TEDARİK PROGRAMI YÖNETİMİNDE ENTEGRE PROJE EKİPLERİNİN KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEDARİK PROGRAMI YÖNETİMİNDE ENTEGRE PROJE EKİPLERİNİN KULLANIMI"

Transkript

1 TEDARİK PROGRAMI YÖNETİMİNDE ENTEGRE PROJE EKİPLERİNİN KULLANIMI Mustafa Kemal TOPCU, Murat MALA, Selim MÜSLÜM Özet Tedarik programlarının belirlenen performans kriterlerine zamanında ve hedeflenen maliyet sınırları içerisinde ulaşabilmesi için etkin ve başarılı bir program yönetimi anlayışına ihtiyaç duyulmaktadır. Başta savunma, havacılık ve uzay sanayi gibi uzun vadeli karmaşık sistem tedarik programlarında entegre proje ekiplerinin kullanılması, sürdürülebilir bir rekabet ve karmaşık ürünlerini üretmeye aday sektörler için vazgeçilmez unsurlardan birini teşkil etmektedir. İngiltere de akıllı tedarik, ABD de evrimsel tedarik veya Almanya da müşteri kullanımına hazır tedarik sistemi içerisinde etkin kullanılan entegre proje ekiplerinin teşkili açısından, kullanıcı/ihtiyaç makamının faaliyetlere daha etkin katılabilmesi için hukuki dayanakların da oluşturulması gerekmektedir. Böylelikle konsept geliştirme ve ihtiyaç belirleme safhasından başlamak üzere program ömür devri boyunca birlikte çalışılarak program yönetiminde devamlılık da sağlanabilecektir. Bu çalışmada, özellikle savunma sanayi gibi belirsizliklerin (teknolojik, tehdit algısı, kullanıcı ihtiyaçları, yüklenici pozisyonu, ekonomik, vb.) yoğun olduğu ve risk yönetiminin (mali, teknik ve takvim açısından) ön planda tutulduğu bir sektörde entegre proje ekiplerinin program yönetiminde kullanılmasında mevcut durum ile kullanımı etkileyen faktörler incelenmekte ve entegre proje ekiplerinin daha etkin kullanılmasını sağlayacak öneriler sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Entegre Proje Ekibi, Proje Yönetimi, Savunma Tedariki. 1. Giriş Başarılı tedarik programları kontrol edilebilen ve edilemeyen birçok faktörün birleşiminden meydana gelmektedir. Bununla birlikte genel yaygın hatalar arasında; yetersiz kaynak ile uygun olmayan takvim programı yürütmek, geliştirilmiş ve kullanılmakta olan iş akışına devam etmeyerek tekerleği yeniden keşfetmek, risk analizi yapmamak, en günceli ve en fazlayı istemek, eksik iletişim ve yetersiz insan kaynakları uygulamaları sayılmaktadır (Turk, 2000b:25-27). Öte yandan kontrol edilebilen faktörlerin en önemlisi çalışanlar (Gadeken, 2005:11), proje yönetiminin en kritik yönünü oluşturmaktadır (Pinheiro, 2010:5). Bu sebeple insan kaynakları uygulamaları sürekli gündemi teşkil etmiş ve araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Savunma tedarikinde de benzer şekilde risk nedenleri olarak ağırlık olarak insan kaynakları yönetimine ilişkin hususlar ön plana çıkmaktadır (Korkmazyürek, 2004:215). Özellikle karmaşık projelerde, belirsizlik var ise ve ortak problem çözme şart ise entegre proje ekibinin kullanımı elzem olmaktadır. Ulusal güvenlik etkilenmeden modern teçhizata sahip çevik birliklere sahip daha az maliyetle daha az sayıda askeri güce sahip olurken kullanılabilecek tedarik stratejisi (Müslüm, Topcu ve Mala, 2010:109) kapsamında entegre proje ekiplerinden istifade etmek önem arz etmektedir.

2 Sığrı, Topcu ve Gürbüz (2010) de tedarik makamı ile sanayinin iş birliğinin yetenek geliştirilmesi, yatırım tekrarları ve kaynak israfını önlemek için araç olduğundan bahsetmektedir. Özgün tasarımların gerçekleştirilmesi ve kaynakların etkin kullanılması için kullanıcı makam, tedarik makamı ve sanayi kesiminin işbirliği yapması gerektiği vurgulanmaktadır (Ko rkmazyürek, 2004; Sığrı, Topcu ve Gürbüz, 2010). Diğer yandan, savunma ürünleri alt sistemlerin tamamından veya bir kısmından oluşan karmaşık sistemlerdir (TÜBİTAK, 1998:13). Bu sebeple tasarım, geliştirme, test ve değerlendirme aşamalarında çok değişik disiplinlerde çok sayıda yetişmiş insangücü istihdam edilmesi gerekmektedir (TÜBİTAK, 1998:14). Ancak Bochenek ve Ragusa (2004:10) entegre proje ekipleri ve teknoloji yönetiminin tam anlamıyla anlaşılmadığını ifade etmektedir. Bu sebeple özellikle savunma sanayi gibi belirsizliklerin (teknolojik, tehdit algısı, kullanıcı ihtiyaçları, yüklenici pozisyonu, ekonomik, vb.) yoğun olduğu ve risk yönetiminin (mali, teknik ve takvim açısından) ön planda tutulduğu bir sektörde entegre proje ekiplerinin program yönetiminde kullanılmasına yönelik çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Alanyazındaki bu yetersizliğe vurgu yapmak ve gelişen bir sektör olan savunma sanayisinde, entegre proje ekiplerinin kullanılmasına katkıda bulunmak maksadıyla tasarlanan bu çalışmada öncelikle program yönetimi ve entegre proje ekibi kavramsal olarak ele alınmaktadır. Entegre proje ekiplerinin tedarik programlarında kullanılma durumları incelendikten sonra bazı önerilere yer verilerek çalışma sonlandırılmaktadır. 2. Kavramsal Çerçeve Teknoloji modern işletme hayatının her alanında artan bir şekilde kullanılmakta ve yeni stratejilerin geliştirilmesini gerektirmektedir (Pinheiro, 2010). Buchanan (1991) yeni teknolojinin donanım, yazılım, ağlar, haberleşme bağlantıları, sistem ve süreçler ve yönetim uygulamalarından oluştuğunu ifade etmektedir. Buradan hareketle, ARGE ve bilişim teknolojileri yatırımlarının artarak devam edeceğinden proje yönetim tarzının da devam edeceği değerlendirilmektedir (Söderlund ve Bredin, 2006:249). Öte yandan bilgi işçisi, küreselleşme, kaynak kıtlığı ve yoğun rekabet ortamı proje yönetimi uygulamasını teşvik etmektedir (Pinheiro, 2010). Bunlara ilaveten orta kademe yönetimin de değişim ve proje odaklı hale gelmesi proje yönetimi uygulamalarının artarak devam edeceğini işaret etmektedir. Proje bir programın tamamı veya bir parçası olabilir (TÜBİTAK, 1998:187). Genelde her iki kavramın birbiri yerine kullanıldığı görülmektedir. Ancak program yönetimi proje yönetiminin üzerinde, çoğunlukla bir örgütün stratejik ve önemli programlarıyla ilgilidir (Peisach ve Kroecker, 2008:37). Proje yöneticisi iş açısından hem daha dar kapsamlı hem de daha derindir (Peisach ve Kroecker, 2008:37). Program ve proje yönetimine ilişkin bir karşılaştırma Tablo-1 de yer almaktadır. Tablo 1 Program ve Proje Yönetim Karşılaştırılması PROJE YÖNETİMİ KAPSAMI PROGRAM YÖNETİMİ

3 Dar kapsamlı Geniş kapsamlı İşte Derinlik Mikro bazlı Proje yönetimi İş açısından İşte Genişlik Makro bazlı Portföy yönetimi İcra Süreç uyumlu Bölümler arası iş birliği Araçlar, Sistemler ve Süreçler Süreç geliştirme İşletmeler arası iş birliği Zaman yönetimi ve kişiler arası iş birliği Projenin zamanında, bütçesi içerisinde, beklentiler dahilinde tamamlanması Güçlükler Orkestrasyon ve insangücü yönetimi Yatırım getirisi ve değer katkısı Çatışan proje gereksinimleri Analitik düşünce İletişim becerileri İşletme stratejileri ve hedefleri Sistematik düşünce Kişiler arası etkileşim İş odaklı Sonuç/hedef odaklı Nüfuz Yetenekler Sonuç/hedef odaklı Nüfuz Ekip kurma/yönetme Ekip kurma/yönetme Müşteri odaklı Kaynak: Peisach ve Kroecker, 2008:38. Stratejik düşünce Zor kararları verme Program yönetimi; programa dahil tüm paydaşların müşterek çabalarının planlanması, organize edilmesi, koordinasyonu, yönlendirilmesi ve kontrolü olarak tanımlanmakta ve program yöneticisi yüklenicilerin, danışmanların, teknik personelini lojistikçilerin, sözleşme sorumlularının ve diğer ilgililerinin çalışmalarını koordine etmekten sorumlu tutulmaktadır (TÜBİTAK, 1998:187). Bu sebeple, program yönetimi geniş bir bilgi, beceri ve yetenek havuzu gerektirmektedir (Gadeken, 2005). Proje ekibinde aranan unsurlar; nitelikler, beceriler, deneyim, kişilik özellikleri, örgütsel değerler ve kültürle uyumlu iş etiğidir (Pinheiro, 2010:5). Hatta bazen kişilik ve tutumlar, tecrübe ve beceriden daha ön plana çıkabilmektedir (Turk, 2006:23). Rahman ve Kumaraswamy (2008:48) de en iyi çıktıya ulaşmak için entegre ekip çalışmasını ve kapsamlı bir iş birliğini tavsiye etmektedir. Böylece tüm paydaşların çıkarları, ihtiyaçları, beklentileri, kısıtları ve riskleri hesaba katılabilmektedir. Kısacası mali ve beşeri kaynakların etkin kullanımının projenin başarısını getirdiği ifade edilebilir (Pinheiro, 2010).

4 Entegre proje ekipleri esasen farklı fonksiyonlardan (geliştirme, mühendislik, üretm, yönetim, vb.) oluşmaktadır. Entegre proje ekipleri ürün tasarım, geliştirme ve üretim süreçlerinde kullanılmaktadır (Bochenek ve Ragusa, 2004:6). Entegre proje ekibi üyeleri; program yöneticisi, kullanıcılar, mühendisler, eğiticiler, test merkezleri, lojistikçiler ve bakım personelidir (Bochenek ve Ragusa, 2004:7). Benzer kavramlardan eş zamanlı mühendislik; ürün tasarımından etkilenen herkesin tasarım bilgisine olabildiğince erken ulaşması ve gelecekte yaşanabilecek problemlerin önüne geçilebilmesi için son tasarıma dahil olmasını sağlayan bir metodolojidir (Bochenek ve Ragusa, 2004:5). Benzer şekilde entegre proje ekibi, tasarım ve inşa faaliyetlerini, hatta idari faaliyetleri bir araya getirmektedir (OGC, 2007:4). Ayrıca, kendi uzmanlık alanlarından bakış açısından fonksiyonel sorumluluk sahası içerisinde sistem ile ilgili konuları, fikirleri, parametreleri ve performansları değerlendirmektedir (Bochenek ve Ragusa, 2004:7). 3. Uygulamaların Gözden Geçirilmesi Eş zamanlı mühendislik, bölümler arası kurulan ekipler veya entegre proje ekipleri program yönetiminde istifade edilen birbirine benzer yapılardır. Pek çok organizasyon ve ürün geliştirme maliyet ve ömür devrini azaltmak için çok fonksiyonlu entegre proje ekiplerinin kullanılması suretiyle eş zamanlı iş birliği modelini kullanmaktadır (Bochenek ve Ragusa, 2004). Ancak bu yapılardan tam anlamıyla yararlanılmadığı anlaşılmaktadır. Başarısızlık sebepleri olarak; çok başlılık, örgütsel boşvermişlik, üstten-aşağı planlama, aşağıdan yukarıya uygulamaların birlikte yapılmaması, proje ekibince yeterince benimsenmeme, program yöneticisi, belirsiz proje planları, muğlak rol ve sorumluluklar, ekip tükenmişliği, etkisiz değişim yönetimi ve zayıf örgütsel kültür sıralanmaktadır (Pinheiro, 2010:2). Ayrıca mevcut ihale sistemleri doğası gereği statik olduğu için böyle bir entegrasyon açısından uygun olmamaktadır (Rahman ve Kumaraswamy, 2008:48). Genellikle ekip içerisinde uzmanlık alanı olmayan teknoloji kullanılmak istenmektedir (Turk, 2000b:27). Tedarikçiler bu tür kabiliyetleri pazarlamaya çalışması başlıca etmen olarak karşılaşılmaktadır (Turk, 2000b:27). ABD Sav.Bak.lığı tarafından tedarik maliyet ve süresini kısaltmak ve geleneksel ihale sürecinde yaşanan sorunları aşmak için kullandığı simülasyon tabanlı tedarik, entegre proje ekipleri vasıtasıyla daha ekonomik, daha kaliteli sistemleri daha kısa sürede tedarik etmek maksadıyla tasarlanmıştır (Bochenek ve Ragusa, 2004). Tedarik program sürelerini n %50 azaltılması hedeflenmektedir. Simülasyon tabanlı tedarik sistemleri hedefleri; tedarik ömür devri boyunca entegre proje ekiplerinin kullanılmasını sağlamaktır. Böylelikle iteratif, çok fonksiyonlu ekip iş birliği ve kullanıcının ilk safhalardan değerlendirmeye başlaması teşvik ve destek edilmektedir (Bochenek ve Ragusa, 2004:3). Müşteri ile tedarikçiler birlikte çalışarak, ömür devri boyunca değer yaratmakta, toplam maliyeti azaltmakta, kaliteyi artırmakta, yenilik yaratmakta ve proje etkin bir şekilde yürütülmektedir (OGC, 2007:4). ABD Hv.Kuv.lerinde High-Performance Team örnek teşkil edebilir. Ürünlerin kaliteli olduğu görülünce koordinasyon ve personel yönetimi sürecinin uygun olduğu anlaşılmıştır (Turk, 2006:25). Entegre proje ekipleri İngiltere de akıllı tedarik, ABD de evrimsel tedarik veya Almanya da müşteri kullanımına hazır tedarik sistemi içerisinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Gelişmiş proje stratejileri tarafından yaratılan değerlerin başında kullanıcı-sanayi iş birliğine zemin

5 hazırlaması gelmektedir. Problemler ve riskler paylaşılmakta ve birlikte çözüme kavuşturulmaktadır. Karşılıklı güven ve açıklık esastır. İngiltere Savunma Bakanlığı (2005) tarafından risk yönetimi yaklaşımı benimsenmekte ve entegre proje ekiplerinin önemi üzerinde durulmaktadır. Savunma tedarikinde yaşanan değişimde entegre proje ekiplerinin güçlendirilmesi ve proje ömür devri boyunce devrede olacak entegre proje ekipleri anlayışının yerleştirilmesi anlayışının kazanılmasına değinilmektedir (İngiltere Savunma Bakanlığı, 2005:138). Söderlund ve Bredin (2006) tarafından vaka analizi çalışmasında dört ticari işletme incelenmiş ve çalışanlara ve özellikle profesyoneller ve proje merkezli çalışanlara ihtiyaçlar ve beklentiler açısından fazlasıyla vurgu yapıldığını tespit etmiştir. Türkiye açısından inceleme yapıldığında projelerin tedarik makamı tarafından oluşturulan çekirdek proje grupları vasıtasıyla yürütülmesinin esas olduğu görülmektedir (DPT, 2007:79). Tek yetkili ve sorumlu merci tedarik makamı olarak belirlenmiş ve ihtiyaç makamının proje grubuna katılımı tedarik makamı inisiyatifine bırakılmıştır (DPT, 2007:79). Türkiye de uygulanan tedarik süreci Şekil-1 de yer almaktadır. Şekil 1 Tedarik Süreci (Genel) Kaynak: SSM, 2006: Sonuç ve Öneriler Turk (2006:22) proje yönetiminde tekliflerin, planlamanın, insanın, süreçlerin ve ürünlerin diğer konulara göre ön plana çıktığını belirtmektedir. Teklifler; ihtiyaçların belirlenmesini, iş emrinin yazılmasını, teklife çağrı dosyasının hazırlanmasını, risk analizini (performans, zaman ve maliyet olarak) ve tekliflerin değerlendirilmesini içermektedir (Turk, 2006:22). İlk planlama bütçeleme, personel seçimi ve takvim oluşturmayı kapsamaktadır. Süreçler;

6 bireysel rol ve sorumluluklar, faaliyetler, teknikler, işlemler, çıktılar, iş akışları, araçlar, ölçümler ve metrikleri kapsamaktadır ve projenin yapısını, çerçevesini ve temelini oluşturmaktadır (Turk, 2006:23). Proje planlamasının ilk aşamalarında yer alan proje ekipleri entegre yapıyı güçlendirmektedir (Pinheiro, 2010:5). Entegrasyon; çeşitli profesyonel, örgütsel, operasyonel ve milli kültürlerden oluşan iş birliği gayretlerinin etkin bir şekilde birleştirilmesi, optimize proje sonuçları ve yüksek seviye peformans seviyeleri açısından uyumluluğun geliştirilmesidir (Rahman ve Kumaraswamy, 2008:62). Mümkün olduğu kadar ilk aşamalarda birlikte çalışmaya gayret edilmektedir (OGC, 2007:4). Hatta müşterinin önderlik etmesi kritik bir husus olarak görülmektedir (Rahman ve Kumaraswamy, 2008:48). Çünkü en iyi fikirler in genelde işe en yakın kişilerden geldiğine inanılmaktadır. Zaten kullanıcının dahil olmadığı projeler de kullanışlı olmayan istenmedik ve ihtiyaç duyulmayan şekilde yani kaynak israfıyla sonuçlanabilmektedir (Turk, 2006:23). PAYDAŞLAR KULLANICI YÜKLENİCİ TEDARİK MAKAMI Şekil-2 Savunma Sanayi Entegre Proje Ekibi Yaklaşımı Şekil-2 de kısaca özetlenen entegre proje ekiplerin avantajları arasında üyelerin iş birliği yaparak daha kısa sürede sorunları belirleyip çözmeleri de yer almaktadır. Tedarik süresi kısalmaktadır. Kullanıcılar aktif rol alarak daha kaliteli bir sistem çıkarmakta ve ileride yaşanabilecek sorunları önceden çözüme kavuşturmakta ve konusunda uzmanlar sürece dahil olmaktadır (Bochenek ve Ragusa, 2004:8). Ayrıca taraflar projenin maliyet-etkin ve zamanında tamamlanması konusunda ortak bir amaca sahiptir (OGC, 2007:6). Kısacası amaç uyumu ön plana çıkmaktadır. Rol belirsizliği ve kişiler arası çatışmayı önlemek için; karar merci sorumluluk ve görevleri açıkça tanımlamalıdır (Pinheiro, 2010:5). Ekibe işler, mevcut durum ve planlar hakkında geri besleme yapmak, olan biten hakkında onları bilgilendirmek gerekmektedir (Turk, 2000b:27). Değişiklikleri sebepleri ile birlikte paylaşmak, proje gözden geçirme toplantılarını iyi bir ortamda yapmak önem arz etmektedir (Tur k, 2000b:27). İhale sonrası yüklenici ile birlikte tüm ekibin toplantı yapması ihtiyaçların, amacın, varsayımların anlaşılması açısında tavsiye edilmektedir (Turk, 2006:23). Proje için uygun araçlar seçilmelidir. Yönetici, takvim ve arzu edilen sonuçları açıklayıp nasıl olacağı konusunu proje ekibine bırakmalıdır. Sadece kontrol ederek sonuçların tutarlılığını sağlayarak farklı yetenek ve tecrübeleri bulunan proje ekibine bırakmalıdır (Turk, 2006:23). Süreçler sürekli ihtiyaçlara cevap verecek şekilde iyileştirilmelidir. Bilgi akışı yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarıya sağlanmalıdır (Turk, 2006:23). Ekipler fonksiyonel alanlardan kalifiye temsilcilerden oluşmalıdır (Bochenek ve Ragusa, 2004:9). Sadece teknik konularda değil finansal, hukuki, sözleşme, lojistik ve ihtiyaç duyulan

7 alanlarda uzmanların katılımı sağlanmalı, son kullanıcılar başlangıçtan itibaren projeye dahil edilmelidir (Turk, 2006:23). Diğer paydaşlar; tedarikçiler, eğitimciler ve diğer kurum ve kuruluşlardır. İlk aşamada herkesi biraraya getirmek en uygunudur. Özellikle ihtiyaçların belirlenmesi ve test aşamasına katılım sağlanmalıdır. Kullanıcıdan yükleniciye tüm paydaşların yer alacağı entegre proje ekibi vasıtasıyla operasyonel değerlendirmeler mümkün olduğu kadar erken yapılabilecek ve kullanıcı geri beslemeleri sisteme kazandırılabilecektir (Müslüm, Topcu ve Mala, 2010:112). İhtiyaçlar daha kapsamlı tanımlanabilecek, daha net önceliklendirilebilecek ve daha uygun değerlendirilebilecektir. Bu kapsamda cevabı aranan sorular şu şekildedir: Anlaşılır mı? Mantıklı mı? Teknik olarak mümkün mü? Bütçe içerisinde gerçekleştirilebilir mi? Önceliklendirilmiş mi? İyi bir proje yönetimi aslında beşeri ilişkilerin iyi yönetimidir (Turk, 2007). Ekip liderleri görev ile ilgili faaliyetlerin odak alanlarını ve içeriğini belirlemelidir (Bochenek ve Ragusa, 2004:9). Tim lideri ihtiyaçların bütçelenebilir, başarılabilir ve ölçülebilir olmasını sağlamak için ekibini yönlendirmektedir (Turk, 2006:25). Ekip üyeleri arasında sosyal ilişkinin tesisi önemlidir (Bochenek ve Ragusa, 2004:10). Böylelikle üyeler ekibin bir parçası olarak hisseder, hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlar, tedirginlik yaşamaz. Üst yönetimin desteği alınmadıkça yeterli bütçe sağlanması konusunda ihtiyaç devam edecektir. Program yöneticisinin rolü entegre ekip oluşturulmasında çok önemlidir (Rahman ve Kumaraswamy, 2008:61). Üst yönetim; kaynak sağlanması, kararların alınması ve diğer paydaşların desteği için ilave imkan sunabilir (Turk, 2006:23). Üst yönetim desteği; iş birliği yaklaşımı, iyi yönetim, ekip çalışması etiği ve örnek davranış sergilemelidir (OGC, 2007:6). Entegre proje ekip faaliyetleri ürün ömür devri faaliyetlerine entegre edilmeli (Bochenek ve Ragusa, 2004:11) ve süreç ile entegrasyon sağlanmalıdır (OGC, 2007:4). Türkiye de entegre proje ekiplerinin kullanılması için mali ve hukuki düzenlemelerinde yapılması gerekli olacaktır. Mali mevzuatın entegre proje ekibine harcama yetkisi tanıyacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir (Müslüm, Topcu ve Mala, 2010:111). Tedarik sisteminin çatısını oluşturan makamlar bünyelerinde teşkil edecek entegre proje ekipleri marifetiyle etkin ve etkili bir program yönetimi yapılabilmesi için personel eğitimine öncelik verilmelidir (Müslüm, Topcu ve Mala, 2010:112). Özellikle konsept geliştirme ve ihtiyaç belirleme aşamalarında bilgilere kolay erişim sağlayacak iş akışına ihtiyaç duyulmaktadır. Biz bu çalışmada entegre proje ekiplerinin kullanılabilirliğini tartıştık. Entegre proje ekiplerinin verimlilik ve etkililik açısından gerekli olduğuna, kullanıcı ihtiyaçlarının programın başlangıç aşamasından itibaren ömür devri boyunca hesaba katılması ve her aşamda tüm paydaşların bir şekilde devrede olması gerektiği sonucuna vardık. Ekip çalışması kültürü, ortak sorumluluk bilinci, kalite, zaman ve maliyet ile sürdürülebilirliğin önemli olduğunu tekrar vurgulamakta fayda bulunmaktadır. Sonraki çalışmalar açısından; araştırmacıların entegre proje ekiplerin yönetimini, ekip üyelerinin birey ve grup-içi davranışlarını araştırması önerilir. Ayrıca tedarik programlarının entegre proje ekiplerinin kullanılmasını ne kadar mümkün kıldığı da araştırmaya muhtaç bir konudur.

8 Kaynaklar Bochenek, Grace M. ve Ragusa, James M., 2004, Improving Integrated Project Team Interaction through Virtual Collaboration, Engineering Management Journal, Cilt 16, Sayı 2, ss Buchanan, David A., 1991, Vulnerability and Agenda: Context and Process in Program Management, British Journal of Management, Cilt 2, ss Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 2007, Dokuzuncu Kalkınma Pla nı Savunma Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yayın No. DPT: 2755 ÖİK: 699, Ankara. Gadeken, Owen C., 2005, PM Leadership: Seven Keys to Success, Defense AT&L, January- February, ss İngiltere Savunma Bakanlığı, 2005, Defence Industrial Strategy: White Paper (Bakan tarafından Parlamentoda sunulmuştur.). Korkmazyürek, Haluk, 2004, Savunma Tedarikinde Reform Stratejisi: Proje Yönetimi Açısından Bir Bakış. 12 nci Ulusal Yönetim-Organizasyon Kongresi, Mayıs 2004, Bursa, ss Müslüm, Selim, Topcu, Mustafa Kemal ve Mala, Murat, 2010, Savunma Tedarikinde Güncel Yaklaşımlar: Evrimsel Tedarik Stratejisi ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, ss Office of Government Commerce (OGC), 2007, The Integrated Project Team: Teamworking and Partnering-Achieving Excellence in Construction Procurement Guide, OGC Yayınları. Peisach, Jeffrey ve Kroecker, Timothy S., 2008, Project Manager and Program Manager: What s the Difference? Defense AT&L, July-August, ss Pinheiro, Bernard Angelo, 2010, How Do Managers Control Technology-Intensive Work? Journal of Technology Management&Innovation, Cilt 5, Sayı 2, ss Rahman, M. Matiar ve Kumaraswamy, Mohan M., 2008, Relational Contracting and Teambuildings: Assessing Potential Contractual and Non-Contractual Incentives, Journal of Management in Engineering, January, ss Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Stratejik Plan. Sığrı, Ü., Topcu, M.K. ve Gürbüz, S., The Changing Role of Board of Directors and Employees on Merger & Acquisiton Strategies : A Study in Turkish Defense Industry. International Conference on Social Sciences, 9-10 Ekim 2010, Kuşadası. Söderlund, Jones ve Bredin, Karin, 2006, HRM in Project-Intensive Firms: Changes and Challenges, Human Resource Management, Cilt 45, Sayı 2, ss Turk, Wayne, 2000, Seven Deadly Sins of Project Management, Defense AT&L, January- Februray, ss Turk, Wayne, 2006, The Five P s in Project Management, Defense AT&L, July-August, ss

9 Turk, Wayne, 2007, 21st Century Project Management Competencies, Defense AT&L, January-Februray, ss TÜBİTAK, 1998, Savunma Sanayii ve Tedarik, Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları, TÜBİTAK BTP 98/01, Ankara.

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

ATAK ANKA 2012-2016. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM

ATAK ANKA 2012-2016. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM ATAK ANKA 2012-2016 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. İçindekiler Bakan Sunuşu 4 Müsteşar Sunuşu 6 Önsöz 8 Vizyonumuz 10 Misyonumuz

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Kapsam, Uygulama, Deneyimler ve Öneriler : Mobil Arabağlantı Ücretlerinin Düzenlenmesine İlişkin Ardıl DEA Çalışması Müberra GÜNGÖR Gökhan EVREN Sektörel Araştırma ve Stratejiler

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi VERSİYON 1.0 Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi İç Denetim Koordinasyon Kurulu ANKARA Ocak 2014 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) SİSTEMİNDE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) SİSTEMİNDE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) SİSTEMİNDE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. Zeki ÇAKMAK Doç. Dr. Ercan TAŞKIN Uzm. Onur ŞAYLAN ÖZ Hızlı gelişen teknoloji, artan

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi H. CANPOLAT İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi Hasan CANPOLAT* Özet Dünyada birçok ülkede kamu yönetimini etkileyen YKİ (Yeni Kamu İşletmeciliği) anlayışı 1980

Detaylı

STRATEJİK RAPOR (ÖZET)

STRATEJİK RAPOR (ÖZET) 0 STRATEJİK RAPOR (ÖZET) Türkiye nin Stratejik Vizyonu 2023 Stratejik Lokomotif Sektörler GÜVENLİK, SAVUNMA VE SAVUNMA SANAYİİ 2023 KONGRESİ ( 18-19 Ekim 2012 HiltonSA Ankara, Türkiye ) Türkiye Cumhuriyeti'nin

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 20, Sayı: 1, Sayfa: 313-332, ELAZIĞ-2010

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 20, Sayı: 1, Sayfa: 313-332, ELAZIĞ-2010 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 20, Sayı: 1, Sayfa: 313-332, ELAZIĞ-2010 HEDEF MALİYETLEME Target Costing Gamze Ayça KAYA ÖZET Son zamanlarda

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Öğr.Grv.Dr.Melih Başkol * ÖZET Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını

Detaylı

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝ ÝÇÝN BÝLGÝSAYAR TABANLI HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝM MODÜLÜ PROJESÝ TURÝZM

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ayşe CİNGÖZ * Asuman AKDOĞAN ** ÖZ Stratejik insan kaynakları yönetimi

Detaylı