T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 2. GRUP: İDARİ ŞUE MÜDÜRÜ 2 AĞUSTOS 2008 Saat:10.00 Adayın Adı ve Soyadı : Aday No (T.C. Kimlik No) : DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. u cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: A C D SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Soru kitapçığında 80 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 90 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 1. T.C. Anayasası na göre kaç yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir? A) 18 ) 25 C) 35 D) T.C. Anayasası na göre sıkıyönetim ilan etme yetkisi, aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Türkiye üyük Millet Meclisine ) Genelkurmay aşkanlığına C) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan akanlar Kuruluna D) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Millî Güvenlik Kuruluna 3. T.C. Anayasası na göre TMM nin akanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere aşbakan veya akanlardan bilgi istemesine ne denir? A) Soru ) Gensoru C) Meclis araştırması D) Meclis soruşturması 4. T.C. Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Kişinin Hakları ve Ödevlerinden hak arama hürriyeti ile ilgili bir hükümdür? A) Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. ) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez. C) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. D) Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. 5. T.C. Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi yerleşme hürriyetinin kanunla sınırlanabilme nedenlerinden A) Kamu mallarını koruma ) Suç soruşturma ve kovuşturması C) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlama D) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirme 6. T.C. Anayasası na göre yürütme yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisi tarafından Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir? 7. Aşağıdakilerden hangisi, dış tehditte kriz yönetim savunma stratejilerinden biri A) İmkânları deneme ) Göze göz, dişe diş C) Zaman tasarrufu D) Kontrol edilmiş baskı 8. Devletin anayasal düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, uluslararası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bütün menfaatlerinin, uluslararası antlaşmalarla tespit edilen haklarının her türlü iç ve dış tehditlere karşı korunması ve kollanması faaliyetlerine ne ad verilir? A) Millî güç ) Seferberlik C) Millî güvenlik D) Jeopolitik 9. Aşağıdakilerden hangisi, laiklik ilkesinin kapsamı içinde yer almaz? A) Devletin akla ve bilimsel esaslara göre yönetilmesi ) Vatandaşın din ve vicdan hürriyetinin sağlanması C) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması D) Hukuk kurallarının dine dayanması 10. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi, Lozan arış Konferansı öncesinde gerçekleştirilmiştir? A) Cumhuriyetin ilanı ) Saltanatın kaldırılması C) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabul edilmesi 11. Aşağıdakilerden hangisi Lozan arış Antlaşması nın oğazlarla ilgili hükümlerinden biri A) oğazların iki yakası askerden arındırılacaktı. ) Uluslararası bir kurul oğazlardan geçişi düzenleyecekti. C) Sadece Karadeniz de kıyısı olan ülkelerin gemileri oğazlardan geçebilecekti. D) oğazlardan geçişi denetleyecek uluslararası kurulun başkanı Türkiye den olacaktı. A) akanlar Kurulu ) Cumhurbaşkanı ve aşbakan C) Cumhurbaşkanı ve bazı akanlar D) Cumhurbaşkanı ve akanlar Kurulu Atatürk, 19 Mayıs 1919 da aşağıdaki görevlerden hangisiyle Samsun a çıkmıştır? A) 9. Ordu Müfettişi ) 20. Kolordu Komutanı C) 15. Kolordu Komutanı D) Yıldırım Orduları Grup Komutanı

3 13. Aşağıdakilerden hangisi, taşra teşkilatı bölge kuruluşlarının hiyerarşik birimler yapısı içinde yer almaz? A) İl Müdürlüğü ) ölge Müdürlüğü C) Şube Müdürlüğü D) Şeflik 14. Aşağıdakilerden hangisi bakanlık merkez teşkilatında ihtiyaca göre kurulan yardımcı birimlerden A) Hukuk Müşavirliği ) Savunma Sekreterliği C) Personel Dairesi aşkanlığı D) İdari ve Mali İşler Dairesi aşkanlığı sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya hâlin, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe, aşağıdakilerden hangisi yapılır? A) Memurluktan çıkarılır. ) Aynı ceza uygulanır. C) ir derece ağır ceza uygulanır. D) Kademe ilerlemesi durdurulur sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre hizmet süresi on yıldan az olan bir Devlet memuruna hastalanması hâlinde, ilk seferinde en fazla kaç aya kadar rapor verilebilir? A) 3 ) 6 C) 9 D) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, başka yerdeki bir göreve atanan memur, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartıyla kaç gün daha izin verilebilir? A) 5 ) 7 C) 10 D) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aday olarak atanmış olan Devlet memurunun adaylık süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Altı aydan az, on iki aydan çok olamaz. ) ir yıldan az, üç yıldan çok olamaz. C) Altı aydan az, iki yıldan çok olamaz. D) ir yıldan az, iki yıldan çok olamaz sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitiren ve memuriyete girmeden önce yüksek lisans (master) derecesi almış bir memurun, başlayacağı derece ve kademe aşağıdakilerden hangisidir? A) 9/1 ) 9/2 C) 8/1 D) 8/ sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memurları, mal bildirim beyannamesinde aşağı-dakilerden hangisiyle ilgili olarak bilgi vermek zorunda A) Kendisi ) Anne ve babası C) Eşi D) Velayeti altındaki çocukları 21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki nin yazımı yanlıştır? A) Televizyondaki filmi daha önce de izlemiştim. ) Ahmet inki, Orhan ın resminden daha güzeldi. C) ana bilgi verki zamanında hazırlanabileyim. D) O kadar çok konuştu ki anlatamam. 22. Türklerin kullandıkları alfabeler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Göktürk, Uygur, Arap, Latin ) Uygur, Göktürk, Arap, Latin C) Arap, Göktürk, Uygur, Latin D) Göktürk, Arap, Uygur, Latin 23. Anket Pankart roşür Radyo Sergiler Festivaller Törenler Yukarıda verilenlerden kaç tanesi halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçlarındandır? A) 3 ) 5 C) 6 D) Yönetimin bilgi ihtiyacını karşılayıcı, halkın yönetimi tanımasını kolaylaştırıcı, kuruluşlarla halk arasındaki ilişkileri karşılıklı güvene dayalı olarak geliştirmeye yönelik, iletişim üzerine kurulu yönetim fonksiyonuna verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir? A) Halkla ilişkiler ) Reklamcılık C) Pazarlamacılık D) Halk eğitimi -3-

4 25. Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının korunmasında başvurulabilecek tedbirlerden A) Telif hakkı ) İhtiyati tahakkuk C) Rüçhan hakkı D) Teminat isteme hakkı 26. Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak, bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameleye ne ad verilir? A) Verginin matrahı ) Verginin tarhı C) Verginin tebliği D) Verginin tahakkuku 27. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu na göre defter tutmak zorundadır? A) Serbest meslek erbabı ) Gelir vergisinden muaf esnaf C) Kazancı basit usulde tespit edilenler D) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler 28. Gelir vergisi kaç taksitte ve ne zaman ödenmek zorundadır? A) Tek taksitte / Nisan ayı içinde ) Tek taksitte / Mayıs ayı içinde C) İki taksitte / Mayıs ve Kasım ayları içinde D) İki taksitte / Mart ve Temmuz ayları içinde 29. Vergiye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru A) Vergiyi devlet toplar. ) Vergi, kanunla konur C) Vergi, kanunla değiştirilir. D) Vergi, Maliye akanlığınca kaldırılır. 30. Kamu İhale Kurumunun üye sayısı kaçtır? A) 5 ) 9 C) 10 D) sayılı Kamu İhale Kanunu na göre geçici teminat tutarı en az ne kadar olmalıdır? A) Teklif edilen bedelin %3 ü ) Teklif edilen bedelin %4'ü C) Teklif edilen bedelin %5 i D) Teklif edilen bedelin %6 sı 32. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nda sayılan ihale usullerinden A) Açık ihale usulü ) Doğrudan temin C) Pazarlık usulü D) elli istekliler arasında ihale usulü 33. Aşağıdaki işlerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılabilecek işlerden A) Mal alımı ) Hizmet alımı C) Yapım işleri D) Kiraya verme 34. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kamu iktisadi teşebbüslerinin hisselerinin çalışanlarına ve yöneticilerine satılması gelir dağılımını daha dengeli hâle getirecektir. ) Özelleştirme ile birlikte kamu ekonomisinin güçlenmesi kaynakların daha rasyonel kullanılmasını sağlayarak ekonomik verimliliği arttıracaktır. C) Devlet özelleştirme ile gelir sağlamak amacı ile bazı kamusal hizmetleri fiyatlandırabilir. D) Enflasyonun nedeni olarak kamu iktisadi teşebbüslerinin görüldüğü ülkelerde özelleştirme enflasyonla mücadelede bir araç olarak kullanılabilmektedir. 35. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Dar anlamda özelleştirmede kamu iktisadi teşebbüslerinin özel sektöre devri sadece tamamen olabilmektedir. ) Dar anlamda özelleştirmede kamu iktisadi teşebbüslerinin özel sektöre devri sadece kısmen olabilmektedir. C) Dar anlamda özelleştirmede kamu iktisadi teşebbüslerinin özel sektöre devri hem kısmen hem de tamamen olabilmektedir. D) Dar anlamda özelleştirmede kamu iktisadi teşebbüslerinin özel sektöre devri söz konusu olamaz. 36. Devletin çeşitli amaçlarla iştirak ettiği işletmelerde sermaye yapısının değişerek çoğunluk hisselerinin kamuya geçmesi Kamu iktisadi Teşebbüslerinin ortaya çıkması ile ilgili olarak sayılan nedenlerden hangisine girmektedir? A) Politik neden ) Sosyal neden C) Ekonomik neden D) İdeolojik neden -4-

5 37. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kamu iktisadi teşebbüsleri Devletle ve üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde kamu hukukuna tabidirler. ) Kamu iktisadi teşebbüslerinin genelde personeli Devlet personel rejimine tabidir. C) Kamu iktisadi teşebbüslerinde sosyal amaç yoktur, tek amaç kârdır. D) Kamu iktisadi teşebbüsleri ticari muhasebe esaslarına tabidir. 38. Aşağıdakilerden hangisi stratejinin özelliklerinden A) Analiz etme aracı olması ) Rutin işleri düzenlemesi C) Amaçlarla ilgili olması D) İşletmenin çevresiyle ilişkilerini düzenlemesi 39. Kurumun gelişimini, kültürünü, inanç ve felsefesi ile etik ilkelerini ortaya koyan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Temel değer ) Stratejik amaç C) Misyon D) Stratejik hedef 40. Konuların en fazla önemliden en az önemliye doğru sıralanarak öncelik sıralamasının belirlenmeye çalışıldığı stratejik yönetim aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) SWOT analizi ) Portföy analizleri C) Q-Sort analizi D) Senaryo analizi 41. elirli bir pazarda bir tek ürünle veya bir ürünün sınırlanmış bir türüyle faaliyette bulunma stratejisi aşağıdaki iç büyüme stratejilerinden hangisidir? A) Uzmanlaşma ) Yığışım C) Türdeşlik D) Yatay Farklılaşma 42. Çok sevilen birinin hatalarını görmemek iletişimde hangi faktörün belirtisidir? A) Kültürün ) Çevrenin C) Algının D) Duygular 43. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel faktörlerden A) Algı ) Hedef C) Duygu D) Kültür 44. Aşağıdakilerden hangisi beden dilinin ögeleri arasında A) ulunulan çevre ) akım ve makyaj C) Oturmak için seçilen yer D) Kullanılan aksesuarlar 45. Hareket ve davranışlarla gerçekleşen bir iletişim süreci aşağıdakilerden hangisidir? A) Vurgu ) Sözsüz iletişim C) Simgesel dilin kullanılması D) Konuşma mizahının kullanılması 46. Aşağıdakilerden hangisi kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları için bir performans boyutudur? A) Kârlılık ) Denklik C) ütçeye uygunluk D) Kontrol edebilirlik 47. İşi doğru yapmak aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Disiplin ) Verim C) Etkinlik D) Rantabilite 48. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarındandır? A) Muhasebe ) Pazarlama C) Planlama D) Tedarik 49. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörüdür? A) Yan ürün ) Hammadde C) Enerji D) İş gücü 50. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi sürecinin başlangıcını oluşturur? A) Her düzeyde örgütleme ) Amaç ve hedef saptanması C) Her düzeyde planlama D) Top yekün eğitim 51. ir müşterinin ürünlerle ilgili bir maliyet tanımlaması söz konusu olduğunda aşağıdakilerden hangisi bir maliyet unsuru A) Ürün fiyatı ) Zihinsel çaba C) ozulma D) Zaman -5-

6 52. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite anlayışının özelliklerinden A) Düşük stok ) Uzun vadeli kâr C) Kalite-teslimat D) Çok az bilgi 53. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi süreçlerinden A) Stratejik fırsat analizi ) Sürekli eğitim ve geliştirme C) Toplam kalitenin örgütlenmesi D) Amaç ve hedeflerin belirlenmesi 54. Aşağıdakilerden hangisi işin yapısıyla ilgili stres faktörlerinden A) Zaman baskısı ) İş yoğunluğu ve monotonluğu C) İşte tehlike unsurunun varlığı D) Formel ve informel roller arasındaki çatışma 55. Aşağıdakilerden hangisi bireyler arasındaki ilişkilerden kaynaklanan stres faktörlerindendir? A) Yetki ve sorumluluk denkliği ) Vardiyalı çalışma düzeni C) Çalışanların yönetime katılamaması D) Ortak değer ve normlara uyum 56. Aşağıdakilerden hangisi tipi kişilik özelliklerindendir? A) Suçluluk duymadan dinlenmeyi sevmek ) Kısa zamanda birden fazla işi yapmaya çalışmak C) Amirleri tarafından yanlış anlaşılıyor duygusu içinde olmak D) Çevredeki güzellikler ve ilginç şeylere karşı ilgisiz kalmak 57. Kaynağını dünyanın güneş etrafındaki hareketlerinden alan tüm bireyler için sabit ve aynı olarak gerçekleşen zaman aşağıdakilerden hangisidir? A) Subjektif zaman ) Objektif zaman C) iyolojik zaman D) Sosyolojik zaman 58. Aşağıdakilerden hangisi bir karar verme yöntemidir? A) Yoklama kağıtları ) Kontrol çizelgeleri C) Çoklu oylama tekniği D) Serpilme diyagramı 59. Aşağıdakilerden hangisi histogram tekniğinin uygulama adımlarından A) İyileştirilecek süreçle ilgili verilerin toplanması ) İyileştirilecek süreçle ilgili verilerin artan sırada dizilmesi C) Histogramda kullanılacak sütun sayısının belirlenmesi D) Her bir ana faktör ile ilgili alt etmenlerin oklarla gösterilmesi 60. Aşağıdakilerden hangisi beyin fırtınası tekniğinin uygulama adımlarından A) Herkese düşünce ve fikirleri sorulur. ) eyin fırtınasının konusu, tüm üyelere açık bir dille anlatılır. C) Açıklanan tüm fikirler tartışıldıktan sonra herkesin görebileceği bir yere yazılır. D) eyin fırtınası seansına geçmeden herkese düşünmek için bir iki dakika süre verilir. 61. Aşağıdakilerden hangisi, aralarında fazla iletişim olmayan takımların karar alma ve sorun çözmede kullanabilecekleri geçerli bir yöntemdir? A) Şikayet analizi ) Şema analizi C) Nominal grup tekniği D) Çoklu kontrol tekniği 62. Aşağıdakilerden hangisi lider ve yönetici kıyaslandığında daha çok yöneticilerin özelliklerindendir? A) Güdüler. ) İlham verir. C) Değişmeyle ilgilenir. D) Mutlu topluluğu korur. 63. Aşağıdakilerden hangisi vizyonun unsurlarından A) Misyon ) Kurumun varlıkları C) Amaç D) Değerler -6-

7 64. Liderleri etkin ve başarılı kılan özelliklerin, liderin kişisel özelliklerinden çok, onun liderlik yaparken gösterdiği davranışlar olduğunu ileri süren liderlik yaklaşımı hangisidir? A) Davranışsal yaklaşım ) Özellikler yaklaşımı C) Durumsallık yaklaşımı D) Dönüşümcü liderlik yaklaşımı 65. Aşağıdakilerden hangisi lider ve yönetici kıyaslandığında daha çok liderin özelliklerindendir? A) Denetler. ) Vizyon sahibidir. C) ürokratik otoriteye dayanır. D) Ödül ve cezaya dayalı gücü vardır. 66. Toplu iş sözleşmelerinde İşyeri temsilcilerinin üyeleri temsil ilkelerine, çalışma konu ve yöntemlerine ilişkin hükümler aşağıdakilerden hangi kısmın içeriğine girmektedir? A) Toplu iş sözleşmelerinin ceza hukukuna ilişkin kısmı ) Toplu iş sözleşmelerinin borçlar hukukuna ilişkin kısmı C) Toplu iş sözleşmelerinin vergi hukukuna ilişkin kısmı D) Toplu iş sözleşmelerinin normatif (düzenleyici) kısmı sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu na göre, toplu iş sözleşmesinde hizmet akitlerine aykırı hükümlerin bulunması hâlinde, hizmet akdinin işçi lehindeki hükümlerinin geçerli olması aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanmaktadır? A) İşçiye yararlılık ilkesi ) Nesnellik ilkesi C) Somutluk ilkesi D) Görecelik ilkesi 68. Türkiye Taşkömürü Kurumunda Toplu iş sözleşmesi düzeninden önceki dönemde ve 11. dönem Toplu İş Sözleşmesine kadar olan dönemde sağlıklı bir ücret yapısının kurulamayışının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İşçi ücretlerine seyyanen zam yapılması ) İşçi ücretlerine sanat ve ağırlık zammı yapılması C) İşçi ücretlerine puan yöntemine göre zam yapılması D) İşçi ücretlerine iş değerlendirmesi esasına göre zam yapılması 69. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda toplu pazarlık kavramı içinde belirtilen safhalardan A) Grev ve Lokavt ) Hizmet akdinin sona ermesi C) Toplu iş sözleşmesinin uygulanması D) Toplu pazarlığın etkin bir şekilde yapılması 70. Çalışma yaşamında işçi lehine toplu iş sözleşmeleri ile ya da hizmet akitleriyle değiştirilebilecek nitelikteki ücret ve sosyal haklara ilişkin hükümler aşağıdakilerden hangisidir? A) Mutlak Emredici Hükümler ) Nisbi Emredici Hükümler C) İdari Hükümler D) Cezai Hükümler 71. Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu nun yardımcı kaynaklarındandır? A) Tüzükler ) Yönetmelikler C) Kazai İçtihatlar D) Genelge ve Resmî Tebliğler 72. İşçi sayısı 750 olan bir iş yerinde toplu iş sözleşmesi yetkisini elinde bulunduran sendika en çok kaç tane iş yeri sendika temsilcisi tayin edebilir? A) 2 ) 3 C) 4 D) 5-7-

8 73. Sendikalar Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi sendikaların zorunlu organlarından A) Danışma Kurulu ) Yönetim Kurulu C) Genel Kurul D) Denetleme Kurulu 74. Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dâhil) süreli işlerde ne kadar ara dinlenmesi verilmektedir? A) 1 saat ) Yarım saat C) 45 dakika D) 15 dakika 75. İktisadi Kamu Kuruluşları kimin kararı ile kurulurlar? A) aşbakanlık kararı ) İlgili akanın kararı C) akanlar Kurulu kararı D) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 79. İş etiğinde Devletin temel sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) İş etiği konusunda arabuluculuk yapmak ) Etik kuralları belirlemek ve ilgililere duyurmak C) Etik sorunlara ilişkin hizmet içi eğitim programları geliştirmek D) Rekabet ortamını nesnel koşullar temelinde yapılandırmak ve kurumsallaştırmak 80. İş hayatında tek amacın maksimum kazanç elde etmek olduğunu, toplumsal ve etik sorumluluğu reddeden kurumsal iş etiği yaklaşımına ne ad verilmektedir? A) Proaktif iş etiği ) Pasif iş etiği C) Reaktif iş etiği D) Aktif iş etiği 76. Aşağıdakilerden hangisi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özelliklerindendir? A) Kuruluş ve iç yapıları bakımından özel hukuka tabidirler. ) Esas itibariyle karma nitelikli hukuka tabidirler. C) Sayıştay denetimine tabidirler. D) Özerk bütçelidirler. TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye göre görev veya görev yeri değişikliklerinde yeni görev yerine hareket ve işe başlama süresi aynı yerde göreve başlayacaklar için aşağıdakilerden hangisidir? A) Tebliği izleyen gün ) Tebliğden itibaren bir hafta C) Tebliğden itibaren 15 gün D) Tebliğden itibaren 30 gün 78. Sermayesinin %50'sinden fazlası İktisadi Devlet Teşekküllerine veya Kamu İktisadi Kuruluşlarına ait olan Anonim Şirket şeklindeki işletmelere ne ad verilir? A) Kamu İktisadi Teşekkülü ) ağımsız Teşekküller C) ağlı Ortaklık D) Kamu İştiraki -8-

9 1. 2. C 3. A 4. D D 7. D 8. C 9. D C 12. A 13. A 14. A 15. C C 18. D C 22. A 23. D 24. A 25. A A 28. D 29. D 30. C 31. A D C 36. C 37. D A 40. C 41. A 42. D A C A 49. D C 52. D 53. A 54. D 55. D 56. A C 59. D 60. C 61. C 62. D A D 67. A 68. A C 72. C 73. A C 76. D 77. A 78. C 79. D

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ III / V VI. DÖNEM YAZAR Gülçin ÖZKAN DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI.., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 4351 DERS KİTAPLARI

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II Yavuz AKBULAK * 4. Bağımsız Denetimin İşlevi 19 : Bağımsız denetim kuruluşları ve bu kuruluşlarda istihdam edilen denetim elemanlarının

Detaylı

31.12.2010 Faaliyet Raporunda yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

31.12.2010 Faaliyet Raporunda yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri 31.12.2010 Faaliyet Raporunda yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Uluslararası platformda Türkiye yi ve Türk havacılık

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI (MORTGAGE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı