4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE"

Transkript

1 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) Baþkaný Prof. Dr. Ünal Yarýmaðan tarafýndan açýklandý ÖSS ye 1 milyon 451 bin 350 aday baþvurdu. Baþvuranlardan 101 bin 226 sý sýnavsýz geçiþ için baþvuru yaptý. Adaylarýn 25 bin 927 si baþvurmasýna karþýn sýnava girmedi. Buna göre sýnava giren aday sayýsý 1 milyon 324 bin 197 kiþi olurken, ÖSS de toplam kopya sayýsý ise 253 olarak saptandý. YDS ye 26 bin 196 aday katýlýrken, baþvuran 5 bin 419 u sýnava girmedi. YDS de 196 adayýn sýnavý çeþitli nedenlerle geçersiz sayýldý. Bunlardan 52 sinin sýnavý kopya, 21 inin de kýlýkkýyafet kuralýna uymama sebebiyle iptal edildi. Barajý geçen adaylar için, tercih kýlavuzlarý 22 Temmuz a kadar baþvuru merkezlerine daðýtýlmýþ olacak. Adaylarýn tercihlerinde 2008 ÖSYS deki puanlar yerine baþarý sýralarýný dikkate alarak tercihte bulunmalarý öneriliyor. Tercih sonuçlarýnýn ise 20 Aðustos tan önce açýklanacak. Devamý 2 DE 4 DE 2 DE 7 DE Nevþehir'de dün gece etkili olan saðanak yaðýþ ve beraberinde gelen sel, maddi zarara yol açtý. Karayollarýndaki elektrik direkleri devrilirken, bazý yollarda çökmeler meydana geldi. Dün gece saatlerinde baþlayan ve yaklaþýk 2 saat süren saðanak yaðýþ, merkez ilçeye baðlý Nar beldesinde sele neden oldu. Nar beldesindeki Adnan Menderes Bulvarý'nýn asfaltýnda yer yer çökmeler meydana gelirken, yol boyundaki elektrik ve telefon direkleri yýkýldý. Sel nedeniyle ayrýca 2 kilometre uzunluðundaki kanalizasyon hattý ve içme suyu þebekesi kullanýlamaz hale geldi. Meydana gelen hasar nedeniyle beldeye içme suyu verilemiyor. 3 DE 3 DE 6 DA Aylar süren sýký pazarlýklarýn ardýndan dört AB ülkesi ve Türkiye bir boru hattý anlaþmasý imzalýyor. 3 bin 300 kilometrelik bu devasa boru hattý Avrupa nýn doðalgaz tedariki konusunda Rusya ya baðýmlýlýðýný önemli ölçüde azaltacak te açýlmasý öngörülen Nabucco boru hattý, altý Ortadoðu ve Orta Asya tedarikçisinden Avusturya ya doðalgaz nakledecek. Bu da Ukrayna üzerinden gelen Rusya kontrolündeki boru hatlarýna (Moskova geçmiþte Kiev le ihtilafa düþtüðü için kara kýþýn ortasýnda iki kez gazý kesmiþti) hayati önemde bir alternatif bulunmasý anlamýna geliyor. Türkiye ye güvence verildi Kremlin deki zihniyet uzunca bir süredir sýfýr toplam avantajýna dayalý durumdaydý. Gerek komünizm döneminde gerekse Vladimir Putin in otoriter yönetimi altýnda Rus stratejistler komþularýn veya hasýmlarýn avantajýna olan ne varsa, bunun illa ki Kremlin in dezavantajý anlamýna geldiðini varsayýyor. Devamý 7 DE 5 DE Öztürk ün Karþýyaka mezarlýðýndaki mezarý baþýnda baþlayan anma etkinlikleri, Ýnþaat Mühendisleri Odasý (ÝMO) Teoman Öztürk Salonu nda gerçekleþtirilen konuþmalar, slayt gösterisi ve müzik dinletileri ile devam etti. ÝMO Teoman Öztürk Salonunda açýlýþ konuþmasýný yapan TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, TMMOB un mücadele çizgisinin Öztürk ün býraktýklarý ile þekillendiðini ifade etti: 8 DE

2 2 Tarýmdan, ziraattan anlatacak deðiliz. Tarým ne haddimize. Tarýmý iyi bildiðini sananlarýn da elinden bir þeyler gelmez oldu. Tarýma yapýlan masraflarý içinden çýkan korutmuyor Çiftçinin yaþamýný sürdürecek ihtiyaçlarýný tarým ürünleri gelirlerinden karþýlamasý imkansýz. Ürün, kendi masrafýný karþýlayamýyor. Çoðu çiftçi emeklilik hakkýna sahip olduðundan baþka gelirleri var. baþka geliri olamayan çiftçi güç koþullar altýnda yaþýyor. Çiftçinin giderleri ve masraflarý çok.geçimi zor. Odun, kömür, makarna yardýmlarý nereye kadar? Orta Anadolu buðday ambarý olarak bilinir. Buðdaya biçilen deðer fiyat belli.gübre fiyatlarý geçen yýl ekim mevsiminde çok pahalýya alýndý, gübrenin tonu, geçen ekim mevsiminde eski TL ile, iki milyonun üstünde idi. Sonradan fiyatlar düþtü ama ekim mevsimi bitmiþti. Çiftçi, gübreyi ya hiç atmadý veya çok pahalýya mal etti. Beklenmedik afetler; dolu, sel, kuraklýk, yangýn gibi çiftçiye zarar veriyor.tarým sigortasý bilinci henüz yok. Bilenler de sigorta yaptýramýyor. Buðday, arpa gibi geleneksel tarým ürünleri yetiþtirmeye çalýþmak kazançlý deðil. Türkiye de tarýmý yapýlan ürünlerin yetiþtirilmesi, hep kara kucak gidiyor. Plan yok, program yok. Fiyat istikrarý saðlanamýyor.çiftçi ne ekeceði, nasýl ekeceði konusunda yeteri kadar bilinçli deðil. Köylü, tarlayý geleneksel ve nostaljik düþünceyle, tarla boþ kalmasýn, el alem ne der diye ekiyor. Bir de ödenen, tarým teþvik fonlarý parasý için. (mazot, gübre desteði gibi.) Çiftçiyi destekleme fonlarýnýn formalite evraklarý çiftçiyi canýndan bezdirme noktasýnda. Her yýl tekrarlanan tapu fotokopileri, bildirim formlarý, muhtar mühürleri, imzalarý. Her tarlaya bir kaç iþlem. Tarlanýz bir iki köy sýnýrýnda ise, imza ve mühür için ara ki, muhtar bulasýn. Hadi buldun diyelim, vay köye þu yardým, vay bu yardým, vatandaþýn burnundan geliyor. Git gel, vatandaþýn en az iki üç gününe mal oluyor. para alacak, o kadar çileyi de çeksin vatandaþ. diye düþünenler olabilir ama, çiftçinin zaman kaybý ve çektiði zahmetler, deðiþmeyen, hep ayný evraklar için olursa bu iþlemler, bir eziyet halini alýyor. Arazi veya tarla hukukunda, alým satým, el deðiþtirme gibi deðiþiklikler olduðunda evrak yenilenebilir. Diðer türlüsü gereksiz. Bu durumun bir çözüme kavuþturulmasý bekleniyor. Sonuç, tarýmýn yeniden ele alýnýp planlanarak modernleþtirilmesi, ürün türünün ve çeþidinin çoðaltýlmasý. Demokrasiyi Al, Üssü Ver ABD Baþkaný Obama, atalarýnýn topraðý Kara Afrika ya yaptýðý ilk gezisinde Gana ya gitti. Ziyaretin temelinde ABD nin Afrika ya yönelik planlarýnýn bulunduðu ileri sürüldü. Obama, Gana gezisinde kýtaya yönelik yardým vaadinde bulunurken, karþýlýðýnda Gana dan, Afrika için ABD ile iþbirliði yapmasýný istedi. Obama, ABD nin Afrika Komutanlýðý AFRICOM için Gana da kalýcý bir merkezi askeri üs talebinde bulundu. Petrole Göz Dikti Obama'nýn gezisinin diðer nedeni ise Gana daki büyük petrol rezervi. Bu bölge, ABD petrol ihtiyacýnýn yüzde 16 sýný karþýladýðý için büyük önem taþýyor. Gana nýn seneye baþlayacak petrol üretiminde ABD en büyük payý kapmaya çalýþýyor. Obama, Ganalý yöneticilere petrolün kullanýlmasý hususunda dikkatli olunmasý gerektiðini, çünkü tek bir malýn ihracatýna bel baðlamanýn, Afrika ülkeleri için bir tuzak olduðunu vurguladý. Obama'nýn Gana ziyaretinin temelinde ABD'nin bu ülkede tüm Afrika daki askeri faaliyetlerini yürütecek bir askeri üs kurma isteðinin yattýðý ileri sürüldü. Gana'nýn seneye petrol üretmeye baþlayacak olmasý da ziyaretin bir diðer önemli nedeniydi ABD Baþkaný Barack Obama, atalarýnýn topraðý Kara Afrika ya yaptýðý ilk gezisinde Gana yý ziyaret etti. Obama'nýn ziyaretinin temelinde, Gana'nýn ABD açýsýndan taþýdýðý stratejik önemin bulunduðu ortaya çýktý. Obama, Gana ya düzenlediði ziyarette kýtaya bir yandan yardým vaatlerinde bulunurken, öte yandan Gana'dan önemli taleplerde bulundu. Obama nýn Gana'dan, Afrika için ABD ile iþbirliði yapmasýný istediði bildirildi. Gana, gelecek sene petrol üretmeye baþlayacak. Obama'nýn gözü Gana üreteceði bu petrolde. Gana'nýnda içinde bulunduðu Afrika nýn bu bölgesi, ABD petrol ihtiyacýnýn yüzde 16 sýný karþýladýðý için ABD yönetimi açýsýndan büyük önem taþýyor. Gana nýn seneye baþlayacak olan petrol üretiminde ABD en büyük payý kapmaya çabalýyor. Obama, ziyaretinde Ganalý yöneticilere petrolün kullanýlmasý hususunda dikkatli olunmasý gerektiðini, çünkü tek bir malýn ihracatýna bel baðlamanýn, Afrika ülkeleri için bir tuzak olduðunu vurguladý. Obama nýn en önemli talebi, ABD nin Afrika Komutanlýðý AFRICOM için Gana da kalýcý bir merkezi askeri üssün kurulmasý oldu. Uzmanlar, Obama nýn Gana ya temel olarak bunun için geldiðini savunuyor. AFRICOM un kýtaya yerleþmesinde, son on yýldýr Latin Amerika da ABD nin yaslandýðý uyuþturucuya karþý mücadele söylemi kullanýlacak. Obama, Gana da uyuþturucu karþýtý mücadeleye katký için ABD Kongresi nden Gana ordusuna 850 bin dolar yardým yapýlmasýný istedi. Obama, konuþmasýnda Afrika nýn kendi kaderinden sorumlu olmasýna vurgu yaptý. Obama'nýn demokrasiye ve özgürlüklere vurgu yaptýðý bu konuþmasýnýn ABD nin kýtadaki kanlý müdahale geçmiþini aklama peþinde olduðu yorumlarý yapýldý. Gana nýn baðýmsýzlýktan sonraki ilk baþkaný Kwame Nkrumah, CIA destekli bir darbeyle devrildi. Kongo da Mobutu Sese Seko nun on yýllar süren kanlý diktatörlüðünde filizlenen halkçý hükümetin baþý Patrice Lubumba, CIA tarafýndan suikaste uðradý. Ayný ABD solcu partilerin iktidara geldiði Angola ve Mozambik te UNITA ve RENAMO gibi faþist hareketleri destekledi. BirGün Ekonomik durum baþarýyý belirliyor Sýnav sonuçlarý açýsýndan ekonomik durum önemli bir belirleyen olurken, dersaneye gidemeyen adaylarýn büyük çoðunluðu baþarýsýz oldu. Aydýn, Nevþehir, Niðde, Karaman, Kayseri ve Denizli en baþarýlý iller olurken, Hakkari, Þýrnak ve Ardahan en baþarýsýz illler oldu. Özel liselerin çoðunluðunun bulunduðu Ýstanbul, Ankara, Ýzmir gibi büyük kentlerde baþarý, özel okullarda artarken kent genellerinde düþtü. Yeni açýlan sosyal bilimler liseleri, fen liseleri ve anadolu liseleri baþarýlý liseler olurken, akþam liseleri, endüstri meslek liseleri ve ticaret liseleri baþarýsýz liseler oldu. Kadýnlarýn erkeklere göre daha baþarýlý olduðu sýnavda, özel liselerde okuyan adaylar derece yaptý. ÖSS de 5 kiþi farklý puan türlerinden 300 tam puan alarak birinci oldu. Sýfýr çeken öðrenci sayýsý geçen yýla oranla artarak 30 bine yükseldi. Yabancý Dil Sýnavý ndan da (YDS) 2 bin 208 aday sýfýr puan aldý. YÖK ün barajý geçmeyi kolaylaþtýrdýðýný iddia ettiði düzenlemesine raðmen barajý geçen aday sayýsý düþtü. Sýfýrcýlar arttý ÖSS yi kazanmak yetmiyor. Üniversite sýnavýnda barajý geçip yüksek öðretime yerleþtirilmeye hak kazanan adaylarýn yarýsý açýkta kalacak ÖSS de, tüm sorularý doðru yapan aday çýkmazken 29 bin 927 aday ise sýfýr puan aldý ÖSS de sýfýr puan alan öðrenci sayýsý 25 bin 652 olmuþtu. Sýnavda sýfýr puan almamak için en az 2 test türünün her birinden 0.5 ten yüksek puan almak gerekiyor. Bu koþulu yerine getiremeyen aday sayýsý geçen yýla oranla 4 bin 275 kiþi arttý. Ýki bölüm olan sýnavda ikinci bölüm (Matematik-2, Sosyal Bilgiler-2, Fen Bilimleri-2) sorularýna cevap veren aday sayýsý geçen seneye oranla ciddi bir azalma yaþadý. Adaylarýn yüzde 55.3 ü Fen Bilgisi- 1 testinden sýfýr çekerken, Matematik-2 testini çözmesi gereken adaylarýn 42.4 ü testten hiç puan alamadý. Sayýsal bölümden giren ve Fen Bilgisi-2 testinden de adaylarýn 30 u hiçbir soruyu yapamadý. Barajý geçen aday sayýsý azaldý, kazananlarýn yarýsý da açýkta kalacak YÖK ün barajý geçen aday sayýsýný arttýrmaya yönelik kontenjanlarda yaptýðý düzenlemeye raðmen bu yýl 165 puan barajýný geçen aday sayýsý düþtü. Barajý, 1 milyon 87 bin 409 aday geçti ÖSS de 1 milyon 293 bin 523 aday 165 barajýný aþmýþtý ÖSS de 1 milyon 229 bin 800 aday da 2 yýllýk ön lisans programlarýný tercih etmekte aranan 145 puan barajýný geçerken, 2008 de 1 milyon 405 bin 307 kiþi 145 barajýný aþmýþtý. Barajý geçen aday sayýsýnýn düþmesinde bu yýl sýnavda yöneltilen sorularýn zorluðu ve daha az adayýn sýnava girmesi etkili olduðu söyleniyor akademik yýlý için kontenjanlarýn yüzde 15 oranýnda arttýrýlmasý ve sýnava giren aday sayýsýnýn geçen yýla göre azalmasýna karþýn barajý geçen adaylarýn yarýsý açýkta kalacak. Devlet, vakýf ve KKTC deki üniversitelerin 621 bin 749 kontenjaný var. 21 bin 779 aday ise özel yetenek sýnavý ile öðrenci olacak. Buna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylardan 586 bin 272 aday açýkta kalacak. Eðitim sistemi bozuk ÖSS Dil Ýngilizce 1 incisi, Sözel-1 ve EA-1 Türkiye ikincisi Berkay Dertsiz Cumhuriyet Gazetesi ne verdiði demeçte eðitim sistemini eleþtirerek, Eðitim sistemimiz bozuk ve ezbere dayanýyor. Ýnsanlarý eðitimden uzaklaþtýrýyor. Düþünmeye deðil, bilgi edinmeye yönelik bir sistem. Kendi kararlarýmýzý kendimiz vermiyoruz. Bizimle ilgili verilen kararlar arasýndan tercih yapýyoruz dedi. Sendika.Org

3 Çocukluk yýllarýnda bizlere bir varmýþ bir yokmuþ diye baþlayan içinde bol eþkýyalar olan masallar anlatýrdý. O zamanlar görsel cihazlar yoktu. Dinlerdik. Aðalara karþý çýkan yapýlan haksýzlýklara isyan eden eþkýya masallarý. Ve o eþkýyalar gözümüzde birer kahramandýlar. TRT radyosundan Ýnce Memed'i dinlemiþtik. Onlara özenmiþ büyüyünce bizlerde birer eþkýya olacak hakkýmýzý savunacak zalime karþý koyacaktýk. Zamanla büyüdük. Eþkýyanýn elin de silahý köy basan yol kesen insan öldüren birer kanun kaçaklar olduklarýný öðrendik. Zaman deðiþti. Eþkýyalar deðiþmedi. Silahlý eþkýyalar gitti yerine daha modern kibar eþkýyalar türedi. Halký soyan, sömüren kibar, kravatlý eþkýyalar. Zaman geldi ödüllendirip onlarý T.B.M.M. Ýne milletin vekilleri olarak gönderdik. Ama onlarýn gözleri doymadý. Kasalarýný, cüzdanlarýný doldurmaya devam ettiler. Onlardan hesap soramadýk. Yargýlayamadýk. Çünkü sýrtlarýný dayadýklarý '' Dokunulmazlýk'' zýrhlarý vardý. Var olmaya da devam ediyor. Hiç bir merci-iye, kimseye hesap vermek zorunda deðiller. Çünkü Milletin vekilleridirler. Yaptýklarý her þey onlarýn yanýna kar olarak kalýr. Mecliste rafa kaldýrýlmýþ binlerce dosya beklemektedir. Seçim meydanlarýnda bol keseden atýp Dokunulmazlýklarý kaldýracaðý vadinde bulunanlar, millet vekillerinin de yargýlanabileceðini söyleyen bir Baþbakan kendi dosyalarý da olunca verdiði sözü unutuverdi. Ýnsan ister istemez soruyor! Eþkýya kim? Elinde silahla insan öldürüp, yol kesip soygun yapýp daðlarý mesken tutanlar mý? Yoksa dokunulmazlýk zýrhý altýnda cirit atýp kendi çýkarlarý için yasalar çýkartanlar mý, Týrlarýyla her türlü kaçakçýlýðý yapanlar mý? Fakir fukaranýn evlatlarý daðlarda kurþun yerken bunlarýn evlatlarý ya bir ay bedelli askerlik yaparlar ya da çürük raporu alýp hiç yapmazlar. Evet... Eþkýya kim? Ya da birinden farklarý ne? Yazýmý Mahmut Esat Bozkurt'un MUSTAFA SÜMEN bir yazýsý ile noktalýyorum. Kravatlý eþkýyalar Çocuktum. Babamla çiftliðe giderdik. Bindiðimiz faytonun önünde, ardýnda bir iki silah bulunurdu. Faytonu süren bile silahlýydý. Babama sorardým, dedim ki; -Bu adamlar neden silahlýdýr? Ne yaparlar? Bizi muhafaza ediyorlar. -Kime karþý? Eþkýyaya. -Eþkýya ne yapar? Ýnsanlarý daða kaldýrýr! Soyarlar! Paralarýný alýr! -Baþka? Ýnsan öldürürler mi? Hayýr! Para verilirse öldürmezler. -Bu eþkýyalar kimlerdir? Babam anlatýrdý: Çakýrcalý, Gökdeli, Kamalý... Daha sürü isimler! Gene þura da bura da iþitirdim, duyardým. Derlerdi ki: Çakýrcalý para almýþ. Köprü yaptýrmýþ. Fukara kýzlarý evlendirmiþ. Çeþmelere su akýtmýþ. Þimdi. Yüzüm avuçlarýmýn içinde düþünüyorum. Yüzümü avuçlarýmýn içinden çýkartamýyorum. o kadar utanýyorum. Bu gün. Beþ yüz bin Türk üreticiyi soyanlar var. Beþ yüz bin Türk üreticiyi soyan kravatlý eþkýya var. Bunlarýn enine boyuna, ellerini sallaya sallaya yemiþ çarþýsýnda, çarþýpazarda dolaþtýklarýný, hürmet itibar gördüklerini düþündükçe... Bunlarýn hala söz sahibi olduklarýný görüp duydukça.. Utanýyorum (...) Bunlarýn Eþkýyadan farký nedir? Baþlarýnýn melonlu, boyunlarýnýn kravatlý olmasý mýdýr? Evet, Harmandalý Mehmet kasketli idi. Lakin Harmandalý iki üç kiþi soydu. Yaptýklarýnýn cezasýný daraðacýnda çekti. Fakat kravatlý eþkýya... Bütün bir ömür beþ yüz bin üreticiyi haraca baðlayan, üç beþ kravatlý eþkýya ne olacak? Ýkram, izzet mi görecek? ( Anadolu Gazetesi, 9 Ekim 1933 ) Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir'de dün gece etkili olan saðanak yaðýþ ve beraberinde gelen sel, maddi zarara yol açtý. Karayollarýndaki elektrik direkleri devrilirken, bazý yollarda çökmeler meydana geldi. Dün gece saatlerinde baþlayan ve yaklaþýk 2 saat süren saðanak yaðýþ, merkez ilçeye baðlý Nar beldesinde sele neden oldu. Nar beldesindeki Adnan Menderes Bulvarý'nýn asfaltýnda yer yer çökmeler meydana gelirken, Sulucakarahöuük / KIRIKKALE Kýrýkkale'de maaþlarýný alamadýklarý gerekçesiyle önceki gün açlýk grevine baþlayan belediye iþçileri, Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay'ýn tüm maaþ alacaklarýnýn ödeneceði müjdesi üzerine eylemlerini sona erdirdi. Kýrýkkale Belediyesi'nde yaklaþýk 6 aydýr maaþ alamadýklarý gerekçesiyle önceki gün Hüseyin Kahya Parký yanýna kurduklarý çadýrda açlýk grevine baþlayan iþçiler, yeðeninin düðününe katýlmak üzere memleketi Kýrýkkale'ye gelen Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay'ýn maaþlarýn ödenmesi için verdiði talimatla grevi sona erdirdi. Kýrýkkale'ye gelerek hem yeni Kýrýkkale Valisi Hakan Yusuf Güner'e baþarýlar dileyen hem de yeðeninin düðününde nikah þahidi olan Bakan Atalay'ýn iþçilerin maaþ sorununun çözülmesi için gerekli talimatlarý verdiði öðrenildi. Ýþçiler, bu sevindirici haberin ardýndan eþleri ve çocuklarýyla birlikte grev çadýrý önünde basýn açýklamasý yaparak, sorunlarýný çözen yetkililere teþekkür ettiler. Hizmet-Ýþ Sendikasý Kýrýkkale Þube Baþkaný Adem Cevizoðlu, "Deðerli arkadaþlar bugün burada sizlerin fazla vaktini almayacaðým. Ama nihayetinde bir haftaya yakýndýr açmýþ olduðumuz çadýrý, bugün aldýðýmýz sevinçli bir haber sonrasýnda kaldýrmanýn müjdesini sizlere vermek istiyorum. Belediye yönetimi ile gerekli yol boyundaki elektrik ve telefon direkleri yýkýldý. Sel nedeniyle ayrýca 2 kilometre uzunluðundaki kanalizasyon hattý ve içme suyu þebekesi kullanýlamaz hale geldi. Meydana gelen hasar nedeniyle beldeye içme suyu verilemiyor. Nar Belediye Baþkaný Ali Erdoðmuþ, etkili olan saðanak yaðýþ ve beraberindeki sel felaketi nedeniyle Gülþehir yolu Çat-Nar Kavþaðý'nýn bulunduðu Adnan Menderes Bulvarý'nda büyük çapta maddi hasar meydana geldiðini kaydetti. Erdoðmuþ, Bu bulvardan Nevþehir'den gelen kanalizasyon hattý geçmekte. Bu hattýn 2 kilometrelik bölümü tamamen deforme oldu. Enerji ve telefon nakil hattýnda ciddi bir hasar var ve bunun yanýnda içme suyu þebekemiz kullanýlamaz hale geldi. Bu zararlarla ilgili gerekli çalýþmalarý baþlattýk. Konuyla ilgili gerekli makamlara baþvurumuzu yaptýk. Kýsa sürede bu felaketin yaralarýný saracaðýz dedi. Kent Haber görüþmeler sonrasýnda en geç salý gününe kadar maaþlarýmýzý alacaðýmýzýn müjdesi verildi. Bugüne kadar bizlere destek veren herkese, tüm Kýrýkkale kamuoyuna teþekkür ediyorum" dedi. Kent Haber GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA Sonbahar F tipi cezaevlerindeki direniþi kýrmak amacýyla 19 Aralýk 2000'de baþlatýlan ve insanlýðýmýzdan utandýran bir rezillikle Hayata Dönüþ olarak adlandýrýlan katliamýn yýldönümünde sabýrsýzlýk zamanýnýn güzel çocuklarýna adanmýþ bir film. Ýzleyicilerinde oluþturduðu olumlu duygusal havanýn ve yönetmeninin duyarlýlýðýna saygý duymakla birlikte film üzerinden bu tür tartýþmalarý yapmanýn içereceði sakýncalarý-haksýzlýklarý da göze alarak film hakkýnda söylenecek bir iki þeyin 12 Eylül cenderesinden geçmiþ kuþaklar için kýymetli olacaðýný düþünüyorum.. Film, Türk sinemasýnda daha önce kullanýlan babaevine dönüþ yerine anneevine dönüþün öyküsüdür. Otoriteyi temsil eden baba figürü, freudiyen baba-oðul çatýþmasý Türk sinemasýnda oðlun aczi olarak kullanýlmýþtýr. Burada seçilen anneevi bu aczi minimalize etse de yine de sonuç sýðýnma ve acz halidir. Bu ülkede artýk hesaplaþmalar sýðýnma ve film sonlarýnda öldürülen devrimci baþrol oyuncularý üzerinden olmamalýdýr. Yanlýþlar üzerine konuþulmasý gerekir ama bunun bitmeyen bir süreç ve kötürümleþtirici bir günah çýkarma haline dönüþtürmek siyasi bir tavýr deðildir. Solun entelektüel donanýmýnýn saðladýðý aþýrý iç muhasebe, aþýrý özeleþtiri tavrý 12 Eylül'den sonra solu aciz, iktidarsýz kýlan en önemli unsurlardan biridir ve kýrýlmalýdýr. Filmde konu edilen Hayata Dönüþ operasyonu Türkiye'deki cezaevlerinde devrimci tutsaklarýn F tipine geçiþi engellemek amacýyla 20 Ekim de baþlattýklarý açlýk grevini 19 Kasým da ölüm orucuna dönüþtürmeleri üzerine 19 Aralýk 2000 tarihinde 20 cezaevinde eþzamanlý güvenlik görevlisiyle gerçekleþen ve 30 devrimci tutsaðýn katledilmesiyle sonuçlanan operasyonun adýdýr. Operasyonda ölümlerin çoðu yanýcý madde ve gaz bombasý atýlmasý sonucu gerçekleþmiþtir. Sadece katletmekle kalmayýp operasyonun ardýndan 154 tutsak hakkýnda faili belli olmayacak þekilde adam öldürmek, isyan ve intihara azmettirmek suçlarýndan ömür boyu hapis istemi dava açýlýrken, operasyon sýrasýnda Cezaevi Genel Müdürü olan Ali Suat Ertosun'a 2004 yýlýnda Devlet Üstün Hizmet Madalyasý verilmiþtir. Ali Fuat Ertosun'un çocukluk anýlarýnýn Kenan Evren'in anýlarý ile benzerliði kuvvetle muhtemeldir. Kenan Evren Milliyet yayýnlarýndan çýkan anýlarý kitabýnda, çocukluk yýllarýndaki anýlarýný anlatýyor... Ýlkokul çaðýnda en çok zevk aldýðým þeyler arasýnda sapanla kuþ vurmak gelirdi. Tatil günleri birkaç arkadaþ ellerimizde lastik sapanlarla mahalleler arasýnda dolaþýr, ekseriya serçe vurur, eve getirirdim. Yine günlerden bir gün kuþ vurmak için dolaþtýk, dolaþtýk fakat hiç serçe vuramadým. Eve boþ dönmememk için, yakýnýmdaki bir kumruya niþan aldým, sapaný çektim ve kumruyu vurdum. Kuþ yere düþtü, yanýna gittim ve elime aldým. O an içime bir acýma hissi geldi, vurduðuma piþman oldum. Ölmek üzere olan kumruyu elimle okþadým, baþýndan öptüm ve baþýný koparmadan orada býraktým. Bu olaydan sonra de bir daha kuþ avlamadým. 12 Eylül 1980 günü yaptýðý radyotelevizyon konuþmasýnda ortaya koyduðu tabloda öne çýkardýðý þiddetin dramatizasyonudur. Kendi diktatörlüðünde üretilen sistematik þiddetin istatistikleri. 650 bin gözaltý ve istisnasýz hepsinin iþkenceden geçirilmesi, 1 milyon 680 bin kiþinin fiþlenmesi, 388 bin kiþiye pasaport yasaðý, 210 bin dava, 7 bin ölüm cezasý istemi, 50 infaz, 300 kuþkulu ölüm, 171 iþkenceden ölüm, 299 cezaevi ölümü, kaçarken vurulan 16 kiþi, yurttaþlýktan atýlan 14 bin kiþi. Ve sonrasý...sessiz kalabalýklarýn yanýnda 12 Eylül öncesi toplumu siyasi olarak yönlendiren entelektüellerin safýný ve zeminini kaybetmesi ve yeni liberal sisteme yuvalanmasý, tüketim kalýplarýyla kendini var eden sonradan görme zenginlerin yeni seçkin olarak tanýnmasý, sosyal devletin adým adým tasviyesi yanýnda, emekci hareketlerin tarih dýþý ilan edilmesi tüm bunlara direnenlerin hayata dönüþ ve benzer operasyonlarla katledilmesi. Kimlerdi bu hükmü yýkacak olanlar. 12 Eylül de çocuklarýnýn geleceði için sokaklarda dolu dizgin yürüyen bireylerin çiçekleriydi...özgürlük 12 eylül de yoldaþlara ne kadar yakýnsa, þimdiki gençlere, çiceklere siyaset o kadar uzaktý, siyasetten kaçan kuþaklar eðitim cenderesinde benzeþtirildi ve soru sormayý deðil boþluklarý karalamayý öðrendiler. Karaladýklarý her bir boþluðun, analarýnýnbabalarýnýn baþ kaldýrýþlarý ve geçmiþi olduðundan habersizdiler... Türküler 12 Eylül sonrasý dünyaya gelenlerden. 12 Eylül faþizminin insaný yeniden þekillendirdiði bu topraklarda çocukluðu geçti. Þu an 21 yaþýnda. Faþizmin boþluklarý karalamayý öðretemediði gençlerden. Aþaðýda ki yazý Sonbahar filmini izledikten sonra bana gönderdiði yazýdýr... sevgili dayým,bu sonbahar'dan hemen çýkýnca yazdýðým bir yazý, paylaþayým dedim. öperim çok. türküler. "hey gidi karadeniz doli da taþamadi etmiyelum sevdaluk edenler yaþamadi diyerek açýlýr sahne. iç yakan notalarla.. basit, yalýn.. sonra güzelim doðu karadeniz'in daðlarýna, ormanlarýna çýkarýr adamý. nefesi kesilir insanýn, sahiden oralara týrmanmýþta bir anda yeþil bir denizi ayaklarýnýn altýna almýþ gibi. derin bir nefes alýnca ciðerlerine dolar o nemli, yaðmur kokulu, tertemiz karadeniz havasý. tadýna bakmýþ olanlar bilirler o oksijen tadýnýn, kokusunun sindiði havayý. o hafif baþ dönmesini bilirler. yeþilden sarýya döner tablo, dönerken þakýr þakýr yaðmur yaðar, hani þu hiç neden yokken yaðan yaðmurlardan. her gün yaðdýðýný bilsen de baþladýðýnda seni gafil avlayanlardan. öyle çiselemeden, düþünmeden birden boþalýveren yaðmur. yazýn ortasýndan sonbaharý getiren bereket, sesiyle tahtalarýný döver eski evin, pencerine çarpar damla damla. yerleri çamur eder ama affedilmek için de mis gibi bir koku yayar etrafa, beyaz perdeden yayýlýp burnuna gelebilecek kadar. sonra bir sis çöker, daðlarý bulutlarýn arasýna çýkartmýþlar gibi olur. yaðmur hafiften kara çevirirken, beklenmedik bir þekilde yayla çýkar ortaya sonraki sahnede. yazý baþka, kýþý baþka güzel. tam bir kaçýþ, tam bir sýðýnýþ anlatýr. karlar altýndaki yayla kendini yorulmadan beyazlarýn içinde kaybetmeni saðlar. yardým ve yataklýk eder sana. ve en sonunda karadenize döner yüzler. ama karadeniz de dönmüþtür yüzünü sana. dolup da taþamayan, böyle hýrçýn, böyle isyankar, böyle hüzünlü bir deniz yoktur. insaný yutar, boðar, sürükler ve kaybeder. meydan okursun bir iskelenin ucundan, ama daha da daha da büyür dalgalar, tokat gibi çarpar o iskeleye. hisleri vardýr iþte bu denizin, kimseye aldýrmaz gibi görünür ama aslýnda anlatsan anlar karadeniz. En sonunda bir aðýt kulaklarý, sahneyi, salonu, içini, dýþýný, hatta karadenizi bile doldurur. öyle içli biter. biter de.. tulumun sesi içine saplý kalmýþtýr." Kenan Evren çocukluðunda vurduðu kumruya gösterdiði þevkatin öcünü, bu topraklarda binlerce devrimciyi iþkence tezgahlarýndan geçirerek, insan kafasý kopararak almýþtýr. Son beyanatý beni yargýlayamazsýnýz intihar ederim olmuþtur. Kenan Evren yargýlanacak... Kenan Evren le özdeþleþen zihniyetle, kendisi ile ve devamcýlarýyla hesaplaþýlacak Kenan Evren'i bu ülkenin devrimcileri yargýlayacak Gerekirse kemiklerini mahkemeye çýkartarak... Bize kanlý bir uykunun, bir kardeþlik sabahý baþlatacaðý müjdelenmedi. Cinayetten dönen kardeþiniz, gölgesini gizlediði duvarlarýn ötesini görür. Ellerini yýkar ve sizi dünyada bir söz olarak býrakýr Sendika Org.

5 Kemal Özer i (ve þiirini) elli yýldýr tanýyorum. Artýk yeni bir þiirini okuyamayacaðýmýn acýsý mý içimi sýzlatan, bir dostu yitirmenin acýsý mý, bilemiyorum... Ben 1958 de Ýstanbul Kýz Lisesi öðrencisiyken, sonradan ilk eþi ve kýzý Simge nin annesi olacak kýz arkadaþý Günseli nin kýz kardeþi sýnýf arkadaþýmdý. Þiirlerini ilk kez ondan alýp okudum. Sonra 1959 da Gül Yordamý geldi. Bir arkadaþým armaðan etti. O yýllardaki þiirinde gerçeðin üstünde hafif bir pus oluþturmanýn tadýný almýþtým o þiirlerde. Suluboya Ýstanbul silueti gibi kimi çizgilerin hafifçe silindiði bir anlatý þiiri: her biri bir baþka günle karþý duvarda gözlerine kadar yorgun adamlar gözleri ne kadar yorgun adamlar Kemal Özer yazdýðý þiirin hesabýný önce kendine veren bir ozandýr. Sonra günü geldiðinde o hesap veriþi okuruyla paylaþýr: 24 Mart 1963/ Bu sabah þöyle düþündüm: Eskiden þiir yazarken biçim yenilikleri, bir kullanýlan yeniliði, özelliði bir daha kullanmama isteði ön sýradaydý. Þimdi, bir süredir, anlamý bulmak, onun mýsralarý birleþtiren kuruculuðunu saðlamak için savaþýyorum. Daha doðrusu mýsradaki sözdizimi, sesler ilgilendirirdi eskiden. Þimdiyse sözdizimi bakýmýndan, ses bakýmýndan yeni, deðiþik, güzel gelen bir mýsrayý (anlamý çizilmemiþ býrakýrsa) alamýyorum þiire. Ýkisi de tam anlamýyla savaþ idi. Þiir sözcüklere karþý, dilin kendisine ya da olanaksýzlýðýna karþý giriþilmiþ bir savaþtýr denmesini seviyor, benimsiyorum. Dilin olanaksýzlýðý yeni anlamlar gerçekleþtirmek isteyenlerin karþýlaþtýðý bir þey bence. Anlam; kovalanan, yakalamak için ardýna düþülen þey; aradaki dil engeli yüzünden eksik kalýyor, deðiþiyor, bir türlü üzerimizde iz býraktýðý haliyle yakalanýp þiire baðlanamýyor. Son þiirimin (Tutsak Kan) özüne uygun bir sözle yeni anlamlar bulmak için savaþmak diyeceðim. Tanýþmamýz daha sonra. Tarihi bende kayýtlý deðil ama Kemal in günlüklerinde mutlaka vardýr. Ben onun konuþmalarýndaki alttan alta sezilen incecik alaycýlýktan hiç rahatsýz olmuyorum. Bunun bir savunma mekanizmasý olduðunu kendimden biliyorum. Adnan Özyalçýner in öykülerini beðendiðimi öðrenince Doðan (Hýzlan) beni tanýþtýrýyor Adnan la. Bu, Kemal in de öteki a dergisi yazarlarý gibi sürekli gündemimde oluþu demek. Çünkü onlar birbirlerinin ilk yazýn arkadaþlarý. Kemal bunu yetmiþ yaþýný özetlerken dile getirecektir: Ýlkgençlikle birlikte, spor da sanatsal karalamalar da geniþliyor. Atletizm meraký, mahalle aralarýndan Ýstanbul Erkek Lisesi nin bahçesine, oradan Dolmabahçe Stadý ndaki Ýstanbul Birincilikleri ne ve alýnan ilk madalyaya. Sanatsal karalamalar, ilk yayýnlanan þiire: Harika dergisi 1951; ilk kazanýlan ödüle: Öykü ikinciliði lise öðrencileri arasýnda; ilk kalem arkadaþlýðýna: Adnan Özyalçýner 1953 (...)Yakalanan þanslar, eðitiminden geçilen öðretmenler zincirinin Hakký Süha Gezgin-Rýfký Melül Meriç-Edip Ayel-Hakký Anlý dan Salim Rýza Kýrkpýnar a ulaþmasý ve Adnan Özyalçýner le baþlayan kalem arkadaþlýðý çevresinin Ergin Günçe-Konur Ertop-Önay Sözer-Cengiz Bektaþ-Ahmet Say ý da içine alarak geniþlemesi.. (70 Yýl Bir Yolculuðu Görünür Kýlan Çizgiler, Edebiyat Yýllýðý Soldan saða:?kemal Özer, Asým Bezirci, Ýlhan Berk, Edip Cansever, Feridun Metin. 2006) Bunca geç kaldýðýma üzgünüm Bu arkadaþlýklar onu ilk yayýncýlýk deneyimine de götürecektir: Üniversite öðrenciliði sýrasýnda, arasýnda bilindiði gibi a dergisi ni çýkaranlardan biri de bendim. Üstelik Adnan Özyalçýner le birlikte, dizgi-basým-daðýtým yükümlülüðünü doðrudan üstlenerek. Yine bilindiði gibi, dergi olarak kalmadýk, kitap yayýný da yaptýk. 60 lý yýllarýn ikinci yarýsýnda yedek subay öðretmenliklerini Anadolu da yapýþlarýna eklenen Türkiye nin deðiþen durumu hem Adnan ýn hem Kemal in gündemlerine sanatsal kaygýyý azaltmadan anlaþýlýr ve net olmayý getirecektir. Bunca geç kaldýðýma üzgünüm/ bulanýklýktan sýyýrýp yaþamý/ açmakta çalýþkan ellere. Her ikisi de bu yüzden kimi eleþtirmenlerce iyice hýrpalanacak kimi çevrelerce dýþlanacaktýr. Bu durum aralarýndaki dostluðu etkiledi güçlendirdi mi? Bilmiyorum. Bildiðim, bu günlerde tüm eski arkadaþlarýn bir araya gelmek zorunda kaldýklarýdýr: 1956 da a dergisi ni çýkaranlar, 1972 de yeni bir kimlikle Yeni a dergisi nde bir daha bir araya geliyorlar; yükümlülüðü benimsemek istemeyen birkaçýný dýþarýda býrakarak ve öncekinde yer almamýþ birkaç kiþinin daha katýlýmýný saðlayarak. (70 Yýl Bir Yolculuðu Görünür Kýlan Çizgiler, Edebiyat Yýllýðý 2006) Kemal Özer, þiirin sorumluluk olduðu çizgidedir artýk: Olaylarýn ozaný zorladýðý günlerdeyiz. Hýzlý bir geliþim süreci duran hiçbir þeyi baðýþlamýyor, herkesi her yerde harekete çaðýrýyor / Hiçbir nedenle vazgeçemeyeceði bir soru var ozanýn karþýsýnda. Belki bugüne kadar içinden çýkamadýðý sorumluluk, görev gibi karmaþýk görünümlü sorunlar tek ve yalýn bir karþýlýk bekliyor ondan / Dirençli olmaktýr o halde ozanýn görevi. Dinamik olmaktýr. Tökezleyen her þeye direnç getirmektir. Yaþamýn dinamik uçlarýna sahip çýkmak, onlarý bilemektir. Tarihsel sorumluluðu ona bu görevi yüklediði anda, ozan için üçüncü bir olasýlýk yoktur / Þiir geldi sorumluluða dayandý Yeni a Dergisi, sayý: 1, Nisan 1972) Kemal Özer dünya görüþünün þiire yansýmasýnýn doðruluðunu dünya þiirinden yaptýðý çevirilerle de kanýtlama savaþý verecek, tanýklýðýný deneme ve günlükleriyle de sürdürecektir. Savunduðu kendi þiirinden çok bir edebiyat tavrý, bir dünya görüþüdür: 3 Aðustos 1972/ Benim bütün sözcüklerim kuma yazýlý. Ne fýrtýnalar geçip daðýtsa gene toparlayacak bir el düzeltecek çünkü daðýlan kumu, bir baþtan bir baþa düzene sokacak. Benim sözcüklerim tane tane yer alacak her yapýda, yeniden karýlan açýk, anlamlý, derinliðine inildikçe yalýnlaþtýran ne yazdýmsa, ne söyledimse bütün göçebe görünüþüne karþýlýk dizelerimin. Saklamadým onlarý, açtým bir ýrmaðýn, bir denizin, bir çölün, anlamý olan Mihrac Ural Ýpi kopmuþ davranýþlarýn ülkesinde resmi kurum ve kiþiler vatandaþa yargýsýz ifaz yapýyor. Ferhat Tunç'un maruz kaldýðý tecavüzün tanýmý bundan ibarettir. Bu hoyratlýk, günü birlik her birimize yönelik bir tehdittir, on yýllarýn fiildir. bunlara sesiz kalmak azgýnlýklarýnýn nedenidir. Orman kanunlarýyla bizi yönetmek isteyen ormancýl yaratýklara hiç bir koþulda boyun eðmeyeceðiz. Ýnsanlýk adýna öncelikle, özgürlük ve demokrasiye, adalet ve eþitliðe her insan topluluðu gibi halklarýmýzýn da layýk olduðunu ilan edeceðiz. Bu hakkýmýzý bir biçimde ve ülkemizin her bir köþesinde ihlal edenlere karþý sessiz durmayacaðýz. Sustukça sýra bize geliyor, susmayacaðýz. Ferhat Tunç, bir vatandaþ olarak haklý ve duyarlý tepkisini koyarak arkadaþýnýn uðradýðý zulme sesiz kalmamýþtýr. Bunun için maðdur edilmek istenmiþ, halký için yaptýðý sanat çalýþmalarýna açtýklarý davalarla sürekli baský yapanlar, bu kez her þeyin hizmetine. Sakýnmadým, sundum çünkü. Duvarlarý oluþturan çamura karmadým,donup da dursun diye yýllarýn önünde. Kuma kattým onlarý, her ýrmakla, her denizle her çölle durmadan yenilenen (Tanýk Günler 1, ) Artýk Kemal Özer in þiiri bir kavga þiiridir: Yaþama bakýþým, dünyayý kavrayýþým, onu artýk sürekli bir kavga olarak nitelediðimi özetliyor. Þiir de bu kavganýn bilincini vermekle yükümlü olmalý. Ýçinde bulunduðumuz durumun, yaþadýðýmýz olaylarýn, düþlediðimiz geleceðin ne olduðunu, ne olacaðýný sezdirmeli, giderek kavratmalý. Bu yüzden güncel olaný yakýndan izlemeli. Somutlamalý güncel olaný. (Kavganýn Yüreði) Kemal ilk bakýþta serinkanlý bir sevdalý þiirin ozanýdýr. Aklýnýn dizginlerini tuttuðu bir coþkuyu barýndýrýr þiirinde. Bir yer gelir ki, bir yürüyüþün kiþileri gibi, birlikte kavrar ozanla okur çevresini, çünkü o bakýlaný görünür kýlmak için yazmaktadýr. Saklananý açýklamak için: Duyalým istemiyorlar sürgündeki köyleri damlar hâlâ yerle bir, ocaklar yýkýk Ýstemiyorlar kalan külü görmemizi duman hâlâ tütüyor, bütün tarlalar yanýk Dünyanýn bir yerinde eðer Bir adam, iki büklüm, sýðýndýðý duvarýn dibinde, siper ediyor sa kendini kurþunlar uçuþurken Kemal, hem tanýklýk eder buna hem de o canlý siper in yanýnda durmaya çaðýrýr bütün okurlarýný. Siperin arkasýnda bir çocuk vardýr çünkü. Ýþte bu yüzden Kemal Özer in þiiri yerde kalmayacak, bir çocuk Adým Kemal olsun deyip alacak onu, býraktýðý yerden söyleyecek yarým kalaný. Kemal Özer de bunu isterdi zaten. Radikal vatandaþlýk hakkýný kullanmasýna karþý kendini ortaya koymuþtur. Bu, resmi kurumlar indinde açýk ve aleni bir yargýsýz infazdýr; çirkin bir meydan mahkemesidir. Ferhat Tunç ve arkadaþýna yönelen bu tecavüz, hepimize her gün bir yerde yönelmektedir. Buna karþý durmak hepimizin görevidir. Ferhat Tunç'a yapýlan bu saldýrýyý þiddetle kýnýyorum. Kendi vatandaþlýk haklarýmýn bir savunusu olarak Ferhat Tunç'un gösterdiði refleksi destekliyor yanýnda olduðumu belirtiyorum.

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı