TÜRK ANAYASA HUKUKU. 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesine üye seçtiği kurumlardan biri değildir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK ANAYASA HUKUKU. 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesine üye seçtiği kurumlardan biri değildir?"

Transkript

1 Türk Anayasa Hukuku TÜRK ANAYASA HUKUKU 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesine üye seçtiği kurumlardan biri değildir? Yargıtay Danıştay ( Sayıştay Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Askeri Yargıtay 5. Sıkıyönetimin olağanüstü hal yönetimlerinden farkı nedir? ( Kolluk yetkilerinin askeri makamlara geçmesi İdarenin yetkilerinin genişlemesi Sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamelerinin çıkarılması Temel hak ve hürriyetlerinin tümüyle sınırlandırılabilmesi Sıkıyönetim makamlarına ait işlem ve kararların yargı denetimine tabii olmaması 2. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ne zaman kurulmuştur? ( Olağanüstü hal en fazla ne kadar süreyle ilan edilebilir ve en fazla ne kadar süreyle uzatılabilir? 9 ay süreyle ilan edilebilir 4 ay süreyle uzatılabilir 6 ay süreyle ilan edilebilir 2 ay süreyle uzatılabilir 7 ay süreyle ilan edilebilir 3 ay süreyle uzatılabilir ( 6 ay süreyle ilan edilebilir 4 ay süreyle uzatılabilir 5 ay süreyle ilan edilebilir 1 ay süreyle uzatılabilir 3. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun üye sayısı kaçtır? 7 asil 5 yedek 17 asil 14 asil ( 22 asil 12 yedek 24 asil 10 yedek 4. Anayasa Mahkemesine şekil bakımından davaya açmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Cumhurbaşkanı ( Cumhurbaşkanı ve TBMM üye tamsayısının 1/5'i Cumhurbaşkanı ve TBMM üye tamsayısının 1/5'i, iktidar partisi grubu Cumhurbaşkanı ve TBMM üye tamsayısının 1/5'i, iktidar partisi grubu, ana muhalefet partisi grubu Cumhurbaşkanı ve TBMM üye tamsayısının 1/5'i, iktidar partisi grubu, ana muhalefet partisi grubu, TBMM başkanı 7. Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının seçimi ile ilgili yanlış bilgidir? Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için geçerli oyların salt çoğunluğunu sağlamak gerekir. %10'luk seçim barajını aşan partiler ortak aday gösterebilir. ( Bir kişi, 5 yıl için en fazla 3 kere cumhurbaşkanı seçilebilir. Aday olabilmek için en az 20 milletvekilinin ortak iradesi gerekir. Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmayanlar, cumhurbaşkanı olamaz. 8. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'na göre anayasa değişikliğine ilişkin yanlış bilgidir? TBMM üye tam sayısının 1/3'ü tarafından teklif edilmesi gerekir. Teklifin kabulü için üye tam sayısının 3/5'inin kabulü gerekir. Tekliflere ilişkin ikinci görüşmede sadece tekliflere verilen değişiklik teklifleri görüşülür. ( Teklif 3/5 ile 2/3 arasındaki çoğunlukla kabul edilmişse, cumhurbaşkanının teklifi meclise iade edebilir, halkoyuna sunabilir, onaylayabilir. Cumhurbaşkanının anayasa değişikliklerini meclise aide süresi 15 gündür. Sayfa-1

2 Türk Anayasa Hukuku 9. Aşağıdakilerden hangisi anayasal kurumlardan biri değildir? Devlet Denetleme Kurulu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ( Milli Güvenlik Konseyi YÖK Diyanet İşleri Başkanlığı 14. Siyasi parti grupları kaç üyeden oluşur? ( Aşağıdakilerden hangisi TBMM'de genel görüşme açılmasını isteyebilir? ( Hükümet Cumhurbaşkanı TBMM başkanı En az 10 milletvekili Hepsi 15. Toplumsal bölünme ile ilgili yanlış bilgi hangisidir? Toplumsal gruplaşmaların sonucunda oluşan toplumsal farklılıkları tanımlar. ( Sadece maddi farklılıklar nedeniyle oluşur. Karşıt kategorileri var sayar. Zaman içinde toplumsal hiyerarşileri yeniden üretmeyi sağlar. Toplumsal tabakaları yapılandırır. 11. Bir bakan ya da Bakanlar Kurulunun Meclis tarafından görevden uzaklaştırılması sonucunu doğuran siyasi sorumluluğa yönelik denetim aracı aşağıdakilerden hangisidir? Soru Meclis araştırması Meclis soruşturması Genel görüşme ( Gensoru 16. Anayasa değişikliğinin kabulü için gerekli en az sayı kaçtır? 1/3 1/2 salt çoğunluk 2/3 ( 3/5 12. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağırılması için işletilebilen yöntemlerden biri değildir? Bakanlar Kurulunun istemiyle Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanı tarafından resen ( Bakanlar Kurulunun istemiyle TBMM başkanı tarafından TBMM başkanı tarafından resen TBMM üyelerinim 1/5'inin istemiyle TBMM başkanı tarafından 13. Aşağıdakilerden hangisi TBMM Başkanı seçimine ilişkin doğru bilgidir? Sadece siyasi parti grupları aday gösterebilir. Açık oylama yapılır. ( TBMM Başkanının seçimi bir parlamento kararıdır. 1. ve 2. oylamada 2/3 çoğunluk, 3. oylamada adi çoğunluk aranır. 4. oylamada cumhurbaşkanının seçilememesi halinde, TBMM seçimleri yenilenir. 17. Cumhurbaşkanının kendisine gelen bir yasa önerisini tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye yahut yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderme süresi kaç gündür? ( Kanun teklifi kaç milletvekili ile verilir? ( 1 1/ Sayfa-2

3 Türk Anayasa Hukuku 19. Anayasa Mahkemesinin siyasi partilerin kapatılma davalarında karar yeter sayısı kaçtır? 3/5 1/3 ( 2/3 Salt Oy çokluğu 20. Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkaramaz? İçişleri Bakanlığı Bakanlar Kurulu İnönü Üniversitesi ( Milli İstihbarat Teşkilatı Başbakanlık Sayfa-3

4 Siyaset Sosyolojisi SİYASET SOSYOLOJİSİ 1. Siyasal sistemin gerekli esnekliği gösteremeyip iç çevresine ve dış çevresine uyum sağlayamadığı duruma ne denir? Regresyon Difüzyon Hegemonya Nepotizm ( Entropi 2. Marksist teorinin sınıf mücadelesi yerine "elitlerin dolaşımı" nı öneren K.Marx L.Althusser ( V.Pareto A.Gramsci N.Machiavelli 3. Günümüzün çağdaş demokrasilerinde egemen olan demokratik meşruluk kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Meşruluğun hem objektif hem de sübjektif boyutları vardır. Hukukun üstünlüğü önemli bir meşruluk boyutudur. Toplumsal algılar meşruluğun bir başka boyutudur. Siyaset sınıfı içerisinde farklı ve birbirine rakip meşruluk anlayışları siyasal sistemi krize sokabilir. ( Siyaset sınıfı ile yönetilenler arasında meşruluk anlayışı bakımından fark yok ise siyasal sistem krize girebilir. 4. Max Weber ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Weber'de otorite üçe ayrılmaktadır. Bu üçlü tasnif onun geliştirmiş olduğu ideal-tip kavramına ( Weber'in ideal-tip dediği bu tipoloji Weber'in kendi hayalindeki bir tipolojidir. Weber'e göre otoritenin ve meşruiyetin üç ayrı kaynağı bulunmaktadır: Karizma, gelenek, ussallık-hukuk. dayanır. Weber'e göre karizmatik otorite sıradan insanlarda olmayan türden bir otorite tipidir. Karizmatik otoritede akılla izah edilemeyen mistik bir yön vardır. 5. Gramsci'nin hegemonya kavramına yüklediği anlam bağlamında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hegemonya egemen bir iktidarın egemenliği altındaki insanların rızalarını da kazandığı bir stratejidir. ( Hegemonyanın kurulduğu alan siyasal toplumdur. Gramsci'ye göre devlet burjuvazinin salt baskı aygıtı değil; aynı zamanda üst yapıdaki hegemonyasını da içeriyordu. Hegemonya sürecinde bir toplumsal sınıf, kendi çıkarları ile toplumun tümünün çıkarlarını söylem düzeyinde eşitler, aynılaştırır. Hegemonya burjuva değerlerinin bağımlı sınıflar üzerindeki ideolojik hâkimiyeti anlamına da gelir. 6. M. Foucault'nun iktidar ilişkilerinin disipline ediciliğini vurgulamak için kullandığı modele ne ad verilir? Holistik König Bilateral Akustik ( Panoptik 7. Althusser'in kavramsallaştırdığı devletin ideolojik aygıtları (Dİile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Egemen sınıfa fiili olarak güç sağlayan ve onu hegemonik kılan çok sayıda ideolojik aygıt vardır. Devletin ideolojik aygıtları özel kesimin elinde de bulunabilir. ( Devletin bastırıcı aygıtlarından farklı olarak, devletin ideolojik aygıtları yaptırıma başvurmazlar. Devletin ideolojik aygıtlarının görevi egemen ideolojiyi üretmek ve sürdürmektir. Devletin ideolojik aygıtları öncelikle eğitim kurumlarıdır. 8. Marksizmde devlet-toplum ilişkisini açıklayan tek bir iktidar anlayışı yoktur. Aşağıdaki modellerden hangisi devleti maddi toplumsal yaşam ve üretim ilişkileri temelinde ele alarak, devletin göreli özerkliğini kabul eder? ( Araçsalcı model Yapısalcı model Realist model İlişkisel model Değişken model Sayfa-4

5 Siyaset Sosyolojisi 9. Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma düşüncesinin ana temalarından biri değildir? ( Aklın egemenliği Geleneğin önemi Eğitimin önemi Mutlu birey İlerleme inancı 10. C. Schmitt'in siyaset teorisinin içeriğinde olan dostdüşman ilişkisi yerine Chantal Mouffe aşağıdakilerden hangisini önermektedir? ( Liberal demokrasiyi otoriterleştirmeyi. Liberal demokrasiyi çoğulculaştırmayı. Seçimsel demokrasiyi yaygınlaştırmayı. İktidarı güçlendirmeyi. Siyasal sistemde taraflar arasındaki düşmanlığı daha da geliştirmeyi. 11. Karşılaştırmalı olarak ülkelerin modernleşme süreçlerini "Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri" adlı çalışmada inceleyen sosyal bilimci kimdir? Max Weber Raymond Aron Barrington Moore Immanuel Wallerstein ( David Harvey 12. Günümüzde apolitik sosyolojinin öncüsü olarak kabul edilen ve işlevselcilik bağlamında toplumun ahenk ve uyum içerisinde bir denge oluşturduğunu kabul eden ( W.Pareto E.Durkheim W.Mills K.Marx A.Gramsci 13. Klasik elit teorisinin varsayımları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I-Klasik elit teorisyenler Makyavelci düşünce geleneğinden etkilenmişlerdir II-Klasik elit teorisyenler siyasal mücadelenin temelinde sınıf mücadelesinin olduğunu kabul ederler III-Klasik elit teorisyenlere göre toplumsal eşitlik söz konusudur IV-Klasik elit teorisyenler güçlü iktidar ve sınırlı bir demokrasiyi savunmuşlardır I-III I-II ( I-IV II-IV III-IV 14. Mehmet'in empoze ettiği bir davranış ya da eylemi Ahmet kendi çıkarına olmamasına rağmen yapıyorsa bu durumda Mehmet'in Ahmet üzerinde bir iktidarı var demektir. Bu durum S. Lukes'un kuramı çerçevesinde iktidarın hangi yönünü gösterir? Dışlama İçerme Gündem belirleme Görünür kılma ( Algı ve tercihleri etkilemesi 15. C.Schmitt'in siyasal teorisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ( C.Scmitt liberal demokrasiyi benimser. Siyaseti dost-düşman karşıtlığı çerçevesinde analiz eder. Aydınlanmanın akılcılığına karşı çıkar. Siyasetin evrenselliğini benimser. Marksist teoriyi benimsemez. 16. Demokrasiyi bir idealden çok bir yöntem olarak gören, biçimsel demokrasiyi savunan ve halkın iradesini gerçekçi bulmayan, elit teorisyenlere ilham kaynağı olan ( M.Weber K.Marx J.Schumpeter R.Michels T.Bottomore Sayfa-5

6 Siyaset Sosyolojisi 17. M.Foucault'nun iktidara ilişkin görüşleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ( İktidarın özellikle görünür yüzünü vurgular. İktidarın elde tutulan ve kaybedilecek bir şey olmadığını iddia eder. İktidar pek çok odaklar aracılığıyla insanlar üzerinde hayat boyunca uygulanan bir ilişkidir İktidar yalnızca yasaklamaz aynı zamanda üreticidir Bilginin bir iktidar aracı olduğunu kabul eder. 18. Dünya Sistemleri Teorisi bağlamında ülkeleri üç kademede ele alıp inceleyen B.Jessop M.Weber ( I.Wallerstein R.Dahl W.Pareto 19. Demokrasi modelleri liberal, cumhuriyetçi ve müzakereci demokrasi olmak üzere üçe ayrıldığında aşağıdakilerden hangisi müzakereci demokrasiyi diğerlerine göre üstün tutar? M.Weber J.Schumpeter R.Dahl ( J.Habermas K.Marx 20. Otorite ve iktidar kavramları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İktidar başkalarının davranışlarını etkileme gücü iken otorite bunu yapma hakkıdır. ( Her iktidarın otoritesi de vardır. Otorite iktidardan farklı olarak meşruluk olgusuna dayanır Her otoritenin iktidarı vardır. İktidar otorite gibi meşru olmak zorunda değildir. Sayfa-6

7 Bilimsel Araştırma Yöntemleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir çalışmada yöntemden kaynaklanan etik dışı bir davranış türüdür? Deneysel çalışmalardaki kontrol gruplarını birtakım avantaj ve faydalardan mahrum bırakmak Katılımcıyı fiziksel olarak zora ve psikolojik strese tabi tutmak Katılımcıları bilinçli bir şekilde hile ile aldatmak ( Araştırma yönteminde usulsüz değişiklik yapmak İnsanları araştırmaya denek/katılımcı olarak katılıma zorlamak 6. Bilimsel araştırma yöntemin aşamalarını aşağıda rastgele olarak vermektedir. Doğru sıralamayı işaretleyiniz. 1) Problem ile ilgili araştırma metodunun belirlenmesi, 2) Araştırma probleminin ortaya konulması, 3) Problem ile ilgili önermenin kabul veya reddedilmesi, 4) Verinin toplanması ve analiz edilmesi, ( Bir kavramı kendisi ile doğrudan bir ilgisi bulunmayan bir ölçme aracı kullanarak yaklaşık olarak ölçme işlemi ( Eşzamanlı geçerlilik Kriter geçerliliği Yüzeysel geçerlilik Yapısal geçerlilik İçerik geçerliliği 7. Farklı zaman dilimlerinde aynı kişilerin, grupların ya da organizasyonların incelenmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Eğilim yöntemi Tek grup sontest Tek grup öntest ve sontest ( Panel yöntemi İki elverişli grup sontest 3. Grup seviyesinde gerçekleştirilen analiz sonuçlarının bu grubu oluşturan daha alt birimlere atfedilmesi durumu ( Ekolojik hata İndirgemeci hata Seçme yanlılığı Örneklem yanılgısı Yanlış anlamlandırma 4. Bilimsel bir çalışmada verinin alındığı ya da toplandığı ünite Değişken Kontrol grubu Örnekleme birimi ( Öğe Örneklem 5. Aşağıdakilerden hangisi klasik deneysel tasarımlarda bulunan unsulardan değildir? Deney grubu ve kontrol grubu Öntest ( Rastgele örnekleme Sontest Rastgele dağıtım nüfus sayımında belirlenmiş ilçeden rastgele seçme yöntemi ile 72 ilçe seçilmesi ikinci aşamada bu 72 ilçe içerisinden gerekli sayıdaki öğelerin belirlenmesi işlemi ( Sistematik rastgele örnekleme Küme örneklemesi Yargısal örnekleme Orantısız katmanlı örnekleme Orantılı katmanlı örnekleme 9. Anlamlı bir sıfır noktası ve değerler arasında oransallık olmayan standart şekilde ölçülebildikleri için matematiksel dört işlemin uygulanabildiği değişken türü aşağıdakilerden hangisidir? Ara değişken Sürekli değişken ( Aralıklı değişken Kategorik değişken İsimsel değişken Sayfa-7

8 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 10. I- Cinsiyet II-Medeni Durum III-Devam edilen okul Yukarıdakilerden hangisi/hangileri süreksiz değişkenler örnek olarak verilebilir? Sadece I II ve III ( I ve II I, II ve III Hiçbiri 15. A Bankası'nda yapılan anket sonuçlarına göre katılımcıların işlerinden memnuniyet oranının %45 olduğunu varsayalım. Araştırmaya konu olan bu örneklem ile araştırmanın sonuçlarının Türkiye'deki bütün banka çalışanlarını temsil ettiğini iddia etmek söz konusu araştırmanın hangi açıdan sorgulanmasına neden olacaktır? Güvenilirlik İçerik geçerliği Kriter geçerliliği ( Dış geçerlilik Etik dışı davranış 11. "Son 6 ay içerisinde kan bağışında bulundunuz mu? " şeklindeki soru tipi Yoğunluğu ölçen soru Açık uçlu soru Likert tipi soru Semantik farklılığı ölçen soru ( Seçmeli yanıtlı soru 16. Aşağıdakilerden hangisi algılama ve analiz doğrultulu değerlendirme araştırması türlerinden biridir? ( Teorik değerlendirme Etkinlik analizleri Değerlendirilebilirlik analizi Sistematik değerlendirme İhtiyacın değerlendirilmesi 12. Aşağıdakilerden hangisi survey türleri arasında yer almaz? ( Posta yoluyla survey Katılımlı survey Telefon surveyi Yüz yüze mülakat Grup surveyi 17. Bir veri setindeki en yüksek değer ile en düşük değer arasındaki fark Varyans Çeyrekler arası değişim Değişebilirlik ( Değişim aralığı Standart sapma 13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi nitel araştırma yöntemlerine ilişkin yanlış bir ifadedir? Davranışların objektif gerçeklerle açıklanabileceğini savunan pozitivisit paradigmaya dayanır. Deneysel ortamlarda yapılır. ( Tümdengelimci bir yaklaşım izler. Ölçmeyi amaçlar ve ölçüm yapar. Araştırma dizaynı ve ölçüm yöntemleri sistemli ve belirlenmiş kurallarla sınırlıdır 18. Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme araştırmalarının temel özelliklerinden değildir? ( Değerlendirmelerin sosyal tepkiyi yönlendirmemesi Değerlendirmelerde araştırmacı-kurumsal yönetici ilişkilerinin dengelenmesi. Araştırma yöntemlerinin kullanılması. Program ve politikaların etkinliğinin belirlenmesi Değerlendirmelerin politik ve organizasyonel çerçeveye adapte edilmesi. 14. Aşağıdakilerden hangisi içerik analizinin özelliklerinden değildir? ( Kodlama Sistemlilik. Genellik. Geçerlilik ve güvenilirlik. Sayısallaştırma. Sayfa-8

9 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 19. Var olan nicel veri setlerinin yeniden analiz edilerek farklı bir araştırma sorusuna yanıt aranması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? ( Değerlendirme analizi İkincil veri analizi İçerik analizi Kesitsel araştırma Kohort 20. Bir kavşakta ikaz ışık işareti konulması şeklindeki müdahale öncesinde ve sonrasında kaza oranlarının karşılaştırılması şeklinde gerçekleştirilen araştırma türü Müdahale yapılmamış kontrol gruplu zaman serileri yöntemi ( Müdahale yapılmış kontrol gruplu zaman serileri yöntemi Müdahale yapılmış tek gruplu zaman serileri yöntemi Rastgele atamalı iki gruplu öntest yöntemi Müdahale yapılmamış tek gruplu zaman serileri yöntemi Sayfa-9

10 Uygarlık Tarihi UYGARLIK TARİHİ 1. Aşağıdakilerden hangisi Paleolitik Çağ'a ilişkin yanlış bir ifadedir? Günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce başlamış ve yıl önce son bulmuştur Paleolitik Çağ insanları ekonomik açıdan, avcı ve toplayıcı toplulukları temsil ederler Savunma ve avlanma amacıyla ilk defa araç gereç yapımı başlamıştır ( İlk tarımsal faaliyetler başlamıştır Ateş denetim altına alınmıştır 6. Roma uygarlığının erken imparatorluk döneminde görülen ve cumhuriyet devri anayasası ile monarşinin karışımı şeklinde organize edilmiş devlet düzeni aşağıdakilerden hangisidir? ( Diktatör Principatus Birinci Triumvirlik İkinci Triumvirlik Halk Tribunluğu 2. Medeniyetler çatışması tezi aşağıdakilerden hangisine aittir? ( Montaigne Samuel P. Huntington Karl Jaspers Gordon Childe Edgar Morin 7. Aşağıdakilerden hangisi Roma uygarlığında Cumhuriyet döneminde bulunan toplumsal sınıflardan biri değildir? Optimates Nobilitas Equites Populares ( Latifundia 3. Sadece dinsel uygulamaların gerçekleştiği, tanrıların temsil edildiği yerler değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik organizasyonları ile belirginleşen Mezopotamya yapısı İştar Kapısı Babil Kulesi ( Ziggurat Asma Bahçeleri Piramitler 8. Antik Yunan Kolonizasyon çağına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İ.Ö İ.Ö. 6. Yüzyıl arasında devam eden bu süreç Yunan Rönesans'ı olarak da adlandırılmaktadır Akdeniz kıyılarının hemen her yerinde Yunan kolonileri kurulmuştur Antik Yunan toplumunun feodal yapısı sona ermiştir Kentlerin ekonomik refahı artmıştır ( Polis'ler (kent devletleri) ortaya çıkmıştır 4. Miken Uygarlığının yazı sistemi Çivi Yazısı Linear A ( Linear B Demotik Yazı Hiyeroglif Yazı 9. Aşağıdakilerden hangisi Hellenistik Çağ'ın özelliklerindendir? Perslerin Anadolu'ya yayılması ile sona ermiştir Mısır, Mezopotamya ve Pers kültürlerinin iç içe geçmesiyle Doğu özelliklerinin hâkim olduğu bir kültür ortaya çıkmıştır ( Kozmopolit kültüre sahip bir çok yeni uygarlık merkezleri kurulmuştur Yunan Uygarlığı Batı Avrupa'ya kadar yayılmıştır Doğu Uygarlığı Batı Uygarlığını baskısı altına almıştır. 5. Aşağıdaki uygarlıkların hangisinde ana tanrıça kültü yer almaz? Hititler Frigya Lydialılar Eski Yunan Uygarlığı ( Sümerler Sayfa-10

11 Uygarlık Tarihi 10. Perslerde uygulanan eyalet sistemine verilen isim Vasal Pasargad Dareikos Monos ( Satraplık 15. Karahanlılar dönemi edebi eserlerinden olup siyasetname niteliği de bulunan ilk İslami Türkçe eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? ( Yusuf Has Hâcib - Kutadgu Bilig Kaşgarlı Mahmud- Divanı Lügatt't-Türk Yüknekli Edip Ahmed - Atabetü'l-Hakayık Hoca Ahmed Yesevî'nin - Divan-ı Hikmet Nizamül-mülk - Siyasetname 11. Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ kentini betimleyen bir özellik değildir? Orta çağ şehri, askeri, siyasi ve idari bir merkezden çok, ekonomik ve kültürel bir merkezdi Kent yaşamının baskın aktörü tüccarlardır XI ve XII. yüzyıllarda en gelişmiş kent akımı, Kuzey Fransa ve İtalya'da görülmüştür XII. yüzyıldan sonra kentler kültürel merkezler haline gelmiştir ( Kırsal alan Orta Çağ kentine hakimdir 12. Rönesans ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ortaçağ düşüncesinden modern düşünceye geçiş dönemidir Rönesans hareketiyle birlikte skolastik görüş yıkılmıştır Yeniden doğuş anlamına gelmektedir ( Martin Luther tarafından XVI. yüzyılda Almanya'da başlatılmıştır Bireyci dünya görüşü yaygınlaşmaya başlamıştır 16. Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimi'nin sonuçları arasında yer almaz? Roma Katolik Kilisesi çeşitli reformlar yapmak zorunda kaldı Tüm dünyada milliyetçilik kavramı önem kazanmaya başladı ( Fransa'da monarşik rejimin yıkılıp, yerine teokratik yönetim ilan edildi Ulusal devlet yönetimleri ağırlık kazanmaya başladı Yeniçağın sona ermesine yakınçağın başlamasına yol açtı 17. Ahlak ve devlet felsefesi üzerine kurulu olan ve ahlakın kökeninin Ren (insan)'de olduğunu savunan ekol ( Taoizm Konfüçyüs Budizm Zen Budizmi Brahmanizm 13. İlk Türk devletlerine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? ( Sınıf ayrımı ve sosyal tabakalaşma mevcuttur Devlet töreye göre yönetilmektedir Boylar içinde soy ve dil birliği mevcutken budun içerisinde sadece siyası birlik esastır Türk siyasi teşkilatları dini değil siyasi karaktere sahiptir Hükümetten ayrı olarak devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı bir büyük meclis bulunuyordu 18. Rönesans'ın ilk sanatçı kuşağı olup, doğanın görünümüyle uyum içindeki sanatsal biçimleri ve insan karakterleriyle davranışlarını oluşturmaya çalışan akım aşağıdakilerden hangisidir? ( Gotik Kuatroçento Maniyerizm Klasik Rönesans Nominalizm 14. İlk Türk İslam devletlerinde devlete ait olan araziye verilen isim Has arazi İkta arazi Harici arazi ( Miri arazi Mülk arazi Sayfa-11

12 Uygarlık Tarihi 19. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından değildir? Ticaret yolları değişmiştir Sömürgecilik dönemi başlamıştır ( Osmanlı Devleti ekonomik yönden kazanç sağlamıştır Avrupa Rönesans'ı için elverişli bir ortam oluşmuştur Avrupa kültür ve uygarlığı yeni alanlara yayıldı 20. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyıl Avrupa'sında modern felsefe ve analitik geometrinin kurucusu olarak kabul edilmekte ve "düşünüyorum öyleyse varım" sözüyle tanınmaktadır? Kopernik Newton Bacon ( Descartes Kepler Sayfa-12

13 Ceza Hukuku CEZA HUKUKU yılında idam cezasının hukukumuzdan kaldırılması temelde aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir sonucudur? Hukuk devleti ilkesi Orantılılık ilkesi Kanunilik ilkesi Kanun önünde eşitlik ilkesi ( İnsanilik ilkesi 2. Takibi şikayete bağlı kesintisiz bir suçun şikayet süresi ne zaman başlar? Failin ve fiilin öğrenilmesinden itibaren Suç teşkil eden eylemin başlamasından itibaren ( Kesintinin gerçekleşmesinden itibaren Fiilin öğrenilmesinden itibaren Failin öğrenilmesinden itibaren 3. Almanya' da kasten öldürme suçunu işledikten sonra Türkiye' ye kaçan Alman vatandaşı A' nın, Alman makamları tarafından Türkiye'den geri verilmesi istenir. Bu durumda Alman makamlarının geri verme talebinin kabul edilebilir olup olmadığına Türkiye' de aşağıdaki mercilerden hangisi tarafından karar verilir? 4. Adalet Bakanlığı Bakanlar Kurulu Kişinin bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesi ( Kişinin bulunduğu yer Ağır Ceza Mahkemesi İçişleri Bakanlığı Şevket trafik kazası geçirir ve baygın halde hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikesi olduğu için derhal ameliyata alınır. Ameliyat esnasında Doktor Burak, Şevketin burnunun çirkin olduğunu düşünerek Şevketin burnunu düzeltir. Olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 5. Hukuka uygunluk sebeplerinden biri olan Rıza ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( Birden fazla kişiye karşı suç işlenmesi ve işlenen suçun da mağdurun rızası nedeniyle hukuka uygun hale geleceği durumlarda, mağdurlardan birinin göstereceği rıza rızanın sirayeti( yayılması) ilkesi gereğince diğerleri için de etkilidir Yalan tanıklık suçunda aleyhine tanıklık yapılan kişinin rızası bu eylemi hukuka uygun hale getirmez ( Yalan Tanıklık suçu Adliyeye karşı işlenen suçlardandır) 12 yaşından küçüklerin gösterdikleri rıza geçersizdir Rızanın açık bir biçimde verilmiş olması gerekmez Suçun işlendiği sırada verilen rıza dahi geçerlidir 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? TCK'nın 6. maddesine göre çocuk deyiminden henüz 15 yaşını doldurmamış kişi anlaşılır. TCK'nın 6. maddesine göre çocuk deyiminden henüz 12 yaşını doldurmamış kişi anlaşılır. TCK'nın 6. maddesine göre çocuk deyiminden henüz 21 yaşını doldurmamış kişi anlaşılır. TCK'nın 6. maddesine göre çocuk deyiminden henüz 18 yaşını doldurmuş kişi anlaşılır. ( TCK'nın 6. maddesine göre çocuk deyiminden henüz 18 yaşını doldurmamış kişi anlaşılır. 7. Garantörsel ihmali suçlar ve garantörlükle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Garantörsel ihmali suçlar mahsus( özgü) suçlardandır ( Yakın akrabalık durumu garantörlük kaynaklarından biridir Garantörsel ihmali suçlar icrai bir davranışla da işlenebilen bir suçun ihmali davranışla işlenmesidir Türk hukukunda garantörsel ihmali suçlarla ilgili genel hüküm mevcut değildir Hareketsiz kalan bir kişiyi belli bir neticeden sorumlu tutmaya izin veren sisteme garantörlük denir ( Olayda Doktor Burak sadece estetik müdahalesinden sorumludur Olayda hayati tehlike olduğu için Burak'ın sorumluluğu yoktur Olayda Burak ameliyat için izin almamıştır, mağdurun rızası olmadığı için sorumludur Olayda Burak hakkın icrasından yararlanır herhangi bir sorumluluğu yoktur Olayda kanun hükmü gereği müdahale yapıldığı için Burak'ın sorumluluğu yoktur Sayfa-13

14 Ceza Hukuku 8. A, tarihinde ailesinden fidye almak amacıyla B'yi kaçırmış tarihinde de yakalanmıştır. A kaçırma eylemini gerçekleştirdiğinde bu suçun cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak tarihinde yapılan değişiklikle suçun cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası haline getirilmiştir. Buna göre A hakkında hangi gerekçe ile hangi kanun uygulanmalıdır? Suçun işlendiği tarih olan tarihinde yürürlükteki kanun 2 yıldan 4 yıla hapsi öngördüğü için bu kanun uygulanmalıdır A'nın lehine olduğu için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis öngören kanun uygulanmalıdır A'nın lehine olduğu için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis öngören kanun uygulanmalıdır ( Suçun işlendiği tarih olan tarihinde yürürlükteki kanun 1 yıldan 5 yıla hapsi öngördüğü için bu kanun uygulanmalıdır Her iki kanunun da lehe olan kısımları birlikte değerlendirilerek A hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası uygulanmalıdır 9. Necati, yakın arkadaşı Serhat'ın arabasında unuttuğu sigara izmariti nedeniyle Serhat'ın arabasının yanmasına neden olmuştur. Bu olaya göre Necati nasıl cezalandırılır? 11. Yabancı ülkede suç işleyip de Türkiye'de bulunan bir Türk vatandaşının Türk kanunlarına göre cezalandırılabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi aranır? Suçun aşağı sınırı 1 aydan az olmayan hapis cezasını gerektirmeli Suçun aşağı sınırı 3 aydan az olmayan hapis cezasını gerektirmeli Suçun aşağı sınırı 6 aydan az olmayan hapis cezasını gerektirmeli Suçun aşağı sınırı 10 aydan az olmayan hapis cezasını gerektirmeli ( Suçun aşağı sınırı 1 yıldan az olmayan hapis cezasını gerektirmeli 12. Aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerinden veya kusurluluğu kaldıran sebeplerden hangisi kasten öldürme suçu açısından geçerli olmaz? Zorunluluk hali Hakkın icrası Kanun hükmünü icra ( Mağdurun rızası Meşru savunma Kasten mala zarar verme suçundan sorumludur Bilinçsiz taksirle mala zarar verme suçundan sorumludur Bilinçli taksirle mala zarar verme suçundan sorumludur ( Tipik olmayan fiili nedeniyle cezai sorumluluğundan bahsedilemez Serhat ile yakın arkadaş oldukları için cezalandırılmaz 10. Tekerrürle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ( Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi, kişinin daha önce mahkum olduğu cezanın infaz edilmiş olmasına bağlıdır Tekerrür süresi, cezanın infaz edildiği tarihten işlemeye başlar Tekerrürün şartlarından birisi de kişinin yeni bir suç işlemesidir ve bu anlamda daha önce işlediği suçun cezası adli para cezası da olabilir Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adli para cezası öngörülmüş ise hapis cezasına hükmolunur Taksirli suçlar kendi arasında birbirine tekerrürde esas teşkil edebilir 13. Erteleme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yalnızca hapis cezaları ertelenebilir ( Ertelemenin ön şartı daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 6 aydan fazla süreli hapis cezası almamış olmaktır 18 yaşından küçüklerin 3 yıla kadar olan cezaları ertelenebilir Cezanın erteleme kapsamında olup olmadığı somut cezaya göre belirlenir yaş aralığındakilerin en fazla 2 yıla kadarki hapis cezaları erteleme kapsamındadır 14. A, B'yi öldürmek için ateş eder ve kurşun boşa gider. B de silahını çekip A'ya ateş eder. A'nın önce ateş ettiğini bilmeyen C, A'yı kurtarmak amacıyla B'ye ateş eder. Sadece C'nin B'ye ateş ettiğini gören D de C'ye ateş eder. C'nin yaralanıp yere düştüğünü gören E, kaçmakta olan D'nin bacağına ateş eder ve D'yi yaralar. Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( A, insan öldürmeye teşebbüsten sorumludur E, meşru savunma halindedir D, meşru savunma halindedir B, meşru savunma halindedir C, meşru savunma halindedir Sayfa-14

15 Ceza Hukuku 15. Kesintisiz suçla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Her suçun kesintisiz suç olarak işlenmesi mümkündür Kesintisiz suç cezayı ağırlaştıran bir nedendir ( Bazı ani suçlar da kesintisiz suç şeklinde işlenebilir Kesintisiz suç ihlal edici durumun oluşturulduğu anda sona ermiş olur Ani- kesintisiz suç ayrımı sadece suçun tamamlanması anı yönünden önemlidir 19. Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? İhlal sayısı kadar ayrı suç oluşur Kesintisiz suç oluşur ( Zincirleme suç oluşur Bileşik suç oluşur Fikri içtima kuralları uygulanır 16. Kalkışma suçlarına teşebbüs mümkün değildir buna göre aşağıdaki suçlardan hangisi kalkışma suçu olduğu için teşebbüs mümkün olmaz? ( Cumhurbaşkanına suikast Konutta hırsızlık Yağma Güveni kötüye kullanma Özel evrakta sahtecilik 20. A, bir polis karakolunun önünden geçerken " hepiniz şerefsizsiniz" diye bağırmış ve olay yerinden uzaklaşmıştır. A'nın işlediği suç ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? ( Zincirleme suç Bileşik suç Geçitli suç Gerçek içtima Fikri içtima 17. Aşağıdaki müesseselerden hangisi, Türk Ceza Kanununun genel kısmında doğrudan düzenlenmemiştir? Suça teşebbüs Bileşik suç Fikri içtima Gönüllü vazgeçme ( Etkin pişmanlık 18. Türk Ceza Kanunumuza göre oniki yaşından küçük çocukların kusur yeteneği ve bunun sonuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kanun on iki yaşından küçük çocukların kusur yeteneklerinin olup olmadığının araştırılmasına izin vermemektedir Haklarında soruşturma açılabilir Bu çocuklar hakkında onlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilebilir. Ancak bu tedbirler çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla kendiliğinden ortadan kalkar Suç nedeniyle yakalanamazlar ( Kimlik ve suç tespiti için yakalanamazlar Sayfa-15

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç)

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç) İzzet Özgenç Ceza Hukukuna Giriş 2 İnsan: Algılama yeteneği İrade yeteneği Kişiliğini serbestçe tekâmül ettirmek Kişilik Tekâmül İrade serbestisi 3 Davranış normları Muhatap İnsan Davranış normları Yükümlülük

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER I-ANA YASA HUKUKUNUN KONUŞU VE ÖNEMİ...1 II-ANAYASA HUKUKU VE SİYASİ KURUMLAR...2 III-ANAYASA HUKUKUNUN METODU VE KAYNAKLARI...4 1-

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Soru Bankası. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Soru Bankası. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı 28 Ekim 2005 Tarihli ve 25980 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görvede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2016

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER İSTANBUL CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARŞİVİ...VII ÖNSÖZ... IX YAZARIN ÖNSÖZÜ...XIII İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR LİSTESİ...XXI

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir.

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. SORU 1 Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. B) Yürütmenin yasama ile yasamanın yürütme ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II.

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II. 1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Milletlerarası Anlaşmalar D) Seçim Kanunundaki

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay 1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir? A) Üniversite rektörlerini seçmek B) Genelkurmay Başkanını atamak C) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden almak D) Yabancı

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini

Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini YÜRÜTME Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini belirleyen ve parlamenter sistemde yürütme, bir kişi

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık

Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık 20 Ağustos 2014 Tarihli ve 29094 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Başbakanlık Personeli Görvede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2015 Başbakanlık Personeli

Detaylı

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI:

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: Osman ATALAY Ankara İnfaz Cumhuriyet Savcısı MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: I - GENEL ESASLAR : Tekerrür, kişinin daha önce işlediği suçu nedeniyle belli bir cezaya mahkum edilmiş

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM (1950 1954) A. 1950 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı Seçimi... 4 Cumhurbaşkanlığı Seçimi...

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ

ANAYASA HUKUKU DERSİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ (İÖ) ANAYASA HUKUKU DERSİ ARA SINAVI (11 Kasım 2010 Saat 19:00) 1- Amerikan modeli anayasa yargısı için aşağıdakilerden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Liberalizm ve demokrasi birbirleriyle uyuşabilmelerine rağmen aynı şey değildirler. Liberalizm devlet gücünün kapsamı, demokrasi ise bu

Detaylı

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Yard. Doç. Dr. ŞULE ÖZSOY Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye

Detaylı

Antik Yunan Kentleri (Polis)

Antik Yunan Kentleri (Polis) Antik Yunan Kentleri (Polis) Batı dünyasında gerçek anlamıyla kentin gelişmesi ise Antik Yunan kentleri ile başlamıştır. Atina, Korent, Isparta, Siraküza ve Miletos gibi kentler, hem askeri ve ticari bir

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme

Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2015 Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS ANAYASA HUKUKU İÇINDEKILER Birinci Bölüm ANAYASA HUKUKUNA GIRIŞ I. ANAYASA HUKUKU... 1 II. ANAYASA KAVRAMI... 1 III. ANAYASACILIK DÜŞÜNCESİ VE DOĞUŞU...

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ. Yukarıdakilerden hangileri kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin ilkelerdendir?

BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ. Yukarıdakilerden hangileri kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin ilkelerdendir? BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ Hazırlayan: Harun YEŞİLOVA 1. I. Eşitlik II. Açıklık III. Tarafsızlık IV. Genellik A) I-II-IV B) I-II-III C) II-III-IV D) I-III-IV E) I-III-V Yukarıdakilerden hangileri

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Ceza Hukukunda Rıza

Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Ceza Hukukunda Rıza Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ceza Hukukunda Rıza İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- Değerlendirme Raporu Doğrudan ve Temsili Demokrasi Merkezi ve Yerel Yönetimler Şeffaflık www.tkmm.net 1 2 ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) Türkiye

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Anayasa Hukuku Vize Mazeret Sınavı Cevap Anahtarı Tek Numaralı Öğrenciler 15.02.2016 I. Olay: Anayasasında merkezi yönetimin kuruluş

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

KPSS 2009 GK-(52) KONU ANLATIM SAYFA 97 10. SORU. 10. Seçimlerle verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

KPSS 2009 GK-(52) KONU ANLATIM SAYFA 97 10. SORU. 10. Seçimlerle verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? KPSS 2009 GK-(52) 52. 1982 Anayasası na göre, TBMM nin seçim dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 2007 yılında gerçekleştirilen Anayasa değişikliği uyarınca TBMM seçimleri 5 yılda

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

TAYFUN ERCAN TÜRK HUKUKUNDA GÜMRÜK KABAHATLERİ

TAYFUN ERCAN TÜRK HUKUKUNDA GÜMRÜK KABAHATLERİ TAYFUN ERCAN TÜRK HUKUKUNDA GÜMRÜK KABAHATLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. Genel Açıklamalar...5 1.1. Gümrük Kanunu nun Özellikleri Ve Gümrük

Detaylı

Giriş. evre, çalkantılı bir dönem, ağır bir kriz dönemidir. Gerçekten de siyasal düşünceler tarihine

Giriş. evre, çalkantılı bir dönem, ağır bir kriz dönemidir. Gerçekten de siyasal düşünceler tarihine Giriş Cumhuriyete Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet in Birikimi başlıklı bu çalışma, Cumhuriyet Türkiyesi nde siyasal düşünce hayatına etki eden düşünce akımlarını inceleyen kapsamlı bir

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

Yönetimi Belirleyen Anayasal İlkeler. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yönetimi Belirleyen Anayasal İlkeler. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yönetimi Belirleyen Anayasal İlkeler Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu I. Devletin şekli Türkiye Cumhuriyeti nin Temel MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. II. Cumhuriyetin nitelikleri

Detaylı

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Komisyonlar Komisyonların adları (*) MADDE 20 Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları şunlardır : 1. Anayasa Komisyonu; 2. Adalet Komisyonu;

Detaylı