09/12/2010 Sa yý: 2010/528 E sas Mah ke me mi zin 23/11/2010 Ta rih 2010/528 E sas 2010/1322 Ka rar sa yý lý ka ra rý i - le Ýs tan bul i li, Ka dý köy il çe si, Os ma na ða Ma hal le si nü fu su - na ka yýt lý Me tin ve Gül de - ren den ol ma 1981 do ðum lu Ý - NANÇ MU RAT O NAT ký sýt la - na rak, ken di si nin An ne si GÜL - DE REN O NAT ýn VE LA YE TÝ AL TI NA KO NUL MA SI NA da ir ka rar ve ril di ði, Ý lan o lu nur. B: 87014

18 SiyahMaviKýrmýzýSarý 18 YE NÝ AS YA / 25 ARALIK 2010 CUMARTESÝ SPOR ARA TRANSFERÝN GÖZDESÝ F.BAHÇE'DE YEDEK KULÜBESÝNDE KURTULAMAYAN GOLCÜ FUTBOLCU GÖKHAN ÜNAL'A BUR- SASPOR, ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE VE KONYASPOR TRANSFER TEKLÝFÝNDE BULUNDU. G.Saray Türk Telekom Arena gün sayýyor GALATASARAY'IN ligin ikinci yarýsýnda maçlarýný yapacaðý Türk Telekom Arena'da çalýþmalar sürüyor. Galatasaray Kulübü'nden yapýlan açýklamada, yapýmýnda sona yaklaþýlan Türk Telekom Arena'da çalýþmalarýn büyük bir hýzla devam ettiði bildirildi. Açýklamada, stadýn çatý ana kiriþlerinin üzerine yerleþtirilecek iki adet skorboardun montaj çalýþmalarýna devam edildiði kaydedildi. Tribünlerde taraftar koltuklarýnýn montajý tamamlanýrken, VIP koltuklarýnda da sona gelindi. Ayný zamanda tribün merdivenlerine sarý renkli bantlar çekilerek stat içerisinde sarý ve kýrmýzý renkler bir arada kullanýlacak. Bu arada yedek kulübelerindeki ýsýtmalý koltuklarýn montajýnýn da bitmek üzere olduðu açýklandý. ÇÝMLER ÝÇÝN YAPAY GÜNEÞ SÝSTEMÝ GELDÝ Arena sistemiyle tasarlanan stadýn çatý boþluðunun az olmasý, çimlerin günün her saatinde güneþ ýþýðýný net bir þekilde almasýný engellediðinden yurt dýþýndan getirilen yapay güneþ sistemleri kullanýlarak çimin fotosentez yapmasý ve kalitesinin korumasý saðlanacak. Altyapýsý daha önce döþenmiþ localarda üst kaplama ve boya iþlemleri bitirilerek mobilyalarýn montajlanmasýna baþlandý. Loca önlerine yerleþtirilecek koltuklarla birlikte localar tamamlanacak. Oyuncularýn kullanacaðý soyunma odalarý ise iki farklý renkte tasarlandý. Tavan kaplamalarý dýþýnda büyük bölümü tamamlanan misafir takým soyunma odasý ve koridorlarý nötr olan gri tonlarda, Galatasaray futbol takýmýnýn odasý da kýrmýzý renkte ve koridorlarý da gücü temsil eden sarý renkte tasarlandý. STAT ÇEVRESÝNDE ÇALIÞMALAR SÜRÜYOR Kulüpten yapýlan açýklamada, son olarak þu bilgilere yer verildi: ''Stat dýþýnda da çalýþmalar yoðunlaþýyor. Aslanlý Yol'u metro çýkýþýna baðlayan bölümde ve Aslanlý Yol'un statla buluþan noktasýnda imalatlar devam ediyor. Çevre yollarýnda her geçen gün ilerleme kaydediliyor. TEM ile stadý baðlayan yolda çalýþmalar bitmiþ durumda. Bununla birlikte Cendere yolu ile stat arasýndaki baðlantý tamamlanýrken, asfaltlama ve kavþak çalýþmalarý da devam ediyor.'' Trabzonspor'dan transfer edildikten sonra Fenerbahçe'de oynama fýrsatý bulamadýðý için yedek kulübesine mahkum edilen Gökhan Ünal'ýn ara transferde ancak takas yolu ile transferine sýcak bakýldýðý ileri sürüldü. Kon yas por Baþ ka ný Ba - hat tin Ka ra pý nar, "Fe- ner bah çe'den Gök han Ü nal, Ga la ta sa ray'dan Ser dar Öz kan ve A li Tu - ran i le Be þik taþ'tan Fa - tih Tek ke'yi trans fer et - mek is ti yo ruz" de di. FUTBOLDA a ra trans fe re gün ler ka - la Fe ner bah çe'de ye dek ku lü me si ne mah kum e di len gol cü fut bol cu Gök han Ü nal'a bir çok ku lüp ten trans fer tek li fi ya ðý yor. Bur sas por Tek nik Di rek tö rü Er tuð rul Sað lam, es ki öð ren ci si o lan Gök han Ü nal'ýn li gin i kin ci ya rý sýn da mut la ka kad - ro sun da gör mek is ti yor. Sað lam, bu trans fe rin ger çek leþ me si i çin ku lüp yö ne ti ci le ri ne ýs rar lý ta le bi ni di le ge - tir di. Yi ne Sü per Li gin ba þa rý lý e kip - le rin den Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le - di yes por Baþ ka ný Gök sel Gü müþ - dað haf ta i çin de Fe ner bah çe Ku lü - bü Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým'ý a ra ya rak Gök han Ü nal'a ta lip ol duk la rý ný ve bu trans fe rin ger çek leþ me sin de yar dým cý o lun ma sý ný is te di. KON YA'NIN LÝS TE SÝN DE VAR Kon yas por, a ra trans fer dö ne - NBA'DE Am way Cen ter'da San An to ni o Spurs'ü a ðýr la yan Or lan do Ma gic, maç tan ga lip ay rýl - dý ve ra ki bi nin 10 maç lýk ga li bi yet se ri si ne son ver di. Spurs'de Dwight Ho ward 29 sa yý 14 ri ba und i le ''do - ub le do ub le'' ya par ken, o yu na ke - nar dan gi ren JJ Re dick, Gil bert A - re nas ve Ryan An der son sa yý da çift min de Fe ner bah çe'den Gök han Ü - nal, Ga la ta sa ray'dan Ser dar Öz kan ve A li Tu ran i le Be þik taþ'tan Fa tih Tek ke'yi kad ro su na kat mak is ti yor. Kon yas por Ku lü bü Baþ ka ný Ba hat - tin Ka ra pý nar, li gin i kin ci dev re sin - de ta ký mý la yýk ol du ðu nok ta ya ta þý - mak i çin tak vi ye ler ya pa cak la rý ný söy le di. Tek nik di rek tör Zi ya Do - ðan'ýn is te di ði mev ki le re trans fer yap mak i çin ça lýþ ma la rý ný sür dür - dük le ri ni be lir ten Ka ra pý nar, ''Kon - yas por'a ger çek an lam da fay da sað - la ya cak trans fer ler yap mak is ti yo - ruz. Bu ne den le trans fer ça lýþ ma la rý - ný yü rü tür ken in ce e le yip sýk do ku - yo ruz'' de di. Ka ra pý nar, yer li ve ya - ban cý en az 7 o yun cu al ma yý plan la - dýk la rý ný an la ta rak, þun la rý kay det ti: AZÝZ BEYLE GÖRÜÞTÜK ''Fe ner bah çe'den Gök han Ü nal, Ga la ta sa ray'dan Ser dar Öz kan ve A - li Tu ran i le Be þik taþ'tan Fa tih Tek - ke'yi trans fer et mek i çin gi ri þim le ri - miz sü rü yor. Fa tih Tek ke biz den 10 O cak'a ka dar sü re is te di. Ken di si, A - na do lu ta kým la rýn da oy na ma yý dü - þü nür se ilk ter ci hi nin Kon yas por o - la ca ðý ný söy le di. Gök han Ü nal i çin de Ku lüp ler Bir li ði top lan tý sýn da Fe - ner bah çe Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým i le ko nuþ tuk. Gök han'ý ta kas ta dü þü nü - yor lar a ma gö rüþ me le ri miz sü rü yor. Yi ne Ga la ta sa ray lý o yun cu lar i çin de gö rüþ me ler de vam e di yor.'' HÝDAYET'LÝ MAGÝC GALÝP GELDÝ ha ne li ra kam la ra u la þa rak ga li bi ye - te bü yük kat ký sað la dý. Re dick 17, A re nas 14, An der son i se 10 sa yý i le oy na dý. Ma gic'in Türk bas ket bol - cu su Hi da yet Tür koð lu i se ma çý 11 sa yý, 6 a sist, 1 ri ba und i le ta mam la - dý. Ol duk ça yor gun gö zü ken Spurs'de i se Tony Par ker i le Gary Ne al 16'þar sa yý ü ret ti. F.Bahçe Ülker son maçta Cholet Basket'i yendi. F.Bahçeli Preldzic asist yýldýzý oldu BASKETBOL THY Avrupa Ligi'nde sona eren normal sezonda gruplarda 10. ve son hafta maçlarýnda en çok asist yapan oyuncu Fenerbahçe Ülkerli Emir Preldzic oldu. Sarý-lacivertli takýmýn Ýstanbul'da, Fransýz temsilcisi Cholet Basket'i 93-61yendiði maçta 11 asistle oynayan Preldzic, 10. haftanýn en çok sayý pasý veren ismi olarak ön plana çýktý. Preldzic'in ardýndan 10. haftada CSKA Moskovalý Holden, Efes Pilsen maçýnda 10 asistle oynayarak, bu istatistikte 2. sýrada yer aldý. Zalgiris Kaunas'ýn Litvanyalý oyuncusu Paulius Jankunas, maç baþýna 7.80 ribauntla, toplam ribauntta ilk sýrada bulunuyor. Ýspanya takýmý Caja Laboral'ýn Ýtalyan oyuncusu Marcelinho Huertas ise maç baþýna 5.80 asistle, bu istatistikte ilk sýrada yer aldý. Bu arada, Türk takýmlarýndan Efes Pilsen'in Sýrp oyuncusu Igor Rakocevic, sayý krallýðýnda maç baþýna ortalamayla 4, Fenerbahçe Ülkerli Mirsad Türkcan da 6.70 ortalamayla ribauntta 5. sýrada kendisine yer buldu. Kur'âlar 4 Ocak'ta BASKETBOL THY Avrupa Ligi'nde 2. tur (Top 16) kura çekimi 4 Ocak 2011 Salý günü Ýspanya'nýn Barcelona kentinde yapýlacak. Normal sezonda gruplarýný ilk 4 sýrada tamamlayan toplam 16 takýmýn katýlacaðý, Türk ekipleri Fenerbahçe Ülker ile Efes Pilsen'in de yer alacaðý ''Top 16'' kura çekimi TSÝ 14.00'de baþlayacak. Dörderli 4 ayrý grupta oynanacak ''Top 16'' maçlarý 19 Ocak-3 Mart 2011 tarihleri arasýnda yapýlacak. Gruplarýný ilk 2 sýrada tamamlayacak takýmlar çeyrek finalde karþýlaþacak. F.Bahçe'de Diana Taurasi açýklamasý FE NER BAH ÇE Ku lü bü, ba yan bas ket bol ta ký mý o - yun cu su Di a na Ta u ra - si'nin, Tür ki ye Ka dýn lar Bas ket bol Li gi'nde Ýs tan - bul Ü ni ver si te si'ne kar þý yap tý ðý ma çýn ar dýn dan ya pý lan do ping tes ti so nu - cu nun po zi tif çýk tý ðý ný, bu - nun ü ze ri ne ABD'li bas - ket bol cu nun B nu mu ne si - nin de a çýl ma sý ta le bin de bu lun du ðu nu a çýk la dý. Sa - rý-la ci vert li ku lü bün in ter - net si te sin de ya pý lan a çýk - la ma da, B nu mu ne si nin 2 ve ya 4 O cak 2011'de hu - kuk çu lar eþ li ðin de a çý la ca - ðý bil di ril di. Ta u ra si'nin a - vu ka tý nýn ko nuy la il gi li yap tý ðý a çýk la ma da, B nu - mu ne si nin a çýl ma sý nýn ar - dýn dan Ta u ra si'nin her - han gi bir do ping mad de si al ma dý ðý nýn or ta ya çý ka ca - ðý ný, spor cu luk ha ya tý bo - yun ca bu tür mad de ler - den u zak dur du ðu nu kay - det ti ði i fa de e dil di. Po zi tif çý kan ilk test so nu cu nun, spor cu nun giz li lik il ke si hak ký ve bu hak ký ný kul - lan mak is te me si ü ze ri ne du yu rul ma dý ðý, an cak bu id di a nýn ba sýn da yer al dý - ðý be lir til di. SiyahMaviKýrmýzýSarý

19 SiyahMaviKýrmýzýSarý YE NÝ AS YA / 25 ARALIK 2010 CUMARTESÝ SPOR 19 BEÞÝKTAÞ PORTEKÝZ MÝLLÝ TAKIMI GÝBÝ Atletica Madrid'i býrakýp Beþiktaþ'a transfer olan Simao Sabrosa Portekiz Milli Takýmýnýn deðiþmez yýldýzý. PORTEKÝZLÝ o yun cu lar Si ma o Sab ro sa ve Hu - go Al me i da trans fe riy le yi ne fut bol ka mu o yu - nun gün de mi ne o tu ran Be þik taþ'ta ya ban cý fut - bol cu sa yý sý 14'e çýk tý. Se zon ba þýn da ya ban cý o - yun cu lar Gu ti, Qu a res ma ve Hil bert'i a lan, dev - re a ra sýn da da Fer nan des, Si ma o i le Al me i da'yý renk le ri ne ka tan si yah-be yaz lý ta kým da ki ya ban - cý o yun cu sa yý sý söz leþ me si don du ru lan Si vok i - le bir lik te 14 ol du. Si yah-be yaz lý la rýn kad ro sun - da Al me i da, Si ma o, Fer nan des, Gu ti, Fink, Ta - ba ta, Ho los ko, Qu a res ma, Hil bert, Bo bo, Ernst, Fer ra ri, Za po tocny ve Si vok yer a lý yor. POR TE KÝZ LÝ O YUN CU LAR ÇO ÐAL DI Be þik taþ'ta 3 ye ni i sim le bir lik te Por te kiz li o - yun cu sa yý sý art tý. Se zon ba þýn da a lý nan Por te - kiz li yýl dýz Qu a res ma, li gin i kin ci ya rý sýn da va - tan daþ la rý Fer nan des, Si ma o ve Al me i da i le yan ya na oy na ma fýr sa tý bu la cak. Si yah-be yaz lý e ki - bin kad ro sun da þu an 4 Por te kiz li o yun cu nun Valencia'dan transfer edilen Manuel Fernandes Beþiktaþ'ýn orta sahasýný toparlamasý bekleniyor. BE ÞÝK TAÞ'TA YA BAN CI FUT BOL CU SA YI SI 14'E ÇIK TI. SÝ YAH-BE YAZ LI LAR DA YENÝ TRANSFERLER AL ME I - DA, SI MA O VE FER NAN DES'ÝN GE LÝ ÞÝY LE BÝR LÝK TE PORTEKÝZLÝ OYUNCULARIN SAYISI OURASMA ÝLE BÝRLÝKTE 4 OLDU. SÖZ LEÞ ME SÝ DON DU RU LAN SI VOK'UN DA Ý KÝN CÝ YA RI DA OY NA MA SI BEK LE NÝ YOR. ya ný sý ra 3 Al man (Ernst, Fink, Hil bert), 2 Bre - zil ya lý (Ta ba ta, Bo bo), 2 Çek (Si vok, Za po - tocny), 1 Ýs pan yol (Gu ti), 1 Ý tal yan (Fer ra ri), 1 de Slo vak (Ho los ko) o yun cu yer a lý yor. SÝ VOK GE LE CEK, HO LOS KO ''DO NA CAK'' Li gin ilk ya rý sý nýn baþ la rýn da a ðýr bir sa kat lýk ge çi ren ve u zun sü re ta kým dan ay rý ka la ca ðý i - çin söz leþ me si don du ru lan Çek sa vun ma o - yun cu su To mas Si vok'un se zo nun i kin ci ya rý - sýn da for ma giy me si bek le ni yor. Ye ni trans - fer ler le þu an oy na ta bi le ce ði 13 o yun cu ya sa - hip o lan, an cak ya ban cý o yun cu kon ten ja ný ne de niy le sa yý yý a zal ta cak o lan Be þik taþ'ta Si - vok'un gel me siy le bir lik te ya ban cý sa yý sý 14'e çý ka cak. Son dö nem de faz la ya ban cý o yun cu ko nu sun da da sý kýn tý lar ya þa yan ve fut bol cu - la rýn u zun sa kat lýk dö ne min de söz leþ me yi don dur ma yo lu na gi den si yah-be yaz lý ku lüp, Si vok'un gel me siy le yi ne ay ný yön tem le sa yý yý Beþiktaþ'ta transfer olarak Türkiye'de büyük sükse yapan Ricardo Quaresma 3 yeni transferde de katkýda bulundu. a zalt ma yo lu na gi de cek. Ge çen se zon di zin - den a me li yat o lup u zun sü re ay rý ka lan Del ga - do'nun söz leþ me si ni don du ran, bu se zon da Si vok'un ya þa dý ðý sa kat lýk ta ay ný yön te mi uy - gu la yan Be þik taþ yö ne ti mi nin, 3 ay sa ha lar dan u zak ka la cak Fi lip Ho los ko'nun söz leþ me si ni de don dur ma sý bek le ni yor. ZA PO TOCNY, TA BA TA VE FÝNK GÝ DÝ CÝ O yun cu a lý mý nýn ya ný sý ra gi de cek o yun cu - lar ko nu sun da da ku lüp ler le gö rüþ me ha lin de bu lu nan Be þik taþ'ta Fink, Za po tocny ve Ta ba - ta'nýn i sim le ri gi de cek i sim ler a ra sýn da yer a lý - yor. Bu o yun cu lar i çin bir çok ku lüp tek lif te bu lu nur ken, Bu cas por'un 3 fut bol cu nun trans fe ri ne da ha ya kýn ol du ðu öð re nil di. Be - þik taþ'ta ki 14 ya ban cý nýn ya nýn da i ki de Bre zil - ya a sýl lý Türk o yun cu bu lu nu yor. U zun yýl lar - dýr Tür ki ye'de top koþ tu ran Nob re i le A u re li - o'yu Be þik taþ, Türk sta tü sün de oy na tý yor. ALMEÝDA KARTAL'IN YENÝ GOLCÜSÜ Beþiktaþ'ýn Almanya'nýn Werder Bremen kulübünden transfer ettiði Portekiz Milli Takýmýnýn golcüsü Hugo Almedia'nýn güçlü fiziðiyle forvette yaþanan gol sýkýntýsýna büyük katký yapmasý bekleniyor. En çok Guti ve Schuster konuþuldu MEDYA ta kip mer ke zi In ter press'in a raþ týr ma sý - na gö re, se zo nun ilk ya rý sýn da med ya da, en çok Be þik taþ Ku lü bü, si yah-be yaz lý ta ký mýn yýl dýz o - yun cu su Gu ti Her nan dez ve tek nik di rek tör Bernd Schus ter i le il gi li ha ber ler yer al dý. In ter - press, a ðus tos a yýn da baþ la yan fut bol se zo nu nun baþ lan gý cýn dan bu ya na 2 bi ne ya kýn ga ze te ve der gi yi ta ra ya rak spor dün ya sýn da en çok ha ber o lan i sim le ri be lir le di. Be þik taþ'ýn bu yýl Re al Mad rid'den trans fer et ti ði yýl dýz o yun cu su Gu ti Her nan dez, ilk ya rý bo yun ca is mi nin geç ti ði 7 bin 969 ha ber le bi rin ci ol du. Gu ti'yi 7 bin 650 ha ber le Fe ner bah çe li A lex de So u za, 6 bin 709 ha ber le Fe ner bah çe li Em re Be le zoð lu, 5 bin 251 ha ber le Be þik taþ'ýn Por te kiz li o yun cu su Ri car do Qu a res ma, 5 bin 88 ha ber le de Ga la ta sa ray'ýn kap ta ný Ar da Tu ran iz le di. EN ÇOK HABER BE ÞÝK TAÞ OLDU Ku lüp ler sý ra la ma sýn da ilk sý ra yý, 29 bin 151 ha ber le flaþ trans fer ler le gün de me ge len Be þik taþ al dý. Spor To to Sü per Lig'in ilk ya rý sý ný li der ta - mam la yan Trab zons por 25 bin 765 ha ber le i - kin ci, Fe ner bah çe 25 bin 581 ha ber le ü çün cü, Ga la ta sa ray 25 bin 436 ha ber le dör dün cü sý ra da yer al dý. Ge çen se zo nun þam pi yo nu Bur sas por i - se 19 bin 712 ha ber le be þin ci sý ra da kal dý. TEK NÝK DÝ REK TÖR LERDE SCHUSTER ÖNDE Tek nik di rek tör ler sý ra la ma sýn da Be þik taþ'ýn Al man tek nik di rek tö rü Bernd Schus ter, hak - kýn da çý kan 7 bin 642 ha ber le bi rin ci sý ra da yer al dý. Ga la ta sa ray i le se zo nun ilk ya rý sýn da yol la - rý ný a yý ran Frank Rij ka ard 5 bin 659 ha ber le i - kin ci, Trab zons por Tek nik Di rek tö rü Þe nol Gü neþ 5 bin 397 ha ber le ü çün cü, Fe ner bah çe Tek nik Di rek tö rü Ay kut Ko ca man i se 5 bin 357 ha ber le dör dün cü ol du. EN ÇOK ÝS MÝ GE ÇEN BAÞ KAN ADNAN POLAT Ga la ta sa ray Baþ ka ný Ad nan Po lat, se zo nun ilk ya rý sýn da en çok ha ber de is mi ge çen ku lüp baþ - ka ný ol du. Ý kin ci sý ra yý lig li de ri Trab zons por'un ku lüp baþ ka ný Sad ri Þe ner 2 bin 188 ha ber le; ü - çün cü sý ra yý Fe ner bah çe Ku lü bü Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým 2 bin 153 ha ber le al dý. Be þik taþ Ku lü bü Baþ ka ný Yýl dý rým De mi rö ren i se bin 550 ha ber le dör dün cü sý ra da yer al dý. Dünya Þampiyonu Fenerbahçe Acýbadem'e ödül verilecek VO LEY BOL Fe de ras yo nu Baþ ka ný E rol Ü nal Ka ra bý - yýk, Ka tar'ýn baþ ken ti Do - ha'da ger çek leþ ti ri len Ku - lüp le ra ra sý Dün ya Vo ley - bol Þam pi yo na sý'nda þam - pi yon o lan Fe ner bah çe A - cý ba dem ta ký mý na ö dül ve re cek.ka ra bý yýk'ýn, or ga - ni zas yon da Tür ki ye'ye þam pi yon lu ðu ge ti ren Fe - ner bah çe A cý ba dem ta ký - mý ný ö dül len di re ce ði bil di - ril di. Ka ra bý yýk, A ro ma Ba - yan lar Vo ley bol Bi rin ci Li - gi'nde bu gün sa at 18.30'da Bur han Fe lek Vo ley bol Sa - lo nu'nda Va kýf bank Gü neþ Si gor ta Türk Te le kom Fe - ner bah çe A cý ba dem ma çý ön ce si sa rý la ci vert li e ki be ö dü lü nü ve re cek. Milletvekilleri engeliler için otomobille yarýþacak TÜR KÝ YE Bü yük Mil let Mec li si'nin ku ru lu þu nun 90. yý lý ne de niy le mil let ve - kil le ri, en gel li ler ya ra rý na o to mo bil ya rý þý na ka tý la - cak. Par la men ter ler Spor Ku lü bü Der ne ði i le An ka - ra O to mo bil Spor la rý Ku - lü bü'nün or tak la þa dü zen - le ye ce ði o to mo bil sla lom ya rýþ ma sý, pa zar gü nü ger - çek leþ ti ri le cek. A ta türk Kül tür Mer ke zi'nde ki (AKM) ya rýþ ma, mil let ve - kil le ri nin ka tý mýy la en gel li - ler ya ra rý na ya pý la cak. SiyahMaviKýrmýzýSarý

20 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı