Sürekli Entegrasyon ve STM deki Uygulamalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sürekli Entegrasyon ve STM deki Uygulamalar"

Transkript

1 Sürekli Entegrasyon ve STM deki Uygulamalar Continuous Integration and its Implementations in STM Serkan Zengin STM A.. Ankara Hayrullah Kale STM A.. Ankara Özet Bu bildiride, Ekstrem Programlama (Extreme Programming) metodolojileri ile ortaya çkan Sürekli Entegrasyon (Continuous Integration) kavram ve bu kavram kapsamndaki ilkelerin STM de yürütülen ATAK SHGDS (Saysal Harita ve Görev Destek Sistemi) Projesi nde uygulanmas incelenmitir. Yazm projelerinin, özellikle teslimat öncesi entegrasyon aamalarnda yaanan problemlerin proje takvimini sarktmas ve olumsuzluklara yol açmas, yazm gelitirme sürecinde üretilen yazn sk aralklarla önceden tanmlanm testlere tabi tutulmas ve entegrasyona sokulmas gereksinimini dourmutur. Bu kapsamda, ATAK SHGDS Projesi'nde üretilen yazm, gecelik ve haftalk olarak otomatik ina (derleme, linkleme ve test) edilmeye balanm ve proje ekibine sonuçlar düzenli olarak bildirilmitir. Bildiride öncelikle Sürekli Entegrasyon kavramn temelleri açklanacak, daha sonra sistem bileenleri ve ATAK SHGDS Projesi'ndeki uygulama incelenecektir. Sonuç bölümünde ise Sürekli Entegrasyon pratiklerinin projeye salad faydalar ve öneriler incelenecektir. practices in ATAK SHGDS Project and suggestions will be inspected. 1. Giri STM A.., 1991 yndan bu yana savunma sanayii sektöründe, özellikle Komuta Kontrol ve Görev Destek Sistemleri alannda yazm gelitiren bir firmadr. irketin imdiye kadar yürüttüü yazm projelerinde gördüü olumsuzluklardan birisi, farkl ekiplerin gelitirdii konfigürasyon parçalarn teslimat tarihleri yaklamaya baladnda entegre edilmeye balanmas, ve bu entegrasyon sürecinin planlanandan fazla bir zaman almasr. Birbirinden bamsz çalan ekipler gelitirdikleri parçalar sisteme entegre ederken öngörülmeyen uyumsuzluklar çkmakta, bu uyumsuzluklarn giderilmesi hem projenin maliyetini arttrmakta, hem de moral ve motivasyon açndan ekibi olumsuz etkilemektedir. Daha önce yürütülen projelerden edinilen bu tecrübeler kapsamnda, daha çok küçük ve ksa süreli projelerde uygulanan Sürekli Entegrasyon pratiklerinin STM A.. nde yeni balayan ATAK SHGDS Projesi nde uygulanmasna karar verilmitir. Abstract In this paper, Continuous Integration concept, which emerges with the introduction of Extreme Programming, and its implementation in ATAK SHGDS Project, a project that is conducted in STM will be explained. Especially before the delivery phase of the software development projects, integration problems cause delays in project plan, increase the total cost and team members lose their motivation and mentality. In order to override these problems, software produced in ATAK SHGDS Project is built regularly on nightly and weekly basis and tested against predefined scenarios. Results from those tests are issued to project members. In this essay, first Continuous Integration concept will be investigated and then system components and the implementation in ATAK SHGDS Project will be explained. In the final section, benefits gained from Continuous Integration 2. Sürekli Entegrasyon Nedir? Martin Fowler n belirttii gibi: Sürekli Entegrasyon, yazm ekibi tarafndan yaplan deikliklerin sk aralklarla sisteme entegre edilip yazm kalitesinin arttlmas ve risklerin minimize edilmesi için kullanlan yazm gelitirme yöntemidir[1]. Günümüzde gelitirilen yazmlar birçok yazm parçasn entegrasyonundan olumakta ve bu parçalar ayn anda birden fazla yazm gelitirici tarafndan gelitirilmektedir. Bu durum yazm ina (build) sürecini çok daha zor ve karmak bir hale getirmektedir. a ilemi esnasnda yazm parçalarndan herhangi birinde hata olmas tüm sistemi etkiler ve kk ina

2 (broken build) olumasna sebep olur. Kk ina oluturma riskini minimize etmek ve gelitirilen yazn tanmlanan kriterlere göre baar bir ekilde çalan son haline ulaabilir olmak, Sürekli Entegrasyon kavramn temel ilkelerinden birini oluturmaktadr [2]. Sürekli Entegrasyon kavram gereince her yazm gelitiricinin gün içinde yapt deiklikleri ana gelitirme çizgisine entegre etmesi beklenir. Bu sayede projenin özelliine göre gün boyunca bir veya birden fazla entegrasyon gerçekleir. Otomatik sürüm oluturulmas ve mevcut testler yard ile de entegrasyon kontrol edilir. Sürekli Entegrasyon ile gelitirilen yazn tüm entegrasyon aamalarnda yaanan sorunlarn azald bilinmektedir. Bu sayede yazm ekipleri hzl bir ekilde kendi içinde bütün ve çalr uygulamalar gelitirebilmektedirler (ekil 1). 3. Temel lkeler ekil 1Sürekli Entegasyon Ortam Projede verimli bir Sürekli Entegrasyon sistemi kurmak projenin de kaynak kullan daha verimli hale getirecektir. Fowler, bu ilkeleri adaki gibi belirtmitir [1]: 3.1. Merkezi Kaynak Kod Yönetimi Projede gelitirilen tüm kaynak kodlar merkezi bir kaynak kodu yönetim aracnda tutulmalr. Proje elemanlar çalklar program parçacn diledikleri sürümüne her zaman eriebilir durumda olmalrlar. Kaynak kod kullanlarak üretilen nesneler kütüphaneler, çallabilir dosyalar vb.- (Derived Object) kaynak kodu yönetim aracnda sürüm numaras verilerek tutulmamalr a leminin Otomatik Yaplmas Proje kapsamnda yaplan 2 tip ina vardr: Gelitiricilerin gelitirme ortamlarnda yaplan ina ilemi: Gelitiricinin sorumlu olduu yazm parçac gelitirirken kullandklar ina iidir. Sorumlu olduu yazm parçac gelitiren gelitirici, kendi gelitirdii kodun en son sürümünü, dier parçacklarn ise ina edilmi en son kararl sürümünü kullanarak ina ilemini ve birim testleri, fonksiyonel testleri gerçekletirir. Testlerden baar ile geçen kaynak kod, merkezi ina ileminde kullanlmak üzere iaretlenerek kaynak kod yönetim aracna eklenir. Merkezi ina ortamnda yaplan ina ilemi: Gelitiriciler tarafndan merkezi inaya girmesi için iaretlenen kaynak kodlar, konfigürasyon yönetim süreçleri ile belirlenmi donanm (ilemci, hafza, sabit disk vb.), yazm gelitirme araçlar (letim sistemi, yüklü uygulamalar, yama seviyeleri vb.) yaplandrmasna sahip olan ve ina ii için kullanlan bir ortamda ina edilip paketlenir. Bu ortamn özellikleri de konfigürasyon yönetimi kapsamnda takip edildii için üretilen nesnelerin hangi yaplandrma ile üretildii de takip ve kontrol edilebilir olmaktadr. Gelitiriciler tarafndan kaynak kod yönetim aracna eklenen kodlar, süreçler ile belirlenen aralklarda (her gece ve hafta sonu) veya her güncelleme yapldnda (kaynak kod yönetim aracndaki deiklikleri izleyerek) önceden hazrlanan bir ina betii (Build Script) ile otomatik olarak ina edilir. Bu sürecin otomatik olarak yaplmas, insan faktöründen kaynaklanacak hatalarn minimize edilmesini ve tekrar eden admlarn daha hzl ve sorunsuz yürütülmesini salayacaktr Testlerin Otomatik Yaplmas Gelitiriciler sorumlu olduklar yazm parçalarn birim ve fonksiyonel testlerini gelitirme ortamlarnda gerçekletirir ve testlerden geçen kaynak kodu, kaynak kod yönetim aracna eklerler. Ancak, gelitirme ortamn yazm ve donanm yaplandrmasn kontrollü olmamas, testlerin sadece sorumlu olunan yazm parçalarnda yaplmas nedeniyle, testlerin yazn tamam için geçerli olaca anlamna gelmez. Merkezi ina ortamnda ina edilen yazm, baar bir inadan hemen sonra süreçler ile tanml tüm testlere de tabi tutulur. Üretilen yazm ancak bu testleri de geçtikten sonra baar bir ina olarak tanmlanr Kaynak Kodda Yaplan Deikliklerin Sklkla Kod Yönetim Aracnda Güncellenmesi Projede Sürekli Entegrasyon ilkelerinin uygulanmasndaki temel amaç, yaz oluturan alt parçalarn projenin ilk aamalarndan itibaren entegre edilerek, ileride yaanacak olas entegrasyon problemlerini çözmek ve bu amaçla harcanacak kaynaklar azaltmaktr. Bu nedenle gelitirme sürecinde yaplan kod deikliklerini sklkla kaynak kod yönetim aracna eklemek ve entegrasyonunu yapmak önem tamaktadr. Eer merkezi ina ortamnda gerçekletirilen ina baar ile sonuçlanmaz ise, problemli kodu gönderen gelitirici ve proje yöneticileri e-posta, sms vb. yollarla uyarr.

3 3.5. Uygulanacak Testlerin Canl Ortamn Kopyasnda Gerçekletirilmesi Merkezi ina sonucunda üretilen yazn testleri, hedef platform ile ayn donanm ve yazm yaplandrmasna sahip bir ortamda gerçekletirilmelidir. Test yaplan ortamn farkl bir yaplandrmada olmas yazm yama seviyesi fark, servis paketleri, ilemci modeli fark vb.- baar olarak ina edilen bir sürümün hedef platformda çalmamasna yol açabilir ve Sürekli Entegrasyon ile hedeflenen amaçlara ulalmamasna yol açar. Hedef platformun yaplandrmasnda yaplacak bir deiklik önce bir kopya platformda test edilmelidir Yazn Son Kararl Sürümü Her Zaman Eriilebilir Olmalr Merkezi ina ile derlenen, link edilen, paketlenen ve baar bir ekilde test edilen kaynak kodlar, kararl bir sürüm olduunu gösterir ekilde iaretlenir. Oluturulan nesneler de aynekilde proje ekibinin eriimine açk bir ekilde kaynak kod yönetim aracnda tutulur. Proje ekibi gerektiinde bu nesnelere ilgili prosedürü izleyerek eriebilir Proje Ekibi Süreçten Bilgilendirilir Proje ekibi, Sürekli Entegrasyon kapsamnda yürütülen tüm ilemlerden gecelik ina, haftalk ina, testler vb. - devaml olarak bilgilendirilirler. Bilgilendirme yollar e- posta, RSS, proje web portal, sms gibi farkl teknolojiler olabilir. Yürütülen ilemlerin sonuçlar özellikle proje yönetiminde bulunan kiilere otomatik raporlar eklinde bildirilir. Kk inaya yol açan kodun sahibi annda bilgilendirilir Kurulum lemlerinin Otomasyonu a sürecinde oluturulan yazn test ortamnda kurulmas ve testlere hazr hale getirilmesi otomatik olarak bir betik yard ile gerçekletirilmelidir. Bu sürecin otomatik olarak yaplmas, insan faktöründen kaynaklanacak hatalarn minimize edilmesini ve tekrar eden admlarn daha hzl ve sorunsuz yürütülmesini salayacaktr. 4. Sürekli Entegrasyon ile Salanan Faydalar Sürekli Entegrasyon, projenin kaynaklarn yönetimi, üretilen yazn kalitesi ve idamesi balamnda faydalar salamaktadr. Kaynak kodda yaplan her deikliin yazma erken entegrasyonunun salanmas, projenin toplam gelitirme süresini ve toplam içilik maliyetini düürür. Projenin geliim sürecinin ve hata takibinin izlenebilirlii artar. Yazmda çkabilecek ina ve test hatalar en erken sürede tespit edilerek entegrasyon zaman ve maliyeti düürülür. Sk aralklarla entegre edilen kaynak kodun kalitesi artar. Yazn her an hazr olan test edilmi, çallabilir, entegre bir sürümü bulunur. Projede yer alan aktörler arasndaki iletiimin artmas salanr. 5. Uygulama Sürekli Entegrasyon sistemi adaki bileenlerden oluur: Kaynak Kod Yönetim Arac: Yazn kaynak kodunun sürümleri ile sakland araçtr. Gelitiriciler sorumlu olduklar kaynak kodu bu araçlar üzerine kaydederek merkezi bir alanda saklanmas ve dier proje birimleri tarafndan da paylalabilmesini salarlar. IBM Rational ClearCase, Subversion, Visual SourceSafe, CVS vb. ticari ve açk kaynak kodlu araçlar bu fonksiyonu salamaktadr. Görev Yönetimi Arac: Yazmda deiklik gerektiren, gereksinim, ek özellik, hata gibi isteklerin kaydedildii, gelitiricilere görev olarak atanabildii ve takibinin yapld araçtr. IBM Rational ClearQuest, Microsoft Sharepoint Server, Atlassian JIRA vb. gibi ticari ve açk kaynak kodlu araçlar bu fonksiyonu salamaktadr. E-Posta, SMS Sunucusu: Sürekli Entegrasyon kapsamnda yaplan inalarn sonucu hakknda proje ekibine bilgilendirme yapmay salayan sunuculardr. Sürekli Entegrasyon Sunucusu: Kaynak kodu yönetim aracndan alan, önceden tanml bir ina betii ile ina platformunda derleme, linkleme ve paketleme ilemlerini gerçekletirdikten sonra test lemlerinden geçiren ve bu ilemlerin sonucunu proje ekibine bildiren sunucudur. Sürekli Entegrasyon Sunucusu, ina görevlerini uygun olan ina platformlarnda gerçekletirdikten sonra baar olan inay oluturan kaynak kodlar daha sonra kolay eriilebilir olmas için iaretler. Test ve ina tarihçesi gibi proje ekibi tarafndan anlaml olabilecek metrikleri tutar. Günümüzde IBM Rational BuildForge, HUDSON [3], Atlassian BAMBOO, CruiseControl, Microsoft Team Foundation Server vb. ticari ve açk kaynak kodlu sunucular bu fonksiyonu salamaktadr. a Platformu: Konfigürasyon yönetimi ile belirlenmi donanm ve yazm yaplandrmasna sahip olan, Sürekli Entegrasyon Sunucusu tarafndan belirlenen ina ilerini gerçekletirip ktlar sunucuya geri bildiren platformdur. Farkl ina platformlar kullanlarak, ayn kaynak kodu kullanan farkl ina betikleri ile deik platformlar hedef alan yazmlar üretilebilmektedir.

4 6. ATAK SHGDS Projesi nde Sürekli Entegrasyon ATAK SHGDS Projesi çalmalarna, ATAK Projesi kapsamnda Hareketli Saysal Harita Yaz ve Görev Planlama stasyonu Sistemi nin gelitirilmesine yönelik olarak STM-ASELSAN arasndaki sözleme ile balanmr. Toplam süresi 86 ay olan proje kapsamnda, DO 178-B standard ile uyumlu güvenlikkritiklik seviyesine sahip yazmlarn gelitirilmesi hedeflenmektedir. DO 178-B gereksinimlerinin bir sonucu olarak projede üretilen Hareketli Saysal Harita Yaz ve Görev Planlama stasyonu Sistemi nin yazmlarn gelitirilmesi sürecinde Sürekli Entegrasyon ilkeleri uygulanmr Sistem Bileenleri ATAK SHGDS Projesi nde konfigürasyon yönetim arac olarak IBM Rational ClearCase kullanlmaktadr. Windows 2003 Server iletim sistemi yüklü sunucu üzerinde çalan aracn tüm proje elemanlarn bilgisayarlar üzerinde istemci uygulamas bulunmaktadr. Yazmda deiklik gerektiren, gereksinim, ek özellik, hata gibi isteklerin kaydedildii, gelitiricilere görev olarak atanabildii ve takibinin yapld araç olarak Atlassian firmasn JIRA uygulamas kullanlmaktadr. Windows 2003 Server iletim sistemi üzerinde Java Sanal Makinesi üzerinde çalan uygulamann web arayüzü bulunmaktadr. Sistem bileenleri Tablo 1 de gösterilmitir. Sistem Bileeni Kaynak Kod ve Konfigürasyon Yönetim Arac Görev Yönetimi ve Hata Takip Arac E-Posta Sunucusu Sürekli Entegrasyon Sunucusu Web Portal Wiki Uygulamas a Platformu Uygulama Ad IBM Rational Clearcase Atlassian JIRA Microsoft SMTP Server HUDSON Microsoft Office Sharepoint Server 2007 Atlassian Confluence Windows XP SP3 + Visual Studio 2005 Tablo 1ATAK SHGDS Sistem bileenleri 6.2. Sistemin leyii ekil 2 Kavramsal ema Proje yönetimi ilk aamada çkarlmas hedeflenen yazn sürümünü belirler. Bu hedef, 1T, 2T gibi bir sürüm numaras olacaktr. Konfigürasyon Yöneticisi ClearCase te merkezi ina srasnda kullanlacak etiketleri yaratr (Tablo 2) Etiket U] _READY U] _BUILD U] _STABLE U] _[YILAYGUN] Açklama Yazm gelitirici tarafndan kaynak kodunun ilgili yazm hedef sürümü için hazr olduunu belirtmek için kullanr (1T_READY gibi) Gecelik Merkezi ina rasnda kaynak kod setinin dememesini garanti etmek amacyla U]_READY etiketli dosyalara otomatik olarak verilen etiket Gecelik ina sonucunda baar bir ekilde derlenip paketlenen ve testlerden geçen yazma verilen etiket U]_STABLE etiketli kaynak kodlarndan haftalk merkezi ina sonucunda baar bir ekilde derlenip paketlenen ve testlerden geçen yazma verilen etiket Tablo 2 ClearCase te ina ii srasnda kullanlan etiketler Görünüm build_view Açklama Gecelik ina görevinin kulland ClearCase görünümü.

5 stable_view weeklybuild_view weeklybuild_[yilaygun] _view U]_READY etiketli kaynak kodlar kullanarak her gece yaz ina eder. ar ile ina edilen yazm kodlar U]_STABLE olarak etiketlenir Son baar gecelik inada yaz oluturan kaynak kodlarn bulunduu görünümdür. Yazm gelitiriciler U]_STABLE etiketli kaynak kodlarna bu görünümden eriebilirler. U]_STABLE etiketli kaynak kodlar ile her haftann sonunda gerçekletirilen merkezi ina görevinde kullanlan görünümdür. Baar olarak ina edilen kaynak kodlar, haftalk ina yaplan tarihi gösterir ekilde etiketlenir ( U]_[YILAYGUN]). aya giren kaynak kod ve üretilen nesneler yazm gelitiricilerin kolaylkla eriebilmesi için bu görünümde kal olarak saklanr. Tablo 3 Merkezi a görevlerinde kullanlan ClearCase görünümleri (View) Yazm gelitirici, gereksinim dokümannda veya görev yönetim ve hata takip aracnda kendisine atanan ii tamamlamak için ClearCase ten gerekli dosyalar üzerine alr (checkout) ve çalmaya balar. Gerekli deiklikleri yaptktan sonra, gelitirme ortamnda yaz kendi ortamnda derleyip test eder. steklerin baar bir ekilde uygulandndan emin olduu zaman, deen dosyalara U]_READY etiketini vererek ClearCase e iade (checkin) eder. HUDSON sunucusunda yazm için 2 farkl ina görevi tanmlanmr: Gecelik a: Her gece mesai saati bitince çalan gecelik ina görevi, ClearCase te build_view görünümünde bulunan U]_READY etiketli kaynak kodlar ina annda dememesi için U]_BUILD etiketi ile etiketler. Daha sonra kaynak kodlar HUDSON sunucusunun ina ii için kulland ina platformunda derlenip linklenir ve paketlenir. Eer ina görevi baaryla sonuçlanrsa kaynak koda U]_STABLE etiketi verilir. Baar olmayan inaya kaynak kod yollayan yazm gelitiricilere inann kldna dair bilgi e-postas gönderilir. Haftalk a: Haftann sonunda çalan haftalk ina görevinde, ilgili hafta içinde gecelik ina görevlerinde derlenip, linklenen ve paketlenen kaynak kodlar (U]_STABLE) kullanr. Dolayyla bu kaynak kod seti, ilgili haftann en olgun ve kararl kaynak kodu olmaktadr. Eer ina edilen yazm testlerden de baar ile geçerse, ClearCase te ina yaplan tarih ile bir görünüm oluturulur (weeklybuild_[yilaygun]_view). Kaynak kodlar da U]_[YILAYGUN] etiketi ile etiketlenir ve yazm gelitiriciler o haftann inasnda kullanlan kaynak koda ve üretilen nesnelere sürekli eriim salayabilirler. Yazm parçalar, projede kodlama çalmalarn balamasn hemen ardndan yukarda belirtilen ina görevleri ile entegre edilmeye balanmr. Merkezi ina ile oluan metrikler, projenin kalite yönetiminin daha kapsaml raporlar ve analizler yapabilmesine olanak salamaktadr. 7. Sonuç ekil 3 Sürekli Entegrasyon Ak Yukarda temelleri açklanan ve ATAK SHGDS Projesi nde uygulanan Sürekli Entegrasyon, irkette daha önce varolan süreçlere getirilen yeni bir pratik olmas nedeniyle proje ekibinde çekimserlik yaratmr. Yazm gelitiriciler daha önce, kendisine verilen ileri önem srasna göre çalmaktaydlar. Sürekli

6 Entegrasyon ile birlikte, yazm gelitiricinin sorumlu olduu kodda gecelik ina srasnda ortaya çkan sorunun çözülmesi öncelikli hale gelmitir. Üretilen kodun belli kurallar çerçevesinde kaynak kod yönetim aracna eklenmesinin gereklilii gibi yeni kurallarn getirilmesi her ne kadar ilk aamada karkla yol açsa da, ksa bir süre sonra Sürekli Entegrasyon pratikleri projede verimlilii artt bir unsur haline gelmitir. Bu noktada proje yönetiminin destei ve uygulamadaki kararl önem tamaktadr. ATAK SHGDS Projesi nde Sürekli Entegrasyon uygulamas ile projenin kaynaklarn yönetimi, üretilen yazn kalitesi ve idamesi balamnda belirgin iyiletirmeler salanmr. Yazn sk aralklarla entegre edilmesi, yazm gelitirme süresinin en az %10 salmasna yol açmr. Sürekli Entegrasyon ilkelerinin, ksa vadede irketin yazm gelitirme pratiklerinde oturmas ve dier projelerde de uygulanmas ile genel maliyetlerin de ciddi oranda düecei deerlendirilmektedir. 8. Kaynaklar [1] Fowler, M. (2000, Eylül 10). Continuous Integration. Continuous Integration: tegration.html adresinden alnmr [2] Duvall, P. M., Matyas, S., & Glover, A. (2007). Continuous Integration Improving Software Quality. Boston: Pearson Education, Inc. [3] Hudson. (2010, Haziran, 30). Hudson Wiki. Hudson Wiki: adresinden alnmr [4] Kale, H., & Bülent, G. R. (2007). Corafi Dak Yazm Gelitirme Ortamnda Yazm Konfigürasyon Yönetimi. IV.ULUSAL YAZILIM MÜHENDSL SEMPOZYUMU (s. 1-9). Ankara: TMMOB EMO. Maraia, V. (2005). The Build Master. Crawfordsville: Addison Wesley.

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Corafi Daıtık Yazılım Gelitirme Ortamında Yazılım Konfigürasyon Yönetimi

Corafi Daıtık Yazılım Gelitirme Ortamında Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Corafi Daıtık Yazılım Gelitirme Ortamında Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Hayrullah KALE 1 R. Bülent GÖKALP 2 1,2 Barı Kartalı Projesi, HAVELSAN A.. ANKARA 1 e-posta: hkale@havelsan.com.tr 2 e-posta: bgokalp@havelsan.com.tr

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

Büyük Ölçekli Bir Sistem Projesinde IBM Rational Jazz Platformu Kullanarak Çevik Süreçlerin Uygulanması. Serap Bozbey

Büyük Ölçekli Bir Sistem Projesinde IBM Rational Jazz Platformu Kullanarak Çevik Süreçlerin Uygulanması. Serap Bozbey Büyük Ölçekli Bir Sistem Projesinde IBM Rational Jazz Platformu Kullanarak Çevik Süreçlerin Uygulanması Serap Bozbey 1 2 3 İçerik Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemleri Extreme Programming (XP) Scrum Uygulanan

Detaylı

Yaz m Konfigürasyon Yönetimi Örüntüleri Aras nda Otomatik Geçi

Yaz m Konfigürasyon Yönetimi Örüntüleri Aras nda Otomatik Geçi Yazm Konfigürasyon Yönetimi Örüntüleri Arasnda Otomatik Geçi Automatic Transition Between Software Configuration Management Patterns Fatma Gülah Kandemir Yazm Test ve Yönetim Birimi ASELSAN MGEO, Ankara

Detaylı

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

Yaz m Do rulama Sürecinde Gereksinim Yönetim Arac Kullan

Yaz m Do rulama Sürecinde Gereksinim Yönetim Arac Kullan Yazm Dorulama Sürecinde Gereksinim Yönetim Arac Kullan Using Requirement Management Tool in Software Verification Process Dervi, Akyüz Yazm Test Birimi ASELSAN MGEO, Ankara dakyuz@mgeo.aselsan.com.tr Özet

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYEL K LEMLER KILAVUZU

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYEL K LEMLER KILAVUZU KURUMSAL YÖNETM VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYELK LEMLER KILAVUZU 2012 çerik Bilgileri 1. HRAÇÇI RKET PORTAL KATILIM SÜREC...3 2. RKET KULLANICISI PORTAL KAYIT LEMLER...6 2 / 12 1. HRAÇÇI RKET

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

PC Bu Should Windows 8 Run Ve miyim?can Your PC Run Windows 8, And Should It?

PC Bu Should Windows 8 Run Ve miyim?can Your PC Run Windows 8, And Should It? ReviverSoft Blog Tips and Tricks to Make You Love Your Computer Again http://www.reviversoft.com/tr/blog PC Bu Should Windows 8 Run Ve miyim?can Your PC Run Windows 8, And Should It? Windows 8 bir duyuru

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü lik Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İstanbul Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemeye, iç ve dış iletişimin nasıl sağlanacağına ve mevcut iletişim ağının sağlıklı

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

SUBVERSION VE TRAC A GİRİŞ

SUBVERSION VE TRAC A GİRİŞ SUBVERSION VE TRAC A GİRİŞ HÖYÜK YAZILIM EKİBİ ADİL BİŞKİN adil.biskin@gmail.com SUBVERSION VE TRAC HÖYÜK NEDİR? Herkes(l)e Özgür Yazılım Üretelim Kervanı SUBVERSION VE TRAC YAZILIM PROJEMİZİN İHTİYAÇLARI

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGANZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALIMA PROGRAMI 1 Giri 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 say Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüe giren 4562 say Organize Sanayi Bölgeleri Yasas takiben,

Detaylı

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek.

2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek. Senkron Motorlara Yol Verme ekilleri Bir asenkron motora gerilim uygulandnda direkt olarak yol alr. Bunun için yardmc bir düzenee ihtiyaç yoktur. Senkron motorlar ise gerilim uygulandnda direkt olarak

Detaylı

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç A Tool for Generating Quality Manual from Business Process Models Elif, Aydn Biliim Sistemleri Bölümü ODTÜ, Ankara elif.aydin@ii.metu.edu.tr Ömer,

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

Veri Taban ve Visual Basic

Veri Taban ve Visual Basic Veri Taban ve Visual Basic Geçmite, random dosya ve yap deikenleri ile oluturulan kaytlar bugünkü veri taban uygulamalarnn temelini oluturmaktadr. Random dosya ve yap deikenleri ile oluturulan veri taban

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI. RFIDTURKEY - Türkiye'nin RFID Merkezi

SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI. RFIDTURKEY - Türkiye'nin RFID Merkezi SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI RFID nedir? RFID (Radio Frequency Identification): Radyo-frekans dalgalar$ üzerinden veri ta&$mas$ yaparak kontrollü bir ortamda hareket eden veya sabit duran cisimleri otomatik

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI 5. Uluslararasleri Teknolojiler Sempozyumu (ITS 09), 13-15 Mays 2009, Karabük, Türkiye R BETONRME SNY YPISININ BLGSYR ORTMIND PTLYICILR LE KONTROLLÜ YIKIMI THE CONTROLLED DEMOLITION OF INDUSTRIL BUILDING

Detaylı

Döküm Yöntemleri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal

Döküm Yöntemleri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal Döküm Yöntemleri Dr.-Ing. Rahmi Ünal 1 HASSAS DÖKÜM Hassas Döküm Son derece kark parçalar temiz ve tam bir ekilde elde edilebilir. Özellikle tala kaldrlarak ilenmesi veya dövülebilmesi mümkün olmayan alamlardan

Detaylı

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI SUALTI ve SUÜSTÜ GEMLERNN AKUSTK Z ÇIKARTIMI Erkul BAARAN (a), Ramazan ÇOBAN (b), Serkan AKSOY (a) (a) Yrd. Doç. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Müh. Böl., 41400, Gebze, Kocaeli erkul@gyte.edu.tr

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara OSI AA Modeli Hazrlayan: Gürhan G KUZGUN OSI modeli Bilgisayar (dijital) alara larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa sistemleri geli'tiriyorlar ve satyorlard yorlard..

Detaylı

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır.

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır. NIC.TR (.tr ALAN ADI) YÖNETM.tr Alan Adı Yönetimi kapsamında; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum, kurulu ve ahısların; alan adı bavuruları deerlendirilmekte, alan

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

TCMB Deneyim Raporu. Kurumsal Java Uygulama Platformu. Sacit Uluırmak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü

TCMB Deneyim Raporu. Kurumsal Java Uygulama Platformu. Sacit Uluırmak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü TCMB Deneyim Raporu Kurumsal Java Uygulama Platformu Sacit Uluırmak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü 2007 TCMB made available under the EPL v1.0 30.04.2007 Gündem

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET MOBILE ANTIVIRUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET MOBILE ANTIVIRUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Da m ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi

Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Da m ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dam ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi Hasan EROLU 1 Musa AYDIN 2 1,2 Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü Mühendislik-Mimarlk Fakültesi Selçuk

Detaylı

Hizmet Tan mlar Yönetilen Hizmetler (HANA Enterprise Cloud and Application Management Services) Tan

Hizmet Tan mlar Yönetilen Hizmetler (HANA Enterprise Cloud and Application Management Services) Tan Hizmet Tanmlar Yönetilen Hizmetler (HANA Enterprise Cloud and Application Management Services) Tan 1. Tanmlar. Günü ilgili Sipari Formu'nda belirtildii ekilde Müteri'nin çal yerdeki resmi tatiller hariç

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"!

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi 0NE AT SÖZLE0ME TASARISI Götürü Bedel Hizmet

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Hafta- 2 Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Programlama yazılımı, bir web projesi oluşturmak için alternatif birkaç yol sunar. Buyollardan bir tanesi ihtiyaca uygun olarak seçilebilir. Programlama

Detaylı

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir ERP Nedir? ERP = Kurumsal Kaynak Planlama Organizasyonların farklı fonksiyonlarının ve departmanlarının kullandığı enformasyonu

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri. Canberk Akduygu & Koray Okşar

IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri. Canberk Akduygu & Koray Okşar IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri Canberk Akduygu & Koray Okşar Günümüzde Yazılım Geliştirme Proje takımları farklı bölgelerde çalışabilir ve iletişim eksikliği doğabilir Gebze Maltepe Odakule

Detaylı

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Genel Açıklamalar Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu Turquaz Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com Turquaz Proje Grubu Konu Başlıkları 1. Turquaz Proje Grubu 2. Programın fikri 3. Geliştirme aşaması 4. Programın içeriği 5. Yapılacaklar 6. Dizayn

Detaylı

08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I

08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I Ders Tanıtım Sunumu 08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı 17 Eyl. 2012 Pzt. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Dersin Adı Ders Tanıtım Bilgileri

Detaylı

Phoenix Contact'ta veri koruma

Phoenix Contact'ta veri koruma Phoenix Contact'ta veri koruma irket olarak ürün ve hizmetlerimizle ilgilenmenizden memnunuz ve size kiisel verilerinizin korunmasna yönelik yaklaz hakknda baz kilit bilgiler vermek istiyoruz. Kiisel verilerin

Detaylı

Swissotel the Bosphorus, İstanbul / 15 Şubat 2012

Swissotel the Bosphorus, İstanbul / 15 Şubat 2012 Swissotel the Bosphorus, İstanbul / 15 Şubat 2012 Yatırımcılarla İhraççıları Buluşturan Portal: e-yönet Gökhan Koç Yazılım Müdürü Merkezi Kayıt Kuruluşu Gündem Sayılarla Merkezi Kayıt Kuruluşu Neden e-yönet?

Detaylı

TÜRK DEN Z KUVVETLER DEN ZALTILARININ

TÜRK DEN Z KUVVETLER DEN ZALTILARININ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (53-60) TÜRK DENZ KUVVETLER DENZALTILARININ SEÇN AHP LE DEERLENDLMES Dz.Ütm. Hakan PALAZ Hava Harp Okulu Havack ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

Yandex mail ve disk kullanım rehberi

Yandex mail ve disk kullanım rehberi Yandex mail ve disk kullanım rehberi Tüm personelin ortak bir platformda uyumlu çalışmasını destekleyecek bilgi teknolojisi ücretsiz bir şekilde kurumunuz için hayata geçirildi. Sistem ve sunucu yatırımı

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Deniz KARATOPRAK 1 Meltem Turhan YÖNDEM 2 1 Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler 1,2, Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara,

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir.

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir. Asenkron Motorun Bota Çalmas Bota çallan asenkron motorlar ebekeden bir güç çekerler. Bu çekilen güç, stator demir kayplar ile sürtünme ve vantilasyon kayplarn toplam verir. Bota çalan motorun devir say

Detaylı

Yazılım Destek Hizmetleri - İçindekiler

Yazılım Destek Hizmetleri - İçindekiler Yazılım Destek Hizmetleri - İçindekiler Yazılım Desteği Parça Numarası Listesi... 2 Destek Hattı Olanakları... 3 Microsoft Windows veya Linux için Destek Hattı... 6 Orta Ölçekli Disk Depolama için Destek

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

Yönetilen Hizmetler (Uygulama Yönetim Hizmetleri) Tan

Yönetilen Hizmetler (Uygulama Yönetim Hizmetleri) Tan Hizmet Tan Yönetilen Hizmetler (Uygulama Yönetim Hizmetleri) Tan 1. Tanmlar. Günü ilgili Sipari Formu'nda belirtildii ekilde Müteri'nin çal yerdeki resmi tatiller hariç Pazartesi ile Cuma arasndaki günleri

Detaylı

Bileen Yönelimli Yazılım Gelitirme çin Süreç Modeli

Bileen Yönelimli Yazılım Gelitirme çin Süreç Modeli Yönelimli Yazılım Gelitirme çin Süreç Modeli Vedat BAYAR Havelsan A.. Eskiehir yolu 7.km ANKARA vbayar@havelsan.com.tr Özet Yönelimli Yazılım Mühendislii (BYYM) yaklaımı için bir süreç modeli gelitirildi.

Detaylı

innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin

innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin SharePoint 2016 neler getiriyor? Herhangi bir cihazdan basit bir şekilde veri paylaşımı yapabilir. Modern ekip siteleri, yayınlama

Detaylı

IBM Rational ile Yazılım Yaşam Döngüsü Mehmet Çağrı ELIBOL IBM Rational Satış Yöneticisi

IBM Rational ile Yazılım Yaşam Döngüsü Mehmet Çağrı ELIBOL IBM Rational Satış Yöneticisi IBM Rational ile Yazılım Yaşam Döngüsü Mehmet Çağrı ELIBOL IBM Rational Satış Yöneticisi Gündem Genel Özet Günümüzün Getirdikleri Etkili Yazılım Yaşam Döngüsünün Yararı Uygulama Yazılım Yaşam Döngüsü Çözümü

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

ĐZLEME(MONITORING) HĐZMETĐ

ĐZLEME(MONITORING) HĐZMETĐ ĐZLEME(MONITORING) HĐZMETĐ İÇİNDEKİLER KAPSAM DAHİLİNDEKİ SERVİSLER ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE GEREKSİNİMLER SIKÇA SORULAN SORULAR KAPSAM DAHĐLĐNDEKĐ SERVĐSLER Her geçen gün artan bilişim envanterinde yaklaşık

Detaylı

EBYS FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

EBYS FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ EBYS FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ e-imza KURULUM AŞAMALARI AKİS Akıllı KART'da yer alan Nitelikli Elektronik Sertifikanın yüklü olduğu çipli parça işaretliyerlerinden

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

Client Management ve Mobile Printing Çözümleri. Belge Parça Numarası: 410173-141

Client Management ve Mobile Printing Çözümleri. Belge Parça Numarası: 410173-141 Client Management ve Mobile Printing Çözümleri Belge Parça Numarası: 410173-141 Ocak 2006 İçindekiler 1 Client Management Çözümleri Yapõlandõrma ve Yerleştirme................... 1 2 Yazõlõm Yönetimi ve

Detaylı

PHP 1. Hafta 1. Sunum

PHP 1. Hafta 1. Sunum PHP 1. Hafta 1. Sunum PHP101: PHP nedir? Bu dersten sonra bilecekleriniz PHP nedir? PHP ye neden ihtiyaç vardır? PHP nin gelişimi HTML, HTTP ve JS nedir? PHP yle alakası nedir? PHP nin uygulama alanları

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

HSE RADAR. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016

HSE RADAR. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016 HSE RADAR İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016 Copyright 2016 İçerik 1. HSE RADAR NEDİR? 2. HSE RADAR IN UYGULAMA ALANLARI 3. HSE RADAR

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

Özgür Yazılım Proje Yönetimi

Özgür Yazılım Proje Yönetimi Özgür Yazılım Proje Yönetimi Hakan Uygun İçerik Özgür Yazılım Nedir? Proje Yönetimi Özgür Yazılım Farkı Sorular Özgür Yazılım Nedir? Açık Kaynak Kodlu Yazılım Özgür Yazılım Bedava Yazılım Korsan Yazılım

Detaylı

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

lkö retim Matematik Ö retmen Adaylar n Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavray lar

lkö retim Matematik Ö retmen Adaylar n Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavray lar lköretim Matematik Öretmen Adaylarn Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavraylar Yasemin ESEN a1, Erdinç ÇAKIROLU b a Kocaeli Üniversitesi b Ortadou Teknik Üniversitesi Özet: Bu çalmada öretmen adaylarn

Detaylı

İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç

İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç Ğİ İ İ Ğ İ İ Ğ İ Ö İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç «İ Ğ Ç Ç İ İ Ö İ Ü Ü Ü Ü İ İ İ İ Ö İ İ İ İ İİ İ Ğ İ İ Ç Ü Ü Ç Ç Ç İ Ö İ İ İ İ İ İ Ü İ Ç İ Ü İ Ü İ .,*,* Ege Bamsz Denetim A.. hususlarda bilgilendirerek bamsz denetim

Detaylı

4. Sunucu ayarları veya ek sunucu türlerinı manüel olarak yapılandır'a tıklayın ve İleri'yi tıklayın.

4. Sunucu ayarları veya ek sunucu türlerinı manüel olarak yapılandır'a tıklayın ve İleri'yi tıklayın. Yalova Üniversitesi email adresini outlook ile kullanmak için, bilgisayarınızda kurulu Outlook sürümüne bağlı olarak ücretsiz olarak Microsoft Office Outlook Connector programını indirebilir veya POP3

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

GENEL BAKI 1. Doç. Dr. Serdar ÖZKAN

GENEL BAKI 1. Doç. Dr. Serdar ÖZKAN KOBLER N TÜRKYE FNANSAL RAPORLAMA STANDARDI NA GENEL BAKI 1 Doç. Dr. Serdar ÖZKAN ÖZET KOB ler için Uluslararas Finansal Raporlama Standard, Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu tarafndan 9 Temmuz 2009

Detaylı