TÜRK ANAYASA HUKUKU. 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesine üye seçtiği kurumlardan biri değildir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK ANAYASA HUKUKU. 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesine üye seçtiği kurumlardan biri değildir?"

Transkript

1 Türk Anayasa Hukuku TÜRK ANAYASA HUKUKU 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesine üye seçtiği kurumlardan biri değildir? Yargıtay Danıştay ( Sayıştay Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Askeri Yargıtay 5. Sıkıyönetimin olağanüstü hal yönetimlerinden farkı nedir? ( Kolluk yetkilerinin askeri makamlara geçmesi İdarenin yetkilerinin genişlemesi Sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamelerinin çıkarılması Temel hak ve hürriyetlerinin tümüyle sınırlandırılabilmesi Sıkıyönetim makamlarına ait işlem ve kararların yargı denetimine tabii olmaması 2. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ne zaman kurulmuştur? ( Olağanüstü hal en fazla ne kadar süreyle ilan edilebilir ve en fazla ne kadar süreyle uzatılabilir? 9 ay süreyle ilan edilebilir 4 ay süreyle uzatılabilir 6 ay süreyle ilan edilebilir 2 ay süreyle uzatılabilir 7 ay süreyle ilan edilebilir 3 ay süreyle uzatılabilir ( 6 ay süreyle ilan edilebilir 4 ay süreyle uzatılabilir 5 ay süreyle ilan edilebilir 1 ay süreyle uzatılabilir 3. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun üye sayısı kaçtır? 7 asil 5 yedek 17 asil 14 asil ( 22 asil 12 yedek 24 asil 10 yedek 4. Anayasa Mahkemesine şekil bakımından davaya açmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Cumhurbaşkanı ( Cumhurbaşkanı ve TBMM üye tamsayısının 1/5'i Cumhurbaşkanı ve TBMM üye tamsayısının 1/5'i, iktidar partisi grubu Cumhurbaşkanı ve TBMM üye tamsayısının 1/5'i, iktidar partisi grubu, ana muhalefet partisi grubu Cumhurbaşkanı ve TBMM üye tamsayısının 1/5'i, iktidar partisi grubu, ana muhalefet partisi grubu, TBMM başkanı 7. Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının seçimi ile ilgili yanlış bilgidir? Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için geçerli oyların salt çoğunluğunu sağlamak gerekir. %10'luk seçim barajını aşan partiler ortak aday gösterebilir. ( Bir kişi, 5 yıl için en fazla 3 kere cumhurbaşkanı seçilebilir. Aday olabilmek için en az 20 milletvekilinin ortak iradesi gerekir. Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmayanlar, cumhurbaşkanı olamaz. 8. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'na göre anayasa değişikliğine ilişkin yanlış bilgidir? TBMM üye tam sayısının 1/3'ü tarafından teklif edilmesi gerekir. Teklifin kabulü için üye tam sayısının 3/5'inin kabulü gerekir. Tekliflere ilişkin ikinci görüşmede sadece tekliflere verilen değişiklik teklifleri görüşülür. ( Teklif 3/5 ile 2/3 arasındaki çoğunlukla kabul edilmişse, cumhurbaşkanının teklifi meclise iade edebilir, halkoyuna sunabilir, onaylayabilir. Cumhurbaşkanının anayasa değişikliklerini meclise aide süresi 15 gündür. Sayfa-1

2 Türk Anayasa Hukuku 9. Aşağıdakilerden hangisi anayasal kurumlardan biri değildir? Devlet Denetleme Kurulu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ( Milli Güvenlik Konseyi YÖK Diyanet İşleri Başkanlığı 14. Siyasi parti grupları kaç üyeden oluşur? ( Aşağıdakilerden hangisi TBMM'de genel görüşme açılmasını isteyebilir? ( Hükümet Cumhurbaşkanı TBMM başkanı En az 10 milletvekili Hepsi 15. Toplumsal bölünme ile ilgili yanlış bilgi hangisidir? Toplumsal gruplaşmaların sonucunda oluşan toplumsal farklılıkları tanımlar. ( Sadece maddi farklılıklar nedeniyle oluşur. Karşıt kategorileri var sayar. Zaman içinde toplumsal hiyerarşileri yeniden üretmeyi sağlar. Toplumsal tabakaları yapılandırır. 11. Bir bakan ya da Bakanlar Kurulunun Meclis tarafından görevden uzaklaştırılması sonucunu doğuran siyasi sorumluluğa yönelik denetim aracı aşağıdakilerden hangisidir? Soru Meclis araştırması Meclis soruşturması Genel görüşme ( Gensoru 16. Anayasa değişikliğinin kabulü için gerekli en az sayı kaçtır? 1/3 1/2 salt çoğunluk 2/3 ( 3/5 12. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağırılması için işletilebilen yöntemlerden biri değildir? Bakanlar Kurulunun istemiyle Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanı tarafından resen ( Bakanlar Kurulunun istemiyle TBMM başkanı tarafından TBMM başkanı tarafından resen TBMM üyelerinim 1/5'inin istemiyle TBMM başkanı tarafından 13. Aşağıdakilerden hangisi TBMM Başkanı seçimine ilişkin doğru bilgidir? Sadece siyasi parti grupları aday gösterebilir. Açık oylama yapılır. ( TBMM Başkanının seçimi bir parlamento kararıdır. 1. ve 2. oylamada 2/3 çoğunluk, 3. oylamada adi çoğunluk aranır. 4. oylamada cumhurbaşkanının seçilememesi halinde, TBMM seçimleri yenilenir. 17. Cumhurbaşkanının kendisine gelen bir yasa önerisini tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye yahut yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderme süresi kaç gündür? ( Kanun teklifi kaç milletvekili ile verilir? ( 1 1/ Sayfa-2

3 Türk Anayasa Hukuku 19. Anayasa Mahkemesinin siyasi partilerin kapatılma davalarında karar yeter sayısı kaçtır? 3/5 1/3 ( 2/3 Salt Oy çokluğu 20. Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkaramaz? İçişleri Bakanlığı Bakanlar Kurulu İnönü Üniversitesi ( Milli İstihbarat Teşkilatı Başbakanlık Sayfa-3

4 Siyaset Sosyolojisi SİYASET SOSYOLOJİSİ 1. Siyasal sistemin gerekli esnekliği gösteremeyip iç çevresine ve dış çevresine uyum sağlayamadığı duruma ne denir? Regresyon Difüzyon Hegemonya Nepotizm ( Entropi 2. Marksist teorinin sınıf mücadelesi yerine "elitlerin dolaşımı" nı öneren K.Marx L.Althusser ( V.Pareto A.Gramsci N.Machiavelli 3. Günümüzün çağdaş demokrasilerinde egemen olan demokratik meşruluk kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Meşruluğun hem objektif hem de sübjektif boyutları vardır. Hukukun üstünlüğü önemli bir meşruluk boyutudur. Toplumsal algılar meşruluğun bir başka boyutudur. Siyaset sınıfı içerisinde farklı ve birbirine rakip meşruluk anlayışları siyasal sistemi krize sokabilir. ( Siyaset sınıfı ile yönetilenler arasında meşruluk anlayışı bakımından fark yok ise siyasal sistem krize girebilir. 4. Max Weber ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Weber'de otorite üçe ayrılmaktadır. Bu üçlü tasnif onun geliştirmiş olduğu ideal-tip kavramına ( Weber'in ideal-tip dediği bu tipoloji Weber'in kendi hayalindeki bir tipolojidir. Weber'e göre otoritenin ve meşruiyetin üç ayrı kaynağı bulunmaktadır: Karizma, gelenek, ussallık-hukuk. dayanır. Weber'e göre karizmatik otorite sıradan insanlarda olmayan türden bir otorite tipidir. Karizmatik otoritede akılla izah edilemeyen mistik bir yön vardır. 5. Gramsci'nin hegemonya kavramına yüklediği anlam bağlamında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hegemonya egemen bir iktidarın egemenliği altındaki insanların rızalarını da kazandığı bir stratejidir. ( Hegemonyanın kurulduğu alan siyasal toplumdur. Gramsci'ye göre devlet burjuvazinin salt baskı aygıtı değil; aynı zamanda üst yapıdaki hegemonyasını da içeriyordu. Hegemonya sürecinde bir toplumsal sınıf, kendi çıkarları ile toplumun tümünün çıkarlarını söylem düzeyinde eşitler, aynılaştırır. Hegemonya burjuva değerlerinin bağımlı sınıflar üzerindeki ideolojik hâkimiyeti anlamına da gelir. 6. M. Foucault'nun iktidar ilişkilerinin disipline ediciliğini vurgulamak için kullandığı modele ne ad verilir? Holistik König Bilateral Akustik ( Panoptik 7. Althusser'in kavramsallaştırdığı devletin ideolojik aygıtları (Dİile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Egemen sınıfa fiili olarak güç sağlayan ve onu hegemonik kılan çok sayıda ideolojik aygıt vardır. Devletin ideolojik aygıtları özel kesimin elinde de bulunabilir. ( Devletin bastırıcı aygıtlarından farklı olarak, devletin ideolojik aygıtları yaptırıma başvurmazlar. Devletin ideolojik aygıtlarının görevi egemen ideolojiyi üretmek ve sürdürmektir. Devletin ideolojik aygıtları öncelikle eğitim kurumlarıdır. 8. Marksizmde devlet-toplum ilişkisini açıklayan tek bir iktidar anlayışı yoktur. Aşağıdaki modellerden hangisi devleti maddi toplumsal yaşam ve üretim ilişkileri temelinde ele alarak, devletin göreli özerkliğini kabul eder? ( Araçsalcı model Yapısalcı model Realist model İlişkisel model Değişken model Sayfa-4

5 Siyaset Sosyolojisi 9. Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma düşüncesinin ana temalarından biri değildir? ( Aklın egemenliği Geleneğin önemi Eğitimin önemi Mutlu birey İlerleme inancı 10. C. Schmitt'in siyaset teorisinin içeriğinde olan dostdüşman ilişkisi yerine Chantal Mouffe aşağıdakilerden hangisini önermektedir? ( Liberal demokrasiyi otoriterleştirmeyi. Liberal demokrasiyi çoğulculaştırmayı. Seçimsel demokrasiyi yaygınlaştırmayı. İktidarı güçlendirmeyi. Siyasal sistemde taraflar arasındaki düşmanlığı daha da geliştirmeyi. 11. Karşılaştırmalı olarak ülkelerin modernleşme süreçlerini "Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri" adlı çalışmada inceleyen sosyal bilimci kimdir? Max Weber Raymond Aron Barrington Moore Immanuel Wallerstein ( David Harvey 12. Günümüzde apolitik sosyolojinin öncüsü olarak kabul edilen ve işlevselcilik bağlamında toplumun ahenk ve uyum içerisinde bir denge oluşturduğunu kabul eden ( W.Pareto E.Durkheim W.Mills K.Marx A.Gramsci 13. Klasik elit teorisinin varsayımları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I-Klasik elit teorisyenler Makyavelci düşünce geleneğinden etkilenmişlerdir II-Klasik elit teorisyenler siyasal mücadelenin temelinde sınıf mücadelesinin olduğunu kabul ederler III-Klasik elit teorisyenlere göre toplumsal eşitlik söz konusudur IV-Klasik elit teorisyenler güçlü iktidar ve sınırlı bir demokrasiyi savunmuşlardır I-III I-II ( I-IV II-IV III-IV 14. Mehmet'in empoze ettiği bir davranış ya da eylemi Ahmet kendi çıkarına olmamasına rağmen yapıyorsa bu durumda Mehmet'in Ahmet üzerinde bir iktidarı var demektir. Bu durum S. Lukes'un kuramı çerçevesinde iktidarın hangi yönünü gösterir? Dışlama İçerme Gündem belirleme Görünür kılma ( Algı ve tercihleri etkilemesi 15. C.Schmitt'in siyasal teorisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ( C.Scmitt liberal demokrasiyi benimser. Siyaseti dost-düşman karşıtlığı çerçevesinde analiz eder. Aydınlanmanın akılcılığına karşı çıkar. Siyasetin evrenselliğini benimser. Marksist teoriyi benimsemez. 16. Demokrasiyi bir idealden çok bir yöntem olarak gören, biçimsel demokrasiyi savunan ve halkın iradesini gerçekçi bulmayan, elit teorisyenlere ilham kaynağı olan ( M.Weber K.Marx J.Schumpeter R.Michels T.Bottomore Sayfa-5

6 Siyaset Sosyolojisi 17. M.Foucault'nun iktidara ilişkin görüşleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ( İktidarın özellikle görünür yüzünü vurgular. İktidarın elde tutulan ve kaybedilecek bir şey olmadığını iddia eder. İktidar pek çok odaklar aracılığıyla insanlar üzerinde hayat boyunca uygulanan bir ilişkidir İktidar yalnızca yasaklamaz aynı zamanda üreticidir Bilginin bir iktidar aracı olduğunu kabul eder. 18. Dünya Sistemleri Teorisi bağlamında ülkeleri üç kademede ele alıp inceleyen B.Jessop M.Weber ( I.Wallerstein R.Dahl W.Pareto 19. Demokrasi modelleri liberal, cumhuriyetçi ve müzakereci demokrasi olmak üzere üçe ayrıldığında aşağıdakilerden hangisi müzakereci demokrasiyi diğerlerine göre üstün tutar? M.Weber J.Schumpeter R.Dahl ( J.Habermas K.Marx 20. Otorite ve iktidar kavramları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İktidar başkalarının davranışlarını etkileme gücü iken otorite bunu yapma hakkıdır. ( Her iktidarın otoritesi de vardır. Otorite iktidardan farklı olarak meşruluk olgusuna dayanır Her otoritenin iktidarı vardır. İktidar otorite gibi meşru olmak zorunda değildir. Sayfa-6

7 Bilimsel Araştırma Yöntemleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir çalışmada yöntemden kaynaklanan etik dışı bir davranış türüdür? Deneysel çalışmalardaki kontrol gruplarını birtakım avantaj ve faydalardan mahrum bırakmak Katılımcıyı fiziksel olarak zora ve psikolojik strese tabi tutmak Katılımcıları bilinçli bir şekilde hile ile aldatmak ( Araştırma yönteminde usulsüz değişiklik yapmak İnsanları araştırmaya denek/katılımcı olarak katılıma zorlamak 6. Bilimsel araştırma yöntemin aşamalarını aşağıda rastgele olarak vermektedir. Doğru sıralamayı işaretleyiniz. 1) Problem ile ilgili araştırma metodunun belirlenmesi, 2) Araştırma probleminin ortaya konulması, 3) Problem ile ilgili önermenin kabul veya reddedilmesi, 4) Verinin toplanması ve analiz edilmesi, ( Bir kavramı kendisi ile doğrudan bir ilgisi bulunmayan bir ölçme aracı kullanarak yaklaşık olarak ölçme işlemi ( Eşzamanlı geçerlilik Kriter geçerliliği Yüzeysel geçerlilik Yapısal geçerlilik İçerik geçerliliği 7. Farklı zaman dilimlerinde aynı kişilerin, grupların ya da organizasyonların incelenmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Eğilim yöntemi Tek grup sontest Tek grup öntest ve sontest ( Panel yöntemi İki elverişli grup sontest 3. Grup seviyesinde gerçekleştirilen analiz sonuçlarının bu grubu oluşturan daha alt birimlere atfedilmesi durumu ( Ekolojik hata İndirgemeci hata Seçme yanlılığı Örneklem yanılgısı Yanlış anlamlandırma 4. Bilimsel bir çalışmada verinin alındığı ya da toplandığı ünite Değişken Kontrol grubu Örnekleme birimi ( Öğe Örneklem 5. Aşağıdakilerden hangisi klasik deneysel tasarımlarda bulunan unsulardan değildir? Deney grubu ve kontrol grubu Öntest ( Rastgele örnekleme Sontest Rastgele dağıtım nüfus sayımında belirlenmiş ilçeden rastgele seçme yöntemi ile 72 ilçe seçilmesi ikinci aşamada bu 72 ilçe içerisinden gerekli sayıdaki öğelerin belirlenmesi işlemi ( Sistematik rastgele örnekleme Küme örneklemesi Yargısal örnekleme Orantısız katmanlı örnekleme Orantılı katmanlı örnekleme 9. Anlamlı bir sıfır noktası ve değerler arasında oransallık olmayan standart şekilde ölçülebildikleri için matematiksel dört işlemin uygulanabildiği değişken türü aşağıdakilerden hangisidir? Ara değişken Sürekli değişken ( Aralıklı değişken Kategorik değişken İsimsel değişken Sayfa-7

8 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 10. I- Cinsiyet II-Medeni Durum III-Devam edilen okul Yukarıdakilerden hangisi/hangileri süreksiz değişkenler örnek olarak verilebilir? Sadece I II ve III ( I ve II I, II ve III Hiçbiri 15. A Bankası'nda yapılan anket sonuçlarına göre katılımcıların işlerinden memnuniyet oranının %45 olduğunu varsayalım. Araştırmaya konu olan bu örneklem ile araştırmanın sonuçlarının Türkiye'deki bütün banka çalışanlarını temsil ettiğini iddia etmek söz konusu araştırmanın hangi açıdan sorgulanmasına neden olacaktır? Güvenilirlik İçerik geçerliği Kriter geçerliliği ( Dış geçerlilik Etik dışı davranış 11. "Son 6 ay içerisinde kan bağışında bulundunuz mu? " şeklindeki soru tipi Yoğunluğu ölçen soru Açık uçlu soru Likert tipi soru Semantik farklılığı ölçen soru ( Seçmeli yanıtlı soru 16. Aşağıdakilerden hangisi algılama ve analiz doğrultulu değerlendirme araştırması türlerinden biridir? ( Teorik değerlendirme Etkinlik analizleri Değerlendirilebilirlik analizi Sistematik değerlendirme İhtiyacın değerlendirilmesi 12. Aşağıdakilerden hangisi survey türleri arasında yer almaz? ( Posta yoluyla survey Katılımlı survey Telefon surveyi Yüz yüze mülakat Grup surveyi 17. Bir veri setindeki en yüksek değer ile en düşük değer arasındaki fark Varyans Çeyrekler arası değişim Değişebilirlik ( Değişim aralığı Standart sapma 13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi nitel araştırma yöntemlerine ilişkin yanlış bir ifadedir? Davranışların objektif gerçeklerle açıklanabileceğini savunan pozitivisit paradigmaya dayanır. Deneysel ortamlarda yapılır. ( Tümdengelimci bir yaklaşım izler. Ölçmeyi amaçlar ve ölçüm yapar. Araştırma dizaynı ve ölçüm yöntemleri sistemli ve belirlenmiş kurallarla sınırlıdır 18. Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme araştırmalarının temel özelliklerinden değildir? ( Değerlendirmelerin sosyal tepkiyi yönlendirmemesi Değerlendirmelerde araştırmacı-kurumsal yönetici ilişkilerinin dengelenmesi. Araştırma yöntemlerinin kullanılması. Program ve politikaların etkinliğinin belirlenmesi Değerlendirmelerin politik ve organizasyonel çerçeveye adapte edilmesi. 14. Aşağıdakilerden hangisi içerik analizinin özelliklerinden değildir? ( Kodlama Sistemlilik. Genellik. Geçerlilik ve güvenilirlik. Sayısallaştırma. Sayfa-8

9 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 19. Var olan nicel veri setlerinin yeniden analiz edilerek farklı bir araştırma sorusuna yanıt aranması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? ( Değerlendirme analizi İkincil veri analizi İçerik analizi Kesitsel araştırma Kohort 20. Bir kavşakta ikaz ışık işareti konulması şeklindeki müdahale öncesinde ve sonrasında kaza oranlarının karşılaştırılması şeklinde gerçekleştirilen araştırma türü Müdahale yapılmamış kontrol gruplu zaman serileri yöntemi ( Müdahale yapılmış kontrol gruplu zaman serileri yöntemi Müdahale yapılmış tek gruplu zaman serileri yöntemi Rastgele atamalı iki gruplu öntest yöntemi Müdahale yapılmamış tek gruplu zaman serileri yöntemi Sayfa-9

10 Uygarlık Tarihi UYGARLIK TARİHİ 1. Aşağıdakilerden hangisi Paleolitik Çağ'a ilişkin yanlış bir ifadedir? Günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce başlamış ve yıl önce son bulmuştur Paleolitik Çağ insanları ekonomik açıdan, avcı ve toplayıcı toplulukları temsil ederler Savunma ve avlanma amacıyla ilk defa araç gereç yapımı başlamıştır ( İlk tarımsal faaliyetler başlamıştır Ateş denetim altına alınmıştır 6. Roma uygarlığının erken imparatorluk döneminde görülen ve cumhuriyet devri anayasası ile monarşinin karışımı şeklinde organize edilmiş devlet düzeni aşağıdakilerden hangisidir? ( Diktatör Principatus Birinci Triumvirlik İkinci Triumvirlik Halk Tribunluğu 2. Medeniyetler çatışması tezi aşağıdakilerden hangisine aittir? ( Montaigne Samuel P. Huntington Karl Jaspers Gordon Childe Edgar Morin 7. Aşağıdakilerden hangisi Roma uygarlığında Cumhuriyet döneminde bulunan toplumsal sınıflardan biri değildir? Optimates Nobilitas Equites Populares ( Latifundia 3. Sadece dinsel uygulamaların gerçekleştiği, tanrıların temsil edildiği yerler değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik organizasyonları ile belirginleşen Mezopotamya yapısı İştar Kapısı Babil Kulesi ( Ziggurat Asma Bahçeleri Piramitler 8. Antik Yunan Kolonizasyon çağına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İ.Ö İ.Ö. 6. Yüzyıl arasında devam eden bu süreç Yunan Rönesans'ı olarak da adlandırılmaktadır Akdeniz kıyılarının hemen her yerinde Yunan kolonileri kurulmuştur Antik Yunan toplumunun feodal yapısı sona ermiştir Kentlerin ekonomik refahı artmıştır ( Polis'ler (kent devletleri) ortaya çıkmıştır 4. Miken Uygarlığının yazı sistemi Çivi Yazısı Linear A ( Linear B Demotik Yazı Hiyeroglif Yazı 9. Aşağıdakilerden hangisi Hellenistik Çağ'ın özelliklerindendir? Perslerin Anadolu'ya yayılması ile sona ermiştir Mısır, Mezopotamya ve Pers kültürlerinin iç içe geçmesiyle Doğu özelliklerinin hâkim olduğu bir kültür ortaya çıkmıştır ( Kozmopolit kültüre sahip bir çok yeni uygarlık merkezleri kurulmuştur Yunan Uygarlığı Batı Avrupa'ya kadar yayılmıştır Doğu Uygarlığı Batı Uygarlığını baskısı altına almıştır. 5. Aşağıdaki uygarlıkların hangisinde ana tanrıça kültü yer almaz? Hititler Frigya Lydialılar Eski Yunan Uygarlığı ( Sümerler Sayfa-10

11 Uygarlık Tarihi 10. Perslerde uygulanan eyalet sistemine verilen isim Vasal Pasargad Dareikos Monos ( Satraplık 15. Karahanlılar dönemi edebi eserlerinden olup siyasetname niteliği de bulunan ilk İslami Türkçe eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? ( Yusuf Has Hâcib - Kutadgu Bilig Kaşgarlı Mahmud- Divanı Lügatt't-Türk Yüknekli Edip Ahmed - Atabetü'l-Hakayık Hoca Ahmed Yesevî'nin - Divan-ı Hikmet Nizamül-mülk - Siyasetname 11. Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ kentini betimleyen bir özellik değildir? Orta çağ şehri, askeri, siyasi ve idari bir merkezden çok, ekonomik ve kültürel bir merkezdi Kent yaşamının baskın aktörü tüccarlardır XI ve XII. yüzyıllarda en gelişmiş kent akımı, Kuzey Fransa ve İtalya'da görülmüştür XII. yüzyıldan sonra kentler kültürel merkezler haline gelmiştir ( Kırsal alan Orta Çağ kentine hakimdir 12. Rönesans ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ortaçağ düşüncesinden modern düşünceye geçiş dönemidir Rönesans hareketiyle birlikte skolastik görüş yıkılmıştır Yeniden doğuş anlamına gelmektedir ( Martin Luther tarafından XVI. yüzyılda Almanya'da başlatılmıştır Bireyci dünya görüşü yaygınlaşmaya başlamıştır 16. Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimi'nin sonuçları arasında yer almaz? Roma Katolik Kilisesi çeşitli reformlar yapmak zorunda kaldı Tüm dünyada milliyetçilik kavramı önem kazanmaya başladı ( Fransa'da monarşik rejimin yıkılıp, yerine teokratik yönetim ilan edildi Ulusal devlet yönetimleri ağırlık kazanmaya başladı Yeniçağın sona ermesine yakınçağın başlamasına yol açtı 17. Ahlak ve devlet felsefesi üzerine kurulu olan ve ahlakın kökeninin Ren (insan)'de olduğunu savunan ekol ( Taoizm Konfüçyüs Budizm Zen Budizmi Brahmanizm 13. İlk Türk devletlerine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? ( Sınıf ayrımı ve sosyal tabakalaşma mevcuttur Devlet töreye göre yönetilmektedir Boylar içinde soy ve dil birliği mevcutken budun içerisinde sadece siyası birlik esastır Türk siyasi teşkilatları dini değil siyasi karaktere sahiptir Hükümetten ayrı olarak devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı bir büyük meclis bulunuyordu 18. Rönesans'ın ilk sanatçı kuşağı olup, doğanın görünümüyle uyum içindeki sanatsal biçimleri ve insan karakterleriyle davranışlarını oluşturmaya çalışan akım aşağıdakilerden hangisidir? ( Gotik Kuatroçento Maniyerizm Klasik Rönesans Nominalizm 14. İlk Türk İslam devletlerinde devlete ait olan araziye verilen isim Has arazi İkta arazi Harici arazi ( Miri arazi Mülk arazi Sayfa-11

12 Uygarlık Tarihi 19. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından değildir? Ticaret yolları değişmiştir Sömürgecilik dönemi başlamıştır ( Osmanlı Devleti ekonomik yönden kazanç sağlamıştır Avrupa Rönesans'ı için elverişli bir ortam oluşmuştur Avrupa kültür ve uygarlığı yeni alanlara yayıldı 20. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyıl Avrupa'sında modern felsefe ve analitik geometrinin kurucusu olarak kabul edilmekte ve "düşünüyorum öyleyse varım" sözüyle tanınmaktadır? Kopernik Newton Bacon ( Descartes Kepler Sayfa-12

13 Ceza Hukuku CEZA HUKUKU yılında idam cezasının hukukumuzdan kaldırılması temelde aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir sonucudur? Hukuk devleti ilkesi Orantılılık ilkesi Kanunilik ilkesi Kanun önünde eşitlik ilkesi ( İnsanilik ilkesi 2. Takibi şikayete bağlı kesintisiz bir suçun şikayet süresi ne zaman başlar? Failin ve fiilin öğrenilmesinden itibaren Suç teşkil eden eylemin başlamasından itibaren ( Kesintinin gerçekleşmesinden itibaren Fiilin öğrenilmesinden itibaren Failin öğrenilmesinden itibaren 3. Almanya' da kasten öldürme suçunu işledikten sonra Türkiye' ye kaçan Alman vatandaşı A' nın, Alman makamları tarafından Türkiye'den geri verilmesi istenir. Bu durumda Alman makamlarının geri verme talebinin kabul edilebilir olup olmadığına Türkiye' de aşağıdaki mercilerden hangisi tarafından karar verilir? 4. Adalet Bakanlığı Bakanlar Kurulu Kişinin bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesi ( Kişinin bulunduğu yer Ağır Ceza Mahkemesi İçişleri Bakanlığı Şevket trafik kazası geçirir ve baygın halde hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikesi olduğu için derhal ameliyata alınır. Ameliyat esnasında Doktor Burak, Şevketin burnunun çirkin olduğunu düşünerek Şevketin burnunu düzeltir. Olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 5. Hukuka uygunluk sebeplerinden biri olan Rıza ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( Birden fazla kişiye karşı suç işlenmesi ve işlenen suçun da mağdurun rızası nedeniyle hukuka uygun hale geleceği durumlarda, mağdurlardan birinin göstereceği rıza rızanın sirayeti( yayılması) ilkesi gereğince diğerleri için de etkilidir Yalan tanıklık suçunda aleyhine tanıklık yapılan kişinin rızası bu eylemi hukuka uygun hale getirmez ( Yalan Tanıklık suçu Adliyeye karşı işlenen suçlardandır) 12 yaşından küçüklerin gösterdikleri rıza geçersizdir Rızanın açık bir biçimde verilmiş olması gerekmez Suçun işlendiği sırada verilen rıza dahi geçerlidir 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? TCK'nın 6. maddesine göre çocuk deyiminden henüz 15 yaşını doldurmamış kişi anlaşılır. TCK'nın 6. maddesine göre çocuk deyiminden henüz 12 yaşını doldurmamış kişi anlaşılır. TCK'nın 6. maddesine göre çocuk deyiminden henüz 21 yaşını doldurmamış kişi anlaşılır. TCK'nın 6. maddesine göre çocuk deyiminden henüz 18 yaşını doldurmuş kişi anlaşılır. ( TCK'nın 6. maddesine göre çocuk deyiminden henüz 18 yaşını doldurmamış kişi anlaşılır. 7. Garantörsel ihmali suçlar ve garantörlükle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Garantörsel ihmali suçlar mahsus( özgü) suçlardandır ( Yakın akrabalık durumu garantörlük kaynaklarından biridir Garantörsel ihmali suçlar icrai bir davranışla da işlenebilen bir suçun ihmali davranışla işlenmesidir Türk hukukunda garantörsel ihmali suçlarla ilgili genel hüküm mevcut değildir Hareketsiz kalan bir kişiyi belli bir neticeden sorumlu tutmaya izin veren sisteme garantörlük denir ( Olayda Doktor Burak sadece estetik müdahalesinden sorumludur Olayda hayati tehlike olduğu için Burak'ın sorumluluğu yoktur Olayda Burak ameliyat için izin almamıştır, mağdurun rızası olmadığı için sorumludur Olayda Burak hakkın icrasından yararlanır herhangi bir sorumluluğu yoktur Olayda kanun hükmü gereği müdahale yapıldığı için Burak'ın sorumluluğu yoktur Sayfa-13

14 Ceza Hukuku 8. A, tarihinde ailesinden fidye almak amacıyla B'yi kaçırmış tarihinde de yakalanmıştır. A kaçırma eylemini gerçekleştirdiğinde bu suçun cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak tarihinde yapılan değişiklikle suçun cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası haline getirilmiştir. Buna göre A hakkında hangi gerekçe ile hangi kanun uygulanmalıdır? Suçun işlendiği tarih olan tarihinde yürürlükteki kanun 2 yıldan 4 yıla hapsi öngördüğü için bu kanun uygulanmalıdır A'nın lehine olduğu için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis öngören kanun uygulanmalıdır A'nın lehine olduğu için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis öngören kanun uygulanmalıdır ( Suçun işlendiği tarih olan tarihinde yürürlükteki kanun 1 yıldan 5 yıla hapsi öngördüğü için bu kanun uygulanmalıdır Her iki kanunun da lehe olan kısımları birlikte değerlendirilerek A hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası uygulanmalıdır 9. Necati, yakın arkadaşı Serhat'ın arabasında unuttuğu sigara izmariti nedeniyle Serhat'ın arabasının yanmasına neden olmuştur. Bu olaya göre Necati nasıl cezalandırılır? 11. Yabancı ülkede suç işleyip de Türkiye'de bulunan bir Türk vatandaşının Türk kanunlarına göre cezalandırılabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi aranır? Suçun aşağı sınırı 1 aydan az olmayan hapis cezasını gerektirmeli Suçun aşağı sınırı 3 aydan az olmayan hapis cezasını gerektirmeli Suçun aşağı sınırı 6 aydan az olmayan hapis cezasını gerektirmeli Suçun aşağı sınırı 10 aydan az olmayan hapis cezasını gerektirmeli ( Suçun aşağı sınırı 1 yıldan az olmayan hapis cezasını gerektirmeli 12. Aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerinden veya kusurluluğu kaldıran sebeplerden hangisi kasten öldürme suçu açısından geçerli olmaz? Zorunluluk hali Hakkın icrası Kanun hükmünü icra ( Mağdurun rızası Meşru savunma Kasten mala zarar verme suçundan sorumludur Bilinçsiz taksirle mala zarar verme suçundan sorumludur Bilinçli taksirle mala zarar verme suçundan sorumludur ( Tipik olmayan fiili nedeniyle cezai sorumluluğundan bahsedilemez Serhat ile yakın arkadaş oldukları için cezalandırılmaz 10. Tekerrürle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ( Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi, kişinin daha önce mahkum olduğu cezanın infaz edilmiş olmasına bağlıdır Tekerrür süresi, cezanın infaz edildiği tarihten işlemeye başlar Tekerrürün şartlarından birisi de kişinin yeni bir suç işlemesidir ve bu anlamda daha önce işlediği suçun cezası adli para cezası da olabilir Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adli para cezası öngörülmüş ise hapis cezasına hükmolunur Taksirli suçlar kendi arasında birbirine tekerrürde esas teşkil edebilir 13. Erteleme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yalnızca hapis cezaları ertelenebilir ( Ertelemenin ön şartı daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 6 aydan fazla süreli hapis cezası almamış olmaktır 18 yaşından küçüklerin 3 yıla kadar olan cezaları ertelenebilir Cezanın erteleme kapsamında olup olmadığı somut cezaya göre belirlenir yaş aralığındakilerin en fazla 2 yıla kadarki hapis cezaları erteleme kapsamındadır 14. A, B'yi öldürmek için ateş eder ve kurşun boşa gider. B de silahını çekip A'ya ateş eder. A'nın önce ateş ettiğini bilmeyen C, A'yı kurtarmak amacıyla B'ye ateş eder. Sadece C'nin B'ye ateş ettiğini gören D de C'ye ateş eder. C'nin yaralanıp yere düştüğünü gören E, kaçmakta olan D'nin bacağına ateş eder ve D'yi yaralar. Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( A, insan öldürmeye teşebbüsten sorumludur E, meşru savunma halindedir D, meşru savunma halindedir B, meşru savunma halindedir C, meşru savunma halindedir Sayfa-14

15 Ceza Hukuku 15. Kesintisiz suçla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Her suçun kesintisiz suç olarak işlenmesi mümkündür Kesintisiz suç cezayı ağırlaştıran bir nedendir ( Bazı ani suçlar da kesintisiz suç şeklinde işlenebilir Kesintisiz suç ihlal edici durumun oluşturulduğu anda sona ermiş olur Ani- kesintisiz suç ayrımı sadece suçun tamamlanması anı yönünden önemlidir 19. Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? İhlal sayısı kadar ayrı suç oluşur Kesintisiz suç oluşur ( Zincirleme suç oluşur Bileşik suç oluşur Fikri içtima kuralları uygulanır 16. Kalkışma suçlarına teşebbüs mümkün değildir buna göre aşağıdaki suçlardan hangisi kalkışma suçu olduğu için teşebbüs mümkün olmaz? ( Cumhurbaşkanına suikast Konutta hırsızlık Yağma Güveni kötüye kullanma Özel evrakta sahtecilik 20. A, bir polis karakolunun önünden geçerken " hepiniz şerefsizsiniz" diye bağırmış ve olay yerinden uzaklaşmıştır. A'nın işlediği suç ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? ( Zincirleme suç Bileşik suç Geçitli suç Gerçek içtima Fikri içtima 17. Aşağıdaki müesseselerden hangisi, Türk Ceza Kanununun genel kısmında doğrudan düzenlenmemiştir? Suça teşebbüs Bileşik suç Fikri içtima Gönüllü vazgeçme ( Etkin pişmanlık 18. Türk Ceza Kanunumuza göre oniki yaşından küçük çocukların kusur yeteneği ve bunun sonuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kanun on iki yaşından küçük çocukların kusur yeteneklerinin olup olmadığının araştırılmasına izin vermemektedir Haklarında soruşturma açılabilir Bu çocuklar hakkında onlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilebilir. Ancak bu tedbirler çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla kendiliğinden ortadan kalkar Suç nedeniyle yakalanamazlar ( Kimlik ve suç tespiti için yakalanamazlar Sayfa-15

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı Bu dersin en temel amacı bir doktora ve yüksek lisans öğrencisine veya bir araştırmacıya akademik çalışma yapma yeteneği kazandırmaktır.

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel Kanunları

Kamu Yönetiminin Temel Kanunları Kamu Yönetiminin Temel Kanunları Doğan BAYAR * I GİRİŞ Halkımızın artan ve çeşitlenen talepleri, etkinliğin arttırılması ve katılımcılık ekseninde kapsamlı bir yeniden yapılanma ihtiyacı, uzunca bir süredir

Detaylı

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir.

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir. ÜNİTE 1. HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER AMAÇLAR Bu üniteyi başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1.Toplum düzeninin sağlanmasında ve sürdürülmesinde hukukun rolü ve önemini kavrar. 2.Meslek hayatında ve toplum

Detaylı

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ AGİT DKİHB Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti Sonuç Raporu Varşova 18 Kasım 2014 İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Yasa Yapma Süreci ve Sosyal Kontrol (Şeffaflık ve Katılım)

Yasa Yapma Süreci ve Sosyal Kontrol (Şeffaflık ve Katılım) Yasa Yapma Süreci ve Sosyal Kontrol (Şeffaflık ve Katılım) Akın Çakın * 1. Yasa Yapma Aslı Yunanca bir kelime olan yasa, (kanun) canon kökünden gelmektedir. 1 Yasalar, Anayasanın öngördüğü yetkili organ

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi Ekim 2013 [4] Yazar: Levent Köker www.anayasaizleme.org 1 İçindekiler SUNUŞ,

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Hazırlayan Habib AYDIN 104202011003 Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ

EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ NİN (EDP), BAZI ANAYASA VE YASA MADDELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ YENİ BİR ANAYASANIN ÖZELLİKLERİ sayfa 2 TBMM DEKİ KISMİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİNE

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler Türk Ceza Kanunu Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU (1)

TÜRK CEZA KANUNU (1) 8965 TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ

ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ ÖZET Ümit GÜVEYİ * Anayasa yargısı, insan haklarının güçlenmesi, korunması ve işlevselliği için meydana getirilmiş bir kavramdır. Anayasa yargısı aracılığıyla, demokratik

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru 3 TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru TESEV TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru Komisyon üyeleri (alfabetik sırayla) TESEV Anayasa Komisyonu,

Detaylı

BAŞKANLIK SİSTEMİ; ABD, TÜRKİYE YE ÖRNEK OLABİLİR Mİ? Doç.Dr.Sait Yılmaz*

BAŞKANLIK SİSTEMİ; ABD, TÜRKİYE YE ÖRNEK OLABİLİR Mİ? Doç.Dr.Sait Yılmaz* BAŞKANLIK SİSTEMİ; ABD, TÜRKİYE YE ÖRNEK OLABİLİR Mİ? Doç.Dr.Sait Yılmaz* Tiranlık, demokrasiden bazı halk kesimlerine karşı düşmanlık almıştır ve onları açık ya da gizli yöntemlerle çökertir ve rakip

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Temel Hak ve Hürriyetler ve Anayasal Ödevler

İKİNCİ BÖLÜM Temel Hak ve Hürriyetler ve Anayasal Ödevler ÇALIŞMAYA KATILANLAR BİRİNCİ BÖLÜM Anayasanın Felsefesi ve Temel İlkeleri Masa Yöneticisi: Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez (Karadeniz Teknik Ünv. Hukuk Fak.) Sekreter: Y. Doç. Dr. Hüseyin Yıldız (Turgut

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Son güncelleme: Kasım 2010 Tercüme: Prof. Dr. Christian Rumpf ve Dr. Gökçe Uzar Maddeler listesi Giriș 12 I. Temel Haklar 13

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye (Mevzuat Taraması)

Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye (Mevzuat Taraması) Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye (Mevzuat Taraması) Đnsan Hakları Derneği 1 Đnsan Hakları Derneği Yayınları Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye (Mevzuat Taraması) Đnsan Hakları ve Demokrasi Dizisi

Detaylı

CEZA HUKUKU UYGULAMA REHBERİNE GİRİŞ VE PRATİK ÇALIŞMA NOTU

CEZA HUKUKU UYGULAMA REHBERİNE GİRİŞ VE PRATİK ÇALIŞMA NOTU 2013 CEZA HUKUKU UYGULAMA REHBERİNE GİRİŞ VE PRATİK ÇALIŞMA NOTU PROF. DR. ADEM SÖZÜER Bu eseri telif hakkı Prof. Dr. Ade SÖZÜER e aittir. 8 Sayılı Fikir ve Sa at Eserleri Ka u Hükümlerine göre yazarı

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı