TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi"

Transkript

1 Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YURDUM AFFET BÝZÝ l 2. sayfada 2. TUR Türkiye ve uluslararasý alanda kamuoyu yoklamalarý yapan Gezici Araþtýrma Þirketi 3072 katýlýmcýyla yüzyüze yaptýðý anketin sonuçlarýný dün açýkladý TUR Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Derviþ Eroðlu... Mustafa Akýncý... Sibel Siber... Kudret Özersay... %37,2 %30,3 %21,1 %11,4 Mustafa Akýncý... %60,5 Derviþ Eroðlu... %39,5 Akýncý %60.5 n Anket sonuçlarýna göre, Derviþ Eroðlu ile Mustafa n Seçimin iki turlu olacaðýný açýklayan Gezici Direktörü Murat Akýncý 2. tura kalacak ve bu turda ipi göðüsleyen Gezici, ilk turda Eroðlu'nun %37,2 ile birinci çýkacaðýný, Akýncý'nýn açýk farkla Akýncý olacak... Akýncý %60,5 oranýnda ise %30,3 ile ikinci sýrada olacaðýný söyledi... Sibel Siber %21,1, oya ulaþýrken, Eroðlu %39,5 oyda kalacak... Kudret Özersay ise %11,4 oranýnda oy alacak... n Anket sonuçlarýnda yanýlma payýnýn %1,5 olduðunu belirten Murat Gezici, "Aksi olursa bu iþi býrakýrým" diyerek çok iddialý konuþtu... n Yaptýklarý ilk anketten sonra çok aðýr eleþtiriler aldýklarýný söyleyen Gezici, aralarýnda bazý milletvekillerinin de bulunduðu bir kesimin baský ve tehditleriyle karþýlaþtýklarýný da belirtti... n Anket 5 ilçede 84 farklý alanda, mahalle ve köyde 18 yaþ ve üstü KKTC seçmenleriyle, yarýsý kadýn olmak üzere toplam 3072 kiþiyle yüzyüze yapýldý sayfada "Afrika'dan Mektup"ta, haberi 11. sayfada... Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Kaçaða dur Öðretmen sendikalarýndan meclise þok baskýn n Eylemci öðretmenler meclis salonuna girerek göç yasasýnýn kaldýrýlmasýyla ilgili yasa önerisini, okuyup iyi öðrenmeleri için tek tek milletvekillerinin eline verdi... n Þener Elcil, "Eskiden sigara sarýlan yerde þimdi halk sarýlýyor" dedi... Gökçebel ise, "Ya bu yasa gidecek, ya hükümet" diye konuþtu... l 3. sayfada Adým adým taksime doðru... Özgün Kutalmýþ ZARARIN NERESÝNDEN DÖNÜLÜRSE KARDIR Dolgun Dalgýçoðlu ELHAMDÜLÝLLAH ATEÝSTÝZ ÝDDÝALI GAZETECÝLER DE VAR Ali Osman Erdoðan Baybars Kaçak inþaatlar ve müteahhitleri ihbar hattý oluþturuldu... YARGIMIZIN ONURU Mehmet Levent n 6. sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... AKSÝ ÇIKARSA MESLEÐÝNÝ BIRAKACAK... Önümüzdeki cumhurbaþkanlýðý seçimine Gezici Araþtýrma Þirketi damgasýný vurdu... Çok konuþulacak bu konu... Þirketin yaptýðý anketler... Basit bir þirket deðil bu... Türkiye'de ve uluslararasý alanda tanýnmýþlýðý var... Bizim seçimlerimize de çok ilgi duymuþ bu kez... Üstelik sadece prestij için yapmýþ bunu... Þirket Direktörü Murat Gezici yalnýz %1,5 yanýlma payý olduðunu söylüyor. Ve bakýn ne kadar iddialý konuþuyor... Ki biz bu kadar iddialý birini görmedik bugüne kadar... Diyor ki: "Aksi olursa ben bu mesleði býrakýrým ve bir daha hiçbir yerde anket yapmam"... Büyük bir iddia deðil mi? Bu bahse mesleðini koymuþ... * Gezici'nin ilk yaptýðý ankete milli ajansýmýz TAK yer vermediði gibi, Akýncý muhalifi basýnýmýz da raðbet etmemiþti... Daha doðrusu iþlerine gelmediði için bu anketi gözden kaçýrmaya çalýþmýþlardý... Ancak Gezici'ye veryansýn etmekten de geri kalmamýþlardý... Çok aðýr eleþtiriler yöneltmiþlerdi ona... Þirket Direktörü dünkü basýn toplantýsýnda çarpýcý baþka açýklamalarda da bulundu... Anketi yayýnlamamak için tehditler almýþ... Baský yemiþ... Þantajla karþýlaþmýþ... Üstelik bunlarý yapanlarýn arasýnda bazý milletvekilleri de varmýþ... Ýsim vermedi... Ama bunlarý açýklamaktan da çekinmedi... * Bu kez TAK da ilgi gösterdi Gezici'ye... Canlý yayýn yapan ekran da... Bir gazeteci ordusu da basýn toplantýsýný izledi... Sorular sordu... Seçim iki turlu... Ýlk turda Derviþ Eroðlu göðüslüyor ipi... Ýkinci turda ise Mustafa Akýncý... Ýlk turda Eroðlu %37,2 alýrken, Akýncý %30,3 alýyor... Ancak ikinci turda Eroðlu'nun oyu çok az artarken ve yalnýz %39,5'e çýkarken, Akýncý'nýn oyu patlýyor ve %60,5'e çýkýyor... Murat Gezici, "Ýpi Mustafa Akýncý göðüsleyecek" diyor... * Gezici'nin yaptýðý anket bugüne kadar yapýlanlardan çok farklý... Çok kapsamlý kiþi ile konuþulmuþ... Tek tek, yüzyüze... Yani telefonda deðil... 5 ilçede, 84 farklý alanda, mahalle ve köyde... Konuþulanlarýn yarýsý kadýn... Küçümsenecek bir emek deðil bu... * Seçime iki hafta kadar bir süre kaldý... Ve geriye sayým baþladý... Sayýn bakalým... TRAFÝK KURBANI 4 AKADEMÝSYEN ANILDI Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), trafik kazasýnda hayatýný kaybeden akademisyenleri anýsýna konferans düzenledi. LAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, öðretim elemanlarý Yrd. Doç. Dr. Figen Arkýn, Ayþe Hadýmcý Candemir, Ýmge Kozok ve Dilek Yýlmaz anýsýna düzenlenen konferansta "Trafikte Farkýndalýk" konusu ele alýndý. LAÜ Rauf Raif Denktaþ Eðitim Kompleksi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen konferansa, Polis Genel Müdürlüðü Trafik Bölüm Müdürü Ahmet Beþerler konuþmacý olarak katýldý. Konferansýn ardýndan, LAÜ Hazýrlýk Okulu Okutmaný Seren Demirkan da, kaybettiði meslektaþlarý için bir konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan farkýndalýk yürüyüþü yapýlarak trafik kazasýnda kaybedilen öðretim elemanlarý anýsýna balonlar uçuruldu. BEÞERLER Trafik Bölüm Müdürü Ahmet Beþerler, trafik kazalarýnýn artma nedenlerini; motorlu taþýtlarýn yüzde 64 oranýnda artmasý, emniyet kemeri kullaným oranýnýn az olmasý, cep telefonlarý ile konuþarak dikkatsiz sürüþlerin yapýlmasý, aþýrý sürat ve alkol kullanýmý olarak sýraladý. Emniyet kemerinin kazayý önlemediðini fakat kaza anýnda sürücünün savrulmasýný önlediðini anlatan Beþerler, emniyet kemerinin hayat kurtardýðýna dikkat çekti. DEMÝRKAN Seren Demirkan da, kaybettikleri arkadaþlarýnýn hatýralarýný her zaman yaþatacaklarýný dile getirdi. Demirkan, "Yollarda önce baþka canlarý, sonra kendi canýmýzý koruyalým" dedi. Konferansýn ardýndan, dört akademisyenin anýsýna öðrenciler, sevenleri ile çalýþma arkadaþlarý, yazýlý pankartlar ve beyaz balonlarla "Farkýndalýk Yürüyüþü" gerçekleþtirdiler, balon uçurdular. MENGÜÇ, TEDAVÝ ÝÇÝN ÝSVEÇ'E ULAÞTI KKTC Dýþ Basýn Birliði Baþkaný ve Basýn Konseyi Yürütme Kurulu üyesi, araþtýrmacý-gazeteci-yazar M. Arslan Mengüç, geçirdiði beyin kanamasý nedeniyle gerekli tedavinin yapýlabilmesi için Ýsveç'e gitti. Ailesinden alýnan bilgiye göre, Arslan Mengüç dün saat 12.30'da Scandinavian AirAmbulance hava ambulans uçak ile Ýsveç'e vardý. Mengüç yapýlacak tedavi ve tetkikler için Stockholm "Danderyd Hospital" hastanesine götürüldü. Mengüç, yaklaþýk 2 ay önce geçirdiði rahatsýzlýðýnýn tedavisi için hafta sonu Ýsveç'e gitmek üzere yola çýkmýþ ancak havada geçirdiði kriz nedeniyle uçaðý Romanya'nýn baþkenti Bükreþ'e acil iniþ yapmýþtý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý YURDUM AFFET BÝZÝ "Yurdum ne inatçý" diye yazmýþ bir dost... Ýnadý ne? Anlamadým... Daðlarýna bayrak boyadýk da hayýr mý dedi? Aðaçlarýný kesip beton diktik de yüzümüze mi tükürdü? Topraklarýný çaldýk, sahte koçanlarla yaðma ettik de ses mi çýkardý? Vurduk kanýna girdik de namus düþmaný diye bizi mahkemeye mi verdi? Ýnatçýlýðý nerde? Ben bir Karpaz eþeði inadý kadar bile bir inat göremedim onda... Eskisi gibi hiç þaþmadan mevsimlerini sunuyor iþte bize... Kýþsa kýþ... Baharsa bahar... Tadýný çýkar... Nergisler... Medoþ laleleri... Yak mangalý, keyfe bak... Þeftali dumanlarý daðlara savruldu diye yurdumun itirazý mý var? Söyle Andrea... Belediye iþçisi sevgili dostum... Vur dedi de vurmadýk mý? Öl dedi de ölmedik mi? Bir kahveye buyur dedi de buyurmadýk mý? Bulunmayan kayýplarýna hala aðlayan analar ve bacýlar... Yaseminler þahit deðil mi gözyaþlarýmýza?... Kemikleri sýðacak kadar minicik tabutlar... Koskoca adamlarýn küçücük tabutlarý... Nerden gelir nereye yollanýrlar... Bak þu barikatlara Andrea... Sabah kahvesini yudumlarken bak oracýkta... Bundan utanan ve kýzaran bir yüzümüz mü var? Kim demiþ ki yurdum inatçý? Ýnatçý olsa, Ledra'nýn balkonundan iþer miydi BM askeri sabaha kadar? Farkýnda deðilsiniz anlaþýlan hala... Biz kesmedik umudu yurdumuzdan... Yurdumuz kesti bizden umudunu... Fýsýldadý kulaðýma bir akþam... Yazýklar olsun dedi... Beni katletmelerine nasýl da izin veriyorsunuz... Sýrtýmda bunca hançer... Görmüyor musunuz? Alzheimer'e yakalandým... Kanser oldum... Yaseminlerim bile tütmez oldu eskisi gibi... Hele bir de bir radyoaktif toz zerreciði düþerse baþýma hiç yaþayamam... Ölüyorum be ölüyorum... Kýrk yýl dayandým... Artýk dayanamam... Yurdum... Benim yurdum... Senin yurdun... Bizim yurdumuz... Dikenli teller kalbini deliyor... Süngü pýrýltýsý ayýþýðý pýrýltýsýný bastýrýyor geceleri... Ey nöbetçi! Bir sevda þarkýsý seninki... Kýrk yýlýn ateþ-kes nöbetçisi... Sen bir Rumca küfür bas... Ben Türkçe bir küfür basayým... Sen dedenin Karava'daki evini hatýrla... Ben dedemin Tera'daki evini hatýrlayým... Kerpiç kokan hatýralarýmýz buluþtursun bizi bir akþam... Sen bana EOKA'nýn vurduðu Rumlarý anlat... Ben sana TMT'nin vurduðu Türkleri anlatayým... Sevgili dostum Tony'nin bir hayali vardý... Martin Luther King'in rüyasý gibi bir rüya... Tüm Kýbrýs'ýn etrafýnda halký birleþtirecekti elele... Bir daire olacaktýk... Çocuklar gibi þen... Þarkýlarla türkülerle... Rüya hala rüya... Bir gün gerçekleþir mutlaka... Uzun bir masa kurarýz Mesarya'ya... Bir uçtan bir uca... Süngü pýrýltýsý gidince... Þarký söyleriz... Kýrk gün kýrk gece... Ütopya mý? Ütopya olsun... Sizin gerçeklerinizden usandým... De facto'larýnýzdan da, de jure'lerinizden de... Yurduma affettirmeliyim kendimi... Bu dünyadan basýp gitmeden önce...

3 KTÖS ve KTOEÖS'ten meclise þok baskýn n Eylemci öðretmenler meclise girerek "göç yasasý"nýn kaldýrýlmasýyla ilgili yasa önerisinin kopyasýný "tekrar edilip, iyi öðrenilmesi için" milletvekillerine daðýttý n Elcil: Eskiden sigara sarýlan yerde þimdi halk sarýlýyor n Gökçebel: Ya bu yasa gidecek ya hükümet KTÖS ve KTOEÖS'te örgütlü 2011 sonrasý istihdam edilen öðretmenler Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptý. Meclis önünde davul ve düdüklerle "Göç Yasasý" olarak anýlan kamuda maaþ düzenlemeleriyle ilgili yasayý protesto eden, ardýndan basýn bildirisi okuyan eylemciler, daha sonra Meclis Genel Kurulu oturumunun sürdüðü salona girerek, yasanýn kaldýrýlmasýyla ilgili yasa önerisinin "Tekrar edilip iyi öðrenilmesi için" birer kopyasýný milletvekillerine verdiler. Öðretmenler eylemde, "Öðretmeniz Birlikteyiz Susmayacaðýz", "Öðretmen Öðretmendir, Eþitlik ve Adalet Ýstiyoruz", "Eþit Ýþe Eþit Ücret" ve "Öðretmen Ücretli Köle Deðildir" pankartlarý açtý. "BOYUN EÐMEYECEÐÝZ" Hazýrlanan yazýlý bildiriyi okuyan "2011 Sonrasý Öðretmen Komitesi" Üyesi Ümitcan Yaþamsal, 4 yýldýr uygulamada olan "Göç Yasasý"nýn ülkede kimliðini var etmeye ve kök salmaya çalýþan gençler için büyük bir hukuksuzluk ve adaletsizlik örneði olduðunu savundu. Hukuk devletinin çalýþanlarý arasýnda ayrýmcýlýk yapmamasý gerektiðini bildiren Yaþamsal, "Koþullarý bilerek girdiniz" diyerek adalete sýðmayan bir yaklaþýmla gayrý yasal, adil olmayan, ayrýlýkçý þekilde hak gaspýnýn meþrulaþtýrýlmaya çalýþýldýðýný iddia etti. Yaþamsal, tasarruf adý altýnda açlýk ve sefalet düzeniyle toplumu fakirleþtirme sürerken, diðer yandan üçlü kararname atamalarý, kayýt dýþý ekonomi, þirketlere peþkeþler, milyonlarca liralýk vergi aflarý KDV ve emlak indirimleri, örtülü ödenekler, siyasi partilere yardýmlarýn ve milyarlarca liralýk kaynaklarýn ayrýcalýklý bir kesime aktarýldýðýný savundu. Meclise "Göç Yasasý"nýn kaldýrýlmasý için sunulan yasa önerisine ivedilik alýnmasýna raðmen 4 aydýr beklediðini ve giriþim yapýlmadýðýný kaydeden Yaþamsal, yasanýn komitelerde görüþülmesine hemen baþlanmasý gerektiðini ve bunun takipçisi olacaklarýný vurguladý. EYLEMCÝLER MECLÝS GENEL KURUL SALONU'NA GÝRDÝ Basýn bildirisinin ardýndan 20 kiþilik bir grup, Meclisin yan tarafýnda bulunan polis kontrolünden geçirilerek Meclise alýndý. 20 kiþilik ekip daha sonra hiçbir engellemeyle karþýlaþmadan kürsünün olduðu kýsýmdan Meclis salonuna girerek burada yasa önerisinin bir kopyasýný milletvekillerine daðýtmaya baþladý. Eylemcilerin meclisi basmasýyla Meclis oturumuna ara verildi, televizyon canlý yayýný kesildi. Yasa önerisinin milletvekillerine daðýtýlmasýnýn ardýndan eylemciler girdikleri kapýdan dýþarýya çýkarak eylemlerine devam ettiler. GÖKÇEBEL KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel bugün Meclise "öðretmenin anlama sýkýntýsý çekenlere de öðretebildiðini göstermek için" geldiklerini söyleyerek, yasayý bir kez daha okumalarý için 50 milletvekiline tek tek daðýtacaklarýný söyledi. Gökçebel eðer bir ülkede öðretmenin dahi haklarýný arayamayacak duruma gelmiþse o ülkenin demokrasisini, insan haklarýný ve özelliðini yitirdiðini ifade etti. Gökçebel bugün yasanýn bir kez daha milletvekillerinin eline verildiðini, artýk kimsenin "ben görmedim, duymadým" diyemeyeceðini kaydederek, "Ya bu yasa gidecek ya da hükümet" ifadelerini kullandý. ELCÝL KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, 1963 öncesi sigara fabrikasý olarak kullanýlan ve sigara sarýlan þu anki Mecliste, 1963 sonrasý "halkýn sarýldýðý" görüþünü savundu. Elcil, seçim zamaný herkesin "vitrine çýkýp yalanlarýný sürdürdüðünü ve halký sarmaya devam ettiðini" iddia ederek, iþ, emek ve ekmek kavgasý verenlerin davasýnda haklý olanýn kazanacaðýný ifade etti.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Olmaz olmaz demeyin, burada olmaz olmaz Tazminata mahkûm iþte polis teþkilâtý da Böyle bir teþkilâttan güvenlik de umulmaz Münhal mi var acaba suçlu kumpanyasýnda? Ali OSMAN Periyodik ELHAMDÜLÝLLAH ATEÝSTÝZ Futbolun insanlarý birleþtirdiðini söyleyen FÝFA Baþkaný Blatter Kýbrýs futbolunun da ayný çatý altýnda birleþtirilmek üzere olduðunu söyledi... "Bu iyi bir haber"dir diye de yazdý. Onun demesiyle olmaz ya... Ödenekli basýn, milliyetçi avadanlýklar aðýzlarýna geleni yazmaya baþladýlar... Blatter aptal adam!.. Kilisenin adamý... Haçlý ordusunun kumandanlarýndan... Ýçimizdeki hainlerle birlikte KKTC'mizi elimizden alacaklar ve bizi bu adadan çýkaracaklar! BAL liginde oynamak bizim neyimize yetmez... KKTC'yi tanýtacaðýmýza Kýbrýslýtürk futbolcularý tanýtacaðýz dünyaya... KKTC ikinci plana düþecek... Denktaþ bey ölmeden önce onu bizlere emanet ettiydi ve alýn yüceltin dediydi... Daðlara bayraklar çizdik... Bayrak direklerine dokananý kurþunladýk... Herþey vatan için deðil mi? Vatan anamýz deðil mi? Anamýz da KKTC olduðuna göre vatan için canýmýz feda! Biz Ortaasyalardan doðup gelen ve Arabistan yarýmadasýndan tutun da Viyana kapýlarýna kadar dayanan Osmanlý Ýmparatorluðu'nun torunlarý olarak Rumlar yatýp kalksýnlar da Kýbrýs adasýnýn kuzeyini kabul etmemize dua etsinler... Onlara da yaþama hakký tanýdýk ve güneyde ikametlerine izin verdik... Zor muydu denize dökmek kendilerini? Örneði var... Ýzmir'de Yunanlýlarý denize dökmedi mi atalarýmýz! Sakýn Osmanlý Ýmparatorluðu'nun torunlarýyýz ve atalarýmýz Yunaný Ýzmir'e döken Türklerdir yazdýðým için þaþýrmayýn... Çeliþki aramayýn bu sözlerde... Derin devlet, paralel devlet hikaye... Devletin kendisi terörist ve derin çünkü... Böyleyiz biz iþte... Elhamdülillah ateistiz hesabý... Blatter nasýl onay verdi bu iþe, nasýl sevindi diye matem tutanlar var... Yukarýda yazdýklarýmý karþýlarýna dizip, bu iþi nasýl bozabileceklerinin hesabýný yapanlar var aramýzda... Generalleri de sessiz... Valileri de... Madem ki bizi de bu alana çekiyorlar, Avrupa futboluna da... FÝFA'ya, UEFA'ya da küsecekler bundan sonra... Tek umut kaldý ellerinde þimdi... EOKA... EOKA karþý çýkmalý bu birleþmeye... Birleþme olursa eðer o tarafa geçecek futbolcularý bir ala dayaktan geçirmeli mesela... Sabotajlar yapmalý... EOKA yapmazsa biz yapabiliriz... Önümüzde örnekler çok bu konuda... Bayraktar Camisi mesela... Þimdi emekli bir polis kumandanýmýz, o günlerde bir Rum çavuþla birlikte patlatmýþlar Bayraktar'ý... Türk Haberler Ajansý'na bombayý çalýþanlardan birisi koymuþ mesela... Göz þahitleri, kulak misafirleri anlattý birçok þeyi... Herþey bir yana... Futbol konusunda bir adým ileri atýldý diye milliyetçi, þövenist kesimin aðlamasý çok komik ama bir o kadar da tehlikeli... Ancak ya bunu kabullenip günahlarýyla bir kenara oturacaklar ya da fýtýk olacaklar... Kalay TC, KKTC ÝLE ÝLÝÞKÝLERÝNÝ ASKIYA ALIRSA TC, KKTC ile iliþkilerini askýya alýrsa ne olur, hiç düþündünüz mü? Düþünmediniz muhtemelen, çünkü bu olsa olsa NÝSAN BÝR þakasý olur. Yine de yaratýcýlýðýnýzý kullanarak bir düþünün TC, KKTC ile iliþkilerini askýya alýrsa öyle bir bönürme baþlar ki memlekette, iþte o zaman Kýbrýs Türkünün sesini dünya alem duyar. Peki böyle bir durumda en çok kimler bönürür dersiniz? Tabii ki en çok bönürecek olanlar, Talat dahil, bugün "KTFF'nin KOP'a dahil olmasýna karþý çýkanlardýr 3 gr uyuþturucuya 4 ay hapis Maðusa Maraþ bölgesinde 170 TL karþýlýðýnda 3 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde satýn alýp içen sanýk Ayhan Ananaç dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý Maðusa Maraþ bölgesinde soyadýný bilmediði "Ferhat" isimli kiþiden 170 TL karþýlýðýnda 3 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde alan ve sigara yaparak içen sanýk Ayhan Ananaç, dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Kanunsuz uyuþturucu madde alma" ve "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" davalarýndan yargýlanarak suçlu bulunan sanýk Ananaç, 4 ay hapis cezasýna mahkum edildi. 3 gr alýp içmiþti Sanýk Ayhan Ananaç, 16 Eylül 2014 tarihinde Maraþ bölgesinde hava almak için 20 Temmuz meydanýna gitmiþ ve orada soyadýný bilmediði "Ferhat" isimli arkadaþýyla karþýlaþmýþtý. Sanýk Ananaç, "Ferhat" isimli kiþiden 170 TL karþýlýðýnda 3 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde almýþ ve 2 sigara yaparak konu uyuþturucu maddeyi içmiþti. Ayni gece konu bölgede devriyede bulunan Cürümleri Önleme Þubesi ekipleri sanýk Ananaç'ý þüpheli olarak görmüþ ve sanýðýn üzerinde arama yapmýþlardý. Polis ekipleri sanýðýn üzerinde yaptýðý aramada uyuþturucu paketi bulmuþtu. Güzeler Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Çiðdem Güzeler, sanýk Ayhan Ananaç'ý aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açýkladý. Güzeler, Yasa koyucunun, uyuþturucu maddenin beden ve ruh saðlýðý üzerinde sebep olacaðý zararý göz önünde bulundurarak 18 yýla kadar hapis cezasý öngördüðünü anýmsattý. Güzeler, yasa koyucunun uyuþturucu etkisi olan maddeleri kullanan ve ondan gelecek kuþaklara aktarýlacak zarar ve tehlikeyi gözeterek imalinden itibaren daðýtýmýný ve satýþýný yasaklamakla bu maddelerin genel saðlýk lehine önlemeyi amaçladýðýný vurguladý. Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu maddenin en aðýr uyuþturucu türlerinden olduðunu anýmsatan Güzeler, bireylerin ruh ve beden saðlýðýna ciddi hasarlar verdiðini yineledi. Uyuþturucu maddelerin özelde bireylerin genelde ise toplumun moral ve saðlýk düzenini tehdit ettiðini belirten Güzeler, toplum içerisinde uyuþturucunun yayýlýmýnýn ciddi bir huzursuzluk yarattýðýnýn altýný çizdi. Güzeler, bu tür suçlarýn sürekli artýþ gösterdiðini ve artan oranda toplumun deðiþik kesimlerine yayýldýðýný ifade ederek, uyuþturucunun topluma yayýldýðý oranda da kolay ulaþýlabilir hale geldiðini üzülerek gözlemlediklerini dile getirdi. Güzeler, sanýk Ananaç'a hapislik cezasý dýþýnda baþka bir ceza verilemeyeceðini belirterek, sanýðý 4 ay hapis cezasýna mahkum ettiðini açýkladý. 4 parça eski eseri tasarrufuna... 2 ay hapislik Gamze BAYKUR - Mehmetçik köyünde 2014 yýlý içerisinde iþ gereði kazý yaptýðý sýrada topraðýn çökmesi sonucu ortaya çýkan eski eserlerden 15 bin TL deðerinde olan 3 adet küçük, 1 adet büyük boy testi alarak saklayan ve daha sonra Maðusa'ya getiren sanýk Mustafa Barut dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Kanunsuz eski eser tasarrufu" davasýndan yargýlanan sanýk Barut, 2 ay hapis cezasýna mahkum edildi. 4 adet testiyi saklamýþtý Sanýk Mustafa Barut, 3 Mart 2014 tarihinde Mehmetçik köyünde iþ gereði kazý yaptýðý sýrada topraðýn çökmesiyle birlikte ortaya çýkan eski eserlerden 15 bin TL deðerindeki 4 parça testiyi alarak aðaçlarýn altýna saklamýþtý. Daha sonra sanýk Barut, 13 Mart tarihinde sakladýðý konu eski eser nitelikli testileri alarak Maðusa'ya getirmiþ ve tasarrufunda bulundurmuþtu. Sanýk Barut'un tasarrufunda eski eser olduðuna dair ihbar alan polis ekipleri sanýðý Maðusa'da tespit etmiþ ve arabasýnda yapýlan aramada Arkaik Döneme ait 15 bin TL deðerindeki 4 parça testiyi bulmuþtu. Mesutoðlu: "Kültürel mirasýmýz yavaþ yavaþ tükeniyor " Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Yargýcý Mesut Mesutoðlu, sanýk Mustafa Barut'u aleyhine getirilen davadan suçlu bularak mahkum ettiklerini açýkladý. Sanýðýn mahkum olduðu "Kanunsuz eski eser tasarrufu" davasý için 10 yýla kadar hapis cezasý öngörüldüðünü belirten Mesutoðlu, iþlenen suçun ciddi ve vahim suç olduðunu söyledi. Zengin bir tarihsel geçmiþi olan ülkemizde geçmiþten gelen eski eserlerimizi korumak devletin olmazsa olmaz görevleri arasýnda yer aldýðýný belirten Mesutoðlu, eski eserlerin ayni zamanda ülkemizi tanýtma açýsýndan birinci sýrada yer aldýðýný dile getirdi. KKTC ve Kýbrýs adasýnýn deðerli kültür mirasýna yönelik bu tür suçlarý önlemek ve eski eserleri korumanýn herkesin görevi olduðunu belirten Mesutoðlu, günümüzde kültürel hazinemizin deðerine karþý gösterilen ilgisizlik ve umursamazlýðýn kültürel miraslarýmýzý yavaþ yavaþ tükettiðine iþaret etti. Mesutoðlu, sanýk Barut'a verilecek en uygun cezanýn kýsa süreli hapis cezasý olmasý gerektiðini belirterek sanýðý 2 ay hapis cezasýna mahkum ettiklerini açýkladý. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YARGIMIZIN ONURU Ýnsanýmýzýn çoðu, güvenliðimizin emin ellerde olmadýðýný düþünür bu memlekette. Böyle düþünmekte ne kadar haklý olduklarý, kaçýncýdýr bilmiyorum ama bir kez daha ortaya çýktý. Dönemin TC Baþbakaný R.T. Erdoðan'ýn 19 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey Kýbrýs'ý ziyaret ediþi nedeniyle yapýlan protesto gösterilerinde, büyük bir olgunluk içinde demokratik haklarýný kullanan eylemcilere karþý polis tam bir zorbalýk ve þiddet kullanmýþ, buna maruz kalan eylemcilerden Mehmet Taþker, polis tarafýndan darbedilerek yaralanmýþtý. Taþker'in polis teþkilâtý ile, kendisini darp eden polis memuru aleyhine açtýðý tazminat davasý nihayet sonuçlandý. Mahkeme, sözkonusu davada gerek polis teþkilâtýný, gerekse Taþker'i darp eden polis memurunu suçlu bularak, 3000 TL artý yasal faizleri olmak üzere maddi tazminat ödemeye mahkûm etti. Yýllardýr buradaki iþbirlikçilerle birlikte, Kýbrýslýtürk toplumunun köküne kibrit suyu dökmek için canlarýný yiyenler, belli ki adaletin köküne de kibrit suyu dökmeyi henüz tam olarak baþarmýþ deðiller. Bu davadaki gibi adalet terazisini doðru iþleten, bundan þaþmayan, onurlu, vicdanlý ve en önemlisi adalete sonuna kadar inanmýþ yargýçlarýmýz görev baþýnda olduðu sürece de baþaramayacaklar. Ne büyük bir mutluluk ve umuttur ki Temmuz davasýnýn sonucu, bunu bir kez daha gözler önüne sermiþtir. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Baþkaný Bahar Saner, Polis Teþkilâtý'nýn bu davadaki savunma ve iddialarýný geçerli bulmadý. Bunlara itibar edilemeyeceði yargýsýna vararak, teþkilâtý ve onun mensubu olan polis memurunu 3000 TL maddi tazminata mahkûm etti. Kuþkusuz burada önemli olan, tazminat cezasýnýn miktarý deðil, mahkemenin polis teþkilâtý ile polis memurunun suç iþlediði hükmüne varmasý ve suçlularý tazminat ödemeye mahkûm etmesidir. Düþünebilir misiniz? Memlekette huzuru, güvenliði ve suçlarý önlemeyi saðlamakla görevli polis, vatandaþa karþý kendisi suç iþliyor ve bu suç yargýda da sabit görülerek, mahkeme tarafýndan cezalandýrýlýyor. Þimdi gelin de böyle bir polise güvenin... Gelin de böyle bir polisin, vatandaþýn huzur ve güvenliðini saðlayacaðýna inanýn... Böylesi olaylar yaþandýkça hep söylerim... Güvenliðimiz emin ellerde deðil diye... Ýþte bir ispatý daha... Biz bu gazetede polisi suçlu sandalyesine çok oturttuk bugüne kadar. Bizim nazarýmýzda sabýkasý çok. Ama bunlarý yargýlayýp hüküm verme görev ve yetkisi elbette mahkemelerimize ait. Ender de olsa, polis teþkilâtýnýn kaybettiði ilk dava deðil bu. Ama yanýlmýyorsam suçlu bulunup tazminat cezasýna çarptýrýldýðý ilk dava. Demek ki, toplumumuzun köküne kibrit suyu dökmeye çalýþanlar, yargýmýzý çökertmeyi baþaramadýlar hâlâ. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Baþkaný Bahar Saner'in kararý "Umut en son ölür" sözünü hatýrlatýyor. Umutlarýmýzýn henüz o en sona gelmediðini. Aksine, daha da canlandýðýný hatýrlatýyor. Kim ne derse desin, bu karar yargýmýzýn onurudur.

5 5 3 Nisan 2015 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Muhterem adaylarýmýz Ekran karþýsýnda konuþurken çok el kol hareketi yapýyorsunuz, dikkati daðýtýyorsunuz Biraz daha sakin lütfen!.. ÝDDÝALI GAZETECÝLER DE VAR MÝÞ-MIÞLAR * Eide, 7 Nisan'da, müzakerelerin baþlayacaðýný açýklayacakmýþ. - Dur yahu bakalým sen da, iþ kýzýþtýrma Dereyi görmeden paça sývayan çok oldu bu topraklarda Siga siga lütfen. * 50 ton dökme zeytinyaðý ithal edilecekmiþ. - Hem de dökme ha Vah bize vahlar bize Þiþeleyecekler þiþeleyecekler, Karpaz yaðý diye satacaklar bize Týpký hamsiyi Karpaz balýðý diye sattýklarý gibi. * Halk "Tabii ki Eroðlu" diyormuþ. Tabii ki "Tabii ki Eroðlu" diyor büyük çoðunluk ve arkasýndan da ekliyor: "Gitmeli". * Lefke'de yeniden maden iþletmeye baþlamýþlar. - Hey Allahýmmm Hiç mi akýl vermeyecen bize!.. * Mayýs'ta görüþmeler baþlayacakmýþ. - Mümkün deðil Eroðlu bile kazansa, en az iki ay isder mamýrlasýn da gendine gelsin. * Anastasiadis, "Egemenlik haklarýmý vermezseniz masaya dönmem" demiþ. - Anlaþýldý Fazla uzaklaþmadan haber salýn Barbaros'a dönsün geri Maðusa'ya... * 75 yaþýndan yukarý kiþilerin yoklamalarýný Maliye evlerinde yapacakmýþ. - Ayýp yahu Ýnsanýn kapýsýný çalýp "Daha yaþan ama sen?" diye sormak hangi kitaba sýðar? * Sendikalar Ercan'da eylem yapacakmýþ. - Bahara deðil de, eylem mevsimine mi girdik ne Ne tarafa baksan bir baþka eylem. Kalemi fýrlatmak asla kötü bir hareket deðildir Yeter ki adamýn gözüne gelmesin... -Nasýl görün seçimi? Hangisi kapacak koltuðu? -Bilmem, dedim. -Tahminin? - Tahminim de yok Zor. -Nasýl gazettacýsýn sen Hepsinin bir tahmini var, senin yok! -Tahmin yapmak, iddiada bulunmak kolay Neticede para yatýrmýyorlar. Para yatýracak olsalar aðýzlarýný açmazlar, dedim. Güldü -Doðru, dedi. E doðru tabii Kabak doðramak kolay. Yine de söyleyim Ýddialý gazetecilerimiz de var Masasýna bahse girecek kadar! UNUT GÝTSÝN -Maraþ'ý hiçbir aday açamaz. Bu iddianýn sahibi Prof. Dr. M. Hasgüler. Lütfen bir daha tekrarlayýn hocam Arkadaþlar not alamadý da. "Verelim Verelim açalým" diyenleri duydukça, ben de çok söyledim, "açamayýz oðlum" dedim ama dinleyen yok. Kim olursan ol Maraþ'ýn kaderini belirlemek, bizim elimizde deðil arkadaþým. Hatta cumhurbaþkaný olduktan, baþýn taç gördükten sonra "hiiiiiiç" açamazsýn. Karþýlýðýný almazsan tabii. Karþýlýðýný vermeye niyetli kimsecikler de olmadýðýna göre, unut gitsin. KOLAY GELSÝN "Türk takýmlarý katýlabilir mi bizim lige?" Kaþlarý kalkýyor ve "Müdahil olmak istemediðimiz siyasi nedenler var" diyor Kutsokumnis. Annadýnýz ya... BÖYLE BÝR ANDI Duvara týrmandýracaklar bizi! Olacak bu. Ha derseniz ki "Zaten kolay olmasýný beklemiyorduk", hade size kolay gelsin öyleyse. Bir, ki, üç Týrmannn! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Kýbrýs Cumhuriyeti nin yýkýlmasýna yol açan Belge leri yayýnlamaya devam ediyoruz. Kýbrýs Cumhuriyetin meydana getiren kuruluþ anlaþmalarýnýn ilki olan Zürih Anlaþmasý 11 Þubat 1959 tarihinde, üç garantör ülke Büyük Britanya, Türkiye ve Yunanistan ile Kýbrýs taki Türk ve Rum toplumlarý arasýnda imzalanmýþ ve bu anlaþma ile baðýmsýz bir devlet olarak Kýbrýs Cumhuriyeti anayasasýný onaylanmýþ, bir hafta sonra, 19 Þubat 1959 tarihli Londra Antlaþmasý ile de Kýbrýs Cumhuriyeti nin baðýmsýz bir devlet olarak 16 Aðustos 1960 tarihinde fiilen hayata geçmesi karara baðlanmýþtý. Anayasa, Kýbrýs ýn resmen koloni statüsünden çýktýðý ve cumhuriyet olduðu gün olan 16 Aðustos 1960 da yürürlüðe girdi. Kuruluþundan bir ay sonra, Birleþmiþ Milletler üyesi, 1961 yýlý baþýnda Ýngiliz Milletler Topluluðu (Commonwealth) üyesi ve 1961 yýlý aralýk ayýnda ise Uluslararasý Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasý na üye oldu. Kurulan cumhuriyetle birlikte, Kýbrýslý Türkler TAKSÝM tezlerinden, Kýbrýslý Rumlar ise ENOSÝS tezlerinden vazgeçtikleri varsayýlýyordu. Oysa... Taraflar, hiçbir zaman vazgeçmediler ve birbirlerine güvenmedikleri için anlaþma ile oluþturulan Anayasa da ön görülen hususlarýn hayata geçirilmesine karþýlýklý olarak engel çýkarmalarý nedeniyle; Anayasa, Kýbrýs a baðýmsýzlýk ve huzur getirmek yerine, iki toplum arasýnda tarihsel bölünme nedeni oldu. Özellikle... Hükümet birimlerine alýnacak görevlilerin %70/30 oranýnýn uygulamasýnda, Gelir Vergisi Yasasý çýkarýlmasýnda ve 5 büyük þehirde iki toplumun ayrý Belediye leri kurulmasý hususlarýnda ihtilaflar öne çýktý. Cumhuriyet içerisinde bu anlaþmazlýklar sürerken; Her iki toplumun, cumhuriyet kurulduktan sonra da canlý tutulan yeraltý örgütleri TMT ve EOKA, 1962 den itibaren yeniden faaliyete baþlayarak, Türkiye ve Yunanistan dan saðlanan silahlar, üçlü anlaþma gereði adada bulunan Türkiye ve Yunanistan askeri birliklerinin desteði ile adaya sokulmaya baþlandý. Ve... Kýbrýs Cumhuriyeti ne son darbe Makarios un, kendi isteklerini hayata geçirilmesine olanak saðlayacak Anayasa deðiþiklikleri önerisi ve bu önerileri Türk tarafýnýn reddetmesi ile vuruldu. Makarios un 13 maddelik Anayasa deðiþiklik önerileri: 1. Cumhurbaþkaný ve Cumhurbaþkaný Muavini nin veto haklarýnýn kaldýrýlmasý. (Anayasaya göre Baþkan ve Yardýmcýsý, Bakanlar Kurulu ve Meclis in Dýþ Ýliþkiler, Savunma ve Güvenlik konularýndaki kararlarýný veto etme hakkýna sahipti). 2. Cumhurbaþkaný yurt dýþýnda iken veya görevlerini yerine getirmeyecek durumda olduðunda, Baþkan Yardýmcýsýnýn ona vekalet etmesi. 3. Rum Temsilciler Meclisi Baþkaný yurt dýþýnda, ya da görevlerini yerine getiremeyecek durumda olduðunda, Meclis Baþkanlýðý görevinin Meclis Baþkan Yardýmcýsý tarafýndan yerine getirilmesi. 4. Meclis Baþkaný Rum, Yardýmcýsý Türk üyelerce ayrý ayrý deðil, her ikisinin de Meclis Genel Kurulunca ortak oylama ile seçilmesi. (Anayasa ya göre Türk ü Türk, Rum u Rum üyeler seçiyorlardý. Deðiþiklik durumda, sayýca çoðunlukta Rumlar olduðu için Meclis Baþkaný hep Rum olurken, Türk Yardýmcý ise Rumlarýn istediði kiþi seçilecekti. Türklerin birliðini bozmaya yönelik bir öneri KAÇAK ÝNÞAATLAR VE MÜTEAHHÝTLERÝ ÝHBAR HATTI (ALO 170) DEVREYE GÝRDÝ CAFER GÜRCAFER: "ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE KAÇAK MÜTEAHHÝTLÝK VE KAÇAK ÝNÞAAT DÖNEMÝ SONA ERÝYOR..." Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitler Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer, kaçak müteahhitlik ve kaçak inþaatlar için ALO 170 ihbar hattýnýn devreye girdiðini açýkladý. Gürcafer, "Yasaya göre kayýtsýz müteahhitlik yapanlara 5 yýla kadar hapislik cezasý ve asgari ücretin 20 katýna kadar para cezasý verilebilecektir" dedi. Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer yaptýðý yazýlý açýklamada, Kýbrýs'ýn Kuzeyi'nde sayýlarý gün geçtikçe artan hem müteahhitleri hem de konut satýn alan kiþileri huzursuz eden kaçak inþaatlar, kaçak iþçiler ve kaçak müteahhitlerle ilgili önlem almaya devam ettiklerini kaydetti. Kaçaðýn yaratýldýðý maðduriyetten vatandaþýn korunmasý amacýyla geçen haftadan itibaren "Alo 170" hattýnýn devreye girdiðini bildiren Gürcafer, þunlarý kaydetti: "Kaçak inþaatlarý, kaçak iþçiyi ve kaçak müteahhitliði önlemek için devreye giren ALO 170 ihbar hattý ile kaçak müteahhitler ve inþaatlar tespit edilecek ve tespit edildikten sonra ilgili yasa kapsamýnda uygulanmasý gereken cezai yaptýrýmlar uygulanacaktýr. Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitler Birliði, bu konuda belediyelere, KIBRIS TARÝHÝNÝN SAKLANAN YÜZÜ (6) kaymakamlýklara ve inþaat encümenine bildirilen inþaatlarý takip ve gözetim altýnda tutacaktýr. Yasaya göre kayýtsýz müteahhitlik yapanlara 5 yýla kadar hapislik cezasý ve asgari ücretin 20 katýna kadar para cezasý verilebilecektir. Ayrýca dava sonuçlanana kadar da yapýlmakta olan inþaatlar durdurulabilecektir." olarak görüldü) 5. Bazý yasalarýn Meclis te onaylanmasý için, ayrý çoðunluk þartýnýn aranmamasý. (Anayasaya göre vergi, belediyeler ve seçim yasalarý için ayrý ayrý çoðunluk gerekirdi. Bu durumda Rumlar her þeyi sayýsal çoðunluklarýna dayanarak istedikleri gibi yapacaklarý düþünüldü). 6. Birleþik Belediyelerin kurulmasý. (Anayasaya göre beþ büyük þehirde Türk ve Rum ayrý belediyeler kurulacaktý) 7. Adaletin daðýtýmýnýn birleþtirilmesi. (Rum davalarýna Rum, Türk davalarýna da Türk yargýçlar bakýyordu. Bu durumda Türk sanýklar suçsuz olsalar bile Rum yargýcýn insafýna kalacaklarý, bunun bir baþka tehlikesi de Rum yargýçlardan alýnacak tutuklama ve arama emirleri ile Türk evleri ve yerleþim yerlerinin aranmasý, kiþilerin tutuklanýp baský altýna alýnmasý mümkün olacaðý endiþesi doðdu). 8. Güvenlik Kuvvetlerinin, polis ve jandarma olarak ikiye ayrýlmasýna son verilmesi. (Anayasa ya göre, güvenlik kuvvetleri, müdürü Rum olan Polis ve müdürü Türk olan Jandarma birliklerinden oluþuyordu) 9. Güvenlik Kuvvetlerinin sayýsýnýn yasa ile belirlenmesi. (Anayasaya göre Cumhurbaþkaný ve yardýmcýsý sayýyý ortaklaþa olarak azaltýp çoðaltabilirdi). 10. Hükümete ve orduya iki toplumun katýlma oranlarýnýn iki toplumun nüfus oranýna göre deðiþtirilmesi. (Anayasa ya göre %70-30 oraný geçerliydi)). 11. Amme Hizmeti Komisyonu nun üye sayýsýnýn 10 dan 5 e indirilmesi. (10 üyeden 3'ü Türk tü) 12. Amme Hizmeti Komisyonu nun tüm kararlarý basit çoðunlukla almasý. (Bu durumda çoðunlukta olan Rum üyelerin birlikte istedikleri kararlarý alacaklarý düþünüldü) 13. Rum Cemaat Meclisi nin yürürlükten kalkmasý. (Bunun arkasýndan, Türk Cemaat Meclisi nin de kalkmasý talebi geleceði endiþesi vardý) Kýbrýs Cumhuriyeti ni meydana getiren ortaklýðýn yýkýlmasýndan bu güne aradan 51 yýl geçmiþtir. Gerçek þu ki... Ortaklýk yýkýlmýþ, ama Kýbrýs Cumhuriyeti yýkýlmamýþtý. BM Güvenlik Konseyi üyelerinin oy birliði ve Garantör ülkeler Ýngiltere, Türkiye ve Yunanistan ýn da kabulü ile 4 mart 1964 tarihine alýnan 186 sayýlý karar ile devletin yönetimi sadece Kýbrýslý Rumlar dan oluþacak ve dünya tarafýndan meþru kabul edilecek hükümete verilmiþ oldu. O gün bu gündür... Bizim yöneticiler Kýbrýs Cumhuriyeti ortadan kalktý deseler de ortadan kalkmamýþtýr bütün dünya devletlerinin tanýdýðý Kýbrýs Cumhuriyeti vardýr. Hatta... Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri yetkilileri biz Kýbrýslý lara tanýmayýz deseler de... Türkiye Cumhuriyeti, Kýbrýs Cumhuriyeti ni bütün uluslar arasý iliþkilerde tanýnmaktadýr. Kýbrýs Cumhuriyeti yetkilileri, Türkiye de düzenlenen bütün uluslararasý toplantýlara katýlmakta ve Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý orada dalgalanmaktadýr. Biz ise... Baþta en milliyetçi geçinenler imiz olmak üzere; Türkiyeli yetkililerin anlattýðý tanýmayýz masallarý ný dinlemeye devam ediyoruz. GÜNLÜK DAVUTOÐLU ÝSTEDÝ AKP'LÝ VEKÝLLER DUA ETTÝ AKP Grup Toplantýsý'nda çekilen bir kare sosyal medyanýn çok konuþulanlarýndan oldu.baþbakan Ahmet Davutoðlu, partisinin TBMM'deki grup toplantýsýnda, AKP'nin iktidarda olduðu süreçte hayatýný kaybeden milletvekilleri için dua edilmesini istedi. Bunun üzerine grup salonundaki milletvekilleri hayatýný kaybeden milletvekilleri için Fatiha Suresi'ni okudu.davutoðlu, AKP gruplarýnýn gerçek bir sadakat sembolü olduðunu belirterek, vefat eden milletvekillerini isimlerini okuyarak rahmetle andý, toplantý salonunda bulunanlardan Fatiha okumalarýný istedi. AKP grubunda görev yapacak bütün milletvekillerinin, büyük yürüyüþü gerçekleþtirenler gibi tek tek anýlacaðýný ve tarihe derin izler býrakan isimler olarak kaydedileceðini vurgulayan Davutoðlu, "AKP konjonktürel bir hareket olmadýðý için geçmiþini unutmaz. Bu yola çaba sarfetmiþ, ter dökmüþ ve bu yolda yürürken vefat eden kardeþlerini hiçbir zaman unutmadý, unutmayacak" dedi. SON ANKET Gezici'nin son anketi büyük kýyametler koparacak yine... Bakalým kaç gazetemiz baþ sayfadan verecek bunu, kaçý iç sayfalarda gizleyecek, kaçý hiç vermeyecek... Akýncý fobisine yakalanmýþ olanlara iyi bakýn... ASABÝ PROPAGANDA Mustafa Akýncý'yý asabi ve saldýrgan gösterme propagandasý tutmadý... Ýnandýrýcý bir þey yoksa, ille de yalana baþvurmaya gerek var mý? Akýncý'nýn ne kadar sakin ve olgun birisi olduðunu bu toplum bilmez mi? NE BAÞARI! Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÞOK BASKIN Öðretmen sendikalarý þok bir baskýn düzenledi dün meclise... Meclis salonuna giren sendikacýlar, göç yasasýnýn kaldýrýlmasýyla ilgili yasa önerisini tek tek milletvekillerinin ellerine verdiler! KAÇAK HATTI Kaçak inþaatlar ve müteahhitleri için de bir alo hattý devreye girdi... Hadi hayýrlýsý! Umarýz bir iþe yarar! Týrnak... "Hasan Sertoðlu'nun Kýbrýs Türk gençliðini dünya ile sporda bütünleþtirme adýmý, Kýbrýs Türklerinin ada üzerindeki eþit haklarýný temsil mücadelesinden baþka bir þey deðildir. Bu adýma karþý çýkan politikacýlarýn, küf kokan milliyetçi hezeyanlarýnýn arkasýndaki dar menfaatçilik de iyice deþifre olmaktadýr." Erdoðan ÖZBALIKÇI (Havadis) "Son piþmanlýk fayda etmez. Ýþ iþten geçince geriye dönülmez. Hayatýnýzý kirleten, gününüzü yaþanmaz kýlan, sizi mutsuz eden, geleceðinizle oynayan, istikbalinizi çalanlar size de üzerinize yapýþan kir, mikrop, asalak, kene ya da pislik deðil mi? Hade fýrsat bu fýrsat! Alo, Ace, Omo, Tursil, Persil..." Cenk DÝLER (Detay) "Ben þahsen bu yarýþý Akýncý'nýn ilk turu ikinci bitireceðini düþünüyorum, zira sokaðýn da bir dili var... Akýncý belirli bir rüzgar arkasýna almýþ durumda... Bu rüzgar onu ikinci tura taþýyabilir..." Aytuð TÜRKKAN (Diyalog) "Bizde kanserin nedenlerine göz yuman ve hatta artmasýna engel koymayan yönetimler, ayný zamanda tedavi olayýný da derneklere verip, resmen saðlýk hak olma olayýndan da kaçmýþ oluyor." Özkan YIKICI (Ortam) Günün Kahramaný MURAT GEZÝCÝ Yaptýðý ilk anket fýrtýnalar koparan Gezici Araþtýrma Þirketi, dün ikinci ve son anketinin de sonuçlarýný açýkladý. Sanýrýz birincisinden de daha çok tartýþýlacak olan bir anket... Bu anketin ilk turunda Derviþ Eroðlu az bir farkla kazanýyor, ikinci turda ise Mustafa Akýncý ona büyük bir fark atarak ipi göðüslüyor... Þirket Direktörü Murat Gezici çok iddialý. Bakýn ne diyor: "Bu sonuçlar çýkmazsa KKTC'ye bir daha gelmem, bu iþi de býrakýrým." Murat Gezici þunu söylüyor bir de... Bu anketi yayýnlamamak için aralarýnda milletvekilleri de bulunan bazý kiþilerden tehdit almýþ... Ve de þantaj! Çok yazýk!

7 3 Nisan 2015 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ZARARIN NERESÝNDEN DÖNÜLÜRSE KARDIR (Ýstanbul)- Denktaþ, kimseye sorma gereði duymadan Kýbrýs'ýn kuzeyinde temsilcilik açmak isteyen TFF'nun giriþimine "muhteþem" demiþti Aþaðýdan, yukarýdan, saðdan, soldan bakýyorsun. Bir daha bakýyorsun Ortada muhteþemlik bir durum görmüyorsun. Denktaþ neye göre baktý nasýl gördü bilemeyiz. Ama düþünmeden, ölçmeden, tartmadan "muhteþem" demesinin altýna bir þeylerin yattýðý bellidir. Öyle veya böyle niyetinin ne olduðu zamanla ortaya çýkacak Her neyse ne Yanlýþ yaptýðýný hiçbir zaman anlayamayacak Denktaþ, inadýný ilelebet sürdürecek. Býrakalým o inadýný sürdürsün. Ve halka raðmen KTFF'nun KOP'a giriþini eðelemeye çalýþsýn. Biz geliþmelere bir de kendi açýmýzdan bakalým. Kýbrýs'a ilk topu Ýngilizler getirdi Sene 1878 idi. Ýngilizler kendi aralarýnda oynuyorlardý. Biz bakýyorduk, "bu deliler ne yapýyor" diye. Öyle ya; bahçe, bað, iþ, güç varken Memuriyet, inþaat, marangozluk ve bilumum sanat iþleri dururken Bir topun arkasýndan koþmak akýl iþi mi? Sonradan anladýk ki top iyi bir þey. Topun gidiþine bakarken gözler etrafta dönenleri görmüyor. Hoþumuza da gitti. Hem spor, hem eðlenceydi. Okullarda oynamaya baþladýk. Sonra bölgelerimizde kurduðumuz takýmlarla futbol maçlarý yaptýk. Hatta babamýn da oynadýðý Demir Spor vardý Baf'ta kurulan. O dönemde Ýngilizlerin idaresindeydik. Gel zaman, git zaman,"bu iþ kendi aramýzda oynayarak olmaz" dedik ve aralarýnda Türk kimliði bulunan Çetinkaya Spor Kulübü da olmak üzere Kýbrýs Ligi'ni kurduk. Sene 1934 idi. Yani ortalarda cumhuriyet hala yoktu Ve cumhuriyet yýllarý Topu topu üç yýl sürdü. Top bitti. Savaþ baþladý. Sanýrým uzatmaya gerek yok girdi araya. Takýmlar kuzeyden güneye, güneyden kuzeye taþýndýlar. Bir takým, diðer takýmýn binasýna yerleþti. Derken araya KKTC girdi. Ve KKTC araya girince uluslararasý müsabakalara o güne kadar katýlabilen Kýbrýslýtürkler, taca atýldýlar. Günümüze kadar kadük geldiler. Oysa Kýbrýs Cumhuriyeti'nde olduðu gibi KOP'ta da hakkýmýz vardý. Yani uluslararasýnda tanýnan federasyonda Ve o hakkýmýzý, TC takýmlarý oyuncularýmýzý, "nasýlsa sizi kimse tanýmaz" deyip elimizden bedavaya alýnca, hatýrladýk Bu yanlýþlardan dönülmek üzere atýlan birinci adýmdý. Ýkinci adým ortaðý olduðumuz Kýbrýs Cumhuriyeti'ne Denktaþ gibilerinin karþý çýkmalarýna raðmen katýlmak olmalý. Zararýn neresinden dönülürse kardýr diyerek Sendikal Platform'dan KTFF'ye destek Yirmi sekiz sendikanýn yer aldýðý Sendikal Platform, Kýbrýs Türk futbolunun dýþa açýlýmý konusunda baþlattýðý çalýþmalar nedeniyle Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)'ye destek belirtti. KTFF binasýndaki görüþmede konuþan Federasyon Baþkaný Hasan Sertoðlu, "Çýktýðýmýz yolda engellemek isteyenler, 'lardan kalma her tür taktiði uyguluyor ancak asla geri dönmeyeceðiz" dedi. KTFF'yi engellemek isteyenlerin "karalama, yalan, parayla adam tutma, tetikçiler tutup televizyonlarda yalan yanlýþ konuþmalar yaptýrma" yöntemlerini uyguladýðýný savunan Sertoðlu, "Bu çýktýðýmýz yolda Kýbrýslý Türklerin ne kadar büyük bir desteðini aldýðýmýzý son iki üç gündür görüyoruz. Sendikal Platform'un desteði de bizim için çok önemli" dedi. KTFF'nin Kýbrýs Türk gençliðinin uluslararasý alanda futbol oynayabileceði bir çözüm modeli yaratmaya çalýþtýðýný kaydeden Sertoðlu, "Bu çözüm ARAÇTA UYUÞTURUCU BULUNDU, 5 KÝÞÝ TUTUKLANDI... Gazimaðusa-Karpaz anayolunda bir araçta yapýlan aramada 2 gram sentetik cannabinoid türü uyuþturucu ve uyuþturucu olduðuna inanýlan sarma sigara bulundu. Polis bültenine göre, araç sürücüsü 20 yaþýndaki E.F. ile araçta bulunan H.A.(E-31), M.Y.(E-19) ve B.K.(E-18) ile olayla baðlantýsý olduðuna inanýlan U.D. (E-26) tutuklandý. ÝÞYERÝNDE ESKÝ ESER BULUNDU, TUTUKLANDI Güvercinlik sanayi bölgesinde bir iþyerinde eski eser bulundu. Polis bültenine göre, Tunç ve Demir Çaðý'na ait testi ve kaseden oluþan toplam 25 parça tarihi eser bulunmasý üzerine iþyeri sahibi S.E. (E-35) tutuklandý. Polis, olayla ilgili soruþturma baþlattý. Karaoðlanoðlu bölgesini besleyen, yaklaþýk bir haftadýr arýzalý olan Karmi'de bulunan ana su kuyusundaki arýza giderildi. Girne Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, arýzanýn giderilmesinin elde olmayan nedenlerden dolayý zaman aldýðýndan maðduriyet yaþayan bölge halkýndan özür dilendi. Açýklamada, arýzadan dolayý maðduriyeti en aza indirgemek amacýyla, diðer bölgelerden Karaoðlanoðlu bölgesine su aktarýldýðý, ihtiyaçlý olanlara tankerlerle su verildiði kaydedildi. Gecikmenin, su kuyusunda yanan motorun yerine Türkiye'den su motoru getirmek zorunda kalýnmasýndan kaynaklandýðý ifade edildi. modelinden baþka bir model kesinlikle olmadýðýný, geçtiðimiz 4 yýl içerisinde 100'ün üzerinde kiþiyle, hukukçularla görüþtükten sonra gördük; sonra bu yola çýktýk" diye konuþtu. ELCÝL Sendikal Platform adýna konuþan Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil de, KTFF'nin giriþimini Kýbrýs Türk toplumunun varoluþ kavgasýnýn bir parçasý olarak gördüklerini ifade etti. Kýbrýs Türk toplumunun ayakta durabilmek için Rum þovenizmine karþý silaha sarýldýðýný kaydeden Elcil, "Süreç içerisindeki geliþmelere baktýðýmýz zaman, maalesef toplumumuza dikenli teller, duvarlar, askeri nöbet noktalarý ile kapatýlýp bunun ilelebet gitmesiyle ilgili bir politika çizildi" dedi. Kýbrýs Türkü'nün dünya ile bütünleþme talebinin her zaman göz ardý edildiðini savunan Elcil, "Bizim politikacýlarýmýz toplumumuzu izole edip, bundan siyaseten nemalanmak için siyaset ürettiler" dedi. KUPONU ÖDENMEDÝ, SANDALYEYLE BET OFÝSÝN TELEVÝZYONUNU KIRDI Güzelyurt'ta World Star isimli bet ofiste, kuponu ödenmediði gerekçesiyle sandalyeyle televizyonu kýran 24 yaþýndaki genç hakkýnda iþlem baþlatýldý. Polis basýn bülteninde zanlýnýn adý A.H. olarak ifade edildi. MUHAMMED YOÐUN BAKIMDA Lefkoþa'da önceki akþam saatlerinde aracýn çarptýðý 3 yaþýndaki Muhammed Talha Küçük yoðun bakýmda. Polis bültenine göre, 20 yaþýndaki Taner Ateþ'in HU 595 plakalý aracýyla çarptýðý Muhammed, kazanýn ardýndan Lefkoþa Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilmiþti. KARAOÐLANOÐLU'NDAKÝ SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ 7 GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ESNAF KÝMÝN UMURUNDA? Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen Nayým Karasalih isimli vatandaþýmýz þunlarý yazdý. "Afrika gazetesine ücretsiz yaptýðý satýþ reklamým için teþekkür ederim. Þener Levent, Ali Osman Tabak ve Kazým Denizci 2007 yýlýnda ÖRP'nin parti adýna satmak istediði Alayköy sanayi arsalarýndan bir tanesi Ben 2007 yýlýnda ÖRP'nin TL para istediði araziyi binbir zorluklarla aldým. Ve iþimi büyütmek adýna o araziye yatýrým yaptým. Ama maalesef inþaat sektörüne can veren CTP hükümeti 2009 seçiminde seçimi kaybetti ve at gözlüðü takan statüko baðýmlýsý hayvanlar, yeniden UBP'yi baþa getirdi. Baþa gelen UBP ne yaptý? Ýnþaat sektörünü yerle bir etti ve benim gibi birçok gerçek Kýbrýslýnýn iþini geleceðini ve de ekmeðini çaldý. Ýnþaat sektörü her zaman Kýbrýs'ta lokomotifin baþý oldu. Ama maalesef statüko bunu yerle bir etti. Hal böyleyken, 2007'de 11 adamým vardý ve hepsinin de tüm sosyal haklarý bir tamam ödeniyordu. 2009'da ise 11 adamdan 3 adama düþmek zorunda kaldým. Þimdi bana mantýklý bir açýklama yapmalarýný istiyorum. Ýmkanlarýmýzý elimizden aldýlar ve bizi bankalarýn kucaðýna attýlar. Bu durumda ne yapmalýydým? Elde avuçta yok kazandýðýmýzý da bankalara veriyoruz. Tuzu kuru olanlarýn umrunda deðil tabii ki. Ben ve benim gibi çeken bilir. Bir de neymiþ (TABÝÝ KÝ EROÐLU'YMUÞ ) tabii ki hamma humma imiþ. Esnafý mý düþünecekler? Kimin umrunda?" Sýrasý gelen hastayý muayene etmeyen doktorun dediðine bakar mýsýnýz: "BEKLEYECEKSÝN, NOKTA!" Hasan Davutoðlu isimli vatandaþýmýz, eþiyle muayene olmak için gittiði devlet hastanesinde eþinin 3 numara kendisinin de 14 numarayý aldýðýný ve sýralarýný beklerken baþlarýna gelenleri ve yaþadýklarýný yazdý: "Kapýcý, muayene sýrasý gelen 3 numaralý hastayý engelledi. Onun yerine 5 numaralý hasta doktor odasýna daldý. 3 numaralý hasta kapýdan baþýný uzatarak doktora seslendi: 'Doktor haným, ben 3 numarayým. Dýþarýda benim gibi 4 numaralý hasta da var. Odacý bizi engelledi. Ýçeriye 5 numara girdi.' Kapýcý, kapýyý hastanýn yüzüne kapattý. Hasta, karþýlaþtýðý muameleye sözlü tepki gösterdi. Doktor odadan dýþarý çýktý. Saatler 09.15'di. Yani polikliniðin en yoðun olduðu saat... Doktor, hastayý dinlemeden, onu, herkesin önünde rencide etti: 'Bekleyeceksin! Bankada sýraný kaçýrsan tekrar numara alman gerekir. Bekleyeceksin. Nokta!' Hani hep diyorum, ya; bulunduðu makamda yasalara göre hareket etmek yerine, 'Ben yaparým. Oldu. Bitti!' diyenlere.. Ben, adada yaþadýðýmýn farkýndayým. Peki ya siz, buranýn ýssýz ada olmadýðýnýn farkýnda mýsýnýz?" BÝZÝM DUVAR TC ALLAHA, KKTC TC'YE EMANET Bizim Mandra UBP milletvekili Sunat Atun'un kaçak elektrik kullandýðýnýn El-Sen tarafýndan açýklanmasý mandra gündemine bomba gibi düþerken, Çaðlayan Cesurer, olayýn Kýb-Tek çalýþanlarý tarafýndan yerinde tespit edildiðini açýklar. Sunat Atun'un olayý kendisine yapýlan bir saldýrý olarak nitelemesi, vatandaþlar arasýnda öfkeli tepkilere neden olur. Sokaktaki adam "Bu da mý hacýlýðýn þanýndan?" diye sormaktan kendini alamaz.

8 8 3 Nisan 2015 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Adým adým taksime doðru... Türkiye'nin 6 Nisan'da süresi dolacak olan Navtex'in süresini uzatacaðýna dair herhangibir açýklama yapmadan, Barbaros araþtýrma gemisini Kýbrýs'tan çekmesi, baþta BM olmak üzere birçok çevrede ve Kýbrýslý Türk siyasiler arasýnda memnuniyet yarattý. Hatta bazý Kýbrýslý Türk siyasi parti yetkilileri müzakerelerin derhal baþlamasý için çaðrý yaptýlar. Bu arada BM Genel Sekreterinin Kýbrýs Özel Temsilcisi Eide de Kýbrýs'a geliyor. Ancak ne var ki, Kýbrýs'ýn Kuzeyinde görüþmelerin yeniden baþlayacaðýna dair esen olumlu hava, maalesef Güneydeki komþularýmýzda yoktur. Nitekim Rum Basýn haberlerine göre baþta Anastasiadis olmak üzere, diðer bazý Rum parti baþkanlarý da görüþmelerin baþlamasý için Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Türkiye tarafýndan tanýnmasýný þart koþuyorlar. Anastasiadis yaptýðý açýklamada, "Barbaros'un ayrýlmasý olumlu adým. Geriye MEB'deki (Münhasýr Ekonomik Bölge) egemenlik haklarýmýzýn görmezden gelinmemesi kaldý" dedi. Bu arada bir soru üzerine de Eide'nin neden geleceðini bilmediðini söyledi. Müzakerelerin kaldýðý yerden mi baþlanacaðý ile ilgili soruya ise Anastasiadis, "Prosedür baþlayana kadar daha kat edilecek çok yol var. Diyaloðun baþlama þartlarýnýn oluþmasýna müsaade edin" diye cevap verdi. Hadi Edek, Euroko, Yeþiller Baþkanlarý ve Lillikas'ý anlarým. Onlar bu þekilde hatta daha gerici fikirlere sahip olabilirler. Ama Anastasiadis'e ne oluyor? 11 Þubat 2014'teki mutabakatý imzalamak için aylarca görüþüldü. Eroðlu bile Talat'ýn býraktýðý yerden müzakerelere devam edeceðini kabul etti. Navtex yüzünden ara verilen müzakerelere baþlamak için Bay Anastasiadis þimdi "Daha kat edilecek çok yol vardýr. Diyaloðun baþlama þartlarýnýn oluþmasýna müsaade edin" diyorsa, ben de yandý gülüm keten helva derim. Yani þimdi yeniden aylarca diyaloðun baþlama þartlarýnýn oluþmasýný mý bekleyeceðiz? Yunan Cumhurbaþkaný'nýn Güney Kýbrýs'a yaptýðý ziyaret sýrasýnda verdiði mesajlarla, Rum liderlerin 1 Nisan EOKA'nýn faaliyete baþlama yýldönümü dolayýsýyla verdikleri mesajlar, ne iki toplumun yakýnlaþmasýna ne de Kýbrýs Sorununun çözümüne katký yapar nitelikteydi. Þimdi bazýlarý, bizim liderlikle Türkiye yetkililerinin Kýbrýs sorunu ile ilgili verdikleri demeçler ile Rumlarýn demeçleri arasýnda fark var mý diye sorabilirler. Doðrudur. Hiçbir fark yoktur. Sadece hamaset vardýr. Bu yüzdendir ki Kýbrýs Sorununda, çözüm yönünde bir arpa boyu yol gidilemiyor Temmuz'unda oluþan statüko devam ettiði sürece, kaybeden baþta Rumlar olmak üzere, tüm Kýbrýslýlar olacaktýr. Adanýn doðal kaynaklarý ve güzellikleri müþterek çýkarlar için kullanýlmak yerine, sürekli çatýþma ortamý yaratacaklardýr. Üstelik var olan durum devam ettiði sürece, gün gele dünya da Kýbrýs'taký bu durumu kanýksayacaktýr. Bu ise adým adým Kýbrýs'ý taksime götürecektir. Annan Plâný'nda Rumlara adeta altýn tepsi içinde sunulan iade edilecek bölgeler de Türk hakimiyetinde kalmaya devam edecektir. Onlar 1 Nisan'ý, bizimkiler de 1 Aðustos'u resmi tatil olarak kutladýklarý sürece de, Kýbrýs Sorununda kimse çözüm beklemesin. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin canýna kýyan 2 örgütün kuruluþ veya faaliyete baþlama günleri milli tatilse ve o günlerde genç dimaðlara milliyetçilik ve de ýrkçýlýk aþýsý enjekte edilirse, kimse Kýbrýs'ta çözüm beklemesin. HARMANCI ÝLE BES YÖNETÝMÝ SAYIÞTAY BAÞKANI OSMAN KORAHAN'I ZÝYARET ETTÝ Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Mehmet Harmancý, Ulus Arpalýklý baþkanlýðýndaki Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dün Sayýþtay Baþkaný Osman Korahan'ý ziyaret etti. LTB basýn ve halkla iliþkiler biriminden yapýlan açýklamaya göre, LTB ile BES heyeti ziyarette, Sayýþtay'ýn LTB ile ilgili hazýrladýðý raporun açýklanmasý için tarih istedi. LTB Baþkaný Mehmet Harmancý, LTB ile ilgili hazýrlanan Sayýþtaylýk raporunun açýklanýlmasýnda gecikme olduðunu belirterek, bu durumun "rapor açýklanmadan alýnacak idari tedbirlerin sorgulanmasýnda risk doðuracaðýný" söyledi. Harmancý, LTB'deki huzursuzluðun giderilmesi için Sayýþtay'ýn raporu bir an önce 'gerçekçi' þekilde açýklamasýný da istedi. ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI TEDBÝR ALINMASINI ÝSTEDÝ Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý Baþkaný Mahmut Kanber, ülkede birtakým ivedi tedbirler alýnmasý gerektiðini savundu. Kanber yaptýðý yazýlý açýklamada, ülkede alýnmasý gereken tedbirlere dikkat çekti. Çok kazanandan çok, az kazanandan az prensibiyle, vergi yasasýnýn halký gözeterek yeniden ele alýnmasý gerektiðine dikkat çeken Kanber, yasalarýn emrettiði þekilde, herkesin ehil olduðu alanda iþini yapmasý gerektiðini, bu konuda göz yummaya, "boyun eðmeye", "partizanlýða son verilmesi" gerektiðini söyledi. Faiz yasasýnýn derhal ele alýnmasý gerektiðini ifade eden Kanber, "alacak- verecek davalarý, hakem kurulunun oluþmasý için yasa çalýþmalarý baþlatýlsýn. Tüm yoksullar için hukuk, muhasebe desteði saðlansýn. Ödeyemeyenler için tespitler hýzlandýrýlarak mahkeme çilesi bitirilsin" dedi. Çiftçi, üretici tanýmý yapýlmasý gerektiðini de ifade eden Kanber, böylece kaynaklarýn yerinde kullanýlabileceðini söyledi. Kanber, üretilen kadar tüketim, tüketilen kadar üretim için ortaya irade konmasý gerektiðini belirtti. Ülkelerin sadece gelirlerini artýrmaya çalýþmadýklarýný, artan gelirden veya var olan gelirden toplumun pay almasý için gerekli çalýþmayý da yaptýklarýný kaydeden Kanber, toplumun ekonomiden yeterince pay alamadýðý ülkelerin tekelciliðin, tekellerin cirit attýðý ülkeler olduðuna dikkat çekti. Ülkedeki gidiþatýn da bu yönde olduðunu savunan Kanber, þöyle devam etti: "Ekonomi, bütçe politikalarý, protokoller tekelleþmeyi artýrýrken yoksulluða yoksulluk ekliyor. Bir süre önce yapýlmýþ olan vergi faiz indirimine esnaf ve zanaatkar olup da baþvurmayan kalmadý. Baþvurmayanlar da ödeyecek parasý olmayanlarýmýzdý. 8 bin esnafýmýz kýsa süreliðine güncel ihtiyacýný karþýlasýn diye taksitlendirme için baþvuruda bulundu. Daha sonraki ay ödeyebilenler yüzde 50, ikinci-üçüncü ay taksitlendirilmiþ borcunu ödeyebilen ise yüzde 30'a düþtü." KAMUOYU YOKLAMALARININ SON GÜNÜ YARIN Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 19 Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimi ile ilgili yapýlan kamuoyu yoklamalarýnýn 4 Nisan tarihinden sonra hiçbir þekilde yayýmlanamayacaðýný, ilân edilemeyeceðini ve daðýtýlamayacaðýný hatýrlattý. Yüksek Seçim Kurulu yayýmladýðý duyuruda, Seçim ve Halkoylamasý Yasasý'nýn 65(3) maddesine dikkat çekti. YSK'nýn 17 numaralý duyurusu þöyle: "Deðiþtirilmiþ þekliyle 5/1976 sayýlý Seçim ve Halkoylamasý Yasasý'nýn 65(3) maddesi, seçimlerle ilgili yapýlan kamuoyu yoklamalarý veya kamuoyu araþtýrmalarýnýn oy verme gününden en az on beþ gün öncesine kadar yayýmlanabileceðine, on beþinci günden sonra hiçbir þekilde yayýmlanamayacaðýna, ilân edilemeyeceðine ve daðýtýlamayacaðýna amirdir." SDP: BIKMADAN USANMADAN YOLSUZLUKLARIN ÜZERÝNE GÝDECEÐÝZ Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Baþkaný Tözün Tunalý, temiz toplum, temiz siyaset ve temiz siyasetçi ortamýnýn yaratýlmasý için tüm halký göreve davet etti. SDP Genel Baþkaný Tözün Tunalý yaptýðý yazýlý açýklamada, ülkenin kurum ve kuruluþlarýnda yaþandýðý iddia edilen yolsuzluklarýn üzerinin kapanmasýna izin vermeyeceklerini belirterek, "Bu dosyalarý gizleyen kim olursa olsun, hangi makam olursa olsun tüm kamuoyuna deþifre edeceðiz" dedi. Tunalý, SDP olarak býkmadan, usanmadan, korkmadan yolsuzluklarýn üzerine gideceklerini belirtti. Tunalý, "yýllardýr ülkede yaþanan usulsüzlüklerle ilgili hiç kimsenin ceza almamasý sonrasýnda halkýn Meclis'e ve milletvekillerine güven duymamaya baþladýðýný" iddia etti. Tunalý açýklamasýnda, Lefkoþa Türk Belediyesi'yle ilgili iddialara iliþkin partisinin giriþimleri ve Belediye Emekçileri Sendikasý ile yapýlan görüþmeye de yer verdi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir YA SONRASI? Bildiðiniz gibi adanýn kuzeyine TC tarafýndan koordinasyon ofisi kurulmasý için Bakanlar Kurulu karar almýþtý... Daha sonra TDP Milletvekili Zeki Çeler böyle bir ofisin açýlmasýna tepki göstermiþti... Tüm bunlarýn üzerine CTP-BG Milletvekili Tufan Erhürman meclis kürsüsüne çýkýp bu kararýn hukuka aykýrý olduðunu dillendirmiþti... Geçtiðimiz akþam katýldýðý bir TV programýnda CTP-BG Milletvekili, Meclis Baþkaný ve CTP- BG'nin Cumhurbaþkaný adayý Sibel Siber, "bu konu hakkýnda savcýlýktan görüþ aldým ve hukuka aykýrý olduðunu öðrendim" demiþti... Tüm bunlarýn üzerine dünkü Bakanlar Kurulu öncesinde Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, bu konunun meclise gideceðini söyledi... En kýsa þekilde yaþanýlan süreci sizlere aktardým... Þimdi soru þu; Bu konu meclise geldiðinde sonuç ne çýkar? Þu anda DP 8, CTP 21, TDP 3, UBP ise 18 vekile sahip... Bu partilerin içerisinde bu konuya karþý olduðunu net bir þekilde ortaya koyan tek parti TDP... CTP ise bu koordinasyon ofisinin kurulmasýna karþý deðil... Açýklamalara baktýðýmýzda tek dertlerinin sürecin yasalara uygun olarak yapýlmadýðý yönünde... Yani bu konu meclisin gündemine geldiðinde ve olasý bir onay aldýðýnda sorun ortadan kalkmýþ olacak!.. Peki, ya sonrasý? Bu konuyu gündeme almama Ali Erel'in büyük katkýsý oldu... Ortaya koyduðu görüþlerle düþüncelerimin daha da aydýnlanmasýný saðladý... Ne yazýk ki bazý kiþiler resmin büyüðünü görmekten çekiniyor... Sadece küçük unsurlarýn üzerine giderek bir þeyleri deðiþtirebileceðini düþünüyor... Üzülerek gördüm ki, Tufan Erhürman'ýn o günkü konuþmasýna Zeki Çeler de destek vermiþti... Tabii bunu iyi niyetle yaptýðýndan en ufak bir þüphem yok... Ancak resmin büyüðünü görmeyi baþarmýþken, küçük detaylara destek vermesi bana göre doðru deðil... Þimdi Tufan Hoca ve Sibel Haným bu koordinasyon ofisinin kurulmasý "kararýnýn" hukuka aykýrý olduðunu söylüyor... Yarýn bu karar meclise gelirse ve meclisten onay alýrsa Tufan Hoca ile Sibel Haným ne diyecekler? Ki geçmesi olasýlýðý, geçmeme olasýlýðýnýn çok üzerinde!.. Yasal zemine oturunca, koordinasyon ofisinin açýlmasýnda sýkýntý yok mu? CTP'li vekiller þu anda böyle diyor... Ben "bu ofisin açýlmasý yanlýþtýr" diye net açýklama yapan 2-3 CTP'li vekil gördüm... Zaten onlar da partiden dýþlanmýþ durumdalar... Resmen "yaramaz çocuk" olarak ilan edildiler!.. Yine bu vekillerin de dýþýnda 2-3 tanesi de koordinasyon ofisinin kurulmasýnýn deðil kurulma kararýnýn hukuka aykýrý bir þekilde alýndýðýný iddia ediyorlar... Ki bu iddia savcýlýk tarafýndan da doðrulandý... Yani yasal zemine oturduðu anda bu kiþiler açýsýndan böyle bir ofisin kurulmasýnda sakýnca yok!.. Geriye kalan CTP'li vekiller ise, ne böyle bir ofisin kurulmasýndan, ne de yasalara aykýrý bir þekilde karar üretilmesinden rahatsýz deðiller... Þimdi geriye dönüp geçmiþte dönemin Cumhurbaþkaný olarak Sayýn Talat'ýn ve hükümetin büyük ortaðý olarak CTP'nin, KOP'a baþvuru yapýlmasý ile ilgili söylemlerine ve engellemelerine bakýyorum... Diðer taraftan da dönüp ayný CTP'nin kalkýp KTFF'ye verdiði desteði izliyorum... Ayný þekilde koordinasyon ofisi olayýnda takýndýðý tutumu düþünüyorum... Ve ne kadar samimi olup, olmadýðýný sorguluyorum!.. Sanýrým futbol gerçekten de bizlerin düþünden çok daha fazla popüler bir spor... Önümüzde de seçimler var... O zaman CTP kendi için en mantýklýsýný yapýyor ve sürece destek veriyor... Yani seçimi kazanmak için geçmiþteki duruþundan 180 derecelik bir dönüþ sergiliyor... Üstelik sürece destek verip TFF'nin þube açma giriþimini eleþtirirken, koordinasyon ofisinin açýlmasý için hükümet olarak bakanlar kurulundan karar üretiyor... Yakýn bir zamanda bu olayý meclisten geçirerek yasal zemine de oturtacak... Doðrusu bu duruþu aranýzda samimi bulan var mý bilemiyorum!..

9 3 Nisan 2015 Cuma Tünel ALINTI BERKÝN'ÝN KATÝLLERÝNÝN ÝSÝMLERÝ Devlet 14 yaþýndaki bir çocuðu vuran katillerin ismini açýklamak yerine üç kiþiyi daha öldürdü. Katilin adýný söylemek yerine katliam yaptý. Savcýnýn hangi silahtan çýkan kurþunla yaralandýðý þaibelidir.doðru ya da yanlýþ bulursunuz. Ama o gençler oraya öldürmeye deðil ölmeye gittiler. Dertleri Berkin'in katillerinin ismini öðrenmekti.oradan sað çýkamayacaklarýný biliyorlardý. Devlet Berkin'i vuran polislerin adýný açýklasa bile o gençler kalan ömürlerini cezaevinde geçireceklerdi. 15 yaþýnda bir çocuðun katilinin hesabýný devlet sormadýðý için 20 yaþýndaki çocuklar sormaya kalktý. O gençler 15 yaþýnda bir çocuk için ömürlerinden geçti Buna üzülmemeyi anlarým ama "Ýyi oldu gebertildiler", "devlet az bile yapmýþ"demek zalimliktir. Buna üzülene küfür etmek çürümektir Bizi cehennem kavurmaz ama bu sözleri edenleri bu nefret kavuracak Leyla ALP (t24) DÝPNOT Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Meclisi'nin aylýk olarak yayýnladýðý iþ cinayetleri raporuna göre Mart ayýnda Türkiye'de 139 iþçi iþ cinayetlerinde yaþamýný yitirdi. ARÞÝV TARÝH 10 MART 2014 KKTC Bakanlar Kurulu'nun onaylayýp meclise sunduðu 'Biliþim Suçlarý Yasa Tasarýsý' hayretle karþýlandý ve büyük endiþelere yol açtý... Bu yasa meclisten geçtiði takdirde internet kullananlar, internette yaptýklarý her türlü baðlantýyý devlete sunmak zorunda býrakýlýyorlar... Gözden kaçmayanlar... HANGÝ YOL? "Bundan sonraki süreçte de halkýn beklentileri masada olacak. Bu son þanstýr. Anlaþma olmazsa halkýmýzla birlikte yolumuzu çizeceðiz" diyor Derviþ Eroðlu. Bu cümleleri milyon kere duyduk, milyon kere daha duymaya razý mýyýz, bütün mesele burada. Üstelik Derviþ bey büyük çeliþkiler içinde olduðunun bile farkýnda deðil. Halkýyla birlikte yol çizmekten bahsediyor. Yahu senin yýolun zaten çizilmiþ deðil mi, senin Anavatan'ýn izinden gitmekten baþka, Girne'den Anadolu'ya baðlanan yoldan baþka yolun mu var? Hangi yoldan söz ediyorsun? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "KKTC Hellim Ticareti Stratejisi ve Eylem Planýnýn hedefleri ABmuktesebatýnýn uygulanmasý yönünde gerekli yasal düzenlemelerin yapýlmasýdýr." Gýda, Tarým ve Enerji Bakanlýðý 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar "Savcý niçin sað kurtarýlamadý?o gençleri ikna etmek için niçin daha fazla uðraþýlmadý?" Hassasiyetimizi, merhametimizi, vicdanýmýzý ve nihayet tümden insanlýðýmýzý kaybettik.koca bir ülke gladyatörlerin arenasýna döndü. Herkes, tuttuðu gladyatör rakibi mýzrakladýkça zafer narasý atýyor.ýþte, arenaya benzeyen ülkede dün de üç insanýmýzý kaybettik.dhkp-c'li olduðu söylenen iki eylemci, teröristama iki insan, bir savcýyý rehin aldý. Devlet, savcýyý kurtarmak için operasyon yaptý ve o operasyonda bu üç insan da öldü. Tribünlerde oturan taraftarlar ise zafer çýðlýklarý atýyordu Kendi çocuklarýný öldürmeyi baþarý sayan bir devletimizvar. Cumhurbaþkaný þöyle dedi: "Baþarýlý bir operasyon oldu. Polislerimizi kutluyorum."bu nasýl bir duygusuzluk? Vicdanýnýz hangi arada bu kadar kurudu?kurtarmak istediðin insan ölmüþ, çocuklarý yetim kalmýþ. Bunun nesi baþarý?dün sosyal medyada iktidar yanlýlarý þunu dayatýyorlardý: "Bu iki DHKP-C'liye 'eylemci' demeyelim, 'terörist' diyelim."peki, biz bu çocuklara 'insan' da mý demeyeceðiz? Türkiye'de hiç kimse birbirine 'insan' demeyecek mi? Bu çocuklar nasýl oldu da bu aþamaya geldi? Bu operasyon kime hizmet etti?velev ki terörist. Bu durum, 'baþarýlý sonuç' dediðimiz þeyin, 'ölüm' olduðu gerçeðini deðiþtiriyor mu? 'Terörist' dediðimizde, içine düþtüðümüz karanlýk kuyu aydýnlanacak mý?yönettiðiniz ülke ortada.ýç barýþ yok. Hak arama yollarý kapalý. Kanun yok. Düzen yok. Ýntizam yok.'gözün üstünde kaþýn var' diyecek tek merci býrakmamýþsýn.eðitim zaten yok. Huzurlu bir yaþam sunamýyorsun.polisini eðitememiþsin. Yoksulluk had safhada. Bizi bir arada tutacak deðerleri harcamýþsýn.üstelik bizi birbirimize düþürmeyide devlet politikasý yapmýþsýn.bunca baþarýsýzlýðýn yanýnda kendi çocuklarýný öldürmeyi baþarý olarak görmekinsanlýða sýðar mý?ýþini yapan, suçsuz günahsýz bir savcý ve iki genç insan ölmüþ. Manzara buyken, operasyona katýlan polisleri kutlamak, vicdaný olan birinin yapacaðý þey mi?öldürülenlere 'terörist', operasyona 'baþarý' dediðimizde bu korkunç tablo deðiþecek mi? Hangi arada insafýnýzý kaybettiniz?niçin sizin iþlediðiniz kabahatler hep cezasýz kalýyor? Ülkemizi talan edersiniz, cezasý yok. Çocuklarýmýzý öldürürsünüz, cezasý yok. Ýktidarda kalmak için her türlü melaneti iþlersiniz, cezasý yok.bizi çöplük gibi bir ülkede yaþamaya mahkum etmiþsiniz.ve bunlarý olgunlukla karþýlamamýzý bekliyorsunuz. Üstelik bir olay olduðunda anýnda yayýn yasaðý getiriyorsun. Ne oluyor, öðrenmemize de fýrsat vermiyorsun. Yayýn yasaðý getirip yalnýzca sen konuþuyorsun. Ne oldu o adliyede? O eli silahlý insanlar oraya nasýl girdi? O savcý niçin sað kurtarýlamadý? Niçin savcýyý kurtaracak bir yöntem izlenmedi? O gençleri ikna etmek için niçin daha fazla uðraþýlmadý?berkin Elvan davasýný yakýndan takip edenlerin söylediðine göre "Savcý dava üzerinde ciddi mesafe kat etmiþti."yani þimdi bu cinayetin, bu terör eyleminin üstü örtülecek mi? Arkasýnda kimlerin olduðunubile-meyecek miyiz? 'Bu durum bana yarýyor, Türkiye'nin zarar görmesi önemli deðil' mentalitesinden ne zaman kurtulacaðýz? Bu ülkede hep beraber yaþayacaðýz, baþka yol yok. Kendini ülkenin tek sahibi zannetmek bölücülüktür.kimse kendi yaþam tarzýný diðerinin mutluluðu için deðiþtirmeyecek.bu gerçeði kabul etmezsek, ömrümüz birbirimizi yemekle geçecek. Üç günlük dünya için deðer mi?böyle bir hayat çekilir mi?ruhumuz karardý. Aðýz tadýmýz kaçtý. Yaþam enerjimiz tükendi.daha ne kadar birbirimizi kanýyla besleneceðiz?ne zamana kadar? (Bu yazý Levent Gültekin'in diken.com.tr'de yayýmlanan "Baþarýsýz Türkiye'nin baþarýlý (?) operasyonu" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr ) VÝRGÜL... MARAÞ DENGESÝZLÝÐÝ "Kapalý Maraþ'ýn Kýbrýs Türk yönetimi altýnda eski mal sahiplerinin kullanýmýna açýlmasýdengeleri deðiþtirecek bir hamledir" diyor Kudret Özersay. Sanki var olan bir "denge" var da, onu deðiþtirmek kaldý. Üstelik önerinin kendisinde "denge" yok. Rumlar tarafýndan kabul edilmeyeceðini bile bile böyle bir öneri ortaya koymak, eski tavrý sürdürmekten baþka bir þey deðil. Bunun tercümesi þudur: "Maraþ Türktür Türk kalacaktýr", ya da "Maraþ Türkündür ve Türk Maraþý sahiplerine vermektense yýlanlara býrakmayý uygun görmektedir " ALLAH'IN ÝZNÝYLE KÝLÝSE ARAZÝLERÝNE YAPILAN CAMÝLER DE DAHÝL MÝ? "Kaçak müteahhitlik ve kaçak inþaatlar için ALO 170 ihbar hattý devreye girdi." Cafer GÜRCAFER (Müteahhitler Birliði Baþkaný)

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi Anastasiadis 'çözümcü' yarýþýný býraktý. Önce "Noel'e kadar" dedi, þimdi ise "2014'ün yarýsý" diyor! Osmanlý ile yarýþmasý için Bizans entrikalarýný biraz daha öðrenmesi lazým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri.

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri. Büyük Hamam ihalesine girecek olanlara KTÖS'ten mesaj: "Siyasilere beleþ!" Beleþ ama bu kadar kirliliði deðil küçük hamam, Büyük Hamam bile temizleyemez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Baca deðil kanser borusu

Baca deðil kanser borusu Ülkemizdeki baz istasyonlarý tam defilelik! Ne estetik bir dizayn bu... Ya bir yapay palmiyenin tepesine gizlenmiþ, ya da baca diye evin damýna! Sanki maskeli balo! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı