Uðursuz Aðustos aramýzdan yeni canlar aldý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uðursuz Aðustos aramýzdan yeni canlar aldý"

Transkript

1 Taraflar vatandaþlýk konusunda anlaþmýþlar... Her 4 Yunana karþý 1 Türk federasyonda vatandaþ olacakmýþ! Ne gam? 1 Türk dünyaya bedel deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Aðustos 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4989 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý HADDÝNÝ BÝLMEK VE BARIÞ VE AKINCI 2. sayfada Uðursuz Aðustos aramýzdan yeni canlar aldý Dalman Yener denizde boðuldu Polis Genel Müdürlüðü Özel Harekat Birimi'nde görevli 47 yaþýndaki Dalman Yener Ýskele Halk Plajýnda boðularak hayatýný kaybetti.. 2.sayfada Mehmet Ersöz'ü Antalya'da kaybettik Eðitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Mehmet Ersöz Antalya'da geçirdiði trafik kazasýnda yaþamýný yitirdi. Eþi yaralý kurtuldu 2. sayfada Tevfik Devran kurtarýlamadý Maðusa'nýn sevilen simalarýndan 67 yaþýndaki Tevfik Devran evinde aniden rahatsýzlandý, kaldýrýldýðý hastanede kurtarýlamadý 2. sayfada Vatandaþlýk oranýyla ilgili taraflar arasýnda anlaþma 4 Yunana 1 Türk "Politis" gazetesinin haberine göre, her iki taraf da vatandaþlýk konusundaki kriterde anlaþtý. Vatandaþ kaydedilebilecek Türk ve Yunanlýlarýn oraný belirlendi. Bu anlaþmaya göre, her 4 Yunana karþýlýk 1 Türk vatandaþ olacak... Bu uzlaþýnýn Talat- Hristofyas döneminde saðlandýðý ve þimdi de taraflar arasýnda doðrulandýðý bildirildi... Derviþ Eroðlu döneminde bu oranýn 4'e 2 olarak deðiþtirilmesine çalýþýldý, ancak Özdil Nami'nin dönüþüyle eski oran yerinde kaldý... Þu anda KKTC vatandaþý olup gelecekte federasyonun ve AB'nin vatandaþý olacak olanlarýn sayýsý 280 bin olarak hesap ediliyor sayfada Güneyde yeni anket Rumlar ilk kez çözümden yana 508 kiþi arasýnda yapýlan bir ankette referandumda 'evet' diyeceðini söyleyenlerin çoðunlukta olmasýna raðmen kararsýzlar belirleyici rol oynuyor... %30,48 kesinlikle evet, %18.20 þu anda evet, ama sonradan hayýr da olabilir, %22.81 evetle hayýr eþit, %15.79 hayýr, ama evet de olabilir, %12.72 kesinlikle hayýr sayfada BÝR ORTA AVRUPA GEZÝSÝNÝN DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ... (7) Selma Bolayýr 13. sayfada SADECE ÖFKE! Canan Sümer Biri sahip çýksýn 3. sayfada Özgün Kutalmýþ 8. sayfada YERLÝ ÜRÜNLERE DESTEK Ali Kiþmir 8. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BUNDAN KÖTÜSÜ OLABÝLÝR MÝ? Ali Osman GELECEK OLAN GELDÝ ZATEN Erdoðan Baybars ÝKÝNCÝ AÞAMA VE BÝZ Sezan Artun MUTLU OLMAK ÝSTERSEN EVLÂDINI ÞEHÝT VER! Mehmet Levent KENDÝ ÜLKENDE TURÝST OLMAK Dolgun Dalgýçoðlu Ramadan Kamiloðlu Aort damarý 5 santimetreye ulaþýrsa derhal cerraha baþvurun... 4 ve 14. sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... TAYYÝP'ÝN SAVAÞI DA "WAR", BARIÞI DA "WAR" Mutluyduk, umutluyduk. Mustafa Akýncý'yý cumhurbaþkanlýðý koltuðuna oturtmuþ, Derviþ Eroðlu'nu evine göndermiþtik. Gerçi "Ayþe"nin evine dönmeye niyeti yoktu ama olsundu, biz çözümü ve barýþý "Ayþe" ile birlikte yapacaktýk. "Ayþe"nin artýk eski "Ayþe" olmadýðýna inanmýþtýk. Oysa "Ayþe" artýk Tayyip'ti ve biz farkýnda olmasak da eskisinden beterdi Tayyip ile Akýncý arasýnda ilk günlerde yaþanan "ana-yavru" dalaþmasýndan sonra herþey rayýna oturmuþtu. Doðal gazla birlikte doðal olmayan bir þekilde gaza gelmiþtik. Bu sefer baþkaydý, bu sefer adanýn güneyinde doðal gaz borularý, kuzeyinde su borularý vardý Bu sefer iþimiz boruydu Biz gaza gelirken, Türkiye halký en zor zamanlarýný yaþýyor, paralarý sýfýrlayan Tayyip de gaza geliyordu. Bizim gaza gelmemizin kimseye zararý yoktu, biz ateþ olsak düþtüðümüz yeri bile yakamazdýk ama 7 Haziran seçimlerinde yenilgiye uðrayan Tayyip gaza gelirse Türkiye'yi yakabilirdi. Nitekim öyle de oldu Türkiye'de kan gövdeyi götürmeye baþladý. Biz borulara umutla bakarken, IÞÝD Suriye'de kafa kesiyor, Tayyip ise Kürt Sorunu'nda baþlattýðý sözümona çözüm sürecini buzdolabýna koyuyordu. Tayyip'in takkesi düþmüþ, takiyye görünmüþtü Tayyip'in "ampul"ünden fýrlayan Ýslamofaþist Kurt þehit cenazelerinde ulumaya baþlamýþtý Biz Türkiye'yi kana bulayan Tayyip'ten barýþ beklerken, Türkiye'de þehit cenazelerinde çocuklarýný kaybeden asker ailelerinin isyaný yükseliyordu Siirt'te hayatýný kaybeden 20 yaþýndaki Er Recep Beycur'un cenazesinde amcasýnýn oðlu þöyle haykýrýyordu: "Gazeteciler yazýn, Cumhurbaþkaný gurur duysun. Kardeþi kardeþe kýrdýrýyor. Kendi kardeþimin cesedini alýyorum. Cumhurbaþkaný Allah'tan hiç mi korkmuyor? Allah razý olmasýn, onun evladý da böyle olsun. Allah rýzasý için yazýn. Onun evladý olsa böyle olur muydu? Allah kabul etmesin." Bingöl'de yaþamýný yitiren Haþim Dirik'in cenazesinde acýlý annenin arkadaþý Elif Ýnce þöyle diyordu: "Böyle vatan olmaz. Ben helal etmiyorum çocuðuma birþey olursa. Böyle vatan saðolmasýn. Biz onlarý gelsin elin üç çapulcusu öldürsün diye büyütmedik. Yazýklar olsun böyle vatana da, böyle Cumhurbaþkaný'na da, böyle Baþbakana da Kendi çocuklarýný göndersinlersýkýyorsa " Bursa'da bir cenazede kadýnlar "Erdoðan, oðlunu askere yolla" sloganý atarken, er Abdülhalýk Araz'ýn Van'daki cenaze töreninde akrabalarý "Tayyip'e söyleyin Bilal'i askere göndersin. Allah onun evini yaksýn" diye baðýrýyordu Tayyip'in savaþý da "war"dý, barýþý da "war"dý ve Kýbrýslýlardan baþka herkes bunu biliyordu DALMAN YENER DENÝZDE BOÐULDU Polis Genel Müdürlüðü Özel Harekat Birimi'nde görevli 47 yaþýndaki Dalman Yener boðularak öldü. Polis Basýn Subaylýðý'ndan alýnan bilgiye göre, Yener, ailesiyle birlikte gittiði Ýskele Halk Plajý'nda öðlen saatlerinde boðuldu. Ersöz Antalya'daki kazada hayatýný kaybetti EÐÝTÝM ORTAK HÝZMETLER DAÝRESÝ MÜDÜRÜ MEHMET ERSÖZ ANTALYA'DA GEÇÝRDÝÐÝ TRAFÝK KAZASINDA YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Milli Eðitim Bakanlýðý Eðitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Mehmet Ersöz dün sabah Antalya'da geçirdiði trafik kazasýnda yaþamýný yitirdi. TAK Muhabirinin Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Rauf Ataöv'den aldýðý bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Korkuteli ilçesine kendi kullandýðý kiralýk araçla gitmek üzere Antalya'dan ayrýlan Ersöz yolda geçirdiði trafik kazasýndan vefat etti. Ersöz'ün naaþý Korkuteli'nde morga kaldýrýlýrken, kazayý yaralý atlatan eþinin omzunda kýrýklar olduðu ve Antalya TEVFÝK DEVRAN KURTARILAMADI Girne'de önceki gece sýralarýnda, Y.Z. (E-22), O.K. (E-22) ve M.F.Y. (E-22), aralarýnda bulunan bir mesele yüzünden Tolga Yalman'ý ciddi þekilde darp etti. Kavga sýrasýnda Y.Z, Tolga Yalman'ýn burnuna yumruk vurup kýrdýðý için tutuklandý. O.K. ve M.F.Y. hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. LEFKOÞA'DA UYUÞTURUCU Lefkoþa'da önceki akþam saat sýralarýnda, E.B. (E-39) ve A.H. (E-25), birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, yetkili makamdan izinsiz KKTC'ye giriþ yapmaya çalýþtýklarý bir sýrada polis tarafýndan tespit edildi. Polis tarafýndan üzerlerinde yapýlan aramada, E.B'nin tasarrufunda tütün ile karýþýk sentetik cannabinoid türü uyuþturucu içeren elle sarýlmýþ sigara bulundu. Her iki þahýs da tutuklandý. Devlet Hastanesi'nde tedavi altýnda bulunduðu kaydedildi. Maðusa'da önceki gece saat sýralarýnda, Tevfik Devran (E-67) evinde rahatsýzlanýp Gazimaðusa Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Polis açýklamasýnda yapýlan tedavisinden sonra yoðun bakým servisine kaldýrýlan Devran'ýn yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadýðý bildirildi. Polis, Devran'ýn doktoruyla yaptýðý soruþturma sonucu ölüm nedeninin kalp krizi olduðunu açýkladý. Girne deki kavgada burnunu kýrdýlar AKINCILAR'DA ÝZÝNSÝZ RUM KESÝMÝNE GEÇEN ÞAHIS METEHAN'DA TUTUKLANDI Akýncýlar'da önceki gün saat sýralarýnda, Ý.A. (E-24) kiralýk araçla birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip yetkili makamdan izinsiz Güney Kýbrýs'a geçti. Ý.A ayný gün Metehan Sýnýr kapýsýndan giriþ yaptýðý sýrada tespit edilerek tutuklandý. LEFKOÞA'DA YARALAMA Lefkoþa'da önceki akþam saat sýralarýnda, bir iþ yerinin önünde E.A. (E-28), bir konuda kendisini uyaran Hamza Yumuþak'ý tasarrufunda bulundurduðu kesici bir aletle karýn kýsmýndan yaraladý. Yaralý Lefkoþa Devlet Hastanesine kaldýrýlarak yapýlan tedavisinden sonra taburcu edilirken, E.A. aranýyor. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý HADDÝNÝ BÝLMEK VE BARIÞ VE AKINCI Sevgili bir dostumuz olarak Mustafa Akýncý'yý iyiniyetle eleþtirdiysek, bazý kraldan kralcýlarýn buna sevinmesine gerek yok... Ayný adaylar bugün yine seçime girse, biz yine Akýncý'yý destekleriz... Resmi makam dostluktan ve duygusallýktan öte bir þey... Beðenmediðimiz bir hareketine beðendik dersek, ona iyilik deðil, kötülük yapmýþ oluruz... Seçim boyunca ona söylemediðini býrakmayanlar ve seçilmemesi için canla baþla uðraþanlar þimdi kalkan mý oluyorlar ona bize karþý? Akýncý'nýn buna ihtiyacý olduðunu hiç sanmam... Gerçek dostlarý ile yavþaklarý ayýrmasýný iyi bilir herhalde... En azýndan ben öyle olduðuna inanýrým. Bunun için de Þener Elcil'e karþý o sert çýkýþýna çok þaþýrdým... Hele bu açýklamayý sevgili Barýþ Burcu'nun yapmasýna daha da þaþýrdým... Benim tanýdýðým Barýþ öyle bir üslup kullanmaz... En hararetli tartýþmada bile ölçüyü kaçýrmaz... Küfretmez... Karþýsýndakini aþaðýlamaz... Küçük düþürmeye çalýþmaz... Sevecendir Barýþ... Ýnsan sevgisi aðýr basar... Saygýda kusur etmez... Þener Elcil için kullandýðý "haddini bilmiyor" ifadesi aðzýndan nasýl kaçtý hala þaþarým... Sevgili dostlarýmýz eleþtiriye karþý bu kadar tahammülsüz olamaz... Olmamalý... Hele "bunu Denktaþ bile, Eroðlu bile yapmadý" dedirtemez bize... Ýftira ve yalan karþýsýnda kalsalar bile yapamazlar bunu... Soðukkanlýlýklarýný kaybedemezler... Asýlsýz iddialarla suçlanabilirler... Söyledikleri çarpýtýlabilir... Ama onlara aðýr bir dille yanýt vererek kendilerini tatmin yoluna sapamazlar... Sapmamalarý gerekir... Kaldý ki Þener Elcil'in dedikleri KTÖS Yürütme Kurulu'nun bir açýklamasýydý... Yani tüm yürütme kurulunun imzalarý vardý altýnda... Kiþiselleþtirilemezdi... Ayrýca yapýlan suçlama da haksýz bir suçlama deðildi... YÖDAK Baþkaný Hüseyin Gökçekuþ ile ilgili belgeler KTÖS tarafýndan teslim edilmiþ size... O belgeleri savcýlýða vermeniz gerekirdi... Vermediniz... Ortada apaçýk bir usulsüzlük olduðu halde, buna karþý sessiz kaldýnýz... Mahkeme sürecini sessizliðinize kýlýf yaptýnýz... YDÜ yönetimini karþýnýza almak istemediðiniz gibi bir kaný uyandý toplumda... Gereken neyse onu yaparak bunu bertaraf etmeyi seçeceðinize, haklý bir tavýr içindeki KTÖS'ü karþýnýza almayý tercih ettiniz... Mustafa Akýncý siyasi kariyerini Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý'nýn omuzlarý üstünde yaptý... Turgut Afþaroðlu anlatýr hala... Kendisine 28 yaþýnda Lefkoþa Belediye Baþkan adaylýðý teklif edildiði zaman üç gün eve kapanmýþ ve çýkmamýþ dýþarýya... TKP'nin en parlak dönemlerini hatýrlayýn seçimlerini... Sendikanýn güçlü desteði ile 13 milletvekili çýkarmýþlardý... Akýncý da ikinci kez belediyede baþkanlýðýný kazanmýþtý... Toplumumuzda Akýncý'nýn en son karþýsýna alacaðý kitledir öðretmen kitlesi... Bu toplumun öncü ve dinamik gücüdür KTÖS... Ýçimizde haddinin bildirilmesi gerekenler olabilir, ama KTÖS deðil. Talihsiz ifadesinden dolayý sevgili Barýþ'ýn da rahatsýzlýk duyduðunu ve piþman olduðunu düþünüyorum... Barýþ bir makam ve kravatla deðiþecek adam deðil... Barýþ, adý gibi barýþtýr... Anlaþamadýðý ile anlaþmaz... Ama haddini bilir...

3 ALAÞYA' DAN NOTLAR Canan Sümer SADECE ÖFKE! Nasýl öfkelenmem düþündükçe memleketimi? Çýrpýnýyor ayaklarý altýnda bir avuç hergelenin (Nazým Hikmet) Çocukluk arkadaþým, 20 yaþýndan beri Avustralya da yaþýyor Orada bir hayat kurmuþ kendine, çoluk çocuða karýþmýþ, eþiyle çok çalýþýþmýþlar, biraz da mal mülk sahibi olmuþlar oralarda... Hali vakti, huzuru yerinde ama kendi deyiþi ile Kýbrýs ý görmeden kokusunu duymadan ölmek istemiyor. Çocuklarýný da büyütünce Kýbrýs a daha sýk gelmeye baþladý. Yýllar önce Girne den bir ev almak istedi. Bir penthouse Parasýný ödedi eve yerleþecekti ki belediye binayý mühürledi. Neymiþ o bölgede 5 kata imar izni yokmuþ Ýnþaata baþlamak için izin alýnmasý gerekmez miydi? Nasýl bir sistem? Nasýl bir devlet? diye isyan etmeye baþladý. Yakýn çevresindekiler ise; Merak etme, araya bir tanýdýk koyup, biraz para yedirince her þey hallolur bu memlekette dediklerinde ise þaþýrýp, üzülüyordu. Bu ülke ne hale gelmiþ böyle, sanki mafya düzeni. Kanun, sistem yok. Ýnsanlarýn da umurunda deðil. Bu pislik düzende, iþlerini yasal olmayan yollardan halletmeye alýþmýþlar diye þikâyet etse de yine Kýbrýs a gelmeye devam etti. Her görüþtüðümüzde birbirimize sarýlýp eski günleri andýk. Yaþadýðýmýz anýn bilincinden uzak olan çocukluðumuza geri döndük adeta Küçücük bedenlerimizdeki coþkuyla sokaklarda koþup oynarken, zamanýn dýþýnda olduðumuz o günleri, çýlgýnlýklarýmýzý konuþtuk Babasýnýn Çarli adýný verdiðimiz o eski Moris arabasý ile yaþadýðýmýz komik maceralarý, o günlerdeki hayallerimizin saflýðý ve güzelliðini hatýrladýk Hiç usanmadan, adeta nefes almadan anlatýp durduk Kanatlanýp, cývýldaþan onca sevgi, onca sözcük dökülüp durdu evrene Bu acele belki de baþka defa olmazsa diye miydi? Onu son kez bu yaz gördüm. Geldim yine, ayrý kalamýyorum bu topraklardan, özlüyorum ama ilk kez sordum kendi kendime; ne iþin var senin burada, sana ait olan ne var ki artýk diye Bir daha gelmek istemiyorum derken dolu doluydu gözleri. Onun yüzüne bakamadým. Bu ülkenin durumu üzülmekten çok öfkelendiriyor beni dedi. Onun bu sözleri üzerine burada doðup, burada yaþayacak olanlarý düþündüm bir de.. Ḃu umutsuz topraklarda büyüyen ve büyüyecek çocuklarýmýzý Ýlerde onlara kollarýný açacak iyi bir hayatý umanlarý Ne býrakýyoruz onlara Asker ve polisin egemenliðindeki bir yarýmada ve mafyalaþan bir düzen Çete liderlerini aðýrlayýp onlarla arz-ý endam eden bir devlet Mafyalaþan kurumlar ve kurumlaþan mafyalarla, korkunun, yasasýzlýðýn ve baskýnýn egemen olacaðý yarýnlara doðru ilerliyoruz. (Ýþte onun için hep çözüm, çözüm diyoruz ya ) Yýllardýr kim olduklarý bilinen bu çetecilere karþý hiçbir þey yapýlmadý. Afrika Gazetesi dýþýnda, basýn da bu konuda sessizliðini korudu Haraç çetelerinin içinde kimler var diye sorulsa, sýradan vatandaþ bile rahatlýkla birkaç isim verebilir. Aciz olduðunu, elinden bir þey gelmediðini söyleyen, hiçbir soru ve eleþtiriye tahammül bile edemeyen devlet yetkililerinden, bir çözüm beklemek de saflýk olacaktýr herhalde. Onlar, sorulan sorular ve eleþtirilere bile tahammül edemezken, KKTC denilen bu yapý birilerinin pis iþlerine ev sahipliði yapmaktadýr. Varsýn onlar o kibirli halleriyle kafa yorsunlar; sorulacak soru ve yapýlacak eleþtirilerin niteliðine Biz ise sadece öfke duymaktayýz, bu kokmuþmuþ düzenin sorumlusu tüm hak yiyicilere Öldürmek kasti ile ateþ etti Maðusa çetelerin yuvasý oldu Gamze PÝR BAYKUR- Maðusa önceki akþam 9 el silah sesi ile yankýlandý. Goodnight Gece Kulubünde garson olarak çalýþan Onur Konuk, kendisine tuzak kurduðu gerekçesiyle aracý ile yoldan geçen patronu Kaan Taþken Önsal'a ve araçta yolcu olarak bulunan Esat Cabbar Gözalýcý'ya öldürmek kasti ile 7 el ateþ etti. Zanlý Onur Konuk'un tutuklanmasýnýn ardýndan yapýlan soruþturmada olayýn boyutu deðiþerek aralarýnda Kaan Taþken Önsal'ýn da bulunduðu bulunduðu 4 kiþi daha tutuklandý. "Adam öldürmeye teþebbüs", "Adam öldürmek için gizli ittifak kurmak", "Kanunsuz ateþli silah ve patlayýcý madde tasarrufu", "Kanunsuz ateþli silah ve patlayýcý madde kullanma ve taþýma", "Kasti hasar" ve "Meskun mahalde ateþ açma" suçlamalarýyla ilgili olarak tutuklanan zanlý Onur Konuk, Kaan Taþken Önsal, Esat Cabbar Gözalýcý, Ahmet Altundemir ve Mehmet Demiray dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. Toplam 9 el ateþ etti... Meselenin tahkikat sorumlusu Müfettiþ Muavini Faysal Güden, Goodnight Gece Kulubünde garson olarak çalýþan zanlý Onur Konuk'un 22 Aðustos tarihinde 15 Aðustos Bulvarý üzerinde "Kaplan Market" önünde, ayni gece kulubünün iþletmecisi olan zanlý Kaan Taþken Önsal'ýn kullanýmýnda bulunan FS 050 plakalý araca ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan zanlýesat Cabbar Gözalýcý'ya, kendisine tuzak kurduðu gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduðu 9 mm çapýndaki tabanca ile 7 el ateþ ettiðini ederek adam öldürmeye teþebbüs ettiðini açýkladý. Zanlý Onur Konuk'un polis ekiplerince Ak-Un isimli market önünde tespit edilerek tutuklanmak istediði sýrada DM 420 plakalý araçtan inerek havaya 2 el ateþ açtýðýný belirten Güden, Politis iki tarafýn, vatandaþlýk konusunun müzakeresi çerçevesinde federasyonda vatandaþ kaydedilebilecek Türkler ve Yunanlarýn oranýnda var olan -her 4 Yunana karþýlýk 1 Türkün vatandaþ olabileceðiuzlaþýyý yeniden teyit ettiðini öne sürdü. Haberi "Federasyona Vatandaþlýk Oranýyla Ýlgili Anlaþma... 4 Yunan'a 1 Türk" baþlýðýyla veren gazete güvenilir bilgilerine dayanarak Talat-Hristofyas döneminde kaydedilen bu uzlaþýnýn, o zamanlar tepki çekmesine raðmen Federal Kýbrýs Cumhuriyeti'nin güvence altýna alýnmasýnýn ana aracý olduðunu yazdý, özetle þunlarý ekledi: "Ayný kaynaða göre Rum tarafý açýsýndan önemli olan Kuzey'in demografik niteliðinin herhangi bir þekilde deðiþmesini engellemesidir çünkü Türk vatandaþlarýnýn hissedilir ölçüde gelebilmesi için Yunanistan'dan büyük bir akýþ olmasý gerekecek. Nitekim ilk bakýþta Yunan vatandaþlarýn Kýbrýs'a taþýnmasýnýn sýnýrlý, Kýbrýs Türk - Kýbrýs Rum oranýný etkilemeyecek ölçüde olacaðý anlaþýlýyor. 11 Þubat 2014 Ortak Açýklamasý'na göre sadece merkezi hükümet tarafýndan verilecek Federasyon vatandaþlýðý alanlar AB ilkeleri temelinde serbest yerleþim, dolaþým ve iþ faaliyetlerinde bulunma gibi temel özgürlüklerden yararlanacak. zanlý Konuk'un yaya olarak kaçtýðýný ancak polis ekipleri tarafýndan yakalanarak tutuklandýðýný söyledi. Tabanca çalýntý çýktý... Müfettiþ Muavini Faysal Güden, olayda kullanýlan ve emare alýnan tabanca üzerinde yapýlan incelemede söz konusu tabancanýn daha önceden Maðusa Polis Müdürlüðü'nde görev yapan Polis Memuru Orhan Demir'in evinden sirkat edilen tabanca olduðunun anaþýldýðýný açýkladý. Zanlý Konuk'tan Yaþar Ocak'ý öldürmesi istendi... Zanlý Onur Konuk'tan tabanca ile ilgili Anlaþýldýðýna göre bugüne kadarki müzakerelerde Kýbrýs Türk tarafýnca, özellikle de Derviþ Eroðlu'nun döneminde, bu oranýn 4'e 2 olarak deðiþtirilmesine çalýþýldý. Ancak Özdil Nami masaya dönmesiyle, eski oranýn kalmasýnda belirleyici rol oynadý ve önceki oran yeniden teyit edildi. Kýsa süre önce görüþülenler hakkýnda teferruatlý bilgi edinen Kýbrýslý Türk kaynak gazetemize, iþgal bölgelerindeki bugünkü gerçek nüfus hacmini ve söz konusu rakamlarýn çözüm sonrasý dönemle alakasýný izah etti. Söylediðine göre þu anda 'KKTC' vatandaþý olup gelecekte federasyonun ve AB'nin vatandaþý olacaklarýn sayýsý 280 bine ulaþýyor. Bu rakam iþgal bölgelerine yerleþik veya göçmen olarak giren ve bir Kýbrýslý Türk ile evlenmiþ olanlarý kapsýyor. Kýbrýslý Türklerle evlenmiþ olanlar yeniden birleþmiþ Kýbrýs'ýn vatandaþý olacaðý halen Tasos Papadopulos zamanýnda kabul edilmiþti. 280 bin'in içinde, geçmiþte iþgal bölgelerinde toplu vatandaþ yapýlan -en son Ulusal Birlik Partisi 'yönetimi' döneminde yapýldý- yerleþikler de var. Ancak son yýllarda yeni toplu vatandaþ kayýtlarý yapýlmadý. Geçen Mayýs'ta 'Bakanlar Kurulu'nda belirli kriterler onaylandý. Bunlarýn uygulanmasý -bütün siyasi sistemlerde, özellikle de tanýnmamýþ 'KKTC'nin kendine özel þartlarýnda- siyasi izahat istendiðini söyleyen Müfettiþ Muavini Faysal Güden, söz konusu tabancanýn yaklaþýk 1 hafta önce zanlý Kaan Taþken Önsal tarafýndan kendisine zanlý Mehmet Demiray'ýn evinde Yaþar Ocak'ý öldürmek için verildiðini ve ayni tarihte kendisinin de 15 Aðustos Bulvarý üzerinde bulunan bir çam aðacýnýn altýna yerleþtirilerek Yaþar Ocak'ýn oradan geçeceðini, geçtiði sýrada ise Ocak'ý öldürmesinin istendiðini itraf ettiðini açýkladý. Zanlý Konuk'un "Adam öldürmek için gizli ittifak kurduklarýnýn" itiraf etmesinin üzerine zanlý Önsal ile Demiray'ýn tespit edilerek tutuklandýklarýný belirten Güden, zanlý Ahmet Altundemir'in ise zanlý Konuk'un olaydan sonra kaçmak için kullandýðý DM 420 plakalý araçta tespit edilerek tutuklandýðýný söyledi. 8 adet boþ kovan bulundu... Olaydan sonra Kaplan Market önünde 7 adet, Ak-Un Market önünde ise 1 adet boþ kovan bulunarak emare alýndýðýný belirten Müfettiþ Muavini Faysal Güden, tabanca üzerinde balistik inceleme ve parmak izi incelemeleri yapýlacaðýný ifade etti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Güden, her 5 zanlýnýn da 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Tutuklu kalacaklar... Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Onur Konuk, Kaan Taþken Önsal, Esat Cabbar Gözalýcý, Ahmet Altundemir ve Mehmet Demiray'ýn tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. HER 4 YUNANA KARÞILIK 1 TÜRKE VATANDAÞLIK sisteme baðlý olsa da artýk 'vatandaþ' deðil çalýþma izinli Türkler kategorisi net bir þekilde belirlendi. Gazetemize konuþan Kýbrýslý Türk kaynaða göre bu Türk vatandaþlarýnýn sayýsý 40 bine dayanýyor ve bu kiþiler vatandaþ olarak deðil yeni bir kategoriyle, Kýbrýs'ta çalýþan göçmenlerle ayný kategoriyle kalacaklar. Yaklaþýk 20 bin Türk vatandaþý yasadýþý addediliyor ve görüþülenler tahtýnda, çözümün uygulamaya konulmasýndan sonra Kýbrýs'tan gitmesi gerekenler de bunlardýr. Çalýþma izni olanlar arasýnda, bilinmeyen sayýda üçüncü ülke vatandaþý da var. Tabii çözümden sonra yaklaþýk 40 bin Türk askeri de Kýbrýs'tan gidecek. Þu anda iþgal bölgelerindeki 12 üniversitede Türkiye'den ve diðer yerlerden 20 bin kiþi eðitim görüyor. Bu kiþiler geçici süreliðine ve öðrenci vizesiyle iþgal bölgelerinde bulunuyor. Özetlemek gerekirse; Evlilik nedeniyle 'vatandaþ yapýlan' ve vatandaþ olarak kalacak yerleþik sayýsý 280 bin. 'Çalýþma izni' olan ve vatandaþ olarak deðil ama yine de kalacak Türk sayýsý 40 bin. Kýbrýs'ta yasadýþý olarak bulunan ve gidecek olan Türk sayýsý 20 binýþgal bölgelerindeki üniversite okuyan ve geçici kalan öðrencileri sayýsý 20 bin Ýþgal ordusu askeri olup da gideceklerin sayýsý da 40 bin."

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ah Derinya Derinya tosladýn postallara Açýldý açýlýyor diye umutlanýrken Sen de oldun aniden sanki derin bir yara Ne yapmalý bilmem ki umutlar tükenirken Kalay YEME DA YANINDA YAT Ev kirasý en az 300 sterlin, asgari ücret 395 sterlin. Ev kiraný öde, elde var 95 sterlin. Elektrik su kalsýn, yeme da yanýnda yat 95 sterlinin. Azami ücret alan feministlerin bile gýký çýkmadý bu kepazeliðe. Bir erkek bir kadýný dövünce "cinsiyet eþitliði" diye ortaya çýkarlar. Ama kendilerinin de bir parçasý olduðu "devlet", "hükümet" emekçiyi dövünce savunduklarý eþitlikten eser kalmýyor. Yer yarýlýyor sanki, giriyorlar yerin dibine Kalaycý AliOSMAN Periyodik BUNDAN KÖTÜSÜ OLABÝLÝR MÝ? Geçtiðimiz hafta Maðusa'da meydana gelen meydan savaþý aslýnda üstünde düþünülmesi gereken bir olaydýr. Düþünülmesi derken, derhal önlem alýnmasý gereken bir vakadýr. Bugüne kadar el altýndan yapýlan ve ayyuka çýkmayan olaylarýn bir anda patlamasýdýr. Ýþadamý kendisine yapýlan tehditler karþýsýnda geri adým atmýþ olsaydý bu olaylar yaþanmayacaktý. Maðusa liman kenti... En ucuza Türkiye'den gelinebilecek bir yer. Gelenlerin büyük çoðunluðu da buralarda konakladý kaldý... Ve iþadamlarýna þantajla beslendiler büyüdüler... Kumarhanelerin ve gece kulüplerinin Türkiye'den KKTC'ye nakledilmesiyle birlikte ilgili sektörler kendi virüslerini de beraberlerinde getirdiler dolayýsýyla... Koruma, kollama adý altýnda haraca baðlanan iþadamlarýndan bazýlarý karþý çýkmýþ olabilir bu tehditlere... Belki de sýk sýk basýna da düþen kundaklama olaylarýnýn perde gerisi budur... Maðusa'da bu olayýn olacaðý belliydi. Polis istihbaratý bu konuda sýnýfta kaldý. Baþka iþlerle uðraþýyorlar anlaþýlan ki Mýsýr'daki saðýr sultanýn bile mahkemede böyle bir olay gerçekleþeceðini duymasýna raðmen polis istihbaratý bundan haberdar olamadý. Sonuç ortada... Bana göre gelmiþ geçmiþ tüm polis müdürleri, bilhassa Maðusa polis müdürleri büyük suç sahibidirler... Polisler de yargýyý suçlamaktadýrlar. En baþta da savcýlýðý... Konu, yargýcýn karþýsýna gittiðinde yapýlan suçlamalarý hafifletilmese bunlar at oynatamazlar ve geldikleri yere de geri dönerler... Tabii bir de Bermuda Þeytan Üçgeni'nin üçüncü ayaðý vardýr. O da siyasilerdir. Siyasiler belli çevrelerden oy alabilsinler, çýkarlarýný devam ettirsinler diye bunlara hep arka çýktýlar. Ýsmet Felek'in seçimlerde UBP'nin, Eroðlu'nun konvoylarýnda en önde gittiðini ve seçim propagandalarýnda destek verdiðini bilmeyen yok... Bir korku düzeni yaratýldý birçok sektörde... Herifçioðullarý rahat... Polisin tabancasýný alýp polise ateþ açmaya çalýþýyor... Biliyor ki sonunda ne olursa olsun yargýlansa bile hafif bir ceza alacak... Onun da belli bir kýsmýný yattýktan sonra memleketine geri gönderilecek ve orada da serbest kalacak. Çözüm olmamasýnýn en büyük etkenlerinden birisidir bu durum. Korsanlýk... Ýllegal bir düzen yaratýlmýþ ve bu düzenden yolunu bulanlar var... KKTC'ye yapýlan büyük otel ve casinolar gibi birçok sektör yok olup gidecek burada çözüm gerçekleþirse... Kötü mü olacak? Asla! Bundan daha kötü bir sistem olamaz çünkü... Ýzliyoruz, böyle bir kavganýn sonucu nereye varacak? Mahkemeler bunlarý yargýlayýp cezalandýrabilecek mi? Yoksa suç makineleri yeni suçlar iþleyip ayný þekilde devam mý edecekler buradaki düzenlerine... VÜCUDUN EN BÜYÜK DAMARI Aortun geniþlemesi tehlikeli BAÞHEKÝM DR. KAMÝLOÐLU: "AORTUN 5 SANTÝMETREYE ULAÞMASI HALÝNDE CERRAHA BAÞVURULMASI ÞART DOKTORLAR 'AMELÝYAT' DEDÝÐÝ ZAMAN HASTA MUTLAKA AMELÝYATA GELMELÝ" "AMELÝYATA GELMEYEN HASTA ÝÇÝNDE BOMBA TAÞIYOR DEMEKTÝR. O BOMBANIN NE ZAMAN PATLAYACAÐI BELLÝ DEÐÝL" "AORTUN, GÖÐÜS YA DA KARIN ÝÇÝNE PATLAMASIYLA HASTANIN HAYATINI KAYBETMESÝ 3-5 DAKÝKA, BÝLEMEDÝNÝZ 8-10 DAKÝKA SÜRER HASTANEDE OLSA AMELÝYATHANEYE ÇIKAMAYIZ" DR. ARIKBUKA: "SIRTTA 'BIÇAK SAPLANIR' TARZI AÐRILAR AORT DUVARININ GENÝÞLEDÝÐÝNÝN VE DAMAR DUVARININ ÝNCELDÝÐÝNÝN GÖSTERGESÝ OLABÝLÝR" "KONTROLSÜZ TANSÝYON AORT DAMARINI GENÝÞLETÝYOR TOPLUMDAKÝ TUZ TÜKETÝMÝ ÇOK FAZLA, SINIRLANDIRILMASI ÞART" (T.A.K/Rahme ÇÝFTÇÝOÐLU): Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Baþhekimi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Dr. Ramadan Kamiloðlu, yüksek tansiyonun ve sigaranýn aort damarýna zarar verdiðine dikkat çekerek "Özellikle sigara aortun elastik tabakasýný azaltýyor" dedi. Aort geniþliðinin belli bir çapa ulaþmasýyla damarýn yýrtýlma ihtimalinin arttýðýna iþaret eden Kamiloðlu, aortun 5 santimetreye ulaþmasý halinde cerraha baþvurulmasýnýn þart olduðunu söyledi. Ramadan Kamiloðlu, "Doktorlar, 'ameliyat' dediði zaman hasta mutlaka ameliyata gelmeli. Eðer gelmezse içinde bomba taþýyor demektir. O bombanýn ne zaman patlayacaðý belli deðil. Aortun, göðüs ya da karýn içine patlamasýyla hastanýn hayatýný kaybetmesi 3-5 dakika, bilemediniz 8-10 dakika sürer. Hastanede olsa ameliyathaneye çýkamayýz" dedi. KAMÝLOÐLU'NDAN "DOKTOR KONTROLÜNE GELÝN" ÇAÐRISI Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Baþhekimi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Dr. Ramadan Kamiloðlu ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Dr. Mehmet Arýkbuka, vücudun en büyük damarý olan aorttaki geniþlemeyi ve bunun yarattýðý tehlikeleri Türk Ajansý Kýbrýs (TAK) muhabirine anlattý. Kamiloðlu'nun, en az 2-3 yýlda bir doktor kontrolünden geçilmesi gerektiðini vurguladýðý röportajda, Dr. Arýkbuka da yüksek tansiyonun kontrol altýna alýnmasýnýn þart olduðuna dikkat çekti. Baþhekim Kamiloðlu, toplumda yýlda 10'dan fazla aort diseksiyonu görüldüðünü kaydederek, "Bunlarýn bir kýsmý otopside saptanýyor. Saptanamayanlar da var tabii. Bu sayý bizim için fazla" dedi. Aortun ilk önce geniþlediðini, sonra kendi katlarý arasýnda kanla birbirinden ayrýlarak yýrtýldýðýný kaydeden Ramadan Kamiloðlu, aortun vücut içine patlamasýnýn 3'üncü ve ölümcül aþama olduðunu söyledi, "Hasta yýrtýlma esnasýnda müthiþ bir aðrý hisseder" dedi. Aort yýrtýlmasýnýn genetik bozukluk varsa genç yaþta görülebileceðini dile getiren Kamiloðlu, "Bu, daha çok 45 yaþ üzeri beklediðimiz bir rahatsýzlýk" diye konuþtu. " 'BENÝM BÝRÞEYÝM YOK' DEYÝP 10 YIL DOKTORA GÝTMEMEK OLMAZ" Aort damarýndaki geniþlemenin akciðer röntgeninde bile saptanabildiðini, böyle bir taný konan hastanýn da ilgili doktora yönlendirildiðini kaydeden Kamiloðlu, þunlarý ekledi: "Vatandaþlarýn, en 2-3 yýlda bir doktor kontrolünden geçmesi gerek. Bypass geçiren hastalar, 2-3 ayda bir kardiyologunu, 5-6 ayda bir de cerrahýný görmeli. 'Benim bir þeyim yok' deyip 10 yýl doktora gitmemek olmaz. Bypasstan sonra 5 yýldýr yüzünü görmediðim hastam var ve bu hastanýn baþka bir doktoru görmediðine de eminim." "AORTTA YIRTILMA OLMADAN GELEN HASTANIN HAYATTA KALMA ÞANSI DAHA YÜKSEK" "Aort yýrtýlmasýyla gelen hastanýn hayatta kalma þansý, yýrtýlma olmadan gelen hastanýnkine göre daha düþüktür" diyen Kamiloðlu, þöyle dedi: "Aortu yýrtýlmadan önce tespit edersek ve hastayý ameliyata alýrsak iþimiz daha kolay olur. Hasta, aort yýrtýldýktan sonra gelirse daha zor ve büyük bir açýk kalp ameliyatý geçirir. (Devamý 14. sayfada) Sessizliðin Sesi Mehmet Levent MUTLU OLMAK ÝSTERSEN EVLÂDINI ÞEHÝT VER! Ýþte Erdoðan ve AKP'nin 80 milyonluk koca Türkiye'yi getirdiði son nokta... Her zerresinden kan ve gözyaþý fýþkýran bir mecra! Buna raðmen kana ve gözyaþýna doymuyor efendiler. Lânet olasý iktidar hýrslarý uðruna ölüme gönderdikleri þehitlerin cenazelerinde boy gösterip, o þehitlerin kanlarýnýn üstüne basa basa, acýlý yakýnlarýna mutluluk dersi veriyor, mutluluk þovu sergiliyorlar! AKP'li Enerji Bakaný Taner Yýldýz, aklýnca þehit ailelerini teselli edecek diye, bir ölü sevici isterisine kapýlmýþcasýna "Benim amacým þehit olmaktýr" diyerek, herkese þehit olmayý telkin ve ilham etmeye çalýþýyor! E madem ki bu kadar istiyorsun þehit olmayý... Kolayý var... Aha Kandil tepeleri oraþta... Bombalar, toplar, kurþunlar seni bekliyor! Git ve amacýn olan þehitlik mertebesine ulaþ! Efendim? Ne dedin anlamadým... Sýra sana daha gelmedi mi?! Sýraya boþ ver! Bir ayrýcalýk tanýyýp sana öncelik verebilirler! Sen istedikten sonra, koskoca Enerji Bakaný'ný kýracak halleri mi var?! Düþünme... Þehitlik mertebesi sana Kandil kadar yakýn iþte! Ama en haris ölü sevici devletin tepesinde oturuyor. R.T. Erdoðan... Her gün gelen þehit haberlerinin arkasýndan yas tutmuyor, gözyaþý dökmüyor o! Aksine, þehitler ne kadar çoðalsa o kadar mutlu oluyor! Haberi okuduðum zaman, böyle bir ölü sevicilik karþýsýnda tüylerimin nasýl diken diken olduðunu anlatacak söz bulmakta zorlanýyorum. Erdoðan önceki gün katýldýðý bir þehit cenazesinde evlât acýsýyla baðrý yanan analarý nasýl "teselli" etti biliyor musunuz? En kýymetli varlýklarý olan evlâtlarýný kaybettikleri için, onlara mutlu olmalarý gerektiðini söyleyerek! Evlâdýný kaybetmek, onlara acý ve yas deðil, mutluluk vermeliymiþ! Türkiye Cumhuriyeti devletinin tepesinde böylesine kanlý ve karanlýk bir zihniyetin oturmasý, bugün Türkiye'nin yaþadýðý en büyük talihsizlik ve felâkettir. "Cumhuriyet" gazetesi yazarý ve þair Ataol Behramoðlu'nun önceki günkü yazýsý, Türkiye'nin baþýna çöreklenen bu felâketi bakýn nasýl sorguluyor... "Kimsin? Yetkileri anayasayla sýnýrlý bir devlet adamý mý, kendini Tanrýnýn dünyadaki gölgesi sayan bir ortaçað yobazý mý?" "Mutluluk ölümde deðil, yaþamdadýr. Bunu sen de herkes kadar iyi bilirsin. Kendinin ve yedi sülâlenin dünya malý konusundaki hýrsýnýz ve tamahýnýz herkesin gözü önündedir. Bu nedenledir ki doðru ya da yanlýþ din konusunda en son vaaz verecek, sözüne en az güven duyulacak kiþi sensin." "Þehit aileleri mutlu olmalýymýþ! Öyle mi? Öyleyse eðer sen kendinin, eþin hanýmefendinin, öteki aile yakýnlarýnýzýn mutluluðu için, kendi evlâtlarýný neden þehit olmaya göndermiyorsun?" Þehit yakýnlarýnýn acýsýyla alay edercesine, 'aðlamayýn, evlâdýnýz öldüðü için mutlu olun' diyen bir zihniyet, bundan daha gerçekçi nasýl sorgulanabilirdi ki?

5 24 Aðustos 2015 Pazartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Kusura bakmayýn ama alýcý gözle bakýnca, bu iþ gene bitmeyecek gibi görünüyor. MÝÞ-MIÞLAR * Çipras, "En güzel günlerimiz henüz yaþamadýklarýmýz" diyerek seçime gidiyormuþ - Haydaaa Ýster misin yarýn Davutoðlu da Nazým Hikmet'in bu dizelerine sarýlsýn Yapar mý yapar vallahi. * Asker yollarý kesmiþ. - Tören provasý var Endiþelenecek bir durum yok. * Halk dünden daha yoksul olmuþ.. - Durum öyle görünüyor ama tuhaftýr ki, yoksullaþtýkça umutlar daha da büyüyor "Çözüm"ü sihirli deðnek görüyor olabilir miyiz? * 30 Aðustos provalarý nedeni ile bazý yollar kapatýlacakmýþ. - Hepsini kapatýn olsun bitsin Siz rahat, biz rahat! *Eski Çevre Bakaný Hakan Dinçyürek, filtreler konusunda hükümeti suçlayarak "Kýb-Tek ve sendikaya teslim oldular" demiþ. - Biri yapar biri bozar Biri bozar biri yapar Böyle garip bir ülkeyiz iþte * Anastasiadis birçok gerçeði gözardý ediyormuþ. - Ne bekliyordunuz yani.. Sezar'ýn hakkýný Sezar'a veren nerde görüldü. * Yaðmur yaðacakmýþ. - Yaðsýn anasýný satayým... Yaðsýn da varsýn sýrýlsýklam olalým... Baþýmýza ne yaðdý da kabul etmedik. * Para bulunursa Türkiye'den su getirilecekmiþ... - Ne tuhaf... "Su" deðil, "para" arýyoruz. Tanrým, doðru yolda mýyýz? (3 Þubat Bu köþede) Bir sivilce sýka sýka, bir dava erteleye erteleye çýban olur! GELECEK OLAN GELDÝ ZATEN Ne zaman çözüm olacak? Akýncý diyor ki; "Mayýsa kadar ya oldu ya oldu "! Olmazsa? BÖYLE BÝR ANDI "Ýþimiz zor" diyor Hatta "çooook zor"muþ! Benzer düþüncede olan birçok Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS insanýmýz var. "Çözüm olmazsa iþimiz zor" diyorlar "Bittik, gittttik, eriiiiidik" diyorlar. Yahu gözünüzü seveyim. Etmeyin eylemeyin. Bu korku Bu telaþ, bu endiþe niye.. Her müzakere sürecinde tekrarlayýp duruyorsunuz.. Yok þöyle olacak Yok böyle olacak diye karamsarlýk tozlarý serpiyorsunuz vatandaþýn üstüne! Yeter ama lütfen. Beee arkadaþlar, kusura bakmayýn. Bu saatten sonra ne olursa olsun fark etmez ki. Denize düþtük, subba sucuk olduk zaten. Yaðmur neyimize! Olacak olan çoktaaaaan oldu da, telaþtan hissetmediniz siz.. Hele bir sakinleþin Hele bir soluklanýn.. Hele bir oturun.. Ha iþte oturduðunuz zaman, anlayacaksýnýz baþýmýza gelmesinden korktuðumuz þeyin, çoktaaaaan olup bittiðini! Hadi geçmiþ olsun. Enseyi karartmayýn! BÝR EL UZATIN! Uyuþturucu ile yakalanan birçok "içici" gencimiz var. Bunlar yalnýz, bunlar çaresiz Bunlar uzanacak bir el bekliyor. Laf ürettiðimiz yeter. Çok deðil 5 kiþi, 10 kiþi bir araya gelse, bu gençlerle birebir ilgilense, çok hayýrlý ve yararlý bir iþ olmaz mý? Bir düþünün bakalým

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun ÝKÝNCÝ AÞAMA VE BÝZ GÜNLÜK Erbakan'ýn döneminde baþlayan "Milli Görüþ" projesi bugün, bir ileri evresinde. Zamanýnda Erbakan'ýn "Milli Görüþ" dediði Ýslami Sistem'e geçiþ ile ilgili yaptýðý konuþmalarda "Kanlý mý, kansýz mý?" sözleri büyük tepki çekmiþti. O zaman, ortam müsait olmadýðý için etkili olamamýþtý. Partisi kapatýlmýþtý. Ve geçiþ mücadelesi, "kansýz" þekli ile siyasal zeminde baþka isim altýnda sürdürülmüþtü. Erbakan okulu öðrencileri, bugün iþin baþýnda. Geleceðin Türkiye'sinin Ýslami temel üzerine kurulmaya çalýþýldýðýný, Cumhurbaþkaný koltuðunda oturan kiþi açýkça dile getirmektedir. Buna ulaþmak için siyaset-her türlü eylem artý KAN dahi mubah. Ýslami bir gençlik oluþturma projesi; dini eðitimin, milli eðitimin temelini oluþturmasý: birden bire alevlenen iç çatýþmalar buna en bariz örnek. Türkiye, Cumhuriyet döneminin en karanlýk günlerini yaþýyor. Bugün, karmaþanýn, çatýþmalarýn göbeðinde. Yarýnýn ne olacaðýný, en ünlü müneccimler dahi bilemiyor. Yaþananlar, ABD'nin "Yeni Ortadoðu Projesi" kapsamýnda mý geliþiyor? Bu projede Türkiye'yi neler beklemektedir, onun için neler öngörülmektedir? Bu sorulara cevap bulunamazken Türkiye'de Iþid'in saldýrýlarý bahane edilerek, Kürtler'e karþý baþlatýlan sindirme ve çatýþma politikasý, günden güne alevlenmekte. Her gün ölme-öldürme olaylarý duyuruluyor. Daha duyurulmayan nice çatýþmalar var her halde. Çözüm sürecinin berhava ediliþi ile, iki buçuk yýl dinen göz yaþlarý yine akmaya baþladý. Kürt sorununun, yine eski yöntemle, askeri yöntemlerle çözülmesi mümkün olur mu? Siyasi çevreler, Erdoðan'ýn, Haziran Seçimleri'nde, baþkanlýk sistemini getirmek için ihtiyacý olan "AKP'nin tek baþýna iktidar" sayýsýnýn oluþamamasý ile Askeri yöntemle, Kürt sorununu çözmeye geçildiði görüþünde. HDP'nin seçim barajýný geçmesi ile planlarý alt üst olan Erdoðan, erken seçim oyunlarýný kullanýyor. ÝZCAN: CTP'nin solculukla alakasý yok Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, hükümeti, "Kýbrýs Türk toplumunun menfaat ve çýkarlarýný deðil, kendi parti ve zümrelerini koruma çabasýnda" olmakla suçladý ve eleþtirdi. Ýzcan yazýlý açýklamasýnda, ülkede ekonomik ve siyasi hayatýn her geçen gün biraz daha "yozlaþtýðýný" iddia ederek, hükümeti oluþturan partilerin, kendi parti ve liderliklerini koruma gailesinden baþka bir gaile taþýmadýklarýný öne sürdü. Ýzcan, Baþbakan'ýn "Bir solcu olarak asgari ücret içime sinmedi" dediðini ifade ederek, bu konuda þu deðerlendirmeyi yaptý: "Sayýn Baþbakan solun ne demek olduðunu bilmiyor. Þuan yaptýklarýnýn da sol görüþle bir alakasý yoktur. CTP- UBP hükümeti neo-liberal politikalarý savunan, sermayenin yanýnda bir EMEK-ÝÞ SÜRESÝZ GREVE GÝDÝYOR AÞAM: "TAÞEL YÖNETÝMÝ YALAN, SAPTIRMA, MEYDAN OKUMA VE YASA TANIMAZ TAVRINI SÜRDÜRÜYOR" Birleþik Kamu, Kooperatif, Tarým ve Diðer Sanat ve Hizmetler Emekçileri Sendikasý (EMEK-ÝÞ) TAÞEL yönetiminin yalan, saptýrma, meydan okuma ve yasa tanýmaz tavrýný sürdürdüðünü savundu. EMEK-ÝÞ Baþkaný Koral Aþam tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, bugün sabah süresiz greve baþlanacaðý, ilgili yasalar çerçevesinde hem iþçinin haklarý, hem de toplum malý olan yüzde 33 iþtirak payýna sonuna kadar sahip çýkýlacaðý kaydedildi. Aþam, "TAÞEL yönetiminin çalýþanlarý tehdit ettiðini, Bakanlar Kurulu kararlarýný hukuk dýþý olarak nitelediðini, fabrikadan usulsüz þekilde 3 TIR içki çýkýþý yapmaya çalýþtýðýný ve olayýn polis ve gümrüðe intikal ettiðini" belirtti sonrasý iþe girmiþ iþçilerin lehine olan maddeleri yasa kapsamýnda uygulatma niyetinde hükümettir. 'Reform hükümetiyiz' diyerek reform hükümeti olunmaz. Bugüne kadarki icraatlarý ile söylemleri birbirini tutmamaktadýr. Emekten, emeðin en yüce deðer olduðundan bahseden bir partinin hükümetin büyük ortaðý olduðu bir dönemde dar gelirliye reva görülen 48 TL'lik bir artýþ olmuþtur." Dövizin yükselmesi ile birlikte asgari ücretli ve dar gelirlinin geçim sýkýntýsýnýn daha da arttýðýna vurgu yapan Ýzcan, devlet otoritesinin yaþananlar karþýsýnda önlem almaktan aciz olduðunu, ayrýca yeni zamlarla insanlarýn daha da fakirleþmesine neden olduðunu ileri sürdü. Ýzcan, hükümetin, insanlarýn borç bataðýna saplanýþýný, hayat kalitesinin daha da aþaðýlara çekilmesini ve her geçen gün daha da fakirleþmesini seyretmekten öteye hiç bir iþ yapmadýðýný da iddia etti. olduklarýný kaydeden Aþam, TAÞEL yönetimini kendi iþine gelen maddeleri uygulatmaya çalýþmakla suçladý. Aþam, yapýlan uyarý grevinin bildirim zorunluluðu olmadýðýný, 22 Temmuz günü süresiz grevini baþlatabileceklerini fakat bunu yapmadýklarýný kaydederek, 24 Temmuz Pazartesi gününe kadar uzlaþýya zaman tanýdýðýný ve kapýda gözlem yapýldýðýný bildirdi. Aþam açýklamasýnda "Gelinen son aþamada, TAÞEL yönetiminin yalan, saptýrma, meydan okuma ve yasa tanýmaz tavrýný sürdürdüðünü üzülerek izlemekteyiz ve daha önceden bildirdiðimiz gibi 24 Temmuz Pazartesi sabahý süresiz grevimize baþlayacaðýmýzý, ilgili yasalar çerçevesinde hem iþçinin haklarýna hem de toplum malý olan %33 iþtirak payýna sonuna kadar sahip çýkacaðýmýzý kamuoyuyla paylaþýrýz." ifadelerini kullandý. Bu baðlamda da Türkiye, ateþ çemberine çekildi. Çatýþmalarýn Kürtler'e ve HDP'ye mal edilmesi baþarýlýr ve erken seçimlerde, HDP Meclis dýþý kalýrsa Erdoðan, AKP iktidarý ile Baþkanlýk sisteminin önünün açýlmasýný umuyor. Kürtler'in siyasal arenadan çýkartýlmasý, Erdoðan'a ulaþmak istediði sisteme ulaþmasýný saðlar mý bilinmez Ancak, Kürtlerin siyasal platformdan uzaklaþtýrýlmalarý Seslerini siyasal platformda iþittirememeleri, beraberinde baþka sorunlarý da getirir. Siyasette muhatap alýnmayanlar, seslerini baþka türlü duyurma zorunda býrakýlýr. Bu da Türkiye'de yeni yeni bozulmaya baþlayan, 2-3 yýldýr devam eden çatýþmasýz dönemi daha da sonlandýrýr. Zaten sonlanmýþtýr da, çatýþmalarý daha geniþ alanlara taþýr. Baský ne kadar artýrýlýrsa, karþý tepki de o derece büyüyeceðine göre... Kendilerini anlatmak için mevcut siyasal kapýlarýn kapatýlmasý, Kürt mücadelesini siyasi platformdan, çatýþma platformuna çekecek. Ve Bahçeli'nin temas ettiði gibi, iç savaþ türü çatýþmalar artacak. Diðer yandan radyo TV ve basýn, aðýz birliði yapmýþ olarak, Türkiye halkýný, Kürk halkýna, PKK'ya karþý kinle doldurmaya çalýþýyor. Saðduyu ortadan kalktý. Ýþi soðutma yerine, alevlendirici yollar uygulamada. Bütün TV kanallarý, yorumcularýný özenle seçmekte. Hepsi, RTErdoðan aðzý ile konuþmakta. Bu yorumlarý ve deðerlendirmeleri takip edenler Ne kadar taraflý ve devlet politikasý demeyeceðim, "Erdoðan politikasý" paralelinde konuþuyor, olduklarýna þaþmamalarý mümkün deðil. Ve bu yorumcu ve konuþmacýlar, Türkiye'nin "aydýnlarý(!)" sýfatý ile konuþuyorlar. Kürt görüþleri ve taleplerini dýþlayýcý ve yok farz edici yayýnlar, Türkiye'de kutuplaþmaya yol açar. Taraflarýn birbirine karþý bilenmesi, beraberinde acý olaylarý getirir. Bu çatýþmalarýn bir de Türkiye ekonomisine etkisi düþünülürse, bu politikanýn Türkiye'ye nelere mal olacaðýný düþünmek korkunç olur. Bizim Kýbrýs'a yansýmasý daha da korkunç olacak. Döviz baþýný almýþ gidiyor. TL, Sterlin karþýsýnda, yüzde 62 deðer kaybetti. Bu þu demektir. Ýnsanlarýn cebindeki paranýn yüzde 62'si çalýndý. Kýbrýs, sterlinle çalýþmaktadýr. Piyasa sterline göre þekillenmiþtir. Sterlinin bu þekilde yükseliþi de fakirleþmeyi getirir. Yani Türkiye'deki iç çatýþmalar, bize, ekonomik çöküntü olarak yansýdý. Kullanýmdaki TL nedeni ile zaten yýllardýr enflasyon sebebi ile kayýplar yaþanmaktadýr. Ýnsanlarýn emekleri, sinsice çalýnmaktadýr. Ýç savaþ ortamýnda erime daha da þiddetlenir. Bugün, dünü arar durumdayýz; bugünü de arar durumlarý yaþayacaðýmýz kaçýnýlmaz olacak. Bütün bunlar, TL ve TC'nin vesayetinden kurtulmanýn ne kadar yaþamsal olduðu ortada. Bu açýdan bakýldýðý zaman Kýbrýs görüþmelerinin olabildiðince barýþ ve antlaþma getirecek þekilde ilerlemesi, Kýbrýs ve Kýbrýslýlar için kaçýnýlmaz bir amaç olmalý. Aksi takdirde, yepyeni bir macera içinde bulunan Türkiye'nin heybesinde, bilinmezliðe yolculuk etmeye devam edeceðiz. "ÝNGÝLTERE'YE DÖNECEÐÝM VE KAFA KESMEYE DEVAM EDECEÐÝM" Ýngiliz Mail on Sunday gazetesi, "Cihatçý John" lakabýyla tanýnan Londralý IÞÝD infazcýsý Muhammed Emwazi'ye ait olduðunu iddia ettiði bir video yayýnladý. ABD'li gazeteci James Foley'i kafasýný keserek öldüren Muhammed Emwazi, 1 dakika 17 saniyelik videoda Ýngiltere'ye döneceðini ve "kafa kesmeye devam edeceðini" söylüyor.cep telefonuyla çekilen görüntülerin kayýt yerisuriye'nin Deyr ez-zor kenti. Görüntüler Mail on Sunday gazetesi 8 saniyelik kýsmýný yayýnladý. Emwazi son olarak Japon rehine Kenji Goto'nun Ocak ayýnda yayýnlanan infaz videosunda yer almýþtý. Emwazi ilk olarak geçtiðimiz Aðustos'ta yayýnlanan infaz videosunda ABD'li gazeteci James Foley'in kafasýný keserek tüm dünyanýn merak ettiði isim haline gelmiþti. Sonrasýnda ise Emwazi, ABD'li gazeteci Steven Sotloff, Ýngiliz aktivist David Haines, Ýngiliz taksi þoförü Alan Henning ve ABD'li aktivist Abdulrahman Kassig'in de infaz videolarýnda yer almýþtý. SOL NEDÝR? BKPGenel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, "Sayýn Baþbakan solun ne demek olduðunu bilmiyor" dedi. Baþbakan bilmiyor da, Cumhurbaþkaný biliyor mu sanki!! KKTC VATANDAÞLARI Rum eski Dýþiþleri Bakaný MarkoullisTürk askerinin adadan çekilmesinin ve 1974'te Kýbrýs'a yerleþen TC vatandaþlarýnýn Anadolu'ya geri dönmesinin çözümün ana þartý olduðunu söyledi. UBP milletvekili Nazým Çavuþoðlu "Rum tarafý KKTC vatandaþlarýnýn bir bölümünü dýþlýyor" diye cevap verdi KKTC'nin bizzat kendisi de KKTC vatandaþlarýnýn bir bölümünü dýþlýyor. Napacayýk þimdi?? ALLAH'IN ÝÞÝNÝ ZORLAÞTIRANLAR Meðer "Benim amacým Allah nasip ederse þehit olmaktýr" diyen AKP'li Bakan Taner Yýldýz kurþun geçirmez araba ve 20 koruma ile geziyormuþ Allah'ýn iþini zorlaþtýrýyorsun be bay Týrnak... "Adanýn þiddet yoluyla ikiye bölünmesini 'Barýþ Hareekatý' olarak deðerlendiren ve Kýbrýslý Rumlarýn yaþadýðý maðduriyeti görmek istemeyen Kýbrýslý Türkler, Kýbrýslý Rumlardan kalan mallarý elde tutmayý 'hak' bilerek federal devlet fikrine karþý çýkýyor." Niyazi KIZILYÜREK (Yenidüzen) "Bildiðim tek þey, evet Akýncý ile bir umut yeþerdi... Evet, Anastasiadis, çözüm yapýlabilecek, en öndeki isimdir... Ama çözüm, öyle çok yakýnda deðildir... Zaten her iki tarafta hala 'çýkarcý' ve 'aþýrý milliyetçi', 'tutucu' veya ne bileyim, geçmiþe çakýlý kalmýþlarýn sayýsý az deðildir." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Bu ülkede, mahkemelerinde veya avlularýnda, ne Ýngiliz, ne Kýbrýs Cumhuriyeti ve ne de Federe Devlet dönemlerinde þiddet olayý, kavga, vurma yaralama olmadý. Yaþanmadý. Amaaa, ne acýdýr ki KKTC ilan edileli silahlý gruplarýn kavgalarý, birbirlerini kurþunlamalarý da görüldü." Özcan ÖZCANHAN (Halkýnsesi) "Bir polis memurunun silahýný alacaksýn ve saða sola ateþ etmeye çalýþacaksýn. Düþünün emniyet mandalý kapalý olmasa, o polis tabancasýndan çýkan kurþunlarla Maðusa kan gölüne dönecekti." Rasýh REÞAT (Kýbrýs Postasý) Günün Kahramaný RAMADAN KAMÝLOÐLU Lefkoþa Devlet Hastanesi Baþhekimi Ramadan Kamiloðlu vücudumuzun en önemli ve en büyük damarý aort hakkýnda topluma uyarýlarda bulundu... Bu uyarýlarý þimdi yapma ihtiyacýný nerden hissetti? Son zamanlarda oldukça artan ölümlerden herhalde... Gerçekten de Aðustos ayý çok talihsiz bir ay oldu... Ardarda üç doktorumuzu kaybettik... Ve nicelerini daha... Aort damarý çok önemli... Doktora baþvurup ölçmeyi ihmal etmemeli... Bu damar 5 santimetreye kadar geniþlerse çok tehlikeli... Ciddiye alýn Kamiloðlu'nun tavsiyelerini...

7 24 Aðustos 2015 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KENDÝ ÜLKENDE TURÝST OLMAK Yakýþýr mý hiç KKTC'ye böyle Girne Limaný? Turist geldiðinde ne deriz sonra Ya yollardaki çukurlara ne demeli? Sürüp gider çarpýklýklara dikkat çekilmesi. Hepsi de turisti düþünerek söylenir. Hepsi de "kol kýrýlsa bile yen içinde kalsýn" düþüncesinde. Varsýn kokoreçlerde mikrop kaynasýn. Varsýn tavuklar, dönerler, Adana kebaplarý hastalýk saçsýn. Denizler çöp, daðlar ormansýz kalsýn. Hepsi olsun önemi yoktu ama Yeter ki turist görmesin. Bütün derdimiz turist. Bizim için hiç önemi yok. Biz kanserden ölelim ama turist kardeþimize bir þey olmasýn. Böyledir yenidünyadaki düzen. Her þey parayla ölçülüyor. Ormanlar yanar, ciðerimiz biter, yetkili açýklar: "Bilmem ne kadar dolarlýk zarar" Geçen Baflý arkadaþýmla her zaman olduðu gibi Baf'ý konuþtuk. Sýk sýk gider oraya. Orada yeni arkadaþlýklar edinmiþ. Gel, git, evlere gitmeye baþlamýþ. "Bizde kal" diyenler bile varmýþ orada. Ve her gittiðinde evini ziyarete edermiþ. Bir defasýnda Aþaðý Baf'ta benim doðduðum eve gitmiþ. Evin karþýsýndaki evde oturanla tanýþmýþ. Orada oturan Ayguruþ göçmeniymiþ. Ayguruþ Girne'ye yakýn. Girneli sayýlan, Baf'taki Türk evinde, Baflý arkadaþým, Ayguruþ'a yakýn Girne'de Kýbrýslýrumun evinde oturuyor Birbirlerini çok iyi anlýyorlar aslýnda. Ýkisi de damdan düþenler gibidir. Bir defasýnda konu kapýlarýn ilk açýldýðý günlerden açýldý. Ýlk ziyaretlerden Býraktýklarý evlerini görme telaþýndan. Ýlk hafta Baf'ta Türk evinde oturan Ayguruþlu, evini görmeye gitmiþ Ayguruþ'a. Ayguruþ'taki evinin kapýsýný KKTC vatandaþý Trabzonlu açmýþ, "Ne geldin" demiþ. "Bir görüp çýkacaðým" diyen Kýbrýslýrum'a KKTC vatandaþý Trabzonlu izin vermemiþ. O can sýkýntýsý ile oradan çýkan Kýbrýslý, bir müddet dolaþmýþ. Uzaktan bakmýþ evine Kendi ektiði meyve aðaçlarýný aramýþ gözleri Kokusunu içine çekmiþ köyünün. Dönerken duraklayýp kendi kendine mýrýldanmýþ "Kendi evime turist gibi bile gelemiyorum" Çok acý çekmiþ savaþtan sonra da. Oysa ne EOKA'cýydý ne de Kýbrýs'ýn Yunanistan'a baðlanmasýný istiyordu. Sonra Baflý arkadaþýma, "sen" dedi ve sordu "Evin nerede?" Arkadaþým "Evim Baf'ta ama 41 yýldýr Girne'de turistim" Sözlerin hepsi de ayný yere çýkýyor aslýnda. Güneyden kuzeye, kuzeyden güneye zorunlu göç edenlerin hepsi de turist. Bir gün evlerine dönecekleri günü bekleyip duruyorlar. Hasan Sarýca: Bin defa yuh olsun! Dev-Ýþ Eski Baþkaný ve CTP Eski Milletvekili Hasan Sarýca, "Ýþçi sýnýfýna hýyânet eden birçok eski yol arkadaþým var... Her kim olursa olsun, Toplu Sözleþme Hakký'ný ortadan kaldýrmak isteyenlere yuh olsun! Hele de bunu yapan, emekçiler ve halk adýna konuþtuðunu iddia edenlerse eðer, bin defa yuh olsun!" dedi Kýbrýs Postasý - Filiz Seyis "Bin defa yuh olsun!" diyen Dev-Ýþ Eski Baþkaný ve CTP Eski Milletvekili Hasan Sarýca, Toplu Ýþ Sözleþmesi Hakký'ný ortadan kaldýrma çabasý içinde olanlara sert konuþtu Kýbrýs Postasý'na konuþan Sarýca, DEV-ÝÞ baþkanlýðý döneminde Sanayi Holding'de gerçekleþtirdikleri açlýk grevinin hikâyesini anlatarak, günümüzde DEV-ÝÞ, BES ve Maðusa Türk Genel-Ýþ'in Hükümet, Savcýlýk ve Sayýþtaylýk'ýn sendikal haklarý yok etmeye yönelik çabasýný protesto etmek amacýyla baþlatacaðý açlýk grevi ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Devrimci Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (DEV-ÝÞ) Eski Baþkaný ve CTP Eski Milletvekili Hasan Sarýca, Anayasa ve yasalarýn yok sayýlarak, Toplu Ýþ Sözleþmesi Hakký'ný ortadan kaldýrmaya yönelik olarak yapýlan saldýrýlarý protesto etmek için DEV-ÝÞ ve baðlý sendikalar, BES ve Maðusa Türk Genel-Ýþ'in 2 Eylül tarihinde baþlatacaðý açlýk grevi ile ilgili deðerlendirmelerde bulunurken, kendisinin DEV-ÝÞ Baþkaný olduðu dönemde Sanayi Holding'de yapýlan, KKTC tarihinin ilk ve tek açlýk grevinin de hikâyesini anlattý. "1980'DE, KENDÝ KENDÝLERÝNE KURALLAR ÇIKARDILAR" 1980 yýlýnda DEV-ÝÞ ile Sanayi Holding arasýnda imzalanan Toplu Ýþ Sözleþmesi'nin (TÝS) tarihinin dolmasýyla yeni bir TÝS imzalanmasý için baþvuru yaptýklarýný anlatan Sarýca, iþverenin bu isteklerini reddettiðini ve kendi kendilerine karar vererek "Mali ve Ýdari Kurallar" isimli bir genelge çýkardýklarýný ifade etti. "TÝS HAKKIMIZI GASP ETTÝLER, HÜKÜMET DESTEK VERDÝ" Ýþverenin iþyerindeki koþullarý bu kurallar ile düzenlemek istediðini belirten Sarýca, "Toplu Ýþ Sözleþmesi hakkýmýzý gasp ettiler ve dönemin hükümeti de buna destek verdi" dedi. Sarýca sözlerini þöyle sürdürdü: "O dönem yaþanan bu hak ihlalinde, Türkiye'deki 80 darbesinin de etkisi vardý. Türkiye'de sendiklar kapatýlýyordu. Sanayi Holding, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'na baðlýydý, Sanayi ve Ticaret Bakaný ise Taþkent Atasayan idi. O zaman Toplu Ýþ Sözleþmesi, Grev ve Referandum Yasasý da yoktu. Biz de gasp edilen TÝS hakkýmýzý geri alabilmek için 14 gün süren bir açlýk grevi yaptýk. Açlýk grevinin yanýnda çeþitli eylemler de yaptýk ve sonunda hakkýmýzý geri aldýk." "BUGÜN DE AÇLIK GREVÝ KAÇINILMAZ ÝSE YAPILMALI" Bugün yaþananý da kazanýlmýþ haklarý ortadan kaldýrmaya yönelik bir müdahale olduðunu kaydeden Sarýca, bir kez daha sýnýf mücadelesinin kaçýnýlmaz olduðunun ortaya çýktýðýný, sendikalarýn aldýðý açlýk grevi kararýna saygý duyduðunu ve eðer kaçýnýlmazsa yapýlmasý gerektiðini söyledi. Sarýca, sendikalarýn hak ihlalleri karþýsýnda direnmesi, meþru olan her yolun denenmesi gerektiðini belirterek, "Baþta DEV- ÝÞ olmak üzere, tüm mücadeleci sendikalarýmýzýn yolu açýk olsun" dedi. "EMEKÇÝLER ADINA KONUÞTUÐUNU ÝDDÝA EDENLERE BÝN DEFA YUH OLSUN" Sarýca þunlarý kaydetti: "Sendikalar meþru olan her yolu denemeli, meþru olan her yol denenmeden hak almak mümkün deðil. Bugün, bu noktada yapýlmasý gereken çok basit... Yönetenler, Anayasaya ve yasalara uysunlar yeter! Yasalar çok açýk ve net, hak kýsýtlama haklarý yok! Yazýklar olsun, her kim olursa olsun, toplu sözleþme hakkýný ortadan kaldýrmak isteyenlere, yuh olsun! Hele de bunu yapan, emekçiler ve halk adýna konuþtuðunu iddia edenlerse bin defa yuh olsun!" 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ELEKTRÝKLER DEVAMLI KESÝLÝYOR Gazetemizin þikayet köþesinde elektrik postayla mektup gönderen ve ismini yazmayana ama Güzelyurt bölgesinde yaþadýðýný söyleyen bir vatandaþýmýzýn þikayeti elektriklerin devamlý kesilmesinden... "Ben Güzelyurt bölgesinde ikamet eden bir vatandaþým. Ýsmimin hiç önemi yoktur, çünkü ben tek deðilim. Yýmazköy'den Mevlevi'ye kadar olan bölgedeki insanlarý temsil ediyorum. Þikayetim elektriklerin sýk sýk ve hemen hemen her gün kesilmesi. Elektrik kesintisinin olmadýðý gün hemen hemen yoktur. Elektrikler kesiliyor ve yarým saat bir saat sonra veriliyor. Bunu sorduðumuz zaman bize söylenen arýza olduðudur. Ve iþin tuhafý arýzanýn olduðu yer de belliymiþ. Yeri biliyorlar, arýzayý biliyorlar ama elektrikler de her gün kesiliyor. Ne biçim bir arýzadýr bu ki tamir edilemiyor, sorun çözülemiyor. Bir keresinde bu þikayetimiz üzerine arýzanýn Lefkoþa'ya su pompalayan motorlardan geldiði söylendi. Motorlarýn varlýðý bu arýzanýn devam edeceði anlamýna geliyormuþ. Mehmet Ali Talat, elektrikle ilgili bir açýklama yaptý ve ben bir vatandaþ olarak ona akýl izan ihsan ediyorum. Eskiden de klima mý varmýþ diye sordu... Yani klimalarýnýzý çalýþtýrmayýn demek istedi. Eskiden klima yoktu Sayýn Talat, eskiden klima yoktu biliyoruz bunu, ancak o günlerde elektronik çaðda yaþamýyorduk. Bugün evimizin iþyerimizin her yanýný elektronik eþyalarla doldurduk. Hayatýmýzýn önemli parçalarýný oluþturuyor þimdi bunlar... Kendileri övünerek 'e devlet'e geçtiklerini söylüyorlar. Dahasý elimize verdikleri faturalarýn yerine telefonlara internet adreslerimize elektrik borçlarýmýzý gönderiyorlar. Bu da bir masraftýr ve elektrikle alakalýdýr. Elektronik çaðda internetler, cep telefonlarýna okey diyeceksin. Ýþine geldiðini onaylayacak hatta karþý çýkanlarý eleþtireceksin ama klima çalýþtýrýrmýþ diye klima çalýþtýran vatandaþýn klima çalýþtýrmamasýný isteyeceksin. Eskiden klima yoktu ama o çað baþka çaðdý. Esasa gelelim. Ben Güzelyurt bölgesindeyim ve elektriklerimiz sýk sýk ve devamlý kesiliyor. Buzdolabýmýz yanýyor, internete giremiyoruz, bazan bilgisayarýmýz gidiyor. Televizyonlarýmýz bozuluyor. Bizi koruyacak bir kanun yok. Elektrikler kesildiðinde arýzayý arýyoruz bize cevap veren yok. Verenler bir de alay ediyorlar. Geçen gün elektrikler kesildiðinde bir arkadaþým aradý ve neden kesildiðini sordu. Aldýðý cevabý bana da anlattý. Oradaki þahýs kendisine demiþ ki, sizi güneþ enerjisine baðladýk o nedenle tam uyum saðlayamadýðý için kesiliyor, yakýnda düzelecek. Arkadaþým buna inandý. Bizimle alay edildiðini anlattým ona... Ve ben ki özelleþtirmeye karþý birisiyim. Özelleþtirilecek olsa ilk 'evet' benden çýkacak. Biz Annan Planý'nda Güzelyurt'un verilmesini istemiþtik. Buna nasýl evet demiþsek, elektrik kurumunun özelleþtirilmesine de evet diyeceðiz." BÝZÝM DUVAR OLURUNA BIRAK OLMAZSA TEKRAR BIRAK Bizim Mandra Derinya ve Aplýç kapýlarýnýn açýlmasý konusunda halktan gelen yoðun talep, yetkililer tarafýndan bugüne kadar hiç dikkate alýnmazken, Derinya için düþünülen kapýnýn Türk askeri komutanlýðýnýn itirazý üzerine açýlmayýp rafa kaldýrýlmasý, halkýn barýþ ve çözüm umutlarýna yeni ve okkalý bir darbe olarak nitelendirilir. Sokaktaki adam, "Belli oldu ki Kýbrýslýtürk tarafýnda iradenin Ý'si bile yok" diye kendi kendine söylenir.

8 8 24 Aðustos 2015 Pazartesi Baðýmsýz Köþe Arada Bir Özgün Kutalmýþ Ali Kiþmir Biri sahip çýksýn Geliþen teknoloji ile birlikte geliþmiþ veya geliþmekte olan ve ülkelerde bir tüketim çýlgýnlýðý yaþanýyor. Eskiden insanlar alýþveriþe çýktýðý zaman çarþý çantalarý vardý. Köylük yerlerde ise kamýþtan yapýlan sepetler çanta yerine kullanýlýyordu. Bugünkü gibi marketler yerine bakkallar vardý. Meyve, sebze ve et alýnacaðýnda bandabuliyaya gidilirdi. Alýnacak sebzenin cinsine göre kâðýttan yapýlmýþ, o zamanki adý ile hartuþ, bugünkü adý ile kese kâðýtý kullanýlýrdý. Örneðin patates ve soðan gibi sebzeler gazete kâðýtýndan yapýlan hartuþlara konurken, elma, kiraz ve benzer meyveler temiz kâðýttan yapýlmýþ hartuþlara konurdu. Kasaplar ise sattýklarý et veya kýymayý yaðlý kâðýtlara sararlardý. Benzer þekilde mahalle bakkalýndan alýnan pirinç, þeker gibi gýdalar temiz kâðýttan yapýlan hartuþlara konurken, kömür gibi maddeler de gazete kâðýtýndan yapýlmýþ hartuþlara konurdu. Yoðurt alacaðýmýzda, alýnacak miktara göre çukur bir tabakla bakkala gidilir, tabaðýn tarasý alýndýktan sonra 1 önge veya yarým okka yoðurt alýnýrdý. Benzer þekilde konyak þiþeleri ile bakkaldan önge ile yemeklik yað alýnýrdý. Böyle olunca da bugünkü gibi boþ araziler, arsalar ve yol kenarlarý adeta ekilmiþ gibi poþet, pet þiþe, cam þiþe ve kutularla dolmazdý. Bugünle mukayese edildiði zaman, sanki de o devrin yani altmýþ yýl öncesinin insanlarý daha temiz gibiydi. Bugüne geldiðimiz zaman, geliþen teknoloji ve artan refahla birlikte insanlar tek kullanýlmýk þiþelerden tutun da poþetlere ve diðer ambalaj malzemeleri kullandýðýndan yer gök çöple dolmuþtur. Üstelik pet, plâstik gibi doðada kolayca kaybolmayan ve yüzyýllar boyunca dayanan malzemelerden yapýlan ambalâj malzemeleri yüzünden hem çevremizi hem de doðamýzý sürekli kirletiyoruz. Çevremiz adeta bir çöplüðü andýrmaktadýr. Üstelik bu ambalâjlarýn maliyetleri çok defa içinde satýlanlardan daha pahalýdýr da. Örneðin bardak veya þiþe sularýn pet ambalâjlarý içindeki sudan daha pahalýdýr. Bunlardan çýkan çöplerle çöp bidonlarýmýz haftada iki defa belediye tarafýndan boþaltýlmasýna raðmen, iki günde dolmaktadýr. Bu gidiþle Güngör'de açýlan yeni çöp alaný da çöplerimizle dolacak, baþka Güngörler arayacaðýz. Týpký Güngör'de olduðu gibi yeni çöp alaný oluþturmak için yine binlerce aðaç kesilecektir. Bugün ülkemizde ençok iþsizlik gençler arasýndadýr. Bu genç iþsizler arasýndan hükümet beþ veya on genci bir araya getirse ve onlarý teþvik ederek, bir defa kullanýp çevreye ve çöpe attýðýmýz, geri dönüþümü yapýlan malzemeleri toplatýp, onlarý geri dönüþüme hazýr ve ihraç edilecek hale getirseler, hem iþsiz gençlerimiz kazanacak, hem de ülkemiz kazanacaktýr. Bunu yapmak için hükümet ettiðini sananlar lütfen çevre ve doðamýza sahip çýksýnlar. Bugün teneke çocuk giriþimine benzer, ancak daha organize ve profesyonelce iþsiz gençlerimizi de iþ sahibi yapacak þekilde geri dönüþümü olan tüm malzemelerin toplatýlmasýyla hem ülkemiz çöplük olmaktan kurtulur, hem iþsiz beþ on genç iþ sahibi olur, onlarýn saðladýðý imkânlarla daha baþkalarý da iþ bulur, örneðin kamyoncular gibi, hem de ihracat gelirlerimiz artar. Yanýbaþýmýzdaki Türkiye ihraç edeceðimiz geri dönüþümü mümkün olan maddeleri almaya hazýrdýr. Hadi solcu Baþbakan, bir de çöp daðlarý oluþturan atýklar için de reform hükümetini harekete geçir. YERLÝ ÜRÜNLERE DESTEK Eko/Agro turizmi yapan yatýrýmcýlara destek n SUCUOÐLU: "EKO/AGRO TURÝZMÝN SORUNLARININ KALICI VE SÜRDÜRÜLEBÝLÝR BÝR BÝÇÝMDE ÇÖZÜMLENMESÝ ÝÇÝN HER TÜRLÜ DESTEÐÝ VERECEÐÝZ" Turizm Bakaný Faiz Sucuoðlu, Eko / Agro Turizm Kooperatifi Baþkaný Zekai Altan ile birlikte Büyükkonuk, Kumyalý ve Mehmetcik'de hizmet veren Eko / Agro Turizm yatýrýmcýlarýný ziyaret ederek sýkýntýlarýný dinledi. Bakan Sucuoðlu önümüzdeki hafta ise Tatlýsu ve Karpaz bölgesinde Eko/Agro turizm modelinde hizmet veren yatýrýmcýlarý ziyaret edecek. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Bakan Sucuoðlu, yaptýðý ziyaretlerde yaptýðý konuþmalarda, küçük yatýrýmcýlarýn Eko/Agro Turizm modelinde yaptýklarý özverilerle Kýbrýs Türk kültürünü yabancý turistlere çok iyi þekilde yaþattýklarýný söyledi. Eko/Agro Turizmi yapan yatýrýmcýlarýn yaþadýðý sýkýntýlarýn farkýnda olduklarýný da söyleyen Sucuoðlu, bu sýkýntýlarýn giderilmesi için Eko/Agro Turizm Kooperatifi ile iþbirliði halinde çalýþacaklarýný ve sýkýntýlarý birlikte aþacaklarýný söyledi. Eko/Agro modelinin turizm politikasýna dönüþebilmesi için çalýþma baþlatacaklarýný da ifade eden Sucuoðlu, turizmde Eko/Agro modelinin farkýndalýk yaratmasý ve sorunlarýn çözümlenmesi için tüm paydaþlarla birlikte çalýþacaklarýný ifade etti. ALTAN Eko/Agro Turizm Kooperatifi Baþkaný Zekai Altan ise Turizm Bakaný Faiz Sucuoðlu'nun yapmýþ olduðu ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Altan, Eko/Agro turizmi yapan küçük yatýrýmcýlarýn sektörde bir çok sýkýntýlar yaþadýðýný söyleyerek, bu sýkýntýlarýn çözümlenmesi için Bakan Sucuoðlu'nun destek verdiðini belirtti. Altan, Sucuoðlu'nun Eko/Agro turizme verdiði öneme de deðinerek, Eko turizmi yapan yatýrýmcýlarýn bundan oldukça memnun olduklarýný söyledi. Kesinlikle katýlýyorum... Evet, yerli ürünlere sonuna kadar destek olmalýyýz... Ama dürüst olanýna!.. Örneðin hellim yapmak için süt yerine süt tozu kullanana destek olmayacaðýz... Bu türden toplumunun saðlý ile oynayan kiþilere hiç acýmayacaðýz... Düþünebiliyor musunuz!.. Sayýn Akýncý çýktý ve "artýk AB normlarýnda hellim üreteceðiz, hellim artýk Kýbrýslýlarýn ortak bir ürünü olacak" dedi, ortalýk karýþtý... Yýllardýr "Rum hellimimizi elimizden alýyor" diye aðlayan kiþiler bugün kalkýp Sayýn Akýncý'ya hiç çekinmeden "ama biz süt tozu kullanýyoruz" deme cesaretini gösteriyorlar... Yani "biz böyle üretmeye devam edelim, siz bu þekilde AB'ye hellimlerimizi kabul ettiriniz" mantýðý!.. Tam orman kanunlarýna göre!.. Bu dehþet verici durumu Sayýn Akýncý basýna aktarýrken "hellim tescil edilmese bile süt tozu ile hellim üretilmesi durdurulmalýdýr, çocuklarýmýzýn saðlýðý için kaliteli hellim üretimine geçmeliyiz" demiþti... Ýþte esas mesele tam da bu zaten... Bazý ürünlerimiz kanserojen maddeler içerdikleri için Mersin kapýsýndan geri gönderiliyorlar... Peki, geri dönen bu ürünlere ne oluyor? %90'ýnýn KKTC piyasasýna sürüldüðünden emin olabilirsiniz... Yani bu ürünlerin büyük bir kýsmý yemek masamýza geliyor... Diðer taraftan üretilen sebze ve meyvelere kullanýlan ilaçlar!.. Daha 1 yýl öncesine kadar bir amcamýzýn ürettiði karpuzlara nasýl zehir yüklü ilaçlar kullandýðýný ve çýkýp da bu durumu nasýl savunduðunu sanýrým daha henüz unutmadýk... Bu sadece olayýn durumu bakýmýndan küçük ama saðlýðýmýz açýsýndan ise çok büyük bir örnek... O nedenle yerli ürünlerimizi destekleyelim ama hak edeni... Örneðin AKSA'daki filtre krizini eleþtirirken, Kalecik'ten çýkan zehiri görmezlikten gelemeyiz... Bile bile kendi kendimizin ve çocuklarýmýzýn geleceðini tehlikeye atamayýz... Çünkü saðlýk her þeyden önce gelir... Böylesi hassas bir konuda "milli" duygulara yer yoktur!.. Dileyen insan güvendiði ürünü tüketir, istediði yerden alýþ - veriþini yapar... Kimsenin buna karýþmaya hakký yoktur!.. Diðer yandan ise, toplumumuzu, hakký ile iþini yapan ve insan saðlýðýný en ön sýraya koyan yerli ürünlerimizi kullanmaya teþvik etmek de bizlerin birincil önceliði olmalýdýr... Örneðin ben markete gittiðimde Kýbrýs ürünlerini tüketmeye dikkat ederim... Bu gerek güneyin, gerekse de kuzeyin ürünleri olsun... Ama tekrar ediyorum, hak edeni!.. Mesela son dönemin en çok tartýþma konusu olan kahve olayý... Örneðin ben Laikon kahve tüketiyorum... Þimdi ben de mi yerli ürünü desteklemiþ sayýlmýyorum!.. Eðer sayýlmýyorsam, konu tam anlamý ile milliyetçilik üzerine kurgulanýyor demektir... Yani kiþisel çýkarlar üzerine... Ki yapýlan reklamlara ve ortaya atýlan sloganlara bakarsak, yerli üreticilerimizin bu durumu kendi kasalarýný doldurmak için kullandýklarýný görebiliriz... En azýndan benim anladýðým bu... Demek istiyorum ki, baský iyi bir þey deðildir... Hele de milli duygularla bir kültürü korumaya kalkmak, o kültürün sonunu hazýrlamak gibi bir þeydir...

9 24 Aðustos 2015 Pazartesi Tünel ALINTI Onu kim durduracak? Türkiye'nin her þeyi gölgede býrakan bir Erdoðan sorunu var ve bu seçimde bizi bu sorundan kurtaracak olanlarýn önü sonuna kadar açýk. 7 Haziran'da HDP "Seni baþkan yaptýrmayacaðýz." diyerek bayýr aþaðý son sürat inen freni patlamýþ kamyonu yavaþlattý. Þimdi önüne çýkýp bu kamyonu durduracak, kenara çekip trafik için tehlike oluþturmasýný engelleyecek babayiðitlere ihtiyacýmýz var. Mümkün mü? Cevap demokrasinin kendi içinde mevcut. Terörü sona erdirecek, ekonomiye nefes aldýracak, dýþ politikayý düzene sokacak birini aramýyoruz. Asýl sorun ortadan kalkýnca bunlarýn hepsinin üstesinden evelallah zaten geliriz. Þimdilik tek sorumuz var: Onu kim durduracak? (Mümtazer Türkönediken.com.tr) DÝPNOT Ürolog Op. Dr. Çaðrý Güneri, yaz mevsiminde su kaybýyla birlikte böbrek taþý riskinin de arttýðýný söyledi. Günde en az 2.5 litre sývý tüketmeye özen gösterilmesini ve bol limon tüketilmesini salýk verdi. ARÞÝV TARÝH 3 AÐUSTOS 2014 Koop. Bank'ýn soyulan 3 milyon TL'si ile ilgili olarak Çetereisi ailesinin peþini býrakmayan polis dün de yurtdýþýndaki Çetereisi'nin amcasý olan Mustafa Çetereisi'nin Güneþköy'deki bahçesine ve motor evine baskýn yaptý... Gözden kaçmayanlar... SÖYLEMLERDEKÝ SOL Syriza ikiye bölündü. AB'nin istediði reformlar ve tasarruf önlemlerine karþý çýkan sol grup partiden ayrýldý ve "Halkýn Birliði" ismi altýnda parlamentoda grup oluþturdu. Siyaset arenasýnda bu durum "Syriza'nýn solu gitti" þeklinde yorumlandý. Solcular baþka bir çatý oluþturarak onun altýnda mücadeleye hazýrlanýyor. Bizim buralarda Syriza'ya alkýþ tutanlar herhalde þimdi AB'nin dayattýðý tasarruf önlemleri ve reform paketini uygulamaya karþý çýktýðý için Yunan solunu eleþtiriyorlar. Baþka yapacak bir þeyleri yok zaten. Bunlar tavla teslim Ankara'nýn emir eri oldular. Solculuklarý sadece söylemlerde kaldý çünkü... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "CTP parti olarak Kýb-Tek'in yönetimiyle beraber hareket eden sendikaya teslim olmuþ durumdadýr." Hakan Dinçyürek (DP Milletvekili) VÝRGÜL... UMUT NEW YORK'TA MI? Eylül ayýnda New York'a çaðrýlan taraflardan Türk tarafý beþli görüþme umut ederken Rum tarafý ise bunun mümkün olmadýðýný söyledi. Mümkün olmadýðýný söylemiþlerse kendileri katýlmayacaklar demektir. Bu durumda diðer taraflar katýlsa bile dörtlü konferanstan öte bir eylem olmayacak bu görüþmeler. Türk tarafý iþin New York'a taþýnmasýný istiyor anlaþýlan ki, bu konuda demeçler veriyor. Belki taraflardan birisi duyar da gerekeni yapar anlamýnda... Türk tarafý zora mý girdi ki New York'tan medet umuyor? 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar Yangýndaki akrobat Ýnsanýn þahsiyeti, fýrtýnada belli olur. Uçak sallandýðýnda paraþüt açanlardan mýsýnýz; kokpite koþanlardan mý, Allah'a sýðýnanlardan mý; kiþiliðiniz orada anlaþýlýr. Erdoðan'ý kriz anlarýndaki tepkileri açýsýndan incelersek þu sonuca varýrýz: O, düþeceðini anladýðýnda uçaðý ateþe verenlerden Gezi Örnekleyelim. Son 2 senede 3 büyük kriz yaþadý Erdoðan Ýlki Gezi'ydi Haziraný'nda ülkenin yarýsý kendisine karþý sokaða çýktýðýnda, isyaný orantýsýz güçle bastýrdý. "Gençlere kulak verelim" diyenleri elinin tersiyle itip polise ateþ açma yetkisi verdi. Berkin'e kýyanlarý, "destan yazdýlar" diyerek kahraman ilan etti. Hiçbir suçlu polisi savcýya teslim etmedi. Meydanlarý gösterilere kapattý. Ve isyanýn nedeni olan Topçu Kýþlasý'ný inadýna yapacaklarýný söyledi. Þiarý þuydu: "En iyi savunma, saldýrýdýr." 17 Aralýk 6 ay sonra bu kez 17 Aralýk'la sarsýldý. Bu kez vuran, "içerden biri"ydi. Yollarda beraber yürüdüðü ekip, onu ele vermiþti. Bütün kirli çamaþýrlar bir gecede ortaya saçýldý. Oðluna, "Evde ne varsa sýfýrlayýn" talimatý verdiðini bütün ülke duydu. Ama þaþkýnlýðý sadece birkaç saat sürdü. "Sýfýrlayýn" dediðinde saat 11'di. Sonra uçaða bindi. Ýndiðinde kararýný vermiþti 'da, "Hiçbir tehdide boyun eðmeyeceðiz" diyerek cemaate savaþ açtý. Eski müttefikini þeytana dönüþtürüp tabanýna taþlatýrken kendi yolsuzluðunu örtmeyi becerdi. 7 Haziran 1.5 yýl sonra, yine Haziran'da, bu kez -ve ilk kez- sandýkta darbe yedi. Yüzde 10'a yakýn oyunu ve Meclis çoðunluðunu kaybetti. Artýk tek baþýna hükmedemeyecekti. Muhalifleri zafer sarhoþluðu içindeyken o sessizliðe bürünmüþ, sarayýnda plan yapýyordu. 3 gün sonra hiç beklenmedik bir tezgâh çýkardý heybesinden: Baykal'ý çaðýrdý. O görüþmeden sonra da hýzla toparlanýp CHP'de çýkardýðý yangýný seyre koyuldu. Meclis Baþkanlýðý seçimini bu taktikle kazandý. Ardýndan bir dizi kurnaz hamleyle yeni seçimi zorladý. Öfke saçan üslup Erdoðan'ýn bu 3 krizdeki tavrýnýn bize öðrettiði þu: Asla yenilgiyi kabullenmiyor ve köþeye sýkýþtýðý anda bile, yara bere içinde de olsa, anayasa-gelenekkural tanýmadan üste çýkýp saldýrýyor. Öfke saçan üslubunun sadece ülkeye deðil, partisine de zarar verdiðini gördüðü halde hiddetini dizginlemiyor. Bir yangýn yerini ince ip üstünde geçen ve durursa devrileceðini bilen bir akrobat gibi, geriye ve ateþe bakmadan yürüyor. Kendi kurduðu çözüm masasýný tekmeliyor; yeniden din adamý urbasýný giyiniyor, hem baþkan, hem sultan, hem hakan olmak istiyor. Bir muhbir ordusu kurarak, emrindeki medyayý silah gibi kullanarak, alicengiz oyunlarý yaparak iktidarýný geri almaya çalýþýyor. Son kumar Fakat bu tavrýn bir de ona öðrettikleri var: Üstünden yürüdüðü yangýn, giderek paçalarýný sarýyor. Çevresindeki kuþatma gün be gün daralýyor. Her saldýrdýðýnda biraz daha aðýr yara alýyor. Tabaný, "Bizi nereye götürüyor" kaygýsýyla kendisinden uzaklaþtýkça, yakýn korumalarý artýyor. Þehit cenazelerindeki sloganlar artýk kendisini hedef alýyor. Örgütü yorgun; çalýþmýyor. Varlýk nedeni olan hýrsý, þimdi yok oluþunu hazýrlýyor. Yenilgiyle yeni tanýþan Erdoðan, türlü çeþit kurnazlýkla son kumarýna hazýrlanýrken tarih dersinde ezberlediðimiz bir pankart, zihnimize asýlýyor: "Her þeyi birden isteyen, her þeyi birden kaybeder." (Can Dündar-Cumhuriyet) Cumhuriyet / Musa Kart ELLERÝNÝ BIRAKSINLAR, VATANDAÞIN ÜZERÝNDEKÝ TAÞI KALDIRSINLAR YETER! "Hükümet elini taþýn altýna koymalý." Nazým Çavuþoðlu (UBP Milletvekili)

10 10 24 Aðustos 2015 Pazartesi Alev Denizgil Türkiye'nin her yerinden öfke yükseliyor. Çocuklarý ölenler mevcut iktidardan hesap soruyorlar artýk. Kendisine "Dik dur eðilme " diyenlere, Nasýl dik durayým, evladým gitmiþ, diyor bir acýlý baba."ýktýdariniz ÝÇÝN? AÇ ÞEHÝDE ÝHTÝYACINIZ VAR" diye isyan ediyor. Kani Kanol Güzelyurt'ta, facebooka eleþtiri yazdý diye bir kadýn avukatýn evinin kapýsýný kýrýp girmeyi becerebilen KKTC polisi ve sýnýrlarýn güvenliðinden sorumlu 40 bin TC askeri, bir aylýk vize ile bu küçücük ülkeye giriþ yapan ve tam YEDÝ YIL bu ülkede hýrsýzlýk yaparak yaþam süren bir TURÝSTÝ nasýl olur da bulamaz acaba? Kýbrýs'ýn kuzeyinde içinde yaþadýðýmýz düzen iþte böyle bir düzen. Biliyorum toplum olarak öylesine içselleþtirdik ki bu olaylarý, bunca polis ve asker arasýnda meydan savaþý yapmaktan ve iþlerini yapmaktan zerre kadar korkmayan MAFYANIN, HIRSIZLARIN, PEZEVENKLERÝN, ESRAR BARONLARININ arasýnda yaþayýp gidiyoruz iþte!!! Sizi bilmem ama ben býktým bu düzenden. Her koþulda ÇÖZÜM için ve gelecek kuþaklar için çalýþmak zorunda hissediyorum kendimi... Mehmet Onur Bu ülkede kumarhane var mý? Var! Kerhane var mý? Var! O halde bu ülkeyi idare edenler kimler? Tabi ki mafya babalarý! O zaman bu babalara hesap sorulur mu? Kesinlikle sorulmaz! Biliyormusunuz bu kumarhane ve kerhane patronlarý ne diyorlar... Yani mafya babalarý... Bize devlet hele bir hesap sorsun, maaþlarýný artýk hiçbir devlet mensubu alamaz! Yani bugün Hakimi, Savcýsý, Polisi, Bakaný, Baþbakaný, Cumhurbaþkaný, Askeri ve diðer devlet memuru, iþçisi maaþ alamaz! Hal böyle olunca da sen mafyaya teslim olmuþsun! Evet... Mafya devleti idare ediyor! Serdar Kiþmir 85 yaþýndan da bir adam doðum hanenin kapýsýnda beklemektedir. Doðumhaneden çýkan doktor þöyle bir bakýndýktan sonra yaþlý adama sorar: Doktor- "içerde doðum yapan bayan yakýnýnýz mý?" Adam- "Evet,eþim." Doktor- "Ama bayan 25 yaþlarýnda..." Adam- "Tamam iþte, eþim o. Niye þaþýrdýnýz, baba olamaz mýyým yani?" Doktor- "Yoo, aklýma benim dedem geldi de." Adam- "Nesi varmýþ dedenizin?" Doktor- "Kendisi av meraklýsý idi. sürekli ava çýkardý. Ancak yaþlanýnca zorlanmaya baþladý. Bir gün ava çýkacakken kendisini uyardýk, aman yapma dedecim, sen yaþlandýn, ava gidemezsin diye. Kendisi Israr etti ve hazýrlandý. E, tabi yaþlýlýk, çýkarken tüfek yerine baston aldý eline. Ben de kendisiyle gittim. Ormanda bayaðý yol yürüdükten sonra bir geyik gördük. Dedim ya, dedem yaþlý. Bastonu omzuna koydu, doðrulttu ve geyiðe bastonla ateþ etti. Geyik o anda vurulup yere düþtü..." Adam- "Olur mu, baþkasý vurmuþtur onu." Doktor- "Ben de onu demeye çalýþýyorum iþte.. baþkasý vurmuþtur" Christoforos Papachristoforou Murat Kanatlý Dün maðusa'daki kavgayý doðru anlamazsak, doðru kararlar üretmek mümkün deðildir... bir mafya, çete adýna ne derseniz deyin, ortalýðý haraca kesiyor... yeni birþey mi? Elbette hayýr! Bu ülkenin Baþsavcýlýðý, polis teþkilatý YKP pankart açtý diye, bir eylemde bir sendikacý kara çarþaf attý diye, bir eylem sýrasýnda bir itiþ kakýþta bir polise hafifçe dokanýldýðý için eylemcilere polisi darptan dava açacaðýna, soruþturma yapacaðýna, mafyayla, çetelerle ilgilense, uyuþturucu baronlarýna operasyon yapsa durum bu noktaya gelmezdi. Baþsavcýlýk, YKPye, sendikalara, demokratik kitle örgütlerine dava açmakla, soruþturma yaptýrmakla kurcalanmasa, adalet arayan biri Bumin Bezmen Ahmet Salih Oktay tutup yanýnda çalýþan adamlarý toplayýp orman kanunlarýný uygulamaya çalýþmayacaktý, Ýsmet felek gibiler cirit atamayacaktý ama neylersin ki polis teþkilatýnýn, Baþsavcýlýðýn derdi temel insan haklarýný, gösteri, toplanma ifade özgürlüðünü kullananlarla olunca ülkede "adalet" boþluðu orman kanunlarý ile dolduruluyor. Ve bu daha icebergin üst kýsmý, tefecilerin elinde kaç kiþi var, farkýnda mýsýnýz? Hesaplaþma süreci daha baþlamadý, maðusa'daki olay tipik bir haraç iþi, asýl cümbüþ göz göre göre bankacýlýk kurallarýnýn, mali düzenleme yasalarýn uygulanmamasýna ses çýkarmayýn Baþsavcýlýðýn, polis teþkilatýnýn yarattýðý ortamda ortaya çýkacak hesaplaþmalarda yaþanacak, ve sanýrým yakýnda olacak... Sevgili dostlar, benim Sayýn Akýncý'nýn halkýn dertleri ve sorunlarýný çözmek için Kýbrýs sorununu býrakýp da sokaða çýkmasýný beklediðim yok, elbette ben de Sayýn Akýncýnýn bir an önce çözüm yapmasýný bekleyenlerden biriyim. Zaten Sayýn Akýncý'nýn elinde halkýn sorun ve dertlerini çözecek bir güç ve yetki yok zaten. Herkes onu Kýbrýs sorununu çözmesi için secti, bazý dostlar galiba beni yanlýþ anladý, benim izah etmek istediðim tamamýylea imaj ve görüntü ile ilgilidir, siyah Mercedesler, korumalar sirenler, ve alýþagelmiþ rejim ve sistemin dýþýna çýkmasýdýr, ve bununla farklý olduðunu göstermesidir, nasýl ki, ilk defa ben seçilirsem Kýbrýslý Rumlarýn da haklarýna saygý gösterecegim. 74'te yapýlan bir savastý, bu savasta Türkler gibi Rumlar da öldü, temennimiz bu savaþlarýn bir daha olmamasý, dedigi gibi. Bence Sayýn Akýncý'nýn yapacaðý daha bir çok ilkler var, bu ilklerin onun farklý bir lider olmasý yönünde çok yararlý olacaðý kanýsýndayým, tüm dost ve arkadaþlarýma saygý ve sevgilerimi gönderiyorum. Ipek Ibretler Cami var, okul yok. Hoca var, doktor yok. Akýl var, fikir yok. Devlet var, iþlevi yok. Mammacý var, para yok. Ülke var, pardon yok. Ahmet Ersöz Aþaðýdakilerden hangisi "sosyalistlerkapitalistler" arasýndaki iliþki ile doðru orantýlý deðildir? A.Býyýklýlar-Býyýksýzlar B.Koltuk altý ormaný-koltuk altý gabaðý C.Tellioðullarý-Seferoðullarý D. Aybaþý kýrmýzýsý- Domadez kýrmýzýsý E. Bermuda Felek Üçgeni- Armuda Felek Dörtgeni F. Asgarizedeler-Azamizedeler G. Þükrancýlar-Faþo aðalar H. Puþtrikler-Ipnetörler (a.e.) Aysen Daðlý ölüm, bir tatil turu kampanyasý gibi sanki nasýl ikna ediyor bunca insaný mevsimsiz zamansýz rezervasyon yaptýrýyor peþin peþin sürüklüyor peþinden bir heves kim inanýr bunca canýn yokluða gittiðine inanmam ben bir baþka açýklama olmalý akýlla kalp arasýnda köprüleri atmayan bir uçak alanýnda bir limanda bir otobüs bir tren garýnda akýttýðýmýz kadar yetse gözyaþý ve inandýrabilsek kendimizi kavuþmaya bir gün belki kýrarýz belini ölümün! ayþen daðlý 22 Aðustos, 2015 Mahmut Anayasa 30 Aðustos için yine prova, yine yol kapalý... Bitmedi, gitmedi ne topunuz, ne tüfeðiniz... Ayni yol, ayni tank ve illa ki prova... Beþ yaþýndaki çocuk bilgisayarda dünyayý keþfeder, siz yarým kilometre yolu 41 senedir ezberleyemediniz... Lila Hayri zamansýz bir uðurlama töenindeydim dün sabah X þiddetli bir göðüs aðrýsýyle doktorunu arýyor dr týp merkezine gitmesini salýk vererek kendisinin de oraya gideceðini söylüyor hasta araba sürerek hastaneye giderken yolda bir daha kalbkrizi geçiriyor hastaneye vardýðýnda ise tüm müdahaleler yetersiz kalýyor ve hasta asansörde hayatýný kaybediyor. ve soruyorum bu KADERMÝ? hayýr deðildir AMBULANSLAR ne iþe yarýyor ya DOKTORLAR ya ETTÝKLERÝ YEMÝNLER (YAKINLARININ anlattýklarý bu þekilde

11 24 Aðustos 2015 Pazartesi GÜNEY BASINI BU YILIN ÝLK 5 AYINDA YURTDIÞINA 48,3 MÝLYON EURO'LUK HELLÝM ÝHRACATI Güney Kýbrýs'ýn, bu yýlýn ilk 5 ayý içerisinde yurtdýþýna 48,3 milyon Euro'luk hellim ihracatý yaptýðý bildirildi. Kathimerini gazetesi, 7 milyon 101 bin 442 kiloluk hellimin en çok Ýngiltere'ye, Ýsveç'e ve Almanya'ya ihraç edildiðini ve bu ülkeleri, Avusturya, Avustralya, Danimarka, Suudi Arabistan, ABD, Finlandiya ve Birleþik Arap Emirlikleri'nin (BAE) izlediðini yazdý. Gazete, geçen yýlla kýyaslandýðýnda, hellim ihracýnda yüzde 17,94'lük bir artýþ kaydedildiðini belirtirken, geçen yýlýn ayný döneminde yurtdýþýna 40,9 milyon Euro'luk hellim ihraç edildiðini anýmsattý. Haberde, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Kýbrýs Baþkaný Okyay Sadýkoðlu'nun, gazeteye açýklama yaparak, KKTC'nin 2014 yýlýnda, piyasa deðeri 30 milyon dolara eþdeðer 7 bin ton hellim ihraç ettiðini söylediði belirtildi. Sadýkoðlu, KKTC'nin en çok Türkiye, Kuveyt, Suudi Arabistan, BAE ve Ürdün'e hellim ihraç ettiðini kaydetti. ÝÞ ARKADAÞLARININ ÝÇTÝÐÝ SUYA ÝDRAR KOYAN KADIN GÖZALTINA ALINDI Rum polisinin, "Maðusa Bölgesi"ndeki devlet hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalýþan 55 yaþýndaki bir kadýný, iþ arkadaþlarýnýn içtikleri suya idrar karýþtýrdýðý gerekçesiyle gözaltýna aldýðý bildirildi. Haravgi gazetesi, hastanenin temizlik bölümünde çalýþan personelin, son zamanlarda karýn aðrýsý, baþ dönmesi ve kusma þikayetlerinde artýþ olduðunu ve bu artýþýn hastane yetkililerini endiþelendirdiðini; bunun üzerine temizlik bölümüne gizli kamera yerleþtirildiðini ve olayýn ortaya çýktýðýný yazdý. Haberde, gizli kamera görüntülerinde, bahsi geçen þahsýn arkadaþlarýnýn su þiþesine bilinmeyen bir sývý dökerken görüldüðü ve polise haber verildiði; kadýnýn polise verdiði ifadede arkadaþlarýnýn su þiþelerine hastanenin tuvaletlerinden aldýðý idrarý karýþtýrdýðýný itiraf ettiði belirtildi. Gazete, sulardan alýnan örneklerde baþta stafilokok olmak üzere çeþitli bakteri ve mikroplarýn tespit edildiðini kaydederken, kadýnýn psikiyatri servisine sevk edildiðini yazdý. "MÜLKÝYET YALNIZ KIBRISLI TÜRKLERÝ VE RUMLARI ÝLGÝLENDÝRMÝYOR..." Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik yürütülen ve yaklaþýk on gün sonra yeniden baþlayacak müzakere gündeminin üst sýrasýndaki konulardan biri olan mülkiyette, KKTC'de mal býrakan binlerce Rum dýþýnda artýk, milyonlarca dönüm arazinin mirasçýlarýnýn da rol sahibi olduðu belirtilirken, meselenin KKTC'den mal satýn alan yabancýlar boyutu olduðuna dikkat çekildi. Alithia "Mülkiyet Yalnýz Kýbrýslý Rumlarý ve Kýbrýslý Türkleri Ýlgilendirmiyor" baþlýklý haberinde, resmi aðýzlar takvimden söz etmese de perde gerisinde olasý referandumun 2016 içerisinde yapýlmasý gereðinden söz edildiðine iþaret ederek, müzakerelerin yoðunlaþtýrýlacaðýna vurgu yaptý ve müzakere gündemin üst sýrasýndaki konulardan biri olan mülkiyetin diðer bir boyutuna dikkat çekti. KKTC'de yabancýlar tarafýndan satýn alýnmýþ eski Rum mallarýnýn ne olacaðýna çoðu kiþinin deðinmediðine dikkat çeken gazete, "bilgilerimize göre Kýbrýslý Türklerden, Kýbrýslý Rumlara ait mal satýn alan binlerce yabancý var. Olasý bir çözümde, mal sahibinin kiþisel mülkiyet hakký artýk tesis edilmiþ olduðuna göre, bu mallarla ilgili büyük bir sorun yaþanacak" ifadesine yer verdi. Mizahistro 11 GURKUDA EXPRESS / AE Production AKÞAM AJANS Maðusada geçtiðimiz gün yaþanan silahlý, bilardo sopalý, golf deðnekli, tenis raketli çatýþmanýn yankýlarý sürerken, diðer yandan da tutuklu sayýsý 750'ye yükseldi. Feleðini þaþýran þaþýrmayan birçok insanýn karýþtýðý olaylarda kullanýlan iki tabancanýn ÝÞÝD Örgütüne ait olduðu tespit edildi. Olaylarla ilgili açýklama yapan ÝÞÝD Kýbrýs Bölge Þefi Murtaza Kelleuçuranoðlu, her iki çeteyi kendilerinden izinsiz olarak bu çatýþmayý yaptýklarýndan dolayý birlik üyeliklerinden çýkardýklarýný borsaya bildirdi. Bu geliþmelerden sonra basýn açýklamasý yapan Baþbakan Gömer Nayloncu bu iki çetenin ülkemizin güzide, bir o kadar da nadide çeteleri olduðunu savunarak, kimse çetelerimizi çökertemez beyanýnda bulundu. Bu haberin ardýndan toplanan Bakanlar Kurulu aldýðý kararla bu iki çeteyi Caretta Caretta kapsamýnda korumaya aldý. HAFTANIN SÖZÜ Artýrdýn asgariyi elli beþ,ne acýmasýzsýn leþ, yaramý yine deþ, oluyorum süzme keþ. SABAH AJANS BURAM BURAM KIBRIS Ülkemizde geçmiþten günümüze kadar batan Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri,bankalar veya devlet kurumlarýna bir göz atýp analiz yapacak olursak batýrýlmalarý bakýmýndan çeþitli gruplara ayrýldýklarýný ancak temelde birleþtiklerini görebiliriz. Genellikle en çok kullanýlan yönetim biçimlerinden biri olan "yaðma hasanýn böreði" yanýnda, "kapiþarizm", "gör beni göreyim seni", "beleþizm" gibi modern tekniklerin kullanýldýðýný görürüz.bu yöntemlerle ileriyi hiç düþünmeden günü birlik çýkarlarla ne elde edersem kardýr mentalitesiyle iflas ettirilen birçok kurum,belediye,banka vs... Ve sonrasýna baktýðýmýzda iþsiz kalan binlerce insan. Siyasilerin ve makam sahiplerinin neden olduðu populizmin kurbanlarý.yýllarca birçok yanlýþa tanýk olup, sus payý avantalarla sessizliðini bozmayan kurbanlar.ve yine populizmle belki çok daha düþük ücretlerle yeniden devlet iþine alýnan ayni kurbanlar.bir devir daim gibi sanki.sadece bin ton su giderken, bir ton su gelmesi gibi dengesiz. SORU KÖÞESÝ Aþaðýdakilerden hangisi 'Solcuya' sorulacak bir soru deðildir? A. Garý gancýk durumun ne? B. Hayladýmýn gendine? C. 55 TL yi sindirdimin? D. Dövizi hazmettimin? E. Kaç baza gittin? F. Guyruk sokumun engebeli mi? G. Býyýklýlardan mýsýn yoksa Tellioðullarýndan mý? H. Solcuya soru soranýn kellesi kopsun Birçok iþçinin her sene dört gözle beklediði kutsal toplantý sonucunda, Asgari Ücret matematiksel olarak 55 TL artarken, psikolojiksel olarak da 500 TL düþtü. Özel sektör çalýþanlarýnýn bir deliðini kapatma yolunda çok ciddi bir katkýsý beklenen bu artýþýn ardýndan açýklama yapan Asgarizedeler Birliði Genel Sekreteri Mithat Ellibeþoðlu bu artýþla ancak üyelerinin mevcut pantolon deliklerini kapatabileceklerini belirterek hükümeti istifaya çaðýrdý. Son zamanlarda dövizdeki anormal artýþýn ülkede birçok insaný don atlet býraktýðýný vurgulayan Ellibeþoðlu, yapýlan istatistiki verilere göre ülkedeki kayýt dýþý fahiþe sayýsýnýn da çýð gibi büyüdüðünü savundu. Baþbakan Nayloncuya da yüklenen Ellibeþoðlu baþbakanýn mal varlýðýný açýklamasýný istedi. Haberi Selimiye Camisinde namaz kýlarken öðrenen Baþbakan Nayloncu "bu sorulan soru, soru deðildir. Bu bana sorulmuþ olamaz.. Bunu soranýn soru sormaya yetkisi yoktur.soru saðcýya sorulur. Solcu sadece sorulmayan sorularý cevaplar" açýklamasýnda bulundu. ÞÝÝR KÖÞESÝ Kýbrýslýdýr biraz hassas Siyasetciye ver makas Komisyonda yap takas Olmuþ buralarý teksas Mafya takmýþ kancayý Al belinden tabancayý Seversin bilirim kalçayý Bas makarnaya salçayý

12 12 24 Aðustos 2015 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Emine Hür Soðuksun ve de huysuz Sanki kaya sanki buz Þu karþýki daðlarý Sen mi yarattýn soysuz Kitap Dünyasý Meðer Ne Çok Sevmiþim Lisa Kleypas EPSÝLON YAYINLARI ÖZDEYÝÞLER "Ýnsanýn huzurunu daðda kurtlar, þehirde itler bozar." Anonim TADIMLIK Kimbilir bir gün Binlerce hayalleri olacak Kýbrýslý çocuklarýn Ve bir tanesi bile bu hayallerin Yurtlarý ve emekleri ile ilgili olmayacak artýk Kaç katrilyon varsa gökyüzünde Tek tek Devrimlerini düþünecekler yýldýzlarýn Aydýn Adamoðlu "Yoltasým, rüyam, sevdam ve hayalim" adlý þiirinden Yeniboðaziçi Belediye Korosu Pulya Festivali'nde sahne aldý (MHA)- Bu yýl 8'incisi düzenlenen ve uluslararasý boyuta taþýnan Yeniboðaziçi Pulya Festivali'nde önceki gece Yeniboðaziçi Belediye Korosu sahne aldý. Koronun þarkýlarýný seslendirmeden önce kýsa bir konuþma gerçekleþtiren Yeniboðaziçi Belediye Baþkaný Katip Demir, "Bu yýl festivali uluslararasý arenaya taþýdýk. Önümüzdeki yýl çitayý daha da yükseltmek hedefindeyiz. Dokuzuncu Pulya Festivali çok daha farklý olacaktýr'' dedi. Katip Demirin konuþmasýnýn ardýndan Cem Kafkas yönetimindeki Yeniboðaziçi Belediye Korosu'nun seslendirdiði Türk Sanat Müziði þarkýlarý festivale katýlanlar tarafýndan hayranlýkla dinlendi. Yaklaþýk 2 saat boyunca sahnede kalan koro, solistlerin de seslendirdiði þarkýlarla Türk Sanat Müziðini seyircilerle buluþturdu. Cem Kafkas da bireysel seslendirdiði þarkýlarla dinleyenlere unutulmaz bir gece yaþattý. Gecenin sonunda koro þefi Cem Kafkas'a çiçek ve plaket takdim edildi. SÝHÝRLÝ FLÜT Uzman Mehmet Sakarya Müzik Eðitimcisi/Öðretim Görevlisi Ilhan Baran, 1934 yýlýnda Artvin'de dünyaya geldi. Ortaöðrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde yaptý. Bu okuldaki müzik öðretmeninin yönlendirmesiyle Ankara Devlet Konservatuarý kompozisyon bölümüne baþvurdu ancak okulun yaylý çalgýlar bölümüne kabul edildi. Bir yýl Heinrich Fromme ile kontrbas çalýþtýktan sonra Kompozisyon Bölümü'ne geçti ve Adnan Saygun'la çalýþmaya baþladý. Ankara Devlet Konservatuvarý'nýn Ýleri Devre Kompozisyon Bölümü'nü 1960 yýlýnda bitirdi yýlýnda devlet bursu ile Paris'e gönderilen Ýlhan Baran, Divan müziði ve halk müziðinin çok sesli müzik içinde eritilmesi gerektiðine inanýyordu ve bu anlayýþla bestelediði "Üç Bagatel" adlý yapýtý ilk defa Paris'te ÝLHAN BARAN seslendirildi yýlýnda okulu bitirdikten sonra bir süre Paris radyo-televizyonunda somut müzik kurslarýna katýldý yýlýnda Türkiye'ye dönen Ýlhan Baran, Ankara Devlet Konservatuarý'nda kompozisyon öðretmeni olarak görev yaptý. Son kuþak bestecilerinden Fazýl Say ve Muhiddin Dürrüoðlu-Demiriz ve Yeþim Alkaya gibi solistler onun öðrencisi oldu. Piyano için yaptýðý besteler konservatuarýn deðiþik sýnýflarýnda müfredatýn bir parçasý haline geldi. Baþlýca eserleri arasýnda yýllarýnda bestelediði "Demet" adlý üflemeli çalgýlar beþlisi, 1975'te yazdýðý ve dünyanýn ünlü topluluklarýnýn repertuarýna giren "Dönüþümler" adlý oda müziði eseri, 1980'de tamamladýðý senfonik yapýtý "Töresel Çeþitlemeler" yer alýr. Ilhan Baran stil olarak, Türk divan müziði ve halk müziðini batý armonileri ile birleþtiren eserler vermiþ bir bestecidir. IÞIK KÝTABEVÝ 28. KÝTAP FUARI BUGÜN AÇILIYOR FUARIN TEMASI "TASARIM VE GERÇEK" Iþýk Kitabevi 28. Kitap Fuarý, bugün açýlýyor. Kýzýlbaþ Kilisesi'nde 4 Eylül'e kadar devam edecek Fuar, Tasarým ve Gerçek temasýyla gerçekleþecek. Fuara, Gazeteciler Birliði, Sanatçý Yazarlar Birliði ve Gençlik Merkezi katký koyacak. Kitap fuarýnda tüm kitaplar yüzde 10 indirimli satýlacak. Fuar Pazar günü dýþýnda 10:00-13:00 ve 17:00-24:00 saatleri arasý; Pazar günü ise 17:00-24:00 saatleri arasý açýk olacak. FUAR PROGRAMI Fuar bugün saat 20.00'de Taylan Özöncü ve Osman Tuðsal'ýn müzik dinletisiyle baþlayacak. Açýlýþ gecesi flütte Ýbrahim Özbaskýn, gitarda Reþat Kortan'ýn olduðu Dio Grup da sahne alacak ve Dev-Ýþ ile PEO'ya onur ödülü verilecek. 25 Aðustos Salý günü Gazeteciler Birliði, Müzakere Sürecinde Medyanýn Rolü konulu panel düzenleyecek. Panelde Nikolaos Stelya ve Ali Baturay konuþma yapacak. 26 Aðustos Çarþamba Nur Köprülü moderatörlüðünde "Ortadoðuda Bitmeyen Tasarým" konulu söyleþi gerçekleþtirilecek. Söyleþide Radikal ve Hürriyet gazetesi yazarý Fehim Taþtekin konuþmacý olacak. 27 Aðustos Perþembe "Gerçekler ve Kýbrýs'ý Yeniden Düþünmek" konulu panel gerçekleþtirilecek. Panelde konuþmacýlar Niyazi Kýzýlyürek ve Ahmet Sözen olacak. 28 Aðustos Cuma Sanatçý ve Yazarlar Birliði "Genç Kuþak Kadýn Þairler ve Edebiyat" konulu panel düzenleyecek. Panelde Fatoþ Avcýsoyu Ruso, Aliye Ummanel, Emel Kaya, Nafia Akdeniz, Ruhsan Ýskifoðlu konuþacak. 29 Aðustos Cumartesi "Edebiyatta Tasarým" konulu söyleþi düzenlenecek. Söyleþide Yazar - Akademisyen Murat Gülsoy konuþacak. 30 Aðustos Pazar Mehmet E. Vaiz'in yöneteceði "Gençlik formu Sivil Ýnsiyatif ve Tasarým" konulu panel düzenlenecek. Panelde Fezel Nizam, Feral Uyumsal, Filiz Bilen, Mustafa Ongun, Baþak Ekenoðlu, Haluk Selam Tufanlý konuþma yapacak. 31 Aðustos Pazartesi "Siyaset Yeniden Þekillenirken" konulu panel düzenlenecek. Panelde Asým Akansoy, Asým Ýdris, Kudret Özersay, Hüralp Yumuk konuþma yapacak. 1 Eylül Salý Dünya Barýþ Günü nedeniyle etkinlik yapýlmazken 2 Eylül Çarþamba "Neoliberalizm, Avrupa Birliði ve Yunanistan" konulu panel düzenlenecek. Panelin konuþmacýlarý Mertkan Hamit, Sertaç Sonan, Stavros Dombazos olacak. 3 Eylül Perþembe Ulus Baker Gecesi düzenlenecek ve gecede Halil Duranay konuþma yapacak. 4 Eylül Cuma ise Adalý Gençlik, "Adalý Gençlik ile Müzik Geceleri" etkinliði düzenleyecek. Açýlýþ gecesi dýþýnda tüm panel ve etkinlikler 20.30'da baþlayacak.

13 24 Aðustos 2015 Pazartesi Doðrudan Selma Bolayýr TUNAYLA HAYAT BULAN ÜLKELER Tarih boyunca, yerleþim yerleri, giderek endüstri þehirleri hep su yollarýnýn kenarlarýnda kurulur.. Ya da,su yollarýnýn, þehirlerin önemini artýrdýðý ve onlara hayat verdiði söylenir... Strauss'un Mavi Tuna Valsi, Tuna'yý hem daha bilinir,hem de ölümsüz yaptý... "Tuna nehri akmam diyor, etrafýmý yýkmam diyor"sa da bildiðimiz o türkü... Bu sene Tuna taþmýþ.. Yollar kapanmýþ biz oralara gitmeden önce.. Volga'dan sonra Avrupa'nýn ikinci uzun nehri Tuna... Çýktýðý, Almanya'nýn Kara Ormanlarýndan süzülerek km boyunca sekiz ülkeden ve üç baþkentten geçer... Viyana, Bratislava ve Budapeþte'den ve... Rusya topraklarýnda Karadeniz'e dökülür... Macar ovasýndan sonra nehrin renginin deniz yeþiline döndüðü söylense de.. Ne Strauss'un mavi Tuna'sýný ne de söylendiði gibi yeþil bir Tuna gördük.. Kanalizasyon, çeþitli kimyasallar ve toksik atýklarla zehirleniyor nehir... Onun için bulanýk, onun için çamurlu akýyor... Akýþ hýzýný azaltmak için nehir üzerine bentler kurulmuþ.. Gemiler,bu bentlerde aþýrtýlarak nehir turlarý düzenleniyor... Orta Avrupa'daki þehirlerin bir ortak özelliði de.. Meydanlardaki veba anýtlarý.. Tuna, kýyýsýndaki þehirleri 17.yy dan beri seyahat merkezi yaparken.. Veba mikrobunu taþýyan sýçanlarý da taþýmýþ, getirmiþ ve götürmüþ. Önceleri vebanýn sýçanlarla gelip pirelerle bulaþtýðýný anlamadýklarýndan... Salgýnlar yüzünden yaþanan ölümleri önleyeceðini düþünerek görkemli anýtlar dikmiþler.. O devirlerde kanalizasyon sistemi olmadýðý için, oturaklarýn sokaklara dökülmesi salgýn hastalýklarýn artmasýna nedenmiþ ayrýca.. Topuklu ayakkabýlar öyle þýklýk olsun diye yapýlmamýþ.. Sokaklardaki pisliklerden nasýl korunuruz düþüncesi yaratmýþ topuklarý... BRATÝSLAVA Slovakya'nýn baþþehri Bratislava, Ergenekonun Osmanlý tarafýndan iþgalinden sonra baþþehir olmuþ. Haritada Budapeþte, Bratislava ve Viyana, hem ayný enlem üzerinde gibi görünürler.. Hem de Tuna'nýn kýyýsýndadýrlar... Bratislava,Avrupada iki ülkeye sýnýrý olan tek baþþehirdir... Budapeþte'den Viyana'ya giderken Bratislava'da bir yemek molasý verdik. Ayrýlalý henüz üç gün olmuþtu ama... Bu nasýl bir memleket özlemidir ki,tarhana çorbasý, pilav üstü kuru fasulyeyi arayanlar vardý... Onlardan ayrýlýp salaþ bir lokantaya gittik. Kök aynalarý, çekmeceli borolar ve duvarlardaki oymalý raflar hiç yabancýmýz deðildi... Tanýþtýðýmýz genç,çekleri sevdiklerini.. Napolyon Bratislava ORTA AVRUPA NOTLARI (7) Ýki halkýn birbirine düþman olmadýðýný.. Karþýlýklý dillerini konuþtuklarýný ve evlilikler yaptýklarýný anlattý.. Bratislava'ya ilk gidiþimdi ama sanki daha önceden de gelmiþim hissine kapýldým.. Bratislava sokaklarý sizi gerçekten þaþýrtýr.. Napolyon Bratislava'yý top ateþine tuttuðu zamandan kalma gülleler hala duvarlarda duruyor. Ama þehrin Napolyon'un bilgisi dýþýnda bombalandýðý söylenir. Yolda yürürken, sanki sizinle oralarda dolanýyor da, dinlenmek için bir banka muzipçe yaslanan Napolyon'la karþýlaþýyorsunuz. Ama arkasý o bombalarýn olduðu alana dönük. Bu da o olayý onaylamadýðýnýn göstergesi imiþ... Biraz sonra bir logardan baþýný uzatmýþ, yine bronzdan bir iþçi heykeli dikkatinizi çeker. Þehrin imarý için çalýþan iþçiler anýsýna yapýlmýþ.. Kraliçe Maria Teresa'nýn,sarayýndan baþlayarak, yürüyüþ yoluna pirinçten taç þeklinde levhalar kakýlmýþ... Bilmediðiniz bir kraliçenin adýmlarýný izleyerek.. Taçlarýn üstüne basaraktan geldiðiniz yer"sýfýr noktasý" olarak kabul ediliyor.. Yerdeki gene bronzdan halka üzerinde,birçok baþkentin kuþ uçuþu mesafesi ile ne kadar uzaklýkta olduðu yazýyor Örneðin Ýstanbul 1231 kilometre, Madrid 1865 kilometre. Her ne kadar... Kaleden kaleye þahin deðil ama haberleþmek için güvercin uçurulduðu o günler gerilerde kaldýysa da... Belleðini zorluyor insanýn, geçmiþini anýmsamasý için. Yoksa dalýndan koparýlmýþ bir yapraðýn ne kadar ömrü olabilir ki? Çabuk çabuk bütün köy ve kasabalarýmýzýn isimlerini çalakalem deðiþtirerek.. Bizi bize yabancýlaþtýran ve de kendilerini milliyetçi sanan iþgüzarlarýn bu bilince sahip olduklarý söylenebilir mi? "Ýnsanýn", yanlarýnda deðeri var denebilir mi? Deyebileceðiniz tek þey var... "Sömürgeci zihniyet" Bratislava 2 numaralý kapý Bratislava Logardaki iþçi Ayný þey Slovaklar için geçerli deðil.. Bu gün evlerinin kapýsýnda iki numara var.. Ayrýlmadan önceki ve ayrýldýktan sonraki numaralar. Hem olabilecek karýþýklýklarý önlemek hem de geçmiþle olan baðlarýný saklý tutarak kendilerine yabancýlaþmamak için geçmiþlerine sahip çýkýyorlar ki kökleri kurumasýn.. Meydanlarýn geçmiþ zamanlardaki özellikleri de korunmuþ ve her gelen turiste gösteriyorlar.. Onlarý görmek sizi geçmiþ zamanki hali ile yaþamanýzý saðlýyor... Örneðin ; meydanýn orta yerinde yalaklý bir çeþme varsa bu hayvan pazarý olarak kullanýldýðýnýn iþareti imiþ... Çevredeki belediye binasýnýn giriþ kapýsýnda da ölçü olarak arþýn iþaretlenmiþ... Eskiden, örneðin bir Ayluga panayýrý vardý.. Bu gün güney Kýbrýsta ayný gelenek hala sürüyor... Eski özelliklerini koruduðu için Omodos panayýrý hoþuma gidiyor.. KADÝFE AYRILIK MI? Çek'lerin nüfusu on milyon... Slavlar beþ buçuk milyon, bunun dört yüz elli bini Bratislava'da oturuyor. Maden yataklarý Çeklerde kalmýþ.. Çekler sanayide, Slovaklar tarýmda önde. Slovaklar vergi indirimi uygulanarak yabancýlarý iþ kurmaya özendiriyorlar... Yirmi, otuz euro ile Bratislava'dan Avrupa þehirlerine uçuluyor... Bu ucuzluk, Viyana'dan uçmak yerine, Bratislava'nýn tercih edilme nedeni... Tiyatrolar ve konserlerin de daha ucuz olmasý kongre düzenleyenlerin ilgisini çekiyor... Çekoslovakya "kadife devrimle"(1989) demokrasiye geçerken de ülke "kadife ayrýlýkla" ikiye bölündü ve Çekoslovakya tarihe karýþtý. Referandumda, Slovaklarýn yüzde sekseni, üst kademe yönetiminde temsil edilmediklerini söyleyerek ayrýlýk istediler.. Felek mi utansýn bizim politikacýlarýmýz mý bilmem? 2004 de biz "açýkta" ve "soðukta" kalýrken... Onlar, Kýbrýs Cumhuriyeti ile eþzamanlý AB'ne girdiler ve NATO üyesi oldular.. Özellikle kadýnlar tarafýndan beðeni ile izlenen Fashion TV Bratislava'da kurulmuþ... Bir yemek molasý zamanda size aktarabileceklerim bu kadar.. PRAG, ÇEK Cumhuriyetinin baþþehri.. Tipik bir orta çað þehri.. Ortasýndan nehir geçtiði için köprüler ve kanallar þehri de denebilir.. Charles körüsü en etkileyici olaný bana sorarsanýz.. Bir ruhu var sanki.. Köprü üzerinde birçok heykel var.. Resimden müziðe tüm sanatlarýn icra edildiði bu köprü.. Tüm sýcaklýðý ile insaný etkiliyor.. Eski kaleler, kiliseler, belediye sarayý ve tepesindeki astronomik saat.. Turistlerin ilgi alaný Çünkü her saat baþý animasyonlar yapýlýyor... Franz Kfka'nýn Prag'da yaþamasý da orayý özel yapýyor... Birçok eski binalar yanýnda.. Ofis olarak kullanýlan "Dans eden ev" de ilgi topluyor.. 13 RUMLAR "ÝLK KEZ ÇÖZÜMDEN YANA" Güney Kýbrýs'ta gerçekleþtirilen bir anketin sonuçlarý, Kýbrýslý Rumlarýn 2004 yýlýndan beridir ilk kez Kýbrýs sorununun olasý çözümüne onay vermeye yakýn olduklarýný gösterdi. Politis gazetesi, "Tercih Barýþ - Kýbrýs Rum Toplumu Ýlk Kez Çözümden Yana ve Kýbrýslý Türklere Karþý Olumlu" baþlýklarý altýnda manþet ve iç sayfalarýndan geniþ yer verdiði haberinde, Rum "Kýbrýs Üniversitesi Araþtýrma Merkezi" tarafýndan yakýn geçmiþte Güney Kýbrýs'ta yapýlan bir anketin sonuçlarýnýn, Kýbrýslý Rumlarýn 2004 yýlýndan beridir ilk kez Kýbrýs sorununun çözümüne ve Kýbrýslý Türklere olumlu baktýklarýný ortaya koyduðunu yazdý. Gazete, 27 Temmuz - 5 Aðustos tarihleri arasýnda 508 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen ankette, referandumda "evet" oyu vereceðini söyleyenlerin çoðunlukta olmasýna karþýn, belirleyici rolün kararsýzlarda olacaðý yorumunda da bulundu. Ankette, "Ýki lider arasýnda bir çözüm anlaþmasýna varýlmasý ve bu plan temelinde referanduma gidilmesi durumunda ne yönde oy kullanacaklarý" sorusuna katýlýmcýlarýn yüzde 30,48'i "Kesinlikle veya nerdeyse kesin EVET diyeceðim", yüzde 18, 20'si "Þu anda EVET yanýtýna meyilliyim ancak o dönemde HAYIR'a yönelme olasýlýðým da var", yüzde 22,81'i "þu anda EVET yada HAYIR oyu kullanma ihtimalim eþit", yüzde 15, 79'u "Þu anda HAYIR'a meyilliyim ancak o dönemde EVET'e yönelebilirim" ve yüzde 12, 72'si "Kesinlikle veya neredeyse kesin olarak HAYIR diyeceðim" yanýtýný verdiler. Gazete, geçmiþ yýllarda yapýlan bazý anketler baz alýndýðýnda özellikle kararsýz kesimde olup da olasý bir anlaþmaya "evet" demeye eðilimli olanlarýn sayýsýnda artýþ gözlemlendiðinin görüldüðünü belirtirken Kýbrýslý Türklere yönelik olumlu tutumda da artýþ olduðunu yazdý. Ankete göre, Kýbrýslý Türkler karþýsýnda hissettiklerini 0 (olumsuz) ila10 (olumlu) arasýnda ifade etmeleri istendiðinde katýlýmcýlarýn yüzde 9,1'i "Çok sýcak veya olumlu" (10) seçeneðini dile getirirken diðer derecelendirmeler ve oranlarý ise þu þekilde belirtildi: "Yüzde 8,7'si 9, yüzde 15,2'si 8, yüzde 11'i 7, yüzde 7,3'ü 6, yüzde 31,5'i 5, yüzde 4,7'si 4, yüzde 2,2'si 3, yüzde 2,2'si 2, yüzde 2,4'ü bir ve yüzde 5,9'u "Çok soðuk veya Olumsuz" (0)". Gazete, bu yanýtlara göre Kýbrýslý Türklere karþý olumsuz duygu taþýyanlarýn toplamda yüzde 17,3, tarafsýzlarýn yüzde 31,5 ve olumlu duygu taþýyanlarýn ise toplamda yüzde 51,2'ye tekabül ettiðini belirtirken bu olumlu yaklaþýmýn, 2010 yýlýnda yapýlan benzer bir ankette, olumsuz duygularýn toplamda yüzde 48,8, olumlu duygularýn ise yüzde 28,4 olduðu göz önüne alýndýðýnda, büyük önem taþýdýðýný vurguladý. Gazete, bu tür bir araþtýrmada ilk kez, Kýbrýslý Türklere karþý olumlu duygularýn çoðunlukta olduðunun da altýný çizdi. Gazete, ankette katýlýmcýlara, KKTC'ye geçiþleriyle ilgili bilgiler de sorulduðunu ve KKTC'ye daha çok geçiþ yapanlarýn Kýbrýslý Türklerle birlikte yaþanabileceðine inançlarýnýn daha çok olduðunun görüldüðünü belirtirken, böylece sýnýr kapýlarýnýn açýlmasýnýn "bölünmüþlüðü arttýracaðý tezinin de doðru olmadýðýnýn" görüldüðünü yazdý.ankete göre katýlýmcýlarýn üçte ikisi, bir kez olsun KKTC'ye geçtiklerini belirtirlerken yeni geçiþ noktalarýnýn açýlmasýna ise yüzde 42,3'lük bir kesim destek belirtti. Yüzde 34,2'lik bir kesim yeni sýnýr kapýlarýnýn açýlmasýna "olumsuz baktýðýný" belirtirken yüzde 23,5'lik bir kesim ise çekimser kaldý. Gazete, anketin ortaya koyduðu bir diðer unsurun ise, KKTC'ye geçiþlerde vize kaðýdý uygulamasýnýn kaldýrýlmasýnýn KKTC'ye hiç geçmeyenlerin tutumlarýnda bir deðiþikliðe yol açmadýðýnýn görülmesi olduðunu belirtirken, buna karþýn geçmeyi düþünmelerine sebep olduðunu aktardý.

14 14 24 Aðustos 2015 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Önemli, mühim. 2-Sarhoþ veya külhanbeyi baðýrmasý. Çayýrlýk, otlak. 3-Herhangi bir kas kümesinin irade dýþý hareketi. Arýnýn yaptýðý. Kayak. 4-Fazla bön, avanak. Ýlave. Amerikyum'un kýslatmasý. 5-Yemeklerde ve salatalarda kullandýðýmýz hoþ kokulu bir bitki. Ters okunuþu "Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk". 6-Bir nota. Para veya herhangi bir çýkar saðlamak amacýyla bir kimseyi, kendisiyle ilgili lekeleyici, gözden düþürücü bir haberi yayma veya açýða çýkarma tehdidiyle korkutma. 7-Halk dilinde "Ýranlý". Daha çok sol elini kullanarak iþ yapan. 8-Hiçbir hastalýðý, vücutça hiçbir eksiði olmama ve saðlýklý olma durumu. Açýk seçik olan, anlaþýlmaz yaný bulunmayan. 9-Müzikte sesin yankýlanmasý. Ýlaç, merhem. Harf okunuþu. 10-Klavyeli bir çalgý. Bir erkek adý. 11-Sodyum'un kýsaltmasý. Doðuþtan beri geçen ve yýl birimi ile ölçülen zaman. Doðu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kýyý teknesi. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ülker Pozan Eczanesi: Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:28/2 Kermiya Lemar Yolu (Creditwest Bankasý Karþýsý) Tel: Suzan Eczanesi: Þht. Ýbrahim Yusuf Sok. No:15 C Arý Apt. Þht. Tuncer Ýlkokulu Arkasý K. Çiftlik Tel: Maðusa Süay Sevinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:168/A Tel: Girne Ýlgen Eczanesi:Bedreddin Demirel Cad. Özyalçýn Apt. 156 Dükkan 2 Bosch Bayii Yaný ve Yaprak Tantuni Çaprazý Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: Yukardan Aþaða: 1-Bütünleþme, birleþme. 2-Hýyanet eden. Güzel kadýn. Radyum'un kýsaltmasý. 3-Bir topluluðun ileri gelenleri, büyükler. Ters okunuþu "Tavla oyununda elinde kýrýk taþý bulunan oyuncunun attýðý uygun olmayan zar". 4-Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Eskiden kadýnlarýn ferace ile birlikte kullandýklarý, gözleri açýkta býrakan ince yüz örtüsü. 5-Yapý. Belirli bir süre etkili olan toplumsal beðeni, bir þeye karþý gösterilen aþýrý düþkünlük. 6-Dolaylý anlatým. Boyun arkasý. Karý kocadan her biri. 7-At, aslan gibi bazý hayvanlarýn ensesinde veya boynunda bulunan uzun kýllar. Ýlkel toplumlarda topluluðun ondan türediði sanýlan ve kutsal sayýlan hayvan, aðaç, rüzgar gibi herhangi bir tabii nesne. 8-Rütbesiz asker. En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet baþkanlýðý yetkilerini kalýtým veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse. Türkiye Milli Ýstihbarat Teþkilatý'nýn kýsa yazýlýþý. 9-Ýçine sulu þeyler konulan metal kap. Bir devlet veya kuruluþun gizli amaçlarý için çalýþan kimse, casus. Radyum'un kýsaltmasý. 10-Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuþu. Olgunlaþmamýþ ham kavun. 11-Güven. Kumaþla astar arasýna konularak giysinin dik durmasýný saðlayan kolalý bez. T24 Hakan Aksay Eyvah, yazý yetiþmiyor! Yazamadým iþte; elektrikler kesikti, diþim aðrýyordu ve babaannemi doktora götürmem gerekiyordu... Ama bu bir felâket! Milyonlarca okurum bugün benim yazýmýn olmadýðýný görünce n'apar? Hükümetin kurulamamasý falan neyse de, köþenin boþ kalmasý... Hemen arkadaþlara bir þey söyleyeyim de, durumu idare etmek için kýsa bir açýklama koysunlar. "Yurtdýþýnda toplantýlarda olacaðým için bugünlerde yazýlarýmý yazamayacaðým." Nasýl, yeterince ciddi deðil mi? "Öylesine" deðil, iþimiz gücümüz var bizim, kardeþim!.. Ya da daha "klasik" bir þey uydursunlar çocuklar: "Yazarýmýz yýllýk iznini kullandýðýndan dolayý bugün köþe yazýsýný yazmamýþtýr." Bazý köþe yazarlarý her an yeni bir tatile çýkma hakkýný saklý tutmak için genellikle þöyle derler: "Yazarýmýz yýllýk izninin bir bölümünü kullandýðýndan dolayý bugün köþe yazýsýný yazmamýþtýr." Aslýnda yine olmadý; çünkü " bugün köþe yazýsýný yazmamýþtýr"anlatýmý da köþe yazarýnýn hoþuna gitmez. Çünkü suçlamaya dönüþebilecek gibi duran bir ifadedir bu. Onun yerine þöyle demek daha uygun olabilir: "Yazarýmýz yýllýk izninin bir bölümünü kullandýðýndan dolayý köþe yazýlarýna bir süre ara vermiþtir." Buradaki "bir süre" anlatýmý hem esrarengiz bir hava, hem tatilin gidiþine göre kývrak davranabilme þansý verir. Birçok köþe yazarý kendini öylesine "Tanrýsal büyüklükte"hisseder ki, þu ya da bu nedenle yazmadýðý zaman bile, köþe yazarý olarak "gündemde kalmak" ister. Köþe yazma gününde olup da yazýsý yayýmlanmayan pek çok yazar, editörlere sýký sýkýya tembih eder: "Fotoðrafýmla köþe baþlýðým mutlaka çýksýn. Altýnda da neden yazmadýðýmýn açýklamasý olsun." Öyle ya! O öylesine büyük bir köþe yazarýdýr ki, yazmadýðý anda "o sanki hiç yaþamýyormuþ" gibi davranýlmaz. Eðer yeri gazetedeyse, onun köþe sýnýrlarý dahilinde sýradan bir haber veya yazý destursuz kullanýlmaz. Önce onun köþesini hatýrlatan bir þeyler, en baþta da her zamanki akýllý bakýþlý fotoðrafý kullanýlmalý, okur onu asla unutmamalýdýr. (Köþe yazarlarýnýn, köþeleri için kullandýðý, umursamazca saða sola bakan, hüzünle uzaklara dalan, trajik yazýlarda bile gülen veya "pek seçilmeyen" fotoðraflar da ayrý bir yazý konusudur, ama neyse ) Köþe yazarýnýn neden yazmadýðý açýklamasý ise bazen tam bir komedidir: "Yazarýmýz þehir dýþýnda (veya yurtdýþýnda) olduðundan dolayý yazýsýný yayýmlayamýyoruz." Nasýl yani? Þehrin veya yurdun dýþýnda internet diye bir þey yok mu? Yazarýnýz daða mý çýktý? Veya yazý iþlerinin sinirli tepkisini gizleyen þu satýrlar: "Yazarýmýzýn yazýsý elimize geçmediði için yayýmlayamýyoruz." Harika! Yani gazete, yazarýný kaybetmiþ; adam bir yerlere gitmiþ; ne gazetenin telefonlarýna bakýyor, ne kendisi arýyor... Yönetici de tüm hiddetini "açýklama"ya yansýtma kararý alýyor: "Durumu aynen yazýn ve onu rezil rüsva edin!" Köþe yazarý yazmadý iþte! Yazmadý veya yazamadý. Kaytardý... Kafayý çekti... Uyuyakaldý... Âþýk oldu... Ya da bir an köþe yazarlýðýnýn ne kadar saçma ve anlamsýz bir iþ olduðu fikriyle karþýlaþtý... Ve yazmadý. Yazýnca ne oluyordu ki? Ýktidar mý deðiþiyordu, her günkü rezaletlerden bir kýsmý çöpe mi yollanýyordu, daha bilgili ve ahlaklý bir toplum mu ortaya çýkýyordu?.. Yooo!.. Köþe yazarý da sonunda bunaldý ve yaz(a)madý iþte! "Yazarýmýz tükenmiþlik sendromu yaþadýðýndan dolayý bugünkü yazýsýný..." Açýklama çok mühim tabii, açýklama olmadan köþe boþ kalmaz... "Yazarýmýz öldüðünden dolayý bugünkü yazýsýný..." Kim? Haa, o mu? Nerede yazýyordu o ya? Öyle mi? Yazýk olmuþ... Spor yazarýydý, deðil mi?.. AORTUN GENÝÞLEMESÝ TEHLÝKELÝ (Baþtarafý 4. sayfada) Doktorlar 'ameliyat' dediði zaman hasta ameliyata mutlaka gelmeli. Eðer gelmezse içinde bomba taþýyor demektir. O bombanýn ne zaman patlayacaðý belli deðil. Aortun, göðüs ya da karýn içine patlamasýyla hastanýn hayatýný kaybetmesi 3-5 dakika, bilemediniz 8-10 dakika sürer. Hastanede olsa ameliyathaneye çýkamayýz " ARIKBUKA: "KONTROLSÜZ TANSÝYON AORT DAMARINI GENÝÞLETÝYOR" Kalp Damar Cerrahý Dr. Mehmet Arýkbuka ise, ailevi geçiþlerin aortla ilgili sýkýntýya sebep olabileceðini kaydederek, "Özellikle kontrolsüz tansiyon aort damarýný geniþletiyor" dedi. "SIRTTA 'BIÇAK SAPLANIR' TARZI AÐRILAR OLABÝLÝR" "Sýrtta 'býçak saplanýr' tarzý aðrýlar aort duvarýnýn geniþlediðinin ve damar duvarýnýn inceldiðinin göstergesi olabilir" diyen Dr. Arýkbuka þöyle devam etti: "Bu aðrý kürek kemiðinin arasýnda, bazen de bel hizasýndadýr. Hasta daha önce hiç böyle bir aðrýyla karþýlaþmadýðýný söyler. Ancak her aðrý da aort duvarýnýn geniþlediði ya da inceldiði anlamýna gelmez." Yazarýmýz âþýk olduðu için yazýsýný yazamamýþtýr "TUZ TÜKETÝMÝ ÇOK FAZLA " Toplumdaki tuz tüketiminin çok fazla olduðunu ve bunun sýnýrlandýrýlmasýnýn þart olduðunu dile getiren Arýkbuka, "Yüksek tansiyon kötü bir hastalýk. Egzersiz tansiyonu düþüyor ama ne yazýk ki hareketsiz bir toplumuz" þeklinde konuþtu. 14'ün üzerindeki tansiyonlarýn hem kalp büyümesi hem de aort geniþlemesine neden olduðunu anlatan Dr. Mehmet Arýkbuka, "Ýnsanlar, gerekiyorsa tansiyon ilacý almalý, ilaç kullanmaktan korkmamalý" dedi. "HASTA BÝR TARAFTAN TANSÝYON ÝLACI ALIYOR, DÝÐER TARAFTAN DA ELÝ TUZLUKTA Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Baþhekimi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Dr. Ramadan Kamiloðlu, toplumdaki tuz tüketiminin fazlalýðýna dikkat çekerek, "Hasta bir taraftan tansiyon ilacý alýyor, diðer tarafta da eli tuzlukta. Bu olacak iþ deðil" þeklinde konuþtu. Türkiye'nin tuz tüketiminin azaltýlmasýný hükümet programýna aldýðýný anýmsatan Kamiloðlu, "Bu konu bizde de hükümet programýna alýnmalý. Herkes elini taþýn altýna koymalý. Bu iþ, sadece Saðlýk Bakanlýðý'nýn 'böyle olsun' demesiyle bitmez" dedi. Kamiloðlu, tuzlu besin tüketmenin zararlarýnýn, çocuklara okullarda öðretilmesi gerektiðine de dikkat çekti.

15

16

17

18

19 24 Aðustos 2015 Pazartesi 19 Galatasaray taraftarý ile buluþuyor Galatasaray formasýyla yeni sezonda özel veya resmi hiçbir maçta forma giymeyen Melo'ya, Hamzaoðlu'nun Osmanlýspor müsabakasýnda þans vermesi bekleniyor. Dairelerde 4. hafta maçlarý oynanýyor Devlet Hastanesi ve Jeoloji Maden lider Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arasý Halý Saha Futbol Turnuvasý'nda 4. Hafta karþýlaþmalarý bu akþam devam edecek Devlet daireleri halý saha futbol turnuvasýnda gruplarda oynanacak maçlarýn yarýsý tamamlandý. Bu yýl 5'incisi gerçekleþtirilen turnuvada takýmlar ikinci kez Hasan Ramadan Cemil adýna mücadele ediyor. Göçmenköy Halý Sahasý'nda devam eden Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arasý Halý Saha Futbol Turnuvasýnda geçen hafta "A" grubunda, ve "B" grubunda üçüncü hafta karþýlaþmalarý yapýldý. Alper Aligüllü ve Adem Þener'in hakemliklerini yaptýðý turnuvada kayýpsýz olarak dördüncü haftaya giriþ yapan tek takým Devlet Hastanesi oldu. "A" grubunda liderliðe yükselen Devlet Hastanesi 3 maçta 3 galibiyet alabilen tek takým. "B" grubunda ise önceki akþam Elektrik Dairesi ile karþýlaþan Jeoloji Maden Dairesi, rakibi ile berabere kalmasýna raðmen liderlik koltuðunda yer aldý. Turnuvadaki ilk berabere biten maça imza atan iki takým da haftayý 1'er SATILIK ARABA Isuzu Rodeo 2002 model fiyatý TL Tel: Yer Alayköy SATILIK ARABA Nissan 350 Z marka araç uygun fiyata satýlýktýr. Tel: SATILIK KARAVAN Yeni Erenköy plajýnda 6.5 metre boyunda full donanýmlý karavan puanla kapattý. B Grubunda lider ve 7 puanlý Jeoloji Maden Dairesi'ni 6 puanlý Telefon Dairesi ile Gelir ve Vergi Dairesi takip ediyor. Gelir ve Vergi Dairesi, Din Ýþleri Dairesi'ni 9-1 ile geçerek sürpriz galibiyete imza attý ve averajla üçüncü sýraya yükseldi. Telefon Dairesi'nin Ýhtiyat Sandýðý karþýsýnda elde ettiði 16-3'lük galibiyet kendilerini averajla ikinci sýraya yerleþtirirken Din Ýþleri Dairesi beþinci sýraya gerilemiþ oldu. Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arasý Halý Saha Futbol Turnuvasý'nda grup karþýlaþmalarý tamamlandýðýnda ilk 4 sýrada yer alacak takýmlar çeyrek finale yükselmeyi baþarmýþ olacaklar. SATILIK ARABA 2011 model Vauxhall Corsa van tipi, çok temiz, klimalý SATILIK ARABA 2008 model Ford Transit Connect. Ford Tourneo Connect ile takas olunur 7000 stg Tel: ÇOCUK BAKILIR Dikmen'de özenle çocuk bakýlýr. Tel: GÜNÜN PROGRAMI Sivil Havacýlýk Dairesi-Hazine Muhasebe Dairesi Telekominikasyon Dairesi-Devlet Hastanesi A Grubu TAKIMLAR O G B M A Y P 1.Devlet Hastanesi Sivil Havacýlýk D Cezaevi Dairesi Hazine Muhasebe D Telekomünikasyon D Çalýþma Dairesi B Grubu TAKIMLAR O G B M A Y P 1.Jeoloji Maden D Telefon Dairesi Gelir ve Vergi Dairesi Elektrik Dairesi Din Ýþleri Dairesi Ýhtiyat Sandýðý SATILIK- KÝRALIK Terminale yakýn 3+3 bahçeli müstakil ev satýlýktýr. Terminale yakýn bahçeli, eþyalý müstakil ev kiralýktýr MELÝ EMLAK SATILIK Gönyeli'de Türk malý triplex Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kiralýklar Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 daire Tel: Sezona Medicana Sivasspor deplasmanýnda alýnan 2-2'lik beraberlikle baþlayan sarý-kýrmýzýlý ekip, kendi seyircisi önünde Osmanlýspor'u maðlup ederek ilk galibiyetini elde etmeye çalýþacak. Galatasaray'da Osmanlýspor müsabakasý öncesi, kýsa süre içinde iki ayrý cerrahi operasyon geçiren ve tedavisi süren Hamit Altýntop dýþýnda eksik oyuncu bulunmuyor. Türk Telekom Arena'da bu akþam saat 21.45'te baþlayacak karþýlaþmayý hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Melo'nun oynamasý bekleniyor Sarý-kýrmýzýlý ekipte geleceði uzun süre tartýþma konusu olan ve daha sonra sözleþmesi uzatýlan Felipe Melo, Osmanlýspor maçýnda formasýna kavuþabilir. Geride kalan sezonun sonunda takýmdan ayrýlabileceði yönünde açýklamalarda bulunan ve tüm yaz dönemi de adý özellikle Ýtalyan ekibi Inter'le anýlan Brezilyalý oyuncu, kulüple yeni sözleþme imzalamasýna karþýn, teknik direktör Hamza Hamzaoðlu tarafýndan Medicana Sivasspor maçýnýn kadrosuna alýnmamýþtý. Galatasaray formasýyla yeni sezonda özel veya resmi hiçbir maçta forma giymeyen Melo'ya, Hamzaoðlu'nun Osmanlýspor müsabakasýnda þans vermesi bekleniyor. Ligde 93 gün sonra taraftarý önüne çýkacak Sarý-kýrmýzýlý ekip, Osmanlýspor karþýlaþmasýyla birlikte ligde 93 günlük aradan sonra Ýstanbul'daki taraftarýyla buluþacak. Evindeki son lig maçýný, geride kalan sezonun 33. haftasýndaki derbi müsabakasýnda, 24 Mayýs Pazar günü Beþiktaþ'a karþý oynayan "Cim Bom", aradan geçen 93 günün ardýndan yeniden Türk Telekom Arena'da boy gösterecek. KÝRALIK DAÝRE Marmara bölgesinde öðrenciye 3. kat 3+1 daire ELEMAN ARANIYOR Cafe de çalýþacak bayan eleman aranýyor... Tel: Ýlanlarýnýz için i arayabilirsiniz

20 Liglerin ismi bugün belirlenecek KTFF'nun açmýþ olduðu "Liglerin Ýsim Hakký Sponsorluðu" ihalesine 2 þirket teklif verdi. Kýbrýs Türk Petrolleri Limited (K-Pet) ve Vodafone Mobile Operations Limited tekliflerini deðerlendirmeye alan Futbol Federasyonu bugün kararýný verecek Ýskele de þampiyonlar belli oldu Ýskele Belediyesi 1. Plaj Þenlikleri Hentbol Turnuvasý'nda iki günde 45 karþýlaþma yapýldý. Toplam 160 sporcunun katýldýðý turnuvanýn son gününde maçlarýn birçoðu birebir atýþlar sonunda belirlendi. Dereceye girenlere ödülleri turnuva sonrasýnda verildi... Ýskele Belediyesi sponsorluðunda Ýskele Makenzi Halk Plajý'nda önceki gün baþlayan ve 20 takýmýn yýldýz ve büyükler kategorilerinde mücadele ettiði Ýskele Belediyesi 1. Plaj Þenlikleri Hentbol Turnuvasý dün oynanan karþýlaþmalarla sona erdi. Turnuvada iki günde 45 karþýlaþma yapýldý. Toplam 160 sporcunun katýldýðý turnuvanýn son gününde maçlarýn bir çoðu birebir atýþlarý sonunda belirlendi. Yapýlan final karþýlaþmalarýnda yýldýz bayanlarda Akyön Turizm, yýldýz erkeklerde Hangover, büyük bayanlarda Öder Nakliyat ve büyük erkeklerde Güneþoðlu Petrolium þampiyon oldular. Dereceye giren takýmlara ödüllerini Ýskele Belediye Baþkaný Hasan Sadýkoðlu, Hentbol Federasyonu Baþkaný Ozan Beysan, Ýskele Belediyesi Asbaþkaný MahmutYýlmazoðlularý, federasyon genel sekreteri Ediz Arýkan, belediye meclis üyeleri Kubilay Aþýk, Eray Gökþan, Seymen Yýlmaz ve Osman Kýrþan verdi. Dün oynanan karþýlaþmalar sonunda ödül daðýlýmý þöyle oldu: En estetik yýldýz bayan: Aysu Manecioðlu En estetik yýldýz erkek: Görkem Nurdal En estetik büyük bayan: Emine Bayar En estetik büyük erkek: Soykan Menteþoðlu Yýldýz Bayan 1. Akyön Turizm, EHS Gümrükleme Yýldýz Erkek 1. Hangover, Maðusa Geliþim Akademisi Büyük Bayan 1. Öder Nakliyat, 2. Lord Emlak Büyük Erkek 1. Güneþoðlu Petrolium, 2. Tüfekçi Usain Bolt zafere koþtu! 15. Dünya Atletizm Þampiyonasý'nda erkekler 100 metrede altýn madalyayý, yarýþý ABD'li Justin Gatlin'in 0.01 saniye önünde bitiren Jamaikalý Usain Bolt kazandý. Çin'in baþkenti Pekin'de düzenlenen þampiyonanýn 2. günü, merakla beklenen erkekler 100 metre finaliyle sona erdi. "Dünyanýn en hýzlýsý"nýn belirleneceði yarýþ, buraya unvanýný korumaya gelen Jamaikalý 100 metre dünya rekortmeni Usain Bolt ile þampiyona öncesinde 9.74 saniyeyle yýlýn en iyi derecesine imza atan Justin Gatlin'in kýran kýrana mücadelesine sahne oldu. Mücadeleyi 9.79 saniyede bitiren Bolt, son metrelerde adýmlamasýnda sorun yaþayan Gatlin'in 0.01 saniye önünde 100 metredeki 3. dünya þampiyonluðuna ulaþtý. Yarýþý 9.92 saniyede tamamlayan ABD'li Trayvon Bromell ve Kanadalý Andre De Grasse, bronz madalyayý paylaþtý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Direnişteki Trakya Otocam işçileriyle söyleşi

Direnişteki Trakya Otocam işçileriyle söyleşi Direnişteki Trakya Otocam işçileriyle söyleşi 24. Toplu İş Sözleşmesi sürecinde işverenle sendika arasında anlaşma sağlanamaması üzerine Şişecam işçileri 10 fabrikada 5800 işçiyle greve gitme kararı almıştı.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com Kabinede bir tek kadýn bakan yok! En erkek hükümet demek... Doktorlarýn da aðýr bastýðýna bakýlýrsa, kabine deðil, klinik herhalde... Ama estetikçi eksik yine! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aðustos

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

destek için ortak bir metin hazýrladý ve bir imza kampanyasý baþlattý...

destek için ortak bir metin hazýrladý ve bir imza kampanyasý baþlattý... Egemen Baðýþ'a göre, TC-KKTC iliþkisi Ýngiltere, Çin, ya da Brezilya ile karýþtýrýlamazmýþ... O kadar da abartma kardeþ... Biz Malta olmaya da razýydýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Þubat 2011 Cumartesi

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu! Hadi o çekip o tarafa gitti diyelim... Arkasýndaki o yüzde altmýþý ne yapacak? 67 bin mühür... 67 bin kiþi... Onlar da mý hep o tarafa? Vay be Kuzu... Bizim anamýz tilki... Seninki de koyun mu? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aðustos 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4982 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aðustos 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4982 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 55 yýl önce 16 Aðustos 1960'ta kurulan Kýbrýs Cumhuriyeti'ni içimizde hatýrlayan yalnýz bir tek vatandaþýmýz oldu... Kamil Hür... Keþke tüm toplum olarak bu cumhuriyete sahip çýkabilseydik! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4879 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4879 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mustafa Akýncý Derviþ Eroðlu ndan cumhurbaþkanlýðý deðil, baþ muhtarlýk forsunu aldý. Þu anda cumhurbaþkaný mý, yoksa baþ muhtar mý olduðunu bugün göreceðiz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Mayýs 2015

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı

Kamil Hür'ün Kýbrýs Cumhuriyeti eylemine saldýrý...

Kamil Hür'ün Kýbrýs Cumhuriyeti eylemine saldýrý... Duydun mu ey ahali? Kýb-Tek kamu kurumlarýndaki alacaklarýný toplayamadýðý için elektriðe zam yapacakmýþ!.. Devlet borcunu ödemiyorsa vatandaþýn günahý ne bre efendiler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı