Türk Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş"

Transkript

1 Türk Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş Erhan BÜYÜKAKINCI İki ülke ilişkilerini daha da geliştirmek için Türk-Rus evliliklerinin sayısını artırmak önemli Rus aile kültürü Türk aile kültürüne çok yakın... 1 Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu Giriş Beş yüzyılı aşan Türk-Rus ilişkilerinin tarihçesine baktığımızda, barış ve iş birliğine dayanan dönemlerinin istisnai aşamalar olduğunu görürüz. Rus ve Türk halkları arasındaki ilişkilerde birçok savaş, diplomatik mücadeleler ve siyasal sorunlar dikkati çekmektedir. Birçok tarihçi ve siyaset bilimi araştırmacıları yaptıkları çalışmalarda, Türk- Rus ilişkilerini daha çok siyasal sorunlar ve güvenlik kaygıları çerçevesinde ele almayı tercih etmiş ve bu ilişkilerin iktisadi, kültürel ve toplumsal boyutlarını pek irdelememiştir li yıllardan günümüze değin ikili ilişkiler, daha işlevselci-yapısalcı ve daha pragmatik bir yaklaşımla farklı bir boyuta geçmiştir. Bunun gerekçelerinden biri, Türk ve Rus dış politikasındaki karar alıcıların, dış dünyaya açılmak amacıyla ekonomik araçların önemini farklı açılardan kavramış olmalarıdır. Öte yandan, Soğuk Savaş sonrasında uluslararası sistem değişkenleri, ikili ilişkilerde olduğu kadar bölgesel politikalarda da farklı açılımlar ve alternatifler sunmuştur. 1 Dışişleri Bakanı nın 28 Ocak 2012 Moskova ziyareti sırasında verdiği demeçten.

2 780 Erhan BÜYÜKAKINCI SSCB nin dağılmasıyla uluslararası siyaset sahnesine çıkan yeni cumhuriyetler, Türk kamuoyunun dikkatini yakından çektiler; hatta dönemin Türk hükümeti, Kafkaslar ve Orta Asya daki Türk dilli cumhuriyetleri tanımak ve bu yeni devletlerle diplomatik ilişkiler kurmak yolunda hızlı girişimlerde bulundular. Bu süreç, aynı zamanda, Türkiye nin uzun yıllardan beri ihmal ettiği, ancak kültürel anlamda kendisine yakın olan toplumları yeniden keşfetme, tanıma olanağını da yaratmaktaydı. Öte yandan, 1980 li yıllardan itibaren belirli bir liberalleşme sürecinin ürünü olan Türk özel sektörünün dinamik müteşebbisleri, Batı ile olan ilişkilere belirli alternatifler yaratmak bağlamında, bu yeniden keşfedilen coğrafyalardaki girişimcilikleriyle belirli başarılar sergileme şansını edindiler ve birçoğu da ilgili ülkelerde kendi alanlarında kısmen de olsa lobicilik etkinliklerinde de bulundular Rusya cephesine baktığımızda, 2000 li yıllardan itibaren dış politika, ulusal güvenlik ve ekonomik yaklaşımları açısından seçeneklerini netleştirmiş bir ülke görmemiz söz konusu. Bu yönelimler hiç kuşkusuz Türk dış politikasının girdilerini ve karar alıcılarını dolaylı ve doğrudan etkilemektedir lı yıllarda jeopolitik ve jeoekonomik birçok konu, her iki taraf açısından farklı biçimlerde algılanmaktaydı ve bu farklılıklar, ikili ilişkiler düzeyinde, daha çok siyasal anlaşmazlıklar yaratmakta ya da var olan uzlaşmazlık konularının derinleşmesine yol açmaktaydı li yıllarda ise, uluslararası sistemin ikili ilişkiler üzerindeki etkisi yumuşamış ve yeni bir iş birliği ve stratejik ortaklık modeli başlamıştır li yılların başlarından itibaren gelişen yeni bir süreçte dış politikanın ekonomik araçlarının ikili ilişkiler düzeyinde ön plana çıkarılması, daha çok siyasal alanlarda yoğunlaşan sorunların şiddetinin azalmasına katkıda bulunmuştur. Uluslararası ilişkiler kuramlarından, D. Mitrany nin en önemli temsilcisi olduğu işlevselci (fonksiyonalist) okulun önerdiği gibi, siyasal ve tarihsel sorunların yoğunlaştığı ve kemikleştiği ilişkiler çerçevesinde işlevsel (örneğin, ekonomik, kültürel) araçlarla iş birliği potansiyelinin araştırılması ve geliştirilmesi, her an krize dönüşebilecek olası gerginliklerin aşılabilmesini ve üzerinde uzlaşılabilecek ya da ortak kazanımlar elde edilebilecek alanların ön plana çıkarılmasını olanaklı kılar (Viotti vd., 1993: 241).

3 Türk-Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş 781 Nitekim bu hipotezlerin Türk-Rus ilişkilerinde de belirli kazanımları ortaya çıkardığını gözlemlemekteyiz. Günümüzde, Türk-Rus ilişkileri çok farklı bir yapıya kavuşmuştur ve Rusya, Türkiye için en önemli dış ticaret partnerlerinin başında yer almaktadır. Her iki ülkedeki iç politika dengelerine egemen olan söylemlerin dönem dönem farklı sapmalarda bulunmaları, karşılıklı bazı gerilimlerin yaşanmasına neden olmuştur, ancak bunların ötesinde güçlenen ekonomik ilişkiler bu süreçte dengeleyici bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Ekonomik ilişkilerin karşılıklı olarak gelişmesi ve kemikleşmesi ve bu yeni yapının kültürel ve toplumsal araçlarla desteklenmesi, aynı zamanda her iki ülkenin karşılıklı kamuoyu algılamalarının da pozitifleşmesini sağlamıştır. Aynı zamanda, ekonomik alandaki bu fırsatlar her iki ülke için dünya pazarlarındaki rekabetleri açısından kazanımlar sağlamaktadır. Her ne kadar 1990 lı yıllarda Türk ekonomisi, müteşebbisleri ile resmî ve gayriresmî araçlarla gelişen dış ticaret yoluyla Rusya dan belirli kazançlar elde etmiş olsa da bunlar 2000 li yıllarda daha farklı bir yapıya geçmiştir ve bu yüzden bölgesel ve çok-taraflı iş birliğine dayanan yeni arayışlar, uzun vadeli bir süreç için gerekli olmuştur. Gerek ikili gerekse çok-taraflı platformlarda Rusya ile geliştirilmiş ekonomik ilişkiler, Türk ekonomisine orta ve uzun vadeli katkılarda bulunmuş ve Türk sanayiindeki üretimi çeşitlendirmiştir (Aydın vd., 1997). Yukarıda vurguladığımız gibi, işlevselci okulun önermeleri bağlamında ekonomik bağların güçlenmesi, hem jeostratejik kaygılardan kaynaklanan siyasal sorunlara dayalı bir dış politika söyleminin uzlaşmazlık eğilimini azaltacaktır hem de ikili ilişkilerin bölgesel bir açılım içerisinde de geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. İkinci bağlamda baktığımızda, Türk-Rus ilişkileri, Türkiye nin kendi yakın çevresindeki bölgelere olan bakış açılarını da etkilemektedir; ancak bu etkileşim hâlen siyasal sorunların gölgesinde kalmaktadır. İkili ilişkilerin Soğuk Savaş ın son döneminde ve sonrasında aldığı yeni boyutlar ve ortaya çıkan yeni dinamikler, hem siyasal hem ekonomik alanlarda farklılıklar arz etmektedir. Çalışmamızda bunların birbirlerinden ayrıştırılmasındaki hedef, her ne kadar birbirlerini et-

4 782 Erhan BÜYÜKAKINCI kilediklerinden kuşku duymasak da siyaset-ekonomi ilişkisini daha yoğun bir biçimde ortaya koymaktır, çünkü söz konusu ilişkilerdeki belirli dinamikler, zamanla kabuk değiştirmekte ve farklı farklı görünümlerde yeniden etkinleşmektedirler. Bu çerçevede çalışmamızın ana sorunsalı, uzun bir tarih döneminden Soğuk Savaş ın hemen ertesine değin güvenlik eksenli karşılıklı güvensizliğe ve rekabete dayanan Türk-Rus ilişkilerinin 2000 li yıllardan itibaren nasıl bir değişim sürecine girdiğini tartışmak ekseninde kurgulanmıştır. Süregelen Rekabetler Yaklaşımı ve Ampirik Model Olarak Türk- Rus Çekişmesi Beş yüzyıla yaklaşan Türk-Rus ilişkileri sürecinin etüdü, devletler arası rekabetlerin kavramsallaştırılması çalışmaları kapsamında ele alınan en önemli ampirik modellerden birisidir. Bu çerçevede ele aldığımız süregelen rekabetler yaklaşımı, savaş temasının bilimsel etüdü bağlamında, coğrafi yakınlık (İng. territorial contiguity) çerçevesinde ve uzun bir tarih diliminde çıkarları karşılıklı olarak belirli sıklıklarda çatışan ulusların arasındaki ilişkilerin yapısını açıklamaya çalışır. Davranışsalcıların savaş etüdüne kattığı kavramlardan olan süregelen rekabetler ya da çatışma eğilimli ikili (İng. dyadic) ilişkiler, 2 devletlerarası bir sistemde meşrulaştırılan ya da örgütlü şiddet eylemlerinin büyük bir bölümüne açıklama olanağını da getirmektedir (Goertz vd., 2000). Birçok farklı değişkene dayalı süregelen rekabetler için geliştirilen çalışmalar, veri tabanlarının hazırlanması için de fırsatlar yaratmıştır. 3 2 Goertz ve Diehl in ele aldıkları iki bilimsel çalışmada, uzun süreli iki taraflı rekabetlerin neredeyse yarısının, 19. ve 20. yüzyıllarda yaşanmış savaşlara, şiddetli toprak çatışmalarına ve askerî anlaşmazlıklara dayandığı saptanmıştır (Goertz vd., 1992: ; Goertz vd., 1993: ). 3 Örneğin Wayman süregelen rekabeti, on yıllık bir dönem içinde askerî düzeyde oluşmuş ikiden çok anlaşmazlık noktalarını iki taraflı güç ilişkisi bağlamında tanımlar; öte yandan Diehl ve Kingston, bu kavramı on beş yıllık bir dönem içine yayılmış ikiden fazla askerî anlaşmazlık konuları olarak ele alırlar. Öte yandan söz konusu çalışmalarda dikkati çeken bir başka husus ise, ilk ve son çatışma/anlaşmazlık arasındaki dönemde çatışmacı davranışların birbirini izleme frekansını saptamak çabası da ön plana çıkmaktadır (Gellner vd., 1997: 152).

5 Türk-Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş 783 Tarihsel ve coğrafi etkenlerin hiç kuşkusuz her iki ülkenin dış politika çıktıları üzerinde çok büyük etkileri olmuştur; 4 M. Midlarsky, J. D. Singer ve M. Small un çalışmalarında tarihe ve coğrafi yakınlığa (topraksal yakınlık) dayalı açıklamalara bir analiz modeli olarak sıkça rastlamak olasıdır (Midlarsky, 1975; Singer vd.; 1966: 1-32). Bu yazarlara göre Türkiye birçok kriter göz önüne alındığında merkezî sistemde yer alan devlet (Avrupa eksenli dünyanın parçası olma) statüsünde tanımlanmalıdır. 5 Nitekim Dışişleri Bakanı Prof. Dr. A. Davutoğlu da, Stratejik Derinlik başlıklı akademik çalışmasında Türkiye nin Avrupa merkezli diplomatik kültür içerisinde yer almasına ya da böyle değerlendirilmesine eleştiri getirmektedir; Davutoğlu nun yaklaşımlarını ilerleyen aşamalarda ele alacağız. Nicel yöntemler ışığında, tarihsel rekabetler in (çatışmalar) ve ittifaklar ın sürekliliğini inceleyen Small ve Singer, bu iki olgunun uzun vadeli olma durumunu kanıtlamışlardır. Onlara göre, üç ya da üçten fazla çatışmanın olduğu vakalarda üç önemli örnek söz konusudur ve bu bağlamda yer alan ünlü ikili çatışma modelleri, Rusya- Türkiye, Çin-Japonya ve Fransa-Almanya üzerinde yoğunlaşmaktadır (Small vd., 1970: ). Benzer saptamaları Gochman ve Maoz un çalışmalarında da görmek olasıdır (Gochman vd., 1990: ); bu yazarlar da Rusya/SSCB ile Türkiye arasındaki süregelen rekabete devletler arası anlaşmazlıklar açısından yaklaşırlar ve anlaşmazlıkların frekansını ölçmeye çalışırlar. 6 4 Davranışsalcı J. Vazquez in The War Puzzle adlı yapıtında ileri sürdüğü gibi çatışmacı eğilimlerin ortaya çıkış nedenleri üç kaynaktan olabilir: Topraksal yakınlık, iç dinamikler ve uluslararası sistemdeki değişimlerden ileri gelen etkileşimler. Bu bağlamda bakıldığında Türkiye-Rusya, üç açıdan da incelenebilir: Aynı coğrafyayı paylaşmaları, karşılıklı kamuoyu etkileşimleriyle iç dinamikler ve uluslararası sistem içerisindeki güç politikalarının iç politikaları etkilemesi. Detaylı tartışma için bk. (Vasquez, 1998). 5 İlgili yazarlar, arasındaki uluslararası sistemin genel yapısı ve aktörlerinin statüsü nicel çalışmalar bağlamında ele alındığında, genel/bütünsel sistemler (İng. total systems) ve merkezî sistemler (İng. central systems) ayrımına giderler. Genel sistemler, uluslararası sistem içerisindeki bütün bağımsız birimlerin etkinliklerini göz önüne alırken, merkezî sistemler ise yalnızca Avrupa eksenli diplomatik ilişkiler sürecinin parçasıdır. Bu nicel çalışmaların amacı, devletlerin dış politika davranışlarının belirli ittifak politikaları kapsamında sınıflandırılmalarına olanak tanımak ve uzun vadede söz konusu davranış biçimlerinden yola çıkarak öngörülerde bulunmaktır. 6 Gochman ve Maoz un nicel çalışmalarına göre, arası dönem için Rusya-Türkiye ilişkisine dayalı modeldeki şiddet, 21 uyuşmazlık noktasında olarak hesaplanmıştır (Gochman vd., 1990: 218).

6 784 Erhan BÜYÜKAKINCI Bu kuramsal açılım çerçevesinde baktığımızda, barış ve iş birliği dönemleri, Rus-Türk ilişkilerinin beş yüzyıllık tarihinde istisnaları oluşturmaktadır yılları arasında, Çarlık Rusyası ile Osmanlı İmparatorluğu sekiz büyük barış antlaşmasına imza atmışlar ve aynı süre zarfında her otuz yılda bir savaşır durumda olmuşlardır (Sander, 1998: 77-88) Ekim Devrimi yle birlikte temelleri atılan SSCB ve Kurtuluş Savaşı yla birlikte kurulan Türkiye Cumhuriyeti nin ilk bağımsızlık dönemleri, ikili ilişkilerde yeni bir aşamanın başlamasına olanak tanımış, ancak her ne kadar kısa vadeli bir iş birliği zemini oluşmuş olsa da eskiden gelen tarihsel rekabet konuları, 20. yüzyıl içerisinde farklı boyutlar ve içeriklerde yeniden kendilerini göstermiştir de SSCB nin dağılmasıyla birlikte söz konusu rekabetin yerini farklı bir iş birliği yapısının aldığını gözlemliyoruz; arası bu yeni dönemde sistemin kaotik yapısı bağlamında tarihsel anlamda kemikleşmiş sorunların farklı içeriklerde yeniden ortaya çıktıklarını ve her iki aktörün siyasal çıkarlarını farklı biçimlerde ve konjonktürlerde tanımladıklarını saptıyoruz lerden itibaren ise, iç siyasal yapıların yeni dinamiklerle tanımlanması ve yeni mantık çerçevelerinin her iki ülkede de gelişip uluslararası sistemin etkisinden bağışık olgunlaşması, ikili ilişkilerde çok boyutlu stratejik bir ortaklık döneminin başladığını müjdeliyor bizlere. Türk-Rus İlişkilerinin Tarihsel Boyutu Osmanlı-Rus ilişkileri, 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar savaşlar ve güç mücadeleleri tarihi olarak gelişmiştir. Bu çatışmacı sürecin ana nedenleri arasında, Rusya nın güneye doğru yayılma arayışının Osmanlı İmparatorluğu nun çıkarlarını sürekli tehdit etmesi yer almaktadır. Öte yandan, birçok bölgedeki nüfuz rekabeti de bu iki gücün sürekli çatışmasına neden olmaktaydı. 1. Dünya Savaşı sonrasında her iki ülkede de ortaya çıkan yönetim değişiklikleri, iki ulus arasındaki yakınlaşma ve iş birliği sürecinin de başlangıcı olmuştur (Gürün, 1991). Tarihsel açıdan baktığımızda, Osmanlı İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası hiçbir zaman aynı ittifak içerisinde yer almamışlardır; tam aksine Osmanlı döneminde Rus tehditleri farklı açılardan dengelenmeye çalışılmış, bu bağlamlarda öteki güçlerle bağlaşıklık politikaları

7 Türk-Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş 785 gündeme gelmiştir. 1. Dünya Savaşı ndan hemen sonra Türk-Sovyet yakınlaşması, o dönemin konjonktürü içerisinde ele alınmalıdır. Sovyet Rus yönetimi, Osmanlı hükümeti İstanbul da görev başında iken bile, Haziran 1920 de Ankara daki TBMM hükümetinin meşruiyetini tanımakta tereddüt etmemiştir yılında imzalanmış Moskova ve Kars Antlaşmaları, Türk-Sovyet sınırının ana hatlarını belirlemekteydi. Bu antlaşmaların hemen ardından gündeme gelen Moskova nın bağımsızlık savaşımındaki TBMM ordularına yönelik maddi yardımları, bu yakınlaşma sürecinin kilometre taşlarını oluşturur. Tabii ki bu yardımlar, uluslararası arenada kendisini yalnız duyumsamak istemeyen Moskova yönetimi için bir stratejik adımdı (Büyükakıncı, 2008: ). Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunun ardından, Aralık 1925 te Paris te imzalanan Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması bu sürecin devamı için çok önemli bir girişimdi; 7 nitekim bu girişimi Mart 1927 de imzalanacak olan Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması izleyecektir yıllarından itibaren uluslararası sistemdeki rekabetin yayılmaya başlamasıyla Türk-Rus ilişkilerinde belirli değişim rüzgârları esmeye başlamıştı lu yıllarda Lozan Antlaşması yla belirlenmiş Türk Boğazlarının hukuki statüsü konusu ikili ilişkiler bağlamında yeniden tartışılmaya başlamıştı Temmuzunda Montreux Boğazlar Sözleşmesi nin imzalanmasıyla birlikte söz konusu sorun o dönemin hukuksal çerçevesinde çözümlenmiş oldu; yapılan çok taraflı müzakereler aşamasında Türk ve Sovyet tarafları birçok açılardan farklı görüşler ileri sürmekteydi ve Büyük Britanya nın elindeki kartları Ankara dan yana kullanması Türk tarafına belirli avantajlar sağlamaktaydı. Sonuçta, Ankara ve Moskova hükümetleri, Karadeniz e kıyısı olmayan ülkelerin savaş gemilerinin Boğazlardan serbest geçişlerinin sınırlandırılması konusunda hemfikir olmuşlardı yılından itibaren geliştirilmeye çalışılan Türk-İngiliz yakınlaşmasının ardında yatan nedenlerden birisi de, her an Moskova dan 7 Bu anlaşmaya göre, her iki taraf, her birinin bir saldırıya uğraması hâlinde tarafsız kalmayı taahhüt ediyor ve birbirlerinin çıkarlarının çakıştığı noktalarda başka devletlerle bağlaşıklık politikalarının izlenmeyeceğini kabul ediyordu. Bu hususlar, 1945 yılına kadar küçük değişikliklerle geçerliliklerini sürdürdüler (Oran, 2001a: ).

8 786 Erhan BÜYÜKAKINCI gelebilecek istemlere karşı İngiliz kartını elde tutabilme çabasıydı. Nitekim Nazi Almanyası yla Stalin yönetimi arasındaki Saldırmazlık Antlaşması nın imzalanması, hem Ankara için beklenmedik bir gelişmeydi hem de İngiliz-Türk yakınlaşmasının gerçekçiliğini vurguluyordu. İnönü dönemi Türk dış politikasının ana tartışma konularından olan Türkiye nin 2. Dünya Savaşı na girmemesi ve tarafsız kalması, hem Moskova nın ağır eleştirilerine maruz kalmıştı hem de Doğu cephelerini çeşitlendirme arayışındaki Batılı müttefikleri rahatsız etmişti. Bu bağlamda, Türk-Sovyet ilişkilerinin bu dönemde belirli bir bozulma eğilimine girdiği gözlemlenmektedir (Gürün, 1991). 2. Dünya Savaşı sonrasındaki yeni dünya düzeninin oluşumunda kendine göre belirli paydalar edinme arayışındaki Stalin yönetimi, Balkanlar ve Doğu Avrupa ya yönelik yayılmacı politikalarını ön plana çıkarırken, Mart 1945 te 1925 tarihli Türk-SSCB Dostluk Antlaşması nı artık uzatmayacağını duyurmuş ve Doğu Anadolu toprakları ile Boğazlarını Türk hükümetinden isteyecek kadar ileri gitmişti. Öte yandan, Montreux Sözleşmesi nin yeniden gözden geçirilmesi de, Moskova nın talepleri arasında yer alıyordu. Bu dönemde Büyük Britanya nın yerini alan ABD yi yanına almayı başaran Türkiye, bu bağlamda Truman Doktrini nin açılımlarından yararlanma aşamasına gelmişti den itibaren Amerika nın bölgesel ağırlığının artmaya başlamasıyla Sovyet liderlerinin saldırgan tavırları belirli bir gerileme sürecine girmiştir. Türk-Amerikan yakınlaşması, bu bağlamda Moskova ya karşı Ankara nın belirli ittifak politikalarını geliştirme çabaları açısından çok önemlidir. Stalin in ölümünden sonra Türk-Sovyet ilişkilerinde belirli bir iyileşme sürecini gözlemlemek olasıdır; Hruşçev in SBKP nin başına seçilmesiyle birlikte barış içinde bir arada yaşama ilkesinin SSCB dış politikasına yansıması, yayılmacı politikaların ve siyasal nüfuz söyleminin kısmen etkilerini yitirmesine yol açmıştı. 8 Her ne kadar Sovyet Mayısında, Sovyet hükümeti, Doğu Anadolu toprakları ile Boğazlar üzerindeki taleplerine son vermiş ve Montreux Sözleşmesi nin gözden geçirilmesi konusundaki ısrarlarını geri çekmiştir (Oran, 2001a: ).

9 Türk-Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş 787 yönetimi, Mayıs 1953 te verdiği nota ile güney komşusuna yönelik istemlerinden vazgeçse de, Türk hükümetleri dış politika davranışlarında belirgin bir değişiklik izleme politikasına yönelmemişti. Demokrat Parti iktidarı döneminde Moskova ya karşı genel bir güvensizlik davranışı süregelmiş ve Sovyet yönetimi ile mesafeli ilişkiler geliştirme eğilimi ABD ile ittifak politikalarının güçlendirilmesi sonucunu doğurmuştur. Her ne kadar 1960 lı yıllarda ikili ilişkilerin siyasal boyutundaki mesafelilik eğilimi sürmüşse de ekonomik alanlardaki iş birliği süreci giderek canlanıyordu lere gelindiğinde, Türk liderleri ve askerlerinin Sovyet tehdidinin öneminin azalmaya başladığı sonucuna varmalarıyla birlikte çok boyutlu bir dış politika söylemi üretme çabası başlamış ve Moskova ya yönelik ılımlı girişimler yeniden hız kazanmıştır Temmuzundaki Kıbrıs Barış Harekâtı yla Türk hükümetlerinin Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşı koyabilmek için aradığı alternatiflerden biri de Moskova yla yakınlaşmaydı. Ancak, ikili ilişkilerdeki bu iyileşme sürecinde birtakım engeller söz konusuydu: 1979 yılı sonunda Sovyetler in Afganistan ı işgali ve Türkiye ile ABD arasında ambargo sonrasında imzalanan askerî yardıma ilişkin Savunma İşbirliği Anlaşması. 12 Eylül askerî darbesinin ardından, görev başındaki askerî hükümet ülkenin dış politika seçeneklerini çeşitlendirmeyi amaçlayarak Moskova ile Washington arasında belirli bir denge politikası izlemeyi kararlaştırmıştı. Aslında 1980 li yılların başından itibaren, özellikle de askerî hükümet döneminden beri, ikili ilişkilerde gözlenen hareketlilik, 1984 yılında imzalanan Doğal Gaz Anlaşması ile farklı bir ivme kazanmıştır. Bununla birlikte cumhuriyet tarihinde eşine ender rastlanan bu iş birliği hamlesi, ikili ilişkilerin özellikle ekonomik boyutunu ön plana çıkarmıştı; bu olumlu süreç, 1991 Aralık ayında SSCB nin dağılmasına kadar devam etmişti yılında Başbakan T. Özal ın Moskova ziyareti sırasında Türk müteahhitlerin SSCB de takas karşılığında inşaat projelerine katılımına ilişkin anlaşmanın yanı sıra Türkiye nin Sovyet pazarına yönelik tüketim malları üretimi

10 788 Erhan BÜYÜKAKINCI için sanayi girişimlerini destekleyecek Sovyet doğal gazının 1987 den itibaren ülkemize nakli konusunda ortak bildiriler imzalanmıştır. SSCB nin dağılmasından önce Türkiye den üst düzeydeki en son gezi, Cumhurbaşkanı Özal tarafından 1991 Martında gerçekleşmişti. Söz konusu ziyaret sırasında, her iki devletin cumhurbaşkanları, ikili iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve Karadeniz çevresindeki ülkeleri bütünleştirecek bir sürecin başlatılması üzerinde mutabık kalmışlardı. Ancak ortaya çıkan yeni cumhuriyetlerin farklı yönetimlerle kendi bağımsız devlet yapılarını biçimlendirmeye çalışmaları, Sovyet dönemi sonrasında yabancı ülkelerle ilişkilerinin niteliğini ve kapsamını gözden geçirmeleri gerekliliğini de beraberinde getirmişti. Nitekim bu yeni süreçte hem sistem değişkenleri temelinde hem de toplum ve hükümet dinamikleri açısından konjonktür her iki cephede (Rusya ve Türkiye) de farklıydı. Aslında bu yeni dönemin olumsuz yanlarının ağır bastığı gibi bir saptama yapmak hatalı olur; bu aşamada önemli olan, her iki taraf için de belirli bir esnekliğin dış politika söylemlerine yansıyabilmesi için birbirlerini daha iyi tanıyabilmeleri ve eldeki olanakları ve son dönemde elde edilen olumlu gelişmeleri iyi değerlendirebilmeleriydi. 1990'lı Yıllarda Türkiye ve Rusya da İç Politikada İstikrarsızlıklar ve Yeni Arayışlar Soğuk Savaş dönemi, Türkiye deki karar alıcılar için Batılı devletler ile bağlaşıklık politikaları bakımından ayrıcalıkların geliştirilebildiği bir aşamaydı ve bu bağlamda özellikle ülkenin jeostratejik konumu bu ayrıcalıkların kaynağını oluşturmaktaydı. Soğuk Savaş döneminin sona ermesi, birçok açıdan Türkiye nin Doğu-Batı ilişkileri bağlamında öneminin azaldığına dair varsayımlarını ön plana çıkarmıştı. Aynı zamanda iki kutuplu sistemin bitişi, hem yeni aktörlerin ortaya çıkmasına yol açıyor hem de yeni belirsizlikleri birlikte getiriyordu. Türk dış politikası, yeni komşular ve yakın çevresinde yer alan bölgelerdeki etkin kökenli çatışmacı eğilimlerin tekrar tırmanışa geçmesinden etkilenmekteydi. Bu bağlamda, Türk karar alıcıları daha esnek bir dış

11 Türk-Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş 789 politika söylemiyle Soğuk Savaş sonrasına geçişi en az zarar ile atlatma çabasındaydılar, çünkü ülkenin azalan jeostratejik önemini yeniden tanımlama çabasında ön plana çıkan söylemler, Türkiye nin ateş çemberi ortasında bir huzur adası olduğu argümanı ile Türk modeli yaklaşımını geliştirmekteydi. Aslında Soğuk Savaş, uluslararası sistem içinde yer alan aktörlere oyunun belirli kurallarını kolaylıkla benimsettirmekteydi; dostlar ve düşmanlar baştan belliydi. Kutuplaşmış bir sistem içerisindeki devletlerin davranış seçenekleri, müttefikler ya da düşmanlar arasında sıkışmaktaydı ya da tarafsızlık politikaları da mümkündü. Soğuk Savaş sonrası dönemdeki devletlerarası ilişkilerin belirsizlikler yumağına dönüşmesiyle sistem içindeki çatışmacı eğilimler daha belirginleşmişti. Soğuk Savaş sırasında izlenilen bağlaşıklık politikaları yerlerini geçici iş birliği-ittifak modellerine bırakmıştı ve devletlerin kendi aralarındaki en ufak bir uzlaşmazlık, hemen çatışmacı eğilimleri körükleyebiliyordu. Çok taraflı kurumsal ittifak modelleri de ad hoc oluşumlara yerlerini bıraktığından, ancak belirli çıkar noktalarında ortaklıklar söz konusuydu (Sander, 1994: 23-30). Atatürk döneminden beri izlenilen dış politika ilkeleri, bu geçiş dönemindeki karar alıcılar açısından sistem değişkenleri karşısında yetersiz kalmakla eleştirilmişti (Kalaycıoğlu, 1998: ). Özal dönemi dış politikası, dış gelişmeler karşısında artık etkisiz kalmakla eleştirilen bu ilkeleri farklı yönlerde geliştirmeyi amaçlamaktaydı. İşte bu noktada lider değişkenlerinin dış politika söylemini doğrudan etkilemeye çalıştığı görülmektedir yılı, Türk dış politikasının dönüm noktalarından biridir: Körfez Savaşı, SSCB nin dağılması, eski Yugoslavya daki savaşın başlaması ve Yukarı Karabağ daki kıvılcımların yeniden ortaya çıkması karşısında, Türk karar alıcıları, ülkenin askerî doktrinini gözden geçirmek ve ulusal güvenliği ve tehdit kaynaklarını yeniden tanımlamak çabasına girişmişlerdir. Nitekim bu yeni çabalar çerçevesinde güvenlik sorunsalının en geniş anlamda algılanması gibi bir sonuç ortaya çıkmıştır. Öte yandan, Ankara, güvenlik sorunsalı ile girdileri sınırlandırılmış karar alma sürecinden kurtulma çabasıyla daha etkin bir dış politika

12 790 Erhan BÜYÜKAKINCI arayışına girişmiştir. Bu bağlamda Türkiye, model devlet olma arzusuyla Orta Asya ve Kafkaslar daki nüfusun çoğunluğu Müslüman olan ve Türkiye ile ortak kültürel geçmişe sahip yeni bağımsız devletlere yönelik özel bir dış politika söylemi izleme eğilimine girmişti. Türk modeli, hem laik hem demokratik hem de serbest piyasa anlayışını benimsemiş, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir ülke seçeneği olarak sunulmaktaydı (Olcott, 1996: 25-26). Orta Asya ve Kafkaslar daki Türk dilli söz konusu cumhuriyetler, uluslararası arenada kendi devlet meşruluklarını uluslararası sisteme kabul ettirme çabasında olduklarından, Türk karar alıcıların dikkatlerini çekmekteydi. Nitekim Türkiye, Azerbaycan ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştu ve Orta Asya cumhuriyetlerini tanıyan ve buralarda büyükelçilik açan ilk ülkelerden biriydi. 9 Bu bağlamda, kültürel bağların varlığı çok önemli bir etkendi. Dönemin başbakanı S. Demirel in Balkanlar dan Çin Seddi ne dek büyük Türk Dünyası sloganı her ne kadar geçerliliğini hemen yitirdiyse de, ondan sonra iktidara gelen Türk politikacıları da bu bölgelere yönelik daha akılcı söylemler benimsemeleri gerektiğini anlamakta gecikmediler. Aynı zamanda yükselişe geçen aşırı ulusçu akımlar, 12 Eylül rejimi sonrasındaki ideolojik zemin kaybıyla birlikte siyasal istikrarsızlıkların yaygınlaşmasından faydalanarak dış politika söylemleri üzerinde etkilerini göstermeye başladı. Ancak sürekli ekonomik krizlerle boğuşan Türkiye nin sınırlı mali olanaklarıyla bu ülkelere sonsuz fırsatlar tanıması mümkün değildi. Ayrıca, söz konusu yeni cumhuriyetler de yönlendirilmekten çok, sıcak para arayışındaydılar. Bütün bu olumsuzluklara ve mali olanaksızlıklarına rağmen, Türkiye, Türk dilli cumhuriyetlere önemli miktarda destekte bulunan ülkeler arasında yer almaktadır li yılların getirdiği ekonomideki liberalleşme eğilimleri, küreselleşmeye uyum sağlama çabaları ve ekonomik bütünleşme grupları 9 Türkiye nin Türk dilli eski Sovyet cumhuriyetlerine yönelik dış politikasındaki öncelikler, daha çok kültürel iş birliğinin geliştirilmesi, söz konusu ülkelerin ekonomik yapılanmaları ile dış dünyada girişecekleri ilişkilere destek olunması, ilgili bölgelerdeki enerji kaynaklarının işletilmesi ve dünya pazarlarına nakli aşamasında etkin bir rolün üstlenilmesi noktalarında yoğunlaşmaktaydı (Turan vd., 1998: ).

13 Türk-Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş 791 içinde yer alma arzusu, Türkiye nin yeni pazarlara açılmasını ve dış dünya ile bütünleşmesini zorunlu kılmaktaydı. İşte bu bağlamda, dönemin liderlerince ekonominin siyasetin önünde değerlendirilmesi daha çok siyasal bir tercih olarak ifade ediliyordu. Bu açıdan bakıldığında, ECO ( Ekonomik İşbirliği Örgütü) ve KEİB (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü), yeni coğrafyalardaki ekonomik iş birliği potansiyellerini geliştirmeye yönelik çabalardı li yıllarda gözlemlenen öteki Müslüman ülkelerle gecikmiş olan diyaloğu sağlamak ve çok boyutlu bir dış politika söylemini yerleştirmek amacıyla İslam Konferansı Örgütü ile ilişkileri geliştirme çabası, önemli bir politikaydı. Bütün bu çabaların ortak paydasına baktığımızda, 1980 lerden 1990 lara geçerken, uzlaşmacı eğilimlerin ekonomik araçlarla eşgüdümlü olarak geliştiğini gözlemlemekteyiz lerin ortasından itibaren gelişen ve 1990 lı yıllarda Türkiye gündeminin tamamına hâkim olan Kürt sorunu, hem iç politikadaki istikrarsızlıkların ana kaynaklarından biridir hem de art arda patlak veren ekonomik krizlerin de ortaya çıkmasını sağlayan ana nedenlerdendir. Ekonomik krizlerin Türk dış politikasında yarattığı bağımlılık mekanizması ve iç politika içinde yol açtığı çok partili istikrarsız koalisyon oluşumları, aslında uluslararası sistem içindeki kaotik yapıyı belirleyen büyük güçler arasındaki mücadelelerden de etkilenmekteydi. Bu süreçte, Türk karar alıcıları dış politika seçeneklerini belirlemekte pek de rahat bir konumda değillerdi. Aslında tehdit ve istikrarsızlık kaynaklarının çoğalması ve karmaşıklaşması, eldeki askerî kapasitelerin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini (modernizasyonunu) ivedilikle şart koşuyordu. Nitekim bu aşamada, ordunun bazen bürokratik niteliklerinden sıyrılıp hükümet değişkenlerinin yerine geçerek dış politikada aktif bir karar alıcı konumunda hareket ettiğini gözlemlemekteyiz (Özcan, 2004: ); arasında on bir hükümet değişikliği olmuş ve bu dönemde yedi farklı parti hükümet oluşumlarında yer almıştır. Nitekim bu çok partili koalisyonlar döneminde bürokratik değişkenler Türk siyasetini etkilemeyi sürdürmüşlerdir. Rusya açısından baktığımızda ise, 1990 lı yıllar aslında Sovyetler Birliği nin dağılması sonrasındaki bir travma atlatma dönemi olarak

14 792 Erhan BÜYÜKAKINCI değerlendirilebilir. Gorbaçov un perestroyka ve glasnost programlarıyla devlet-parti ilişkisini yeniden yapılandırma stratejisi, SSCB nin hem ekonomik anlamda çökmesini hem de federe birimler ile etnik yapılar arasındaki gerginliklerin doruk noktasına çıkmasını sağlamış ve sonun başlangıcını ilan etmişti. SSCB dağıldığında Türkiye, sınırlarında üç yeni komşu ülkeyle yüz yüze gelmiştir. Rusya, 1991 Aralık ayından itibaren birçok siyaset bilimci için belirsizliklerle dolu bir örnek olarak görülmekteydi ve çoğu çalışmalarda sorulan soru hep aynıydı: Rusya nereye gidiyor? Z. Brzezinski 1994 tarihli bir makalesinde şöyle yazmaktadır: Rusya ya bir imparatorluk olabilir, ya da bir demokrasi; ama ikisini birden olması olanaksız. İmparatorluğu zorlamacı araçlarla yeniden yaratmak ve sürdürmek Rusya yı yalnızca bir diktatörlüğe değil, sefalete sürükler. (1994: 62-82). SSCB nin dağılmasından sonra, Rusya dış politika alanında yeni bir kurumsal yapılanma arayışındaydı ve bu arayış özellikle dış politika söylemlerine yansıyordu, ancak devlet kadrolarına hâkim olan geleneksel değerler etkinliklerini pek kolay yitireceklermiş gibi görünmüyorlardı. Dolayısıyla yeni dönem, eski siyasal kadrolar ile yeni oluşumlar arasındaki savaşıma da sahne olmaktaydı. Bu yeniden yapılanma sürecinde, Rus devletinin dış politika davranışları, iç politikadaki gelişmelerden de doğrudan etkilenmekteydi. Öte yandan, yeni siyasal oluşumlar, kendilerini demokrasinin temsilcileri olarak görerek, Rus dış politika söylemlerini etkileme çabasındaydılar (Remington, 1997: ). Avrasyacılık ile Atlantikçi bakış açıları arasındaki rekabet (Büyükakıncı, 2004: ) farklı yapılardan ve siyasal akımlardan destek bulurken, Rus dış politikası için kısa ve orta vadede etkin olabilecek seçeneklerin belirginleşmesine de katkıda bulunuyordu. Bu bağlamda eski SSCB alanı içinde yer alan yeni bağımsız devletlerle olan ilişkiler, Moskova daki karar alıcılar için, farklı bir duyarlılık alanı oluşturmaktaydı. Söylemler arasındaki rekabetin artması üzerine, Yeltsin ve dışişleri bakanı Kozırev, 1993 yılından itibaren Komünist muhaliflerin görüşlerini de benimsemek zorunda kaldılar

15 Türk-Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş 793 ve Rusya nın dünya politikasında ve yakın coğrafyasında çıkarlarını gözetmek durumunda olan bir büyük güç olduğunun altını çizerek Batı ve Doğu ile iyi geçinen bir dünya devleti statüsünü geliştirmek yolunu seçtiler. Ancak dış politika önceliklerini dünya konjonktüründe tanımlayan Rusya nın ulusal çıkarları, aynı zamanda Komünizm sonrası geçişin yarattığı belirsizliklerle daha karmaşık bir görünüm aldı. Rusya nın dış politika söylemi hiç kuşkusuz jeopolitik etkenleri göz önünde bulundurmaktadır. Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip bir ülkenin bölgesel anlamda birçok kanada açılması ve dolayısıyla da komşularıyla farklı ilişkiler içine girmesi anlayışla karşılanmalıdır. SSCB nin dağılması sonrasında, onun en başta gelen ardılı olarak, hem dünya çapında, hem de BDT alanında yeni davranış biçimleri oluşturması gerekmiştir. Rus dış politikasında Yakın Çevre olarak adlandırılan eski Sovyet cumhuriyetlerine yönelik öncelikler, aslında egemen devlet olma süreci ile geleneksel bağımlılık sendromu arasında gidip gelen açmazlarla doludur. Rusya nın bu coğrafyada ortaya çıkmış yeni bağımsız devletlerle olan bağları çok boyutludur; hem toplumsal hem ekonomik hem de siyasal sorunları birlikteliğinde getirmektedir. Dolayısıyla Rusya nın SSCB rüyasından birdenbire kopması çok kolay olmayacaktı. Rus dış politikasındaki seçeneklerin belirsizliği, hiç kuşkusuz Komünizm sonrası ekonomik ve toplumsal geçişin yarattığı derin yapısal sorunlarla da ilişkilidir. Rusya nın demokratikleşmesi sorunsalı, söz konusu seçenekler arasında çatışmalar da yaratabilmektedir ve bu aşamada karar alıcıların ve devlet dışında etkin olan aktörlerin kendi bekalarını ön plana çıkartarak saldırgan ya da katı politikalara yöneldikleri birçok dış politika analizcisinin saptadığı bir gerçekliktir. Nitekim Çeçen savaşlarının gelişme koşullarını da bu bağlamda değerlendirmek gerekir lı yılların sonlarında, Rus iç politikasına egemen olmaya başlayan ve ekonomik gücü daha çok elinde tutan yeni aktörlerin (örneğin, Gazprom, petrol firmaları, maden ihraç eden şirketler, bankerler, oligarklar), devletin dış politika çıktılarını doğrudan etkileyebilecek gruplar olarak etkin bir rol üstlendikleri görülmüştür. Bu yeni aktörle-

16 794 Erhan BÜYÜKAKINCI rin çıkarları, Rusya nın Batılı kurumlarla olan ilişkilerini ve BDT üyesi ülkelerle olan bağlarını yönlendirmeye başlamıştır (Danks, 2001: 3-26). Birçok siyaset bilimcinin geleneksel emperyalizmin yeniden ortaya çıkması olarak nitelendirdiği bu yeni süreç, Rusya nın yeni komşularına yönelik etkin ve zorlamacı davranışları çözümlemek çabasındadır. Birçoklarına göre, bu yeni emperyalizm biçimi, Batılı devletlerin dikkatini çeken bir olgu olmuştur, ancak Batı, bu bağlamda Rusya yı engellemek yerine fazla tepki vermemeyi tercih etmiştir. 1990'lı Yıllarda Türk-Rus İlişkilerinin Siyasal Yönleri: Eski ve Yeni Sorunlar Sovyetler Birliği nin dağılmasından sonra, Türkiye ve Rusya siyasal sorunlar ile güvenlik konularında iyi bir diyalog arayışına girişmişler, ekonomik ilişkilerin farklı açılardan geliştirilmesine özen göstermişlerdir. Ancak 1993 yılından itibaren Rus dış politikasında görülen söylem değişikliği ile ikili ilişkiler daha karmaşık ve gergin bir görünüm almıştır. SSCB nin dağılmasından hemen önce, 1990 ve 1991 yıllarında, Moskova ve Ankara, dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği anlaşmaları imzalamışlardı; 1991 yılında Cumhurbaşkanı T. Özal ın SSCB ye yaptığı resmî ziyaret ve bu çerçevede Azerbaycan a da gitmesi önemli bir gelişmeydi. Öte yandan, SSCB nin dağılma sürecinde, Türk hükümeti Türk dili konuşan cumhuriyetleri ilk tanıyacak kadar cesaretli adımlar atmıştı. Ancak Türkiye ile RF arasındaki ilk resmî ilişkiler, 1992 yılı başındaki KEİB Projesi çerçevesindeki görüşmeler bağlamında oluşmuştu. RF Başkanı B. Yeltsin, İstanbul Zirvesi ne katılmak üzere 1992 Haziranında Türkiye ye gelmiş ve bu teşkilatın kuruluş bildirisine imza atmıştı yılı boyunca, her iki devlet aralarındaki ilişkilerin resmî düzeylerde gelişebilmesi için bir dizi anlaşma imzalamıştır. Nitekim iki devlet arasındaki ilişkilerin kurucu belgesi, 25 Mayıs 1992 tarihinde dönemin başbakanı Demirel in Moskova ziyareti sırasında imzalanan ve 19 Temmuz 1994 te yürürlüğe giren Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin esasları hakkında antlaşma olmuştur. Söz konusu antlaş-

17 Türk-Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş 795 ma, 1991 yılında Cumhurbaşkanı Özal ın Moskova ziyareti sırasında Gorbaçov la imzaladığı dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği antlaşmasının bir devamıdır (Oran 2005-II: ) yılı, iyimser ivmenin biraz yavaşladığı bir dönüm noktası özelliğini taşımaktadır. Bu tarihten sonra Rus iç politikasındaki değerlendirmelerde Türkiye nin dış politika adımları nedeniyle rakip ülke olarak tanımlandığını, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya da kendi etki alanını yaratma çabası içerisinde olduğu için eleştirildiği görülmektedir. Nitekim 1993 yılından itibaren Yakın Çevre söylemini Avrasyacı bir içerikle besleyen Yeltsin-Çernomırdin yönetimi, yapısal ve siyasal nedenlerden ötürü BDT ye dönüşü kaçınılmaz olarak değerlendirerek, eski Sovyet alanı ile diplomatik ve ekonomik bağlarını güçlendirmek isteyen dış ülkelere karşı mesafeli yaklaşmaktaydı yılları arasında, yeni ya da eski birçok sorun, ikili ilişkiler bağlamında ortaya çıkmıştı. Bazılarının varoluş gerekçesi tarihsel nedenlere dayanmaktadır ve yenileri ise konjonktürel çıkar çatışmalarından kaynaklanmaktadır. Ancak 1990 lı yılların en önemli özelliği, bütün siyasal sorunların bir biçimde ikili ilişkilerin ekonomik boyutunu etkilememesi olarak özetlenebilir. Ekonomik boyut, tamamen siyasal sorunlardan farklı ele alınmalıdır ve gelişim mantığı çok farklıdır. Bu bağlamda aktör tanımlamalarında farklılaşmalar söz konusudur. Devlet içi ve dışı aktörler, ekonomik ilişkiler bağlamında önemli roller üstlenmişler ve hâlâ da üstlenmektedirler. Çalışmamızın bu bölümünde ele alacağımız siyasal nitelikli sorunlar daha çok güvenlik kaygısına dayanmaktadır. AKKA gibi Türkiye nin yakın çevresindeki güç dengelerinin yeni uluslararası düzenin istikrar öncelikli politikalarına göre şekillenmesinde önceliği olan bir konudan başlamak istiyoruz. Gerek jeostratejik anlamda gerekse jeoekonomik değerlendirme perspektifinde Boğazlar konusu, Türk-Rus tarihinin değişmez temalarındandır. SSCB nin dağılmasıyla birlikte BDT alanı üzerindeki etkisini yitirmek istemeyen Rus dış politikası ile kültürel bağları nedeniyle Kafkaslar ve Orta Asya ya yönelik özel politikalar arayışındaki Türk bakış açısı arasında yeni siyasal sorunlar ortaya çıkmıştır ve bunları takiben gündeme gelen Çeçen ve Kürt so-

18 796 Erhan BÜYÜKAKINCI runlarının karşılıklı olarak içişlerine yönelik eleştirilerde araç olarak kullanılması, ilişkilerde yeni bir sorunlu sayfanın açılmasına neden olmuştur. Varşova Paktı nın dağılması ve SSCB nin dünya sahnesinden silinmesi, 1990 ların başından itibaren Türk dış politikası üzerinde etkilerini doğrudan göstermişti. İki kutuplu sistemin getirdiği belirli bir istikrar ortamının ortadan kalkmasıyla birlikte, Türk karar alıcıları, devletin kendi önceliklerini ve tehdit kaynaklarını yeniden tanımlamak zorunluluğuyla karşı karşıya kaldılar. Bu bağlamda, Türkiye nin yakın çevresindeki her bir bölgedeki çatışmacı unsurların, gerek etnik gerek dinsel gerekçelerle yeniden canlanması söz konusuydu ve bu gelişmelerin Türkiye nin iç politikasına yansıması kaçınılmazdı. Nitekim söz konusu bölgelerdeki güç mücadeleleri, Soğuk Savaş sonrası gerçekliğin en uç örnekleriyle gündeme gelmekteydi (Transdniester, Abhazya ve Yukarı Karabağ sorunları, Yugoslavya nın dağılması, Çeçen Savaşları, vs.) Kasım ayında Paris Şartı ile birlikte imzalanan ve 1992 yılında yürürlüğe giren Avrupa da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması, Avrupa nın güney kanadında konuşlandırılmış silahların ve askerlerin sayısının belirli kotalara indirilmesini öngörmekteydi. 10 Ancak, bu antlaşma yürürlüğe girdiğinde, Varşova Paktı lağvedilmiş, SSCB henüz dağılmış ve bundan on beş yeni cumhuriyet ortaya çıkmıştı. Hiç kuşkusuz bu yeni gelişmeler, söz konusu antlaşmanın yürürlüğe konulma şartlarını etkilemekteydi. Kafkaslar daki etnik çatışmaları ve İran etkenini bahane ederek Rusya, söz konusu bölgenin AKKA kapsamından çıkarılmasını talep etmişti. Öte yandan, Moskova nın Kafkas devletleriyle ikili düzeylerde askerî iş birliği ve üs bulundurma anlaşmaları imzaladığı bilinmektedir. Özellikle Ermenistan ve Gürcistan yıllarından itibaren topraklarında Rus askerî üslerinin bulunmasını kabul etmişlerdir ve hâlen Ermenistan-Türkiye sınırı Rus askerleri tarafından korunmaktadır (Ayman vd., 1998: ). 10 AKKA nın güney kanadı şu ülkeleri kapsamaktadır: Yunanistan, Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna, RF nin güney bölgeleri ve Transkafkasya ülkeleri.

19 Türk-Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş 797 Bu sorunun bir başka boyutu ise, Rusya nın söz konusu bölgeye yönelik askerî politikalarıydı. Moskova yönetimi, Kuzey Kafkasya da AKKA limitlerini aşarak çok sayıda silah yığmış ve 1995 Haziran ayında özellikle Birinci Çeçen Savaşı nı gerekçe olarak göstererek 58. Ordu yu Kuzey Kafkaslar a kaydırması Türk hükümetinin tepkilerini çekmişti (Oran 2011-I: ). Türkiye nin bu konudaki duyarlılığı, daha çok Transkafkasya daki dengelerin bozulması ve burada bağımsızlıklarına yeni kavuşmuş ülkelerin egemenlik süreçlerinin etkilenmesi üzerinde yoğunlaşmaktaydı. Türkiye nin bu coğrafyadaki Gürcistan ve Azerbaycan ile özel ilişkiler kurması, Rusya yı rahatsız etmekteydi. Öte yandan, Kafkaslar daki Ermeni faktörü, Türk dış politikasında birçok sorunu beraberinde getirmekteydi. Yukarı Karabağ sorunu her ne kadar Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri bağlamında değerlendirilmek istense de, konu bölge istikrarının genelini ilgilendirdiğinden Türkiye tavrını Bakü yönetiminden yana koymaktaydı yılına kadar Ermenistan a yönelik bütün ulaşım yollarını kapatarak ambargo uygulayan Ankara nın, 1998 yılı sonunda L. Ter-Petrosyan ın politik manevralarla devrilmesi ve R. Koçaryan ın başkanlık koltuğuna seçilmesiyle başlayan, ulusçu söylemin ön plana çıktığı yeni sürece yönelik kaygıları bulunmaktaydı. Nitekim doğrudan diplomatik ilişkiler olmadığından, Türkiye nin Azerbaycan-Ermenistan gerginliği bağlamında doğrudan aracı rolü üstlenmesi olanaklı değildir. Ermeni sorununun bir başka boyutu ise, 1. Dünya Savaşı sırasında sözde Ermeni soykırımının Batı devletlerinde yaşayan Ermeni diasporaları ve lobilerinin etkinlikleri sonucuyla bir siyasal hak arayışına dönüştürülmesiydi. Uzun vadede Batılı ülkelerin vatandaşları olmuş Ermeni diasporası üyelerinin oluşturdukları lobilerin, sözde soykırımın meşruluğunu ilgili ülkelerin ulusal meclislerine kabul ettirme kampanyaları sonucunda Türk hükümetinden geçmişe yönelik tazminat talebinde bulunma girişimleri vardır Ermeni diasporasının hem Türkiye ye hem de Azerbaycan a yönelik tazminat taleplerine ilişkin ayrıntıları Amerikan Godimas Enstitüsünün çıkardığı The Armenian Forum dergisindeki makalelerde bulmak mümkündür.

20 798 Erhan BÜYÜKAKINCI Öte yandan, Ankara hükümeti 1997 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) Moskova dan S-300 füzeleri satın alma kararına sert tepki göstermişti. Nitekim bu tepkinin asıl hedefi Rusya değil, Yunanistan ve GKRY idi. Türk hükümeti, söz konusu füzelerin Boğazlardan geçişini önlemek amacıyla her türlü önlemi alacağını duyurarak, aslında her iki cepheye (Rusya ve GKRY) belirli mesajlar verme çabasındaydı. Aynı zamanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin söz konusu rekabet sürecinde her an Türkiye ye katılması olasılığının bulunduğunun duyurulması, bir yerde Güney Kıbrıs yönetimi için bir caydırıcılık unsuru olmuştur yılı sonunda, GKRY adaya konuşlandırılması kararını geri çekmiştir (Sönmezoğlu, 2004: 576). İkinci bir sorun olarak Türk Boğazları konusu, Çarlık rejiminden beri Rus dış politikasının Karadeniz boyutunu ilgilendiren ana başlıkların başında gelir. Avrupa ile Asya arasında sıkışmış, Batı Avrupa ile olan ilişkilerinde coğrafi engelleri aşmayı arzulayan ve her çağda bir dünya devleti olma arayışındaki Rusya nın uluslararası taşıma yollarıyla bağlantılarını geliştirmek açısından tarih içerisinde Türk Boğazlarına olan ilgisi zamanla kemikleşen bir sorunsala dönüşmüştür. Günümüzde, RF deniz yoluyla yaptığı dış ticaretin üçte ikisini Türk Boğazları kanalıyla gerçekleştirmektedir. Bu rakam hiç kuşkusuz Boğazlar ın Rusya için jeostratejik ve jeoekonomik önemini anlatmak için çok yeterli bir nedendir lı yıllarda Boğazlar konusunda Rusya nın Türkiye ye yönelik geliştirdiği tepkici politikaların temel gerekçeleri iki ana sorunda düğümlenmekteydi: Boğazlardan gemi geçişlerini düzenleyen yeni tüzüklerin kabulü ve Hazar petrollerinin tankerler yoluyla dünya pazarlarına taşınması Ağustos ayında, Türk hükümeti, hem İstanbul kentinin güvenliğini sağlamak üzere hem de İstanbul ve Çanakkale boğazlarından gemi geçişlerinin düzenlenmesi amacıyla serbest geçiş hakkının yeniden tanımlanmasına yönelik bir tüzük tasarısını benimsemişti. Söz konusu Boğazlar ve Marmara Denizi Tüzüğü 1994 Temmuz ayında yürürlüğe girdi. 12 Moskova nın tepkileri aslında Ni- 12 Bakanlar Kurulu nun 23 Kasım 1993 tarihli kararıyla kabul edilen ve 11 Ocak 1994 tarihli Resmî Gazete de yayınlanmış tüzüğün, 1 Temmuz 1994 te yürürlüğe girmesi ön

BÖLÜM I 6 Giriş: 6 Bugünkü Rusya nın Temelleri: 7 Gorbaçov Dönemi: 9 SSCB Sonrası Yaşanan Politik Gruplaşmalar: 11

BÖLÜM I 6 Giriş: 6 Bugünkü Rusya nın Temelleri: 7 Gorbaçov Dönemi: 9 SSCB Sonrası Yaşanan Politik Gruplaşmalar: 11 1 2 BÖLÜM I 6 Giriş: 6 Bugünkü Rusya nın Temelleri: 7 Gorbaçov Dönemi: 9 SSCB Sonrası Yaşanan Politik Gruplaşmalar: 11 Atlantikçiler (Batıcılar): 11 Avrasyacılar ve Ulusal Kimlik: 12 BDT ve 1990 lı Yıllar:

Detaylı

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ 724 ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ Mehmet Yüce 909 1. GİRİŞ Türklerin Yurdu anlamına gelen Türkistan ın Sovyet Rusyası döneminde suni bir şekilde ve masa

Detaylı

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER ORSAM TUTANAKLARI No: 31, THE TUTANAKLARI No: 8 Nisan 2013 RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIP: PRESENT SITUATION & PERSPECTIVES ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 858 DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Sibel Turan * Sovyetler Birliği nin 1991 de kendini fesh etmesiyle, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar da

Detaylı

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK Sinan Ülgen carnegie Europe Aralık 2010 2011 Carnegie Endowment for International Peace. Tüm hakları saklıdır. Bu yanının

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

Kafkasya da Neler Oluyor?

Kafkasya da Neler Oluyor? Tartışma Metinleri 0901 Kafkasya da Neler Oluyor? Mitat Çelikpala Uluslararası İlişkiler Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Söğütözü Ankara 1 Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Şenyuva

Detaylı

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem Carnegie YAYINLARI Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi Paul Salem Amerika Birleşik Devletleri kademeli olarak Orta Doğu nun doğusundan çekilmeye hazırlanırken bölge devletleri ortak gelecekleri ile

Detaylı

BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI

BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI 82 BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90

Detaylı

Ahmet Sapmaz. Rusya nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye ye Etkileri

Ahmet Sapmaz. Rusya nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye ye Etkileri Ahmet Sapmaz Rusya nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye ye Etkileri İÇİNDEKİLER Kısaltmalar... 9 Önsöz... 11 Giriş... 13 BİRİNCİ BÖLÜM TRANSKAFKASYA NıN BÖLGESEL VE ULUSLAR ARASı SİSTEM AÇıSıNDAN ÖNEMİ

Detaylı

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN Dr. R. KUTAY KARACA GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN (Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Çin İlişkileri) Özet Çalışması Yazar: Dr. R. Kutay Karaca IQ Kültür Sanat Yayıncı Çinli yetkililer bu açıklamadan hemen sonra bu

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR Ramazan Erdağ *, Tuncay Kardaş ** * Yrd. Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü. ** Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İİBF,

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE RUSYA'NIN ORTA ASYA POLİTİKASI (1991-1999)

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE RUSYA'NIN ORTA ASYA POLİTİKASI (1991-1999) 1 SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE RUSYA'NIN ORTA ASYA POLİTİKASI (1991-1999) Dr. Ertan EFEGİL Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ÖZET Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, Devlet

Detaylı

Hatırlarsınız, geçen kış, Rusya ile Ukrayna arasında fiyat anlaşmazlığı

Hatırlarsınız, geçen kış, Rusya ile Ukrayna arasında fiyat anlaşmazlığı Kasım 2006 Sayı: 2 Türkiye ve AB de enerji politikalarında yeni açılımlara doğru Seda Köknel TESEV Dış Politika Programı AB Bülteni Editörü Tren kazasına giden yolda Kıbrıs sorunu s. 4-5 Sylvia Tiryaki,

Detaylı

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN DA YAŞANAN GELİŞMELER VE ULUSLARARASI GÜVENLİĞE ETKİLERİ ORSAM

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN DA YAŞANAN GELİŞMELER VE ULUSLARARASI GÜVENLİĞE ETKİLERİ ORSAM AFGANİSTAN VE PAKİSTAN DA YAŞANAN GELİŞMELER VE ULUSLARARASI GÜVENLİĞE ETKİLERİ toprağı olan Cemmu-Keşmir i zor kullanarak işgal etme ve Indus nehri suları üzerinde egemenlik kurma isteği bulunduğunu düşünmüş,

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

THE IMPACT OF TURKEY S BALKAN POLICY ON TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS IN THE CHANGING INTERNATIONAL SYSTEM

THE IMPACT OF TURKEY S BALKAN POLICY ON TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS IN THE CHANGING INTERNATIONAL SYSTEM MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 21 Sayı: 2 2013 99 DEĞİŞEN ULUSLARARASI SİSTEMDE TÜRKİYE'NİN BALKAN POLİTİKASININ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ Emirhan GÖRAL * Özet Bu makalenin

Detaylı

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ 2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 1 Bu kitapçık,

Detaylı

Güvenlik Kültürü ve Türk Dış Politikası

Güvenlik Kültürü ve Türk Dış Politikası 223-250 Güvenlik Kültürü ve Türk Dış Politikası Tarık Oğuzlu Öz Bu makale Türk dış politikasında güvenlik kültürünün etkilerini inceliyor. Bunu yaparken güvenlik kültürünü dış politika yapıcılarının tercih

Detaylı

KÖPETDAĞI NIN İKİ TARAFINDAKİ KOMŞULAR: TÜRKMENİSTAN-İRAN İLİŞKİLERİ NİN SON ON YILI

KÖPETDAĞI NIN İKİ TARAFINDAKİ KOMŞULAR: TÜRKMENİSTAN-İRAN İLİŞKİLERİ NİN SON ON YILI 206 MEHMET SEYFETT N EROL-LAT F N. ÇAKIRO LU/KÖPETDA I NIN K... KÖPETDAĞI NIN İKİ TARAFINDAKİ KOMŞULAR: TÜRKMENİSTAN-İRAN İLİŞKİLERİ NİN SON ON YILI Mehmet Seyfettin EROL* Latif N. ÇAKIRO LU** In this

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA YENİ DÜNYA DÜZENİ (THE NEW WORLD ORDER IN THE POST-COLD WAR ERA)

SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA YENİ DÜNYA DÜZENİ (THE NEW WORLD ORDER IN THE POST-COLD WAR ERA) AKADEMİK BAKIŞ, SAYI 17 TEMMUZ-AĞUSTOS- EYLÜL, 2009 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Detaylı

Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı *

Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı * Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı * When Should Does Not Imply Can. The Making of the Washington Consensus on Corruption** Ivan Krastev***

Detaylı

AVRASYA NIN JEOPOLİTİK ANAHTARI UKRAYNA ÜZERİNDE GÜÇ MÜCADELESİ

AVRASYA NIN JEOPOLİTİK ANAHTARI UKRAYNA ÜZERİNDE GÜÇ MÜCADELESİ ANALİZ AĞUSTOS 2014 SAYI: 106 AVRASYA NIN JEOPOLİTİK ANAHTARI UKRAYNA ÜZERİNDE GÜÇ MÜCADELESİ FURKAN ŞENAY MUHAMMET KOÇAK ANALİZ AĞUSTOS 2014 SAYI: 106 AVRASYA NIN JEOPOLİTİK ANAHTARI UKRAYNA ÜZERİNDE

Detaylı

Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya ve Orta Asya

Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya ve Orta Asya Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya ve Orta Asya Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi Amerika Birleşik Devletleri nin Avrasya nın tümü için bütünleşmiş

Detaylı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan. hazarworld.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan. hazarworld. HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR EYLÜL 2013 SAYI: 10 Azerbaycan da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ hazarworld.com

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ *** BAŞARILAR VE ZORLUKLAR Wim Kok un Avrupa Komisyonu na sunmuş olduğu rapor Wim Kok 1938 te Bergambacht ta doğdu. Siyasete atılmadan önce Hollanda Sendikaları Federasyonu

Detaylı