Sürekli Entegrasyon ve STM deki Uygulamalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sürekli Entegrasyon ve STM deki Uygulamalar"

Transkript

1 Sürekli Entegrasyon ve STM deki Uygulamalar Continuous Integration and its Implementations in STM Serkan Zengin STM A.. Ankara Hayrullah Kale STM A.. Ankara Özet Bu bildiride, Ekstrem Programlama (Extreme Programming) metodolojileri ile ortaya çkan Sürekli Entegrasyon (Continuous Integration) kavram ve bu kavram kapsamndaki ilkelerin STM de yürütülen ATAK SHGDS (Saysal Harita ve Görev Destek Sistemi) Projesi nde uygulanmas incelenmitir. Yazm projelerinin, özellikle teslimat öncesi entegrasyon aamalarnda yaanan problemlerin proje takvimini sarktmas ve olumsuzluklara yol açmas, yazm gelitirme sürecinde üretilen yazn sk aralklarla önceden tanmlanm testlere tabi tutulmas ve entegrasyona sokulmas gereksinimini dourmutur. Bu kapsamda, ATAK SHGDS Projesi'nde üretilen yazm, gecelik ve haftalk olarak otomatik ina (derleme, linkleme ve test) edilmeye balanm ve proje ekibine sonuçlar düzenli olarak bildirilmitir. Bildiride öncelikle Sürekli Entegrasyon kavramn temelleri açklanacak, daha sonra sistem bileenleri ve ATAK SHGDS Projesi'ndeki uygulama incelenecektir. Sonuç bölümünde ise Sürekli Entegrasyon pratiklerinin projeye salad faydalar ve öneriler incelenecektir. practices in ATAK SHGDS Project and suggestions will be inspected. 1. Giri STM A.., 1991 yndan bu yana savunma sanayii sektöründe, özellikle Komuta Kontrol ve Görev Destek Sistemleri alannda yazm gelitiren bir firmadr. irketin imdiye kadar yürüttüü yazm projelerinde gördüü olumsuzluklardan birisi, farkl ekiplerin gelitirdii konfigürasyon parçalarn teslimat tarihleri yaklamaya baladnda entegre edilmeye balanmas, ve bu entegrasyon sürecinin planlanandan fazla bir zaman almasr. Birbirinden bamsz çalan ekipler gelitirdikleri parçalar sisteme entegre ederken öngörülmeyen uyumsuzluklar çkmakta, bu uyumsuzluklarn giderilmesi hem projenin maliyetini arttrmakta, hem de moral ve motivasyon açndan ekibi olumsuz etkilemektedir. Daha önce yürütülen projelerden edinilen bu tecrübeler kapsamnda, daha çok küçük ve ksa süreli projelerde uygulanan Sürekli Entegrasyon pratiklerinin STM A.. nde yeni balayan ATAK SHGDS Projesi nde uygulanmasna karar verilmitir. Abstract In this paper, Continuous Integration concept, which emerges with the introduction of Extreme Programming, and its implementation in ATAK SHGDS Project, a project that is conducted in STM will be explained. Especially before the delivery phase of the software development projects, integration problems cause delays in project plan, increase the total cost and team members lose their motivation and mentality. In order to override these problems, software produced in ATAK SHGDS Project is built regularly on nightly and weekly basis and tested against predefined scenarios. Results from those tests are issued to project members. In this essay, first Continuous Integration concept will be investigated and then system components and the implementation in ATAK SHGDS Project will be explained. In the final section, benefits gained from Continuous Integration 2. Sürekli Entegrasyon Nedir? Martin Fowler n belirttii gibi: Sürekli Entegrasyon, yazm ekibi tarafndan yaplan deikliklerin sk aralklarla sisteme entegre edilip yazm kalitesinin arttlmas ve risklerin minimize edilmesi için kullanlan yazm gelitirme yöntemidir[1]. Günümüzde gelitirilen yazmlar birçok yazm parçasn entegrasyonundan olumakta ve bu parçalar ayn anda birden fazla yazm gelitirici tarafndan gelitirilmektedir. Bu durum yazm ina (build) sürecini çok daha zor ve karmak bir hale getirmektedir. a ilemi esnasnda yazm parçalarndan herhangi birinde hata olmas tüm sistemi etkiler ve kk ina

2 (broken build) olumasna sebep olur. Kk ina oluturma riskini minimize etmek ve gelitirilen yazn tanmlanan kriterlere göre baar bir ekilde çalan son haline ulaabilir olmak, Sürekli Entegrasyon kavramn temel ilkelerinden birini oluturmaktadr [2]. Sürekli Entegrasyon kavram gereince her yazm gelitiricinin gün içinde yapt deiklikleri ana gelitirme çizgisine entegre etmesi beklenir. Bu sayede projenin özelliine göre gün boyunca bir veya birden fazla entegrasyon gerçekleir. Otomatik sürüm oluturulmas ve mevcut testler yard ile de entegrasyon kontrol edilir. Sürekli Entegrasyon ile gelitirilen yazn tüm entegrasyon aamalarnda yaanan sorunlarn azald bilinmektedir. Bu sayede yazm ekipleri hzl bir ekilde kendi içinde bütün ve çalr uygulamalar gelitirebilmektedirler (ekil 1). 3. Temel lkeler ekil 1Sürekli Entegasyon Ortam Projede verimli bir Sürekli Entegrasyon sistemi kurmak projenin de kaynak kullan daha verimli hale getirecektir. Fowler, bu ilkeleri adaki gibi belirtmitir [1]: 3.1. Merkezi Kaynak Kod Yönetimi Projede gelitirilen tüm kaynak kodlar merkezi bir kaynak kodu yönetim aracnda tutulmalr. Proje elemanlar çalklar program parçacn diledikleri sürümüne her zaman eriebilir durumda olmalrlar. Kaynak kod kullanlarak üretilen nesneler kütüphaneler, çallabilir dosyalar vb.- (Derived Object) kaynak kodu yönetim aracnda sürüm numaras verilerek tutulmamalr a leminin Otomatik Yaplmas Proje kapsamnda yaplan 2 tip ina vardr: Gelitiricilerin gelitirme ortamlarnda yaplan ina ilemi: Gelitiricinin sorumlu olduu yazm parçac gelitirirken kullandklar ina iidir. Sorumlu olduu yazm parçac gelitiren gelitirici, kendi gelitirdii kodun en son sürümünü, dier parçacklarn ise ina edilmi en son kararl sürümünü kullanarak ina ilemini ve birim testleri, fonksiyonel testleri gerçekletirir. Testlerden baar ile geçen kaynak kod, merkezi ina ileminde kullanlmak üzere iaretlenerek kaynak kod yönetim aracna eklenir. Merkezi ina ortamnda yaplan ina ilemi: Gelitiriciler tarafndan merkezi inaya girmesi için iaretlenen kaynak kodlar, konfigürasyon yönetim süreçleri ile belirlenmi donanm (ilemci, hafza, sabit disk vb.), yazm gelitirme araçlar (letim sistemi, yüklü uygulamalar, yama seviyeleri vb.) yaplandrmasna sahip olan ve ina ii için kullanlan bir ortamda ina edilip paketlenir. Bu ortamn özellikleri de konfigürasyon yönetimi kapsamnda takip edildii için üretilen nesnelerin hangi yaplandrma ile üretildii de takip ve kontrol edilebilir olmaktadr. Gelitiriciler tarafndan kaynak kod yönetim aracna eklenen kodlar, süreçler ile belirlenen aralklarda (her gece ve hafta sonu) veya her güncelleme yapldnda (kaynak kod yönetim aracndaki deiklikleri izleyerek) önceden hazrlanan bir ina betii (Build Script) ile otomatik olarak ina edilir. Bu sürecin otomatik olarak yaplmas, insan faktöründen kaynaklanacak hatalarn minimize edilmesini ve tekrar eden admlarn daha hzl ve sorunsuz yürütülmesini salayacaktr Testlerin Otomatik Yaplmas Gelitiriciler sorumlu olduklar yazm parçalarn birim ve fonksiyonel testlerini gelitirme ortamlarnda gerçekletirir ve testlerden geçen kaynak kodu, kaynak kod yönetim aracna eklerler. Ancak, gelitirme ortamn yazm ve donanm yaplandrmasn kontrollü olmamas, testlerin sadece sorumlu olunan yazm parçalarnda yaplmas nedeniyle, testlerin yazn tamam için geçerli olaca anlamna gelmez. Merkezi ina ortamnda ina edilen yazm, baar bir inadan hemen sonra süreçler ile tanml tüm testlere de tabi tutulur. Üretilen yazm ancak bu testleri de geçtikten sonra baar bir ina olarak tanmlanr Kaynak Kodda Yaplan Deikliklerin Sklkla Kod Yönetim Aracnda Güncellenmesi Projede Sürekli Entegrasyon ilkelerinin uygulanmasndaki temel amaç, yaz oluturan alt parçalarn projenin ilk aamalarndan itibaren entegre edilerek, ileride yaanacak olas entegrasyon problemlerini çözmek ve bu amaçla harcanacak kaynaklar azaltmaktr. Bu nedenle gelitirme sürecinde yaplan kod deikliklerini sklkla kaynak kod yönetim aracna eklemek ve entegrasyonunu yapmak önem tamaktadr. Eer merkezi ina ortamnda gerçekletirilen ina baar ile sonuçlanmaz ise, problemli kodu gönderen gelitirici ve proje yöneticileri e-posta, sms vb. yollarla uyarr.

3 3.5. Uygulanacak Testlerin Canl Ortamn Kopyasnda Gerçekletirilmesi Merkezi ina sonucunda üretilen yazn testleri, hedef platform ile ayn donanm ve yazm yaplandrmasna sahip bir ortamda gerçekletirilmelidir. Test yaplan ortamn farkl bir yaplandrmada olmas yazm yama seviyesi fark, servis paketleri, ilemci modeli fark vb.- baar olarak ina edilen bir sürümün hedef platformda çalmamasna yol açabilir ve Sürekli Entegrasyon ile hedeflenen amaçlara ulalmamasna yol açar. Hedef platformun yaplandrmasnda yaplacak bir deiklik önce bir kopya platformda test edilmelidir Yazn Son Kararl Sürümü Her Zaman Eriilebilir Olmalr Merkezi ina ile derlenen, link edilen, paketlenen ve baar bir ekilde test edilen kaynak kodlar, kararl bir sürüm olduunu gösterir ekilde iaretlenir. Oluturulan nesneler de aynekilde proje ekibinin eriimine açk bir ekilde kaynak kod yönetim aracnda tutulur. Proje ekibi gerektiinde bu nesnelere ilgili prosedürü izleyerek eriebilir Proje Ekibi Süreçten Bilgilendirilir Proje ekibi, Sürekli Entegrasyon kapsamnda yürütülen tüm ilemlerden gecelik ina, haftalk ina, testler vb. - devaml olarak bilgilendirilirler. Bilgilendirme yollar e- posta, RSS, proje web portal, sms gibi farkl teknolojiler olabilir. Yürütülen ilemlerin sonuçlar özellikle proje yönetiminde bulunan kiilere otomatik raporlar eklinde bildirilir. Kk inaya yol açan kodun sahibi annda bilgilendirilir Kurulum lemlerinin Otomasyonu a sürecinde oluturulan yazn test ortamnda kurulmas ve testlere hazr hale getirilmesi otomatik olarak bir betik yard ile gerçekletirilmelidir. Bu sürecin otomatik olarak yaplmas, insan faktöründen kaynaklanacak hatalarn minimize edilmesini ve tekrar eden admlarn daha hzl ve sorunsuz yürütülmesini salayacaktr. 4. Sürekli Entegrasyon ile Salanan Faydalar Sürekli Entegrasyon, projenin kaynaklarn yönetimi, üretilen yazn kalitesi ve idamesi balamnda faydalar salamaktadr. Kaynak kodda yaplan her deikliin yazma erken entegrasyonunun salanmas, projenin toplam gelitirme süresini ve toplam içilik maliyetini düürür. Projenin geliim sürecinin ve hata takibinin izlenebilirlii artar. Yazmda çkabilecek ina ve test hatalar en erken sürede tespit edilerek entegrasyon zaman ve maliyeti düürülür. Sk aralklarla entegre edilen kaynak kodun kalitesi artar. Yazn her an hazr olan test edilmi, çallabilir, entegre bir sürümü bulunur. Projede yer alan aktörler arasndaki iletiimin artmas salanr. 5. Uygulama Sürekli Entegrasyon sistemi adaki bileenlerden oluur: Kaynak Kod Yönetim Arac: Yazn kaynak kodunun sürümleri ile sakland araçtr. Gelitiriciler sorumlu olduklar kaynak kodu bu araçlar üzerine kaydederek merkezi bir alanda saklanmas ve dier proje birimleri tarafndan da paylalabilmesini salarlar. IBM Rational ClearCase, Subversion, Visual SourceSafe, CVS vb. ticari ve açk kaynak kodlu araçlar bu fonksiyonu salamaktadr. Görev Yönetimi Arac: Yazmda deiklik gerektiren, gereksinim, ek özellik, hata gibi isteklerin kaydedildii, gelitiricilere görev olarak atanabildii ve takibinin yapld araçtr. IBM Rational ClearQuest, Microsoft Sharepoint Server, Atlassian JIRA vb. gibi ticari ve açk kaynak kodlu araçlar bu fonksiyonu salamaktadr. E-Posta, SMS Sunucusu: Sürekli Entegrasyon kapsamnda yaplan inalarn sonucu hakknda proje ekibine bilgilendirme yapmay salayan sunuculardr. Sürekli Entegrasyon Sunucusu: Kaynak kodu yönetim aracndan alan, önceden tanml bir ina betii ile ina platformunda derleme, linkleme ve paketleme ilemlerini gerçekletirdikten sonra test lemlerinden geçiren ve bu ilemlerin sonucunu proje ekibine bildiren sunucudur. Sürekli Entegrasyon Sunucusu, ina görevlerini uygun olan ina platformlarnda gerçekletirdikten sonra baar olan inay oluturan kaynak kodlar daha sonra kolay eriilebilir olmas için iaretler. Test ve ina tarihçesi gibi proje ekibi tarafndan anlaml olabilecek metrikleri tutar. Günümüzde IBM Rational BuildForge, HUDSON [3], Atlassian BAMBOO, CruiseControl, Microsoft Team Foundation Server vb. ticari ve açk kaynak kodlu sunucular bu fonksiyonu salamaktadr. a Platformu: Konfigürasyon yönetimi ile belirlenmi donanm ve yazm yaplandrmasna sahip olan, Sürekli Entegrasyon Sunucusu tarafndan belirlenen ina ilerini gerçekletirip ktlar sunucuya geri bildiren platformdur. Farkl ina platformlar kullanlarak, ayn kaynak kodu kullanan farkl ina betikleri ile deik platformlar hedef alan yazmlar üretilebilmektedir.

4 6. ATAK SHGDS Projesi nde Sürekli Entegrasyon ATAK SHGDS Projesi çalmalarna, ATAK Projesi kapsamnda Hareketli Saysal Harita Yaz ve Görev Planlama stasyonu Sistemi nin gelitirilmesine yönelik olarak STM-ASELSAN arasndaki sözleme ile balanmr. Toplam süresi 86 ay olan proje kapsamnda, DO 178-B standard ile uyumlu güvenlikkritiklik seviyesine sahip yazmlarn gelitirilmesi hedeflenmektedir. DO 178-B gereksinimlerinin bir sonucu olarak projede üretilen Hareketli Saysal Harita Yaz ve Görev Planlama stasyonu Sistemi nin yazmlarn gelitirilmesi sürecinde Sürekli Entegrasyon ilkeleri uygulanmr Sistem Bileenleri ATAK SHGDS Projesi nde konfigürasyon yönetim arac olarak IBM Rational ClearCase kullanlmaktadr. Windows 2003 Server iletim sistemi yüklü sunucu üzerinde çalan aracn tüm proje elemanlarn bilgisayarlar üzerinde istemci uygulamas bulunmaktadr. Yazmda deiklik gerektiren, gereksinim, ek özellik, hata gibi isteklerin kaydedildii, gelitiricilere görev olarak atanabildii ve takibinin yapld araç olarak Atlassian firmasn JIRA uygulamas kullanlmaktadr. Windows 2003 Server iletim sistemi üzerinde Java Sanal Makinesi üzerinde çalan uygulamann web arayüzü bulunmaktadr. Sistem bileenleri Tablo 1 de gösterilmitir. Sistem Bileeni Kaynak Kod ve Konfigürasyon Yönetim Arac Görev Yönetimi ve Hata Takip Arac E-Posta Sunucusu Sürekli Entegrasyon Sunucusu Web Portal Wiki Uygulamas a Platformu Uygulama Ad IBM Rational Clearcase Atlassian JIRA Microsoft SMTP Server HUDSON Microsoft Office Sharepoint Server 2007 Atlassian Confluence Windows XP SP3 + Visual Studio 2005 Tablo 1ATAK SHGDS Sistem bileenleri 6.2. Sistemin leyii ekil 2 Kavramsal ema Proje yönetimi ilk aamada çkarlmas hedeflenen yazn sürümünü belirler. Bu hedef, 1T, 2T gibi bir sürüm numaras olacaktr. Konfigürasyon Yöneticisi ClearCase te merkezi ina srasnda kullanlacak etiketleri yaratr (Tablo 2) Etiket U] _READY U] _BUILD U] _STABLE U] _[YILAYGUN] Açklama Yazm gelitirici tarafndan kaynak kodunun ilgili yazm hedef sürümü için hazr olduunu belirtmek için kullanr (1T_READY gibi) Gecelik Merkezi ina rasnda kaynak kod setinin dememesini garanti etmek amacyla U]_READY etiketli dosyalara otomatik olarak verilen etiket Gecelik ina sonucunda baar bir ekilde derlenip paketlenen ve testlerden geçen yazma verilen etiket U]_STABLE etiketli kaynak kodlarndan haftalk merkezi ina sonucunda baar bir ekilde derlenip paketlenen ve testlerden geçen yazma verilen etiket Tablo 2 ClearCase te ina ii srasnda kullanlan etiketler Görünüm build_view Açklama Gecelik ina görevinin kulland ClearCase görünümü.

5 stable_view weeklybuild_view weeklybuild_[yilaygun] _view U]_READY etiketli kaynak kodlar kullanarak her gece yaz ina eder. ar ile ina edilen yazm kodlar U]_STABLE olarak etiketlenir Son baar gecelik inada yaz oluturan kaynak kodlarn bulunduu görünümdür. Yazm gelitiriciler U]_STABLE etiketli kaynak kodlarna bu görünümden eriebilirler. U]_STABLE etiketli kaynak kodlar ile her haftann sonunda gerçekletirilen merkezi ina görevinde kullanlan görünümdür. Baar olarak ina edilen kaynak kodlar, haftalk ina yaplan tarihi gösterir ekilde etiketlenir ( U]_[YILAYGUN]). aya giren kaynak kod ve üretilen nesneler yazm gelitiricilerin kolaylkla eriebilmesi için bu görünümde kal olarak saklanr. Tablo 3 Merkezi a görevlerinde kullanlan ClearCase görünümleri (View) Yazm gelitirici, gereksinim dokümannda veya görev yönetim ve hata takip aracnda kendisine atanan ii tamamlamak için ClearCase ten gerekli dosyalar üzerine alr (checkout) ve çalmaya balar. Gerekli deiklikleri yaptktan sonra, gelitirme ortamnda yaz kendi ortamnda derleyip test eder. steklerin baar bir ekilde uygulandndan emin olduu zaman, deen dosyalara U]_READY etiketini vererek ClearCase e iade (checkin) eder. HUDSON sunucusunda yazm için 2 farkl ina görevi tanmlanmr: Gecelik a: Her gece mesai saati bitince çalan gecelik ina görevi, ClearCase te build_view görünümünde bulunan U]_READY etiketli kaynak kodlar ina annda dememesi için U]_BUILD etiketi ile etiketler. Daha sonra kaynak kodlar HUDSON sunucusunun ina ii için kulland ina platformunda derlenip linklenir ve paketlenir. Eer ina görevi baaryla sonuçlanrsa kaynak koda U]_STABLE etiketi verilir. Baar olmayan inaya kaynak kod yollayan yazm gelitiricilere inann kldna dair bilgi e-postas gönderilir. Haftalk a: Haftann sonunda çalan haftalk ina görevinde, ilgili hafta içinde gecelik ina görevlerinde derlenip, linklenen ve paketlenen kaynak kodlar (U]_STABLE) kullanr. Dolayyla bu kaynak kod seti, ilgili haftann en olgun ve kararl kaynak kodu olmaktadr. Eer ina edilen yazm testlerden de baar ile geçerse, ClearCase te ina yaplan tarih ile bir görünüm oluturulur (weeklybuild_[yilaygun]_view). Kaynak kodlar da U]_[YILAYGUN] etiketi ile etiketlenir ve yazm gelitiriciler o haftann inasnda kullanlan kaynak koda ve üretilen nesnelere sürekli eriim salayabilirler. Yazm parçalar, projede kodlama çalmalarn balamasn hemen ardndan yukarda belirtilen ina görevleri ile entegre edilmeye balanmr. Merkezi ina ile oluan metrikler, projenin kalite yönetiminin daha kapsaml raporlar ve analizler yapabilmesine olanak salamaktadr. 7. Sonuç ekil 3 Sürekli Entegrasyon Ak Yukarda temelleri açklanan ve ATAK SHGDS Projesi nde uygulanan Sürekli Entegrasyon, irkette daha önce varolan süreçlere getirilen yeni bir pratik olmas nedeniyle proje ekibinde çekimserlik yaratmr. Yazm gelitiriciler daha önce, kendisine verilen ileri önem srasna göre çalmaktaydlar. Sürekli

6 Entegrasyon ile birlikte, yazm gelitiricinin sorumlu olduu kodda gecelik ina srasnda ortaya çkan sorunun çözülmesi öncelikli hale gelmitir. Üretilen kodun belli kurallar çerçevesinde kaynak kod yönetim aracna eklenmesinin gereklilii gibi yeni kurallarn getirilmesi her ne kadar ilk aamada karkla yol açsa da, ksa bir süre sonra Sürekli Entegrasyon pratikleri projede verimlilii artt bir unsur haline gelmitir. Bu noktada proje yönetiminin destei ve uygulamadaki kararl önem tamaktadr. ATAK SHGDS Projesi nde Sürekli Entegrasyon uygulamas ile projenin kaynaklarn yönetimi, üretilen yazn kalitesi ve idamesi balamnda belirgin iyiletirmeler salanmr. Yazn sk aralklarla entegre edilmesi, yazm gelitirme süresinin en az %10 salmasna yol açmr. Sürekli Entegrasyon ilkelerinin, ksa vadede irketin yazm gelitirme pratiklerinde oturmas ve dier projelerde de uygulanmas ile genel maliyetlerin de ciddi oranda düecei deerlendirilmektedir. 8. Kaynaklar [1] Fowler, M. (2000, Eylül 10). Continuous Integration. Continuous Integration: tegration.html adresinden alnmr [2] Duvall, P. M., Matyas, S., & Glover, A. (2007). Continuous Integration Improving Software Quality. Boston: Pearson Education, Inc. [3] Hudson. (2010, Haziran, 30). Hudson Wiki. Hudson Wiki: adresinden alnmr [4] Kale, H., & Bülent, G. R. (2007). Corafi Dak Yazm Gelitirme Ortamnda Yazm Konfigürasyon Yönetimi. IV.ULUSAL YAZILIM MÜHENDSL SEMPOZYUMU (s. 1-9). Ankara: TMMOB EMO. Maraia, V. (2005). The Build Master. Crawfordsville: Addison Wesley.

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç A Tool for Generating Quality Manual from Business Process Models Elif, Aydn Biliim Sistemleri Bölümü ODTÜ, Ankara elif.aydin@ii.metu.edu.tr Ömer,

Detaylı

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA ÖRENME FAALYET 1 ÖRENME FAALYET 1 AMAÇ Kullanc ve bilgisayar hesaplarna göre organizasyon birimleri yaratma ve gruplama ilemini gerçekletirebileceksiniz. ARATIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanz gereken

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi

Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi Yaz m Ürün Gözden Geçirmelerinde Kullan lan Soru Listelerinin Farkl Disiplinlere Göre Gruplanmas n Gözden Geçirme Sürecine Etkisi The Effect of the Grouping Peer Review Questions by Different Perspectives

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

Gerçek Yaamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza

Gerçek Yaamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza PKI Risks in Real World and Digital Signiture in Turkey XI. I-NET`06 21-23 December 2006, Ankara. Abstract R. Zilan, G. Yalcin, A. Battal Use of Public Key Infrastructure (PKI) is based of secure communication

Detaylı

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE Ör.Gör.Kemal KARAYORMUK * Mehmet Ali KÖSEOLU ** ÖZET Bu çalmada, pazarlama yöneticilerinin kararlarna yön veren pazarlama bilgi sistemi ele alnmtr. Bilgi, iletmeler

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

Koutzamanlı Yazılım Bileenleri için Bir Otomatik Dorulama Çerçevesi: VyrdMC

Koutzamanlı Yazılım Bileenleri için Bir Otomatik Dorulama Çerçevesi: VyrdMC Koutzamanlı Yazılım Bileenleri için Bir Otomatik Dorulama Çerçevesi: VyrdMC Tayfun ELMAS 1 Serdar TAIRAN 2 1, 2 Koç Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii Bölümü, 34450, Sarıyer-stanbul 1 e-posta: telmas@ku.edu.tr

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI

ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI ETA BLGSAYAR YAYINLARI YAYIN NO : 27 Bu kitaptaki bilgiler önceden uyarı yapmadan deitirilebilir ve ETA Bilgisayar adına verilmi herhangi bir taahhüt nitelii

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

Ölçümlemeli Test Platformu

Ölçümlemeli Test Platformu Ölçümlemeli Test Platformu Tuncay Şentürk, İsmail Aydemir, Barış Eker Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul tuncay.senturk@mkk.com.tr, ismail.aydemir@mkk.com.tr, baris.eker@mkk.com.tr Özet. Kaliteli yazılım,

Detaylı

31.03.2014 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

31.03.2014 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 31.03.2014 ARA DÖNEM FAALYET RAPORU 1 irketimizin, 2014 y ilk üç aylk faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarna ilikin hususlar ortaklarn bilgilerine sunulmaktadr. Dönem içinde Yönetim Kurulu nda

Detaylı

Gömülü Yazılım Geliştirme Pratikleri

Gömülü Yazılım Geliştirme Pratikleri Gömülü Yazılım Geliştirme Pratikleri Çiğdem Turan 1 Alaattin Dökmen 2 Sadık Akdağ 3 Bora Kartal 4 1,2,3,4 ASELSAN A.Ş., REHİS Grubu, Ankara 1 e-posta: cturan@aselsan.com.tr 2 e-posta: adokmen@aselsan.com.tr

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA Doç. Dr. Osman Çevik * ÖZET Bu çalmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iletmede Tam Sayl Dorusal Programlama yardmyla iletmeye

Detaylı