Plan prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenska sredstva god. Plan budžetskih sredstava god. UKUPAN PLAN god.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Plan prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenska sredstva god. Plan budžetskih sredstava god. UKUPAN PLAN god."

Transkript

1 Broj 14 - Strana 1190 NOVNE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar g. 428 Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ka b) Ustava Tuzlanskog kantona ( Slu`bene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona, br. 7/97 i 3/99 i Slu`bene novine Tuzlanskog kantona, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skup{tina Tuzlanskog kantona, na sjednici od godine, usvaja TUZLANSKOG KANTONA ZA GODNU. OP] DO Bud et Tuzlanskog kantona za godinu sastoji se od: ^lan 1. Plan budžetskih sredstava god. Plan prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenska sredstva god. UKUPAN god.. PRHOD PRMC , , ,00. PROCJENJEN VŠAK PRHODA NAD RASHODMA Z GODNE , , , , ,00 V. RASHOD ZDAC , , ,00 V. RA UN FNANSRANJA , ,00 Spoljne otplate , ,00 Otplate unutarnjeg duga , ,00 V. V+V , , ,00 Procijenjeni vi{ak prihoda nad rashodima iz godine u iznosu od ,00 KM koristi se za finansiranje teku}ih i kapitalnih transfera.

2 Petak, 28. decembar g. FNANSRANJE NOVNE TUZLANSKOG KANTONA Broj 14 - Strana 1191 Dio teku}ih prihoda i primitaka u iznosu od ,00 KM koristi se za finansiranje unutra{njeg duga Tuzlanskog kantona i spoljnih otplata kako slijedi: Spoljne otplate nvesticijska banka FBiH OŠ Stupari i OŠ Kladanj - Tarevo nvesticijaska banka FBiH- Gimnazija smet Mujezinovi Tuzla Federalno ministarstvo finansija UKC Rekonstrukcija Plave bolnice Tuzla Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Ministarstvo za rad i socijalnu politiku , , , , , , , , , ,00 ^lan 2. Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci po grupama utvr uju se u Ra~unu prihoda i rashoda za godinu.

3 NOVNE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar g. A. PRHOD PRMC EKONOMSK KOD 2007 zmjene i dopune plana budžetskih sredstava zmjene i dopune plana prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava Procjena izvršenja prihoda iz budžetskih sredstava PROCJENA ZVRŠENJA Procjena izvršenja prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava PROCJENA ZVRŠENJE Plan budžetskih sredstava Plan prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenskih sredstava (10/4) (10/7) PRHOD PRMC , , , , , , , , ,00 113,96 113, PRHOD , , , , , , , , ,21 113,69 113, PRHOD OD POREZA , , , , , , , , ,85 115,21 112, POREZ NA DOBT OD POJEDNCA PREDUZE A ,00 0, , ,00 0, , ,66 0, ,66 121,76 108, POREZ NA DOBT PREDUZE A ,00 0, , ,00 0, , ,66 0, ,66 121,76 108, POREZ NA PLA E RADNU SNAGU ,00 0, , ,00 0, , ,50 0, ,50 113,87 113, POREZ NA PLA E ,00 0, , ,00 0, , ,50 0, ,50 113,87 113, DOMA POREZ NA DOBRA USLUGE ,00 0, , ,00 0, , ,29 0, ,29 41,53 42, POREZ NA PRODAJU DOBARA USLUGA, UKUPN PROMET L DODATNU VRJEDNOST ,00 0, , ,00 0, , ,25 0, ,25 34,04 36, POREZ NA PROMET POSEBNH USLUGA ,00 0, , ,00 0, , ,44 0, ,44 91,07 108, OSTAL POREZ NA PROMET PROZVODA USLUGA ,00 0, , ,00 0, , ,60 0, ,60 45,23 40, PRHOD OD NDREKTNH POREZA SA JEDNSTVENOG RA UNA ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 118,00 115, PRHOD OD NDREKTNH POREZA SA JEDNSTVENOG RA UNA ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 118,00 115, OSTAL POREZ 4.100, , , , , , , , ,40 149,55 149, OSTAL POREZ 4.100, , , , , , , , ,40 149,55 149, NEPOREZN PRHOD , , , , , , , , ,35 106,56 119, PRHOD OD PODUZETN KH AKTVNOST MOVNE PRHOD OD POZTVNH KURSNH RAZLKA , , , , , , , , ,46 99,41 99, PRHOD OD NEFNANSJSKH JAVNH PREDUZE A FNANSJSKH JAVNH NSTTUCJA , , , , , , , , ,98 96,01 96, OSTAL PRHOD OD MOVNE 800,00 0,00 800,00 954,00 0,00 954,00 251,47 0,00 251,47 31,43 26, PRHOD OD PRVATZACJE 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 100,00 100, NAKNADE TAKSE PRHOD OD PRUŽANJA JAVNH USLUGA , , , , , , , , ,54 108,02 123, ADMNSTRATVNE TAKSE ,21 0, , ,00 0, , ,44 0, ,44 114,78 108, SUDSKE TAKSE ,00 0, , ,00 0, , ,97 0, ,97 113,40 109, KOMUNALNE TAKSE 2.200,00 0, , ,00 0, ,00 317,74 0,00 317,74 14,44 14, OSTALE BUDŽETSKE NAKNADE , , , , , , , , ,53 85,51 83, POSEBNE NAKNADE TAKSE , , , , , , , , ,79 101,30 102, PRHOD OD PRUŽANJA JAVNH USLUGA (PRHOD OD SOPSTVENH ) 0, , ,75 0, , ,00 0, , ,00 111,18 144, NERANE UPLATE - PRHOD , , , , , , ,08 0, ,08 23,42 22, NOV ANE KAZNE (NEPORESKE PRRODE) ,00 0, , ,00 0, , ,36 0, ,36 95,49 87, NOV ANE KAZNE ,00 0, , ,00 0, , ,36 0, ,36 95,49 87, TEKU E POTPORE (GRANTOV) 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 128,73 128, Z NOSTRANSTVA 0, , ,35 0, , ,35 0, , ,00 65,80 65, Z NOSTRANSTVA 0, , ,35 0, , ,35 0, , ,00 65,80 65, OD OSTALH NVOA VLAST 0, , ,65 0, , ,65 0, , ,00 136,15 136, OD OSTALH NVOA VLAST 0, , ,65 0, , ,65 0, , ,00 136,15 136, PP VSOKOTARFNH PROZVODA ZA OBAVEZE DO ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 17,62 25, PP VSOKOTARFNH PROZVODA ZA OBAVEZE DO ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 17,62 25, PP VSOKOTARFNH PROZVODA ZA OBAVEZE DO ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 17,62 25, MEMORANDUMSKA EVDENCJA O KAPTALNM TRANSAKCJAMA ,00 0, , ,00 0, , ,79 0, ,79 160,21 156, PRMC ,00 0, , ,00 0, , ,79 0, ,79 160,21 156, PRMLJENE OTPLATE DANH ZAJMOVA POVRATA U EŠ A U KAPTALU ,00 0, , ,00 0, , ,79 0, ,79 160,21 156, PRMLJENE OTPLATE OD POZAJMLJVANJA POJEDNCMA NEPROFTNM ORG ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 136,84 110, PRMLJENE OTPLATE OD POZAJMLJVANJA JAVNM PREDUZE MA ,00 0, , ,00 0, , ,79 0, ,79 104,95 104, PRMLJENE OTPLATE OD OSTALH VDOVA DOMA H POZAJMLJVANJA ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 1 Broj 14 - Strana 1192

4 Petak, 28. decembar g. NOVNE TUZLANSKOG KANTONA Broj 14 - Strana 1193 B. RASHOD ZDAC Z Z POTROŠA KO MJESTO BUDŽETSK KORSNC , , , , , ,00 111,92 108,78 111, TEKU ZDAC , , , , , ,00 111,31 108,06 110, PLA E NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENH , , , , , ,00 112,82 180,90 113, Bruto pla e i naknade , , , , , ,00 110,55 188,40 111, Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika , , , , , ,00 123,51 7,07 123, DOPRNOS POSLODAVCA OSTAL DOPRNOS , , , , , ,00 109,99 189,95 110, Doprinosi poslodavca , , , , , ,00 109,99 189,95 110, ZDAC ZA MATERJAL USLUGE , , , , , ,00 113,44 110,25 111, Putni troškovi , , , , , ,00 112,97 120,94 117, zdaci za energiju , , , , , ,00 104,88 136,43 108, zdaci za komunalne usluge , , , , , ,00 106,33 130,79 110, Nabavka materijala , , , , , ,00 149,87 119,08 134, zdaci za usluge prevoza i goriva , , , , , ,00 108,75 133,62 113, Unajmljivanje imovine i opreme , , , , , ,00 110,31 129,37 113, zdaci za teku e održavanje , , , , , ,00 107,85 73,19 85, zdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa , , , , , ,00 104,04 103,79 103, Ugovorene i druge posebne usluge , , , , , ,00 114,49 112,92 113, TEKU GRANTOV , , , , , ,00 107,96 89,76 105, Grantovi drugim nivoima vlade , , , , , ,00 109,85 61,53 76, Grantovi pojedincima , , , , , ,00 111,27 102,88 110, Grantovi neprofitnim organizacijama , , , , , ,00 83,32 102,37 83, Subvencije javnim preduze ima , , , , , ,00 94,33 166,79 104, Subvencije privatnim preduze ima , , , , , ,00 184,70 100,00 179, Ostali grantovi - povrat i drugo , , , , , ,00 93,29 188,31 96, Transferi za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta ,00 0, , ,00 0, ,00 114,29 114, KAPTALN GRANTOV , , , , , ,00 101,43 126,75 108, Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade , , , , , ,00 103,74 126,75 114, Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00 100, ZDAC ZA KAMATE OSTALE NAKNADE ,84 0, , ,00 0, ,00 242,93 242, zdaci za inostrane kamate ,84 0, , ,00 0, ,00 243,35 243, Kamate na doma e pozajmljivanje 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KAPTALN ZDAC , , , , , ,00 122,78 110,74 115, Nabavka stalnih sredstava , , , , , ,00 124,88 111,88 117, Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada , , ,00 0, , ,00 0,00 40,00 27, Nabavka gra evina , , , , , ,00 62,72 92,04 69, Nabavka opreme , , , , , ,00 108,56 104,18 105, Nabavka ostalih stalnih sredstava 0,00 0,00 0, , , , Nabavka stalnih sredstava u obliku prava , , , , , ,00 171,81 148,16 159, Rekonstrukcija i investiciono održavanje , , , , , ,00 365,75 138,12 218, Pozajmljivanje i u eš e u dionicama , , , , , ,00 107,26 108,65 108, Pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama ,00 0, , ,00 0, ,00 110,00 110, U eš e u dionicama privatnih preduze a i zajedn kim ulaganjima ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00 100, Ostala doma a pozajmljivanja 0, , ,00 0, , ,00 108,65 108, FNANSRANJE ,00 0, , ,00 0, ,00 166,18 166, Spoljne otplate ,00 0, , ,00 0, , , , Otplate unutarnjeg duga ,00 0, , ,00 0, ,00 78,91 78,91

5 Broj 14 - Strana 1194 NOVNE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar g.. POSEBN DO ^lan 3. zdaci u Bud etu Tuzlanskog kantona u iznosu od ,00 KM raspore uju se po korisnicima u Posebnom dijelu Bud eta, kako slijedi: P R E G L E D BUDŽETSKH KORSNKA PO ORGANZACONOJ KLASFKACJ NAZV Z Z POTROŠA KO MJESTO BUDŽETSK KORSNC , , , , , ,00 10 SKUPŠTNA TUZLANSKOG KANTONA , , , , , , SKUPŠTNA TUZLANSKOG KANTONA , , , , , , SKUPŠTNA TUZLANSKOG KANTONA , , , , , , STRU NA SLUŽBA SKUPŠTNE TK ,00 0, , ,00 0, , POLT KE STR., PARLAMENTARNE GRUPE, KOAL. NEOVSN POSL ,00 0, , ,00 0, , KANTONALN ODBOR-SDA ,00 0, , ,00 0, , KANTONALN ODBOR SBiH ,00 0, , ,00 0, , KANTONALN ODBOR-SDP ,00 0, , ,00 0, , PATROTSK BLOK BOSS - SDU ,00 0, , ,00 0, , NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJTAK ,00 0, , ,00 0, , BPS SEFER HALLOV ,00 0, , ,00 0, ,00 11 VLADA TUZLANSKOG KANTONA , , , , , , VLADA TUZLANSKOG KANTONA , , , , , , VLADA TUZLANSKOG KANTONA , , , , , , TROŠKOV MANFESTACJA ,00 0, , ,00 0, , UDRUŽENJE ZA RAZVOJ NERDA ,00 0, , ,00 0, , PROJEKAT BORBE PROTV DROGE ,00 0, , ,00 0, , ORGANZACJE UDRUŽENJA TK ,00 0, , ,00 0, , RTV TK ,00 0, , ,00 0, , SREDSTVA ZA ZVRŠENJE SUDSKH RJEŠENJA ,00 0, , ,00 0, , SREDSTVA SA ESCROW RA UNA 0 0, , ,00 0 0, , ,00

6 Petak, 28. decembar g. NOVNE TUZLANSKOG KANTONA Broj 14 - Strana NAZV Z Z POTROŠA KO MJESTO SREDSTVA ZA UTROŠAK KONCESJA 0 0, , ,00 0 0, , , PODRŠKA PODUZETNŠTVU ,00 0, , ,00 0, , POMO VJERSKM ZAJEDNCAMA ,00 0, , ,00 0, , FOND ZA NAU NO-STRAŽVA K RAD ,00 0, , ,00 0, , MEDJ 0 0,00 0,00 0, ,00 0, , KAPTALN TRANSFER 0 0,00 0,00 0, ,00 0, , SUBVENCONRANJE KAMATA ZA STAMBENO ZBRNJAVANJE MLADH 0 0,00 0,00 0, ,00 0, , URED ZA ZAKONODAVSTVO ,00 0, , ,00 0, , URED ZA ZAKONODAVSTVO ,00 0, , ,00 0, , KOMSJA ZA KONCESJE ,00 0, , ,00 0, , KOMSJA ZA KONCESJE ,00 0, , ,00 0, , TEKU A REZERVA ,00 0, , ,00 0, , TEKU A REZERVA ,00 0, , ,00 0, , URED ZA REVZJU ,00 0, , ,00 0, , URED ZA REVZJU ,00 0, , ,00 0, ,00 12 URED ZA ZAJEDN KE POSLOVE KANTONALNH ORGANA , , , ,00 0, , URED ZA ZAJEDN KE POSLOVE KANTONALNH ORGANA , , , ,00 0, , URED ZA ZAJEDN KE POSLOVE KANTONALNH ORGANA , , , ,00 0, ,00 13 MN.NDUSTRJE, ENERG. RUDARSTVA , , , , , , MN.NDUSTRJE, ENERG. RUDARSTVA , , , , , , MN.NDUSTRJE, ENERG. RUDARSTVA , , , , , , NTERVENCJE JAVNM PREDUZE MA PRVREDNM DRUŠTVMA ,00 0, , ,00 0, ,00 14 MN. POLJOPRVREDE, ŠUMARSTVA VODOPRVREDE , , , , , , MN. POLJOPRVREDE, ŠUMARSTVA VODOPRVREDE , , , , , , MN. POLJOPRVREDE, ŠUMARSTVA VODOPRVREDE , , , , , , PODRŠKA PRMARNOJ POLJOPRVREDNOJ PROZVODNJ ,00 0, , ,00 0, , POLJOPRVREDN ZAVOD , , , , , , POLJOPRVREDN ZAVOD , , , , , ,00

7 Broj 14 - Strana 1196 NOVNE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar g NAZV Z Z POTROŠA KO MJESTO KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO , , , , , , KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO , , , , , ,00 15 MNSTARSTVO PRAVOSU A UPRAVE , , , , , , MNSTARSTVO PRAVOSU A UPRAVE , , , , , , MNSTARSTVO PRAVOSU A UPRAVE , , , , , , KANTONALN SUD TUZLA ,00 0, , ,00 0, , KANTONALN SUD TUZLA ,00 0, , ,00 0, , OP NSK SUDOV ,00 0, , ,00 0, , OP NSK SUD TUZLA ,00 0, , ,00 0, , OP NSK SUD ŽVNCE ,00 0, , ,00 0, , OP NSK SUD GRADA AC ,00 0, , ,00 0, , OP NSK SUD GRA ANCA ,00 0, , ,00 0, , OP NSK SUD KALESJA ,00 0, , ,00 0, , KANTONALNO TUŽLAŠTVO TUZLA ,00 0, , ,00 0, , KANTONALNO TUŽLAŠTVO TUZLA ,00 0, , ,00 0, , KANTONALNO PRAVOBRANLAŠTVO TUZLA ,00 0, , ,00 0, , KANTONALNO PRAVOBRANLAŠTVO TUZLA ,00 0, , ,00 0, ,00 16 MNSTARSTVO FNANSJA , , , ,00 0, , MNSTARSTVO FNANSJA , , , ,00 0, , MNSTARSTVO FNANSJA , , , ,00 0, , POVRAT VŠE UPLA ENH JAVNH PRHODA ,00 0, , ,00 0, , TROŠKOV PLATNOG PROMETA ,00 0, , ,00 0, , OTPLATA DOMA H POZAJMLJVANJA ,84 0, , ,00 0, ,00 17 MNSTARSTVO UNUTRAŠNJH POSLOVA , , , , , , MNSTARSTVO UNUTRAŠNJH POSLOVA , , , , , , MNSTARSTVO UNUTRAŠNJH POSLOVA , , , , , ,00 18 MN. PROSTORNOG URE ENJA ZAŠTTE OKOLCE , , , , , , MN. PROSTORNOG URE ENJA ZAŠTTE OKOLCE , , , , , , MN. PROSTORNOG URE ENJA ZAŠTTE OKOLCE , , , , , ,00

8 Petak, 28. decembar g. NOVNE TUZLANSKOG KANTONA Broj 14 - Strana NAZV Z Z POTROŠA KO MJESTO MNSTARSTVO ZDRAVSTVA , , , , , , MNSTARSTVO ZDRAVSTVA , , , , , , MNSTARSTVO ZDRAVSTVA , , , , , ,00 20 MNSTARSTVO ZA BORA KA PTANJA , , , , , , MNSTARSTVO ZA BORA KA PTANJA , , , , , , MNSTARSTVO ZA BORA KA PTANJA ,00 0, , ,00 0, , DOPUNSKA PRAVA Z BZ-a i OSTALA ZDVAJANJA ZA KORSNKE BZ-a , , , , , , BORA KE ORGANZACJE UDRUŽENJA ,00 0, , ,00 0, , BORA KE ORGANZACJE UDRUŽENJA ,00 0, , ,00 0, ,00 21 MNSTARSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ POVRATAK , , , ,00 0, , MNSTARSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ POVRATAK , , , ,00 0, , MNSTARSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ POVRATAK , , , ,00 0, , PODRŠKA POVRATKU PROGNANH LCA ,00 0, , ,00 0, , MATERJALNO ZBRNJAVANJE SOCJALNO UGROŽENH ,00 0, , ,00 0, , OBAVEZNO ZDR. OSG. RASELJ., SOCJ. UGR. LCA ,00 0, , ,00 0, , DŽENAZE SAHRANE PROGNANH LCA DENTFKACJA TJELA Z MASOVNH GROBNCA ,00 0, , ,00 0, , PODRŠKA RAZVOJU KANTONA ,00 0, , ,00 0, ,00 22 MNSTARSTVO TRGOVNE, TURZMA SAOBRA AJA , , , , , , MNSTARSTVO TRGOVNE, TURZMA SAOBRA AJA , , , , , , MNSTARSTVO TRGOVNE, TURZMA SAOBRA AJA , , , , , , JP AERODROM TUZLA ,00 0, , ,00 0, ,00 23 MNSTARSTVO ZA RAD SOCJALNU POLTKU , , , , , , MNSTARSTVO ZA RAD SOCJALNU POLTKU , , , , , , MNSTARSTVO ZA RAD SOCJALNU POLTKU , , , , , , KATEGORJE SOCJALNE ZAŠTTE , , , , , , STALNA NOV ANA POMO ,00 0, , ,00 0, , NAKNADA ZA SMJEŠTAJ ŠT ENKA U USTANOVE ,00 0, , ,00 0, , POROD N SMJEŠTAJ DJECE ,00 0, , ,00 0, ,00

9 Broj 14 - Strana 1198 NOVNE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar g NAZV Z Z POTROŠA KO MJESTO POROD N SMJEŠTAJ ODRASLH ,00 0, , ,00 0, , NAKNADA ZA POMO NJEGU OD STRANE DRUGOG LCA ,14 0, , ,00 0, , CVLNE ŽRTVE RATA- CVLNE NVALDNNE , , , , , , DJE JE SELO MRA TURJA ,00 0, , ,00 0, , PRVREMENE, JEDNOKRATNE i DRUGE NOV ANE POMO ,00 0, , ,00 0, , MATERJALNO ZBRNJAVANJE LCA U STANJU SOCJALNE POTREBE NAKN.ZA PROCJENU SPOS. ODRE VANJE PODRŠKE ZA DJECU MLADE SA ONESPOSOBLJENJEM MED. VJEŠ ,00 0, , ,00 0, , ,86 0, , ,00 0, , DŽENAZE-SAHRANE-POKOP KORSNKA SOCJALNE ZAŠTTE ,00 0, , ,00 0, , ZAŠTTA PORODCA SA DJECOM ,00 0, , ,00 0, , SUBVENCJA PREVOZA U ENKA STUDENATA ,00 0, , ,00 0, , DJE JE SELO "SOS KNDERDORF" U GRA ANC ,00 0, , ,00 0, , OBAVEZNO ZDR. OSG.LCA U STANJU SOCJALNE POTREBE ,00 0, , ,00 0, , POMO SUBVENCJE ZA UNAPRE ENJE SOCJALNE DJE JE ZAŠTTE 0 0,00 0,00 0, ,00 0, , DOM ZA DJECU BEZ RODTELJSKOG STARANJA , , , , , , DOM ZA DJECU BEZ RODTELJSKOG STARANJA , , , , , ,00 24 MN. OBRAZOVANJA, NAUKE, KULT. SPORTA , , , , , , MN. OBRAZOVANJA, NAUKE, KULT. SPORTA , , , , , , MN. OBRAZOVANJA, NAUKE, KULT. SPORTA , , , , , , OBLJEŽAVANJE JUBLEJA USTANOVA ,00 0, , ,00 0, , FZ KA KULTURA SPORT ,00 0, , ,00 0, , NAUKA ,00 0, , ,00 0, , ZDAVA KA DJELATNOST ,00 0, , ,00 0, , PROFESONALNO USAVRŠAVANJE NASTAVNOG OSOBLJA ,00 0, ,00 0 0,00 0,00 0, KANTONALNA TAKM ENJA U ENKA ,00 0, , ,00 0, , MPLEMENTACJA AKCONOG A O OBRAZOVNM POTREBAMA ROMA OSTALH NACONALNH MANJNA , , , ,00 0, ,00

10 Petak, 28. decembar g. NOVNE TUZLANSKOG KANTONA Broj 14 - Strana NAZV Z Z POTROŠA KO MJESTO OSNOVNO OBRAZOVANJE , , , , , , OŠ "Banovi i" Banovi i , , , , , , OŠ "Banovi i selo" Banovi i , , , , , , OŠ "Grivice" Banovi i ,00 700, , , , , OŠ "Seona" Banovi i-aljkovi i , , , ,00 500, , OŠ "Treštenica" Banovi i ,00 0, , ,00 0, , OŠ "Dr. Safvet-beg Bašagi " Grada ac , , , , , , OŠ "van G. Kova i " Grada ac , , , , , , OŠ "Hasan Kiki " Grada ac , , , , , , OŠ"Hamdija Kreševljakovi " Kamberi, Grada ac , , , , , , OŠ "Mehmed-Beg Kapetanovi " Srnice D., Grada ac , , , , , , OŠ "Edhem Mulabdi " Me i a D., Grada ac , , , , , , OŠ "Musa.." Zelinja D., Grada ac , , , , , , OŠ "Kalesija" Kalesija , , , , , , OŠ "Rainci G." Kalesija , , , , , , OŠ "Tojši i" Kalesija , , , , , , OŠ "Memi i" Kalesija , , , , , , OŠ "Vukovije" Kalesija , , , , , , OŠ "Kladanj" Kladanj , , , , , , OŠ "Stupari" Stupari, Kladanj , , , , , , OŠ " eli " eli , , , , , , OŠ "Humci" eli , , , , , , OŠ "Vraži i" eli , , , , , , OŠ "Lukavac grad" Lukavac , , , , , , OŠ "Lukavac mjesto" Lukavac , , , , , , OŠ "Dobošnica" Lukavac , , , , , , OŠ "Pura i " Lukavac , , , , , , OŠ "Turija" Lukavac , , , , , , OŠ "Poljice" Lukavac , , , , , ,00

11 Broj 14 - Strana 1200 NOVNE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar g NAZV Z Z POTROŠA KO MJESTO OŠ "Prokosovi i" Lukavac , , , , , , OŠ "Gnojnica" Lukavac ,00 700, , , , , Prva Osn.škola, Srebrenik , , , , , , OŠ "Špionica" Srebrenik , , , , , , OŠ "Sladna" Srebrenik , , , , , , OŠ "Duboki Potok" Srebrenik , , , , , , OŠ "Tinja" Srebrenik , , , , , , OŠ "Podorašje" Srebrenik , , , , , , Druga OŠ Srebrenik , , , , , , OŠ "Rapatnica" Srebrenik , , , , , , OŠ "Kreka" Tuzla , , , , , , OŠ "Miladije" Tuzla , , , , , , OŠ "Centar" Tuzla , , , , , , OŠ "Tušanj" Tuzla , , , , , , OŠ "Mejdan" Tuzla , , , , , , OŠ "G. Tuzla" G. Tuzla , , , , , , OŠ "Bukinje" Tuzla , , , , , , OŠ "Novi grad" Tuzla , , , , , , OŠ "Br anska malta" Tuzla , , , , , , OŠ "Pazar" Tuzla , , , , , , OŠ "Mramor" Mramor, Tuzla , , , , , , OŠ "Breške" Breške, Tuzla , , , , , , OŠ "Solina" Tuzla , , , , , , OŠ "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla ,00 500, , , , , OŠ "Slavinovi i" Tuzla , , , , , , OŠ "Husino" Husino, Tuzla ,00 600, , , , , OŠ "Simin Han" Simin Han, Tuzla , , , , , , OŠ "Lipnica" Lipnica, Tuzla , , , , , , OŠ "Pasci" Pasci, Tuzla , , , , , ,00

12 Petak, 28. decembar g. NOVNE TUZLANSKOG KANTONA Broj 14 - Strana NAZV Z Z POTROŠA KO MJESTO OŠ "Jala", Tuzla , , , , , , OŠ "Podrinje" Mihat., Tuzla ,00 0, , ,00 0, , JU Osn. muzi ka šk.,tuzla , , , , , , Prva OŠ Živinice , , , , , , OŠ " ur evik" Živinice , , , , , , OŠ "Dubrave" Živinice , , , , , , OŠ "Viš a" Živinice , , , , , , OŠ "Bašigovci" Živinice , , , , , , OŠ "Gra anica" Živinice , , , , , , OŠ "Šeri i" Živinice , , , , , , OŠ "Živinice G." Živinice , , , , , , Druga OŠ Živinice , , , , , , OŠ "Teo ak" Teo ak , , , , , , Prva OŠ Gra anica "Hasan Kiki " , , , , , , Druga OŠ Gra anica , , , , , , OŠ "Stjepan Polje" Gra anica , , , , , , OŠ "Miri ina" Gra anica , , , , , , OŠ "D. Orahovica" Gra anica ,00 330, , ,00 300, , OŠ "G. Orahovica" Gra anica , , , , , , OŠ "Doborovci" Gra anica , , , , , , OŠ "Džakule" Gra anica ,00 0, , ,00 0, , OŠ "Soko" Gra anica , , , , , , OŠ "Lukavica" Gra anica , , , , , , OŠ "Maleši i" Gra anica , , , , , , OŠ "Brijesnica" B. V., Doboj-stok , , , , , , OŠ "Klokotnica" Doboj-st , , , , , , JU zavod za odgoj i obr.osoba sa smetnj.u psih. i tjel. razv , , , , , , OŠ "Sapna" , , , , , , JU Centar za obr.i vaspitanje i rehabil. sluš. i govora Tuzla , , , , , ,00

13 Broj 14 - Strana 1202 NOVNE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar g NAZV Z Z POTROŠA KO MJESTO OŠ "Sveti Franjo" Tuzla ,00 0, , , , , NAGR. PO OSN. VREDNOV. KVAL. RADA OŠ ,00 0, , ,00 0, , PREVENTVNA ZAŠTTA OD POŽARA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ,00 0, , ,00 0, , OŠ Sjenjak , , , , , , SUBVENCONRANJE TROŠKOVA PREVOZA U ENKA OSNOVNH ŠKOLA ,00 0, ,00 0 0,00 0,00 0, SREDNJE OBRAZOVANJE , , , , , , MSŠ Banovi i , , , , , , MSŠ "Abdulah Kov." eli , , , , , , MSŠ "Hasan Kiki ", Grada ac , , , , , , Gimnazija "Mustafa N." Grada ac , , , , , , MSŠ Kalesija , , , , , , MSŠ "Musa.." Kladanj , , , , , , Ekonomsko-hemijska škola Lukavac , , , , , , Elektro-mašinska škola Lukavac , , , , , , Gimnazija Lukavac , , , , , , MS Hemijska škola Tuzla , , , , , , Ekonomska škola Tuzla , , , , , , MS Elektrotehni ka škola,tuzla , , , , , , Gimnazija "Meša Selimovi ", Tuzla , , , , , , Gra evinsko-geodetska škola Tuzla , , , , , , MS Mašinska šk. Tuzla , , , , , , Turisti ko-ugostiteljska škola Tuzla , , , , , , MS Saobra ajna škola Tuzla , , , , , , Srednja Trgovinska škola Tuzla , , , , , , Medicinska škola Tuzla , , , , , , Srednja Muzi ka škola Tuzla , , , , , , MS Rudarska škola, Tuzla , , , , , , Gimnazija "smet Mujezinovi ", Tuzla , , , , , , Behram-begova medresa, Tuzla , , , , , ,00

14 Petak, 28. decembar g. NOVNE TUZLANSKOG KANTONA Broj 14 - Strana NAZV Z Z POTROŠA KO MJESTO KŠC "Sveti Franjo" Op a gimnazija, Tuzla , , , , , , MSŠ Srebrenik , , , , , , MSŠ Teo ak , , , , , , MSŠ Živinice , , , , , , MSŠ Gra anica , , , , , , Gimnazija "Mustafa Kamari ", Gra anica , , , , , , MSŠ Doboj-stok, Brijesnica Velika , , , , , , MSŠ Tuzla , , , , , , NAGR. PO OSN. VREDNOV. KVAL. RADA SR. ŠK ,00 0, , ,00 0, , MSŠ SAPNA , , , , , , PREVENTVNA ZAŠTTA OD POŽARA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE ,00 0, , ,00 0, , GMNAZJA ŽVNCE , , , , , , VSOKO OBRAZOVANJE , , , , , , UNVERZTET , , , , , , AKADEMJA DRAMSKH UMJETNOST 0 0,00 0,00 0,00 0 0, , , EDUKACJSKO REHABLTACJSK FAKULTET 0 0,00 0,00 0,00 0 0, , , EKONOMSK FAKULTET 0 0,00 0,00 0,00 0 0, , , FLOZOFSK FAKULTET 0 0,00 0,00 0,00 0 0, , , MEDCNSK FAKULTET 0 0,00 0,00 0,00 0 0, , , RUDARSKO-GEOLOŠKO- GRA EVNSK FAKULTET 0 0,00 0,00 0,00 0 0, , , TEHNOLOŠK FAKULTET 0 0,00 0,00 0,00 0 0, , , FAKULTET ELEKTROTEHNKE 0 0,00 0,00 0,00 0 0, , , MAŠNSK FAKULTET 0 0,00 0,00 0,00 0 0, , , PRRODNO MATEMAT K FAKULTET 0 0,00 0,00 0,00 0 0, , , FAKULTET ZA TJELESN ODGOJ SPORT 0 0,00 0,00 0,00 0 0, , , SUBV. TR. SHR. SMJEŠT. STUDENATA ,00 0, , ,00 0, , FOND ZA KREDTRANJE STUDENATA ,00 0, , ,00 0, , PRAVN FAK.SAR. - ODJEL U TUZL ,00 0, ,00 0 0,00 0,00 0, FARMACEUTSK FAKULTET 0 0,00 0,00 0,00 0 0, , ,00

15 Broj 14 - Strana 1204 NOVNE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar g NAZV Z Z POTROŠA KO MJESTO KULTURA , , , , , , JU NARODNA UNVERZTETSKA BBLOTEKA TUZLA ,00 0, , ,00 0, , MUZEJ STO NE BOSNE , , , , , , ARHV TUZLANSKOG KANTONA , , , , , , NARODNO POZORŠTE TUZLA ,00 0, , ,00 0, , BKC , , , , , , ZAVOD ZA ZAŠTTU KULTURNOG NASLJE A TUZLA , , , , , , GALERJA PORTRETA TUZLA ,00 0, , ,00 0, , KULTURNE MANFESTACJE ,00 0, , ,00 0, , PEDAGOŠK ZAVOD , , , , , , PEDAGOŠK ZAVOD , , , , , ,00 26 KANTONALNA UPRAVA CVLNE ZAŠTTE , , , , , , KANTONALNA UPRAVA CVLNE ZAŠTTE , , , , , , KANTONALNA UPRAVA CVLNE ZAŠTTE , , , , , ,00 27 KANTONALNA DREKCJA ROBNH REZERV ,00 0, , ,00 0, , KANTONALNA DREKCJA ROBNH REZERV ,00 0, , ,00 0, , KANTONALNA DREKCJA ROBNH REZERV ,00 0, , ,00 0, ,00 29 KANTONALNA UPRAVA ZA NSPEKCJSKE POSLOVE ,00 0, , , , , KANTONALNA UPRAVA ZA NSPEKCJSKE POSLOVE ,00 0, , , , , KANTONALNA UPRAVA ZA NSPEKCJSKE POSLOVE ,00 0, , , , ,00

16 Petak, 28. decembar g. NOVNE TUZLANSKOG KANTONA Broj 14 - Strana RAZVOJNH PROGRAMA ^lan 4. Plan razvojnih programa za godinu u iznosu od ,00 KM, sastavni je dio Bud`eta i raspore en je po korisnicima, kako slijedi: RAZVOJNH PROGRAMA ZA GODNU POTRO- ŠA KO MJESTO rashodi i izdaci iz budžetskih sredstva rashodi i izdaci iz vlastitih i namjenskih prihoda KAPTALN TRANSFER Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade ,00 Program Vlade u skladu sa lanom 29. Zakona o izvršenju budžeta TK za godinu ,00 Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama ,00 Program Vlade u skladu sa lanom 29. Zakona o izvršenju budžeta TK za godinu , SREDSTVA ZA UTROŠAK KONCESJA Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade ,00 Program Vlade u skladu sa lanom 29. Zakona o izvršenju budžeta TK za godinu , MNSTARSTVO. POLJOPRVREDE, VODOPRVREDE ŠUMARSTVA TK Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade ,00 Program Vlade u skladu sa lanom 29. Zakona o izvršenju budžeta TK za godinu , PODRŠKA PRMARNOJ POLJOPRVREDNOJ PROZVODNJ Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama , Podsticaj u poljoprivredi , MNSTARSTVO PROSTORNOG URE ENJA ZAŠTTE OKOLCE TK Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade , zrada prostorno planske dokumentacije , PODRŠKA POVRATKU PROGNANH LCA Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade , EKONOMSK KOD NAZV Sanacija putne komunikacije ,00 Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama , Sanacija i rekonstrukcije vjerskih objekata , KANTONALNA URAVA CVLNE ZAŠTTE Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade ,00 Nabavka opreme za opremanje op inskih operativnih centara civilne zaštite i op inskih sistema zaštite i spašavanja ,00 Finasiranje izgradnje javnih skloništa, adaptacija i održavanje postoje ih skloništa i prilago avanje drugih zaštitnih objekata za sklanjanje prema zahtjevima op ina i priloženim dugoro nim programima i godišnjim planovima ,00

N A C R T O D L U K E o utvrđivanju Plana nabavki za godinu

N A C R T O D L U K E o utvrđivanju Plana nabavki za godinu Broj: 02/6-05-6389/15 Tuzla, 06.03.2015. godine Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14) sekretar Ureda za zajedničke poslove, donosi N A C R T O D L U K E o

Detaylı

ODLUKU. 224 Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ka k) Ustavnog zakona ODLUKU

ODLUKU. 224 Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ka k) Ustavnog zakona ODLUKU Srijeda, 9. oktobar/listopad 1996. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKO-PODRINJSKOG A Broj 8 - Strana 181 Godina 3 - Broj 8 Srijeda, 9. oktobar/listopad 1996. g. TUZLA Izdanje na bosanskom i hrvatskom jeziku 223

Detaylı

Praktični deo ispita KURS NM2345 *

Praktični deo ispita KURS NM2345 * EKONOMSKI FAKULTET U NIŠU KATEDRA ZA RAČUNOVODSTVO, MATEMATIKU I INFORMATIKU PREDMET: ELEKTRONSKO POSLOVANJE 122010-01. ZADATAK 1. MS POWERPOINT Praktični deo ispita 1) Formirati stablo foldera prikazano

Detaylı

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA: NABAVKA I ISPORUKA GORIVA, LOŽ ULJA, MAZIVA I RASHLADNE TEČNOSTI

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA: NABAVKA I ISPORUKA GORIVA, LOŽ ULJA, MAZIVA I RASHLADNE TEČNOSTI BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ TUZLANSKI KANTON ТУЗЛАНСКИ КАНТОН URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE УРЕД ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ KANTONALNIH

Detaylı

Naosnovu alana 95. tacka 3. Ustava Crne Gore cionusim UKAZ

Naosnovu alana 95. tacka 3. Ustava Crne Gore cionusim UKAZ Naosnovu alana 95. tacka 3. Ustava Crne Gore cionusim UKAZ 0 PROGLA g ENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU CRNE GORE I REPUBLIKE TURSKE 0 SOCIJALNOM OSIGURANJU Proglagavam Zakon o potvrdivanju sporazuma

Detaylı

Opcina Stari Grad Sarajevo. Municipality of the Old Town Sarajevo. Besplatan primjerak Mart 2009, broj 1

Opcina Stari Grad Sarajevo. Municipality of the Old Town Sarajevo. Besplatan primjerak Mart 2009, broj 1 Opcina Stari Grad Sarajevo Municipality of the Old Town Sarajevo Besplatan primjerak Mart 2009, broj 1 Općinski izbori 2008. Poštovani građani, Pred Vama se nalazi prvi broj informativnog općinskog glasila

Detaylı

KONKURSI - OGLASI JAVNI POZIV

KONKURSI - OGLASI JAVNI POZIV KONKURSI - I U skladu sa čl.80. t.4. Zakona o insolventnosti privrednih društava, stečajni upravnik obavještava stečajnog sudiju, povjerioce i sva zainteresovana pravna i fizička lica koja imaju pravo

Detaylı

UKAZ 0 PROGLA 'SENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 0 UZAJAMNOJ POMOtI U CARINSKIM PITANJIMA

UKAZ 0 PROGLA 'SENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 0 UZAJAMNOJ POMOtI U CARINSKIM PITANJIMA Na osnovu elana 95 taeka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ 0 PROGLA 'SENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 0 UZAJAMNOJ POMOtI U CARINSKIM PITANJIMA Proglagavam

Detaylı

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ CENA PAKET ARANŽMANA: IZRAŽENA U PO OSOBI Program putovanja sa cenovnikom br.1 od

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ CENA PAKET ARANŽMANA: IZRAŽENA U PO OSOBI Program putovanja sa cenovnikom br.1 od Ovlasceni subagent Start travel Organizator putovanja lic. Br.1-10 Broj 552-16 Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs

Detaylı

Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş

Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ş ş ş Ü ş ş ş Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş Ç ş Ö ö ş ş ş ş ş ö Ç Ç ş ö ş ö ö ö ö ö ö ş ş

Detaylı

dostavlja s e;- Obr az I o Z e nj e Broj: /2015 Dana, I godine

dostavlja s e;- Obr az I o Z e nj e Broj: /2015 Dana, I godine Broj: 03-017 -454/2015 Dana, I 1.06.2015. godine SKUPSTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA PREDMET: Izvje5taj o radu JU,,PedagoSki zavod Unsko-sanskog kantona" u Skolskoj 2013 /2014. godini, dostavlja s e;- Na osnovu

Detaylı

Srijeda, 17. 8. 2011. godine SARAJEVO SLU@BENE OBJAVE SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA SA STANJEM 30. 6. 2011. GODINE

Srijeda, 17. 8. 2011. godine SARAJEVO SLU@BENE OBJAVE SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA SA STANJEM 30. 6. 2011. GODINE Godina XVIII - Broj 53 Srijeda, 17. 8. 2011. godine SARAJEVO ISSN 1512-7079 RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO SLU@BENE OBJAVE SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA SA STANJEM 30. 6. 2011. GODINE LISTA

Detaylı

InfoBus. Agencija Ferhadija u Novom ruhu. Godina XII Broj 114 Mart INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS EUROLINES

InfoBus. Agencija Ferhadija u Novom ruhu. Godina XII Broj 114 Mart INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS EUROLINES InfoBus INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS EUROLINES Agencija Ferhadija u Novom ruhu Godina XII Broj 114 Mart 2015. AKTIVNOSTI InfoBus SADRŽAJ Informativni bilten kompanije Centrotrans Eurolines Godina XII

Detaylı

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: GOLD APART HOTEL, USLAN, CLUB PRESTIGE RESIDENCE, DABAKLAR, ALTIN SARAY.

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: GOLD APART HOTEL, USLAN, CLUB PRESTIGE RESIDENCE, DABAKLAR, ALTIN SARAY. K U Š A D A S I 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 1 od 14012016 **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs email: office@starttravel.rs PIB: 106358748 Ovlasceni subagent Start travel

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. Ovlasceni subagent Start travel Organizator putovanja lic. Br.1-10 Broj 521-16 Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. B E L E K 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 10 od 16.03.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. Ovlasceni subagent Start travel Organizator putovanja lic. Br.1-10 Broj 522-16 Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs

Detaylı

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: ANTALYA,PORTO BELLO, SATURN PALACE, MIRACLE RESORT.

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: ANTALYA,PORTO BELLO, SATURN PALACE, MIRACLE RESORT. A N T A L I J A 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 3 od 01.02.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST

Detaylı

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul, Republic of Turkey. and

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul, Republic of Turkey. and YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve DZEMAL BIJEDIC UNIVERSITY OF MOSTAR Mostar, Bosna-Hersek ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve Bosna-Hersek

Detaylı

240 ton/saat kapasiteli montajı tamamlanmış Asfalt Plentinin havadan görünüşü. Fotografija iz zraka novog postrojenja kapaciteta 240 t/h.

240 ton/saat kapasiteli montajı tamamlanmış Asfalt Plentinin havadan görünüşü. Fotografija iz zraka novog postrojenja kapaciteta 240 t/h. Elek ünitesi yerine, değiştirme klepe sistemli 240 ton/saat kapasiteli Asfalt Plenti. Bu sistem, sıcak agreganın herhangi bir sıcak siloya (3 silodan birine) yönlendirilmesi imkanını verir. Postrojenje

Detaylı

NEDEN GRAČANICA DA YATIRIM YAPMALISINIZ?

NEDEN GRAČANICA DA YATIRIM YAPMALISINIZ? NEDEN GRAČANICA DA YATIRIM YAPMALISINIZ? Graçanica Belediyesi nin rüyet ve vazifesi Graçanica nın kimliği Eyalet: Küzeydoğu eyaleti Bosna Hersek (KD BH) Kanton: Tuzla Kanton Nüfüsü: 58.926 (istatistik

Detaylı

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ K U Š A D A S I 12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ CENA PAKET ARANŽMANA: IZRAŽENA U PO OSOBI Program putovanja sa cenovnikom br.6 od 05.03.2016. DIAS 2* stnd ND 109 119 135 139 155 159 159

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ B O D R U M 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 6 od 05.03.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. K E M E R 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 11 od 16.03.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

MAĞDUR BİLİMİ DERSTEN SEMİNER KONULARI

MAĞDUR BİLİMİ DERSTEN SEMİNER KONULARI Travnik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders adı: Mağdur Bilimi Profesörün adı: Prof. dr. Hana Korać MAĞDUR BİLİMİ DERSTEN SEMİNER KONULARI Seminer konuları aynı anda ders konulardır. Verdiğimiz konulardan

Detaylı

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 14 - od 16.05.2015. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE navedeni

Detaylı

Agreement of Academic Cooperation. Between. Yildiz Technical University in Turkey. And. University of Sarajevo in Bosnia and Herzegovina

Agreement of Academic Cooperation. Between. Yildiz Technical University in Turkey. And. University of Sarajevo in Bosnia and Herzegovina Agreement of Academic Cooperation Between Yildiz Technical University in Turkey And University of Sarajevo in Bosnia and Herzegovina Yildiz Technical University in Turkey and the University of Sarajevo,

Detaylı

S I D E / M A N A V G A T PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

S I D E / M A N A V G A T PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ S I D E / M A N A V G A T PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Program putovanja sa cen br 14 od 16.05.2015 Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

KEMER - Promo cene 11/12 dana - avionom Paket aranžman: avion (čarter let) + tranfer + smeštaj + međunarodno putno osiguranje

KEMER - Promo cene 11/12 dana - avionom Paket aranžman: avion (čarter let) + tranfer + smeštaj + međunarodno putno osiguranje KEMER - Promo cene 11/12 dana - avionom Paket aranžman: avion (čarter let) + tranfer + smeštaj + međunarodno putno osiguranje Cene u tabeli su izražene u Eur po osobi 10.06 13.06 Usluga FELICE 2* std 359

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. K E M E R 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 15 od 06.04.2018. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 3- od 01.02.2015. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE navedeni procentualni

Detaylı

K E M E R PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

K E M E R PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ K E M E R PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 4- od 01.02.2015 **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE navedeni procentualni

Detaylı

Petak, godine SARAJEVO OBJAVE

Petak, godine SARAJEVO OBJAVE Godina XIX - Broj 69 Petak, 17. 8. 2012. godine ISSN 1512-7079 RAIFFEISEN BANK DD SLU@BENE OBJAVE SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA SA STANJEM 31. 5. 2012. GODINE LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJProgram putovanja sa cen br 2 od

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJProgram putovanja sa cen br 2 od Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs email: office@starttravel.rs PIB: 106358748 Ovlasceni subagent Start travel

Detaylı

320 t/s kapasiteli Asfalt Plenti- Karıştırma Tartı bölümü panelle kaplanmış. Hazır Mamul Silosu-Silo kapasitesi 5 kompartmanda 340 ton.

320 t/s kapasiteli Asfalt Plenti- Karıştırma Tartı bölümü panelle kaplanmış. Hazır Mamul Silosu-Silo kapasitesi 5 kompartmanda 340 ton. 320 t/s kapasiteli Asfalt Plenti- Karıştırma Tartı bölümü panelle kaplanmış. Hazır Mamul Silosu-Silo kapasitesi 5 kompartmanda 340 ton. Postrojenje za miješanje, kapaciteta 320 t/h sa zatvorenom sekcijom

Detaylı

U.ISTANBUL EDUKACION O KULTURNI CENTAR

U.ISTANBUL EDUKACION O KULTURNI CENTAR U.ISTANBUL EDUKACION O KULTURNI CENTAR İstanbul Eğitim ve Kültür Merkezi Istanbul Educational and Cultural Center O NAMA Udruženje Istanbul edukaciono-kulturni centar je nevladina i neprofitna organizacija

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ FIRST MINUTE VAZI DO

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ FIRST MINUTE VAZI DO Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs email: office@starttravel.rs PIB: 106358748 Ovlasceni subagent Start travel

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Nisan 1999 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Nisan 1999 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Nisan 1999 CUMARTESİ Sayı: 23662 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 99/12603 Milletlerarası

Detaylı

ğ ş ş ğ ö Ğ ş ö Ü ö ğ ğ ö Ş Ü ş ş ğ ö ş şş Ö ş ş Ş Ö Ü ş ş ğ ş ş ş ş ğ ğ ğ ğ ş ö Ğ ş ş ğ ş ö Ğ Ç Ç ğ Ş Ş ş ğ Ş ö ğ ş ö ğ ö ş ğ Ç ğ ğ ğ ğ ö ş ğ Ç ö ş ğ Ş ğ Ş ğ ğ ğ ğ ğ ğ ş ş ö ö Ş Ş ş ö ş ş Ş ş ş ş ö ö

Detaylı

Ğ Ğ ü ü ü ü ç ş ü ç ç ö ö Ç ü Ş ü ş ç ü ü ş ş ü ş ü ç ç ü ş Ö ö ş ü ü ş ş ç ö ü Ü ü ü ü ü ş üş ş Ş ş ü ç ç ü ü ş Ö ü ü Ü ü ç ç ç ç ç ş ü ü ş ş ö ü ş ş ö ç ö ç ş ü ü ç ç ş ü ç ü ş ç ü ü ç ç ç ç Ç ü ü ş

Detaylı

Srijeda, godine SARAJEVO OBJAVE SPISAK INSOLVENTNA PRAVNA I FIZI^KA LICA SA STANJEM NA DAN

Srijeda, godine SARAJEVO OBJAVE SPISAK INSOLVENTNA PRAVNA I FIZI^KA LICA SA STANJEM NA DAN Godina XXI - Broj 102 Srijeda, 17. 12. 2014. godine ISSN 1512-7079 RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA SLU@BENE OBJAVE SPISAK INSOLVENTNA PRAVNA I FIZI^KA LICA SA STANJEM NA DAN 30. 11. 2014. GODINE

Detaylı

- LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA 15 I VIŠE DANA SA PREKIDIMA

- LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA 15 I VIŠE DANA SA PREKIDIMA SPISAK INSOLVENTNA PRAVNA I FIZIČKA LICA SA STANJEM NA DAN 31.7.2015.g. - LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA 15 I VIŠE DANA SA PREKIDIMA Red broj NAZIV SJEDIŠTE ADRESA Transakcijski račun 1. APOTEKA

Detaylı

CRNA GORA I OSMANSKO CARSTVO

CRNA GORA I OSMANSKO CARSTVO FILOZOFSKI FAKULTET MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP ULUSLARARASI B L MSEL TOPLANTI CRNA GORA I OSMANSKO CARSTVO Iskustvo međudržavnih odnosa OSMANLI İMPARATORLUĞU VE KARADAĞ Ülkeler arası ilişkiler 23. i 24. novembar

Detaylı

Proje Adı FİNANSMAN KAYNAĞI Tutar. a) Kentsel planlama belgeleri 103,440

Proje Adı FİNANSMAN KAYNAĞI Tutar. a) Kentsel planlama belgeleri 103,440 Proje Adı FİNANSMAN KAYNAĞI Tutar A 1 KENTSEL PLANLAMA VE PROJE BELGELERİ 331,095 2015 yılının çeyreği a) Kentsel planlama belgeleri 103,440 1 Detaylı Kentsel Planlama (DKP) Balibegovo tepesi i Kupusişte

Detaylı

Srijeda, godine S A R A J E V O OBJAVE SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA ZA MAJ GODINE

Srijeda, godine S A R A J E V O OBJAVE SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA ZA MAJ GODINE Godina XVIII - Broj 41 Srijeda, 6. 7. 2011. godine S A R A J E V O ISSN 1512-7079 UN ION BANKA DD SARAJEVO SLU@BENE OBJAVE SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA ZA MAJ 2011. GODINE RED. BROJ NAZIV

Detaylı

Hazır Mamul Silo Sistemi.-3 kompartımanlı, 200 ton kapasiteli ve 5 ton direkt yükleme kapasiteli,

Hazır Mamul Silo Sistemi.-3 kompartımanlı, 200 ton kapasiteli ve 5 ton direkt yükleme kapasiteli, Hazır Mamul Siloları fotoğrafları - Silolar 2 kompartımanlı, 150 t kapasitelidir ve ek olarak 5 ton kapasiteli direkt yükleme silosu mevcuttur. Isı kaybını ve transferini minimuma indirmek için silolarda

Detaylı

KONAČNU RANG LISTU. Dokaz o priznanjima u OS BiH Dokaz o zdravstvenom stanju kandidata ili člana. ocjena u prethodno završenoj školskoj godini

KONAČNU RANG LISTU. Dokaz o priznanjima u OS BiH Dokaz o zdravstvenom stanju kandidata ili člana. ocjena u prethodno završenoj školskoj godini BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Ministarstvo za boračka pitanja TUZLA Broj: 15/1-14-013173/14 Tuzla, 30.05.2014. godine U skladu sa odredbom člana 17. stav (3) Odluke

Detaylı

- LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA 15 I VIŠE DANA SA PREKIDIMA

- LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA 15 I VIŠE DANA SA PREKIDIMA SPISAK INSOLVENTNA PRAVNA I FIZIČKA LICA SA STANJEM NA DAN 30.6.2015.g. - LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA 15 I VIŠE DANA SA PREKIDIMA Red broj NAZIV SJEDIŠTE ADRESA Transakcijski račun 1. AQUA

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Die NPD will gegen Asyl suchende Menschen und gegen Muslime und Muslimas eine aggressive Atmosphäre herstellen.

Die NPD will gegen Asyl suchende Menschen und gegen Muslime und Muslimas eine aggressive Atmosphäre herstellen. Sehr geehrte Damen und Herren, Wir möchten Sie informieren: Vom 30.Oktober bis 3. November 2012 plant die rassistische Nazi-Partei NPD Versammlungen vor Asylbewerber-Heimen und vor muslimischen Vereinen

Detaylı

- LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA 15 I VIŠE DANA SA PREKIDIMA

- LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA 15 I VIŠE DANA SA PREKIDIMA SPISAK INSOLVENTNA PRAVNA I FIZIČKA LICA SA STANJEM NA DAN 31.3.2015.g. - LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA 15 I VIŠE DANA SA PREKIDIMA Red broj NAZIV SJEDIŠTE ADRESA Transakcijski račun 1. 2A

Detaylı

MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU

MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU GENEL HELLIKLER Urunun dogru kullanilabilmesi ye uzun Muth. ] olmasi icin apgidaki kullanim Ozelliklerine uyulmasi taysiye edilir. OPĆE INFORMACIJE Preporučljivo je pridržavati

Detaylı

2.GÖRÜŞME TARİHİ 3.GÖRÜŞME TARİHİ. 21 Temmuz. 28 Temmuz 10:30-11:30 11:30-12:30. 21 Temmuz 18:00-19:00 14:00-15:00. 22 Temmuz 16:00-17:00 15:00-16:00

2.GÖRÜŞME TARİHİ 3.GÖRÜŞME TARİHİ. 21 Temmuz. 28 Temmuz 10:30-11:30 11:30-12:30. 21 Temmuz 18:00-19:00 14:00-15:00. 22 Temmuz 16:00-17:00 15:00-16:00 Sıra No Başvuru Kodu DANIŞMAN 1 KKTC16ETG01/04 DANIŞMAN 1 45 KKTC16ETG01/10 DANIŞMAN 1 44 KKTC16ETG01/105 DANIŞMAN 1 19 KKTC16ETG01/126 DANIŞMAN 1 4 KKTC16ETG01/13 DANIŞMAN 1 29 KKTC16ETG01/142 DANIŞMAN

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ GÖLBAŞI YERLEŞKESİ NE TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM HİZMETLERİNDE SAĞLANAN GELİŞMELER

ÜNİVERSİTEMİZ GÖLBAŞI YERLEŞKESİ NE TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM HİZMETLERİNDE SAĞLANAN GELİŞMELER ÜNİVERSİTEMİZ GÖLBAŞI YERLEŞKESİ NE TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM HİZMETLERİNDE SAĞLANAN GELİŞMELER 1. EGO Otobüsleri ile Ulaşım Hizmetleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerin

Detaylı

CHINAPLAS FUARI SHANGHAI KATILIM FORMU

CHINAPLAS FUARI SHANGHAI KATILIM FORMU TK 1 16 22 Nisan 4 Gece Konaklama 1490 290 SOY TK 2 16 23 Nisan 5 Gece Konaklama 1590 340 SOY TK 3 14 22 Nisan Hong Kong Gidiş/Shanghai Dönüş Kanton Fuarı + Chinaplas 6 Gece 5* BAIYUN (VB) 5 * MARRIOTT

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Sejfulaha Prohe 23, , Ilidža,

Sejfulaha Prohe 23, , Ilidža, Sejfulaha Prohe 23, 71 210, Ilidža, + 387 (0) 61 15 76 14 + 0387(0) 33 20 55 25 lavicos@yahoo.com Osman Lavić Lični podaci Datum rođenja: Mjesto rođenja: Tušila, Trnovo. Imena roditelja: Mustafa i Derviša.

Detaylı

Doğa nın Siże Özel Tasarımları

Doğa nın Siże Özel Tasarımları Doğa nın Siże Özel Tasarımları O heybetli ağaçların tohumları yüzyıllar önce atılmıştı... Hayat, kendi meyvesinden tekrar doğan bir ağaçla anlatılacaktı tabi ki. Güçlü dallarına salıncak kurduğumuz, meyvesini

Detaylı

XV. VE XVI. YÜZYIL SARAYBOSNA VAKIFLARI

XV. VE XVI. YÜZYIL SARAYBOSNA VAKIFLARI Dr. Behija ZLATAR* XV. VE XVI. YÜZYIL SARAYBOSNA VAKIFLARI Bugünkü Saraybosna nın yerinde Osmanlılardan önce de yerleşim vardı, ancak şehirleşmesi Gazi İsa Bey İshakoviç in vakıflarıyla başlamıştır. Ondan

Detaylı

ETU - EUROPEAN CLUBS CHAMPIONSHIPS 2017

ETU - EUROPEAN CLUBS CHAMPIONSHIPS 2017 Cadets / Juniors / Seniors - Female / Male 1. 71 GILAN TK AZE 90 9 6 9 2. 78 ISTANBUL BBSK TUR 40 5 1 2 3. 10 ANKARA ADLIYE SPOR KULUBU TUR 32 3 3 2 4. 159 UKRAINE NATIONAL TEAM UKR 32 3 3 2 5. 76 ILBANK

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

Dekoratif Cephe Sistemleri

Dekoratif Cephe Sistemleri Dekoratif Cephe Sistemleri www.stroton.com Söve (dekoratif cephe sistemleri) sayesinde binalarınız sadece estetik değerlere kavuşmaz, aynı zamanda yalıtım özelliği ile enerji tasarrufuna da katkıda bulunur.

Detaylı

Teško da postoji još jedna takva zemlja. U njoj ima svega što nam je potrebno da bismo uživali u životu. Mora, planine, divlje rastinje,

Teško da postoji još jedna takva zemlja. U njoj ima svega što nam je potrebno da bismo uživali u životu. Mora, planine, divlje rastinje, TURSKA Teško da postoji još jedna takva zemlja. U njoj ima svega što nam je potrebno da bismo uživali u životu. Mora, planine, divlje rastinje, ra, koja zapljuskuju obale Turske, nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Detaylı

T.C. SARAYBOSNA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

T.C. SARAYBOSNA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ Internet Bosna Hersek Komunikasyonu Düzenleme Ajansı (RAK) nın 2008 yıllına ait internet hizmeti sunan şirketlerde yaptığı anket sonuçlarına göre hazırlanan rapor geçenlerde yayınlanmıştır. Bu rapor 66

Detaylı

Sarajevo Üniversitesi, Bosna Hersek

Sarajevo Üniversitesi, Bosna Hersek 411 BOSNA HERSEK TEK UZLAfiMA SÜREC NDE S V L TOPUM P rof. Dr. Becir MACIC Sarajevo Üniversitesi, Bosna Hersek Binlerce y ll k birlikte yaflama, tolerans ve çoklu etnik yap özellikleri ile Bosna Hersek,

Detaylı

TekaÇöpÖ ütücüleri Çöp Ö ütücüleri

TekaÇöpÖ ütücüleri Çöp Ö ütücüleri TekaÇöpÖ ütücüleri Çöp Ö ütücüleri TR-23.1 (Pnomatik dü meli) Siyah 401 97101 450,30 474,00 Paslanmaz çelik 0.50 HP güç Pnomatik dü me Sessiz çal flma TR-34.1 (Pnomatik dü meli) Siyah 401 97110 645,05

Detaylı

69.20 GRUJE NOVAKOVIĆA 36D HULUSIĆ ELVIRA VLADIMIRA NAZORA 10/1 GAŠI ZINKA , MARŠALA TITA BB. DO BR.

69.20 GRUJE NOVAKOVIĆA 36D HULUSIĆ ELVIRA VLADIMIRA NAZORA 10/1 GAŠI ZINKA , MARŠALA TITA BB. DO BR. PUNI NAZIV OBRTA SKD ULICA Broj OVLAŠTENO LICE KONTAKT BIRO ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH I RAČUNOVODSTVENIH USLUGA "ELVIRA", SERVIS ZA KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE "GASCHY", vl. GAŠI ZINKA,

Detaylı

CAM, KIRILGAN PLASTİK VE SERAMİK MATERYALLERİN KONTROLÜ

CAM, KIRILGAN PLASTİK VE SERAMİK MATERYALLERİN KONTROLÜ BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi sayın MERYEM UYSAL tarafından

Detaylı

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü AÇIK KÖMÜR ALANLARININ OĞAL ÇEVREYE OLUMUZ EKİLERİ VE YENİEN BİKİLENİRİLMEİ 1 K Eg Oc A M GİRİŞ j g p j ö p gö. A g v c h h h ph ç c ö ö c 1970 ö z p c f. Yz v p h ö ç c ö. B ö h öc ö () z jj v p öc pc

Detaylı

Uticaj poboljšanja procesnih parametara na smanjenje tereta zagađenja otpadnih voda iz SSL

Uticaj poboljšanja procesnih parametara na smanjenje tereta zagađenja otpadnih voda iz SSL Şirketinize ait fabrika ya da ürün resmi koyunuz ŞİŞECAM SODA LUKAVAC Uticaj poboljšanja procesnih parametara na smanjenje tereta zagađenja otpadnih voda iz SSL Sektor Kontrole, ekologije, zaštite i zdravstva

Detaylı

Kademe2_Bolge3_Izmir Cum 25.03.2016 11:43 Split time results - Stage 1 OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2016

Kademe2_Bolge3_Izmir Cum 25.03.2016 11:43 Split time results - Stage 1 OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2016 Page 1 E14 (35) Status of: 11:43 3,4 km 18 C 1(32) 2(57) 3(58) 4(44) 5(38) 6(40) 10(76) 11(69) 12(67) 13(48) 14(54) 15(80) Finish 1 16 BERKAY DURSUN 27:11 1:10 +0:21 (4) 2:01 +0:13 (3) 3:02 +0:15 (5) 5:25

Detaylı

Marius Höfinger. Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten. Eine Initiative des

Marius Höfinger. Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten. Eine Initiative des Marius Höfinger Frühe sprachliche Förderung im Kindergarten Eine Initiative des Fair chances for all children All children in Austria are entitled to equal conditions when starting school. It is very important

Detaylı

Ölçme Bilgisi Ders Notları

Ölçme Bilgisi Ders Notları 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ Ölçme Bilgisi: Sınırlı büyüklükteki yeryüzü parçalarının ölçülmesi, haritasının yapılması ve projelerdeki bilgilerin araziye uygulanması yöntemleri ile bu amaçlarla kullanılacak araç

Detaylı

BROJ IME I PREZIME PROSJEK FAKULTET PROGRAM TUBA (RAMAZAN) KARATAS FASS VACD KUBRA (DURSUN) MULAYIM FASS PSY

BROJ IME I PREZIME PROSJEK FAKULTET PROGRAM TUBA (RAMAZAN) KARATAS FASS VACD KUBRA (DURSUN) MULAYIM FASS PSY DOPUNJENA (AŽURANA) KONAČNA LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA STRANIH DRŽAVLJANA PO KONKURSU ZA UPIS STUDENATA NA PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA ORGANIZACIONE JEDINICE INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA U SARAJEVU

Detaylı

Uređaji za upravljanje redovima čekanja. Katalog proizvoda DORA

Uređaji za upravljanje redovima čekanja. Katalog proizvoda DORA Uređaji za upravljanje redovima čekanja Katalog proizvoda DORA Salon bankarske opreme Poštovani, u današnje je vrijeme veliki izazov udovoljiti zahtjevima tržišta u svim segmentima. I sami se svakodnevno

Detaylı

ThyssenKrupp Elevator

ThyssenKrupp Elevator TK 8pp Turkish/Slovenian/Croatian/Serbian:TK 8pp Turkish/Slovenian/Croatian/Serbian 19/7/11 16:52 Page 2 Türkçe Slovenščina Hrvatski Srpski ThyssenKrupp Elevator TK 8pp Turkish/Slovenian/Croatian/Serbian:TK

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.4080 Tarih: 28.12.2016 19:44 Dosya Numarası: 2016-9446 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3 S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3 PLS-130 PLASTİK KALEM 0,400 3 PLS-140 PLASTİK KALEM 0,640

Detaylı

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,67 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,67 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,63 3 PLS-130 PLASTİK KALEM 0,40 3 PLS-140 PLASTİK KALEM 0,64

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet Bi Cruisr 00 + TH Dufour r'lg 0 Kopri + TH KP Fi Döri 0 Oc is is M M Hz Hz ADB 0-0 Tm p B Pr Pr Y A Ti Y A Y / Hf Kim / Ism 0 Kirm Fi Lis 0 Ks Ar Ei 0 Ks E Ei Br 0 -.0.0.0.0.0 MI.0.0.0.0.0 Oc Smos 0 0

Detaylı

ÖRNEK 3712 nin esas ölçüsünü bulunuz. ÇÖZÜM esas ölçüsü 112 olur. ÖRNEK ÇÖZÜM cos 1, 1 sin 1

ÖRNEK 3712 nin esas ölçüsünü bulunuz. ÇÖZÜM esas ölçüsü 112 olur. ÖRNEK ÇÖZÜM cos 1, 1 sin 1 MTEMTİK TRİGONOMETRİ - I irim Çember II III sin I IV 0 nin esas ölçüsünü bulunuz 0 00 0 00 + olduğundan, esas ölçüsü olur I ölge (0 < < II ölge ( ) < < ) III ölge ( < < IV ölge ( ) < < ) sin tan cot +

Detaylı

1a) (i). Fiyatlandırma formülünü kullanın (P-MC)/P = -1/talep esnekliği. Burada

1a) (i). Fiyatlandırma formülünü kullanın (P-MC)/P = -1/talep esnekliği. Burada Sloan Yönetim Okulu 15.010/ 15.011 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Đş Kararları için Đktisadi Analiz Profesör McAdams, Montero, Stoker ve van den Steen 2001 Final Sınavı Cevapları: Asistanların Notlandırması

Detaylı

BROŠURA POLITIČKIH SUBJEKATA. Politički subjekti koji učestvuju na skupštinskim izborima Brošura političkih subjekata

BROŠURA POLITIČKIH SUBJEKATA. Politički subjekti koji učestvuju na skupštinskim izborima Brošura političkih subjekata Izbor je vaš! Politički subjekti koji učestvuju na skupštinskim izborima 2004. Brošura političkih subjekata Metodologija korišćena za brošuru o političkim subjektima Brošura o političkim subjektima je

Detaylı

HAFTALIK DERS PROGRAMI

HAFTALIK DERS PROGRAMI İKTİSAT 1 N.Ö :00 :45 A.İ.İ.T 2 M.YILMAZ BZ04 GEN.MUH 2 A.BİLEN ENG 2 M.KAHRAMAN BZ03 İKT GRŞ 2 C.AYDEMİR İKT. MAT 2 S.OĞRAŞ TÜRK DİL 2 B.TUNA A.BİLEN Doç. Dr. ABDÜLKADİR BİLEN B.TUNA Okt. BİLAL TUNA C.AYDEMİR

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

KONAČNU LISTU kandidata učenika iz kategorije demobilisanih boraca za dodjelu stipendija za školsku 2009/2010 godinu

KONAČNU LISTU kandidata učenika iz kategorije demobilisanih boraca za dodjelu stipendija za školsku 2009/2010 godinu BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Ministarstvo za boračka pitanja TUZLA Broj: 15-14 - 2592-s-KL/DB/09 TUZLA, 21. 12. 2009. godine Na osnovu člana 16. Odluke o utvrđivanju

Detaylı

SK 7338 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 7338 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 7338 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR www.sinbo.com.tr - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - No: 1-7338-28092015 - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28-1-7338-28092015 - 29 - 7338

Detaylı

ÖRNEK HAVUZ PROJESĐ HESAP ÖZETĐ

ÖRNEK HAVUZ PROJESĐ HESAP ÖZETĐ ÖRNEK HAVUZ PROJESĐ HESAP ÖZETĐ NADĐRE ERKOÇ Ankara 1957 doğumlu, 1980 yılında ĐDMMA Kadıköy Mim. Müh. Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Aynı yıl özel bir firmada proje mimarı olarak, Đstanbul'daki

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

PORTFOLYO. DEJAN BATRİÇEVİÇ GRAFİK TASARIMCI batric.mne@gmail.com İZMİR TÜRKİYE

PORTFOLYO. DEJAN BATRİÇEVİÇ GRAFİK TASARIMCI batric.mne@gmail.com İZMİR TÜRKİYE PORTFOLYO DEJAN BATRİÇEVİÇ GRAFİK TASARIMCI batric.mne@gmail.com İZMİR TÜRKİYE ÖDÜLLER DEJAN BATRİĆEVİĆ 11/08/1990 +90 531 427 47 43 batric.mne@gmail.com EĞİTİM 2005 2009 Güzel sanatlar lisesi Petar Lubarda,

Detaylı

S TR E S Y Ö N E T M İ İ

S TR E S Y Ö N E T M İ İ STR E S Y ÖN E TİMİ K ON U B A ŞL IK L A R I Stres N edir? Stresin B elirtileri Stres Ka yn a kla rı Stresin O lum lu E tkileri O lum suz Stres Ö rgütsel Stres K a yn a kla rı K işisel Stres Yön etim i

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

EL ELE -HAND IN HAND e.v.

EL ELE -HAND IN HAND e.v. B 01/2007 o: Sğğ Doğ Eğ Öğ oğ EL ELE -HAND IN HAND V : B / Koo EL ELE ß HAND IN HAND I M 2005 w M - V EL ELE - HAND IN HAND Ioo B Gp F B E Hp So o Z Goo Aä M K U B o G M LOS-Po (Lo Kp F So Zw) o Z Z w

Detaylı

ANATOMİ(İSTANBUL TIP), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

ANATOMİ(İSTANBUL TIP), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) ANATOMİ(İSTANBUL TIP), PROGRAMI, 1 A99318 2 A101012 P4******* 65 Sınav SI*** MA*** Psikoloji 86.05 0.000 0.0000 Belirsiz Kazandı BA*** FE*** JOURNALISM AND COMMUNICATION RADIO TELEVISION JOUR BESİN HİJYENİ

Detaylı