Batman Ticaret Borsası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Batman Ticaret Borsası"

Transkript

1 Batman Ticaret Borsası Meclis Başkanı M. Beşi ALTUNÇ Yönetim Kurulu Başkanı Arif GÜNEŞ Genel Sekreter Vehbi AKBULUT Hilal Mahallesi Nergiz Cadddesi No:151 BATMAN Tel: Fax: Web: Eposta:

2 BAŞKANIN MESAJI Değerli Üyelerimiz. Sorumluluğumuzun bilinci ile görevimizi yürütürken, değişen dünya ekonomisi, ortadoğudaki iç savaş ve huzur ortamının olmayışı, bölgemizi ve ülkemizi etkilemektedir. Bütün olumsuz havaya rağmen sizler umutlarınızı yitirmeden faaliyetlerinizi sürdürdünüz, işlerinizi büyüttünüz, yeni pazarlara ulaştınız. Batmanımızı, bölgemizi bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarınızı yürüttünüz yılı batman için ihracattaki olumsuz durumu görmezden gelirsek hızlı büyüme yönlü bir olumlu bir gelişme yaşandı. Bundaki en büyük etken sizlerin çalışma azmi ve becerisidir. Buradan her birinize Batman ekonomisine kattığınız değer için teşekkür ederim. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren taviz vermeden; şeffaf, dürüst, tarafsız ve insan merkezli bir yönetim anlayışı içinde olduk. Değerli üyelerimiz, geride bıraktığımız 2014 yılı içinde borsamız tarafından gerçekleşen faaliyetleri kapsayan bir rapor hazırladık. Hazırlamış olduğumuz raporda borsamızda işlem gören ürünlere ait istatistikî verilere, borsamızın finansal verilerine ve Batman Ticaret Borsasının uygulamaları ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalara yer verdik. Bir yıllık faaliyet raporumuzu siz üyelerimizin görüşlerine sunarken, çalışmalarımıza destek veren tüm meclis üyesi ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

3 BATMAN TİCARET BORSASI KURULUŞU VE GÖREVLERİ Batman Ticaret Borsası, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarih, sayılı yazısıyla 1995 tarihinde resmi törenle kurulmuştur. BORSAMIZIN GÖREVLERİ Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere lâboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

4 KALİTE POLİTİKASI, VİZYON VE MİSYONUMUZ BATMAN TİCARET BORSASI KALİTE POLİTİKASI 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun verdiği görev, sorumluluklar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde; Bölgemizin ve Üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda Borsamızca sunulan hizmetleri, üye memnuniyetini gözeterek doğru, etkin ve kaliteden ödün vermeden, zamanında ve istenen şartlarda gerçekleştirmek, Personelimizin sürekli eğitimi ve altyapısı ile dinamik ve tarafsız yapımızı korumak ve Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek, Borsamızın temel politikasıdır. MISYONUMUZ (GÖREVLERIMIZ); 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun verdiği görev, sorumluluklar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde; Borsaya tabi ürünlerin, üyelerimizin ulusal ve uluslar arası pazarda gerçekleştireceği ticaretine katkı sağlamak, Üyelerimiz arasındaki birlik ve dayanışmayı, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, Üyelerimizin ve ilgili tarafların birbirleriyle olan ticari ilişkilerinde güvenin tesis edilmesi, VIZYONUMUZ (AMAÇ VE HEDEFLERIMIZ); Üyelerimize ve ilgili taraflara sunulan bilgi ve hizmetlerimizin sürekli geliştirilmesi ve belgelendirilmesi, Laboratuvarlarında ve tüm birimlerinde teknolojik cihazlarla donatılmış alt yapısını tamamlayarak hizmet kalitesini sürekli üst seviyede tutmak, Bilgi, beceri ve yetkinlik ile donatılmış personel yapısı ile hizmet çeşitliğini ve kalitesini artırmak, Borsamız hizmet ve faaliyetlerimizde üyelerimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

5 BATMAN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU ARİF GÜNEŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI M.ŞAH ÇAKAR İBRAHİM İZMİR ABDURRAHMAN MALTAŞ METİN AYDIN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI SAYMAN ÜYE ÜYE ÜYE Borsa Yönetim Kurulu, Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.

6 BATMAN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek. Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine sunmak. Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine usulüne uygun olarak karar vermek. Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek. Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu belirlemek. Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak. Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak. Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin borsada oluşan fiyatlarını tespit etmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek. Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.

7 BATMAN TİCARET BORSASI MECLİSİ M. BEŞİR ALTUNÇ MECLİS BAŞKANI İHSAN TAŞ ERKAN URAZ ARİF GÜNEŞ M.ŞAH ÇAKAR ABDURRAHMAN MALTAŞ İBRAHİM İZMİR METİN AYDIN SABRİ ÇELİK İSMAİL DİREK FAHRETTİN KAĞBA AZMİ AL HIVZULLAH AKTAŞ ALAETTİN ULUDAĞ MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI MECLİS SAYMAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE-DELEGE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Borsa meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. En az yedi meslek grubu kurulamayan borsalarda meclisler borsaya kayıtlı olanların kendi aralarından seçecekleri ondört üye ile kurulur. Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir veya iki başkan yardımcısı seçer.

8 BATMAN TİCARET BORSASI MECLİSİNİN GÖREVLERİ Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. Borsada gerçekleştirilen işlemlerden veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmekle görevli tahkim müesseseleri oluşturmak. Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek bilirkişi listesini onaylamak. Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezalara karar vermek. Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehnine ve ödünç para alınmasına, kamulaştırma yapılmasına ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirketlere ortak olmaya karar vermek. Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. Borsaya dahil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil ettirilmek şartıyla, borsa yerinin dışında alınıp satılabileceğini belirlemek ve bu şekilde alınıp satılacak maddelerin otuz günü geçmemek kaydıyla tescil edilmesine ilişkin süreyi belirlemek. Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak. Yurt içi ve dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek. p) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve borsaya olan aidat borçlarını yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat anapara ve gecikme zammı borçlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile borsa veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.

9 BATMAN TİCARET BORSASI ORGANİZASYON ŞEMASI

10 BORSAMIZ PERSONELİ Borsamız Personellerinin iki personeli kadrolu, Üç personeli sözleşmeli ve beş personeli dışarıdan hizmet alımı yoluyla çalışmaktadır. Genel Sekreter Sözleşmeli Vehbi AKBULUT Tescil Memuru Kadrolu Arzu KALELİOĞLU ŞAHMAN Muhasebe Memuru Sözleşmeli Nurcan MALTAŞ Şoför Sözleşmeli Faysal KARA Yardımcı Hizmetli Kadrolu Macit CAN Kalite Akreditasyon Sorumlusu Sözleşmeli Gamze KALELİOĞLU Yardımcı Hizmetli Sözleşmeli Sultan ELÇİBOĞA Güvenlik Sözleşmeli Mehmet Sadık AK Güvenlik Sözleşmeli Said IŞIK Güvenlik Sözleşmeli Murat KARA

11 BATMAN TİCARET BORSASI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Batman Ticaret Borsası 2013 yılında almış olduğu ISO- 9001/2008 Sertifika belgesi bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimi başarı ile tamamlayarak sertifikasını yeniledi.

12 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YILI ÜYE DAĞILIMI Faal Üye Sayısı/ Şirket Tipine göre Anonim Şirket 9 Kooperatif 9 Limited Şirket 85 Gerçek Kişi Ticaret İşletmesi Esnaf 19 Toplam 130 Terk Üye Sayısı/ Şirket Tipine göre 8 Askıda Üye Sayısı/ Şirket Tipine göre Anonim Şirket 3 Kooperatif 1 Limited Şirket 13 Gerçek Kişi Ticaret İşletmesi Esnaf 4 Toplam 26 Tasfiye Üye Sayısı /Şirket Tipine göre 5 Anonim Şirket 22 Kooperatif 1 Limited Şirket 1 Gerçek Kişi Ticaret İşletmesi 90 Esnaf 40 Toplam 154 Anonim Şirket Kooperatif 1 Limited Şirket Gerçek Kişi Ticaret İşletmesi Esnaf Toplam 2 1

13 BATMAN TİCARET BORSASI ÜYE DAĞILIM TABLOSU FAAL ASKIDA TERK TASVİYE Anonim Şirket Kooperatif Limited Şirket Gerçek Kişi Ticaret İşletmesi Esnaf

14 BATMAN TİCARET BORSASI ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ 1.İstediğiniz bilgilere ulaşabilme açısından kurumumuzu nasıl buluyorsunuz? 2.Borsamızdan istediğiniz hizmeti alabilme hızını nasıl değerlendiriyorsunuz? 3.Kurumumuzda çalışan personelin davranışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 4.Kurumumuzda yetkiliye ulaşabilme hızını nasıl değerlendiriyorsunuz? 5.Borsamız Üye Rehberi ni nasıl değerlendiriyorsunuz? 6.Borsamız fiyat bültenlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 7.Borsamızın web sayfasını (http://www.batmantb.org.tr) nasıl buluyorsunuz şayet ziyaret ettiyseniz? 8.Borsamızın sizlerin sorunlarına çözüm yolları bulma çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 9.Borsamıza ulaşım kolaylığını nasıl değerlendiriyorsunuz? 10.Kurumumuzun verdiği hizmet kalitesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

15 BATMAN TİCARET BORSASI ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

16 BATMAN TİCARET BORSASI HEDEFLER VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU HEDEFLER 2013 YILI YILI HEDEF Ulusal ve Uluslar arası proje sayısı Toplam Yapılan Tescil sayısı Yeni Üye Kaydı Askıya alınan üye sayısı Terk edilen üye sayısı Personel için düzenlenen eğitim sayısı Toplantı/Seminer/Fuara Katılınan Personel ve meclis üye sayısı Borsa Konferans Salonun kullanım sayısı Medyada BTB ile ilgili çıkan haber sayısı Gelen şikâyet sayısı Öneri ve DÖF sayısı Ziyaret edilen üye sayısı Üye Memnuniyet Yüzdesi %85 %93 %95

17 ARPA BUĞDAY ARPA YEMLİK MISIR DANE MISIR BUĞDAY SERT BUĞDAY BUĞDAY BUĞDAY BUĞDAY BUĞDAY BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YILI İŞLEM HACMİ VE DAĞILIMI Muamele Gören Maddelerin Cinsi Muamele Sayısı Miktarı HUBUBAT ARPA ,00 HMS BUĞDAY ,00 HMS ARPA YEMLİK ,00 HMS MISIR DANE ,00 HMS MISIR RUTUBETLİ ,00 HMS BUĞDAY SERT ,00 HMS BUĞDAY YEMLİK ,00 HMS BUĞDAY EKMEKLİK ,00 HMS BUĞDAY MAKARNALIK ,00 HMS BUĞDAY EKMEKLİK 2.KALİTE ,00 HMS BUĞDAY DURUM ,00 HMS , ,00 Muamele Gören Maddelerin Cinsi HUBUBAT MAMÜLLERİ Muamele Sayısı Miktarı UN EKMEKLİK ,00 HMS , ,00 Satış Şekli Satış Şekli , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 HUBUBAT HUBUBAT MAMULLERİ UN EKMEKLİK hububat HUBUBAT MAMULLERİ

18 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YILI İŞLEM HACMİ VE DAĞILIMI Muamele Gören Maddelerin Cinsi Muamele Sayısı Miktarı Satış Şekli BAKLİYAT BAKLİYAT KIRMIZI KABUKLU MERCİMEK ,00 HMS NOHUT ,00 HMS FASULYE ,00 HMS , , , , , ,00 0,00 BAKLİYAT Muamele Gören Maddelerin Cinsi KURU MEYVALAR Muamele Sayısı Miktarı Satış Şekli SİİRT ÇITLAK KAVLAK FISTIK ,00 HMS SİİRT KAVLAK FISTIK ,00 HMS KURU ÜZÜM ,00 HMS CEVİZ KABUKLU ,00 HMS SİİRT ÇİĞ KAVLAK FISTIK ,00 HMS KURU ARMUT ,00 HMS , , , , , , , , , , ,00 0,00 KURU MEYVELER KURU MEYVALAR

19 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YILI İŞLEM HACMİ VE DAĞILIMI Muamele Gören Maddelerin Cinsi YAŞ MEYVALAR Muamel e Sayısı Miktarı ELMA ,00 HMS YABANİ ELMA ,00 HMS KUŞ BURNU ,00 HMS ARMUT ,00 HMS ELMA ORGANİK ,00 HMS , ,00 Satış Şekli , , , , , , ,00 0,00 YAŞ MEYVELER YAŞ MEYVALAR Muamele Gören Maddelerin Cinsi Muamel e Sayısı Miktarı Satış Şekli YAŞ SEBZELER YAŞ SEBZELER TERE HMS 2 888, , YAŞ SEBZELER TERE

20 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YILI İŞLEM HACMİ VE DAĞILIMI Muamele Gören Maddelerin Cinsi Muamele Sayısı Miktarı Satış Şekli YAĞLI TOHUMLAR YAĞLIK ÇİĞİT ,00 HTS AYÇİÇEĞİ KÜSPESİ ,00 HTS , , YAĞLI TOHUMLAR , Muamele Gören Maddelerin Cinsi Muamele Sayısı Miktarı ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL KEKİK 1 17 HMS ISIRGAN OTU ,00 HMS REZENE ,00 HMS ZEYTİN YEŞİL ,00 HMS ZEYTİN SİYAH ,00 HMS YEŞİL ÇAY ,00 HMS MÜRVER 1 11 HMS IHLAMUR ,00 HMS KANTARON HMS , ,90 Satış Şekli ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ HAYVANSAL , , , , , , , ,00 0,00 ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ HAYVANSAL

21 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YILI İŞLEM HACMİ VE DAĞILIMI Muamele Gören Maddelerin Cinsi Muamele Sayısı TEKSTİL HAMMADDELERİ Miktarı KÜTLÜ PAMUK ,00 HMS KÜTLÜ PAMUK FİYAT FARKI ,00 HMS KÜTLÜ PAMUK BEYAZ ,38 HMS KÜTLÜ PAMUK H.B ,00 HMS , ,38 Satış Şekli TEKSTİL HAMMADDELERİ , , , ,00 0,00 TEKSTİL HAMMADDELERİ Muamele Gören Maddelerin Cinsi Muamele Sayısı KASAPLIK CANLI HAYVANLAR Miktarı CANLI DANA (ADET) HMS DANA BESİLİK 2 26 HMS İNEK BESİLİK 2 41 HMS CANLI KUZU ,00 HMS , ,00 Satış Şekli CANLI DANA (ADET) KASAPLIK CANLI HAYVANLAR DANA BESİLİK İNEK BESİLİK CANLI KUZU KASAPLIK CANLI HAYVANLAR

22 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YILI İŞLEM HACMİ VE DAĞILIMI Muamele Gören Maddelerin Cinsi Muamele Sayısı KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER Miktarı SARI SOLMAZ 1 12 HMS 2 24, ,00 Satış Şekli KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER SARI SOLMAZ KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER ORMAN MAHSÜLLERİ Muamele Gören Maddelerin Cinsi Muamele Sayısı Miktarı Satış Şekli , ,00 ORMAN MAHSÜLLERİ ,00 MEŞE ODUN ,00 HMS , , , , ,00 ORMAN MAHSÜLLERİ 0,00 MEŞE ODUN

23 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YILI BÜTÇE VE GERÇEKLEŞMELER GERÇEKLEŞEN BUTÇE 2014 yılı tahmini gelir bütçesi ,00 gerçekleşen bütçe ,35 % yılı tahmini gider bütçesi ,00 gerçekleşen bütçe ,77 % 47,82 Eğitim bağış ve yardımlar bütçesi ,00 gerçekleşen ,65 %258,57 Personel üye eğitim giderleri ,00 gerçekleşen 6.500,00 %45,83 Birlik Aidatı, Kanuni Aidat Pay ve Fonlar ,00-TL gerçekleşen ,12 %93,83 Batman Ticaret Borsası Gelir Dağılımı OLAĞAN GELİRLER DİĞER GELİRLER Batman Ticaret Borsası Gider Dağılımı MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ KAMBİYO GİDERLERİ İŞTİRAK GELİRLERİ FAİZ GELİRLERİ KİRA GELİRLERİ MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ KAMBİYO GELİRLERİ DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDERLER MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER ÇEŞİTLİ GİDERLER VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FİNANSMAN GİDERLERİ

24 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞI ORGANİZASYONLAR 27 Şubat 2014 Tarihinde Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif GÜNEŞ ve Borsamız üyeleri, Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Paris Sial 2014 Gıda Fuarı'na katıldı.

25 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞI ORGANİZASYONLAR kasım Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeleri ve borsa üyeleri Almanya nın Hannover kentindeki Dünyanın en büyük tarım ve hayvancılık fuarına katıldı.

26 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞI ORGANİZASYONLAR 12 Kasım 2014 Batman Ticaret Borsası Üyeleri iş seyahati kapsamında Hannover Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret ederek, Oda yönetimi ve üyeleri ile bir araya geldiler. Toplantıda her iki kurumun çalışmaları, organizasyonları, planlanan yatırımlar ve Euro Tier 2014 Fuarı ile ilgili görüşme yapıldı. 13 Kasım 2014 Batman Ticaret Borsası Üyeleri, Alman Tarım Birliği Hannover temsilcileri ile görüştü. Alman ve Türk tarımı, tarım teknolojileri, tarımsal üretime katkı sağlamak için yapılabilecek projeler ve Euro Tier 2014 hakkında konuşuldu.

27 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞI ORGANİZASYONLAR Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı, Delege ve Genel Sekreteri TOBB 70.Genel Kuruluna Katıldı.

28 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞI ORGANİZASYONLAR 25 Temmu 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, Danimarka Kraliçesinin davetine icabetle, Danimarka ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Davete Batman ı Temsilen Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif GÜNEŞ davet edildi.

29 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞI ORGANİZASYONLAR Batman Ticaret Borsası başkanı Arif GÜNEŞ Danimarka İş Forumu nda Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) başkanı bir araya geldi.

30 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞI ORGANİZASYONLAR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, seçimden hemen sonra TOBB ve bağlı 365 oda borsa başkanını Cumhurbaşkanlığı Sarayı nda ağırladı. Hayırlı olsun ziyaretimizden memnuniyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke ekonomisi ve dünyada yeni gelişmeler hakkında konuşma gerçekleştirdi.

31 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞI ORGANİZASYONLAR TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU Batmanda 6-8 ekim olaylarından sonra bölge sanayici, tüccar ve esnafına geçmiş olsun dileğiyle bir seri etkinliği katıldı. TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ulusal Basının ağırlandığı organizasyonda TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Batma nın sorunları ile yakından alakadar oldular. Yönetim Kurulu Başkanı Arif GÜNEŞ TOBB Başkanına Batman anısına Hasannkeyf temalı yağlı boya resim hediye etti.

32 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞI ORGANİZASYONLAR 29 KASIM TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Batman Belediye Eşbaşkanı Sabri ÖZDEMİR İ makamında ziyaret ederek seçim başarısını tebrik etti. Belediye Eşbaşkanı Sabri ÖZDEMİR in Memnuniyet duyduğu ziyaret esnasında TOBB Başkanı ve Batman Ticaret Borsası Başkanı tarafından hediye takdim edildi. TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile Borsamız Yönetimi 2012 yılında yapım protokolü imzalanan Batman Fen Lisesi, Kapalı Spor Salonu ve 200 yataklı öğrenci yurdu inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

33 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞI ORGANİZASYONLAR Batman Valisi Azmi Çelik Borsamızı ziyaret etti. Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif GÜNEŞ ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir süre sohbet eden Çelik Batman a böyle bir hizmet binasının kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti aktardı.

34 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞI ORGANİZASYONLAR TOBB Tarafından Düzenlenen Ve Bölgemiz Açısından Önemli Olan 16/09/2014 kalkınma Ajansları Toplantısına Borsa Başkanımız Arif GÜNEŞ Katıldı. Tepav Bölge Oda/Borsa Başkanları İstişare Toplantısı Ve Kalkınma Ajansları Çalıştayı

35 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞI ORGANİZASYONLAR KOSGEB İl Müdürü Evren ARIKAN ve Yönetim Kurulu Başkanımız Arif GÜNEŞ genç ve kadın girişimcilerin KOSGEB destekli Girişimcilik Eğitimi almaları için protokol imzaladı. Batman Ticaret Borsası 2014 yılı içinde Kosgeb Girişimcilik Eğitimini başarı ile tamamlayan genç ve kadın girişimciler sertifikaların takdimi ve üyeleri içinde en fazla işlem hacmi olan üyelerimize plaket töreni düzenledi. Sertifika ve plaketleri Maliye Başkanı Mehmet ŞİMŞEK, Batman Valisi Azmi ÇELİK, Batman Milletvekili Ziver ÖZDEMİR, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Ebubekir BAL Ve KOSGEB Genel Müdür Yardımcısı tarafından verildi.

36 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞI ORGANİZASYONLAR Yeşeren Umutlarla Hep Birlikte Yardım Derneği tarafından Yönetim Kurulu Başkanımız Arif GÜNEŞ e çalışmalarından dolayı plaket verildi ekim 2014 Bölge Oda/Borsaları barış süreci toplantısı

37 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞI ORGANİZASYONLAR 10 Ekim Batman Kurum Amirleri Ve STK Yöneticileri ile Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Batman Petrol Spor Kulübü Başkanı Aydın GÜLMEZ in spora yaptığı desteklerden dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Arif GÜNEŞ e kombine bilet armağan etti.

38 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞI ORGANİZASYONLAR 10 Eylül 2014 Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Üyelerimizden Yavuz Kardeşler Makine Firmasını Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK ve Batman Valisi Yılmaz ARSLAN ile ziyaret ettik Batman Ticaret Borsası Yönetimine iade ziyaret gerçekleştiren Batman Başsavcısı ziyareti

39 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞI ORGANİZASYONLAR Tarım Bakanlığınca açıklanan 9. Etap Kırsal Kalkınma Hibe Programının tanıtımı borsamız konferans salonunda yapıldı. Toplantıya Batman Vali Yardımcısı Cihat ARIK, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nurettin KIYAS, Şube Müdürleri ve yoğun üye katılımı ile gerçekleşti.

40 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞI ORGANİZASYONLAR Tarihinde Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Arif GÜNEŞ ve Yönetim Kurulu üyeleri istişarede bulunmak için Batman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nurettin KIYAS ı ziyareti. 14 Şubat 2014 Petrol Spor Kulübü Başkanı Aydın GÜLMEZ borsamızı ziyareti.

41 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞI ORGANİZASYONLAR 29 Ekim 2014 alman yatırımcı Heinrich SCHAIFFER Batmanda yatırım yapmak için ziyarette bulundu. Tarım sektörü ve Batman sanayisi hakkında detaylı bilgiler sunduğumuz yabancı misafirimiz ilimizden memnun ayrıldı. 20 Kasım 2014 TarihindeBatman Ticaret Borsası Başkanı Arif GÜNEŞ, Batman Arkeoloji Müzesi ne ziyareti gerçekleştirdi. Müze Müdürü Tenzile UYSAL Batman geçmişi ve eski medeniyet bulgularının ülke basınında daha fazla dile getirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti

42 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞI ORGANİZASYONLAR Şırnak Cizre de meydana gelen olaylar sonrası Bölge Oda/ Borsa Yönetim Kurulu Başkanları bir araya gelip esnafa geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirip, sağ duyulu davranılması için çağrısında bulundu.

43 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞI ORGANİZASYONLAR 13 Kasım 2014 Borsamız Genel Sekreteri istişare ve uygulama birlikteliği sağlamak amacıyla Kızıltepe Ticaret Borsası Genel Sekreteri Abdulkadir ŞAHİN i ziyaret etti. 29 Ekim 2014 uzun yıllar Avrupa da yaşayan, birçok bestesi bulunan Diyarbakırlı Kürt Sanatçı Beytocan Borsamızı ziyaret etti.

44 BATMAN TİCARET BORSASI 2014 YURTİÇİ VE YURTDIŞI ORGANİZASYONLAR Batman Ticaret Borsası TOBB ortaklığı ile ilimizde bulunan yardıma muhtaç 700 aileye Ramazan Paketi hazırlayıp dağıtımını sağladı. Batman Ticaret Borsası TOBB ortaklığı ile ilimizde bulunan 12 ilköğretim okulu da yardıma muhtaç öğrenciler 750 öğrenciye mont yardımında bulunuldu.

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU 8771 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun Numarası : 5174 Kabul Tarihi : 18/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 1/6/2004 Sayı :25479 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun Numarası: 5174 Kabul Tarihi: 18/05/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/06/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25479 BĐRĐNCĐ

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 2 1.1. Odamızın Tarihçesi... 2 1.2. Oda İletişim Kanalları... 4 1.3. Politikalarımız... 4 1.3.1.

Detaylı

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Faaliyet Raporu

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Faaliyet Raporu AKSARAY TiCARET BORSASI Şehrin Lokomotifi Faaliyet Raporu 203 Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i BAŞKANIN MESAJI Aksaray Ticaret Borsası 967'den beri tarım sektörünün içinde

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI MAYIS 2013 1 ÇANAKKALE TİCARET BORSASI İsmetpaşa Mah.Piri Reis Cad.No:104 (Bursa Yolu 2.Km) / Çanakkale Telefon : 0 286 212 07 66 Fax : 0 286 212 47 69 Gelibolu

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ Aralık 2014 Bu eserin tüm telif hakları Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası na aittir Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek suretiyle

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faik Yavuz Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Ticaret Borsası, 2013 yılında hedeflediği

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI

ANKARA TİCARET BORSASI ANKARA TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Adres: Macun Mahallesi 171. Sokak No.4 Yenimahalle / Ankara Tel:+90 312 327 00 00 (pbx) Faks: +90 312 324 08 57 (pbx) Web sitesi: www.ankaratb.org.tr e-mail:

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

TURGUTLU TİCARET BORSASI

TURGUTLU TİCARET BORSASI 2011 YILI FAALİYET RAPORU SAYFA1 TÜCCAR, MİLLETİN EMEĞİNİ VE ÜRETİMİNİ KIYMETLENDİRMEK İÇİN ELİNE VE ZEKÂSINA, EMNİYET EDİLEN VE BU EMNİYETE LİYÂKAT GÖSTERMESİ GEREKEN ADAMDIR. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SAYFA2

Detaylı

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 05/01/2015 tarihli yazıda aynen; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler" başlıklı

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ. STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI. STRATEJİK PLANLA İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ. I.GENEL BİLGİLER.

Detaylı

Trabzon Chamber Of Commerce and Industry Tel: (0462) 326 80 70 ODALAR NE İŞ YAPAR?

Trabzon Chamber Of Commerce and Industry Tel: (0462) 326 80 70 ODALAR NE İŞ YAPAR? ODALAR NE İŞ YAPAR? ODALAR NE IŞ YAPAR? Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 1884 Yılında kurulmuş Kamu Kurumu Niteliğinde Bir Meslek Kuruluşudur. Anayasamızın 135. Maddesine göre; "Kamu kurumu niteliğindeki

Detaylı

İzmir Ticaret Borsası

İzmir Ticaret Borsası İzmir Ticaret Borsası Gelenekten geleceğe Türkiye nin üçüncü büyük şehri olan İzmir; çağdaş, gelişmiş, aynı zamanda işlek bir ticaret merkezidir. Batısında nefis denizi, plajları ve termal merkezleriyle

Detaylı

TURGUTLU TİCARET BORSASI

TURGUTLU TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU SAYFA1 TÜCCAR, MİLLETİN EMEĞİNİ VE ÜRETİMİNİ KIYMETLENDİRMEK İÇİN ELİNE VE ZEKÂSINA, EMNİYET EDİLEN VE BU EMNİYETE LİYÂKAT GÖSTERMESİ GEREKEN ADAMDIR. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SAYFA2

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Anadolu da kurulan en eski meslek kuruluşlarındandır. Resmi kuruluş tarihi 1919 olarak belirlenmesine rağmen, ilk kuruluş çalışmaları

Detaylı

KONYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

KONYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 KONYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 KONYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN SÜRECİ I. DURUM ANALİZİ TARİHÇE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ FAALİYET ALANLARI VE HİZMETLER PAYDAŞ ANALİZİ

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. AKHİSAR

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı