1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar"

Transkript

1 1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar Öğrenme Hedefleri Bu bölümü okuduktan sonra, 1. Proje yönetiminin işlevini, önemini, kapsamını, ilişkilerini açıklayabilirsiniz, 2. Projeleri tanımlama, planlama, izleme, kontrol etme, sonlandırma süreçlerini özetleyebilir, birbirleriyle ilişkilerini tartışabilirsiniz, 3. Proje yönetimi temel kavramlarını tanımlayabilirsiniz, 4. Proje yöneticilerinden sahip olmaları beklenen özellikleri, ilgili dernekleri, konferansları, yayınları keşfedebilirsiniz. 5. PMI ve PMBOK Kılavuzu ilişkisini, PMP sertifikasının önemini fark edebilirsiniz, 6. PMBOK Kılavuzu ve kitabın içeriğini karşılaştırabilir, uyumunu sorgulayabilirsiniz. 1.1 Tanımlar Projeler tanımlanmış bir amaç doğrultusunda belli bir sürede tamamlanması gereken birbiriyle ilişkili aktiviteler bütünüdür. Projelerin en önemli özelliği geçici olmaları, ayırt edici özelliklere sahip olmaları ve bir veya daha fazla hedef doğrultusunda gerçekleştirilmeleridir. Projelerde süre baştan tanımlanmıştır ve önceden yapılmamış faaliyetler ve/veya üretilmemiş kendine özgü çıktılar amaçlanmaktadır. PMI tarafından proje benzersiz bir ürün veya hizmet gerçekleştirmek için yapılan geçici bir çaba olarak tanımlanmaktadır [PMBOK Kılavuzu]. Mısır piramitlerinin yapımından, 850 yolcu kapasiteli Airbus A380 sivil taşıma uçağının tasarlanıp uçuşlara başlamasına kadar birçok proje örneği saymak mümkündür. Daha küçük ölçekte ise bir üniversitede bahar şenliklerinin organize edilmesi, yeni bir bilgisayar oyunu geliştirilmesi veya bu kitabın tasarlanıp yazımı gibi işleri yukarıdaki tanıma uymak koşuluyla proje olarak tanımlayabiliriz. Buna karşılık defalarca tekrarlanan, belirli bir ürünün sürekli üretimi gibi işler, tekrar eden süreçler proje tanımına uymamaktadır.

2 Proje yönetimi (project management), proje aktivitelerini sistematik bir şekilde planlamak ve yürütmek için yapılan çalışmalar bütünüdür. Proje Yönetimi projenin kavramsal tasarımından sonlandırılmasına kadar olan zaman diliminde süreçlerin tasarımını, organize edilmesini, kontrolünü, koordinasyonunu ve yönlendirilmesini kapsar. Projeler zaman harcanmasını ve kaynak kullanımını gerektiren, çok sayıda tanımlanmış iş elemanlarından oluşur. Aktivite (activity) adı verilen bu elemanlar bütün halinde projeyi tanımlarlar. Aktivitelerin hangi detay seviyesinde tanımlanacağı projeden projeye ve sektörlere göre farklılık gösterebilir. Herhangi bir ürün geliştirme ve üretimi projesinde bir yazılımın temin edilmesi satın alma, sistem entegrasyonu ve test çalışmaları olmak üzere üç aktiviteyle tanımlanabilir. Buna karşılık, yazılım geliştirme projeleri için bu ayrıntı seviyesi yeterli değildir. Söz konusu durumda, kavramsal tasarım, gereksinim analizi, yazılım tasarımı, yazılım geliştirme, entegrasyon ve test ana iş paketleri olarak tanımlanabilir. Yazılım tasarımı iş paketi kullanıcı ara yüzü ile yazılım ve donanım ara yüzlerinin tasarlanması aktivitelerini kapsar. Is paketleri ve aktivitelerin tanımlanması ve birbirleri ile ilişkileri kitabin sonunda yer alan vaka analizinde daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Projelerde aktiviteler birbirinden bağımsız değildirler. Teknolojik gereksinimler, ekonomik ihtiyaçlar veya kanuni zorunluluklar gibi sebeplerden dolayı aktiviteler arasında öncelik ilişkileri vardır. Örnek olarak bir bina inşaatında gerekli izinler alınmadan yapı işlemleri başlayamaz; gerekli izinlerin alınmasından sonra ise ilk olarak binanın temelinin kazılması gerekir. Yazılım geliştirme projesinde ise spesifikasyonların belirlenmesi, satın alım ve kurulum, entegrasyon çalışmalarından önce gerçekleştirilmelidir. Bu ve benzeri öncelik ilişkileri (precedence relationships) aktivitelerin işlem sırasını tanımlar. Ayrıca, aktivitelerin birbirleriyle arasında kaynak ilişkileri (resource relationships) de mevcuttur. Diğer bir ifadeyle, aynı kaynakları birden çok aktivite paylaşabilir. Planlama sürecinde ilişkiler göz önüne alınmalıdır. Her projenin belirlenmiş amaçları ve bu amaçlar doğrultusunda ulaşılacak hedefleri vardır. Hedeflerin gerçekleşme oranı bir projenin performansını belirler. Bu nedenle, hedeflerin somut ve ölçülebilir olması önemlidir, hedefler net ve yazılı olarak ifade edilmelidirler. Meredith ve Mantel e (2005) göre, proje hedefleri üç performans boyutunda tanımlanır: süre (zaman), maliyet ve teknik özellikler (performans/spesifikasyonlar). Spesifikasyonlar proje kalite yönetiminin ana unsurudur. Bu kapsamda şekil 1.1 de bu üç önemli boyut, yapılabilir

3 kümeyi ve hedef noktasını da göstererek çizilmiştir. Genellikle projeleri teknik nedenlerden veya kaynak kısıtlarından dolayı belirli süre ve maliyetin altında veya üstünde tamamlamak olmaz. Bu sebepten dolayı şekilde mümkün (feasible) çözüm noktalarını içeren yapılabilir küme örneği de verilmiştir. Gradyan vektörü (yön türevi) ise matematikte türevi alınabilen fonksiyonlar için fonksiyonun artış (azalış) hızının en yüksek olduğu yönü gösterir. Şekildeki örnekte ise proje yöneticilerinin üç performans kriteri açısından gidilmesi gereken yönünü belirtmektedir. Kalite Proje Hedefi Amaç Fonksiyonu Gradyan Vektörü Süre Yapılabilir Küme Maliyet Şekil-1.1. Proje Hedefleri: Süre, Maliyet ve Kalite Proje süresi (project duration) projeyi tamamlamak için gereken zamandır, aynı zamanda proje tamamlanma zamanı (makespan) olarak da adlandırılır. Çizelgeleme literatüründe en yaygın ele alınan, öncelikli performans kıstasıdır. Projenin toplam maliyeti proje bütçesiyle karşılaştırılarak en önemli performans kriteri olarak da kullanılmaktadır. Toplam maliyetle beraber, literatürde nakit akışlarını göz önüne alan maksimum net bugünkü değer (net present value-npv) gibi finansal; zaman periyodları (günler/haftalar) arası kaynak kullanımındaki değişkenliği azaltan, kullanımı dengelemeyi hedefleyen kaynak odaklı; minimum iş tekrarı (rework) gibi kalite odaklı performans kriterleri de kullanılmaktadır [Demeulemester ve Herroelen (2002)]. Şekil 1.1 deki spesifikasyonlar (performans) ekseni, üretilen çıktıların ve

4 süreçlerin kalitesi ile ilişkilendirilmelidir. Üretim sistemlerinde olduğu gibi projelerde de kalite yönetimine önem verilmelidir. Performans kriterlerinin belirlenmesinde ve ölçülmesinde projelerde tek bir amaca odaklanıldığı gibi aynı anda birden fazla kıstas da göz önüne alınabilir. Örneğin süre ve maliyeti birlikte incelenebilir. Çünkü iş dünyasında karşılaşılan birçok karar verme problemi çok çeşitli amacın birlikte göz önüne alınmasını gerektirmektedir. Günümüzde bu problemlerin matematiksel modellenmesi ve çözümünde çok kriterli eniyileme (multi-criteria optimization) çalışmaları yaygınlaşmaktadır. Ancak tek kriterli yaklaşım odaklanma açısından avantajlıdır ve problemlerin matematiksel çözümü genellikle daha kolaydır. Proje amaçlarının tanımlanmasının, hedeflerinin somut değerlerle ifade edilmesinin yanı sıra projenin kapsamının (project scope) ve hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenlerin belirlenmesi gerekir. Projeye başlamadan önce projenin sınırları, nelerin kapsam dışında bırakıldığı ifade edilmelidir. Kapsamın çok geniş tutulduğu, net olarak tanımlanmayıp sınırların belirlenmediği projelerin başarısız olma ihtimali yüksektir. Örneğin, A üniversitesi kampüs alanında enerji gereksinimin karşılanmasında çevreye duyarlı enerji kaynaklarının kullanımı projesinin tanımlanma aşamasını ele alalım. Bu projede amaçlar enerji maliyetlerini en aza indirgemek; sürdürebilirlik/çevre duyarlılığı konusunda eğitim kuruluşları arasında öncü rol üstlenmek; uygulamalarla destekleyerek öğrenci ve öğretim üyelerinde bu konularda farkındalık yaratmak olarak listelenebilir. Projenin bunlardan biri veya benzeri birden fazla amacı da olabilir. Bu amaçlar somut hedefler konularak netleştirilmelidir (örneğin kampüsün toplam elektrik ihtiyacının en az yarısını karşılamak). Bu projeyi kavramsal olarak tasarlayıp, planlama faaliyetlerine başlarken şu soruların cevaplarının netleştirilmesi önemlidir: Hangi yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılacağı (güneş, rüzgar ), Çıktıların elektrik üretimi ile mi sınırlı kalacağı, Hedeflenen diğer çıktıların (ısınma amaçlı sıcak su vb.) neler olacağı ve miktarları, Hangi kampüs birimlerinin enerji gereksiniminin hangi oranda karşılanabileceği, Hangi dönemlerde (mevsimlerde) ne kadar enerji üretilmesinin hedeflendiği,

5 Mevsimsellikten dolayı enerji üretimindeki değişkenliklerinin nasıl dengelenebileceği, Hibrit (birden fazla kaynağı birlikte kullanmaya imkan tanıyan) üretim sistemlerinden faydalanıp/faydalanılamayacağı Bu ve benzeri soruların cevapları proje kapsamını tanımlayacaktır ve bu cevaplar doğrultusunda planlama gerçekleştirilecek, yatırım bütçesi, kurulu güç ve teknik özellikler belirlenebilecektir. Belirlenen kapsam ve amaçlar doğrultusunda genel yol haritası şekillendirilir, detaylandırılır ve planlar hazırlanır; bu çalışmalar proje stratejisi (project strategy) ile uyumlu olmalıdır. Stratejiler projenin yönünü, geleceğini belirler, taktikler ise amaçlara ulaşmak için yapılması gerekenleri daha detaylı olarak tarif eder. Stratejik proje yönetimi ise projenin hedefleri doğrultusunda ilerlemesi, üstlenici firmalara rekabet avantajı kazandırması için atılan adımları ve karar alma süreçlerini içerir. Stratejik proje yönetimi konusunda ayrıntılı bilgi 8. bölümde güncel uygulamalar kapsamında verilmiştir. Kampus enerji yatırımı örneğinde hedef enerji maliyetlerini en aza indirgemek olarak benimsenirse, alternatif enerji sistemlerin teknik özellikleri, kapasiteleri ve kurulum maliyetleri, yatırım finansmanı, enerji verimliliği, bakım gereksinimleri ve maliyetleri ön plana çıkar. Bu kriterlere göre sistem tercihinde bulunulur. Tercih doğrultusunda en uygun koşullarda finansman alternatifleri değerlendirilir, enerji verimliliğini en yüksek seviye çıkarmak için kurulumun uygun şekilde yapılmasına önem, test, bakım ve alt yapı çalışmalarına da ağırlık verilir. İlk durumdan farklı olarak proje stratejisi sürdürülebilirlik konusunda öncü rol almak amacı doğrultusunda şekillenirse, diğer eğitim kurumlarına kıyasla farklı olmaya yönelik bir yol haritası çizilmelidir, çevreye duyarlı enerji sistemleri konusunda bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine önem verilmelidir. Uygulamaya ağırlık veren, öğrenci ve akademisyenlerde farkındalığı arttırmaya ve bu alanda bilgi sahibi iş gücü potansiyeli yaratmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilmelidir. Üniversitenin tanıtım faaliyetlerinde, proje çıktıları ve projenin sosyal ve çevresel kazanımları vurgulanmalıdır. Sürdürülebilirliğin ve çevresel duyarlılığın projelerdeki önemi ve bu doğrultuda yapılması gerekenler 8. bölümde detaylı olarak anlatılmıştır.

6 Projelerin de canlılar gibi bir yaşam süreleri mevcuttur. Projeler kavramsal tasarım ile hayat bulurlar; tanımlama, planlama, izleme ve kontrol, değerlendirme aşamalarından/fazlardan geçerler ve sonlandırırlar. Bu aşamalar proje yaşam döngüsünü (project life cycle) oluşturur. Yönetim açısından her fazın kendine özgü gereksinimleri vardır. Her fazda farklı performans kriterleri tanımlanabilir ve bu doğrultuda farklı yönetim teknikleri uygulamak gerekebilir. Kavramsal tasarım (conceptual design) proje ihtiyaçlarını tanımlar ve tanımlama aşamasına referans olacak temel ilkeleri belirler. Bu aşamada, problem tanımı henüz tam olarak net değildir, fizibilite ve risk analizi (feasibility and risk analysis) çalışmalarından sonra projeye başlayıp başlamama kararı verilir. Projeye başlamanın, yatırım yapmanın mantıklı/karlı olup olmadığı, mevcut risklerin ve sonuçların neler olabileceği bu analizler sonucunda ortaya çıkar. Kavramsal tasarımdan sonra projenin hedefleri, ana çıktılar, proje kapsamı ve stratejiler belirgin ve açık olarak tanımlanmalıdır. Ayrıca, projeye mali planın ana yapısını oluşturan bir bütçe tahsis edilir. Tanımlama aşamasından sonra ise proje hedeflerine ulaşmak için somut planlar oluşturulur. Planlama aşamalarında kullanılan en önemli girdi iş kırılım yapısıdır (work breakdown structure). Bu yapı gerekli işleri net olarak tespit etmeye, iş içeriğini aktiviteleri kapsayan iş paketlerine ayrıştırmaya, planlama ve kontrol için ise ana çerçeveyi oluşturmaya yarar. Ayrıştırma işlemi hiyerarşik bir yapıda gerçekleştirilir; alt kademelerde üretilen çıktılara göre, ürün veya süreç odaklı olarak kırılım yapıları gruplandırılabilir [Venkataraman ve Pinto, 2010]. Hiyerarşinin alt seviyelerinde bulunan aktiviteler iş paketlerinin ana unsurlarıdır; bir veya daha fazla aktivite iş paketlerini oluşturur. Projelerde kırılım yapısının oluşumunu takiben her bir aktivite için zaman, kaynak ve maliyet gereksinimleri belirlenir ve kaynak tedariki planlanır, sorumluluklar netleştirilir. Aktiviteler tanımlanırken proje yaşam döngüsünde kritik öneme sahip olan, proje performansını etkileyebilecek olaylar, kilometre taşları (milestones) da belirlenebilir. Planlamanın önemli bir parçasını çizelgeleme (scheduling) teşkil eder. Çizelgeleme, zaman ve kaynak kullanım planlarının (çizelgeler) hazırlanmasıdır. Çizelgeler (schedules) projenin ne zaman tamamlanacağını, hangi aktivitelerin ne zaman yapılacağını ve kaynakların

7 aktivitelere nasıl atanacağını tanımlar. Bu tanımlamaların yapılması birden çok karar problemin çözümünü gerektirmektedir. Bu amaçla üretim ve servis sistemlerinde süreçleri planlama, iyileştirme ve benzeri yönetim problemlerini matematiksel yöntemler kullanarak modelleme ve çözmeyi konu alan yöneylem araştırmasının (operations research-or) teknikleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bilimsel alan proje yönetiminde en çok çizelgeleme problemlerine odaklanmıştır. Bu akademik çalışmalarda genellikle oluşturulan çizelgelerin öngörüldüğü gibi uygulanabileceği varsayılmaktadır. Fakat gerçek hayatta projeler kaynak kullanımdaki değişkenliklerden, nakit akışı düzensizliklerinden, bir faaliyetin standartlara uygun olarak gerçekleştirilememesi gibi belirsizlik kaynaklarından etkilenmekte ve planlanan performanstan sapmalar meydana gelmektedir. Büyük sapmaları önlemek için planlanan işlerin gerçekleşme verileri ve maliyet performansları devamlı olarak izlenmeli ve kontrol edilmelidir. Böylece yeniden çizelgeleme gibi düzeltici, sapmayı önleyici faaliyetlerin yapılması mümkün olur. İzleme (monitoring) proje performansını değerlendirmek için gerekli bilgilerin toplanması ve hazırlanmasıdır. Kontrol fonksiyonu ise gerçekleşen performans ile planlanan hedefleri karşılaştırıp düzeltici ve sapmayı önleyici faaliyetlerin belirlenmesini sağlar. Proje risklerinin izlenmesi, kontrol edilmesi ve sonucunda gerekiyorsa planların yenilenmesi projenin başarıyla sonlandırması için kritik öneme sahiptir. Sonlandırma aşamasında ise proje hedefleri ve gerçekleşme verileri değerlendirilir ve nihai raporlar hazırlanır. Proje organizasyonu çözülür. Günümüzde yıllık milyon yolcu kapasiteli havalimanı, 80,000 kişilik stadyum inşaatları, dev baraj ve üretim tesisleri gibi büyük ve karmaşık projelerin gerçekleştirildiği dikkate alındığında, söz konusu projelerin başarıya ulaşmasında yaşam döngüsü boyunca kaynakların etkin ve verimli kullanılması, esneklik ve hız kritik hususlar olarak ön plana çıkmaktadır. Bu noktada proje yöneticisinin organizasyon, koordinasyon, liderlik, pratik çözüm geliştirme yetenekleri de önem kazanmaktadır. Ayrıca, teknoloji, özellikle de yeni ürün geliştirme projelerinde rekabet avantajı sağlamak için ürün yaşam süresi gün geçtikçe kısalmaktadır. Örneğin, akıllı telefonların bir modelinin piyasaya sürülmesi ve bir sonraki modelin onun yerini alması arasındaki zaman farkı artık aylarla ifade edilmektedir. Bu da tasarım, üretim ve yönetim süreçlerinde esneklik ve çeviklik

8 gerektirmektedir (bkz 8. bölüm). Bütün bu projelerin ortak noktası mühendislik, finans, üretim ve kalite yönetimi, insan kaynakları, pazarlama birçok alanı kapsamasıdır, bu açıdan artık projelerin başarılı olmasında disiplinler arası takım çalışması elzemdir ve yöneticilerin performans değerlendirilmelerinde kritik önemdedir. 1.2 Proje Yöneticileri, Dernekler, İlgili Yayın ve Konferanslar Proje yöneticileri (project managers) projelerin hedeflerine ulaşmasını sağlamak için stratejiler belirleyen, araçlar ve yöntemler geliştiren ve/veya uygulayan, sorumluluk üstlenen kişilerdir. Projelerin başarı ve başarısızlıklarında yöneticilerin rolü büyüktür. Yöneticiler gerek çalışma alanı gerekse yönetim teknikleri ile ilgili güçlü bilgi birikiminin yanı sıra, iletişim, koordinasyon, liderlik, öğrenme, uygulama ve teknoloji kullanımına yatkınlık gibi özelliklere sahip olmalıdır. Ek olarak projelerin tasarlanıp yürütülmesi sürecindeki kararlarından etkilenen müşteriler, sponsorlar, ortaklar, yerel yönetimler, bölge halkı temsilcileri gibi paydaşlarla (stakeholders) uyum, koordinasyon ve iletişim halinde çalışmalıdırlar. Proje yöneticileri 1969 yılından bu yana Proje Yönetimi Enstitüsü (Project Management Institute-PMI) adı altında örgütlenmişler ve uluslararası yaygın bir iletişim ve organizasyon ağı oluşturmuşlardır. Enstitü proje yönetimi süreçlerini, yöntemlerini tanımlayan bir kılavuz hazırlamıştır (PMBOK Kılavuzu). Bu alandaki birçok akademik çalışma enstitü bünyesinde faaliyet gösteren Project Management Journal dergisinde yayınlanmaktadır. PMI, proje yöneticilerinin uluslarası alanda işbirliği yapabilmeleri, ortak terimler, kavramlar ve yöntemler üzerinden konuşabilmeleri için eğitim programlarına önem vermektedir. Bu kapsamda yönetici bilgi ve deneyimleri sınavlarla ölçülmekte ve PMP (Project Management Professional) sertifikası verilmektedir. Uluslarası proje ve işbirliklerinin iş dünyasında gün geçtikçe artmasının da etkisiyle bu sertifika ülkemizde ve dünyada gittikçe önem kazanmaktadır. Sertifikasyon öncesi ve sonrasında yöneticilerin proje yönetimi alanıyla ilgili seminerler, pratik uygulamalar gibi eğitim ve gelişim faaliyetlerine katılmaları önemle vurgulanmakta, yöneticilerin faaliyetleri, eğitim aktivitelerine katılımı, paylaşımları takip edilmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren diğer bir meslek örgütü Uluslararası Proje Yönetimi Birliği (International Project Management Association -IPMA), destekledikleri akademik dergi ise

9 International Journal of Project Management dır. Bu dergide uygulamaya yönelik çok sayıda çalışma sık ve düzenli olarak yayınlanmakta, proje yönetimi alt çalışma konularına özel sayılar basılmaktadır. Profesyonellere ek olarak proje yönetimi disiplinindeki teorik çalışma alanları ise yöneylem araştırmacılarının ilgisini çekmektedir. Avrupalı araştırmacılar EURO (Association of European Operational Research Societies) topluluğu kapsamında proje yönetimi ve çizelgeleme çalışma grubu oluşturmuşlar ve 1988 yılından bu yana her iki senede bir Project Management and Scheduling (PMS) konferansları düzenlemektedirler. Konferanslarda sunulan çalışmalardan seçilenler European Journal of Operational Research, Computers & Operations Research gibi yöneylem araştırması dergilerinde yayınlanmaktadır. Proje kontrolü çalışma alanı kapsamında ise Avrupalı akademisyen ve proje yöneticileri 2009 yılından bu yana ortaklaşa kazanılmış değer yönetimi (earned value management) EVM-Europe konferanslarını düzenlemektedirler. Bu kitapta ele alınan kavramlar ve anlatılan konular proje yöneticileri için çok önemli bir kaynak teşkil eden PMBOK Kılavuzundaki anlatımı destekleyici özelliğe de sahiptir. Bu ilişki, kitap bölümlerinin PMBOK Kılavuzu karşılıkları tablolarla desteklenerek bir sonraki bölümde özetlenmiştir. 1.3 PMBOK Kılavuzu ve Kitap İlişkisi Kitabın birinci bölümü, PMI ın Bilgi Brikimi Kılavuzu (PMBOK) 5. Baskısı birinci bölümde anlatılan proje, proje yönetimi ve diğer proje terimlerinin tanımlarına yer vermektedir. PMBOK un 5. ve 6. bölümlerinde kapsam ve zaman yönetimi başlıkları altındaki iş kırılım ağacı ve aktivite tanımlamalarını içermektedir. Bu bölümde ayrıca PMI ve ilgili proje yönetimi konulu yayınlar ve konferanslar tanıtılmaktadır. 2. bölüm, PMBOK Kılavuzu 5. Baskısında altıncı bölümde yaralan ağ şemalarını, kritik yol yöntemini ve çizelgelemeleri detaylı bir şekilde uygulama örnekleri ile anlatmaktadır. Özellikle kaynak dengeleme ve çok modlu çizelgeleme uygulamaları Kılavuzun çizdiği çerçevede detaylı olarak örneklendirilmiştir. 3. bölüm ise, PMBOK Kılavuzu altıncı bölümde yer alan çizelgeleme konusunu on birinci bölümde yer alan risk ve belirsizlik konusu ile harmanlayarak belirsizlik altında proje çizelgelemesini analitik derinlikte okuyucuya sunmaktadır.

10 4. bölüm, PMBOK Kılavuzu yedinci bölümde yer alan maliyet yönetimi konusu altında özellikle maliyet tahminleri ile bütçelemeye odaklanmaktadır. Kitabın bu bölümünde etkin bütçe yönetimi ile PMBOK Kılavuzu 5. Baskısında yer alan projenin monitör ve kontrol edilmesinin nasıl sağlanacağı konusu detaylı olarak anlatılmaktadır. 5. bölüm, PMBOK Kılavuzu dördüncü bölümde yer alan entegrasyon yönetimi kapsamında anlatılan projedeki işlerin monitör ve kontrol edilmesini anlatmaktadır. Bu bölümde gerek zaman gerekse maliyetlerin proje süresince takip ve kontrol edilmesine yönelik en güçlü araçlardan birisi olan Kazanılmış Değer Analizi detaylı bir şekilde anlatılmakta; zaman ve maliyet tahminlerinin nasıl yapılacağı gösterilmektedir. Bu konular PMBOK Kılavuzu 6. ve 7 bölümde Proje Zaman Yönetimi ve Proje Maliyet Yönetimi bölümlerinde verilmiştir. 6. bölüm ise PMBOK Kılavuzu on birinci bölümde yer alan proje risk yönetimi kapsamında anlatılan tüm konuları kapsamaktadır. Özellikle belirsizlik ve riskin tanımı, ilişkileri ve farklılıkları vurgulanmakta, projelerdeki belirsizlik kaynakları irdelenmekte ve PMBOK Kılavuzu on birinci bölümde anlatılan risk yönetimi süreçleri örneklerle detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Günümüz iş dünyasında bilişim sistemlerinden etkin olarak faydalanmanın çok önemli olduğu ret edilemez bir gerçektir. Bu durum, proje yönetimi süreçleri için de geçerlidir. Bu sebeple 7. bölüm proje yönetimi yazılım uygulamalarına ve karar destek sistemlerine ayrılmıştır. Son bölüm de ise proje yönetiminde yeni eğilimler ve güncel konular başlığı altında PMI yayınlarında da gün geçtikçe daha çok ele alınan üç önemli konu belirlenmiştir: proje portföy yönetimi ile stratejik yaklaşım, proje yönetimi ve sürdürülebilirlik, çevik proje yönetimi. Aşağıdaki tabloda koyu renkle ifade edilen kitaptaki her bölümün PMBOK Kılavuzunda hangi bölümlerdeki konuları kapsadığı gösterilmiştir.

11 Tablo 1.1. Kitap Bölümleri (8 Bölüm) ve PMBOK Kılavuzu Eşlemesi PMBOK Kılavuzu Karşılıkları 1.Bölüm 2. ve 3. Bölüm 4. ve 5. Bölüm 1. Giriş 3. Proje Yönetimi Süreçleri 4. Proje Entegrasyon Yönetimi 1.2 Proje Nedir? 3.4. Planlama Süreçleri Grubu 4.4 Proje Çalışmalarının İzlenmesi 1.3 Proje Yönetimi Nedir? 6. Proje Zaman Yönetimi ve Kontrol Edilmesi 1.4 Program Yönetimi, Proje Yönetimi 6.1.Çizelge Yönetiminin Planlanması 6. Proje Zaman Yönetimi 1.5. Proje ve Operasyon Yönetimi 6.2 Aktivitelerin Tanımlanması 6.7 Çizelge Kontrolü 1.7 Proje Yöneticisinin Rolü 6.3 Aktivite Sıralanması 7. Proje Maliyet Yönetimi 2. Proje Yaşam Döngüsü 6.4 Aktivite Kaynaklarının Tahmini 7.2 Maliyet Yönetimi Planlanma 2.2. Proje Paydaşları ve Yönetim 6.5 Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi 7.2 Maliyetlerin Tahmini 2.3.Proje Ekibi 6.6 Çizelge Geliştirilmesi 7.3 Bütçenin Belirlenmesi 2.4 Proje Yaşam Döngüsü 7.4 Maliyetlerin Kontrol Edilmesi 3. Proje Yönetimi Süreçleri 6. Bölüm 7. Bölüm 3.1. Proje Yönetimi Süreç Etkileşimleri 11. Proje Risk Yönetimi 6. Proje Zaman Yönetimi 3.2. Proje Yönetimi Süreç Grupları 11.1 Risk Yönetiminin Planlanması 6.3 Aktivite Sıralanması 5. Proje Kapsam Yönetimi 11.2 Risklerin Belirlenmesi 6.4 Kaynakların Tahmini 5.3. Kapsamın Tanımlanması 11.3 Niceliksel Risk Analizinin Yapılması 6.7 Çizelge Kontrolü 5.4 İş Kırılım Yapısı Yaratma 11.4 Niteliksel Risk Analizinin Yapılması 7. Proje Maliyet Yönetimi 11.5 Risk Tepkilerinin Planlanması 7.2 Maliyetlerin Tahmini 11.6 Risklerin Kontrol Edilmesi 7.4 Maliyetlerin Kontrol Edilmesi 8. Bölüm 11. Proje Risk Yönetimi PortföyYönetimi 11.3 Niceliksel Risk Analizi Projeler ve Stratejik Planlama Çevresel Faktörler

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır.

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır. Önsöz Günümüzde, hemen hemen her tür ve boyutta organizasyonda, görevleri proje olarak organize etmek yaygınlaşmıştır. Bunun en temel nedenlerinden biri çağdaş yönetim anlayışının hiyerarşik örgüt yapısından

Detaylı

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Sunum Planı Organizasyon Yapısı Yazılım Projelerinde Başarı Durumu Yazılım

Detaylı

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN Proje Yönetimi 2010 2011 Bahar Yarıyılı Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN KISIM I PROJE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ 1. Bölüm Giriş Proje Yönetimi Bilgi Birikimi PMBOK Kılavuzu Kılavuzu Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu,

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetim Süreçleri Proje Organizasyonları Proje Beratının Hazırlanması Proje Yönetimine Giriş Proje; bir ürün veya hizmet

Detaylı

çalışmalara proje denilmektedir.

çalışmalara proje denilmektedir. PROJE YÖNETİMİ METOT ve TEKNİKLERİ Proje Yönetimi Metot ve Tekniklerinin Örnek Olaylarla Açıklandığı Grup Çalışmalarını İçerir. Kurumsal alanda; özgün bir ürün ya da hizmeti sağlamak üzere yapılan FARUK

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 Risk Yönetim Süreçleri 2/30 Risk yönetim modeli sektöre, kuruluşun yönetim sistemine, tüm yaşam çevrim süreçlerine, ürünün yapısına bağlı olmakla

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİLGİ ALANLARI -1

PROJE YÖNETİMİ BİLGİ ALANLARI -1 PROJE BİLGİ ALANLARI 1 Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi KAPSAM Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi ZAMAN MALİYET Projenin Yürütülmesinin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi Proje Çalışmalarının İzlenmesi

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. İşletmelerde Proje Yönetimi. MAN 473 8 Bahar 3+0+0 3 7

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. İşletmelerde Proje Yönetimi. MAN 473 8 Bahar 3+0+0 3 7 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İşletmelerde Proje Yönetimi MAN 473 8 Bahar 3+0+0 3 7 Ön Koşul Son sınıf öğrencisi olmak Dersin Dili İngilizce Ders Tipi

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Burak ULUOCAK, PMP, CSM Senior Project Manager. 24 Eylül 2010

Burak ULUOCAK, PMP, CSM Senior Project Manager. 24 Eylül 2010 Burak ULUOCAK, PMP, CSM Senior Project Manager 24 Eylül 2010 IBTECH Genel Bilgi Proje Yönetim Ofisi IT Proje Roadmap Çalışmaları Proje Yönetim Metodolojisi Genel Değerlendirme IBTECH (Uluslararası Bilişim

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. İşletmelerde Proje Yönetimi. MAN 473 Bahar 8 3+0+0 3 7

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. İşletmelerde Proje Yönetimi. MAN 473 Bahar 8 3+0+0 3 7 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İşletmelerde Proje Yönetimi MAN 473 Bahar 8 3+0+0 3 7 Ön Koşul Son sınıf öğrencisi olmak Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 03. İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır.

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 03. İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır. İNŞAAT PROJELERİNİN YÖNETİMİNDE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İnşaat projelerinin yönetimi ve kurallar Parkinson Kuralı İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır. Peter İlkesi Bireyler

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları

Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Karar Analizi IE 418 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ESYE562 2 3+0 3 7

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ESYE562 2 3+0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ESYE562 2 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE NEDİR? Zaman, Kaynak, Amaç Belirli bir zaman aralığı içinde, mevcut kaynakları kullanarak, önceden tanımlanan hedef

Detaylı

Maliyet Muhasebesi (MGMT 305T) Ders Detayları

Maliyet Muhasebesi (MGMT 305T) Ders Detayları Maliyet Muhasebesi (MGMT 305T) Ders Detayları Ders Adı Maliyet Muhasebesi Ders Kodu MGMT 305T Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

COĞRAFİ TABANLI MÜHENDİSLİK PROJELERİNİN AŞAMALARI VE YÖNETİMİ. Ş.KUŞCU, Emekli öğr. Üyesi, senolkuscu@yahoo.com

COĞRAFİ TABANLI MÜHENDİSLİK PROJELERİNİN AŞAMALARI VE YÖNETİMİ. Ş.KUŞCU, Emekli öğr. Üyesi, senolkuscu@yahoo.com COĞRAFİ TABANLI MÜHENDİSLİK PROJELERİNİN AŞAMALARI VE YÖNETİMİ Ş.KUŞCU, Emekli öğr. Üyesi, senolkuscu@yahoo.com Özet Mühendisler meslek yaşamlarının her evresinde yöneten ve yönetilen ilişkileri içinde

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

Proje Süreçleri (Project Processes)

Proje Süreçleri (Project Processes) Proje Süreçleri (Project Processes) Bir sonuca ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler serisine Süreç denir. Süreçlerin girdileri (input), çıktıları (output), ve araçları (tools) vardır. Proje

Detaylı

Çizelgeleme (IE 434) Ders Detayları

Çizelgeleme (IE 434) Ders Detayları Çizelgeleme (IE 434) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çizelgeleme IE 434 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Mersis Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ltd. Proje Yönetimi. Meriç Aykol

Mersis Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ltd. Proje Yönetimi. Meriç Aykol Mersis Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ltd. Proje Yönetimi Meriç Aykol Neden Proje Yönetimi Gartner Institute un BT sektörü araştırması Projelerin %74 ü başarısız ya da maliyet/zaman hedeflerini aşıyor

Detaylı

Proje Yönetimi ve İş Analizi: Entegre İki Disiplin Proje yönetimi ve iş analizi şirketlerin daha stratejik olmasını sağlayan iki farklı disiplindir

Proje Yönetimi ve İş Analizi: Entegre İki Disiplin Proje yönetimi ve iş analizi şirketlerin daha stratejik olmasını sağlayan iki farklı disiplindir Proje Yönetimi ve İş Analizi: Entegre İki Disiplin Proje yönetimi ve iş analizi şirketlerin daha stratejik olmasını sağlayan iki farklı disiplindir 1 İçindekiler Önzsöz. 3 Tecrübe Aktarımı 4 İş ve Projeler..

Detaylı

PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5. Emre Alıç, PMP

PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5. Emre Alıç, PMP PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5 Emre Alıç, PMP ZAMAN YÖNETİMİ SÜREÇLERİ 1. Zaman Yönetimini Planlama 2. Aktivitelerin Tanımlanması 3. Aktivitelerin Sıralanması 4. Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ

YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI YZM 403 Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 5. BÖLÜM 2 RİSK YÖNETİMİ Genel Bakış 3 Giriş Risk ve Risk Yönetimi Nedir? Risk Kategorileri Risk

Detaylı

Sistem Analizi ve. Tasarımı. Mustafa COŞAR

Sistem Analizi ve. Tasarımı. Mustafa COŞAR Sistem Analizi ve 1 Tasarımı 2013 Mustafa COŞAR Sunum Planı Genel Kavramlar 2 Sistem Genel Sistem Teorisi Sistemin Öğeleri Bilgi Sistemleri Sistem Analizi Sistem Geliştirme Hayat Döngüsü Sistem Analizi

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

International Project Management Association (IPMA) Proje Yönetim Sertifika Sistemi

International Project Management Association (IPMA) Proje Yönetim Sertifika Sistemi International Project Management Association (IPMA) Proje Yönetim Sertifika Sistemi İÇİNDEKİLER 1. IPMA PROJE YÖNETİM SERTİFİKALARI... 1. IPMA SERTİFİKA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ. 3. SERTİFİKA ÖNKOŞULLARI..

Detaylı

Planlamak,Yeşil Planlamak Zamanında Yeşil Planlamak. Alev AKIN, y.mim.,pmp İPYD 2010-2011 YK Başkanı

Planlamak,Yeşil Planlamak Zamanında Yeşil Planlamak. Alev AKIN, y.mim.,pmp İPYD 2010-2011 YK Başkanı Planlamak,Yeşil Planlamak Zamanında Yeşil Planlamak Alev AKIN, y.mim.,pmp İPYD 2010-2011 YK Başkanı Yeşil Tesisler Konferansı, Ekim 2010 içerik proje ve proje yönetimi nedir? başarılı projelerin sırrı?

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ Yenileşim süreci içinde olan bir firmada aşağıda yer alan temel ölçütler aranır. A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ 1-LİDERLİK Liderler, yenilikçi bir kurum için gerekli olan ihtiyaçlar doğrultusunda; Yenileşim doğrultusunda

Detaylı

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac.

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac. GİRİŞ Mehmet Sait Andaç İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi e-posta: mandac@meliksah.edu.tr www.meliksah.edu.tr/mandac Oda No: 417 Giriş Bölüm I:Teorik Kısım (1.-6. Haftalar) (Proje, Proje Yönetimi,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders No : 0010090001 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnsan-bilgisayar Etkileşimi BIL429 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz

Detaylı

DERS PROFİLİ. Yönetim Danışmanlığı MAN 392 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Yönetim Danışmanlığı MAN 392 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Yönetim Danışmanlığı MAN 392 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Seçmeli Dersin Okutmanı Dersin

Detaylı

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 241 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Proje Hazırlama Prof. Dr. Hasan Efeoğlu Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Hayat Sürecinde Kısa Orta ve Uzun Vadede planlanan bir yatırım-araştırma-geliştirme organizasyonları veya endüstriyel veya

Detaylı

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009 COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi Şubat 2009 Gündem Bilgi Sistemleri Yönetimi Bilgi Sistemleri Süreçleri Bilgi Sistemleri Yönetimi Uygulama Yol Haritası Bilgi Sistemleri (BS) Yönetimi Bilgi Sistemleri Yönetimi,

Detaylı

PROJE GELİŞTİRME MENTÖRLÜK VE REHBERLİK PROJE YÖNETİMİ. dipmo - Direktif Proje Yönetim Ofisi I Hizmetler. Proje amaç yönetimi

PROJE GELİŞTİRME MENTÖRLÜK VE REHBERLİK PROJE YÖNETİMİ. dipmo - Direktif Proje Yönetim Ofisi I Hizmetler. Proje amaç yönetimi dipmo - Direktif Proje Yönetim Ofisi I Hizmetler MENTÖRLÜK VE REHBERLİK Tasarım ve Ar-Ge merkezi süreçlerine hazırlık Strateji belirleme Proje yönetimi uygulamaları Altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara UFUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara PROGRAM AMAÇLARI 1. İşletmecilik alanı ile ilgili temel bir bakış açısı kazanılması. 2. İşletme biliminin temel

Detaylı

BÖLÜM-IV ÜRÜN GELİSTİRME İŞLEMİ Genel Problem Çözme İşlemi

BÖLÜM-IV ÜRÜN GELİSTİRME İŞLEMİ Genel Problem Çözme İşlemi BÖLÜM-IV ÜRÜN GELİSTİRME İŞLEMİ Genel Problem Çözme İşlemi Problem çözme yönteminin en önemli özelliği, adım adım analiz ve sentez içermesidir. Burada her yeni adımda bir öncekinden daha somut olarak nitelden

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

Üretim Yönetimi (MGMT 311T) Ders Detayları

Üretim Yönetimi (MGMT 311T) Ders Detayları Üretim Yönetimi (MGMT 311T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Yönetimi MGMT 311T Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ 13.04.2016 ANKARA YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU* MADDE 7 (1) Yükseköğretim

Detaylı

Strateji Analizi 1/20

Strateji Analizi 1/20 Strateji Analizi Deniz GümüşelG REC TürkiyeT 1/20 Strateji Nedir? Strateji Analizi Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol. Strateji Analizi Nedir? Paydaşların, sorun ve hedeflerin aratırıldığı

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ PROFOSYENELİ HAZIRLIK EĞİTİMİ

RİSK YÖNETİMİ PROFOSYENELİ HAZIRLIK EĞİTİMİ RİSK YÖNETİMİ PROFOSYENELİ (PMI-RMP) SERTİFİKA SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMİ Sunumu hazırlayan ve eğitimi veren: ARPAT OMUR, PMI-RMP, PMP Nisan 2012 cnsltnt@gmail.com küresel ve sanal projeler, gittikçe daha

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu'nun amaçlarına,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ Nisan 2014 TUĞÇE SÖĞÜT, PMP GÜNDEM PMI ve PMI TR hakkında kısa bir bilgilendirme Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetimi Süreçleri Proje Yönetimi Bilgi Alanları Project Management

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Kalite Planlama ve Kontrol ES4136 4/ Bahar (3+0+0) 3 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem Geliştirme Süreci ve Modelleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece Sistem Geliştirme

Detaylı

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3 ENPI-Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı GA1: Mevcut Dış Durumun Analizi Veri ve Bilgi Toplanması ve Dağıtılması Faaliyet

Detaylı

Üretim Yönetimi (MGMT 311) Ders Detayları

Üretim Yönetimi (MGMT 311) Ders Detayları Üretim Yönetimi (MGMT 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Yönetimi MGMT 311 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci

Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci Satın alım ve birleşme danışmanlığı süreci SBB Capital Partners Hizmetleri SBB Capital Partners Türkiye yatırım yönetiminde 4 farklı alanda müşterilerine hizmet vermektedir. Şirket satın alma ve birleşme

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

Halkla İlişkilere Giriş II (PR 202) Ders Detayları

Halkla İlişkilere Giriş II (PR 202) Ders Detayları Halkla İlişkilere Giriş II (PR 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Halkla İlişkilere Giriş II PR 202 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2013-2014 GÜZ YARIYILI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2013-2014 GÜZ YARIYILI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2013-2014 GÜZ YARIYILI PROJE YAPIM YÖNETİMİ RİSK YÖNETİMİ 09071023 TUBA NUR BAZ PROJE YÖNETİMİNİN BİLGİ ALANLARI - ENTEGRASYON YÖNETİMİ - KAPSAM

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri

9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri 9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri 1 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü ve Modeller Herhangi bir yazılımın, üretim aşaması ve kullanım aşaması birlikte olmak üzere geçirdiği tüm aşamalar olarak tanımlanabilir.

Detaylı

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Numerik Analiz BIL222 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Girişimcilik Ar-ge ve İnovasyon BIL447 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

Yönetmelikler. tmmob makina mühendisleri odası. Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

Yönetmelikler. tmmob makina mühendisleri odası. Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği Yönetmelikler tmmob makina mühendisleri odası Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği 263 tmmob makina mühendisleri odası Yönetmelikler 21 Şubat 2008 PERŞEMBE günü resmi gazetede

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği, kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı