AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ"

Transkript

1 AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 1 Bahse konu belge, "Güvenlik Ortamı", "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Milli Menfaatleri", "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Milli Güvenliğine Yönelik Tehditler" ve "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Milli Güvenlik Siyasetinin Esasları" olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. 2. Belge'de yer alan hususlar özetle şu şekildedir: a. Güvenlik Ortamı başlığı altında; Azerbaycan'ın milli güvenlik algılaması; devletin egemenliğinin korunması, toprak bütünlüğü, sınırların değişmezliği, milli menfaatler ile sürdürülebilir kalkınma, milli değerler ve refah gibi unsurlardan oluşmaktadır. Azerbaycan, Doğu ile Batı arasındaki coğrafi konumu ile çeşitli medeniyetlere olumlu katkılar yapabilecek durumdadır. Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinin vazgeçilemez bir parçası olan Azerbaycan, ortak değerleri paylaştığı bu bölgenin istikrarına değerli katkılar sağlamaktadır. Aynı zamanda sahip olduğu ortak miras ve değerler ile İslam dünyasının da bir parçasıdır. Halen istikrarsız bir bölge olan Kafkasya esas itibariyle bölgesel ve küresel ölçekte işbirliği ve dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi açısından çok geniş bir potansiyele sahiptir. Azerbaycan'ın zengin doğal kaynakları ve coğrafi konumu özellikle uluslararası işbirliği ve enerji arzı ağı oluşturulması için önemli bir fırsat sunmaktadır. Petrol ve doğalgaz boru hatlarını da kapsayan uluslararası ulaştırma ve iletişim koridorlarının geliştirilmesi, Azerbaycan'ın ekonomik kalkınması ve örnek bir bölgesel işbirliği ortamının sağlanması açısından önem taşımaktadır. Azerbaycan'ın coğrafi konumu, sağladığı avantajların yanı sıra bir takım güvenlik sorunlarına da sebep olmaktadır. Bölgede yayılmacı emeller taşıyan Ermenistan gibi komşuların varlığı, Azerbaycan topraklarının beşte birinin işgal altında olmasına ve çok sayıda insanın evlerinden sürülmesine yol açmıştır. Ermenistan'ın saldırgan tutumu, toprak işgallerinin yanı sıra soykırım ve terörizm gibi insanlık dışı suçların işlenmesine, işgal altındaki bölgelerdeki Azeri tarihi ve kültürel varlığının yok edilmesine de sebep olmaktadır. Ermenistan gibi komşuların yol açtığı istikrarsız ortamın yanı sıra uluslararası insan ve 1 Belgeye adresinden erişilmesi mümkündür. 1/6

2 uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm, yasadışı göç, örgütlü suçlar ve kitle imha silahlarının yayılması gibi tehdit unsurları, gerek Azerbaycan'ın gerek bölgenin barış ve güvenliğini tehdit etmektedir. b. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Milli Menfaatleri başlığı altında; * Devletin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak, uluslararası sınırların güvenliğini sağlamak, * Azerbaycan halkının üniter yapısını muhafaza etmek, milli bilincini güçlendirmek, * İnsan temel hak ve özgürlüklerine saygı ilkesini benimsemiş çağdaş bir toplumsal yapı oluşturmak, * Uluslararası yükümlülükleri yerine getirmek ve ortak değerlere sahip olunan uluslararası kuruluşlarla bütünleşme hedefi doğrultusunda işbirliği geliştirerek küreselbölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamak, * Serbest piyasa ekonomisi oluşturmak amacıyla yerli ve yabancı yatırımcıları teşvik edecek yasal düzenlemeleri yapmak ve ekonomik istikrarı sağlamak, * Azerbaycan halkının ve gelecek nesillerin gelişimi için hayat standartlarını geliştirmek ve milli kaynakların etkili kullanımı, sürdürülebilir kalkınma, çevrenin korunması ve eğitim, bilim ve teknolojik alanlarda ilerle suretiyle gelecek nesillere iyi koşullar sağlamak, * Dünyadaki tüm Azeriler arasında dayanışma ve milli birlik bilinci oluşturmak, * Toplumun tarihi ve kültürel mirası ile manevi değerlerini korumak ve toplumun dil, milli bilinç, vatanseverlik ve entelektüel konularda potansiyelini geliştirmek. c. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Milli Güvenliğine Yönelik Tehditler başlığı altında; * Devletin bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve anayasal düzenini bozmaya yönelik girişimler, * Ermenistan'ın saldırgan-yayılmacı politikası, * Devletin hukukun üstünlüğünü sağlamak, kamu düzenini muhafaza etmek ve insan temel hak ve özgürlüklerini korumakla ilgili görevlerinin yerine getirilmesini engelleyebilecek faaliyetler. * Bölücülük, etnik, siyasi ve dini radikalizm. * Terörizm ve kitle imha silahlarının yayılması. * Bölgesel ihtilaflar ve uluslararası örgütlü suçlar. * Azerbaycan'ın enerji altyapısının bozulmasına yönelik tehdit. 2/6

3 * Siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda dışa bağımlılık. * Ekonomik istikrarsızlık. * Niteliksiz insan kaynakları. * Bölgesel silahlanma. * Çevre sorunları. d. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Milli Güvenlik Siyasetinin Esasları başlığı altında; (1)Dış Güvenlik Siyasetinin Esasları: - Azerbaycan (Yukarı Karabağ) topraklarındaki Ermeni işgalinin sona erdirilerek ülkenin toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak. şekildedir: Yukarı Karabağ sorunun çözümüne yönelik bir anlaşmanın esasları şu Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarının tamamından çekilmesi, Ermenistan'ın boşaltacağı bu topraklarda Azerbaycan Devleti'nin egemenlik hak ve yetkilerinin yeniden tesis edilmesi, İşgal nedeniyle zorla yerlerinden edilen Azerilerin ana yurtlarına dönmesi, Yukarı Karabağ'ın; Azeri ve Ermeni toplumlarının barış içinde bir arada yaşamalarına imkan sağlayacak ve Azerbaycan Cumhuriyeti içerisinde genişletilmiş özerk yönetim yapısına sahip bir yasal statüye kavuşturulması, Yukarı Karabağ'ın, Azerbaycan ve bölge ile bir bütün olarak sosyo-ekonomik kalkınma süreçlerine entegrasyonunu destekleyecek koşulların oluşturulması. - Avrupa ve Trans-Atlantik kuruluşlarıyla bütünleşmek; Azerbaycan Batı ile bütünleşmeyi güvenlik, ekonomik refah ve demokratik gelişme hedeflerine ulaşmanın bir aracı olarak görmektedir. Bu bağlamda, istikrarsızlık, ihtilaflar ve güvenlik tehditlerinin bertaraf edilmesinde NATO ile işbirliği yapmaktadır. Batı ile bütünleşme siyasetinin başka bir boyutu olarak AB ile TACIS (Technical Assistance for CIS- Bağımsız Devletler Topluluğu için Teknik Yardım) ve TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia / Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım-Ulaştırma Koridoru) projeleri ile Azerbaycan-AB Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması gibi ortak platformlarda yer almak suretiyle çok yönlü işbirliği ilişkileri tesis etmektedir. Ayrıca AB ile ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında, AB Komşuluk Politikası Azerbaycan-AB Eylem Planı çerçevesinde 3/6

4 ekonomik, siyasi ve idari reform süreçleri başlatmıştır. Enerji Alanında Stratejik Ortaklık adı altında 2006 yılında imzalanan işbirliği anlaşması Azerbaycan-AB ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde bir başka adım olmuştur. - Uluslararası güvenliğe katkı sağlamak; Azerbaycan, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik uluslararası çabaları desteklemektedir. Bu kapsamda, Kosova, Afganistan ve Irak gibi ihtilaflı bölgelerdeki barışı koruma misyonlarına barış gücü askerleri göndermek suretiyle iştirak etmektedir. Azerbaycan, silahların kontrolü ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi alanlarındaki anlaşmalara taraf olarak küresel barışa katkı sağlamaktadır. Silahların kontrolüne ilişkin mekanizmaların, Ermeni işgali altındaki topraklarda etkisiz kalması Azerbaycan'ın olduğu kadar küresel ve bölgesel barış ve güvenlik açısından da tehdit oluşturmaktadır. - Uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek; Uluslararası kuruluşlarda aktif olarak yer almak, Azerbaycan açısından büyük önem taşımaktadır. Büyüklüğüne ve etkisine bakmaksızın küresel ve bölgesel kuruluşların (BM, AGİT, BDT, KEİ, GUAM vb.), yeni küresel tehditlerle mücadele etmede giderek büyüyen bir rol oynamakta oldukları gözlenmektedir. Dolayısıyla bu kuruluşlar, ulusal çıkarların korunması açısından da önemli birer araç olmaktadır. - Bölgesel ve ikili ilişkiler geliştirmek; Azerbaycan, bütün devletlerle çok boyutlu, dengeli ve dostane ilişkilere dayalı bir siyaset izlemektedir. - Bölge ülkeleriyle işbirliği geliştirmek; Azerbaycan, bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasının bir koşulu olarak komşu ülkelerle kapsamlı ilişkiler içinde olmaya büyük önem atfetmektedir. Ancak, Ermenistan'ın saldırgan politikaları, Güney Kafkasya'da arzu edilen ilişkilerin kurulmasının önündeki en büyük engel olarak görülmektedir. Öte yandan Azerbaycan-Türkİye-Gürcistan arasında tesis edilen üçlü işbirliği, bölgesel istikrarı geliştirmektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı, Baku-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı gibi projeler Karadeniz ve Hazar bölgelerinin stratejik önemini artırmaktadır. Türkiye ile kapsamlı ilişkiler, Azerbaycan için özel önem taşımaktadır. Stratejik Ortaklık seviyesindeki bu ilişkiler bölgesel projelerin yanı sıra Ermenistan- Azerbaycan sorunlarının çözümü sürecinde de Azerbaycan'la Türkiye'nin çıkar birliği içinde 4/6

5 olduklarını göstermektedir. Gürcistan ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi Azerbaycan için büyük önem taşımaktadır. Bu ülke ile ilişkiler, ortak çıkarlar temelinde stratejik işbirliği boyutunda sürdürülecektir. Gürcistan, Moldova ve Ukrayna ile "Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma" temelinde oluşturulan GUAM örgütü, bölgesel işbirliği açısından önemli bir platform olarak görülmektedir. Azerbaycan'ın RF ile geliştirdiği Stratejik Ortaklık ve işbirliği ilişkileri de bölgesel istikrar ve kalkınma adına önem taşımaktadır. Hazar Denizi kıyıdaş ülkeleri ile ilişkilerine önem veren Azerbaycan, Hazar petrolünün batıya ulaştırılması açısından RF ve Kazakistan ile işbirliği yapmaktadır. Bu kapsamda RF ile Baku-Novorossiyk boru hattı projesini yürütmektedir. Ayrıca Kazak petrollünün Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına bağlanmasına ilişkin olarak 2006 yılında Kazakistan ile bir anlaşma imzalanmıştır. Azerbaycan, Hazar Denizi'nin hukuki statüsünün belirlenmesi sorununun çözümünde RF ve Kazakistan ile imzaladığı anlaşmanın benzerinin Iran ve Türkmenistan ile de imzalanmasını ve böylece Hazar Denizi'nin barışçıl amaçlarla kullanılmasını istemektedir. Ortak tarihi ve kültürel mirası paylaşan iki ülke olarak Azerbaycan ve İran'ın, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda karşılıklı çıkar temelinde iyi ilişkiler içinde olması Azerbaycan açısından büyük önem taşımaktadır. - Bölge-dışı ülkelerle işbirliği geliştirmek; Azerbaycan bölge dışı ülkelerle işbirliğine de önem vermektedir. Bu bağlamda, ABD ile terörle mücadele, bölücülük, silahların kontrolü, örgütlü suçlarla, yasadışı göç ve kaçakçılıkla mücadele amacıyla "Stratejik Ortaklık" düzeyinde ikili ve çok taraflı (BM, NATO vb.) işbirliği yapmaktadır. (2)Savunma Siyasetinin Esasları: Azerbaycan'ın milli menfaatlerinin korunması açısından savunma kabiliyetinin geliştirilmesi temel hedeflerden birisidir. Ülkenin savunma kabiliyetinin ana unsuru Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri dir. Savunma Siyasetinin ana hedefleri şu şekilde belirlenmiştir: - Azerbaycan'ın bağımsızlığını ve egemenliğini korumak, toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak, - Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini, ülkeye yönelik askeri saldırıları caydırabilecek / önleyebilecek nitelikte hareket ve müdahale yeteneğine sahip olmasını 5/6

6 sağlamak, - NATO bünyesindeki Barış için Ortaklık programlarına katılmaya devam etmek, ortak çıkarlar doğrultusunda NATO üyesi ülkelerle ikili ve çok taraflı işbirliğini geliştirmek, - Savunma alanında uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek, - Uygun politika ve araçlarla uluslararası güvenliğe katkıda bulunmak. (3) İç Güvenlik Siyasetinin Esasları: - Demokrasinin güçlendirilmesi, - Etnik ve dini hoşgörü / çoğulculuk ortamının korunması, - Eğitim, kültür, bilim ve teknoloji politikalarıyla manevi değerlerin korunması, - Ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanması, - İnsan temel hak ve özgürlüklerine saygıya dayanan çağdaş toplum düzeninin geliştirilmesi suretiyle iç güvenliğin pekiştirilmesi, - Sınırların fiziki güvenliğinin sağlanması. (4) Diğer Siyaset Esasları: Belgede ayrıca, "Göç", "Enerji güvenliği", "Ulaşım ve ulaştırma güvenliği", "Kriz yönetimi, çevrenin korunması ve kamu güvenliği" ile "Bilgi güvenliği" alanlarında izlenecek siyasetin esaslarına yer verilmektedir. 3. Sonuç : Azerbaycan'ın Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi'nin incelenmesinde de görüldüğü üzere, Azerbaycan'ın tehdit algılaması ve milli güvenlik siyasetinin; a. Ermenistan'dan kaynaklanan tehdit ve bu bağlamda Azerbaycan topraklarındaki Ermeni işgalinin yol açtığı siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik sorunlar, b. Bağımsızlık sonrası dönemde benimsenen, bir taraftan ABD, NATO ve AB, diğer taraftan RF ile stratejik nitelikli ilişkileri kapsayan çok taraflı dengeye dayalı politika anlayışı, c. Azerbaycan'ın sahip olduğu coğrafi konum ve hidrokarbon kaynakları gibi jeopolitik avantajlarının ülkenin milli çıkarları ve hedefleri ile uyumlu biçimde kullanılmasına yönelik iç, dış ve savunma politikaları çerçevesinde şekillendiği dikkati çekmektedir. 6/6

RUSYA FEDERASYONU NUN 2020 YILINA KADARKİ DÖNEMİ KAPSAYAN ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ

RUSYA FEDERASYONU NUN 2020 YILINA KADARKİ DÖNEMİ KAPSAYAN ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ RUSYA FEDERASYONU NUN 2020 YILINA KADARKİ DÖNEMİ KAPSAYAN ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ Rusya Federasyonu (RF) nun 2020 yılına kadarki dönemi kapsayan Ulusal Güvenlik Stratejisi, 12 Mayıs 2009 da Devlet Başkanı

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

TÜRK KONSEYİ GENEL SEKRETERİ HALİL AKINCI NIN KAFKASYA DA ENERJİ GÜVENLİĞİ VE BÖLGESEL PROBLEMLER ULUSLARARASI KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA

TÜRK KONSEYİ GENEL SEKRETERİ HALİL AKINCI NIN KAFKASYA DA ENERJİ GÜVENLİĞİ VE BÖLGESEL PROBLEMLER ULUSLARARASI KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA TÜRK KONSEYİ GENEL SEKRETERİ HALİL AKINCI NIN KAFKASYA DA ENERJİ GÜVENLİĞİ VE BÖLGESEL PROBLEMLER ULUSLARARASI KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA (Bursa, 9-10 Mayıs 2012) [Sayın Bakan,] Sayın Rektör, Saygıdeğer

Detaylı

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası İçindekiler Sorumluluk ve Vizyon - 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Komşu ve Yakın Havzalarla İlişkiler Yüksek Düzeyli İşbirliği Mekanizmaları

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde Kararlılık Sosyo-Ekonomik Dönüşümde Süreklilik İletişimde Etkinlik ANKARA EYLÜL 2014 TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde Kararlılık Sosyo-Ekonomik Dönüşümde Süreklilik İletişimde Etkinlik www.ab.gov.tr TÜRKİYE

Detaylı

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ 2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 1 Bu kitapçık,

Detaylı

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti)

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti) Zbıgnıew BRZEZINSKI Baykent Bilgisayar & Danışmanlık BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti) Yayınlayan: Türk Dünyasında Demokrasiyi Geliştirme Vakfı Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com BÜYÜK SATRANÇ

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN Dr. R. KUTAY KARACA GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN (Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Çin İlişkileri) Özet Çalışması Yazar: Dr. R. Kutay Karaca IQ Kültür Sanat Yayıncı Çinli yetkililer bu açıklamadan hemen sonra bu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Görev, Yetki, İlke ve Sorumluluklar... 2 C. İdareye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK AKTÖRÜ OLMAYA NE KADAR YAKIN? How Close is the European Union to Be A Security Actor?

AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK AKTÖRÜ OLMAYA NE KADAR YAKIN? How Close is the European Union to Be A Security Actor? AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK AKTÖRÜ OLMAYA NE KADAR YAKIN? How Close is the European Union to Be A Security Actor? Aslıhan P. TURAN Özet: Avrupa Birliği, Soğuk Savaş ın ardından güvenlik ve savunma politikalarında

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ 724 ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ Mehmet Yüce 909 1. GİRİŞ Türklerin Yurdu anlamına gelen Türkistan ın Sovyet Rusyası döneminde suni bir şekilde ve masa

Detaylı

YENİ BİR AVRUPA İÇİN PARİS ŞARTI YENİ BİR DEMOKRASİ, BARIŞ VE BİRLİK ÇAĞI

YENİ BİR AVRUPA İÇİN PARİS ŞARTI YENİ BİR DEMOKRASİ, BARIŞ VE BİRLİK ÇAĞI 445 Paris Şartı YENİ BİR AVRUPA İÇİN PARİS ŞARTI YENİ BİR DEMOKRASİ, BARIŞ VE BİRLİK ÇAĞI 21 Kasım 1990 tarihinde Paris te imzalanmıştır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı na (AGİK) katılan devletlerin

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

HUKUKU NDA. Editör ORSAM

HUKUKU NDA. Editör ORSAM HUKUKU NDA Editör ORSAM ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU NDA KIYI DEVLETİNİN GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİNİN SINIRLARI SEMPOZYUMU SYMPOSIUM ON THE LIMITS OF POWER IN DISTRAINING ON SHIPS BY A COAST STATE ON THE

Detaylı

HAZAR BÖLGESİ DÜNYANIN TİCARET KORİDORU OLMAYA YENİDEN ADAY: YENİ İPEK YOLU BİR HAYAL Mİ?

HAZAR BÖLGESİ DÜNYANIN TİCARET KORİDORU OLMAYA YENİDEN ADAY: YENİ İPEK YOLU BİR HAYAL Mİ? HAZAR BÖLGESİ DÜNYANIN TİCARET KORİDORU OLMAYA YENİDEN ADAY: YENİ İPEK YOLU BİR HAYAL Mİ? Doç. Dr. Mitat Çelikpala, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Hazar Strateji Enstitüsü

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

Sayın Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı:

Sayın Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı: Sayın Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı: Açılış konuşmasında söz alan Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir Atalay, ilk olarak, terörle mücadelede koordinasyon konusunu değerlendiren ve amaçlayan

Detaylı

Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya ve Orta Asya

Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya ve Orta Asya Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya ve Orta Asya Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi Amerika Birleşik Devletleri nin Avrasya nın tümü için bütünleşmiş

Detaylı

STRATEJİK RAPOR (ÖZET)

STRATEJİK RAPOR (ÖZET) 0 STRATEJİK RAPOR (ÖZET) Türkiye nin Stratejik Vizyonu 2023 Stratejik Lokomotif Sektörler GÜVENLİK, SAVUNMA VE SAVUNMA SANAYİİ 2023 KONGRESİ ( 18-19 Ekim 2012 HiltonSA Ankara, Türkiye ) Türkiye Cumhuriyeti'nin

Detaylı

Çok Kutuplu Yeni Uluslar arası Sistemde Güvenlik Algısı

Çok Kutuplu Yeni Uluslar arası Sistemde Güvenlik Algısı Çok Kutuplu Yeni Uluslar arası Sistemde Güvenlik Algısı Seval GÖKBAŞ Güvenlik genellikle toplum yaşamında yasal düzenlemelerin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmeleri, güven içinde

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 858 DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Sibel Turan * Sovyetler Birliği nin 1991 de kendini fesh etmesiyle, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar da

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ; adil gelir dağılımı ve refah toplumu, güçlü sosyal güvenlik sistemi, sosyal koruma, sosyal içerme, katılımcı sosyal diyalog, daha fazla demokrasi

Detaylı

Kafkasya da Neler Oluyor?

Kafkasya da Neler Oluyor? Tartışma Metinleri 0901 Kafkasya da Neler Oluyor? Mitat Çelikpala Uluslararası İlişkiler Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Söğütözü Ankara 1 Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Şenyuva

Detaylı