MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ ANP YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ / PAZAR PAYI ARTTIRMA AMAÇLI STRATEJİ ÖNERİ SÜRECİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ ANP YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ / PAZAR PAYI ARTTIRMA AMAÇLI STRATEJİ ÖNERİ SÜRECİ"

Transkript

1 MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ ANP YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ / PAZAR PAYI ARTTIRMA AMAÇLI STRATEJİ ÖNERİ SÜRECİ Yıldız YULUĞKURAL Sevgi FELEK Zerrin ALADAĞ Özet Cep telefonları, son yıllarda günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başarmıştır. Bu nedenle iletişim sektöründe de hızlı bir değişim ve günden güne artan ihtiyaca yönelik gelişmeler yaşanmaktadır. Türkiye de cep telefonlarına destek sağlayan operatörler, gün geçtikçe büyüyen bu pazardan mümkün olduğunca fazla pay alabilmeyi amaçlamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı; ülkemizdeki cep telefonu operatörlerinin, değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte pazara hakim olma istekleri doğrultusunda ortaya koydukları çabaların modellenmesi ve bu çok kriterli karar modeli sayesinde pazar paylarının tahmin edilmesidir. Bu sayede, gsm operatörlerinin pazar paylarını arttırmada hangi bileşenlerin etkili olduğu ve özellikle zayıf oldukları bazı bileşenlerin desteklenmesi yoluyla pazar paylarını arttırabilecekleri önerisi getirilebilmektedir. Anahtar Sözcükler: Çok Ölçütlü Karar Verme, Analitik Network Proses, Pazar Payı Tahminlemesi 1. GİRİŞ İnsan, hayatının her aşamasında birçok kararla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle sağlıklı kararlar alabilme, belirlenen amaç veya amaçlar doğrultusunda sistemin bütününde ve alt sistemlerde gerçekleşen etkileşimleri doğru bir biçimde ilişkilendirmeyi gerekli kılmaktadır(evren ve Ülengin, 1992). Her seçeneğin, doğrudan görülebilen etkilerinin yanında, fark edilebilen ama niceliksel olarak ifade edilemeyen etkileri de söz konusudur. Bunların, varolan sistemin analizine yansıtılarak toplamda en çok katkısı olan seçeneğin belirlenmesi, karar vericiyi hem zorlar hem de çok fazla zamanı alır. Karar verici, çoğu zaman bu faktörleri sezgisel olarak göz önünde bulundurmaktadır (Yuluğkural, 2001). Bir karar problemini çözerken kurulan model, gerçek sistemini ne kadar iyi temsil ederse, elde edilen sonuçların güvenilirliği de o kadar artar. Özellikle niceliksel etkenler ile birlikte niteliksel etkenlerin de göz önünde bulundurulması sonuçların daha gerçekçi olmasını sağlayacaktır. (Kocakalay, Özdemir ve Işık, 2004) Analitik Network Proses (ANP) sonlu sayıda seçeneğin yer aldığı çok ölçütlü karar problemlerinde en iyi seçeneği bulan bir tekniktir (Sağır Özdemir, 2004). Çözüm süreci sonucunda problemde yer alan faktörlerin ağırlıkları elde edilmekte böylece sonucun ortaya çıkmasında hangi ölçüde payları olduğu belirlenmektedir. Duyarlılık analizi ile ağırlıklarda olabilecek değişikliklerin en iyi seçeneği ve faktörlerin önem derecelerini nasıl değiştireceği görülebilmektedir(alikalfa ve Sağır Özdemir, 2003 ; Üstün ve Aktar Demirtaş, 2004). Bu çalışmada ANP yöntemi kullanılarak, Türkiye deki gsm operatörlerine ait pazar payları tahminlemesi yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında gsm operatörlerinin tercih edilmesinde kullanıcıları etkileyen kriterler araştırılmıştır. Belirlenen bu kriterler doğrultusunda ANP yöntemi için ağ modeli oluşturularak yöntemin uygulanması sonucunda elde edilen değerlerin gerçek verilere ne kadar yaklaştıkları tespit edilmiştir. 89

2 Y. Yuluğkural, S. Felek, Z. Aladağ Çalışmanın ikinci aşamasında ise her bir gsm operatörü için yeniden ağ yapıları kurularak, güçlü ve zayıf oldukları yönler dikkate alınmak suretiyle ikinci bir değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirme sonucunda her bir gsm operatörü için pazar payını arttırmada dikkat etmesi gereken kriterlere dikkat çekilerek, izleyecekleri stratejiler için öneri getirilmiştir. 2. ANALİTİK NETWORK PROSES İLE KARAR VERME Analitik Network Proses (ANP), Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) yaklaşımından daha genel bir yaklaşım olarak Thomas L. Saaty tarafından geliştirilmiş çok ölçütlü bir karar verme tekniğidir. ANP de ikili karşılaştırmalar esasına dayanmaktadır. Karar verme kriterleri ve seçenekleri arasında ve kendi içlerinde geri besleme ve bağımlılığı esas almaktadır. Dolayısıyla karmaşık karar durumlarının daha doğru bir şekilde modellenebildiği bir yaklaşım ortaya çıkmıştır ( Aktar Demirtaş ve Üstün, 2004). Karar sürecindeki her bir ölçüt birer küme, kontrol kriterlerini meydana getiren faktörler de bu kümelerin birer bileşeni olarak ele alınır. Kümeler ve bileşenler arasındaki karşılıklı etkileşimler ve geri bildirimlerle aralarındaki karşılıklı ilişkiler tespit edilir. Bir problemde yer alan bileşenler arasındaki ilişkiler tek yönlü değil karşılıklı olduğu zaman, hiyerarşik tanımlamalar yeterli olmaz. Bu nedenle AHP deki hiyerarşik yapıdan farklılık gösterir. Hiyerarşik yapıda bulunan seviyeleri ortadan kaldırarak oluşturulan ağlarla bir örümcek ağı yapısını andırmaktadır. Şekil 2.1 de olası geri bildirim ağı gösterilmiştir. Bu yapı sayesinde, doğrudan ilişkilendirilmemiş bileşenler arasında olabilecek dolaylı etkileşimler ve geri bildirimler de dikkate alınmaktadır.(pamukçu, 2003) Sonrasında ise birbirine etki eden bileşenler ve kümeler arasında ikili karşılaştırmalar yapılarak birbirlerine etki derecelerine yönelik bir çıkarsama yapılır. Sistemdeki geri bildirim, birbirleriyle doğrudan bağlantılı olmayan bileşenlerin de birbirlerini dolaylı olarak etkilemesine yol açan çift yönlü etkileşimlerle gerçekleşmektedir (Haktanırlar Ulutaş, 2005). Kaynak Kaynak Ara Hedef Ara Şekil 2.1 Geri bildirim ağı (Saaty,1996) 3. PROBLEMİN ELE ALINIŞI Uygulamaya konu olan problem, iki aşamada ele alınmıştır. Öncelikle üç gsm operatörünün pazar paylarının tahmin edilmesinde ANP tekniği kullanılarak, yöntemin gerçek pazar payı değerlerine ulaşmadaki başarım durumu değerlendirilmiştir (http://www.sabah.com.tr). Çalışmanın ikinci aşamasında daha önceden belirlenmiş olan kriterler çerçevesinde her bir gsm operatörü için pazarda güçlü ve zayıf olduğu yönler tekrar değerlendirilmiştir. Bu amaçla, gsm operatörleri için kontrol hiyerarşileri oluşturulmuş, zayıf olduğu yönler ön plana çıkarılacak şekilde, ANP modelleri ayrı ayrı değerlendirilmiş ve pazar paylarını arttırmak için ağırlık vermesi gerektiği kriterler konusunda bir öneri getirilmiştir ANP Yaklaşımı ile GSM Operatörleri Pazar Paylarının Tahmini Gsm operatörlerinin pazar paylarının tahmin edilmesinde operatörlerin pazar paylarına etki eden bileşenler reklam, güvenilirlik, fiyatlandırma, şebeke olarak ele alınması gerektiği ortaya çıkmış ve bu bileşenlerin kendi içlerinde ve farklı bileşene ait elemanlarla da etkileşim içinde olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle çözümü kurulan karar probleminin gerçek sistemle daha fazla benzerlik göstermesinden dolayı ANP yöntemi tercih edilerek probleme adapte edilmiştir. 90

3 Çalışmanın ilk aşaması daha önceden belirlediğimiz kriterlerin kümelenmesidir. Bu nedenle belirlenen etmenlerin birbirleri ile paralel olanların tespiti yapılmıştır. Bu süreçte zorlayıcı durum belirlenen kriterlerin doğru biçimde sınıflandırıp, bu kriterlerin doğru adlandırmaların yapılmasıdır. isimlerinin anlatılmak istenileni iyi şekilde yansıtması ve kriterlerin bileşenler içersinde sınıflandırılması çözüm süreci açısından oldukça önemlidir. Uygulamada kullanılacak bileşen ve elemanların tespitinden sonra aralarında bulunan etkileşimin belirlenmesi konusu gündeme gelmektedir. Bunun için kullanıcılar ile yapılan görüş alış verişi ve anketler neticesinde ilişki matrisi ortaya konmuştur. Bu çalışma sonucunda ANP yönteminin kullanılmasının gerekliliği belirlenen ilişkiler doğrultusunda net bir şekilde ortaya konmuştur. Çalışma esnasında ilişkilerin bu şekilde modellenmesinin daha gerçekçi olduğu fakat böyle bir modelin çözümünün ortaya çıkan karmaşadan dolayı çözümünün yapılması konusunda endişelerle karşılaşılmıştır. İlk olarak belirlenen etkileşimler yöntemin yönetilebilir olması açısından tekrar gözden geçirilip dolaylı ve çok az etkileşimin olduğu durumlar göz ardı edilmiştir. İlişkileri tespit edilen karar modeli ANP yöntemi ile karar vermek için hazırlanmış olan super decisions isimli program kullanılarak hazırlanmıştır. Şekil 3.1 de tüm bileşenleri, elemanları ve aralarındaki etkileşimlerin belirlendiği karar modeli görülmektedir (http://www.superdecisions.com). Şekil 3.1. GSM operatörleri pazar payları tahmini için ağ modeli Karar modeli kurulduktan sonra modelin yapılandırılması aşamasına gelir. Bu aşamada yapılması gereken işlem etmenlerin etkiledikleri kavrama göre ikili olarak karşılaştırılarak supermatrise yerleştirilmesi için öz vektörlerinin hesaplanmasıdır. Oluşturulan ilişkiler neticesinde tüm ikili karşılaştırma matrisleri super decisions programına girildiği taktirde program öz vektör hesabını yapıp ağırlıklandırılmamış super matrisi oluşturduktan sonra super matrisi ağırlıklandırarak limit matrisi hesaplamaktadır. Çalışmaya konu olan ANP karar modelinde tespit edilen etmenler arasındaki ilişkiler belirlendikten sonra, belirlenen bu ilişkiler doğrultusunda ikili karşılaştırmalar şeklinde değerlendirilerek, model içindeki göreli öncelik değerlerinin bulunması için bir anket formu hazırlanmıştır. Oluşturulan anket formu gsm operatörü kullanıcılarından oluşan bir grup belirlenerek, bu kişilere yüz yüze uygulanmış, karşılaştırmalı değerlendirmede, 91

4 Y. Yuluğkural, S. Felek, Z. Aladağ aralarında ilişki olduğu belirlenen elemanların ve bileşenlerin hangisinin daha önemli olduğu sorulmuş ve önem değerinin derecesi belirlenmiştir. Elde edilen bu verilerin geometrik ortalamaları alınarak karşılaştırma skalasına göre değerleri tespit edilmiştir. Gerekli ikili karşılaştırmalar uygulanan anketler sonucunda elde edilerek programa girildikten, sonra hesaplamalar (computations) menüsü kullanılarak bileşen matrisi (cluster matrix), ağırlıklandırılmamış matris (unweighted matrix), ağırlıklandırılmış matris (weighted matrix) ve limit matris (limit matrix) elde edilmiştir. TURKCELL (0,645593) TELSİM (0,181467) AVEA (0,172940) Şekil 3.2. GSM operatörlerinin pazar payı için ANP tahmin sonuçları Şekil.3.2 de Avea, Turkcell ve Telsim için ANP yaklaşımı ile ortaya konulan pazar payı tahminlerinin, Avea için 17,294, Turkcell için 64,559 ve Telsim için 18,147 şeklinde olduğu görülmektedir Pazar Payı Arttırma Amaçlı Strateji Öneri Süreci Problemin ele alınışı aşamasında açıklandığı üzere, çalışmanın bu ikinci kısmında üç gsm operatörü için daha önceden belirlenmiş olan inceleme kriterleri dahilinde ANP modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan bu model, operatörlerin güçlü ve zayıf yönleri dikkate alınarak tekrar değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda her bir operatörün pazarda tutunma ve pazar payını arttırma amacına yönelik olarak zayıf yönleri açığa çıkartılmıştır. Açığa çıkartılan bu yönler dikkate alınarak her bir gsm operatörünün ağırlık vermesi gereken kriterler ve önem durumları tespit edilmiştir.tespit edilen bu değerler Tablo.3.1 de görülmektedir. Tablo 3.1 GSM Operatörleri İçin Pazar Payını Arttırma Amacına Yönelik ANP Sonuçları AVEA TELSİM TURKCELL Aynı gsm 0, , , Farklı 0, , , Wap/Gprs Fiyatı 0, , , Kampanya Sürekliliği 0, , , Marka İmajı 0, , , Müşteri Hizmetleri 0, , , Çevrenin Etkisi 0, , , Kampanya 0, , , Reklamın Etkisi 0, , , Yayın Aralığı 0, , , Çekim Alanı 0, , , Şebeke Problemleri 0, , , SONUÇ Yapılan bu çalışma kapsamında Türkiye de hizmet veren gsm operatörlerinin pazar payları, ANP yaklaşımı ile ele alınarak pazar paylarına etki eden kriterler doğrultusunda bir ağ modeli kurulmuştur. Bu tür karmaşık bir model için yöntemin pazar payı değerlerini ortaya koyabilirliği incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ANP yönteminin oldukça başarılı sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur (http://www.turkcell.com.tr, ). Çalışmanın diğer bölümünde ise bu sonuçlar da dikkate alınarak, üç ayrı gsm operatörü için pazar paylarını arttırmaya yönelik öneri getirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla daha önceden belirlenen kriterler doğrultusunda ANP ile tekrar ele alınarak zayıf oldukları noktalar açığa çıkartılmıştır. Tablo.3.1 de görüldüğü üzere elde edilen bu değerlendirme sonuçlarından da anlaşılmaktadır ki; Avea marka imajı, çevrenin etkisi, kampanya ve reklamın etkisine daha fazla yoğunlaşarak, Telsim marka imajı, çevrenin etkisi, reklamın etkisine daha fazla yoğunlaşarak ve Turkcell de kampanya, aynı gsm ile görüşme fiyatı, diğer gsm operatörleri ve sabit hatlarla görüşme fiyatı, çevrenin etkisi, marka imajı üzerinde yoğunlaşarak pazar payını arttırmak için bir strateji izlemelidir. 92

5 5. KAYNAKÇA ALİKALFA, E. P., SAĞIR ÖZDEMİR, M., 2003, The Best Policy for European Union and Turkey Relationship: The Analytic Network Process, Proceedings of the 7 th International Symposium on The Analytic Hierarchy Process ISAHP, Bali, Indonesia, pp , 7-9. AKTAR DEMİRTAŞ, E., ÜSTÜN, Ö., 2004, Tedarikçi Seçimi ve Sipariş Tahsisinde Analitik Serim Süreçleri ve Hedef Programlama Yaklaşımları, YA/EM XXIV. Ulusal Kongresi, Çukurova-Adana. EVREN, R., ÜLENGİN, F., 1992, Yönetimde Çok Amaçlı Karar Verme, İstanbul Teknik Üniversite Matbaası, Gümüşsuyu, s. 1-18, İstanbul. HAKTANIRLAR ULUTAŞ, B., 2005, Determination of the Appropriate Energy Policy for Turkey, Energy, Vol: 30, pp KOCAKALAY, Ş., SAĞIR ÖZDEMİR, M., IŞIK, A., 2004, Analitik Serim Süreci İle Pazar Payı Tahmini, YA/EM XXIV. Ulusal Kongresi, Çukurova-Adana. PAMUKÇU, B., 2003, Analitik Ağ Süreci ve Bir Uygulama Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. SAATY, T. L., 1996, The Analytic Network Process: Decision Making With Dependence and Feedback, RWS Publ., Pittsburg. SAATY, T. L., 1999, Fundamentals of the Analytic Network Process, in SAATY, T. L., 2003, The Seven Pillars of the Analytic Hierarchy Process, in SAĞIR ÖZDEMİR, M. 2004, Analitik Serim Süreci ve EM deki Uygulamaları, YA/EM XXIV. Ulusal Kongresi, Çukurova-Adana. ÜSTÜN, Ö., AKTAR DEMİRTAŞ, E., 2004, Karar Vermede Analitik Serim Süreci ve Oyun Teorisi Yaklaşımı: Kıbrıs Sorunu, YA/EM XXIV. Ulusal Kongresi, Çukurova-Adana. YULUĞKURAL, Y., 2001, Kocaeli nde Deprem Sonrası Yerleşim Sorununa Çok Ölçütlü Yaklaşım, KOÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (yayınlanmış), Kocaeli

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.193-211. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.225-239. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 27-36 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 27-36 Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik

Detaylı

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 Selçuk PERÇİN Doç. Dr., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü, selcukpercin@yahoo.com A. Cansu GÖK Arş. Gör., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü cansu_gok@hotmail.com

Detaylı

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri adı altında geçen yöntemlerin

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2011 CİLT 5 SAYI 1 (97-110) BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ Ali Beykent Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul aligorener@beykent.edu.tr

Detaylı

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım;

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Örnek Bir Kamu Kurumunda İşe Alım ve Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Bulanık AHP Yöntemi İle Aday Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi BAHA KARAÇOLAK M.FURKAN ÜNAL İÇİNDEKİLER 1 Amaç ve

Detaylı

OTOMOBİL SATIN ALMA PROBLEMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK MODELİ

OTOMOBİL SATIN ALMA PROBLEMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK MODELİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s. 4349 OTOMOBİL SATIN ALMA PROBLEMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK MODELİ Ümit TERZİ*, Sinan Emre HACALOĞLU**, Zerrin ALADAĞ*** ÖZET

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI Yrd. Doc. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü, Arş. Gör. Ozan

Detaylı

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ

CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ 1 CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ A.Özgür DOĞRU, N.Necla ULUĞTEKİN İTÜ, İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Böl., Kartografya ABD, 34469 Maslak- İstanbul, dogruahm@itu.edu.tr,

Detaylı

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ Ümran ŞENGÜL * Miraç EREN ** Seyedhadi ESLAMIAN SHIRAZ *** ÖZ Sosyal, çevresel, yapısal, politik v.b. soyut faktörlerin olduğu ve kısıtlı bütçenin

Detaylı

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI

AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: -2 Sayfa: (2-5) Makale AHP-VIKOR VE MOORA YÖNTEMLERİNİN DEPO YERİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANMASI Adnan AKTEPE, Süleyman ERSÖZ Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ KALİTESİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ TEKNİĞİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI

FİNANSAL BİLGİ KALİTESİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ TEKNİĞİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 10 - S ayı/no: 3 : 43 58 (2010) FİNANSAL BİLGİ KALİTESİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ TEKNİĞİYLE

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Eğitimi Anabilim Dalı İlker Turgut YILMAZ

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

TÜRKİYE DE İL OLMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN AHP YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE İL OLMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN AHP YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ ISSD ' 10 SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT isimli sempozyumda sunulmuştur., TÜRKİYE DE İL OLMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN AHP YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR Akdeniz

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

Serbest Bildiriler. Baş sayfa

Serbest Bildiriler. Baş sayfa Serbest Bildiriler Baş sayfa GİRİŞ : 1-14, 27 30 Mayıs 2010, Nevşehir Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5681-65-4 Turizm İşletmelerinde Kullanılan Stratejiler Arzu GÜNDOĞAN T. C. Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

YILMAZ-YILMAZ. Yusuf Celalettin YILMAZ 1 Saip Eren YILMAZ 2 ÖZET

YILMAZ-YILMAZ. Yusuf Celalettin YILMAZ 1 Saip Eren YILMAZ 2 ÖZET AĞIRLAŞTIRILMIŞ KOŞULLARDA YÜRÜTÜLEN EĞİTİM GÖREVLERİNDE SÜRAT STANDARTLARI İÇİN KABUL EDİLEBİLİR PERFORMANS KAYIPLARININ ANALİTİK AĞ PROSESİ UYGULAMASI İLE BELİRLENMESİ Yusuf Celalettin YILMAZ 1 Saip

Detaylı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Bankacılar Dergisi, Sayı 54, 2005 Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Hüseyin Tatlıdil 1, Murat Özel 2 1. Giriş Kredi

Detaylı

Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri Üzerine Bir Uygulama

Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri Üzerine Bir Uygulama Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, Bahar: 215-229, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2009) Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri

Detaylı