M LL MÜCADELE DE TRABZON DAK TT HATÇI ÖRGÜTLENME VE YAHYA KÂHYA MESELES * smail AKBAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M LL MÜCADELE DE TRABZON DAK TT HATÇI ÖRGÜTLENME VE YAHYA KÂHYA MESELES * smail AKBAL"

Transkript

1 TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa:6598 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page:6598 MLLMÜCADELE DETRABZON DAKTTHATÇIÖRGÜTLENMEVE YAHYAKÂHYAMESELES * smailakbal Özet Çalmada,Trabzon dakittihatçyaplanmannmillimücadeledönemindekifaaliyetleriilebu örgütlenmeiçindeönemlibirkonumdayeralanyahyakâhya nnfaaliyetleriilenmektedir.i. DünyaSava nnsonlarnadoruttihatveterakkicemiyeti,sonkongresindekendisinifeshe derekbundansonrakistratejilerinitayinetmitir.enverpaa,mondros tansonradouanado lu daörgütlenmefaaliyetinegirimitir.buteebbüslerdetekilatmahsusaüyeleriönemli görevlerifaetmilerdir.enverpaa nnamacanadolu damillimücadele ninönderiolmakt. ttihatçyaplanmannönemlimerkezikonumundakitrabzon daenvercilerolaraktabiredilen gruphâkimkonumdaidiler.tekilâtmahsusamensuplartrabzonvehavalisindeenverpaa adnaharekettebulunmularvefaaliyetlerinisürdürmülerdir.ttihatçyaplanmaiçerisindeen dikkatçekiciahsiyetlerdenbirisiolanyahyakahya dr.1885 tetrabzon dadoankahya,cesa retinedeniyletekilatmahsusa yakabuledilmitir.balkansavaveçanakkalesava nda yararllklargöstermitir.mondros tansonraenverpaa nnemriyletrabzon dattihatçörgüt lenmeiçindeyeralanyahyakahya nnfaaliyetlerideelealnmaktadr. AnahtarKelimeler EnverPaa,TekilatMahsusa,MilliMücadele,YahyaKâhya THEUNIONISTORGANIZATIONINTRABZONDURINGTHE NATIONALSTRUGGLEPERIODANDTHEYAHYAKAHYAISSUE Abstract ThestudydealswiththeactivitiesofTheUnionistorganizationinTrabzonduringtheNational StruggleperiodandYahyaKahya,asoneoftheprominentfiguresoftheUnionistorganization intheregion.towardstheendoftheworldwari,thecommitteeofunionandprogress(cup) dissolveditselfandpursuedanewstrategy.enverpashaembarkedoncreatinganewmove mentineastanatoliaaftermondrosarmisticeagreement.thespecialorganizationmembers playedanactiveroleintheseattempts.enverpasha saspirationwastobetheleaderofthena tionalstruggle.intrabzon,asoneofthemostimportantcentersofthecup,agroupcalledas Enverciler waspredominant.thespecialorganizationmembersworkedincommandofenver * Bu makale Uluslararas Trabzon ve Çevresi Kültür ve Tarih Sempozyumu nda (16-18 Mays 2006, Trabzon) sunulan bildirinin geniletilmi halidir. Yrd. Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü Öretim Üyesi.

2 66 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 PashaincityofTrabzonanditsvicinity.IntheUnionistcadreinTrabzon,YahyaKahyawasone oftheoutstandingfigures.bornintrabzonin1885,hewasacceptedtothespecialorganization duetohiscourageouspersonality.hemadevitalcontributionstothebalkanwarsanddarda nelles.afterthemondrosarmisticeagreement,enverpashacommandedhimtotakeplayin thecommitteeorganizationoftrabzon.inthisstudytheunionistorganizationintrabzonand theactivitiesofitsleadingfigure,yahyakahya,arescrutinized. KeyWords EnverPasha,SpecialOrganization,NationalStruggle,YahyaKahya

3 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 67 GR ttihat ve Terakki Cemiyeti/F, 15 Kasm 1918 arasnda gerçekletirdii son Kongresininsonoturumunda,kendisinifeshederekttihatveTerakkiadnntari he kartn ilân etmitir (Zürcher, 1993: 201). Fakat bu son bulma fiilen deil yalnzcahukukibirsonbulmayd.ziraörgütünaddeimekleyadayerinegeçen TeceddütFrkaskapatlmaklattihatçlksonbulmamtr.ttihatveTerakkiülkü lerini benimsemi olanlar o program çerçevesinde davranmaya devam etmitir (Akin,1987:307). ttihatveterakkikongresi nintoplandgününgecesi(1/2kasm1918)ce miyet inilerigelenleristanbul\ortaköy dekihükümetkonanda,songizlitop lantlarnyapmlardr.toplantyatalâtpaa,enverpaa,bahattinakir,cemal Paa,HacAdilBey,KurmayAlbayTrabzonluNuriBeyvedierttihatçliderler katlmtr.butoplantdadevletinkurtuluuiçinmücadeleetmevebumücadele ninmüdafaaihukukörgütleriadaltndayaplmasüzerinekararlaralnmtr (Bayar,1967/4:1281;Denker,1992:14).Fakatörgütlenmeninnerelerdeolacave yurtdndanbuhareketenasldestekverileceikonusundacemiyet inüçpaas arasndabirtakmanlamazlklarortayaçkmtr.talatpaavecemalpaa,millî Mücadele ninbaarskesinleinceyekadaranadolu yamüdahaleetmekveyurda dönmekniyetindedeillerdi.talatpaa,berlin egiderekoradananadoluhareke tine destek vermeye karar vermiti. Dier arkadalarna telkini de bu yönde idi (HasanSadi,1328).EnverPaa, TalatPaa nnyurtdnaçktktansonratürkiye nin içilerinebirsürekarmayalm teklifinikabuletmemiti.çünkü,operdearkasnda kalacak,hrsnnönüneengelkoyacakyapdabirisideildi.onunböylebiryapda olduunubilenziyaakir,enverpaa nnkendisineülkedenayrlmakzorunda olduu söylenince öyle cevap verdiini rivayet etmektedir: Mademki memleketi terketmeklazmgeliyor.uhaldemalupolarakçktmmemleketegalipolarakgelecek biryerbulmalym (akir,1944:141). TekilatMahsusa nnsonbakanhüsamettinbey,enverpaa nndoudaki örgütlenmeyidahasavabitmedenbalattnsöylemektedir.çünkü,oyurtd nakaçmakzorundakalacanbiliyorduveyalnzcadoudakiörgütleraraclyla Anadolu yagirebilecekti.bundandolayenverpaa,doudakendinebalbütün komutanlara stanbul a gelmeyin; orada kalmaya devam edin. emrini vermiti (Ertürk,1996:199,202).Dr.Nazmda,yllarsonrazmirSuikastidavasndakisor gulamasnda Enver Paa nn daha Birinci Dünya Sava bitmeden Kafkasya ya gitmeyikafasnakoyduunusöylemitir: ÜlkedençkarkenEnverPaa nnbirprojesi vard. Kafkasya daki iki frkaya yüz bin silah göndermiti. Kendisi de gidip bu kuvvetin banageçecekti. (Kandemir,1955:5556). Nihayetinde Talat Paa Bat Anadolu daki örgütlenmeden sorumlu olmay kabulederkenenverpaadayllardrüzerindeçaltdouanadolu nunörgüt lenmesindensorumluolmutu.enverpaa,busontoplantnnkararlarnbirmek tupla, altna kendi imzasn da atarak, Tekilat Mahsusa nn kuryeleri Filibeli

4 68 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 Hilmi,EbulhindiliCafer(Erçkan)veYenibahçeliNail everdiveonlarörgütlen me faaliyetlerini balatmalar için Trabzon ve Erzurum a gönderdi. Dou da ör gütlenmeyi çok önceden kafasna koyan ve bunun için eski Tekilat Mahsusa ekibinikullanmakisteyenenverpaa,tekilatmahsusa nnönemlikomitaclar n Dou Bölgesi nde örgütlenmeleri için görevlendirmiti (Akçam, 1992: 154). EbulhindiliCafer inanlarndabahsettiinegöre,halitbeyverütübey(dada RütüPaa)Dou da,cihangirofbrahimveömerfâikbey(nasrettinhocaga zetesisahibi)kafkasya daörgütkurmaklagörevlendirilmilerdi(ilgazvebirinci, 2001/II:49) baharnda Karakol Cemiyeti yle balayan bir yaknlama Enver Paa y cesaretlendirmi ve Karakol un kadrosunu yanna çekmek için çareler üretmeye balamtr.enverpaa,talatpaa nnölümündensonraaradakiikiliikaldrmak ve Talat Paa ekibinin tamamn yanna çekmek için giriimlerde bulunmutur. Enver Paa nn giriimlerinin sonuç verdii, Dr. Nazm n Cavit Bey e yazd 7 Haziran1921tarihlimektuptananlalmaktadr: HemehrimizSar nn(mustafakemalpaa)cevabmuvafakatinialmakerefinenail olamadmiçinhariçteçalmayavealibeyile(enverpaa)terikimesaiyekararver dim Baha darusuhi dealibey leterikimesaiyekararverdiler. (Yalçn,2002:130). Buarada1920sonbaharndaKzlorduPolonya yayenilmi 1,Komünizminar tkdünyaihtilalinedönümesifikrizayflamvetekülkedeyaayabileceigörü üdearbasmayabalamt.ayntarihlerderusyadangiltereileanlamt. BunedenleRusya,slamihtilallerifikrindenvazgeçmiveEnverPaa yadapek ihtiyackalmamt(avcolu,1978:519520).ruslarbudüüncelerinipekdesak lamyorlard. Nitekim Ankara adna Boleviklerle ilk görümeleri yapan Halil Paa, 3 Austos 1920 de Mustafa Kemal Paa ve Karabekir Paa ya gönderdii mektuplarda bu duruma deinmitir (Cebesoy, 1955: 54). Bu yüzden Enver Pa a yarusya danpekfazlafaydayoktuveanadolu yabiranöncegeçmektenbaka çaresi kalmamt. Üstelik Bakü Kongresi sonrasnda Ruslarn desteinin açkça Mustafa Kemal lehine gelitiini görmütür. O halde Mustafa Kemal Paa nn balattmillîmücadelehareketininliderliinialmakonagöreyalnzcaanado lu yageçmekleveciddibirörgütlenmeileolabilirdi.doanavcolu nundabe lirttiigibi,ötekiülkelerdeslamihtilallerikörüklensebileöncelikleanadolu da salambirekildeyerlemekgerekmekteydi.bunedenle,enverpaa nnaklher eydenveturan danönceanadolu daidi(gololu,1968:517). BuaradaRusyaileilikilerikoparmamakveonlarahogörünmek;dahado rusubolevikliesempatiylebakyormugibigörünmekgerekiyordu.tebunun içindirkienverpaa nnrusya yahogörünmekiçin,onlarnisteklerineuygun birekildeanadolu daörgütlenmesigerekiyordu.buörgütlenmesiyasibirparti 1 Polonya ile Rusya arasnda 18 Eylül 1920 de brakma yaplm ve 18 Mart 1921 Polonya-Rusya Bar Antlamas imzalanm- tr.

5 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 69 adaltndaolmalyd.bununiçinbakü deikenberlin dekurulanslamhtilalce miyetlerittihadörgütü nüntürkiyekoluolanhalkuralarfrkas nkurduve programnoluturdu(zürcher,1987:227;tunçay,1978:120).amaç,slamhtilal CemiyetlerittihadÖrgütü nüntürkiye dekikanadolanhalkuralarfrkasile Anadolu yageçiinmeruiyetzemininihazrlamagiriimidir(zürcher,1987:227). Bununiçin,Anadolu yageçitekilitnoktaolantrabzon useçmitir 2. I.TRABZON DATTHATÇIÖRGÜTLENME HatrlanacaüzereEnverPaa,dahayurttanayrlmadanönceDouBölgesi ne adamlarn göndererek örgütlenmeleri emrini vermiti. Daha Mustafa Kemal Paa Anadolu ya ayak basmadan dounun iki önemli vilayetinde eski Tekilat Mahsusakuryeleriningetirdiiemirdorultusundaörgütlenmefaaliyetleribala tlm, gerekli örgütler ve faaliyet araçlar oluturulmutu (Trabzon Muhafazai HukukuMilliyeCemiyetivestikbalgazetesi). DoudaikiönemlimerkezdenbiriolanTrabzon daenverpaataraftarlare hrehâkimdurumdaidiler.1920ylnnortalarnageldiimizdetrabzonadetabir ttihatçmerkezidurumunagelmiti.erafnbüyükçounluuttihatçidi;askeri ve mülki idarede ttihatçlar hâkim idiler. Gololu, Erzurum Kongresi isimli kita bnda,trabzon dakikadrolarhakkndaunlarsöylemektedir: Trabzonadetabirttihatçmerkezidurumunagelmiti Askerierkândan,Trabzon TümenKomutanNuriBeyveBinbaFuatBeyHalilPaa nneskiyaverleriydi;yenibah çeliükrübeyvenailbeytekilatmahsusacveenverpaa nneskiyaverleriydi;trab zon Müdafaai Hukuk Cemiyeti Bakan Hac Ahmet Efendi ise Trabzon da Tekilât Mahsusa nn eski temsilcisiydi; yine Cemiyet in ileri gelenlerinden Yahya Kâhya da eski birtekilatmahsusacveenverpaa nntrabzon dakiengüvendiiadamyd. (Go lolu,1968:1820). ButarihlerdeTrabzon dakikadronunçokiyiçaltnvehalkarasndaenver Paapropagandasyaptngörmekteyiz.Kars takigörevyerinegiderkentrab zon a urayan Sami Sabit Bey anlarnda Trabzon daki Enverci propagandaya ahitolanlardandr: Trabzon uilkziyaretimdeizlenimlerimöyleydi.envertrabzon dahiçbodurma mt. Enver in arzu ve isteklerini burada ören, süsleyen eller vard. Temas ettiim baz eraf, Enver i överek yâd ediyor, onun iffet ve istikameti olduuna inanyordu. Tek bir kelimeyleenverburadaunutturulmuyordu. (Karaman,1949:20). Trabzon dakienvercipropagandaokadarilerigitmitirki,millîmücadelele hindeyaplanherhareketartkenverpaa yamâledilmekteydi.öyleki,trabzon MuhafazaiHukukCemiyeti ninaskerleringiyecekihtiyacnkarlamakiçinbat Cephesi negönderdiikyafetlerinenverpaatarafndanrusya dangönderildii 2 brahim Tali, Kâzm Karabekir Paa ya gönderdii raporda Enverci kadrolarn toplanma yeri olarak Trabzon u göstermitir (Karabekir, 2001/I: 152).

6 70 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 propagandas yaplm, bunun üzerine Dahiliye Vekili Trabzon Valisini öyle uyarmtr: Trabzon dan dâhile gönderilen elbiselerle garba sevk edilen mühimmat ve sairenin Moskova dabulunanenverpaatarafndangönderildiihakkndabaztaraflardabirtakm ifaattabulunulduuanlalmtr.oralardabugibipropagandalarniddetlete kidinive eslihavesaireyihükümetimizinsatnalmaktaolduununhalkasuretimünasebedetavzi hentamimen (ÇapaveUsta,1995:214). A.ttihatçKadrolarKimlerdenbaretti? TrabzonüzerindenüfuzuolanenönemliTekilatMahsusac,dahasonraBat Cephesi negönderilenüçüncütümenkomutanalbayhalitbeyidi.enverpa a nn yurt dna çkmadan önce douda örgütlenme ile görevlendirdii ve en güvendii adamnn Halit Bey olduu dönemin canl ahitlerinin hatralarndan örenilmektedir. Kars ve Erzurum da ilk örgütleri kuran Halit Bey dir. Bunun yanndakarakolcemiyetiiledeibirliihalindeçalmtr.üstelikmustafake mal Paa ile Karakol arasnda köprü görevi gören en önemli kiidir. Güvenilir, salamkarakterliörgütlenmecilerinvetekilâtmahsusaclarnanadolu yagel mesini ve Millî Mücadele ye katlmasn o salamtr. smail Hakk Bey (Tekçe) Ankara yageçerkenhalitbey inemriylevereferansylageçtiindenbahsetmek tedir(günaydn,13kasm1977).yenibahçeliükrü yüdeenverpaa nnemriyle, MondrosMütarekesi ndenönceörgütlenmefaaliyetleriiçintrabzon aogönder mitir(kandemir,1965:185;karabekir,2001:202246). TrabzonMuhafazaiHukukuMilliyeCemiyeti,TrabzonerafveKaykçlar KethüdasYahyaKâhya,EnverPaa danyanaidiler.trabzonmuhafazaihukuk CemiyetiBakanHacAhmetEfendi,TekilatMahsusa nntrabzoneskibölge temsilcisiydi. Cemiyet in ileri gelenlerinden Yahya Kâhya da eski bir Tekilat Mahsusac ve Enver Paa nn Trabzon daki en güvendii adamlarndan biriydi. HafzMehmetveZiyaHuritBeyler,AnkaraileEnverPaailikilerininenkritik olduu dönemde Batum a kadar gidip Enver Paa yla görüüp hatta onunla fo torafçektirecekkadarenverpaataraftaridiler 3. TopalOsmanAa yagelinceodahalitbey edolaysylaenverpaa yabal olarak çalmakta idi. Erzurum Kongresi muhaliflerinin susturulmasnda Halit Bey ile Topal Osman Aa organize bir ekilde çalmlard. Halit Bey in yakn arkadaolanebulhindilicaferanlarndagiresun dakiörgütünsorumlusuolarak TopalOsmanAaysaymaktadr(IlgazveBirinci,2001/II:46).ÜstelikEnverPa a nnmektuplarndatopalosmanaa nnismigeçmektedir.yenibahçeliükrü Bey in 17 Ekim 1920 de Trabzon dan Berlin de bulunan Enver Paa ya yazd mektupta,topalosmanaa nnörgütteolduuanlalmaktadr: 3 Hafz Mehmet Bey yalnzca Batum a kadar gitmi ve Enver Paa ya Anadolu ya gelmesi için birtakm projeler sunmutur. Ziya Hurit Batum a kadar giderek fotoraf çektirmitir. Fotoraf Msrolu yaynlam fakat fotoraftaki ahsiyetleri tantrken yan- lmtr (Msrolu, 1978: 165). Msrolu nun Ali ükrü Bey diye tantt kiinin brahim Tali olduunu Aydemir söylemektedir (Aydemir, 1972/III: 579).

7 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 71 Trabzoncivarsahibinüfuzehasumumenbizimelimizdedir...TopalOsmanAa bizemerbuttur...emirleriniziankara daeref,eyüpsabrivesaireyeyazdm.erzurum da Kâzm Karabekir Paa dan tamamyla muavenet göremiyoruz. Biraderle (Nail) Küçük TalatbirgünevvelSarkam tanburayahareketettiklerinitelgraflabildiriyorlar...yave rimbekirefendi yigönderiyorum.nezdindebirifrevar.buifredennuripaa,kâzm BeyveEyüpSabriBeylerdenbakakimsedeyok. (Yamuchi,1995:116). Rize deisepsizrecepvemataracmehmet inenverpaa yabalolarakça lmaktaolduklarhakkndadagüçlüdelillervardr.bunlarenverpaa yabala yanlarküçüktalatveyenibahçeliükrüidi 4.MataracMehmet,Enverciolduu nu Yahya Kâhya suikastinden sonra daa çkarak ortaya koymutur. Kâhya nn öldürülmesiniankara danbilenmataracmehmetkendisinindedeifreolduunu zannederek daa çkm ve uzun süre dada kalmtr. Trabzon daki kadrolarn durumuvehuzursuzluutrabzonmebusualiükrübeytarafndanmeclisgizli oturumunatanmtr: Trabzon dakihadiseleriçkaranzihniyetintesiriylevaktiyletrabzon dakuvaymil liye yehizmetedenadamlardanbirçoudalaraçekilmi,neticeyibeklemektedirler,intizar vaziyetindedirler. Sonra Rizeli mebuslara soruyorum, Matarac Mehmet denilen adam nerededir?dadadr.bugünehreinmemektedir.çünküyahyakaptanöldürüldüügibi, sonradatarsus tabulunanrzaöldürüldüügibikendisinindeöldürüleceinekaniol mu. Bu bir zihniyet icabâtndan sistematik bir hareket olduuna kanidirler. (TBMM, GCZ,III:669). psizrecep eenverpaa danmektuplargeldiideküçüktalat nzmirsui kast davasndaki sorgulamasndan örenilmektedir: Çeteci psiz Recep e Enver Paa danmektupgeldi.mektububanaverdiler.bendeenverpaagibibüyükbirkuman dannpsizrecepgibibiradamamektupgöndermesiniküçüklüksaypmektubuyrttm attm. (Kandemir1955/II:27). Trabzon dakittihatveterakkierkan ndanbirksmdatalatpaa nnsal nda onun yannda yer alm; fakat ölümünden sonra Mustafa Kemal Paa ya cephe almlar ve bir takm tavrlaryla Enver Paa y destekler görünmülerdir. TalatPaa nnsalndayanndayeralanlararasndatrabzoneskivalisihamit Bey,TrabzonmuhalefetininlideriAliükrüBeyveonunkardeiünlükarakolcu lardanbahriyeliyüzbamehmetevketbey(doruker)saylabilir(apolyo,1969: 203). Enver Paa, Anadolu daki adamlarnn hareket tarzlarn yurt dndan gön derdiikuryeler,ifreleryadamektuplararaclylabelirliyordu.enverpaa nn eskiyaveriyenibahçeliükrü,trabzon daörgütlenmeiiiledahaöncedengörev lendirilmiti. Daha sonra örgütlenmeyi organize etmek amacyla, Küçük Talat, Yenibahçeli ükrü nün aabeyi Nail Bey, Kurmay Binba Naim Cevat ve Halil 4 Matarac Mehmet ve psiz Recep Sarkam muharebelerinde Tekilat- Mahsusa Müfrezesi ne çeteleriyle katlmlardr. Müfrezenin içinde Alparslan Grubu olarak bilinen alayn içerisinde Yahya Kahya ve Topal Osman da çeteleriyle bulunuyorlard. Komutanlar da Yenibahçeli ükrü nün aabeyisi Nail Bey idi (Görgülü, 1990: 291).

8 72 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 PaadaTrabzon agönderilmilerdi.küçüktalat,slamhtilalcemiyetlerittiha d nn temsilcisi olarak Trabzon a gelmiti ve Trabzon daki örgütün banda o vard.trabzon danbütünhaberleronagelmektevehaberdatmonunaracl ylayaplmaktaidi 5. B.Yenibahçeliükrü nün(ouz)trabzon dakifaaliyetleri Hem Tekilat Mahsusa hem de Karakol Cemiyeti içerisinde aktif görevler alanükrübey,karakolcemiyeti nekatldktansonra,kurduuçetelerilestan bulcivarndakirumçetelerinintepelenmesi,anadolu yasilahveadamkaçrma gibizorgörevleriüzerineald(zürcher,1987:152).halilpaa y,küçüktalat ve dier ttihatçlar Bekiraa Bölüü ndenkaçrd (Ouz, 2000: 50). Ayrca Anado lu yageçilerdeükrübey inkontrolündeyaplmaktayd(tekçe,2000:14). Temmuz 1920 de Anadolu ya geçtikten sonra Trabzon da Lazistan Kuvay MilliyeKomutanolarakgörevlendirildi 6.21Kasm1920 dederize deki11.alay Komutanl na atand. ükrü Bey, ttihat ve Terakki gelenei olan milis örgüt lenme tarznen iyi bilenlerden birisiydi.enver Paa ile daharahat irtibat kura bilmekiçinrize yeatanmtr.karargâhmerkezirizeolmasnaramenükrübey bütünzamanntrabzon dageçirmiveburasnbaarlbirekildeörgütlemitir. Trabzon dabaarlolmasndaaabeyinailbey inburadaeskidenberivarolan nüfuzu oldukça faydal olmutur. Nail Bey, yllar arasnda Trabzon da ttihat ve Terakki Cemiyeti sorumlusuydu. Trabzon un eraf ailelerinden Kak coullar nn kz Hafize Hanm laevlenen Nail Bey, rivayete göretehcir edilen Ermenilerinmalvarlklarnaelkoymuvebuyollazenginolmutur(Ouz,2000: 51). ükrübey,aabeyindenkalanttihatççevredenoldukçayararlanmveonla rsavasonrastekrarörgütlemitir(ouz,2000:5253).trabzon dagayetiyiör gütlenmi olmal ki 1920 yaz aylarnn sonuna doru Enver Paa y Anadolu ya davet ettiini görüyoruz. Kuçuba Hac Sami nin Moskova da bulunan Enver Paa yayazd,1ekim1920tarihlimektuptaböylebirdavettenbahsedilmekte dir: ükrü nündavetinehenüzicabetedemeyeceinizivebirmüddetintizaredeceinizi yazyorsunuz. (Yamauchi,1995:108). EnverPaa nnbölgedekitaraftarlarylailikisinideükrübey insaladn görüyoruz.enverpaa danemirleryahalilpaaaraclylayadadorudanük rübey egeliyor;odagerekliyerlereulatryordu.butespit,ükrübey in17ekim 1920 de Trabzon dan Berlin de bulunan Enver Paa ya yazd mektuptan anla lmaktadr(yamauchi,1995:116). ükrü Bey in yaveri Bekir Stk, Enver Paa ile görümek üzere Moskova ya gitmi,fakatenverpaa yoradabulamaynca,12kasm1920 deberlin emektup 5 Ebulhindili Cafer, Yenibahçeli Nail ve Filibeli Hilmi Bey ile Enver Paa nn haberletiini Küçük Talat, stiklal Mahkemesindeki sorgulamasnda itiraf etmitir (Kandemir, 1965/II: 27). 6 Kâzm Karabekir in iddiasna göre ükrü Bey in buraya atanmasn Meclis teki ttihatç ekip salamt (Karabekir, 2001/I: ).

9 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 73 yazmtr.ükrübey inyaverinienverpaa yagöndermesienverpaailearala rndairtibatnhiçbirzamankesilmediinigöstermektedir 7.AyrcaEnverPaa nn ükrübey eparagönderdiinideevketsüreyyaaydemiryazmaktadrvebunu belgelemektedir.belgeyegöre,enverpaa9ocak1920 deükrübey e5.000mark göndermitir (Aydemir, 1976: 525). ükrü Bey yalnzca doudaki ttihatçlarla deilstanbul dakileriledeskilikiiçindedir.enverpaa,25ocak1921 deber lin den stanbul a slam htilal Cemiyetleri ttihad nn stanbul bürosuna gayet mahrem kaydyla gönderdii mektupta stanbul daki merkezin ükrü Bey ile sürekli münasebette bulunmasn istemektedir: stanbul merkeziniz Trabzon da ükrü Bey ile daima münasebat samimanede bulunmaldr. (Yamauchi, 1995: ). ÜstelikükrüBey,EnverPaa nnenitesikâzmbey ledeskirtibathalin dedir(ouz,2000:52).kâzmbey leirtibatyalnzcaenverpaa nnenitesiolma sndan deil, eskilere dayanan dostluundan da kaynaklanyordu. ükrü Bey in üvey olu Burhan Ouz un anlattna göre, Sarkam muharebelerinde ükrü Bey,EniteKâzmBey inhayatnkurtarmveotarihtensonraaralarndaskbir dostlukbalamtr(ouz,2000:53). EnverPaailehiçbankesmemiolaneskivesadkyaverükrüBey,Trab zon danküçüktalatvekars takitümeninkomutanolanenitekâzmbey leifre ilegörümelerinedevametmitir.bugörümeler,dr.brahimtali ninihbarndan sonrakesilmi,kâzmbey inözelifreilehaberlemesiyasaklanmveyalnzca orduifresiyleyazmasnaizinverilmitir(karabekir,2001/i:155160). brahimtali ninraporundansonraükrübey,enverpaayanlsolduuüp hesiyle, Nisan 1921 de rütbesi Binbala yükseltilerek Bat Cephesi ne 38. Alay Komutanolarakatanmtr(Ouz,2000:54).31Ekim1921 deyaplanaraseçim lerde stanbul mebusu olarak Meclis e giren ükrü Bey, kinci Grup içinde yer almtr. C.KüçükTalat,YenibahçeliNailveKuçubaHacSami nintrabzon daki Faaliyetleri ttihatveterakkicemiyeti ninmerkeziumumiüyesiveyenimecmuadergi sinin sahibi olan, tilaf Devletleri nin stanbul u igali sonrasnda Halil Paa ile yakalanarak Bekiraa Bölüü ne hapsedilen, Küçük Talat, buradan Yenibahçeli ükrütarafndankaçrlaraköncesivas aoradandaerzurum ageçmitir.buradan dahalilpaailebirliktebakü yegitmilervetürkiyekomünistfrkas nnkuru culararasndayeralmlardr 8. Bakü Kongresi sonras Enver Paa, 7 Eylül de Moskova ya dönerken ekibini de yannda götürmütü. Fakat ekipten Nail Bey ve Küçük Talat a Halk uralar 7 ükrü Bey in üvey olu Burhan Ouz, babasnn Trabzon da iken Moskova da bulunan Enver Paa ile irtibatnn hep sürdürdüünü bizzat kendisine anlattn söylemektedir (Ouz, 2000: 52). 8 Hikmet Bayur, Küçük Talat n önceleri Talat Paa nn en güvendii adamlarndan biri olduunu; fakat Bakü ye geçtikten sonra Enver Paa nn hesabna çalmaya baladn söylemektedir (Bayur, 1971/35: 635).

10 74 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 FrkasProgram nvererekbakü dendorucatrabzon agöndermiti.ekimay nn ilk günlerinde Trabzon a gelen bu ikili, Bakü de hazrladklar Halk uralar FrkasProgram ntrabzon dakistikbalmatbaas ndabastrdlar(tunçay,1978: 113;Özel,1991:149).NailBeyveKüçükTalat,Trabzon daikencelalettinarifbey vehüseyinavnibey inerzurum da HalkHükümeti kurmagiriimleripatlak vermiti.buyüzdenbirsüretrabzon dakalanbuikiliortambirazdurulduktan sonraerzurum agitmilerdir. Celalettin Arif Bey ve Hüseyin Avni Bey, EnverveHalil Paalar tarafndan, BüyükMilletMeclisiveKuvaycraiyyeReisiMustafaKemalPaaHazretleri ne hitabenyazlan7ve17eylültarihliikitavsiyemektubuylabirlikte 9 20Ekim 1920 dearkcephesikarargâh nageldiler.enverpaa nnboleviklerintutumu ve Bakü Kongresi hakknda, kendilerinin de imzaladklar bir raporu, Mustafa Kemal Paa ya iletilmek üzere, Kâzm Karabekir Paa ya teslim ettiler (Tunçay, 1972:7).Oldukçauzunolanraporda,BaküKongresi ndenizlenimlerverilmekte, özelliklekomiteninilerigelenlerininanadolu dakihareketeilikintutumlaraçk lanmaktaidi.raporuyazanlaragöretürkiyeiçinsolunuygunolmadsöylenir ken;türkiye ninhereyeramensolhareketivücudagetirmesininzorunluoldu uvehalkçbiridaretarznntesisedilmesiningerekliliidebelirtiliyordu.bunun içinsolbirörgütkurmanngerekliliiüzerindeduruluyorvedahaönceörgütünü kuranmustafasuphi ninvetakmnnkötükiilerdenolutuukonusundaanka rauyarlyordu 10.RaporayngünKarabekirtarafndan,kendigörülerideeklene rek,telgraflaankara yabildirildi(karabekir,2001/i:77).raporuokuyanmustafa KemalPaa,EnverPaa nnboleviklereiringörünmekiçinpartikuracanhis setmi ve hemen kendi adamlarna resmi/dankl Türkiye Komünist Frkas n kurdurtmutur. Trabzon dakalmayadevamedenküçüktalat,ehrinilerigelenlerindendok torreitbey inkzylaevlenir.9mays1921 detrabzontümenkomutannaba vurarak Türkiye nin Türkistan temsilciliine talip olduunu ve derhal BMM ne bunun bildirilmesini ister. Tümen Komutan durumu ayn gün BMM Bakanl natelgraflabildirir(çapa,1995:110).küçüktalat nbuteklifininkabuledilip edilmediibilinmemeklebirlikte,otrabzon dakalmayadevametmitir 11.Küçük Talat n Trabzon da kalma nedeni slam htilal Cemiyetleri ttihad adna örgüt lenmefaaliyetiyürütmektir.küçüktalatbunu1926 dakizmirsuikastsorgula masndaitirafetmitir: Trabzon ageldiktensonra34kiiyeyeminettirdim Yahyabizimtekilâtadahildi fakathenüzyeminettirilmemiti.tekilâttafethibeyvegavurmamdavard.benslam 9 Her iki mektupta da, Enver Paa ve amcas Halil Paa tarafndan, ailelerini görmek üzere Anadolu ya gelmekte olan Küçük Talat ve Nail Bey e kolaylk gösterilmesi için Kâzm Karabekir Paa dan ricada bulunuluyordu (Karabekir, 2001: 74-76). 10 Raporun tam metni için bkz: Karabekir, 2001/I: Küçük Talat n eylem ve faaliyetleri, görüntü itibariyle tamamen Millî Mücadele kart bir görüntü sergilemektedir. Fakat zmir Suikasti yarglamasndan beraat etmi olmas, onun Ankara adna çalm olabilecei ihtimalini düündürmektedir. Çünkü, bu dönemde kimin nerede durduunu tespit etmek oldukça zordur.

11 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 75 htilalcemiyetlerittihad nnbirelçisiolarakbunlartopladm. (Kandemir,1955/II:22 23). Trabzon dakaldsüreiçindetrabzonmuhafazaihukukimilliyecemiye ti ninmaalmüavirüyesiolarakçalanküçüktalat 12,YakeVapurlarnnacen tesitrabzonlukostipapadopulosadlzenginbirrumtüccarnnkaçrlarakkar lnda fidye istenmesi olayna karmtr. Topal Osman Aa nn adamlarndan EkioluMehmettarafndankaçrlarakRize yegötürülenveburadaalaykomu tanyenibahçeliükrübeyilemataracmehmet inrehintuttuurumtüccariçin fidye olarak lira nakit, liralk postal ve askeri elbise için kuma is tenmitir.rumtüccarnailesiparayödemeyerazolmuikentrabzonmüdafaai HukukCemiyetiarayagirerekbunaengelolmuveKüçükTalat Rize yegönde rerek10.000lirafidyeinecatkarlndarumtüccaralptrabzon agetirtmitir (Yatak,1986:8).TrabzonValisiHâzmBey,kurtarmaolaykadarkaybolmannda karanlkveesrarlolduunusöyleyerek,buolaynyenibahçeliükrü,topalos manaaveküçüktalatarasndatezgâhlandnimaetmitir(tepeyran,1982: 112). DierttihatçlaraoranladahauzunsüreTrabzon dakalmbulunanküçük Talat,Rusya dabulunanenvervehalilpaalarlaümidlgiztakmaadylamek tuplayordu.moskova dabulunanenverpaa ya2mart1921 deyazdmektup ta,trabzon dakieskittihatçlarnkazanlmaskonusundaönerdiitavsiyelerden bazlarunlardr: Trabzon unvetrabzonmüdafaaihukukcemiyeti ndekieskiarkadalarnmütare kedenberidümanlarlamücadelehususundagösterdiklerihamiyetkârsebatnvedindarâne faaliyetinbilhassasizce,nebüyüktakdirlekarlandvebusuretletrabzonlularnark n vekafkasya nnhâlasemrindetarihivemillirollersamimibirlisanlayazlmaklaberaber bumübarezedemerdanebayraktutanhacalihafzzâdeömerveyahyakâhyavereis BarutçuzâdeHacAhmetveHacAliHafzzâdeHakkveHafzMahmutEfendilereiltifat larbezlbuyurulmas BunlardanbakaFrkaKumandanNuriveAlayKumandanAli RzaBeylerleksacabirmektupyazarak,sizekarsamimimuhabbetvesadakatlerindeve aynzamandasizinleterikimesaiyekararvermelerindendolaybeyantakdiratbuyuru lur. Bu iki zat hakkndaki kararlarnzdan Hac Sami size izahat verir(yamauchi,1995: ). 13 Bu arada Küçük Talat, Trabzon da konferanslar veriyor (stikbâl, 24 Nisan 1922: 593), halk Bolevizme kar uyaryordu. Henüz Trabzon a atamas yapl mam, açkta beklerken Karabekir tarafndan göreve çarlan ve ilk görev yeri 12 Küçük Talat ve Yahya Kahya nn Cemiyet in Heyet-i Merkeziyesi ne danman üye sfatyla kayd yaplm, fakat Yahya Kahya danman üye sfatyla Cemiyet kararlarn imzalarken Küçük Talat imza etmemitir (Karaman, 1949, 19,30; Tepeyran, 1982: 112; TTE / , KSN:1327 ve /ty, KSN:558). 13 Küçük Talat n bu mektubu oldukça ilginçtir. lginç olan yönü dier mektuplamalarda hiç kimse liste vermemekte veya takma isimler kullanmakta iken Küçük Talat Trabzon daki kadroyu tam olarak saymaktadr. Ankara nn Envercilerin üstüne gittii bir zamanda Küçük Talat n açkça isim zikretmesi oldukça dikkat çekicidir. Belki tesadüf olabilir ama bu tarihten sonra Ankara, burada ismi zikredilen ahslarn üzerine gitmeye balamtr.

12 76 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 olankars agitmekiçintrabzon agelensamisabitbey,5nisan1921 deküçük Talatileburadakarlatnveonunlabirakamyemeiyediini,yemekteKü çüktalat nburadakigörevinintrabzon uboleviklikaleyhinekkrtmak,baka birdeyilebolevizmkartbirkamuoyuoluturmakolduunuörendiinisöy lemektedir. Sabit Bey e göre, Küçük Talat bu amacna Trabzon da Mustafa Sup hi yiöldürtmekleulamtr(karaman,1949:19). Nail Bey, Erzurum dönüü Ankara ya gitmiti. Ankara ya kardei ükrü Bey in mebusluk ilerini Mustafa Kemal Paa ile görümek için gittiini söylese de,feridunkandemir intespitinegöre,onungörevidehalkuralarfrkasprog ram nmeclis tekittihatçmebuslaraduyurmak,ankara nnnabzntutmakve buralardakiörgütleridenetlemekti(kandemir,1955b/ii:84).nailbey,ankara da Mustafa Kemal Paa ile görütükten sonra Eskiehir e geçerek smet Paa ile de görümütür(kandemir,1955b/ii:83).nailbeyankara yagidincekuçubahac SelimSami deküçüktalat ayardmcolmakiçintrabzon agelmiveküçükta lat ile birlikte slam htilal Cemiyetleri ttihad adna örgütlenme faaliyetleri yü rütmülerdir(kandemir,1955b/ii:23). D.YahyaKâhyaveTrabzon dakifaaliyetleri Yahya Kâhya 1301/1885 de Trabzon da dodu. Aslen zmirlidir ve Karabu run untannmailelerindenkaraosmanoullar namensuptur.denizciolanba basosmanreistrabzon dalimanboaltmaveyüklemeileriniüzerinealdktan sonra Reis yada Kâhya namylaanlmayabalanmtr.osmanreis inölümü üzerineyahyakâhyaonyediyandaiken1319/1903 tetrabzonkaykçlonca s nnisteiyle Kâhya olmutur. YahyaKâhya,MerutiyetinilanylabirlikteTrabzon daolupbitenolaylarara snda,varlndaimahissettirmivettihatveterakkiilehepyaknilikiiçinde olmutur(kutay,1968:205).balkansava navebirincidünyasava nakatlm tr. Balkan Sava ndaki cesareti ve kahramanlklar nedeniyle Tekilat Mahsu sa yakabuledilmitir.buradaentehlikeliilerdegörevlendirilmivebugörevleri baaryla yerine getirmitir. Baarlarndan dolay Padiah V. Reat ve Harbiye NazrEnverPaatarafndanmükâfatlandrlmvettihatveTerakki ninvazge çilmezkomitaclarndanolmutur.birincidünyasava ndayakupcemil inemri altndadoucephesi ndeveçanakkale desavamtr.trabzonilestanbulara sndaki Osmanl Liman dareleri nde Osmanl Orduyu Humâyunu Bakuman danlk Vekâletinin emrinde motorlarla silah tanmas görevinde bulunmutur (Kutay,1968:205).ÖzellikleÇanakkaleSava ndakihizmetleriuzunsürehafza lardakalmtr(tbmm,zc,20:295). YahyaKâhya,MondrosMütarekesi ndensonraenverpaa nnemriyletrab zon da ilk örgütlenme hareketlerini balatanlar arasnda yer alm ve Trabzon MuhafazaiHukukCemiyeti ninöncülerindenolmutur.cemalkutay,bukonu daunlaryazmaktadr:

13 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 77 Yahya Kâhya Merutiyetin ilanyla birlikte olup biten hadiseler arasnda, varln daimahissettirmitir.yahyakâhyattihatveterakkiilehepyaknilikiiçindeydi.mond rosmütarekesi ndensonra,trabzon dailkdirenihareketleribaladzaman,enverpa a nnemriylekâhyavearkadalaryabancigalinekarsavunmahazrlklaryapmak taydlar. Mütarekeden sonra Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti nin öncülerinden biri olmutur. (Kutay,1968:205,209). TrabzonMüdafaaiHukukCemiyetiileanlaarakyükveyolcuiskelelerinde denizcileriörgütleyip,millibirmüfrezemeydanagetirmiolankaykçlarkâhyas Yahya,Trabzon daönemlibirgücesahipolup,adetabir skelehükümeti kur mutu 14.Askerkaçaklarvemahkûmlardanoluturduu300kiilikçeteyedaya narak,hükümetiçindehükümetgibidavranmayabalamt.evketsüreyyaay demir insöylediinegöre,kâhyayahyaadetaenverpaa nndoukaradeniz de vekiligibigeçinmekteydi(aydemir,1972iii,601).stediivergiyikoymakta,iste dii kadar vergi almakta, herkese istediini yaptrmaktayd. Özellikle Mustafa Suphi yiöldürdüktensonraiyiceönüalnmazbirhalalmt.bütüngücünütrab zon Müdafaai Hukuk Cemiyeti nden ve Meclis teki ttihatçlardan alyordu. Trabzon un iki güçlü mebusu Ali ükrü Bey ve Hafz Mehmet Bey de onun ve TrabzonMüdafaaiHukukCemiyeti ninarkasndaydlar 15. Enver Paa ya sadakatinden üphe edilmeyen Kâhya ve Küçük Talat, Enver PaahesabnaTrabzon dagizlibircemiyetkurmu,eskitekilatmahsusaclar bu Cemiyet in çats altnda tekrar toplamaya balamlard. Sami Sabit Bey in tespitinegöre,tekilatmahsusa nntrabzon dakiismi BozukParti idi(kara man,1949:134135).enverpaa nnanadolu yagelmesiiçingerekliörgütlenmeyi yapanyahyakâhya nnenverpaavehalilpaailemektuplamalarolmaktayd. Söz konusu mektuplar Karabekir ve Sami Sabit Bey tarafndan yaynlanmtr (Karabekir,2001/II:137138;Karaman,1949:134136). 1921ylnageldiimizdeYahyaKâhya,gerekliörgütlenmeyitamamlamve Enver Paa y beklemektedir. Zamann Trabzon Valisi Hâzm Bey Yahya Kâhya Envertaraftarlnokadarilerigötürmütürki,EnverPaageliyordiyehazrlklaragi rimi,onunstanbul dabulunankrmzrenkliotomobilinitrabzon akadargetirtmiti. demektedir(tepeyran,1982:106). Bakü Kongresi nden sonra ttihatçlarn Trabzon a akn devam etmektedir. KüçükTalat,KuçubaHacSamiveYenibahçeliNail densonra,ubat1921 de Halil Paa da (Kut) Trabzon a gelir. Ankara nn snr d etme kararna ramen Halil Paa ya hiçbir zorluk çkarlmaz ve ikametine izin verilir. Bu arada Anka 14 Dr. Nazm, 1926 da zmir Suikast ile ilgili sorgusunda Enver Paa-Yahya Kâhya balants hakknda unlar söylemitir: Enver Paa Batum a gidip gelen Hopal, Rizeli takaclarla, Lazlarla temasta bulunuyordu. Yaveri Muhiddin Bey bunlar bulup getiriyordu. Bunlar vastasyla Trabzon daki mehur Kaykçlar Kâhyas ile irtibat tesis edilmiti. O tarihlerde Trabzon ve sair yerlerde hükümet nüfuzu zayf olduundan bu gibi kâhyalar çok kuvvetli bir vaziyette idiler. (Kandemir, 1955-b/2: 61). 15 Erik J. Zücher bu konuda unlar söylemektedir: Enver Paa, Yahya Kahya ve Trabzon örgütüyle günübirlik irtibat halindeydiler. Onun Trabzon daki örgütü Hafz Mehmet Bey in de içinde bulunduu ttihatç mebuslarca ziyaret edilmekteydi. (Zürcher, 1987: 230).

14 78 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 ra nnhalilpaa ygeriçevirmeteebbüsünüörenentrabzon unttihatçeraf vehalkbuolayaçoküzülürlerveiinümayieklinedöküphalilpaa ygön dermeyeceklerinibildirirler.halilpaa nnkaldevidegüvenlikaçsndanuy gun görmeyip Souksu daki Kostaki nin Kökünü Halil Paa ya tahsis ederler. HükümetinbasknihmalinekardaHalilPaa nnkaldkökünaltkatna,ya hyakâhya nnadamlarndankrkyadaellikadarsilahlmilisyerletirilir.halil Paa,anlarndaAnkara nnsnrdetmekararnakarerafnsilahlmücadele yegirmeyehazrolduunusöylemektedir: Beniherziyaretlerinde, mademki,memleketimizeiltifatederekmisafirimizoldunuz, Ankara nnihraçkararnkabuletmeyeceiz.ankara nnbintüfenginekarüçbintüfen glekarkoyarz demilerdi. (HalilPaa,1972:353). MustafaReitTarakçolu,HalilPaa nnkaldkökünetrafndasürekligös teriler yapldn, yapanlarn da YahyaKâhya nn adamlar olduunu, bunlarn çoununaynyliçerisinde,müdafaaihukukçulartarafndanyaptrldsöyle nen,birbasknlatrabzonhapishanesi ndenkaçrlmmahkûmlarolduunuve Yahya Kâhya nn da bu mahkûmlar silahlandrarak bir tabur oluturduunu söylemektedir(tarakcolu,1986:68). Trabzon erafnn kaytsz artsz youn desteini arkasna alan Halil Paa, MustafaKemalPaa yabavurarak,trabzon dabulunuununyalnzcasalkve ailevi nedenlerden dolay olduunu, karsnn Trabzon a gelmeden gitmesinin mümkün olmadn söyleyerek Ankara nn bu yanl kararnn düzeltilmesini istedi(halilpaa,1972:353354).halilpaa nnharekettarznhalkuralarfrka s nntekilveteftiiyleilgiligörenankarahükümeti,snrdetmekararalma snaramengitmesindesrarcolmamveiknayoluylagöndermeyitercihetmi tir(cebesoy, ;aydemir,1971/ii:413).çünkü,trabzon dakitümeninsilah lananerafvekâhya nnadamlarnbastracakkadargücüyoktur.kâzmkara bekir Paa da Halil Paa nn zorla gönderilmesine kardr. Üstelik Halit Bey in paketleyerek gönderme usullerine de bavurulamyordu. Çünkü Halit Bey de Envercilik üphesi uyandrd gerekçesiyle, 21 Ocak 1921 de Tümen Komutan olarakkocaeligrupkomutanl naatanmt.bununiçinhalilpaa nntelgraf yantlanmayaraküçaytrabzon dakalmasnasesçkarlmamtr. Ankara nnhalilpaa ysnrdetmekararndaciddiolduunuduyanen verpaa,bukararaçokbozulmutur(kandemir,1955b/2:23).buyüzden23ni san1921 detrabzon dabulunanhalilpaa yayazdmektuptaankara nnkara rnakartepkisinidilegetirerekhalilpaa dananadolu yuterketmemesinisöy lemitir(karaman,1949:132). EnverPaa terketme demesineramen,nisan1921 dehalilpaaiknayoluy la gönderilmeye raz edilir. Halil Paa nn kararna Yahya Kâhya kar gelir ve gitmesine raz olmaz. Ancak Halil Paa, zorla çkarlmadn, einin arzusuyla gittiini söyleyerek Yahya Kâhya y ikna eder (Halil Paa, 1972: 355; Özel, 1991: 151) ve beraberinde ei ve üç çocuuyla birlikte emireri olan Azeri Yüzba Ali

15 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 79 Çavu uneliindemotorabiniptuapse yegider(özel,1991:151).halilpaa nn gönderilmesindensonramoskova dangeliphalkuralarfrkas nnprogramve bildirileriyledolaannaimcevatveküçüktalat tatutuklanarakstanbul agön derilirler(karabekir,2001:203).aslndaküçüktalat tarusya yasürülmekisten mi,fakatmustafasuphiolayndaparmaolduuiçinolsagerekrusya yagön derilmemesiiçinyalvarm,bununsonucustanbul agönderilmitir 16. KüçükTalatTrabzon dançkarldktansonradaenverpaalehineyürüttüü faaliyetlerden vazgeçmemitir. stanbul dan slam htilal Cemiyetleri ttihad nn Trabzon ubesine gönderdii 29 Mays 1921 tarihli mektupta Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinielegeçirmektenbahsetmektedir: MüdafaaiHukukHeyeti nebizemensupciddivemücadeleciarkadalarsokmakla zmdr Zahiren Müdafaai Hukukçu görünerek oray da ele geçirmek icab ediyor. Bu suretleaynzamandamustafakemalvearkadalarnnnegibimanevralarçevirmekiste diklerideanlalmolur. (Yamauchi,1995:222223). HalilPaa,KüçükTalat,NailBeyveNaimCevatAnkaraHükümetitarafn dan Trabzon u terk etmeye mecbur edilince, Enver Paa nn bu harekete kar tepkisiarolmutur.mustafakemalpaa ya16temmuz1921 demoskova dan yazdmektup,dahaöncekullandüsluplardançokfarklolarak,nezaketku rallarnndnatamvebusonmektuplamalarolmutur.mektupta,mustafa KemalPaa nngüvensiztutumuyerilmekte,halilpaa nnvedierttihatçlarn snrdedilmeleribugüvensiztutumabalanmakta,ttihatveterakki nintekrar canlandrlacandan söz edilmekte ve Mustafa Kemal Paa ya açkça meydan okunmaktayd: imdisen,benbataolmaküzerearkadalarngelmemesiniistiyorsundeilmi?se bep de güya bizim gelmemizle memlekette ikilik çkacak diyorsun deil mi?... Maamafih imdilik Moskova da bulunarak hariçten memleketimize yardm etmemize devam ettii mizdengelmiyoruz.fakatbunudaitirafetmemizlazmgelirki,hiçbirsebebikanuniol mayarak memleket haricinde nefiy (sürgün) eklindeki arzunuza ilelebet tahammül bize hakikatenpekarvesefilcegelir.mamafihvataniçinimdibunakatlanyoruz.binaena leyhhariçtekalmamznmaksadumumimizolanbatatürkiyeolmaküzerekurtarmaya çaltmzslamalemiiçinfaydaszvebelkitehlikeliolduunuhissettiimizandamemle ketegeleceiz...teokadar... (Cebesoy,1955:231235;Aydemir,1972/III:550). AslndaEnverPaa nnbukadarsertbirüsluptakonumasnda,ankara nn Envercilere kar yürüttüü mücadeleye kzmasnn yannda, Ankara nn içinde bulunduuzordurumdaetkiliolmutur.envercilerlemücadeleedildiigünlerde Ankara da buhranl günler yaanmaktayd. Belki Meclis Kayseri ye tanacak, belki Mustafa Kemal Paa Meclis i datacak belki de bazlarnn gönüllerinde yatan bir baka aslan (Enver Paa) yurda getirilmeye çallacakt. Son seçenek Mays 1921 de Trabzon Valilii nden BMM ne yazlan telgrafta Küçük Talat Bey Rusya ya giderse imhasnn muhakkak olduunu ileri sürerek stanbul a gitmesine müsaade itasn talep eylemitir. denilmektedir (Çapa, 1995: 124).

16 80 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 oldukçakuvvetleihtimaldâhilindegözüküyordu.üstelikbukonudauzunsüredir hazrlklardayaplmaktaidivebirçoklarpusudabekliyordu. Pusuda yatanlar için KütahyaEskiehir bozgunu bir iaret olmutu. Bunlar danhalilpaa,bmm ndemeclis inkayseri yetanmasnngörüüldüügünler de,19temmuz1921 de,enverpaa yaanadolu yagirmeyiönermektevesilahl güçileistediklerikadartutunabileceklerinisöylemekteidi(aydemir,1972/iii: ). KütahyaEskiehir bozgunundan sonraki Yunan ilerleyii karsnda Rusla rndaendielendiklerininfarkndaolanenverpaa,28temmuz dasovyetharici ye Komiseri Çiçerin ile gizli bir görüme yapmtr. Bu görümede Enver Paa, Dastan ve Kafkasya dan toplayaca kuvvetleri de yanna alarak Anadolu ya geçmeyiteklifetmivebuteklifçiçerintarafndankabuledilmiolmalkienver Paa Anadolu ya geçmek için hazrlklara balamtr (Bykolu, 1959/I: 6970). Çeitli nedenlerden dolay Türk Millî Mücadelesi nin baarl olmasn isteyen Bolevikliderler,MustafaKemalPaa nnbaarszldurumundaenverpaa y yedekte bekletmekte idiler. Millî Mücadele nin kritik bir safhaya hatta dönüm noktasnageldiibirsradaenverpaa yhareketegeçirmekiçinsnrasürüyor lard.yenilgihalindeenverpaa yanadolu yagöndereceklervemustafakemal Paa nnyerinegeçireceklerdi(selek,1966:337). Enver Paa, hasta olan amcas Halil Paa y ziyaret etmek bahanesiyle 30 Temmuz dabatum ageldi(cebesoy,1955:227).enverpaa nnburaytercihet mesinin nedeni Enverci örgütlenmenin merkezi olan Trabzon a yaknl idi. O tarihte Batum ile Trabzon arasnda takalar ile günlük seferler yaplmaktayd 17. EnverPaa nnbatum agelmesiyleburasâdetattihatçlarnmerkezihalinegel miti.doktornazmvedahaöncetutuklanarakstanbul agönderilenküçüktalat denizyoluylabatum agelmiti.dahaöncealmanya yagitmiolanhacsami yi debatum açarmlard.halilpaa nnbatum dakieviadetattihatçliderlerin karargâhhalinegelmiti.enverpaaveekibibatum dananadolu yageçmeplan lar yapyorlard 18. Bu arada BMM ndeki ttihatçlar da bo durmuyordu. BMM ndeenverpaataraftarolanveyaklakkrkkiidenibaretolanbugrup EnverPaa nnbatum ageldiiniduymularveonunlairtibataçoktangeçmiler dir.meclis tekienvercimebuslarnlideridurumundaolantrabzonmebusuhafz MehmetBey deenverpaa nnbatum ageçtiiniduyuncasalksorunlarnba haneederekmeclis tenizinalmvegizlicebatum agelmitir.hafzmehmetbey, buradaenverpaa yagaripdüzencelerteklifetmitir Enver Paa, Batum a gelmeye daha Berlin de iken, yani Aralk 1920 de karar vermitir. Ankara nn Berlin deki casuslar Hayreti Bey (Talat Paa nn yeeni) ve Saffet Bey (Arkan), Berlin e kadar gidip oradaki ttihatçlarla sk ilikiler kurmular ve orada olup bitenleri Ankara ya rapor etmilerdir (Aydemir, 1972/III: 604). 18 Halil Paa anlarnda, Batum da iken Enver Paa, Hac Sami ve Küçük Talat n Anadolu ya geçme planlar yaptklarn, kendisinin ise bu fikre muhalif olduunu, buna ramen onlarn birkaç kez Anadolu ya geçme giriiminde bulunduklarn fakat kötü hava koullarnn buna izin vermediini söylemektedir (Halil Paa, ). 19 Meclis teki ttihatç Grupta Hafz Mehmet ten baka Yenibahçeli ükrü, Filibeli Hilmi, Eyüp Sabri Bey gibi önemli ttihatçlar vardr (Zürcher, 1987: 230).

17 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 81 Sami Sabit Bey in iddiasna göre Enver Paa isim ve klk deitirerek Trab zon a gelecek, sonra Müdafaai Hukukçularn emrinde olan Yahya Kâhya nn komutasndaki1300kiilikmüfrezeninbanageçecek,topalosmanbirlikleriyle birleerekherhangibirgönüllügibiankara yageçecek,oradandatümenkomu tan Halit Paa ile birleerek, onun komutasndaki eski Trabzon Tümenini emri altnaalacakvemustafakemalpaa nnkarsnaçkarakonuyerindenatpmillî Mücadele ninbanageçecekti(karaman,1949:31). Cebesoy uniddiasnagörede,küçüktalatveyahyakâhya,trabzon daasker kaçaklarvemahkûmlardanibaret,binigeçenbirtaburkurmutu.butaburenver Paa nn emriyle silahlandrlmt. Enver Paa Ali takma adyla bu taburun bana geçecek ve Milli Mücadele ye katlmak üzere Ankara ya gidecekti. Halit Paa nn tümenine dayanarak yapaca hükümet darbesiyle Mustafa Kemal Pa a y Bakomutanlktan indirecek ve onun yerine kendisi geçecekti (Karaman, 1949:3132).EnverPaa nnbatum ageçmesiylebirlikteruslardaenverpaako nusundaankara nnnabznyoklamayabalamlard.rusya,hariciyekomiseri Çiçerin araclyla Ankara nn nabzn yoklarken, Enver Paa Batum da çoktan faaliyetegeçmibulunuyordu.enverpaa yagöreartkttihatçlarnkimliklerini gizlemedenortayaçkmazamanlargelmiti.onagöre,ttihatveterakkimensup larartktakmaadlarnatpgerçekkimlikleriyleçalmalydlar.takvimigeriye götürmeyiamaçlayanenverpaavedierttihatçönderler,ttihatveterakkifr kas nyenidencanlandrmakamacyla58eylül1921 dehalkuralarfrkas nn ilkgenelkongresinitoplamlardr(zürcher,1987:230). NevarkiEnverPaayinezamanlamahatasyapmt.23Austos5Eylülara sndameclissuskunduveherkessavansonucunubekliyordu.türkordusunun zaferi,yunanllarnçekilmeyebalad15eylültarihindekesinlemiti.kesinle en sadece ordunun zaferi deil, Mustafa Kemal Paa nn liderliiydi. Kütahya Eskiehir bozgunu ve devamndaki Yunan saldrs neticesinde BMM, Mustafa KemalPaa yageniyetkilervermiti.sakaryasava nkazananbirmustafake malpaaveankarahükümeti nekarenverpaa nnülkeyimacerayasürükle mesimümkündeildi.kaldkiboleviklerdeenverpaa dandestekleriniçekmi lervemustafakemalpaa yanadoluhareketininteklideriolarakkabuletmi lerdi (Zürcher, 1987: 231). Üstelik Ruslar Sakarya zaferinden sonra Anadolu ya heyet göndermiler, Ankara da büyükelçilik açmlar ve Büyük Millet Meclisi Hükümeti nidemuhataptanmlard(aydemir,1972/iii:615). TümbugelimelerinardndanRuslarndatamamenkendisindenyüzçevir diinigörenenverpaa,mustafakemalpaa nnyerinialmafikrindenvazgeçip 19Eylül1921 debatum danayrldvehacsamiileortaasya yagitti.ruslarn kendisinialdattnainanmvebunugururunayedirememiolacakki,artkken disonunuhazrlayacakolanmaceraya,türkmenistanmacerasnaatlmtr.niha yetinde4austos1922 dekzlorduileçarpmalardaölmütür.

18 82 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 1/2 SakaryaSava ndansonrakonumunugüçlendirenankara,rusya yattihatç liderleri snr d etmesi için nota vermiti. Peyam Sabah, Trabzon da çkan k bal deniktibasyaparakverdiihaberde,ankarahükümeti ninsovyethüküme ti neverdiinotannneticesindebahattinakir,halilpaa,küçük Talat,Doktor Nazm ve gazetenin ismini vermedii baz ttihatçlarn Çoruh Nehri kysnda BatumlugörevlilertarafndantutuklanarakBatum agetirildii,buradahalilpa a nnkayplarakartduyuruluyordu 20.Haberindevamnda,notaneticesinde SovyetHükümeti ninankarahükümeti ninmenfaatleridorultusundaolayabir çözüm bulduu ve Sovyetler tarafndan Enver Paa nn da arand, bu yüzden EnverPaa nnrusya dagizlendiideduyuruluyordu 21. Daha önce Halil Paa ve Küçük Talat Trabzon da arlam olan Trabzon MüdafaaiHukukCemiyeti,artkEnverciliktenbirfaydagelmeyeceiniveAnka ra nnmutlak hâkim konuma geçtiinigörünce, yayn organ stikbal araclyla EnverPaavettihatçlaraleyhindeyaynabalamt.HalkuralarFrkas,kongre kararlarnn duyulmasnda ve Enver Paa nn Batum u terk etmesinden iki ay sonrafaikahmetimzasylaçkan rençfaaliyetler isimlibayazdabutürtti hatçhareketlerresmenlanetleniyordu: Batumsonzamanlardayenibirtekilâtn,vatanvememleketaleyhinde,irençfaali yetlerine sahne olmutur. Bu tekilât idare edenler, bu tekilâtn istihdaf eyledii (amaç edindii) sakl gayeyi elde etmek için sarf gayret sevdasnda bulunanlar, senelerce bu zavall memleketin srt üzerinde saltanat sürerek vatann saysz felaketlerine milletin sefalet ve perianlna yol açan ve üzerlerinde dört harp senesinin mesuliyetini tayan kimselerdenibarettir.buadamlarmütarekeninakdinimüteakipmemleketielimbirsefalet veihtilalvaziyetindeksmenavrupa yaksmenurayaburayasavumulard.filvakibu netice bir dereceye kadar tabii idi, çünkü artk siyasetleri iflas etmi, idare ettikleri harp malubiyetleneticelenmiveharpsenelerininbütünseyyiat(kötülükler)vehasenatndan mesultutulmastabiibulunanbugürûhunmemleketteoturacakyüzükalmamidi. (s tikbâl,13terinisani1337:454). Fakat son tövbe fayda etmez prensibinden hareket eden Ankara, Trab zon daki Enverci örgütlenmeyi bitirmeye kararlyd ve olaylar hiç olmam gibi farzetmeyedeniyetiyoktu.mustafakemalpaa,sakaryasava nkazandktan sonramillîmücadelehareketininveinklâplarnkarsndakienbüyükengelolan EnverPaaveonuyurdagetirmeyeçalanlariçinradikaltedbirleralmayavebu meseleyi kökünden kurutmaya kararvermitir. Bu tedbirlerden ilki Envercilerin toplanmamerkeziolantrabzon dayönetimielegeçirmekveoradakizararlfaali yetlerisonlandrmaçabalarnagirimekolmutur.lkolarakuzunsüredirenverci 20 Kâzm Karabekir Paa, Mustafa Kemal Paa ya çektii 22 Kasm 1921 tarihli telgrafta tutuklanma olayn dorulamaktadr. Fakat tutuklananlar arasnda Bahaeddin akir ve Doktor Nazm n isimlerini saymamaktadr. Tutuklananlar Halil Paa, Talat Bey ve rüfekas olarak saymaktadr (Karabekir, 2001/II: 329). 21 Halil ve Küçük Talat Yakalandlar, Peyam- Sabah, 9 Kanunuevvel 1921; evket Süreyya Aydemir, Halil Paa nn Batum da iki gün tutuklu kaldktan sonra serbest brakldn, kendisinin Moskova ya geçerken ailesinin de Türkiye ye gönderildiini söylemektedir (Aydemir, 1972/III: 610).

19 1/2 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 83 lerlebirlikteçaltnaüpheduyulantrabzonvalisiyanyalnacibey inyerine 21Temmuz1921 deebubekirhâzmbeytayinedilmitir.hâzmbey26austos 1921 detrabzon agelerekgörevebalamtr. 30 Eylül 1921 de Enver Paa nn bir kuryesi Trabzon daki tümen tarafndan yakalanmveüzerindeyahyakâhya yayazlmenverpaa nnbirmektubuele geçirilmitir. Enver Paa nn Anadolu ya geçi plann anlatan mektup, Trab zon dakitümeninkomutanseyfibeytarafndan,kendigörülerideeklenerek, 31Eylül1921 dekâzmkarabekirpaa yagönderilmitir: YazEnverPaa nndr.aliimzalmektuplapaalarnveimdiyekadarüphelielle rinmaskeleritamamendümüoluyor.müdafaaihukukreisihacahmetveazasndan Hoca efendiler, ehbender Firuz Bey i Batum a gidecei günü celb ile Hafz Mehmet ve Doktor Tevfik Rütü Beylerin yapacaklar tekilât neticesinde intizar eylemesinin Halil Paa yatebliiniricaeylemelerimektubunmealiiledierelleritenvirediyor Mektubu birbenbirdeverenbilir. (Karabekir,2001/II:257262). Tümen Komutan Seyfi Bey in de Envercilik üpheleri uyandrmas sonucu KâzmKarabekirPaa,23Ekim1921 dekars ageçerektümenkomutanalbay SamiSabitBeyilebirgörümeyaparvekendisineTrabzon dakitümeninkomu tanlnteklifeder 22.TeklifSamiSabitBeytarafndanolumlukarlanmveayn güntayinemriverilmitir.ekimaysonundayolaçkansamisabitbey,çoksk güvenliktedbirleriarasnda14kasm datrabzon agelmiveabartlbirtörenle görevebalamtr(karabekir,2001/ii:314315;karaman,1949:3032).gereksami Sabit Bey in Trabzon a atanmas gerekse göreve balarken yapt abartl askeri tören Müdafaai Hukukçular oldukça rahatsz etmi ve onlar da karlk verme gereiduymulardr.samisabitbey intrabzon ageliininüçüncügecesiolan17 Kasm1921 dekarargâhnönündenellerindemealelerlegeçenbüyükbirkalaba lk YaasnEnverPaa diyeuzunsüresloganatmlar,fakathenüztümeninin gücünüsalamlatramayansamisabitbeybunuduymazlktangelmitir.ayrca SamiSabitBey inehrigezmeyeherçkndamüdafaaihukukçulardatoplubir haldeehrigezmeyeçkyorlar,gönüllülerdenoluanbirtaburdahafzmehmet Bey ve Ali ükrü Bey in peinde caddelerde dolayordu (Karaman, 194: 367; Tarakcolu, 1986: 69). Söz konusu olan gönüllü tabur, hapishanelerden tahliye ettirilenmahkûmlardanveaskerkaçaklarndanoluturulmutu 23. II. TRABZON DAK ENVER TARAFTARLARININ TASFYES: YAHYA KÂHYAMESELES 22 Bu görümede neler konuulduunu Sami Sabit Bey anlarnda öyle anlatmaktadr: Karabekir bana Sami Bey, Enver ii aztt. Trabzon Kaykçlar Kahyas Yahya ile haberlemekte, Ankara da benden üphe eder görünmektedir dedi ve daha sonra bir kat uzatt. Bu kat Batum a gelmi olan Enver Paa tarafndan Trabzon da Kaykçlar Kahyas Yahya ya yazlm bir mektuptu. (Karaman, 1949: 30). 23 Sami Sabit Bey bu gönüllü taburunu haydut çetesi olarak nitelendirmitir (Karaman, 1949: 36); Ali Fuat Cebesoy da, haydutlardan ve asker kaçaklarndan olutuunu ve Enver Paa tarafndan silahlandrldn söylemektedir (Cebesoy, 1955: 411).

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:7182 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:7182 ABDÜLEZELPAA NINHAYATIVEEHÂDET

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

ATATÜRK ÜN SOYKÜTÜĞÜ ATATÜRK ÜN BABA SOYU: KIZIL OĞUZ YAHUT KOCACIK YÖRÜKLERİ. ATATÜRK ÜN ANNE SOYU: KONYARLAR.

ATATÜRK ÜN SOYKÜTÜĞÜ ATATÜRK ÜN BABA SOYU: KIZIL OĞUZ YAHUT KOCACIK YÖRÜKLERİ. ATATÜRK ÜN ANNE SOYU: KONYARLAR. ATATÜRK ÜN SOYKÜTÜĞÜ ATATÜRK ÜN BABA SOYU: KIZIL OĞUZ YAHUT KOCACIK YÖRÜKLERİ. Atatürk ün hem baba, hem de anne tarafından soyu Rumeli nin fethinden sonra buraların Türkleştirilmesi için Anadolu dan getirilerek

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER BÜLTENI - CANLI IZLE- [16 KAS...

FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER BÜLTENI - CANLI IZLE- [16 KAS... Portal Adres FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER BÜLTENI - CANLI IZLE- [16 KAS... : www.meydangazetesi.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 16.11.2015 : http://www.meydangazetesi.com.tr/guncel/fatih-portakal-ile-fox-ana-haber-bulteni-canli-izle-16-kasim-2015-haber

Detaylı

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s KİTAP TANITIMI

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s KİTAP TANITIMI Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s. 255-259 KİTAP TANITIMI Dr. Çağla D. TAĞMAT * Ali Fuat Paşa nın Moskova Büyükelçiliği Dönemi Yazışmaları (16

Detaylı

SOYKIRIM TANIMA ÇALI?MA GURUBU

SOYKIRIM TANIMA ÇALI?MA GURUBU Suçluya saygi: Talat Paşa (Mehmet Talat) (17 A?ustos 1874, Edirne 15 Mart 1921, Berlin) Mehmet Talat Pa?a,?ttihat ve Terakki Cemiyetinin belirleyici isimlerindendir. Osmanl? tebal? Ermenilere uygulanan

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

GRMCLK DESTEK PROGRAMI UYGULAMALI GRMCLK ETM ETM PLANI

GRMCLK DESTEK PROGRAMI UYGULAMALI GRMCLK ETM ETM PLANI Adana Hizmet Merkezi Adana Hizmet Merkezi Adana Hizmet Merkezi Ali GÜL Kadınları Dernei (KAD) Adana 13.09.2012 27.09.2012 Filiz BASMACI 30 Ali GÜL Türkiye Kurumu Adana l Adana ve Ceyhan 17.09.2012 31.12.2012

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI

KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI Süreyya Hami ŞEHİDOĞLU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, Sayı 24, Cilt: VIII, Temmuz 1992 Nafiz KOTAN İsmail Habip, Kurtuluş Savaşı nı anlatırken:...

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

TÜRKYE CUMHURYET EMEKL SANDII YOKLAMA NZAMNAMES. BRNC BÖLÜM Yoklama leri. KISIM I Yoklamanın Çeitleri

TÜRKYE CUMHURYET EMEKL SANDII YOKLAMA NZAMNAMES. BRNC BÖLÜM Yoklama leri. KISIM I Yoklamanın Çeitleri Kanun No:4/800 Neri Tarihi:9/6/1953 TÜRKYE CUMHURYET EMEKL SANDII YOKLAMA NZAMNAMES BRNC BÖLÜM Yoklama leri KISIM I Yoklamanın Çeitleri Madde 1- Emekli, adi malul, vazife malullüü, dul ve yetim aylıı ve

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 449 453 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

TÜRK YE N N YED BÖLGES NDEN TÜM DÜNYAYA

TÜRK YE N N YED BÖLGES NDEN TÜM DÜNYAYA TÜRKYE NN YED BÖLGESNDEN TÜM DÜNYAYA BASIN BLDRS 11 Mart 2017 Avrupa nn demokrasi ve insan haklar konusunda bir kez daha dibe vurduunun tescillendii tarihtir. 8 Mart Dünya Kadnlar Günü nün hemen akabinde

Detaylı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı 6.000 Ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti Alımı BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu

Detaylı

PORTLAND ÇMENTOSUNUN JOSEPH ASPDIN TARAFINDAN CADI VE ÇMENTO ÜRETMNDE ASPDIN ALESNN ROLÜ

PORTLAND ÇMENTOSUNUN JOSEPH ASPDIN TARAFINDAN CADI VE ÇMENTO ÜRETMNDE ASPDIN ALESNN ROLÜ PORTLAND ÇMENTOSUNUN JOSEPH ASPDIN TARAFINDAN CADI VE ÇMENTO ÜRETMNDE ASPDIN ALESNN ROLÜ Invention of Portland Cemet by Joseph Aspdin and the Role of Aspdin Family in Cement Production Sinan T. ERDO+AN

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

DAN MEND NÂME YE GÖRE EM R GAZ N N FAAL YETLER * Sefer SOLMAZ **

DAN MEND NÂME YE GÖRE EM R GAZ N N FAAL YETLER * Sefer SOLMAZ ** TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa:199209 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page:199209 DANMENDNÂME YEGÖREEMRGAZ

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : PERSONEL DARE BAKANLII S$ra No 1 Malzemenin Ad$ ve Konusu Bakanlklardan veya dier kurumlardan gelen genelge,

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum.

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum. KADER BUNA MÜSAADE ETMEZ Zulüm zulümdür.herkim tarafından ve nerede yapılırsa yapılsın.allah zulmü imhal etsede yani mühlet tanısa da ihmal etmez.kolay kolay neticesini âhirete bırakmaz.bu O nun adaletinin

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

YA ADIKLARI VE YAZDIKLARIYLA KONYA DA B R GAZETEC : SELÇUK ES. Necmi UYANIK *

YA ADIKLARI VE YAZDIKLARIYLA KONYA DA B R GAZETEC : SELÇUK ES. Necmi UYANIK * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:1 Sayfa:171194 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Number:1 Page:171194 YAADIKLARIVEYAZDIKLARIYLAKONYA

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:5570 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:5570 ÖZELETMVEREHABLTASYONMERKEZLERNDEÇALIAN

Detaylı

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r?

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda' n?n ba?kenti Amsterdam' dan keskin fakat güzel, kücük Ekran... Hollanda, Orta Avrupa'da konumlanm??(ve burada yer alan), Sanayi, Ticaret

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

DİPNOTLAR. [1] "İlmi Heyet", Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924.

DİPNOTLAR. [1] İlmi Heyet, Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924. DİPNOTLAR [1] "İlmi Heyet", Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924. [2] Rapor hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: John Dewey, Türkiye Maarifi Hakkında Rapor, Maarif Vekaleti Yayını, İstanbul, 1939. [3] Şükrü Saraçoğlu,

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal e Suikast Giriflimi

Gazi Mustafa Kemal e Suikast Giriflimi ATATÜRK ÜN DÜNYASI Cengiz Önal Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacakt r. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak ve Türk Ulusu emniyet ve saadetini temin eden prensiplerle medeniyet

Detaylı

Çanakkale Muharebelerİ nin İdaresİ

Çanakkale Muharebelerİ nin İdaresİ Çanakkale Muharebelerİ nin İdaresİ Komutanlar ve Stratejiler Editörler Lokman Erdemir & Kürşat Solak Çanakkale 2015-100. Yıl Çanakkale Muharebelerİ nin İdaresİ Komutanlar ve Stratejiler Editörler: Lokman

Detaylı

SOYKIRIM TANIMA ÇALI?MA GURUBU

SOYKIRIM TANIMA ÇALI?MA GURUBU SOYKIRIM TANIMA ÇALI?MA GURUBU Suçluya saygi: Cemal Paşa (Ahmet Cemal Bey) (6 May?s 1872, Midilli 21 Temmuz 1922, Tiflis-Gürcistan) Ahmed Cemal Pa?a,?ttihat ve Terakki Cemiyetinin önder kadrosunu te?kil

Detaylı

Tüm Teknik Elemanlar Derneği

Tüm Teknik Elemanlar Derneği Tüm Teknik Elemanlar Derneği TÜTED Genel Kurulları: TÜTED Genel Merkezi nin 1. Olağan Genel Kurul unda (04 Haziran 1972) Genel Yönetim Kurulu na seçilen üyeler görev bölümünü şu şekilde yapmışlardı: Genel

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe DÖNEM: 4 CİLT: 14 TOPLANTI: 3 MILLET MECLISI e TUTANAK DERGİSİ 24 ncü Birleşim 4. 12. 1975 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. Geçen tutanak özeti 222 II. Yoklama 222 III. Seçimler 222 1. Millet Meclisi Başkanı

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) MALZEMESİ Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Vatanseverli?i: Ulusu için her?eyi yapmas?d?r. Ben icap etti?i zaman en büyük hediyem olmak üzere can?m? verece?im. Sözü buna örnektir.

Vatanseverli?i: Ulusu için her?eyi yapmas?d?r. Ben icap etti?i zaman en büyük hediyem olmak üzere can?m? verece?im. Sözü buna örnektir. ÜN?TE 1: B?R KAHRAMAN DO?UYOR M. Kemal 1881 de Selanik te do?du. Annesi Zübeyde Han?m, Babas? Ali R?za Efendidir. Okudu?u okullar: 1. Mahalle Mektebi 2.?emsi Efendi?lkokulu 3. Selanik Askeri Rü?tiyesi

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri Balmumu heykellerinin en önemli özelliği; Atamızın ölümünde yüzünden alınan masktan bire bir çalışılmış olup 2008 yılından itibaren müzemizde sergilenmeye başlanmıştır. Sağ

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

T.C. HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT / İSTANBUL

T.C. HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT / İSTANBUL T.C. HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT / İSTANBUL UNUTULAN ZAFER: KUTÜ L-AMMARE, 100 ÜNCÜ YILINDA YENİDEN ANLAMAK SEMPOZYUMU 08 MART 2016 İSTANBUL GENEL

Detaylı

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK SINVI T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Selanik, Rumeli de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Limanıyla Ege Denizi ne açılan şehir, Osmanlı nın vrupa ile ticaretinde önemli bir

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 21.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20821 KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DERS B R BEBEK DO DU

DERS B R BEBEK DO DU DERS BR BEBEK DODU Abbas, üç yanda bir çocuktu. O gün etrafndaki herkeste bir tela vard. Çünkü aileye yeni bir bebek katlmt. Aabeyi Abdullah n bir olu olmutu. Ne var ki Abdullah, bebek domadan birkaç ay

Detaylı

f) Genel Kurulda muameleden kaldrlan veya reddedilen dosyalar k) -stiklal Mahkemeleri, Yüce Divan (Yassada) ile Divan- Ali dosyalar

f) Genel Kurulda muameleden kaldrlan veya reddedilen dosyalar k) -stiklal Mahkemeleri, Yüce Divan (Yassada) ile Divan- Ali dosyalar CUMHURBAKANLII ARV Çankaya Kö kü Ar ivi olarak da bilinen Cumhurba kanl Ar ivi, Cumhurba kanl nn Çankaya daki yerle kesi içinde hizmet vermektedir. Cumhurba kanlnn görev ve fonksiyonlar neticesinde te

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi 2011 y?l? itibariyle Türkiyeden vize istemeyen ülkelerin

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 EM ÖRETM YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU EKM Ekim aynda düzenlenen ilk toplantda, okulumuz öretmenlerine program hakknda bilgilendirme yapld. Okulumuzda,

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

Hocam, Bayrak Mitingine bombalı saldırı yapılacak diye bir şayia çıkmış. Bu yüzden de kardeşler mitinge katılmaktan çekiniyorlar. dedi.

Hocam, Bayrak Mitingine bombalı saldırı yapılacak diye bir şayia çıkmış. Bu yüzden de kardeşler mitinge katılmaktan çekiniyorlar. dedi. Mehmedkirkinci.com Süleyman Demirel Halk Partisi tekrar iktidar olmuştu. O sırada komünistler hükümetten de destek alarak Bayezid Meydanına, Kars kalesine ve bir çok yere Sovyet Bayrağı çektiler. Gazetelerden

Detaylı

1881 Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu.

1881 Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) 1938) "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." "Đki Mustafa Kemal

Detaylı

- Müdür a. T.C SiNCAN KAYMAKAMllGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ACELE ve GÜNLÜDÜR. Bölüm : Temel Eğitim. TÜM ilkokul VE ORTAOKUL MÜDÜRLÜKLERiNE SiNCAN

- Müdür a. T.C SiNCAN KAYMAKAMllGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ACELE ve GÜNLÜDÜR. Bölüm : Temel Eğitim. TÜM ilkokul VE ORTAOKUL MÜDÜRLÜKLERiNE SiNCAN Bölüm : Temel Eğitim T.C SiNCAN KAYMAKAMllGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ACELE ve GÜNLÜDÜR Sayı : 34203882-200 7-6 3. lot 24/04/2013 Konu : Okula Kayıtsız Çocuklar Ve YÖSEP Uygulaması TÜM ilkokul VE ORTAOKUL

Detaylı

LEVENT KOLEJ BURS SINAVI ÖRNEK TÜRKÇE SORULARI

LEVENT KOLEJ BURS SINAVI ÖRNEK TÜRKÇE SORULARI LEVENT KOLEJ BURS SINAVI ÖRNEK TÜRKÇE SORULARI 1- Az önce bana getirdi#in kimin telefonuydu? cümlesinde kaç0nc0 kelime Türkçe de#ildir? a) 1. b) 4. c) 5. d) 6. 2- A2a#0da verilen cümlelerin hangisinde

Detaylı

1. GR GENEL BLGLER...1

1. GR GENEL BLGLER...1 1. GR...1 2. GENEL BLGLER...1 3. MEVCUT DURUM ANALZ VE DEERLENDRME...1 3.1. Aratrma ve Yayn Faaliyetleri...1 3.2. E%itim Ö%retim Faaliyetleri...2 3.3. nsan Kaynaklar...8 3.4. Hizmetler...11 3.5. Mali Kaynaklar...12

Detaylı

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Cömert, cefakâr, cana yakın bir insandır Musa Doğan (1923-1992). Dostlarını seven; vefa ve yardımını kimseden esirgemeyen örnek bir insandır o. Siyasete il genel meclisi

Detaylı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı Osmanlı Devleti nin en kritik devrinde otuz üç sene hükümdarlık yapmış İkinci Abdülhamid Han için ağır ithamlarda bulunanların sayısı gittikçe azalmakla beraber, yapılan iftiralar ve hakaretlerin kötü

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız 1 2 TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız Tunç Tort a ve kütüphane sorumlusu Tansu Hanım

Detaylı

TARİH TÜRKİYE CUMHURİYETİ ATATÜRK ÜN HAYATI

TARİH TÜRKİYE CUMHURİYETİ ATATÜRK ÜN HAYATI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ TARİH TÜRKİYE CUMHURİYETİ ATATÜRK ÜN HAYATI Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY 2009 ANKARA 6.6. Atatürk ün Hayatı Atatürk 1881 yılında Selanik

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ *

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * ÇTTAD, X/23, (2011/Güz), s.s.187-232 Albüm KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * Kurtuluş Savaşı nın bitmesinin hemen ardından, verilen bu büyük mücadeleyi kamuoyuna anlatmanın bir aracı

Detaylı

ş ş ş ş ü ü üü ü ü ü ş ş ş ü ş ş ç ş ş ş ş ş ç ş ş ü ü ş ü ç ş ü ş ş ş ü ş ü ü ş ü ü ü ü ç ü ş ü Ö Ö Ç ç ş ü ü ü ü ü ü ş ş ü ş Ç

ş ş ş ş ü ü üü ü ü ü ş ş ş ü ş ş ç ş ş ş ş ş ç ş ş ü ü ş ü ç ş ü ş ş ş ü ş ü ü ş ü ü ü ü ç ü ş ü Ö Ö Ç ç ş ü ü ü ü ü ü ş ş ü ş Ç Ğ ü İ İ ş Ö Ö ü ç ş ü ü ç ç ü ü ü ç ç ş ç ş ü ü ç ş ü ü ç ç ü ü Ö ç Ğ ç ü ş ş ş ş ü ü ş ü ü ü ç Ö Ç ş ş ç ş ş ş ş ş ş ş ş ü ü üü ü ü ü ş ş ş ü ş ş ç ş ş ş ş ş ç ş ş ü ü ş ü ç ş ü ş ş ş ü ş ü ü ş ü ü ü

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

DEDE KORKUT TA YANLI YAZILMI B RKAÇ KEL ME VE OKUNU EK LLER ÜZER NE On the several words that has been passed in Dede Korkut. Özet.

DEDE KORKUT TA YANLI YAZILMI B RKAÇ KEL ME VE OKUNU EK LLER ÜZER NE On the several words that has been passed in Dede Korkut. Özet. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, Cilt: V, Say 1, Sayfa: 79-83, ZMR 2005. DEDE KORKUT TA YANLI YAZILMI BRKAÇ KELME VE OKUNU EKLLER ÜZERNE On the several words that has

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

TÜRKOLOJ KONU MALARI Strazburg Üniversitesi nden Türkolog Say n JOHANN STRAUSS (Strazbourg Üniversitesi) ile Yap lan Röportaj *

TÜRKOLOJ KONU MALARI Strazburg Üniversitesi nden Türkolog Say n JOHANN STRAUSS (Strazbourg Üniversitesi) ile Yap lan Röportaj * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:3554 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:3554 TÜRKOLOJKONUMALARI StrazburgÜniversitesi

Detaylı