ENTEGRE MÜCADELE PROJELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA TALİMAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENTEGRE MÜCADELE PROJELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA TALİMAT"

Transkript

1 Amaç ENTEGRE MÜCADELE PROJELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA TALİMAT BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu talimatın amacı, Türkiye de yetiştirilen kültür bitkilerindeki hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde ekonomi, insan sağlığı, çevre, biyolojik çeşitliliğin korunması esas alınarak, sürdürülebilir tarım amaçlarına uygun Entegre Mücadele programlarının,projelerin hazırlanmasını, aksatılmadan yürütülmesini ve projelerinin yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Kapsam Madde 2. Bu talimat, Bitki Hastalıkları, Zararlıları ile yabancı otların zararını önlemek için gönüllülük esasına dayalı olarak çiftçi bazında yürürlüğe konulması, Entegre Mücadele projelerinin hazırlanması, koordinasyon finansmanı, değerlendirilmesi, rapor edilmesi, Entegre Mücadele organizasyonu, Entegre Mücadele ağları ve Entegre Mücadele Teknik Talimatları ile Entegre Mücadele Merkez Komisyonu, proje koordinatörü, bölge lideri, il, ilçe ve köy grupları sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili düzenlemeleri kapsar. Yasal Dayanak Madde 3. Bu talimat 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu nun 23,24,25 ve 26. Maddeleriyle 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kuruluş ve görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 10 ve 12. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4. Bu talimatta geçen; Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı(Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü) Araştırma Enstitüsü: Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projelerinde görev alan Araştırma Kuruluşlarını, Tarım İl ve ilçe Müdürlüğü: Bakanlığın İl ve İlçelerdeki Teşkilatını, Resmi Olmayan Kuruluşlar: Ziraat Odaları, Çiftçi Birlikleri, Kooperatifler, Vakıflar, Dernekler, Özel Sektör Kuruluşları ve Gönüllü Kuruluşları, Entegre Mücadele: Kültür Bitkilerinde zararlı türlerin popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini dikkate alarak, uygun olan bütün mücadele metotlarını ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, bunların popülasyonlarını ekonomik zarar seviyesini altında tutan bir zararlı yönetimi sistemini, Entegre Mücadele Projesi: Belirli bir ürün veya ürün grubunda uygulanmak üzere Bakanlık tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan Entegre Mücadele, Uygulama, Eğitim ve Tanıtım projesini, Entegre Mücadele Ağı: Entegre Mücadele programlarının planlandığı şekilde yürütülmesi için Bakanlık, Araştırma Enstitüleri, Tarım il ve İlçe Müdürlükleri, Üniversiteler ve Resmi olmayan kuruluşlar arasındaki teknik işbirliği, Koordinasyon ve haberleşme ağını, Entegre Mücadele Merkez Komisyonu: Bakanlık, Araştırma Kuruluşları ve Üniversite temsilcilerinden oluşan Entegre Mücadele projelerinin Koordinasyonu, Planlanması ve Değerlendirilmesini yapan ayrıca bu konularda Bakanlığa önerilerde bulunan komisyonu tanımlar. Madde 5. Entegre Mücadele Projelerinin ana hedefleri İKİNCİ BÖLÜM Entegre Mücadele Projelerinin Hedefleri ve Amaçları 1. Bitkisel Üretimin Arttırılması, Kaliteli ve Pestisit Sorunu Bulunmayan Ürün Elde Edilmesi, 2. Doğal Düşmanların Korunması ve Desteklenmesi, 3. Tarla, Bahçe ve Bağların Periyodik Olarak Kontrol Edilmesi, 4. Çiftçilerin Kendi Tarlası, Bahçesi ve Bağının Uzman Haline Getirilmesi 5. Pestisitlerin Çevreye Bulaşmasının Önlenmesidir. Madde 6. Entegre Mücadele Projelerinin amaçları: 1. Bu güne kadar yapılmış olan araştırma sonuçlarından yararlanarak,hastalıklar, zararlılar ve yabancı otların mücadelesi için, uygun bir entegre mücadele, araştırma, uygulama, eğitim ve tanıtım programının oluşturulması ve geliştirilmesi, a) Her ürün için, programda görev alan kuruluşları kapsayacak şekilde, bir Entegre Mücadele ağı(network) kurulması, b) Entegre Mücadele Projelerinde görev alacak bakanlık görevlileri, araştırıcıların, uygulama kuruluşlarındaki teknik elemanların ve çiftçilerin eğitimi, c) Entegre Mücadelenin, karar vericilere,politikacılara, çiftçilere kamuoyuna ve tüketicilere tanıtımı, d) Entegre Mücadele Projesi uygulanan her ürün için bir Entegre Mücadele Teknik Talimat ı hazırlanması ve geliştirilmesi, 2. Hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar konusunda, elde edilen araştırma sonuçlarının uygulama programına dahil edilmesi. A. Projeyi Uygulayacak Kuruluş ve Kişiler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Entegre Mücadele Projelerinin Uygulanması ve Finansmanı Entegre Mücadele Projelerinin Uygulanması Madde 7. Entegre Mücadele Projeleri; Bakanlık, araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Resmi olmayan kuruluşlar, çiftçi birlikleri ve çiftçilerin işbirliği halinde uygulanır. Uygulamalar, ülke düzeyinde Entegre Mücadele Proje Koordinatörü; Bölge düzeyinde Entegre Mücadele Bölge Lideri, İl düzeyinde Entegre Mücadele İl Sorumlusu, İlçe düzeyinde Entegre Mücadele İlçe Sorumlusu ve Köy grubu düzeyinde Entegre Mücadele Köy Grubu Sorumlusu tarafından koordine edilir. Köy ve tarla düzeyinde ise Entegre Mücadele Uygulama Ekibi, önder çiftçi ve diğer çiftçiler tarafından yapılır. B. Projenin Uygulanacağı Yerler Madde 8. Entegre Mücadele Projelerinin uygulanacağı bölge, il, ilçe ve köyler Entegre Mücadele Proje Koordinatörü, Bölge Lideri, İl ve İlçe Sorumluları tarafından belirlenir ve bu husus Proje Teklifi ve Yıllık Çalışma Planlarında belirtilir. Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra yıllık bölge program toplantılarında görüşülerek İl

2 Müdürlüklerine görev olarak verilir. Entegre Mücadele Teknik Talimatları Madde 9. Her Entegre Mücadele Projesi için,ülke genelinde kullanılmak üzere, mevcut teknik talimatlara bağlı olarak Entegre Mücadele Teknik Talimatı hazırlanır ve uygulamalar bu Talimat a göre yapılır. Bu talimatlarda; biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, dayanıklı çeşitler, genetik mücadele mekanik ve fiziksel mücadele ve kültürel tedbirler gibi alternatif mücadele metotlarına öncelik verilir. Alternatif mücadele metodu ile kontrol altına alınabilen hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde, kimyasal mücadele tavsiye edilmez. Şayet kimyasal mücadele yapılması zorunlu ise, doğal düşmanlara ve çevreye yan etkisi düşük olan spesifik ve çevre dostu ilaçlara yer verilir. Ayrıca ilaçların etkili en düşük dozda ve doğal düşmanların en az zarar göreceği zamanlarda kullanılması, ilaçlamaların uygun alet ve uygulama tekniği kullanılarak yapılması esastır. Entegre Mücadele Teknik Talimatı, Ülkesel Proje Koordinatörü tarafından hazırlanır ve Entegre Mücadele Araştırmaları Çalışma Grubu toplantısında son şeklini alır. Entegre Mücadele Talimatlarında, Uluslar arası Biyolojik Mücadele Teşkilatı (OILB), diğer uluslar arası güvenilir kuruluşlar, ülkemizdeki araştırma enstitüleri ve üniversiteler tarafından yapılan denemelerde ruhsat alan ilaçlar içerisinden biyolojik mücadele etmenleri ve sıcak kanlılara yan etkisi ve riski düşük olduğu belirlenen ilaçlar tavsiye edilir. Entegre Mücadele Projesinin Finansmanı Madde 10. Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama, Eğitim Projeleri, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü nün işbirliği ile hazırlanır ve uygulanır. Bu nedenle, entegre mücadele projelerinin, araştırma ile ilgili harcamaları, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü nün sorumluluğunda yürütülen Bitkisel Mücadele Araştırma Projesi bütçesinden; uygulama ve eğitim ile ilgili harcamaları ise Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü' ün sorumluluğunda yürütülen Bitki Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele, Projesi bütçesinden karşılanır.entegre mücadele, araştırma ve uygulamaları için ayrılan ödenekler ayrı bir bölüm adı altında gönderilir. Diğer taraftan, Devlet Planlama Teşkilatı, TÜBİTAK, İl Özel İdaresi ile özel sektör ve çiftçi birlikleri gibi resmi olmayan kuruluşlar; Dünya Bankası., Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği, OECD gibi uluslar arası kuruluşlar ve Almanya, Japonya ve A.B.D. gibi bu konuda finans sağlayan ülkelere proje sunmak suretiyle ek kaynak yaratılması yoluna gidilir. Entegre Mücadele Organizasyonu DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Entegre Mücadele Organizasyonu ve Ağları Madde 11. Entegre Mücadele Projeleri, Bakanlığımızın mevcut teşkilat yapısında yer alan, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Köy Grubu Tarım Merkezleri, Resmi olmayan kuruluşlar çiftçi birlikleri, kooperatifler ve çiftçilerin işbirliği ile yürütülür. Mevcut teşkilat yapısına göre oluşturulan entegre mücadele organizasyonu EK 1 de verilmiştir. Entegre Mücadele Merkez Komisyonu, Entegre Mücadele Araştırmaları Çalışma Grubu, Enstitü Araştırma Komiteleri, Zirai Mücadele Uygulama ve Program Toplantıları ile diğer teknik toplantılar, Entegre Mücadele Organizasyonunun bilimsel ve teknik organlarıdır. Her Ülkesel Entegre Mücadele Projesinde, bir koordinatör araştırma enstitüsü ve üye enstitüler görev alırlar. Projeler ülke genelinde, koordinatör enstitü tarafından seçilen bir Entegre Mücadele Proje Koordinatörü, bölgelerde üye enstitüler tarafından seçilen birer Entegre Mücadele Proje Bölge Lideri, illerde Tarım İl Müdürlükleri tarafından belirlenen birer Entegre Mücadele Proje İl Sorumlusu ve ilçelerde Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından belirlenen birer Entegre Mücadele Proje İlçe Sorumlusu tarafından koordine edilir ve uygulanır. Köylerde ise Köy Grubu Tarım Merkezi sorumlusu ve örnek çiftçilerde yararlanılır. Entegre Mücadele Ağları Madde 12. Entegre Mücadele Projelerinde Bakanlık, Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri ile resmi olmayan kuruluşlar arasındaki koordinasyonu, teknik işbirliğini ve haberleşmeyi sağlamak üzere, her önemli ürün için bir Entegre Mücadele Ağı(Network) oluşturulur. Haberleşmede resmi yazışmalar, telefon, telsiz, faks ve diğer haberleşme vasıtalarından yararlanılır. Bu ağlar bilgisayar haberleşme ağı ile desteklenir. Ulusal ağlar, Internet vasıtası ile Uluslar arası Networklere bağlanır. Entegre Mücadele Merkez Komisyonu Madde 13. Bakanlık tarafından, Entegre Mücadele Araştırma Uygulama, Eğitim ve Tanıtım Politikası, Stratejisi ve Önceliklerini geliştirerek güncel hale getirmek ve Entegre mücadele projelerinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve koordinasyonu gibi konularda, Bakanlığa teknik olarak yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak üzere, bir Entegre Mücadele Merkez Komisyonu oluşturulur. Bu Komisyon, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığından 2, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Daire Başkanlığından 3, İlaç Alet Hizmetleri Daire Başkanlığından 1, Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma Bölümünden 2 ve Entegre Mücadele Proje Koordinatörleri arasında seçilen 5 üye olmak üzere toplam 13 üyeden oluşur. Gerekli görülmesi halinde, Entegre Mücadele Bölge Liderleri ve İl Sorumluları arasında seçilecek temsilcilere de Komisyonda yer verilebilir. Komisyonda görev alacak Entegre Mücadele Proje Koordinatörleri ile Üniversite temsilcileri, 2 yıllık bir süre için, Entegre Mücadele Araştırmaları Çalışma Grubunda seçilir. Komisyonun başkanlığı, toplantıların koordinasyonu ve sekreteryası, Bitki Koruma Araştırmaları Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Komisyon yılda en az bir defa toplanır. Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları 1. Genel Müdürlükler, Üniversiteler, araştırma enstitüleri, uygulama kuruluşları ve resmi olmayan kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak, 2. Entegre mücadele araştırma, uygulama, eğitim ve tanıtım politikası, stratejisi ve önceliklerini belirlemek, 3. Hazırlanmış Entegre mücadele projelerinin değerlendirilmesi ve koordinasyonunu yapmak, 4. Entegre mücadele ağının kurulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak, 5. Entegre Mücadele Araştırmaları Çalışma Grubunda ve diğer toplantılarda alınan kararları görüşüp değerlendirerek, tavsiyelerde bulunmak. 6. Entegre Mücadele projelerinin yürütülmesi sırasında karşılaşılan sorunların çözümüne yardımcı olmak, 7. Entegre Mücadelenin yöneticilere, üreticilere, tüketicilere ve kamuoyuna tanıtımı ile ilgili çalışmalar yapmak, 8. Entegre Mücadele programları konusunda diğer ülkeler ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği ve yardımlaşmanın sağlanması konularında Bakanlığa teknik olarak yardımcı olmaktır. 9. Alınan kararların kabulü ve uygulamaya aktarılması amacıyla Bakanlığa iletmek. Entegre Mücadele Proje Koordinatörü Madde 14. Bakanlık, Entegre mücadele Programı uygulanacak belli bir ürün veya ürün grubunun yaygın olarak yetiştirildiği bölgedeki Araştırma Enstitüsüne, o projenin koordinatörlüğünü verir. Görev verilen kuruluş, konusunda yeterli tecrübeye sahip bulunan ve tercihen o üründeki ana hastalık,zararlı ve yabancı otlar veya biyolojik mücadele konusunda Doktora veya uzmanlığını yapmış olan araştırıcılar arasından 1 kişiyi Enstitü Araştırma Komitesi nde Entegre Mücadele Proje Koordinatör adayı

3 olarak belirler ve adayların özellikleriyle birlikte Bakanlığa bildirir. Koordinatörlük görevini yerine getiremeyen veya hastalık,tayin gibi çok önemli bir mazereti nedeni ile bu görevden ayrılacakların yerine,yenisi en geç 15 gün içinde aynı usulle seçilerek Bakanlığa bildirilir. Koordinatörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 1. Türkiye genelinde Koordinatörlüğünü yaptığı Entegre Mücadele Projesinin, koordinasyonu sağlamak ve sonuçlarını 2. Koordinatörü olduğu Entegre Mücadele programının araştırma, uygulama, eğitim, tanıtım stratejisi ve önceliklerini belirlemek, 3. Koordinatörü bulunduğu projede görev alan araştırıcıların, uygulama kuruluşları ve resmi olmayan kuruluşlardaki teknik elemanların ve çiftçilerin eğitim ihtiyaçlarını Bölge Liderleri ile birlikte koordinasyon toplantılarında belirlemek, yıllık eğitim programlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak üzere Bakanlığa bildirmek, 4. Bölge liderlerinin gerektiğinde ortaya çıkabilecek problemleri alt proje liderleri ile İl ve İlçe Sorumlularının çalışmalarını, incelemek, çözümüne yardımcı olmak, 5. Entegre Mücadele Talimatlarını uygulamadan gelen sorunlara göre gerektiğinde yeniden gözden geçirmek, güncelleştirerek hazırlamak ve Entegre Mücadele Merkez Komisyonu na teklifte bulunmak, 6. Gerek Entegre Mücadele Projeleri ve gerekse alt projelerde yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili olarak,her yıl bir rapor hazırlayarak Bakanlığa sunmak, 7. Projeler ile ilgili olarak her yıl,en geç şubat ayı sonuna kadar, Entegre Mücadele Çalışmaları ile ilgili kısa,orta ve uzun vadede yapılması düşünülen çalışmaları rapor halinde Bakanlığa sunmak, 8. Proje ile ilgili olarak, gerektiğinde Entegre Mücadele Bölge Liderleri ve Alt Proje Liderleri ile Koordinasyon ve Değerlendirme toplantıları yaparak karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm önerileri getirmek üzere Bakanlığa teklifte bulunmak, sonuç raporlarını hazırlamak, 9. Bakanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak, Bu görev, yetki ve sorumluluklar, teknik konularla sınırlıdır. Koordinatörler, bu görevlerin yürütülmesinde görev yaptığı Enstitü Müdürlüğü ve Bakanlığa; ayrıca teknik olarak Zirai Mücadele Uygulama ve Program Toplantıları ve Merkez Komisyonu na karşı sorumludur. Bakanlık ve diğer kuruluşlarla yapılacak yazışmalar, enstitü müdürlüğü kanalı ile yürütülür. Entegre Mücadele Projesi Bölge Lideri Madde 15. Bakanlıkça uygun görülen Araştırma Enstitü konu uzmanı araştırıcılar arasından birisini, Entegre Mücadele Bölge Lideri olarak seçer ve Bakanlık ile Koordinatör Enstitüye bildirir. Bölge Lideri, konusunda yeterli tecrübeye sahip bulunan ve tercihen o üründeki ana hastalık, zararlı, yabancı otlar konusunda uzman olan ve bölgeyi iyi tanıyan doktorasını veya uzmanlığını yapmış araştırıcılar arasından seçilir. Aynı araştırıcı, gerektiğinde birden fazla Entegre Mücadele Programının bölge liderliğini üstlenebilir. Bölge Liderliği görevini yerine getiremeyen veya hastalık, nakil gibi çok önemli bir mazereti nedeni ile bu görevden ayrılacak bölge liderinin yerine, aynı usulle en geç 15 gün içerisinde bir başkası seçilerek Bakanlığa ve Koordinatör Enstitüye bildirilir. Bölge Liderinin görev, yetki ve sorumlulukları 1. Bölge Liderliğini yaptığı Entegre Mücadele Projesinin, araştırma enstitüsünün görev alanına giren illeri kapsayacak şekilde koordinasyonu sağlamak ve 2. Entegre Mücadele projesinde görevli uygulama kuruluşları ve resmi olmayan kuruluşlardaki teknik elemanların ve çiftçilerin eğitim programlarını hazırlamak, değerlendirmek ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, Bakanlığa program toplantılarına teklifte bulunmak, 3. İl sorumlularının Bitki Koruma Şube Müdürü ve İlçe sorumlularının hazırladığı 6 aylık ve yıllık raporları, Bakanlığa ve Zirai Mücadele Uygulama ve Program Toplantısına sunmak, 4. İl ve İlçe Sorumlularından gelen problemlerin çözümüne yardımcı olmak, 5. Bakanlık ve Entegre Mücadele Proje Koordinatörü tarafından verilen diğer görevleri yapmak, Bölge liderleri, bu görevlerin yürütülmesinde, bağlı bulunduğu araştırma enstitüsü müdürlüğü ve Bakanlığa; teknik olarak ise, Entegre Mücadele Proje Koordinatörü, yıllık program toplantısına karşı sorumludur. Bu görev, yetki ve sorumluluklar, teknik konularla sınırlıdır. Bölge liderlerinin Bakanlık ve diğer kuruluşlarla yapacağı yazışmalar, Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kanalı ile yürütülür. Entegre Mücadele Projesi İl Sorumlusu Madde 16. Bakanlık tarafından Zirai Mücadele Uygulama ve Program Toplantısında Entegre Mücadele Ağı na dahil edilmesi uygun görülen Tarım İl Müdürlüğü, bulunduğu bölgedeki Araştırma Enstitüsünün de görüşünü aldıktan sonra, Bitki Koruma Şubesi nde görevli olan ve Zirai Mücadele Uygulamaları konusunda yeterli tecrübesi bulunan Ziraat Mühendisleri arasında birisini, Entegre Mücadele İl Sorumlusu olarak seçerek, Bakanlığa ve ilgili Araştırma Enstitüsüne bildirir. Yeterince teknik eleman bulunan illerde, uygulanan her Entegre Mücadele Programı için ayrı bir İl Sorumlusu belirlenir. Ancak teknik eleman sayısı yeterli olmayan illerde aynı teknik eleman, birden fazla Entegre Mücadele programının İl Sorumluluğunu yürütebilir. İl Sorumluluğu görevini yeterince yerine getiremeyen veya hastalık, nakil gibi mazereti sebebi ile bu görevden ayrılan İl Sorumlularının yerine, en geç 15 gün içerisinde bir başkası görevlendirilerek, Bakanlığa ve ilgili Araştırma Enstitüsüne bildirir. İl Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları 1. Sorumlusu bulunduğu Entegre mücadele projelerini o ilin ilçelerini de kapsayacak şekilde ilçe sorumluları ile birlikte hazırlamak, koordinasyonunu sağlamak, uygulamak ve 2. İl Sorumlusu olarak görevlendirildiği entegre mücadele projesinin, ilçeleri kapsayacak şekilde uygulama, eğitim ve tanıtım programlarını hazırlamak, uygulamak ve 3. İlçe Sorumluları tarafından hazırlanan 6 aylık ve yıllık raporları değerlendirerek, İl raporunu hazırlamak; bu raporu, bağlı bulunduğu Araştırma Enstitüsü ve Bakanlığa göndermek, Zirai Mücadele Uygulama ve Program toplantısına sunmak, 4. İlçe ve Köy Grubu sorumluları ile çiftçilerin uygulama eğitim çalışmalarını izlemek, tarla günleri hazırlatmak çiftçi toplantıları yapmak çalışmaları denetlemek ve 5. Bakanlık, Proje Koordinatörü ve Bölge Lideri tarafından verilen proje ile ilgili diğer görevleri yapmak, İl Sorumlusu bu görevlerin yürütülmesinde, bağlı bulunduğu Bitki Koruma Şube Müdürlüğü ne, İl Müdürlüğüne ve Bakanlığa; teknik olarak ise Entegre Mücadele Bölge Lideri, Koordinatör, Zirai Mücadele Uygulama ve Program toplantısına karşı sorumludur.

4 Bu görev, yetki ve sorumluluklar, teknik konularla sınırlı olup, bunların yerine getirilmesinde İlçe Sorumluları, Köy Grubu Sorumluları, Önder çiftçiler ve çiftçilerle işbirliği yapılır. Bakanlık, Araştırma Enstitüsü, İlçeler ve Köy Grupları ile yapılacak yazışmalar, Bitki Koruma Şube Müdürlüğü kanalı ile yürütülür. Entegre Mücadele Projesi İlçe Sorumlusu Madde 17. Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından, Entegre Mücadele Programına dahil edilmesi uygun görülen Tarım İlçe Müdürlüğü, bağlı bulunduğu İl Müdürlüğünün de görüşünü aldıktan sonra, Zirai Mücadele Uygulamaları konusunda yeterli tecrübesi bulunan tercihen Entegre Mücadele eğitimi almış, Ziraat Mühendisleri veya Ziraat Teknisyenleri arasında birisini, Entegre Mücadele İlçe Sorumlusu olarak belirler ve İl Müdürlüğü ne bildirir. İlçe sorumluluğu görevini yeterince yerine getiremeyen veya hastalık, nakil gibi mazereti sebebi ile bu görevden ayrılan İlçe Sorumlularının yerine, en geç 15 gün içerisinde aynı yöntemle bir başkası görevlendirilerek, İl Müdürlüğüne, Bakanlığa ve sorumlu bulunduğu Araştırma Enstitüsüne bildirir. İlçe Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları 1. İl sorumlusu ile birlikte, Entegre Mücadele Uygulama Projesi Teklifini, ilçeye bağlı Köy Gruplarını veya köyleri kapsayacak şekilde hazırlamak, koordine etmek, uygulamak ve 2. İlçe Sorumlusu olarak görevlendirildiği Entegre Mücadele projesinin, köy grupları ve köyleri kapsayacak şekilde eğitim ve tanıtım programlarını hazırlamak, uygulamak ve çiftçi toplantıları ve tarla günleri düzenlemek, 3. Sorumlusu bulunduğu Entegre mücadele projesinin 6 aylık ve yıllık raporlarını hazırlayarak, bağlı bulunduğu İl Müdürlüğü ne göndermek, 4. Köy Grubu sorumluları ve önder çiftçilerle birlikte, çiftçilere Entegre Mücadele uygulamaları ve eğitim çalışmalarını yaptırmak, bu çalışmaları izlemek ve 5. İl Sorumlusu tarafından verilecek proje ile ilgili diğer görevleri yapmak, İlçe sorumlusu bu görevlerin yürütülmesinde, bağlı bulunduğu İlçe Müdürlüğüne, İl Müdürlüğüne ve Bakanlığa; teknik olarak ise Entegre Mücadele İl Sorumlusu, Bölge Lideri ve Koordinatöre karşı sorumludur. Bu görev, yetki ve sorumluluklar, teknik konularla sınırlı olup, bunların yerine getirilmesinde Köy Grubu Sorumluları, Önder Çiftçiler ve Çiftçilerle işbirliği yapılır. İlçe sorumlusunun, Araştırma enstitüsü, İl Müdürlüğü ve Köy Grupları ile yapacağı yazışmalar, İlçe Müdürlüğü kanalı ile yürütülür. Önder Çiftçi Madde 18. Önder çiftçiler, Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve Eğitim projelerinin, köy düzeyindeki uygulayıcısı olan örnek üreticilerdir. Entegre Mücadele Proje İlçe Sorumlusu ve-veya Köy Grubu sorumluları tarafından programın uygulandığı her köyden köy muhtarı veya köyde söz sahibi, yeniliklere açık, yönlendirici nitelikte önder çiftçi olarak belirlenir ve İl Sorumlusuna bildirir. Önder çiftçilerin Görev ve Sorumlulukları; 1. Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projelerini kendi tarlası, bahçesi veya bağında bizzat uygular ve bu projenin yürütülmesinde, Entegre Mücadele ekibine her konuda yardımcı olur. 2. Entegre Mücadele uygulayacak ve eğitime tabi tutulacak çiftçiler organize ederek, bu programlara katılmalarını sağlar. 3. Bitki koruma ve Entegre Mücadele konularında kendine ulaşan yeni bilgi, teknoloji ve gelişmeleri uygular ve diğer üreticilere benimsetilmesinde önderlik yapar Maddede belirtilen diğer görev ve sorumlulukları da yerine getirir. Çiftçiler Madde 19. Entegre Mücadele Projesini kendi tarlası, bahçesi ve bağında isteyerek ve gönüllü olarak, uygulayan üreticilerdir. Çiftçilerin Görev ve Sorumlulukları: 1. Entegre Mücadele Programını, gerektiği şekilde uygular, her konuda işbirliği yapar ve yardımcı olur, 2. Zirai mücadele faaliyetlerini, Entegre Mücadele ekibinin tavsiyelerine uygun olarak yapar. 3. Tarla, bağ veya bahçesini Entegre Mücadele Teknik Talimatında belirtilen sürelere ve metotlara uygun olarak, hastalık ve zararlılar yönünden kontrol eder. 4. Bu kontrollerde tespit ettiği hususları, Entegre Mücadele Teknik Talimatına göre yaptığı uygulamaları bir deftere kaydeder ve istendiği taktirde bu bilgileri Entegre Mücadele ekibine verir. 5. Entegre Mücadele ekibinin vereceği eğitimlere katılır ve burada öğrendiklerini tarlası, bahçesi veya bağında uygular; aile fertleri ve komşularına aktarır. 6. Entegre Mücadele ekibi tarafından düzenlenecek tarla günlerine katılır. A- Projede Görev Alan Bakanlık Personeli ve Araştırıcıların Eğitimi BEŞİNCİ BÖLÜM Projede Görev Alan Bakanlık Personeli, Araştırıcı, Yayıncı ve Çiftçilerin Eğitimi Madde 20. Bakanlık; Projede görev alan Bakanlık Personeli ve Araştırma Enstitülerinde çalışan araştırıcılar için eğitim programları düzenleyerek gerek temel ve gerekse özel Entegre Mücadele bilgisi almasını ve bunu geliştirmelerini sağlar. Entegre Mücadele konusunda Ulusal ve Uluslar arası Kongre, Simpozyum, Workshop ve paneller düzenler ve Diğer ülkelerde düzenlenen benzeri toplantılara projede görev alan Bakanlık Personeli ve Araştırıcıların katılımını sağlar.diğer taraftan Milli ve Uluslar arası Kuruluşlar ile yabancı ülkeler tarafından desteklenen, proje kaynaklarından yararlanmak suretiyle projede görev alan Bakanlık Personeli ve Araştırıcıların yurt dışında kısa süreli eğitimler ve inceleme gezileri yaparak, diğer ülkelerdeki Entegre Mücadele çalışmalarını yerinde görmelerini sağlar. B- Projede görevli Yayımcıların Eğitimi Madde 21. Entegre Mücadele programlarında görev alan İl ve İlçelerdeki teknik elemanların Entegre Mücadele konusundaki eğitimleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır. 1. Eğitimler kişilik gruplar halinde teorik ve pratik olarak (özellikle tarla, bahçe ve bağlarda uygulamalı olarak) yapılır. 2. Teknik elemanların eğitiminde özellikle şu konulara yer verilir. Entegre Mücadele politikası, stratejisi ve öncelikleri, Entegre Mücadele kavramı, prensipleri ve yararları, Kimyasal ilaçların olumsuz etkiler ilaç seçimi ve uygulamalarında dikkat edilecek hususlar. Eğitimi yaptırılan Entegre Mücadele Projesinin tanıtımı,

5 Entegre Mücadelede kullanılan örnekleme yöntemleri, zamanı ve aralığı Hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile bunların doğal düşmanlarının tanıtılması, Biyolojik mücadele etmenlerinin ve biyoteknik metotların kullanılmasına öncelik verilmesi, Verilerin toplanması ve kaydedilmesi, Sonuçların değerlendirilmesi ve karar verme, Yıllık çalışma planı ve raporlarının hazırlanması, Ekonomik zarar eşikleri, Agro-ekosistem analizi, Entegre Mücadele talimatları, Diğer konular. 3. İl ve İlçe sorumluları, iyi bir entegre mücadele uzmanı ve program uygulayıcısı olarak yetiştirilir. (ekip oluşturma, grup dinamiği, liderlik, yönetim, haberleşme, problem çözücü vb.) 4. Teknik eleman eğitimleri, proje koordinatörleri ve bölge liderleri tarafından takip edilir, denetlenir ve değerlendirilir. 5. Teknik eleman eğitimleri, bazı konularda ülkesel, bazılarında da bölgesel olarak enstitülerce planlanır, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirilir ve uygulanır. 6. Teorik pratik eğitimler için bir program hazırlanır ve önceden Bakanlığa bildirilir. İlgili araştırma enstitüsü ve İl Müdürlüklerine duyurulur. 7. Eğitimlerin başarısı, eğitime katılanlara, kurs öncesi ve sonrası uygulanan yazılı bir sınavla değerlendirilir. 8. Bu eğitimler, Bakanlığa bağlı kuruluşlar dışında, konu ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarda görevli teknik elemanlar için de düzenlenir. 9. Bakanlık, uygulama kuruluşlarında çalışan teknik elemanların yurtdışında mücadele uygulamaları konusunda eğitim görmeleri ve incelemelerde bulunmaları için gerekli tedbirler alır. 10. Bu eğitimler, ürünün yetiştirme mevsimindeki mücadele faaliyetleri dikkate alınarak, Entegre Mücadele proje koordinatörleri ve Bölge liderleri tarafından, çiftçi eğitimlerini de kapsayacak şekilde planlanır. 11. Entegre Mücadele Programlarında görev alan teknik elemanların eğitimleri, Zirai Mücadele Uygulama ve Program Toplantılarında İl-İlçe sorumlularından alınan ihtiyaçlar planlanır ve görüşülerek son şekli verilir. Uygulama koordinasyonu Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yapılır. ÇİFTÇİLERİN EĞİTİMİ Madde 22. Çiftçilerin Entegre Mücadele konusundaki eğitimleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır. 1. Çiftçilerin eğitimi, il, ilçe ve köy gruplarında çalışan ve daha önce entegre mücadele konusunda eğitim görmüş teknik elemanlar tarafından gerçekleştirilir. İhtiyaç halinde bu eğitimlere, Bölge Liderleri ve ilgili araştırıcılar eğitici olarak katılabilir. 2. Çiftçilerin Entegre Mücadele konusundaki eğitimlerinde aşağıdaki yöntemlerden yararlanılır. Tarla, bahçe ve bağlarda uygulamalı eğitim, Tarla günleri, Demonstrasyonlar, Radyo ve televizyon ile yaygın eğitim, Çiftçi mektupları, çiftçi broşürleri vb. basılı yayınlar ile eğitim 3. Eğitimler İl ve İlçe Sorumluları tarafından planlanır, uygulanır, izlenir ve değerlendirilir. Proje koordinatörleri ve bölge liderleri de bu eğitimlere gerektiğinde nezaret ederler. 4. Çiftçilerin bir entegre mücadele uzmanı olarak ve tarlası, bahçesi ve ağındaki mücadele faaliyetlerini yönetebilecek şekilde eğitimleri esas alınır. 5. Eğitimler kişilik gruplar halinde tarla, bahçe ve bağlarda uygulamalı olarak yapılır. 6. Önder çiftçiler veya başarılı diğer çiftçilerden potansiyel eğitici olarak yararlanılır. 7. Gençlerin,kadınların ve çiftçi çocuklarının eğitilmesi için de programlar geliştirilir ve uygulanır. 8. Eğitimler, proje konusu ürünün yetişme mevsimindeki mücadele faaliyetlerini kapsayacak şekilde planlanır ve uygulanır. 9. Eğitimin süresi ve düzenlenme zamanları, ürünler itibariyle proje koordinatörü,bölge lideri,il ve ilçe sorumluları tarafından belirlenir. 10. Çiftçilere öncelikle aşağıdaki konularda eğitim verilir: Entegre Mücadele kavramı,prensipleri ve yararları, Kimyasal ilaçların olumsuz etkileri, ilaç seçimi ve uygulamalarında dikkat edilecek hususlar, Eğitimi yaptırılan Entegre Mücadele projesinin tanıtımı, Entegre Mücadelede kullanılan örnekleme yöntemleri,zamanı ve aralığı, Hastalık etmenleri,zararlılar ve yabancı otlar ile bunların doğal düşmanlarının tanıtılması, Kayıtların tutulması ve saklanması, Sonuçların değerlendirilmesi ve karar verme, Agro-ekosistem analizi, Grup halinde hareket etme ve mücadelelerin birlikte yapılması bilincinin yerleştirilmesi (Grup dinamiği) 11. Eğitimlerin başarısını ölçmek amacı ile eğitimden önce ve eğitim sonunda,çiftçiler için geliştirilen yöntemlere göre,test usulü bir sınav yapılabilir ve başarılı olanlara bir Entegre Mücadele Eğitim Belgesi ve günün koşullarına göre teşvik ödülleri verilir. Bu eğitimler sonunda çiftçilerin kendi tarlası,bağı ve bahçesindeki hastalık,zararlı ve yabancı otları tanıma,bunları periyodik olarak takip etme ve mücadelesine bilerek karar verme, kritik ve analiz yapma becerileri kazandırılır ve onların kendilerine güvenleri sağlanır. ALTINCI BÖLÜM Entegre Mücadelenin Tanıtımı

6 Madde 23. Entegre Mücadelenin karar vericilere, politikacılara,çiftçilere,tüketicilere ve kamuoyuna tanıtılması için aşağıda belirtilen çalışmalar yapılır: 1. Entegre Mücadele konusunda el kitapları,broşür,gazete,haber bülteni ve makaleler, video kaset programları hazırlanır. 2.Radyo,televizyon ve yazılı basın imkanlarından yararlanılır. 3.EntegreMücadeletoplantıları,panelleri,kongreleri,simpozyumları,vs.düzenlenir. 4. Araştırma Enstitülerinin girişi, şehrin ana cadde ve meydanlarına entegre mücadeleyi tanıtıcı bez afişler;şehrin giriş ve çıkışlarına aynı mahiyette sabit panolar asılır. 5. Kongre, simpozyum ve panel yapılan yerlerde Entegre Mücadele ile ilgili standlar hazırlanır ve panolar konulur. 6. EntegreMücadeleyi tanıtıcı çantakalem defter, şapka, şemsiye tişört,kağıt poşet, rozet, anahtarlık vb. hazırlanır. 7. Entegre Mücadeleyi övücü şiirler,şarkılar ve küçük tiyatro oyunları hazırlanır. 8. Entegre Mücadeleyi tanıtıcı kartpostallar hazırlanarak,bayram ve yılbaşı kutlamalarında kullanılır. 9. Tanıtım için Çevre Bakanlığı,Orman Bakanlığı,TEMA Vakfı,Doğal Hayatı Koruma Derneği, Çevre Sağlığı Vakfı, Doğal Canlı Kaynaklar Milli Komitesi gibi kuruluş ve derneklerle, özel sektörden yararlanılır. YEDİNCİ BÖLÜM Çalışma Planı ile Raporların Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Madde 24. Entegre Mücadele Programlarında görev alan her kademedeki kuruluş sorumluları,yapılan çalışmalar ile bir yıl sonra yapacakları çalışmalar hakkında altı aylık ve yıllık raporları ile Çalışma Planlarını hazırlamak zorundadır. Entegre Mücadele köy grubu sorumluları, hazırlayacakları raporları ve çalışma planlarını İlçe Müdürlüğüne,İlçe sorumlusu,tüm köy gruplarından gelen raporları ve çalışma planlarını ortak bir rapor halinde İl sorumlusuna, İlçelerden gelen raporları ve çalışma planlarını İl sorumlusu ortak bir rapor haline getirerek ilgili Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ve Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmesini sağlar. Bölge lideri,ilgili enstitülerden gelen raporları ve çalışma planlarını birleştirerek,koordinatör araştırma enstitüsü müdürlüğüne ve Bakanlığa gönderir. İl Sorumluları ve Bölge Liderleri tarafından hazırlanan rapor ve çalışma planları ilgili Bitki Koruma Şube Müdürü, İl Sorumlusu veya Bölge Lideri tarafından Zirai Mücadele Uygulama ve Program toplantılarında sunulur. Koordinatörler, üye enstitülerden gelen raporları ve çalışma planlarını değerlendirerek bir rapor halinde Bakanlığa gönderir. Bu raporların ve çalışma planlarının Zirai Mücadele Uygulama ve Program Toplantıları öncesinde hazırlanması ve zamanında ilgili yerlere ve Bakanlığa gönderilmesi esastır. SEKİZİNCİ BÖLÜM Çiftçilere Entegre Mücadele Sertifikası Verilmesi Madde 25. Önder Çiftçilerden Bakanlık elemanlarıyla uyum içerisinde çalışarak başarılı olanlar arasında ürününü iç ve dış piyasada daha avantajlı olarak satabilmesi,üretimini yaptığı ürünün üzerine Bu ürün Entegre Mücadele metotları uygulanarak yetiştirilmiştir yazabilmesi amacıyla Bölge lideri,il Sorumlusu, İlçe Sorumlusu ve Bitki Koruma Şube Müdüründen oluşan bir komisyonun uygun görmesi halinde Bakanlıkça hazırlanan bir talimat dahilinde İl Müdürlüklerince ENTEGRE MÜCADELE Sertifikası verilir. Yürürlük DOKUZUNCU BÖLÜM Son Hükümler Madde 26. Bu talimat, Bakanlık Makamı nın onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 27. Bu talimat,koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

ENTEGRE MÜCADELE PROJELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA TALİMAT

ENTEGRE MÜCADELE PROJELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA TALİMAT ENTEGRE MÜCADELE PROJELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA TALİMAT Yetki Kanunu: 6968, 441 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu talimatın amacı, Türkiye de yetiştirilen kültür

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar.

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar. PROTOKOL 4342 Sayılı Mera Kanunu gereği tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlaklar için uygun ıslah ve amenajman tekniklerinin geliştirilerek verimliliklerinin

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54 T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim öğrencilerinin

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA Amaç VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER DAYANAK... 1 MADDE 1:... 1 AMAÇ ve KAPSAM... 1 MADDE 2:... 1 TANIMLAR... 1 MADDE 3:... 1 DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAPISI...

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ KURULUŞ ve AMAÇ: Madde 1 T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu'nun amaçlarına,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 1 Bu yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Ondokuz

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Nisan 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29339 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 31 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28604 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.1 MÜDÜR Dök.No KAİM.İKS.FRM.082 Sayfa No 1 / 4 İŞİN KISA TANIMI: üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Amaç ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katılan Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını Tanımlayan Yönerge Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAYı: B.16.2.S0B.0.10.01.00.0601 ~q..1~11 KONU: Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi 10.!l 12012 BAKANLıK MAKAMıNA Bakanlığımız Kalite Yönetim

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini,

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini, 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Usul ve Esaslar ın amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Kalite

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Temmuz 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27279 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç: MADDE 1- Bu yönergenin amacı, üniversite genelinde Meslek Yüksekokullarının, işgücü piyasası

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ VE BELGELENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ VE BELGELENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLERĠ ODASI SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ VE BELGELENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 25.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26532 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar - 1 - MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresinde

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç * MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş MADDE 1- Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönergesi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3. maddesinin

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde birinci

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesi Gıda

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 (Mükerrer) Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı