ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr"

Transkript

1 Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Berak Kandili nedeniyle gönderdiði mesajýnda, Bu geceyi uyanýk bir gönülle geçirelim. dedi. * HABERÝ 6 DA Cumhurbaþkanlýðý anketinden çýkan sonuç Alperenler Bayrak için yürüdü Alperen Ocaklarý, Lice'de yaþanan bayrak indirme olayýný protesto etmek için Bayrak Yürüyüþü düzenledi. Valilik önünde bir araya gelen gurup, taþýdýklarý Türk Bayraklarý ile birlikte Saat Kulesi'ne kadar yürüdü. Hürriyet Meydaný'nda kýsa bir açýklamanýn ardýndan Alparenler saygý duruþunda bulunarak, Ýstiklal Marþý'ný okudu. Detaylý haberi yarýnki gazetemizde bulabilirsiniz. Anadolu Yayýn Platformu nun 22 ilde 4 bin 400 kiþi üzerinde yaptýðý ankette, vatandaþlarýn Recep Tayyip Erdoðan ý Cumhurbaþkaný, Abdullah Gül ü ise Baþbakan olarak görmek istediði ortaya çýktý. * HABERÝ 10 DA TÜMSÝAD da proje semineri Avrupa Birliði (AB) Sürecinde KOBÝ lere Yönelik Proje Fýrsatlarý konulu seminer önceki gün gerçekleþti. * HABERÝ 25 DE Mehmet Aþýk ÝSKENDER LAHMACUN n 12 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Alo Paket Fiyatý : 40 Kuruþ Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM (Ç.HAK:514) Berat günahlardan arýnmaktýr Erdem Lokantacýlýk Ltd. Þti. Jeoloji Mühendisi Tel: Fax: Cep: Mobil: Kubbeli Cad. No: 2/2 ÇORUM KUM ELEME YIKAMA TESÝSÝ - KÝREÇLÝ HAZIR ÖRGÜ ve SIVA KUMLARI - TAÞKIRMA MICIR TESÝSÝ - HAFRÝYAT ÝNÞAAT TAAHHÜT ÝÞLERÝ Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Mrk. Kat: 1 No: 23 ÇORUM Tel: Hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. (Ç.HAK:1788) Leblebi-Kuruyemiþ Merkez : Çevreyolu No: 260 ÇORUM Tel: Þube : Halkbank Karþýsý No: 1 Tel: Terminal Þubeler: Tel: Ýsmet - Yakup - Galip Hýþýroðlu Sektörde yeni bir anlayýþ 2013 Kurumlar Vergisi rekortmenleri açýklandý ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. Mehmet Tural 11 ayýn sultaný Ramazan ayýna sayýlý günler kaldý. Ramazan ayýndan önce üç aylar içindeki son kandil olan Berat Kandili ni bu akþam kutlayacaðýz. Tüm okurlarýmýzýn Berat Kandili ni tebrik ederken, bu gecenin baþta Ýslâm âlemi olmak üzere tüm insanlýða hayýrlar getirmesini diliyoruz. Çepni Mah. Ýnönü Cad. No: 81 ÇORUM Tel: pbx - Mürsel Þahinbaþ dualarla yâd edilecek Ulucamii emekli Vaizi ve Baþyazarýmýz Mürsel Þahinbaþ vefatýnýn 1. yýl dönümünde, kabri baþýnda dualarla yâd edilecek. * HABERÝ 25 DE * HABERÝ 23 DE Berat Kandiliniz kutlu olsun (Ç.HAK:1786) Namýk Çuha Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. (Ç.HAK:1789) ÇUHA * Madencilik * Mühendislik * Su sondajý * Temel Sondajý * Zemin Etütleri * Yeraltý suyu araþtýrmasý (Ç.HAK:1786) Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. (Ç.HAK:1785) Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Berat Kandilini Kutlarýz. Mürsel Þahinbaþ Aydýn Hoþbaþ babasýný kaybetti Baþkent Üniversitesi Özel Ayþeabla Anadolu Lisesi öðrencileri Müze nin konuðu oldu. Müze nin konuklarý Ankara dan Çorum Valiliði ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'ndan hibe desteðiyle hayata geçirilen Herkes Müzeye projesi devam ediyor. * HABERÝ 8 DE Ahmet Niyazi Hoþbaþ vefat etti Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Onursal Baþkaný ve Mali Müþavir Aydýn Hoþbaþ ile Tuncay Hoþbaþ ýn babasý Ahmet Niyazi Hoþbaþ (90) vefat etti. * HABERÝ 25 DE Ahmet Niyazi Hoþbaþ

2 2 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN 2014 (Ç.HAK:1627) ÞAHÝN OTOMOTÝV Ankaraya Yolu 1. Km. No: 154 ÇORUM * Orjinal mekadik yedek parçada, aksesuarda, mekanik iþçilikte indirim fýrsatý sunan Yaz Bakým Kampanyasý, Citroen Yetkili Servisleri nde sizi bekliyor. * %20 indirim, orjinal mekanik yedek parçada, aksesuarda, mekanik iþçilikte geçerlidir.

3 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN

4 4 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN 2014 (Ç.HAK:1639)

5 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. (Ç.HAK:438) Hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:1649) HAC ve UMRE ORGANÝZASYONU Selahattin-Yasir KÜÇÜK GÜL BAHÇEM HAC MALZEMELERÝ Toptan-Perakende Satýþ Maðazasý Tel: Osmancýk Cad. No: 23/A (Ölçek Ýþ Merkezi Yaný) ÇORUM Bizi bizimle Hac ca gidenlere sorun Osmancýk Cad. Ulucami karþýsý No: 17/1 ÇORUM Tel: Faks: Cep: Saygýdeðer hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk, baþarý ve mutluluklar dileriz... (Ç.HAK:1650) Ýstanbul Yolu Üzeri 3. Km. Osmancýk / ÇORUM Tel: Fax: Saygýdeðer hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk, baþarý ve mutluluklar dileriz. R * AMBALAJ * ÞIRINGA * ELDÝVEN HAYAT TIBBÝ ALETLER ve OLUKLU MUKAVVA SAN. ve TÝC. A.Þ. Osmancýk Yolu 3. Km. ÇORUM Tel: Faks: (Ç.HAK:1651) (Ç.HAK:1652) HAYAT KAÐIT ve ENERJÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. Ankara Yolu 6. Km. ÇORUM Tel: (pbx) Faks:

6 6 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN 2014 Bu geceyi uyanýk bir gönülle geçirelim Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Berak Kandili nedeniyle gönderdiði mesajýnda, Bu geceyi uyanýk bir gönülle geçirelim. dedi. Zaman zannettiðimizden çabuk geçiyor, Sermayemiz her gün azalmaktadýr. Niyazi Mýsri'nin dediði gibi eðer bu sermayeyi ebedi yatýrýma dönüþtürmezsek çekeceðimiz piþmanlýðý izah edemeyiz. diyen Müftü Aþýk, mesajýnda þunlarý dile getirdi; Yüce Rabbimiz bize her an yeni imkânlar, fýrsatlar vermektedir. Her an göklerden üzerimize rahmet saðanaklarý dökülüyor. Yeter ki bize ýþýðýn ulaþmasýný engelleyen aradaki bulutlarý günahlarý çýkartalým. Ýþte bu ihsan ve ikramlardan biride 12 Haziran Perþembeyi Cumaya baðlayan gece Berat gecesidir. "Berat"Borçtan, günahtan ve cezadan kurtulmak ve temize çýkmak demektir. Berat gecesi; feyizli bereketli ve Kur'an-ý Kerim'in tamamýnýn Levh-i mahfuzdan (Allah katýndan) topluca bu gecede dünya semasýna indirilmiþ olmasýndan dolayý þerefli bir gece olduðundan dolayý mübarektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Berat gecesinde þöyle dua ederdi: "Allah'ým! Azabýndan affýna, gazabýndan rýzana sýðýnýyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin þanýn yücedir. Mehmet Aþýk Beratýn tek sahibi þüphesiz Yüce Allah'týr. Ancak her insanýn beratý da kendi elindedir. Çünkü biz kendi yaptýklarýmýzý bilir ve gerçek bir tövbe ile günahlardan kaçýnýr, Salih amellerimizle Allah'a yönelirsek Allah bize maðfiret eder. Bizim her yaptýðýmýz amel karþýlýðýnda Allah-ü Teâlâ bize iyilik ihsan eder. Biz affedici olursak Allah'ta bizi affeder. Biz günahlarýmýzdan piþman olursak, Allah bizi doðru yola sevk eder ve kendi beratýmýzý ellerimizle almýþ oluruz. Ýþte bu gece bütün bunlarý düþünerek beratýmýzý hak edip etmediðimizin muhasebesini yapacaðýmýz bir gecedir. Bu gece Rabbimizden af dileyecek ve dua edeceðiz. Hep beraber Rabbimize niyaz ederek diyelim ki; "Allah'ým kalplerimizi yumuþat ve birbirimizi anlamamýz için rahmetini tecelli ettir! Bize huzur ver, ülfet ver! Bize merhamet duygusu ver! Bize þuur ver, izan ver ve bizi insaftan ayýrma! Bizi birbirimize düþürmek isteyenlere fýrsat verme! Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiþ olan kardeþlerimizi baðýþla! Kalplerimizde, iman edenlere karþý hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Þüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Hz. Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i þerifte Peygamber Efendimiz Buyuruyor ki; Þaban ayýnýn yarý gecesinde yani (Berat Gecesi) olduðunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin." Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve þöyle buyurur; "Günahýnýn affýný isteyen yok mu? Affedeyim, rýzkýnýn artmasýný isteyen yok mu? Bol rýzýk vereyim, birde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu þunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri aðarýncaya kadar devam eder. buyuruyor. Ýþte isteyeceklerimizi Rabbimizden bu gece isteyelim. Bu geceyi uyanýk bir gönülle geçirelim. Günümüzü deðerlendirerek, geçmiþimizi sorgulayalým ve geleceðimizi planlamak için Berat gecesini fýrsat bilelim. Bu gece geçmiþ namazlarýmýzý kýlalým, Kur'an-ý Kerim okuyalým, tövbe edelim, muhtaçlarý sevindirelim,camilere gidip cemaat olalým ve birbirimizle kaynaþalým, Anne ve babalarýmýzýn rýzalarýný alalým, çocuklarý sevindirelim. Akraba ve dostlarla telefonla da olsa tebrikleþelim. Aile huzurumuz için, Milletimizin birlikberaberlik, kardeþlik ve huzuru için, mazlum milletlerin kurtuluþu ve bütün insanlýðýn hidayeti için dua edelim. Berat gecesinde yatsý namazýndan önce Ulu Camide Müftülüðümüz tarafýndan kandil programý düzenlenecek ve Mevlit-i Þerif okunacaktýr. Tüm halkýmýzý Berat Kandili programýna davet ediyorum. Bu vesileyle saygý deðer Çorumlu kardeþlerimizin Berat Kandilini tebrik ediyor, gecemizin her türlü hayýrlara, birlik, beraberlik barýþ ve aile huzuruna vesile olmasýný Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. (Ç.HAK:1639) (Ç.HAK:1746)

7 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN Berat Kandilinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. TUZCULAR (Ç.HAK:1660) BÜYÜK OTEL PETROL OFÝSÝ Adres: Çepni Mah. Yeni Sanayi Cad. No: 5/C ÇORUM Pbx: Fax: Adres: Ýnönü Cad. No: 90 Pbx: TOTAL BAYÝ Adres: Küçük San. Sitesi 1. Cad. Pbx: Fax: Berat Kandilinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. LÝDER ÝLETÝÞÝM LEBLEBÝ & KURUYEMÝÞ Damak Tadýnýzý Keþfedin Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. RIFAT OPTÝK Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Yönetim Kurulu GÖZLÜK VE LENS MERKEZÝ Gazi Cad. No: 25 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:1664) (Ç.HAK:1663) Tüm Çorum halkýnýn Berat Kandilini tebrik ediyor cami inþaatýmýza baðýþlarýnýzý bekliyoruz. VAKIFBANK HESAP NO: IBAN TR: Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. Berat Kandilinizi en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz SAKKAOÐLU AMBALAJ SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ. Ýzzet GÜRKESKÝN Aþaðý Sanayi 1. Çelik Caddesi No: 18 ÇORUM Tel: Gsm: Üçtutlar Cad. No: 27/E-F Tel: Fax: Þube: Hamit Camii Sk. No: 31 (Hamit Camii Yaný) Tel: Cep: Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz ZORLULAR (Ç.HAK:1666) (Ç.HAK:1665) Kadir SUNEL Hemþehrilerimizin ve üyelerimizin Berat Kandilini en içten duygularla kutlar, saðlýk, sýhhat ve esenlikler dilerim. Memur Sen Ýl Baþkaný BAYÝÝ Selim ZORLU Ahmet Saatçi Ulukavak Mh. Mavral Sk. No: 79/A ÇORUM Tel: Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. (Ç.HAK:1668) Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. AYYILDIZ EMLAK MUSTAFA AKKAYA (Ç.HAK:1670) Tuncay Üðlü (Ç.HAK:1669) (Ç.HAK:1667) (Ç.HAK:1662) Merkez: Taþhan Cad. No: 7 ÇORUM Tel: Fax: Fabrika: Çepni Mah. Ýskilip 18. Sk. No: 12 Tel: Çepni Mah. Kubbeli Cad. No: 4 Tel: Murat Üðlü Yeniyol Mahallesi Azahahmet Sokak No:6/A ÇORUM Tel: * Faks: (Ç.HAK:1671) (Ç.HAK:1661) Ahmet Küçüksemerci

8 8 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN 2014 Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. Daha fazlasýný isteyenler için Üçtutlar Caddesi Alaybey Sokak No:21 ÇORUM (Ç.HAK:1187) SÝPAHÝ ÝNÞAAT Selim SÝPAHÝ Müze nin konuklarý Ankara dan Çorum Valiliði ve Orta olacaktýr. Ayrýca ülkemizde Karadeniz Kalkýnma Ajanilk olma özelliði taþýyan bu sý'ndan hibe desteðiyle hayatýlý eðitim, modern müyata geçirilen Herkes Müzecilik anlamýnda da farklý zeye projesi devam ediyor. bir yere sahiptir. dedi. Proje kapsamýnda Ço Herkes Müzeye prorum Müzesi Eðitim ve Uyjesi kapsamýnda Çorum gulama Merkezi'nin bu semüzesi nin bir bölümünde ferki yatýlý konuklarý, Türoluþturulan yatakhane ve kiye nin Baþkentinden Hititderslikler sayesinde öðrenlerin Baþkentine Yolculuk ciler, Hitit uygarlýðý baþta projesi kapsamýnda Baþkent olmak üzere tablet yazma, Üniversitesi Özel Ayþeabla çömlekçi çarkýnda kil çömanadolu Lisesi öðrencileri lek yapma, pano çalýþmalaoldu. Vali Sabri Baþköy; Çorý, cam, seramik ve kumaþ rum Müzesi Eðitim ve Uyboyamalarý, taký tasarým, gulama Merkezi'nin Ankadonuk imge, kazý çalýþmara dan gelen misafirlerini larý, arabul etkinliði gibi Baþkent Üniversitesi Özel Ayþeabla Anadolu ziyaret ederek yapýlan eðibirçok sanatsal faaliyeti de tim çalýþmalarýný yerinde uygulamalý olarak görme Lisesi öðrencileri Müze nin konuðu oldu. inceledi. imkâný buluyor. Ayrýca öðrenciler ülkede ilk olma Bu tür uygulamalý eðitimlerin öðrenciler tarafýndan kolay kolay özelliði bulunan Çorum müzesinde iki gün bir gece konaklayarak tarihunutulmayacaðýna dikkat çeken Vali Baþköy; Çorum Müzesi Eðitim le iç içe zaman geçiriyor. Çorum müzesinde konaklamaya gelen öðrenve Uygulama Merkezi, çocuklarýmýza unutamayacaklarý bir müze ve ciler ören yerlerini de müze rehberleri eþliðinde geziyorlar. tarih eðitimi veriyor. Dolayýsýyla müzemizde verilen bu eðitimin, öðrencilerimiz ve ilimiz bakýmýndan geri dönüþleri son derece verimli Haber Merkezi Rektör Güzel Sanatlar Lisesi nde Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Güzel Sanatlar Lisesi ni ziyaret etti. Üniversitede Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesinin açýlmasýndan duyduklarý memnuniyeti dile getiren Çorum Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Fuat Bal, resim ve müzik alanýnda öðretim elemaný istekleri olduðunu belirterek, üniversite ile her alanda yakýn iþ birliði içerisinde karþýlýklý ortak sergi, çalýþ- tay, konser gibi etkinlikleri birlikte yapmaktan mutluluk duyacaklarýný ifade etti. Rektör Alkan da, Çorum Güzel Sanatlar Lisesi öðrencilerinin resim ve müzik alanýndaki çalýþmalarýný inceleyerek her türlü ortak proje ve desteðe açýk olduklarýný, öðrencilere gerekli desteði vereceklerini dile getirerek, kulüplerimizle iþ birliði içerisinde çalýþarak ikili iþ birliklerini somut hale getirebileceklerini vurguladý. Haber Merkezi 'Gençlerle Matematiðin Sihirli Dünyasýna Yolculuk' adlý projenin açýlýþý dün yapýldý. Matematiðin sihirli dünyasýna yolculuk Emre Kut Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü tarafýndan Gençlik ve Spor Bakanlýðý Gençlik Projeleri Destek Programý kapsamýnda yürütülmekte olan 'Gençlerle Matematiðin Sihirli Dünyasýna Yolculuk' adlý projenin açýlýþý dün yapýldý. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki proje açýlýþ toplantýsýna Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Orta Doðu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Belgin Korkmaz, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Elif Dalyan ve öðrenciler katýldý. Programda bir konuþma yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, matematik ve rakamlar olmadan hayatýn bir anlamý olmadýðýný belirterek, "Hayat matematik üzerine kurulu" dedi. Alkan, 1 ve 0 rakamlarýndan bilgisayar yapýldýðýný belirterek, "Matematik hayatýmýzýn her alanýnda bulunmaktadýr. Bizler akademisyenleriz. Bu anlamda da topluma her yönümüzle örnek olmalýyýz." Dedi. Programda daha sonra Hitit Üniversitesi Fen Doç. Dr. Elif Dalyan Prof. Dr. Reha Metin Alkan Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Elif Dalyan proje hakkýnda bilgi verirken, Orta Doðu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Belgin Korkmaz da 'Neden Matematik' adlý sunum gerçekleþtirdi. Ýkramla sona eren toplantýnýn ardýndan proje Eylül tarihleri arasýnda okul ziyaretleri, 22 Eylül'de Matematik Zeka Oyunlarý ile devam edecek. Proje 25 Eylül 2014 tarihinde kapanýþ toplantýsý ile sona erecek. Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Güzel Sanatlar Lisesi ni ziyaret etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, görevine yeni baþlayan Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Her geçen gün birimlerin çeþitlendiði ve akademik personel sayýsýnýn arttýðý üni- versitenin Çorum da pek çok kurum ve kuruluþlarla iþbirliði içerisinde olduðunu belirten Alkan,, daha önce ortak pek çok proje yapýlan Emniyet Müdürlüðü ile çalýþmalarýn artarak devam ettirilmesini istediklerini vurguladý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ise, üniversite ile Emniyet Müdürlüðü arasýnda yapýlacak ortak çalýþmalara her zaman hazýr olduklarýný ifade etti. Haber Merkezi ÝMALAT Mimar Sinan Mah. K.S.Sitesi 23. Cad. No: 97 Tel: (364) MERKEZ Hürriyet Caddesi 8. Sok. No: 13 ÇORUM Tel: Fax: Rektör Alkan, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TEOG sonuçlarý açýklandý Yaklaþýk 1 milyon 200 bin 8 inci sýnýf öðrencinin TEOG kapsamýnda girdikleri yazýlýlarýn karne notlarý e-okul üzerinden açýklandý. Öðrenciler, 100 üzerinden hesaplanan puanlara Haziran arasýnda itiraz edebilecekler. Öðrencilerin liselere yerleþtirme puanlarý ise 7 Temmuz da duyurulacak. Ardýndan 31 Temmuz-8 Aðustos arasýnda lise tercihleri alýnacak. Yerleþtirme sonuçlarý ve kesin kayýtlar 22 Aðustos ta baþlayýp, 15 Eylül e kadar devam edecek.(haber Merkezi) Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel: (0364) (pbx) (Ç.HAK:3185) 1 milyon 200 bin öðrencinin merakla beklediði TEOG sýnav sonuçlarý açýklandý. Milli Eðitim Bakanlýðý, Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) sistemi kapsamýnda girdikleri merkezi yazýlýlarýn karne notlarýný açýkladý. Liselere yerleþtirme puanlarý ise 7 Temmuz da duyurullacak. Milli Eðitim Bakanlýðý, Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) sistemi kapsamýnda girdikleri merkezi yazýlýlarýn karne notlarýný açýkladý. Liselere yerleþtirme puanlarý ise 7 Temmuz da duyurullacak. (Ç.HAK:1182) Emniyet Müdürü Tarancý ya ziyaret

9 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN BERAT KANDÝLÝNÝZÝ TEBRÝK EDERÝZ TOPUZLAR EV TEKSTÝL ÜRÜNLERÝ Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:1687) Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Saygýdeðer Çorum halkýnýn ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar; saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. ÝZMÝR LOKANTASI (Ç.HAK:1688) TRAKTÖR ZÝRAÝ ALETLER ve YEDEK PARÇA ÝNÞ.GIDA ÝTH.ÝHR.SAN. ve TÝC.LTD.ÞTÝ. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. EVLERDE VE ÝÞYERÝMÝZDE DÜÐÜN-BERAT-TOPLANTI YEMEKLERÝ VERÝLÝR Merkez: 9. Hürriyet Sk. No: 1 Tel: ÇORUM Þube: Camii Kebir Sk. No: 3 Tel: ÇORUM Mustafa ÜNAL ve oðullarý (Ç.HAK:1689) ALO PAKET KARADENÝZ TÝCARET GÜLÜMOÐLU YEM Ýnönü Cd. No:154 ÇORUM Tel: Fax: Ýnönü Cd. No:213 ÇORUM Tel: Fax: Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten duygularla kutlar, saðlýk, esenlikler ve mutluluklar dileriz. HÝTÝT DÝZEL POMPA LÝDER Pompa Enjektör Ayarý ve Orjinal Yedekleri Common Rail Pompa Enjektör Tamiri MOTOR YENÝLEME FÝRMAMIZDA YAPILAN ÝÞLER 1 YIL GARANTÝLÝDÝR Tel: Fax: Gsm: Adres: Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Cad. No: 98 ÇORUM web:www.hititdizel.com Halit BEKTAÞ Küçük San. Sit. San. Cad. No: 86 Ýþ Tel: Cep: (Ç.HAK:1691) (Ç.HAK:1686) (Ç.HAK:1690) (Ç.HAK:1685) Merkez Maðaza : Ýþ Bankasý Arkasý No: 27/B Fabrika Satýþ Maðazasý : Bahabey Caddesi Kýz Meslek Lisesi Karþýsý No: 14/C Toptan Satýþ Maðazasý : Ankara Yolu Kavþaðý No: 21 ÇORUM Tel: web: Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. Halkýmýzýn ve tüm müþterilerizin Berat Kandilini kutlarýz. KAYNAK MAKÝNELERÝ EKÝPMANLARI (Ç.HAK:1692) K.S.S. 23. Cad. No:5/C Çorum Tel: Faks: Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. Burak mefruþat (Ç.HAK:1693) Adem Altun Keser / Saygýdeðer Çorum halkýnýn Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. FA-AL ÝNÞAAT SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Fazlý UZUN (Ç.HAK:1695) (Ç.HAK:1696) (Ç.HAK:1694) Burak KINACI Gülabibey Mah. Velipaþa 1. Sk. No: 17 Alaattin BARDAKÇI Ofis Tel: Adres: Üçtutlar Mah. Osmancýk Cad. 4. Sok. No: 3/B (Eser Eczane Yaný)

10 10 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN 2014 TÜM HEMÞEHRÝLERÝMÝZÝN VE ÝSLAM ALEMÝNÝN BERAT KANDÝLÝ'NÝ KUTLARIZ. BU GECE DE YAPILAN TÜM DUALARIN VE ÝBADETLERÝN KABULÜNÜ ALLAH'TAN NÝYAZ EDERÝZ. BU MÜBAREK GECENÝN BAÞTA ÜLKEMÝZ OLMAK ÜZERE TÜM DÜNYAYA BARIÞ, HUZUR VE MUTLULUK GETÝRMESÝNÝ TEMENNÝ EDERÝZ. UÐUR GRUBU adýna UÐUR BARLIK - UYGUN BARLIK (Ç.HAK:1113) PT GOLDENGRANDS MILLS - INDONESIA As Ýnþaat Taah. Nak. Madencilik Turizm Ýth. Ýhr. San. Tic. Ltd. Þti. Cumhurbaþkanlýðý anketi Anadolu Yayýn Platformu nun 22 ilde 4 bin 400 kiþi üzerinde yaptýðý ankette, vatandaþlarýn Recep Tayyip Erdoðan ý Cumhurbaþkaný, Abdullah Gül ü ise Baþbakan olarak görmek istediði ortaya çýktý. 142 uydu ve yerel kanalý barýndýran Anadolu Yayýn Platformu üyeleri TV1, Çaytv, Safatv, Kanal35, Destantv, Tuzgölü Radyo, Kanal E, Kontv, Kanal16, Kanal47, Süpertv, Art, Brt, KanalUrfa, Kanal19, CRT, Ahitv, Megatv ve AYP nin 22 ilde 200 er kiþi ile Ankara, Konya, Ýstanbul, Adana, Kýrþehir, Tokat, Ordu, Þanlý Urfa, Karabük, Kayseri, Ýzmir, Mardin, Þereflikoçhisar, Elazýð, Gaziantep, Kütahya, Çorum, Rize, Aksaray, Kocaeli ve Bursa da anket yaptý. 4 bin 400 kiþi ye Cumhurbaþkaný kim olmalýdýr?, Baþbakan kim olur?, AK Parti nin baþýna kimin geçmesini istersiniz? sorularý soruldu. Cumhurbaþkaný kim olur? sorusuna Sarhoþken kendini kesti Ýskilip te alkollü þahýs kendini yaraladý. Sakarya Mahallesi Esen Sokak ta Osmancýk ýn Ýncesu köyünde bir kadýnýn evinde ölü bulunmasý olayý ile ilgili gözaltýna alýnan 2 kiþiden birisi tutuklandý. oturan Y.E.G. isimli genç, alkolün etkisiyle kollarýný kesici aletle kesti. Yaralý genç hastanede tedavi altýna alýndý. Recep Tayyip Erdoðan cevabýný verenlerin oraný yüzde 43 olurken, Baþbakan kim olur? sorusuna Abdullah Gül cevabýný verenlerin oraný ise yüzde 22 oldu. Recep Tayyip Erdoðan ýn Cumhurbaþkaný olmasý halinde AK Parti nin baþýnda kimi görmek istersiniz? Numan Kurtulmuþ cevabýný verenlerin oraný ise yüzde 27 oldu. Anadolu Yayýp Platformu nun yaptýðý anket sonuçlarý kayserinews.com'da yayýnlandý.(ýha) Alkollü sürücü hakkýnda iþlem Cinayet þüphelisi Dað mantarý zehirledi damat tutuklandý Çocuk Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, düþtü bu önemli günün barýþ, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Ortaköy de daðlýk alandan topladýðý mantarlarý yiyen vatandaþ zehirlendi. Suyolu Mahallesi Ýnönü Caddesi nde yaþayan M.E. zehirlendiðini dü- likte kayýnvalidesinin evine gittikleri, K.D nin iliþkiye girdikten sonra kayýnvalidesinin boðazýný sýkarak öldürdüðünü iddia ettiði öðrenildi. K.D.'nin ise iddialarý kabul etmeyerek, olay gecesi Lütfü A. ile birlikte alkol aldýklarýný ancak Saadet Ýnal ýn evine hiç gitmediðini, gece saat sýralarýnda ayrýlarak evine gittiðini söylediði öðrenildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen þahýslardan cesedi Saadet Ýnal adlý kadýnýn damadý Lütfü A., kasten adam öldürme þüphesi ve yaðma suçlarýndan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diðer þüpheli K.D. ise delil yetersizliði nedeniyle tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Cinayet þüphelisi ve yaðma suçlarýndan tutuklanan Lütfü A. nýn 2 ayrý konut ihlali suçundan da bugün 2. kez mahkeme çýkartýlacaðý öðrenilirken, adli týp kurumundan gelecek raporun cinayetteki sýr perdesini ortadan kaldýracaðý bildirildi.(ýha) Bayat ta düþen çocuk tedavi için Çorum a sevk edildi. Yeni Mahalle Ülkü Sokak ta meydana gelen olayda evde düþen a.a. isimli 5 yaþýndaki çocuk ilk tedavisi ilçede yapýldýktan sonra durumu aðýr olduðu gerekçesi ile Çorum a sevk edildi. Paslanmaz ve Alüminyum Doðrama, Alüminyum ve Paslanmaz Korkuluk Sistemleri ÜRETÝCÝ BAYÝÝ (Ç.HAK:1183) Çorum un Osmancýk ilçesine baðlý Ýncesu köyünde bir kadýnýn evinde ölü bulunmasý olayý ile ilgili gözaltýna alýnan 2 kiþiden birisi tutuklandý. Ýncesu köyünde eþi il dýþýnda olduðu için yalnýz yaþayan 3 çocuk annesi Saadet Ýnal (48) evinin yatak odasýnda çýplak bir þekilde ölü bulunmuþ, olayýn ardýndan cinayet þüphelisi damat Lütfü A.(30) ise kayýplara karýþmýþtý. Firari damat jandarma ekipleri tarafýndan 15 gün sonra Ýncesu köyünde saklandýðý boþ bir evde yakalandý. Jandarma, cinayet þüphelisinin ifadeleri doðrultusunda K.D. (30) isimli bir kiþiyi de gözaltýna aldý. Yapýlan soruþturmada Lütfü A. nýn cinayet sonrasýnda saklanmak için 2 ayrý eve izinsiz girerek konut dokunulmazlýðýný ihlal ettiði, ayrýca bir evden de býçak zoruyla yiyecek gasp ettiði tespit edildi. Jandarma tarafýndan cinayet þüphelisi olarak gözaltýna alýnan Lütfü A., ifadesinde olay günü sabah saatlerine kadar K.D. ile birlikte alkol aldýklarýný, K.D nin kayýnvalidesi Saadet Ýnal ile iliþkisi olduðunu iddia etmesi üzerine onunla bir- þünerek Ýlçe Devlet Hastanesi ne baþvurdu. Daha sonra Çorum a sevk edilen M.E., daðlýk alanda topladýðý mantarlarý yedikten sonra rahatsýzlandýðýný söyle- Ýskilip te alkollü motosiklet sürücüsü hakkýnda iþlem yapýldý. Mutaflar Mahallesi Tosya Caddesi nde devriye görevi yapan trafik görevlileri, motosiklet sürücüsü Y.S. yý durdurdu. Y.S. nin 1,71 promil alkollü olduðu belirlendi. * Paslanmaz çelik merdiven ve *Camlý korkuluk sistemleri balkon korkuluklarý * Ferforje ve demir doðrama * Alüminyum korkuluk sistemleri sistemleri Erol Öksüz Mimar Sinan Mah. 76. Sokak No: 10 Tel-Faks: Cep: Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini içten dileklerimizle kutlarýz. Türkiye nin en kaliteli ürünleri en ucuz fiyata Ekbay Tuhafiye de (Ç.HAK:1168)) (Ç.HAK:3001) Merkez : Gülabibey Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 19 Tel: Atölye : K.S.S. 6. Cad. No: 19 Tel: (Ç.HAK:1169) Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini içten dileklerimizle kutlarýz. Adres: Ulukavak Mah. Tarakçý 8. Sk. Ulukavak Saðlýk Ocaðý civarý Tel:

11 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Hemüehrilerimizin Ramazan Bayramını en içten tebrik eder, Hemþehrilerimizin Berat Kandilini endileklerimizle içten dileklerimizle tebrik eder, saðlýk, mutluluk ve esenlikler saùlık mutluluk ve esenlikler dileriz. dileriz. (Ç.HAK:1705) Ýrtibat Tel: Gülabibey Mah. Baðcýlar Cad. No: 5 ÇORUM (Ç.HAK:1706) (Ç.HAK:1704) Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM Uður Tel: Cep: Þube: Ankaralýlar Cad Sk. Kafkas Sitesi No: 19 Ümitköy/ANKARA DEMÝRER Tel: Tel: PBX Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz AS DÜNYA HALI BAÞAR NAKLÝYAT Murat AYDAR Soner AYDAR Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl Müd. Lojmanlarý Krþ.) ÇORUM Tel: Kayseri: (Ç.HAK:1708) (Ç.HAK:1707) Gazi Cad. Kültür Sitesi Yaný 49/B ÇORUM Tel: Fax: Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. BAYRAMOÐLU ÇÝMENTO ÇORUM FABRÝKASI Ýnþaat - K erestecilik Ltd. Þti. (Ç.HAK:1709) Tel Merkez: Büro: ÇORUM Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler getirmesini dilerim. Vahdettin KÜÇÜKBENLÝ Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. No: 6 - ÇORUM Tel: Fax: (Ç.HAK:1710) Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adýna Baþkan Þevket ERZEN Murat Çaðlayan (Ç.HAK:1712) (Ç.HAK:1711) Hemþehrilerimizin ve Cemiyet üyelerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve afiyet dilerim. Genel Müdür

12 12 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN 2014 Geleceði oluþturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, gönlünüze uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileðiyle... NÝCE KANDÝLLERE... Volkswagen Yetkili Satýcýsý Ahlatcý Ankara Yolu 7. km No: 203 Çorum Tel: (0364) AHLATCI, BÝR DOÐUÞ OTOMOTÝV SERVÝS VE TÝCARET A.Þ. YETKÝLÝ SATICISIDIR. TÜM ÝSLAM ALEMÝNÝN BERAT KANDÝLÝNÝ KUTLAR, HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI DÝLERÝZ. Hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler getirmesini dilerim. Sözerler Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkaný Mürsel Sözer (Ç.HAK:1766) (Ç.HAK:1768) (Ç.HAK:2325)

13 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:14 ÞA BÂN: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:30 Mayýs 1430 Hýzýr: HAZÝRAN Her kim Þâbân ayýnýn onbeþinci (Berât) gecesini ihyâ ederse, öldüðü vakit kalbi diri olur. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN VEFAT EDENLER 1-Lider Geri Dönüþüm Þirketi sahibi ve Galerici Esnafýndan; Nuh ATEÞ.x 2-Güverselek Köyü' nden gelme, Þeker Fabrikasý' ndan emekli ve Fýrýncý Esnafýndan Hüseyin ÖZELÇÝ' nin oðlu, Mustafa ÖZEL- ÇÝ' nin kardeþi, Aðrý Ýli Doðubeyazýt Ýlçesi Cezaevi Müdürü; Özgür ÖZELÇÝ. 3-Þeker Fabrikasý' ndan emekli Bilal ÖZBEY ve Hakverdi Pastanesi çalýþaný Kemal ÖZBEY' in kardeþi, Lastikçi Esnafýndan; Mehmet ÖZBEY. 4-Salur Köyü' nden Merhum Sýrrý KIZILIRMAK' ýn eþi, Tuhafiyeci Esnafýndan Ethem KIZILIRMAK' ýn annesi, Leblebici Esnafýndan Fevzi, Arif ve Mehmet YILDIRIM' ýn kardeþi; Nuriye KIZILIR- MAK. 5-Ýlim Yayma Cemiyeti Onursal Baþkaný ve Mali Müþavir Aydýn HOÞBAÞ ile Tuncay HOÞBAÞ' ýn babasý; Niyazi HOÞBAÞ. 6-Mollahasan Köyü' nden gelme, Yusuf, Narin ve Nursel ÞA- HÝN' in annesi, Kemal ve Rýza BEKDAÞ' ýn ablasý; Þehriban ÞA- HÝN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Geçen hafta ''Baþkan Külcü'ye Çorum'un içinden geçen bir su kanalý yaratma konusundaki önerim'' baþlýklý bir yazýmý sizlerle paylaþmýþtým. Yazýmýn konusu Çorum Barajý ve Çorum Sulamasý hakkýnda idi. Bilindiði gibi Çorum Barajý, Çomar Deresi üzerinde, sulama ve içme suyu temini amacý ile yýllarý arasýnda inþa edilmiþ olup hektarlýk alaný sulamasý hedeflenmiþtir. Ama ne yazýk ki sulama hizmeti bugüne kadar verilmemiþtir. Benim düþüncem bu tesislerden faydalanýlarak Çorum'un içinden geçen bir su kanalý oluþturmaktý. Barajýn ve sulama kanalýnýn konumunu tatilde olduðum için sizlere basit bir eskiz halinde çizerek sunmuþ ve Ilýca Baðlarý nýn arkasýndan Bin Evler içinden geçerek Bayat Gediði üzerinden Osmancýk yoluna kadar olan tarlalarý sulamak üzere sulama kanallarýnýn öngörüldüðünü açýklamýþtým. * * * Bu arada ''Çorum Barajý Raporu'' ekinde bulunan ''Çorum Sulamasý Genel Vaziyet Planý''ný temin ettim. Bu planý aþaðýda sizlerin deðerlendirmesine sunuyorum. Bu planda görüldüðü gibi Çorum Barajý'ndan alýnan sulama suyunun, sulama kanallarý, derivasyon kanalý, regülatör yapýlarý yardýmýyla Bayat, Ömerbey,Pýnarcýk ve Kuruçay köylerine kadar olan tarým arazilerine verilmesi öngörülmüþtü. Bugün bu kanallarýn mevcut olduðu fakat kullanýlmadýðý ve bakýmsýzlýktan döküldüðü görülmektedir. * * * Yazýmý fazla uzatmadan yetkililere bu yatýrýmdan elde edilen sonucu sormayý istiyorum. Bu yatýrýmda öngörülen sulama neden gerçekleþememiþtir? Neden bu sulama tesisleri kaderine Deðerli Okuyucularým!... Büyük bir iþtiyak ve heyecanla beklediðimiz, müslümânlar arasýnda mübarek üç aylarý diye isimlendirilen aylarýn ilki olan mübarek Recep ayýný ve bu ay içerisinde vukua gelen manevî ve deðeri çok yüksek olan ilk Cuma gecesi, birlikte kutladýðýmýz Regâib Kandili ve yine Recep Ayý'nýn 27. gecesi kutladýðýmýz Efendimizin Miracýný hatýrlarsýnýz. Gücümüz yettiði kadar mü'minler olarak Recep Ayýný bu þekilde uðurladýk. Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Çorum sulamasý yatýrýmlarý kaderine mi terk edildi? Hafýz Recep CAMCI Bu akþam Berat Kandili! Þimdi ise üç aylarýn ikincisi olan Þaban Ayý içerisindeyiz. Bu Mübarek Þaban Ayýnýn fazileti hakkýnda Efendimiz'in çok önemli deðerlendirmeleri var. Bunlarýn tamamýný bu yazýmýzda ifâde etmek belki uzun olacak düþüncesiyle, birkaç tanesini arz edeyim... Efendimiz buyuruyorlar ki: Þaban Ayýnýn 15. gecesini ibâdetle deðerlendiriniz. Gücünüz yeterse gündüzünü de oruçlu geçiriniz. Çünkü Cenâb-ý Hak Þabanýn 15. gecesi güneþ doðuncaya kadar dünya âlemine Rahmetiyle tecellî edip "Yok mu istiðfar eden, günahlarýndan baðýþlanmayý isteyen?... Ona maðfiret edeyim. Yok mu nzýk isteyen?... Ona nzýk kapýlarýn açayým... Yok mu dert ve musibete duçar olan?... Ona þifasýný vereyim... Yok mu bana talip olan?... Ona Cemâlimle tecellî edeyim..." Hitâb-ý Ýlâhîsi ile kullarýna bu gecede iltifat edeceðini Efendimiz bildirmekte... Deðerli Dostlar!... "Berat" kelime manasý itibariyle; borç ve suçtan kurtulmak olarak ifade edilmektedir. Ýstilâný manasýna gelince, bu gece; kullarýn günahlarýndan kurtuluþ ve bir senelik amellerin, Cenâbý Hakka arz olunuþ gecesidir. Ayný zamanda dünya üzerinde yaþayan insanlarýn ve tüm mahlûkatýn; bir senelik rýzýklarý, ecelleri, olumlu-olumsuz bütün hâdisatýn bu gecede vazifeli meleklere tevdî olunduðu Efendimiz tarafýndan haber verilmektedir. Ve yine Deðerli Okurlarým; Kur'ân-ý Kerîm'in tamamýnýn Levh-i Mahfûz'a inmesi bu gecede vâkî olmuþtur. Kur'ân-ý Kerîm Kadir Gecesinde de peyderpey Hz. Muhammed (S.A.V.)'e Cebrail (A.S.) vasýtasý ile Hýra Daðýnda vahyolunmuþtur. Demek oluyor ki kitabýmýz Kur'ân-ý Kerîm bir bütün halinde bu gecede Levh-i Mahfûz'a iniyor. Dünyâ âlemine Kadir Gecesinde Hýra Daðýnda Cebrail isimli melek tarafýndan "oku" emriyle Efendimiz'e gelmeye baþlýyor. Azîz Kardeþler!... terk edilmiþtir? Gelecek için burasý için geliþtirilmiþ bir proje var mýdýr? Yetkililerden bana konu ile ilgili mail göndermelerini ve beni aydýnlatmalarýný bekliyorum. Verilecek bilgilere göre neler yapýlabileceði hususundaki görüþlerimi sizlerle ve ilgililerle paylaþacaðým. Antalya, 11 Haziran 2014 Açýklama: Regülatörler, akarsulardan istenen seviyede ve istenen miktarda su almak amacýyla yapýlan yükseltme yapýlarýdýr. Regülatör inþaatýnýn yapýlmasý için suyun derivasyonu(uzaklaþtýrýlmasý)gerekir. Derivasyon kanalý, projesine ve inþaat süresine göre seçilen debiyi geçirecek boyutlarda inþa edilir.. Bu konu geniþ anlatým istiyor. Ancak burada bu kadarla iktifa ediyorum. Efendim; bu gece sayýlamayacak kadar önemli olaylarý içermektedir: Kýblenin Kuds-i Þerif (Mescid-i Aksa)'dan Mekke'de Kabe'ye tahvili (dönüþü) Berat Günü vakî olmuþtur. Yine çok önemli bir husus: mahþerde Peygamber Efendimiz'e þefaat izninin verilmesi müjdesi bugün vakî olmuþtur. Ancak bu þefaatten mahrum kalacak ve istifâde edemeyecek olanlarý Efendimiz þöyle haber vermektedir; Kâhinlik (gaibden haber verme) ile uðraþanlar, sihirbazlýk yapanlar, alkol ve zinaya ýsrarla devam edenler, anne ve babasýna âsî olanlar... Ýþte azîz kardeþlerim; bu gecenin baðýþ ve bahþiþinden yukarýdaki sayýlanlarýn mahrum kalacaklarý Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz tarafýndan bildirilmektedir. Deðerli kardeþlerim!... Bu gece af gecesi... Bu gece Cenâb-ý Hakk'a gönlümüzü açýp gözyaþlarýmýzla Ýlâhî Rahmet'e kavuþmamýz için yalvarýpyakarýp, secdeye baþýmýzý kapayýp; Cenâb-ý Hakta tesbîh, tehlil ile yâd edeceðiz... Vatanýmýz, milletimiz, devletimiz, ordumuz, güvenlik güçlerimiz ve tüm insanlýk âlemi için; sulh-u selâmet, huzur-sükûn vesilesi kýlmasý için Cenâb-ý HakTca çok dua edeceðiz... Deðerli Dostlar!... Sýk sýk bize soruluyor; bu geceyi nasýl deðerlendirelim? diye... Yukarýda saydýklarýmla beraber, o dualara ilâveten, yatsý namazýmýzý eda ettikten sonra, on rekat Salât-ý Hayr niyetiyle bir namaz kýlmanýzý tavsiye ederim. Þöyle ki; her rekatta, Fatiha'dan sonra 10 Ýhlas-ý Þerif okuyarak, toplam 100 Ýhlâs-ý Þerif ile, ikiþer rekatta selam vermek üzere 10 rekat namaz kýlabiliriz. NOT: Kýlacaðýmýz bu 10 rekat namazda toplam olarak okuyacaðýmýz 100 Ýhlâs-ý Þerifin; 1000 Ýhlâs-ý Þerife tekabül edeceði bildirilmektedir Ýhlasla 100 rekat namazý herkes kýlamaz ama, 100 Ýhlasla 10 rekat namazý herkes kýlabilir. Deðerli Kardeþlerim!... Þimdiden Berat Kandilinizi bütün samimi dileklerimle tebrik ediyor, Yüce Mevlâmýz'dan hayýrlara vesile kýlmasýný niyaz ediyorum... Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Bir Çorbanýn Hatýrasý 4 Bu yemeklerin lezzetini annesine ballandýra ballandýra anlatýrmýþ. Tefekkür Dünyamýz Halbuki biz bu yemekleri çok basit imkanlar ile yapýyorduk. Sonra annesi demiþ: "Oðlum Raþit aðabeyine söyle bu yemeðin tarifini versin bende öyle yapayým." Turan kardeþim geldi bana: Raþit Yücel "Raþit abi! Annem dedi ki : corumhakimiyet. net Yaptýklarý yemeðin tarifini yazsýn ben de ona göre yapayým" demiþ. Bende yazýp tarifini verdim. Annesi bu tarif üzerine yemeði yapmýþ ama ayný lezzeti bulamamýþ. Turan tekrar geldi: "Raþit abi! Annem tarif ettiðiniz gibi yemeði yaptý ama sizinki gibi lezzetli olmadý" Ben de þaka vari: "Bak Turan biz bu yemeklere biraz da ihlas katýyoruz" Peki abi bu baharatçýlarda mý satýlýr?" "Yok Turan bu satýlmaz,ancak yaþanarak elde edilir" Böyle bir dershane yemeði hikayesini Çorum da yakýn da buluþtuðumuz Ýslam Yaþar bey anlatmýþtý: "Biz dershanede öðrenci iken bir kardeþimize bir makarna yapýp ikram etmiþtik,bunun lezzetini hala unutamadýðýný söyler,halbuki normal bakkaldan aldýðýmýz bir makarna idi" demiþti. (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER DOÐA BAHABEY CAD. NO: 101 ( YEÞÝL FIRIN YANI ) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL 85,26 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ BUHARA BUHARA EVLER DR.SADIK AHMET CD. ÖZEL HASTANE - 19 MAYIS Ý.Ö. OKULU CÝVAR SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN 2014 Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. HÝDROTAM HÝDROMEK YETKÝLÝ SERVÝSÝ Hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:1753) Eyüp PEHLÝVAN K.S.S. 3. Cadde No:31/B ÇORUM Tel: Faks: Gsm: (Ç.HAK:1754) Mustafa ve Necati YAÐLI YAÐLILAR AÐLILAR MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Organize Sanayi Bölgesi ÇORUM Tel: Fax: (BASIN:10000) Çorumlu hemþehrilerimizin, oda üyelerimizin Berat Kandilini en içten duygularla kutlar, tüm milletimize saðlýk, esenlik ve mutluluk dolu günler dilerim. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu adýna Baþkan Tahsin ÞAHÝN Berat Kandilinizi kutlar, saðlýklý günler dileriz. Pedipol Çocuk Saðlýðý Merkezi Bahçelievler Mh. 1. Sk. No: 2 ÇORUM (Kýz Meslek Lisesi Yaný) Tel: (pbx) (Ç.HAK:1755) (Ç.HAK:1756) Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. ÇORUM BAYÝÝ AKÜ ÇORUM BAYÝÝ 2. el araç alým-satýmýnda güvenilir adresiniz ÜNAL OTOMOTÝV Akþemseddin Cad. No: 36/2 ÇORUM HÝTÝT TEMÝZLÝK MADDELERÝ San. ve Tic. Ltd. Þti. Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Tel&Fax: Ulukavak Mah. Selçuk Cad. No: 10/A ÇORUM (Ç.HAK:1757) BERAT KANDÝLÝNÝZÝ TEBRÝK EDERÝZ (Ç.HAK:1758) (Ç.HAK:1759)

15 Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. PERÞEMBE 12 HAZÝRAN Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. Fatih Cad. No: 3/H (Yazýçarþý) ÇORUM Tel/Fax: (Ç.HAK:1727) (Ç.HAK:1726) HAC ve UMRE ORGANÝZASYONU A Grubu Seyahat Acentasý / ÇORUM ÞUBESÝ Bahri ÖZTUNA / Merkez: Üçtutlar Mah. Osmancýk Cad. No: 8/1 (Ulucamii Karþýsý) ÇORUM Ýrtibat: Fatih Cd. No: 3/H (Yazýçarþý Sefam Mobilya) / Tüm Çorum halkýnýn Berat Kandilini en içten duygularýmýzla kutlar, saðlýk, mutluluk ve baþarýlar dileriz. Saygýdeðer Çorum halkýnýn Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. HANSEL MOBÝLYA Segam Ýnþaat Güzel yaþamak sanattýr. Ýlham Duðan - Selami Duðan Azap Ahmet Sok. No:33 Çorum Tel&Faks: (Ç.HAK:1729) (Ç.HAK:1728) TÝCARET LTD. ÞTÝ. Tel: Gazi Cad. Gazi 3. Sok. No: 13 Berat Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. SERPA OTOMOTÝV ÖZEL SERVÝS ORJÝNAL YEDEK PARÇA Acil Yol Yardýmý (Ç.HAK:1730) Merkez: Ankara Yolu 1. Km. No: 211/A Tel: Þube: Aþaðý Sanayi 4. Çelik Sk. No: 29 Tel: Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. MERÝNOS GRUNDÝG (Ç.HAK:1731) Çorumlu hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. ÞENTÜRKLER ERKEK KUAFÖRÜ Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. UZUNLAR MOBÝLYA Ali-Mücahit ÞENTÜRK Çöplü Mah. Akpýnar Cad. No: * Yatak Odasý * Misafir Odasý * Koltuk Takýmlarý Yaylý Kanepe ve Tüm Aksesuar Çeþitleri ÞÝRÝN BÜRO MOBÝLYA (Ç.HAK:1734) Metin ÞENTÜRK Gülabibey Mah. Cumhuriyet Cad. No: (Ç.HAK:1733) (Ç.HAK:1732) ÞENTÜRKLER KIRAATHANESÝ Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. TESAN ASANSÖR (Ç.HAK:1736) (Ç.HAK:1735) Þamlýoðlu Toyota Plaza Ankara Yolu 5. Km. ÇORUM TEL: pbx 15 Hat Faks: Erol Karahan Adres: Eþrefhoca Cad. Ýmam Hatip Lisesi Karþýsý No: 1/A Tel: ÇORUM Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. Berat Kandilinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ahmet UZUN Tel: Gsm: Üçtutlar Mah. Üçtutlar Cad. No:54/A ÇORUM MERKEZ ELEKTRÝK Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Erol BOZKURT Ulukavak Mah. Osmancýk Cad. No: 107/D (Abdibey Cami Karþýsý) Tel: (Ç.HAK:1739) (Ç.HAK:1737) (Ç.HAK:1738) Tesisat-Tamirat-Aydýnlatma Toptan ve Perakende Malzeme Satýþý

16 16 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN 2014 Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. SUDE TEKNÝK HIRDAVAT Fatih KANAN EN ÝYÝ MARKALAR BÝNLERCE ÇEÞÝT ÜRÜN SUDE TEKNÝK DE Tel: Fax: Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Cad. No: 79/A ÇORUM online.sudeteknik.com.tr Berat Kandilinizi kutlar, esenlikler dileriz. Mobilya San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1769) Merkez: Yeniyol Mah. Sel Sokak No: 22 Þube: Karakeçili 4. Çýkmaz No: 8/A ÇORUM Kültür T: F: Centrum T: F:

17 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN Saygýdeðer Çorumlularýn ve tüm müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, esenlik ve mutluluklar dileriz. Baþýbüyükler SONDAJ-BOBÝNAJ ÝNÞAAT SULAMA VE TARIM ALETLERÝ TÝCARETÝ (Ç.HAK:1770) Tel : Fax: Çepni Mahallesi Taþhan Cad No: 72/B - Çorum Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. ÖZYILDIZ ISI SU-DOÐALGAZ TESÝSATI ve ÝNÞAAT MALZEMELERÝ Efdal-Serdar BOZKURT MEÞHUR DÝYARBAKIR TATLICISI Tüm Çorum halkýnýn ve saygýdeðer müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, esenlikler dileriz. Merkez : Kubbeli Cad. No: 11 ÇORUM Þube : Gazi Cad. No: 40/C ÇORUM Þube : Osmancýk Cad. No: 85 ÇORUM Kadayýf (Ç.HAK:1776) Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. Hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten duygularla kutlar, saðlýk, esenlikler ve mutluluklar dileriz. YENÝ CÝÐERCÝ 1975 (Ç.HAK:1778) (Ç.HAK:1777) Osman Ýzgi Tel: Mrk: Hamit Camii Yaný No: 45 ÇORUM Tel: Entegre: K.S.S. 23. Cad. No: 115 ÇORUM Dondurma OPTÝK (GÖZLÜK) Tel: Tel: Tel: Cep: PEHLÝVAN BAÐ-KUR-EMEKLÝ SANDIÐI-YEÞÝL KART-SGK ve Tüm Kurumlarýn Gözlükleri Verilir (Ç.HAK:1774) Baklava PEHLÝVAN Optisyen Yasin ALÝ USTA Sýcak Künefe Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Gülabibey Mah. Cemilbey Cd. Cemilbey 1. Sk. No: 5/A ÇORUM (Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Karþýsý Eski Hasanpaþa Hastanesi Yaný) Tel: (Ç.HAK:1775) (Ç.HAK:1765) Adres: Merkez: Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 119/22 Þube: Karakeçili Mah. Üçtutlar Cad. No: 19/C

18 18 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN 2014 (Ç.HAK:1713) Hep Bir Arada; Sevgi Dolu ve Huzurlu Nice Kandiller Geçirmeniz Dileðiyle... Hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Berat Kandilinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. eliaçýk mühendislik mobilya & dekorasyon (Ç.HAK:1715) Kaðan Eliaçýk Tel: (Ç.HAK:1714) Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisi web: mail: Tel: Cep: Küçük Sanayi Sitesi 4. Cadde No: 27 ÇORUM Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. ÝDEAL&SARAY Gayrimenkul (Ç.HAK:1716) Metin ERKUÞTAN Zeki HIZARBAÞ Tel: Karakeçili Mah. Mazlumoðlu Sok. No: 3/D ÇORUM Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:1717) Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. Tüm halkýmýzýn ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. Bersa OTOMOTÝV SOÐUTMA VE ISITMA SÝSTEMLERÝ ORJÝNAL YEDEK PARÇALARI Tel: Fax: Cep: Aþaðý Sanayi Çarþýsý 4. Sk. No: 27 ÇORUM Deðerli müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. (Ç.HAK:1720) Adres: Cengiz Topel Cad. No: 44/B ÇORUM Tel: Fax: (Ç.HAK:1718) Kazým Kurt (Ç.HAK:1719) Ali Rýza KIRIÞ Soðuk Hava Depolarý, Ticari Buzdolabý Ýmalatý, Süt Soðutma Tanklarý * SMS * Diktaþ * Süt Tanklarý Yetkili Bayii ve Servisi Tel: Cep: Kale Mah. Milönü Cad. No: 9/B ÇORUM Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. KARABEKÝR (Ç.HAK:1721) Ýsmail - Aytuð TOKAT Adres: Ankara Asfaltý 8. Km. ÇORUM Tel: Cep: (Ç.HAK:1722) ÇELÝK DÖKÜM Pik - Çelik - Spero Küçük Sanayi Sitesi 41. Sok. No: 1 ÇORUM Tel: Fax: Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. ESTAÞ Berat Kandilinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tel: Faks: (Ç.HAK:1724) (Ç.HAK:1723) YAPI ÝNÞAAT Tel: Adres: Çöplü Mah. 3. Camii Kebir Sok. No: 10 (Ulu Camii Yaný) ÇORUM (Ç.HAK:1725)

19 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN 2014 Öðrencilere Çanakkale hediyesi Çorum Belediyesi, 'Okuyorum, Yazarlarla Konuþuyorum' projesi kapsamýnda en çok kitap okuyan öðrencileri Çanakkale'ye gönderdi. Ýki kafile halinde Çanakkale'yi gezecek olan öðrencilerin ilk grubu dün akþam yola çýkarken, ikinci grup ise 13 Haziran Cuma günü saat 19.00'da Sa- at Kulesi yanýndan Çanakkale'ye hareket edecek. Öðrencilerin Çanakkale'ye uðurlama programýna Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ve öðrenci aileleri katýldý. (Haber Merkezi) Sayýþtay Baþkaný Akyel e ziyaret Mustafa Demirer Genç Barýþ Ýnisiyatifi Çorum Ýl Koordinatörü Faruk Ardoðan, Sayýþtay Baþkaný Doç. Dr. Recai Akyel'i makamýnda ziyaret etti. Görüþmede Genç Barýþ Ankara Ýl Koordinatörü Ahmet Cahit Sarýcalar ve Ankara Yürütme Kurulu Üyesi Emre Keskin de yer aldý. Derneðin kuruluþ tarihinden öncesine kadar kâr amacý gütmeyen sivil toplum kuruluþu olduðunu aktaran Ardoðan, ulusal ve uluslararasý barýþ kavramýnýn önemi hakkýnda geniþ kitlelerin farkýndalýðýný ar- Öðrenciler önceki gün akþam Çanakkale ye uðurlandý. týrarak, dünya tarihinde yaþanan savaþlarýn tekrarlanmasýnýn önüne geçmek, ulusal ve uluslararasý barýþý tehlike altýna sokabilme potansiyeli taþýyan mevcut problemlerin uzlaþý yoluyla çözüme kavuþturulmasýný hedeflediklerini belirtti. Genç Barýþ Ýnisiyatifi Ankara Ýl Koordinatörü Sarýcalar ise, toplumda ve gençler arasýnda uzlaþý ve tartýþma kültürünün kazanýlmasý için çalýþtýklarýný, ayrýca gençlerin isteklerini ve çözümlerini karar alýcýlara aktarabilmesi için demokratik çözüm yollarý açmayý hedeflediklerini söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Sayýþtay Baþkaný Akyel de, gençlerin çok önemli bir kavram olan barýþ konusunda çalýþmalar yapmasýnýn kendisini mutlu ettiðini, üniversite gençliðinin en donanýmlý þekilde yetiþerek millete ve insanlýða faydalý faaliyetlerde bulunmasý gerektiðini ifade etti. Akyel, barýþ ve uzlaþý temalarýnýn önemli konular olduðunu belirterek, bu konulardaki çalýþmalarý memnuniyetle karþýladýðýný kaydetti. Ziyaretin sonunda Akyel'e Genç Barýþ Dergisi armaðan edildi. toplumun manevi deðerlerinin güç kazandýðý, birlik ve beraberliðin geçtiði, paylaþmanýn, komþuluk ve akraba hukukunun arttýðý özel gecelerdir. Berat Kandili manevi dünyamýzý yeniden imar edip güzelleþtirmemize vesile olmak milli ve manevi deðerlerimizi daha da güçlendirerek yeni bir hayat sunmak yüce yaratanla olan baðýmýzý yeniden gözden geçirmek, þefaat ve merhamet istemek için büyük bir fýrsattýr. Bu gecelerin feyizle bereketlerinden istifade etmeliyiz. Gönüllerimizin müstesna bir coþku yaþadýðý bu mübarek gecede bütün Genç Barýþ Ýnisiyatifi yöneticileri Sayýþtay Baþkaný Doç. Dr. Recai Akyel'i ziyaret etti. Ceylan dan kandil mesajý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Berat Kandili nedeniyle mesaj yayýmladý. Ceylan mesajýnda; Ramazan ayýnýn müjdecisi olan mübarek Berat Kandilini idrak edecek olmanýn mutluluðu Ýçerisindeyiz. Kandil geceleri insanýn gönlünü aydýnlatan, Azapahmet Camii'nde tertiplediði seminerde Hac ve Umre iþleri Müdürü Mustafa Vehbi Köklükaya ile Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu konuþtu. Hacý adaylarýna eðitim semineri Mustafa Demirer Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizesinde bu yýl kutsal topraklara gidecek olan Çorumlu hacý adaylarýna yönelik bilgilendirme seminerleri düzenleniyor. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizesinde Ýl Müftülüðü'nün Azapahmet Camii'nde tertiplediði seminerde, Hac ve Umre iþleri Müdürü Mustafa Vehbi Köklükaya ile Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu tarafýndan 'Hac Eðitim Semineri' verildi. Seminere Çorum Müftülüðü Hac Bürosu görevlilerinin yaný sýra 246 hacý adayý katýldý. Hac ve Umre Ýþleri Kýsým Þefi Erdal Bulut'un Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan seminerde Hac ve Umre iþleri Müdürü Mustafa Vehbi Köklükaya, hacý adaylarýna hitaben bir konuþma yaptý. Hac ibadetinin Ýslam'ýn beþ temel esasýndan biri olduðunu hatýrlatan Köklükaya, hacý adaylarýnýn kutsal topraklara gitmeden önce ve yolculuk esnasýnda yapmasý gerekenleri anlattý. Köklükaya, "Maddeten ve manen bir takým fedakârlýklar yapmak zorundayýz. Bunlarýn boþa gitmemesi için hac ibadeti hakkýnda bilgili olmalýyýz. Yapacaðýmýz ibadeti bilerek bu kutlu yolculuða çýkarsak, hem yaptýðýmýz ibadetten zevk alýrýz, hem de ku- sursuz ve eksiksiz bir ibadet yapmanýn hazzýný yaþarýz." dedi. Hac seminerlerinin oldukça önemli olduðuna deðinen Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu ise, "Ýster özel þirketle gidin, ister müftülük ile bizim gözümüzde aynýsýnýz. Seminerlerin asýl amacý, siz hacý adaylarýmýzýn oradan burnunuz bile kanamadan dönmenizdir." Dedi. 90'lý yýllardan 2000'li yýllara kadar þeytan taþlamada çeþitli hadiselerin meydana geldiðini dile getiren Pamuklu, "Kafile baþkanlarýnýn sözleri dýþýnda kesinlikle hareket edilmemeli. Fýkhen þeytan taþlama öðleden sonra yapýlýr. Seminere gelmeyen vatandaþ þeytan taþlama yerine bakýyor. Oteli de yakýnsa hemen kimse yokken gidip gelelim diyor. Seminere gelmezsen þeytan taþlamanýn öðleden sonra yapýldýðýný bilmezsin." diye konuþtu. Bugün baþlayan seminer 11 Haziran Çarþamba, 14 Haziran Cumartesi, 18 Haziran Çarþamba, 21 Haziran Cumartesi günleri ile saatleri arasýnda devam edecek. 21 Haziran Cumartesi Günü Ýl Vaizesi Necla Yýlmaz tarafýndan sadece bayanlara eðitim semineri verilecek. Osmancýk Ravzanur Ýlim Kültür ve Hizmet Derneði'nin açýlýþýnda Peygamber Efendimizin Sakal-ý Þerif'i ziyarete açýlacak. Osmancýk Ravzanur Ýlim Kültür ve Hizmet Derneði Baþkaný Lokman Varlýk, 13 Haziran 2014 Cuma Günü Saat 13.30'da Þevki Derindere Parký karþýsýnda yapýlacak açýlýþa herkesin davetli olduðunu bildirdi. Dernek Baþkaný Varlýk, açýlýþa özel Sakal-ý Þerif getirdiklerini belirterek "Açýlýþýmýzda Peygamber Efendimizin zýrhýndan bir parça ve Sakal-ý Þerif gösterimi yapýlacaktýr. Açýlýþ vesilesi ile Osmancýk halkýný Sakal-ý Þerif ile buluþturmuþ olacaðýz. Tüm halkýmýz davetlidir." dedi. Sakal-ý Þerif ziyarete açýlýyor insanlýða hayýr dualarýnda bulunmalýyýz. Bu duygu ve düþüncelerle tüm Ýslam âleminin Berat Kandili ni tebrik ediyor bu mübarek ve anlamlý gecenin ülkemize ve tüm insanlýða hayýrlara vesile olmasýný diliyorum. ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi) 19 Ahmet Sami Ceylan Haber Merkezi Alapala Grubu olarak, Berat Kandilinizi en içten temennilerimizle tebrik eder; mutluluðun, saðlýðýn ve huzurun daim olduðu nice kandiller dileriz...

20 20 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN 2014 (Ç.HAK:1697) Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini tebrik ederiz. Toprak Sanayiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu adýna Baþkan Çetin Baþaranhýncal Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. Kalite Anlatýlmaz Yaþanýr TEMÝZEL MERMER GRANÝT Çimstone-Belenco-Granit-Mermer-Akrilik (Samsung LG) Toptan ve Perakende Satýþý Tel&Fax: Küçük San. Sit. 9. Cad. No: 2 (TV Vericileri Karþýsý) - Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:1698) Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. UHUD ÝNÞAAT MALZEMELERÝ Tic. ve San. Ltd. Þti. DOÐALGAZ ISI DÖNÜÞÜM SÝSTEMLERÝ Merkez: Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No: 8/44 Tel: Fax: Þube: Osmancýk Cad. No: 150 ÇORUM Tel: Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini en içten dileklerimizle kutlarýz. ANADOLU DÝÞLÝ ÝMALAT ve AÐIR MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Mutluluk, saðlýk ve esenlik getirmesi dileðiyle, tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. Güzel Çorumumuzun tertemiz geleceði için Saygýdeðer hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk, baþarý ve mutluluklar dileriz. Ýnþaat (Ç.HAK:1702) (Ç.HAK:1703) AL-KA (Ç.HAK:1699) (Ç.HAK:1700) K.S.S. 69. Sk. No: 6 ÇORUM Tel: Fax: (Ç.HAK:1701)

21 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:2991) (Ç.HAK:2566) (Ç.HAK:1492) MERT PÝDE SALONLARI ALO PAKET: ÞUBE: 1 Gülabibey Mah. Ata Cad. Güvenlik Apt. No: 22 ÇORUM Ya devlet baþa, ya kuzgun leþe Orhan Sakýnmaz Mustafa Demirer SP Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz, Saadet Partisi Çorum Teþkilatý olarak Diyarbakýr Lice'de askeri birliðin içinde meydana gelen Türk Bayraðý'nýn hain eller tarafýndan gönderden indirilmesini þiddetle telin ettiklerini, ülkeyi acziyete düþüren hükümeti de kýnadýklarýný belirterek, "Aziz milletimiz, bu þehitler diyarý bu duruma müstehak deðildir." dedi. Daha önce saðlam zemine oturtulmayan bir barýþ sürecinin Türkiye'yi ya bölünmeye ya da daha büyük çatýþmalara sürükleyeceðini söylediklerini belirten Sakýnmaz, açýklamasýnýn devamýnda þöyle dedi; "Üzülerek ifade ediyoruz ki, geçen süre bizi haklý çýkarmýþtýr. Türkiye bugün kritik bir noktaya gelmiþtir. Adeta yol ayrýmýna gelmiþtir. Yollar kesiliyor ve gündür Bingöl-Diyarbakýr yolu kapalý. Ýnsanlar daða kaçýrýlýyor, çocuklar daða çýkarýlýyor. Yer yer öldürme olaylarý cereyan ediyor, diðer yandan da barýþ deðil, savaþ çýðlýklarý yükseliyor. Bunlar ülkenin gerçekleri olduðu için üzülerek ifade etmek durumundayýz.. Bayrak indiriliyor devlet ne yapýyor? Ne yapabiliyor? Emin olunuz kelime seçmekte zorlanýyoruz. Telaffuzda daha da zorlanýyoruz. Bu aziz milletimiz, bu þehitler diyarý bu duruma müstahak deðil. 2'inci Mahmut'un o tarihi sözünü sizlere hatýrlatmak istiyoruz. 'Ya devlet baþa, ya kuzgun leþe' diyoruz. Bir hususun altýný çizmekte yarar görüyoruz, Türk bayraðýnýn indirilmesi son derece provokatif, toplumun sinir uçlarýný harekete geçiren bir olaydýr.. Bu ve benzeri çirkin saldýrý ve tahrikler hiçbir zaman amacýna ulaþamayacaktýr. Sonuç olarak milletimizin sabrýný zorlayan bu esef olay karþýsýnda miletimizi saðduyuya, hükümetimizi de sanki muhalefetmiþ gibi þikayet etmek yerine, dirayetli, acziyet göstermeyen davranýþlar sergilemeye, çözümünde Milli Görüþ'te olduðunu tekrar hatýrlatmak isteriz." Tüm hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. DR. KLÝNÝK SERVÝS - BAKIM VE ONARIM MERKEZÝ Küçük Sanayi Sitesi 101. Sk. No:3 ÇORUM Tel: Faks: ERCAN - FATÝH ÞÝÞLÝ ALO PAKET: ÞUBE: 2 Gülabibey Mah. Ata Cad. No: 63/B ÇORUM Hayvan severler Kültür Park ta engelli öðrencilerle bir araya geldi. Engelli öðrencilere dostlarla terapi Hurþit Bozkurt Hayvan severler engelli öðrencilerle bir araya geldi. Yetim ve Kimsesiz Çocuklarý Koruma Kollama ve Dayanýþma Derneði, hayvan severlerle birlikte Kültür Parkta piknik yapan Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi öðrencilerini ziyaret etti. Ziyarete Yetim ve Kimsesiz Çocuklarý Koruma Kollama ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Sadýk Bolat, dernek üyeleri ve hayvan severler katýldý. Öðrenciler hayvan severlerin getirdikleri köpeklerle yakýndan ilgilendiler. Etkinlik sonunda dernekle ilgili bilgi veren Baþkan Sadýk Bolat, derneðin 4 ay önce kurulduðunu belirterek, "Ramazan ayý içerisinde açýlýþ yapmayý planlýyoruz. Dernek olarak bu tür faaliyetlere aðýrlýk vereceðiz. Henüz yeni bir dernek olduðumuz için bu ilk faaliyetimizdi. Engelli çocuklarýn hayvanlarla güzel vakit geçireceðini düþüne- VEFAT ve BAÞSAÐLIÐI Deðerli dostlarým Hüseyin ÖZELÇÝ nin evladý, Mustafa ÖZELÇÝ nin kardeþi BAÞSAÐLIÐI Odamýz Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müþavir M. Aydýn HOÞBAÞ ýn babasý Ahmet HOÞBAÞ ýn vefatýndan dolayý üzüntümüzü belirtir, Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Mekaný Cennet olsun. ÇORUM SMMMO Yönetim Kurulu Adýna BAÞKAN Muzaffer YILDIRIM (Ç.HAK:1779) Özgür ÖZELÇÝ nin genç yaþta vefatýndan üzüntü duydum. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý dilerim. Abdullah GÖKEÞME Serbest Muhasebeci Mali Müþavir

22 22 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN 2014 Tüm Ýslam aleminin ve aziz Milletimizin Berat Kandilini tebrik eder hayýrlara vesile olmasýný dileriz. MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ Çorum Ýl Baþkaný Zeki Aþkýn Ýsmail Lek Özhan EBÝL Tel : Gsm : Hürriyet Cd. 4. Hürriyet Sk. No: 30 ÇORUM Tüm Çorumlularýn ve deðerli müþterilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. ÞENÖZ PARKE Ankara Yolu 1. Km. Erzurum Dede Sk. No: 10 Tel: Gsm: Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. ÜNAL YEM (Ç.HAK:1677) Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. YALÇIN Isý, Ses, Su, Yangýn yalýtýmý, Ýç-Dýþ Cephe Mantolama, Dekorasyon ve Taahhüt BAYRAM YALÇIN Sarýaslan Ailesi Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. Tel: Büro: Cengiztopel Cad. No: 112 Tel&Fax: (Ç.HAK:1676) Mehmet ÖZKARA Tel: Fax : Gsm: Çöplü Mah. Osmancýk Cad. 1. Uç Sk. No: 10/D ÇORUM HÝTÝT ELEKTRÝK (Ç.HAK:1678) (Ç.HAK:1675) Vakýfbank Arkasý Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 25 Tel: Gsm: Merkez: Tel: Kubbeli Cad. No: 31/C ÇORUM Þube 1: Tel: Gazi Cad. No: 12/D ÇORUM Þube 2: Tel: Uður Mumcu Cad. No: 57 ÇORUM (Merinos Showroom) (Ç.HAK:1673) KURU KAHVE - BAHARAT AKTARÝYE - YEMÝÞ ÞÝFALI BÝTKÝLER (Ç.HAK:1674) BERAT KANDÝLÝNÝZ KUTLU OLSUN... Hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. K.S.S. 6. Cad. No: 9 Tel: (Ç.HAK:1679) (Ç.HAK:1672) Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Deðerli müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. Malz. Ýnþ. Taah. Tic. ve San. Ltd. Þti. Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. Berat Kandilinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlarýz. Baþaran Kardeþler Orman Ürünleri Ýnþ. Taah. Nak. Ýth. Ýhr. San. Tic. Ltd. Þti. Aþaðý San. 6. Çelik Sok. No: 86 ÇORUM Tel: F: TÜRK HAVA YOLLARI (Ç.HAK:1683) (Ç.HAK:1682) BAÞARAN KARDEÞLER (Ç.HAK:1684) Taþhan Cd. No: 30/A ÇORUM Tel: Fax: Ýmalat: Mimar Sinan Mah. K.S.S. 2. Cad. No: 36/B ÇORUM (Ç.HAK:1681) (Ç.HAK:1680) Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz.

23 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN ÇORUM DEFTERDARLIÐI 2013 VERGÝLENDÝRME DÖNEMÝ KURUMLAR VERGÝSÝ REKORTMENLERÝ (ÝLK 100) Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý Kurumlar Vergisi ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Erol Taþkan Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. 1 milyon 626 bin 67 TL ile Çorum Gaz A.Þ.'nin vergi rekortmeni olduðunu açýklayan Tural, ikinci sýradaki vergi rekortmeninin isminin açýklanmasýný istemediðini, üçüncü sýranýn ise 1 milyon 362 bin 451 TLile Kavsan Ayakkabý San. Tic. A.Þ.'ye ait olduðunu bildirdi. Defterdarlýk Toplantý Salonu'nda düzenlenen toplantýya Defterdar Vekili Mehmet Tural'la birlikte Vergi Dairesi Müdürvekili Halil Mat ve Gelir Müdürvekili Ali Rýza Gülay da katýldý yýlý içerisinde 2 bin 136 mükellef tarafýndan kurumlar vergisi beyannamesi verildiðini açýklayan Mehmet Tural, verilen beyannameler ile 161 milyon 933 bin 133 TL matrah beyan edildiðini, bu tutar üzerinden de 32 milyon 200 bin 48 TL'lik kurumlar vergisi tahakkuk ettiðini söyledi. "Ödediði vergilerle ülkemizin kalkýnmasýna katkýda bulunan 2013 yýlý Kurumlar Vergisi'nde ilk 100'e giren mükelleflerimiz baþta olmak üzere vergiye gönüllü uyumun göstergesi olarak kazançlarýný kendi rýzalarý ile doðru beyan eden ve ödeyen tüm mükelleflerimize bir kez daha sonsuz þükranlarýmýzý sunarýz." diyen Defterdar Vekili Mehmet Tural, ilk 10'a giren kurumlarý þu þekilde açýkladý; 1-Çorum Elektrik ve Doðalgaz A.Þ.- 1 milyon 626 bin 413 TL. 2-Ýsminin açýklanmasýný istemeyen mükellef- 1 milyon 600 bin 676 TL. 3-Kavsan Ayakkabý-1 milyon 362 bin8 451 TL. 4-Supra Saðlýk Eðitim-1 milyon 187 bin 356 TL. 5-Orta Anadolu Tarým-1 milyon 156 bin 157 TL. 6-Ýsminin açýklanmasýný istemeyen mükellef-617 bin 207 TL. 7-Öz-Ak Gýda-602 bin 432 TL. 8-Uður Makina-590 bin 84 TL. 9-Yetsan Oto-551 bin 988 TL. 10-Ar-San Makina-549 bin 243 TL. Ýlk 100 e giren vergi rekortmeni kurumlarýn tam listesi yanda. Jandarma 175. yýlýný kutlayacak Jandarma Genel Komutanlýðý nýn 175 inci kuruluþ yýldönümü törenle kutlanacak. Dokumacý ve makineci yetiþtirilecek Yüksel Basar Özel Politika ve Uygulamalarýn Geliþtirilmesi çerçevesinde Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ile Kargý Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü iþbirliðinde Kargý ve Hacýhamza'da uygulanacak olan Dokumacý (Kargý Bezi Dokuma) ve Makineci (Dikiþ) mesleklerinde 3 grup halinde toplam 55 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. 23 Haziran - 17 Ekim 2014 tarihleri arasýnda yapýlacak eðitimler Kargý Halk Eðitimi Merkezi Murat Karasu Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü (ÝÞKUR), aklýnda bir iþ kurma projesi olup da gerçekleþtirme imkâný bulamayan vatandaþlar için giriþimcilik eðitimi düzenleyecek. Katýlýmcýlar eðitim sonucunda, katýlým belgesi alacaklar ve iþ kurma planý hazýrlayýp resmi iþyeri açma þartlarýný yerine getirdikten sonra KOSGEB'e baþvuru yapabilecekler. Baþvurunun uygun bulunmasý halinde yine KOSGEB tarafýndan 30 bin TL ye kadar hibe desteði ve kullanýlacak makineler için 70 bin TL ye kadar kredi desteði verilebilecek. KOSGEB tarafýndan destek Kutlama töreni, 14 Haziran Cumartesi günü saat da Ýl Jandarma Komutanlýðý nda gerçekleþtirilecek. Müdürlüðü nde verilecek. Söz konusu kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile mülakat tarihinden önce görüþmeleri gerekecek. Kargý Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü nde yapýlacak mülakatlar, 19 Haziran Perþembe günü ve saatlerinde yapýlacak. Baþvuru þartlarý ve ayrýntýlý bilgi ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü nden alýnabilir. Eðitim alana KOSGEB desteði verilmeyen sektörler tarým, hayvancýlýk, eðitim ve spor sektörleri olacak. 23 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde farklý gruplarla baþlayacak eðitimler haftada 5 gün verilecek. Söz konusu eðitime katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü nden alacaklarý baþvuru formunu doldurarak, 18 Haziran Çarþamba günü saat ye kadar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ne býrakmalarý ve Mayýs tarihlerinde ÝÞKUR da yapýlacak mülakatta hazýr bulunmalarý gerekecek. Mülakatlar, Haziran tarihlerinde gün boyunca ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü nde sürecek. NO ÜNVANI BEYAN EDÝLEN HASAPLANAN ÖDENECEK VERGÝYE TABÝ (TAHAKKUK EDEN) KURUMLAR GELÝR (MATRAH) VERGÝ VERGÝSÝ 1 - ÇORUM ELEKTRÝK VE DOÐALGAZ TÝC.A.Þ , , , ÝSMÝNÝN AÇIKLANMASINI ÝSTEMEYEN , ,53 0, KAVSAN AYAKKABI SAN.VE TÝCARET A.Þ , , , SUPRA SAÐLIK EÐÝTÝMTURZ.TAR.NAKL.ÝNÞ. TÝC. A.Þ , ,11 392, ORTA ANADOLU TARIM GIDA SAN. VE TÝC. A.Þ , ,79 3, ÝSMÝNÝN AÇIKLANMASINI ÝSTEMEYEN , ,41 0, ÖZ-AK GIDA PAZARLAMATÝC.VE SAN.A.Þ , ,64 0, UÐUR MAK.SAN.GIDA ÝNÞAAT TAAH.END.YAP. TUR. TAR. LTD. ÞTÝ , ,05 0, YETSAN OTO KALORÝFERVE RADYATÖR SAN , ,48 0, AR-SAN MAKÝNA ÝMALATTÝCARET A.Þ , , , ALAPALA MAKÝNA GIDASANAYÝ TÝC. A.Þ , , , ECE BANYO GEREÇLERÝSANAYÝ VE TÝC. A.Þ , , , ÇORUM TEKSTÝL ÜRÜNLERÝ ÝNÞ.TAAH.SAN DIÞ. TÝC. AÞ , ,63 0, ERKAN MAKÝNA ENDÜSTRÝ ÝMALAT SANAYÝ LTD. ÞTÝ , ,15 0, SELAHATTÝN KALELÝ AKARYAKIT A.Þ , , , HATAP DEÐÝRMENLERÝ GIDA SAN VE TÝC A.Þ , ,58 0, KARABEYOÐLU ÝNÞ.VE TAAH.SAN.TÝC.LTD ÞTÝ , ,92 10, ÇORUM BLOK TUÐLA PAZARLAMA TÝC.SAN. A.Þ , ,11 0, ELÝF OL. MUK.VE KAÐ.ÜRN.ÝNÞ.TAAH.MAK. TÝC , ,17 0, EKMEKÇÝOÐULLARI METAL VE KÝMYA SAN.TÝC. A.Þ , ,87 0, ERK ÝNÞAAT TAAHHÜT HAZIR BETON TURZ SAN. VE TÝC. A.Þ , , , DALGIÇLAR YAPI ENDÜSTRÝSÝ TURÝZM SAN. LTD. ÞTÝ , ,63 0, YAÐMAKSAN ÝÇ VE DIÞTÝCARET SAN.LTD.ÞTÝ , ,28 0, AHLATCI OTOMOTÝV ÝNÞ.SAN.VE TÝC.LTD.ÞTÝ , ,36 0, BEREKETLÝ UÐUR MAKÝNA VE ÝNÞAAT SAN LTD. ÞTÝ , ,44 0, KARADENÝZ TÝC.TRK.ZR.AL.VE YD.PAR.ÝNÞ.GIDA ÝTH. ÝHR , ,00 0, YUVA VÝYOL VE AMBALAJ SANAYÝ VE TÝC LTD. ÞTÝ , ,01 0, KARATAÞ OTOMOTÝV SANAYÝ TÝCARET A.Þ , , , GÜVEN YEM SAN.VE TÝC.LTD.ÞTÝ , ,27 0, YAÐMAKSAN YAÐLILAR MAKÝNA VE SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ , ,66 0, DURA MAKÝNA SANAYÝ VE TÝCARET LTD.ÞTÝ , ,69 0, ALTAN MAKÝNA ÝMALAT TÝC.LTD.ÞTÝ , ,23 0, BEK TARIM TURÝZM ÝNÞAAT TAAH.TÝC , , , ÇAÐIL MAKÝNA SANAYÝ VE TÝC.A.Þ , ,94 0, CFCO HUBUBAT SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ , , , YÜKSEL UN ÝRMÝK VE BAKLÝYAT UNLARI TÝC A.Þ , ,39 0, TEZ OKSÝJEN SANAYÝ VE TÝC A.Þ , ,78 153, ELMAS PETROL ÜRÜNLERÝ PAZ.VE OTOM.SAN.LTD.ÞTÝ , ,90 0, SER DÖKÜM MAKÝNA SANAYÝ VE TÝC. A.Þ , ,05 0, ÝSMAÝL KAKAÇ PETROL ÜRÜN.PAZAR.TÝC.VE SAN. LTD.ÞTÝ , ,19 0, ÇORUM UN ÝRMÝK VE MAKÝNA SAN.LTD.ÞTÝ , ,45 0, AHLATÇI DÖVÝZ VE KIYMETLÝ MADENLER TÝC. A.Þ , ,11 0, ÝSMÝNÝN AÇIKLANMASINI ÝSTEMEYEN , ,55 0, ÖZ ÝKBAL PETROL ÜRÜN ÝNÞ.NAKL.GIDA TUR. SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ , ,24 0, AYTUÐ TOPRAK SANAYÝ VE TÝCARET LTD.ÞTÝ , , , AS SAÐLIK ÜRÜNLERÝ VE MEDÝKAL SANAYÝ LTD. ÞTÝ , , , MEROTO OTOMOTÝV SANAYÝ VE TÝC.A.Þ , ,34 0, ÝSMAÝL KAKAÇ ÝNÞAAT DEMÝR ÇÝMENTO NAK , ,75 0, ARTI MÜHENDÝSLÝK DOÐALGAZ VE ISI SÝS. SAN. LTD. ÞTÝ , ,11 0, SEYDÝM PETROL TÝC.SAN.A.Þ , ,88 0, METROPOL BAHAR GIDA.MAD.HAYV ÝNÞ.SAN. A.Þ , ,19 0, IÞIN GÖZ VE LAZER OFTA SAÐLIK HÝZ. LTD. ÞTÝ , ,67 0, AGRÝ - MAC MAKÝNE YAPI ÝNÞAAT SAN.LTD. ÞTÝ , ,41 0, MUTLUKAL GIDA SANAYÝ TÝC.A.Þ , ,11 0, GENESÝS TEKNOLOJÝK ÜRÜNLER SAN.VE TÝC. A.Þ , ,49 630, ÞAHÝNER PETROL NAK. CAM. ÝNÞ. TAAH. SAN. L , ,45 0, KARAKAÞLAR OTOM. TUR. NAK. TÝC. A.Þ , ,09 0, KARAALEMDAR ÝNÞAAT MALZEMELÝRÝ TÝC.SAN. A.Þ , ,33 0, AKER MEDÝKAL TUR.ÝNÞ.SAN.VE TÝC.LTD.ÞTÝ , ,92 0, KALELÝ PETROL ÜRÜNLERÝ DAÐITIM VE TÝC. LTD.ÞTÝ , , , AHSENLER MOBÝLYA DOÐ. ORM. ÜRL , , , ÝSMÝNÝN AÇIKLANMASINI ÝSTEMEYEN , ,13 0, BÝLGE OTOMOBÝLCÝLÝK PET. GIDA TEM. SAN. LTD. ÞTÝ , ,85 0, KAYRA YAPI DENETÝM LÝMÝTED ÞÝRKETÝ , , , ÇETÝNLER TAÞ. ÝNÞ. GIDA VE TÝC. LTD. ÞTÝ , , , AY-KA DOÐALGAZ ENER.GIDA TUR.SOFRA LTD. ÞTÝ , ,12 0, ÖZSARAÇOÐLU PETROL SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ , ,71 0, SELÝN TUÐLA KÝREMÝT PETROL NAK. OTO , ,02 0, BABACAN KONFEKSÝYON VE GÝYÝM SAN.TÝC , ,40 0, GENÇ MEDYA TURÝZM SEY. ACENT.REKLAM , ,04 0, GENÇLÝK EÐÝTÝM VE SAÐLIK SANAYÝ TÝC. A.Þ , ,45 0, ÝÞGÜSA ÝÞ GÜVENLÝÐÝ SAÐLIÐI SANAYÝ TÝC. A.Þ , , , YENÝ YILDIZ TOPRAK SANAYÝ VE TÝC. LTD. ÞTÝ , ,44 0, AVRASYA ÇELÝK HORTUM MAKÝNA NAK.SAN , , , ÜNAL YEM SAN.VE TÝC LTD.ÞTÝ , ,40 0, UNCULU DEMÝR ÇELÝK TÝCARET VE SAN , ,05 0, AKYOL KONFEKSÝYON EMLAK ÝNÞ.SAN.ÝTH , , , ÞAMLIOÐLU OTOMOTÝV SANAYÝ VE TÝCARET , ,28 0, SUN-KA SUNGURLU KAÐITÇILIK SAN. LTD. ÞTÝ , ,11 0, SUNGURLU BÝRLÝK NAK. GID. TEM. YEMEK ÖZEL GÜV , ,87 0, KURÞUNOÐLU YAPI TUR. TEKS. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ , , , BÝMEKS GIDA-MAK.-TURTEKS.TAR.VE HAY.LTD. ÞTÝ , ,01 0, BALABAN TEKNOLOJÝ BÝLGÝSAYAR TEKSTÝL LTD. ÞTÝ , ,36 0, KARGI PETROL NAK. VE TÝC. LTD. ÞTÝ , ,58 0, ÇORUM PALET ORMAN ÜRÜNLERÝ ÝNÞ. TÝC. SAN.A.Þ , , , ÇORUM YUMURTA ÜRETÝM PAZARLAMA A.Þ , ,10 0, ÝSMÝNÝN AÇIKLANMASINI ÝSTEMEYEN , , , YAMANLAR MÝMARLIK-MÜHEN.ÝNÞ.GID.OTO LTD.ÞTÝ , , , ZÝRVEM ÝHTÝYAÇ MADDELERÝ GIDA ÝNÞ.TÝC.LTD.ÞTÝ , ,29 0, ONUR TAVUKÇULUK TÝCARET VE SAN.LTD.ÞTÝ , ,71 0, MD SAÐLIK EÐÝTÝM ÝNÞTURZ.GID.VE BÝL.HÝZ. LTD.ÞTÝ , ,79 0, ÝSMÝNÝN AÇIKLANMASINI ÝSTEMEYEN , , , ÝKÝ-EL MAKÝNA ÝNÞAATGIDA SAN.VE TÝC.LTD.ÞTÝ , ,55 0, PRESTÝJ SÝGORTA VE ARACILIK HÝZM.LTD.ÞTÝ , ,99 0, PÝR MÜHENDÝSLÝK MAKÝNE VE ÝNÞAAT SAN.LTD.ÞTÝ , ,36 0, ÝSMÝNÝN AÇIKLANMASINI ÝSTEMEYEN , ,85 0, SEYDÝM DAÐITIM PAZARLAMA A.Þ , ,11 0, ÝSMÝNÝN AÇIKLANMASINI ÝSTEMEYEN , ,73 0, UNAY GIDA NAK. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ , , , GÜNAY YAPI DENETÝM LÝMÝTED ÞÝRKETÝ , , ,68 ÝLK 100 GENEL TOPLAM , , ,33

24 24 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN 2014 Çorumlu hemþehrilerimizin Berat Kandilini tebrik eder, milletimize huzur ve mutluluklar getirmesini dileriz. ADALET VE KALKINMA PARTÝSÝ (Ç.HAK:1653) Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan (Ç.HAK:1654) Tüm Çorum halkýnýn Berat Kandilini en içten duygularýmýzla kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. ALÜMÝNYUM ENJEKSÝYON ADSALÜMÝNYUM DÖKÜM SANAYÝÝ Çorum Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. No: 11 ÇORUM Tel: Fax: (Ç.HAK:1655) Deðerli Çorum Halkýnýn Berat Kandilini kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Samet-Ali Can BATAN Gazi Caddesi No: 12/D ÇORUM Tel: (Ç.HAK:1656) Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. ALS ÝNÞAAT Ali Sözüdoðru Yeniyol Mah. Ak Merkez Ýþ Merkezi Kat: 3 No: 11 Tel: Berat Kandilinizi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:1657) Tel: Tel: Fax: Yeni Sanayi Caddesi (Terminal Yaný) No: 6 Çorum (Ç.HAK:1658) Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Berat Kandilini Kutlarýz. Alüminyum Doðrama Cephe Giydirme Silikon Cephe Kompozit Kaplama Fotoselli Kapýlar Otomatik Garaj Kapýlarý Alüminyum Küpeþteler Korkuluklar Ofis Bölmeleri ve daha fazlasý... AYKAÇ ALÜMÝNYUM &PLASTÝK DOÐRAMA ÝNÞAAT ve ÝNÞAAT MALZ. ÝMALAT SAN. ve TÝC. Gülabibey Mah. Cemilbey Caddesi No: 17/A (Sanat Okulu Karþýsý) ÇORUM Tel: Fax: Gsm: (Ç.HAK:1659) Sayýn Velilerimizin, Öðrencilerimizin ve Tüm Çorum Halkýnýn Berat Kandilini Kutlarýz problem yok çözüm var Kurucusu Murat YILDIRIM Çorum Milletvekili ÖZEL PINAR EÐÝTÝM KURUMLARI

25 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN 2014 Aydýn Hoþbaþ babasýný kaybetti 25 Ahmet Niyazi Hoþbaþ vefat etti Ahmet Niyazi Hoþbaþ Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Onursal Baþkaný ve Mali Müþavir Aydýn Hoþbaþ ile Tuncay Hoþbaþ ýn babasý Ahmet Niyazi Hoþbaþ (90) vefat etti. Terzi ve bakkal esnafýndan Niyazi Hoþbaþ geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi dün ikindi namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verildi. HAKÝMÝYET, Ahmet Niyazi Hoþbaþ a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Mürsel Þahinbaþ dualarla yâd edilecek Recep Mebet Ulucamii emekli Vaizi ve Baþyazarýmýz Mürsel Þahinbaþ vefatýnýn 1. yýl dönümünde, kabri baþýnda dualarla yâd edilecek. 14 Haziran 2014 Cumartesi günü saat da Ulu Mezarlýk ta gerçekleþecek dua buluþmasýna Hakimiyet Gazetesi yönetici ve çalýþanlarýnýn yaný sýra Þahinbaþ Ailesi ve sevenleri katýlacak. Halk arasýnda Mürsel Hafýz olarak bilinen ve Çorum un kanaat önderleri arasýnda yer alan Þahinbaþ, parkinson rahatsýzlýðý nedeniyle geçen yýl Hz. Ýbrahim Camii inþaatý tamamlandýðýnda bölge halkýnýn 30 yýllýk cami özlemi son bulacak. Mürsel Þahinbaþ Hz. Ýbrahim Camii den hayýrseverlere çaðrý Kadir Çakar güven tazeledi Recep Mebet Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði nde Avrupa Birliði (AB) Sürecinde KOBÝ lere Yönelik Proje Fýrsatlarý semineri düzenlendi. TÜMSÝAD da proje semineri Recep Mebet Avrupa Birliði (AB) Sürecinde KOBÝ lere Yönelik Proje Fýrsatlarý konulu seminer önceki gün gerçekleþti. T ü m Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þubesi nde düzenlenen seminere Hitit Üniversitesi Proje Koordinatörü Öðretim Görevlisi Mehmet Ay d ý n k a l konuþmacý olarak katýldý. TÜMSÝAD Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ve yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu seminerde yýllarý arasýndaki süreçte KOBÝ lere saðlanacak proje destekleri hakkýnda bilgiler verildi. TÜMSÝAD üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþen seminer, yapýlan sunumlar ve sorucevap bölümünün ardýndan sona erdi. Hz. Ýbrahim Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Olaðan Genel Kurulu yapýldý. 30 Mayýs 2014 tarihinde dernek bürosunda yapýlan genel kurulda mevcut Baþkan Kadir Çakar, yeniden göreve seçildi. Gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan yapýlan seçim sonucunda Kadir Çakar baþkanlýðýndaki Yönetim Kurulu Abdulkadir Erdoðan, Halil Timur, Fevzi Çakmak ve Erdoðan Uçum dan oluþtu. Genel kurulda mevcut Baþkan Kadir Çakar, yeniden göreve seçildi. HAYIRSEVERLERE ÇAÐRI B uharaevler Mahallesi Ýbrahim Çayýrý nda inþaasýna baþlanan Hz. Ýbrahim Camii, yaklaþan Ramazan Ayý öncesinde Çorumlu hayýrseverlerden yardým bekliyor. Ýnþaa çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Hz. Ýbrahim Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Kadir Çakar, kubbe aþamasýna gelen caminin yakýnda duvarlarýnýn örülece- Yönetim Kurulu nda Abdulkadir Erdoðan, Halil Timur, Fevzi Çakmak ve Erdoðan Uçum da görev aldý. ðini söyledi. ÜÇ AYLAR DA HAYRA DAVET Maddi imkansýzlýklara raðmen çalýþmalarýn 670 metrekare alan üzerine inþaa edilen Hz. hýzla devam ettiðini belirten Kadir Çakar, Tüm Ýbrahim Camii, hýzlý yapýlaþmanýn yaþandýðý bölhayýr sahiplerinden camimize yardým eli uzatmagede önemli bir ihtiyaca cevap verecek. larýný bekliyoruz dedi. Alt katý Kuran Kursu olarak faaliyet gösterehz. Ýbrahim Camii bünyesinde Kuran Kurcek olan camimize yapýlan baðýþlar, yasaya göre su nun da yer alacaðýný vurgulayan Çakar, mahalhayýr sahiplerine vergi muafiyeti de getiriyor. le sakinlerini cami için elbirliði yapmaya davet ethz. Ýbrahim Camii inþaatýna baðýþta bulunti. mak isteyenler Buharaevler Mahallesi Ýbrahim Hz. Ýbrahim Camii nin, hýzlý yapýlaþmanýn Çayýrý 6. Sokak'taki Dernek Büromuza baþvurabiyaþandýðý bölgede önemli bir ihtiyaca cevap verelir, ve numaralý teceðini vurgulayan Çakar, Ýbrahim Çayýrý sakinlelefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler. rinin 30 yýllýk cami özlemi son bulacak diye konakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olanuþtu. rak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelik Hayýrseverlerin desteði ile cami arsasýný sale Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. týn aldýktan sonra inþaa çalýþmalarýna aðýrlýk verbugüne kadar Hz. Ýbrahim Camii yapýmýna dik diyen Çakar, tamamlanan zemin katta vakit katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen tüm namazlarýnýn kýlýnmaya baþlandýðýný hatýrlattý. hayýrseverlere teþekkür ediyor, içerisinde bulunbuharaevler Mahallesi'ne 1000 kiþilik yeni duðumuz mübarek Üç Aylar da desteklerinin debir cami kazandýracaklarýný dile getiren Çakar, vamýný diliyoruz. açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Nafiye Çek in cenazesi bugün Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ýn aðabeyi Yaþar Yolyapar'ýn kayýnvalidesi, Kemal Yolyapar'ýn anneannesi Nafiye Çek (79) dün sabah Ankara'da hayatýný kaybetti. Merhum Bekir Çek'in eþi, Nurettin Çek, Leyla Uslu, Necla Yolyapar, Osman Çek, (Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'nde çalýþan) Alaattin Çek, Nuran Taþgedik ve Nurcan Hoþbaþ'ýn anneleri, Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü'nde inþaat teknikeri Nilgün Uslu'nun anneannesi, Jeoloji Mühendisi Ýhsan Çek'in ise babaannesi olan Nafiye Çek, Pazartesi günü Ankara Nafiye Çek Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde aðýr bir açýk kalp ameliyatý geçirmiþ, by-pass sonrasý kalbi makinaya baðlý olarak çalýþmakla birlikte kýsa süre içinde durumu yeniden aðýrlaþmýþtý. Nafiye Çek, dün sabaha karþý saat sýralarýnda hayata veda etti. Nafiye Çek'in cenazesi, bugün Ulucami'de öðle namazýna müteakip kýlýnacak cenaze namazýndan sonra Hýdýrlýk Mezarlýðý'nda topraða verilecek. HAKÝMÝYET, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

26 26 PERÞEMBE 12 HAZÝRAN 2014 Dodurga da 20 kursiyere eðitim Mustafa Demirer Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Proje Koordinasyon Merkezi (ÇOPKOME) ilçe Proje Döngü Yönetimi eðitimlerine Dodurga ile devam etti Haziran 2014 tarihleri arasýnda iki gün sürecek Dodurga Proje Döngü Yönetimi(PCM) eðitiminin açýlýþýný Proje Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Sibel Meroðlu ile Sosyal Projeler Uzmaný Mehmed Çakýþ yaptý. Sibel Meroðlu açýlýþta yaptýðý konuþmada; proje kavramýnýn insan hayatýna yaptýðý katkýlardan söz ederek, ilçede yapýlan PCM eðitiminin öneminden bahsederek, yapýlan eðitimlerle Dodurga'nýn proje yazma kapasitesini arttýrmayý ve mevcut hibelerden ilçenin daha fazla pay almasýný hedeflediklerini söyledi. Katýlýmcýlarýn kendilerini tanýtmasýnýn ardýndan eðitime baþlandý. 'Proje Döngü Yönetimi' (PCM) eðitiminde eðitmen olarak Dodurga Ýmam Hatip Lisesi Müdür Vekili Faruk Þireci ile Dodurga Çok Programlý Lise Müdür Yardýmcýsý Nurdoðan Atmaca görev aldý. Dodurga Ýmam Hatip Lisesi/Halk Eðitim Merkezi toplantý salonunda yapýlan eðitime ilçede yer alan çeþitli kurum ve kuruluþlardan 20 kursiyer katýldý. Proje Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Sibel Meroðlu ile Sosyal Projeler Uzmaný Mehmed Çakýþ, Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý'yý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette ilçede yürütülen sosyal ve toplumsal projeler ile yapýlmasý düþünülen projeler üzerinde karþýlýklý fikir alýþ veriþinde bulunuldu. Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Deðerli hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Berat Kandilini kutlar, esenlikler dileriz. Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) VEFAT ve BAÞSAÐLIÐI Deðerli arkadaþým Mustafa ÖZELÇÝ nin kardeþi, kýymetli aðabeyim Hüseyin ÖZELÇÝ nin muhterem oðlu, ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ Baþlamak üzere olan tevzi yatýrýmýmýz için aþaðýdaki niteliklere sahip PROJE MÜDÜRÜ arýyoruz. * Üniversitelerin Ýnþaat Mühendisliði bölümlerinden mezun * 5-10 sene þantiye deneyimi olan ve fabrika inþaatlarýnda alt yapý ve üst yapý deneyimli * Ýþin projelendirme safhalarýndan itibaren Ýþveren-Müteahhit ve Proje mükellefleri ile olan koordinasyonun saðlanmasýný yapacak * Keþif ve metraj deneyimi olan * Teklif alým ve deðerlendirmelerde bulunacak * Resmi idarelerle iþ yapmýþ * Mevzuata hakim * AutoCAD ve Microsoft Office bilgisi iyi olan * Ýþ planý, ve ekip yönetimi konusunda tecrübe sahibi, * Güçlü iletiþim yetisine ve yönetimsel donanýma sahip, * Raporlama yapabilen, * Takým Çalýþmasýna Yatkýn, Problem Çözme Becerisi Geliþmiþ, Sonuç Odaklý Düþünebilen Büyüyen organizasyonumuzda yeniden yapýlanma çalýþmalarý çerçevesinde - Ýdari iþler, - Dýþarýdan satýn alýnan hizmetler, - Ýdari satýn alma - Seyahatlerin organizasyonu - Konaklama hizmetleri vb.fonksiyonlarý sevk ve idare edebilecek Özgür ÖZELÇÝ nin Ve ÝDARÝ ÝÞLERYÖNETÝCÝSÝ (Ç.HAK:1782) genç yaþta vefatýndan üzüntü duydum. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý dilerim. Mehmet BABAOÐLU Serbest Muhasebeci Mali Müþavir -Özlük Ýþlemleri -Ýþe baþlatma ve sonlandýrma süreçleri -Araþtýrma -Kariyer Planlama -Eðitim programlarý -Performans yönetimi -Bordro yönetimi Fonksiyonlarýný sevk ve idare edebilecek ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝCÝSÝ Aramaktayýz. Adaylarýn þahsen ve/veya adresine resimli özgeçmiþ göndererek müracaat etmeleri gerekmektedir. (Ç.HAK:1781) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 13 HAZÝRAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Meydan Arifbey Mahallesi, 321 Ada No, 11 Parsel Nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: *** 17 HAZÝRAN Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisei onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: *** 20 HAZÝRAN Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý birliklere ait lojman binalarýnýn ýsý yalýtýmý yapýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: *** 23 HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Trafik malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: *** Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje ve Yatýrým Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Sungurlu ilçesi Ýsmetpaþa Ýlkokulu onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: *** 26 HAZÝRAN T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Bahçelievler Mahallesi, 2183 Ada, 9 Parseldeki 351,40 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: *** Çorum Belediye Baþkanlýðý Bina yýkýmý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: *** 27 HAZÝRAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mahallesi, 417 ada, 84 parsel, -/3/- baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: *** 18 TEMMUZ T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 DA 550 plakalý, 2011 model Volkswagen marka Transporter 2.0 TDI tipli, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: *** T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Karakeçili Mah., Ahçýlar Mevkii, 143 ada no, 18 parsel no, 40 cilt no, 3873 sayfa no, 13 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: *** T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 218 ada no, 34 parsel no, Yavruturna Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: *** 2. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 892 ada no, 349 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, 17 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: *** 24 TEMMUZ T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Boþcakavak mevkii, 175 ada, 392 parsel, 4 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat:

27 (Ç.HAK:1648) SATILIK ÝMARLI ARSALAR Bahçelievler Mahallesi Hoyhoy mevkiinde imarlý, müstakil tapulu arsalar (Ç.HAK:1602) satýlýktýr. Müracaat: Daðýtým Personeli Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM YÝTÝK Alaca Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Ankara Altýndað Ýlçe Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ýlhan BOLAT Hüseyin oðlu Alaca Doðumlu (Ç.HAK:1783) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Orhan GÖREN Mustafa oðlu 1978 Dodurga Doðumlu (Ç.HAK:1804) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ercan MUTLU Þükrü oðlu 17/7/1971 Kýrýkkale Doðumlu (Ç.HAK:1761) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hasibe KEKLÝKÇÝ Bekir kýzý 1962 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1761) YÝTÝK arasý 3 cilt perakende satýþ fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür. Hakan ÇETÝNÖZ Hüsnü oðlu Doðumlu Tc: (Ç.HAK:1801) Eleman Arýyor Piramit Makine ve Kazan Ýmalat Sanayii Kaynakçýlar ve makine boyacýsý alýnacaktýr. Baþvurular þahsen yapýlacaktýr. Küçük San. Sitesi 37.Sokak No:3-A (Ç.HAK:1625) BAY veya BAYAN Personel Alýnacaktýr Mali Müþavirliðini yaptýðýmýz imalatçý bir firmaya ön muhasebesini yapabilecek deneyime sahip, LOGO programýný kullanabilen BAY veya BAYAN personel alýnacaktýr. Baylar için uzun süreli askerlik tecili veya askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Ýlgililerin e.posta adresine cv lerini göndermeleri veya (Ç.HAK:1606) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve (Ç.HAK:1589) 58 nolu fax numarasýna fax çekmeleri rica olunur. Tüm baþvurular gizli tutulacaktýr. Sahibinden Satýlýk Sürücü Kursu Halen faal durumda müþteri potansiyeline sahip sürücü (Ç.HAK:1612) kursu sahibinden satýlýktýr Askerliðini yapmýþ Izgara ve Kebap Ustasý Alýnacaktýr Mür. Tel: (Ç.HAK:1619) ÇORUM / Merkez Telefon: +90 (364) Elemanlar Aranýyor Çuval istifleme ve yükleme iþinde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranýyor. (Ç.HAK:1802) Maaþ+sigorta+yol+yemek Ýrtibat telefonu: aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D (Ç.HAK:1647) Çorum Þahin Otomotiv Servis Danýþmaný ve Resepsiyonist olarak Yaþ arasý Bayan çalýþma arkadaþý arýyoruz Müracaat için; TEL : Ankara yolu 1. Km. No:154 CÝTROEN PLAZZA SATILIK DEVREMÜLK Bolu Abant ta Sarot Termal Vadi 18 yaz dönemine 1+1 daire 25 Aðustos-8 Eylül (Ç.HAK:1617) SATILIK DEVREMÜLK Kuzuluk Kaplýcalarýnda 25 Temmuz- 8 Aðustos tarihleri arasýnda (Ç.HAK:1594) Paslanmaz ve alüminyum korkuluk iþlerinden anlayan Ustalar ve Kalfalar Alýnacaktýr Sebat Paslanmaz (Ç.HAK:1752) ELEMAN ARANIYOR Otelimizde temizlik iþlerinde çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Gülabibey Mah. (Ç.HAK:1640) (Ç.HAK:1751) (Ç.HAK:1626) (Ç.HAK:1750) Elemanlar Aranýyor Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere muhasebe bilgisine sahip ve LKS GO programýndan anlayan bay veya bayan muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Görpe Çelik Metal Sanayi (Ç.HAK:1572) (Ç.HAK:1644) Adres: KSS 3. Cad. No: 17 Mür. Tel: Nurettinbey Cad. No: 18 Tel: Halen faal durumda DEVREN SATILIK LOKANTA arasý 15 günlük devre mülk satýlýktýr. Mür. Tel: Buðday Pazarý nda Satýlýk veya Kiralýk 100 Tonluk Ýþyeri Mür. Tel: Satýlýk Halk Otobüsü Mür. Tel: günlük devremülk satýlýktýr. Mür. Tel: Adres: K.S.Sitsi 25. Cad. No: 13 Tel: Devren Satýlýk Kum Ocaðý Halen faal durumda ruhsatý yenilenmiþ kum eleme ve yýkama tesisi devren satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1577) SATILIK DÜKKAN Büyük Zafer Çarþýsý 1. kat 169 nolu Çayocaðý (tapudan ruhsatlýdýr) * Yatýrýma UYGUN ve (Ç.HAK:1588) (Ç.HAK:1525) Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere - Ofis için bilgisayar ve office proðramlarýna hakim bayan eleman - Asansör iþinde çalýþacak vasýflý ve vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Menekþe Müh. ve Asansör Ltd. Þti. (Ç.HAK:1264) ELEMANLAR ARANIYOR Buharaevler de yeni açýlacak marketimizde çalýþtýrýlmak üzere, * kasiyer, * reyon, * þarküteri ve * muhasebe bölümüne bay-bayan deneyimli elemanlar alýnacaktýr. Mür. Tel: SATILIK OTOMOBÝL 2006 model Skoda Oktavia 1.9 TDÝ hatasýz araç sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1593) (Ç.HAK:1601) Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM (Ç.HAK:2256) Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, esenlikler dileriz. Ýlkadým Basýmevi Kadir Sol * Kira Getirisi YÜKSEKTÝR Mür. Tel: Elemanlar Aranýyor Büro ve temizlik iþlerinde çalýþtýrýlmak üzere, en az lise mezunu, yaþlarýnda, diksiyonu düzgün, sigara kullanmayan bayan eleman alýnacaktýr. * Paslanmaz korkuluk iþinden anlayan kalfa ve ustalar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Þahin Paslanmaz Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. 20. Sok. No: 6 Tel: SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 100 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere K. Panel montaj, gazaltý kaynak ve reklam sektöründe deneyimli elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Onur Reklam Ajans K.S.S 3. Cadde No: 10 Tel: (Ç.HAK:1803) Adres : Kubbeli Cd. Hilal Ýþhaný Kat: 1 / 3 Tel : PERÞEMBE 12 HAZÝRAN ELEMANLAR ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli makine boyacýsý ve kaynakçýlar alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:1561) (Ç.HAK:1583) ELEMAN ARANIYOR Murat Halý Yýkama Fabrikasý nda çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tel: (Ç.HAK:1326) Eleman Aranýyor Beton Santralinde çalýþtýrýlmak üzere E sýnýfý ehliyetli Transmikser Þoförleri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ýkram Hazýr Beton A.Þ. Osmancýk Yolu 3. Km. (Ç.HAK:1254) FAX CEP TEL : Sahibinden Satýlýk Peynir Fabrikasý Tam kurulum þekilde bulunan (Ç.HAK:1600) fabrikamýz satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Döküm sektöründe çalýþtýrýlmak üzere VASIFSIZ elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karabekir Döküm (Ç.HAK:1633) Adres: Ankara Yolu 8. Km. ÇORUM Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflývasýfsýz iþçiler ve Bay Maden Teknikeri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Ankara Yolu 10. Km. ÇORUM Adres: Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Cad. No: 42 Tel: ELEMAN ALINACAKTIR Mali Müþavirliðini yaptýðýmýz imalatçý bir firma için üniversite mezunu askerlik ile iliþkisi olmayan muhasebe ve personel iþlemlerinde deneyime sahip logo tiger programý kullanabilen bay eleman (Ç.HAK:1642) Deðerli hemþehrilerimizin Berat Kandilini kutlar, esenlikler dileriz. KOÇTÜRK MATBAACILIK Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/C ÇORUM Tel: Faks: alýnacaktýr. Tel:

28 Desene Çorum Belediyespor þampiyon bu sene Ümit Ozan Kazmaz dan Yavuz Ýncedal a büyük övgü Adanaspor, Bursaspor, Diyarbakýrspor ve Rizespor takýmlarýnda formla giyen Ümit Ozan Kazmaz dan Yavuz Ýncedal a büyük övgü. Ýncedal ýn Çorum Belediyespor la sözleþme imzalamasýnýn ardýndan sosyal paylaþým sitesinden kýrmýzý siyahlý yönetim kurulu ve Ýncedal a öv- PERÞEMBE 12 HAZÝRAN 2014 gü dolu sözler yazdý. Desene Çorum Belediyespor þampiyon bu sene diyen Kazmaz, Çorum Belediyespor un önemli bir teknik adama imza attýrdýðýný belirterek Hayýrlý olsun hocam, bu sene Çorum Belediyespor þampiyon desene mesajýný yayýnladý. Ýskelet korunacak Yavuz Ýncedal geçen yýl forma giyen futbolculardan oluþan iskelet kadronun korunmasýný istiyor Çorum Belediyespor da Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ve Genel Kaptan Hamit Iþýk yeni sezon kadrosunu þekillendirmek için görüþmelerini sürdürüyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmda geçen sezonki kadrodan 8-10 isimle yollarýn ayrýlacaðý 5-6 yeni takviye olmasýnýn planlandýðý öðrenildi. Önceki gün resmi imzayý attýktan sonra iki yýllýðýna kýrmýzý siyahlý Çorum Belediyespor da Teknik Heyetin dün gün boyu yaptýðý çalýþma sonunda mevcut kadrodan 8-10 arasýndaki futbolcuyla yollarýn ayrýlmasý benimsendi. Geçen sezon forma giyen futbolcularýn büyük oranda takýmda kalacaðý forma giyemeyen isimlerin yerine 5-6 güçlü transfer yapýlarak 3. ligin üzerinde bir kadro kurulmasý planlanýyor. Ýncedal ýn geçen sezon sorun çýkartan isimlere sýcak baktýðý onlardan yararlanmayý istediði belirtildi. Bugün Baþkan Gül ü sunulacak gidecek ve kalacaklar listesinin hafta içinde kamuoyuna açýklanmasý bekleniyor. takýmýn teknik patronu olan Yavuz Ýncedal önceki gün akþam ve dün gün boyu Genel Kaptan Hamit Iþýk ile görüþerek geçen sezonun deðerlendirmesini ve futbolcularýn durumlarýný görüþtüler. Ýl Özel Ýdarespor U 13 takýmý þampiyonluðu piknikte kutladý Ýl Özel Ýdarespor U 13 takýmý þampiyonluðu piknikte kutladý. Geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanan U 13 kategorisinde Çorum þampiyonluðunu kazanan Ýl Özel Ýdarespor takýmý bu mutluluðu spor taban birlikleri tem- silcileri ve yönetim kurulu üyeleriyle Sýklýk Mevkiindeki piknik alanýnda piknik yaparak kutladý. Pikniðe Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, Futbol Ýl Tem- silcisi Engin Ayan, Ýl Özel Ýdarespor Yönetimi Kurulu üyeleri teknik heyet ve futbolcular katýldýlar. Açýk havada yapýlan piknikte minik futbolcular yöneticilerinin kendi elleriyle hazýrladýklarý mangal keyfiyle þampiyonluðn sevincini Ýl Özel Ýdarespor U 13 þampiyonluk pikniðine katýlanlardan iki ayrý görüntü bir kez daha yaþadýlar. Futbol taban birliklerinin temsilcileride Ýl Özel Ýdarespor u bu þampiyonluðundan dolayý kutladýlar ve Çorum u temsil edecekleri grup maçlarýnda baþarýlar dilediler. Ýmza töreninde iç transferdeki futbolcularýn belirlenmesinde aðýrlýklý olarak Genel Kaptan Hamit Iþýk ýn karar vereceðini açýklayan Teknik Direktör Ýncedal ýn futbolcularý tek tek masaya yatýrdýðý ve tartýþtýðý öðrenildi. Geçen sezonki 28 kiþilik kadronun bu yýl 24 olacaðý bu nedenle kadrodan 8-10 arasýndaki futbolcuyla yollarýn ayrýlacaðý öðrenildi. Geçen sezon bazý sýkýntýlar yaþanan futbolcularla ilgili olarak Teknik Direktör Ýncedal ýn forma giyen futbolcularýn gönderilmesine sýcak bakmadýðý ufak sorunlarýn çözülebileceðini belirtiði daha çok forma þansý bulamayan isimle- rin gönderileceði belirtildi. Ýncedal ýn geçen sezon kadronun iyi olduðunu eksikleri bulunduðunu forma þansý bulamayan isimlerin gönderilmesi yerine daha üst seviyede isimlerin alýnmasý halinde 3. ligin üzerinde bir kadro olacaðýný bununda hedefe ulaþmak için önemli olduðunu belirttiði bu nedenle forma giyen isimlerin büyük oranda kalmasýný istediði belirtildi. Teknik Heyet in görüþmelerini bugün tamamladýktan sonra raporu Baþkan Zeki Gül e sunacaðý ve onunda onayý alýndýktan sonra bu hafta içinde kalacak ve gidecek futbolcularýn açýklanacaðý öðrenildi. Ýskilipgücü Futbol Akademisi baþlýyor Ýskilipgücüspor Futbol Akademii çalýþmalarýna baþlýyor. Ýki sezondur Ýskilip Belediyespor ismiyle Çorum u BAL da temsil eden ancak yeni sezona Ýskilipgücüspor ismiyle girecek olan kulüp yaz dönemi için futbol akademi çalýþmalarýný baþlattý. Yaz dönemi boyunca sürecek olan çalýþmalara 6-16 yaþ arasýndaki çocuklar kayýtlar yaptýracaklar. Akademi Sorumlusu Nihat Armutcu ve yardýmcý antrenör Bahadýr Telli yönetiminde yapýlacak çalýþmalar için sporculardan aylýk 40 lira ücret alýnacak. Haftada üç gün bilimsel olarak futbol eðitiminin verileceði çalýþmalarda isteyen veliler için servis yapýlacak. Gruplara göre yaz boyu piknik, sinema ve Çorum da yüzme havuzu gibi sosyal etkinlikler yapýlacak. Ýskilip Þehit Mikail Kaya Stadý nda akþam saat saatlerinde leri görmek hemde sporcular ile velileri bir araya getirmeye yönelik turnuvadan velilerde son derece memnunlar. Kutay Molla nýn velisi Deniz Molla, çocuðunun bu çalýþmalara baþlamasýnýn ardýndan olumlu geliþmeler olduðunu en önemlisi kendisine olanýn güvenin arttýðýný belirten Deniz Molla, basketbol sevgisinin arttýðýný ve evde basketbol topunu elinden düþürmediðini belirterek emeði geçenlere teþekkür etti. Mustafa Þamlý nýn babasý Onur Þamlý da oðlunun altý aydýn Fenerbahçe Basketbol Okulu çalýþmalarýna katýldýðýný ve bu kýsa sürede önemli deðiþimler gösterdiðini fiziksel olarak geliþtiðini kaslaranýn güçlendiðini ve oynadýðý maçtaki performansý ile geliþim içinde olduðunu görme imkaný bulduðunu belirterek hocalara teþekkür etti. Ümitler Balkan Judo Þampiyonasýnda milli formayý giyecek olan Merve Taþ dün kampa girdi bugün Yunanistan a gidiyor. Merve Taþ Balkan Þampiyonasý için kampa girdi Haziran tarihlerinde Yunanistan da yapýlacak olan Ümitler Balkan Judo Þampiyonasýnda mücadele edeceði milli takým dün Ýstanbul Burhan Felek Sporcu Kamp Eðitim Merkezinde kampa girdi. Dün kampa giren milli takým bugün karayoluyla Yunanistan a hareket edecek ve müsabakalarýn ardýndan 15 Haziran da Türkiye ye dönecek. Çorum Belediyespor judocusu Merve Taþ, Balkan Þampiyonasýnda madalya için mücadele edecek. Merve Taþ Balkan Þampiyonasý na gidiyor yapýlacak çalýþmalara katýlmak isteyenler Teknik Direktör Nihat Armutçu nun ve Antrenör Bahadýr Telli nin nolu telefonlarýndan bilgi alabilecekler. Alaca Belediyespor 3-1 öne geçtiði maçta PTT Gençlikspor ile 3-3 berabere kaldý U 11 Final Grubunda ikinci maçlar oynandý Alaca baþladý PTT bitirdi: 3-3 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEM : Mehmet Tuðluk. P.T.T. GENÇLÝKSPOR: Gökhan, Çorum FB de dönem sonu turnuvasý baþladý Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu kýþa veda yaza merhaba turnuvasý dün maçla baþladý. Geleneksel olarak her dönem sonunda düzenlenen turnuvada minik, küçük, yýldýz ve gençler kategorilerinde müsabakalar oynanýyor. Her kategoride üçer takýmýn mücadele ettiði turnuvada müsabakalar salý akþamý baþladý ve bu akþam oynanacak maçlarla sona erecek. Ýlk günde oynanan maçlarda Minik C, Minik A takýmýný yenmeyi baþardý. Küçük C takýmý ise Küçük A takýmýný yendi. Yýldýzlarda ise Yýldýz C, Yýldýz A takýmýný yenmeyi baþardý. Gençlerlerde ise Genç A, Genç B yi yendi. Dönem sonlarýnda sporcularýn hem maç tecrübesini artýrmak, hem dönem boyu çalýþmalardaki geliþim- Merve Taþ Yunanistan da Mert. Emir Kemal, Fatih, Nurullah, Tunahan, Emir Dirican, Murat, Ozan, Hüseyin, Ahmet, Mehmet, Emirhan, Burak, Yuþa, ALACA BELEDÝYESPOR : Mücteba, Serkan, Emir, Furkan, Melih, M.Enes, Yusuf Demir, Yusuf Taha, Ömür, Osman, Hamza, Göktuð, Gökhan, Erkan. U 11 Final Grubu ikinci haftasýnda ilk haftanýn iki kazanan takýmý Alaca Belediyespor ile PTT Gençlikspor takýmlarý 3-3 berabere kaldýlar. Maçta rakibi önünde 3-1 üstünlüðü yakalayan Alaca Belediyespor son bölümde PTT Gençlikspor baskýsýna direnemedi ve karþýlaþma 3-3 beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla iki takým ikinci haftayý 4 er puanla ilk iki sýrada kapattýlar. Çimento-Mimar Sinan sessiz: 0-0 Hasan Öztürk Türkiye finallerinde Hasan Öztürk Hasan Öztürk e Küçük Erkekler Voleybol Final Grubu müsabakalarýnda görev verildi. Dün Ankara da baþlayan ve 15 Haziran pazar günü sona erecek olan Küçük erkekler final müsabakalarýnda gözlemci olarak Ankara dan E. Bostancý görev yaparken hakem olarakta Çorum dan Hasan Öztürk ile birlikte beþ ilden daha ulusal hakemler görev yapacaklar. SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEM : Tahsin Samet Avcý. ÇÝMENTOSPOR: Hasan, Melihcan, Muhammet, Adem, Ahmet, Mustafa, Samet, Servet, Okan, Osman, Ömer, Sinan, Fatih. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Mahmut, Haþim, Sefa Yaþar, Kerem, Sefa Toker, Hamit, Süleyman, Furkan, Samet, Alperen, Enes. U 11 Final Grubu ikinci hafta ilk maçýnda Çimentospor ile Mimar Sinan golsüz berabere kaldýlar. Ýlk maçlarýný kaybeden iki takýmýn maçýnda çabalar sonuç vermedi ve karþýlaþma baþladýðý gibi golsüz berabere sona erdi. Bu sonuçla Çimentospor ve Mimar Sinan Gençlikspor takýmlarý ilk puanlarýný aldýlar. U 11 de ilk yarý sona eriyor U 11 Final Grubunda ilk yarý bugün oynanacak iki maçla sona erecek. Bugün saat de oynanacak Alaca Belediyespor maçýný Barýþ Karakuþ yönetecek. Günün ikinci maçýnda saat de PTT Gençlikspor ile Mimar Sinan arasýnda oynanacak maçta ise Emre Alagöz düdük çalacak. Ýl Özel Ýdarespor ikinci maçýnda Çimentospor önünde golsüz berabere kaldý

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Bölgenin en iyi terminali

Bölgenin en iyi terminali Bölgenin en iyi terminali BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün seçim vaatleri arasýnda yer alan Yeni Çorum Terminali'nin açýlýþý dualarla gerçekleþtirildi.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Liderler mitinge geliyor (Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:1786) RAYLI SÝSTEM VE DEMÝRYOLU. Cahit Baðcý. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti.

Liderler mitinge geliyor (Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:1786) RAYLI SÝSTEM VE DEMÝRYOLU. Cahit Baðcý. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti. Erdem Lokantacýlýk Ltd. Þti. Liderler mitinge geliyor Milli Egemenlik coþkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý tüm yurtta olduðu gibi Çorum da da coþkuyla kutlanacak. HABERÝ 24 DE (Ç.HAK:2800)

Detaylı

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890)

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890) HAZNEDAR SOFRASI Mübarek Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramýnýzý kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Rektör 4 yýldýr dillendiriyor Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn göreve geldikten

Detaylı

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii Yakup TURHAN Vaiz Yeni Orta Camii Abdulvahit AVCI Baş İmam Eski Orta Camii Mustafa ÇAKIR Vaiz Sahil Camii Ramazan GÜNDÜZ Kursiyer Şeyh Camii Hakan USTA Kursiyer Müftü Mah. Camii Abdulhalim ÇEVİK Kursiyer

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BU HATTA ÇALIŞAN OTOBÜSLERİN GEÇTİĞİ CADDE ve SOKAKLAR

BU HATTA ÇALIŞAN OTOBÜSLERİN GEÇTİĞİ CADDE ve SOKAKLAR HAT NO : 1 : MİMAR SİNAN - DEVLET HASTANESİ- SAAT KULESİ BUHARA ORTALAMATUR SÜRESİ : 50 YAZIN HAREKET SAATİ : SAATBAŞI 10 GEÇE 20 GEÇE BUÇUK 20 KALA 10 KALA ÇALIŞAN ARAÇ SAYISI : 7 ADET OTOBÜS 1 OTOBÜS

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BU HATTA ÇALIŞAN OTOBÜSLERİN GEÇTİĞİ CADDE ve SOKAKLAR

BU HATTA ÇALIŞAN OTOBÜSLERİN GEÇTİĞİ CADDE ve SOKAKLAR HAT NO : 1 : MİMAR SİNAN - DEVLET HASTANESİ- SAAT KULESİ BUHARA ORTALAMATUR SÜRESİ : 50 YAZIN HAREKET SAATİ : SAATBAŞI 10 GEÇE 20 GEÇE BUÇUK 20 KALA 10 KALA ÇALIŞAN ARAÇ SAYISI : 7 ADET OTOBÜS SAATTE 6

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 10 MAYIS 2017 ÇARÞAMBA

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 10 MAYIS 2017 ÇARÞAMBA Mübarek Olsun. Mübarek Olsun KESiN KARAR GAZETESi DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ... K.K.101 KESiN KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE Berat Kandili ÖZEL EK Avuçlarýn açýldýðý, gözlerin

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

(Ç.HAK:2250) ÇUHA. Namýk Çuha. Jeoloji Mühendisi. Rektör yeniden atandý * HABERÝ 2 DE. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti.

(Ç.HAK:2250) ÇUHA. Namýk Çuha. Jeoloji Mühendisi. Rektör yeniden atandý * HABERÝ 2 DE. Aydýn Blok Tuðla San. ve Tic. Ltd. Þti. Erdem Lokantacýlýk Ltd. Þti. (Ç.HAK:2800) Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Miraç Kandilini Kutlarýz. Ahlatcý dan Çorum a AVM Ýþadamý Ahmet Ahlatçý, eski buðday pazarýnýn bulunduðu arsayý satýn alarak, Çorum'a

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KARAR MEHMET KARADAÐ ERHAN AKAR. Yeni Yýlýnýz kutlu olsun YENÝ YIL. Yeni Yýlýnýz Kutlu Olsun. EÐiTiM iþ ÇORUM ÞUBESi ÖZEL EK.

KARAR MEHMET KARADAÐ ERHAN AKAR. Yeni Yýlýnýz kutlu olsun YENÝ YIL. Yeni Yýlýnýz Kutlu Olsun. EÐiTiM iþ ÇORUM ÞUBESi ÖZEL EK. Hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ TEL K.K.509

Detaylı

* HABERÝ 6 DA (Ç.HAK:2890)

* HABERÝ 6 DA (Ç.HAK:2890) Erdem Lokantacýlýk Ltd. Þti. Vali sözünü tuttu Þüphelendiðiniz her þeyi ihbar edin HABERÝ 21 DE (Ç.HAK:2800) Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Ramazan Bayramýný Kutlarýz. Valilik Hizmet Binasý'nda Engelli

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

65 Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Ekim Kasım Aralık 2015 Bülteni

65 Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Ekim Kasım Aralık 2015 Bülteni 65 Odamızdan Ziyaretler Odamıza Ziyaretler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. Konya İl Müdürü Seyfettin BAYDAR Konya İl Emniyet Müdürü Mevlüt DEMİR İntech Global A.Ş. Emin Gürcan GÜREL TTMD Konya İl Temsilcisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 1 7 0 2 0 2 0 11 0 2 5 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi2013 SUNUÞ Sayýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY)

ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY) ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY) Yayın Kurulu (Board Of Edition) Deniz VARLI İlkay KAVALCI Grafik & Tasarım Uygulama (Graphic & Design) Osmanlı Grafik 0464 213 01 00-0544 559 04 56 bilgi@osmanligrafik.com

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti İnanç odaklı bir firma olarak biz, Hz. Allah ın ve Resulullah Efendimiz in (s.a.v.) misafirlerine hizmet etme şuuruna sahibiz 29 yıllık tecrübemiz ve yüksek ilmi değerlerle

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

HER AKŞAM SAAT: KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU. Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı

HER AKŞAM SAAT: KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU. Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM HER AKŞAM SAAT: 21.30 Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı Ramazan Etkinliklerimiz 21.30 da Küçükköy Stadı nda Gerçekleştirilecektir.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz.

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz. UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz. 04.12.2004 TARİH VE 5271 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUN 64.

Detaylı

Hakkımızda. Yetki Belgelerimiz. Banka Hesap Numaralarımız

Hakkımızda. Yetki Belgelerimiz. Banka Hesap Numaralarımız Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI umre 2014 Hakkımızda Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat-Turhal'da ki şubeleri ve Türkiye genelindeki anlaşmalı acentaları ile hizmet vermektedir.

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı Kur an-ı Kerim Tilaveti Söyleşi Şiir Ezgi Konser Sohbet Tiyatro Gösterimi Çocuk Gösterileri Cahit ALTUNAY Belediye Başkanı 18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Etkinlik Alanı MANEVİ İKLİMİ DOYASIYA

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Hac - Umre Kültür Turları Uçak Bileti

Hac - Umre Kültür Turları Uçak Bileti Hac - Umre Kültür Turları Uçak Bileti Kataloğumuz içerisine Kâbe-i Muazzama ve Mescid-i Nebevî fotoğrafları hürmeten konulmamıştır. İnanç odaklı bir firma olarak biz, Hz. Allah ın ve Resûlullah Efendimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Sosyal Tesisi 2015-2016 Yılı Faaliyet Raporu

Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Sosyal Tesisi 2015-2016 Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Sosyal Tesisi 2015-2016 Yılı Faaliyet Raporu 2 İÇİNDEKİLER Giriş 1-5 Sosyal Alanlar 6-16 Fakülte Dağılımları ve Tesis Çalışanları 17 Manevi Faaliyetler 18-49 Sosyal

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı

Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı 169 sayı eki / 15 mayıs 2007 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı 4708 sayılı yasayla düzenlenen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Çorum esnafý, birkaç gündür devam eden protesto eylemleri karþýsýnda soðukkanlý bir yaklaþým sergiliy- (Ç.HAK:1591) Kireçli Hazýr Harç Çeþitleri

Çorum esnafý, birkaç gündür devam eden protesto eylemleri karþýsýnda soðukkanlý bir yaklaþým sergiliy- (Ç.HAK:1591) Kireçli Hazýr Harç Çeþitleri Saðduyu ve itidal çaðrýsý Dini ve milli deðerler etrafýnda birleþmeliyiz * HABERÝ 12 DE Mehmet Aþýk 5 HAZÝRAN 2013 ÇARÞAMBA Çorum esnafý, birkaç gündür devam eden protesto eylemleri karþýsýnda soðukkanlý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

berekettir Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile

berekettir Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile GAZİOSMANPAŞA DA BU RAMAZAN ÇOK ÖZEL Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile Ramazan ın coşkusunu, heyecanını ve sevincini birlikte yaşayalım. Ramazan

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 22 NÝSAN 2017 CUMARTESÝ

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 22 NÝSAN 2017 CUMARTESÝ Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun KESiN KARAR GAZETESi DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ... K.K.41 KESiN KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE Miraç Kandili ÖZEL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ HAZÝRAN 2017 A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Ramazan Bayramýný kutlar,

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ HAZÝRAN 2017 A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Ramazan Bayramýný kutlar, K.K.253 Hemehrilerimizin, dost ve müterilerimizin Ramazan Bayramýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI-SOYADI UNVANI VAAZIN VERİLECEĞİ YER VAAZIN KONUSU AHMET ERDEM İL MÜFTÜSÜ ALİPAŞA CAMİİ Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ÜNAL TAN İL MÜF. YARD. ŞEHİTLER CAMİİ Oruçlunun Dikkat

Detaylı

Gelin birlik olalım...

Gelin birlik olalım... Gelin birlik olalım... Hz. Peygamber Efendimizin doğum yıldönümü münasebetiyle İl Müftülüğü nce düzenlenen programı onurlandırmanızı dilerim. Ahmet KARA Vali 8 Nisan 2016 Cuma MEHTER EŞLİĞİNDE AÇILIŞ :

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI 2013 HAC PROGRAMLARI HAKKIMIZDA Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat/Turhal'da ki şubeleri ile de hizmet vermektedir. Şirketimiz A grubu olarak 3735

Detaylı

MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE

MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE SIRA SCL UNVAN ADRESİ İLİ TELEFON 1 İLÇESİ TELEFON 2 7 SÜPÜRGE İMALATI VE TOP.TİC. 1 1431 SALİM ÖZTÜRK TUZLA MAH SÜPÜRGECİLER SİTESİ N.45 SAKARYA FAX NO GSM 2727793 2 2827

Detaylı

EKS MELİK GRUP YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK MEDİCAL TEMİZLİK GIDA SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ.

EKS MELİK GRUP YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK MEDİCAL TEMİZLİK GIDA SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ. www.eksmelikgrup.com EKS MELİK GRUP YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK MEDİCAL TEMİZLİK GIDA SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ. TANITIM DOSYASI 2017 İÇİNDEKİLER FİRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER FİRMANIN KISA GEÇMİŞİ ve

Detaylı

Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek...

Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek... 14 Nisan 2013 Pazar 11:57 Haydi Çocuklar Lunaparka... Bugün Lunapark Ücretsiz Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek... 14-20

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/is-dunyasi-bso-iftarinda-bulustu-balikesir-1730409/ Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur un ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 Ardahan da Aile İrşat ve Rehberlik Büromuz 09 Ocak 2012 tarihinde kurulmuştur. AİRB Çalışma Odası TANITIM BROŞÜRÜMÜZ Büromuzun kurulduğu

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 29 KASIM 2017 ÇARÞAMBA A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Mevlid Kandilini kutlar,

DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ 29 KASIM 2017 ÇARÞAMBA A Y K A Ç. Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin. Mevlid Kandilini kutlar, Hemehrilerimizin, dost ve müterilerimizin Mevlid Kandilini kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. u PANEL ÇÝT u BETON DÝREK u DÝKENLÝ TEL u KAFES TEL u BAHÇE KAPISI u YÜKSEK GÜVENLÝKLÝ TEL K.K.444

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı