4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE"

Transkript

1 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) Baþkaný Prof. Dr. Ünal Yarýmaðan tarafýndan açýklandý ÖSS ye 1 milyon 451 bin 350 aday baþvurdu. Baþvuranlardan 101 bin 226 sý sýnavsýz geçiþ için baþvuru yaptý. Adaylarýn 25 bin 927 si baþvurmasýna karþýn sýnava girmedi. Buna göre sýnava giren aday sayýsý 1 milyon 324 bin 197 kiþi olurken, ÖSS de toplam kopya sayýsý ise 253 olarak saptandý. YDS ye 26 bin 196 aday katýlýrken, baþvuran 5 bin 419 u sýnava girmedi. YDS de 196 adayýn sýnavý çeþitli nedenlerle geçersiz sayýldý. Bunlardan 52 sinin sýnavý kopya, 21 inin de kýlýkkýyafet kuralýna uymama sebebiyle iptal edildi. Barajý geçen adaylar için, tercih kýlavuzlarý 22 Temmuz a kadar baþvuru merkezlerine daðýtýlmýþ olacak. Adaylarýn tercihlerinde 2008 ÖSYS deki puanlar yerine baþarý sýralarýný dikkate alarak tercihte bulunmalarý öneriliyor. Tercih sonuçlarýnýn ise 20 Aðustos tan önce açýklanacak. Devamý 2 DE 4 DE 2 DE 7 DE Nevþehir'de dün gece etkili olan saðanak yaðýþ ve beraberinde gelen sel, maddi zarara yol açtý. Karayollarýndaki elektrik direkleri devrilirken, bazý yollarda çökmeler meydana geldi. Dün gece saatlerinde baþlayan ve yaklaþýk 2 saat süren saðanak yaðýþ, merkez ilçeye baðlý Nar beldesinde sele neden oldu. Nar beldesindeki Adnan Menderes Bulvarý'nýn asfaltýnda yer yer çökmeler meydana gelirken, yol boyundaki elektrik ve telefon direkleri yýkýldý. Sel nedeniyle ayrýca 2 kilometre uzunluðundaki kanalizasyon hattý ve içme suyu þebekesi kullanýlamaz hale geldi. Meydana gelen hasar nedeniyle beldeye içme suyu verilemiyor. 3 DE 3 DE 6 DA Aylar süren sýký pazarlýklarýn ardýndan dört AB ülkesi ve Türkiye bir boru hattý anlaþmasý imzalýyor. 3 bin 300 kilometrelik bu devasa boru hattý Avrupa nýn doðalgaz tedariki konusunda Rusya ya baðýmlýlýðýný önemli ölçüde azaltacak te açýlmasý öngörülen Nabucco boru hattý, altý Ortadoðu ve Orta Asya tedarikçisinden Avusturya ya doðalgaz nakledecek. Bu da Ukrayna üzerinden gelen Rusya kontrolündeki boru hatlarýna (Moskova geçmiþte Kiev le ihtilafa düþtüðü için kara kýþýn ortasýnda iki kez gazý kesmiþti) hayati önemde bir alternatif bulunmasý anlamýna geliyor. Türkiye ye güvence verildi Kremlin deki zihniyet uzunca bir süredir sýfýr toplam avantajýna dayalý durumdaydý. Gerek komünizm döneminde gerekse Vladimir Putin in otoriter yönetimi altýnda Rus stratejistler komþularýn veya hasýmlarýn avantajýna olan ne varsa, bunun illa ki Kremlin in dezavantajý anlamýna geldiðini varsayýyor. Devamý 7 DE 5 DE Öztürk ün Karþýyaka mezarlýðýndaki mezarý baþýnda baþlayan anma etkinlikleri, Ýnþaat Mühendisleri Odasý (ÝMO) Teoman Öztürk Salonu nda gerçekleþtirilen konuþmalar, slayt gösterisi ve müzik dinletileri ile devam etti. ÝMO Teoman Öztürk Salonunda açýlýþ konuþmasýný yapan TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, TMMOB un mücadele çizgisinin Öztürk ün býraktýklarý ile þekillendiðini ifade etti: 8 DE

2 2 Tarýmdan, ziraattan anlatacak deðiliz. Tarým ne haddimize. Tarýmý iyi bildiðini sananlarýn da elinden bir þeyler gelmez oldu. Tarýma yapýlan masraflarý içinden çýkan korutmuyor Çiftçinin yaþamýný sürdürecek ihtiyaçlarýný tarým ürünleri gelirlerinden karþýlamasý imkansýz. Ürün, kendi masrafýný karþýlayamýyor. Çoðu çiftçi emeklilik hakkýna sahip olduðundan baþka gelirleri var. baþka geliri olamayan çiftçi güç koþullar altýnda yaþýyor. Çiftçinin giderleri ve masraflarý çok.geçimi zor. Odun, kömür, makarna yardýmlarý nereye kadar? Orta Anadolu buðday ambarý olarak bilinir. Buðdaya biçilen deðer fiyat belli.gübre fiyatlarý geçen yýl ekim mevsiminde çok pahalýya alýndý, gübrenin tonu, geçen ekim mevsiminde eski TL ile, iki milyonun üstünde idi. Sonradan fiyatlar düþtü ama ekim mevsimi bitmiþti. Çiftçi, gübreyi ya hiç atmadý veya çok pahalýya mal etti. Beklenmedik afetler; dolu, sel, kuraklýk, yangýn gibi çiftçiye zarar veriyor.tarým sigortasý bilinci henüz yok. Bilenler de sigorta yaptýramýyor. Buðday, arpa gibi geleneksel tarým ürünleri yetiþtirmeye çalýþmak kazançlý deðil. Türkiye de tarýmý yapýlan ürünlerin yetiþtirilmesi, hep kara kucak gidiyor. Plan yok, program yok. Fiyat istikrarý saðlanamýyor.çiftçi ne ekeceði, nasýl ekeceði konusunda yeteri kadar bilinçli deðil. Köylü, tarlayý geleneksel ve nostaljik düþünceyle, tarla boþ kalmasýn, el alem ne der diye ekiyor. Bir de ödenen, tarým teþvik fonlarý parasý için. (mazot, gübre desteði gibi.) Çiftçiyi destekleme fonlarýnýn formalite evraklarý çiftçiyi canýndan bezdirme noktasýnda. Her yýl tekrarlanan tapu fotokopileri, bildirim formlarý, muhtar mühürleri, imzalarý. Her tarlaya bir kaç iþlem. Tarlanýz bir iki köy sýnýrýnda ise, imza ve mühür için ara ki, muhtar bulasýn. Hadi buldun diyelim, vay köye þu yardým, vay bu yardým, vatandaþýn burnundan geliyor. Git gel, vatandaþýn en az iki üç gününe mal oluyor. para alacak, o kadar çileyi de çeksin vatandaþ. diye düþünenler olabilir ama, çiftçinin zaman kaybý ve çektiði zahmetler, deðiþmeyen, hep ayný evraklar için olursa bu iþlemler, bir eziyet halini alýyor. Arazi veya tarla hukukunda, alým satým, el deðiþtirme gibi deðiþiklikler olduðunda evrak yenilenebilir. Diðer türlüsü gereksiz. Bu durumun bir çözüme kavuþturulmasý bekleniyor. Sonuç, tarýmýn yeniden ele alýnýp planlanarak modernleþtirilmesi, ürün türünün ve çeþidinin çoðaltýlmasý. Demokrasiyi Al, Üssü Ver ABD Baþkaný Obama, atalarýnýn topraðý Kara Afrika ya yaptýðý ilk gezisinde Gana ya gitti. Ziyaretin temelinde ABD nin Afrika ya yönelik planlarýnýn bulunduðu ileri sürüldü. Obama, Gana gezisinde kýtaya yönelik yardým vaadinde bulunurken, karþýlýðýnda Gana dan, Afrika için ABD ile iþbirliði yapmasýný istedi. Obama, ABD nin Afrika Komutanlýðý AFRICOM için Gana da kalýcý bir merkezi askeri üs talebinde bulundu. Petrole Göz Dikti Obama'nýn gezisinin diðer nedeni ise Gana daki büyük petrol rezervi. Bu bölge, ABD petrol ihtiyacýnýn yüzde 16 sýný karþýladýðý için büyük önem taþýyor. Gana nýn seneye baþlayacak petrol üretiminde ABD en büyük payý kapmaya çalýþýyor. Obama, Ganalý yöneticilere petrolün kullanýlmasý hususunda dikkatli olunmasý gerektiðini, çünkü tek bir malýn ihracatýna bel baðlamanýn, Afrika ülkeleri için bir tuzak olduðunu vurguladý. Obama'nýn Gana ziyaretinin temelinde ABD'nin bu ülkede tüm Afrika daki askeri faaliyetlerini yürütecek bir askeri üs kurma isteðinin yattýðý ileri sürüldü. Gana'nýn seneye petrol üretmeye baþlayacak olmasý da ziyaretin bir diðer önemli nedeniydi ABD Baþkaný Barack Obama, atalarýnýn topraðý Kara Afrika ya yaptýðý ilk gezisinde Gana yý ziyaret etti. Obama'nýn ziyaretinin temelinde, Gana'nýn ABD açýsýndan taþýdýðý stratejik önemin bulunduðu ortaya çýktý. Obama, Gana ya düzenlediði ziyarette kýtaya bir yandan yardým vaatlerinde bulunurken, öte yandan Gana'dan önemli taleplerde bulundu. Obama nýn Gana'dan, Afrika için ABD ile iþbirliði yapmasýný istediði bildirildi. Gana, gelecek sene petrol üretmeye baþlayacak. Obama'nýn gözü Gana üreteceði bu petrolde. Gana'nýnda içinde bulunduðu Afrika nýn bu bölgesi, ABD petrol ihtiyacýnýn yüzde 16 sýný karþýladýðý için ABD yönetimi açýsýndan büyük önem taþýyor. Gana nýn seneye baþlayacak olan petrol üretiminde ABD en büyük payý kapmaya çabalýyor. Obama, ziyaretinde Ganalý yöneticilere petrolün kullanýlmasý hususunda dikkatli olunmasý gerektiðini, çünkü tek bir malýn ihracatýna bel baðlamanýn, Afrika ülkeleri için bir tuzak olduðunu vurguladý. Obama nýn en önemli talebi, ABD nin Afrika Komutanlýðý AFRICOM için Gana da kalýcý bir merkezi askeri üssün kurulmasý oldu. Uzmanlar, Obama nýn Gana ya temel olarak bunun için geldiðini savunuyor. AFRICOM un kýtaya yerleþmesinde, son on yýldýr Latin Amerika da ABD nin yaslandýðý uyuþturucuya karþý mücadele söylemi kullanýlacak. Obama, Gana da uyuþturucu karþýtý mücadeleye katký için ABD Kongresi nden Gana ordusuna 850 bin dolar yardým yapýlmasýný istedi. Obama, konuþmasýnda Afrika nýn kendi kaderinden sorumlu olmasýna vurgu yaptý. Obama'nýn demokrasiye ve özgürlüklere vurgu yaptýðý bu konuþmasýnýn ABD nin kýtadaki kanlý müdahale geçmiþini aklama peþinde olduðu yorumlarý yapýldý. Gana nýn baðýmsýzlýktan sonraki ilk baþkaný Kwame Nkrumah, CIA destekli bir darbeyle devrildi. Kongo da Mobutu Sese Seko nun on yýllar süren kanlý diktatörlüðünde filizlenen halkçý hükümetin baþý Patrice Lubumba, CIA tarafýndan suikaste uðradý. Ayný ABD solcu partilerin iktidara geldiði Angola ve Mozambik te UNITA ve RENAMO gibi faþist hareketleri destekledi. BirGün Ekonomik durum baþarýyý belirliyor Sýnav sonuçlarý açýsýndan ekonomik durum önemli bir belirleyen olurken, dersaneye gidemeyen adaylarýn büyük çoðunluðu baþarýsýz oldu. Aydýn, Nevþehir, Niðde, Karaman, Kayseri ve Denizli en baþarýlý iller olurken, Hakkari, Þýrnak ve Ardahan en baþarýsýz illler oldu. Özel liselerin çoðunluðunun bulunduðu Ýstanbul, Ankara, Ýzmir gibi büyük kentlerde baþarý, özel okullarda artarken kent genellerinde düþtü. Yeni açýlan sosyal bilimler liseleri, fen liseleri ve anadolu liseleri baþarýlý liseler olurken, akþam liseleri, endüstri meslek liseleri ve ticaret liseleri baþarýsýz liseler oldu. Kadýnlarýn erkeklere göre daha baþarýlý olduðu sýnavda, özel liselerde okuyan adaylar derece yaptý. ÖSS de 5 kiþi farklý puan türlerinden 300 tam puan alarak birinci oldu. Sýfýr çeken öðrenci sayýsý geçen yýla oranla artarak 30 bine yükseldi. Yabancý Dil Sýnavý ndan da (YDS) 2 bin 208 aday sýfýr puan aldý. YÖK ün barajý geçmeyi kolaylaþtýrdýðýný iddia ettiði düzenlemesine raðmen barajý geçen aday sayýsý düþtü. Sýfýrcýlar arttý ÖSS yi kazanmak yetmiyor. Üniversite sýnavýnda barajý geçip yüksek öðretime yerleþtirilmeye hak kazanan adaylarýn yarýsý açýkta kalacak ÖSS de, tüm sorularý doðru yapan aday çýkmazken 29 bin 927 aday ise sýfýr puan aldý ÖSS de sýfýr puan alan öðrenci sayýsý 25 bin 652 olmuþtu. Sýnavda sýfýr puan almamak için en az 2 test türünün her birinden 0.5 ten yüksek puan almak gerekiyor. Bu koþulu yerine getiremeyen aday sayýsý geçen yýla oranla 4 bin 275 kiþi arttý. Ýki bölüm olan sýnavda ikinci bölüm (Matematik-2, Sosyal Bilgiler-2, Fen Bilimleri-2) sorularýna cevap veren aday sayýsý geçen seneye oranla ciddi bir azalma yaþadý. Adaylarýn yüzde 55.3 ü Fen Bilgisi- 1 testinden sýfýr çekerken, Matematik-2 testini çözmesi gereken adaylarýn 42.4 ü testten hiç puan alamadý. Sayýsal bölümden giren ve Fen Bilgisi-2 testinden de adaylarýn 30 u hiçbir soruyu yapamadý. Barajý geçen aday sayýsý azaldý, kazananlarýn yarýsý da açýkta kalacak YÖK ün barajý geçen aday sayýsýný arttýrmaya yönelik kontenjanlarda yaptýðý düzenlemeye raðmen bu yýl 165 puan barajýný geçen aday sayýsý düþtü. Barajý, 1 milyon 87 bin 409 aday geçti ÖSS de 1 milyon 293 bin 523 aday 165 barajýný aþmýþtý ÖSS de 1 milyon 229 bin 800 aday da 2 yýllýk ön lisans programlarýný tercih etmekte aranan 145 puan barajýný geçerken, 2008 de 1 milyon 405 bin 307 kiþi 145 barajýný aþmýþtý. Barajý geçen aday sayýsýnýn düþmesinde bu yýl sýnavda yöneltilen sorularýn zorluðu ve daha az adayýn sýnava girmesi etkili olduðu söyleniyor akademik yýlý için kontenjanlarýn yüzde 15 oranýnda arttýrýlmasý ve sýnava giren aday sayýsýnýn geçen yýla göre azalmasýna karþýn barajý geçen adaylarýn yarýsý açýkta kalacak. Devlet, vakýf ve KKTC deki üniversitelerin 621 bin 749 kontenjaný var. 21 bin 779 aday ise özel yetenek sýnavý ile öðrenci olacak. Buna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylardan 586 bin 272 aday açýkta kalacak. Eðitim sistemi bozuk ÖSS Dil Ýngilizce 1 incisi, Sözel-1 ve EA-1 Türkiye ikincisi Berkay Dertsiz Cumhuriyet Gazetesi ne verdiði demeçte eðitim sistemini eleþtirerek, Eðitim sistemimiz bozuk ve ezbere dayanýyor. Ýnsanlarý eðitimden uzaklaþtýrýyor. Düþünmeye deðil, bilgi edinmeye yönelik bir sistem. Kendi kararlarýmýzý kendimiz vermiyoruz. Bizimle ilgili verilen kararlar arasýndan tercih yapýyoruz dedi. Sendika.Org

3 Çocukluk yýllarýnda bizlere bir varmýþ bir yokmuþ diye baþlayan içinde bol eþkýyalar olan masallar anlatýrdý. O zamanlar görsel cihazlar yoktu. Dinlerdik. Aðalara karþý çýkan yapýlan haksýzlýklara isyan eden eþkýya masallarý. Ve o eþkýyalar gözümüzde birer kahramandýlar. TRT radyosundan Ýnce Memed'i dinlemiþtik. Onlara özenmiþ büyüyünce bizlerde birer eþkýya olacak hakkýmýzý savunacak zalime karþý koyacaktýk. Zamanla büyüdük. Eþkýyanýn elin de silahý köy basan yol kesen insan öldüren birer kanun kaçaklar olduklarýný öðrendik. Zaman deðiþti. Eþkýyalar deðiþmedi. Silahlý eþkýyalar gitti yerine daha modern kibar eþkýyalar türedi. Halký soyan, sömüren kibar, kravatlý eþkýyalar. Zaman geldi ödüllendirip onlarý T.B.M.M. Ýne milletin vekilleri olarak gönderdik. Ama onlarýn gözleri doymadý. Kasalarýný, cüzdanlarýný doldurmaya devam ettiler. Onlardan hesap soramadýk. Yargýlayamadýk. Çünkü sýrtlarýný dayadýklarý '' Dokunulmazlýk'' zýrhlarý vardý. Var olmaya da devam ediyor. Hiç bir merci-iye, kimseye hesap vermek zorunda deðiller. Çünkü Milletin vekilleridirler. Yaptýklarý her þey onlarýn yanýna kar olarak kalýr. Mecliste rafa kaldýrýlmýþ binlerce dosya beklemektedir. Seçim meydanlarýnda bol keseden atýp Dokunulmazlýklarý kaldýracaðý vadinde bulunanlar, millet vekillerinin de yargýlanabileceðini söyleyen bir Baþbakan kendi dosyalarý da olunca verdiði sözü unutuverdi. Ýnsan ister istemez soruyor! Eþkýya kim? Elinde silahla insan öldürüp, yol kesip soygun yapýp daðlarý mesken tutanlar mý? Yoksa dokunulmazlýk zýrhý altýnda cirit atýp kendi çýkarlarý için yasalar çýkartanlar mý, Týrlarýyla her türlü kaçakçýlýðý yapanlar mý? Fakir fukaranýn evlatlarý daðlarda kurþun yerken bunlarýn evlatlarý ya bir ay bedelli askerlik yaparlar ya da çürük raporu alýp hiç yapmazlar. Evet... Eþkýya kim? Ya da birinden farklarý ne? Yazýmý Mahmut Esat Bozkurt'un MUSTAFA SÜMEN bir yazýsý ile noktalýyorum. Kravatlý eþkýyalar Çocuktum. Babamla çiftliðe giderdik. Bindiðimiz faytonun önünde, ardýnda bir iki silah bulunurdu. Faytonu süren bile silahlýydý. Babama sorardým, dedim ki; -Bu adamlar neden silahlýdýr? Ne yaparlar? Bizi muhafaza ediyorlar. -Kime karþý? Eþkýyaya. -Eþkýya ne yapar? Ýnsanlarý daða kaldýrýr! Soyarlar! Paralarýný alýr! -Baþka? Ýnsan öldürürler mi? Hayýr! Para verilirse öldürmezler. -Bu eþkýyalar kimlerdir? Babam anlatýrdý: Çakýrcalý, Gökdeli, Kamalý... Daha sürü isimler! Gene þura da bura da iþitirdim, duyardým. Derlerdi ki: Çakýrcalý para almýþ. Köprü yaptýrmýþ. Fukara kýzlarý evlendirmiþ. Çeþmelere su akýtmýþ. Þimdi. Yüzüm avuçlarýmýn içinde düþünüyorum. Yüzümü avuçlarýmýn içinden çýkartamýyorum. o kadar utanýyorum. Bu gün. Beþ yüz bin Türk üreticiyi soyanlar var. Beþ yüz bin Türk üreticiyi soyan kravatlý eþkýya var. Bunlarýn enine boyuna, ellerini sallaya sallaya yemiþ çarþýsýnda, çarþýpazarda dolaþtýklarýný, hürmet itibar gördüklerini düþündükçe... Bunlarýn hala söz sahibi olduklarýný görüp duydukça.. Utanýyorum (...) Bunlarýn Eþkýyadan farký nedir? Baþlarýnýn melonlu, boyunlarýnýn kravatlý olmasý mýdýr? Evet, Harmandalý Mehmet kasketli idi. Lakin Harmandalý iki üç kiþi soydu. Yaptýklarýnýn cezasýný daraðacýnda çekti. Fakat kravatlý eþkýya... Bütün bir ömür beþ yüz bin üreticiyi haraca baðlayan, üç beþ kravatlý eþkýya ne olacak? Ýkram, izzet mi görecek? ( Anadolu Gazetesi, 9 Ekim 1933 ) Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir'de dün gece etkili olan saðanak yaðýþ ve beraberinde gelen sel, maddi zarara yol açtý. Karayollarýndaki elektrik direkleri devrilirken, bazý yollarda çökmeler meydana geldi. Dün gece saatlerinde baþlayan ve yaklaþýk 2 saat süren saðanak yaðýþ, merkez ilçeye baðlý Nar beldesinde sele neden oldu. Nar beldesindeki Adnan Menderes Bulvarý'nýn asfaltýnda yer yer çökmeler meydana gelirken, Sulucakarahöuük / KIRIKKALE Kýrýkkale'de maaþlarýný alamadýklarý gerekçesiyle önceki gün açlýk grevine baþlayan belediye iþçileri, Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay'ýn tüm maaþ alacaklarýnýn ödeneceði müjdesi üzerine eylemlerini sona erdirdi. Kýrýkkale Belediyesi'nde yaklaþýk 6 aydýr maaþ alamadýklarý gerekçesiyle önceki gün Hüseyin Kahya Parký yanýna kurduklarý çadýrda açlýk grevine baþlayan iþçiler, yeðeninin düðününe katýlmak üzere memleketi Kýrýkkale'ye gelen Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay'ýn maaþlarýn ödenmesi için verdiði talimatla grevi sona erdirdi. Kýrýkkale'ye gelerek hem yeni Kýrýkkale Valisi Hakan Yusuf Güner'e baþarýlar dileyen hem de yeðeninin düðününde nikah þahidi olan Bakan Atalay'ýn iþçilerin maaþ sorununun çözülmesi için gerekli talimatlarý verdiði öðrenildi. Ýþçiler, bu sevindirici haberin ardýndan eþleri ve çocuklarýyla birlikte grev çadýrý önünde basýn açýklamasý yaparak, sorunlarýný çözen yetkililere teþekkür ettiler. Hizmet-Ýþ Sendikasý Kýrýkkale Þube Baþkaný Adem Cevizoðlu, "Deðerli arkadaþlar bugün burada sizlerin fazla vaktini almayacaðým. Ama nihayetinde bir haftaya yakýndýr açmýþ olduðumuz çadýrý, bugün aldýðýmýz sevinçli bir haber sonrasýnda kaldýrmanýn müjdesini sizlere vermek istiyorum. Belediye yönetimi ile gerekli yol boyundaki elektrik ve telefon direkleri yýkýldý. Sel nedeniyle ayrýca 2 kilometre uzunluðundaki kanalizasyon hattý ve içme suyu þebekesi kullanýlamaz hale geldi. Meydana gelen hasar nedeniyle beldeye içme suyu verilemiyor. Nar Belediye Baþkaný Ali Erdoðmuþ, etkili olan saðanak yaðýþ ve beraberindeki sel felaketi nedeniyle Gülþehir yolu Çat-Nar Kavþaðý'nýn bulunduðu Adnan Menderes Bulvarý'nda büyük çapta maddi hasar meydana geldiðini kaydetti. Erdoðmuþ, Bu bulvardan Nevþehir'den gelen kanalizasyon hattý geçmekte. Bu hattýn 2 kilometrelik bölümü tamamen deforme oldu. Enerji ve telefon nakil hattýnda ciddi bir hasar var ve bunun yanýnda içme suyu þebekemiz kullanýlamaz hale geldi. Bu zararlarla ilgili gerekli çalýþmalarý baþlattýk. Konuyla ilgili gerekli makamlara baþvurumuzu yaptýk. Kýsa sürede bu felaketin yaralarýný saracaðýz dedi. Kent Haber görüþmeler sonrasýnda en geç salý gününe kadar maaþlarýmýzý alacaðýmýzýn müjdesi verildi. Bugüne kadar bizlere destek veren herkese, tüm Kýrýkkale kamuoyuna teþekkür ediyorum" dedi. Kent Haber GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA Sonbahar F tipi cezaevlerindeki direniþi kýrmak amacýyla 19 Aralýk 2000'de baþlatýlan ve insanlýðýmýzdan utandýran bir rezillikle Hayata Dönüþ olarak adlandýrýlan katliamýn yýldönümünde sabýrsýzlýk zamanýnýn güzel çocuklarýna adanmýþ bir film. Ýzleyicilerinde oluþturduðu olumlu duygusal havanýn ve yönetmeninin duyarlýlýðýna saygý duymakla birlikte film üzerinden bu tür tartýþmalarý yapmanýn içereceði sakýncalarý-haksýzlýklarý da göze alarak film hakkýnda söylenecek bir iki þeyin 12 Eylül cenderesinden geçmiþ kuþaklar için kýymetli olacaðýný düþünüyorum.. Film, Türk sinemasýnda daha önce kullanýlan babaevine dönüþ yerine anneevine dönüþün öyküsüdür. Otoriteyi temsil eden baba figürü, freudiyen baba-oðul çatýþmasý Türk sinemasýnda oðlun aczi olarak kullanýlmýþtýr. Burada seçilen anneevi bu aczi minimalize etse de yine de sonuç sýðýnma ve acz halidir. Bu ülkede artýk hesaplaþmalar sýðýnma ve film sonlarýnda öldürülen devrimci baþrol oyuncularý üzerinden olmamalýdýr. Yanlýþlar üzerine konuþulmasý gerekir ama bunun bitmeyen bir süreç ve kötürümleþtirici bir günah çýkarma haline dönüþtürmek siyasi bir tavýr deðildir. Solun entelektüel donanýmýnýn saðladýðý aþýrý iç muhasebe, aþýrý özeleþtiri tavrý 12 Eylül'den sonra solu aciz, iktidarsýz kýlan en önemli unsurlardan biridir ve kýrýlmalýdýr. Filmde konu edilen Hayata Dönüþ operasyonu Türkiye'deki cezaevlerinde devrimci tutsaklarýn F tipine geçiþi engellemek amacýyla 20 Ekim de baþlattýklarý açlýk grevini 19 Kasým da ölüm orucuna dönüþtürmeleri üzerine 19 Aralýk 2000 tarihinde 20 cezaevinde eþzamanlý güvenlik görevlisiyle gerçekleþen ve 30 devrimci tutsaðýn katledilmesiyle sonuçlanan operasyonun adýdýr. Operasyonda ölümlerin çoðu yanýcý madde ve gaz bombasý atýlmasý sonucu gerçekleþmiþtir. Sadece katletmekle kalmayýp operasyonun ardýndan 154 tutsak hakkýnda faili belli olmayacak þekilde adam öldürmek, isyan ve intihara azmettirmek suçlarýndan ömür boyu hapis istemi dava açýlýrken, operasyon sýrasýnda Cezaevi Genel Müdürü olan Ali Suat Ertosun'a 2004 yýlýnda Devlet Üstün Hizmet Madalyasý verilmiþtir. Ali Fuat Ertosun'un çocukluk anýlarýnýn Kenan Evren'in anýlarý ile benzerliði kuvvetle muhtemeldir. Kenan Evren Milliyet yayýnlarýndan çýkan anýlarý kitabýnda, çocukluk yýllarýndaki anýlarýný anlatýyor... Ýlkokul çaðýnda en çok zevk aldýðým þeyler arasýnda sapanla kuþ vurmak gelirdi. Tatil günleri birkaç arkadaþ ellerimizde lastik sapanlarla mahalleler arasýnda dolaþýr, ekseriya serçe vurur, eve getirirdim. Yine günlerden bir gün kuþ vurmak için dolaþtýk, dolaþtýk fakat hiç serçe vuramadým. Eve boþ dönmememk için, yakýnýmdaki bir kumruya niþan aldým, sapaný çektim ve kumruyu vurdum. Kuþ yere düþtü, yanýna gittim ve elime aldým. O an içime bir acýma hissi geldi, vurduðuma piþman oldum. Ölmek üzere olan kumruyu elimle okþadým, baþýndan öptüm ve baþýný koparmadan orada býraktým. Bu olaydan sonra de bir daha kuþ avlamadým. 12 Eylül 1980 günü yaptýðý radyotelevizyon konuþmasýnda ortaya koyduðu tabloda öne çýkardýðý þiddetin dramatizasyonudur. Kendi diktatörlüðünde üretilen sistematik þiddetin istatistikleri. 650 bin gözaltý ve istisnasýz hepsinin iþkenceden geçirilmesi, 1 milyon 680 bin kiþinin fiþlenmesi, 388 bin kiþiye pasaport yasaðý, 210 bin dava, 7 bin ölüm cezasý istemi, 50 infaz, 300 kuþkulu ölüm, 171 iþkenceden ölüm, 299 cezaevi ölümü, kaçarken vurulan 16 kiþi, yurttaþlýktan atýlan 14 bin kiþi. Ve sonrasý...sessiz kalabalýklarýn yanýnda 12 Eylül öncesi toplumu siyasi olarak yönlendiren entelektüellerin safýný ve zeminini kaybetmesi ve yeni liberal sisteme yuvalanmasý, tüketim kalýplarýyla kendini var eden sonradan görme zenginlerin yeni seçkin olarak tanýnmasý, sosyal devletin adým adým tasviyesi yanýnda, emekci hareketlerin tarih dýþý ilan edilmesi tüm bunlara direnenlerin hayata dönüþ ve benzer operasyonlarla katledilmesi. Kimlerdi bu hükmü yýkacak olanlar. 12 Eylül de çocuklarýnýn geleceði için sokaklarda dolu dizgin yürüyen bireylerin çiçekleriydi...özgürlük 12 eylül de yoldaþlara ne kadar yakýnsa, þimdiki gençlere, çiceklere siyaset o kadar uzaktý, siyasetten kaçan kuþaklar eðitim cenderesinde benzeþtirildi ve soru sormayý deðil boþluklarý karalamayý öðrendiler. Karaladýklarý her bir boþluðun, analarýnýnbabalarýnýn baþ kaldýrýþlarý ve geçmiþi olduðundan habersizdiler... Türküler 12 Eylül sonrasý dünyaya gelenlerden. 12 Eylül faþizminin insaný yeniden þekillendirdiði bu topraklarda çocukluðu geçti. Þu an 21 yaþýnda. Faþizmin boþluklarý karalamayý öðretemediði gençlerden. Aþaðýda ki yazý Sonbahar filmini izledikten sonra bana gönderdiði yazýdýr... sevgili dayým,bu sonbahar'dan hemen çýkýnca yazdýðým bir yazý, paylaþayým dedim. öperim çok. türküler. "hey gidi karadeniz doli da taþamadi etmiyelum sevdaluk edenler yaþamadi diyerek açýlýr sahne. iç yakan notalarla.. basit, yalýn.. sonra güzelim doðu karadeniz'in daðlarýna, ormanlarýna çýkarýr adamý. nefesi kesilir insanýn, sahiden oralara týrmanmýþta bir anda yeþil bir denizi ayaklarýnýn altýna almýþ gibi. derin bir nefes alýnca ciðerlerine dolar o nemli, yaðmur kokulu, tertemiz karadeniz havasý. tadýna bakmýþ olanlar bilirler o oksijen tadýnýn, kokusunun sindiði havayý. o hafif baþ dönmesini bilirler. yeþilden sarýya döner tablo, dönerken þakýr þakýr yaðmur yaðar, hani þu hiç neden yokken yaðan yaðmurlardan. her gün yaðdýðýný bilsen de baþladýðýnda seni gafil avlayanlardan. öyle çiselemeden, düþünmeden birden boþalýveren yaðmur. yazýn ortasýndan sonbaharý getiren bereket, sesiyle tahtalarýný döver eski evin, pencerine çarpar damla damla. yerleri çamur eder ama affedilmek için de mis gibi bir koku yayar etrafa, beyaz perdeden yayýlýp burnuna gelebilecek kadar. sonra bir sis çöker, daðlarý bulutlarýn arasýna çýkartmýþlar gibi olur. yaðmur hafiften kara çevirirken, beklenmedik bir þekilde yayla çýkar ortaya sonraki sahnede. yazý baþka, kýþý baþka güzel. tam bir kaçýþ, tam bir sýðýnýþ anlatýr. karlar altýndaki yayla kendini yorulmadan beyazlarýn içinde kaybetmeni saðlar. yardým ve yataklýk eder sana. ve en sonunda karadenize döner yüzler. ama karadeniz de dönmüþtür yüzünü sana. dolup da taþamayan, böyle hýrçýn, böyle isyankar, böyle hüzünlü bir deniz yoktur. insaný yutar, boðar, sürükler ve kaybeder. meydan okursun bir iskelenin ucundan, ama daha da daha da büyür dalgalar, tokat gibi çarpar o iskeleye. hisleri vardýr iþte bu denizin, kimseye aldýrmaz gibi görünür ama aslýnda anlatsan anlar karadeniz. En sonunda bir aðýt kulaklarý, sahneyi, salonu, içini, dýþýný, hatta karadenizi bile doldurur. öyle içli biter. biter de.. tulumun sesi içine saplý kalmýþtýr." Kenan Evren çocukluðunda vurduðu kumruya gösterdiði þevkatin öcünü, bu topraklarda binlerce devrimciyi iþkence tezgahlarýndan geçirerek, insan kafasý kopararak almýþtýr. Son beyanatý beni yargýlayamazsýnýz intihar ederim olmuþtur. Kenan Evren yargýlanacak... Kenan Evren le özdeþleþen zihniyetle, kendisi ile ve devamcýlarýyla hesaplaþýlacak Kenan Evren'i bu ülkenin devrimcileri yargýlayacak Gerekirse kemiklerini mahkemeye çýkartarak... Bize kanlý bir uykunun, bir kardeþlik sabahý baþlatacaðý müjdelenmedi. Cinayetten dönen kardeþiniz, gölgesini gizlediði duvarlarýn ötesini görür. Ellerini yýkar ve sizi dünyada bir söz olarak býrakýr Sendika Org.

5 Kemal Özer i (ve þiirini) elli yýldýr tanýyorum. Artýk yeni bir þiirini okuyamayacaðýmýn acýsý mý içimi sýzlatan, bir dostu yitirmenin acýsý mý, bilemiyorum... Ben 1958 de Ýstanbul Kýz Lisesi öðrencisiyken, sonradan ilk eþi ve kýzý Simge nin annesi olacak kýz arkadaþý Günseli nin kýz kardeþi sýnýf arkadaþýmdý. Þiirlerini ilk kez ondan alýp okudum. Sonra 1959 da Gül Yordamý geldi. Bir arkadaþým armaðan etti. O yýllardaki þiirinde gerçeðin üstünde hafif bir pus oluþturmanýn tadýný almýþtým o þiirlerde. Suluboya Ýstanbul silueti gibi kimi çizgilerin hafifçe silindiði bir anlatý þiiri: her biri bir baþka günle karþý duvarda gözlerine kadar yorgun adamlar gözleri ne kadar yorgun adamlar Kemal Özer yazdýðý þiirin hesabýný önce kendine veren bir ozandýr. Sonra günü geldiðinde o hesap veriþi okuruyla paylaþýr: 24 Mart 1963/ Bu sabah þöyle düþündüm: Eskiden þiir yazarken biçim yenilikleri, bir kullanýlan yeniliði, özelliði bir daha kullanmama isteði ön sýradaydý. Þimdi, bir süredir, anlamý bulmak, onun mýsralarý birleþtiren kuruculuðunu saðlamak için savaþýyorum. Daha doðrusu mýsradaki sözdizimi, sesler ilgilendirirdi eskiden. Þimdiyse sözdizimi bakýmýndan, ses bakýmýndan yeni, deðiþik, güzel gelen bir mýsrayý (anlamý çizilmemiþ býrakýrsa) alamýyorum þiire. Ýkisi de tam anlamýyla savaþ idi. Þiir sözcüklere karþý, dilin kendisine ya da olanaksýzlýðýna karþý giriþilmiþ bir savaþtýr denmesini seviyor, benimsiyorum. Dilin olanaksýzlýðý yeni anlamlar gerçekleþtirmek isteyenlerin karþýlaþtýðý bir þey bence. Anlam; kovalanan, yakalamak için ardýna düþülen þey; aradaki dil engeli yüzünden eksik kalýyor, deðiþiyor, bir türlü üzerimizde iz býraktýðý haliyle yakalanýp þiire baðlanamýyor. Son þiirimin (Tutsak Kan) özüne uygun bir sözle yeni anlamlar bulmak için savaþmak diyeceðim. Tanýþmamýz daha sonra. Tarihi bende kayýtlý deðil ama Kemal in günlüklerinde mutlaka vardýr. Ben onun konuþmalarýndaki alttan alta sezilen incecik alaycýlýktan hiç rahatsýz olmuyorum. Bunun bir savunma mekanizmasý olduðunu kendimden biliyorum. Adnan Özyalçýner in öykülerini beðendiðimi öðrenince Doðan (Hýzlan) beni tanýþtýrýyor Adnan la. Bu, Kemal in de öteki a dergisi yazarlarý gibi sürekli gündemimde oluþu demek. Çünkü onlar birbirlerinin ilk yazýn arkadaþlarý. Kemal bunu yetmiþ yaþýný özetlerken dile getirecektir: Ýlkgençlikle birlikte, spor da sanatsal karalamalar da geniþliyor. Atletizm meraký, mahalle aralarýndan Ýstanbul Erkek Lisesi nin bahçesine, oradan Dolmabahçe Stadý ndaki Ýstanbul Birincilikleri ne ve alýnan ilk madalyaya. Sanatsal karalamalar, ilk yayýnlanan þiire: Harika dergisi 1951; ilk kazanýlan ödüle: Öykü ikinciliði lise öðrencileri arasýnda; ilk kalem arkadaþlýðýna: Adnan Özyalçýner 1953 (...)Yakalanan þanslar, eðitiminden geçilen öðretmenler zincirinin Hakký Süha Gezgin-Rýfký Melül Meriç-Edip Ayel-Hakký Anlý dan Salim Rýza Kýrkpýnar a ulaþmasý ve Adnan Özyalçýner le baþlayan kalem arkadaþlýðý çevresinin Ergin Günçe-Konur Ertop-Önay Sözer-Cengiz Bektaþ-Ahmet Say ý da içine alarak geniþlemesi.. (70 Yýl Bir Yolculuðu Görünür Kýlan Çizgiler, Edebiyat Yýllýðý Soldan saða:?kemal Özer, Asým Bezirci, Ýlhan Berk, Edip Cansever, Feridun Metin. 2006) Bunca geç kaldýðýma üzgünüm Bu arkadaþlýklar onu ilk yayýncýlýk deneyimine de götürecektir: Üniversite öðrenciliði sýrasýnda, arasýnda bilindiði gibi a dergisi ni çýkaranlardan biri de bendim. Üstelik Adnan Özyalçýner le birlikte, dizgi-basým-daðýtým yükümlülüðünü doðrudan üstlenerek. Yine bilindiði gibi, dergi olarak kalmadýk, kitap yayýný da yaptýk. 60 lý yýllarýn ikinci yarýsýnda yedek subay öðretmenliklerini Anadolu da yapýþlarýna eklenen Türkiye nin deðiþen durumu hem Adnan ýn hem Kemal in gündemlerine sanatsal kaygýyý azaltmadan anlaþýlýr ve net olmayý getirecektir. Bunca geç kaldýðýma üzgünüm/ bulanýklýktan sýyýrýp yaþamý/ açmakta çalýþkan ellere. Her ikisi de bu yüzden kimi eleþtirmenlerce iyice hýrpalanacak kimi çevrelerce dýþlanacaktýr. Bu durum aralarýndaki dostluðu etkiledi güçlendirdi mi? Bilmiyorum. Bildiðim, bu günlerde tüm eski arkadaþlarýn bir araya gelmek zorunda kaldýklarýdýr: 1956 da a dergisi ni çýkaranlar, 1972 de yeni bir kimlikle Yeni a dergisi nde bir daha bir araya geliyorlar; yükümlülüðü benimsemek istemeyen birkaçýný dýþarýda býrakarak ve öncekinde yer almamýþ birkaç kiþinin daha katýlýmýný saðlayarak. (70 Yýl Bir Yolculuðu Görünür Kýlan Çizgiler, Edebiyat Yýllýðý 2006) Kemal Özer, þiirin sorumluluk olduðu çizgidedir artýk: Olaylarýn ozaný zorladýðý günlerdeyiz. Hýzlý bir geliþim süreci duran hiçbir þeyi baðýþlamýyor, herkesi her yerde harekete çaðýrýyor / Hiçbir nedenle vazgeçemeyeceði bir soru var ozanýn karþýsýnda. Belki bugüne kadar içinden çýkamadýðý sorumluluk, görev gibi karmaþýk görünümlü sorunlar tek ve yalýn bir karþýlýk bekliyor ondan / Dirençli olmaktýr o halde ozanýn görevi. Dinamik olmaktýr. Tökezleyen her þeye direnç getirmektir. Yaþamýn dinamik uçlarýna sahip çýkmak, onlarý bilemektir. Tarihsel sorumluluðu ona bu görevi yüklediði anda, ozan için üçüncü bir olasýlýk yoktur / Þiir geldi sorumluluða dayandý Yeni a Dergisi, sayý: 1, Nisan 1972) Kemal Özer dünya görüþünün þiire yansýmasýnýn doðruluðunu dünya þiirinden yaptýðý çevirilerle de kanýtlama savaþý verecek, tanýklýðýný deneme ve günlükleriyle de sürdürecektir. Savunduðu kendi þiirinden çok bir edebiyat tavrý, bir dünya görüþüdür: 3 Aðustos 1972/ Benim bütün sözcüklerim kuma yazýlý. Ne fýrtýnalar geçip daðýtsa gene toparlayacak bir el düzeltecek çünkü daðýlan kumu, bir baþtan bir baþa düzene sokacak. Benim sözcüklerim tane tane yer alacak her yapýda, yeniden karýlan açýk, anlamlý, derinliðine inildikçe yalýnlaþtýran ne yazdýmsa, ne söyledimse bütün göçebe görünüþüne karþýlýk dizelerimin. Saklamadým onlarý, açtým bir ýrmaðýn, bir denizin, bir çölün, anlamý olan Mihrac Ural Ýpi kopmuþ davranýþlarýn ülkesinde resmi kurum ve kiþiler vatandaþa yargýsýz ifaz yapýyor. Ferhat Tunç'un maruz kaldýðý tecavüzün tanýmý bundan ibarettir. Bu hoyratlýk, günü birlik her birimize yönelik bir tehdittir, on yýllarýn fiildir. bunlara sesiz kalmak azgýnlýklarýnýn nedenidir. Orman kanunlarýyla bizi yönetmek isteyen ormancýl yaratýklara hiç bir koþulda boyun eðmeyeceðiz. Ýnsanlýk adýna öncelikle, özgürlük ve demokrasiye, adalet ve eþitliðe her insan topluluðu gibi halklarýmýzýn da layýk olduðunu ilan edeceðiz. Bu hakkýmýzý bir biçimde ve ülkemizin her bir köþesinde ihlal edenlere karþý sessiz durmayacaðýz. Sustukça sýra bize geliyor, susmayacaðýz. Ferhat Tunç, bir vatandaþ olarak haklý ve duyarlý tepkisini koyarak arkadaþýnýn uðradýðý zulme sesiz kalmamýþtýr. Bunun için maðdur edilmek istenmiþ, halký için yaptýðý sanat çalýþmalarýna açtýklarý davalarla sürekli baský yapanlar, bu kez her þeyin hizmetine. Sakýnmadým, sundum çünkü. Duvarlarý oluþturan çamura karmadým,donup da dursun diye yýllarýn önünde. Kuma kattým onlarý, her ýrmakla, her denizle her çölle durmadan yenilenen (Tanýk Günler 1, ) Artýk Kemal Özer in þiiri bir kavga þiiridir: Yaþama bakýþým, dünyayý kavrayýþým, onu artýk sürekli bir kavga olarak nitelediðimi özetliyor. Þiir de bu kavganýn bilincini vermekle yükümlü olmalý. Ýçinde bulunduðumuz durumun, yaþadýðýmýz olaylarýn, düþlediðimiz geleceðin ne olduðunu, ne olacaðýný sezdirmeli, giderek kavratmalý. Bu yüzden güncel olaný yakýndan izlemeli. Somutlamalý güncel olaný. (Kavganýn Yüreði) Kemal ilk bakýþta serinkanlý bir sevdalý þiirin ozanýdýr. Aklýnýn dizginlerini tuttuðu bir coþkuyu barýndýrýr þiirinde. Bir yer gelir ki, bir yürüyüþün kiþileri gibi, birlikte kavrar ozanla okur çevresini, çünkü o bakýlaný görünür kýlmak için yazmaktadýr. Saklananý açýklamak için: Duyalým istemiyorlar sürgündeki köyleri damlar hâlâ yerle bir, ocaklar yýkýk Ýstemiyorlar kalan külü görmemizi duman hâlâ tütüyor, bütün tarlalar yanýk Dünyanýn bir yerinde eðer Bir adam, iki büklüm, sýðýndýðý duvarýn dibinde, siper ediyor sa kendini kurþunlar uçuþurken Kemal, hem tanýklýk eder buna hem de o canlý siper in yanýnda durmaya çaðýrýr bütün okurlarýný. Siperin arkasýnda bir çocuk vardýr çünkü. Ýþte bu yüzden Kemal Özer in þiiri yerde kalmayacak, bir çocuk Adým Kemal olsun deyip alacak onu, býraktýðý yerden söyleyecek yarým kalaný. Kemal Özer de bunu isterdi zaten. Radikal vatandaþlýk hakkýný kullanmasýna karþý kendini ortaya koymuþtur. Bu, resmi kurumlar indinde açýk ve aleni bir yargýsýz infazdýr; çirkin bir meydan mahkemesidir. Ferhat Tunç ve arkadaþýna yönelen bu tecavüz, hepimize her gün bir yerde yönelmektedir. Buna karþý durmak hepimizin görevidir. Ferhat Tunç'a yapýlan bu saldýrýyý þiddetle kýnýyorum. Kendi vatandaþlýk haklarýmýn bir savunusu olarak Ferhat Tunç'un gösterdiði refleksi destekliyor yanýnda olduðumu belirtiyorum.

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı