Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz"

Transkript

1 "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim Kurulu Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn üniversiteye geldiði günden bu güne STK'larla iç içe olduðunu ve oluþan bu birliktelik sayesinde üniversitede güzel geliþmelerin yaþandýðýný söyledi. SAYFA 2 TE 30 bin kiþiye KKKA eðitimi verildi Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum'da bulunan toplum saðlýðý merkezlerinde 2014 yýlý içerisinde toplam 29 bin 468 kiþiye birebir Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) eðitim verildiðini açýkladý yýlý içerisinde içme ve kullanma sularýnýn saðlýða uygunluðu kapsamýnda 446 noktadan denetim izlemesi, 1071 noktadan ise kontrol izlemesi yapýldýðýný dile getiren Özzehinli, yýl içerisinde ilk 5 aylýk dönemde... SAYFA 10 DA Yurdanur Özzehinli 07 AÐUSTOS 2014 PERÞEMBE 40 KURUÞ Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, "Recep Tayyip Erdoðan'dan cumhurbaþkaný olmaz, olamaz. Bu sözümden Adalet ve Kalkýnma Partisi'ne oy vermiþ kardeþlerim de alýnmasýn, gerçeði söylüyorum. Bu kafayla baþbakanlýðýn nereye geldiðini biliyorsunuz, bu kafayla cumhurbaþkanlýðýnýn da ülkeyi hangi felakete götüreceðini bileceksiniz" dedi. SAYFA 9 DA Atlas'dan köylerde Ýhsanoðlu'na destek turu CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve beraberindeki heyet, Cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu için destek turlarýna devam ediyor. Çorum'un ilçelerini, köylerini ve beldelerini tek tek ziyaret eden Atlas ve ekibi, dün de Kýnýk, Seyfe, Karabayýr, Mislerovacýðý, Evci Yeni Kýþla, Evci Orta Kýþla, Evci Kuz Kýþla SAYFA 4 TE Yalçýn Kýlýç K1 ve K2 yetki belgesi ücretinde yüzde 90 indirim Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, K1 ve K2 yetki belgesi alacak olan kamyonet sahiplerine müjde verdi. SAYFA 3 TE Çorum'da freni boþalan kamyonet kýrmýzý ýþýkta bekleyen otomobillere çarptý. Kazada ölen yada yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. ANALÝZ 4 ay da olumlu ne deðiþti de Erdoðan'ýn puaný yüzde 10 artsýn! Nadir YÜCEL Tahsin Þahin Cumhur baþkanlýðý Seçimlerine 3 gün kala seçim sonuçlarý merakla beklenmeye baþlandý. Seçimler adýna gurbetci oylarýndan daha þimdiden beklenen oranlarýn çok altýnda kalýndý. Tatil mevsimine denk gelen seçimlerde katýlýmýn yüzde kaç oranýnda olacaðý merak edilenlerin ilk sýrasýný oluþturuyor. Diðer merak edilen konu ise sözde yedek basýlan Oy pusula sayýsýnýn 3 yüz, 5 yüz, hatta 1 milyon deðil, 18 Milyon olduðu iddiasýdýr. Milletin adayýyým diyen Erdoðan adeta ' Devletin adayý gibi' Devlet Ýmkanlarý ve iktidarýn her türlü Promosyon gücünün ( TRT, Bibordlar, ulaþýmlar v.s. ) Kampanya yardýmlarýna katýlanlarýn sayýsý ve toplam miktarý ile doðru orantýlý olarak performans Türk Dayanýþma Konseyi konferans düzenleyecek Türk Dayanýþma Konseyi Çorum'da konferans düzenleyecek. Türk Büro Sen Ýl Baþkaný Sami Çam konu hakkýnda yaptýðý açýklamada... SAYFA 3 TE Freni boþalan kamyonet dehþet saçtý Gazi Caddesinde önceki akþam meydana gelen kazada S. A yönetimindeki kamyonet Gazi Caddesinden seyir halindeyken freni boþaldý. SAYFA 7 DE sergilemektedir. Algý yönetimi adýna Yurt dýþýnda kullanýlacaðý iddia edilen ( þiþirme sayý ile ) 2.7 yüz bin gurbetcimizin oy kullanýlacaðý ve bu oylarýn 1.5 Milyonu Erdoðan'a verileceði Manipilasyonlarýna raðmen katýlým 200 Binler ile çok düþük oranda kaldý! Alman Cumhurbaþkanýnýn 'Papaz' diye küçümsenmiþ olmasýný yadýrgadýklarýný ve Türkiye de ki Kavga ve hakaretlerden býktýklarýný ifade eden Avrupadaki gurbetçilerimiz yüzde 6 yý geçmeyen katýlýmlarý ile adeta Türkiye de yaþanan olumsuzluklarý pretosto etmiþlerdir. Anketler kýlýf mý? Algý yönetimi adýna Anketlerin ne kadar güvenli olabileceði de tartýþma konusudur. Sen çýkýp peþinen bir aday ya da partiyi öncesinden yüzde 53 ilan edersen ve sonuçlarý da bir þekilde ayný þekilde çýkacak olursa adeta çýkan sonuca daha önce yapýlan Anketleri referans ve kýlýf mý yapýlmýþtýr sorusunun akýllara gelmesi yanlýþmýdýr! ' Zaten daha önce bu oran çýkmýþtý!' algýsýný pompalarsan bunun neresi þeffaf olacaktýr. Hatta Anketcilerin de reklamý da araya sýkýþtýrýlarak, Referans gibi gösterilmesinin de tartýþýlmasý gereken bir konu olduðunu düþünüyorum. En son 30 Mart yerel seçimlerinde Partilerin aldýðý oy oranlarýný hatýrlayacak olursak, AKP 43.32, Çorum ÝHH Gazze Konvoyu düzenleyecek ÝHH Çorum Þubesi bu akþam Gazze Konvoyu düzenleyecek. Konu hakkýnda yapýlan yazýlý açýklamada, "Filistin'de bir halk yok ediliyor...sayfa 3 TE CHP 25.59, MHP 17.63, BDP 4.64, HDP 1.97, SP 2.77 BBP 1.58 dir. Bu taploya göre CHP ve MHP nin toplam oy oranlarý ile AKP nin oranlarý nerdeyse eþit durumdadýr. Ýlk Tur da 3 aday yarýþacaðý için ilk turda ki kritik partiler SP ve BBP seçmenlerin oylarý etkili olacaktýr. Þimdi düz mantýk ile bakarsak AK Parti Ýktadarý ve Recep Tayyip Erdoðan adýna 30 Mart tarihinden bugüne kadar Dýþta ve içte olumlu neler yapmýþtýr? Ne deðiþti de Erdoaðn'ýn oylarý yüzde 10 artacaktýr! Gezi olaylarýndan tutunuz, Musul da esir alýnan yurttaþlarýmýza kadar, Dýþ Politikada Mýsýr, Suriye, Gazze ve en önemlisi Musulda esir alýnan yurttaþlarýmýza kadar yaþanan beceriksizlikler ortadadýr. 17 ve 25 Aralýk Operasyonu da ortadadýr. 22 Temmuz da Sahur vaktinde alýnan Vatansever polislere yapýlan operasyon ve Hiç'e sayýlan hukuk ile yapýlan muammeleler de ortadadýr. Doðu Perinçek'in çýkýp' Bu operasyonun arkasýnda biz varýz ' açýklamasý da ortadadýr. Ali Babacan'ýn acil 225 Milyar Dolar ihtiyaç var açýklamasý da ortadadýr. Bu yaþanan olumsuzluklarýn çok daha fazla olumlu görülecek neler yaþandý da Erdoðan yüzde 53 oranýnda oy alacakmýþ! Dürüst vicdan sahibi birisi çýksýn ve basýlan 18 Milyon oy dan istifade etmeme garantisi ile bunu bana izah etsin! Ýhalelerde EKAP kaydý artýk zorunlu ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ihale sürecindeki iþlemlerin elektronik ortamda gerçekleþtirilebilmesi için önemli bir adýmýn daha hayata geçirildiðini bildirdi. Kýlýç, ihalelere girecek olan esnaf ve sanatkarlar baþta olmak üzere þirket ve tüzel kiþilerin artýk Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu (EKAP)'a kayýtlý olmasýnýn zorunlu hale getirildiðini kaydetti.çesob Baþkaný Kýlýç, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada þu bilgileri aktardý:... Günay Kaya "Ýsrail'e 'one minute' diyebilenlerin yanýndayýz" Memur Sen Genel Baþkan Vekili ve Toç Bir Sen Genel Baþkaný Günay Kaya, vatana ihanet etmekten idam edilen Menderes'in son sözünün "hayata gözlerimi yumacaðým þu anda büyük milletime Allah'tan ebedi saadetler diliyorum" olduðunu hatýrlattý. SAYFA 5 TE SAYFA 5 TE

2 2 "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Ýmsâk : 03:52 Güneþ : 05:35 Öðle : 12:53 Ýkindi : 16:43 Akþam : 20:00 Yatsý : 21:33 YILDIZ AJANDA Ay, 31 Gün, 32. Hafta Kýyâmet günü azâbý en þiddetli olan insan; dünyada insanlara azap edendir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri BÝR GÖZELE VURULDUM ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði (ÇESOB) Yönetim Kurulu Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve ÇESOB bünyesindeki meslek odalarý baþkanlarý, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim Kurulu Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn üniversiteye geldiði günden bu güne STK'larla iç içe olduðunu ve oluþan bu birliktelik sayesinde üniversitede güzel geliþmelerin yaþandýðýný söyledi. "Rektörümüzün baþarýlý çalýþmalarýný yakýndan takip ediyoruz. Esnaf ve sanatkarýn kalkýnmasý için yapacaðýmýz tüm projelerde Rektörümüzün yanýmýzda olacaðýndan hiç þüphemiz yok. Sayýn Rektörümüzün Çorumlu olmasý, Çorum'u yakýndan tanýmasý, Çorum ve Çorumlu için büyük þanstýr. Kendisine baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diliyorum" diyen ÇESOB Baþkaný Kýlýç, her geçen gün hýzla büyüyen Hitit Üniversitesi ile her zaman birlikte çalýþma yapmaktan mutluluk duyduklarýný ve her konuda iþ birliðine hazýr olduklarýný ifade etti. Üniversitenin bir þehrin her anlamda kalkýnmasýnda büyük bir rol üstlendiðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, "Sýrt sýrta, omuz omuza verdiðimiz zaman yapamayacaðýmýz bir þey yok. Üniversite olarak kurumlar arasý iþ birliðini çok önemsiyoruz" diyerek üniversitenin tüm paydaþlarý ile yaptýðý iþ birliði sonucunda oluþan bu güç birliðinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Üniversitenin ildeki her kesimle yakýn bir diyalog kurmasý yönünde büyük bir çaba sarf ettiklerini bu çabalarýn sonucunda da hýzla ve gözle görülür bir geliþme sergilediðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, 3 yýl önce 8 bin 400 olan öðrenci sayýsýnýn bugün itibari ile 15 bine geldiðini ve üniversitede yaþanan tüm diðer geliþmelerde de oluþan bu birlikteliðin büyük bir katkýsý olduðunu sözlerine ekledi. Rektör Prof. Dr. Alkan, "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz ve bu anlamda esnafýmýzýn da her zaman her konuda yanýndayýz" diyerek ÇESOB ile birlikte her türlü çalýþma ve projeye sýcak baktýðýný açýkladý. Ziyarette, ÇESOB Baþkaný ve Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür, Terziler Odasý Baþkaný Lütfi Barut, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Taksiciler ve Minibüsçüler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz ile Alaca Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Turan Ongu yer aldý. Haber Servisi Salýný salýný suya gidenler Su deðil meraký seyran edenler Gözelim diye de dava güdenler Zülüfü gerdana baksan düzerler Üçer beþer olur gelir gözeller Yiðitlerin baðrýlarýn ezerler Bu gözeller geldi pýnar baþýna Mayýl oldum kipriðine kaþýna Yeni deðmiþ onüç on beþ yaþýna Geldi gitti gözellerin sürürsü Yaktý beni güzellerin birisi Gözeli benzettim cennet hurisi Öðlen oldu ikindiyi kýlmaya Geldi gözeller su doldurmaya Eðledim gözeli cevap almaya Gözel oldum diye yukarý bakma Kanlarý kurutup yürekleri yakma Hatýrlar incidip gönüller yýkma (RIZA KOÇAK) gözelleri gez ara Gözel isen gözellerden söz ara Ýnsan isen terbiyeli yüz ara HAVA DURUMU Rýza Koçak Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus ( LPG li Orijinal ) Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: 285 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Adnan YALÇIN Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,165 2,166 EUR 2,889 2,891 STERLiN 2,645 2,645 JPY YENi 0,207 0,208 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DAMLA ECZANESÝ TEL: ESKÝ SSK POLÝKLÝNÝK YANI NO:28 BUHARA ECZANESÝ TEL: BUHARA EVLER DR.S. AHMET CD. ÖZEL HASTANE -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Özel Buhara Erkek Öðrenci Yurdu yeni döneme hazýr Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Av. Mehmet Karadað yaptýðý yazýlý açýklamada, Hitit Üniversitesi'nin dünya üniversitesi olma yolunda hýzla ilerlediðini belirterek üniversitenin,öðrenciler tarafýndan büyük talep gördüðünü vurguladý. Karadað, Hitit Üniversitesi'nde Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn rektör olarak göreve baþladýðýnda öðrenci sayýsýnýn 8 bin civarýnda olduðunu, bugün ise 15 bin öðrenciye ulaþtýðýný ifade ederek, öðrenci sayýsýndaki artýþýn yaný sýra, kampus çalýþmalarýnýn da hýz kesmeden devam ettiðini belirtti. Bu olumlu ve güzel geliþmelerin hem Çorum halkýný, hemde ilgi alaný eðitim olan Ýlim Yayma Cemiyeti ailesini mutlu ettiðini dile getiren Karadað, "Hitit Üniversitesini tercih edip ilimize gelecek öðrenci sayýsýnýn artmasý, cemiyetimizin de sorumluluðunu artýrmýþtýr. Bu sebeple Özel Buhara Erkek Öðrenci Yurdumuz da, yaz döneminde yeni eðitim öðretim dönemine hazýrlýk çalýþmalarýna ara vermeden devam ediyoruz. Yurt binamýzý yapýlan çalýþmalarla daha kullanýmlý ve ihtiyaca cevap verebilecek hale getiriyoruz. 216 kapasiteli olan yurdumuzda günlük 3 öðün yemek verilmektedir kitaplý 100 m2 lik zengin bir kütüphanemiz mevcuttur. 24 saat sýcak su, tüm okullara servis, internet odasý, boþ zamanlarýnda dinlenebilecekleri 1000 m2 lik kamelyalý bahçesi olan ve içinde masa tenisi ve bilardo masasý olan bir kafeteryamýz mevcuttur. Ayrýca yurdumuz da öðrencilerimizin enerjilerini atabilmeleri için içerisinde son model yürüyüþ bantlarý, eliptik bisikletler, aðýrlýklar ve türlü kondisyon aletleri olan ayrýca öðrencilerimizin baþta uzak doðu sporlarý olmak üzere bütün salon sporlarýný yapabilecekleri bir alan oluþturduk. Ayrýca, Ülkemizde üniversitelerin bir araya gelerek, dünya gündeminin de dikkatini çeken, Gazze'ye yönelik insanlýk dýþý saldýrýlarýn kýnandýðý bir bildiri yayýnlandý. Hitit Üniversitesi Rektörü Sayýn Prof. Dr. Reha Metin Alkan Bey'inde aralarýnda bulunduðu 117 üniversitenin rektörü Filistinli gençlerin ücretsiz eðitimi için Ankara'da bir araya gelerek Filistinli öðrencilere ek kontenjan ve burs verilmesi yönünde karar aldýlar. Hitit Üniversitesinin de alýnan kararý hemen uygulamaya koymasý ve üniversite bünyesindeki tüm birimlere Filistinli öðrencilerin yaptýklarý baþvurularýn kabul edilmesi bizleri de son derece memnun etmiþtir. Buna karþýlýk bizde üzerimize düþeni yerine getirmek istedik ve Ýlim Yayma Cemiyeti olarak Filistin den Hitit Üniversitemize gelecek olan öðrencilere Cemiyetimizin Özel Buhara Erkek Öðrenci Yurdun da barýnma imkaný saðlanacaktýr" dedi. Mehmet Karadað, üniversitede gerçekleþen bu olumlu geliþmelerin tesadüfen olmadýðýný bu geliþmelerin, baþta Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve akademik ve idari personelin büyük gayret ve özveri ile çalýþmalarý sonucu gerçekleþtiðini söyledi ve Prof. Dr. Reha metin Alkan'a ile üniversite çalýþanlarýna teþekkür etti. Yýlmaz MERT Baþkan Eyvaz'dan, Baðcý'ya ziyaret Yeni Halk Saðlýðý Müdüründen Baðcý'ya ziyaret Þýrnak'ta görev yaparken Çorum Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðüne atanan Dr. Ahmet Barýþ Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda ziyaret etti. Göreve baþlamadan önce tanýþmak amacýyla ziyaret etmek istediðini belirten Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Barýþ'a, Milletvekili Baðcý, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek "Saðlýk çalýþanlarý ile hep birlikte Çorumumuz'un saðlýk hizmeti sunumunda, kalite ve memnuniyetini daha da yukarýlara taþýyacaðýz. Ýlimize hoþ geldiniz. Ýlimizde baþarýlý çalýþmalar yapacaðýnýza inanýyor, baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum" dedi. Haber Servisi Türk Dayanýþma Konseyi konferans düzenleyecek Türk Dayanýþma Konseyi Çorum'da konferans düzenleyecek. Türk Büro Sen Ýl Baþkaný Sami Çam konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Çorum'da þubeleri ve temsilcileri bulunan Türk Dayanýþma Konseyinin Perþembe günü saat da Turgut Özal Konferans Salonunda konferans düzenleyeceðini ve programa konuþmacý olarak Türk Büro Sen Genel Baþkaný Fahrettin Yokuþ'un katýlacaðýný kaydetti. Bahadýr YÜCEL Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz, AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Plan Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý makamýnda ziyaret etti. Eyvaz ziyarette Alaca Belediyesinin çalýþmalarý, devam eden ve planlanan projeleri hakkýnda Baðcý'ya bilgi verdi. Bahadýr YÜCEL Çorum ÝHH Gazze Konvoyu düzenleyecek ÝHH Çorum Þubesi bu akþam Gazze Konvoyu düzenleyecek. Konu hakkýnda yapýlan yazýlý açýklamada, "Filistin'de bir halk yok ediliyor Siyonist katiller Müslüman halklarýn gözünün içine bakarak çocuklarý, kadýnlarý öldürüyor. Siyonist Ýsrail büyük þeytan Amerika'nýn desteðiyle Gazze'deki katliamlarýna devam ediyor. Gazze'de yaþanan bu insanlýk dýþý katliamlara dikkat çekmek için Çorum ÝHH olarak 7 Aðustos 2014 Perþembe günü saat 20.30'da araçlarýmýzla Çorum'da Gazze Konvoyu düzenliyoruz. Araçlar Çorum ÝHH'nýn Eþref Hoca Caddesindeki ofisinden saat 20.30'da hareket edecektir" denildi. Yýlmaz MERT K1 ve K2 yetki belgesi ücretinde yüzde 90 indirim Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, K1 ve K2 yetki belgesi alacak olan kamyonet sahiplerine müjde verdi. K1 ve K2 yetki belgesi ücretlerinde yüzde 90 indirime gidildiðini söyleyen Þahin, yetki belgesi almak isteyenlerin bu fýrsatý kaçýrmamalarýný tavsiye etti. Þahin, yaptýðý açýklamada, "Bilindiði üzere Karayolu Taþýma Yönetmeliði'nde yapýlan deðiþiklik 25 Temmuz 2014 tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Söz konusu deðiþikliklerden esnafýmýzý yakýndan ilgilendiren ise anýlan yönetmeliðin 13. maddesinin 8. fýkrasýnýn (a) ve (c) bentlerinde yer alan indirimli belge alýmýndaki yüzde 75 oranýnýn yüzde 90'a çýkarýlmasýdýr. Buna göre; sadece kamyonetlerle il içi ve þehir içi taþýmacýlýk yapmak üzere K1 ve K2 yetki belgesi alacaklarýn belge ücretlerinde yüzde 90 indirime gidilerek, K1 yetki belgesi ücreti 17 bin 594 TL'den TL'ye, K2 yetki belgesi ücreti ise 8 bin 796 TL'den 880 TL'ye düþürülmüþtür.k1 ve K2 yetki belgesi alacak olan kamyonet sahiplerine ve oda üyelerimize duyurulur" dedi. Haber Servisi>

4 4 Mahir ODABAÞI BABA SÖZLER - 11 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Atlas'dan köylerde Ýhsanoðlu'na destek turu CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve beraberindeki heyet, Cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu için destek turlarýna devam ediyor. Çorum'un ilçelerini, köylerini ve beldelerini tek tek ziyaret eden Atlas ve ekibi, dün de Kýnýk, Seyfe, Karabayýr, Mislerovacýðý, Evci Yeni Kýþla, Evci Orta Kýþla, Evci Kuz Kýþla, Çaðþak ve Yeni Hayat köylerinde vatandaþlara Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nu tanýtýcý broþürler daðýtarak, Ýhsanoðlu'na destek istedi. Cengiz Atlas gerçekleþtirdiði köy ziyaretlerinde Cumhuriyet tarihinde cumhurbaþkanýnýn ilk defa halk oylamasýyla seçilecek olmasýnýn Türkiye için bir dönüm noktasý olduðunu belirterek, "Ýktidarýn, Türkiye'yi içerde kutuplaþtýrdýðý, dýþarýda da savaþa zorladýðý böylesine sancýlý bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarihi bir sorumluluðu omuzlarýmýzda taþýmaktayýz. Ülkemizde, kültürel ve siyasi kimlikler üzerinden birbirine düþman gruplar yaratmak isteyen iktidar karþýsýnda, toplumun tamamýna hitap edecek bir cumhurbaþkaný seçmemiz gerektiði somut bir gerçekliktir. Bu seçimin Türkiye'nin bölgemizdeki demokrasi ve barýþa dayalý rolünü artýracak, ülkemizde de toplumsal kutuplaþmanýn önünü kesecek bir etkisi olmak zorundadýr. Bu anlayýþla, toplumun tüm kesimleriyle yaptýðý Zafer Çubukçu, Ýskilip'te gençlerle buluþtu AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarý Baþkaný Zafer Çubukçu, Ýskilip'te partili gençlerle bir araya geldi. Önce Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan Turgut Özal Konferans Salonunda düzenlenen toplantýya katýlan Çubukçu, akþam saatlerinde de Ýskilip'e giderek partili gençlerle buluþtu. Belediye önünde AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Gençlik Kollarý Baþkaný Aslan Saðlam, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve partili gençler tarafýndan karþýlanan Çubukçu, Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Daha sonra þehir merkezini gezen Çubukçu, Bedri Rahmi Eyüboðlu Sergi Salonu, Þeyh Yavsi Cami, Ýskilip Atýf Hoca Anýt Mezarý'ný ziyaret etti. Akþam namazýný partili gençlerle Temenna Mahallesi Cami de kýlan Çubukçu, akþam saatlerinde ilçeden ayrýldý. Haber Servisi uzun görüþmelerden sonra Genel Baþkanýmýz Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu herkesi kucaklayacak, içte ve dýþta barýþý, demokrasiyi, kardeþliði egemen kýlacak, uluslararasý deneyime sahip, saygýn bilim adamý Sayýn Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nu cumhurbaþkaný adayý olarak kamuoyuna sunmuþtur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Genel Baþkanýmýzýn iradesini sahipleniyor ve bu kararýný sonuna kadar destekliyoruz" dedi. Cumhurbaþkaný adayý Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nun her geçen gün Türkiye'nin takdirini kazandýðýný ve halk tarafýndan benimsendiðini iddia eden Atlas, "10 Aðustos'ta yapýlacak olan seçim kavgadan yana olanlar ile uzlaþýdan yana olanlarýn seçimidir. 10 Aðustos'tan sonra kavganýn olmadýðý bir dönem baþlayacaktýr. Çünkü Sayýn Baþbakan kavgayý tercih ediyor. Dünyada kavganýn kesinlikle bir geçerliliði yoktur. Kavganýn neler getirdiðini Ortadoðu'da görüyoruz. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nun dünyayý tanýyan, Ortadoðu siyasetinde etkili olan bilim adamý kiþiliðiyle bizleri rahatlatacaðýný görüyoruz. Çorumlular sevgi dolu, barýþýk ve misafirperver insanlardýr. Bu sebeple kavgadan yana olaný deðil, uzlaþýdan yana olaný destekleyeceðine inancýmýz tamdýr" diye konuþtu. Uður ÇINAR Fatma ile Emre'nin nikahý kýyýldý Þimdi ölene rahmetli diyorsun ama unutma sonra da rahmetli denileceksin 'Nasýlsýn?' diyene, 'Þükür Allah'a, çok iyiyim vallaha' demeyi adet edin. Çünkü iyiyim dedikçe iyileþirsin. Þu dünyanýn haline bak ki, kimisi çöpe ekmek atýyor, kimi de çöpten ekmeðini çýkarýyor. Artýk mutaassýp aileler bile ekmeði çöpün kenarýna asmakla, israf etmediklerini düþünmeye baþladýlar. Nasýl olsa birileri buradan alýyor diye. Hâlbuki israf her zaman israftýr. Vaizlerimiz, imamlarýmýz camilerde 'israf etmeyin, haramdýr' diyorlar ama bazen gündüz gözüne ya mihraptaki floresanlarý ya da avizeleri yakýyorlar. Ýsrafa girer mi, girmez mi bilmiyorum. Biz bayram ziyareti yapalým diyoruz ama her gittiðimiz evde günlük siyaset yapalým isteniyoruz. Benim akýllý köylüm hükümetler yýkýyor, hükümetler kuruyor. Boþ verin bayram sohbeti yapalým deyince de kýzýyor. Marketler satamadýklarý sebzeleri çöp tankýnýn içine atýyorlar. Keþke ayrý bir bölüme konsa da ihtiyaç sahipleri çöpten onlarý toplamak zorunda kalmayacaktýr. Ýlçeye, köye gittiðinizde çocuklarýnýzý aile büyüklerinin mezarýna ziyarete götürüp, Fatiha okumasýna vesile olun. Yoksa sonra dünya meþakkatine dalarlar da mezarlarýnýn yerini bile bulamazlar. Çocuklarýný mezar ziyaretine götürmek isterken, dersim var deyip gitmek istemezse sakýn inanmayýn. Çünkü insanoðluna kabir ziyaretinden daha büyük ders olmaz. Ýnsanoðlu zirveye çýkarken hep karþýya bakar. Dolaysýyla yanýný pek göremez. Ama zirveden inerken düþmeyeyim diye önüne, yanýna bakar ve göremediklerini daha iyi görür. Sen zirveye çýkarken de önüne ve yanýna bakmayý unutma. Arkadaþým dediklerini dostluða terfi ettirmek istiyorsan, bir ara, iki ara, üç ara ama bir defa olsun seni arama zahmetinde bulunmuyorlarsa telefonundan numaralarýnýn silinme vakti gelmiþ demektir. Gerçek dostlar emekli olunca belli olur. Kimi vefalý kalýrken kimi de hemencik kaybolur. Sen çalýþýrken, kaybolmayacaklarý çoðaltmaya çalýþ ki, emekli yaþamýn kolay olsun. * ÖÐRETMENÝME VEFA: 33 sene sonra ilçeyi ve öðrencilerini ziyarete gelen Osmancýk ÝHL matematik öðretmenimiz K. Hikmet TÜRKER hocamýza ve eþleri KML öðretmeni Asuman TÜR- KER hanýmefendiye hoþ geldiniz diyor saygýlar sunuyorum. (Yazara öneri - eleþtiri: ) Alaca Engelliler Derneði'nden sandalye yardýmý Alaca Engelliler Derneði, sandalye baðýþlarýna devam ediyor. Hayýrsever Erol Kaplan tarafýndan Hollanda'dan gönderilen akülü sandalye Evci köyünden Þükrü Ceylan'a verildi. Sandalye teslimine Ýlçe Kaymakam Ayhan Yazgan ve Bakanlýk Müfettiþi Hakan Yaðlý' da katýldý. Kaymakam Yazgan, Alaca Engelliler Derneði'nin verdiði hizmetin bütün Alacalýlar tarafýndan bilindiðini ifade ederek yaptýklarý çalýþmalardan dolayý dernek yöneticilerine teþekkür etti ve Þükrü Ceylan'a da hayýrlý olsun dileklerini iletti. Alaca Engelliler Derneði Baþkaný Av. Ahmet Görür ise hayýrseverlerin bu hayýr kervanýna katýlýmlarýný beklediðini ifade ederek, derneðe destek olan tüm hayýrseverlere teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta Sicil Müdürü olarak görev yapan Fatma Kaya, Halk Eðitim Merkezi Basketbol Antrenörü Emre Ekin'le nikah kýydý. Fatma Kaya ile Emre Ekin'in nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken, genç çifti bu mutlu günlerinde ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile ÇE- SOB Baþkan Vekili Recep Gür de yalnýz býrakmadý.genç çiftin mutluluklarýna Kaya ve Ekin aileleri de ortak olurken, gelinin þahitliðini ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç yaparken damadýn þahitliðini ise Özüyaðlý Mefruþat Sahibi Ýlhan Özüyaðlý yaptý. Nikah sonrasý ise gelin ve damada evlilik cüzdanlarýný Yalçýn Kýlýç takdim etti. Fatma Kaya ile Emre Ekin'in düðün töreninin ise 20 Aðustos 2014 tarihinde As Kültür Düðün Salonu'nda yapýlacaðý öðrenildi.tek Yýldýz, Kaya ve Ekin ailelerini kutlar, genç çifte de bir ömür boyu mutluluklar diler. Haber Servisi

5 5 "Bütün ülke yeniden inþa ediliyor" "Ýsrail'e 'one minute' diyebilenlerin yanýndayýz" Memur Sen Genel Baþkan Vekili ve Toç Bir Sen Genel Baþkaný Günay Kaya, vatana ihanet etmekten idam edilen Menderes'in son sözünün "hayata gözlerimi yumacaðým þu anda büyük milletime Allah'tan ebedi saadetler diliyorum" olduðunu hatýrlattý. Çorum Milli Ýrade Platformu tarafýndan yaklaþan Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde "Yeni Türkiye Yolunda Cumhurbaþkanlýðý Seçimi" konulu bir konferans düzenledi. Turgut Özal Belediye Konferans Salonu'ndaki konferansa konuþmacý olarak Memur Sen Genel Baþkan Vekili ve Toç Bir-Sen Genel Baþkaný Günay Kaya katýldý. Günay Kaya, Menderes'in idam edilmesinin, Menderesin önünü kesmeden öte, top yekun milletin ve devletin önünü keserek, bu milleti üzerinde, bu devlet üzerinde, bu ülke üzerinde hesap kitap yapan dýþ mihraklarýn koridorunu araladýðýný ifade etti. "1983'de yapýlan seçimlerde Rahmetli Turgut Özal deðil de baþkasý seçilseydi bu Ülkenin hali ne olurdu" diyen Kaya, Özal zamanýnda ülkenin altyapýsý ile güçlenmeye baþladýðýný dile getirdi. Kaya, 1974 yýlýnda boðaz köprüsü yapýlýrken bir grubun çýkýp "bu köprüyü yapmayacaksýnýz" diyerek ülkeyi emperyalist güçlere muhtaç etmeye çalýþtýklarýný belirtti. Günay Kaya Türkiye'nin 2002 yýlýnda yapýlan seçimlerden sonra güçlenerek artýk Bosna'ya kayýtsýz kalmadýðý için, Kafkaslara sýrtýný dönmediði için Avrupa'nýn bundan rahatsýz olmaya baþladýðýný söyleyen Kaya, "Birisi çýkýyor, ABD'nin ve Avrupa'nýn ileri köpeði Ýsrail'e 'One Minute' diyor ve onurunu çiðniyor. Ýþte Avrupa'nýn Recep Tayyip Erdoðan'a düþman olmasý bunun içindir" dedi. Milletin artýk ayaða kalmasýnýn vaktinin geldiðini vurgulayan Kaya, ülke meselelerine, ANAP meselesi gibi, Doðru Yol meselesi gibi, AK Parti meselesi gibi, Tayyip Erdoðan meselesi gibi bakmanýn yanlýþ olacaðýný ifade ederek, "Bu millet Menderes'in arkasýnda durmadý, bu millet Özal'ýn arkasýnda durmadý. Bizler Memur-Sen olarak körü körüne birilerinin arkasýnda durmuþ deðiliz. Biz bu milletin deðerleriyle, medeniyeti ile buluþmasýndan yanayýz. Biz bu ülkenin Batý gibi kalkýnmasýndan yanayýz, biz bu ülkenin askeri gücünün, güçlü bir ekonomik yapýsýnýn, güçlü bir siyasal yapýsýnýn, istikrarýnýn, güveninin olmasýndan yanayýz. Türkiye'nin rol alan deðil rol veren bir ülke olmasýndan yanayýz. Kim bunlarý yapýyorsa biz onun arkasýndayýz" ifadelerini kullandý. Ýsrail'e "One Minute" diyebilenlerin yanýnda olduklarýný ifade eden Kaya, meselenin AK Parti meselesi olmadýðýný, bu milletin Batýya karþý onurunu, izzetini yeniden hatýrlama meselesi olduðunu vurguladý. 27 Nisan e-muhtýrasýndan sonra erken seçime gidildiðini hatýrlatan Kaya, "Millet neyin arkasýndaydý onurunun, izzetinin, þerefinin arkasýndaydý. Millet artýk deðiþim istiyordu, bölüþüm istiyordu, kalkýnmak istiyordu ve Türkiye artýk kabuðunu kýrmak zorundaydý. Bunun için çok küçük bir azýnlýk hariç saðcýsý-solcusu bunun arkasýnda olduðunu gösterdi" dedi. Konferans Memur Sen Genel Baþkan Vekili ve Toç Bir- Sen Genel Baþkaný Günay Kaya'nýn sorularý cevaplandýrmasýnýn ardýndan sona erdi. Konferansý, Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Eflaz Ermiþ, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu, Toç Bir- Sen Çorum Þube Baþkaný Yusuf Þahinbaþ, çeþitli sivil toplum kuruluþlarýn temsilcileri ve vatandaþlar izledi. Bahadýr YÜCEL AK Parti Çorum Gençlik Kollarý'nýn davetlisi olarak kente gelen AK Parti Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Zafer Çubukçu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Zafer Çubukçu ile beraberinde, AK Parti Çorum Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ve partili gençler katýldý. AK Parti Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Zafer Çubukçu ziyarette yaptýðý konuþmada, "10 Aðustos'ta yapýlacak olan cumhurbaþkanlýðý seçimleri kapsamýnda Yeni Türkiye hedefine yorulmadan, býkmadan, yýlmadan ilerlemek için çalýþmalarýmýz hýzlý bir þekilde devam ediyor. Cumhurbaþkaný adayý ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn bir marka olduðunu söyleyerek, bu marka lidere sahip çýkmalýyýz" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Türkiye'nin on yýlý aþkýn bir süredir yakaladýðý güç, bütün vatandaþlarýmýza ve þehirlerimize yansýyor. Bütün ülke yeniden inþa ediliyor. Cumhuriyetimiz 100'ü yýlýna bölgesinde lider bir ülke olarak giriyor. 10 Aðustos Yeni Türkiye'nin ve köklü medeniyetimizin 21'nci yüzyýla ilaný olacaktýr. Bütün kadrolarýmýzla, halkýmýzla birlik ve beraberlik içinde yakaladýðýmýz bu geliþimi daha ileri taþýmak için gece gündüz çalýþacaðýz" dedi. Ziyaret sonunda, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Gençlik Kollarý Genel Baþkaný Zafer Çubukçu, Hürriyet Meydanýnda bulunan AK Parti Çorum Gençlik Kollarý tarafýndan kurulan Cumhurbaþkaný adayý ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn standýný ziyaret etti. Haber Servisi AGD "Ümmet Yürüyüþü" yapacak Recep Gür Kasaplardan Bakanlýða 'tavuk' tepkisi! Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi "Ümmet Yürüyüþü" yapacak. Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, sivil toplum kuruluþlarýnýn da desteðiyle Perþembe günü saat 18.00'da þehir stadyumu giriþinde toplanarak PTT önüne kadar 'Ümmet Yürüyüþü' programý ve basýn açýklamasý yapýlacaktýr" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL Ýhalelerde EKAP kaydý artýk zorunlu ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ihale sürecindeki iþlemlerin elektronik ortamda gerçekleþtirilebilmesi için önemli bir adýmýn daha hayata geçirildiðini bildirdi. Kýlýç, ihalelere girecek olan esnaf ve sanatkarlar baþta olmak üzere þirket ve tüzel kiþilerin artýk Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu (EKAP)'a kayýtlý olmasýnýn zorunlu hale getirildiðini kaydetti.çesob Baþkaný Kýlýç, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada þu bilgileri aktardý: "Ýhale Yalçýn Kýlýç sürecindeki iþlemlerin elektronik ortamda gerçekleþtirilebilmesi hedefinin önemli bir adýmý olarak 7 Haziran 2014 tarihli ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan ve kamu ihale mevzuatýnda deðiþiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde ihaleye katýlmak isteyen; Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý gerçek kiþilerin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýna göre kurulmuþ tüzel kiþilerin, Ortak giriþimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýna göre kurulmuþ tüzel kiþi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý gerçek kiþi ortaklarýn tamamýnýn,elektronik Kamu Alýmlarý Platformuna (EKAP) kayýtlý olmasý zorunlu hale getirilmiþtir. Söz konusu deðiþiklikler ile birlikte EKAP'a kayýt olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý gerçek kiþiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýna göre kurulmuþ tüzel kiþiler 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle ön yeterlilik dokümaný veya ihale dokümanýný satýn alamayacak ve dolayýsýyla ihalelere katýlamayacaktýr." Haber Servisi Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý fermente sucuk, köfte ve parçalanmýþ tavuk satýþýna iliþkin kasaplara verdiði izni kaldýrýyor. Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür, henüz 1 yýl önce alýnan bu karardan vazgeçilmesinin nedeninin "tavuk lobisi" olduðunu söyledi. Kasaplar bugünlerde oldukça dertli. Zira 1 yýl önce Türk Gýda Kodeksi Et ve Et ürünleri Tebliði ile elde ettikleri bir hak ellerinden uçup gitmek üzere. Türk Gýda Kodeksi Et ve Et ürünleri Tebliði' kasaplarýn, beyaz eti ambalajsýz ve parçalayarak satmalarý serbestleþmiþti. Uzun yýllar bu yönde bir düzenleme yapýlmasý için mücadele eden kasaplar, kararýn çýkmasýyla mutlu olmuþtu. Ama kasaplarýnda mutluluðu uzun sürmedi. Zira Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, kasaplarýn parçalanmýþ tavuk satabilmesine imkân tanýyan düzenlemeyi iptal etmeye hazýrlanýyor. Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür, henüz 1 yýl önce verilen bir hakkýn geri alýnmasýný eleþtirdi. Bu süre içinde deðiþen þartlar olmadýðýný söyleyen Gür, tavuk satýcýlarýnýn, sermaye kuruluþlarýnýn baskýsý ile sonucu yeni bir düzenleme gidildiði savundu. Kasaplarýn parça tavuk satabilmeleri sayesinde halkýn daha düþük ücrete tavuk tüketebildiðini belirtti ve bu durumun bazý özel þirketleri rahatsýz ettiðini iddia etti. Bu sebep düzenlemenin iptal edildiðine inanan Recep Gür, henüz çok geç olmadýðýný düþünüyor. Gür, tavuk parçalama izninin ellerinden alýnmasý halinde, en çok vatandaþýn zarar göreceðini dile getirdi. Tebliðle kasaplarda parçalanmýþ tavuk satýþýna serbestlik getirilikten sonra vatandaþýn ucuza tavuk tükettiðini aktaran Recep Gür, þunlarý kaydetti: "Tavuk parçalandýðýnda fiyatý 2-3 lira düþüyor. Haliyle bu tavuk satan büyük firmalarýn iþine gelmiyor. Þimdi vatandaþýn ucuz yeme imkaný elinden alýnmýþ olacak. Böyle bir düzenlemenin en büyük maðduru vatandaþ olur." Kasaplar Odasý Baþkaný Gür, tabaklý ürünlerle, ön ambalajlý olarak gelip esnaf tarafýndan parçalanarak satýþa sunulan ürünler arasýnda çok büyük fiyat farklarý oluþtuðunda dikkat çekti. Gür, 1 adet göðüs veya 1 adet but veya kemiksiz doðranmýþ tavuk gibi çok çeþitli þekil ve adetlerde tüketici tarafýndan talep edilen ürünlerin standart þekilde tabaklanarak satýlmasýnýn imkânsýz olduðunu vurguladý. Düzenlemenin iptali ile son kullanma tarihi geçmiþ ürünlerin piyasada cirit atacaðýný aktaran Recep Gür, çeþitli saðlýk risklerinin artacaðýný belirtti. Gür, "Beyaz et üreticisi firmalardan ambalajlý olarak alýnan göðüs, but, kanat, baget vb ürünlerin etiket bilgilerinde son kullanma tarihi 7 gün olmasý gerektiði halde çoðu kez son kullanma tarihine 3-4 gün kala esnafýmýza teslim edilmektedir. Bununla da kalmayýp, üretici firmalarýn bayi kanallarýnda soðuk zincir bozulduðundan ürünler 1 gün içinde bozulmakta ve ürünlerin üretici firmaya geri dönüþümü üretici firma kabul etmediði için yapýlamamaktadýr. Tabaklý ürünün raf ömrü yok denebilecek kadar kýsadýr. Þimdiye kadar ön ambalajlý olarak esnafýmýza gelen ve esnafýmýzýn parçalayarak satýþa sunduðu tavuk ürünleri nedeniyle herhangi bir zehirlenme veya ölüm vakasý yaþandýðýna dair bir bilgi yoktur. Soðuk zinciri bozulmuþ ve raf ömrü bu kadar kýsa olan tabaklý ürünlerin esnafýmýz tarafýndan satýþa zorlanýlmasý ve bu tarz risklerin esnafýmýzýn üzerine býrakýlmasý endiþe verici bir durum teþkil etmektedir. Örneðin standart 5 adet baget bulunan bir tabaklý ürün reyonda iken tüketici, bütçesi doðrultusunda 2 adet baget istemekte ve esnafýmýz haliyle tabaklý ürünü açarak tüketicinin talebini karþýlamak zorunda kalmaktadýr. Tabaklý ürünler, tüketici açýsýndan pahalý görüldüðü için alýnmamakta, bütün tavuktan parçalanarak daha ucuza mal olmasý istenmektedir. Bu nedenle esnafýmýz, ön ambalajlý olarak temin ettikleri bütün tavuklarý tüketici lehine ekonomik olmasý açýsýndan teþhir amaçlý olarak reyonlarýnda parçalayarak satýþa sunmaktadýrlar. Esnaflarýmýzýn iþyerleri fiziki olarak da parçalama yapmaya elveriþli durumdadýr" ifadelerini kullandý.recep Gür, itirazlarýný gerekli mercilere ilettiklerini aktardý. Gür, "Esnafýmýzýn, ambalajlý parça tavuk satýþý yanýnda tüketicilerin talepleri doðrultusunda, ön ambalajlý gelen bütün tavuklarýn da parçalanarak þu anda uygulanan þekli ile esnaf kayýt numaramýzýn da yazýlý olduðu, etiket yönetmeliðine uygun þekilde hazýrlanmýþ kendi etiketlerimizi ambalaj üzerine yapýþtýrarak, günlük tüketim miktarýnca tüketiciye satýþýna ve teþhir amaçlý reyonlarýnda parça tavuk bulundurmalarýna tekrardan izin verilmesini arz ederiz" dedi. Recep Gür, Almanya, Fransa, Ýngiltere gibi gýda güvenliði açýsýndan standartlarý yüksek ülkeleri örnek gösterdi ve bu ülkelerde reyonlarda tavuk ürünlerinin hem tabaklý hem de dökme olarak satýldýðýný sözlerine ekledi. Haber Servisi

6 YILDIZ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Ankara'daki Çorumlular'dan Erdoðan'a destek Ankara'daki Çorumlular düzenledikleri programla Baþbakan Erdoðan'a destek verdiler. Keçiören Neþet Ertaþ Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleþtirilen geceye TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM Filistin Dostluk Grubu Baþkaný ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa AK, Keçiören Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Nihat Yýldýz, Ferhat Turan, AK Parti Kadýn Kollarý Ankara Ýl Baþkaný Yýldýz Kara, AK Parti Keçiören Ýlçe Baþkaný Zafer Çoktan, Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz da katýldý. Þehitler için okunan Kur'an tilaveti ile Salim Uslu baþlayan programda konuþan Bakan Yardýmcýsý Kafkas, Cumhurbaþkanlýðý seçiminin ilk defa halk tarafýndan yapýlmasýnýn önemine dikkat çekerek "Eskiden Meclis'e sipariþ adamlar gönderirler ve 'bunu seçeceksiniz' derlerdi. Cumhurbaþkanýný artýk millet seçecek. Kendi oyumuzla kendi istediðimiz adamý seçeceðiz. Recep Tayyip Erdoðan bu ülkede bir sevda masalýdýr" dedi. Rehavete düþülmemesi için uyarýda bulunan Kafkas, "Baþbakanýmýzýn yüzde 60'ýn üzerinde bir oyla kazanmasý lazým. Bunun için herkes eþini dostunu arasýn, oyunu kullansýn" çaðrýsý yaptý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise konuþmasýnda, "Bize de bir kurtarýcý yok mu?" diye sabahlara kadar alný secdede dua eden mazlumlar için bir kurtarýcý gerektiðini belirterek "O kurtarýcý Recep Tayyip Erdoðan'dýr. Yeni Türkiye'nin üç önemli ayaðý olacak. Demokratikleþme, müreffeh ve öncü Türkiye. Bunun için de güçlü bir siyasi lidere ihtiyaç vardýr. Bu da Recep Tayyip Erdoðan'dýr" diye konuþtu. Türkiye'deki seçkinlerin halkýn adamý Erdoðan'ýn önünü týkamak istediklerini vurgulayan Uslu, "Çatý adayý çýkaran küsurat partileri 'Eþit þartlarda deðiliz' diyor. Doðru, çünkü sizi yedi düvel, dýþ mihraklar, Sayýn Erdoðan'ý ise Aziz Milletimiz destekliyor" dedi. MHP'nin itirazý üzerine Yüksek Seçim Kurulunun Cumhurbaþkaný adayý Recep Tayyip Erdoðan'ýn tanýtým filminin yasaklanmasýný da eleþtiren Uslu, "Ezan Sesi, Seccade, Dua" var diye YSK yasaklýyor. Bu yasakla sözde Recep Tayyip Erdoðan'ýn önünü kesmeye çalýþýyorlar ama önünü kestikleri aslýnda Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yürüyüþünden alýkoymaya, hedeflerine, menzile ulaþmasýna engel olmaya çalýþýyorlar. Almanlarýn endiþelerini anlýyorum Viaport elden gidiyor ve Ýstanbul'a 3. Havaalaný geliyor. Endiþeleri olan birçok ülkeleri anlamak mümkün. Türkiye'deki iþbirlikçi taþeronlarý anlamak mümkün deðil. Siz demiyor muydunuz? "Ya devlet baþa ya kuzgun leþe " ne oldu da þimdi kuzgunlarýn yanýnda yer alýyorsunuz. Ne deðiþti?" kaydetti. Ýsrail'in zulmünü devam ettiremeyeceðini, çünkü her dönemin firavununu yenecek bir Musa'nýn çýkacaðýný dile getiren Murat Yýldýrým da, "Dünyadaki zulmün son bulmasý için Baþbakanýmýzýn yüzde 60'ýn üzerinde oyla Cumhurbaþkaný seçilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandý.belediye Baþkaný Mustafa Ak da, Keçiören'de çok sayýda Çorumlunun yaþadýðýný hatýrlatarak "Hep Çorumlularýn hizmetinde olduk, olmaya devam edeceðiz" dedi. Recep Tayyip Erdoðan'ýn sadece AK Parti'nin deðil, milletin de adayý olduðunu söyleyen Baþkan Ak sözlerini þöyle sürdürdü: "Ýlk turda yüzde 60'larla Baþbakanýmýzý Cumhurbaþkanlýðýna uðurlayalým. Annesinin ak sütü kadar helal olsun ona. Bütün mazeretleri ortadan kaldýrýp 10 Aðustos'ta sandýkta buluþalým ve oylarýmýzý kullanalým." Haber Servisi Ezer ve Beyazsakal ailelerinin mutlu günü Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ve meclis üyeleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. 30 Mart seçimlerindeki baþarýsý dolayýsýyla hayýrlý olsun ziyaretinde bulunan Çatma ve meclis üyeleri Baþkan Külcü'ye ikinci döneminde baþarýlar dileyerek, "Tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz."dediler. Ziyarette konuþan Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Baþkan Külcü'nün hem Ankara tecrübesine hem de ikinci kez belediye Baþkan Çatma'dan Külcü'ye ziyaret baþkaný seçilmiþ olmasýna dikkat çekerek Ýskilip'in sorunlarý için Külcü'den destek istedi. Çatma, "Biz kardeþ belediyeyiz. Çorum Belediyesi bizim aðabey belediyemiz. Geçmiþ dönemde de tüm ilçelere yaptýðý yardýmlarla aðabey belediye olarak Türkiye'ye örnek oldu" dedi. "Ýskilipli Atýf Hoca'nýn torunlarý bizim kardeþimizdir." diyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise "Beklentilerinizi yerine getireceðiz" dedi. 'Veren el, alan elden üstündür' anlayýþýna vurgu yapan Külcü, "Ýskilip'e tecrübelerimizi aktarma konusunda cömert olacaðýz. Siyasi görüþüne, hayat anlayýþýna bakmaksýzýn herkese eþit hizmet üretmek durumundayýz. Herkes bizim kardeþimiz" þeklinde kaydetti. Külcü, yýllarý arasýnda Çorum Belediyesi'nin ilçelere yaptýðý 8 trilyonluk yardýma dikkat çekerek "Daha önceki tartýmýz neyse o devam edecek" þeklinde kaydetti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu'nun da hazýr bulunduðu ziyaret hatýra fotoðrafý çekilmesiyle sona erdi. Haber Servisi Gülþen-Selahattin Ezer çiftinin oðullarý Serhat Ezer, Cevriye-Abdullah Beyazsakal çiftinin kýzlarý Derya Beyazsakal ile dünyaevine girdi. Anvatar Otel'de düzenlenen düðün töreni siyaset, iþ dünyasý ve Çorum'un önde gelen bir çok ismini bir araya getirdi. Düðün törenine Vali Sabri Baþköy, Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, YEDAÞ Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol, MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þube Müdürü Osman Bolluk, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, MHP MYK Üyesi Genel Baþkan Baþdanýþmaný Çorum Eski Milletvekili Hidayet Vahapoðlu, MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin, Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam ve çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Dairesi Memuru Erdem Sakýnmaz kýydý. Çiftin þahitliðini ise Vali Sabri Baþköy, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, MHP MYK Üyesi Genel Baþkan Baþdanýþmaný Çorum eski Milletvekili Hidayet Vahapoðlu, MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýþadamý Alaattin Ezer yaptý. Nikah töreninde Vali Sabri Baþköy, yaptýðý kýsa konuþmada genç çifti kutlayarak, bir ömür boyu mutluluklar diledi ve nikah cüzdanýný Derya Beyazsakal'a verdi. Haber Servisi

7 7 AK Parti'den Tabip Odasýna ziyaret Baþkan Karataþ, kuruyemiþçileri dinledi Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçe merkezinden geçen D100 Karayolunda Karayollarý tarafýndan yapýlacak çevre düzenlemesi nedeniyle yol güzergahýnda faaliyet gösteren kuruyemiþçi esnafý ile bir araya geldi.osmancýk Belediye Meclisinde düzenlenen toplantýya Baþkan Karataþ'ýn yaný sýra AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Bayram Çalýþkan, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Recep Aker, Kuruyemiþçiler Derneði Baþkaný Muharrem Atagün ve yol güzergahýnda iþ yeri olan esnaflar katýldý. D100 Karayolunda yapýlacak düzenlemeye iliþkin görüþlerini belirten kuruyemiþçiler, ilçe ekonomisine en büyük katkýyý doðrudan sýcak para giriþi saðlayan yol güzergahý esnafýnýn yaptýðýný belirterek yolun bariyerlerle kapanmasý durumunda ticaretin zarar göreceðini ve ilçe ekonomisinin olumsuz etkileneceðini dile getirdiler. Karayollarýnýn çalýþmalara trafik yoðunluðun olduðu tatil dönüþünde baþlamasýnýn sektörü olumsuz etkileyeceðini dile getiren Kuruyemiþçiler Derneði Baþkaný Muharrem Atagün "Karayollarý bayram tatili sonundaki hareketliliðin sona ermesini beklemeden çalýþmalarý baþlattý. Bu durum sadece sektörü olumsuz etkilemekle kalmýyor þehir içi trafiðini de tehlikeye sokuyor. Yol güzergahýndaki esnafýn yýlda iki önemli sezonu var, Ramazan Bayramý ve Kurban Bayramý. En iyi sezonda çalýþmalarýn baþlamasý esnafýmýzý zor duruma sokacaktýr. Çalýþmalar en azýndan Kurban Bayramý sonrasýna býrakýlmalýdýr" diye konuþtu. Trafik güvenliði nedeniyle D100 karayolunda bir düzenleme yapýlmasýnýn hayati önem taþýdýðýný ifade eden Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, trafik güvenliðinin yaný sýra esnafýn da olumsuz etkilenmeyeceði bir çalýþmanýn yapýlmasý için özveri gösterdiklerini söyledi.karataþ, yol güzergahýnda kuruyemiþ sektöründe faaliyet gösteren esnafýn ilçe ekonomisine katkýsýný önemsediklerini belirterek "Ýlçemizin merkezinden geçen D100 Karayolu, ilçemizin geliþmesine ve büyümesine katký saðlayan önemli bir unsur. Yol güzergahýnda faaliyet gösteren esnafýmýzýn ilçemizin ekonomisine katkýsýný biliyor ve önemsiyoruz. Bu nedenle yapýlacak düzenlemenin hem esnafýmýzý maðdur etmeyecek, hem de trafik güvenliðini tehlikeye atmayacak þekilde yapýlmasý için çaba harcýyoruz. Çünkü trafik güvenliði de önemli, esnafýmýzýn ticareti de. Daha önce de belirli noktalara alt geçit ya da üst geçit yapýlarak ilçemize giriþ çýkýþýn kolaylaþtýrýlmasý için taleplerde bulunduk. Yapýlacak düzenleme ile ilgili sizlerin taleplerini de yetkililere aktaracaðýz. Amacýmýz ilçemiz için en iyi projenin uygulanmasýdýr" ifadelerini kullandý.ak Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya da projenin 2008 yýlýndan beri takipçisi olduklarýný belirterek, ilçenin yararýna olacak en iyi projenin uygulanmasý için gerekli giriþimleri siyasi olarak da yaptýklarýný ifade etti. Kaya, AK Partili milletvekillerinin konuyla yakýndan ilgilendiðini ve esnafýn taleplerinin gerekli kurumlara iletildiðini kaydetti. Haber Servisi AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 10 Aðustos'ta yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde Çorum Tabip Odasýný ziyaret etti. Ziyarette konuþan Ahmet Sami Ceylan, 10 Aðustos'ta ilk kez Cumhurun Reisini seçeceðini ifade ederek, "Bu tarih Türk demokrasisinde bir dönüm noktasýdýr. Halk kendi baþkanýný seçecek. Vesayet rejiminde olduðu gibi birilerinin telkini ile seçilmeyecek. Bu önemli tarihe tanýklýk ettiðimiz için bizlerde mutluyuz. Ýnþallah 10 Aðustos'ta halkýn iradesi sandýða tecelli edecek. Demokratik ve huzurlu bir þekilde seçim süreci tamamlanacak. Bunda katkýsý olan MHP ve CHP il baþkanlarýnda teþekkür ediyorum" dedi. Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak'ta ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti heyetine teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL Freni boþalan kamyonet dehþet saçtý "2014 yýlý enflasyon farklarý hükümete hibe edildi" Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyonu (BASK) Ýl Temsilcisi Hayati Çam TÜÝK tarafýndan açýklanan temmuz ayý enflasyon oranýnýn memurlarý ve memur emeklilerini ezip geçtiðini ve yoksulluðu artýrdýðýný söyledi. TÜÝK tarafýndan açýklanan Haziran ayý 0.45'lik TÜFE oraný ile birlikte 2014 yýlýnýn ilk yedi aylýk dönemi için tüketici fiyatlarý enflasyonu yüzde 6,18'e ulaþtýðýný kaydeden Hayati Çam, "Hükümetin 2014 programýndaki yüzde 5,3'lük tahmini TÜFE yýl sonu oraný, yýlýn bitimine beþ ay kala yüzde 0.88 oranýnda aþýlmýþtýr. Memurlara Ocak ayýnda 2014 yýlý için verilen net 123 lira tutarýndaki yýllýk artýþýn,ortalama maaþý 2 bin lira olan memurlar için yüzde 6.15, 2 bin 500 lira olan memurlar için yüzde 4,9 ve 3 bin lira olan memurlar için yüzde 4,1 olduðu dikkate alýndýðýnda, Temmuz ayý itibariyle tüm memurlar için enflasyon farký alacaðý doðmuþtur.memurlar, Mart ayýndan itibaren yüzde 20'lik vergi dilimine girmeye baþladýklarý, yeni vergi dilimi için ödenen vergi miktarý yüzde 5 oranýnda arttýðý için maaþlardaki kayýplar, enflasyon farkýnýn da ödenmemesi nedeniyle ikiye katlanmaktadýr" dedi. Yetkili olan Memur-Sen ile hükümet arasýnda imzalanan toplu sözleþmede, 2014 yýlý enflasyon farklarýnýn hükümete hibe edildiðini kaydeden Çam, "Oysa Türk-Ýþ'e baðlý iþçiler toplu sözleþmelerinde olduðu için 2014 yýlý için enflasyon farký almaktadýr. Bu çifte standardýn sorumlusu vesayetçi sarý sendikalardýr. Sendikacýlýk tarihinde, patronlarýn sarý sendikalara göstermelik haklar vererek çalýþanlarýn örgütlü gücünü dizginlediklerinin yüzlerce örneði vardýr. Ama sendikalarýn, üyelerinin ve çalýþanlarýn haklarýný iktidarýn talebi olmaksýzýn, iktidara hibe ettiklerinin Türkiye'den baþka dünyanýn hiçbir yerinde örneði bulunmamaktadýr. Toplu sözleþme dönemi içinde yerel seçim, Cumhurbaþkanlýðý seçimi ve genel seçim olmak üzere üç seçimin yapýlacaðý, iktidarýn üç seçim nedeniyle tam da köþeye sýkýþmýþ ve istenileni vermeye mahkum olduðu bir süreçte kazançla deðil, kazanýlmýþ haklarýn iktidara hibe edilmesiyle masadan kalkmak sendikacýlýk tarihi için bir utanç vesilesi, imzalanan belge de toplu sözleþme deðil utanç belgesidir. Memurlar ve emeklileri 2014 yýlý için enflasyon farký ve büyümeden pay alamayacaklarý gibi, aile yardýmý, doðum yardýmý ve çocuk yardýmýnda da artýþ olmamýþtýr. Hayati Çam Kamu iþçisine 4 ikramiyenin verildiði bir ülkede, kamu görevlilerine ikramiye þöyle dursun enflasyon farký bile verilmemesi sarý ve sahte sendikacýlýðýn geldiði nokta açýsýndan ibret Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen ve halen TBMM genel kurulunda görüþülmekte olan Tasarýda, vatandaþlýk görevini yerine getirmemiþ, devlete ödemesi gerekeni haksýz bir þekilde sermaye olarak kullanarak kârýna kâr katmýþ yüzsüzlere yüz milyar liranýn üzerinde kýyak geçilip af çýkarýlýrken, memurlarýn lehine tek bir düzenleme bulunmamasý düþündürücü olduðu kadar kahredicidir. Memurlara, sadece otuz yýl için deðil çalýþtýklarý her yýl için emekli ikramiyesi verilmesi, emekli aylýðýnýn taban aylýða göre deðil alýnan son maaþa göre hesaplanmasý ve memurlara yýlda iki kez dini bayramlar öncesi ikramiye verilmesi TBMM genel kurulunda Torba Kanuna eklenmelidir" ifadelerini kullandý. Yýlmaz MERT Çorum'da freni boþalan kamyonet kýrmýzý ýþýkta bekleyen otomobillere çarptý. Kazada ölen yada yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Gazi Caddesinde önceki akþam meydana gelen kazada S. A yönetimindeki kamyonet Gazi Caddesinden seyir halindeyken freni boþaldý. Kýrmýzý ýþýkta bekleyen C. K. yönetimindeki yabancý plakalý otomobil ve H. A. yönetimindeki bir baþka otomobile çarptýktan sonra orta refüjde bulunan aðaca çarparak durdu. Kazada araçlarda maddi hasar oluþurken, cadde üzerinde bulunan MOBESE kameralarý da zarar gördü. Kazanýn ardýndan Gazi Caddesi tek yönlü olarak trafiðe kapatýlýrken, zincirleme trafik kazasýna karýþan araçlarýn olay yerinden kaldýrýlmasýnýn ardýndan trafik tekrar normale döndü. Dersaadet Derneði'ne saldýrýya tepki Dersaadet Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu'nun Ýstanbul Kasýmpaþa'da bulunan merkezine geçtiðimiz günlerde kimliði belirsiz kiþilerce molotoflu menfur saldýrý gerçekleþtirildi. Kasýmpaþa'da Pir Hüsamettin Sokak'ta bulunan dernek merkezine yüzleri maskeli saldýrganlarca yapýlan saldýrý, Dersaadet Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu tarafýndan kýnandý. Federasyon yönetimince yapýlan açýklamada þu ifadeler dile getirildi: "Dersaadet Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu'nun Kasýmpaþa Pir Hüsamettin Sokaktaki Merkezine 3 Aðustos Pazar gecesi kimliði belirsiz, yüzü maskeli kiþilerce Molotoflu menfur saldýrý gerçekleþtirilmiþtir. Gerek Filistin'deki Ýsrail katliamýna, gerekse yurtiçindeki siyonizmin yaptýðý kumpaslara karþý mücadelemiz ve söylemlerimiz kamuoyunca bilinmektedir. Bu mücadelemiz sebebiyle yüzlerce insanýmýzýn uðrak yeri olan merkezimize bu tehlikeli saldýrýyý yapan ve yaptýranlarý telin ediyoruz. Kardeþlerimizin, bu menfur saldýrýyý yapan ve yaptýranlardan deðil boðazdaki keþhaneleri 'gargat aðacýnýn arkasýna' saklansalar dahi hesabýnýn sorulacaðýndan kuþkularý olmasýn. Emniyet ve Terörle Mücadele güçlerimizden toplum huzuruna yönelik bu menfur saldýrýnýn faillerinin en kýsa sürede yakalanmasýný önemle rica ederiz."

8 YILDIZ YAÞAM 8 Ne Ýstiyorsun? Padiþahýn biri bir gün sarayýnýn etrafýna kocaman bir göl yaptýrýr. Gölün içine bütün vahþi deniz yaratýklarýný atar ve ülkenin dört bir yanýna "her kim buradan yüzerek karþýya geçerse mirasým ve kýzým onundur" diye muþtular salar. Suya atlayan herkes ya geri döner ya da vahþi balýklara yem olur. Derken Kelime Avý adamýn birinin hiç ardýna bakmadan son hýzda yüzdüðünü görürler.padiþah nefes nefese kalmýþ olan adama sorar:- Söyle bakalým kýzýmý mý istiyorsun? Adam hala nefes nefesedir:- Hayýr.- Tahtýmý mý istiyorsun?- Hayýr- E söylesene be adam ne istiyorsun benden? - Onu bunu boþver de beni iten herifi bul bana! Tatlýlara konulan mýsýr þurubu Hastalýk riskini 2 kat artýrýyor Hemen her tatlý yiyecek ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þurubu; obezite, diyabet, kalp, kanser ve kiloya baðlý hastalýklarý tetikliyor. Bazý Avrupa ülkelerinde yasaklanan mýsýr þurubunun kullanýmý Türkiye de ise kotasý artýrýlarak yüzde 15 e çýkarýldý.baklava, kadayýf, þekerpare gibi þerbetli ve sütlü tatlýlarda ve dondurma, meyve suyu, kola, gazoz, aromalý maden sularýnda, gofret, çikolata, bisküvi, kek ve pastalarda, kakaolu, sade fýndýk, fýstýk ezmelerinde, reçel, sakýz kýsacasý tatlý olarak tüketilen hemen her paketlenmiþ gýda, mýsýr þurubu kullanýlarak üretiliyor. Niþasta Bazlý Þeker (NBÞ) olarak adlandýrýlan mýsýr þurubunun zararlarý konuþulmaya devam ederken uzmanlar, bu maddeyle yapýlan yiyeceklerdeki tehlikeye dikkat çekiyor. Tokluk hissi vermeyen ve kanserden kalp hastalýklarýna ve karaciðer yetersizliðine kadar birçok kronik hastalýða yol açtýðý belirtilen mýsýr þurubu Fransa, Hollanda ve Ýngiltere de yasaklandý. Amerika da üretim kotasýný yüzde 10 dan yüzde 2 seviyelerine düþürdü, bazý Avrupa ülkeleri de kýsýtlamaya gitti. Ancak Türkiye yüzde 10 olan NBÞ üretim kotasýný yüzde 50 artýrarak 15 e çýkardý. Neredeyse tüm sanayi gýdalarýnda kullanýlan mýsýr þurubunun mýsýr niþastasýndan üretildiðini belirten Akdeniz Üniversitesi Týbbi Farmakoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Coþkun Usta, içeriðinde yüzde 80 früktoz olduðunu söylüyor. Az bir oranla daha çok tat saðladýðý için früztozun daha çok tercih edildiðini kaydeden Prof. Usta, Bizim vücudumuz glikozu tanýyor. Ama früktozu vücudumuza verince bunu ayarlayacak bir mekanizma yok. Früktoz vücuda girdiði anda hemen yaða dönüþtürüyor. Karýn tipi yaðlanmaya neden oluyor. Karaciðer yaðlanmasý, karýn tipi yaðlanma yapýyor. diyor. Coþkun Usta, Früktoz yað yapýyor. Kilo ile baþlayan hastalýklarý tetikliyor. Kalp, damar sertliði, kanser. Uzun zamanda karaciðeri zehirliyor. Früktoz zengini beslenmek hastalýk riskini 2 kat artýyor. diye konuþuyor. Usta, günlük kadýnlar için 6, erkekler için 9 çay kaþýðý þekerin normal olduðunu, gramýn üzerindeki früktozun vücutta sindirilemediðini belirtiyor. Mümkün olduðu kadar hazýr gýdalardan uzak durmayý öneren Usta, Avrupa ülkelerinde tatlýlar bizim tatlýlar gibi deðil. Tatlýlarý çok tatlý deðil. Bizimkiler bal gibi. Zararlý iþte. Avrupa da doðal meyveler de kullanýlýyor. ifadelerini kullanýyor.(cýhan) Sinema 21:35 Çakallarla Dans 2 Del Piero Hikmet, Kayinço Gökhan, Muhasebeci Servet ve Köfte Necmi... Çakallýk yaptýklarý için hapse giren kahramanlarýmýz içerde zor günler geçirmektedir. Günün birinde suçlular üzerinde yapýlacak týbbi bir deney için kobay arandýðýný öðrenirler. Ýþin ucunda þartlý tahliye olduðunu öðrenen kahramanlarýmýz bu deneyde gönüllü kobay olmayý kabul ederler. Suç önleyici ilaçlarý kullanmaya baþlayan ekip, dýþarý çýktýklarýnda çakallýk yapmayacaklarýna dair birbirlerine söz verirler. 2014'ün top 10 fitness trendleri! 22:00 Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Dünkü Sudoku bulmacasýnýn çözümü ASCM in (American College of Sports Medicine) Dünya çapýnda fitness a olan eðilimi ortaya çýkarmak amacýyla 3815 saðlýk ve fitness uzmanlarý ile yaptýklarý anketi ve 2014 ün popüler egzersizlerini deðerlendiren Life Fitness Akademi Uzmanlarýndan Özgür Güngör; bu yýlýn gözde egzersizinin Yüksek Þiddetli Ýnterval Antrenman (HIIT) olduðunu belirtti. 2. Sýrayý ise pilates gibi yýldýzý birden parlayan pratik ve çok amaçlý egzersiz sistemi TRX var. 3. Sýrada ise hedefine çabuk ulaþmak isteyenlerin her dönem tercihi olan Personel Training desteði yer alýyor ÜN TOP 10 FITNESS TRENDLERÝ High-Intensity Interval Training (HIIT) High intensity maximum yoðunluk ile çalýþmak demektir. Temel prensip insanýn kendisini maximum hýrpalamasýdýr, kapasitenin limitlerini zorlamadýr. Kaslara ekstrem bir yüklenme ve ardýndan dinlenme periyodlarýndan oluþur. Genellikle 30 dakikadan az uygulanmasý tercih edilir. TRX Body Weight Training Dünya da fitness trendlerine girmeyi baþaran ilk markadýr. TRX Suspension Training, egzersizi minimal ekipmanla en uygun hale getirir. Bu egzersiz kullanýcýyý belirli hareketler ile sýnýrlamaz, fonksiyonel kullanýmý sayesinde her türlü vücut hareketini baþlangýç seviyesinden ileri seviyeye kadar uygulamanýzý saðlar.eðitimli ve Deneyimli Fitness Profesyonelleri / Personel Training Eðitimli ve Deneyimli Fitness Profesyonelleri ile Çalýþma. Söz konusu profesyonel eðitmenlerin geçerli sertifikalara sahip olmasýnýn önemi. Strength Training Güç Antrenmanlarý, yaþa, cinsiyete ve performans seviyesine göre kiþiye özel hazýrlanýr ve temel çalýþmalarý içermektedir. Kilo vermek amaçlý egzersizler Beslenme programýnýn düzenli bir þekilde planlanmasý kilo verme konusunda oldukça önemli bir yer tutar. Fakat egzersiz planý kiþinin hem daha çabuk sonuç almasýna hem de deri sarkmalarýna karþý vücudunun sýkýlaþmasýna yardýmcý olur. Bu sayede kiþi kilo verirken, hem sýkýlaþýrsýnýz hem de fit bir görünüm elde etmiþ olur. Kiþiye Özel Antrenman Programlamasý Bu hizmeti veren eðitmenlerin, kinesyoloji, anatomi ve antrenman programlamasý konularýnda uzman kiþiler olmasý sayesinde, bu hizmeti alan kiþilerin sakatlýklardan uzak, amaçlarýna uygun ve hýzlý bir þekilde ulaþmasý saðlanmaktadýr. Eðitmen kiþinin programýný bire bir takip eder ve antrenman süresince kiþinin yanýnda olur. Bu sayede kiþinin en verimli þekilde çalýþmasýna yardýmcý olur. Ýleri Yaþ Kiþiler için Fitness Programý Ýleri yaþ kiþilerin yaþam standartlarýnýn daha iyi bir hale getirilebilmesi için onlarýn saðlýklarý ve fiziksel aktivite düzeyleri göz önüne alýnarak planlanacak fitness programlarýný içerir. Fonksiyonel Fitness Bu egzersiz planlarý kiþilerin günlük hayatlarýný kolaylaþtýracak ve daha iyi bir fiziksel aktivite düzeyine gelmelerine yardýmcý olacak hareket serilerini oluþturur. Güç, dayanýklýlýk, esneklik ve denge unsurlarýnýn geliþtirilmesi ile kiþinin gün içerisinde daha az yorulmasýný ve daha verimli olmasýný saðlamaktadýr. Gruplara Özel Antrenman Programlanmasý Personel Training hizmetine göre daha ekonomik olan bu program, bire bir çalýþmalara bütçesi yeterli olmayan kiþiler için tasarlanmaktadýr. Fakat kiþilerin verimli bir þekilde çalýþabilmesi için bu gruplarýn 2 veya 3 kiþiden oluþmasý oldukça önemlidir. Yoga Duruþ pozisyonunun düzeltilmesi, rahatlama, zihinsel geliþim gibi unsurlarý bünyesinde bulunduran Yoga nýn farklý uygulama þekilleri bulunmaktadýr. Bunlar; Power Yoga, Yogalates, Bikram, Ashtanga, Vinyasa, Kripalu, Anurara, Kundalini, Sivinanda adýnda çalýþma teknikleridir. Dizi Muhteþem Yüzyýl Mahidevran, bebeðini düþürmenin suçunu Hürrem de bulur. Haremin koridorlarý kavga sesleriyle inler. Gülþah, Mahidevran ý Hürrem in üzerinden zorlukla alýr. Hürrem in saðlýðý hiç iyi görünmüyordur. Mahidevran, Hürrem in yanýndan uzaklaþtýrýlýr. Valide Sultan ýn olaylardan haberdar olmasý uzun sürmez. Valide Sultan, soluðu Mahidevran ýn yanýnda alýr. Mahidevran a haddini bildirir. Mahidevran ýn söyledikleri ise Valide Sultan ý þaþkýnlýða uðratýr. Hürrem in saðlýðý ise kötüdür. Truva 20:00 Sinema Sparta Kraliçesi Helena, Truva Prensi Paris tarafýndan kaçýrýlýr. Bunu gören Helena'nýn kocasý Kral Menelaus, Truva'ya savaþ açar. Ancak Truva, tarihinde hiçbir düþmanýna geçit vermemiþ surlarla kaplý bir krallýktýr. Menelaus'un erkek kardeþi Agamemnon, kardeþinin onurunu savunmak için büyük bir orduyla Truva'ya saldýrýr. Ama aslýnda Agamemnon'un istediði daha fazla güç elde etmektir. Helena onun için sadece bahanedir. DENÝZ MAHSÜLLÜ III. Murad 22 Aralýk 1574 (Ramazan ayý) Çarþamba sabahý, Osmanlý mülkünü devralýr almaz ilk iþ olarak 5 kardeþini boðdurmuþtur.[2] Osmanlý Devleti, Lehistan yönetimine hakim olmakla Avusturya'ya komþu olan iki müttefik elde etmiþ olacaktý. Fransýzlarla Kanuni döneminde iyi iliþkiler kurulmuþtu. Fakat Fransýz tahtýnýn boþalmasý ile Lehistan'da iktidar boþluðu oluþtu. III. Murad'ýn isteði ile Erdel Beyi Bathary, Lehistan kralý oldu. Lehistan ile yapýlan anlaþmalar sonucu kuzey sýnýrý güvenli hale getirildi.iii. Murad tahta geçtiðinde Kuzey Afrika kýyýlarýndan sadece Fas Osmanlý topraklarýna katýlmamýþtý yýlýnda Ramazan Paþa komutasýndaki Osmanlý kuvvetleri Fas'ý ele geçirerek bölgedeki Portekiz gücünü kýrdýlar.1584 yýlýnda bir Yeniçeri isyanýnda öldürülen Trablusgarp Valisi Ramazan Paþa'nýn ailesini Ýstanbul'a getiren gemiye Kefalonya açýklarýnda Venedik gemileriyle saldýrý düzenlenmesi sonucunda Venedik ile uzun süredir devam eden barýþ sona erdi. Venedik senatosuna bir ültimatom gönderen III. Murad, Ramazan Paþa'nýn ailesini ve mallarýný Preveze'ye getirtmeyi baþardý. Venedik'in de barýþý korumak istemesi üzerine iki devlet arasýndaki mesele çözüldü. III. Murad zamanýnda Ceneviz, Venedik ve Fransýzlara verilen kapitülasyonlar ile ticaret gemileri Osmanlý limanlarýnda ticaret yapma hakkýna sahiptiler. 1583'de Ýngiltere Kraliçesi I. Elizabeth bir elçi göndererek ayný imtiyazlardan faydalanmak istediðini belirtti. Venedik ve Ceneviz haricindeki kapitülasyonu olmayan devletlerin tüccarý, Fransýz bayraðýyla Osmanlý limanlarýna geliyordu. FIRIN MAKARNA Malzemeler 15 gr somon balýðý 5 adet dilimlenmiþ zeytin 1 çay kaþýðý fesleðen Kibrit kutusu büyüklüðünde kaþar peyniri Yarým domates 1 adet taze soðan Yeteri kadar tuz, beyaz biber 1 su bardaðý beþamel sos Yarým çay kaþýðý toz muskat 1/6 paket fýrýn makarna (yarým kiloluk paketin 1/6 sý) 15 gr fener balýðý 15 gr lüfer 1 su bardaðý fesleðenli domates sos 1/6 bað taze nane Yemeðin Tarifi Fýrýn makarnayý haþlayýn ve süzdürün. Soðan, sarýmsak ve kuþbaþý doðradýðýnýz balýklarý bir tavada soteleyin. Ýçerisine taze soðan, doðranmýþ domates, fesleðen ve zeytin ilave ederek harç yapýn. Bu harç ile haþladaðýnýz makarnayý karýþtýrýn.üzerine beþamel sos ve rende kaþarý koyarak fýrýna verin. Fýrýndan çýktýktan sonra düz bir servis tabaðý içinde, domates sos ve taze nane iie süsleyerek servise sunun. Büyük iþ çýkarmanýn tek tolu yaptýðýn iþi sevmektir. Steve Jobs 02:50 Pinokyo 05:50 Aþk Bir Hayal 08:40 Adanalý Karadayý Kýzlar ve Annleri Diðer Yarým 17:00 Alemin Kýralý 18:10 Hawaii Five 18:55 Ana Haber 20:00 Truva Sinema 23:00 Þoray Uzun la 7 de 7 04:30 Ender Saraç ile Saðlýklý Günler 06:30 Cennet Mahallesi 07:30 Ayý Kardeþler 08:00 Pepee 10:00 Kezban 12:00 Ender Saraç Ýle Saðlýklý Günler 14:00 Dila Haným 16:30 Fatih Harbiye 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 22:00 Muhteþem Yüzyýl 08:00Ýnadým Ýnat 08:00 Galip Derviþ 09:30 Sürtük 10:00 Küç.ük Aða 11:30Aliye 12:00 Çok Güzel 12:55Hazine Hareketler Bunlar 14:50 Hz. Yusuf 14:00 Akasya Duraðý 15:50 Benden Sevdalý mýsýn Yerli dizi 17:50 Ana Haber 16:30 Arka Sokaklar 18:45 Hayat Dediðin Yerli Dizi Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar 19:45 Keloðlan 19:00 Ana Haber 21:30 Haber Saati 20:00 Çarkýfelek 22:40 Tv Filmi 21:45 Çakallarla Dans 2 23:15 Ýskele Sancak Özel Sinema 07:00 Sabah Haber 08:15 Ýþimi Seviyorum 08:30 Böyle Bitmesin 10:35 Beni Böyle Sev 13:00 Haber 13:25 Küçük Hanýmefendi 15:10 Aileler Yarýþýyor 16:55 Zengin Kýz Fakir Oðlan 19:00 Ana Haber Bülteni 19:55 Zegin Kýz Fakir Oðlan 21:55 Reis-i Cumhur 05:00 Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:10 Küçük Gelin Yerli Dizi 20:45 Küçük Kýyamet 23:00 Maceracý

9 9 Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz Devlet Bahçeli'den Sungurlu Belediye'sine ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, dün geldiði Sungurlu'da Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i ziyaret etti. Abdulkadir Þahiner ziyarette belediyenin çalýþmalarý hakkýnda Devlet Bahçeli'ye bilgi verdi. Devlet Bahçeli ise Þahiner ve ekibine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ziyaret sonunda ise Baþkan Þahiner günün anýsýna Devlet Bahçeli'ye plaket takdim etti. Bahçeli'yi MHP teþkilatý karþýladý Partisinin Sungurlu ve Laçin'de düzenlediði programlara katýlmak üzere dün Çorum'a gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli, Sungurlu'dan sonra geçtiði Laçin'den dönerken Osmancýk yolunda partilileri tarafýndan karþýlandý. Bahçeli'yi MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin, Kamu-Sen eski Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan il ve merkez ilçe yöneticileri ile partililer karþýladý. Bahçeli'ye Ýl Kadýn Kollarý tarafýndan çiçek takdim edilmesinin ardýndan hatýra fotoðrafý çektirdi ve Ankara'ya hareket etti. Kubilay Kaan YÜCEL MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, "Recep Tayyip Erdoðan'dan cumhurbaþkaný olmaz, olamaz. Bu sözümden Adalet ve Kalkýnma Partisi'ne oy vermiþ kardeþlerim de alýnmasýn, gerçeði söylüyorum. Bu kafayla baþbakanlýðýn nereye geldiðini biliyorsunuz, bu kafayla cumhurbaþkanlýðýnýn da ülkeyi hangi felakete götüreceðini bileceksiniz" dedi. Sungurlu Belediyesi önünde vatandaþlara hitap eden Bahçeli, MHP'nin 2000 yýlýndan itibaren "cumhurbaþkanýnýn nasýl olmasý, görevlerinin ve sorumluluðunun neler olduðu, söz konusu vasýflara uygun bir þahsiyetin bulunmasý gerektiðini" dile getirdiðini belirterek, bugün de ayný þeyleri söylediklerini ifade etti. "Bir tane cümlemizde deðiþiklik yok, bir tane cümlemizin içerisindeki kelimede kýrýklýk yok, aldatma yok, dün neye inanmýþsak þimdi de ayný þeyi söylüyoruz" diyen Bahçeli, þöyle devam etti: "Ýþte Anayasa'nýn 104'üncü maddesindeki 'cumhurbaþkanlýðýnýn görev ve sorumluluðu' altýnda nasýl bir cumhurbaþkaný olmasý gerektiðini ifade ederken, iki gardaþ arasýnda 'sen mi olacaksýn, ben mi olacaðým' diye iþi piþirirlerken, Recep Tayyip Erdoðan'ýn aday olacaðý belli de, ortalýðý oluþturuyorlar. 'Abdullah kardeþim geçen dönem olmuþtu, kardeþliðimi yapacaðým, ben aday olacaðým' diyor aralarýnda ve netice itibarýyla da belli bir süre sonra aday da oldu. Þimdi aday Recep Erdoðan var. Bize göre Baþbakan Recep Erdoðan yok, aday Recep Erdoðan var. Adaleti en azýndan böyle saðlayalým diyoruz. Meclis'teki grup toplantýmýz sýrasýnda, cesaretle, doðruyu sizlerle paylaþmak için cumhurbaþkanlýðýnýn geçmiþten beri tanýmlarý çerçevesinde deðerlendirme yaparak, kesin hükümlü, hala da koruduðumuz bir görüþümüzü sizlerle paylaþýyorum. Recep Tayyip Erdoðan'dan cumhurbaþkaný olmaz, olamaz. Bu sözümden Adalet ve Kalkýnma Partisi'ne oy vermiþ kardeþlerim de alýnmasýn, gerçeði söylüyorum. Bu kafayla baþbakanlýðýn nereye geldiðini biliyorsunuz, bu kafayla cumhurbaþkanlýðýnýn da ülkeyi hangi felakete götüreceðini bileceksiniz. Yok diyorsunuz ki 'biz bu durumlardan memnunuz, AKP'ye gönül verdik, sevdamýz Erdoðan'dýr, onu cumhurbaþkaný yapmak istiyoruz' diyorsanýz, tercih sizindir." - "MÝLLET ÖYLE BÝR TOKAT ATAR KÝ HAVADA TAKLA ATARSIN"- Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn cumhurbaþkaný olamayacaðýný öne süren Bahçeli, þöyle konuþtu: "Kamplaþmayla, kutuplaþmayla, cepheleþmeyle, gerilim stratejisiyle, kardeþ kavgasýna ülkeyi sürükleyecek yanlýþ sözleriyle, hakaretleriyle, yalanla, dolanla bir þahýs cumhurbaþkaný olmamalýdýr. Türkiye'de etnik temelli ayrýmlar, 36 etnik temelle baþladý, Türkiye'yi nereye getirdi? Þimdi de mezhep temelli ayrýmcýlýða devam ediyor. Geçenlerde çýkmýþ sanki kendisine özel olarak soran var, diyor ki 'bir partinin genel baþkaný, kasettiði CHP Genel Baþkaný, Alevi'dir' diyor, 'bir partinin genel baþkaný' diyor, bölücü bir partiyi kastederek, 'genel baþkaný Zaza'dýr' diyor, 'ben de Sünni'yim' diyor. Sormana ne gerek var, söylemene ne gerek var? Ortadoðu Sünni-Þii ayrýmcýlýðý ile kan gölüne düþmüþken, sen Türkiye'de cumhurbaþkaný olamadýðýn takdirde Sünni-Alevi kargaþasýný mý yaratacaðýný söylüyorsun? Recep Tayyip Erdoðan, Sungurlu'da, bu al bayraklarýn altýnda söylüyorum, eðer Türkiye'yi böyle bir felakete götürmeye niyetliysen, IÞÝD'le uzaktan yakýndan bir selamýn, sepetin varsa Türkiye'de bir felaketi ortaya koyduðun zaman senden bu ülkede eser kalmaz. Millet öyle bir tokat atar ki, havada takla atarsýn, nereye düþeceðin meçhul olur." Türkiye'nin bölünmeye çalýþýldýðýný savunan Bahçeli, "Türkiye'yi bölmeye çalýþýyorlar. Hepsinden daha önemlisi, hepsinden çok daha önemli gördüðümüz Aralýk meselesidir Aralýk'ýn adý rüþvet ve yolsuzluktur. Þimdi bu rüþvet, yolsuzluk deþifre oldu, Adalet ve Kalkýnma Partisi'ne oy verenlerin deðil, yöneticilerinin yakasýna yapýþtý. Bunun hesabýný vermeden, yargý önüne çýkmadan, bu ayakkabý kutularý neyin nesidir, bu havuzlarda dolarla avronun ne iþi var, bu ihaleler kime nasýl veriliyor, evlerle olan görüþmeler sýrasýnda paralarýn sýfýrlanmasýnýn ne anlama geldiðini, bize bir anlatman lazým, yargýya çýkýp bunlarý söylemen lazým. Sayýn Recep Tayyip Erdoðan, Aralýk'tan aklanmadan, paklanmadan, temizlenmeden senden cumhurbaþkaný olmamalýdýr, olamaz" ifadelerini kullandý. -"EMNÝYETTEKÝ "PARALEL YAPI" OPERASYONLARI"- Emniyetteki "paralel yapý" operasyonlarýna deðinen Bahçeli, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bir moda haline geldi, sabahýn altý buçuðunda, yedi buçuðunda bazý toparlanmalar oluyor, evlere aniden geliniyor. Ramazan denmiyor, bayram denmiyor, alýnýyor. Askerlerden alýndý, þimdi de emniyet müdürlerinden alýndý. Yandaþ gazeteler yazýyor, 'bunlar þuydu, buydu' diye Aralýk yolsuzluðunun savcýsýný, hakimini, emniyet mensuplarýný, sürekli olarak bu yolsuzluðu tespitte gayret göstermiþ olan insanlarý, hepsini toplatýyor. Bu arada kendisinin bakanlarýndan sürekli aðlayan var. 'Bu devam eder' diyor. Demokratik açýlým zýrvasýyla ülkeyi ihanete sürükleyen de 'diðer alanlara da yayýlabilir' diyor. Þimdi bu yayýla yayýla nereye kadar varacak? Bu dalgalarýn alayý inançlý, temiz, yoksul, kimsesiz ama memleket sevdalýsý olanlarýn kýyýsýna bu dalga vuracak. Dün yoksul, bugün zengin olan AKP'lilere bu dalga vurmayacak mý? Allah nasip ederse, dalga deðil, tsunami vuracak." "Recep Tayyip Erdoðan, senden cumhurbaþkaný olmaz, baþýný aðrýtma, yolsuzlukla ve rüþvetten kaçman mümkün deðil" diyen MHP Genel Baþkaný Bahçeli, þunlarý kaydetti: "Bari sana oy vermiþ masum insanlarý kandýrarak, yanýna alarak hýrsýzlýðýna, soygununa kimseyi alet etme ve bu iþten vazgeç. Vazgeçmezsen sizin bileceðiniz iþ, takdir Cenab-ý Allah'ýndýr ama biz diyorsak ki 'senden aday olmaz, senden cumhurbaþkaný olmaz'. Bu kadar güzide insana peki oluru kimdir diye sorduklarýnda bir cevabýmýz olmasý lazým. Bak halk söylüyor, hani tanýnmýyordu. Ekmeleddin Ýhsanoðlu Bey, birçok siyasi partinin etrafýnda bütünleþtiði, anayasa çerçevesinde cumhurbaþkanlýðý görevi yapacak, yemine sadýk kalacak bir aziz millet evladýdýr. MHP'ye gönül vermiþ arkadaþlarýmýz da bu adaya destek vermek suretiyle cumhurbaþkaný olmasýný istiyor, gösterdiðimiz gayret budur ve büyük çoðunluk da Ekmeleddin Bey etrafýnda bütünleþiyor." -"CUMHURBAÞKANI GÜL'ÜN RANDEVU TALEBÝ"- Konuþmasýnýn ardýndan belediye binasýna giden Bahçeli, burada gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Bir basýn mensubunun, "Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün veda ziyareti ile ilgili MHP'den randevu talebi" konusunu sormasý üzerine, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhurbaþkanýmýzýn ziyaret taleplerini geç öðrenmiþ bulunuyoruz. Bizim talep edilen günde vatandaþýmýza vermiþ olduðumuz sözler ve ziyaretler vardý. O sebepten dolayý pazar gününe kadar doluyuz. Böyle bir veda talebini karþýlama imkanýmýz þu an olmadý, inþallah ilerleyen günlerde bakarýz" dedi. j1

10 10 Ýl Özel Ýdaresi Oðuzlar'da dükkan satacak Mülkiyeti Çorum Ýl Özel Ýdaresi'ne ait Oðuzlar Ýlçe Özel Ýdaresi Hizmet Binasý zemin katýnda bulunan 6 adet dükkan yapýlacak ihaleyle satýþa çýkartýlacak. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Oðuzlar Ýlçe Özel Ýdaresi Hizmet Binasý zemin katýnda bulunan mülkiyeti Çorum Ýl Özel Ýdaresine ait 6 adet dükkanýn satýþýyla ilgili gündem maddesi görüþüldü. Konuyla ilgili olarak meclis üyelerine bilgi veren Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Oðuzlar ilçesinde halen boþ bulunan 6 adet dükkanýn 3 kez kiraya verilmek için giriþimde bulunulduðunu, ancak herhangi bir taliplinin çýkmadýðýný belirtti.kaya, bunun özerine Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nin kiraya verilemeyen dükkanlarýn satýlmasý konusunda bir teklif sunduðunu kaydetti. Yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu gündem maddesi üzerinde gerekli deðerlendirme ve incelemede bulunulmak üzere oy birliðiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Kubilay Kaan YÜCEL 30 bin kiþiye KKKA eðitimi verildi Meyve suyunda þekere son Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum'da bulunan toplum saðlýðý merkezlerinde 2014 yýlý içerisinde toplam 29 bin 468 kiþiye birebir Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) eðitim verildiðini açýkladý yýlý içerisinde içme ve kullanma sularýnýn saðlýða uygunluðu kapsamýnda 446 noktadan denetim izlemesi, 1071 noktadan ise kontrol izlemesi yapýldýðýný dile getiren Özzehinli, yýl içerisinde ilk 5 aylýk dönemde 26 bin 581 iþyeri denetimi yapýldýðýný, yapýlan denetimler sonunda 24 iþ yeri ile 21 þahýs hakkýnda iþlem yapýldýðýný kaydetti. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün gerçekleþtirilen toplantýda Toplum Saðlýðý Merkezleri'nin görevlen masaya yatýrýldý. Yurdanur Özzehinli Toplum Saðlýðý Merkezlen hakkýnda Çevre ve Saðlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporu meclis üyelerinin bilgisine sunan Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum'da 14 adet Toplum Saðlýðý Merkezi (TSM) ve 5 adet Entegre Ýlçe hastanesi bulunduðunu kaydederek, Boðazkale, Dodurga, Oðuzlar, Ortaköy ve Uðurludað ilçelerindeki TSM'lerin de, Entegre Hastanesi bünyesinde faaliyet gösterdiðini söyledi. Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) eðitimleri hakkýnda da bilgi veren Özzehinli, ilimizde görülen KKKA ile ilgili olarak Toplum Saðlýðý Merkezlerince bakanlýkça belirlenen KKKA yönünde öncelikli olan il genelinde toplam 121 adet 1. öncelikli köylerde 2014 yýlýnda 29 bin 468 kiþiye birebir eðitim verildiðini kaydetti yýlýnda içme ve kullanma sularýnýn saðlýða uygunluðu kapsamýnda 446 noktadan denetim izlemesi, 1071 noktadan ise kontrol izlemesi yapýldýðýný kaydeden Özzehinli, "Toplum saðlýðý yönünden önem arz eden diðer bir konu olan ilimizde kullanýlan içme ve kullanma sularýnýn saðlýða uygunluðunun kontrolüne yönelik olarak 2014 yýlýnda il genelinde 480 noktadan denetim izlemesi, 1106 noktadan ise kontrol izlemesi amacý ile numuneler alýnarak analiz edilmiþtir yýlý için 446 noktadan denetim izlemesi, 1071 noktadan ise kontrol izlemesi yapýlmasý planlanmýþtýr" dedi. Saðlýk Bakanlýðý öncülüðünde Dumansýz Hava Sahasý Harekâtý kapsamýnda ise Belediyeler ve Emniyet Güçleri iþbirliði ile düzenlenen denetimler hakkýnda da bilgi veren Özzehinli, "4207 sayýlý kanun gereði 2014 yýlýnýn ilk 5 ayýnda 26 bin 581 adet iþyeri denetimi yapýlmýþ olup 24 iþ yerine ve 21 þahýsa ilgili kanun muhalefetten tutanak düzenlenmiþtir" diye konuþtu. Özzehinli açýklamasýna þöyle devam etti: "Toplum saðlýðý merkezi: Bölgesinde yaþayan toplumun saðlýðýný geliþtirmeyi ve korumayý ön plana alarak saðlýkla ilgili risk ve sorunlarý belirleyen, bu sorunlarý gidermek için planlama yapan ve bu planlarý uygulayan, uygulatan, birinci basamak koruyucu, iyileþtirici ve rehabilite edici saðlýk hizmetlerini müdürlüðün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli þekilde sunulmasýný izleyen, deðerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan saðlýk kuruluþlarý ile diðer kurum ve kuruluþlar arasýndaki koordinasyonu saðlayan saðlýk kuruluþudur." Kubilay Kaan YÜCEL Otomotiv endüstrisi ihracatý, 16 aydýr kesintisiz artýyor Otomotiv endüstrisi Temmuz ayýnda bayram tatili nedeniyle 3 günlük eksik çalýþmaya raðmen, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 2 artýþla bir milyar 994 milyon dolar ihracat gerçekleþtirdi. Uludað Otomotiv Endüstrisi Ýhracatçýlarý Birliði'nden (OÝB) yapýlan yazýlý açýklamaya göre Türkiye genel ihracatýnda temmuz ayýnda binde bir gerileme olmasýna raðmen, otomotiv endüstrisi dýþ satýþlarda artýþ trendine devam ediyor. Son 16 aydýr sürekli yükseliþte olan otomotiv ihracatý, Temmuz ayýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 2 büyümeyle bir milyar 994 milyon dolarlýk dýþ satýþ gerçekleþtirdi. Otomotiv endüstrisinin Türkiye genel ihracatýndaki payý yüzde 16 oldu. Son aylarda Türkiye genel ihracat artýþýnýn iki katýndan fazla büyüme gösteren otomotiv endüstrisi temmuz ayýnda da benzer bir seyir izledi. -ÝHRACATIN YÜZDE 73'Ü AB ÜLKELERÝNE- OÝB Baþkaný Orhan Sabuncu, temmuz ayý ihracat verilerini deðerlendirirken, artýþ trendinin sürdürülebilir hale gelmesini baþta AB ülkelerindeki istikrara baðladý. AB ülkelerinin otomotiv ihracatýmýz içerisindeki payýnýn temmuz ayý itibarýyla yüzde 73 seviyesinde olduðunu hatýrlatan Sabuncu þunlarý kaydetti: "AB ülkelerine yönelik ihracatýmýz ortalama yüzde 14 artarken, bölgede en fazla dýþ satýþ yaptýðýmýz Almanya ve Birleþik Krallýða yönelik büyümemiz yüzde 20'nin üzerinde olmasý dikkat çekicidir. Önümüzdeki aylarda artýþ trendine devam ederek ve büyümeyi yüzde 10 seviyesi üzerinde sürdürebilir kýlarak 23 milyar dolar ihracata ulaþabileceðiz." -EÞYA TAÞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAÞITLAR YÜKSELÝÞTE- Otomotiv endüstrisinde ürün gruplarý incelendiðinde ise eþya taþýmaya mahsus motorlu taþýtlarýn artýþ trendinin mart Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, meyve sularýnda ilave þeker kullanýmýný yasakladý. Bakanlýk, 31 Aralýk 2014 tarihinden önce piyasaya arz edilen ürünlere 31 Aralýk 2015 tarihine kadar uyum süresi verdi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn Türk Gýda Kodeksi Meyve Suyu Ve Benzeri Ürünler Tebliði Resmi Gazete'de yayýmlandý. Teblið, meyve suyu ve benzeri ürünlerin tekniðine uygun ve hijyenik þekilde üretilmesi, hazýrlanmasý, iþlenmesi, muhafazasý, depolanmasý, taþýnmasý ve pazarlanmasýný saðlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemeyi amaçlýyor. Teblið; meyve suyu, konsantreden üretilen meyve suyu, meyve suyu konsantresi, su ile ekstrakte edilen meyve suyu, meyve suyu tozu, meyve nektarý, meyve püresi ve meyve püresi konsantresini kapsar. -ÜRÜN ÖZELLÝKLERÝ- Teblið ile meyve suyu özellikleri belirlendi. Buna göre ayný tür meyveden iþleme sýrasýnda uygun fiziksel iþlemlerle ayrýlan aroma, pulp ve meyve kesecikleri yine uygun fiziksel iþlemlerle meyve suyuna geri kazandýrýlabilecek. Turunçgil meyve suyu, meyve etinden (endokarp) gelmesi gerekecek. Misket limonu suyu, bütün haldeki meyveden elde edilebilecek. Meyve suyunun, çekirdekli, tohumlu ve kabuklu meyvelerden üretildiði durumlarda; çekirdek, tohum ve kabuk bileþenleri veya parçalarý meyve suyu içine dahil edilmeyecek. Ancak iyi üretim uygulamalarý ile çekirdek, tohum ve kabuk bileþenleri veya parçalarýnýn uzaklaþtýrýlamadýðý durumlarda bu koþul aranmayacak. Meyve suyu üretiminde, meyve suyu ile meyve püresi karýþtýrýlabilecek. Meyve suyu ve püresinde etil alkol miktarý 3 g/l'yi, uçucu asit miktarý 0.4 g/l'yi ve laktik asit miktarý 0.5 g/l'yi geçemeyecek. -KONSANTREDEN ÜRETÝLEN MEYVE SUYU ÖZELLÝKLERÝ- Konsantreden üretilen meyve sularýna ilave edilecek su, meyve suyunun kalitesini etkilemeyecek þekilde, özellikle duyusal, mikrobiyolojik ve kimyasal açýdan uygun özelliklerde ve Ýnsani Tüketim Amaçlý Sular Hakkýnda Yönetmeliðe uygun olacak. Son ürünün suda çözünür kuru madde miktarý, n meyve suyu için minimum briks deðerlerini karþýlayacak. Ayný tür meyveden iþleme sýrasýnda uygun fiziksel iþlemlerle ayrýlan aroma, pulp ve meyve kesecikleri yine uygun fiziksel iþlemlerle konsantreden üretilen meyve suyuna geri kazandýrýlabilecek. Konsantreden üretilen meyve suyu, ayný meyveden elde edilen meyve suyunun baþlýca fiziksel, kimyasal, organoleptik ve besin özelliklerini saðlayacak uygun iþlemlerle hazýrlanacak. Konsantreden üretilen meyve sularýnýn üretiminde, meyve suyu veya meyve suyu konsantresi ile meyve püresi veya meyve püresi konsantresi karýþtýrýlabilecek. -MEYVE SUYU KONSANTRESÝ ÖZELLÝKLERÝ- Doðrudan tüketime sunulan meyve suyu konsantrelerinde, suyun en az yüzde 50'si uzaklaþtýrýlmýþ olacak. Ayný tür meyveden iþleme sýrasýnda uygun fiziksel iþlemlerle ayrýlan aroma, pulp ve meyve kesecikleri yine uygun fiziksel iþlemlerle meyve suyu konsantresine geri kazandýrýlabilecek. -MEYVE NEKTARI ÖZELLÝKLERÝ- Sadece ilave þekersiz olarak üretilen meyve nektarlarýnda þeker yerine tamamen, düþük enerjili olarak üretilen meyve nektarlarýnda ise þeker yerine kýsmen, Türk Gýda Kodeksi Gýda Katký Maddeleri Yönetmeliðine uygun tatlandýrýcýlar kullanýlabilecek. Ayný tür meyveden iþleme sýrasýnda uygun fiziksel iþlemlerle ayrýlan aroma, pulp ve meyve kesecikleri yine uygun fiziksel iþlemlerle meyve nektarýna geri kazandýrýlabilecek. -MEYVE PÜRESÝ KONSANTRESÝ ÖZELLÝKLERÝ- Ýþleme sýrasýnda ayrýlan aroma, ayný meyve püresi konsantresine ek-1'in (b) bendinde tanýmlanan uygun fiziksel iþlemle geri kazandýrýlabilecek. -KATILMASINA ÝZÝN VERÝLEN BÝLEÞENLER- Teblið kapsamýnda yer alan ürünlere katýlmasýna izin verilen bileþenler þunlar olabilecek: Mevzuata uygun vitamin ve mineraller uygun miktarda eklenebilecek. Üzüm suyuna tartarik asit tuzlarý geri kazandýrýlabilecek. Meyve nektarýna þekerler veya bal veya tatlandýrýcýlar eklenebilecek. Ancak ilave edilen þeker eya bal son ürünün toplam aðýrlýðýnýn en fazla yüzde 20'si kadar olacak. Meyve suyu, konsantreden üretilen meyve suyu, meyve suyu konsantresi, su ile ekstrakte edilen meyve suyu, meyve suyu tozu ve meyve nektarý üretiminde asitliði düzenlemek amacýyla, meyve suyuna susuz sitrik asit cinsinden en fazla 3 g/l limon veya misket limonu suyu, limon veya misket limonu suyu konsantresi ilave edilebilecek. Domates suyu ve konsantreden üretilen domates suyuna tuz, baharat ve aromatik bitkiler katýlabilir. ayýndan bu yana çift haneli büyüme göstermesi dikkat çekti. Buna göre temmuz ayýnda eþya taþýmaya mahsus ticari araçlarda yüzde 11 yükseliþ ve 376 milyon dolarlýk dýþ satýþ gerçekleþti. Otomotiv yan sanayi yüzde 2 gerileme ve 777 milyon, binek otomobiller yüzde 2 büyüme ve 714 milyon, otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise yüzde 3 daralmayla 97 milyon dolarlýk dýþ satýþa imza atýldý. Yýlýn 7 aylýk döneminde ise yan sanayi yüzde 8 büyüme ve 5 milyar 714 milyon, binek otomobiller yüzde 10 yükseliþ ve 4 milyar 608 milyon, eþya taþýmaya mahsus motorlu taþýtlar yüzde 17 artýþ ve 2 milyar 558 milyon, otobüs-minibüs-midibüs ürün grubu ise yüzde 6 geliþmeyle 629 milyon dolarlýk dýþ satýþ gerçekleþtirdi.

11 YILDIZ SPOR 11 Petrol'e tecrübeli golcü Batman Petrolspor, aradýðý tecrübeli golcüyü Tokat'ta buldu. 3. Ligde ilk kez oynayacak 27 yaþýndaki Emre Aktaþ, Kýrmýzý-Beyazlý ekiple her konuda anlaþtý. Bolu-Dorukkaya'da ikinci etap kamp çalýþmalarýný sürdüren Batman Petrolspor, kadrosuna tecrübeli golcü kattý. Ankaraspor, Keçiörengücü, Malatyaspor, Adanaspor, Bucaspor, Bugþaþspor, Karþýyakaspor ve Tokatspor gibi köklü kulüplerin formasýný giyen Emre Aktaþ, önceki akþam Petrolspor'un kampýna katýldý. 3. Ligde ilk kez forma giyecek 27 yaþýndaki tecrübeli golcü Aktaþ, 174 resmi maçýnda rakip fileleri 43 kez havalandýrdý. Kaynak: Batman Çaðdaþ KONT'TAN KIRÞEHÝR SÝNYALÝ: "GELMEYÝ ÇOK ÝSTERÝM" Tecrübeli futbolcu Rýza Kont, Kýrþehirspor'a geri dönmekten mutlu olacaðýný söyledi. Kýrþehirspor formasý altýnda geçtiðimiz sezon attýðý kritik gollerle takýmýný þampiyonluk potasýnýn içinde yer almasýný saðlayan tecrübeli futbolcu Rýza Kont resmi Facebook sayfasýndan yaptýðý açýklamada Kýrþehirspor'un tekrar ligde yer almasa çok sevinirken þuana kadar Bölgesel Amatör Ligi takýmlarýndan teklif aldým. Fakat önceliðim Kýrþehirspor. Kýrþehirspor benim ikinci vataným tekrar oynamak ve ait olduðum takýmda forma giymeyi çok istiyorum dedi. Geçen sezon attýðý gollerle taraftarýn gönlünde taht kuran Rýza Kont Kýrþehirspor'un lige katýlacak olmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek þunlarý söyledi: "Kýrþehir benim ikinci vataným. Kýrþehirspor'u ve Kýrþehirspor taraftarlarýný unutmam mümkün deðil. Teknik Direktörümüz Bekir Barýþ Cihan baþta olmak üzere yeni yönetim beni beni çaðýrýrsa seve seve gelirim. Kýrþehirspor'un benim için özel bir yeri var. Futbolu çok seviyorum. Ýsmimin tekrar Kýrþehirspor'da anýlmasýndan da son derece mutlu oldum. Büyük bir zevkle geri Kýrþehirspor'a dönebilirim. Transferim gerçekleþir ise önceliðim takýmýn baþarýsý olur. Parayý ikinci plana atýyorum. Kýrþehir'e döndüðümde sadece bana bir iþ versinler yeter. Bana çalýþacaðým bir iþ verilirse ailemi ve çocuðumu da alýp Kýrþehir'e yerleþmek ve hayatýmýn sonuna kadar Kýrþehirspor'a hizmet etmekten onur duyarým"(haber-fotoðraf: Salih HANÇER/Kýrþehir Çiðdem Gazetesi) Kýzýlcabölükspor umut verdi lig 1. Gurup'ta mücadele eden Kýzýlcabölükspor, PTT 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'u 2-1 lik skorla yendi. Denizlispor ile Haluk Ulusoy Spor Tesislerinde karþýlaþan Kýzýlcabölükspor, sahadan 2-1 galip ayrýldý. Her iki takýmýn tüm oyuncularýnýn oynadýðý maça Kýzýlcabölükspor, Hasan Çelebi, Emre Berkan, Kerim Bölük, Çaðlayan Ýrece, Emre Fýrtýna, Emre Uzunca, Özkan Taþtemur, Ýbrahim Kongur, Burak Gökbel, Sedat Yahþi ve Hüseyin Çelik kadrosuyla çýkarken, Denizlispor Asil Kaan, Rail Malikov, Ömer Alp, Cem Tosun, Gökhan Dinçer, Bülent Ertuðrul, Veli Acar, Erçað, Andanov, Yordanov, Þevki 11?iyle çýktý. Kýzýlcabölükspor'un golleri Gökhan Demir ve Oðuzhan Çeþmeli'den geldi. Yeni sezona bir çok yeni oyuncuyla baþlayan Kýzýlcabölükspor'da oyuncularýn saha içindeki uyumu lig öncesi umut verdi Futbolcularýný ve teknik ekibini kutladýðýný dile getiren Kulüp Baþkaný Osman Duran, 'Takýmýmýz gelecek için umut veriyor' dedi. Duran,"Denizlispor ilimizin futbolda ki en büyük markasýdýr. Yeþil siyahlý takýmýmýza karþý hazýrlýk maçýnda bile mücadele etmek Kýzýlcabölükspor kulübü için çok büyük onurdur. Hiç kimse unutmasýn ki biz geçtiðimiz sezona kadar amatör liglerde mücadele ediyorduk. Geldiðimiz nokta büyük bir baþarýdýr. Bugün sahada iyi oyun sergilen futbolcularýmý ve gece gündüz çalýþmaktan býkmayan teknik ekibimizi caný gönülden kutluyorum' dedi. Kaynak: Egesportmen Zonguldakspor kaptaný hedefi belirledi Suat Kerçin Zonguldak Kömürspor kaptaný Suat Kerçin, yeni sezon hedeflerinin 2. Lig olduðunu belirterek yeni sezonu deðerlendirdi. 3. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'un tecrübeli kaptaný Suat Kerçin, yeni sezonda hedeflenen þampiyonluða ulaþmak için çok çalýþýp ellerinden geleni yapacaklarýný söyledi. Kaptan Suat, Nevþehir kampýnýn hazýrlýk çalýþmalarýný ve yeni sezonu deðerlendiren Kömürspor'un kaptaný, eski ve yeni futbolcularla birlikte iyi bir takým oluþturulduðunu, takým içindeki arkadaþlýk ortamýnýn da çok iyi olduðunu belirtti. "ÝYÝ BÝR TAKIMIMIZ VAR" Zonguldak'taki ilk etap çalýþmalarýnýn ardýndan Nevþehir'de ikinci etap çalýþmalarýna start verdiklerini kaydeden Suat Kerçin, "7 yýl aradan sonra 3. Lig'deki yerimizi aldýk. Çok heyecanlýyýz. 7 Eylül'de Batman Petrolspor maçýyla taraftarlarýmýzýn önüne çýkacaðýz. Bu sezon, her zamankinden farklý olacak. Çünkü artýk profesyonel bir kulübüz. Transferlerimiz büyük ölçüde bitti. Eski ve yeni futbolcular iyi bir ekip olduk. Takým içinde arkadaþlýk üst düzeyde. Ýyi bir havamýz var, güzel de çalýþýyoruz. Burada yapacaðýmýz hazýrlýk maçlarýyla daha da iyi de olacaðýz. Her þey çok güzel. Hedefimizi þampiyonluk olarak belirledik. Geçen sezon ki þampiyonluðun üzerine bir þampiyonluk daha koymak istiyoruz. Ýnþallah bunu yeni transferlerimizle birlikte gerçekleþtireceðiz" dedi. "BÜTÜN GÜCÜMLE OYNAYACAÐIM" Kaptan, kendi performansýyla ilgili olarak da, "Baþarýlý bir sezonu geride býraktýðýmý düþünüyorum. Neticede tamamý ilk on bir 25 maçta forma giydim. Yeni sezonda hedefim geçen yýlki performansýmýn üzerine çýkmak. Bunun için sýký çalýþýyorum. Kendi limitimin üzerine çýkacaðým. Geçen yýl çok güzel geçmiþti. Bu sene üzerine koyup, takýma daha fazla faydalý olacaðýmý düþünüyorum" þeklinde konuþtu. TEMPO ARTTI Lacivert-Kýrmýzýlýlar, Nevþehir'de ilk günü çift mesaiyle tamamladý. Cahit Terzi, Nevþehir'de iþi çok sýký tutuyor. Kampýn ilk gününe çift idmanla geçiren futbolcular, tempoyu artýrdý. Terzi, "Burada çalýþmaktan baþka bir þey düþünmüyoruz" dedi. Zonguldak Kömürspor, Zonguldak'taki ilk etap çalýþmalarýnýn ardýndan ikinci etap çalýþmalarýna Nevþehir'de start verdi. Avanos'ta bulunan Yýltok Hotel'de kampa giren Lacivert-Kýrmýzýlý takým, burada 12 gün boyunca yoðun tempoda çalýþma gerçekleþtirecek. Kömürspor, Nevþehir kampýnýn ilk gününde çift idman gerçekleþtirdi. Teknik direktör Cahit Terzi, idman öncesi futbolcularla kýsa bir konuþma yaparken, tüm herkesin kendisini kampa vermesini istedi. Terzi, 12 gün sürecek kampýn takým için çok faydalý olacaðýný belirterek, "Burada ortam çok güzel. Kamp yaptýðýmýz otel ve imkanlarý üst düzeyde. Þuan için hiçbir sýkýntýmýz yok. Kendimizi tamamen idmanlara verdik. Yoðun tempoda çalýþacaðýz. Çalýþmalarýmýzýn yaný sýra yapacaðýmýz hazýrlýk maçlarýyla genel durumumuzu görme fýrsatý bulacaðýz" dedi. Terzi, kamptaki ilk hazýrlýk maçýnýn yarýn saat 18.00'de 2. Lig takýmlarýndan Ýnegölspor'la oynanacaðýný kaydetti. Kaynak: Zonguldak-Þafak Kahve içme kültürü tam bir çýlgýnlýk haline geldi, öyle deðil mi? Çinlilerin ilk çayý demlemelerinden ve Etiyopyalý çobanlarýn keçilerini kahve çekirdekleri yedikten sonra dans ederken gördüklerinden beridir kafeine kafayý takmýþ durumdayýz. Hergün 10 kiþiden 9u bir çeþit kafein tüketmektedir. Çoðumuz için bu bir sabah kahvesi þeklinde veya simitin (gevrek demeliydim, ben Ýzmirliyim) yanýnda çay olarak alýnmakta, öyle deðil mi? Kimimiz, örneðin Kaan'ýn eþi onun hergün çok fazla kafein aldýðýný düþünerek endiþeleniyor. Doðru zamanda ve doðru miktarda kullanýldýðýnda kafein hem ruhunuz hem de vücudunuz için saðlýklý bir tetikleyici olabilir. ANTRENMAN ÖNCESÝ ve SONRASI Araþtýrma sonuçlarý gösteriyor ki spor öncesi kafein tüketmek dayanýklýlýðý arttýrabilecek güce sahip! Bu da daha uzun süre antrenman yapabilmek ve limitlerinizi zorlamaya yardýmcý olabilecek demektir. Uluslararasý Sporcu Beslenmesi Topluluðu CEO'suna göre kreatinin yanýnda kafein, en etkili performans arttýrýcýlardan birisi... Kafein kaslarý direk olarak etkilemese de, merkezi sinir sistemine baský uygulayarak aðrý eþiðinizi yükseltir ve son setinizdeki tekrarlarý tamamlamanýzý saðlayabilir. Nebraska Üniversitesinde yapýlan araþtýrmada aðýrlýk çalýþan erkeklerden oluþan bir topluluða idmandan 1 saat önce kafein hapý verilmiþ ve bench press'te tamamlayabildikleri tekrar sayýlarý ölçülmüþ. Kafein SPORCU ve KAHVE ÝÇMENÝN FAYDALARI hapý aldýklarý gün almadýklarý antrenmanlara nazaran daha fazla tekrar tamamlayabildikleri tespit edilmiþ. BENZER BÝR ARAÞTIRMA SONUCU 2008 yýlýnda Hintli uzmanlar tarafýndan tamamlanan bir araþtýrmada test edilecek olan sporcu gurubuna idmandan 1 saat önce 2 gram, 4 gram ve 6 gramlýk dozlarda kafein verilmiþ. Araþtýrma sonucunda ulaþýlan noktada görülmüþtür ki kas gücü ve dayanýklýlýðý doz miktarý ile birlikte doðru orantýlý artmaktadýr. Merkezi sinir sistemini bu etkisi ayný zamanda lipolizi, yani yað hücrelerinin parçalanmasýný da arttýrmýþ. Böylece sporcularýn vücutlarý daha fazla yakýt elde ederek vücut ýsýlarýný yükseltmiþ ve termojenik bir etki yaratarak kalori yakýmýný arttýrmýþtýr. Yani dolaylý yoldan kafein yað yakmýný destekleyebiliyor diyelim. Avusturalyalý bilim adamlarýnýn yaptýðý kontrollü deneylerde görülmüþ ki kaslarýn yeniden yakýt ikmalini hýzlandýrmak için mutlaka antrenman sonrasý beslenmeye kafein eklenmeli... Bisikletçiler üzerinde gerçekleþtirilen bu deneyde antrenman sonrasý sporculara kilo baþýna 8 gram kadar karbonhidrat ve kafein karýþýmý verilmiþ. 4 saat sonrasýnda yapýlan ölçümlerde sadece karbonhidrat alan sporculara nazaran, kafein + karbonhidrat alanlarýn glikojen seviyeleri %66 daha fazlaymýþ. Kafein, kandan kaslara glikoz alýmýný artýrabiliyor gibi görünüyor. Bu da daha çabuk toparlanýp daha sýk antrenman yapabilmek demektir. Ayrý bir not düþmek isterim ki yapýlan araþtýrmalarda sonuç olarak verilmese de inanýþa göre kafein bazý sinyal enzimlerin aktivitesini etkileyebilecek kapasitededir, örneðin protein kinaz ve protein kinaz B gibi... Bunlar kas glukoz alýmýný etkileyen enzimler olduklarýndan kaslarda daha fazla glikojen olmasý, kaslara daha fazla su çekilebileceðini göstermektedir. Bu elit sporcular için pek heyecanlandýrýcý olmasa da yaz için plaja hazýrlananlarýmýza demek olabilir ki "kahve için kaslarýnýz þiþkin görünsün..."

12 07 AÐUSTOS 2014 PERÞEMBE Bölgesel Amatör Lig ile ilgili basýn toplantýsý düzenlenecek Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve TASKK Baþkaný Ali Düþmez, bugün düzenlenecek bir basýn toplantýsýyla yeni sezonda uygulanacak Bölgesel Amatör Lig statüsü, BAL gruplarý ve sezon öncesi yapýlan çalýþmalarý medya mensuplarýyla paylaþacak sezonunda 78 ilden 149 kulübün mücadele edeceði Bölgesel Amatör Lig'le ilgili geliþmelerin kamuoyuyla paylaþýlacaðý basýn toplantýsý TFF'nin Ýstinye'de yer alan merkezinde yapýlacak ve saat 17:00'de baþlayacak. Belediye ilk hazýrlýk maçýný kaybetti 0-2 Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabýný Nevþehir'de kamp çalýþmalarý ile sürdüren Çorum Beleditos'ta Tokatspor, 12 Aðustos'ta ise Ankara takýmlarýndan Belediyespor 8 Aðustos'ta 68 Yeni Aksarayspor, 10 Aðusyespor dün ilk hazýrlýk maçýnda Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Bayrampaþaspor ile karþý karþýya geldi. SABAH ANTRENMANI ÝPTAL Bugsaþspor ile karþýlaþacak. 30 Temmuz tarihinden itibaren Nevþehir'de kamp hazýrlýklarýný sürdüren Çorum Belediyespor ilk hazýrlýk maçýný siyahlýlarýn sabah yapmasý beklenen çalýþmasý iptal edildi. Dün Bayrampaþaspor ile hazýrlýk maçý oynayan kýrmýzý dün oynadý. Kýrmýzý siyahlýlar Nevþehir Gençlik Hizmetleri Son çalýþmalarda futbolcularýn antrenmanlarda gösterdiði ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün sahasýnda saat 18.00'de baþlayan performansý beðenen teknik ekip futbolcularýn yorgunluklarýný da dikkate alarak sabah antrenmanýný iptal etti. karþýlaþmayý 2-0 kazanan ekip Bayrampaþaspor oldu. Kamp hazýrlýklarý kapsamýnda 3 maç daha yapacak olan Adnan YALÇIN Emir, ýsýnma hareketleri ile maça hazýrlanýyor Emir formasýna ýsýnýyor Çorum Belediyespor ile yollarýný ayýrarak geçtiðimiz sezon 2. Lig'e yükselen Fatih Karagümrükspor'a transfer olan Emir Gökçe yeni takýmýnýn Sarýyer ile oynadýðý hazýrlýk maçýnda sahaya ilk onbirde çýktý. Hazýrlýk maçýndaki performansý ile yeni takýmýna ýsýnmaya baþladýðý gözlenen golcü futbolcu Sarýyer karþýsýnda tüm çabalarýna raðmen gol kaydedemedi. Mücadelesi ile beðenilen Emir teknik heyetten tam not alýrken genç golcü gol sevincini bir sonraki maça býraktý. Kocaeli Kartepe kampýnda yapýlan karþýlaþma 1-1 sonuçlandý. Maçýn ilk gol Fatih Karagümrükspor'dan gelirken Sarýyer karþýlaþmanýn bitimine 7 dakika kala eþitliði saðladý. Adnan YALÇIN Baþpehlivanlar, Anadolu'nun Kýrkpýnarý'nda kozlarýný paylaþacak Fatih Atlý ve Ýsmail Balaban, Çorum'da Kýrpýnar'ýn rövanþýna çýkacak Yaðlý güreþler 23 Aðustos'ta yapýlacak Fatih Özcan, kampý ziyaret etti Çorum Belediyespor Ýdari Asbaþkaný Fatih Özcan Nevþehir kampýna ziyarette bulundu. Genç yönetici kamp ziyaretinde futbolculara ve teknik heyete baþarýlar dilerken kendilerine olan güvenini de dile getirdi. Özcan, kýrmýzý siyahlýlarýn antrenmanýný izlerken genel kaptan Hamit Iþýkla sohbet ederek kamp hakkýnda bilgiler aldý. Adnan YALÇIN Kýzýlcabölükspor kalecisini yeniden kiraladý Geçtiðimiz sezon Denizlispor'dan kiralýk olarak Kýzýlcabölükspor'da forma giyen genç kaleci Asil Kaan Güler yeniden 1 yýllýðýna Kýzýlcabölükspor'a kiralandý doðumlu olan genç kaleci geçtiðimiz sezon Kýzýlcabölükspor'da 34 maçta forma giymiþ ve gösterdiði baþarýlý performansla birçok takýmýn dikkatini çekmiþti. Sezon baþý kampýný Denizlispor' da geçiren Asil, Kýzýlcabölükspor ile Denizlispor'un 2 gün önce oynadýðý hazýrlýk maçýnda Denizlispor formasýyla ilk 11?de sahaya çýkmýþtý. SPOR SERVÝSÝ Ulukavak yönetiminden Eðer'e ziyaret Ýlimizi futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Ulukavakspor'da yeni seçilen yönetim destek ziyaretlerini sürdürüyor. Þoförler Odasý'na, Belediye'ye, MHP'ye ve ÇESOB'a ziyaretlerde bulunan yönetim, dün de Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'i makamýnda ziyaret etti. Eðer'e yapýlan ziyarette Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan Kýlýç ve beraberindeki yöneticiler yer alýrken, baþkan Kýlýç, Ulukavakspor'da yapmak istedikleri çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Ulukavakspor'un sahipsiz kalmasýna yönetim olarak gönüllerinin el vermediðini dile getiren Ýlhan Kýlýç, tüm Çorum'un Ulukavakspor'a sahip çýkmasý çaðrýsýnda bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ise zorlu görevi devralmalarýndan dolayý Ulukavakspor yöneticilerini kutlarken, zorlu bir süreçten geçeceklerini, kendilerinin ellerinden geldiði kadar destek vereceklerini söylerken takýma yeni sezonda ve yönetime de görevlerinde baþarýlar diledi. Adnan YALÇIN Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen Yaðlý Güreþ Müsabakalarý 23 Aðustos'ta gerçekleþtirilecek. 30'a yakýn baþpehlivanýn katýlacaðý Çorum Belediyesi Yaðlý Güreþ müsabakalarýnda 2014 yýlýnýn Kýrkpýnar Baþpehlivaný Fatih Atlý ve finaldeki rakibi Ýsmail Balaban da katýlacak. Balaban, Atlý'dan Kýrkpýnar'ýn rövanþýný almak için güreþecek. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl yapýlan Yaðlý güreþlere Kýrkpýnar baþpehlivanlarýnýn büyük ilgi gösterdiðini, bu yýl da Çorum güreþlerinin çok heyecanlý geçeceðine inandýðýný söyledi. Çorum Belediyesi olarak ata sporu olan güreþe gereken önemi ve desteði fazlasýyla verdiklerinin altýný çizen Külcü, "Çorum güreþi ve güreþçileri Tük güreþinde ayrý bir yere sahiptir. Türkiye, Avrupa, Dünya, Olimpiyat þampiyonu birçok güreþçi Çorum'dan yetiþmiþ ve tüm dünyaya mal olmuþtur. Bu topraklardan nice þampiyonlar çýkmýþtýr." dedi. Güreþlerin Türkiye Güreþ Federasyonu Yaðlý Güreþ Yönetmeliði esaslarýna uygun olarak gerçekleþtirileceðinin altýný çizen Baþkan Külcü, Çorum'a gelecek olan Kýrkpýnar Baþpehlivanlarýnýn 2014 yýlý baþpehlivaný Fatih Atlý, 2013 yýlý baþpehlivaný ve 2014 yýlý finalisti Ýsmail Balaban, yýlý baþpehlivaný Mehmet Yeþilyeþil, yýlý baþpehlivaný Recep Kara, 2006 yýlý baþpehlivaný Osman Aynur, Bayram Ertan, Abdullah Güngör, Serhat Balcý, Salih Erinç, Hamza Köseoðlu, Þükrü Kazan ve Türkiye'nin yakýndan tanýdýðý 30'a yakýn baþpehlivanýn Çorumlu güreþseverlerin karþýsýna çýkacaklarýný dile getirdi. SPOR SERVÝSÝ

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Tüp Bebek Merkezi açýldý

Tüp Bebek Merkezi açýldý Sanatcý Cemalettin Kurtoðlu'ndan Park eleþtirisi Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Türk Sanat Müziði sanatcýsý Hemþerimiz Cemalettin Kurtoðlu Kültür sitesinin yýkýlmasýndan spnra yerine yapýlan Park

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Sýklýk Tabiat Parký. Baðcý'dan, AK Parti'nin 13. kuruluþ yýlý mesajý. Atlas'tan parti içi muhalefete tepki! Özgürlük filosu yeniden Gazze'ye gidiyor

Sýklýk Tabiat Parký. Baðcý'dan, AK Parti'nin 13. kuruluþ yýlý mesajý. Atlas'tan parti içi muhalefete tepki! Özgürlük filosu yeniden Gazze'ye gidiyor Baðcý'dan, AK Parti'nin 13. kuruluþ yýlý mesajý Cahit Baðcý AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, yayýnladýðý basýn açýklamasýnda AK Parti'nin 13. kuruluþ yýl dönümünü kutladý. Açýklamasýna, "14

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı