T.C. TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI ve EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI ve EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI"

Transkript

1 ĠNSAN KAYNAKLARI ve EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI 1 ĠĢ BaĢvuru Talebi 1) Tarsus Belediyesi ĠĢ Talep Formu Personel Ġhtiyacına ve Yasal Mevzuata Bağlı Ġlk Müracaat Yeri: Ġnsan Kaynakları ve Eğt. Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı Ġsim : Mehmet BULUT Ġsim : E. Seda SAĞLAM Unvan : Ġnsan Kaynakları ve Eğt. Müdür V. Unvan : Belediye BaĢkan Yardımcısı Adres : Tarsus Belediyesi Adres : Tarsus Belediyesi Tel : (1163) Tel : (1262) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

2 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI 1 Ağaç Kesme ve Budama ĠĢl. 1) ġahsın kendisi 2) Ġmzalı dilekçe 7 iģ günü Ġlk Müracaat Yeri: Park Bahçeler Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı Ġsim : Serap KURTÇU Ġsim : Ali BAGRIK Unvan : Park Bahçeler Müdür V. Unvan : Belediye BaĢkan Yardımcısı Adres : Tarsus Belediyesi Adres : Tarsus Belediyesi Tel : (1196) Tel : (1102) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

3 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Gelir Yöneticiliği) HĠZMET STANDARTLARI 1 Gelir Tahsili ĠĢlemleri Tahakkuku ĠĢlemlerde; 1) Sicil Kartı (T.C. Kimlik No. Ortak Sicil, Sicil) veya Mükellefin Adı Soyadı Diğer ĠĢlemlerde; 1)Mükellefin Evrakı veya Sözlü Beyan 2 dakika 2 Ölçü ve Ayar ĠĢlemleri 1) T.C. Kimlik No. 2) Terazi Seri No. 3) Terazi Markası 10 dakika Ġlk Müracaat Yeri: Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı Ġsim : Ünal KAZAN Ġsim : E. Seda SAĞLAM Unvan : Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticisi Unvan : Belediye BaĢkan Yardımcısı Adres : Tarsus Belediyesi Adres : Tarsus Belediyesi Tel : (1400) Tel : (1262) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

4 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Muhasebe Yöneticiliği) HĠZMET STANDARTLARI 1 Tedarikçi Ödemesi 1) Banka Adı, Hesap Numarası, IBAN Numarası, 2) 2.000,- TL üzerindeki ödemeler için güncel vergi borcu yoktur yazısı, 3) SGK güncel borcu yoktur yazısı (HakediĢ ödemelerinde) ihaleli iģlerde, 4) T.C. numaralı kimlik fotokopisi. 1 Ay 2 Teminat Mektubu ve Teminat Ġadesi 1) ġirket ise Ģirketi temsile yetkili kiģilerin imza sirküleri, 2) Dilekçe, Kabul-iade yazısı, 3) SGK borcu yoktur yazısı, 4) Vergi borcu yoktur yazısı, 5) T.C. numaralı kimlik fotokopisi, 6) Teminat mektubu iadelerinde Her Türlü Sorumluluk Tarafımıza Aittir. Ġbareli dilekçe. 4 saat Ġlk Müracaat Yeri: Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı Ġsim : Fatma KARA Ġsim : E. Seda SAĞLAM Unvan : Mali Hizmetler Müdür V. Unvan : Belediye BaĢkan Yardımcısı Adres : Tarsus Belediyesi Adres : Tarsus Belediyesi Tel : (1167) Tel : (1262) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

5 LOKMAN HEKĠM SAĞLIK KLĠNĠĞĠ HĠZMET STANDARTLARI 1 Hasta Muayene ve Tahlil Hizmeti 1)Nüfus cüzdanı 2 iģ günü 2 Sağlık Raporu Düzenleme 1) 1 adet fotoğraf 2)Sağlık rapor kâğıdı 3)Nüfus cüzdanı 1 saat 3 Cenaze, Defin Ruhsatı Düzenleme 1)Ölen kiģinin kimliği, yoksa vukuatlı nüfus kayıt örneği (Yabancı uyruklu ise pasaport veya ikamet tezkeresi) 2)VerilmiĢse 112 ölüm raporu 3)Varsa ilaç ve hastalık raporları 2 iģ günü Ġlk Müracaat Yeri: Lokman Hekim Sağlık Kliniği Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı Ġsim : Hülya ATĠLA Ġsim : E. Seda SAĞLAM Unvan : BaĢtabip Unvan : Belediye BaĢkan Yardımcısı Adres : Tarsus Belediyesi Adres : Tarsus Belediyesi el : Tel : (1262) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

6 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI 1 Ġlaçlama Hizmetleri (HaĢere, kara sinek, sivri sinek, fare) (ġahsen, telefonla veya dilekçe ile) 1) Ad, Soyad 2) Açık adres 3) Ġlaçlama istek Ģekli 1 iģ günü 2 Vidanjör Hizmetleri (ġahsen, telefonla veya dilekçe ile) 1) Ad, Soyad 2) Açık adres 2 iģ günü 3 Geri DönüĢüm Projesi (Kağıt, metal, cam, plastik vb.atıklar) (ġahsen, telefonla veya dilekçe ile) 1) Açık adres 1 iģ günü Ġlk Müracaat Yeri: Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı Ġsim : Erdinç SOYAL Ġsim : Ali BAGRIK Unvan : Temizlik ĠĢleri Müdür V. Unvan : Belediye BaĢkan Yardımcısı Adres : Tarsus Belediyesi Adres : Tarsus Belediyesi Tel : Tel : (1102) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

7 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ (Çevre Sağlığı Yöneticiliği) HĠZMET STANDARTLARI 1 Ġsteğe bağlı gıda ve su analizi 1)Özel istek talep dilekçesi 2)Analiz ücreti dekontu 5 iģ günü 2 Gayrisihhi müesseselerin iģyeri açma ve çalıģtırma ruhsatı değerlendirilmesi 1)Ġmar Müdürlüğü onayı 2)Zabıta Müdürlüğü onayı 1 iģ günü 3 VatandaĢtan gelen Ģikayetlerin değerlendirilmesi 1)Halk sağlığı ile ilgili Ģikayetler 2)Gıda iģyerleri ile ilgili Ģikayetler 3)Çevre sağlığı ile ilgili Ģikayetler 1-3 iģ günü Ġlk Müracaat Yeri: Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı Ġsim : Hülya ATĠLA Ġsim : E. Seda SAĞLAM Unvan : Sağlık ĠĢleri Müdür V. Unvan : Belediye BaĢkan Yardımcısı Adres : Tarsus Belediyesi Adres : Tarsus Belediyesi Tel : (1204) Tel : (1262) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

8 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI 1 Sıhhi Müesseselerin ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatları 1) Telli Dosya 2) Kira Kontratı 3) Tapu Fotokopisi 4) Yapı Kullanma Ġzni (Ġmar dan Aslının Aynıdır tasdikli) 5) Vergi Levhası Fotokopisi 6) ġirket ise Ģirket ana sözleģmesi ve imza sirküleri ticari sicil gazetesi 7) Oda Kaydı 8) Nüfus Cüzdan Fotokopisi 9) Yangın Tüpü Faturası ve Seri Numarası 10) Ustalık Belgesi 11) Muvaffakatname (Muhtardan Tasdikli) 1 iģ günü 2 Gayrisıhhi Müesseselerin ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatları 1) Telli Dosya 2) Kira Kontratı 3) Tapu Fotokopisi 4) Yapı Kullanma Ġzni (Ġmar dan Aslının Aynıdır tasdikli) 5) Vergi Levhası Fotokopisi 6) ġirket ise Ģirket ana sözleģmesi ve imza sirküleri ticari sicil gazetesi 7) Oda Kaydı 8) Nüfus Cüzdan Fotokopisi 9) Ġtfaiye Raporu ve Yangın Tüpü Faturası 10) Ustalık Belgesi 11) Muvaffakatname (Muhtardan Tasdikli) 12) Vaziyet Planı 13) ĠĢ Akım ġeması 14) Ekspertiz veya Kapasite Raporu 5 iģ günü

9 3 Umuma Açık ĠĢyerleri 1) Telli Dosya 2) Kira Kontratı 3) Tapu Fotokopisi 4) Yapı Kullanma Ġzni (Ġmar dan Aslının Aynıdır tasdikli) 5) Vergi Levhası Fotokopisi 6) ġirket ise Ģirket ana sözleģmesi ve imza sirküleri ticari sicil gazetesi 7) Oda Kaydı 8) Nüfus Cüzdan Fotokopisi 9) Ġtfaiye Raporu ve Yangın Tüpü Faturası 10) Muvaffakatname (Muhtardan Tasdikli) 11) Sağlık Raporu 12) Emniyet GörüĢü 1 iģ günü 4 Mesul Müdürlük Belgeleri 1) Dilekçe 2) Mesul Müdürlük Tayini 3) ĠĢyeri Açma Ruhsatı Fotokopisi 4) Vergi Levhası Fotokopisi 5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 1 iģ günü 5 Tatil Günleri ÇalıĢma Ruhsatları 1) Dilekçe 2) Ruhsat Fotokopisi 1 iģ günü 6 Canlı Müzik Yayını Ġzin Belgesi 1) Dilekçe 2) Ruhsat Fotokopisi 3) Ölçüm Kontrol Durumu 1 iģ günü.

10 7 Sabit Arabalar Ġçin Ġzin Belgesi 1) Telli Dosya 2) Dilekçe 3) 3 Adet Fotoğraf 4) Konut Bildirim Formu 5) Nüfus Cüzdan Fotokopisi 6) Taahhütname 1 iģ günü 8 Semt Pazarı Ġzin Belgesi 1) Telli Dosya 2) Dilekçe 3) 3 Adet Fotoğraf 4) Nüfus Cüzdan Fotokopisi 5) Taahhütname 6) Makbuz 7) Konut Bildirim Formu 1 iģ günü 9 Ekmek SatıĢ Ruhsatı 1) Dilekçe 2) ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı Fotokopisi 3) Oda Kaydı 4) Vergi Levhası Fotokopisi 5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 6) Taahhütname 1 iģ günü Ġlk Müracaat Yeri: Zabıta Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı Ġsim : M. Ramazan GÖZENER Ġsim : ġevket CAN Unvan : Zabıta Müdürü Unvan : Belediye BaĢkanı Adres : Tarsus Belediyesi Adres : Tarsus Belediyesi Tel : (1320) Tel : (1101) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

11 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ (Nikah Memurluğu) HĠZMET STANDARTLARI 1 Nikah Hizmeti 1) Taraflara ait 5 er adet ön cepheden çekilmiģ, son 6 aya ait vesikalık resim 2) Taraflara ait Nüfus Cüzdanı Fotokopileri 7 iģ günü Ġlk Müracaat Yeri: Evlendirme Memurluğu Ġkinci Müracaat Yeri: Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Ġsim : Adem ÇOCALAK Ġsim : Derya DAL Unvan : Evlendirme Memuru Unvan : Yazı ĠĢleri Müdür V. Adres : Evlendirme Memurluğu Adres : Tarsus Belediyesi Tel : Tel : (1166) Faks : Faks : E-Posta : E- posta :

12 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (Meslek Edindirme Merkezi) HĠZMET STANDARTLARI (KURS ) 1 Bilgisayar ĠĢletmenliği Kursu 1) BaĢvuru Formu 2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2 Ay 2 Bilgisayarlı Muhasebe Kursu 1) BaĢvuru Formu 2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4 Ay 3 Ġngilizce Kursu (1.Kademe ) 1) BaĢvuru Formu 2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2 Ay 4 Resim Kursu 1) BaĢvuru Formu 2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3 Ay 5 Seramik Kursu 1) BaĢvuru Formu 2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3 Ay 6 Konfeksiyon Makineleri Kullanımı Kursu 1) BaĢvuru Formu 2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4 Ay 7 Saz (Bağlama) Kursu 1) BaĢvuru Formu 2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2 Ay

13 8 AUTOCAD Kursu 1) BaĢvuru Formu 2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2 Ay 9 Mantar YetiĢtiriciliği Kursu 1) BaĢvuru Formu 2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3 Ay 10 Kurdele NakıĢı Kursu 1) BaĢvuru Formu 2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4 Ay 11 Hazır Malzemelerle NakıĢ Kursu 1) BaĢvuru Formu 2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4 Ay Ġlk Müracaat Yeri: Meslek Edindirme Merkezi Ġkinci Müracaat Yeri: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Ġsim : Mustafa EKER Ġsim : Halit BOZ Unvan : Meslek Edindirme Merkezi Sorumlusu Unvan : Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V. Adres : ġehitishak Mah Sk. No: 1 Adres : Tarsus Belediyesi Tel : Tel : (1240) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

14 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi) HĠZMET STANDARTLARI (KURS ) 1 YGS-LYS Hazırlık Kursu 1) 1 Adet Vesikalık Fotoğraf 2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3) Veli Onayı 9 Ay Ġlk Müracaat Yeri: Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi Ġkinci Müracaat Yeri: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Ġsim : Ġhsan ÇÖMEZ Ġsim : Halit BOZ Unvan : Merkez Sorumlu Müdürü Unvan : Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V. Adres : Bağlar Mah. Mavi Bulvar No: 76 Adres : Tarsus Belediyesi Tel : Tel : (1240) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

15 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (Etem ÇalıĢkan Okuma Salonu) HĠZMET STANDARTLARI 1 Salona Üyelik BaĢvurusu 1) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf 2) Kart ücretinin yatırıldığına dair makbuz (Belediye Mali Hiz. Md. Gelir Yön. ne bir defaya mahsus yatırılacak) 3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 7 iģ günü Ġlk Müracaat Yeri: Etem ÇalıĢkan Okuma Salonu Ġkinci Müracaat Yeri: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Ġsim : Fevziye KARCI Ġsim : Halit BOZ Unvan : Okuma Salonu Personeli Unvan : Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V. Adres : Atatürk Bulvarı Sunay Atilla Üstgeçidi Altı Adres : Tarsus Belediyesi Tel : Tel : (1240) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

16 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (Mehmet Bal Sergi Salonu) HĠZMET STANDARTLARI 1 Salon Kullanım BaĢvurusu 1) Dilekçe Program dahilinde salonun uygunluğuna göre ayarlanır. Ġlk Müracaat Yeri: Mehmet Bal Sergi Salonu Ġkinci Müracaat Yeri: Mehmet Bal Sergi Salonu Ġsim : Nazlı GÜVEN Ġsim : Halit BOZ Unvan : Sergi Salonu Personeli Unvan : Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V. Adres : Atatürk Bulvarı Sunay Atilla Üstgeçidi Altı Adres : Tarsus Belediyesi Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

17 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (Kadın ve Çocuk Sığınma Evi) HĠZMET STANDARTLARI 1 Sığınma BaĢvurusu 1) BaĢvuru Dilekçesi Hemen Ġlk Müracaat Yeri: Kadın DanıĢma ve DayanıĢma Merkezi Ġkinci Müracaat Yeri: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Ġsim : Gül ATLI Ġsim : Halit BOZ Unvan : Kadın ve Çocuk Sığınma Evi Yrd. Per. Unvan : Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V. Adres : ReĢadiye Mah. Ali MenteĢoğlu Cad. No:4 Adres : Tarsus Belediyesi Tel : Tel : (1240) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

18 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (Engelliler Meslek Edindirme Merkezi) HĠZMET STANDARTLARI 1 Eğitim BaĢvurusu 1) Rehberlik AraĢtırma Merkezi nin verdiği Engelli Raporu 2) 1 Adet Vesikalık Fotoğraf 3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 7 iģ günü Ġlk Müracaat Yeri: Engelliler Meslek Edindirme Merkezi Ġkinci Müracaat Yeri: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Ġsim : Mustafa EKER Ġsim : Halit BOZ Unvan : Engelliler Meslek Edindirme Merkez Sorumlusu Unvan : Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V. Adres : ġehit Ġshak Mah Sk. No: 1 Adres : Tarsus Belediyesi Tel : Tel : (1240) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

19 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (Kent Konseyi) HĠZMET STANDARTLARI 1 El Emeği Göz Nuru SatıĢ Standı BaĢvurusu 1) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf 2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3) Fakirlik Belgesi (Muhtardan) 7 iģ günü Ġlk Müracaat Yeri: Kent Konseyi Ġkinci Müracaat Yeri: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Ġsim : AyĢegül ÖZ Ġsim : Halit BOZ Unvan : Güner Baykal Toplantı Salonu Sorumlusu Unvan : Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V. Adres : Atatürk Bulvarı Asutay ĠĢ Merkezi Adres : Tarsus Belediyesi Tel : Tel : (1240) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

20 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (Turizm DanıĢma Bürosu) HĠZMET STANDARTLARI 1 Rehberlik, Tercümanlık 1) ġahsi BaĢvuru Hemen Ġlk Müracaat Yeri: Turizm DanıĢma Bürosu Ġkinci Müracaat Yeri: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Ġsim : Yeliz UZABACI Ġsim : Halit BOZ Unvan : Turist Rehberi Unvan : Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V. Adres : Turizm DanıĢma Bürosu (Antik Yol GiriĢi) Adres : Tarsus Belediyesi Tel : Tel : (1240) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

21 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (Tarsus Belediyesi ġehir Tiyatrosu) HĠZMET STANDARTLARI (KURS ) 1 Tiyatro Kursu (Çocuk) 1) BaĢvuru Formu 2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 8 Ay 2 Tiyatro Kursu (YetiĢkin) 1) BaĢvuru Formu 2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 8 Ay Ġlk Müracaat Yeri: ġehir Tiyatrosu Ġkinci Müracaat Yeri: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Ġsim : Doğan Özgür KAHRAMAN Ġsim : Halit BOZ Unvan : Belediye ġehir Tiyatrosu Sorumlusu Unvan : Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V. Adres : Atatürk Parkı Adres : Tarsus Belediyesi Tel : Tel : (1240) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

22 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (YaĢam Boyu Eğitim ve Spor Merkezi) HĠZMET STANDARTLARI (KURS ) 1 Resim Kursu 1) BaĢvuru Formu 2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 368 saat 2 Bağlama Kursu 1) BaĢvuru Formu 2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 232 saat 3 Gitar Kursu 1) BaĢvuru Formu 2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 232 saat 4 Bilgisayar Kursu 1) BaĢvuru Formu 2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 160 saat 5 Model Uçak Kursu 1) BaĢvuru Formu 2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 120 saat 6 Spor Merkezi 1) BaĢvuru Formu 2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3) Sağlık Raporu 4) 1 adet Vesikalık Fotoğraf Ġsteğe Bağlı 7 Bilim Merkezi 1) BaĢvuru Dilekçesi Hemen

23 Ġlk Müracaat Yeri: Meslek Edindirme Merkezi Ġkinci Müracaat Yeri: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Ġsim : Latif KARA Ġsim : Halit BOZ Unvan : YaĢam Boyu Eğitim ve Spor Merkezi Sorumlusu Unvan : Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V. Adres : Fevzi Çakmak Mah. Eski Ġtfaiye Binası Adres : Tarsus Belediyesi Tel : Tel : (1240) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

24 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ (Tarsus Kent ArĢivi) HĠZMET STANDARTLARI (KURS ) 1 Tarsus Kent ArĢivi nin VatandaĢın Hizmetine Sunulması 1) ġahsi BaĢvuru Hemen Ġlk Müracaat Yeri: Tarsus Kent ArĢivi Ġkinci Müracaat Yeri: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Ġsim : Ziya ERENBĠLGE Ġsim : Halit BOZ Unvan : Tarsus Kent ArĢivi Sorumlusu Unvan : Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdür V. Adres : ReĢadiye Mah. Ali MenteĢoğlu Cad. No:4 Adres : Tarsus Belediyesi Tel : Tel : (1240) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

25 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI 1 Yol Açma 1) Dilekçe 5 ay 2 Yol Bakım ve Onarımı 1) Dilekçe 10 iģ günü 3 Asfalt Yapımı 1) Dilekçe 5 ay 4 Asfalt Bakım ve Onarımı 1) Dilekçe 10 iģ günü 5 Beton ve Parke Kaldırım Yapımı 1) Dilekçe 3 ay 6 Beton, Parke Kaldırım Bakım ve Onarımı 1) Dilekçe 10 iģ günü 7 Kaldırım Aydınlatma ve Arızaları 1) Dilekçe 2) Telefon ile BaĢvuru 2 iģ günü 8 Trafik Sinyalizasyon Sistemi Yapım, Bakım ve Onarımı 1) Dilekçe 2) Telefon ile BaĢvuru 15 iģ günü 9 Elektrik ve Su Hattı Çekmek için Yol Tahrip Ġzin Belgesi 1) Dilekçe 1 iģ günü

26 Ġlk Müracaat Yeri: Fen ĠĢleri Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı Ġsim : Mustafa SOLAK Ġsim : Ali BAGRIK Unvan : Fen ĠĢleri Müdür V. Unvan : Belediye BaĢkan Yardımcısı Adres : Tarsus Belediyesi Adres : Tarsus Belediyesi Tel : (1102) Tel : (1102) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

27 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ (Ruhsat ve Yapı Kontrol Yöneticiliği) HĠZMET STANDARTLARI 1 Yapı Kullanım Ġzin Belgesi Müstakil Binalarda: 1) Dilekçe 2) Tapu 3) Yapı Ruhsatı (Subasman vizesi yapılmıģ durumda) 4) SGK Müdürlüğünden Binaya ait ĠliĢiksizlik Belgesi 5) Belediye den Numarataj Yazısı 6) Belediye Doktorundan Sağlık Yönünden Uygundur Onayı 7) Onaylı Mimari Proje 8) Belediye Mali Hiz. Müd. Gelir Yön. nden alınma Emlak, Ġlan Reklam, ĠĢgaliye, Harcamalara Katkı Payı, Çevre Tem. Vergisi, Ġskan Rapor KeĢif Ücreti ve Yapı Kul. Ġzin Belgesi Harçları 9) Belediye Su ve Kan. ĠĢl. Müd. den alınma ĠliĢiksizlik Belgesi 10) Kızılmurat V.D. Müd. den alınma 2. No lu Harç ĠliĢiği Belgesi 2 iģ günü 2 Subasman Vizesi 1) Kot Krokili Vaziyet Durumu 2) Harç Makbuzu 2 iģ günü 3 Yüklenici ĠĢ Bitirme Belgesi 1) Tapu 2) Yapı Ruhsatı 3) Genel Ġskan Raporu 4) Harç Makbuzu 2 iģ günü

28 4 Asgari Mesafe Tespit Tutanağı (Akaryakıt ve LPG Ġstasyonları için) 1) Tapu 2) Yapı Ruhsatı 3) Aplikasyon Krokisi 4) Yerinde Ölçüm 1 iģ günü 5 Yol GeçiĢ Ġzin Belgesi Düzenlenmesi 1) Tapu 2) Vaziyet Durumu 3) Aplikasyon Krokisi 4) Karayolları Gen. Müd. den Onay Yazısı 15 iģ günü 6 Bahçe Duvarı Ġzin Belgesi Düzenlenmesi 1) Tapu 2) Yapı Ruhsatı 3) Kadastro Müd. den Alınma Arsaya Ait Onaylı Ebatlı Kroki 4) Harç Makbuzu 1 iģ günü 7 Tamir ve Tadilat Ġzin Belgesi. 1) Tapu 2 iģ günü 8 Yapı Kullanma Ġzin Belgesi Aslının Aynıdır Onayı 1) Dilekçe 2) Tapu 3) Kimlik Fotokopisi Hemen 9 Yanan- Yıkılan Bina için Rapor Düzenlenmesi 1) Dilekçe 2) Tapu 3) Kimlik Fotokopisi 4) Teknik Rapor 1 saat 10 Kaçak ĠnĢaat Kontrolü 1) ġikayet Dilekçesi 2) Telefonla ġikayet 3) Rutin Kontroller Mahkeme sonucuna göre değiģmektedir.

29 11 Apartmanlarda Genel Ġskan Raporu Düzenlenmesi 1) Ġskan Dilekçesi 2) Tapu 3) Yapı Ruhsatı (Subasman Vizesi yapılmıģ durumda) 4) SGK Müdürlüğünden Binaya ait ĠliĢiksizlik Belgesi 5) Belediye den Numarataj Yazısı 6) Belediye Doktorundan Sağlık Yönünden Uygundur Onayı 7) Onaylı Mimari Proje 8) Telefon Ankastre Vizesi 9) Sığınak Raporu (Projede Sığınak varsa) 10) Asansör Ruhsatı (Projede Asansör varsa) 11) Sıhhi Tesisat Raporu 12) Fenni Mesul Taahhütnamesi 13) Yapı Denetim Raporu 14) Yapı Denetim Firmalarınca Kontrolü Yapılan Binalarda ĠĢ Bitirme Belgesi 15 iģ günü Ġlk Müracaat Yeri: Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı Ġsim : Hakan KARAOĞLU Ġsim : Elif Seda SAĞLAM Unvan : Ġmar ve ġehircilik Müdür V. Unvan : Belediye BaĢkan Yardımcısı Adres : Tarsus Belediyesi Adres : Tarsus Belediyesi Tel : (1214) Tel : (1262) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

30 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ (Ruhsat ve Yapı Kontrol Yöneticiliği) HĠZMET STANDARTLARI 1 Yeni Yapı Ruhsatı (Yapı Denetimi Kapsamı DıĢında) 1) Dilekçe 2) Güncel Tapu Fotokopisi 3) Arsa hisseli ise maliklerin muvaffakatnameleri 4) ĠnĢaat yüklenici firma tarafından yapılacak ise sözleģme fotokopisi 5) Ġmar çapı fotokopisi (Son 1 yıl içerisinde alınmıģ veya güncellenmiģ) 6) Jeoloji Müh. Odası ndan onaylı Zemin Etüt Raporu 7) Plankote (Arsa Eğimli ise) 8) Koordinatlı Aplikasyon Krokisi 9) Koordinatlı Vaziyet Planı 10) Numarataj Yazısı 11) 5 Takım Mimari Proje 12) 5 Takım Betonarme-Statik Proje 13) 5 Takım Elektrik-Zayıf Akım Projesi 14) 5 Takım Sıhhi Tesisat-Isı Yalıtım-Yangın Tesisat ve Asansör Projesi 15) Mimarın Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi 16) ĠnĢaat Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi 17) Elektrik Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi 18) Makine Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi 19) Harita Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi 20) Harç ve Ücretler 30 iģ günü

31 2 Yeni Yapı Ruhsatı (Yapı Denetimi Kapsamında) 1) Yapıya iliģkin Bilgi Formu 2) Proje Kontrol Formu 3) Yapı Denetim Ġzin Belgesi 4) Yapı Denetim Taahhütnamesi 5) Yapı Denetim Hizmet SözleĢmesi 6) Denetçi Belgesi (Mimar) Fotokopisi 7) Denetçi Belgesi (ĠnĢaat Mühendisi) Fotokopisi 8) Denetçi Belgesi (Elektrik Mühendisi) Fotokopisi 9) Denetçi Belgesi (Makine Mühendisi) Fotokopisi 10) Denetçi ve Kontrol Elemanlarına ait Adres Bilgileri 11) Uygulama Denetçi Mimar veya Mühendislere ait Denetçi Belgesi 12) Uygulama Denetçi Mimar veya Mühendislere ait Adres Bilgileri 13) ġantiye ġefliği Oda Kayıt Belgesi 14) ġantiye ġefliği SözleĢmesi 15) ġantiye ġefliği Adres Bilgisi 16) Kat KarĢılığı SözleĢme veya ĠnĢaat Yapım SözleĢmesi ile varsa Vekaletname 17) Müteahhit Vergi Levhası Fotokopisi 18) Müteahhit Ticaret Odası Sicil Kaydı 19) Müteahhit ile Yapı Denetim Firması Arasında Yapılan SözleĢme 20) Hafriyat Taahhütnamesi 21) Yapı Denetim KuruluĢu Tarafından OnaylanmıĢ Projeler 22) Yapı Denetim Hizmet Bedelinin Yatırıldığına Dair Dekont (Aslı) 23) Proje Müelliflerine ait proje Müellifi Taahhütnameleri 30 iģ günü

32 3 Tadilat Ruhsatı 1) Dilekçe 2) Güncel Tapu Kütüğü Kaydı 3) Arsa üzerine Kat Ġrtifakı tesis edilmiģ ise maliklerin muvaffakatnameleri 4) Ġlk Yapı Ruhsat Fotokopisi 5) Ġmar Çapı Vizesi 6) Numarataj Yazısı 7) 5 Takım Mimari Proje 8) 5 Takım Betonarme-Statik Proje 9) 5 Takım Elektrik-Zayıf Akım Projesi 10) 5 Takım Sıhhi Tesisat- Isı Yalıtım-Asansör Projesi 11) Mimarın Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi 12) ĠnĢaat Mühendisinin onaylı Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi 13) Elektrik Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi 14) Makine Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi 15) Harç ve Ücretler 30 iģ günü 4 Ruhsat Yenilemesi 1) Dilekçe 2) Güncel Tapu Kütüğü Kaydı 3) Arsa üzerine Kat Ġrtifakı tesis edilmiģ ise maliklerin muvaffakatnameleri 4) Ġlk Yapı Ruhsat fotokopisi 5) Subasman vizesi 6) Ġmar çapı vizesi 7) Numarataj Yazısı 8) Mimarın oda onaylı Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi 9) ĠnĢaat Mühendisinin onaylı Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi 10) Elektrik Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi 11) Makine Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi 12) Harç ve Ücretler 30 iģ günü

33 5 Yeniden Ruhsat Düzenlenmesi (Ruhsat Süresi GeçmiĢ olanlar için)-yapı denetimi kapsamındakiler yeni yapı ruhsatındaki gibidir. 1) Dilekçe 2) Tapu Fotokopisi 3) Ġmar Çapı Vizesi 4) Koordinatlı Aplikasyon Krokisi 5) Koordinatlı Vaziyet Planı 6) Numarataj Yazısı 7) Yeterli sayıda Mimari Proje (Eksik olan var ise) 8) Yeterli sayıda Betonarme-Statik Proje (Eksik olan var ise) 9) Yeterli sayıda Elektrik-Zayıf Akım Projesi (Eksik olan var ise) 10) Yeterli sayıda Sıhhi tesisat-isı Yalıtım- Yangın tesisat-asansör Projesi (Eksik olan var ise) 11) Mimarın Fenni Mesul Taahhütnamesi 12) ĠnĢaat Mühendisinin Fenni Mesul Taahhütnamesi 13) Elektrik Mühendisinin Fenni Mesul Taahhütnamesi 14) Makine Mühendisinin Fenni Mesul Taahhütnamesi 30 iģ günü 6 Yapı Ruhsatından Onaylı Suret verilmesi 1) Talepte bulunan kiģinin Ģahsi baģvurusu 5 dakika 7 Kat Ġrtifakı Tesis Edilmesi için Tapu Müd. ne verilecek Mimari Projenin Aslının Aynıdır Onayı 1) Dilekçe 2) Tapu Fotokopisi 3) Yapı Ruhsat Fotokopisi 4) ĠnĢaat bütün kat planlarını gösterir mimari proje 5) Belediyece onaylanmıģ mimari proje 6) Harç Makbuzu 7 iģ günü 8 Müteahhitlik Kaydı 1) Dilekçe 2) Kimlik Fotokopisi 3) Maliye Vergi Levhası Fotokopisi 4) Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı 5) Ġmza Sirküleri 6) Adres Beyannamesi 7) 2 Adet Fotoğraf 1 saat

34 9 Serbest Mühendislik/ Mimarlık Kaydı 1) Dilekçe 2) Kimlik Fotokopisi 3) Diploma Fotokopisi 4) Büro Tescil Belgesi 5) Maliye Vergi Levhası Fotokopisi 6) Ġmza Sirküleri 7) Adres Beyannamesi 8) 2 Adet Fotoğraf 1 saat 10 Köy yerleģik alanı içinde konut, tarımsal ve hayvansal amaçlı yapılar için proje onayı 1) Dilekçe 2) Güncel Tapu Fotokopisi 3) Arsa hisseli ise maliklerin muvaffakatnameleri 4) ĠnĢaat yüklenici firma tarafından yapılacak ise sözleģme fotokopisi 5) Ġmar çapı fotokopisi (Son 1 yıl içerisinde alınmıģ veya güncellenmiģ) 6) Jeoloji Müh. Odası ndan onaylı Zemin Etüt Raporu 7) Plankote (Arsa Eğimli ise) 8) Koordinatlı Aplikasyon Krokisi 9) Koordinatlı Vaziyet Planı 10) Numarataj Yazısı 11) 5 Takım Mimari Proje 12) 5 Takım Betonarme-Statik Proje 13) 5 Takım Elektrik-Zayıf Akım Projesi 14) 5 Takım Sıhhi Tesisat-Isı Yalıtım-Yangın Tesisat ve Asansör Projesi 15) Mimarın Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi 16) ĠnĢaat Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi 17) Elektrik Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi 18) Makine Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi 19) Harita Mühendisinin Proje Müellifliği ve Fenni Mesul Taahhütnamesi 20) Harç ve Ücretler 21)Kurum kuruluģ görüģ yazıları 30 iģ günü

35 Ġlk Müracaat Yeri: Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı Ġsim : Hakan KARAOĞLU Ġsim : Elif Seda SAĞLAM Unvan : Ġmar ve ġehircilik Müdür V. Unvan : Belediye BaĢkan Yardımcısı Adres : Tarsus Belediyesi Adres : Tarsus Belediyesi Tel : (1214) Tel : (1262) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

36 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ (Ġmar Planları ve Programları Yöneticiliği) HĠZMET STANDARTLARI 1 Ġmar Planı Tadilatı Yapımı 2 Numarataj 1) BaĢvuru tarihinden itibaren en fazla üç ay önce alınmıģ tapu tescil belgesi veya yerine geçecek belge 2) Bu belgede adı geçen maliklerin, eğer kendileri baģvurmuyorsa, noterden onaylı muvafakat veya vekâletnameleri 3) Arsa Kooperatife ait ise ana sözleģme ve üye sayısı 4) Plan açıklama raporu 5) Teklif planlar ( 5 Takım ) güncellenmiģ halihazır haritalar üzerine çizilerek getirilecektir. ( Bir adet de sayısal ortamda CD olarak teslim edilecektir.) 6) Kadastral Durum - Halihazır Durum - Mevcut Durum ve Öneri Plan Durumu gösterir folye 7) Onaylı nazım imar planı paftası 8) (A) Grubu Müellif yeterlilik belgesi 9) Plan değiģiklikleri için bir önceki plan Müellifinin gerekçeli uygun görüģü eklenir 10)Ġlgili kurum ve kuruluģların görüģleri 1) Dilekçe 2) Tapu Fotokopisi ĠĢlem kontrolü 1 hafta, iģleyiģ Ģekli aylık meclis toplantısı ve imar komisyon raporu 15 iģ günü Ġlk Müracaat Yeri: Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı Ġsim : Hakan KARAOĞLU Ġsim : Elif Seda SAĞLAM Unvan : Ġmar ve ġehircilik Müdür V. Unvan : Belediye BaĢkan Yardımcısı Adres : Tarsus Belediyesi Adres : Tarsus Belediyesi Tel : (1214) Tel : (1262) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

37 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ (Ruhsat ve Yapı Kontrol Yöneticiliği) HĠZMET STANDARTLARI 1 Yapı Denetim (Proje Kontrol) 1) Ruhsat Eki Betonarme Projeleri Kontrol 7 iģ günü 2 Yapı Denetim 1) ĠĢyeri Teslim Tutanağı 2) Subasman Koordinat Bilgileri 3) Dökülen Her Betonun Laboratuvar Sonuçları 4) Kullanılan Çeliğin Laboratuvar Sonuçları 5) Kalıp ve Donatı Ġmalatı Kontrol Tutanağı 6) Temel Topraklaması Kontrol Tutanağı SözleĢme Süresi Ġçerisinde. 3 Yanan- Yıkılan Yapı Formu 1) Dilekçe 2) Tapu Fotokopisi 3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3 iģ günü 4 Tehlike Arz Eden Yapı Kontrolü 1) Dilekçe 2) Tapu Fotokopisi 7 iģ günü

38 Ġlk Müracaat Yeri: Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı Ġsim : Hakan KARAOĞLU Ġsim : Elif Seda SAĞLAM Unvan : Ġmar ve ġehircilik Müdür V. Unvan : Belediye BaĢkan Yardımcısı Adres : Tarsus Belediyesi Adres : Tarsus Belediyesi Tel : (1214) Tel : (1262) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

39 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ (Ruhsat ve Yapı Kontrol Yöneticiliği) HĠZMET STANDARTLARI 1 Ġmar Çapı 1) Dilekçe 2) Tapu 3) Koordinatlı Aplikasyon Krokisi 4) Plan Kote Haritası (Eğimli Arazilerde) 5) Jeolojik Etüt Raporu (3 ve daha yüksek katlı yapılarda, sanayi alanlarında) 6) Muvaffakatname ve Vekaletname (Hisseli parsellerde ve müteahhitlerden) 7) Harç Makbuzu 8) TEĠAġ Müd. Yazısı (Parsel üzerinde E.N.H.var ise) 9) DSĠ Müd.yazısı (Havza sınırında kalıyor ise) 10) Tarım Ġl Müd.yazısı(Tarımsal amaçlı yapı yapılacak ise) 11) Ġl Çevre ve Orman Müd. Yazısı (Ġmar planı dıģı mücavir alan içinde ise) 12) Ġlgili kurum kuruluģ görüģ yazıları 5 iģ günü 2 Yazılı Ġmar Durumu 1) Dilekçe 2) Tapu 1 iģ günü 3 Sözlü Ġmar Durumu 1) Tapu 5 dakika

40 Ġlk Müracaat Yeri: Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı Ġsim : Hakan KARAOĞLU Ġsim : Elif Seda SAĞLAM Unvan : Ġmar ve ġehircilik Müdür V. Unvan : Belediye BaĢkan Yardımcısı Adres : Tarsus Belediyesi Adres : Tarsus Belediyesi Tel : (1214) Tel : (1262) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

41 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ (Plan Uygulama ve KamulaĢtırma Yöneticiliği) HĠZMET STANDARTLARI 1 Hali Hazır Harita Yapımı 2 Ġfraz-Tevhit-Yola Terk-Ġhdas 1) Belediye BaĢkanlığı na hitaben yazılmıģ dilekçe 2) Ġlgili taģınmazın tapusu 1) Belediye BaĢkanlığı na hitaben yazılmıģ dilekçe 2) Ġlgili taģınmazın tapusu 3) Serbest harita mühendisi tarafından hazırlanan ifraz, tevhit, yola terk, ihdas haritası Yapılacak halihazır haritaların alanına göre süre değiģmektedir. 1 ha alan için yaklaģık 1 ay. 15 iģ günü 3 Arsa SatıĢı 1) Belediye BaĢkanlığı na hitaben yazılmıģ dilekçe 2) Ġlgili taģınmazın tapusu 30 iģ günü 4 KamulaĢtırma 1) Belediye BaĢkanlığı na hitaben yazılmıģ dilekçe 2) Ġlgili taģınmazın tapusu 30 iģ günü (UzlaĢma sağlanamazsa süre uzayabilir.) 5 Ġmar Plan Uygulaması 1) Belediye BaĢkanlığı na hitaben yazılmıģ dilekçe 2) Ġlgili taģınmazın tapusu 2 Aylık süre encümen alınana kadar geçen süre ve alınan encümen kararının BüyükĢehir Belediyesinden onaylandıktan sonra 2 aylık geçen süre

42 Ġlk Müracaat Yeri: Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri: Tarsus Belediye BaĢkanlığı Ġsim : Hakan KARAOĞLU Ġsim : Elif Seda SAĞLAM Unvan : Ġmar ve ġehircilik Müdür V. Unvan : Belediye BaĢkan Yardımcısı Adres : Tarsus Belediyesi Adres : Tarsus Belediyesi Tel : (1214) Tel : (1262) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

43 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ (KUDEB YÖNETĠCĠLĠĞĠ) HĠZMET STANDARTLARI 1 Basit Onarım Ön Ġzin Belgesi 1) Yapı Sahibinin Dilekçesi 2) Tapu 3) Ruhsat 4) Alana ve Yapıya Ait Fotoğraflar 5) Müellif Mimarın Ġmzalı Raporu 6) Eğer Yapı 2. Grupta değilse Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı 2 iģ günü Ġlk Müracaat Yeri: KUDEB Yöneticiliği Ġkinci Müracaat Yeri: Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ġsim : Fevziye KÖKDĠL Ġsim : Hakan KARAOĞLU Unvan : KUDEB Yöneticisi Unvan : Ġmar ve ġehircilik Müdür V. Adres : Tarsus Belediyesi Adres : Tarsus Belediyesi Tel : Tel : (1214) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

44 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI 1 Belediye BaĢkanından Randevu Talebi ġahsen ve telefonla baģvuru Haftalık ve aylık programlar doğrultusunda tamamlanır. 2 Ramazan Ayı Yardımı Muhtarlıklardan alınan liste 30 iģ günü 3 LYS Öğrencilerinin Ödüllendirilmesi Sınav sonuç belgesi 15 iģ günü Ġlk Müracaat Yeri: Özel Kalem Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri: Özel Kalem Müdürlüğü Ġsim : Merve SAYGI Ġsim : Ġbrahim GÜRSOY Unvan : BaĢkanlık Sekreteri Unvan : Özel Kalem Sorumlusu Adres : Tarsus Belediyesi Adres : Tarsus Belediyesi Tel : (1101) Tel : (1205) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

45 BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI 1 Cenaze nakli (ġehir Ġçi) Hemen 2 Taziye Çadırı Takımı (Masa, Sandalye, Semaver, Soba) En geç 1 gün 3 VatandaĢ Bilgilendirme Herzaman Ġlk Müracaat Yeri: Halkla ĠliĢkiler Müd.(Beyaz Ev) Ġkinci Müracaat Yeri: Basın Yay. ve Halkla ĠliĢ. Müd. Ġsim : Mustafa ERPOLAT Ġsim : Mustafa ATEġOĞLU Unvan : Halkla ĠliĢkiler Sorumlusu Unvan : Basın Yay. ve Halkla ĠliĢ. Müdürü Adres : Tarsus Belediyesi Adres : Tarsus Belediyesi Tel : (1224) Tel : (1217) Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1- Sıhhi Müesseselerin

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1- Sıhhi Müesseselerin

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ (Nikah Memurluğu) HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ (Nikah Memurluğu) HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ (Nikah Memurluğu) HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 2 Vatandaş Bilgilendirme Her zaman 3 Çağrı Merkezi, WhatsApp Her

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1 Ġmar Durumu(Ġmar Çapı) 2 Su Basman vizesi 3 4 Ġmar Planı DeğiĢikliği

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi,

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ADI 1 Yangına Müdahale Yakın Mesafe Uzak Mesafe 1) Telefonla başvuru 5 dakika 20 dakika 2 TAR-KUR Arama Kurtarma Yakın Mesafe Uzak Mesafe 1) Telefonla başvuru 5 dakika

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı

Detaylı

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ(ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli Yazılı

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yapı kullanım izin belgesi 1. Tapu fotokopisi 2. Mal sahibi, mimar, yapı denetim firması imzalı başvuru dilekçesi 3. SSK dan ilişiksiz belgesi

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ADI 1 Yangına Müdahale Yakın Mesafe Uzak Mesafe 1) Telefonla başvuru 5 dakika 20 dakika 2 TAR-KUR Arama Kurtarma Yakın Mesafe Uzak Mesafe 1) Telefonla başvuru 4 dakika

Detaylı

ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı 1 Kadrolu Personel Alımı 2 SözleĢmeli Personel Alımı 3 Geçici ĠĢçi Alımı 4 Eski Hükümlü ve Özürlü ĠĢçi Alımı 5 Stajyer Öğrenci Alımı İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER ADI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (EN GEÇ) 1 İmar Çapı 1-Tapu Fotokopisi, 2-Emlak alım vergisi, 3-Harç Makbuzu 1 Gün 2 İmar Durumu 1-İmar Çapı, 2-Harç Makbuzu, 2 Gün 3 4 Adres Tespiti (Numarataj) Yapı Kullanım

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Yapı Kullanım izin Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Toprak Vizesi, 2- Temel Vizesi, 3- Isı Yalıtım

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU SIRA NO ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠ TAMAMLANM A SÜRESĠ HĠZMETĠ SAĞLAYA N BĠRĠM Panonun ölçülendirilmiģ tasarım örneği

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İmar Durumu (İmar Durumu Birimi) Kitle Onayı (İmar Durumu Birimi) (Teknik Komisyon) Ön Olur Onayı Yeni İnşaat Ruhsatı İSTENEN BELGELER, Gerekiyorsa

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları YUNUSEMRE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Metruk Yapıların Yıkılması İşi Yanan Yıkılan Bina Formu Düzenlemesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 İmar Plan Kopyası 3 Yer Seçim Belgesi 4 Muvakkat İnşaat Taleplerinin Belgesi 2-Güncel

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER SIRA NO ADI 1 İmar Çapı 1-Tapu Fotokopisi, 2-Emlak alım vergisi, 3-Harç Makbuzu İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TAMAMLANMA (EN GEÇ) 1 Gün 2 İmar Durumu 1-İmar Çapı, 2-Harç Makbuzu, 2 Gün 3 4 Adres Tespiti

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MÜDÜRLÜKLER

MEZİTLİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MÜDÜRLÜKLER MEZİTLİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MÜDÜRLÜKLER 1 Yazı İşleri Müdürlüğü 2 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 4 Bilgi İşlem Müdürlüğü 5 Basın Yayın ve

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım)

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE ) 1 İmar

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Tapu 3- Çap, aplikasyon krokisi veya

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

ALTINORDU BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALTINORDU BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İmar Arşiv Bilgi Talebi 1 1-Nüfus Cüzdanı 2-Telefon Numarası 2 İmar Arşivi Birimi Mimari Proje İnceleme 2-Tapu Kaydı (Son 1 Aylık) Hisseli İse Hissedarlardan Muvafakat 3-Mimarlar Odası Tarafından Onaylanmış

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 İmar kanunun 23. Maddesi gereği teknik alt yapı bedeli

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU 1 - İmar arşiv dosyasının arşivden çekilmesi - Onaylı mimari projenin ozalitinin temini (ozalit çektirme

Detaylı

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SI RA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ġmar Durumunun

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 İmar Plan Tadilat Talepleri - Başvuru dilekçesi ( T.C. Kimlik No) - Tapu Örneği - Mevcut Plan Örneği - Kadastro Planı Örneği - Öneri Plan

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yeni İnşaat Ruhsatı (

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Hafriyat 2 Bağlama Kütüğüne Kayıt 1- Daire Başkanlığı elemanlarınca

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SIRA SUNULAN HİZMETİN NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR İŞLEMLERİ 2. Tapu Kaydı (İFRAZ,

Detaylı

T.C. ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Dilekçe 1 Çap 2- Tapu veya tapu kayıt sureti 2 gün 3- Ölçü krokisi 1- Başvuru yazısı veya dilekçesi 2- Çap 3- Tapu kayıt sureti ( son 3 aya ait ) 4- Tapu ölçü krokisi 30 gün

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Planı Değişikliği Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Tapu fotokopisi 3- Dilekçe ve Tapu Maliki farklı kişi ise vekaletname. 4- Meclisçe belirlenen Ücret

Detaylı

KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ(ENGEÇ SÜRE) YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1 Nikah ĠĢlemleri

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Küşat Ruhsat İşleri 2 3 2.ve3.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Taziyelerde kullanılmak üzere plastik masa ve sandalye hizmeti 4

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NO 1 YENİ İNŞAAT RUHSATI -DİLEKÇE (GEREKİRSE VEKALETNAME) -TAPU BELGESİ(1

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 SUNULAN HİZMET PLAN DEĞİŞİKLİĞİ/ TADİLATI MİMARİ 2 PROJE İNCELEME MİMARİ 3 TADİLAT İNCELEME 4 KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Üst yazı/dilekçe 2- Plan değişikliği

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER

DEFNE BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER DEFNE BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN 1 SIHHĠ ĠġYERLERĠNDEN (ġahislar 2- Yapı Kullanma İzni Belgesi(Yok ise 2004 ten elektrik abone kayıt bilgisi Tedaş tan)

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1

Detaylı

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 3 Toprak Etüt Hizmetleri 4 Köy Gelişim Alanı İmar Planı 5 İfraz

Detaylı

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Pazar Tezgâhı Kurma Belgesi 1 - Adalar Belediyesine hitaben

Detaylı

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 3 HİZMETİN ADI İnşaat Suyu Aboneliği Mesken Aboneliği Depozito İadesi ve Abonelik Kapama İSTENİLEN BELGELER 1-Abonelik ve Depozito Ödeme Makbuzu 2-İnşaat

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI GEREKLİ BELGELER ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİLER GEREKLİ BELGELER İLE BİRLİKTE BAŞVURUNUN ALINMASI BAŞVURUDA YER ALAN TÜM İŞLERİN YERİNDE KONTROL

Detaylı

SÜLEYMANPAġA BELEDĠYESĠ - ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SÜLEYMANPAġA BELEDĠYESĠ - ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SÜLEYMANPAġA BELEDĠYESĠ - ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HĠZMETĠN ADI Ġmar Planı ve DeğiĢikliği Tekliflerinin Değerlendirilmesi BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1. Taşınmaz Malik

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1- Dilekçe 2- Harç makbuzu fotokopisi

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1- Dilekçe 2- Harç makbuzu fotokopisi 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BETON VE ZEMİN LABORATUARI BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Hâlihazır Harita Onayı İşlemleri 2 Köy Gelişim

Detaylı

SĠVAS BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOLARI

SĠVAS BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOLARI SĠVAS BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOLARI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALĠZASYON

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/4-1 (32) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 07/04/2014 tarih ve 10151 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 19. Maddesi gereğince, görev

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Mali Ödemeler - Maliye borcu yoktur yazısı - Nüfus cüzdanı fotokopisi - Vekaletname TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 30 gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya

Detaylı

ODUNPAZARI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ODUNPAZARI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı 1 Kadrolu Personel Alımı 2 Sözleşmeli Personel Alımı 3 Geçici İşçi Alımı 4 Eski Hükümlü ve Özürlü İşçi Alımı 5 Stajyer Öğrenci Alımı İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı ( 1.Sınıf GSM-Yer Seçim ve Tesis İzni)

Detaylı

BERGAMA BELEDİYESİ KURUMSAL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BERGAMA BELEDİYESİ KURUMSAL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER BERGAMA BELEDİYESİ KURUMSAL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Soğuk Hava Mal Girişi Peynir için tahsil makbuzu Sebze-meyve

Detaylı

TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Plankote İmar Durum (çap) Belgesi 2 İmar Durum Belgesi 3 Harç Makbuzu 1 Matbu Dilekçe 2 Tapu Fotokopisi

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜÜ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜÜ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜKLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İNSANN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı