TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI"

Transkript

1 TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI Doç.Dr. Yusuf UÇAR SDÜ Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü

2 BIR SÖZ Dünya üstünde söylenebilecek bütün sözler söylendi. Ama bu söylenenler iyi dinlenilmediği için birilerinin bunları tekrar etmesi gerekir (Aristotales; MÖ )

3 PROJE NEDĠR?? Proje; benzersiz, özgün bir ürün, hizmet veya sonuç üretmek amacıyla yürütülen geçici faaliyetlerden oluģan bir giriģimidir (PMI). Proje; tanımlanmıģ bir süre ve bütçe içinde, istenen özelliklere göre tamamlanması gereken, bir hedefi ya da amacı olan özgün, karmaģık, birbiriyle bağlantılı faaliyetlerin bir bütünüdür (Anonim).

4 PROJE NEDĠR?? Bu tanımlardan çıkartılabilecek sonuçlar nelerdir? Her projenin sonucunda, benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç ortaya çıkar. Projeler geçici bir süre içinde gerçekleģtirildikleri için, her projenin bir baģlangıcı ve bitiģi vardır. Projelerin tanımlanmıģ bir bütçeleri ve hedefleri bulunur. Projeleri oluģturan faaliyetler tıpatıp aynı değildir her birinde farklıdır.

5 PROJE NEDĠR?? SÜREKLi YAPILAN FAALiYETLERLE PROJE ARASINDAKi FARK NEDİR?? Örnek Bir tarım iģletmesindeki rutin tarımsal faaliyetler (meyve yetiģtiriciliği ya da buğday yetiģtiriciliği) proje olarak değerlendirilmez. Buna karģın bu tarım iģletmesinde daha önceden üretimi yapılmayan bir ürünün adaptasyon çalıģması ya da üretilen ürünlerin verim artıģını sağlamaya yönelik sistematik çalıģmalar proje olarak değerlendirilir.

6 PROJE ÖRNEKLERI Yeni bir ürün veya hizmet geliģtirmek, Yeni bir iģ sürecini ya da prosedürünü uygulamaya sokmak. Bir kuruluģun yapısında, personel kadrosunda ya da tarzında bir değiģiklik gerçekleģtirmek, Bir bina ya da altyapı inģa etmek, Yeni ya da yenilenmiģ bir bilgi sistemi gerçekleģtirmek ya da edinmek,

7 PROJENIN SıNıFLANDıRıLMASı KarmaĢıklık derecesi: Projeler karmaģıklık derecelerine göre; Çok düģük, DüĢük, Orta ve Yüksek olmak üzere 4 grupta derecelendirilebilir. Teknoloji düzeyi: Projelerin gerektirdiği teknoloji seviyeleri; Pratik bilgi, mevcut teknolojinin en iyisi, ileri teknoloji ve yeni geliģtirilecek ileri teknoloji ve buluģlar olmak üzere 4 sınıfta toplanabilir. Risk düzeyi: Projeler risk seviyelerine göre; çok düģük, düģük, orta ve yüksek seviyede riskli olarak 4 seviyeye ayrılabilir. Proje süresi: Tarımsal projeler proje sürelerine göre; kısa (1 yıl veya daha kısa), kısa, orta (1yıldan daha uzun- 2 yıldan daha kısa), orta-uzun (2 yıldan daha uzun 3 yıldan daha kısa) ve uzun (3 yıldan daha uzun) olarak sınıflandırılabilir.

8 PROJENIN SıNıFLANDıRıLMASı

9 PROJEYI ETKILEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER Organizasyon kültürü, Projeyi destekleyen birimlerin kurallarının değiģken olması, Altyapı olanakları, Mevcut insan kaynakları, Personel yönetimi, Proje yönetilen birimin onay yöntemleri, PaydaĢların risk toleransları (Çok amaçlı ya da birimli projelerde), Yöneticilerle iliģkiler, Organizasyonun yerleģik iletiģim kanalları, Proje yönetimi bilgi sistemleri.

10 PROJE YÖNETIMI NEDIR?? Proje yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik kapasiteyi dikkate alarak, projenin en etkin bir biçimde gerçekleşebilmesi için insan, araç-gereç, materyal gibi kaynakların planlanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi işlevidir.

11 PROJE YÖNETIMI NEDIR?? Proje yönetimi mantıksal olarak gruplanmış 42 farklı proje yönetim sürecinin uygulanması ve entegrasyonu şeklinde gerçekleştirilir. Bu süreçler; Kapsam Kalite Kalite Bütçe Kaynaklar Risk

12 PROJE YÖNETIMININ TEMEL IġLEVLERI Projenin Tanımlanması: Projenin amaç ve hedeflerinin, kapsam, maliyet ve kalite kısıtlarının belirlendiği faaliyetleri içerir. Ne yapacaksınız? Nerede yapacaksınız? Kim/Kiminle yapacaksınız? Sorularının cevapları verilir. Projenin Planlanması: Projede tanımlanan hedeflere kapsam, maliyet, kalite, zaman, kaynaklar ve riskler gibi kısıtlar doğrultusunda nasıl ulaģılacağına iliģkin ayrıntıların oluģturulduğu aģamadır. Kim/Kiminle yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Nerede yapacaksınız?

13 PROJE YÖNETIMININ TEMEL IġLEVLERI Proje Sürecinin Kontrolü: Projenin yürütülmesi sürecinde projenin planlandığı Ģekilde yürüyüp yürümediğinin denetlendiği, yürümediğinde ise bunun sebeplerinin saptanıp, gerekli noktalara müdahale edilmesiyle ilgili faaliyetleri kapsar. Ġzleme Değerlendirme??? Nedir?? Bu sistem kurulmalı mıdır?

14 PROJE YÖNETIMININ YARARı İnsan araç-gereç, materyal, para ve bilginin etkili kullanımı, Uygun maliyette, zamanda ve istenilen düzeydeki performans ve kalitede müşteri tatminini sağlama, Proje hedeflerine zamanında ulaşma, Değişen sosyal, ekonomik, politik ve teknik sınırlamalara karşı işletmeyi koruma konusunda yardımcı olur.

15 YÖNETICININ ROL VE SORUMLULUKLARı Müşteri ve proje arasındaki iletişimi sağlamak, Projeye başlamadan önce sözleşme ve iş isteğini gözden geçirmek ve istekler konusunda projenin alındığı birim ile fikir birliğine varmak, Proje ile ilgilenecek geçici organizasyonu oluşturmak, organizasyonda görev alacakların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

16 YÖNETICININ ROL VE SORUMLULUKLARı Proje gereksinimleri ve faaliyet planlarını belirlemek, Projede çalışacak elemanların ve kullanılacak malzemelerin temini için gerekli koordinasyonu sağlamak ve yönetimden söz almak, Teknik ve idari faaliyetleri yönlendirmek ve entegrasyonunu sağlamak, Projenin gelişimini ve sonuçlarını sürekli olarak izlemek ve değerlendirmek, Müşteriye ve üst yönetime projenin gelişimi ve karşılaşılan problemler hakkında bilgi vermek,

17 YÖNETICININ ROL VE SORUMLULUKLARı Projede çalışacak elemanların ve kullanılacak malzemelerin temini için gerekli koordinasyonu sağlamak ve yönetimden söz almak, Teknik ve idari faaliyetleri yönlendirmek ve entegrasyonunu sağlamak, Projenin gelişimini ve sonuçlarını sürekli olarak izlemek ve değerlendirmek, Müşteriye ve üst yönetime projenin gelişimi ve karşılaşılan problemler hakkında bilgi vermek,

18 YÖNETICININ ROL VE SORUMLULUKLARı Proje faaliyetlerinin sözleşmeye ve planlara uygunluğunu gözlemlemek, Müşterilerin sorunlarına verilen cevapların yeterliliğini, doğruluğunu ve zamanında olduğunu garanti etmek, İşgücü, zaman ve malzeme ile ilgili değişiklikleri üst yönetime ve etkilenen diğer departmanlara zamanında rapor etmek,

19 YÖNETICININ ROL VE SORUMLULUKLARı Proje plan ve programlama Gözden geçirme ve yenileme Zaman maliyetler, problemler ve gecikmeler hakkında bilgi Geri Besleme Proje Yöneticisi Performans Raporları Proje Ekibi ġekil 2.1: Proje yöneticisinin Rolü Kaynaklar Tepe Yönetim

20 YÖNETICININ ÖZELLIKLERI Hedefleri ve bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli planları iyi belirleyebilmek, Kişileri, fikirleri ve kaynakları etkin bir biçimde koordine edebilmek, Projenin kapsamını ve bilimsel alana katkısını kavrayabilmek ve bunu tüm proje grubu elemanlarına aktarabilmek, Grup içi anlaşmazlıkları ve kişisel ortadan kaldırabilmek, çekişmeleri

21 YÖNETICININ ÖZELLIKLERI Tüm ekibi projenin başarılı bir biçimde sonuçlandırabilmesi için motive edebilmek, Yetki ve sorumlulukları uygun bir biçimde dağıtabilmek, Sürekli olarak müşteriyi odak kabul etmek müşteri tatmini için uğraşmak, Projenin planlar çerçevesinde gelişimini izlemek gerektiği takdirde düzeltici faaliyetlerde bulunmak.

22 PROJE ELEMANLARININ SEÇİMİNDE DİKKATE ALINACAK PARAMETRELER Proje hangi disiplinlerin ilgi alanları içerisindedir? Proje hakkında en bilgili ve tecrübeli elemanlar kimler? Farklı elemanların proje ekibine katılımları ne gibi getiriler /götürüler sağlayabilir? Hangi elemanlar güvenilirdir? Proje ekibine katılımın kişilere getirileri /götürüleri nelerdir?

23 PROJE ELEMANLARININ SEÇİMİNDE DİKKATE ALINACAK PARAMETRELER Farklı elemanlar proje ekip yapısında etkin bir biçimde faaliyet gösterebilir mi?

24 PROJE ELEMANLARI ILE YAPıLAN TOPLANTıLARDA IŞLENECEK KONULAR Rol ve Sorumlulukların Açıklanması Fırtına Ortaklık Etkinlik ve verim

25 EKİBİN BAŞARILI OLABİLMESİ İÇİN TEMEL UNSURLAR Ekibin hedeflerinde netlik Hedeflere ulaşmada uygulama planı İyi tanımlanmış rol (görev) dağılımı Açık iletişim Ekip üyelerinin fikirlerinden ve bilgi ve becerilerinden maksimum yararlanma İyi tanımlanmış karar alma mekanizmaları Dengeli iş dağılımı Çalışma disiplininin geliştirilmesi Proje yönetim tekniklerinin kullanılması.

26 EKİP ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI Sorun çözümü veya projeyle ilgili konularda kendilerine verilen görevleri gerçekleştirmek, Toplantılara düzenli katılmak, İş gelişimini izlemek, Ekibin üstlendiği görev sonuçlarını aktarmak, Ekip dışındaki çalışanlarla görüş alışverişini sağlamak

27 PROJE YÖNETIMINDE SORULMASı GEREKEN SORULAR Ne? Projenin amacı nedir?, Projeden beklentiler nelerdir?, Projenin kapsamı ve boyutu nedir? Projenin çıktıları neler olacaktır?, Projede karģılaģılabilecek engeller nelerdir?, Varsayımlar nelerdir?

28 Neden? PROJE YÖNETIMINDE SORULMASı GEREKEN SORULAR Proje neden yapılmaktadır?, Projenin getireceği kazançlar nelerdir?, Projenin sonucunda seçeneklerin artması söz konusu mudur?, Projeden elde edilecek çıktılar maliyet ve zaman avantajlar sağlayacak mıdır?, Proje sonucunda elde edilecek gelirler proje için yapılacak harcamalar karģılayacak mıdır?

29 PROJE YÖNETIMINDE SORULMASı GEREKEN SORULAR Kim? Projede kim/kimler yer alacaktır?, Proje paydaşları kimlerdir?, Proje yöneticisi kimdir?, Proje ekibinde kimler vardır?, Projeyi destekleyen kurum ve kuruluşlar kimlerdir, Proje organizasyon şemasında kimler yer almaktadır?

30 PROJE YÖNETIMINDE SORULMASı GEREKEN SORULAR Nasıl ve Ne zaman? Bu gruptaki sorularla proje faaliyet ve süreçlerinin nas l, ne zaman gerçekleģtirilecekleri belirlenir. Hangi temel faaliyet ve süreçler hangi sırayla ve ne kadar sürede yapılacaktır?, ĠĢ takvimi nedir?, GeliĢmeler proje kontrolü olarak nasıl izlenecek, iletiģim nasıl kurulacaktır? Çıktıların kalitesi nasıl belirlenecek ve takip edilecektir?

31 PROJE BAŞARıSıNıN FAYDALARı Takım Ekibin etkinliği artar. Hüsrana uğrama duygusu ve stres azalır. Uyum getirir. İş tatminini artırır. Bireysel Daha fazla kendini takdir Daha fazla iş güvenliği ve daha hızlı akademik kariyer Hüsran ve stresten uzak daha fazla fayda temin eder.

32 PROJE YÖNETIM BILGI ALANLARı Proje Yönetiminde dokuz adet proje Süreç Grubu vardır. ABD de kurulup dünya çapında yayılan ve Türkiye de de Ģubesi olan «Project Management Institute (PMI)» tarafından Proje Yönetimi Bilgi Alanları olarak adlandırılan bu süreçler, bir anlamda proje yöneticilerinin geliģtirmek zorunda oldukları alanları da gösterirler. Bu fonksiyonlar projelerin baģarıya ulaģması için gereken spesifik bilgiyi temin ederken, hedeflere ulaģılıp ulaģılmadığının analiz edilmesine yardımcı olurlar.

33 PROJE YÖNETIM BILGI ALANLARı Proje Entegrasyon Yönetimi Proje Kapsam Yönetimi Proje Zaman Yönetimi Proje Maliyet Yönetimi Proje Kalite Yönetimi Proje Ġnsan Kaynakları Yönetimi Proje ĠletiĢim Yönetimi Proje Risk Yönetimi Proje Tedarik Yönetimi

34 PROJE ENTEGRASYON YÖNETIMI Süreçleri ve proje yönetimi aktivitelerini belirlemek, tanımlamak, birleģtirmek ve koordine etmek için gerekli süreçler ve aktivitelerdir. Proje entegrasyon yönetimi, proje yönetiminin iskeletini oluģturur ve diğer fonksiyonlar proje entegrasyon yönetiminden etkilenir. Entegrasyon yönetimi, projenin genel anlamda baģarıya ulaģabilmesi için anahtar bilgi alanı olarak kabul edilmektedir. Ana süreç proje plan geliştirme, proje plan uygulama ve toplam değişim kontrolünden oluģmaktadır.

35 PROJE ENTEGRASYON YÖNETIMI Süreçleri ve proje yönetimi aktivitelerini belirlemek, tanımlamak, birleģtirmek ve koordine etmek için gerekli süreçler ve aktivitelerdir. Proje entegrasyon yönetimi, proje yönetiminin iskeletini oluģturur ve diğer fonksiyonlar proje entegrasyon yönetiminden etkilenir. Entegrasyon yönetimi, projenin genel anlamda baģarıya ulaģabilmesi için anahtar bilgi alanı olarak kabul edilmektedir. Ana süreç 6 aģamadan oluģur.

36 PROJE ENTEGRASYON AŞAMALARı 1- Proje Başlatma Belgesinin Oluşturulması Proje baģlatma belgesi projenin resmi olarak onaylandığı gösteren belgedir. Bu belge projeyi faaliyete geçirir. (Tübitak sözleģme metni, ya da BAP sözleģme metni)

37 PROJE ENTEGRASYON AŞAMALARı 2- Proje Yönetim Planının Oluşturulması Proje yönetim planı, proje içinde yer alan faaliyetlerin; Nasıl yürütüleceğini, Nasıl izlenip kontrol edileceğini ve Nasıl bitirileceğini tanımlayan belgedir. Proje planlamasına çoklukla sadece projedeki önemli faaliyetleri gösteren bir tür zaman çizelgesi gözüyle bakmak bir hatadır Aslında proje yönetim planında proje içinde nelerin nasıl yapılacağı, yapılacak eylemlerin ne zaman baģlayacağı, bu eylemleri kimin gerçekleģtireceği, hangi ekipman ve araçlara ihtiyaç duyulacağı ve projede nelerin yapılmayacağı sorularına cevaplar yer alır.

38 PROJE ENTEGRASYON AŞAMALARı 3-Projenin Yürütülmesinin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi Bu aģamada, proje yönetim planında belirlenmiģ faaliyetlerin plana uygun biçimde yürütülerek çıktıların zamanında teslim edilmesi amaçlanır. Ayrıca, faaliyetlerin verimli biçimde yapılmasının yanı sıra insan kaynakları kullanımının ve proje harcamalarının da proje yönetim planına uygun biçimde yürütülmesi hedeflenir.

39 PROJE ENTEGRASYON AŞAMALARı 3-Projenin Yürütülmesinin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi Proje süresince karģılaģılabilecek değiģiklik talepleri proje yönetim planında birtakım değiģimlerin yapılmasını ve proje yönetim planının bunlara göre güncellenmesini gerektirebilir. Proje yönetim planı, onaylanmıģ değiģiklik talepleri, çevresel iģletme faktörleri ve kurumsal süreç varlıkları bu sürecin girdileridir. Proje çıktılarını teslimatları, çalıģma performans bilgileri, değiģiklik talepleri, proje yönetim planındaki ve proje belgesindeki güncellemeler bu sürecin çıktılarıdır.

40 PROJE ENTEGRASYON AŞAMALARı 4- Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi (Değerlendirilmesi) Proje sürecinin sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi, projenin uygulanmaya baģlandıktan itibaren planlanana uygun biçimde yürütülüp yürütülmediğinin anlaģılması açısından çok önemlidir. Bu süreçte projede ölçülen performanslar analiz edilmekte, projeye iliģkin istatistikler tutulmakta, projenin paydaģları arasında bilgi dağıtılmakta ve projeyi daha verimli hale getirecek eğilimler ve ölçümler değerlendirilmektedir.

41 PROJE ENTEGRASYON AŞAMALARı 4- Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi (Değerlendirilmesi) Sürece iliģkin girdiler; Proje yönetim planı, Performans raporları, Çevresel iģletme faktörleri Kurumsal süreç varlıklarıdır. Sürece iliģkin çıktılar; Proje yönetim planlarındaki değiģim, Proje belgesindeki güncellemeler

42 PROJE ENTEGRASYON AŞAMALARı 5- Bütünleşik Değişim Kontrolünün Gerçekleştirilmesi Proje yürütme sürecinde, baģlangıçta hazırlanan proje yönetim planında projelerin dinamik yapılarına bağlı olarak çoğu zaman değiģimler (güncellemeler) gerekli olabilmektedir. Güncellemeler söz konusu olduğunda bunların; Bütçe, Zaman, Ġnsan kaynakları yönetimi üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak kontrol edilmesi gerekir.

43 PROJE ENTEGRASYON AŞAMALARı 5- Bütünleşik Değişim Kontrolünün Gerçekleştirilmesi DeğiĢim proje finansmanını sağlayan birimle yapılacak yazıģmalarla gerçekleģtirilebilir. Olurun zorlanmadan alınabilmesi için; DeğiĢiklik isteğinin ne olduğu, Proje çıktılarını etkileyip etkilemeyeceği Ġlave maliyet olup olmayacağı, Ek süreye ihtiyaç duyulup duyulmayacağı istek metninde açıkça belirtilmelidir.

44 PROJE ENTEGRASYON AŞAMALARı 5- Bütünleşik Değişim Kontrolünün Gerçekleştirilmesi Bu sürecin girdileri; Proje yönetim planı, ÇalıĢma performans bilgileri, DeğiĢiklik talepleri, Çevresel iģletme faktörleri ve Kurumsal süreç varlıklarıdır. Sürecin çıktıları; DeğiĢiklik talepleri biçimindeki güncellemeler, Proje yönetim planındaki güncellemeler ve Proje belgesi güncellemeleri ise bu sürecin sürecin çıktılarını oluģturur.

45 PROJE ENTEGRASYON AŞAMALARı 6- Projenin Kapatılması Proje kapanıģ süreci, geniģ kapsamlı bir projedeki bir proje aģamasının ya da proje yönetim planında bulunan proje kapanıģ bölümünün uygulandığı süreçtir. Projenin kapanıģ sürecinde, projedeki tüm süreç gruplarının faaliyetlerinin hedeflenen çıktıları elde ederek tamamlanmıģ olması gerekir.

46 PROJE ENTEGRASYON AŞAMALARı 6- Projenin Kapatılması Proje kapanıģ süreci de diğer süreçlere benzer biçimde proje tipine göre farklılık gösterir. Bu sürece ait girdiler; proje yönetim planı, onaylanan teslimatlar ve kurumsal süreç varlıklarıdır. Bu girdiler kullanılarak uzman görüģleriyle sürecin çıktıları olan nihai çıktı (ürün, hizmet veya sonuç) teslimi ve kurumsal süreç varlıklarının güncellenmesi gerçekleģtirilir.

47 PROJE KAPSAM YÖNETIMI Proje kapsam yönetimi; proje faaliyetlerinin çerçevesini düzenleyen proje kapsam belgesinin hazırlanmasını ve bunun proje yürütme sürecinde doğrulanmasını ve kontrol edilmesini içerir. Proje kapsamı Ürün kapsamı proje kapsamı daha çok iģ odaklı ve iģin nasıl yapılacağı ile ilgili iken ürün kapsamı iģlevsel ihtiyaçlara diğer bir ifadeyle projede nelerin elde edileceğine odaklanmaktadır.

48 PROJE KAPSAM YÖNETIMI 1- Kapsamın Planlanması Bu süreçte proje katılımcıları ile görüģülerek hedeflere ulaģılabilmesi için gereken; Ġhtiyaç listesi, Ġhtiyaçlar yönetim planı ve Ġhtiyaç takip matrisleri hazırlanır. Ġhtiyaçların toplanması, proje hedeflerini belirleyebilmek için projede bulunan kiģilerin ihtiyaçlarının tanımlanmasıdır.

49 PROJE KAPSAM YÖNETIMI 1- Kapsamın Planlanması Ġhtiyaçların toplanması alt sürecine ait girdiler, Proje baģlatma belgesi, Projede görevli kiģiler listesidir. Sürecin çıktılar, Ġhtiyaçların listesi, Ġhtiyaç yönetim planı ve Ġhtiyaçları takip etme matrisidir.

50 PROJE KAPSAM YÖNETIMI 2- Kapsamın Tanımlanması Bu süreçte projenin, ürünün, hizmet veya sonuç biçimindeki proje çıktıları ayrıntılı biçimde tanımlanır. Proje kapsamında; hedeflenen çıktılar elde etmek için gereken iģleri tanımlar. Kapsam belirlenirken; Proje kısıtlarının, Projede olmaması gerekenlerin, Projeden elde edilecek hedeflenen sonuçların, Ürün içeriğinin Ürün kabul ölçütlerinin kesin olarak belirlenmesi gereklidir.

51 PROJE KAPSAM YÖNETIMI 2- Kapsamın Tanımlanması Bu alt sürece ait girdiler, Proje baģlatma belgesi, Ġhtiyaçlarının listesi ve Kurumsal süreç varlıklarıdır. Süreç çıktılar; Proje kapsam belgesi Proje baģlatma belgesi güncelleģtirmeleri elde edilir.

52 PROJE KAPSAM YÖNETIMI 3- İş Kırılım Yapısının (İKY nin) Oluşturulması Proje yönetiminin planlama süreç grupları içinde yer alan ĠKY nin oluģturulması alt süreç proje yönetimi için en önemli basamaklardan biridir. Bu süreçte hem proje içindeki faaliyetlerin hem de proje çıktılarının yönetilebilir alt gruplara bölünmesi gerçekleģtirilir. Bu Ģekilde proje çıktılarının teslimatlarının ve çalıģmalarının daha küçük ve daha yönetilebilir bileģenlerine bölünmesine ayrıģtırma tekniği denmektedir.

53 PROJE KAPSAM YÖNETIMI 3- İş Kırılım Yapısının (İKY nin) Oluşturulması Planlanan çalıģmaların bölündüğü bu alt gruplar genellikle ĠKY nin iģ (veya çalıģma) paketi adını alır. Bu aģamada; Her iģ paketine iliģkin zaman ve bütçe tabloları oluģturulur. Her iģ paketinin uygulanması sonunda elde edilecek çıktılar da belirlenir.

54 PROJE KAPSAM YÖNETIMI 4- Kapsamın Doğrulanması Projenin ara raporlarının ya da sonuç raporunun destekleyen kurum tarafından kabul edilmesi kapsamın doğrulanması anlamına gelir. Raporlamanın iģ paketlerine uygun olması gerekir. ĠĢ paketlerinden elde edilen sonuçların hedeflerle uyumlu olması kapsamın doğrulanmasını kolaylaģtırır.

55 PROJE KAPSAM YÖNETIMI 5- Proje Kapsam Kontrolü Proje kapsam kontrolü süreci, proje ve ürün kapsamları, proje yönetim planı, ihtiyaçlar listesi, ihtiyaç takip etme matrisi ve kurumsal süreç varlıkları göz önünde bulundurularak sürecin izlenmesini ve varsa kapsam esaslarındaki değiģikliklerin de yönetimini içerir.

56 PROJE ZAMAN YÖNETIMI Proje zaman yönetimi, projenin tamamlanması için aktivitelerin ve geçecek sürenin belirlenmesini, uygulanabilir bir takvimin oluģturulmasını içerir. Ana iģlem; proje takviminin oluģturulmasıdır ve bu takvim projeyi izlemek, proje aktivitelerini kontrol etmek için bir temel oluģturur.

57 PROJE ZAMAN YÖNETIMI Doğru geliģtirilebilen proje süresi tahminleri, projenin baģarısızlık riskini azaltmaktadır. Öncelikle, doğru tanımlanmıģ bir proje tanımlama dokümanın yaratılması, daha sonra bu dokümanda tanımlanan hedeflere ulaģmak için gerçekleģtirilmesi gereken aktivitelerin iģ ayrıģım yapısına göre disipline edilmesi ve bu aktiviteler üzerinde süre ve maliyet tahminlerinin geliģtirilmesi gerekmektedir.

58 PROJE ZAMAN YÖNETIMI Bu tahminleme çalıģmasının sonucunda ise Kritik Yol Analizi (CPM) veya PERT teknikleri ile proje tamamlanma süresi belirlenir. Böylece elle tutulur, gözle görülür veriler ıģığında proje süresi ortaya çıkarılmıģ olur. Proje takvimi proje yönetiminde büyük önem taģımaktadır. Hatta zaman, proje yönetimi değiģkenlerinden en az esnekliğe sahip olanıdır.

59 PROJE ZAMAN YÖNETIMI Projenin zamanında tamamlanabilmesi için gerekli süreçlerden oluģur: Aktivitelerin tanımlanması, Aktivitelerin sıralanması, Kaynakların tahmin edilmesi, Sürelerin tahmin edilmesi, Zaman çizelgesinin geliģtirilmesi, Zaman çizelgesinin kontrolü.

60 PROJE ZAMAN YÖNETIMI Projenin zamanında tamamlanabilmesi için gerekli süreçlerden oluģur: Aktivitelerin tanımlanması, Aktivitelerin sıralanması, Kaynakların tahmin edilmesi, Sürelerin tahmin edilmesi, Zaman çizelgesinin geliģtirilmesi, Zaman çizelgesinin kontrolü.

61 Düğüm noktaları ve oklardan oluģan grafikler CPM (Critical Path Method = Kritik Hat Metodu) PERT (Program Evaluation and Research Task = Program ġebeke Değerlendirme DIYAGRAMı ve AraĢtırma Gücü)

62 PERT olasılık arz eden (süre ve maliyet açısından kesinlik arzetmeyen) projeler için kullanılır AR-GE Projeleri, ilk kez gerçekleģtirilen projeler vb

63 PERT diyagramında her iģlem için; t i : en iyimser süre, t k : en kötümser süre, t y : yaklaģık (en olası) süre t o : ortalama (beklenen) süre t o = t i +4t y +t k 6

64 ġebeke Diyagramında iģlem türleri Zaman ve kaynak harcayan GERÇEK iģlemler Yalnız zaman harcayan YAPAY iģlemler Ne zaman ne de kaynak harcayan KUKLA iģlemler, iģlemler arasındaki iliģkiyi belirtir

65 i ĠĢlemin Adı t ij j GERÇEK veya YAPAY iģlem i ĠĢlemin Adı t ij j KUKLA iģlem t ij : iģlemin süresi

66 A B C A ve B tamamlandıktan sonra C baģlayabilir. A B C D E A ve B tamamlandıktan sonra D baģlayabilir. B ve C tamamlandıktan sonra E baģlayabilir. Kritik Hat (paralel iģlemlerden etkilenmez!

67 Önce yapılacak iģlerin neler olduğu saptanır Hangileri bir iģlem olarak tanımlanacak? (ANA diyagram, ARA (KISMĠ) diyagramlar)

68 ĠĢlem iliģkilerini incelemek ve hatasız bir sıralama için her iģlemde ; Bu iģlemin baģlayabilmesi için hangi iģlemlerin tamamlanmıģ olması gerekir? Bu iģleme paralel olarak hangi iģlemler baģlayabilir? Bu iģlem bittikten sonra hangi iģlemler baģlayabilir?

69 Düğüm Noktalarının Numaralanması Her düğüm noktasına farklı bir numara, artarak ilerler, kesin bir kural yok! ġebekeye sonradan bazı iģlemlerin eklenecekse sayı atlayarak da numara vermek mümkündür

70 Her iģlem, baģladığı ve bittiği düğüm noktalarının numaraları ile tanımlanır ve listelenir Örnek: 0-1 temel kazma 1-2 kalıp hazırlama 2-3 beton dökme

71 KURAL 1 Ġki düğüm noktası arasında birden fazla iģlem varsa, bunlar kırık çizgi veya eğri ile gösterilemezler. ĠĢlemlerin baģlangıç veya bitiģ düğüm noktalarına kukla iģlemler ve yeni düğüm noktaları eklenir. Kritik yol belirlenirken ve bilgisayar programlarında her iģlem, baģlangıç ve bitiģ düğüm noktalarının numaraları ile tanımlanır ġebeke DIYAGRAMı ÇIZILIRKEN Her Ģebekede aynı sayı çifti ile sadece bir iģlem gösterilir

72 YANLIġ DOĞRU DOĞRU

73 KURAL 2: Bir iģlem, kendinden önce biten iģlemlerin baģlangıç noktasına bağlanamaz. YANLIġ

74 KURAL 3 Bir B iģlemi, kendinden önceki A iģleminin yalnız bir kısmına bağlı ise, A iģlemi parçalara ayrılarak B iģleminin baģlangıcı netleģtirilmelidir

75 A YANLIġ B A1 A2 B DOĞRU

76 KURAL 4 Bütün düğüm noktaları, Ģebeke diyagramının baģlangıç ve bitiģ düğüm noktalarına bağlanmalıdır?? YANLIġ DOĞRU

77 KURAL 5: Ana Ģebekede bir okla gösterilen bir iģlemin detay iģlemleri kapalı bir diyagram meydana getirmeli ve ilgili iģlemin baģlangıç ve bitiģ düğüm noktalarına bağlanmalıdır A3 A7 A1 A2 A4 A5 A6 A8 A

78 CPM de her iģlem için belli bir süre tahmin edilir ĠĢin niteliğine, geçmiģ deneyimlere, eldeki olanaklara dayanan bu süre kesin kabul edilir Genelde yapılan hata sonucu etkilemeyecek düzeyde kalır

79 Kritik olmayan iģlemler bolluğu olan iģlemlerdir. Kendi süreleri dıģında boģ bir zamana sahiptirler 4 t 43 =4gün (8 güne kadar bolluğu var) t 12 =3gün t 35 =6gün t 23 =5gü n

80 Bolluk; bir iģlemin baģka bir iģlemin veya projenin bitiģ tarihini etkilemeden arttırılabileceği süredir Serbest bolluk; bir iģlemin kendinden sonra gelen iģlemleri geciktirmeden geciktirilebileceği süre Toplam bolluk ise; bir iģlemin en geç bitirilebileceği süre ile en erken bitirilebileceği süre arasındaki farktır Kritik iģlemlerin toplam bollukları sıfırdır Proje baģlangıcından bitiģine kadar kritik iģlemlerin sıralandığı hatta kritik hat denir. Bu hat üzerinde bir gecikme olursa projenin gecikmesine yol açar.

81 Eğitim Merkezi nde uygun bir Eğitim Salonu na Bilgisayar Laboratuvarı kurmak istiyoruz Yapılacak iģler neler? Ne kadar sürer? Maliyeti ne olur? UYGULAMA

82 Uygulama Yerler PVC kaplanacak 11 Bilgisayar masası Teçhizat belirleme ve teklif alma Derslik seçimi ve enerji tesisatı çekme Resmi yazıģmalar Teçhizatın alımı ve kurulması Eğitimci temini Eğitim notu hazırlama Kurs takvimi ve duyurular 21 Bilgisayar koltuğu 11 Bilgisayar +lisanslar (MS Office ve Autocad) Projeksiyon cihazı Ağ teçhizatı UPS Klima *** Doğru cihaz ve iç donanımlar tespit edilecek ve her biri için en az 3 firmadan teklif alınacaktır.

83 1 Derslik seçimi ve tesisat çekme 5 Eğitimci temini Teçhizat belirleme ve teklif alma 0 2 Teçhizatın alımı ve kurulması 6 Kurs takvimi ve duyurular 7 3 UYGULAMA 4 Resmi yazıģmalar Eğitim notu hazırlama

84 1 Derslik seçimi ve tesisat çekme 5 Eğitimci temini Teçhizat belirleme ve teklif alma 0 2 Teçhizatın alımı ve kurulması 6 Kurs takvimi ve duyurular 7 3 UYGULAMA 4 Resmi yazıģmalar Eğitim notu hazırlama

85 Proje kapsamında gerçekleģecek iģlem adımları belirlenir ĠĢlemler birbirinden farklı ve ayrıntı seviyeleri yaklaģık eģit olmalıdır Projenin planlandığı Ģekilde ilerleyip ilerlemediği izlenir GANTT DIYAGRAMı

86 GANTT DİYAGRAMI AMAÇ : Takvim düzenlemek ve bir projeyi gerçekleştirmek için uygulanacak işlemleri takip etmek. Aylar Öngörülen Gerçekleşen İşler Oc. Şu. Mar. Nis. May. Haz. Tem. Agu. Eyl. Eki. Kas. Ara. A B C D Büyük bir izleme kolaylığı sağlayan GANTT diyagramı -Bir projenin ilerleyişini planlamaya -Bir projenin ilerleyişini belli bir zaman içine yerleştirmeye -İş yükümlülüklerinde görülen aykırı durumları belirlemeye ve önceden saptamaya -Verimliliği iyileştirmeye olanak verir. UÇAL 3M DanıĢmanlık Hazır.: VEHBĠ UÇAL 56

87 VALF Aġ Öngörülen Numune Hazırlama Süreci GerçekleĢen YAPILACAK ĠġLER AR-GE ÇalıĢması (Hesaplar, Resim Yayımlama) Kalıp Ġmalatı AYLAR CNC ĠĢlem Isıl ĠĢlem Tesviye-Yazı-Erozyon EYLÜL EKĠM KASIM Preste Dövme Çapak Alma TalaĢlı ĠĢlem ve Kaplama Montaj Kalite Kontrol Ömür Testi

88 PROJE MALIYET YÖNETIMI Kaynak kullanımı projelere mali yük getiren bir unsurdur. Sosyal bilimler ve kısmen matematik bilimi dıģında uygulamalı bilimlerin tamamında maddi kaynağa ihtiyaç vardır. Proje maliyet yönetimi, Yapılacak tüm harcamaların projenin planlanması aģamasında tahmin edilmesini, Bütçelenmesini, Proje maliyet olarak kontrolünü içermektedir. Proje maliyet yönetiminin, maliyet tahmini, maliyet bütçelemesi ve maliyet kontrolü olmak üzere üç temel alt süreci vardır.

89 Maliyet Tahmini PROJE MALIYET YÖNETIMI Proje baģlamadan önce, projede gerçekleģecek faaliyetler için kullanılacak kaynakların yaklaģık maliyetlerinin tahmin edilmesi sürecine maliyet tahmin süreci denir.

90 PROJE MALIYET YÖNETIMI Maliyet Tahmini Bu sürecin baģlayabilmesi için; Proje kapsam belgesinin, ĠĢ kırılım yapısının, Proje zaman çizelgesinin, Ġnsan kaynakları planlamasının (adam/ay cinsiden), Sarf malzeme listesinin (gübre, hayvan yemi, laboratuar kimyasal malzemesi, vb) Risk listesinin hazırlanmıģ olması gerekir. Maliyet tahminlerinde, daha önce benzer projelerde deneyimli uzman görüģleri alınabilir.

91 Maliyet Bütçelemesi PROJE MALIYET YÖNETIMI Maliyet bütçelemesi süreci, maliyet tahmini yapılan faaliyetlerin içinde bulundukları iģ paketinde yer alan diğer faaliyetlerle birlikte değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu süreçte maliyet tahmini sürecinde kullanılan girdilere ek olarak maliyet tahmini sürecinin çıktılar olan faaliyet maliyet tahminleri ve bunları destekleyecek ayrıntılar girdi olarak kullanılmaktadır. Bu girdilerin sonucunda, bu sürecin çıktıları olan maliyet performans temel çizgisi, proje finansman ihtiyaçları ve gerekirse proje belgesi içindeki zaman çizelgesi, maliyet tahminleri ve risklerin güncellenmeleri belirlenir

92 Maliyet Kontrolü PROJE MALIYET YÖNETIMI Proje izleme/kontrol sürecinde gerçekleģtirilen maliyet kontrolü, projedeki mali geliģmelerin ve maliyet performans temel çizgisindeki değiģliklerin izlenip yönetilmesi ve buna paralel olarak proje bütçesinin güncellenmesini kapsar.

93 Maliyet Kontrolü PROJE MALIYET YÖNETIMI Bu aģamada; hem iģ paketleri temelinde hem de dönemsel olarak belirlenen bütçenin aģılmaması amacıyla sürekli olarak maliyet kontrolünün yapılması gerekir. Maliyetin aģılması söz konusu olduğunda gerekli yazıģmalarla fasıl aktarımlarının yapılması gerekir.

94 RISK YÖNETIMI Risk proje ürününü, ortamını olumsuz yönde etkileyen olaydır. projenin geliģtirme sürecini, proje Risk yönetimi risklerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için yapılan planlanmıģ, düzenli giriģimlerdir. Proje Yöneticisinin önemli görevi, projenin gidiģatını ve proje ürününün kalitesini olumsuz etkileye bilecek riskleri sezmek ve onları önlemek için eylemler hazırlamaktır. Risk analizinin sonuçları proje planında yer almalıdır

95 Risk Türleri RISK YÖNETIMI Risk yöneticiliği, risklerin tanımlanması onların projeye etkisinin en aza indirilmesi giriģimlerini içeriyor. Risk projeyi,oluģturulan proje ürününü ve projeyi gerçekleģtiren kurumu tehdit edebilir Proje riskleri proje takvimini ve kaynakları etkiler Ürün riskleri etkiler geliģtirilen ürünün niteliğini ve baģarımını ĠĢ riskleri projenin ait olduğu kurumun geliģimini ve gereksinimlerin edinmesini etkiler

96 RISK YÖNETIMI Risk türlerine örnekler Risk Risk türü Açıklama Personel kaybı Proje Proje tamamlanmadan önce deneyimli personel projeden ayrılır Yönetim değiģikliği Proje ÇeĢitli yöneticilik seviyelerinde yönetim veya yapılandırma değiģikliği yapılıyor Donanımın kullanılamaması Proje Proje için çok önemli olan donanım proje takvimine uygun zamanda alınamıyor Gereksinimlerde değiģiklik Proje ve ürün Gereksinimlerde tahmin edilenden çok daha fazla değiģiklikler ortaya çıkıyor ġartnamelerin gecikmesi Proje ve ürün Önemli bileģenler için Ģartnameler gecikiyor Proje boyutunun doğru tahmin edilmemesi Proje ve ürün Sistemin kapsamı, karmaģıklığı yeterince değerlendirilmemiģtir Yazılım geliģtirme araçlarının yetersiz olması ürün Proje geliģtirmede kullanılan araçlar beklentileri karģılamıyor Teknoloji değiģiklikler ticari Proje ürünün temelini oluģturan teknolojinin yerini yeni teknoloji alıyor Ürün rekabeti ticari Proje ürünü teslim edilmeden önce, rekabetçi ürün pazara çıkarılıyor

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE-Proje ve Proje

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİLGİ ALANLARI -1

PROJE YÖNETİMİ BİLGİ ALANLARI -1 PROJE BİLGİ ALANLARI 1 Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi KAPSAM Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi ZAMAN MALİYET Projenin Yürütülmesinin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi Proje Çalışmalarının İzlenmesi

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ

YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI YZM 403 Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 5. BÖLÜM 2 RİSK YÖNETİMİ Genel Bakış 3 Giriş Risk ve Risk Yönetimi Nedir? Risk Kategorileri Risk

Detaylı

5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI

5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI 5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI 1 1. PROJENİN PLANLANMASI? Proje planlaması yapılmadan iyi bir proje önerisi hazırlanması mümkün değildir. Bu nedenle planlama ile ilgili sorunları ortaya koymanın

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

İSG PROJE YÖNETİMİ ve ACİL DURUM PLÂNI

İSG PROJE YÖNETİMİ ve ACİL DURUM PLÂNI 29 İSG011 1/7 İSG PROJE YÖNETİMİ İSG PROJE YÖNETİMİ ve ACİL DURUM PLÂNI AMAÇ: İSG de Proje yönetimi ile tehlike araştırma yöntemleri hakkında bilgilendirme Slayt III BÖLÜM CPM GANT PERT YÖNTEMİLERİ VE

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 Risk Yönetim Süreçleri 2/30 Risk yönetim modeli sektöre, kuruluşun yönetim sistemine, tüm yaşam çevrim süreçlerine, ürünün yapısına bağlı olmakla

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5. Emre Alıç, PMP

PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5. Emre Alıç, PMP PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5 Emre Alıç, PMP ZAMAN YÖNETİMİ SÜREÇLERİ 1. Zaman Yönetimini Planlama 2. Aktivitelerin Tanımlanması 3. Aktivitelerin Sıralanması 4. Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ. Halil AGAH Antalya, 2012

PROJE YÖNETİMİ. Halil AGAH Antalya, 2012 PROJE YÖNETİMİ Halil AGAH Antalya, 2012 İÇERİK Proje Nedir? Yönetim Nedir? Proje Yönetimi ve Unsurları Proje Başarısı Proje Yönetiminin Kalitesi 06.11.2012 2 Proje Nedir? Belli bir süre içinde ve belli

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetim Süreçleri Proje Organizasyonları Proje Beratının Hazırlanması Proje Yönetimine Giriş Proje; bir ürün veya hizmet

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

çalışmalara proje denilmektedir.

çalışmalara proje denilmektedir. PROJE YÖNETİMİ METOT ve TEKNİKLERİ Proje Yönetimi Metot ve Tekniklerinin Örnek Olaylarla Açıklandığı Grup Çalışmalarını İçerir. Kurumsal alanda; özgün bir ürün ya da hizmeti sağlamak üzere yapılan FARUK

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu Sayfa No 1/ 5 İşin Adı : Muhasebe Sorumlusu Bağlı Olduğu Kişi Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Dış Ticaret, İç Piyasa, Satınalma, Finansman, Çorlu, İstanbul muhasebe bölümleri. Organizasyon

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN Proje Yönetimi 2010 2011 Bahar Yarıyılı Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN KISIM I PROJE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ 1. Bölüm Giriş Proje Yönetimi Bilgi Birikimi PMBOK Kılavuzu Kılavuzu Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu,

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu Nisan 2013 Eğitim Kataloğu 8 Nisan 2013 Sedona, yazılım firmalarına ve büyük çaplı organizasyonların bilişim departmanlarına organizasyonel yapılanma, yöneticilik, takım çalışması ve kalite süreçleri alanlarında

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.1 MÜDÜR Dök.No KAİM.İKS.FRM.082 Sayfa No 1 / 4 İŞİN KISA TANIMI: üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Risk Kavramı Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk olarak tanımlanır. Amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/29

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/29 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/29 Risk İzleme Süreci 2/29 Risk izleme süreci, planlanan bütün risk yönetim faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirildiğini güvence altına almak

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.AMAÇ Bu prosedürün, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR?

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? Dr. Murat K.BEZİRCİ CEO / Stratejist 1 Bugün ve gelecekte artık, yöneticilerin kurumlarını yönetmeleri eskisi kadar kolay değildir. Sürekli değişen çevre

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009 COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi Şubat 2009 Gündem Bilgi Sistemleri Yönetimi Bilgi Sistemleri Süreçleri Bilgi Sistemleri Yönetimi Uygulama Yol Haritası Bilgi Sistemleri (BS) Yönetimi Bilgi Sistemleri Yönetimi,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ: PERT VE CPM ANALİZİ: Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu (I.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı-İTÜ Yayını, Ekim1997, İstanbul

PROJE YÖNETİMİ: PERT VE CPM ANALİZİ: Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu (I.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı-İTÜ Yayını, Ekim1997, İstanbul PROJE YÖNETİMİ: PERT VE CPM ANALİZİ: Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu (I.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı-İTÜ Yayını, Ekim1997, İstanbul Proje:Belirli bir işin tamamlanabilmesi için yapılması

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında KURUM POLİTİKASI Bu politika, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu nun 11.12.2017

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında belirlenen prosesler için risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında belirlenen prosesler için risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; risk ve fırsatları değerlendirmeye yönelik faaliyetlerin belirlenen şartlara uygunluğunu sağlayacak bir yöntem oluşturmaktır. 2. KAPSAM Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ HAZIRLAYAN : ŞERİF OLGUN ÖZEN, CGAP KİDDER EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI sozen@csgb.gov.tr EĞİTİMİN

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Sunum Planı Organizasyon Yapısı Yazılım Projelerinde Başarı Durumu Yazılım

Detaylı

6.DERS PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ

6.DERS PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ 6.DERS PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ 1 1. PROJE YÖNETİMİ ARAÇ ve TEKNİKLERİ Proje yöneticilerinin proje akışını izleyebilmeleri ve projenin son durumunu belirleyebilmeleri için geliştirilmiş iki teknik vardır bunlar;

Detaylı

İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin idareye değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek zorundadır.

İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin idareye değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek zorundadır. ÇALIŞMA STANDARTLARI 2000 - İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin idareye değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek 2010 - Planlama İç denetim

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE NEDİR? Zaman, Kaynak, Amaç Belirli bir zaman aralığı içinde, mevcut kaynakları kullanarak, önceden tanımlanan hedef

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2011 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI

Detaylı

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac.

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac. GİRİŞ Mehmet Sait Andaç İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi e-posta: mandac@meliksah.edu.tr www.meliksah.edu.tr/mandac Oda No: 417 Giriş Bölüm I:Teorik Kısım (1.-6. Haftalar) (Proje, Proje Yönetimi,

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. a) Bu Yönergenin amacı, gerekli

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

Onaylayan: Gen. Müdür Tarih: 28/9/2009 Versiyon: 1

Onaylayan: Gen. Müdür Tarih: 28/9/2009 Versiyon: 1 Tarih: 28/9/2009 DOKÜMANTE EDİLMİŞ KALİTE PROSEDÜRLERİ Belgelerin kontrolü Bu prosedürün amacı, kalite yönetim sisteminde yer alan tüm belge ve verilerin geliştirme, inceleme, onay ve dağıtım işlemleriyle

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek!

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Uyum

Detaylı

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KONTROL KAVRAMI İşletmenin belirlenen amaçlarına ulaşması için, işletme yöneticilerinin almış olduğu önlemlere, uyguladığı yöntemlere kontrol usul ve yöntemleri

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ Nisan 2014 TUĞÇE SÖĞÜT, PMP GÜNDEM PMI ve PMI TR hakkında kısa bir bilgilendirme Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetimi Süreçleri Proje Yönetimi Bilgi Alanları Project Management

Detaylı