ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR"

Transkript

1 UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý HALK TV VE AFRÝKA 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Hükümete kefilim, yüzümüzü güldürecek Erdoðan Baybars BETONA KARÞI ÇELÝK OLMALI Dolgun Dalgýçoðlu GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR Ali Osman ERDOÐAN'I PEYGAMBER ÝLÂN ETTÝ Mehmet Levent BÖYLE GÝDERSE HEP BU HÜKÜMETÝ ÝSTERÝZ Afrika dan Mektup Gaspedilen siyasi irademizi geri almanýn ilk sinyalleri... Bravo Yeni hükümet göreve çok hýzlý baþladý... 5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantýsýnda uzun zamandan beri halkýn yüzünü ilk kez güldüren kararlar alýndý Siber! 1 2 UBP hükümeti tarafýndan Kurtlar Vadisi dizi oyuncusu Necati Þaþmaz'a verilen Fahri Turizm ve Kültür Ataþesi ünvaný iptal edildi... Yurtdýþýna ziyarette bulunacak kamu görevlileri dýþýnda kalan kiþi ve gruplarýn KKTC veya TC pasaportlarý ile seyahat etme zorunluluðu Pazartesi'nden itibaren kaldýrýldý... Toplumsal olaylara müdahalede kullanýlmak 3 üzere ihale ile alýnmasý gündeme gelen TOMA aracýnýn ihalesinin iptali için çalýþma baþlatýlacak... Karakum'daki ZEYKO fabrikasýnýn arazisinin 4 kiralanmasýyla ilgili kararýn iptali için çalýþma baþlatýldý... Ölümlü kaza 5 Tasarruf tedbirleri gereði, bakanlar kamuyu ilgilendirmeyen konularda makam araçlarý yerine özel araçlarýný kullanacak, RHA'larýn kullanýmý sýnýrlý olacak... 6 Her hafta sonu gelir ve giderler saptanýp Maliye Bakanlýðý WEB sayfasýnda þeffaflýk ilkesi gereði halka açýklanacak... Bir motosikletli gencimiz daha kazada hayatýný kaybetti sayfada UBP'li bakanlar dün görevlerini devretmeye gitmedikleri için devir teslim törenleri yapýlamadý. Baþbakan Siber, "Önceki kabinenin tüm üyeleri, baþbakan dahil, görev yerlerine gelmediler... Bu davranýþý halkým adýna kýnýyorum" dedi sayfada

2 ÖLÜMLÜ BÝR MOTOSÝKLET KAZASI DAHA Þener LEVENT Açý LAPTA'DAKÝ KAZADA 32 YAÞINDAKÝ TAHSÝN AKINER HAYATINI KAYBETTÝ Lapta'da dün sabah bir kamyonetle bir motosikletin çarpýþtýðý trafik kazasýnda 32 yaþýndaki Tahsin Akýner adlý motosiklet sürücüsü yaþamýný kaybetti. Polis Basýn Subaylýðý'nýn kazayla ilgili verilen ilk bilgilerine göre, saat 09.45'te Lapta Mareþal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen kazada Ali Kocabaþoðlu yönetimindeki GF 951 plakalý kamyonet araç, saða dönüþe geçtiði sýrada karþýdan gelen Tahsin Akýner'in kullandýðý ES 617 plakalý motosikletin önünü týkadý. Ýki aracýn çarpýþtýðý kazada motosiklet sürücüsü Tahsin Akýner aðýr yaralanarak Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý ancak burada hayatýný yitirdi. Polisin ölümlü kazayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. YARALAMA, CÝDDÝ DARP Gazimaðusa'da önceki gece saat sýralarýnda, O.S (E-29) ve iki 2 erkek þahýs, bir eðlence yerinin avlusunda Donald Dunubarý Baa ve Echus Obrru'la (E-25) tartýþtýktan söz konusu iki kiþiyi darp etti. Bu sýrada O.S elinde bulunan cam bardak ile Echus Obrru'un yüzüne vurarak derin kesikler oluþmasýna sebep oldu. Polis, O.S ve beraberindeki 2 erkek þahsýn arandýðýný açýkladý. HASTANEDE DOKTORU TEHDÝT EDEN ÞAHIS TUTUKLANDI Lefkoþa'da önceki gün saat sýralarýnda Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altýnda bulunan bir bayanýn erkek arkadaþý E.B (E-28), servis içerisinde yüksek sesle baðýrarak rahatsýzlýk çýkardý ve görevli doktora þiddet tehdidinde bulundu. Polis E.B'nin tutuklandýðýný açýkladý. YEÞÝLIRMAK KAPISINDA YANGIN Yeþilýrmak Güney Kýbrýs sýnýrýnda yangýn çýktý. Yangýnýn KKTC topraklarýna yaklaþýk bir kilometrelik bir mesafede olmasý nedeniyle itfaiye ekipleri olay bölgesine gönderildi. BRT'nin haberine göre, Bölgede Bulunan Orman Dairesi Koruma Faydanlanma ve Mekanizasyon Þube Amiri Cemil Karzaoðlu, yangýnýn seyrini takip ettiklerini þu an için Kuzeye sirayeti riski bulunmadýðýný kaydetti. Karzaoðlu, olayla ilgili her türlü tedbirin alýndýðýný belirtti. AP KIBRISLI DANS GRUBU'NU ÖDÜLE LAYIK GÖRDÜ Ýki Kýbrýslý Andria Kyprianou ve Mehmet Emin Eminoglu, iki toplumlu "Barýþ Ýçin Dans" gruplarýyla Avrupa Parlamentosu tarafýndan "Avrupa Yurttaþlarý Ödülü (European Citizens Prize) layýk görüldüler. Avrupa Parlamentosu tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, 42 adaya daha ayný ödül verilecek. "Avrupa Yurttaþlarý Ödülü" 2008 yýlýndan bu yana Avrupa Parlamentosu tarafýndan yurttaþlar arasýndaki anlayýþ ve AB entegrasyonuna katký amacýyla veriliyor Ekim tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek ödül töreniyle kazananlara onur madalyalarý verilecek. HALK TV VE AFRÝKA Baþbakanlýk makamý Siber'e yakýþtý CTP-BG, DP-UG, TDP koalisyon hükümetinin Baþbakaný Sibel Siber görevine baþladý. Siber dün saat 09.00'da baþbakanlýða gitti. Baþbakanlýk bürokratlarý tarafýndan karþýlanan Siber, makamýna çýktýktan kýsa bir süre sonra basýna açýklama yaptý. Siber'e müþavirler Ahmet Muratoðlu, Yener Ersoy ve Handan Aksoy eþlik etti. Baþbakan Sibel Siber konuþmasýnda, baþbakanlýk makamýnda çok onurlu bir göreve baþladýðýný söyledi. Siber "hepimize hayýrlý olsun. Gönül arzu ederdi ki Sayýn Küçük de burada olsun ve bir teslim yaþayalým birlikte. Ama çok önemli bir mazareti çýkmýþtýr diye düþünüyorum. Buradan kendisine saygýlarýmý iletiyorum" dedi. SÝBER: ÇÝÇEK GÖNDERMEYÝN, SAÐLIK VE EÐÝTÝME BAÐIÞ YAPIN Baþbakan Sibel Siber, göreve baþlarken kendisine çiçek göndermek isteyenlerin, çiçeklerin maddi karþýlýðýný saðlýk ve eðitim alanýndaki dernek, vakýf ve kuruluþlara baðýþlamasýný istedi. Makamýndaki görevine dün baþlayan Baþbakan Sibel Siber, ilk yazýlý açýklamasýný yaptý. Siber, halkýn yaþam kalitesine pozitif katký yapmayý arzuladýðýný vurgulayarak, kabinedeki arkadaþlarýyla halktan aldýklarý güçle çalýþmaya baþladýklarýný kaydetti. Akansoy: CTP döneminde bu ülkeye TOMA giremez!.. CTP Genel Sekreteri Asým Akansoy, katýldýðý bir televizyon programýnda Türkiye'de kullanýlan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracý'nýn (TOMA), CTP'nin baþbakanlýðýndaki bir hükümet döneminde Kuzey Kýbrýs'a girmesinin mümkün olmadýðýný savundu. CTP- BG Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Kýbrýs TV'de yayýnlanan Aytuð Türkkan'ýn sunduðu 'Detay' isimli programýna konuk olan Akansoy, "CTP baþbakanlýðýnda kurulmuþ bir hükümetin bu ülkenin insanýna dönük bir þiddet aracýnýn ülkeye giriþine izin vermesini beklemek mümkün deðil" dedi. Akansoy konuyla ilgili þunlarý söyledi: "Ülkede bu denli derin bir ekonomik kriz varken hiç gereði olmayan tamamen sivil eylemlere dönük, þiddete dönük bir aracýn bu ülkeye girmesinin söz konusu olamaz. Elbette Sayýn Baþbakan bunu deðerlendirecek. Ýradenin sulandýrýlmamasý için, halkýmýzýn yaþam standardýnýn yükseltilmesi için elimizden gelen her þeyi yapacaðýz. Ýnsanýmýzý huzursuz eden her türlü araca, olaya da müdahale edeceðiz. Bizim dönemimizde bu aracýn ülkeye girmesi söz konusu olamaz." DAMDELEN: TOMA YERÝNE YANGIN HELÝKOPTERÝ Kýbrýs AB Derneði Baþkaný Mustafa Damdelen, Türkiye'deki Gezi Parký eylemlerinin, demokrasisinin saðlýklý geliþimi için hayati önem taþýdýðýný; þiddete son verilerek eylemcilerin taleplerinin ciddiye alýnmasý gerektiðini belirtti. Damdelen, konuyla ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada, "Demokratik, laik, insan haklarýna ve hukukun üstünlüðüne saygýlý çaðdaþ yaþam anlayýþýna müdahaleler Türkiye halkýný patlama noktasýna getirdi" iddiasýnda bulunarak, eylemlerin oluþan birikimlerin sonucu olduðunu ifade etti. Açýklamasýnda, "AKP'nin Kýbrýs Türk toplumunun siyasi iradesine ve yaþam þekline müdahaleleri de hoþ karþýlanmamaktadýr ve durdurulmalýdýr" ifadelerine yer veren Damdelen, Türkiye'deki iktidar partisi AKP'nin "ekonomik baðýmlýlýðý da kullanarak Kýbrýslý Türklerin siyasi yaþamýna müdahale ettiðini; ekonomik kültürel ve sosyal yapýsýný þekillendirmeye çalýþtýðýný" savundu. Türkiye'deki hükümeti Kýbrýs Türk Toplumu'nun demokrasi kültürünü inceleyip örnek almasý için heyet göndermeye çaðýran Damdelen, KKTC'de 80 bin kiþilik mitinglerde bile ölüm ya da yaralanma olayý meydana gelmediðini belirtti. "Böylesi demokrasi kültürüne sahip bir topluma demokratik tepkilerini bastýrmak için TOMA sipariþi vermek kabul edilemez. Türkiye Gezi Parký eylemlerini TOMA'larla ezmeye çalýþan zihniyet ayni yanlýþ uygulamalarý Kýbrýs'ta da yapmayý planlamaktadýr" görüþünü savunan Damdelen, TOMA yerine yangýn söndürme helikopteri alýnmasý önerisini desteklediklerini ifade etti. Çiziktir di Çiziktirdi 80 metrekare bir apartman dairesi... 3 oda, bir salon... Salon stüdyo... O kadar hepsi... Ýþte bu, günlerdir çakýlýp kaldýðýmýz Halk TV... Bir canlý yayýn araçlarý varmýþ sadece, o da tamirdeymiþ ve paralarý olmadýðý için de tamirini yaptýramýyorlarmýþ... 6 sabit stüdyo kamerasý... 3'ü Ankara'da, 3'ü Ýstanbul'da... Topu topuna 24 kiþiymiþ çalýþanlar orda... Gönüllüleri çok... Apartmanýn kapýsýnda bile gönüllü nöbet tutan kimseler varmýþ... Birileri onlara zarar vermesin diye... Börek, kek vesaire getiriyormuþ komþu kadýnlar kendilerine... Bizim 'Afrika'ya ne kadar benziyor deðil mi? Bunlarý öðrenince bizim burada yaþadýklarýmýz canlandý gözümüzde... Sýnýrlý maddi olanaklar... Yetersiz teknik donaným... Dar bir kadro... Siyah-beyaz yirmi sayfa... Dünyanýn dört bir yanýndan gazetemize gelen yabancý muhabirler ve diplomatlar çok þaþtýlar bu halimize... Nasýl olur da bu kýsýtlý olanaklarla sesimizi dünyaya duyurduk diye... Tek taraflý baský yapan küçük baský makinemizi görünce, -Bu gazete burda mý basýlýr, diye sordular hayretle... Alman ZDF televizyon ekibi kamerasýný baský makinesinin içine kadar soktu. Gazete basýlýrken çekim yaptý... Onlarýn gazetemize geliþi tam bir maceraydý zaten... Röportajlar ve söyleþiler yapmak için gelmiþlerdi yurdumuza... Enformasyon Dairesi'nden bir memur mihmandarlýk yapýyordu onlara... Gazetemize gelip bizimle de söyleþi yapmak istemiþler, ancak yönetim izin vermemiþti kendilerine... Saray Otel'de kalýyorlardý... Bir akþam geç saatlerde otelden kaçarak, yönetimden habersiz geldiler gazeteye... Bol bol çekim yaptýlar... Bizimle konuþtular... Ertesi gün Ercan'dan ayrýlýrken dikildi bizim zehir hafiyeler karþýlarýna... -Dün gece ne yaptýðýnýzý, nereye gittiðinizi biliyoruz, dediler... Çektikleri filme el koymadýlar, ancak acýsýný baþka türlü çýkardýlar... -Bir daha buraya gelmenize izin vermeyeceðiz, dediler onlara... ZDF televizyonu bu filmi Almanya'da yayýnladý... "Kuzey Kýbrýs'ta faþizm" baþlýðý altýnda... Halk TV gibi bizi de ayakta tutan halk oldu. Bize de börekler, köfteler, zeytinli ve hellimliler getirdiler... Gazetemizde ne varsa hacizciler tarafýndan alýnýp götürüldüðü zaman, hiç tanýmadýðýmýz dostlar yardýma koþtular... Kimisi bilgisayarýný yükleyip getirdi evden... Kimisi masa, kimisi sandalye getirdi... Hiçbir zaman asla unutamayacaðýmýz maddi yardýmlar yapanlar da oldu... Böyle yaþattýlar iþte bu gazeteyi... Kapanmasýna izin vermediler... Rejim sahiplerine karþý bizimle omuz omuza iþte böyle direndiler... Asker tarafýndan tehdit edildiði için tüccarýn bize kaðýt satmaktan vazgeçtiði günlerde bir okurumuzun telefonda bana söylediklerini hiç unutamam... -Üzülme, dedi, sen kese kaðýdýna bassan da bu gazeteyi alacaðýz biz... Halk TV Türkiye'de efsaneleþti... Herþeyin zenginlikle ve para ile olmadýðýný da kanýtladý... Söylenmeyeni söyledi çünkü... Gösterilmeyeni gösterdi... Gizlenmek istenenleri herkesin gözüne serdi... Memleket, tarihinde görülmemiþ olaylarla çalkalanýrken, bunlar yokmuþ gibi davranan ve magazin programlarý yayýnlayan o zengin televizyonlarýn içyüzünü halka gösterdi... Ve iþte þimdi tüm bunlardan dolayý cezalandýrýlýyor yayýn kurulu tarafýndan... Halký kýþkýrttý diye 11 bin TL para cezasýna çarptýrýldý önce... Sonra da yayýnda sigarayý kapatmamýþ diye 146 bin TL cezaya! 'Avrupa' ve 'Afrika'ya yapýlanlar gibi bunlar da... Arkasýnda koskoca bir halk olanlarý bunlarla susturamayacaklarýný anlayamamýþlar hala...

3 AFRÝKA dan mektup... BÖYLE GÝDERSE HEP BU HÜKÜMETÝ ÝSTERÝZ Kýrk günlük diyerek pek çoklarýnýn burun kývýrdýðý geçici hükümet, daha ilk toplantýsýnda herkesi þaþýrtmayý baþardý ve sanýrýz toplumumuzun ezici çoðunluðundan tam not aldý. Bu hükümet eðer bu hýzda gider ve telkinlerle gelebilecek olan baskýlar karþýsýnda geri adým atmazsa çok þey yapabilir daha... Hatta böyle giderse seçim meçimden de vazgeçer ve hep bu hükümetin kalmasýný isteyebiliriz! Uzun zamandan beri halkýn yüzünü güldürecek böyle kararlar alýnmadý. Halktan yana kararlara çok susadýk herhalde... Millet dün UBP'nin aðýrlýðýndan kurtulduðunu daha iyi hissetti... Sýrtýndaki yükler hafiflemeye baþladý ilk günden... Sibel Haným ilk sýnavýnda çok baþarýlý oldu... Onu da, kabinesini de kutlarýz... Bu yolda ilerlesinler... Desteðimiz tam olur... Dýþiþleri Bakanlýðý'na getirilen Kutlay Erk de çok iddialý konuþtu... "Bu bakanlýða ilk kez devrimci sosyalist bakan geliyor" dedi... O halde ondan bir devrim beklemek hakkýmýz... Dýþiþleri Bakanlýðý'mýzýn gerçekten bir devrime ihtiyacý var... Bu bakanlýk sanki bizim bakanlýðýmýz deðilmiþ gibi kullanýldý bugüne kadar... Türkiye'nin bakanlýðý gibi... Ankara ne istediyse, hep o yapýldý... Hatta bazý bildiriler doðrudan Ankara'nýn aðzýndan çýkmýþ gibi... Herþeyden önce bir barýþ diline ihtiyacýmýz var burada... Rum tarafýna yalnýz tepki gösteren bir bakanlýk deðil, yapýcý eleþtirilerde ve önerilerde bulunan bir bakanlýk... Ama madem ki bu kaleyi geri aldýk ve madem ki devrimci sosyalist bir bakanýmýz var artýk, ondan böyle bir devrimi beklemek hakkýmýz deðil mi? Geçici kabine ne kadar çalýþkan olduðunu da ispat etti bize ilk günden... 5 saat çalýþtý... Dar zamana çok þeyler sýkýþtýrmak istiyorlar anlaþýlan... Kimbilir... Belki seçimden sonra yine Sibel Siber olur baþbakan... Bu da bizim CTP'ye küçük bir notumuz olsun... Siber Haným, partisinin yönetimde iken beþ yýl boyunca yapamadýðý þeyleri kýrk günde yapacak gibi görünüyor... Dün alýnan kararlar Ankara'ya da iyi bir mesaj olur sanýrýz... Kamu görevlisi olmayan vatandaþlarýn yurtdýþýna çýkýþlarýnda KKTC veya TC pasaportu kullanýmýnýn zorunlu olmaktan çýkarýlmasý çok ileri bir adým... Ne demek bu? Artýk Kýbrýs Cumhuriyeti kimliði ve pasaportu da geçerli sayýlacak demek... TOMA ve ZEYKO ihalelerinin iptali için çalýþma baþlatýlmasý da yüreklere su serpti... Yeni hükümet, UBP'nin yaptýðý hasarý da önlemek için ilk adýmlarý attý demek... Bakýn... Yeni Eðitim Bakaný Asým Ýdris hiç vakit kaybetmemiþ... Ýlk günden diyalog içine girmiþ öðretmen sendikalarýyla... Sönen umutlarý yeþertmeye baþlayan kabineye merhaba! Ýdris ilk günden kollarý sývadý ve sendikalarla görüþtü Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Asým Ýdris, ülke eðitimi adýna yapýlacak çalýþmalarda sendikalarla iþbirliði yapmak ve sendikalarla bakanlýk arasýnda köprü kurarak iliþkileri normalleþtirmek istediklerini söyledi. Bakan Asým Ýdris, görevinin ilk gününde önce Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Baþkaný Güven Varoðlu ile ardýndan da Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþbakan Sibel Siber, Zeyko'nun Karakum'daki arazisinin kiralanmasýyla ilgili Bakanlar Kurulu kararýnýn iptali için çalýþma baþlatýldýðýný ve Kurtlar Vadisi dizi oyuncusu Necati Þaþmaz'a verilen Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Fahri Turizm ve Kültür Ateþesi ünvanýnýn iptal edildiðini açýkladý. Geçiþ Hükümeti'nin yaklaþýk 5 saat süren ilk toplantýsýnýn ardýndan açýklama yapan Baþbakan Sibel Siber, yurtdýþýna ziyarette bulunacak kamu görevlileri dýþýnda kalan kiþi ve gruplarýn, bu ziyaretleri esnasýnda KKTC veya TC pasaportlarý ile seyahat etme zorunluluðunu da pazartesinden itibaren kaldýrdýklarýný belirterek, sadece Ercan çýkýþlý seyahat etmelerinin yeterli olacaðýný söyledi. "HALKIM ADINA KINIYORUM" Halkýn heyecan ve ümitle beklediði ilk Bakanlar Kurulu toplantýsýný tamamladýklarýný kaydeden Sibel Siber, "Aldýðýmýz kararlarý açýklamadan önce bugün yaþadýðýmýz bir rahatsýzlýðý dile getirmek istiyorum" dedi.bugün baþbakanlýk ve diðer tüm bakanlýklarda görev devir teslimi olduðunu hatýrlatan Siber, "Maalesef bir önceki kabinenin tüm üyeleri Baþbakan dahil görev yerlerine gelmediler. Topluma örnek olmasý gereken, en üst düzeydeki yöneticilerimizin bu davranýþýný halkým adýna kýnýyorum" ifadelerini kullandý. GELÝR VE GÝDERLER YAYINLANACAK Þeffaflýk ve hesap verilebilirlik ilkesi konusunda halka sözleri olduðunu hatýrlatan Baþbakan Sibel Siber, bunu harfiyen uygulayacaklarýný belirtti. Baþbakan Siber, bugün kasalar kapandýktan sonra hükümetin mali durumunun belirleneceðini, haftanýn ilk iki günü, bütün gelir ve giderler ile maliyenin bütçesinin net ve halkýn anlayacaðý þekilde yayýnlanacaðýný ifade etti. Maliye Bakanlýðý'nýn web sitesinde "Maliye'nin Seyir Defteri" isimli sayfa açýlacaðýný kaydeden Sibel Siber, bu sayfada net ve anlaþýlýr bir þekilde girdi ve çýktýlarýn yer alacaðýný belirtti. Siber, "Biz size söz verdik, halka söz verdik, halkýmýz adýna bu görevdeyiz ve sizin deðerlerinizi ve varlýklarýnýzý yönetme görevini açýklýk ve þeffaflýkla yapacaðýz. Her hafta sonu gelir ve giderler saptanýp yayýnlanacak" dedi.her bakanlýðýn kendi bünyesinde durum tespiti yapmaya baþladýðýný da ifade eden Siber, bunlarýn da halkla paylaþýlacaðýný belirtti. Baþkaný Tahir Gökçebel ile görüþtü. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, sendika temsilcilerine görüþmeye katýlmayý kabul ettikleri için teþekkür eden Ýdris, Bakanlýk ile öðretmenler arasýnda bir kavganýn söz konusu olamayacaðýný, atýlacak adýmlara istiþare edilerek karar verileceðini belirtti. Eðitimde bir takým sýkýntýlar yaþandýðýnýn bilincinde olduðunu dile getiren Ýdris, geçmiþ ZEYKO ARAZÝSÝ Halkta hassasiyet yaratan konularýn gündemlerinde bulunduðunu ve bunlardan bir tanesinin de Zeyko Fabrikasý'nýn Karakum'daki arazisi ile ilgili kiralama olduðunu anlatan Baþbakan Siber þöyle devam etti: "Ülkemizde güney göçmenleri eþdeðer maðdurlarý diye bir kesim oluþtu. Neredeyse 40 yýl geçti ve bu insanlarýn 500 milyon kadar birikmiþ puanlarýna arazi yok denirken, eþdeðer kaynaðý olan bir arazi eþdeðer kaynaðýndan çýkarýlýyor ve birisine kiralanýyor. O zaman ara emri alýndý. Anayasa gereði eþdeðer arazisi eþdeðer kaynaðýndan çýkarýlamaz ve kimseye verilemez, kiralanamaz veya satýlamaz. Bu yapýlmaya çalýþýldý neticede ara emri ile geri dönüldü. Hükümetin güvensizlik önergesi almasýndan bir iki gün önceki Bakanlar Kurulu toplantýsýnda bu arazi devlet arazisine çevrilerek, kiralandý. Üstelik ihalesiz habersiz 49 yýllýðýna. Eþdeðer arazisinin eþdeðer kaynaðýndan çýkarýlarak devlet arazisine çevrilmesi örnek teþkil edebilir, bu kabul edilemez. Ýhalesiz kimsenin haberi olmadan devlet kaynaklarý peþkeþ çekilemez. Dolayýsýyla biz þimdi Karakum'daki Zeyko Fabrikasý arazisinin kiralanmasýyla ilgili kararýn iptali için çalýþma baþlattýk." TASARRUF TEDBÝRLERÝ Tasarruf tedbirlerinin önemine de iþaret eden Baþbakan Sibel Siber, bu çerçevede üst kademe ve diðer görevlilerin RHA'larýn kullanýmý; Özel günlerde de gönderilen tebrik kartý, telgraf ve çelenk kullanýmlarýna sýnýrlandýrma getirdiklerini söyledi. Siber, bakanlarýn da göreve geliþ ve gidiþlerde kendi araçlarýný kullanacaklarýný, Bakanlýkla ilgili görevlerde makam araçlarýnýn kullanýmda olacaðýný belirterek, RHA'larýn da mecburi iþlerde kullanýlacaðýný kaydetti. ÞAÞMAZ'IN ATEÞELÝÐÝ Toplumda rahatsýzlýk duyulan baþka bir konunun da 7 Mart 2012'de Bakanlar Kurulu kararý ile Kurtlar Vadisi dizi oyuncusu Necati Þaþmaz'a Fahri Turizm ve Kültür Ateþesi ünvaný verilmesi olduðunu ifade eden Sibel Siber, bu kararý okudu ve iptal edildiðini vurguladý. Kültür ateþesi olmak için bir ülkenin kültürünü tarihini çok iyi bilmek yanýnda, bunlarý temsil edecek kiþinin gittiði yabancý ülkelerde Kýbrýs'la dönemlerde öðretmenlerin imajýnýn zedelendiðini, ancak kendilerinin öðretmenlerin deðerini bilerek ve gerekli saygýyý göstererek hareket edeceklerini anlattý. Ýdris, görevde olacaðý süre içerisinde sendikalarla gerekli bilgi alýþveriþi içinde olacaðýný ekledi. VAROÐLU Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Baþkaný Güven Varoðlu, kabulde yaptýðý konuþmada, daveti için Asým Ýdris'e teþekkür etti. Varoðlu, Asým Ýdris'in kýsa bir süreliðine olsa da sýkýntýlý bir dönemde göreve geldiðini ifade ederek, okullarda yaþanan sýkýntýlarýn yeni dönem öncesinde çözülmesi için iþbirliðine hazýr olduklarýný belirtti. GÖKÇEBEL Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþkaný Tahir Gökçebel de yeni Bakan Asým Ýdris'in ilk olarak kendileriyle görüþmek istemesinden duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Ýdris'in göreve kýsa süreliðine geldiðinin bilincinde olduklarýný ve yapacaklarýnýn sýnýrlý olduðunu bildiklerini ifade eden Ýdris, "Ancak eðitimde durmak söz konusu deðildir" dedi. Gökçebel, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Bakaný Ýdris'in göreve okullarýn açýlýþýnýn hazýrlýk döneminde geldiðine iþaret ederek, "Okullar her yýl ne yazýk ki sorunsuz açýlmýyor. Bu da hükümet edenlerin suçu" diye konuþtu. Bakanlar Kurulu kararlarý Yeni kabine göreve çok hýzlý baþladý özdeþleþmiþ olmasý gerektiðini anlatan Siber, "Oynadýðý ve ülkemizle ilgili olmayan bir filmin çok popüler, aktörün çok baþarýlý olmasý, gerçekten çok beðenilen ve izlenen bir dizinin oyuncusu olmasý ona bir ülkeyle ilgili kültür ateþeliði ünvaný kazandýrmaz. Bu kararý iptal ettik" dedi. KKTC VE TC PASAPORTU ÝLE SEYAHAT ZORUNLULUÐU KALKTI Baþbakan Siber, Bakanlar Kurulu olarak yurtdýþýna ziyarette bulunacak ve veya burs, kurs, seminer, toplantý, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katýlacak kamu görevlileri dýþýnda kalan kiþi ve gruplardan, bu ziyaretleri esnasýnda KKTC veya TC pasaportlarý ile seyahat etme zorunluluðunu kaldýrdýklarýný da açýkladý. Sibel Siber, bunlarýn "Sadece Ercan çýkýþlý seyahat etmelerinin yeterli görüleceði" þekilde bir düzenlemeye gidilmesi yönünde görüþ birliðine vardýklarýný kaydederek, "Konuyla ilgili düzenleme pazartesinden baþlayarak uygulamaya konulacak" ifadesini kullandý. VÝCDANI RAHATLATMA Siber, toplumun hassas olduðunu duyarlýlýk gösterdiði ve rahatsýz olduðu her konunun kendilerini de rahatsýz ettiðini ifade ederek, " Bu kýsa sürede sizi güldüren, içinizi ve vicdanýnýzý rahatlatan kararlar almaya devam edeceðiz. Belki de alýnan bazý kararlarýn iptali ile daha önce bu kararlarý alanlarýn da vicdanýný rahatlatacaðýz" dedi. SORULAR Sorularý da yanýtlayan Baþbakan Sibel Siber, hükümet programýnýn hazýrlanmakta olduðunu, Pazar akþamý tamamlanýp pazartesi günü meclise sunulacaðýný ifade etti. UBP'nin devir teslimlerle ilgili açýklamasýnýn hatýrlatýlmasý üzerine de Baþbakan Siber, demokratik kurallar çerçevesinde oluþturulan bir hükümet olduklarýný her þeyin demokratik kurallar çerçevesinde yapýldýðýný belirtti. Siber, "UBP'nin parti içi yaþadýklarý hesaplaþmalar bizim demokratik sürecimizi etkilemez. Kamusal alanlarýn keyfi kullanýmý bize yakýþmaz. Bundan sonrasý için kötü örnek teþkil eder. Eleþtirimde ýsrarlýyým halkýn yargýsýna býrakýyorum" dedi. Siber, dönüþümlü olarak iki hükümet sözcüsü olacaðýný ve bunlarý daha sonra açýklayacaklarýný söyledi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Rabbin insanlýða gönderdiði bir müjdeymiþ Dünyanýn yeni Hitler'i denilen Erdoðan Allahtan da korkmasa peygamber diyecekmiþ Seçme saçmalar dinlediniz Egemen Baðýþ'tan Ali OSMAN Periyodik GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR... Taksim Meydan Muharebesi diyorum ben Ýstanbul'daki direniþe... Ya þeriat, ya da laiklik ikilemindedir Türkiye... Ya Atatürk'ün bir zamanlar gösterdiði muasýr medeniyet denilen batýya yöneliþe kaplumbaða hýzýyla devam edecek, ya da kendini Suudi Arabistan çöllerinde susuz kalmýþ bir bedevi gibi bulacak... Ne ülkücülük, ne sosyalizm, ne sosyal demokrasi... "Herkesin düþüncesi kendisine" diyerek bir araya gelen kiþiler veya gruplar... Ýþçiler, anneler, öðrenciler, meslek erbabý ve diðerlerinin tek hedefi bir beladan kurtulmak... Aracýlar Tayyip'le ne konuþuyorlar ne görüþüyorlar bilinmez... Kendileri bilir sadece bunu... Bunlarýn dýþarýda söyledikleri kem küm etmekten baþka bir þey deðil... Kýbrýs'a gelip burada misafir olan ve tek kuruþ vergi ödemeden aldýðý yüzbinlerce dolarý iç eden Hülya Avþar'ýn söyledikleri aslýnda yüreklere korku salmaktan öte deðildi... Avrupa Parlamentosu Taksim'de yaþananlar karþýsýnda Tayyip'i ve hükümeti suçladý. Tayyip Erdoðan, kapýsýnda beklediði Avrupa'ya da kýzdý, "Sen kim oluyorsun da benimle ilgili böyle konuþabiliyorsun" dedi... Ya kardeþim sen bu kapýda tek ayak üzerinde beklemiyor musun? O kapýdan içeri gireceksen kurallara uyacaksýn... G8'leri protesto edenlere yapýlan mezalimi örnek gösterme kimseye... Sen diktatör deðilsen eleþtirirsin... Eleþtirebilmen için de yazar, sanatçý, paþa hapisanesine çevirdiðin Türkiye'de yarattýðýn olaylar olmamasý lazým... Polis elinde, yargý elinde, MÝT elinde... Herþeyi kendine baðladý... Tam bir padiþah edasýnda... Sultan Vahdettin'in varsa bir arþiv filmindeki yürüyüþüne bakýn, bir de Tayyip'inkine... Ona benzemeye çalýþýyor gibi... Her padiþahtan birþeyler esinlendi anlaþýlan... Kasýmpaþa kabadayýlýðýný da peþkir gibi omuzuna attý ya, var mý yan bakan? "Yargý üzerine düþeni yapmalý" talimatý verdi kürsüden... Direniþçileri aþaðýlamaktan baþka bir þey yapmadý konuþmasýnda... Tayyip inatçý adam... Hangi padiþah astýðý kestiðiyle ilgili acýma hissine kapýldý... Koltukta oturabilsin diye kardeþlerini boðdurduklarýný yazýyor tarih... Tayyip dediðim gibi inatçý birisi... Yavuz Sultan selim'in Mýsýr'dan alarak Ýstanbul'a getirdiði halifelik makamýna bu kadar yaklaþtýktan sonra vazgeçmesi olasý deðildir. Bunun uðruna Neron'un Romayý yakýp karþýsýnda Lir çaldýðý gibi, bu da Ýstanbul'u yakýp da karþýsýna geçerek ezan okuyabilir... Gençlere þimdi her yönden dolaylý veya dolaysýz baskýlar yaðýyor... Ýkilem ortada... Görüþmeler Tayyip'in haklýlýðýný veya demokratlýðýný göstermez. Sadece bundan sonra yapacaklerini kamufle etme uðraþýdýr. Kalay RECOP TAZYÝK ERDOÐAN: ÝSLAMCI FAÞÝST ZÝHNÝYETÝN SEMBOLÜ Taksim Gezi Parký'nda baþlayýp Ankara baþta olmak üzere Türkiye'nin baþka þehirlerine ve dünyaya yayýlan direniþ sadece Tayyip Erdoðan'a karþýymýþ da, Erdoðan giderse, ya da, yumuþarsa bütün sorunlar çözülecekmiþ gibi gösteriliyor. Gezi Parký iki aðaç meselesi olmadýðý gibi bir þahýs meselesi de deðil. Direniþçilerin pankartlarýnda, graffitilerinde, sloganlarýnda, þarkýlarýnda "Recop Tazyik Erdoðan" yazýyorsa, bu, sadece Tayyip beyi deðil, onunla birlikte Ýslamcý faþist zihniyetin taþýyýcýsý ve uygulayýcýsý olan AKP iktidarýný ve yandaþ medyayý da iþaret ediyor. Gülen Cemaati de hariç deðil 2010'dan bu yana Kýbrýs'ta yaþýyordu! Türkiye'de Denizli 2. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan "Ýnsan kaçakçýlýðý ve fuhuþa teþvik" suçlarýndan 2007 yýlýnda gýyabýnda 9 yýl 2 ay hapse mahkum edilen ve aranan Ali Kösehan'ýn 2010 yýlýndan bu yana KKTC'de saklandýðý ortaya çýktý Abbas ELMAS - TC Emniyet Müdürlüðü tarafýndan KKTC Polis Genel Müdürlüðü ile gerçekleþtirdiði yazýþmalar sonucunda Türkiye'de aranmakta olan Ali Kösehan, dün polis tarafýndan Lefkoþa bölgesinde tespit edilmesinin ardýndan yargý huzuruna çýkarýlarak TC'ye iade iþlemlerinin tamamlanmasý için 30 gün süreyle cezaevine gönderildi. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis memuru Tukay Alper, zanlý Ali Kösedað'ýn 2007 yýlýnda "Ýnsan kaçakçýlýðý ve fuhuþa teþvik" suçlamasý ile Denizli 2. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan 9 yýl 2 ay hapis Lefkoþa'da yabancý uyruklu kiþilerden çalýþma izni çýkartacaðý vaadiyle 2 bin Euro toplayarak, sahte resmi evraklarý çalýþma bakanlýðýnda tedavüle sürdüðü iddia edilen Ramazan Resool isimli kiþi önceki gün polis tarafýndan gözaltýna alýnarak dün yargý huzuruna çýkarýldý Abbas ELMAS - "Sahtekarlýkla para temini, sahte resmi belgeyi tedavüle sürme ve sahtekarlýkla kayýt temini" suçlamalarýyla dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi huzuruna çýkarýlan zanlý Resool hakkýnda soruþturma maksatlý 3 gün tutukluluk emri verildi. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis memuru Hasan Sönmez, 22 Mart 2012 tarihinde Lefkoþa'da yabancý uyruklu bir kadýndan kardeþine ve kuzenine çalýþma izni çýkartacaðý vaadinde bulunarak sahtekarlýkla 2 bin Euro aldýðý yönünde þikayette bulunduðunu ve zanlýnýn Lefkoþa Bölgesinde tespit edilerek gözaltýna alýndýðýný söyledi. Yürütülen soruþturmada ise zanlýnýn Yakýn Doðu Bank ve Muhaceret Dairesi'nden aldýðý resmi belgeleri sahteledikten sonra tedavüle Abbas ELMAS - Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube'de görevli polis memuru Mehmet Sevinç, zanlý Roksen Ezenagok'un 11 Haziran 2012 tarihinde Lefkoþa'da meydana gelen sirkat suçundan methalder olduðunu söyledi. Zanlýnýn 11 Haziran 2013 tarihinde Lefkoþa Mehmet Akif Caddesi'nde faaliyet gösteren Shoes and More isimli iþ yerinden 65 TL deðerindeki üzeri taþlý küpeyi sirkat ettiðini ifade eden polis memuru Sevinç, zanlýnýn dükkan içinde bulunan kameralarýn kayýtlarýndan tespit edildiðini kaydetti. Zanlý hakkýnda baþlatýlan polis soruþturmasýnýn tamamlandýðýný belirten Sevinç, zanlýnýn Ýran uyruklu olduðuna ve KKTC'de öðrenci statüsünde bulunduðuna dikkat çekerek, zanlýnýn davalarýnda hazýr bulunabilmesi için mahkemenin uygun göreceði teminat þartlarýna baðlanmasýný talep etti. Huzurundaki þahadeti ve zanlý avukatýnýn itirazý olmamasýný dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit, zanlýnýn davalarý görüþülünceye kadar yurt cezasýna çarptýrýldýðýný kaydetti. Zanlýnýn 2007 yýlýndan bu yana TC'de aranan þahýs olarak ilan edildiðini ifade eden Alper, Türkiye ile suçlularýn iadesi anlaþmasý uyarýnca zanlýnýn dün Lefkoþa'da tespit edilerek gözaltýna alýndýðýný ve TC'ye iade iþlemlerinin gerçekleþtirilebilmesi için 30 gün süreyle merkezi cezaevinde tutuklu kalmasýný talep etti. Huzurundaki þahadeti deðerlendiren Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit, zanlýnýn Türkiye'ye iade iþlemlerinin gerçekleþtirilmesi için 30 gün süreyle Merkezi Cezaevi'nde tutuklu kalmasýný emretti. Çalýþma izni 2000 Euro! sürdüðünü kaydeden Sönmez, olayla ilgili soruþturmanýn halen devam ettiðini ifade etti. Olayla ilgili bir çok kiþiden ifade alýnmasý gerektiðini ve aranan emarelerin olduðuna iþaret eden polis memuru Hasan Sönmez, yürütülen polis soruþturmasýnýn selameti açýsýndan zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Huzurundaki þahadeti ve zanlýnýn itirazý olmamasýný dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit, zanlýnýn olayla baðlantýlý olabileceðine bulgu yaparak, yürütülen polis soruþturmasýnýn selameti açýsýndan 3 gün süreyle tutuklu kalmasýný emretti. Tutukluluk istemiyle yargý huzuruna çýkarýlan zanlý Ramazan Rasool ise gazetecilere yönelik saldýrgan tavýrlarýyla dikkat çekti. Tutuksuz yargýlanacak dýþýna çýkýþýnýn yasaklanmasý ve seyahat belgelerini polise teslim etmesi þartýyla tutuksuz yargýlanmasýný emretti. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ERDOÐAN'I PEYGAMBER ÝLÂN ETTÝ AP, Türkiye'deki olaylarla ilgili bir karar tasarýsýný oy çokluðuyla kabul etti önceki gün. Gezi Parký olaylarýnda polisin aþýrý güç kullanmasýndan endiþe duyulduðu belirtilen kararda, R.T. Erdoðan'a birleþtirici ve uzlaþmacý tutum takýnmasý tavsiye edildi. Erdoðan kararý öðrenir öðrenmez hop oturdu hop kalktý. "Sen kim oluyorsun da benimle ilgili böyle konuþabiliyorsun..." dedi. "Ben senin bizimle ilgili aldýðýn hiçbir kararý tanýmýyorum" dedi! Sonra Davutoðlu aldý sazý eline... O da ateþ püskürerek dokundu sazýn teline... Ve "Karar elimize ulaþýr ulaþmaz anýnda bunu geri iade edeceðiz" dedi! Kambersiz düðün olmaz... Bu iþlerin kurdu Egemen Baðýþ geri mi kalsýn? O da geldi gazaba... Ve alýp sazý kucaðýna... Yüklendi mýzraba! AP'nin saçmaladýðýný söyledi. Ve "Saçmalamak da bir özgürlüktür" diyerek aklýnca AP ile dalga geçmeye çalýþtý! Aslýnda Baðýþ'ýn kendisi bir saçmalama ustasýdýr. Saçmalama özgürlüðünü dibine kadar kullanýr her fýrsatta. En sevdiði iþlerden biridir saçmalamak. Aklýnca birilerini tiye almaya çalýþýr saçmalýklarýyla. Meselâ Suriye Devlet Baþkaný Esad'ýn annesi bayan Mahluf'a, "Oðlunun ipini sen çek. Belki evlâdýnýn acýsý yüreðini daðlar ama, milyonlarca evlât kazanýrsýn" diyerek, oðlunu öldürmesini tavsiye etmiþti! Bunu gazetelerde okuduðum zaman tüylerim diken diken olmuþ, bunlarý söyleyenin bir insan olamayacaðýný düþünmüþtüm. Bir kýsým AB ülkesinde yaþanan ekonomik krizlerle ilgili olarak da, saçmalama özgürlüðünü sonuna kadar kullanan Baðýþ þöyle seslenmiþti Avrupa'ya: "Ekonomik kriz hakkýnda endiþelenmeyin. Biz geliyoruz. Biz sizi kurtarmak için geliyoruz. Sýký tutunun." (!!!) Ama nemelâzým, kendi yok Allahý peygamberi var, son saçmalýðý bugüne kadarki bütün saçmalýklarýný geride býraktý. Hiç kimsenin, saçmalamakta onun eline su dökemeyeceðine iyice inandým artýk. Türkiye'deki halk ayaklanmasýna karþý Erdoðan'ýn takýndýðý tavrý, dolayýsýyla Erdoðan'ý överken, öylesine ilâhi bir heyecana kapýldý ki, sanýrým o aný ömrü boyunca unutmayacak! Baðýþ'ýn þu sözlerine kulak verirseniz, o ilâhi heyecaný sizin de yaþamanýz iþten bile deðil! Þimdi gözlerinizi kapayýn ve kendinizi Baðýþ'ýn ilâhi heyecanýna býrakýn: "Erdoðan, Rabbimizin bu millete ve insanlýða gönderdiði bir müjdedir." (!!!) Herþey aklýma gelirdi de, R.T. Erdoðan'ýn, tam da dünyanýn yeni Hitler'i diye anýldýðý günlerde kendini peygamber ilân ettireceðini hiç düþünmemiþtim! Peygamber diyemedi Baðýþ. "Allahýn insanlýða gönderdiði müjde" dedi! Hz. Muhammed'in ruhunu incitmekten korkmuþ olabilir! Tabii bir de böyle birþeyden haberi olmayan Allahý kýzdýrmaktan! Hiç aklýnýza gelir miydi dünyanýn yeni Hitler'inin peygamber ilân edileceði? Adam saçmalama özgürlüðünü kullanýyor!

5 5 15 Haziran 2013 Cumartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Hiiiç merak etmeyin Yeni hükümet kazanýlmýþ haklarýnýza asla dokunmayacaktýr. Kimden ne kazanmýþsanýz hepsi sizin! Hükümete kefilim, yüzümüzü güldürecek MÝÞ-MIÞLAR Sunat Atun'un milletvekilliði ile baðdaþmayan iþler yaptýðý iddia edilmiþ - Sakýn inanmayýn, iftiradýr, çamurdur. Hacý adam öyle kanunsuz iþler yapar mý hiç! Maðusa Festivali 15 Temmuz'a kadar sürecekmiþ. -Yok yok, Temmuz sonuna kadar sürsün Esas þenlik Temmuz'un sonunda baþlayacak. Caner Gönyeli askeri tatbikatý gerçeði aratmamýþ. -Heyyyyy! Ne dediðinizin farkýnda mýsýnýz siz? Gerçeðini niye arayalým ki! Nazým Çavuþoðlu yeni hükümetin adýný "Yandaþlarýnýn maaþlarýný yükseltme hükümeti" koymuþ. -Hoþ bir isim oldu doðrusu. Ama partiler de haklý Ýstediler ki biri yerken diðeri bakmasýn, hep birlikte yeme kararý aldýlar. Sendikalar bu seçimlerde emekten, hesap sormaktan, adaletten yana tarafmýþ. - Vah vah vah Vallahi yazýk Sendikalar sandýða gidip oy kullanamayacak demek. Taraf olduklarý kriterleri taþýyan parti yok ki. Uzmanlar, kazandýðýmýz para birimi üzerinden borçlanýlmasýný önermiþ. - Boþ laf Kazansak borçlanýr mýyýz! Bolu'dan 22 imam geliyormuþ. - Lütfen geri gönderin aþçý gelsin daha faydalý olur. Sibel Siber, "Olaylarý kiþiselleþtirmeden hep birlikte mücadele etmek durumundayýz" demiþ. - Yooooo Bu saatten sonra "mücadele edeceðim" demek hakký yok. Ancak "çözeceðim" diyebilir. Guardian'ýn molotof kokteyli atan kiþilerin gösterici deðil de polis olduklarýný iddia etmesi, en azýndan Türk medyasýna hakarettir. Kim olduðunu anlayamadým Yeni bakanlarýmýzdan bir tanesi konuþuyordu. "Bir ay içinde yapacayým edeceyim deyip de kimseyi gandýrmak istemem" dediðini duydum. Derin bir nefes aldým ve "Oh be Tamamdýr bu hükümetcik" dedim kendi kendime. Bütün tedirginliðim, huzursuzluðum daðýldý bir anda. Evet, evet, tamamdýr hükümetçiðimiz. Ben kefilim. Ýnanýn yüzümüzü çok güldürecek bunlar. Çooook ekmek çýkacak bize bu hükümetten! Miþ-Mýþ'larýn sayýsýný artýrsam mý acaba? Annadýnýz ya!.. "Ekmek çýkacak" dediðim, "konu çýkacak" yani. Ve çok çok güleceðiz Ýlk izlenimlerim bunu gösteriyor! Ve ben teþhisi koydum mu, kolay kolay yanýlmam bilirsiniz. Bir ay içinde iþ yapacayým deyip da kimseyi gandýrmak istemezmiþ. Dürüst olmaya çalýþtý ama gaf yaptý! Bardon ama! Bizi ne sandý muhterem bakaným. Çocuk buldu da gandýracak mý sanýyor! Yanýlýyor "Yapacayým" dese da, kimseyi gandýramaz ki. Herkes durumun farkýnda. Sendikacýlarýmýzdan baþka! BÖYLE BÝR ANDI Evet Sendikacýlarýmýz bir bildiri yayýnladý. Hükümetten beklentileri varmýþ. E insaf yahu. Daha ilk günden yüklenmeyin adamlara! Ne bekleyebilirsiniz Ne umabilirsiniz ki bu hükümetten. Komik olmayýn. Ciddi misiniz yani? Bunlara baþarý dilemek bile, adet yerini bulsun diye çýkar aðýzdan. Neyi baþaracaklar ki. Plana, projeye, programa zamanlarý yetmez. Maaþlarý ödesinler yeterlidir... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BETONA KARÞI ÇELÝK OLMALI (Ýstanbul)- Geçen hafta Baf gezisi ile baþladýðým yazýlarýma Gezi Parký yazýlarýmla devam ettim. Ýkisinde de gezi var. Birinde acý da olsa dönmem gereken yerime geziye gittim. Diðerinde ise gezmeye diye gideceðim yere belki de gaz yemeye gittim. Karýþýk bir hafta geçirdik. Atýlan biber gazýnýn dumaný ile sýkýlan basýnçlý suyun karýþmasý Kimisi ilginç kareler yakalamaya gitti. Kimisi gerçekten destek vermeye koþtu Dün akþam yine oradaydým. Bu sefer biraz tedirgindim. Her an meydan patlayabilirdi. AKM önünde dizilmiþ polis ordusu vardý. Onlarýn önünde TOMA'lar. Meydan ilk saatler seyrekti, giderek sýklaþtý. "Çarþý" geldi bir ara. Anneler de geldiler. Sendikalar ufak ufak boy gösterdiler. Zaman geçtikçe ani baskýn yapýlmayacaðý ortaya çýkmýþtý. Nedeni ise CHP'den 20 milletvekili geldi, sabaha kadar kalmayacaðýz dediler. Her neyse Ne validen, ne RTE'den, ne de RTE'nin Avrupa Komisyonu'nun aleyhine verdiði kararý reddetmesini yazacaðým. O gün ilginç bir aným oluþtu ondan bahsedeceðim gibi meydana gittim. Saða sola bakarak merdivenleri týrmandým, Gezi Parký'na girdim. Eylemcilerdeki coþkuda azalma yoktu Bir tur attým. Çadýrlarý gezdim, fotoðraf çektim. Oradaki gençler yorgun gibi gelmediler. Býkkýn hiç deðillerdi. Aksine kenetlenmiþlerdi. Bu hoþuma gitti. Sonra AKM tarafýndan meydana gitmek istedim. Barikat vardý orada. Ne polis geçiyordu oradan ne eylemciler. TOMA'larýn yanýna sokuldum. Birkaç fotoðraf da orada çektim. Polis sormadý, kýzmadý da Orada duran biri dikkatimi çekti Ben yaþlarýnda omuzunda fotoðraf makinesi vardý. Her gece 100 km. öteden geliyormuþ. Bir müddet TOMA'larýn önünde durduk. -Aþaðýya yürüyelim mi dedim, yürüdük. -Yukarýya çýkalým mý dedi, çýktýk. Bir tanýdýkla sözleþmiþtim saat 20.00'ye doðru o geldi. Yaklaþtý. Elini yanýmda durana uzattý "ben ( )," dedi Tanýþtýrayým diye bana baktý Ben yeni tanýþtýðým adama döndüm, adýný sordum. Adýný bilmediðim kiþi kýrk yýllýk arkadaþým gibiydi 22.00'ye doðru ayrýlýrken öpüþtük. Adresler, telefonlar verildi, alýndý Antep'e iþ için sýk gidiyormuþ, oraya çaðýrdý. Ben de Kýbrýs'a çaðýrdým Arkasýndan bakarken düþündüm Topu topu 3-4 saat öncesi tanýdým. Hep tanýyormuþum gibi hissettim. Ve giderken Gezi Parký'na bakýp gençleri düþündüm. Ýçimden, "bu sürede onlar betona karþý çelik gibi olmuþlardýr" dedim. Döndüm meydanda tanýþtýðým arkadaþýmý aradým Gitmiþti. Yazýyý yazarken arayýp yazýdan bahsettim. -Þiire meraklý RTE için Mehmet Akif'in dörtlüðünü gönderiyorum, yazýna ilave et, dedi. Aðýrca davranalým her hayale kanmayalým Cihan yalancý kesilmiþ sakýn aldanmayalým Riya yüz örtüsü olmuþ bu bi haya halka Yok eski alný açýk mertler aranmayalým TELSÝM ÇALIÞANLARI KAN BAÐIÞI YAPTI - Telsim çalýþanlarý, "Dünya Gönüllü Kan Baðýþçýlarý Günü" nedeniyle kan baðýþý yaptý. Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Kan Merkezi'ndeki kan baðýþýna Telsim Genel Müdürü Rasim Karas, Telsim Genel Müdür Yardýmcýsý Fevzi Tanpýnar, bölüm müdürleri ve çalýþanlar katýldý. Telsim Genel Müdürü Rasim Karas, kan verdikten sonra basýna yaptýðý açýklamada, kan vermenin bireye ve topluma birçok faydasý olduðunu ifade etti. SÝVÝL SAVUNMA 1953 DOÐUMLULARI TERHÝS EDÝYOR Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, halk örgütü kadrolarýnda görevli 1953 doðumlu mükelleflerini düzenlenen törenlerle terhis ediyor. Sivil Savunma Baþkanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, terhis törenlerinin ilki dün akþam Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak Gülseren Askeri Gazinosu'nda gerçekleþtirildi. Terhis törenleri, 17 Haziran Pazartesi günü Güzelyurt Bölge BEAL VE 20 TEMMUZ FEN LÝSESÝ GÝRÝÞ SINAVLARI YAPILIYOR Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi giriþ sýnavlarý bugün yapýlacak. BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi'nde iki oturumda gerçekleþtirilecek sýnavlarýn ilk oturumu , ikinci oturumu ise saatleri arasýnda yapýlacak. Adaylarýn sýnavlara girebilmek için kimlik kartý veya pasaport ve Sýnav Giriþ Belgesi'ni göstermesi gerekiyor. Müdürlüðü, 20 Haziran Perþembe Girne Bölge Müdürlüðü, 24 Haziran Pazartesi Ýskele Bölge Müdürlüðü ve 27 Haziran Perþembe günü de Lefkoþa Bölge Müdürlüðü sorumluluk alanýnda yapýlacak saatleri arasýnda düzenlenecek terhis törenlerinde terhis olacak halk örgütü mükelleflerinin katýlýmý eþli olarak gerçekleþecek ve törenlerde toplam 750 mükellef terhis edilecek. Terhis törenlerinde, mükelleflere terhis belgesi ve plaket verilecek. Sýnavlarda öðrencilere 5 dersten sorular sorulacak. Öðrenciler, ilk oturumda Türkçe, Matematik ile Fen ve Teknoloji dersleri, ikinci oturumda ise Türkiye Cumhuriyeti Ýnkýlap Tarihi ve Atatürkçülük, Kýbrýs Türk Tarihi ve Ýngilizce derslerinden gelecek sorulara yanýt vermeye çalýþacak. Toplam 672 kiþinin baþvuru yaptýðý sýnavýn sonucunda; Bülent Ecevit Anadolu Lisesi IGCSE programýna 30, Anadolu Lisesi programýna 120 ve 20 Temmuz Fen Lisesi programýna da 130 öðrenci alýnacak. KSP GEÇÝCÝ HÜKÜMET KURULMASINI ELEÞTÝRDÝ Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP) geçici hükümet kurulmasýný eleþtirdi. KSP Genel Sekreteri Mehmet Birinci tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Kuzey Kýbrýs halký bu sahte demokrasi gösterileriyle aldatýlmaktadýr. Bu hükümetten hiçbir þey olmaz. Bu hükümetin baþýnýn bir kadýn olmasý da ülkemizi daha demokratik yapmaz. Bu, kadýn haklarýnýn geliþtirilmesi deðil, aslýnda kadýna, özellikle emekçi kadýna bir hakarettir" denildi. "MEDYA ETÝK KURULU" - "Medya Etik Kurulu" oluþturuldu. Kýbrýs Türk medyasýnda etik ilkelere uyulmasý için aktif çaba sarf etmek üzere, 6 gazeteci örgütünün desteðiyle oluþturulan Medya Etik Kurulu'nda görev yapacak üyeler belirlendi ve kurul ilk toplantýsýný önceki gün öðleden sonra yaptý. Medya Etik Kurulu Baþkanlýðý'na DAÜ Ýletiþim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Süleyman Ýrvan seçilirken, Baþkan Yardýmcýsý YDÜ Ýletiþim Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gürdal Hüdaoðlu oldu. Kurulda 6 basýn örgütünü temsilen Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði Baþkaný Hüseyin Güven, gazeteciler Hasan Kahvecioðlu, Erdinç Gündüz ve Erten Kasýmoðlu ile Baro Konseyi'ni temsilen Avukat Öncel Polili de görev yapacak. GÜNLÜK Behzat Ç'nin senaristinden Tayyip Erdoðan'a: "YÜREÐÝN VARSA GEL BENÝMLE GÖRÜÞ" Türkiye'nin RTÜK'ü, Gezi Parký direniþinde yaptýðý yayýnlarla dikkat çeken Hayat Tv'yi lisansý olmadýðý gerekçesiyle kapatýyor. Karar muhalif kesim tarafýndan tepkiyle karþýlandý. Behzat Ç.'nin senaristi Emrah Serbes; Tayyip Erdoðan'a þöyle bir çaðrý yaptý: "Biraz yüreðin varsa gel benimle görüþ, öyle 3500 korumayla otobüsün üzerinden üfürmeye benzemez. Ben Adalet Bakanýyla görüþtüm, Adalet Bakaný 'Emrahçým bu gemide hepimi varýz, gemiye zarar gelirse hep beraber batarýz' dedi. BEn de dedim ki 'Sayýn Bakan siz o zaman geminin dümenindeki insana dikkat edin. Bu adam kayalýklara sürüyor' dedim. Ben Tayyip adamla görüþseydim önce 'delikanlý ol' derdim. Neden delikanlý ol derdim? Delikanlý adam yalan söylemez. Yalan söylüyor." KÜSTÜLER UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ALKIÞLARIZ Bravo! Yeni hükümetimiz göreve çok hýzlý baþladý ve ilk devrimci adýmýný attý... O karanlýk vadinin Polatý'ný Fahri Turizm ve Kültür Ateþeliði'nden çýkardý! Kurtlar vadisi nihayet temizlenmeye baþladý... BUGÜNE KADARKÝ EN ÝYÝ KARARLAR Bakanlar Kurulu'nun dün aldýðý diðer kararlara bakýlýrsa, bugüne kadarki en iyi hükümet kararlarý olduðunu söyleyebiliriz rahatlýkla... TOMA ihalesi de iptal, ZEYKO arazisi ihalesi de... Gelin vazgeçelim seçimden, bu hükümetle devam edelim yola... BÜLENT ERSOY ÝLHAM VERDÝ Önce Necati Þaþmaz'a, sonra da Hülya Avþar'a sýðýnan Tayyip Erdoðan, dün de Bülent Ersoy'a dayadý sýrtýný... Bülent Ersoy, "Seçimle gelen seçimle gider" deyiverince coþtukça coþmuþ... Benzemez kimse sana Tayyip... Baþkasýn sen baþka! Týrnak... "Bir parti yüzde 44 oy almasýna; Meclis'te tek baþýna çoðunluk elde etmesine ve hatta transferlerle sandalyelerin 5'te 3'ünü ele geçirmesine raðmen birdenbire çoðunluðu kaybediyorsa, ortada bariz bir liderlik zaafiyeti var demektir." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Referandum konusunda çeþitli taraflardan, çeþitli görüþler var. Sonuç ne olur bilemem ama bunca yaþanan sadece park düzenlemesi, aðaç sökülmesi olarak algýlanmaya devam ederse yenilerinin yaþanmasý çok da uzak deðil." Erçin ÞAHMARAN (Star) "Hâlâ Ankara'dan medet uman, hâlâ daha dün kendi partisinden çýkan milletvekillerini AKP'ye þikâyet eden, hâlâ Kurultay'la uðraþan, Demokrasi lafýný aðzýndan düþürmezken hâlâ demokrasiyi tepeleyen bir parti baþkaný gördük! Deðiþmeyen politikacý kimlik ve anlayýþý ile..." Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Belli ki bu ülkede dillerde dolaþan demokrasi kavramý insanlarýmýzýn kafalarýnda yerleþmedi. Hiç þaþmayýn önümüzdeki seçimler de yeni birþeyler getirmeyecek. Ülke ayný hamam ayný tas yönetilecek." Erdoðan NAÝM (Vatan) Günün Kahramaný KUTLAY ERK Dün göreve baþlayan yeni bakanlarýmýz arasýnda en keyifli ve en iddialý konuþan Kutlay Erk oldu. Dýþiþleri Bakanlýðý kapýsýndan girdikten sonra acý bir hatýrasý canlandý gözünde... Meðer 10 yýl önce gelmiþ bu bakanlýða... Dönemin Dýþiþleri Bakaný ile tartýþmýþ ve hakarete uðramýþ, oradan kovulmuþ... Þimdi ise o zamanlar kovulduðu bu odaya bakan olarak dönmenin mutluluðunu yaþýyor. Hak vermemek mümkün mü? Tekerlek böyle döner iþte... Erk bir de kendini gururla þöyle tanýmladý: Ýlk defa bu makama devrimci sosyalist bir bakan geliyor... Madem devrimci, ondan devrim beklemek hakkýmýz...

7 7 15 Haziran 2013 Cumartesi KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BELEDÝYEYÝ KABUL ETMEMÝZÝN SEBEBÝ SUSUZLUKTU yaþýndaki kýz çocuðu da uyuþturucudan tutuklandý!.. Baronlarý yakalayamayan devlet çocuklarýn yakasýna yapýþmaktan vazgeçmiyor Maðusa'da Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerince bir eve yapýlan baskýnda aralarýnda 15 yaþýnda bir kýz çocuðunun da bulunduðu 5 kiþi uyuþturucu madde içerdiðine inanýlan 24 adet sigara izmariti ve 4 paket olmak üzere yaklaþýk 12 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde tasarruf ettikleri gerekçesiyle gözaltýna alýndý. "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Vedat Tolgan, Cafer Zorba, Erhan Gür, Ali Bulut ve S.D (K-15) tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalacak. Olayýn tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, 13 Haziran tarihinde Sosyal Konut Apartmanlarýnda bulunan zanlý Vedat Tolgan'a ait evde uyuþturucu madde olduðu bilgisini aldýklarýný söyledi. Konu eve gidildiðini ve evde zanlý Vedat Tolgan, Cafer Zorba, Erhan Gür, Ali Bulut ve S.D (K-15)'nin tespit edildiðini belirten Özdesoy, evde yapýlan aramada çeþitli yerlerde uyuþturucu madde içerdiðine inanýlan 24 adet sigara izmariti bulunduðunu açýkladý. Özdesoy, apartmanýn çevresinde yapýlan aramada ise içerisinde uyuþturucu madde olduðuna inanýlan 4 adet dolu paket ile içerisinde uyuþturucu madde kalýntýsý olduðuna inanýlan 1 adet açýk paket bulunduðunu açýkladý. 1 kiþi aranýyor Olayýn tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, zanlý Vedat Tolgan, Cafer Zorba, Erhan Gür ve S.D (K-15)'nin gönüllü ifade vererek suçlarýný kabul ettiðini belirterek, yapýlan soruþturmada ise konu maddeleri temin ettiklerine inanýlan bir kiþiyi ismen tespit ettiklerini ve konu kiþinin arandýðýný açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Özdesoy, her 5 zanlýnýn da 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Tutuklu kalacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Vedat Tolgan, Cafer Zorba, Erhan Gür, Ali Bulut ve S.D (K15)'nin tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. 1 gram uyuþturucudan 4 genç tutuklandý, 2 kiþi de aranýyor Abbas ELMAS - "Uyuþturucu madde tasarrufu" suçlamasýyla geçtiðimiz günlerde mahkeme emriyle tutuklanan zanlýlar O.K.(E-18), H.G (E-21), D.D (E-19) ve T.Þ (E-20), dün yeniden Lefkoþa Kaza Mahkemesi huzuruna çýkarýlarak haklarýnda 3 gün daha ek tutukluluk emri temin edildi. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü'nde görevli polis memuru Cemal Ramiz, mesele ilgili olarak yapýlan ileri soruþturmalarda, T.S (E-23), H.K (E-22) ve O.K (E-18) meseleyle baðlantýlý görülerek 11 Haziran 2013 tarihinde gözaltýna alýndýklarýný, O.K.(E-18)'nin Lefkoþa'daki ikametgahýnda yapýlan aramada ise bir adet içerisinde Sentetik Cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan sigara halinde madde bulunarak emare olarak alýndýðýný söyledi. Mesele ile baðlantýsý olduðu tespit edilen H.G (E-21), D.D (E-19) ve T.Þ (E-20) Lefkoþa bölgesinde tespit edilerek gözaltýna alýndýðýný belirten polis memuru Ramiz, ele geçirilen yaklaþýk 1 gram uyuþturucu maddeden içen iki kiþinin daha halen aranmakta olduðunu kaydetti. Zanlýlar aleyhinde baþlatýlan soruþturmanýn henüz tamamlanmadýðýný ifade eden Cemal Ramiz, zanlýlarýn serbest kalmasý halinde aranan emarelere ve þahýslara etki edebilme ihtimallerinin olmasý nedeniyle 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarýný talep etti. Savunma Avukatý Emre Kadri, bir önceki duruþmada Emanet aldýðý çekiciyi sattý! Gamze BAYKUR - Zümrütköy'den aldýðý gezi teknesini Maðusa'ya getirmek için Serkan Alkanat'a ait çekiciyi ödünç alan ve Serkan Çankaya'ya satan zanlý Ammar Bakkour gözaltýna alýndý. "Emanetçi tarafýndan sirkat" ve "Sahtekarlýkla para temini" suçlamalarýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Ammar Bakkour teminata baðlanarak serbest býrakýldý. Olayýn tahkikat memuru Mehmet Kortaç, zanlý Ammar Bakkour'un 27 Kasým 2012 tarihinde Zümrütköy'den aldýðý gezi teknesini Maðusa'ya getirmek için Serkan Alkanat'a ait ödünç aldýðý çekicinin üzerine konu tekneyi koyarak Maðusa'ya geldiðini açýkladý. Kortaç, zanlý Bakkour'un konu çekiciyi sahibi olan Serkan Alkanat'a geri vermeyip 4 bin TL karþýlýðýnda Sercan Çankaya'ya satarak emanetçi tarafýndan sirkat ve sahtekarlýkla para temini suçunu iþlediðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Kortaç, zanlýnýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Ammar Bakkour'un pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine ve 1 KKTC vatandaþýnýn 30 bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. müvekkilinden avukat nezaretinde ifade alýnmasý yönünde yaptýðý talebi yineleyerek tutukluluk emrine itiraz etmedi. Huzurundaki þahadeti ve zanlý avukatýnýn taleplerini deðerlendiren Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit ise, tüm zanlýlarýn olayla baðlantýlý olabileceklerine bulgu yaparak yürütülen soruþturmanýn selameti açýsýndan 2 gün poliste tutuklu kalmalarýný emretti. Gazetemize Gaziveren köy halký adýna elektronik postayla mektup gönderen Gaziverenli bir vatandaþýmýzýn þikayeti susuzluktan. Vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Biz Gaziveren halký olarak belediyeyi göreve çaðýrýyoruz.. Sorunumuz büyük. Derdimiz susuzluk. Biz Lefke belediyesi hudutlarýnda kalýyoruz. Köyümüzdeki su sorununu çözecekler diye köyümüzün belediyeye baðlanmasýný kabul ettik. Ancak bir zxamanlar göletin üstünde oturan ve baþka yerlere su veren Gaziveren þimdi suya muhtaç durumda. Muhtarla idare edildiðimiz günlerde kendi sorunlarýmýzý çözerdik. Ancak belediyeye baðlandýktan sonra sorunlarýmýz büyüdükçe büyüdü. Güzelyurt bölgesinde sulak bir araziye sahip, bahçeler ortasýnda bir köydür köyümüz. Geçimimiz narenciyedir... Köylümüz elindeki olanaklar dahilinde her þeyi yetiþtirir. Bir köyde ne yetiþmesi gerekiyorsa herþey yetiþir topraklarýmýzda... Zaman zaman kurak geçen mevsimlerde sýkýntýya gireriz. Denize yakýn olmamýzdan ve bir dönem deniz kenarýndan kum çakýl alýnmasýndan dolayý kuyu sularýmýz büyük oranda tuzlandý. Deniz suyu tatlý suya galip geldi ve onu ricat etmeye zorladý yani... Býrakýn içme suyunu temizlik yapacaðýmýz su bile yok. Belediye tüm þikayetlerimize raðmen bunu kaale bile almýyor. Dinlemiyor bizi... Ama akmayan sular için de her ay parasýný almaya geliyor. Belediyelerin baþlýca görevlerinden biri yurttaþlarýn su ihtiyacýný karþýlamasýdýr. Su Ýþleri þübesinin bölümlerinden biri teknik kýsýmdýr. Bu kýsýmda çalýþan personel, içme suyu ile ilgili her türlü teknik iþi programlayýp gerçekleþtirirler. Bir bölgeye boru hattý döþenmesi, bölgelere su daðýtýmý için altyapý çalýþmalarý yapýlmasý, su baðlantýlarýnýn gerçekleþtirilmesi ve þebekedeki arýzalarýn giderilmesi bu bölümün görevleri arasýndadýr. Bu bölümün yurttaþlarýmýzý yakýndan ilgilendiren görevlerinden biri de bölgelere su daðýtýmýný düzenlemektir. Özellikle yaz aylarýnda mevcut suyu kentin tüm noktalarýna dönüþümlü ve eþit BÝZÝM DUVAR daðýtmak, bu bölümün asli görevidir. Bu yüzden Lefke Belediyesi asli olan bu görevini yapmasýný, görev ve yetkililerden de bunun takibini vatandaþ olarak istiyoruz." OLAYLARIN NEDENÝ 2 AÐAÇ DEÐÝL 1 ODUNDUR Bizim Mandra Hükümette olduðu hiçbir dönemde iradenin Ý'sine bile sahip olmayan ve mandrayý A'dan Z'ye kadar Ankara'nýn talimatlarýna göre yönetmeye çalýþan UBP'nin genel baþkaný Ýrsen Küçük'ün, "Biz bazýlarý gibi iradeyi baþka yerde aramýyoruz. Ýradeyi sandýkta arýyoruz" þeklindeki sözleri mandrada hayretle karþýlanýr. Vatandaþlar, toplumun siyasi iradesini Ankara'ya teslim edenlerin, þimdi iradeyi sandýkta aradýklarýný söylemelerinin, halký enayi yerine koymaktan baþka birþey olmadýðýný belirtmektedirler.

8 8 Kutlay Erk 15 Haziran 2013 Cumartesi Gülsün Yücel Asým Ýdris Mehmet Harmancý Yeni kabine bakanlýklarý törensiz devraldý... Erk: Bu makama ilk defa bir devrimci sosyalist bakan geliyor Geçici yeni kabine dün bakanlýklarý teslim aldý. UBP'li bakanlar görevi teslim etmeye gitmedikleri için tören yapýlmadý. Yeni Dýþiþleri Bakaný Kutlay Erk eski Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün bakanlýða gelmediði için herhangi bir devir teslim töreni gerçekleþtirilemedi. Makamýna oturan Erk, basýna bir de konuþma yaptý. Bugün görevine baþlayacaðýný kaydeden Erk, devlet geleneði olan demokrasilerde devir teslim törenleri yapýldýðýný kaydetti. "Maalesef devreden yok. Devredenin olmadýðý bir þekilde bu bakanlýðý devralýyorum, saðlýk olsun " diyen Erk, eski Bakan Özgürgün'e yaptýðý çalýþmalardan dolayý teþekkür etti ve bu görevi kýsa süreliðine devraldýðýný belirtti. "10 YIL ÖNCE BU ODAYI TERK ETMEM ÝSTENMÝÞTÝ" Karmaþýk duygular içerisinde olduðunu dile getiren Erk, Dýþiþleri Bakanlýðý odasýna en son 10 yýl önce geldiðini belirtti ve o gün Kýbrýs sorunuyla ilgili düþüncelerinden dolayý dönemin bakanýyla yaptýklarý tartýþmada hakarete uðradýðýný ve odayý terk etmesinin istendiðini anlattý. Erk, odayý terk etmesi istenen birisi olarak bu odaya yeniden bakan olarak gelmenin kendisinde karmaþýk duygular yarattýðýný ifade etti. Kýsa dönem içerisinde harikalar yaratacaklarý iddiasýnda olmadýklarýný söyleyen Erk, "Hayat devam eder, Kýbrýs sorunu devam eder. Kýbrýs sorunuyla ilgili önümüzde önemli geliþmeler olacaðýna inanýyoruz. Sonbahara doðru görüþme sürecinin baþlayacaðýna inanýyoruz, dolayýsýyla yapacaðýmýz yoðun ve etkili çalýþmalar olacaktýr" diye konuþtu. Bütün kadrolarýyla Kýbrýs sorununda ilerlemeler olmasý için Cumhurbaþkanýyla da görüþerek ve Cumhurbaþkanýnýn müzakere heyetiyle birlikte karþýlýklý etkileþim içerisinde ön çalýþmalar yapacaklarýný ifade eden Erk, bu görevi en iyi þekilde yapacaklarýný da belirti. Görevi kendisine veren ve layýk gören CTP ve partililere teþekkür eden Erk, bu görevi bütün Kýbrýslý Türkler adýna yapacaðýný ifade etti. "ÝLK DEFA BÝR DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BAKAN" Görevi en iyi þekilde yürüteceðini söyleyen Erk, "Biliyorum ve farkýndayým ki bu makama ilk defa bir devrimci sosyalist bakan geliyor. Bütün devrimci, sosyalist ve ilericilerin bu makamdaki yüz aký olmaya ve onlarýn Kýbrýs sorunuyla ilgili istediði geliþmeleri onlarla birlikte gerçekleþtirmeye çalýþacaðým" dedi. Mevcut kadrolarla uyum içerisinde çalýþacaklarýný söyleyen Erk, Kýbrýslý Türklerin dýþ dünyadaki imajýný da yükselterek sürdürmeye çalýþacaklarýný vurguladý. GÜLSÜN YÜCEL Baþbakan Sibel Siber hükümetinde Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný olan Gülsün Yücel, dün görevine baþladý. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Gülsün Yücel, bakanlýk yetkilileri tarafýndan karþýlandý. Makamýna yerleþen Gülsün Yücel basýna yaptýðý ilk açýklamada, daha önce yapýlan iþlemler ve bundan sonraki iþlemlerin tamamen tezekkür edileceðini söyledi. Ýsmail Baþarýr Atay Ahmet Raþit Nuri Gökþin 'Herkes rahat olsun.her þey kanunlara ve mevzuata uygun yapýlacak ve bu iþlemler halka da yansýyacak' diyen Yücel, yapýlacak olan iþlerin basýn vasýtasý ile duyurulacaðýný ve böylece kamuoyunun da bilgilendirilecegini söyledi. Bakan Yücel, eski bakanýn devir teslim yapmamasý nedeniyle üzüntüsünü de dile getirdi. Bakaný Mehmet Harmancý bakanlýða geliþinde ilk olarak Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý'na baðlý tüm bürokratlarla bir araya gelerek yaklaþýk bir saatlik bir toplantý gerçekleþtirdi. Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, 2 aylýk bir süre için göreve geldiðini ifade eden Bakan Harmancý, bu süreçte devam eden projeler ile yapýlmasý gündemde olan projeler hakkýnda bilgi aldý. Rutin iþlerin aksamamasý için kadrolarýn görev baþýnda olduðunu vurgulayan Harmancý, toplumun kýsa süre içerisinde bazý beklentileri olduðunu, bu konuda gereken mesajlarý vermeye çalýþacaklarýný söyledi. Hükümet olarak bu süre zarfýnda yoðunlaþýlmasý ve öncelikli yapýlmasýný istediði konularý da bürokratlarý ile konuþan Harmancý, kýsa süre içerisinde projeler ile ilgi daha detaylý bilgiyi kamuoyuyla paylaþacaðýný söyledi. Özel sektörde çalýþtýðýný ve bakan olduktan sonra sahip olduðu hisseleri devretmek için gerekli iþlemleri baþlattýðýný da ifade eden Harmancý, kimsenin aklýnda bir soru iþareti kalmasýný istemediðini sözlerine ekledi. bunlarý yaparken partizanlýða izin vermeyeceklerini ve sýký bir þekilde çalýþacaklarýný vurguladý. Baþarýr, görevleri süresinde þeffaf, dürüst, adaletli, herkesin hakkýný aramasýna fýrsat verecek icraatlar yapmayý hedeflediklerini belirtirken, bu sürede büyük projeleri hayata geçirmenin mümkün olamayacaðýný da ifade etti. ASIM ÝDRÝS Yeni Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Asým Ýdris bakanlýða geliþinde yaptýðý açýklamada, þu an itibarýyla yeni görevini devraldýðýný belirterek, Mutlu Atasayan'ýn önemli gerekçeleri nedeniyle aralarýna katýlamamasýný anlayýþla karþýladýklarýný, ancak bir arada olmayý tercih ettiðini söyledi. Devletteki devamlýlýk ve siyasi hoþgörünün yerleþmesi açýsýndan Atasayan'ýn da yanlarýnda olmasýnýn olumlu olacaðýný belirten Ýdris, bugüne kadar yaptýðý çalýþmalar için de teþekkür etti. Ýdris, önceki dönemde A levellarla TC'deki okullara yerleþme þansýnýn gençlik için çok önemli olduðunu belirterek, bu adýmlarý devam ettirmeyi arzuladýklarýný belirtti. "DÖNEM KISA AMA ÖNEMLÝ" Kýsa bir dönem görev yapacaklarýný vurgulayan Ýdris, "Kýsa dönemde görevde olmamýz belki beklentiyi düþürdüðü gibi önemli hale de getiriyor" dedi. Görevde olacaklarý 40 günü, olumlu adýmlar atarak, kamuoyunda oluþan olumlu havaya uygun davranmaya çalýþacaklarýný ifade eden Ýdris, pazartesi günü hükümet programýný oluþturup teslim etme gayreti içerisinde olacaklarýný da belirtti. Ýdris, sendikalarla ve müdürlerle görüþerek 40 günü, 100 günmüþ gibi çalýþarak geçireceklerini dile getirerek, "Kalýcý olmaya gelmedik, zaten kimse de kalýcý olamýyor. Biz bunu görev olarak devraldýk ve 'bir þeyler de yapýlabiliyormuþ' dedirtmek istiyoruz" dedi. Ýdris, seçimden sonra hükümeti devredecekleri kiþilere de iyi bir þeyler býrakmak istediklerini söyledi. MEHMET HARMANCI Seçim hükümetinin Turizm Çevre ve Kültür ÝSMAÝL BAÞARIR Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ýsmail Baþarýr'a görevi teslim alýrken, Bakanlýk Müsteþarý Suat Yelendener ile Bakanlýk Müdürü Hasan Arkol eþlik etti. Bakan Ýsmail Baþarýr, kurulan hükümetin kýsa dönemde yapacaðý görevin önemine iþaret ederek, "Bu sürede ülkenin geleceðini belirleyecek bir seçim dönemi yaþanacak. Seçim dönemleri hareketli ve her bakýmdan önemlidir. Vatandaþlarýn özgürce, hiçbir korkuya mahal kalmadan, hür iradeleri ile seçimi gerçekleþtirmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceðiz" dedi. "DAHA GÜZEL GÜNLER" Baþarýr, kurulan hükümeti "geçiþ" ve "seçim" hükümeti olarak niteleyerek "3 partinin ortak hükümet oluþturmasý ülkenin gündemindedir. Umarým ki bu hükümet daha güzel günlerin baþlangýcý olur" diye konuþtu. Kýsa süreli görevlerinde, vatandaþlarýn sorunlarýnýn çözülmesi için ellerinden gelenin en iyisi yapacaklarýný aktaran Ýsmail Baþarýr, tüm ATAY AHMET RAÞÝT Baþbakan Sibel Siber baþkanlýðýndaki seçim hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý görevine getirilen Atay Ahmet Raþit görevine baþladý. Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, dün bakanlýða gelerek Bakanlýk üst düzey bürokratlar ile bir toplantý gerçekleþtiren Raþit, yeni göreviyle ilgili deðerlendirmelerde de bulundu. Raþit, teknokrat kabinenin 3 siyasi partinin katkýsýyla kurulmuþ olsa da ülkenin ve halkýn kabinesi olduðunu söyledi. Raþit, asli görev ve misyonlarýnýn halký huzur ve güven içerisinde, partizan baskýlardan uzak bir ortamda, serbest iradelerini beyan edecekleri özgür bir seçim ortamýna götürmek olduðunu belirtti. Raþit, bu ortamý hazýrlarken vatandaþa yönelik günlük iþlerin titizlikle devam ettireleceðini de vurgulayarak, "Ülkemize ve halkýmýza hayýrlý olsun" dedi. Eski Bakan Sunat Atun, bakanlýk görevini devretmek üzere bakanlýða gitmedi. NURÝ GÖKÞÝN Yeni Saðlýk Bakan Nuri Gökþin, dün görevine baþladý. Saðlýk Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, dün sabah göreve baþlayan Gökþin, görevde bulunacaðý kýsa süre içerisinde, hastane ve saðlýk merkezlerinde, hizmetlerin aksamadan devam etmesi için çalýþacaðýný söyledi. Ýmkanlar dahilinde saðlýk hizmetlerinin kesintisiz devam ettirilmesi gayretinde olacaðýný da ifade eden Gökþin, Saðlýk Bakanlýðý'nda daha önce Müsteþar olarak da görev yaptýðýný anýmsattý. Saðlýk Bakaný Gökþin, bakanlýk personelini ziyaret ederek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.

9 9 15 Haziran 2013 Cumartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV AKL-I SELÝM MÝ, YAVUZ SELÝM MÝ? Gezi Parký'nda Türkiye'nin geleceðini iþaret eden yepyeni bir deney yaþanýyor. Hükümet bu deneyi "ezmek" için harekete geçmiþtir. Baþbakan kendisine karþý bir "tertip" yapýldýðýný iddia ediyor. BDP'liler direniþin saflarýnda Türkün "bayraðýna ve önderine saygýyla" yaklaþýyor ve Türklerin saflarýnda da artan ölçüde Kürdün "bayraðýna ve önderine saygýyla" yaklaþanlarýn arttýðýný memnuniyetle görüyor. Türk-Kürt gerginliði adým adým yumuþuyor. Gezi direniþi Türk ve Kürt halkýný birleþtiriyor; Baþbakan'ýn konuþmalarý ise halký ayrýþtýrýyor. AKP, Kürt savaþýndan çýkaracaðý dersle, sokaða polis þiddetiyle yanýt vermenin çýkar yol olmadýðýný düþünmeli. En küçük bir provokasyonla felakete yol açabilecek AKP mitingleri iptal edilmeli. Þimdi her þey AKP'de "Yavuz Selim"in mi, yoksa "akl-ý selim"in mi egemen olacaðýna baðlýdýr. Veysi SARISÖZEN (Özgür Gündem) TARÝH 15 MAYIS 2012 Dimitris Hristofyas Þubat 2013'te yapýlacak olan cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde yeniden aday olmayacaðýný dün resmen açýkladý. Ancak Temmuz'dan Aralýk sonuna dek sürecek olan 6 aylýk AB dönem baþkanlýðýný elinde bulunduracak... Baþbakanlýk koridorlarýnda ilk ciddi adýmlar... Gözden kaçmayanlar... BÝBER GAZI VE SÝGARA Türkiye'nin en meþhur televizyon kanallarý Taksim Gezi Parký direniþinde ilk yaþanan polis müdahalesini vermek yerine penguen belgeseli yayýnladýlar. Ýki gün sonra devreye girdiler ama bu sefer de "keþke devreye girmez olsaydýnýz" dedirtiyorlar. Tek yaptýklarý yandaþlarýn yorumlarýný aktararak Tayyip'i haklý çýkarmak. Bu arada onlar susarken toplumu bütün o vahþi polis müdahalesinden haberdar eden Halk tv'ye de ceza yaðýyor. Bahane ise sigara. Bir filmde sigara görünmüþ Yahu AKP'nin polisi memleketi dumana boðdu, siz sigaraya mý takýyorsunuz? Biz de yuttuk yani DÝPNOT Ýstanbul Tabip Odasý, Taksim Gezi Parký revirlerinde gönüllü hizmet sunan doktorlar ile revire baþvuran hastalarýn isimlerini isteyen Saðlýk Bakanlýðý'na yanýt verdi: "Tek bir hastamýzýn, tek bir meslektaþýmýzýn ismini vermeyeceðiz." "Ýktidar sarhoþluðunun beyindeki etkileri, kokainin yarattýðý etkilere çok benziyor" Baþbakan Tayyip Erdoðan on yýldýr iktidarý elinde tutuyor. Bu zaman dilimi içerisinde, Türkiye hem benzersiz bir ekonomik geliþme gösterdi, hem de uluslararasý prestij kazandý. Ýktidar ve baþarý, insan beyninde deðiþime neden olan iki uyarýcý olarak biliniyor. Hiçbir insan beyni bu iki uyarýcýnýn yoðun dozda alýnmasýndan sonra saðlýklý ve rasyonel kalamaz. Son haftalarda gösterdiði tepkilere bakýlýrsa Erdoðan da bir istisna deðil. Ýktidar sarhoþluðunun beyin üzerindeki etkileri, kokainin yarattýðý etkilere çok benziyor. Her ikisi de beynin fonksiyonlarýnda radikal deðiþimlere sebep oluyor ve beyindeki "mükâfat" bölümüne gönderilen dopamin hormonunun aktivitesini arttýrýyor. Bu deðiþimler düþünme yetisinde hasara neden oluyor. Bu süreçler insaný daha benmerkezci, daha kaygýsýz ve daha az kendini sorgulayan biri haline getiriyor, tehlike ve yanlýþlarý algýlama kabiliyetini zayýflatýyor. Bunlar bir liderin kendi kendini sabote etmesine yol açýyor. Zýtlaþma ve karþýt görüþlerden doðan anlaþmazlýklara karþý daha sabýrsýz ve asabi bir hale getiriyor. Bu durum, Erdoðan'ýn eylemcilere yönelik agresif ve inatçý tavýrlarýnda açýkça görülüyor. Kontrol edilemeyen bir gücün, insan beyni üzerinde ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Türkiye güneþtir o güneþ balçýkla sývanamaz. Kimin ne yapmaya çalýþtýðýný da hem bizler hem milletin çok iyi görüyor." Tayyip ERDOÐAN TC BAÞBAKANI VÝRGÜL... BU ÜLKEYE TOMA GÝREMEZ CTP-BG Genel Sekreteri Asým Akansoy, "CTP'nin Baþbakanlýðýndaki bir hükümet döneminde bu ülkeye Toplumsal Olaylara Müdahale Aracý (TOMA) giremez" dedi. Vallahi biz bir adet doþan TOMA'nýn geldiðini ve bekletildiðini duyduk. Böyle bir dedikodu dolaþýyor ortalýkta. Sen yine de bir kolaçan et KKTC'nin mahzenlerini Asým kardeþ Bu arada unutmayalým, bu ülkeye girmemesi gereken tek þey TOMA deðil HALKIN ÝRADESÝ "KÜÇÜK" DEÐÝL KÝ!.. "CTP'nin baþkanlýðýnda oluþturulan bu hükümet, halkýn iradesini deðil, halkýn iradesini çiðneyenleri temsil etmektedir." UBP KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu yarattýðý nörolojik baský, beynin farklý bölümlerine de etki ediyor. Bu bölümlerin bazýlarý kendini kontrol etme açýsýndan hayati önem taþýyor. Ben bir insanýn böyle bir dönemden sonra doðabilecek sorunlarý kendiliðinden fark edemeyeceðini düþünüyorum. Türkiye'nin geleceði adýna Erdoðan'ýn bu durumu kavramasý gerekiyor. Bu durum nörolojik olarak geliþen bir 'kibir hali'dir ve geçmiþte birçok lider bundan etkilenmiþtir. Fransýz Kralý XV. Louis "Benden sonra tufan" diyerek tarihe damgasýný vurmuþtur. Ýktidar olmak, vazgeçilmezlik duygusunu besler. Ülkenin kaderinde çok kritik bir rol oynadýklarýna inanan liderler, koltuklarýný korumak için çoðu kez ülkeyi kasýp kavurmuþtur. Eski Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný Lord David Owen, beyinlerinde iktidar açlýðýnýn yarattýðý etkiden oluþan bir "kibir sendromu" bulunan bazý liderlerde, ciddi kiþilik bozukluklarý olduðunu öne sürmüþ, Blair ve Thatcher'i örnek göstermiþtir. Bu iki lider de Tayyip Erdoðan gibi on yýllýk bir kritik dönem içerisinde "güç sarhoþluðu"ndan nasiplerini almýþtýr. Owen'in "kibir sendromu"nun özellikleri þu þekildedir: Kendi imajýyla narsist bir tarzda fazlaca meþgul olma hali, liderin kendi istekleriyle halkýn isteklerinin týpa týp bir olduðu yolundaki inancý, liderin kendinden üçüncü tekil þahýs kullanarak bahsetmesi, kendini dünyevi politikalardan çok, tarihe ya da Tanrý'ya karþý sorumlu hissetmesi, liderin kendi kararlarýna aþýrý derecede güvenmesi ve baþkalarýnýn küçümsemesi. Heyecanlý bir halka sahip olan Türkiye, Avrupa, Orta Doðu ve Amerika için büyük önem taþýyor. Türkiye'nin yer aldýðý coðrafyada, sadece liderlerinin yaþadýðý bu türden nöropsikolojik sendromlardan dolayý diz çökmüþ yeterince ülke varken, dünyanýn böyle yeni bir örneðe daha ihtiyaç duymadýðý ortadadýr. (Bu yazý Ýskoçyalý ünlü psikoloji profesörü ve nöropsikoloji uzmaný Ian Robertson'un "10 yýl hastalýðý baþbakan Erdoðan'ý etkiliyor olabilir mi?" isimli makalesinden kýsaltýlmýþtýr./ T24)

10 10 15 Haziran 2013 Cumartesi

11 15 Haziran 2013 Cumartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Washington Post: "Gezi savaþýnýn galibi Atatürk" Washington Post, Gezi ihtilafýnýn her iki tarafýnýn Atatürk portresi bulunan Türk bayraklarýný yoðun bir biçimde salladýðýna, Atatürk imajýnýn her yerde yoðun biçimde görüldüðüne dikkat çekerken "Türkiye'de kiþisel özgürlükler savaþýndan açýk bir galip çýkmýþ ise, bu da muhtemelen modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür" sözlerini kullandý. Washington Post gazetesi, "Türk protestolarý tüm hýzla sürerken Atatürk galip geldi" yorumunu yaptý. Washington Post, "Türkiye'de kiþisel özgürlükler savaþýnda açýk bir galip çýkmýþ ise, bu da muhtemelen modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk" sözleri ile girdiði geniþ haber analizinde Gezi ihtilafýnýn iki tarafýnýn Atatürk portresi olan Türk bayraklarýný taþýdýklarýna, Atatürk portresinin de Taksim ve Gezi'de her yerde görüldüðüne, güvenlik güçlerinin de Atatürk portrelerini astýklarýna dikkat çekti. Guardian, Erdoðan'ý TOMA'ya benzetti The Guardian'da Tayyip Erdoðan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracý, TOMA olarak resmedildi Guardian gazetesinin karikatüristi Steve Bell, Erdoðan'ý TOMA'ya benzetti. Karikatürde, Gezi Parký direniþi konu edilirken, polisin aþýrý þiddet göstermesi eleþtirildi. Arka planda bir gaz bulutunun içinde elleri coplu polislerin siluetinin görüldüðü karikatürde, Erdoðan TOMA olarak resmedildi. Üzerinde bir Türk bayraðý asýlý olan TOMA'nýn önü ise baþýna bir hilâl yerleþtirilmiþ ve bir filin hortumuna benzetilmiþ burnundan tazyikli su fýþkýrtan Tayyip Erdoðan'ý gösteriyor. (yurt) Joan Baez de Gezi direniþçilerini selâmladý Joan Baez, Gezi Direniþi'ne ve Türkiye halklarýna destek mesajý yolladý: "Dünya sesinizi duydu". Amerikalý folk þarkýcýsý ve aktivist Joan Baez önceki gece Fairfax, Virginia'da binlerce kiþi önünde verdiði konser sýrasýnda Türkiye'ye mesaj yolladý. Konsere tribünlerde ve çimenlik alanda binlerce kiþilik coþkulu bir seyirci topluluðu eþlik etti. Facebook hesabýndan Türkiye'deki halk direniþine destek verdiðini belirten Joan Baez, eski bir Kýzýlderili ilahisi olan çok popüler "Swing Low, Sweet Chariot" adlý folk þarkýsýný Türkiye'ye ithaf ettiðini söyledi. Baez þöyle konuþtu: "Sevgili Türkiye Halklarý, kültürünüzdeki çokrenkliliði, topraðýnýzdaki güzelliði, insanýnýzdaki iç zenginliði canlý tutmak için verdiðiniz mücadeleye; ve bu yürekli ve barýþçýl mücadeleyi sürdüren vatandaþlara, avukatlara, doktorlara, gençlere, ailelere, öðrencilere, inançlý insanlara olan desteðimi tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Dünya sesinizi duydu ve ben de buradan sizleri selamlýyorum." (bianet.org) Yýllarca Baþbakan Tayyip Erdoðan ve "muhafazakar Ýslami çevre"nin Atatürk konusunda "hevesli" olmadýklarýný savunan gazete, Gezi'deki göstericilerin bir çoðu tarafýndan "hükümetin Atatürk imajýna sarýlmasýný fýrsatçýlýk gibi" görüldüðünü de yazdý. Washington Post, Gezi yerine bir Osmanlý kýþlasýnýn inþa edilmek istenmesinin de "Atatürk karþýtý" algýsý yarattýðýna dikkat çektikten sonra da Baþbakan Erdoðan'ýn "iki ayyaþ" ifadesini kullandýðýný anýmsattý. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ndeki göstericilerin pankartlarý indirip yerine Türk bayraðý ve Atatürk portresinin asýlmasýna da dikkat çekildiði haberde þöyle devam edildi: "Atatürk'ün bu yeni imtiyazlý konumunda daha ne kadar kalacaðý belli deðil. Ýmajý, Erdoðan'ýn yönetimi sýrasýnda yavaþça kamu alanýndan geri çekilse de bürolardan metro istasyonlarýna ve yol kenarlarýndaki posterlere kadar her yerde çok yaygýn." (Anka) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS ton mühimmat Limasol körfezinde gömülü! Rum basýnýnda geçtiðimiz hafta yer alan ve Larnaka kazasýna baðlý Zigi (Terazi) bölgesindeki deniz tabanýnda, 167 çeþit mühimmat gömülü olduðu haberlerinin ardýndan, 900 ton mühimmatýn aslýnda Limasol körfezindeki deniz tabanýnda bulunduklarý haber verildi. Fileleftheros gazetesi "900 Ton Mühimmat Ýþte Burada" baþlýklý haberinde, Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO) kurmaylarýnýn Rum Meclisi Savunma Komitesi'nde, milletvekillerine, askeri malzemenin denizde gömülü olduðu 15 yere iþaret eden bir fotoðraf-harita gösterdiklerini haber verdi. Haberde, RMMO tarafýndan ilk baþta, mühimmatlarýn denize atýldýklarý yerlerin tam olarak belirlenemeyeceðini söylendiði de anýmsatýldý. Haberinde, Google Earth'ten alýnmýþ bahse konu haritayý yayýmlayan gazete, bu haritanýn denizcileri bilgilendirmek için kýsa zaman önce yayýmlandýðýný ekledi. Alithia gazetesi ise haberinde, Savunma Bakaný Fotiu'nun dün gerçekleþtirilen Meclis Savunma Komitesi'nde söylediklerine yer verdi. Endiþe edecek bir þey olmadýðýný, çünkü mühimmatlarýn denize atýlmasýnýn uluslararasý bir uygulama olduðunu ve bütün ülkelerin bunu uyguladýðýný yazan gazete, bu uygulamanýn 1993 yýlýnda son bulduðunu kaydetti. Savunma Bakaný Fotiu'ya dayanarak, Rum kesimindeki deniz tabanda bulunan mühimmatlarýn tamamen tehlikesiz olduklarýný belirten gazete, bunlarýn kýyýdan 15 deniz mili uzakta ve metre derinlikte bulunduklarýný anlattý. Fotiu, konuyu araþtýrmalarý için uzmanlar tayin edildiðini de anýmsattý. Eurocontrol uçuþlardaki gecikmelerden þikayetçi Eurocontrol Genel Müdürü Frank Brenner, Güney Kýbrýs'ýn sözde FIR hattýndaki transit geçiþlerde yaþanan gecikmeleri þikayet etti. Fileleftheros gazetesi, Eurocontrol Genel Müdürü Brenner'in dün Rum Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Tasos Mitsopulos'la görüþtüðünü ve "Lefkoþa FIR" alanýndan uçuþ yapan uçaklarýn maruz kaldýklarý gecikmeler ve yeterli hizmet alamamalarý konusunu gündeme getirdiðini yazdý. Gazete, görüþmede Mitsopulos'un, Sivil Havacýlýk alanýnda yaþanan ve Brenner tarafýndan gündeme getirilen sorunlarýn en kýsa sürede çözüleceði taahhüdünde bulunurken Ercan havaalaný kontrol kulesi tarafýndan yapýlan müdahaleler ve Türkiye yüzünden yaþadýklarý sorunlara deðindiðini yazdý. Benner, AB Sivil Havacýlýk Örgütü ve ICAO'nun AB Bürosu Þefi'nin de aralarýnda bulunduðu birçok sivil havacýlýk kurumu yetkilisinin, "kriz döneminde uçuþ güvenliði" konulu bir seminere katýlmak amacýyla Güney Kýbrýs'ta bulunduklarýný belirten gazete, katýlýmcýlar onuruna dün akþam düzenlenen yemekte Rum Uçuþ Güvenliði Kurumu ile Ýsrail'in "Fisher Enstitüsü" arasýnda iþbirliði anlaþmasý da imzalandýðýný duyurdu. Gazete, AB'nin, dolayýysa da Güney Kýbrýs'ýn önceki gün Ýsrail'le yeni bir anlaþmaya imza attýðýný, bu anlaþmanýn Ýsrail'den AB'ye Güney Kýbrýs üzerinden uçuþlar konusunda yeni imkanlar saðlayacaðýný vurguladý. Almanya Türkiye'nin müzakere baþlýklarýnýn açýlmasý konusunda Ýrlanda'yý uyardý Almanya'nýn, AB Dönem Baþkanlýðý'ný yürüten Ýrlanda'yý, Türkiye'nin AB müzakere baþlýklarýndan biri olan "Bölgesel Politikalar" baþlýðýnýn açýlmasý konusunda "acele etmemesi" yönünde uyardýðý iddia edildi. Fileleftheros: "Türk Baþlýðý 'Su Alýyor'" baþlýðý altýnda yer verdiði haberinde, Almanya'nýn, Türkiye hükümetinin Taksim'deki gösteriler karþýsýnda izlediði tutum sebebiyle söz konusu müzakere baþlýðýnýn açýlmasý konusunda yavaþ davranýlmasýný istediði, bu görüþünü Ýrlanda'ya ilettiðini iddia etti. Almanya'nýn bu yöneliminin, söz konusu baþlýðýn açýlmasýný öneren AB Komisyonu'nun planlarýný bozabileceði yorumunda bulunan gazete, Türkiye'nin AB sürecini destekleyen Ýngiltere ve Komisyon'un, söz konusu baþlýðýn açýlmasý yönünde baský yaptýklarýný belirtti. Gazete, AB Komisyonu Türkiye Masasý Þefi Jean Christophe Filori'nin AB-Türkiye Karma Parlamento Komitesi toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, Türkiye'nin yeni müzakere baþlýklarýnýn açýlmasýnýn AB- Türkiye iliþkilerinin yeniden ýsýnmasýný saðlayacaðýný söylediðini yazdý. RUM AP MÝLLETVEKÝLLERÝ'NDEN KAPALI BÖGE "MARAÞ" KOÞULU Gazete ayrýca, Karma Parlamento Komitesi'nin ön hazýrlýk toplantýsýnda hazýr bulunan Rum AP milletvekillerinin, Türkiye'nin yeni müzakere baþlýklarýnýn açýlmasý giriþimlerine itiraz ettiklerini belirtti. Habere göre, Rum AP Milletvekili Eleni Teoharus toplantýda yaptýðý konuþmada, Türkiye'nin "temel insan haklarý ve adalet baþlýklarýnýn açýlmasý durumunda bir sonraki gösterilerin Taksim'de deðil Avrupa Parlamentosu ve Komisyonu binalarý önünde olacaðýný" iddia etti. Teoharus, müzakere baþlýklarýnýn açýlabilmesi için Türkiye'nin kapalý bölge Maraþ'ýn iadesi gibi bir iyi niyet hareketinde bulunmasý gerektiðini savundu. Bir diðer Rum AP Milletvekili Andigoni Papadopulu da, Türk hükümetine yönelik benzer eleþtirilerde bulunarak, söz konusu baþlýklarýn açýlmasýnýn Türkiye'deki demokratikleþmeye bir fayda saðlamayacaðý iddiasýnda bulundu. Filori ise, yeni müzakere baþlýklarýnýn açýlmasýnýn Türkiye-AB arasýndaki iliþkilerin yeniden ýsýnmasýný saðlayacaðý görüþünü ortaya koyarken, Türkiye'nin "Çevre" baþlýðýnda üzerine düþenleri yerine getirmediðini öne sürdü. Öte yandan Rum siyasi partileri de yaptýklarý açýklamalarda Türkiye'nin yeni müzakere baþlýklarýnýn açýlmasýna karþý olduklarýný duyurdular. Habere göre EDEK ve EURO.KO partileri yaptýklarý açýklamalarda, Türkiye'deki son olaylarýn Türkiye'nin yeni müzakere baþlýklarýnýn açýlmasýna hazýr olmadýðýný gösterdiðini savundular. Simerini gazetesi ise, ayný toplantýda hazýr bulunan Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Selim Yenel'in konuþmasýnda, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in Rum Yönetimi Baþkanlýðýna seçilmiþ olmasýnýn "umut verici olduðunu" söylediðini yazdý. "Anastasiadis'e Göz Kýrptý" baþlýðý altýnda verdiði haberinde gazete, Yenel'in konuþmasýnda, Anastasiadis'in Annan Planý'na "evet" diyen tek Rum politikacý olduðunu belirterek "Anastasiadis'in seçilmesinden ötürü durumun çok daha umut verici olduðunu" söylediðini yazdý. Gazete, Yenel'in bu sözleriyle Kýbrýs sorununun çözümü umutlarýný Anastasiadis'in sýrtýna yüklediði yorumunda bulundu.

12 12 15 Haziran 2013 Cumartesi Maðusa Kabristanlýðýnda bir mezar içinde tabanca, þarjör mermi ve susturucu bulunmuþ! O tarafa giderken neden bunlarý da beraber götürdü acaba? Bizim Duvar 1000 Hülya'nýz olacaðýna, 1 Madonna'nýz olsaydý keþke!.. GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Gezi vadisini býrak! Kurtlar vadisine bak! MUHABBETLÝLER GÖRDÜN YAPACAÐIN ÝÞÝ? -Napacayýk be Kemal? -Neyi? -Aha bu hamamböcülerini. Allahiçi agþam gagdým endim aþþaða su içeyim... -Eee? -Yagdýðýmda aþevinin lâmbasýný, az galsýn sarama uðrayýyordum. -Neçün, biri varýdý içerde? Ne seslenmedin bana iki saniyede yanayým havrasýna... -Dur yahu dur. Abboslanma hemen öyle da yoðudu kimse. Ne alâkaya madanozdur allahiçi þimdi hamamböcülerinden gonuþurkan? -E ne bileyim ben? Sarama uðrayýyordum deyinca sen öyle geldi bana. Hamamböcüsünden sarasýna mý uðrar ingsan? -Uçsun duvardan da gelsin yörüsün yüzünde da görürüm seni sarana mý uðran yogsa... -E bir çýðlýg atar be ingsan... -Napacaydýn? Alacaydýn tüfeði da düþesin peþine?! -Dalga geçme ha... -Neyisa Kemal, söyleyesin belediyeye gelsinner ilâçlasýnnar bu guyularý da olmaz. Gece rahad uyuyamayýyorum artýk. Zanederim da çýkacaglar yörüsünner üsdümde! Çarþafýn ucu deðse bir tarafýma hamamböcüsü zanederim. Tigsinirim hoflanýrým yahu elimde deðil... -Tamam yahu tamam, haglýsýn. Ya ben bile tigsinirim guduzlardan. Bog yeyen hayvandan nedir olacaðý? Merag edme da yarýndan tezi yog halledeceyim bu iþi... Hade olmadý mý daha o badadezler? Midem bumburis edmeye baþlayýyor açlýgdan ha... -Tamamdýr, tam isdediðin gibi gýzardýlar biz gonuþmaya dalýnca... Aç buzluðu da ver yumurtalarý hade gýrayým. Sen da doðra hýyarcýglarý da yapalým bir talatur... -Allah vere sarmýsag vardýr evde. -Dolu... -Nane?.. -Nane da dolu... -Haþþöyle... Gördün yapacaðýn iþi? Asmaaltý konuþmalarý -Bardon Allahiçi... Bu gadarý da olmaz be gâvvole... Her þey aglýma gelirdi da, bu gadarýný yapacaglarý hiç gelmezdi. -Noldu ama, nedir mesele? Annad öðrenelim biz da... -Egemen Baðýþ var ya bilin... AB bakaný mýymýþ ne... -Ee, bilirim... Gene ne çýkardý þeyinden? -Haa... Bu sefer þeyinden çýkardýðýný dünya durdugca hiç kimse çýkaramaz! -Hade yahu... Çog merag eddim aha þimdi. Haftanýn Gýdýgýdýsý Erdoðan'ýn en sadýk uþaklýðýný yaparken, güvensizlik oyuyla "tumba" olan Ýrsen Küçük'ün "Biz bazýlarý gibi iradeyi baþka yerde aramýyoruz. Ýradeyi sandýkta arýyoruz" þeklindeki sözleri, son zamanlarýn en komik söylemi olarak kargalarý bile güldürdüðü için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü.nden... Murteza Albayrak (TÜRKÝYE) Söyle be yeðen bakayým... -Ne demiþ Erdoðan için bilir min? -Ne? -Erdoðan, Rabbimizin bu millete ve insannýða gönderdiði bir müjdeymiþ! -Yog bog!.. Ma ciddi söylen? -Of... Hem da nasýl? -Vay be... Sonunda bunu da yabdý ha bu Tayýp. Hiç utanýp sýkýlmadan ve hiç Allahdan gorkmadan gendini peygamber ilân eddirdi! -Aynen... Padiþahlýk mertebesinden sora, þimdi da peygamber oldu demek! Son peygamber yani! -Allah yollamýþ gendini deyyor Baðýþ. -Doðrusu annayamadým ben bu iþi... Biz da zannederdik yukardaký gonnara yemez... Bu gadar zamandan sora gagdý bir peygamber yollasýn dünyaya, düzeldeceðine daha beter berbat eddi herþeyi... Bu da gösderiyor ki gonnara da yer, muþmula da!.. KADIN HÝZMETÇÝ DEÐÝLDÝR Koca, akþam eve dönünce evi daðýnýk bulur. Kirli tabak ve bardaklar toplanmamýþ, her taraf toz içindedir. Yataklar darmadaðýndýr. Üstelik akþam yemeði hazýrlanmamýþtýr. Bu durum karþýsýnda deliye dönen koca, karýsýnýn balkonda þezlongda bir roman okuduðunu görünce, endiþe dolu bir sesle sorar: -Bugün sana ne oldu karýcýðým? Kadýn sakince cevap verir: -Her akþam eve geldiðinde, "Bugün ne yaptýn ki?" diye sorardýn. Ýþte bugün bir þey yapmadým. Neler yapmadýðýmý görmeni istedim. Fikrinin Fikri NE DÝRÝMÝZE RAHAT, NE ÖLÜMÜZE... Bülent Arýnç, "Birilerinin bizi uyarmasý, silkelemesi lâzým" demiþ. -"Çapulcular" ve "vandallar" silkeliyor ya iþte!.. Derviþ Eroðlu "40 senede Türkiye beni anlayamamýþsa bundan sonra zaten anlayamaz" demiþ. -Çok doðru demiþ. Zaten anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az! Egemen Baðýþ, "Erdoðan, Rabbimizin bu millete ve insanlýða göndedriði bir müjdedir" demiþ. -Size söylemiþtim demek istemiyorum ama size söylemiþtim. Sonunda kendini peygamber de ilan ettirdi! Siz yukarýdaki gonnara yemez sanýyordunuz deðil mi? Gördünüz iþte... Gonnara da yer, muþmula da! Ýrsen Küçük, "Verilen desteðe ve yapýlan çalýþmalara teþekkür etmek için Ankara'ya gittim" demiþ. -O koltuða bir daha oturamayacaðýný anladýðý için mi acaba? Yoksa Erdoðan'ýn da yolun sonuna geldiðini anladýðý için mi?! Maðusa Kabristanlýðý'nda bir mezar içinde tabanca, þarjör, mermi ve susturucu bulunmuþ. -Haydaa... Bir bu eksikti... Ne dirimize rahat, ne ölümüze!.. Mafya o tarafta da mý faaliyette?! Küçük'e göre, 8'lerin hükümetin düþürülmesindeki rollerini AKP yadýrgamýþ. -8'lerin hareketinin ne kadar doðru olduðu da bir kez daha kanýtlanmýþ oldu. AKP onlara aferim çekseydi, o zaman yanlýþ yolda olduklarý anlaþýlýrdý. Hülya Avþar, "Baþbakanýmýza müdahale etmeyin dedim, örneklerle anlattý hak verdim" demiþ. -Bütün dünyanýn "Yeni Hitler" dediði baþbakanýna hak vermek için beþ para da peyin vardý zaten... Yazýk ki ne yazýk!.. Sendikalar, 28 Temmuz sonrasý kurulacak yeni hükümetten beklentilerini açýklamýþlar. -Beklentilerinin tümünü okudum ve karar verdim. Bunlara yanýt verebileceðini peþinen söyleyen tek bir parti var. BKP-Toplumsal Güçler... Gerisi lâf-ý güzaf!.. Egemen Baðýþ AP kararý için "Saçmalamak da bir özgürlüktür" demiþ. -Egeme'in ikide birde neden saçmaladýðý þimdi daha iyi anlaþýlýyor! Ýrsen Küçük, UBP Maðusa Ýlçe Örgütü kararýyla "Yýlýn Babasý" seçilmiþ. -Buna kýzýlmaz... Sadece kargalarla birlikte gülünür... Baðýþ AP kararý için "Saçmalamak da bir özgürlüktür" demiþ. Maþþallah, Egemen bu özgürlüðü tepe tepe kullanýyor!..

13 15 Haziran 2013 Cumartesi 13

14 14 15 Haziran 2013 Cumartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Sezer Eczanesi: Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:79/B Lemar Karþýsý Kermiya Tel: Ýsmet Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:92 (Ticaret Odasý Yaný) Tel: Maðusa Öznergis Eczanesi: Salamis Yolu Þýk Prenses Karþýsý-Kaya Telefon Yaný Tel: Ece Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Yaþam Hastanesi Yaný Lefkoþa Yolu Tel: Girne Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel: Nazým Varýþ Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Yayla Mahallesi No:149 Alsancak Tel: SARAYDA MUTLULUK RÜZGARLARI - Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, dün Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu baþkanlýðýnda Gençlik Dairesi Gençlik Merkezi heyetleri ile eðitmenler ve öðrencileri kabul etti. Eroðlu, Gençlik Merkezi'nde gerçekleþtirilen faaliyetlere katýlan öðrencilerin, dayanýþmayý, bir arada çalýþmayý ve birbirlerini sevmeyi öðrendiklerini, bunun gelecek yaþamlarýnda olumlu katký yaptýðýný kaydetti. Daire Müdürü Gencay Eroðlu da Babalar Günü dolayýsýyla ve etkinliklerine verdiði destekten ötürü Cumhurbaþkaný Eroðlu'na teþekkür etmek amacýyla ziyaret gerçekleþtirdiklerini belirtti. Öðrenciler Eroðlu'na hediye takdim etti. Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Birini ölçülü 1 2 davranmaya zorlamak (iki kelime). 2-Kuzey 1 Atlantik Paktý Teþkilatý'nýn uluslararasý 2 kýsa yazýlýþý. Gözde sarýya çalan kestane 3 rengi. Lityum'un kýsaltmasý. 3-Hareketli 4 olmayan, belirli bir süre deðiþmeyen, duruk. Gerçek. 4-Amfiteatrýn 5 ortasýnda boða güreþi, yarýþ, oyun gibi türlü 6 gösteriler yapýlan alan. Eski dilde "Düzme, 7 uydurma". 5-Daðyolu köyünün orijinal adý. 8 Ýlgilendiren, ilgili. 6Kalay'ýn kýsaltmasý. Bazý 9 nesneleri sýkmak veya çekmekte kullanýlan, 10 hareketli bir eksen çevresinde çapraz iki 11 parçadan oluþmuþ kýskaç biçiminde araç. 7-Birçok kalýn direk yan yana baðlanarak yapýlan, düz ve korkuluksuz deniz veya ýrmak taþýtý. Müzikte sesin yankýlanmasý. 8-Ýrade zayýflýðý. Ýnsanýn düþünme, akýl yürütme, objektif gerçekleri algýlama, yargýlama ve sonuç çýkarma yeteneklerinin tamamý. 9-Coþkun ve ateþli bir anlatýmý olan, toplumun ortak veya þairin kiþisel duygularýný yansýtan þiir. Bebek için hazýrlanan yiyeceklerin genel adý. 10Soðukla sýcak arasý, ne soðuk ne de sýcak. Sona "N" konursa "Bir kimsenin baþýndan geçen veya içine atýlmýþ olduðu heyecanlý olay, macera" olur. 11-Keman ve kemençe yayý. Ters okunuþu "Bir meþrubat". Dünün çözümü ATÖLYE ÇALIÞMALARI - Lefkoþa mahalle yapýsýnda önemli bir yere sahip olan çeþmelerden esinlenilerek yapýlan seramik boyama ve sýrlama atölye çalýþmalarý bugün Lefkoþa'da devam edecek. Ayhatun Ateþin'in verdiði bilgiye göre, bu sabah saatlerinde önceki kili þekillendirme atölyelerinde yapýlan seramik çalýþmalarýn boyama ve sýrlama atölye çalýþmasýnýn ardýndan bu çalýþmalar fýrýnlanarak 21 Eylül'de Bandabuliyada seyirciyle buluþacak. Kaybolmaya yüz tutmuþ Lefkoþa çeþmelerine yönelik olarak Alashia Terracotta Sanat Topluluðu tarafýndan organize edilen seramik atölye çalýþmasý, Avrupa Birliði tarafýndan finanse ediliyor. Yukarýdan Aþaðýya: 1-Vicdansýzlýk. 2-Bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, iþvereni. Toplum içindeki en küçük birlik. 3-Ters okunuþu "Karþýlýklý alýp verme". Bütün bir þeyin ayrýldýðý iki eþit parçadan her biri. 4-Ters okunuþu "Ýsviçre konfederasyonunu oluþturan devletlerden her biri". Ters okunuþu "Bir erkek adý". 5Alfabenin 12 ve 1. harfleri. Notada duraklama iþareti. 6-Bir kimsenin bankadaki parasýnýn dilediði kimseye ödenmesi için bankaya gönderdiði yazýlý belge. Hastalýk belirtileri, semptom. Selenyum'un kýsaltmasý. 7-Yabancý. Belirli bir tipin bütün çapraþýk özelliklerini, bunu en iyi, en rahat, en inandýrýcý biçimde temsil edebilecek kiþiyle canlandýrma. 8-Ayak ve yumruk vuruþlarý üzerine kurulu Japon kökenli bir dövüþ yöntemi. Yeryüzünün denizlerle örtülü olmayan bölümü. 9-Bir emir. Bir yerde öteden beri olagelen davranýþ. 11-Turnuva dýþý kalmak, yarýþmadan çýkarýlmak. 11-Ters okunuþu "Kemiklerin iç boþluklarýný dolduran yaðlý madde". Bir þeyi hatýrlamak için yazýlan kýsa yazý. Ýlave. HAKKARÝ'YE KÝTAP BAÐIÞI - Lefke Avrupa Üniversitesi Ýletiþim Bilimleri Fakültesi Halkla Ýliþkiler Bölümü öðrencisi, Hakkari'ye kitap baðýþýnda bulundu. LAÜ Halkla Ýliþkiler Birimi'nden verilen bilgiye göre, Ýletiþim Bilimleri Fakültesi Halkla Ýliþkiler Bölümü 4. Sýnýf öðrencisi Adem Gül "Bir Kitap Bir Ýnsan Demek'' sloganýyla gerçekleþtirdiði sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda, adanýn farklý okullarýndan topladýðý 250 kitabý Hakkari Geçitli Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu'na gönderdi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 15 Haziran 2013 Cumartesi 15

16

17 15 Haziran 2013 Cumartesi 17

18 18 15 Haziran 2013 Cumartesi KKTC'nin ilk kadýn baþbakaný Sibel Siber: Türkiye ile iliþkilerde zayýflama olmaz "TÜRKÝYE ÝLE KKTC'NÝN, TÜRKÝYE'NÝN KKTC'YÝ TEK TANIYAN ÜLKE OLMASININ DIÞINDA, TARÝHSEL VE KÜLTÜREL ÇOK GÜÇLÜ BAÐLARI VAR. ÝKÝLÝ ÝLÝÞKÝLERDE ZAYIFLAMA VEYA GERÝLEME HÝÇBÝR HÜKÜMET DÖNEMÝNDE OLMADI" "HEM ÜLKEMÝZ ADINA HEM DE GELECEK NESÝLLERDE KADINLARIN SÝYASETTE ROL ALMASINDA BÝR MOTÝVASYON YARATMASI ADINA BÜYÜK BÝR SORUMLULUK ÜSTLENDÝÐÝMÝN FARKINDAYIM" KKTC Baþbakan Sibel Siber, Türkiye ile KKTC'nin, Türkiye'nin KKTC'yi tek tanýyan ülke olmasýnýn dýþýnda, tarihsel ve kültürel çok güçlü baðlarý olduðunu belirterek, "ikili iliþkilerde zayýflama veya gerileme hiçbir hükümet döneminde olmadý, olmayacak" dedi. KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetinin düþürülmesinin ardýndan oluþturulan seçim hükümetinin baþýna getirilen KKTC'nin ilk kadýn baþbakaný Siber, AA'ya gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Hükümetin güvensizlik önergesiyle düþürüldüðünü ve erken seçim tarihinin 28 Temmuz olarak belirlendiðinii ifade eden Siber, bu süre içerisine hükümetin baþýnda olacaðýný söyledi. KKTC meclisinden bir kadýn milletvekilinin baþbakan olarak belirlenmesinin ülkede büyük bir heyecan yarattýðýna dikkati çeken Siber, "Bizim ülkemizde kadýnýn rolü çok aþaðýlarda, üst kademelerde pek kadýnlarýmýzý göremiyoruz. Ülkemizde hiçbir siyasi partinin genel baþkaný kadýn deðil ve siyasette erkek egemen durumu söz konusuyken bir kadýn milletvekilinin baþbakan olmasý gerçekten heyecan verici. Tüm kadýnlar adýna, toplum adýna sevindirici bir durum" diye konuþtu. "KKTC'nin ilk kadýn baþbakaný olarak anýlmak bana gurur verdi ama ilkler her zaman çok önemlidir" diyen Siber, omuzlarýnda büyük bir yük hissettiðini, bunun hem toplumun yükü hem de kadýnlarýn temsiliyet yükü olduðunu vurguladý. Siber, bu görevin üstesinden baþarýyla kalkmasýnýn en büyük arzusu olduðunu belirterek, þunlarý söyledi: "Hem ülkemiz adýna hem de gelecek nesillerde kadýnlarýn siyasette rol almasýnda bir motivasyon yaratmasý adýna büyük bir sorumluluk üstlendiðimin farkýndayým. Arzum, bu görevi kabinemle birlikte tamamlamak ve eðer biz bu kýsa süre içerisinde iyi bir model oluþturursak, populizimden, partizanlýktan uzak, þeffaf, toplumun tüm kesimlerini kucaklayýcý bir geçiþ hükümeti olur. Sadece bu 3 siyasi partinin hükümeti deðil herkesin hükümeti olmak istiyoruz. Bütün toplumun hükümeti olarak kendimizi kabul ettirebilirsek, bunu vatandaþýmýz hissederse, çok büyük bir görevi baþarmýþ olacaðýz. Bunda sonraki seçimlerden sonra gelecek olan hükümete de bir model olacaðýmýzý düþünüyorum." Ada toplumlarýnda göçün sýk rastlanan bir sorun olduðunu ifade eden Siber, "Toplumun huzuru için iyi bir siyaset, iyi bir hükümet yönetimi ve temiz siyasetten geçiyor. Þeffaf siyaset ve bütün vatandaþlarýn eþitlik ilkesine dayanan bir siyaset ana hedefimiz olacaktýr. Ýnþallah bunda da baþarýlý olcaðýz" dedi. TÜRKÝYE-KKTC ÝLÝÞKÝLERÝ Baþbakan Siber, "Türkiye ile KKTC'nin, Türkiye'nin KKTC'yi tek tanýyan ülke olmasýnýn dýþýnda, tarihsel ve kültürel çok güçlü baðlarý olduðunu" ifade ederek, "ikili iliþkilerde zayýflama veya gerilemenin hiçbir hükümet döneminde olmadýðýný, olamayacaðýný" söyledi. Türkiye ile KKTC iliþkilerinin eskiden olduðu gibi güçlü bir þekilde devam edeceðini belirten Siber, bunun aksinin düþünülemeyeceðini vurguladý. 28 TEMMUZ SEÇÝMLERÝ Seçimlerin halkýn iradesinin sandýða yansýyacaðý demokratik bir süreç olduðunu ifade eden Siber, "Bizim arzumuz, 28 Temmuz'da yapýlacak genel seçimlerde katýlýmýn yüksek olmasý ve halkýn iradesinin sandýða yansýtmasýdýr. Cumuriyetci Türk Partisi- Birleþik Güçler'in (CTP-BG) bu seçimlerden güçlü bir þekilde çýkacaðýna inanýyorum" deðerlendirmesinde bulundu. GÜZELYURT VE MAÐUSA'DA HIRSIZLIK OLAYLARI... Güzelyurt ve Gazimaðusa'da 3 günde 3 hýrsýzlýk olayý meydana geldi. Polis Basýn Bülteni'ne göre, Salý günü saat sýralarýnda, Güzelyurt'ta 22 yaþýndaki N.E isimli kiþi, Ceyhan Derin Turna'ya ait ikametgâhýn kapýsýz ambarýndan, 2 hidrofor motoru, 1 küçük fýrýn, 1 mikrodalga fýrýn, 1 gril, 1 piknik tüpü, 1 büyük tüp, 1 demir soba ve borusu, 1 demir merdiven, 1 karyola, 1 araba dinamosu, 1 akü, 1 radyatör, 5 kurulmamýþ avize ve 1 tüplü saç çaldý. Verilen bilgiye göre N.E. isimli kiþi tutuklandý ve çalýnan eþyalardan 1 büyük tüp, 1 radyatör, 1 araba dinamosu ve 1 akü, hurda atölyesinde bulunarak emare olarak alýndý. Yine Güzelyurt'ta yeþil alan diye bilinen bölge'de, Çarþamba- Perþembe günü saatleri arasýnda, Ümit Sarro'ya ait arazi içinde muhafaza edilen toplam 60 balya meçhul þahýs ya da þahýslar tarafýndan çalýndý. Maðusa'da ise dün sýralarýnda, Çin (China) Pazar isimli iþ yerinden Anthonia Ifeyýnwa Azurumba isimli bir kiþinin ayakkabý reyonu üzerinde býrakýlan ve içerisinde 550 Amerikan Dolarý, 400 TL ve 1 cep telefonu olan çantasý meçhul þahýslar tarafýndan çalýndý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, geçen Cuma günü Hafize Gözde Durak'ýn Gazimaðusa'daki ikametgahýndan yapýlan hýrsýzlýkla ilgili zanlý görülen 22 yaþýndaki H.A ile 23 yaþýndaki A.K tutuklandý. GÝRNE'DE ÇIKAN KAVGADA BÝR KÝÞÝ DARP EDÝLDÝ Girne'de bir barda önceki gece çýkan kavgada, 38 yaþýndaki Ý.A ile 25 yaþýndaki N.G, Farid Mammadi isimli kiþiyi ciddi þekilde darp etti. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre N.G. isimli kiþi daha sonra barda bulunan 2 bilardo sopasýný ve bir þahsa ait aracýn sol dikiz aynasýný kýrdý. Polis, Ý.A. ile N.G.'nin tutukladýðý ve soruþturmanýn devam ettiði bilgisini verdi. GÜZELYURT'TA BÝR BENZÝN ÝSTASYONUNDA DOLANDIRICILIK Güzelyurt'ta önceki gün yaþanan dolandýrýcýlýk olayýnda 28 yaþýndaki K.B isimli bir kiþi "Saldam Benzin Ýstasyonu"nu dolandýrarak, 100 TL'lik benzin aldý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre K.B., babasýnýn hesabý olmadýðýný bildiði halde aldýðý benzinin babasýnýn hesabýna yazýlacaðýný söyledi. K.B'nin tutuklandýðý ve soruþturma devam ettiði bilgisi verildi. KTÖS ile KTOEÖS: Okullarýn öðretmensiz açýlmasýna izin vermeyeceðiz Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) ile Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), kamu okullarýnda eðitim yýlýnýn tamamlandýðý bugünden, tüm ilgilileri yeni eðitim yýlýnda yaþanabilecek sorunlara karþý uyardýklarýný belirterek, sendikalar olarak eðitim yýlýnýn öðretmensiz açýlmasýna izin vermeyeceklerini bildirdi. Sendikalar, öðretmen nakilleri ve öðretmen ihtiyacýnýn tatil döneminde giderilmesi ve buna seçim yasaklarýnýn yasal engel olarak gösterilememesi gerektiðini belirterek, yeni öðretim yýlýnda okullarýn öðretmensiz açýlamayacaðý konusunda tüm yetkilileri uyardý ve gerekli eylemleri ortaya koyacaklarýný kaydetti. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil ile KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, dün KTÖS lokalinde bulunan toplantý salonunda basýn toplantýsý düzenleyerek, yeni eðitim yýlýna yönelik açýklamalarda bulundu. Sendikalarýn ortak basýn açýklamasýný okuyan Elcil, 28 Temmuz'da yapýlacak erken seçimin, Eylül ayýnda okullarýn öðretmensiz açýlacaðýnýn da "müjdesini" verdiðini belirterek, okullarýn her yýl çeþitli nedenlerden öðretmensiz açýldýðýný, bu yýl da erken seçimden dolayý öðretmensiz açýlacaðýný savundu. Elcil, basýn toplantýsýný okullarýn tatile girdiði bu dönemde düzenleyerek, "ülkeyi yönettiðini iddia edenler ve seçim yarýþý içinde olanlarý" uyarmak istediklerini belirtti. Öðretmenlerin yer deðiþtirme iþlemlerinin yasa gereði 1-15 Temmuz tarihlerinde yapýldýðýný ifade eden Elcil, yer deðiþtirme iþlemlerinin ardýndan okullarýn ihtiyaç duyduðu öðretmen kadrolarýnýn belirlenip Kamu Hizmeti Komisyonu'nca sýnavlarý yapýlarak ihtiyaç olan öðretmenlerin alýmýnýn Eylül ayý ortasýna kadar tamamlanmasýný gerektiðine dikkat çekti. 28 Temmuz'da genel seçimlerin yapýlacak olmasýnýn, 3 Haziran tarihinden itibaren seçim yasaklarýnýn yürürlüðe girmesini getirdiðini anýmsatan Elcil, seçim yasaklarý dolayýsýyla öðretmenlerin yer deðiþtirmelerinin ve öðretmen alýmlarýnýn olmayacaðýný düþünmemenin yaný sýra, okullarýn öðretmensiz açýlacaðýnýn da öngörülmediðini kaydetti. Elcil, eðitim gibi temel bir insanlýk hakkýný engelleyecek noktaya gelinmesine sebep olunduðunu ifade ederek, okullarýn öðretmensiz açýlmamasý için seçim yasaklarýnýn arkasýna saklanýlmamasýný istedi. Seçim yasaklarýnýn gündemde olduðu bir dönemde öðretmen istihdam edilemeyeceðini ortaya koyan yönetimin, TC vatandaþý 22 imamý istihdam ettiðini de savunan ve bunun; eðitimin gözden çýkarýldýðýnýn göstergesi olduðunu iddia eden Elcil, þöyle devam etti: "Eðitimi ve okullarý parasýz altyapýsýz, öðretmensiz býrakan anlayýþýn, gericiliði ve yobazlýða hizmet ettiði ve özel okullara avantaj saðladýðý açýktýr. Tüm bu gerekçelerle devleti yönettiðini iddia edenleri þimdiden uyarmak istiyoruz; Öðretmen nakilleri ve öðretmen ihtiyacý tatil döneminde giderilmeli, bunun için yasal engel gerekçe gösterilerek mazeret üretilmemelidir. Sendikalarýmýz gerekli çalýþmayý yapmasýna raðmen Eðitim Bakanlýðý bürokratlarý dahi seçim gailesine düþmüþtür. Eðitimimizi ve çocuklarýmýzý bekletmeye kimsenin hakký yoktur. Bu nedenle yeni öðretim yýlýnda okullarýn öðretmensiz açýlamayacaðýný þimdiden uyarý yaparak kamuoyu ile paylaþmak istiyoruz." KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel de, sendikalar olarak Kýbrýs Türk eðitiminin kamusal, parasýz, bilimsel, demokratik ve tüm çocuklara eþit bir þekilde verilmesi için çalýþtýklarýný ve bu konuda sürekli mücadele verdiklerini iddia ederek, eðitimin bir devlet politikasý olmasý ve kamu okullarýna sahip çýkýlmasý gerektiðini vurguladý. Gökçebel, temel amaçlarýnýn; okullarýn ve eðitimin nitelikli hale getirilmesi, parasýz çaðdaþ ve demokratik eðitim verilmesi olduðunu ileri sürerek, ancak bunu yapmak yerine eðitimin daha sýkýntýlý bir sürece itildiðini, öðretmensiz açýldýðýný ve ilgisizliðin giderek arttýðýný savundu. KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu da, kamu okullarýnda eðitim yýlýnýn tüm sýkýntýlara raðmen özveriyle çalýþan öðretmenler, okul aile birlikleri ve velilerin katkýlarýyla tamamlandýðýný ifade ederek, öðrenciler iyi tatiller diledi. Varoðlu, kamu okullarýna sahip çýkýlmasý gerektiðini belirterek, okullarýn tatile çýktýðýný ancak bakanlýktaki bürokratlarýn tatile çýkmadýðýný iþaret ederek, yeni eðitim yýlýnýn sorunsuz açýlmasý için çalýþýlmasýný istedi. MAÐUSA'DA YANGIN Maðusa'da bir alýþ veriþ merkezine ait preslenmiþ karton bloklarýnýn bulunduðu boþ arazide dün çýkan yangýnda, 250 adet preslenmiþ karton blok ve 3 hurma aðacý yandý. "KOMÜNÝST EMEK HAREKETÝ" KURULDU Komünist Emek Hareketi isimli bir örgüt kuruldu. Yapýlan yazýlý açýklamada, Komünist Emek Hareketi'nin Eylül 2010 yýlýndan bu yana yayýn yapan Barikat Gazetesi'nin örgütlenmesi olduðu ifade edildi. Açýklamada örgütlenmenin "Kýbrýs Komünist Partisi'nin býraktýðý mirasý devraldýðý", Hareket'in temel amacýnýn "Parti'yi yeniden kurmak olduðu" ifade edildi. Barikat Gazetesi'yle ilgili bilgilere de yer verilen açýklamada, "Komünizm'e yürüyen yolda; ilk hedefimiz Barikat Gazetesi sürecinden beri devam eden, Kýbrýs Komünist Partisi'nin kuruluþu ve tabi ki komünizm'e giden yolda ilk adým olan demokratik devrim süreci sonrasý Anti-Emperyalist Birleþik Cephe Hükümeti'ni hayata koymaktýr" ifadelerine yer verildi. EMEKLÝ ASTSUBAYLAR 'ASTSUBAY' ÝFADESÝNE TEPKÝ GÖSTERDÝ Emekli Astsubaylar Derneði Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý için, "Astsubay" ifadesi kullanmasýný eleþtirdi. Genel Baþkan Esen Ömürlü imzasýyla yayýnlanan açýklamada, "UBP'nin yazýlý beyanýnda TDP Baþkaný Mehmet Çakýcý için kullandýðý "Astsubay" kelimesi bizleri derinden üzmüþtür" denildi.

19 LEFKOÞA AÝLE MAHKEMESÝNDE Kd. Yargýç DÜRÝYE ELKIRAN HUZURUNDA Genel Ýstida No:31/13 Davacý: Yasemin Adil n/d Ysemin Adýl n/d Yasemin Gürsözlü n/d Yasemin Gürgözlü 4. Etap Sosyal Konutlarý Blok 3. No.8 Kermiya-Lefkoþa. Ýle Davalý: KKTC Ýçiþleri Bakanlýðý, KKTC Baþsavcýlýðý vas, Lefkoþa. Arasýnda. Yukarýda sayý ve ünvaný verilen Genel Ýstidada Davacý/Müstedi ve tarafýndan Avukat Murat Yýlmaz namýna Avukat Gülten Demirað hazýr bulunduðu halde, Avukat Murat Yýlmaz'ýn tek taraflý istidasý ve ona ekli yemin varakasý tetkik ve tezekkür edildikten sonra, BU MAHKEME; 15/3/2013 tarihli istidanýn ve iþbu emrin tasdikli bir suretinin KKTC'de yayýnlanan günlük bir gazetede bir kez yayýnlanmak suretiyle Leyla Adil, Nevzat Adil, Derviþe Adil, Filiz Adil,Nazime Adil, Mehmet Nazým Adil, Zehra Adil, Akif Adil, Damla Adil, Ahmet Nazým Adil, Cavid Adil, Emine Adil, Mustafa Adil, Meral Adil, Meral Adil, Asma Adil, Yýlmaz Adil, Fatma Adil, Behaeddin Adil, Muhameed Mehmet Adil, Nejmiye Ali Adil, Rhondal Adil ve Mehmet Mansur Adil'e teblið edilmesine ve bu þekilde yapýlacak tebliðin muadil teblið sayýlmasýna EMÝR VERÝR. YÝNE BU MAHKEME; Yukarýda isimleri belirtilen þahýslarýn tebliðden itibaren 10 gün zarfýnda ýsbat-ý vücut dosyalamalarýna; belirtilen süre zarfýnda ýsbat-ý vücut dosyalamamalarý halinde dava ile ilgili tebliði gereken tüm evraðýn Mahkeme ilân tahtasýna 3 gün süre ile asýlmak suretiyle yapýlmasýna ve bu þekilde yapýlacak tebliðin ilgili kiþilere usulüne uygun teblið yapýlmýþ addolunmasýna EMÝR VERÝR. 14/6/2013 tarihinde verildi. 14/6/2013 tarihinde hazýrlandý. (Ýmza): DÜRÝYE ELKIRAN Kýdemli Yargýç Aslýna Uygundur Mukayyit LEFKOÞA Aile Mahkemesinde. Genel Ýstida no: 31/2013 Müstedi: Yasemin Adil n/d Yasemin Adýl n/d Yasemin Gürsözlü n/d Yasemin Gürgözlü- 4. Etap Sosyal konutlarý Blok 3 No. 8 Kermiya- Lefkoþa Ýle M/aleyh: KKTC Ýçiþleri Bakanlýðý, KKTC Baþsavcýlýðý vasýtasýyla, Lefkoþa... Arasýnda Yukarýda Davacý/Müstedi tarafýndan yapýlan tek taraflý istida: Davacý/Müstedinin Ýþbu Ýstida ile Talebi þöyledir: A) Yukarýda sayý ve ünvaný verilen istida ek listede isimleri belirtilen Davalýlara ve/veya þahýslara 15/03/2013 tarihli kaydedilip mühürlenmiþ istidanýn, KKTC'de yayýmlanan günlük bir gazetede bir defa yayýnlanmak sureti ile muadil teblið edilmesine ve iþbu tebliðin muadil teblið sayýlmasýna; B) Mezkur istidanýn tasdikli bir suretinin meçhul olan davalýlara ve/veya þahýslara bu gazete ilanýndan sonra teblið edilmiþ sayýlmasý hususunda Mahkemece bir emir; C) Ekte isimleri belirtilen Davalý/Müstedaaleyhlerin ve/veya þahýslarýn tebliðden itibaren 7 gün ve/veya mahkemenin uygun göreceði baþka bir süre içerisinde isbat-ý vucut dosyalamasýna ; D) Alternatif olarak, Yukarýda (A) ve (B) paragraflarda belirtilen talepler gereðince Gazetedeki yayýnlama tarihinden itibaren 7 gün ve/veya Muhterem Mahkemenin uygun göreceði süre zarfýnda Davalý/M/aleyhlere ve/veya ekte isimleri belirtilen þahýslara ýsbat-ý vücut kaydý yaptýrmasýna, belirtilen süre zarfýnda ýsbat-ý vücut etmekte kusur edilmesi halinde Davacý/ Müstedinin davasýný ve/veya istidasýný ileri götürmekte serbest olmasýna ve dava ile ilgili müteakip iþlemlerin Davalý/M/aleylerh ve/veya þahýslar açýsýndan Mahkeme ilan tahtasýna asýlmak suretiyle yerine getirilmiþ addolunacaðýna dair bir Mahkeme emri itasý, E) Davalý/Müstedaaleyhlerin ve/veya ekte isimleri belirtilen þahýslarýn verilen süre içerisinde isbat-ý vucut dosyalamamasý halinde dava ile ilgili herhangi bir istidanýn mahkeme ilan tahtasýna 3 gün asýlmak süreti ile Davalýlara ve/veya þahýslara teblið edilmesine ve bu þekilde yapýlacak tebliðin de Davalýlara ve/veya ekte isimleri belirtilen þahýslara uygun teblið addolunmasýna dair bir emir; F) Mahkemece uygun ve adil görülecek ahar bir hal çaresi. G) Ýþbu istida masraflarý. Ýþbu istida, H.M.U.T. E.48.N.2'ye, E.5 A, E.6'ya sair ilgili mevzuata dayanýr. Ýþbu istidaya mesnet teþkil eden gerçekler iliþikte sunulan yemin varakasýnda belirtilmektedir. Ýþbu istida, Davacý/Müstedi Avukatý Murat Yýlmaz tarafýndan tanzim edilmiþ olup, Teblið adresi; Belið Paþa Ýþhaný, A Blok B/24, Lefkoþa Murat Yýlmaz (Davacý/Müstedi tarafýndan Avukat) Dosyalama Tarihi:../06/2013 Duruþma Tarihi:../06/2013 LEFKOÞA Aile Mahkemesinde. Mukayyit. Genel Ýstida no: 31/2013 Müstedi: Yasemin Adil n/d Yasemin Adýl n/d Yasemin Gürsözlü n/d Yasemin Gürgözlü- 4. Etap Sosyal konutlarý Blok 3 No. 8 Kermiya- Lefkoþa Ýle M/aleyh: KKTC Ýçiþleri Bakanlýðý, KKTC Baþsavcýlýðý vasýtasýyla, Lefkoþa... Arasýnda YEMÝN VARAKASI Ben aþaðýda imza sahibi Lefkoþa'lý Yasemin Gürgözlü olup, yemin eder ve yeminimle aþaðýdaki hususlarý beyan ederim. 1- Yukarýda sayý ve ünvaný yazýlý davada Davacýnýn yetkili memurlarýndaným ve iþbu yemin varakasýný yapmaya yetkiliyim. 2-15/03/2013 tarihli istidayý okudum; orada yazýlanlar doðrudur aynen tekrar ederim. Davacý/ Müstedi, Davalý/M/aleyhin ilgililerine bildirmek istemektedir ki iþbu müstedi istida belirtdiði üzere "ADÝL" soyadýnýn almak istemektedir ve bu soyadýný taþýyan ve/veya ayný soyadýný taþýyan ilgili kiþilerin müstedini bu soyadýnýn almakta herhangi bir itirazý olmadýklarýný bildirmeler için 15/ 03/2013 tarihli istidayý müstedialeyhin göstermiþ olduðu kiþilere bildirmek ve/veya bu durumdan haberdar etmek istemekte olup bu kiþilerinde mahkemede isbatý vücut etmeleri gerekme olduðu müstedialeyh tarafýndan tarafýmýza bildirilmiþtir. Tüm gayret ve çabalarýmaz ragmen sadece müstedialeyhin vermiþ olduðu listede no.4 Aliye ADÝL, no.10 Nurbanu EMÝNE, no.11 Mehmet NEFÝ, no.12 Mehmet NAZIM'a 21/05/2013 tarihinde 15/03/2013 tarihli istida teblið yaðýlmýþtýr ancak geriye kalan kiþilerle ilgili tüm gayret ve çabalarýmýza ragmen teblið yapýlamamýþ olup kendilerine hiçbir þekilde ulaþýlamamýþtýr. 3- Yukarýda sayý ve ünvaný belirtilen istidanýn 15/03/2013'de dosyalanmasýna raðmen tebliði yapýlmýþ 4 kiþi mahkemeye isbatý vücut etmemelerinin yaný sýra geriye kalan ilgili kiþilere bugüne kadar yapmýþ olduðum tüm uðraþlara raðmen verilen adreslere teblið yapýlamamýþ ve ilgili kiþilerin bir çoðunun adreslerinin meçhul olduðu kanaatindeyim ve bu sebeple adreslerini bilmemekteyim. 4- Avukatýmdan almýþ olduðum hukuki bilgi ve görüþe göre; yürürlükteki mevzuat uyarýnca Davacý/Müstedinin Davalý/M/aleyh'in ilgilileri açýsýndan davasýný yürütebilmesi ve/veya sonuçlandýrabilmesi için istidanýn Davalý/M/aleyh'in ilgililerine teblið kaçýnýlmaz olduðudur. 5- Binaenaleyh, mezkur celpnamenin Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetinde yayýnlanan günlük bir gazetede yayýnlanmasýna, ilaveten mezkur istidanýn Davalý/M/aleyh ilgililerine Gazetede ilanýndan sonra 7 gün içince ýsbatý vücut etmelerine, etmemeleri halinde ilan tahtasýna asýldýktan sonra ilgili,istidanýn teblið edilmiþ sayýlmasýna Mahkeme Muhterem Mahkemeden talep etmekteyim. 6- Yukarýdaki gerçeklere binaen, istidada olduðu gibi emirlerin verilmesi adil ve uygundur ve bu doðrultuda emirlerin verilmesini Muhterem Mahkemeden talep ederim. Yemin Eden Yasemin Gürgözlü /06/2013 tarihinde huzurumda yemin ve imza olunmuþtur. Mukayyit. K.K. No: KÝRALIK ÝÞYERÝ VE DAÝRE Yeniþehir, Limasol Bank arkasý, Doðuþ Kliniði yanýnda: Dükkan: Sendeli, 40 metrekare. Reklam veya ecza/ saðlýk firmasýna özellikle uygun. Daire: II. kat eþyasýz (120 metrekare). Ýkamet veya iþyeri olarak kullanýlabilir. Tel: EMÝNE OTOBÜS TURU 23 Haziran Pazar Lefkara/Limasol/ Hayvanat bahçesi/pisuri/ eski Baf yolunda Alehtora/Bladanisya/ Evdim/Aytuma köylerinde muhteþem bir gün. Yemek ve otobüs 55TL AYZER EMLAK Kiralýk Yeniþehir'de 2+1 full yeni eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 yeni eþyalý lüks daire K. Kaymaklý'da 2+1 full eþyalý daire 700 TL Gönyeli'de 2+1 ve 3+1 full eþyalý daireler Yenikent'te kat full eþyalý daire 800 TL Satýlýk Kermiya'da 3+1 zemin kat daire Ortaköy Lemar yanýnda 2+1 zemin kat daire Yeniþehir'de klinik veya dersane olmaya müsait 250 metrekare 1. kat daire Stg. Metehan sosyal konutlarýnda 3+1 full tadilatlý daire K. Kaymaklý'da 2+1 zemin kat daire ARANIYOR KKTC Engelliler Dayanýþma Derneði'nde çalýþacak, bilet satýþý yapabilecek bay bayan elamanlar aranýyor. Net maaþ:1500 TL+prim ve sosyal haklar.. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg KAYIP NÜFUS CÜZDANI TC nüfus cüzdanýmý kaybettim. Yenisini alacaðýmdan, hükümsüzdür. Mustafa Çelebi SATILIK Çok az kullanýlmýþ paslanmaz çelik endüstriyel mutfak ekipmaný satýlýktýr. Tel: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

20 Kaleci antrenör kurs tarihi deðiþti "Kaleci Antrenörlüðü Kursu" müracaatlarý 17 Haziran Pazartesi günü baþlýyor. 1 Temmuz tarihine kadar müracaatlarýn kabul edileceði kursda daha önceden 8-15 Temmuz tarihleri olarak duyurulan kurs tarihleri, Temmuz tarihleri olarak 9 günlük bir kurs olarak deðiþtirildi. Futbol çalýþtayý düzenlenecek Futbol Kulüpler Birliði futbol ile ilgili tüm sorunlarý, ilgili tüm kurum ve kuruluþlarý bir araya getirerek masaya yatýrmak ve kalýcý çözümler üretmek üzere "Futbol Çalýþtayý" gerçekleþtirme kararý aldý Futbol ile doðrudan ilgili Federasyon ve Derneklerin 5'er üyelik çalýþma guruplarý halinde katýlacaðý çalýþtay 19 Haziran tarihinde Girne Merit Hotel'de yapýlacak Futbol Kulüpler Birliði Yönetim Kurulu adýna Baþkan Yurdaer Garip imzasý ile yapýlan basýn bildirisinde "Futbol Çalýþtay"ý gerçekleþtirecekleri açýklandý. Açýklama aynen þöyle: "Genelde spor özelde futbol ile ilgili toplantýlarda, kurultaylarda, genel kurullarda veya benzer tartýþma ortamlarýnda çok zaman ve enerji kaybedildiðini gören, benzer sorunlarýn tekrar tekrar masaya gelip çözülemediðini gözlemleyen,insanlarýn veya kurum / kuruluþlarýn düþüncelerini ifade edemeden veya anlaþýlmadan ve anlaþamadan ayrýldýklarýný izleyen, kalýcý çözüm için çok daha yeni ve etkili fikirlere ihtiyaç olduðunu fark eden birliðimiz, gelinen aþamada futbol ile ilgili tüm sorunlarý, yine futbol ile ilgili tüm kurum ve kuruluþlarý bir araya getirerek masaya yatýrmak ve kalýcý çözümler üretmek üzere "Futbol Çalýþtayý" gerçekleþtirme kararý almýþtýr. Birliðimiz tarafýndan organize edilen ve 19 Haziran 2013 tarihinde saatleri arasýnda Merit Park Hotel (Kervansaray-Girne) de gerçekleþecek olan Futbol Çalýþtayý 2013 Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu, Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði, K. T. Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði, K. T. Futbol Antrenörleri Derneði ve Kýbrýs Türk Futbolcularý Derneði'nin etkin katýlýmý ile gerçekleþecektir. Futbol ile doðrudan ilgili Federasyon ve Derneklerin 5'er üyelik çalýþma guruplarý halinde katýlacaðý çalýþtayda üretilen fikirlerin, benzer toplantý veya çalýþmalarýn aksine hýzla sentezlenmesini ve elde edilen bulgularýn eyleme dönüþtürülmesini beklemekteyiz. Sentezlenmiþ ve netleþmiþ konularý rapora dönüþtürüp uygulama sürecinin de yine ilgili kurum ve kuruluþlarlar tarafýndan takip edilip uygulanacaðý ve uygulatýlacaðýna olan inancýmýzý belirtir çalýþmalarýnýzda baþarýlar dileriz". Lapta Festivalindeki spor etkinlikleri ertelendi Lapta Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen Turizm Festivali kapsamýnda yer alan spor müsabakalarýna erteleme geldi. Bölgenin sevilen simalarýndan Tahsin Akýner'in dün geçirdiði trafik kazasýnda hayatýný kaybetmesi, bölge halkýný üzüntüye boðarken Lapta Belediyesi de bir açýklama yaparak spor müsabakalarýný ileriki tarihlere erteledi. Buna göre 16 Haziran tarihinde yapýlmasý planlanan ATV ve Motocross yarýþmalarý 1 hafta sonra 23 Haziran tarihinde yapýlacak. Masterler Futbol Turnuvasý tamamen iptal edilirken, Darts Turnuvasý 5-6 Temmuz ve Beach Futbol Turnuvasý Haziran tarihlerine ertelendi. KKTC MOK sporun rotasýný çizdi "Türkiye ile spor zirvesi yapýlmalý" Milli Olimpiyat Komitesi Baþkaný Serdar Savim sporun rotasýný çizdiklerini ve Türkiye ile spor zirvesi gerçekleþmesi gerektiðini söyledi. KKTC- TC Spor zirvesinde Türkiye Spor Bakanlýðý ile KKTC Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý yöneticileri ile her iki ülkenin spor federasyonu temsilcileri buluþmalýdýr açýklamasýný yaptý. Serdar Savim, sporumuzun dýþa açýlýmý, ambargolarýn aþýlmasý, spor federasyonlarýnýn Türkiye'de ve yurtdýþýndaki uluslararasý turnuvalara katýlýmý, spor tesislerinin yapýmý, spor federasyonlarýnýn kurumsal kimlik kazanmasý konularýnda iki ülke arasýnda uygulanabilir protokoller imzalanmalýdýr açýklamasýný yaptý. KKTC MOK'un gerçek sahipleri olan spor federasyonlarýnýn ortak istemi, KKTC-TC Spor zirvesi hazýrlýk çalýþmalarýnýn mümkün olan en kýsa sürede baþlamasý, KKTC MOK'un öncelikli talepleri arasýnda yeralýyor. ÞURA KARARLARI ÝÇÝN KOMÝSYON OLUÞMALI Geçmiþ þura kararlarýný deðerlendirme komisyonu kararlarý arasýnda yeralan komisyonun þura kararlarýnýn uygulanmasý ve geliþtilmesi temel görevini üstlenmesi ve yetkilileri bu yönde uyarmasý spor þurasý hakkýndaki olumsuz önyargýlarý giderecektir. SPOR FONUNUN KULLANIM AMAÇLARI... Spor fonunun kullanýmýnda Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu ile birlikte KKTC MOK ve spor federasyonlarýnýn söz sahibi olmasýnýn gerekli olduðu belirtildi. Federasyonlarýn yurt içi ve dýþýndaki uluslarararasý sportif etkinliklerinde KKTC MOK'un görüþlerinin alýnmasý yasal zorunluluk olduðu hatýrlatýldý. KKTC MOK'u geçmiþ kötü alýþkanlýklarla yok saymak sporumuza yapýlacak en büyük kötülüklerden birisidir ifadesi kullanýldý. YEREL YÖNETÝMLERÝN SPORA KATKISI ARTMALI MOK yaptýðý açýklamada, sporun merkeziyetçi yapýdan kurtulup herkesin spor yapmasý için yerel yönetimlerin spora daha çok kaynak ayýrmasý, yerel sportif etkinliklere daha çok katký yapmasý, dünyadaki temel eðilimdir. Bu konuda yerel yönetimlerin daha çok yetki ve sorumluða sahip olmasýnýn önemli olduðuna vurgu yaptý. Gingi ödüllendirilecek Uður Barani "Cemal Gingi'nin Türkiye Milli Takýmýnda yer almasý bizler için bir gurur kaynaðý oldu, federasyon olarak kendisini tebrik ediyoruz" Kýbrýs Türk Darts Federasyonu Yönetimi, Türkiye Milli Takýmýnda yer alan ve burada baþarýlý dereceler alan Cemal Gingi'yi kutladý. Bu sezon KKTC Darts Federasyonuna olmayan ancak Türkiye'de yarýþmalara katýlan Cemal Gingi, Türkiye Milli Takýmýnda da yer alarak Ankara'da yapýlan Akdeniz Kupasý'nda baþarýlý sonuçlar almýþtý. Kýbrýs Türk Darts Federasyonu Baþkaný Uður Barani, Cemal Gingi'nin Türkiye'deki baþarýlarýnýn bir gurur kaynaðý olduðunu söyledi. Barani Federasyonunun kiþilerle hiçbir problemi bulunmadýðýný, problemlerinin sadece Türkiye Darts Federasyonu ile olduðunu da bir kez daha belirtti. Barani Kýbrýs Türk Darts Federasyonu olarak Cemal Gingi'ye özel bir ödül vermeyi kararlaþtýrdýklarýný ve bu ödülü yýlsonu yapýlacak toplu ödül töreninde vereceklerini sözlerine ekledi. Bu arada Cemal Gingi'ye sponsorluk yapan Deniz Plaza'ya da teþekkür eden Uður Barani, ülkemizdeki yetenekli sporcularýn desteklenmesi halinde neler yapabileceklerine fýrsat tanýdýðý için bu firmamýzý alkýþlýyoruz dedi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Istanbul mitingine Kýbrýs tan çýkarma

Istanbul mitingine Kýbrýs tan çýkarma KKTC'nin yeni baþbakanýnýn yapacaðý ilk iþ ne olmalý bilir misiniz? Ýstanbul'daki Gezi Parký direniþçilerine destek vermek ve Tayyip'e 'þiddeti durdur' çaðrýsý yapmak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KRÝZ ÞANSA DÖNÜÞÜR MÜ? HAVA BOÞALMADI. Ali Osman

KRÝZ ÞANSA DÖNÜÞÜR MÜ? HAVA BOÞALMADI. Ali Osman Kýrk haramiler gitti, kýrk günlük hükümet geldi... Gelmiþ geçmiþ hükümetlerimizin kýrk yýlda yapamadýklarýný ister misiniz bu hükümet kýrk günde yapsýn þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Haziran

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN... "Mazi kalbimde bir yara" derler... Ama "Geçmiþe mazi, geleceðe gazi" diyenler de var. Veya kýsaca "Dün dündür, bugün de bugün"... Tükürdüðünü yalamasýný bilmeyenler bu sýnýfý hiç geçer mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4208 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAKANA YARDIM KAPMPANYASI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4208 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAKANA YARDIM KAPMPANYASI. Hükümette kim var? Üç parti. CTP-BG, DP-UG ve TDP... Yani bugüne kadar UBP'ye muhalefet edenler... UBP'nin yaptýklarýný yapacaklarýna göre kazansalar ne, kazanmasalar ne? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 20 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Federasyona katıldılar TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği nde İstanbul Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu ve Beşiktaş Muhtarlar Derneği

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4239 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4239 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçim dönemi bitti, mazbata dönemi baþladý yine... Kimilerine meclis yolu görünürken, kimilerine de cezaevi yolu göründü... Neler yapmadýk þu vatan için deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Aðustos

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA... 3 Rum polisinin tutuklanmasýndan sonra güneyde sýkýntý yaþayan turizmcilerimiz ve taksicilerimiz Eroðlu'ndan destek istediler. Biz demedik mi, akýlsýz baþýn cezasýný hep akýllýlar çeker? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun. Hükümet "Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur" sözüne inanmadýðý için okullara beden hocasý göndermiyor! Müzik de ruhun gýdasý deðilmiþ! Müzik hocasý da yok! Sizi gidi ruhsuzlar sizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4489 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4489 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tokay ile Emirkaný hapiste, ancak "asýl suçlular dýþarýda" diyor Ýrsen Küçük... Tabii dýþarýda... Hala hesabýný temizleyemediðimiz 366 usulsüz istihdamý yapanlar ne zaman cezalandýrýlacak acaba? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TARÝH: 9 Haziran 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4185 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) NEFESLER TUTULMUÞ... GÖZLER VE YÜREKLER TAKSÝM'DE Erdoðan Baybars

TARÝH: 9 Haziran 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4185 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) NEFESLER TUTULMUÞ... GÖZLER VE YÜREKLER TAKSÝM'DE Erdoðan Baybars Küçük'ün istifasýný sunarken Eroðlu ile fotoðrafý camlanýp çerçevelenip duvara asmaya deðer... Birbirlerinin yüzüne bakmýyorlar! Ýkisi de yere bakýyor... Bakacak yüz kalmadý demek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı