TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi"

Transkript

1 Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YURDUM AFFET BÝZÝ l 2. sayfada 2. TUR Türkiye ve uluslararasý alanda kamuoyu yoklamalarý yapan Gezici Araþtýrma Þirketi 3072 katýlýmcýyla yüzyüze yaptýðý anketin sonuçlarýný dün açýkladý TUR Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Derviþ Eroðlu... Mustafa Akýncý... Sibel Siber... Kudret Özersay... %37,2 %30,3 %21,1 %11,4 Mustafa Akýncý... %60,5 Derviþ Eroðlu... %39,5 Akýncý %60.5 n Anket sonuçlarýna göre, Derviþ Eroðlu ile Mustafa n Seçimin iki turlu olacaðýný açýklayan Gezici Direktörü Murat Akýncý 2. tura kalacak ve bu turda ipi göðüsleyen Gezici, ilk turda Eroðlu'nun %37,2 ile birinci çýkacaðýný, Akýncý'nýn açýk farkla Akýncý olacak... Akýncý %60,5 oranýnda ise %30,3 ile ikinci sýrada olacaðýný söyledi... Sibel Siber %21,1, oya ulaþýrken, Eroðlu %39,5 oyda kalacak... Kudret Özersay ise %11,4 oranýnda oy alacak... n Anket sonuçlarýnda yanýlma payýnýn %1,5 olduðunu belirten Murat Gezici, "Aksi olursa bu iþi býrakýrým" diyerek çok iddialý konuþtu... n Yaptýklarý ilk anketten sonra çok aðýr eleþtiriler aldýklarýný söyleyen Gezici, aralarýnda bazý milletvekillerinin de bulunduðu bir kesimin baský ve tehditleriyle karþýlaþtýklarýný da belirtti... n Anket 5 ilçede 84 farklý alanda, mahalle ve köyde 18 yaþ ve üstü KKTC seçmenleriyle, yarýsý kadýn olmak üzere toplam 3072 kiþiyle yüzyüze yapýldý sayfada "Afrika'dan Mektup"ta, haberi 11. sayfada... Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Kaçaða dur Öðretmen sendikalarýndan meclise þok baskýn n Eylemci öðretmenler meclis salonuna girerek göç yasasýnýn kaldýrýlmasýyla ilgili yasa önerisini, okuyup iyi öðrenmeleri için tek tek milletvekillerinin eline verdi... n Þener Elcil, "Eskiden sigara sarýlan yerde þimdi halk sarýlýyor" dedi... Gökçebel ise, "Ya bu yasa gidecek, ya hükümet" diye konuþtu... l 3. sayfada Adým adým taksime doðru... Özgün Kutalmýþ ZARARIN NERESÝNDEN DÖNÜLÜRSE KARDIR Dolgun Dalgýçoðlu ELHAMDÜLÝLLAH ATEÝSTÝZ ÝDDÝALI GAZETECÝLER DE VAR Ali Osman Erdoðan Baybars Kaçak inþaatlar ve müteahhitleri ihbar hattý oluþturuldu... YARGIMIZIN ONURU Mehmet Levent n 6. sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... AKSÝ ÇIKARSA MESLEÐÝNÝ BIRAKACAK... Önümüzdeki cumhurbaþkanlýðý seçimine Gezici Araþtýrma Þirketi damgasýný vurdu... Çok konuþulacak bu konu... Þirketin yaptýðý anketler... Basit bir þirket deðil bu... Türkiye'de ve uluslararasý alanda tanýnmýþlýðý var... Bizim seçimlerimize de çok ilgi duymuþ bu kez... Üstelik sadece prestij için yapmýþ bunu... Þirket Direktörü Murat Gezici yalnýz %1,5 yanýlma payý olduðunu söylüyor. Ve bakýn ne kadar iddialý konuþuyor... Ki biz bu kadar iddialý birini görmedik bugüne kadar... Diyor ki: "Aksi olursa ben bu mesleði býrakýrým ve bir daha hiçbir yerde anket yapmam"... Büyük bir iddia deðil mi? Bu bahse mesleðini koymuþ... * Gezici'nin ilk yaptýðý ankete milli ajansýmýz TAK yer vermediði gibi, Akýncý muhalifi basýnýmýz da raðbet etmemiþti... Daha doðrusu iþlerine gelmediði için bu anketi gözden kaçýrmaya çalýþmýþlardý... Ancak Gezici'ye veryansýn etmekten de geri kalmamýþlardý... Çok aðýr eleþtiriler yöneltmiþlerdi ona... Þirket Direktörü dünkü basýn toplantýsýnda çarpýcý baþka açýklamalarda da bulundu... Anketi yayýnlamamak için tehditler almýþ... Baský yemiþ... Þantajla karþýlaþmýþ... Üstelik bunlarý yapanlarýn arasýnda bazý milletvekilleri de varmýþ... Ýsim vermedi... Ama bunlarý açýklamaktan da çekinmedi... * Bu kez TAK da ilgi gösterdi Gezici'ye... Canlý yayýn yapan ekran da... Bir gazeteci ordusu da basýn toplantýsýný izledi... Sorular sordu... Seçim iki turlu... Ýlk turda Derviþ Eroðlu göðüslüyor ipi... Ýkinci turda ise Mustafa Akýncý... Ýlk turda Eroðlu %37,2 alýrken, Akýncý %30,3 alýyor... Ancak ikinci turda Eroðlu'nun oyu çok az artarken ve yalnýz %39,5'e çýkarken, Akýncý'nýn oyu patlýyor ve %60,5'e çýkýyor... Murat Gezici, "Ýpi Mustafa Akýncý göðüsleyecek" diyor... * Gezici'nin yaptýðý anket bugüne kadar yapýlanlardan çok farklý... Çok kapsamlý kiþi ile konuþulmuþ... Tek tek, yüzyüze... Yani telefonda deðil... 5 ilçede, 84 farklý alanda, mahalle ve köyde... Konuþulanlarýn yarýsý kadýn... Küçümsenecek bir emek deðil bu... * Seçime iki hafta kadar bir süre kaldý... Ve geriye sayým baþladý... Sayýn bakalým... TRAFÝK KURBANI 4 AKADEMÝSYEN ANILDI Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), trafik kazasýnda hayatýný kaybeden akademisyenleri anýsýna konferans düzenledi. LAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, öðretim elemanlarý Yrd. Doç. Dr. Figen Arkýn, Ayþe Hadýmcý Candemir, Ýmge Kozok ve Dilek Yýlmaz anýsýna düzenlenen konferansta "Trafikte Farkýndalýk" konusu ele alýndý. LAÜ Rauf Raif Denktaþ Eðitim Kompleksi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen konferansa, Polis Genel Müdürlüðü Trafik Bölüm Müdürü Ahmet Beþerler konuþmacý olarak katýldý. Konferansýn ardýndan, LAÜ Hazýrlýk Okulu Okutmaný Seren Demirkan da, kaybettiði meslektaþlarý için bir konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan farkýndalýk yürüyüþü yapýlarak trafik kazasýnda kaybedilen öðretim elemanlarý anýsýna balonlar uçuruldu. BEÞERLER Trafik Bölüm Müdürü Ahmet Beþerler, trafik kazalarýnýn artma nedenlerini; motorlu taþýtlarýn yüzde 64 oranýnda artmasý, emniyet kemeri kullaným oranýnýn az olmasý, cep telefonlarý ile konuþarak dikkatsiz sürüþlerin yapýlmasý, aþýrý sürat ve alkol kullanýmý olarak sýraladý. Emniyet kemerinin kazayý önlemediðini fakat kaza anýnda sürücünün savrulmasýný önlediðini anlatan Beþerler, emniyet kemerinin hayat kurtardýðýna dikkat çekti. DEMÝRKAN Seren Demirkan da, kaybettikleri arkadaþlarýnýn hatýralarýný her zaman yaþatacaklarýný dile getirdi. Demirkan, "Yollarda önce baþka canlarý, sonra kendi canýmýzý koruyalým" dedi. Konferansýn ardýndan, dört akademisyenin anýsýna öðrenciler, sevenleri ile çalýþma arkadaþlarý, yazýlý pankartlar ve beyaz balonlarla "Farkýndalýk Yürüyüþü" gerçekleþtirdiler, balon uçurdular. MENGÜÇ, TEDAVÝ ÝÇÝN ÝSVEÇ'E ULAÞTI KKTC Dýþ Basýn Birliði Baþkaný ve Basýn Konseyi Yürütme Kurulu üyesi, araþtýrmacý-gazeteci-yazar M. Arslan Mengüç, geçirdiði beyin kanamasý nedeniyle gerekli tedavinin yapýlabilmesi için Ýsveç'e gitti. Ailesinden alýnan bilgiye göre, Arslan Mengüç dün saat 12.30'da Scandinavian AirAmbulance hava ambulans uçak ile Ýsveç'e vardý. Mengüç yapýlacak tedavi ve tetkikler için Stockholm "Danderyd Hospital" hastanesine götürüldü. Mengüç, yaklaþýk 2 ay önce geçirdiði rahatsýzlýðýnýn tedavisi için hafta sonu Ýsveç'e gitmek üzere yola çýkmýþ ancak havada geçirdiði kriz nedeniyle uçaðý Romanya'nýn baþkenti Bükreþ'e acil iniþ yapmýþtý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý YURDUM AFFET BÝZÝ "Yurdum ne inatçý" diye yazmýþ bir dost... Ýnadý ne? Anlamadým... Daðlarýna bayrak boyadýk da hayýr mý dedi? Aðaçlarýný kesip beton diktik de yüzümüze mi tükürdü? Topraklarýný çaldýk, sahte koçanlarla yaðma ettik de ses mi çýkardý? Vurduk kanýna girdik de namus düþmaný diye bizi mahkemeye mi verdi? Ýnatçýlýðý nerde? Ben bir Karpaz eþeði inadý kadar bile bir inat göremedim onda... Eskisi gibi hiç þaþmadan mevsimlerini sunuyor iþte bize... Kýþsa kýþ... Baharsa bahar... Tadýný çýkar... Nergisler... Medoþ laleleri... Yak mangalý, keyfe bak... Þeftali dumanlarý daðlara savruldu diye yurdumun itirazý mý var? Söyle Andrea... Belediye iþçisi sevgili dostum... Vur dedi de vurmadýk mý? Öl dedi de ölmedik mi? Bir kahveye buyur dedi de buyurmadýk mý? Bulunmayan kayýplarýna hala aðlayan analar ve bacýlar... Yaseminler þahit deðil mi gözyaþlarýmýza?... Kemikleri sýðacak kadar minicik tabutlar... Koskoca adamlarýn küçücük tabutlarý... Nerden gelir nereye yollanýrlar... Bak þu barikatlara Andrea... Sabah kahvesini yudumlarken bak oracýkta... Bundan utanan ve kýzaran bir yüzümüz mü var? Kim demiþ ki yurdum inatçý? Ýnatçý olsa, Ledra'nýn balkonundan iþer miydi BM askeri sabaha kadar? Farkýnda deðilsiniz anlaþýlan hala... Biz kesmedik umudu yurdumuzdan... Yurdumuz kesti bizden umudunu... Fýsýldadý kulaðýma bir akþam... Yazýklar olsun dedi... Beni katletmelerine nasýl da izin veriyorsunuz... Sýrtýmda bunca hançer... Görmüyor musunuz? Alzheimer'e yakalandým... Kanser oldum... Yaseminlerim bile tütmez oldu eskisi gibi... Hele bir de bir radyoaktif toz zerreciði düþerse baþýma hiç yaþayamam... Ölüyorum be ölüyorum... Kýrk yýl dayandým... Artýk dayanamam... Yurdum... Benim yurdum... Senin yurdun... Bizim yurdumuz... Dikenli teller kalbini deliyor... Süngü pýrýltýsý ayýþýðý pýrýltýsýný bastýrýyor geceleri... Ey nöbetçi! Bir sevda þarkýsý seninki... Kýrk yýlýn ateþ-kes nöbetçisi... Sen bir Rumca küfür bas... Ben Türkçe bir küfür basayým... Sen dedenin Karava'daki evini hatýrla... Ben dedemin Tera'daki evini hatýrlayým... Kerpiç kokan hatýralarýmýz buluþtursun bizi bir akþam... Sen bana EOKA'nýn vurduðu Rumlarý anlat... Ben sana TMT'nin vurduðu Türkleri anlatayým... Sevgili dostum Tony'nin bir hayali vardý... Martin Luther King'in rüyasý gibi bir rüya... Tüm Kýbrýs'ýn etrafýnda halký birleþtirecekti elele... Bir daire olacaktýk... Çocuklar gibi þen... Þarkýlarla türkülerle... Rüya hala rüya... Bir gün gerçekleþir mutlaka... Uzun bir masa kurarýz Mesarya'ya... Bir uçtan bir uca... Süngü pýrýltýsý gidince... Þarký söyleriz... Kýrk gün kýrk gece... Ütopya mý? Ütopya olsun... Sizin gerçeklerinizden usandým... De facto'larýnýzdan da, de jure'lerinizden de... Yurduma affettirmeliyim kendimi... Bu dünyadan basýp gitmeden önce...

3 KTÖS ve KTOEÖS'ten meclise þok baskýn n Eylemci öðretmenler meclise girerek "göç yasasý"nýn kaldýrýlmasýyla ilgili yasa önerisinin kopyasýný "tekrar edilip, iyi öðrenilmesi için" milletvekillerine daðýttý n Elcil: Eskiden sigara sarýlan yerde þimdi halk sarýlýyor n Gökçebel: Ya bu yasa gidecek ya hükümet KTÖS ve KTOEÖS'te örgütlü 2011 sonrasý istihdam edilen öðretmenler Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptý. Meclis önünde davul ve düdüklerle "Göç Yasasý" olarak anýlan kamuda maaþ düzenlemeleriyle ilgili yasayý protesto eden, ardýndan basýn bildirisi okuyan eylemciler, daha sonra Meclis Genel Kurulu oturumunun sürdüðü salona girerek, yasanýn kaldýrýlmasýyla ilgili yasa önerisinin "Tekrar edilip iyi öðrenilmesi için" birer kopyasýný milletvekillerine verdiler. Öðretmenler eylemde, "Öðretmeniz Birlikteyiz Susmayacaðýz", "Öðretmen Öðretmendir, Eþitlik ve Adalet Ýstiyoruz", "Eþit Ýþe Eþit Ücret" ve "Öðretmen Ücretli Köle Deðildir" pankartlarý açtý. "BOYUN EÐMEYECEÐÝZ" Hazýrlanan yazýlý bildiriyi okuyan "2011 Sonrasý Öðretmen Komitesi" Üyesi Ümitcan Yaþamsal, 4 yýldýr uygulamada olan "Göç Yasasý"nýn ülkede kimliðini var etmeye ve kök salmaya çalýþan gençler için büyük bir hukuksuzluk ve adaletsizlik örneði olduðunu savundu. Hukuk devletinin çalýþanlarý arasýnda ayrýmcýlýk yapmamasý gerektiðini bildiren Yaþamsal, "Koþullarý bilerek girdiniz" diyerek adalete sýðmayan bir yaklaþýmla gayrý yasal, adil olmayan, ayrýlýkçý þekilde hak gaspýnýn meþrulaþtýrýlmaya çalýþýldýðýný iddia etti. Yaþamsal, tasarruf adý altýnda açlýk ve sefalet düzeniyle toplumu fakirleþtirme sürerken, diðer yandan üçlü kararname atamalarý, kayýt dýþý ekonomi, þirketlere peþkeþler, milyonlarca liralýk vergi aflarý KDV ve emlak indirimleri, örtülü ödenekler, siyasi partilere yardýmlarýn ve milyarlarca liralýk kaynaklarýn ayrýcalýklý bir kesime aktarýldýðýný savundu. Meclise "Göç Yasasý"nýn kaldýrýlmasý için sunulan yasa önerisine ivedilik alýnmasýna raðmen 4 aydýr beklediðini ve giriþim yapýlmadýðýný kaydeden Yaþamsal, yasanýn komitelerde görüþülmesine hemen baþlanmasý gerektiðini ve bunun takipçisi olacaklarýný vurguladý. EYLEMCÝLER MECLÝS GENEL KURUL SALONU'NA GÝRDÝ Basýn bildirisinin ardýndan 20 kiþilik bir grup, Meclisin yan tarafýnda bulunan polis kontrolünden geçirilerek Meclise alýndý. 20 kiþilik ekip daha sonra hiçbir engellemeyle karþýlaþmadan kürsünün olduðu kýsýmdan Meclis salonuna girerek burada yasa önerisinin bir kopyasýný milletvekillerine daðýtmaya baþladý. Eylemcilerin meclisi basmasýyla Meclis oturumuna ara verildi, televizyon canlý yayýný kesildi. Yasa önerisinin milletvekillerine daðýtýlmasýnýn ardýndan eylemciler girdikleri kapýdan dýþarýya çýkarak eylemlerine devam ettiler. GÖKÇEBEL KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel bugün Meclise "öðretmenin anlama sýkýntýsý çekenlere de öðretebildiðini göstermek için" geldiklerini söyleyerek, yasayý bir kez daha okumalarý için 50 milletvekiline tek tek daðýtacaklarýný söyledi. Gökçebel eðer bir ülkede öðretmenin dahi haklarýný arayamayacak duruma gelmiþse o ülkenin demokrasisini, insan haklarýný ve özelliðini yitirdiðini ifade etti. Gökçebel bugün yasanýn bir kez daha milletvekillerinin eline verildiðini, artýk kimsenin "ben görmedim, duymadým" diyemeyeceðini kaydederek, "Ya bu yasa gidecek ya da hükümet" ifadelerini kullandý. ELCÝL KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, 1963 öncesi sigara fabrikasý olarak kullanýlan ve sigara sarýlan þu anki Mecliste, 1963 sonrasý "halkýn sarýldýðý" görüþünü savundu. Elcil, seçim zamaný herkesin "vitrine çýkýp yalanlarýný sürdürdüðünü ve halký sarmaya devam ettiðini" iddia ederek, iþ, emek ve ekmek kavgasý verenlerin davasýnda haklý olanýn kazanacaðýný ifade etti.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Olmaz olmaz demeyin, burada olmaz olmaz Tazminata mahkûm iþte polis teþkilâtý da Böyle bir teþkilâttan güvenlik de umulmaz Münhal mi var acaba suçlu kumpanyasýnda? Ali OSMAN Periyodik ELHAMDÜLÝLLAH ATEÝSTÝZ Futbolun insanlarý birleþtirdiðini söyleyen FÝFA Baþkaný Blatter Kýbrýs futbolunun da ayný çatý altýnda birleþtirilmek üzere olduðunu söyledi... "Bu iyi bir haber"dir diye de yazdý. Onun demesiyle olmaz ya... Ödenekli basýn, milliyetçi avadanlýklar aðýzlarýna geleni yazmaya baþladýlar... Blatter aptal adam!.. Kilisenin adamý... Haçlý ordusunun kumandanlarýndan... Ýçimizdeki hainlerle birlikte KKTC'mizi elimizden alacaklar ve bizi bu adadan çýkaracaklar! BAL liginde oynamak bizim neyimize yetmez... KKTC'yi tanýtacaðýmýza Kýbrýslýtürk futbolcularý tanýtacaðýz dünyaya... KKTC ikinci plana düþecek... Denktaþ bey ölmeden önce onu bizlere emanet ettiydi ve alýn yüceltin dediydi... Daðlara bayraklar çizdik... Bayrak direklerine dokananý kurþunladýk... Herþey vatan için deðil mi? Vatan anamýz deðil mi? Anamýz da KKTC olduðuna göre vatan için canýmýz feda! Biz Ortaasyalardan doðup gelen ve Arabistan yarýmadasýndan tutun da Viyana kapýlarýna kadar dayanan Osmanlý Ýmparatorluðu'nun torunlarý olarak Rumlar yatýp kalksýnlar da Kýbrýs adasýnýn kuzeyini kabul etmemize dua etsinler... Onlara da yaþama hakký tanýdýk ve güneyde ikametlerine izin verdik... Zor muydu denize dökmek kendilerini? Örneði var... Ýzmir'de Yunanlýlarý denize dökmedi mi atalarýmýz! Sakýn Osmanlý Ýmparatorluðu'nun torunlarýyýz ve atalarýmýz Yunaný Ýzmir'e döken Türklerdir yazdýðým için þaþýrmayýn... Çeliþki aramayýn bu sözlerde... Derin devlet, paralel devlet hikaye... Devletin kendisi terörist ve derin çünkü... Böyleyiz biz iþte... Elhamdülillah ateistiz hesabý... Blatter nasýl onay verdi bu iþe, nasýl sevindi diye matem tutanlar var... Yukarýda yazdýklarýmý karþýlarýna dizip, bu iþi nasýl bozabileceklerinin hesabýný yapanlar var aramýzda... Generalleri de sessiz... Valileri de... Madem ki bizi de bu alana çekiyorlar, Avrupa futboluna da... FÝFA'ya, UEFA'ya da küsecekler bundan sonra... Tek umut kaldý ellerinde þimdi... EOKA... EOKA karþý çýkmalý bu birleþmeye... Birleþme olursa eðer o tarafa geçecek futbolcularý bir ala dayaktan geçirmeli mesela... Sabotajlar yapmalý... EOKA yapmazsa biz yapabiliriz... Önümüzde örnekler çok bu konuda... Bayraktar Camisi mesela... Þimdi emekli bir polis kumandanýmýz, o günlerde bir Rum çavuþla birlikte patlatmýþlar Bayraktar'ý... Türk Haberler Ajansý'na bombayý çalýþanlardan birisi koymuþ mesela... Göz þahitleri, kulak misafirleri anlattý birçok þeyi... Herþey bir yana... Futbol konusunda bir adým ileri atýldý diye milliyetçi, þövenist kesimin aðlamasý çok komik ama bir o kadar da tehlikeli... Ancak ya bunu kabullenip günahlarýyla bir kenara oturacaklar ya da fýtýk olacaklar... Kalay TC, KKTC ÝLE ÝLÝÞKÝLERÝNÝ ASKIYA ALIRSA TC, KKTC ile iliþkilerini askýya alýrsa ne olur, hiç düþündünüz mü? Düþünmediniz muhtemelen, çünkü bu olsa olsa NÝSAN BÝR þakasý olur. Yine de yaratýcýlýðýnýzý kullanarak bir düþünün TC, KKTC ile iliþkilerini askýya alýrsa öyle bir bönürme baþlar ki memlekette, iþte o zaman Kýbrýs Türkünün sesini dünya alem duyar. Peki böyle bir durumda en çok kimler bönürür dersiniz? Tabii ki en çok bönürecek olanlar, Talat dahil, bugün "KTFF'nin KOP'a dahil olmasýna karþý çýkanlardýr 3 gr uyuþturucuya 4 ay hapis Maðusa Maraþ bölgesinde 170 TL karþýlýðýnda 3 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde satýn alýp içen sanýk Ayhan Ananaç dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý Maðusa Maraþ bölgesinde soyadýný bilmediði "Ferhat" isimli kiþiden 170 TL karþýlýðýnda 3 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde alan ve sigara yaparak içen sanýk Ayhan Ananaç, dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Kanunsuz uyuþturucu madde alma" ve "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" davalarýndan yargýlanarak suçlu bulunan sanýk Ananaç, 4 ay hapis cezasýna mahkum edildi. 3 gr alýp içmiþti Sanýk Ayhan Ananaç, 16 Eylül 2014 tarihinde Maraþ bölgesinde hava almak için 20 Temmuz meydanýna gitmiþ ve orada soyadýný bilmediði "Ferhat" isimli arkadaþýyla karþýlaþmýþtý. Sanýk Ananaç, "Ferhat" isimli kiþiden 170 TL karþýlýðýnda 3 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde almýþ ve 2 sigara yaparak konu uyuþturucu maddeyi içmiþti. Ayni gece konu bölgede devriyede bulunan Cürümleri Önleme Þubesi ekipleri sanýk Ananaç'ý þüpheli olarak görmüþ ve sanýðýn üzerinde arama yapmýþlardý. Polis ekipleri sanýðýn üzerinde yaptýðý aramada uyuþturucu paketi bulmuþtu. Güzeler Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Çiðdem Güzeler, sanýk Ayhan Ananaç'ý aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açýkladý. Güzeler, Yasa koyucunun, uyuþturucu maddenin beden ve ruh saðlýðý üzerinde sebep olacaðý zararý göz önünde bulundurarak 18 yýla kadar hapis cezasý öngördüðünü anýmsattý. Güzeler, yasa koyucunun uyuþturucu etkisi olan maddeleri kullanan ve ondan gelecek kuþaklara aktarýlacak zarar ve tehlikeyi gözeterek imalinden itibaren daðýtýmýný ve satýþýný yasaklamakla bu maddelerin genel saðlýk lehine önlemeyi amaçladýðýný vurguladý. Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu maddenin en aðýr uyuþturucu türlerinden olduðunu anýmsatan Güzeler, bireylerin ruh ve beden saðlýðýna ciddi hasarlar verdiðini yineledi. Uyuþturucu maddelerin özelde bireylerin genelde ise toplumun moral ve saðlýk düzenini tehdit ettiðini belirten Güzeler, toplum içerisinde uyuþturucunun yayýlýmýnýn ciddi bir huzursuzluk yarattýðýnýn altýný çizdi. Güzeler, bu tür suçlarýn sürekli artýþ gösterdiðini ve artan oranda toplumun deðiþik kesimlerine yayýldýðýný ifade ederek, uyuþturucunun topluma yayýldýðý oranda da kolay ulaþýlabilir hale geldiðini üzülerek gözlemlediklerini dile getirdi. Güzeler, sanýk Ananaç'a hapislik cezasý dýþýnda baþka bir ceza verilemeyeceðini belirterek, sanýðý 4 ay hapis cezasýna mahkum ettiðini açýkladý. 4 parça eski eseri tasarrufuna... 2 ay hapislik Gamze BAYKUR - Mehmetçik köyünde 2014 yýlý içerisinde iþ gereði kazý yaptýðý sýrada topraðýn çökmesi sonucu ortaya çýkan eski eserlerden 15 bin TL deðerinde olan 3 adet küçük, 1 adet büyük boy testi alarak saklayan ve daha sonra Maðusa'ya getiren sanýk Mustafa Barut dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Kanunsuz eski eser tasarrufu" davasýndan yargýlanan sanýk Barut, 2 ay hapis cezasýna mahkum edildi. 4 adet testiyi saklamýþtý Sanýk Mustafa Barut, 3 Mart 2014 tarihinde Mehmetçik köyünde iþ gereði kazý yaptýðý sýrada topraðýn çökmesiyle birlikte ortaya çýkan eski eserlerden 15 bin TL deðerindeki 4 parça testiyi alarak aðaçlarýn altýna saklamýþtý. Daha sonra sanýk Barut, 13 Mart tarihinde sakladýðý konu eski eser nitelikli testileri alarak Maðusa'ya getirmiþ ve tasarrufunda bulundurmuþtu. Sanýk Barut'un tasarrufunda eski eser olduðuna dair ihbar alan polis ekipleri sanýðý Maðusa'da tespit etmiþ ve arabasýnda yapýlan aramada Arkaik Döneme ait 15 bin TL deðerindeki 4 parça testiyi bulmuþtu. Mesutoðlu: "Kültürel mirasýmýz yavaþ yavaþ tükeniyor " Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Yargýcý Mesut Mesutoðlu, sanýk Mustafa Barut'u aleyhine getirilen davadan suçlu bularak mahkum ettiklerini açýkladý. Sanýðýn mahkum olduðu "Kanunsuz eski eser tasarrufu" davasý için 10 yýla kadar hapis cezasý öngörüldüðünü belirten Mesutoðlu, iþlenen suçun ciddi ve vahim suç olduðunu söyledi. Zengin bir tarihsel geçmiþi olan ülkemizde geçmiþten gelen eski eserlerimizi korumak devletin olmazsa olmaz görevleri arasýnda yer aldýðýný belirten Mesutoðlu, eski eserlerin ayni zamanda ülkemizi tanýtma açýsýndan birinci sýrada yer aldýðýný dile getirdi. KKTC ve Kýbrýs adasýnýn deðerli kültür mirasýna yönelik bu tür suçlarý önlemek ve eski eserleri korumanýn herkesin görevi olduðunu belirten Mesutoðlu, günümüzde kültürel hazinemizin deðerine karþý gösterilen ilgisizlik ve umursamazlýðýn kültürel miraslarýmýzý yavaþ yavaþ tükettiðine iþaret etti. Mesutoðlu, sanýk Barut'a verilecek en uygun cezanýn kýsa süreli hapis cezasý olmasý gerektiðini belirterek sanýðý 2 ay hapis cezasýna mahkum ettiklerini açýkladý. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YARGIMIZIN ONURU Ýnsanýmýzýn çoðu, güvenliðimizin emin ellerde olmadýðýný düþünür bu memlekette. Böyle düþünmekte ne kadar haklý olduklarý, kaçýncýdýr bilmiyorum ama bir kez daha ortaya çýktý. Dönemin TC Baþbakaný R.T. Erdoðan'ýn 19 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey Kýbrýs'ý ziyaret ediþi nedeniyle yapýlan protesto gösterilerinde, büyük bir olgunluk içinde demokratik haklarýný kullanan eylemcilere karþý polis tam bir zorbalýk ve þiddet kullanmýþ, buna maruz kalan eylemcilerden Mehmet Taþker, polis tarafýndan darbedilerek yaralanmýþtý. Taþker'in polis teþkilâtý ile, kendisini darp eden polis memuru aleyhine açtýðý tazminat davasý nihayet sonuçlandý. Mahkeme, sözkonusu davada gerek polis teþkilâtýný, gerekse Taþker'i darp eden polis memurunu suçlu bularak, 3000 TL artý yasal faizleri olmak üzere maddi tazminat ödemeye mahkûm etti. Yýllardýr buradaki iþbirlikçilerle birlikte, Kýbrýslýtürk toplumunun köküne kibrit suyu dökmek için canlarýný yiyenler, belli ki adaletin köküne de kibrit suyu dökmeyi henüz tam olarak baþarmýþ deðiller. Bu davadaki gibi adalet terazisini doðru iþleten, bundan þaþmayan, onurlu, vicdanlý ve en önemlisi adalete sonuna kadar inanmýþ yargýçlarýmýz görev baþýnda olduðu sürece de baþaramayacaklar. Ne büyük bir mutluluk ve umuttur ki Temmuz davasýnýn sonucu, bunu bir kez daha gözler önüne sermiþtir. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Baþkaný Bahar Saner, Polis Teþkilâtý'nýn bu davadaki savunma ve iddialarýný geçerli bulmadý. Bunlara itibar edilemeyeceði yargýsýna vararak, teþkilâtý ve onun mensubu olan polis memurunu 3000 TL maddi tazminata mahkûm etti. Kuþkusuz burada önemli olan, tazminat cezasýnýn miktarý deðil, mahkemenin polis teþkilâtý ile polis memurunun suç iþlediði hükmüne varmasý ve suçlularý tazminat ödemeye mahkûm etmesidir. Düþünebilir misiniz? Memlekette huzuru, güvenliði ve suçlarý önlemeyi saðlamakla görevli polis, vatandaþa karþý kendisi suç iþliyor ve bu suç yargýda da sabit görülerek, mahkeme tarafýndan cezalandýrýlýyor. Þimdi gelin de böyle bir polise güvenin... Gelin de böyle bir polisin, vatandaþýn huzur ve güvenliðini saðlayacaðýna inanýn... Böylesi olaylar yaþandýkça hep söylerim... Güvenliðimiz emin ellerde deðil diye... Ýþte bir ispatý daha... Biz bu gazetede polisi suçlu sandalyesine çok oturttuk bugüne kadar. Bizim nazarýmýzda sabýkasý çok. Ama bunlarý yargýlayýp hüküm verme görev ve yetkisi elbette mahkemelerimize ait. Ender de olsa, polis teþkilâtýnýn kaybettiði ilk dava deðil bu. Ama yanýlmýyorsam suçlu bulunup tazminat cezasýna çarptýrýldýðý ilk dava. Demek ki, toplumumuzun köküne kibrit suyu dökmeye çalýþanlar, yargýmýzý çökertmeyi baþaramadýlar hâlâ. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Baþkaný Bahar Saner'in kararý "Umut en son ölür" sözünü hatýrlatýyor. Umutlarýmýzýn henüz o en sona gelmediðini. Aksine, daha da canlandýðýný hatýrlatýyor. Kim ne derse desin, bu karar yargýmýzýn onurudur.

5 5 3 Nisan 2015 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Muhterem adaylarýmýz Ekran karþýsýnda konuþurken çok el kol hareketi yapýyorsunuz, dikkati daðýtýyorsunuz Biraz daha sakin lütfen!.. ÝDDÝALI GAZETECÝLER DE VAR MÝÞ-MIÞLAR * Eide, 7 Nisan'da, müzakerelerin baþlayacaðýný açýklayacakmýþ. - Dur yahu bakalým sen da, iþ kýzýþtýrma Dereyi görmeden paça sývayan çok oldu bu topraklarda Siga siga lütfen. * 50 ton dökme zeytinyaðý ithal edilecekmiþ. - Hem de dökme ha Vah bize vahlar bize Þiþeleyecekler þiþeleyecekler, Karpaz yaðý diye satacaklar bize Týpký hamsiyi Karpaz balýðý diye sattýklarý gibi. * Halk "Tabii ki Eroðlu" diyormuþ. Tabii ki "Tabii ki Eroðlu" diyor büyük çoðunluk ve arkasýndan da ekliyor: "Gitmeli". * Lefke'de yeniden maden iþletmeye baþlamýþlar. - Hey Allahýmmm Hiç mi akýl vermeyecen bize!.. * Mayýs'ta görüþmeler baþlayacakmýþ. - Mümkün deðil Eroðlu bile kazansa, en az iki ay isder mamýrlasýn da gendine gelsin. * Anastasiadis, "Egemenlik haklarýmý vermezseniz masaya dönmem" demiþ. - Anlaþýldý Fazla uzaklaþmadan haber salýn Barbaros'a dönsün geri Maðusa'ya... * 75 yaþýndan yukarý kiþilerin yoklamalarýný Maliye evlerinde yapacakmýþ. - Ayýp yahu Ýnsanýn kapýsýný çalýp "Daha yaþan ama sen?" diye sormak hangi kitaba sýðar? * Sendikalar Ercan'da eylem yapacakmýþ. - Bahara deðil de, eylem mevsimine mi girdik ne Ne tarafa baksan bir baþka eylem. Kalemi fýrlatmak asla kötü bir hareket deðildir Yeter ki adamýn gözüne gelmesin... -Nasýl görün seçimi? Hangisi kapacak koltuðu? -Bilmem, dedim. -Tahminin? - Tahminim de yok Zor. -Nasýl gazettacýsýn sen Hepsinin bir tahmini var, senin yok! -Tahmin yapmak, iddiada bulunmak kolay Neticede para yatýrmýyorlar. Para yatýracak olsalar aðýzlarýný açmazlar, dedim. Güldü -Doðru, dedi. E doðru tabii Kabak doðramak kolay. Yine de söyleyim Ýddialý gazetecilerimiz de var Masasýna bahse girecek kadar! UNUT GÝTSÝN -Maraþ'ý hiçbir aday açamaz. Bu iddianýn sahibi Prof. Dr. M. Hasgüler. Lütfen bir daha tekrarlayýn hocam Arkadaþlar not alamadý da. "Verelim Verelim açalým" diyenleri duydukça, ben de çok söyledim, "açamayýz oðlum" dedim ama dinleyen yok. Kim olursan ol Maraþ'ýn kaderini belirlemek, bizim elimizde deðil arkadaþým. Hatta cumhurbaþkaný olduktan, baþýn taç gördükten sonra "hiiiiiiç" açamazsýn. Karþýlýðýný almazsan tabii. Karþýlýðýný vermeye niyetli kimsecikler de olmadýðýna göre, unut gitsin. KOLAY GELSÝN "Türk takýmlarý katýlabilir mi bizim lige?" Kaþlarý kalkýyor ve "Müdahil olmak istemediðimiz siyasi nedenler var" diyor Kutsokumnis. Annadýnýz ya... BÖYLE BÝR ANDI Duvara týrmandýracaklar bizi! Olacak bu. Ha derseniz ki "Zaten kolay olmasýný beklemiyorduk", hade size kolay gelsin öyleyse. Bir, ki, üç Týrmannn! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Kýbrýs Cumhuriyeti nin yýkýlmasýna yol açan Belge leri yayýnlamaya devam ediyoruz. Kýbrýs Cumhuriyetin meydana getiren kuruluþ anlaþmalarýnýn ilki olan Zürih Anlaþmasý 11 Þubat 1959 tarihinde, üç garantör ülke Büyük Britanya, Türkiye ve Yunanistan ile Kýbrýs taki Türk ve Rum toplumlarý arasýnda imzalanmýþ ve bu anlaþma ile baðýmsýz bir devlet olarak Kýbrýs Cumhuriyeti anayasasýný onaylanmýþ, bir hafta sonra, 19 Þubat 1959 tarihli Londra Antlaþmasý ile de Kýbrýs Cumhuriyeti nin baðýmsýz bir devlet olarak 16 Aðustos 1960 tarihinde fiilen hayata geçmesi karara baðlanmýþtý. Anayasa, Kýbrýs ýn resmen koloni statüsünden çýktýðý ve cumhuriyet olduðu gün olan 16 Aðustos 1960 da yürürlüðe girdi. Kuruluþundan bir ay sonra, Birleþmiþ Milletler üyesi, 1961 yýlý baþýnda Ýngiliz Milletler Topluluðu (Commonwealth) üyesi ve 1961 yýlý aralýk ayýnda ise Uluslararasý Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasý na üye oldu. Kurulan cumhuriyetle birlikte, Kýbrýslý Türkler TAKSÝM tezlerinden, Kýbrýslý Rumlar ise ENOSÝS tezlerinden vazgeçtikleri varsayýlýyordu. Oysa... Taraflar, hiçbir zaman vazgeçmediler ve birbirlerine güvenmedikleri için anlaþma ile oluþturulan Anayasa da ön görülen hususlarýn hayata geçirilmesine karþýlýklý olarak engel çýkarmalarý nedeniyle; Anayasa, Kýbrýs a baðýmsýzlýk ve huzur getirmek yerine, iki toplum arasýnda tarihsel bölünme nedeni oldu. Özellikle... Hükümet birimlerine alýnacak görevlilerin %70/30 oranýnýn uygulamasýnda, Gelir Vergisi Yasasý çýkarýlmasýnda ve 5 büyük þehirde iki toplumun ayrý Belediye leri kurulmasý hususlarýnda ihtilaflar öne çýktý. Cumhuriyet içerisinde bu anlaþmazlýklar sürerken; Her iki toplumun, cumhuriyet kurulduktan sonra da canlý tutulan yeraltý örgütleri TMT ve EOKA, 1962 den itibaren yeniden faaliyete baþlayarak, Türkiye ve Yunanistan dan saðlanan silahlar, üçlü anlaþma gereði adada bulunan Türkiye ve Yunanistan askeri birliklerinin desteði ile adaya sokulmaya baþlandý. Ve... Kýbrýs Cumhuriyeti ne son darbe Makarios un, kendi isteklerini hayata geçirilmesine olanak saðlayacak Anayasa deðiþiklikleri önerisi ve bu önerileri Türk tarafýnýn reddetmesi ile vuruldu. Makarios un 13 maddelik Anayasa deðiþiklik önerileri: 1. Cumhurbaþkaný ve Cumhurbaþkaný Muavini nin veto haklarýnýn kaldýrýlmasý. (Anayasaya göre Baþkan ve Yardýmcýsý, Bakanlar Kurulu ve Meclis in Dýþ Ýliþkiler, Savunma ve Güvenlik konularýndaki kararlarýný veto etme hakkýna sahipti). 2. Cumhurbaþkaný yurt dýþýnda iken veya görevlerini yerine getirmeyecek durumda olduðunda, Baþkan Yardýmcýsýnýn ona vekalet etmesi. 3. Rum Temsilciler Meclisi Baþkaný yurt dýþýnda, ya da görevlerini yerine getiremeyecek durumda olduðunda, Meclis Baþkanlýðý görevinin Meclis Baþkan Yardýmcýsý tarafýndan yerine getirilmesi. 4. Meclis Baþkaný Rum, Yardýmcýsý Türk üyelerce ayrý ayrý deðil, her ikisinin de Meclis Genel Kurulunca ortak oylama ile seçilmesi. (Anayasa ya göre Türk ü Türk, Rum u Rum üyeler seçiyorlardý. Deðiþiklik durumda, sayýca çoðunlukta Rumlar olduðu için Meclis Baþkaný hep Rum olurken, Türk Yardýmcý ise Rumlarýn istediði kiþi seçilecekti. Türklerin birliðini bozmaya yönelik bir öneri KAÇAK ÝNÞAATLAR VE MÜTEAHHÝTLERÝ ÝHBAR HATTI (ALO 170) DEVREYE GÝRDÝ CAFER GÜRCAFER: "ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE KAÇAK MÜTEAHHÝTLÝK VE KAÇAK ÝNÞAAT DÖNEMÝ SONA ERÝYOR..." Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitler Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer, kaçak müteahhitlik ve kaçak inþaatlar için ALO 170 ihbar hattýnýn devreye girdiðini açýkladý. Gürcafer, "Yasaya göre kayýtsýz müteahhitlik yapanlara 5 yýla kadar hapislik cezasý ve asgari ücretin 20 katýna kadar para cezasý verilebilecektir" dedi. Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer yaptýðý yazýlý açýklamada, Kýbrýs'ýn Kuzeyi'nde sayýlarý gün geçtikçe artan hem müteahhitleri hem de konut satýn alan kiþileri huzursuz eden kaçak inþaatlar, kaçak iþçiler ve kaçak müteahhitlerle ilgili önlem almaya devam ettiklerini kaydetti. Kaçaðýn yaratýldýðý maðduriyetten vatandaþýn korunmasý amacýyla geçen haftadan itibaren "Alo 170" hattýnýn devreye girdiðini bildiren Gürcafer, þunlarý kaydetti: "Kaçak inþaatlarý, kaçak iþçiyi ve kaçak müteahhitliði önlemek için devreye giren ALO 170 ihbar hattý ile kaçak müteahhitler ve inþaatlar tespit edilecek ve tespit edildikten sonra ilgili yasa kapsamýnda uygulanmasý gereken cezai yaptýrýmlar uygulanacaktýr. Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitler Birliði, bu konuda belediyelere, KIBRIS TARÝHÝNÝN SAKLANAN YÜZÜ (6) kaymakamlýklara ve inþaat encümenine bildirilen inþaatlarý takip ve gözetim altýnda tutacaktýr. Yasaya göre kayýtsýz müteahhitlik yapanlara 5 yýla kadar hapislik cezasý ve asgari ücretin 20 katýna kadar para cezasý verilebilecektir. Ayrýca dava sonuçlanana kadar da yapýlmakta olan inþaatlar durdurulabilecektir." olarak görüldü) 5. Bazý yasalarýn Meclis te onaylanmasý için, ayrý çoðunluk þartýnýn aranmamasý. (Anayasaya göre vergi, belediyeler ve seçim yasalarý için ayrý ayrý çoðunluk gerekirdi. Bu durumda Rumlar her þeyi sayýsal çoðunluklarýna dayanarak istedikleri gibi yapacaklarý düþünüldü). 6. Birleþik Belediyelerin kurulmasý. (Anayasaya göre beþ büyük þehirde Türk ve Rum ayrý belediyeler kurulacaktý) 7. Adaletin daðýtýmýnýn birleþtirilmesi. (Rum davalarýna Rum, Türk davalarýna da Türk yargýçlar bakýyordu. Bu durumda Türk sanýklar suçsuz olsalar bile Rum yargýcýn insafýna kalacaklarý, bunun bir baþka tehlikesi de Rum yargýçlardan alýnacak tutuklama ve arama emirleri ile Türk evleri ve yerleþim yerlerinin aranmasý, kiþilerin tutuklanýp baský altýna alýnmasý mümkün olacaðý endiþesi doðdu). 8. Güvenlik Kuvvetlerinin, polis ve jandarma olarak ikiye ayrýlmasýna son verilmesi. (Anayasa ya göre, güvenlik kuvvetleri, müdürü Rum olan Polis ve müdürü Türk olan Jandarma birliklerinden oluþuyordu) 9. Güvenlik Kuvvetlerinin sayýsýnýn yasa ile belirlenmesi. (Anayasaya göre Cumhurbaþkaný ve yardýmcýsý sayýyý ortaklaþa olarak azaltýp çoðaltabilirdi). 10. Hükümete ve orduya iki toplumun katýlma oranlarýnýn iki toplumun nüfus oranýna göre deðiþtirilmesi. (Anayasa ya göre %70-30 oraný geçerliydi)). 11. Amme Hizmeti Komisyonu nun üye sayýsýnýn 10 dan 5 e indirilmesi. (10 üyeden 3'ü Türk tü) 12. Amme Hizmeti Komisyonu nun tüm kararlarý basit çoðunlukla almasý. (Bu durumda çoðunlukta olan Rum üyelerin birlikte istedikleri kararlarý alacaklarý düþünüldü) 13. Rum Cemaat Meclisi nin yürürlükten kalkmasý. (Bunun arkasýndan, Türk Cemaat Meclisi nin de kalkmasý talebi geleceði endiþesi vardý) Kýbrýs Cumhuriyeti ni meydana getiren ortaklýðýn yýkýlmasýndan bu güne aradan 51 yýl geçmiþtir. Gerçek þu ki... Ortaklýk yýkýlmýþ, ama Kýbrýs Cumhuriyeti yýkýlmamýþtý. BM Güvenlik Konseyi üyelerinin oy birliði ve Garantör ülkeler Ýngiltere, Türkiye ve Yunanistan ýn da kabulü ile 4 mart 1964 tarihine alýnan 186 sayýlý karar ile devletin yönetimi sadece Kýbrýslý Rumlar dan oluþacak ve dünya tarafýndan meþru kabul edilecek hükümete verilmiþ oldu. O gün bu gündür... Bizim yöneticiler Kýbrýs Cumhuriyeti ortadan kalktý deseler de ortadan kalkmamýþtýr bütün dünya devletlerinin tanýdýðý Kýbrýs Cumhuriyeti vardýr. Hatta... Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri yetkilileri biz Kýbrýslý lara tanýmayýz deseler de... Türkiye Cumhuriyeti, Kýbrýs Cumhuriyeti ni bütün uluslar arasý iliþkilerde tanýnmaktadýr. Kýbrýs Cumhuriyeti yetkilileri, Türkiye de düzenlenen bütün uluslararasý toplantýlara katýlmakta ve Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý orada dalgalanmaktadýr. Biz ise... Baþta en milliyetçi geçinenler imiz olmak üzere; Türkiyeli yetkililerin anlattýðý tanýmayýz masallarý ný dinlemeye devam ediyoruz. GÜNLÜK DAVUTOÐLU ÝSTEDÝ AKP'LÝ VEKÝLLER DUA ETTÝ AKP Grup Toplantýsý'nda çekilen bir kare sosyal medyanýn çok konuþulanlarýndan oldu.baþbakan Ahmet Davutoðlu, partisinin TBMM'deki grup toplantýsýnda, AKP'nin iktidarda olduðu süreçte hayatýný kaybeden milletvekilleri için dua edilmesini istedi. Bunun üzerine grup salonundaki milletvekilleri hayatýný kaybeden milletvekilleri için Fatiha Suresi'ni okudu.davutoðlu, AKP gruplarýnýn gerçek bir sadakat sembolü olduðunu belirterek, vefat eden milletvekillerini isimlerini okuyarak rahmetle andý, toplantý salonunda bulunanlardan Fatiha okumalarýný istedi. AKP grubunda görev yapacak bütün milletvekillerinin, büyük yürüyüþü gerçekleþtirenler gibi tek tek anýlacaðýný ve tarihe derin izler býrakan isimler olarak kaydedileceðini vurgulayan Davutoðlu, "AKP konjonktürel bir hareket olmadýðý için geçmiþini unutmaz. Bu yola çaba sarfetmiþ, ter dökmüþ ve bu yolda yürürken vefat eden kardeþlerini hiçbir zaman unutmadý, unutmayacak" dedi. SON ANKET Gezici'nin son anketi büyük kýyametler koparacak yine... Bakalým kaç gazetemiz baþ sayfadan verecek bunu, kaçý iç sayfalarda gizleyecek, kaçý hiç vermeyecek... Akýncý fobisine yakalanmýþ olanlara iyi bakýn... ASABÝ PROPAGANDA Mustafa Akýncý'yý asabi ve saldýrgan gösterme propagandasý tutmadý... Ýnandýrýcý bir þey yoksa, ille de yalana baþvurmaya gerek var mý? Akýncý'nýn ne kadar sakin ve olgun birisi olduðunu bu toplum bilmez mi? NE BAÞARI! Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÞOK BASKIN Öðretmen sendikalarý þok bir baskýn düzenledi dün meclise... Meclis salonuna giren sendikacýlar, göç yasasýnýn kaldýrýlmasýyla ilgili yasa önerisini tek tek milletvekillerinin ellerine verdiler! KAÇAK HATTI Kaçak inþaatlar ve müteahhitleri için de bir alo hattý devreye girdi... Hadi hayýrlýsý! Umarýz bir iþe yarar! Týrnak... "Hasan Sertoðlu'nun Kýbrýs Türk gençliðini dünya ile sporda bütünleþtirme adýmý, Kýbrýs Türklerinin ada üzerindeki eþit haklarýný temsil mücadelesinden baþka bir þey deðildir. Bu adýma karþý çýkan politikacýlarýn, küf kokan milliyetçi hezeyanlarýnýn arkasýndaki dar menfaatçilik de iyice deþifre olmaktadýr." Erdoðan ÖZBALIKÇI (Havadis) "Son piþmanlýk fayda etmez. Ýþ iþten geçince geriye dönülmez. Hayatýnýzý kirleten, gününüzü yaþanmaz kýlan, sizi mutsuz eden, geleceðinizle oynayan, istikbalinizi çalanlar size de üzerinize yapýþan kir, mikrop, asalak, kene ya da pislik deðil mi? Hade fýrsat bu fýrsat! Alo, Ace, Omo, Tursil, Persil..." Cenk DÝLER (Detay) "Ben þahsen bu yarýþý Akýncý'nýn ilk turu ikinci bitireceðini düþünüyorum, zira sokaðýn da bir dili var... Akýncý belirli bir rüzgar arkasýna almýþ durumda... Bu rüzgar onu ikinci tura taþýyabilir..." Aytuð TÜRKKAN (Diyalog) "Bizde kanserin nedenlerine göz yuman ve hatta artmasýna engel koymayan yönetimler, ayný zamanda tedavi olayýný da derneklere verip, resmen saðlýk hak olma olayýndan da kaçmýþ oluyor." Özkan YIKICI (Ortam) Günün Kahramaný MURAT GEZÝCÝ Yaptýðý ilk anket fýrtýnalar koparan Gezici Araþtýrma Þirketi, dün ikinci ve son anketinin de sonuçlarýný açýkladý. Sanýrýz birincisinden de daha çok tartýþýlacak olan bir anket... Bu anketin ilk turunda Derviþ Eroðlu az bir farkla kazanýyor, ikinci turda ise Mustafa Akýncý ona büyük bir fark atarak ipi göðüslüyor... Þirket Direktörü Murat Gezici çok iddialý. Bakýn ne diyor: "Bu sonuçlar çýkmazsa KKTC'ye bir daha gelmem, bu iþi de býrakýrým." Murat Gezici þunu söylüyor bir de... Bu anketi yayýnlamamak için aralarýnda milletvekilleri de bulunan bazý kiþilerden tehdit almýþ... Ve de þantaj! Çok yazýk!

7 3 Nisan 2015 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ZARARIN NERESÝNDEN DÖNÜLÜRSE KARDIR (Ýstanbul)- Denktaþ, kimseye sorma gereði duymadan Kýbrýs'ýn kuzeyinde temsilcilik açmak isteyen TFF'nun giriþimine "muhteþem" demiþti Aþaðýdan, yukarýdan, saðdan, soldan bakýyorsun. Bir daha bakýyorsun Ortada muhteþemlik bir durum görmüyorsun. Denktaþ neye göre baktý nasýl gördü bilemeyiz. Ama düþünmeden, ölçmeden, tartmadan "muhteþem" demesinin altýna bir þeylerin yattýðý bellidir. Öyle veya böyle niyetinin ne olduðu zamanla ortaya çýkacak Her neyse ne Yanlýþ yaptýðýný hiçbir zaman anlayamayacak Denktaþ, inadýný ilelebet sürdürecek. Býrakalým o inadýný sürdürsün. Ve halka raðmen KTFF'nun KOP'a giriþini eðelemeye çalýþsýn. Biz geliþmelere bir de kendi açýmýzdan bakalým. Kýbrýs'a ilk topu Ýngilizler getirdi Sene 1878 idi. Ýngilizler kendi aralarýnda oynuyorlardý. Biz bakýyorduk, "bu deliler ne yapýyor" diye. Öyle ya; bahçe, bað, iþ, güç varken Memuriyet, inþaat, marangozluk ve bilumum sanat iþleri dururken Bir topun arkasýndan koþmak akýl iþi mi? Sonradan anladýk ki top iyi bir þey. Topun gidiþine bakarken gözler etrafta dönenleri görmüyor. Hoþumuza da gitti. Hem spor, hem eðlenceydi. Okullarda oynamaya baþladýk. Sonra bölgelerimizde kurduðumuz takýmlarla futbol maçlarý yaptýk. Hatta babamýn da oynadýðý Demir Spor vardý Baf'ta kurulan. O dönemde Ýngilizlerin idaresindeydik. Gel zaman, git zaman,"bu iþ kendi aramýzda oynayarak olmaz" dedik ve aralarýnda Türk kimliði bulunan Çetinkaya Spor Kulübü da olmak üzere Kýbrýs Ligi'ni kurduk. Sene 1934 idi. Yani ortalarda cumhuriyet hala yoktu Ve cumhuriyet yýllarý Topu topu üç yýl sürdü. Top bitti. Savaþ baþladý. Sanýrým uzatmaya gerek yok girdi araya. Takýmlar kuzeyden güneye, güneyden kuzeye taþýndýlar. Bir takým, diðer takýmýn binasýna yerleþti. Derken araya KKTC girdi. Ve KKTC araya girince uluslararasý müsabakalara o güne kadar katýlabilen Kýbrýslýtürkler, taca atýldýlar. Günümüze kadar kadük geldiler. Oysa Kýbrýs Cumhuriyeti'nde olduðu gibi KOP'ta da hakkýmýz vardý. Yani uluslararasýnda tanýnan federasyonda Ve o hakkýmýzý, TC takýmlarý oyuncularýmýzý, "nasýlsa sizi kimse tanýmaz" deyip elimizden bedavaya alýnca, hatýrladýk Bu yanlýþlardan dönülmek üzere atýlan birinci adýmdý. Ýkinci adým ortaðý olduðumuz Kýbrýs Cumhuriyeti'ne Denktaþ gibilerinin karþý çýkmalarýna raðmen katýlmak olmalý. Zararýn neresinden dönülürse kardýr diyerek Sendikal Platform'dan KTFF'ye destek Yirmi sekiz sendikanýn yer aldýðý Sendikal Platform, Kýbrýs Türk futbolunun dýþa açýlýmý konusunda baþlattýðý çalýþmalar nedeniyle Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)'ye destek belirtti. KTFF binasýndaki görüþmede konuþan Federasyon Baþkaný Hasan Sertoðlu, "Çýktýðýmýz yolda engellemek isteyenler, 'lardan kalma her tür taktiði uyguluyor ancak asla geri dönmeyeceðiz" dedi. KTFF'yi engellemek isteyenlerin "karalama, yalan, parayla adam tutma, tetikçiler tutup televizyonlarda yalan yanlýþ konuþmalar yaptýrma" yöntemlerini uyguladýðýný savunan Sertoðlu, "Bu çýktýðýmýz yolda Kýbrýslý Türklerin ne kadar büyük bir desteðini aldýðýmýzý son iki üç gündür görüyoruz. Sendikal Platform'un desteði de bizim için çok önemli" dedi. KTFF'nin Kýbrýs Türk gençliðinin uluslararasý alanda futbol oynayabileceði bir çözüm modeli yaratmaya çalýþtýðýný kaydeden Sertoðlu, "Bu çözüm ARAÇTA UYUÞTURUCU BULUNDU, 5 KÝÞÝ TUTUKLANDI... Gazimaðusa-Karpaz anayolunda bir araçta yapýlan aramada 2 gram sentetik cannabinoid türü uyuþturucu ve uyuþturucu olduðuna inanýlan sarma sigara bulundu. Polis bültenine göre, araç sürücüsü 20 yaþýndaki E.F. ile araçta bulunan H.A.(E-31), M.Y.(E-19) ve B.K.(E-18) ile olayla baðlantýsý olduðuna inanýlan U.D. (E-26) tutuklandý. ÝÞYERÝNDE ESKÝ ESER BULUNDU, TUTUKLANDI Güvercinlik sanayi bölgesinde bir iþyerinde eski eser bulundu. Polis bültenine göre, Tunç ve Demir Çaðý'na ait testi ve kaseden oluþan toplam 25 parça tarihi eser bulunmasý üzerine iþyeri sahibi S.E. (E-35) tutuklandý. Polis, olayla ilgili soruþturma baþlattý. Karaoðlanoðlu bölgesini besleyen, yaklaþýk bir haftadýr arýzalý olan Karmi'de bulunan ana su kuyusundaki arýza giderildi. Girne Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, arýzanýn giderilmesinin elde olmayan nedenlerden dolayý zaman aldýðýndan maðduriyet yaþayan bölge halkýndan özür dilendi. Açýklamada, arýzadan dolayý maðduriyeti en aza indirgemek amacýyla, diðer bölgelerden Karaoðlanoðlu bölgesine su aktarýldýðý, ihtiyaçlý olanlara tankerlerle su verildiði kaydedildi. Gecikmenin, su kuyusunda yanan motorun yerine Türkiye'den su motoru getirmek zorunda kalýnmasýndan kaynaklandýðý ifade edildi. modelinden baþka bir model kesinlikle olmadýðýný, geçtiðimiz 4 yýl içerisinde 100'ün üzerinde kiþiyle, hukukçularla görüþtükten sonra gördük; sonra bu yola çýktýk" diye konuþtu. ELCÝL Sendikal Platform adýna konuþan Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil de, KTFF'nin giriþimini Kýbrýs Türk toplumunun varoluþ kavgasýnýn bir parçasý olarak gördüklerini ifade etti. Kýbrýs Türk toplumunun ayakta durabilmek için Rum þovenizmine karþý silaha sarýldýðýný kaydeden Elcil, "Süreç içerisindeki geliþmelere baktýðýmýz zaman, maalesef toplumumuza dikenli teller, duvarlar, askeri nöbet noktalarý ile kapatýlýp bunun ilelebet gitmesiyle ilgili bir politika çizildi" dedi. Kýbrýs Türkü'nün dünya ile bütünleþme talebinin her zaman göz ardý edildiðini savunan Elcil, "Bizim politikacýlarýmýz toplumumuzu izole edip, bundan siyaseten nemalanmak için siyaset ürettiler" dedi. KUPONU ÖDENMEDÝ, SANDALYEYLE BET OFÝSÝN TELEVÝZYONUNU KIRDI Güzelyurt'ta World Star isimli bet ofiste, kuponu ödenmediði gerekçesiyle sandalyeyle televizyonu kýran 24 yaþýndaki genç hakkýnda iþlem baþlatýldý. Polis basýn bülteninde zanlýnýn adý A.H. olarak ifade edildi. MUHAMMED YOÐUN BAKIMDA Lefkoþa'da önceki akþam saatlerinde aracýn çarptýðý 3 yaþýndaki Muhammed Talha Küçük yoðun bakýmda. Polis bültenine göre, 20 yaþýndaki Taner Ateþ'in HU 595 plakalý aracýyla çarptýðý Muhammed, kazanýn ardýndan Lefkoþa Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilmiþti. KARAOÐLANOÐLU'NDAKÝ SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ 7 GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ESNAF KÝMÝN UMURUNDA? Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen Nayým Karasalih isimli vatandaþýmýz þunlarý yazdý. "Afrika gazetesine ücretsiz yaptýðý satýþ reklamým için teþekkür ederim. Þener Levent, Ali Osman Tabak ve Kazým Denizci 2007 yýlýnda ÖRP'nin parti adýna satmak istediði Alayköy sanayi arsalarýndan bir tanesi Ben 2007 yýlýnda ÖRP'nin TL para istediði araziyi binbir zorluklarla aldým. Ve iþimi büyütmek adýna o araziye yatýrým yaptým. Ama maalesef inþaat sektörüne can veren CTP hükümeti 2009 seçiminde seçimi kaybetti ve at gözlüðü takan statüko baðýmlýsý hayvanlar, yeniden UBP'yi baþa getirdi. Baþa gelen UBP ne yaptý? Ýnþaat sektörünü yerle bir etti ve benim gibi birçok gerçek Kýbrýslýnýn iþini geleceðini ve de ekmeðini çaldý. Ýnþaat sektörü her zaman Kýbrýs'ta lokomotifin baþý oldu. Ama maalesef statüko bunu yerle bir etti. Hal böyleyken, 2007'de 11 adamým vardý ve hepsinin de tüm sosyal haklarý bir tamam ödeniyordu. 2009'da ise 11 adamdan 3 adama düþmek zorunda kaldým. Þimdi bana mantýklý bir açýklama yapmalarýný istiyorum. Ýmkanlarýmýzý elimizden aldýlar ve bizi bankalarýn kucaðýna attýlar. Bu durumda ne yapmalýydým? Elde avuçta yok kazandýðýmýzý da bankalara veriyoruz. Tuzu kuru olanlarýn umrunda deðil tabii ki. Ben ve benim gibi çeken bilir. Bir de neymiþ (TABÝÝ KÝ EROÐLU'YMUÞ ) tabii ki hamma humma imiþ. Esnafý mý düþünecekler? Kimin umrunda?" Sýrasý gelen hastayý muayene etmeyen doktorun dediðine bakar mýsýnýz: "BEKLEYECEKSÝN, NOKTA!" Hasan Davutoðlu isimli vatandaþýmýz, eþiyle muayene olmak için gittiði devlet hastanesinde eþinin 3 numara kendisinin de 14 numarayý aldýðýný ve sýralarýný beklerken baþlarýna gelenleri ve yaþadýklarýný yazdý: "Kapýcý, muayene sýrasý gelen 3 numaralý hastayý engelledi. Onun yerine 5 numaralý hasta doktor odasýna daldý. 3 numaralý hasta kapýdan baþýný uzatarak doktora seslendi: 'Doktor haným, ben 3 numarayým. Dýþarýda benim gibi 4 numaralý hasta da var. Odacý bizi engelledi. Ýçeriye 5 numara girdi.' Kapýcý, kapýyý hastanýn yüzüne kapattý. Hasta, karþýlaþtýðý muameleye sözlü tepki gösterdi. Doktor odadan dýþarý çýktý. Saatler 09.15'di. Yani polikliniðin en yoðun olduðu saat... Doktor, hastayý dinlemeden, onu, herkesin önünde rencide etti: 'Bekleyeceksin! Bankada sýraný kaçýrsan tekrar numara alman gerekir. Bekleyeceksin. Nokta!' Hani hep diyorum, ya; bulunduðu makamda yasalara göre hareket etmek yerine, 'Ben yaparým. Oldu. Bitti!' diyenlere.. Ben, adada yaþadýðýmýn farkýndayým. Peki ya siz, buranýn ýssýz ada olmadýðýnýn farkýnda mýsýnýz?" BÝZÝM DUVAR TC ALLAHA, KKTC TC'YE EMANET Bizim Mandra UBP milletvekili Sunat Atun'un kaçak elektrik kullandýðýnýn El-Sen tarafýndan açýklanmasý mandra gündemine bomba gibi düþerken, Çaðlayan Cesurer, olayýn Kýb-Tek çalýþanlarý tarafýndan yerinde tespit edildiðini açýklar. Sunat Atun'un olayý kendisine yapýlan bir saldýrý olarak nitelemesi, vatandaþlar arasýnda öfkeli tepkilere neden olur. Sokaktaki adam "Bu da mý hacýlýðýn þanýndan?" diye sormaktan kendini alamaz.

8 8 3 Nisan 2015 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Adým adým taksime doðru... Türkiye'nin 6 Nisan'da süresi dolacak olan Navtex'in süresini uzatacaðýna dair herhangibir açýklama yapmadan, Barbaros araþtýrma gemisini Kýbrýs'tan çekmesi, baþta BM olmak üzere birçok çevrede ve Kýbrýslý Türk siyasiler arasýnda memnuniyet yarattý. Hatta bazý Kýbrýslý Türk siyasi parti yetkilileri müzakerelerin derhal baþlamasý için çaðrý yaptýlar. Bu arada BM Genel Sekreterinin Kýbrýs Özel Temsilcisi Eide de Kýbrýs'a geliyor. Ancak ne var ki, Kýbrýs'ýn Kuzeyinde görüþmelerin yeniden baþlayacaðýna dair esen olumlu hava, maalesef Güneydeki komþularýmýzda yoktur. Nitekim Rum Basýn haberlerine göre baþta Anastasiadis olmak üzere, diðer bazý Rum parti baþkanlarý da görüþmelerin baþlamasý için Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Türkiye tarafýndan tanýnmasýný þart koþuyorlar. Anastasiadis yaptýðý açýklamada, "Barbaros'un ayrýlmasý olumlu adým. Geriye MEB'deki (Münhasýr Ekonomik Bölge) egemenlik haklarýmýzýn görmezden gelinmemesi kaldý" dedi. Bu arada bir soru üzerine de Eide'nin neden geleceðini bilmediðini söyledi. Müzakerelerin kaldýðý yerden mi baþlanacaðý ile ilgili soruya ise Anastasiadis, "Prosedür baþlayana kadar daha kat edilecek çok yol var. Diyaloðun baþlama þartlarýnýn oluþmasýna müsaade edin" diye cevap verdi. Hadi Edek, Euroko, Yeþiller Baþkanlarý ve Lillikas'ý anlarým. Onlar bu þekilde hatta daha gerici fikirlere sahip olabilirler. Ama Anastasiadis'e ne oluyor? 11 Þubat 2014'teki mutabakatý imzalamak için aylarca görüþüldü. Eroðlu bile Talat'ýn býraktýðý yerden müzakerelere devam edeceðini kabul etti. Navtex yüzünden ara verilen müzakerelere baþlamak için Bay Anastasiadis þimdi "Daha kat edilecek çok yol vardýr. Diyaloðun baþlama þartlarýnýn oluþmasýna müsaade edin" diyorsa, ben de yandý gülüm keten helva derim. Yani þimdi yeniden aylarca diyaloðun baþlama þartlarýnýn oluþmasýný mý bekleyeceðiz? Yunan Cumhurbaþkaný'nýn Güney Kýbrýs'a yaptýðý ziyaret sýrasýnda verdiði mesajlarla, Rum liderlerin 1 Nisan EOKA'nýn faaliyete baþlama yýldönümü dolayýsýyla verdikleri mesajlar, ne iki toplumun yakýnlaþmasýna ne de Kýbrýs Sorununun çözümüne katký yapar nitelikteydi. Þimdi bazýlarý, bizim liderlikle Türkiye yetkililerinin Kýbrýs sorunu ile ilgili verdikleri demeçler ile Rumlarýn demeçleri arasýnda fark var mý diye sorabilirler. Doðrudur. Hiçbir fark yoktur. Sadece hamaset vardýr. Bu yüzdendir ki Kýbrýs Sorununda, çözüm yönünde bir arpa boyu yol gidilemiyor Temmuz'unda oluþan statüko devam ettiði sürece, kaybeden baþta Rumlar olmak üzere, tüm Kýbrýslýlar olacaktýr. Adanýn doðal kaynaklarý ve güzellikleri müþterek çýkarlar için kullanýlmak yerine, sürekli çatýþma ortamý yaratacaklardýr. Üstelik var olan durum devam ettiði sürece, gün gele dünya da Kýbrýs'taký bu durumu kanýksayacaktýr. Bu ise adým adým Kýbrýs'ý taksime götürecektir. Annan Plâný'nda Rumlara adeta altýn tepsi içinde sunulan iade edilecek bölgeler de Türk hakimiyetinde kalmaya devam edecektir. Onlar 1 Nisan'ý, bizimkiler de 1 Aðustos'u resmi tatil olarak kutladýklarý sürece de, Kýbrýs Sorununda kimse çözüm beklemesin. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin canýna kýyan 2 örgütün kuruluþ veya faaliyete baþlama günleri milli tatilse ve o günlerde genç dimaðlara milliyetçilik ve de ýrkçýlýk aþýsý enjekte edilirse, kimse Kýbrýs'ta çözüm beklemesin. HARMANCI ÝLE BES YÖNETÝMÝ SAYIÞTAY BAÞKANI OSMAN KORAHAN'I ZÝYARET ETTÝ Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Mehmet Harmancý, Ulus Arpalýklý baþkanlýðýndaki Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dün Sayýþtay Baþkaný Osman Korahan'ý ziyaret etti. LTB basýn ve halkla iliþkiler biriminden yapýlan açýklamaya göre, LTB ile BES heyeti ziyarette, Sayýþtay'ýn LTB ile ilgili hazýrladýðý raporun açýklanmasý için tarih istedi. LTB Baþkaný Mehmet Harmancý, LTB ile ilgili hazýrlanan Sayýþtaylýk raporunun açýklanýlmasýnda gecikme olduðunu belirterek, bu durumun "rapor açýklanmadan alýnacak idari tedbirlerin sorgulanmasýnda risk doðuracaðýný" söyledi. Harmancý, LTB'deki huzursuzluðun giderilmesi için Sayýþtay'ýn raporu bir an önce 'gerçekçi' þekilde açýklamasýný da istedi. ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI TEDBÝR ALINMASINI ÝSTEDÝ Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý Baþkaný Mahmut Kanber, ülkede birtakým ivedi tedbirler alýnmasý gerektiðini savundu. Kanber yaptýðý yazýlý açýklamada, ülkede alýnmasý gereken tedbirlere dikkat çekti. Çok kazanandan çok, az kazanandan az prensibiyle, vergi yasasýnýn halký gözeterek yeniden ele alýnmasý gerektiðine dikkat çeken Kanber, yasalarýn emrettiði þekilde, herkesin ehil olduðu alanda iþini yapmasý gerektiðini, bu konuda göz yummaya, "boyun eðmeye", "partizanlýða son verilmesi" gerektiðini söyledi. Faiz yasasýnýn derhal ele alýnmasý gerektiðini ifade eden Kanber, "alacak- verecek davalarý, hakem kurulunun oluþmasý için yasa çalýþmalarý baþlatýlsýn. Tüm yoksullar için hukuk, muhasebe desteði saðlansýn. Ödeyemeyenler için tespitler hýzlandýrýlarak mahkeme çilesi bitirilsin" dedi. Çiftçi, üretici tanýmý yapýlmasý gerektiðini de ifade eden Kanber, böylece kaynaklarýn yerinde kullanýlabileceðini söyledi. Kanber, üretilen kadar tüketim, tüketilen kadar üretim için ortaya irade konmasý gerektiðini belirtti. Ülkelerin sadece gelirlerini artýrmaya çalýþmadýklarýný, artan gelirden veya var olan gelirden toplumun pay almasý için gerekli çalýþmayý da yaptýklarýný kaydeden Kanber, toplumun ekonomiden yeterince pay alamadýðý ülkelerin tekelciliðin, tekellerin cirit attýðý ülkeler olduðuna dikkat çekti. Ülkedeki gidiþatýn da bu yönde olduðunu savunan Kanber, þöyle devam etti: "Ekonomi, bütçe politikalarý, protokoller tekelleþmeyi artýrýrken yoksulluða yoksulluk ekliyor. Bir süre önce yapýlmýþ olan vergi faiz indirimine esnaf ve zanaatkar olup da baþvurmayan kalmadý. Baþvurmayanlar da ödeyecek parasý olmayanlarýmýzdý. 8 bin esnafýmýz kýsa süreliðine güncel ihtiyacýný karþýlasýn diye taksitlendirme için baþvuruda bulundu. Daha sonraki ay ödeyebilenler yüzde 50, ikinci-üçüncü ay taksitlendirilmiþ borcunu ödeyebilen ise yüzde 30'a düþtü." KAMUOYU YOKLAMALARININ SON GÜNÜ YARIN Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 19 Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimi ile ilgili yapýlan kamuoyu yoklamalarýnýn 4 Nisan tarihinden sonra hiçbir þekilde yayýmlanamayacaðýný, ilân edilemeyeceðini ve daðýtýlamayacaðýný hatýrlattý. Yüksek Seçim Kurulu yayýmladýðý duyuruda, Seçim ve Halkoylamasý Yasasý'nýn 65(3) maddesine dikkat çekti. YSK'nýn 17 numaralý duyurusu þöyle: "Deðiþtirilmiþ þekliyle 5/1976 sayýlý Seçim ve Halkoylamasý Yasasý'nýn 65(3) maddesi, seçimlerle ilgili yapýlan kamuoyu yoklamalarý veya kamuoyu araþtýrmalarýnýn oy verme gününden en az on beþ gün öncesine kadar yayýmlanabileceðine, on beþinci günden sonra hiçbir þekilde yayýmlanamayacaðýna, ilân edilemeyeceðine ve daðýtýlamayacaðýna amirdir." SDP: BIKMADAN USANMADAN YOLSUZLUKLARIN ÜZERÝNE GÝDECEÐÝZ Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Baþkaný Tözün Tunalý, temiz toplum, temiz siyaset ve temiz siyasetçi ortamýnýn yaratýlmasý için tüm halký göreve davet etti. SDP Genel Baþkaný Tözün Tunalý yaptýðý yazýlý açýklamada, ülkenin kurum ve kuruluþlarýnda yaþandýðý iddia edilen yolsuzluklarýn üzerinin kapanmasýna izin vermeyeceklerini belirterek, "Bu dosyalarý gizleyen kim olursa olsun, hangi makam olursa olsun tüm kamuoyuna deþifre edeceðiz" dedi. Tunalý, SDP olarak býkmadan, usanmadan, korkmadan yolsuzluklarýn üzerine gideceklerini belirtti. Tunalý, "yýllardýr ülkede yaþanan usulsüzlüklerle ilgili hiç kimsenin ceza almamasý sonrasýnda halkýn Meclis'e ve milletvekillerine güven duymamaya baþladýðýný" iddia etti. Tunalý açýklamasýnda, Lefkoþa Türk Belediyesi'yle ilgili iddialara iliþkin partisinin giriþimleri ve Belediye Emekçileri Sendikasý ile yapýlan görüþmeye de yer verdi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir YA SONRASI? Bildiðiniz gibi adanýn kuzeyine TC tarafýndan koordinasyon ofisi kurulmasý için Bakanlar Kurulu karar almýþtý... Daha sonra TDP Milletvekili Zeki Çeler böyle bir ofisin açýlmasýna tepki göstermiþti... Tüm bunlarýn üzerine CTP-BG Milletvekili Tufan Erhürman meclis kürsüsüne çýkýp bu kararýn hukuka aykýrý olduðunu dillendirmiþti... Geçtiðimiz akþam katýldýðý bir TV programýnda CTP-BG Milletvekili, Meclis Baþkaný ve CTP- BG'nin Cumhurbaþkaný adayý Sibel Siber, "bu konu hakkýnda savcýlýktan görüþ aldým ve hukuka aykýrý olduðunu öðrendim" demiþti... Tüm bunlarýn üzerine dünkü Bakanlar Kurulu öncesinde Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, bu konunun meclise gideceðini söyledi... En kýsa þekilde yaþanýlan süreci sizlere aktardým... Þimdi soru þu; Bu konu meclise geldiðinde sonuç ne çýkar? Þu anda DP 8, CTP 21, TDP 3, UBP ise 18 vekile sahip... Bu partilerin içerisinde bu konuya karþý olduðunu net bir þekilde ortaya koyan tek parti TDP... CTP ise bu koordinasyon ofisinin kurulmasýna karþý deðil... Açýklamalara baktýðýmýzda tek dertlerinin sürecin yasalara uygun olarak yapýlmadýðý yönünde... Yani bu konu meclisin gündemine geldiðinde ve olasý bir onay aldýðýnda sorun ortadan kalkmýþ olacak!.. Peki, ya sonrasý? Bu konuyu gündeme almama Ali Erel'in büyük katkýsý oldu... Ortaya koyduðu görüþlerle düþüncelerimin daha da aydýnlanmasýný saðladý... Ne yazýk ki bazý kiþiler resmin büyüðünü görmekten çekiniyor... Sadece küçük unsurlarýn üzerine giderek bir þeyleri deðiþtirebileceðini düþünüyor... Üzülerek gördüm ki, Tufan Erhürman'ýn o günkü konuþmasýna Zeki Çeler de destek vermiþti... Tabii bunu iyi niyetle yaptýðýndan en ufak bir þüphem yok... Ancak resmin büyüðünü görmeyi baþarmýþken, küçük detaylara destek vermesi bana göre doðru deðil... Þimdi Tufan Hoca ve Sibel Haným bu koordinasyon ofisinin kurulmasý "kararýnýn" hukuka aykýrý olduðunu söylüyor... Yarýn bu karar meclise gelirse ve meclisten onay alýrsa Tufan Hoca ile Sibel Haným ne diyecekler? Ki geçmesi olasýlýðý, geçmeme olasýlýðýnýn çok üzerinde!.. Yasal zemine oturunca, koordinasyon ofisinin açýlmasýnda sýkýntý yok mu? CTP'li vekiller þu anda böyle diyor... Ben "bu ofisin açýlmasý yanlýþtýr" diye net açýklama yapan 2-3 CTP'li vekil gördüm... Zaten onlar da partiden dýþlanmýþ durumdalar... Resmen "yaramaz çocuk" olarak ilan edildiler!.. Yine bu vekillerin de dýþýnda 2-3 tanesi de koordinasyon ofisinin kurulmasýnýn deðil kurulma kararýnýn hukuka aykýrý bir þekilde alýndýðýný iddia ediyorlar... Ki bu iddia savcýlýk tarafýndan da doðrulandý... Yani yasal zemine oturduðu anda bu kiþiler açýsýndan böyle bir ofisin kurulmasýnda sakýnca yok!.. Geriye kalan CTP'li vekiller ise, ne böyle bir ofisin kurulmasýndan, ne de yasalara aykýrý bir þekilde karar üretilmesinden rahatsýz deðiller... Þimdi geriye dönüp geçmiþte dönemin Cumhurbaþkaný olarak Sayýn Talat'ýn ve hükümetin büyük ortaðý olarak CTP'nin, KOP'a baþvuru yapýlmasý ile ilgili söylemlerine ve engellemelerine bakýyorum... Diðer taraftan da dönüp ayný CTP'nin kalkýp KTFF'ye verdiði desteði izliyorum... Ayný þekilde koordinasyon ofisi olayýnda takýndýðý tutumu düþünüyorum... Ve ne kadar samimi olup, olmadýðýný sorguluyorum!.. Sanýrým futbol gerçekten de bizlerin düþünden çok daha fazla popüler bir spor... Önümüzde de seçimler var... O zaman CTP kendi için en mantýklýsýný yapýyor ve sürece destek veriyor... Yani seçimi kazanmak için geçmiþteki duruþundan 180 derecelik bir dönüþ sergiliyor... Üstelik sürece destek verip TFF'nin þube açma giriþimini eleþtirirken, koordinasyon ofisinin açýlmasý için hükümet olarak bakanlar kurulundan karar üretiyor... Yakýn bir zamanda bu olayý meclisten geçirerek yasal zemine de oturtacak... Doðrusu bu duruþu aranýzda samimi bulan var mý bilemiyorum!..

9 3 Nisan 2015 Cuma Tünel ALINTI BERKÝN'ÝN KATÝLLERÝNÝN ÝSÝMLERÝ Devlet 14 yaþýndaki bir çocuðu vuran katillerin ismini açýklamak yerine üç kiþiyi daha öldürdü. Katilin adýný söylemek yerine katliam yaptý. Savcýnýn hangi silahtan çýkan kurþunla yaralandýðý þaibelidir.doðru ya da yanlýþ bulursunuz. Ama o gençler oraya öldürmeye deðil ölmeye gittiler. Dertleri Berkin'in katillerinin ismini öðrenmekti.oradan sað çýkamayacaklarýný biliyorlardý. Devlet Berkin'i vuran polislerin adýný açýklasa bile o gençler kalan ömürlerini cezaevinde geçireceklerdi. 15 yaþýnda bir çocuðun katilinin hesabýný devlet sormadýðý için 20 yaþýndaki çocuklar sormaya kalktý. O gençler 15 yaþýnda bir çocuk için ömürlerinden geçti Buna üzülmemeyi anlarým ama "Ýyi oldu gebertildiler", "devlet az bile yapmýþ"demek zalimliktir. Buna üzülene küfür etmek çürümektir Bizi cehennem kavurmaz ama bu sözleri edenleri bu nefret kavuracak Leyla ALP (t24) DÝPNOT Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Meclisi'nin aylýk olarak yayýnladýðý iþ cinayetleri raporuna göre Mart ayýnda Türkiye'de 139 iþçi iþ cinayetlerinde yaþamýný yitirdi. ARÞÝV TARÝH 10 MART 2014 KKTC Bakanlar Kurulu'nun onaylayýp meclise sunduðu 'Biliþim Suçlarý Yasa Tasarýsý' hayretle karþýlandý ve büyük endiþelere yol açtý... Bu yasa meclisten geçtiði takdirde internet kullananlar, internette yaptýklarý her türlü baðlantýyý devlete sunmak zorunda býrakýlýyorlar... Gözden kaçmayanlar... HANGÝ YOL? "Bundan sonraki süreçte de halkýn beklentileri masada olacak. Bu son þanstýr. Anlaþma olmazsa halkýmýzla birlikte yolumuzu çizeceðiz" diyor Derviþ Eroðlu. Bu cümleleri milyon kere duyduk, milyon kere daha duymaya razý mýyýz, bütün mesele burada. Üstelik Derviþ bey büyük çeliþkiler içinde olduðunun bile farkýnda deðil. Halkýyla birlikte yol çizmekten bahsediyor. Yahu senin yýolun zaten çizilmiþ deðil mi, senin Anavatan'ýn izinden gitmekten baþka, Girne'den Anadolu'ya baðlanan yoldan baþka yolun mu var? Hangi yoldan söz ediyorsun? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "KKTC Hellim Ticareti Stratejisi ve Eylem Planýnýn hedefleri ABmuktesebatýnýn uygulanmasý yönünde gerekli yasal düzenlemelerin yapýlmasýdýr." Gýda, Tarým ve Enerji Bakanlýðý 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar "Savcý niçin sað kurtarýlamadý?o gençleri ikna etmek için niçin daha fazla uðraþýlmadý?" Hassasiyetimizi, merhametimizi, vicdanýmýzý ve nihayet tümden insanlýðýmýzý kaybettik.koca bir ülke gladyatörlerin arenasýna döndü. Herkes, tuttuðu gladyatör rakibi mýzrakladýkça zafer narasý atýyor.ýþte, arenaya benzeyen ülkede dün de üç insanýmýzý kaybettik.dhkp-c'li olduðu söylenen iki eylemci, teröristama iki insan, bir savcýyý rehin aldý. Devlet, savcýyý kurtarmak için operasyon yaptý ve o operasyonda bu üç insan da öldü. Tribünlerde oturan taraftarlar ise zafer çýðlýklarý atýyordu Kendi çocuklarýný öldürmeyi baþarý sayan bir devletimizvar. Cumhurbaþkaný þöyle dedi: "Baþarýlý bir operasyon oldu. Polislerimizi kutluyorum."bu nasýl bir duygusuzluk? Vicdanýnýz hangi arada bu kadar kurudu?kurtarmak istediðin insan ölmüþ, çocuklarý yetim kalmýþ. Bunun nesi baþarý?dün sosyal medyada iktidar yanlýlarý þunu dayatýyorlardý: "Bu iki DHKP-C'liye 'eylemci' demeyelim, 'terörist' diyelim."peki, biz bu çocuklara 'insan' da mý demeyeceðiz? Türkiye'de hiç kimse birbirine 'insan' demeyecek mi? Bu çocuklar nasýl oldu da bu aþamaya geldi? Bu operasyon kime hizmet etti?velev ki terörist. Bu durum, 'baþarýlý sonuç' dediðimiz þeyin, 'ölüm' olduðu gerçeðini deðiþtiriyor mu? 'Terörist' dediðimizde, içine düþtüðümüz karanlýk kuyu aydýnlanacak mý?yönettiðiniz ülke ortada.ýç barýþ yok. Hak arama yollarý kapalý. Kanun yok. Düzen yok. Ýntizam yok.'gözün üstünde kaþýn var' diyecek tek merci býrakmamýþsýn.eðitim zaten yok. Huzurlu bir yaþam sunamýyorsun.polisini eðitememiþsin. Yoksulluk had safhada. Bizi bir arada tutacak deðerleri harcamýþsýn.üstelik bizi birbirimize düþürmeyide devlet politikasý yapmýþsýn.bunca baþarýsýzlýðýn yanýnda kendi çocuklarýný öldürmeyi baþarý olarak görmekinsanlýða sýðar mý?ýþini yapan, suçsuz günahsýz bir savcý ve iki genç insan ölmüþ. Manzara buyken, operasyona katýlan polisleri kutlamak, vicdaný olan birinin yapacaðý þey mi?öldürülenlere 'terörist', operasyona 'baþarý' dediðimizde bu korkunç tablo deðiþecek mi? Hangi arada insafýnýzý kaybettiniz?niçin sizin iþlediðiniz kabahatler hep cezasýz kalýyor? Ülkemizi talan edersiniz, cezasý yok. Çocuklarýmýzý öldürürsünüz, cezasý yok. Ýktidarda kalmak için her türlü melaneti iþlersiniz, cezasý yok.bizi çöplük gibi bir ülkede yaþamaya mahkum etmiþsiniz.ve bunlarý olgunlukla karþýlamamýzý bekliyorsunuz. Üstelik bir olay olduðunda anýnda yayýn yasaðý getiriyorsun. Ne oluyor, öðrenmemize de fýrsat vermiyorsun. Yayýn yasaðý getirip yalnýzca sen konuþuyorsun. Ne oldu o adliyede? O eli silahlý insanlar oraya nasýl girdi? O savcý niçin sað kurtarýlamadý? Niçin savcýyý kurtaracak bir yöntem izlenmedi? O gençleri ikna etmek için niçin daha fazla uðraþýlmadý?berkin Elvan davasýný yakýndan takip edenlerin söylediðine göre "Savcý dava üzerinde ciddi mesafe kat etmiþti."yani þimdi bu cinayetin, bu terör eyleminin üstü örtülecek mi? Arkasýnda kimlerin olduðunubile-meyecek miyiz? 'Bu durum bana yarýyor, Türkiye'nin zarar görmesi önemli deðil' mentalitesinden ne zaman kurtulacaðýz? Bu ülkede hep beraber yaþayacaðýz, baþka yol yok. Kendini ülkenin tek sahibi zannetmek bölücülüktür.kimse kendi yaþam tarzýný diðerinin mutluluðu için deðiþtirmeyecek.bu gerçeði kabul etmezsek, ömrümüz birbirimizi yemekle geçecek. Üç günlük dünya için deðer mi?böyle bir hayat çekilir mi?ruhumuz karardý. Aðýz tadýmýz kaçtý. Yaþam enerjimiz tükendi.daha ne kadar birbirimizi kanýyla besleneceðiz?ne zamana kadar? (Bu yazý Levent Gültekin'in diken.com.tr'de yayýmlanan "Baþarýsýz Türkiye'nin baþarýlý (?) operasyonu" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr ) VÝRGÜL... MARAÞ DENGESÝZLÝÐÝ "Kapalý Maraþ'ýn Kýbrýs Türk yönetimi altýnda eski mal sahiplerinin kullanýmýna açýlmasýdengeleri deðiþtirecek bir hamledir" diyor Kudret Özersay. Sanki var olan bir "denge" var da, onu deðiþtirmek kaldý. Üstelik önerinin kendisinde "denge" yok. Rumlar tarafýndan kabul edilmeyeceðini bile bile böyle bir öneri ortaya koymak, eski tavrý sürdürmekten baþka bir þey deðil. Bunun tercümesi þudur: "Maraþ Türktür Türk kalacaktýr", ya da "Maraþ Türkündür ve Türk Maraþý sahiplerine vermektense yýlanlara býrakmayý uygun görmektedir " ALLAH'IN ÝZNÝYLE KÝLÝSE ARAZÝLERÝNE YAPILAN CAMÝLER DE DAHÝL MÝ? "Kaçak müteahhitlik ve kaçak inþaatlar için ALO 170 ihbar hattý devreye girdi." Cafer GÜRCAFER (Müteahhitler Birliði Baþkaný)

10 10 3 Nisan 2015 Cuma Ülker Fahri HANÝ RUM ÖÐRENCÝLER, TÜRK ÖÐRENCÝLERÝ ÝSTEMEZLERDÝ? Sadece 100 Türk öðrencisi olan 1000 öðrencili, Ýngiliz Okulu'nun Yeni Kaptaný Bir Kýbrýslýtürk. Kýbrýslýtürk Onat Ataman, Ýngiliz Okulu'ndaki çoðunluðu oluþturan Kýbrýslýrum öðrencilerin oylarýný alarak okul kaptanlýðý görevine seçildi. DEMEK KÝ ÝSTEYÝNCE OLUYORMUÞ... Taner Þah CY Bu toprak parçasýnda sadece; kumarhanelere, kerhanelere, casinolara, TC'den gelip buraya þube açan çörekbörek-simit-kebap-pizzacýsýndan mega sermayesine kadar, ve Yahudi sermayesine þans vardýr ancak... Bunlarýn yanýnda, küçük olsun, büyük olsun, yerli giriþimciye verilen deðer sýfýrdýr!... Binbir zorlukla veriyor vatandaþa esnaf kredisini, onu gýrtlaðýna kadar borca gömüyor, ama o vatandaþ iþini tam kuracaðý zaman, ayaklarýna öyle bir çelme takýyor ki, vatandaþ doðduðuna deðil! Bu lanetli yerde doðduðuna piþman oluyor!... Ahmet Ersöz Aþaðýdakilerden hangisi cumhurbaþkanlýðý seçiminin sloganlarýndan biridir? A. Bu da mý ofsayt deðil B. Bu bir son C. Güvenle geriye D. Cevap çizmeyi aþtý E. Tecrübe toparlandý F. Tüm evrende bir ilk G. Herkes geriye ben ileriye H. Bu da mý ilk avrat deðil J. Kýþ kýþ birler kýþkýþ K. Þüpheyle ileriye L. Askýya alýnan ilk erkek M. Arif hocanýn dediðiyle mahalleye N. None of them (a.e.) Canan Sümer Halûk Uluhan'ýn gönderisini paylaþtý. Otopsi? Yok. Balistik inceleme? Yok. Kim hangi kurþunla vuruldu? Bilmiyoruz. Neden bu kadar çabuk gömüldü? Bilmeyelim diye. Emniyet Müdürü ne dedi? Hukuk devleti sýnýrlarý içinde infaz ettik! Hukuk devleti yargýlamadan infaz eder mi? Edermiþ. Savunma hakký? Kaldýrýldý. Kabak kimin baþýna patlayacak? Avukatlarýn. Avukat ne için lazýmdýr? Savunma için. Adliyeye girerken donumuza kadar aranýrken bu nasýl oldu? Bilmiyoruz. Devlet Berkin'i vuran polis veya polisleri açýkladý mý? Hayýr. Malum kiþi Berkin'in ailesini bir mitingde ne yaptýrdý? Yuhalattý. Koskoca bir devlet küçücük bir çocuðun gölgesinden korkar mý? Evet. Murat Kanatlý 2011de, 19 Temmuz'da yaþanan polis þiddeti ve sonrasýnda polisin eylemcileri komedi iddialar çerçevesinde dava etmesi beraat ile sonuçlanmýþtý. Dün Mehmet Taþkerin polis teþkilatýna ve kendisini darp eden polise açtýðý dava sonuçlandý, polisler cezaya mahkum oldu. Polis teþkilatýnýn YKP'ye Maðusa'da açlýk grevine destek için basýn açýklamasý için parti binasý önüne pankart asýlmasýna reklamcýlýk yasasýna aykýrý davranýþtan dava açýlmasýnda karar davanýn reddiydi 'da 14 Aðustos anti-militarist barýþ harekatý etkinliði için poster asarak reklamcýlýk yasasýna aykýrý davranýþ iddiasý ile açýlan davayý ise savcýlýk geri çekmek zorunda kalmýþtý. Ve dahalarý... Tümünde de insan hak ve özgürlüklerini merkezine alýp savunma yapýp, bu coðrafya için güzel iþler yapan bir avukat var, bizce muhim biridir, teþekkürler Öncel Polili baþka.ne denebilir ki yani "the avukat" Tamer Tanpýnar- Malya köyünde Mehmet Taþker Hayatým boyunca ortak kazanýmlarýn bireysel deðil, örgütlü mücadeleyle elde edilebileceðine inandým ve bu doðrultuda davrandým. Mahkeme tarafýndan dün verilen ''hakkýný arayanlara karþý uygulanan polis þiddetine tazminat cezasý verilmesi'' kararý bu anlamda sendikal mücadelede bir mihenk taþýdýr. Ne acýdýr ki, mahkemenin böyle bir karar aldýðý gün birlikte yola çýktýðým mücadele arkadaþým Tahir Gökçebel'in önerisiyle 4 yýldýr sürdürmekte olduðum KTOEÖS Genel Sekreterliði görevimden alýndým. Sendikamýzýn içinde bulunduðu ''göç yasasý'' grev ve eylemlilik sürecinde ben ve yönetim kurulundaki arkadaþlarým tarafýndan böyle bir adýmýn sendikamýza ve mücadelemize zarar vereceði Halil Karapaþaoðlu defalarca dile getirilmiþtir. Buna raðmen, sendikamýzýn baþkaný inatla ve ýsrarla bu tavrýný sürdürmüþtür. Üstelik, genel sekreterlikten alýnma gerekçemle ilgili somut tek bir gerekçe dahi ne bana ne de yönetim kurulundaki arkadaþlarýma açýklanamamýþtýr. Bizim mücadelemiz birbirimizle deðil, emekçileri sömüren, günden güne fakirleþtiren, sosyal adaletsizlik tesis eden bu sistemle ve dayatýlan yasalara karþý olmalýdýr. Bilinmelidir ki esas olan bireylerin deðil, kurumlarýn kalýcýlýðýdýr. Sendikada örgütlü öðretmenler bu krizi elbette aþacak ve sendikal mücadele devam edecektir. Bu nedenledir ki yarýn yapýlacak olan grev ve eylemlere 'Göç Yasasýnýn' kaldýrýlmasý ekseninde sürdürülmesi ve tüm 2011 sonrasý öðretmenlerimizin eksiksiz olarak katýlmasý son derece önemlidir. Ýnsanin göðü yarýp derinliðine sýðýnasý geliyor. Eline düþen bir kuþ tüyü ya da altýnda kaldýðý bir dað kadar aðýr geliyor yaþamak! Aþk bir rüzgar esintisi gibi yüzünü sarmalýyor. Cehenneme dönmüþ bir dünyadan simsiyah saçlarýna tutunarak nefes alýyor insan. Bu baþka bir þey baþka bir aþk; ne topraðýnkine benzer ne göklerinkine... Tuðçe Koruoðlu sen bir nefes alsan icimde bir yerde kentler kurulur bir aðlasan içimdeki köyler yýkýlýr... Ahmet Okan BÝR ZAMANLAR ARASTA Paylaþtýðýmýz fotoðrafýn kaynaðý bilinmiyor. Fotoðraftaki insanlarýn giyiniþ tarzlarýna bakýlýrsa arasý olmalý. Lefkoþa'da Arasta'nýn tam giriþi. Ýleride Ayasofya'nýn minareleri görülmekte. Köþedeki kemerli bina büyük ihtimal bir han olmalý. Þevki Kýralp Yaptýðým ankette 1 kiþiye sordum. Ýlk turda "hangi adaya oy vereceksin" diye sordum. "Gatriyaba" cevabýný verdi. "Ýkinci turda hangi adaya asla oy vermezsin" diye sordum, "Gatriyaba" cevabýný aldým. "Ýkinci tura hangi iki aday kalýr" diye sordum. "Mustafa Arabacýoðlu ve Mehmet Ali Talat" dedi. Seçimi kim kazanýr diye sordum. "Tahsin Ertuðruloðlu" dedi. Sorularýn 2sini akýllý telefonla, birini dizüstü bilgisayarla, diðerini de sözlü olarak yüz yüze cevaplandýrdý. Ve anket sonucunu açýklýyorum: Ýkinci turda oylarýn %47sini alacak olan "Gatriyaba" yeni Cumhurbaþkanýmýzdýr (Not:aylardýr anket komasýna girdik ama birbiriyle örtüþen iki anket da çýkmadý be arkadaþ) Doðuþ Derya Yavuz hýrsýz misali... Gerçekten merak ediyorum, sayýn Eroðlu bu ülkenin seçmenlerini "saf" mý zannediyor? Kendisi son 5 yýldýr Cumhurbaþkaný. Bu sure içerisinde kadýnlarýn müzakere sürecine dahil edilmesi ile ilgili BMGK 1325 doðrultusunda çalýþma yapan gruplar kendisinin temsilcileri ile defalarca görüþtü. Býrakýnýz üretilen önerileri müzakere masasýna taþýmayý ve kadýnlarý sürece dahil etmeyi, sayýn Eroðlu önerileri bir kere bile ciddiye almadý yýlýnýn mart ayýnda bu konuyla ilgili mecliste yaptýðým konuþmaya karþýlýk 2 gün sonra müzakere heyetinde teknik görev yapan 3-4 kadýn bürokrat ile boy boy resimlerini yayýnlayarak "aha kadýnlar masada" dedi. Yani BMGK 1325 ve toplumsal cinsiyet bakýþýnýn müzakere sürecine dahil edilmesini biyolojik cinsiyeti kadýn olan bürokratlarýn olmasý sanýyor. Ýlgili konularda çalýþma yapan hiç bir sivil toplum örgütü ile 5 yýl boyunca temasýnýz olmayacak, Talat döneminde toplumsal cinsiyet ile ilgili cumhurbaþkanlýðýnda kurulan ve müzakere sürecine dair üretim yapan toplumsal cinsiyet ofisini kaldýracaksýnýz sonra da kalkýp baþka adaylarýn projelerini çalýp "KADIN KONSEYÝ" kuracaðým diyeceksiniz. 5 yýl boyunca nerdeydiniz? Bu ülkede yaþayan seçmenleri, özellikle de kadýnlarý "saf" mý sanýyorsunuz? Samimiyetsizliðin ta kendisidir bu... Gülelim mi aðlayalým mý bu boþ laflara bilemedik!

11 3 Nisan 2015 Cuma 11 YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu Gezici Þirketi nin son anketi tur Eroðlu nun, 2. tur Akýncý nýn 19 Nisan daki Cumhurbaþkanlýðý Seçimleri için Gezici Araþtýrma tarafýndan yapýlan anketin sonuçlarý dün düzenlenen basýn toplantýsýyla açýklandý.ankete göre, iki turlu olacak seçimde, ikinci turda Mustafa Akýncý ile Derviþ Eroðlu yarýþacak ve Akýncý açýk ara kazanacak. Ýlk anketi tartýþmalara neden olan Gezici Aaþtýrma 19 Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimleriyle ilglili yaptýðý ikinci anketinin sonuçlarýný açýkladý kiþiyle yüzyüze yapýlan ankete göre, Kýbrýslý Türkler %37.2 oranýnda Cumhurbaþkaný Eroðlu'nu Cumhurbaþkaný olarak görmek istiyor. Ancak, Kýbrýs sorununu çözebilecek ve ikinci turda seçilebilecek aday olarak Mustafa Akýncý öne çýkkýyor. Ankete katýlanlarýn %38.2'si Kýbrýs sorununu çözmek üzere en uygun olduðunu düþündükleri adayý Mustafa Akýncý olarak iþaret ediyor. AKINCI KAZANIR Mart tarihlerinde 5 farklý ilçede 3072 kiþi ile yüz yüze gerçekleþtirilen anket sonuçlarýna göre, Cumhurbaþkanlýðý seçimleri ikinci tura kalacak ve Mustafa Akýncý ile Derviþ Eroðlu nun yarýþacaðý ikinci turu Mustafa Akýncý açýk ara kazanacak. Ankete katýlanlarýn %63.7 si seçimlerin ikinci tura kalacaðýný, %49,6 sý ise ikinci turda Mustafa Akýncý ile Derviþ Eroðlu nun yarýþacaðýný ortaya koyarken, ikinci turda Mustafa Akýncý nýn %60,5, Derviþ Eroðlu nun ise %39,5 oranýnda oy alacaðý belirtildi. Ýkinci tura Eroðlu ve Siber'in kalmasý halinde ise, %51.1 oyla Eroðlu kazanýyor. Siber'in oyu ise %48.9'da kalýyor. Basýn toplantýsýnda konuþan Gezici Araþtýrma Þirketi Direktörü Murat Gezici, þirket ve anket sonuçlarý ile ilgili bilgiler verdi. Gezici, Gezici Araþtýrma Geliþtirme Eðitim ve Danýþmanlýk Tic. Ltd. Þti nin uluslararasý bir þirket olduðunu, Ýtalya ve Fransa da da araþtýrmalar yaptýklarýný vurguladý. 19 Nisan da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine yönelik gerçekleþtirilen olan anketle ilgili Mart tarihlerinde 5 farklý ilçede çalýþma yapýldýðýný aktaran Murat Gezici, araþtýrmada 64 anketör kullanýldýðýný ve yarýsý kadýn olmak üzere 3072 kiþi ile yüz yüze görüþüldüðünü açýkladý. Anket namusumuzdur Araþtýrma sonuçlarýnýn gerek sahada gerekse bilgisayar ortamýnda çeþitli kontrollere tabi tutulduðunu, elde edilen bulgularýn tutarlýlýðýnýn gözlemlendiðini belirten Gezici, anketin hata oranýnýn %1.5 olduðunun altýný çizdi. Gezici Biz bu anketi prestij için yaptýk. Cumhurbaþkanlýðý seçim sonuçlarýný en yakýn bilen þirket olmak istiyoruz. Anketler bizim namusumuzdur dedi. Ýddialýyýz Anket sonuçlarý ile ilgili iddialý olduklarýný ve bu konuda kendilerine güvendiklerini de söyleyen Gezici, seçim gecesi burada olacaðýný ve arzu edilmesi halinde Tv-radyo programlarýna da katýlabileceðini söyledi. Ýþte sonuçlar; Kýbrýs Türk Halkýnýn Cumhurbaþkaný olarak görmek istediði adaya iliþkin daðýlým, Derviþ Eroðlu 37.2 Mustafa Akýncý %30.3 Sibel Siber %21.1 Kudret Özersay %11.4 Toplam 100 Kýbrýs sorununu çözmek üzere en uygun olduðunu düþündükleri adaylara iliþkin daðýlým, Mustafa Akýncý %38.2 Derviþ Eroðlý %26.8 Sibel Siber %21.6 Kudret Özersay %13.4 Toplam 100 Cumhurbaþkanlýðý seçiminin ilk turdan bitip bitmeyeceðine iliþkin daðýlým, Kesinlikle ilk turda biter %36.3 Ýkinci turda biter %63.7 Cumhurbaþkaný adaylarýnýn seçim öncesinde mal beyanlarýný yapmalarý gerekliliði hakkýndaki daðýlým, Kesinlikle beyan edilmelidir %70.8 Benim için fark etmez %14.6 Mal beyanýna gerek yok %14.6 Toplam 100 Mal beyanýnýn beklenenin çok üstünde çýkmasý durumunda halkýn rahatsýz olup olmaycaðýna iliþkin daðýlým, Etmez %27.9 Kararsýzým 13 Kesinlikle eder %59.1 Toplam 100 Adaylarýn ikinci tura kalmasý halinde hangi iki adayýn kalacaðýna iliþkin daðýlým, Derviþ Eroðlu- Mustafa Akýncý: %39.5- %60.5 Derviþ Eroðlu- Sibel Siber: %51.1- %48.9 Derviþ Eroðlu- Kudret Özersay: %46.6- %53.4 Kudret Özersay- Sibel Siber: %60.4- %39.6 Kudret Özersay- Mustafa Akýncý: %32.5- %67.5 Sibel Siber- Mustafa Akýncý: %39.4- %60.6 AKINCI: HALKIN DESTEÐÝYLE SÝSTEMÝ DEÐÝÞTÝRECEÐÝZ Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý, halkýn takdiriyle göreve gelmesi halinde Kamu Hizmetleri Komisyonu ile ilgili yetkilerini paylaþmaya hazýr olduðunu söyledi. Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Akýncý dün sabah okul, devlet dairesi ve sivil toplum örgütlerine bir dizi ziyaret gerçekleþtirdi. Sýrasýyla Yenicami Okul Öncesi Eðitim Merkezi'ne, Baþbakan Yardýmcýlýðý Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý'na, Çevre Dairesi'ne, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile KKTC Gaziantepliler Kültür ve Dayanýþma Derneði'ne giden Akýncý, ziyaretlerinde yurttaþlarla sohbet ederek vizyonunu aktardý. Akýncý ziyaretlerde yaptýðý konuþmalarda, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun "çoðulcu ve demokratik bir yapýya kavuþturulmasý" üzerinde durdu. "Kamu yönetiminin iyileþtirilmesine, Kamu Hizmeti Komisyonu'ndan baþlanmalý" diyen Akýncý, 15 yýl önce hükümet ortaðýyken meclise sunduklarý bir tasarýyý anýmsattý. "Müþavirlere yýlda 18 milyon ödenirken, çalýþana 'para yok' diye 'göç yasasý' dayatýlýyor" diyen Akýncý þunlarý da ekledi: "Demokratik ve çoðulcu bir yapýya kavuþturulacak Kamu Hizmetleri Komisyonu teknik daire müdürleri atasýn. Bu atamada da kýstas çemberde en iyi bayrak sallayanlar deðil, o alandaki ehliyet olsun. Üçlü kararname kapsamýnda bir müsteþar bir de özel kalem müdürü kalsýn. Bunca yýldýr böyle olmadýðý yýllar içinde müþavir ordusu yaratýldý; bunun bedeli 2015 yýlý için 18 milyon liradýr. Bir yandan bu kadar para ödeniyor, bir yandan da sendikalarýn 'göç yasasý' olarak adlandýrdýklarý yasa yapýlýyor. Kamuoyunun da desteðini alarak bu sistemi deðiþtirebileceðimize inanýyorum." HÜRRÝYETÝN IRKÇILIK HEZEYANLARI Türkiye medyasýnda, "Türkiye Türklerindir" sloganýyla her gün ýrkçýlýk yayan amiral gemisi Hürriyet'e bakýn, Hürriyet'e... Atatürk'ün laik cumhuriyetini, Abdülhamit'in istibdat yönetimini aratmayacak bir korku imparatorluðunu yaratan Ak Saray'ýn sultaný zat-ý muhtereme ve ulemalardan oluþan saltanat þurasý AKP'ye teslim ettiler. Hýzla þeriatýn Suudi Arabistan'a çýkan karanlýk yolunda ilerlemeye devam... Söz vatanýmýz Kýbrýs'a gelince; Kýbrýs da Türklerindir gibi kalýn baðýrsaðýnda bulunan ýrkçýlýk pisliklerini Kýbrýslýtürklerin üzerine çýkarýyorlar. "Hürriyet" gazetesinde köþe kadýlýðý yapan ýrkçý ve çýkarcý kalemefendiler, Kýbrýs'taki gerçekleri kulaklarýndan deðil, kýçlarýndan öðrendiler! Bunlardan biri olan Tekin Bora bakýn ne yazdý: "1974'te anam caným Türkiyem Rumlar bizi kesiyor kurtar bizi diyenler þimdi Rumlara yalakalýk yapýyor. Nankör, ikiyüzlüler, çok istiyorsanýz birleþin Rumlarla. Ondan sonra ne haliniz varsa görün." Oysa sizleri toplum olarak deðil, NATO planlarý çerçevesinde Denktaþ hanedanlýðý ve onun sözde milliyetçi kahramanlar çaðýrdý! Ve saldýrýlar da karþýlýklý yapýlýyordu. Halimizi de kendimiz ayarlarýz. Bir baþka ýrkçý kalemefendisi Ramazan Çetin de, "Oradaki sözde Türkler zerre kadar umurumda deðil. Zaten 41 yýlda her þeyi unutmuþ, Rumlaþtýlar. Bizim için önemli olan ordaki topraklar üzerinde söz sahibi olmamýzdýr" diye yazdý. Kýbrýslýtürkler burada Rumlaþmadý bir... Ýki, burasý dedelerinizden miras kalmýþ çiftlikleriniz deðil... Burasý Kýbrýs'týr ve bu ülke Türk-Rum tüm Kýbrýslýlara aittir... Yüzde 30 (60) ortaðý olduðumuz baðýmsýz, AB üyesi olmuþ Kýbrýs Cumhuriyeti var. Bir de bayraðý... Ve sizler bu bayraðý hazýrola geçerek selamlýyorsunuz, hem de kendi ülkeniz Türkiye'de. Toplum olarak bizim de bayraðýmýz olan bu bayraða sahip çýkmaya kalktýðýmýzda, neden anamýza orospu, bizlere de Rum piçi diyorsunuz? Utanmýyor musunuz Atatürkçüyüm demekten? 41 yýldýr vatanýmýz Kýbrýs'ý soyuyor, talan ediyorsunuz. Daðlarýmýzý oydunuz. Ormanlarýmýzý yaktýnýz. Ovalarýmýzý yüzme havuzlu villalarla, gecekondularla doldurdunuz. Karadaki topraklarýmýz yetmedi, þimdi de denizlerimizdeki zenginliðimize göz koydunuz. Bunun için burada söz sahibi olmak istiyorsunuz. Utanmýyor musunuz? Sahte Atatürkçüler sizi... Atatürk'ün "Kýlýçla fütuhat yapanlar, kara sabanla fütuhat yapanlara yenilir ve eninde sonunda terk-i diyar ederler" sözlerini hatýrlatýrým. Çünkü burayý sizler de terk edeceksiniz. Toplum gerçek yüzünüzü gördü ve buralarda istenmiyorsunuz artýk. * Ah güzel memleketimizin gerçek sahipleri Kýbrýslýtürkler. Ahh... Öldünüz mü be? Nedir bu sessizliðiniz yahu? Kimlere hizmet ettiðinizi, kimlerin elinde nereye doðru sürüklendiðinizi okumuyor, görmüyorsunuz. Ýþitmiyor musunuz da be gâvvole... Uyanýn artýk ve 41 yýldýr toplumsal varlýðýmýzý ihanet eden Denktaþ-Eroðlu hanedanlýðýný yýkýn artýk! Yoksa toplum olarak yokoluþumuz kaçýnýlmaz olacaktýr. Sizlere, "Girmeyin þu alçaklarýn hizmetine/ Konmayýn sinek gibi pisliklerin üstüne/ Ýki günde bir somun yeyin ne olur/ Yüreðinizin kanýný için de bunlara boyun eðmeyin" (1) diyorum. (1)-Ömer Hayyam'ýn bir rubaisi

12 KÜLTÜR - SANAT 12 Günün Manisi Emine Hür Odun keser baltasý Balýk tutar oltasý Suyun içine düþtü Elindeki baltasý Kitap Dünyasý Kahve Tadýnda Hikayeler Akif Bayrak YEDÝVEREN YAYINLARI ÖZDEYÝÞLER "Krallar idare etmezler; hükümdarlýk ederler." Bismarck 3 Nisan 2015 Cuma TADIMLIK yürümemiz gerek yaþamamýz için insanca / birlikte / sýra sýra önümüzdekinin bastýðý ize basarak bir kiþi yürürcesine bir gece kadar sessiz sessiz sessiz kýrýk zincirlerimizi dinlercesine Aydýn Adamoðlu "Gecede yürüyüþ" adlý þiirinden VII. MASAL GÜNLERÝ CUMARTESÝ BAÞLIYOR Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun politik güldürü oyunu "Halktan Biri" cuma ve cumartesi geceleri seyircisiyle buluþmaya devam ediyor. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Sam Bobrick'in yazdýðý, Yaþar Ersoy'un yönettiði oyunda Özgür Oktay, Döndü Özata, Osman Ateþ, Melihat Melis Beþe ve Umut Ersoy rol alýyor. Politik komedi olan "Halktan Biri" oyununda, ekonomik kriz nedeniyle iþten atýlan Travis Pine isimli bir vatandaþýn ABD baþkanýna, ABD'nin kapitalist politikalarýný eleþtiren mektuplar yazmasý sonucu yaþanan olaylar konu ediliyor. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nda her cuma ve cumartesi saat de sahnelenen politik güldürü oyun "Halktan Biri" için detaylý bilgi ve rezervasyon için numaralý telefon aranabiliyor. Kültür Dairesi'nin her yýl Kütüphane Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlediði geleneksel "Masal Günleri"nin ilk periyodu cumartesi günü yapýlýyor. Kültür Dairesi'nden verilen bilgiye göre, bu yýl yedincisi yapýlacak etkinlik saatleri arasýnda Lefkoþa'daki Milli Kütüphane'nin Çocuk Bölümü'nde gerçekleþecek. Sahne sanatlarý alanýnda uzman Suzan Polat'ýn aktif masal anlatýmý ile baþlayacak etkinlik, masal anlatýmýnýn çocuklar üzerindeki etkisini ve yaratýcýlýklarýný pekiþtirmek amacýyla Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Memuru ResimSeramik Sanatçýsý Bedia Kale yönetiminde yapýlacak resim çalýþmasýyla tamamlanacak. Ücretsiz ve halka açýk olarak gerçekleþtirilen Masal Günleri etkinliðine, okul öncesi, ana okul ve ilkokul çaðýndaki çocuklar velileri ile birlikte katýlabilir. Çocuklarý kitapla buluþturarak, çocuklarýn yaþamýnda kütüphanenin aktif bir rol almasýný saðlamayý ve farklý sanat dallarýna olan ilgilerini artýrmayý amaçlayan "Masal Günleri", 15 günlük periyotlar halinde 2 haftada bir cumartesi günleri düzenleniyor. 18 Nisan, 9 Mayýs, 23 Mayýs ve 6 Haziran tarihlerinde gerçekleþtirilecek "Masal Günleri"nin son günü ise çocuklarýn etkinlik süresince yapacaðý resim ve seramik çalýþmalarý, masal okunmasýnýn ardýndan sergilenecek. GAÜ'DE #50 SANAT SERGÝSÝ - Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)'de 30 sanatçýnýn katýlýmýyla hazýrlanan "#50 Sanat Sergisi" açýldý. Üniversite yanýndaki 900 yýllýk tarihi Aya Hrisotrimiotis Kilisesi'ndeki sergi cumartesi gününe kadar saatleri arasýnda izlenebilecek. GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre serginin açýlýþ töreni, GAÜ Yöneticiler Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Olgun Üstün, Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sualp Davut, Kültür Spor ve Saðlýk Daire Baþkaný Türkay Akpýnar ve çok sayýda sanatçý, akademisyen ve öðrencinin katýlýmýyla yapýldý. Serginin açýlýþýnda konuþan Mimarlýk, Tasarým ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekaný Doç. Dr. Hossein Sadri, sergide emeði geçen tüm sanatçý ve öðrencileri kutladý. Serginin küratörlüðünü üstlenen sanatçý Toya Akpýnar ve mimarlýk öðretim üyeleri Doç. Dr. Senem Zeybekoðlu Sadri ve Sinem Ertaner'e teþekkür eden Hossein Sadri, tarihi mirasa ve ortak hatýralara sahip çýkmak, unutulmuþ mekanlara hayat vermek amacýyla gerçekleþen bu sergi çalýþmasýna 30 üzerinde sanatçý ve öðrencinin katýldýðýný ve 4 gün süreyle izleyicilere açýk olacaðýný söyledi. LBT'NÝN YENÝ OYUNU "HALKTAN BÝRÝ" SEYÝRCÝYLE BULUÞMAYA DEVAM EDÝYOR

13 3 Nisan 2015 Cuma 13 GÜNEYDEN... TURÝZM GELÝRÝ DÜÞTÜ ÖZEV YARARINA ETKÝNLÝK - Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Bölümü, sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda KKTC Özel eðitim Vakfý (ÖZEV) yararýna etkinlik düzenledi. YDÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, bölüm öðrencilerinin farklý geliþen çocuklar için "onlar hep gülsün" sloganýyla gerçekleþtirdiði etkinlikte, çocuklar hayallerini yansýtan resimler çizdi. Etkinlik, hayata farklý geliþen çocuklarýn penceresinden bakma, bakarken anlamaya çalýþma ve toplumda duyarlýlýðý artýrma amacýyla gerçekleþtirildi. Ekinliðe, YDÜ Ýletiþim Fakültesi öðretim görevlisi Ufuk Altunç, Sanat Terapisti Bahar Çýralý, YDÜ öðrencileri ve ÖZEV öðretmen ve öðrencileri katýldý. Güney Kýbrýs'ýn turizmden elde ettiði gelirin, 2009'dan sonra ilke kez 2014'te 59 milyon Euro düþtüðü haber verildi. Fileleftheros'un Rum Ýstatistik Dairesi verilerine dayandýrdýðý habere göre, 2013'te 2 milyar 82 milyon Euro olan turizm geliri, 2014'te yüzde 2,8 gerileyerek, 2 milyar 23 milyon Euro'ya düþtü. Bu düþüþün, 2008'e göre yüzde 16,7 oranýnda düþüþ yaþanan 2009'dan bugüne kaydedilen ilk düþüþ olduðuna dikkat çekildi. NÜFUSUN YARISINA YETECEK KADAR SIÐINAK VAR Güney Kýbrýs'ta nüfusun sadece yarýsýna yetecek kadar sýðýnaðýn bulunduðu haber verildi. Politis gazetesi, Güney Kýbrýs'ta olaðanüstü hal durumlarýnda kullanýlabilecek sýðýnaklarýn sadece nüfusun yarýsýnýn ihtiyaçlarýný karþýlayacak sayýda olduðunu yazdý. Gazete, 15 yýldýr nüfusun yüzde 70'inin ihtiyaçlarýný karþýlayacak sayýda sýðýnaða sahip olunmasý hedefinin olduðunu ancak bunda baþarýyla ulaþýlamadýðýný da belirtti. GAZETELERDE ÇIKAN ÞAKA HABERLERÝ Bazý Rum gazetelerinin, her yýl 1 Nisan'da yaptýklarý þaka haberlerin hangileri olduðu bugün açýklandý. Simerini gazetesi, Rum Maliye Bakaný Haris Yeorgiadis'in istifa ettiði haberinin; Politis gazetesi AKEL Milletvekili Ýrini Haralambidu'nun "yoldaþlarý" tarafýndan tehdit edildiði haberinin; Haravgi gazetesi Rum Ortodoks Kilisesi'nin Engizisyon Mahkemesi kurulacaðý haberinin; Alithia gazetesi de Rum Merkez Bankasý Baþkaný Hristalla Yorgacis'in istifa etmeye karar verdiði haberinin þaka olduðunu yazdý. Fileleftheros gazetesi ise herhangi bir þaka haber yayýnlamadý. "AB YENÝ BÝR KIBRIS ÝSTEMEZ" Sýrbistan Marshal Found Baþkan Yardýmcýsý Ývan Veivoda "AB yeni bir Kýbrýs istemez" uyarýsýnda bulundu. Fileleftheros Veivoda'nýn "AB yeni bir Kýbrýs istemez" uyarýsýný Sýrbistan-AB üyelik müzakereleri konulu açýklamasýnda yaptýðýný bildirdi. Habere göre Brüksel Anlaþmasý'nýn uygulanmasýnýn Belgrad ve Priþtine'nin menfaatine olduðunu ancak bunun, aralarýnda Kosova ile ilgili 35înci baþlýðýn açýlmasýnýn da bulunduðu birçok þeye baðlý olduðunu söyleyen Veivoda "Belgrad ve Priþtine gerçeði ve ilerlemezlerse hiçbir taraf için ilerleme olmayacaðýný anladý. Son on yýldýr bütün Sýrbistan hükümetlerini defalarca uyardým. AB yeni bir Kýbrýs istemez" dedi. YABANCI DÝLLERÝN SEÇMELÝ DERS OLARAK KONULMASI ÖNERÝSÝ TEPKÝYE NEDEN OLDU Rum Eðitim Bakanlýðý'nýn, "Güney Kýbrýs'taki Orta Eðitim çerçevesinde yer alan yabancý dillerin zorunlu ders statüsünden çýkarýlarak, öðleden sonra yer alan seçmeli ders haline dönüþtürülmesi" þeklindeki önerisinin tepkilere neden olduðu belirtildi. PASKALYA YORTUSU ÖNCESÝNDEKÝ "EÐLENCELERDE" YARALANMALAR Güney Kýbrýs'ta Paskalya yortusunun yaklaþtýðý günlerde çatapat gibi patlayýcý maddelerden meydana gelen yaralanmalara her gün bir yenisinin eklendiði haber verildi. Fileleftheros gazetesi bir grup gencin dün sabaha yakýn saatlerde bu geleneði icra ederken yaralanma meydana geldiðini yazdý. 18 yaþýndaki Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO) askerinin el yapýmý boru tipi bir bombayý ateþleme çalýþýrken elinden ciddi bir þekilde yaralandýðýný da kaydeden gazete, bunun, bu tür eylemler sýrasýnda meydana gelen 3'üncü ciddi yaralanma olduðunu belirtti.

14 14 3 Nisan 2015 Cuma DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Güney Eczanesi: Þht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. No:1 (Murat Elektronik Yaný ve Ýstanbul Perde Karþýsý) Tel: Abbasoðlu Eczanesi: Þht. Hüseyin Ruso Cad. Dük. No:112 Yarim Gelinlik Yaný-Çangar Ltd. Karþýsý K. Kaymaklý Tel: Maðusa Çaðkan Aksoy Eczanesi: Larnaka Yolu 15 Aðustos Bulvarý No:28 Anýt Çemberi 200 m ilerisi Tel: DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... BULMACA Soldan Saða: 1-Gezici satýcýlarýn mallarýný koymaya yarayan yayvan sepet veya bu iþi gören ona benzer araç. Ters okunuþu "Gözde sarýya çalan kestane rengi". 2-Tanzimat'tan önce Osmanlý imparatorluðunun müslüman olmayan uyruklarý. Bir sanata, bir bilime temel olan, yön veren ilke, kaide. 3-Pingpong, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanýlan uzunca saplý araç. Beraber. 4-Hammadde iþlenerek yapýlan her türlü mal. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 5-Suç iþleyen bir kimsenin yaþantýsýna, özgürlüðüne, mallarýna, onuruna karþý devletin koyduðu sýnýrlama. Tek rakamlý bir sayý. Bulunma hali eki. 6-Benzer hale getirme, kendine benzetme. 7-Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. Ölen kimsenin vücudu, ceset. 8-Sevinç, beðenme, hayranlýk, rahatlama gibi çeþitli duygularý belirtir. Ýþtirak etmek. 9-Söz, lâkýrdý. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. Çocuðu olan kadýn. 10-Bir iþin yapýlmasý için harcanan beden ve kafa gücü. Manganez'in kýsaltmasý. 11-Zekâ ve düþünce gücünden yararlanarak o zamana kadar görülmeyen yeni bir þey ortaya koyan kimse için kullanýlýr. Bir nota. Dünkü bulmacanýn çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Girne Aþar Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Yetkili Ýþ Merkezi No:32 Su Dairesi Yaný Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:3 A Otobüs Terminali Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Eski dilde "Gericilik". Ýlgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iþ, hadise, vaka. 2-Harf okunuþu. Yeri ölçme. 3-Radyo yayýnýna karýþan yabancý ses. Gözde parlaklýk. 4-Belirli bir süre birinin dikkat ve ilgisini baþka bir þey üzerine çekmek, meþgul etmek. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 5-Ters okunuþu "Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk". Bir yerde oturma. 6-Bir kimyasal. Evlenen veya niþanlanan birine armaðan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük gibi þeylerin tümü. 7-Baþa "P" konursa "Antlaþma" olur. Delil. 8-Örnek. Vurgusuz soru eki. 9-Operalarda solistlerden birinin orkestra eþliðinde söylediði þarký. Güç, etki veya beceri için "Alýþýlmýþýn üzerinde" anlamýnda kullanýlýr. 10-Halk dilinde "Dilsiz". Herhangi bir þey için Kýbrýslýca "Eski". 11-Yarýþma dýþý býrakýlan. Yeryüzünün denizlerle örtülü olmayan bölümü. "Operasyon savcýyý kurtarma odaklý bir müdahale deðildi" (Ýleri - Haber Merkezi) CHP'li Hüseyin Aygün, Savcý Selim Kiraz ve iki eylemcinin operasyon sonucu hayatýný kaybetmesiyle ilgili TBMM Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu'na baþvurdu. Aygün,operasyonun savcýyý kurtarma odaklý bir müdahale olmadýðýný tüm delilleri karartmaya yönelik bir operasyon olduðunu iddia etti ve baþvurusunda þu iddialarý dile getirdi: 1- Basýnda yayýnlanan ses kayýtlarýna göre, örgüt üyeleri marþ söyleyip slogan atarken bomba ve silahlarla müdahale baþlamýþtýr. Ses kayýtlarýna göre, örgüt üyeleri yaralýyken ve savcý hala sað iken þiddetli tarama devam etmiþtir. 2- Olayda sadece odadaki 3 insanýn ölmüþ olmasý gerçeði, tek taraflý ateþli silah kullanýldýðý ve yargýsýz infaz yapýldýðý kuþkusunu DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ güçlendirmiþtir. 3- Savcýyý kurtarma odaklý bir müdahale deðil, odayý havaya uçurarak tüm delilleri karartma söz konusudur. 4- Örgüt üyelerinin otopsisine giren avukat Günay Dað'ýn açýklamasýna göre, öldürülen 2 kiþinin baþ, gövde ve bacaklarýnda çok sayýda kurþun yarasý tespit edilmiþtir. Bu otopsi, yargýsýz infaz savýný güçlendirmiþtir. 5- Katledilen savcýnýn korumalarýnýn olaydan 10 gün evvel çekildiði iddia edilmiþtir. 6- Savcýnýn ölümüne yol açan kurþunlarýn polislerin silahýndan çýktýðý yönünde ciddi emareler vardýr. 7- Çaðlayan katliamýný savcýlýk ve polis gibi kurumlar hükümete baðýmlýlýklarý nedeniyle aydýnlatamaz. Çaðlayan'daki rehine müzakeresinin detaylarý Halkýn Hukuk Bürosu Çaðlayan Adliyesi'ndeki savcý Mehmet Selim Kiraz'ý rehin alan Þafak Yayla ve Bahtiyar Doðruyol ile yürütülen müzakerelerle ilgili açýklama yaptý. Açýklamada þöyle denildi: "Eylemcilerin ve Baþsavcý vekilinin talebi doðrultusunda görüþmelerde bulunduk. Sekiz saat süren görüþmelere siyasi þubeden polisler ve müzakere uzmaný bir polis katýlmýþtýr. Eylemcilerin isteði doðrultusunda Ýstanbul Barosu Baþkaný Ümit Kocasakal ve Berkin Elvan'ýn babasý Sami Elvan da katýlmýþlardýr." 'ÜÇ POLÝS AÇIKLANSIN' TALEBÝ "EylemcilerBerkin Elvan'ýn katil zanlýlarýnýn açýklanmasý yolundaki talepten vazgeçmeyeceklerini ancak diðer taleplerden vazgeçebileceklerinibildirmiþlerdir. Son görüþmeler olay zanlýlarýnýn açýða çýkarýlmasý üzerinden yürümüþtür. Bir süre sonra eylemciler, rehin alýnan savcý ile görüþtüklerini, savcýnýn kendilerine kriminal inceleme sonucunda açýða çýktýðý belirlenen bir isim ve iki sicil numarasý bildirdiðini bu isimlerin yayýnlanarak suçlarýný itiraf etmelerini istemiþlerdir. Bu talep müzakereci polislerce mümkün görülmemiþ ancak bu açýklamayý avukatlarýn yapmasýný önermiþlerdir." SON GÖRÜÞME VE KURÞUN "Bu öneri üzerine biz görüþmeci avukatlar ve Ýstanbul Barosu baþkanýnýn sorumluluk almasý ile isimlerin tarafýmýzdan açýklanabileceði iki tarafa da söylenmiþtir. Bu öneri eylemcilere iletildiðinde, öneriyi kabul edebileceklerinisöylemiþlerdir. Müzakereci polisler emniyet müdürünün bizlerle açýklamaya katýlmasýnýn mümkün olmadýðýný belirtmesi üzerine eylemcilerle tekrar telefon irtibatý kurulmuþtur. Akabinde silah seslerinin duyulmasý ile özel birlikler hareketlenmiþtir. Ancak yalnýzca seslerini duyduðumuzdan ötürü atýþýn kim tarafýndan yapýldýðýný bilemiyoruz. Silah sesleri kesildikten sonra son olarak birkaç el silah sesi duyuldu ve emreden bir ses, ateþi durdurarak daha fazla devam etmelerini önledi." (ilerihaber.org) Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15

16

17

18

19 3 Nisan 2015 Cuma MUZAFFER TEKÝN VEFAT ETTÝ "ERGENEKON DAVASI" SANIKLARINDAN EMEKLÝ YÜZBAÞI MUZAFFER TEKÝN HAYATINI KAYBETTÝ Ýstanbul, "Ergenekon Davasý" sanýklarýndan emekli yüzbaþý Muzaffer Tekin, 65 yaþýnda hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Gülhane Askeri Týp Akademisi'nde (GATA) bir aydýr pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören Tekin, akþam saat civarýnda yaþamýný yitirdi. Çankýrý'da 1950 yýlýnda doðan Tekin, 1972'de Harp Okulu'ndan mezun oldu yýlýnda Kýbrýs Barýþ Harekatý'na katýlan Tekin, "Ergenekon Davasý"nda 2 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet ve 117 yýl 10 ay hapis cezasýna çarptýrýlmýþtý. Tekin, kendisine kumpas kurulduðu iddiasýyla, 24 Ekim 2014'te bu davada görevli savcý ve hakimlerden þikayetçi olmuþtu. LEFKOÞA DA TOPRAÐA VERÝLECEK Tekin bugün Lefkoþa'da topraða verilecek. Ýstanbul'da faaliyet gösteren Kýbrýs Milli Koordinasyon Komitesi'nin, Kýbrýs TMT Mücahitler Derneði aracýlýðýyla yaptýðý açýklamaya göre, "Tekin komutan" bugün öðle namazýnýn ardýndan Selimiye Camii'nde kýlýnacak öðle namazýna müteakip ebediyete uðurlanacak. ANASTASÝADÝS MASAYA DÖNMEK ÝÇÝN YENÝ ÞARTLAR KOÞTU Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis, Barbaros Hayreddin Paþa sismik araþtýrma gemisinin bölgeden çekilmesini müzakerelere geri dönmek için yeterli bulmadý. Fileleftheros, BM'nin müzakerelerin yeniden baþlamasýyla ilgili ana senaryosunu ileri götürmekte olduðunu ve projelerini bozabilecek herhangi bir hareketten kaçýnýlmasý için birçok perde gerisi faaliyet yürütüldüðünü yazdý. Anastasiadis'in konuyla ilgili açýklamasýnýn tam da böyle bir döneme denk geldiðine iþaret eden gazete, haberi "'Barbaros'-NAVTEX Yetmez... Lefkoþa Egemenlik Haklarýnýn Görmezden Gelinmemesi Gerektiði Mesajýný Veriyor... Baþkan BM'nin Ýyimserliðine Mesafeli Duruyor" baþlýðýyla aktardý. DUYURU 60/2010 SAYILI SÝGORTA HÝZMETLERÝ (DÜZENLEME VE DENETÝM) YASASI ALTINDA ÇIKARILAN "ACENTELER TÜZÜÐÜ" KURALLARINA UYGUN ÖZEL VE TÜZEL KÝÞÝLERE ÜLKE GENELÝNDE SÝGORTA ACENTELÝKLERÝ VERÝLECEKTÝR ARZU EDENLER GÖRÜÞMEK ÜZERE ÞÝRKETÝMÝZE BAÞVURABÝLÝR MÜRACAAT GOLD INSURANCE LÝMÝTED ÞEHÝT ÝHSAN GÜVEN SOKAK NO 19 YENÝÞEHÝR LEFKOÞA TEL ARIYORUM Profesyonel bakýcýyým. Yatýlý bakýcýlýk iþi arýyorum Odunda ÞOK! Þöminelik ve sobalýk odun. 1 van 2,5 ton / TEKERLEKLÝ SANDALYE BASKETBOL TAKIMI - Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Fransa Eurolig 2. Uluslararasý Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvasý'nda baþarýlý olarak Hollanda'da düzenlenecek Challange Cup'a katýlmaya hak kazanan "Kuzey Kýbrýs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý"ný kabul etti. Kabulde Kýbrýs Türk Engelliler Spor Federasyonu Baþkaný Sedat Hacýmehmet ve Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca ile Kýbrýs Türk Engelliler Spor Federasyonu'ndan bir heyet de hazýr bulundu. GÜVERCÝNLÝK VE BÖLGESÝ "DOLUDAN ZARAR GÖREN BÖLGE" ÝLAN EDÝLDÝ Genel Tarým Sigortasý Fonu, 12 Mart'ta yaðan dolu nedeniyle Güvercinlik köyü ve bölgesini "doludan zarar gören bölge" ilan etti. Genel Tarým Sigortasý Fonu Müdür Vekili Savaþ Uzun yaptýðý yazýlý açýklamada, Güvercinlik köyü ve bölgesinde pafta 32'de harita 16, 24; pafta 33'te harita 1,9 ve 17'de tahýl ve yem bitkileri ekili arazilerin doludan zarar gördüðünün belirlendiðini kaydetti. Saptama ve Deðerlendirme Komitesi raporu doðrultusunda Fon Yönetim Kurulu'nun Güvercinlik köyünü ve bölgesini "doludan zarar gören bölge" ilan ettiðini bildiren Uzun, zarar gören tahýl ve yem bitkisi üreticilerinin Genel Tarým Sigortasý Fonu'ndan veya bölge Tarým dairelerinden temin edecekleri baþvuru ve zarar deðerlendirme formlarýný yarýn mesai bitimine kadar Fon'a ulaþtýrmalarý gerektiðini kaydetti. AKDENÝZ MEYVE SÝNEÐÝNDEN ZARAR GÖREN ÜRETÝCÝLER ÝÇÝN SON ÝTÝRAZ GÜNÜ BUGÜN Akdeniz Meyve Sineðinden zarar görüp narenciye ürünü dalýnda kalan üreticilerin itirazlarýný bugün mesai bitimine kadar Genel Tarým Sigortasý Fonu'na yapmasý gerekiyor. Genel Tarým Sigortasý Fonu'ndan yapýlan açýklamaya göre, aský listelerine itiraz edilmemesi halinde aský listelerindeki bulgular doðru kabul edilecek. SATILIK DAÝRE Köþklüçiftlik te 3+1 Türk malý asansörlü beyaz eþyalý 3 balkonlu daire. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK Gönyeli'de Türk malý triplex Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kiralýklar Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 daire Tel: Satýlýk Satýlýk þöminelik ve sobalýk odun. Tel: SATILIK El yapýmý 1 buçuk kiþilik yatak satýlýktýr. 250 TL. Tel: MÜNHAL Part-time çalýþacak bayan eleman aranmaktadýr. Evin yanýnda bulunan lojmanda ücretsiz kalma imkâný bulunmaktadýr. Marmara bölgesi, Lefkoþa Not: Ehliyetli tercihimizdir. 19 HASTALIKLARIN RUHSAL VE ZÝHÝNSEL SEBEPLERÝ Regresyon Terapisi Uzmaný Pýnar Gogulan, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði iþbirliðinde; "Hastalýklarýn Ruhsal ve Zihinsel Sebepleriyle" ilgili seminer verecek. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail yaptýðý yazýlý açýklamada, seminerin Girne Büyük Anadolu Hotel'de bugün saatleri arasýnda gerçekleþtirileceðini duyurdu. GAÜ'NÜN TÜRKÇE PSÝKOLOJÝ BÖLÜMÜ'NE YÖK'TEN ONAY Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) Türkçe Psikoloji Bölümü'nün Yüksek Öðrenim Kurumu'ndan (YÖK) onay aldýðý bildirildi. GAÜ'den yapýlan açýklamada, akademik yýlýnda GAÜ Psikoloji Bölümü Türkçe Lisans Programý için 60 kontenjan ayrýldýðý kaydedildi. ENGELLÝLERE YOKLAMA BÝLDÝRGELERÝ GÖNDERÝLDÝ Çalýþma Dairesi'nden nakdi yardým alan engellilerin tümüne yoklama bildirgelerinin gönderildiði, bu bildirgelerin Çalýþma Dairesi Bölge Amirliklerine veya bürolarýna ulaþtýrýlmalarý gerektiði bildirildi. Yoklama bildirgelerini ulaþtýrmayanlara, nakdi yardýmlarýnýn nisan sonu durdurulacaðý uyarýsý da yapýldý. Çalýþma Dairesi Müdürü Ýsmail Bayhanlý tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, herhangi bir nedenle eline yoklama bildirgesi ulaþmayanlarýn, bildirgeyi Çalýþma Dairesi Bölge Amirlikleri veya bürolarýndan temin edebileceði kaydedildi. Kiralýk daire Taþkýnköy Devpa yolunda ana cadde üzerinde full eþyalý 2. Kat 3+1 daire Her odada klima ve uydu vardýr. Tel: TEMÝZLÝK ÝÞÝ ARIYORUM Lefkoþa'da iþyeri veya evlerde temizlik iþi arýyorum YARDIMCI BAYAN ARANIYOR Lefkoþa Yeniþehir bölgesinde saatleri arasýnda ev iþlerine yardýmcý olabilecek bayan eleman aranýyor. Tel: KANATÇI HAYDAR (GÝRNE) ELEMAN ARANIYOR Ýþletmemizde çalýþacak salon servisi elemanlarý, paketçiler, temizlik elemanlarý ve ýzgara ustalarý alýnacaktýr. Adres: Mete Adanýr Cad. Karþýyaka Sok. No:2, Girne Tel:

20 CAS, Fas'ýn men cezasýný kaldýrdý 2015 Afrika Milletler Kupasý'ný düzenlemekten ebola virüsü nedeniyle vazgeçtiði için CAF'ýn iki turnuvadan men ve 1 milyon Dolar para cezasý verdiði Fas'ýn cezasý kaldýrýldý. CAS, Fas'ýn 2017 ve 2019 Afrika Milletler Kupasý'na katýlabileceðini açýkladý. Spor Tahkim Mahkemesi, Fas Futbol Federasyonu'nunu sadece 40 bin dolar para cezasý ödemeye mahkum etti. Ortaokul ve liseler arasý atletizm finalleri sona erdi Yakýn Doðu ve Kurtuluþ ÞAMPiYON n Haber: Necati Özsoy n Ortaokullar kýz ve erkeklerde Yakýn Doðu Koleji, lise kýz ve erkeklerde Kurtuluþ þampiyon oldular. Kurtuluþ Lisesi kýzlarda aralýksýz 9., erkeklerde aralýksýz 13. Kez þampýyonluk kazanarak büyük bir baþarýya imza attý Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen okullar arasý atletizm müsabakalrýnda dün finaller gerçekleþti. Ortaokullarda Yakýn Doðu Koleji hem kýzlarda hem de erkeklerde þampiyon olurken liselerde de Kurtuluþ Lisesi hem kýzlarda hem de erkeklerde þampiyon oldu. Kurtuluþ Lisesi kýzlarda aralýksýz 9., erkeklerde aralýksýz 13. Kez þampýyonluk kazanarak büyük bir baþarýya imza attý Ortaokul ve Liselerde kýz erkek takýmlarýn genel klasman dereceleri ORTAOKUL KIZLARDA 1.YAKIN DOÐU KOLEJÝ 2.CANBULAT ÖZGÜRLÜK ORTAOKULU 3.GÝRNE AMERÝKAN KOLEJÝ 4.Þht. TURGUT ORTAOKULU 5.LEVENT KOLEJ 6.OÐUZ VELÝ ORTAOKULU 7.19 MAYIS TMK ORTA BÖLÜMÜ 8.ÇANAKKALE ORTAOKULU ORTAOKUL ERKEKLERDE 1.YAKIN DOÐU KOLEJÝ 2.LAPTA YAVUZLAR L. ORTA BÖLÜMÜ 3.Þht. TURGUT ORTAOKULU 4.ÇANAKKALE ORTAOKULU 5.BAYRAKTAR TÜRK MAARÝF KOLEJÝ 6.OÐUZ VELÝ ORTAOKULU 7.LEVENT KOLEJ 8.FERDÝ LÝSELER KIZ 1.KURTULUÞ LÝSESÝ 2.YAKIN DOÐU KOLEJÝ 3.NAMIK KEMAL LÝSESÝ 4.LEVENT KOLEJ 5.GAZÝMAÐUSA MESLEK LÝSESÝ ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE 6.GÝRNE AMERÝKAN KOLEJÝ 144 LÝSE ERKEK 1.KURTULUÞ LÝSESÝ 2.YAKIN DOÐU KOLEJÝ 3.GÝRNE AMERÝKAN KOLEJÝ 4.GÜZELYURT MESLEK LÝSESÝ 5.Dr. FAZIL KÜÇÜK E.M.L 6.KARPAZ MESLEK LÝSESÝ 7.ATATÜRK MESLEK LÝSESÝ 8.FERDÝ Liselerde kýz ve erkeklerde þampiyon olan Kurtuluþ Lisesi yine büyük bir baþarýya imza attý... Ortaokul kýz ve erkeklerde Yakýn Doðu Koleji þampiyonluk kupalarýnýn sahib oldu.. Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4844 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4844 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ekrandaki canlý yayýnda Mustafa Akýncý farký farkedildi... Sibel Siber'in yayýný neden terketmek istediði anlaþýlmadý. Ya müzakereler de geç saatlere dek sürerse, masayý býrakýp kaçacak mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı