YILIN STARLARI YILIN BAKANI ERTU RUL GÜNAY DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI OYLA BELİRLENDİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILIN STARLARI YILIN BAKANI ERTU RUL GÜNAY DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI 251.568 OYLA BELİRLENDİ"

Transkript

1 STARLARI DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI STARLARI OYLA BELİRLENDİ 7 fiubat günü bafllayan Y l n Starlar Anketi 24 Nisan akflam sona erdi. ABD den Çin e kadar dünyan n dört bir yan ndan internet sitemize adeta oy ya d. Türkiye nin en büyük anketi olan Y l n Starlar n belirlemek için oy kullan ld. Y l n Starlar Haziran ay nda stanbul da muhteflem bir törenle ödüllerini alacak. BAKANI ERTU RUL GÜNAY KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANI Okuyucular m z taraf ndan gönderilen oylar n yüzde 44.2 sini alarak Y l n Bakan seçilen Ertu rul Günay, 60 nc Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nde Kültür ve Turizm Bakan olarak göreve getirildi. Ertu rul Günay, 61 nci Hükümette de ayn görevi sürdürüyor. Günay, Bosna çin nsanl k Giriflimi, Do u Konferans ve Yeni Siyaset Giriflimi gibi sivil giriflimlere öncülük etti. Ad yaman Mustafa Kemal Akdeniz ve Pamukkale Üniversiteleri taraf ndan kültürel miras n korunmas ve özellikle arkeoloji alan nda yapt çal flmalar nedeniyle kendisine Onursal Bilim Doktoru unvan verildi. Bakanl döneminde 2011 y l turizm girdileri 24 milyar dolara ulaflt. Günay, Milli Kültürümüzün gelifltirilmesi konusunda e itim faaliyetlerini bafllatt IN STARLARI STANBUL DA DÜZENLENECEK MUHTEfiEM B R TÖRENLE ÖDÜLLER N ALACAK 26 27

2 STARLARI fi ADAMI SANAY C S BELED YE BAfiKANI fi RKET ERAY KAPICIO LU Dünyagöz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan stanbul Levent te 1996 y l nda kurdu u Dünyagöz Hastanesi ile sa l k sektörüne ad m att. 15 y lda göz sa l branfl nda dünyan n en büyük hastaneler zincirini oluflturdu. Göz sa l alan nda 400 milyon dolarl k yat r m yapt. Dünyagöz ü Türkiye nin global markas haline getirmeyi baflard. Dünyagöz Hastaneleri geçti imiz y l 40 bin yabanc hastay ülkemizde tedavi etti. nflaat ve enerji sektöründe de faaliyet sürdüren Kap c o lu - nun sahibi oldu u Dünyagöz Grubu yurtiçi ve yurtd fl nda 16 merkezde hizmet veriyor. ABDULKAD R KONUKO LU Türkiye nin tekstil ve enerji devi Sanko Holding in Yönetim Kurulu Baflkan Temelleri 1904 y l nda at lan Sanko, befl kuflak tekstil sektöründe faaliyet gösterdikten sonra 1990 l y llar n bafl nda farkl sektörlere de girdi. Sanko Holding bugün tekstil, enerji, inflaat, ambalaj, ifl makineleri, AVM, finans, biliflim, g da, sa l k ve e itim sektörlerinde faaliyet sürdürüyor. 14 bin kiflinin istihdam edildi i Sanko Holding Türkiye nin ilk 500 ü aras nda yer al yor. Gaziantep li sanayici Abdulkadir Konuko lu, babas Sani Konuko lu nun flin Hilesi Dürüstlüktür ilkesini devam ettiriyor. MUSTAFA SARIGÜL fiiflli Belediye Baflkan Mustafa Sar gül, siyasi yaflam na Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) fiiflli lçesi Gençlik Kolu Yönetim Kurulu üyeli i ile bafllad. CHP ilçe ve il teflkilatlar nda görev yapt. 30 yafl nda CHP Milletvekili seçildi. 1999, 2004 ve 2009 da yüzde 50 nin üzerinde oy alarak 3 kez fiiflli Belediye Baflkan Seçildi. Yönetti i fiiflli ilçesini sadece stanbul un de il, dünyan n da ilgiyle izledi i ça dafl bir kente dönüfltürdü. Sosyal belediyecilik çal flmalar yla da takdir kazanan Mustafa Sar gül, bir araflt rma kuruluflu taraf ndan yap lan kamuoyu araflt rmas nda Türkiye nin en sevilen belediye baflkan seçildi. A AO LU fi RKETLER GRUBU Ali A ao lu nun kurucusu oldu u ve halen Yönetim Kurulu Baflkanl n yapt A ao lu fiirketler Grubu nun lokomotifini inflaat oluflturuyor y l nda ilk flirketi olan Akdeniz nflaat ile faaliyetlerine bafllayan A ao lu fiirketler Grubu; inflaat-gayrimenkul, enerji ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Grup bugüne kadar 30 binin üzerinde nitelikli konutun inflaat n tamamlad. A ao lu fiirketler Grubu, inflaattan sonra en önemli yat r mlar n enerji sektöründe gerçeklefltirdi. Grup, özellikle yerli, do al ve temiz enerji kayna olan rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal enerji projelerine öncelik vererek 1 milyar Euro tutar nda yat r m program na ald. fi KADINI G R fi MC S ÜR VERS TES KAMU KURULUfiU DEMET MUTLU Trendyol.com E-ticaret Kurucusu ve CEO s. Fortune Dergisi taraf ndan dünyan n en güçlü 10 kad n giriflimcisi aras nda gösterilen Demet Mutlu nun kurdu u haz r giyim e-ticaret sitesi trendyol.com ayda 12 milyon ziyaretçi çekiyor. Demet Mutlu Davos a davet edilen en genç Türk fl kad n oldu. New York Üniversitesi Ekonomi Bölümü nü birincilikle bitiren ve Harvard da MBA e kabul edilen Demet Mutlu, trendyol.com u kurmak için Harvard b rakt. Mutlu; Tüm çal flma hayat m boyunca her iflimi büyük bir tutkuyla yapt m ve bu sayede de baflar y yakalad m diyor. Demet Mutlu nun CEO su oldu u Trendyol.com Türkiye nin 4 ncü büyük sat fl sitesi konumunda. Site günde 10 binden fazla ürün sat yor. DR. MUSTAFA AYDIN stanbul Ayd n Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Baflkan 8 y l önce kurdu u stanbul Ayd n Üniversitesi ni 17 bin ö rencisi ile Türkiye nin en çok tercih edilen vak f üniversitesi haline getirdi. Üniversiteye ö retim y - l nda 7 bin ö renci kay t yapt rd. stanbul Ayd n Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan Dr. Mustafa Ayd n, uygulamal e itimde lider üniversite olduklar - n söylüyor. Üniversitede yüzlerce proje yürütülüyor. stanbul Ayd n Üniversitesi nin Nijerya dan Hindistan a, G. Kore den ABD ye birçok ülkeden 300 e yak n yabanc ö rencisi var. Dr. Ayd n iddial : 2015 y l nda Türkiye de ilk 5 aras na girece iz diyor. KOCAEL ÜN VERS TES Rektörlü ünü Prof. Dr. Sezer fiener Komsuo lu nun yapt Kocaeli Üniversitesi 1992 y l nda kuruldu. Bünyesinde 10 Ar-Ge laboratuvar ve T p Fakültesi yer alan Kocaeli Üniversitesi, Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araflt rma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM) ile dikkat çekiyor. 6 bin 500 dönümlük alanda kurulan üniversitenin 11 fakültesi, 7 yüksekokulu, 1 devlet konservatuvar, 20 meslek yüksek okulu, 3 enstitüsü, 12 araflt rma merkezi bulunuyor. 60 bin 243 ö rencisi ile Türkiyenin en önde gelen üniversiteler aras nda yer alan Kocaeli Üniversitesi nde 1955 akademik ve 128 idare personel görev yap yor. DHM Genel Müdür Orhan Birdal n yönetimindeki Devlet Hava Meydanlar flletmesi (DHM ) Kamu-Özel Sektör flbirli i Projeleriyle Havac l k sektörüne 12 milyar dolar katk sa lad y l nda 410 milyon TL yat r m yapt, 820 milyon TL kar sa lad. Hazineye 841 milyon TL ödedi. Ödene i kullanmada yüzde 99 ile performans en yüksek kamu sektörü oldu. Geçti imiz y l Türkiye genelinde hava tafl mac l n kullanan yolcu say s yüzde 14,4 art flla 118 milyon 425 bine yükselirken DHM, 2011 y l nda toplam 1 milyon 331 bin 835 uça a hizmet verdi. DHM, Uluslararas Havaalanlar Konseyi (ACI-Airports Council International) baflta olmak üzere birçok uluslararas kuruluflun üyesi

3 STARLARI ÖZEL HAVACILIK fiektöründe fi RKET GENÇ fi ADAMI MESLEK ÖRGÜTÜ STK SI TAV HAVAL MANLARI cra Kurulu Baflkan Sani fiener in yönetimindeki TAV Havalimanlar, 12 y lda global bir marka haline geldi. TAV Havalimanlar 5 ülkede 12 havaliman iflletiyor de yay nlad GRI onayl sürdürülebilirlik raporuyla Türkiye de bir ilki erçeklefltiren TAV Havalimanlar, yaratt istihdam da 21 bin kifliye ulaflt rd de yaklafl k 53 milyon yolcuya, uçufl say s nda ise 451 bin uçak seferine hizmet sundu. Kuruluflundan bu yana fleffaf, etkin ve hesap verebilir bir yönetim anlay fl n benimseyen TAV Havalimanlar, en yüksek kurumsal yönetim notuna sahip flirketler aras nda yer alarak TKY taraf ndan da ödüllendirildi. TAV Havalimanlar kendi sektöründe küresel liderli e oynuyor. DR. ÜM T YAfiAR KARAKAYA KarKim Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Ümit Yaflar Karakaya, e itimini Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi nde tamamlayarak t p doktoru oldu. Daha sonras nda Gazi Universitesi Sa l k Kurumlar flletmecili i Bölümü nde flletme yüksek lisans n tamamlad. Dr. Ümit Yaflar Karakaya, KarKim Sondaj Ak flkanlar ve Enerji A.fi. yi 2005 y l nda kurarak ülkemizde yeni bir ifl kolunun öncüsü olarak ifl hayat na at ld. Dr. Karakaya, 2008 y l nda sa l k sektöründe faaliyet gösteren Park-Med i sat n alarak as l mesle i olan sa l k sektöründe de çal flmalar n sürdürmeye bafllad. Dr. Karakaya, Türk Hava Kurumu Üniversitesi nde Mütevelli Heyeti Baflkan Vekilli i görevini de sürdürüyor. TOBB Yönetim Kurulu Baflkanl n Rifat Hisarc kl o lu nun yapt Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i, Ekovitrin okuyucular taraf ndan Y l n Meslek Örgütü seçildi. Türk özel sektörünün çat örgütü konumundaki TOBB, son 10 y lda önemli görevler gerçeklefltirdi. TOBB, ticaret ve sanayi odalar ve borsalar yla Türkiye nin ekonomik yaflam na yön veren kurulufllar aras nda bafl çekiyor. TOBB un halen, yerel düzeyde, ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi, deniz ticaret odalar ve borsalar fleklinde oluflmufl 365 üyesi bulunuyor. Tüm ülke çap nda yay lm fl olan oda ve borsalara, çeflitli büyüklüklerde ve bütün sektörlerden 1 milyon 200 binin üzerinde firma kay tl. MÜS AD Baflkanl n Ömer Cihat Vardan n yapt MÜS AD, GSMH'n n yüzde 15'ini karfl layan, ihracata ise yaklafl k 17 milyar dolar katk s olan, yaklafl k 1 milyon 200 bin kifliye istihdam sa layan ve y ll k ortalama 5 milyar dolara yak n yat r m yapan 15 bin iflletmeyi temsil ediyor. Dünyada sayg n bir Türkiye için yola ç kan hassasiyet sahibi ifl adamlar n n, 5 May s 1990 tarihinde stanbul da kurduklar bir fladamlar Derne i. Türkiye genelinde 33 flube say s, 45 farkl ülkede yaklafl k 105 irtibat noktas yla 3 bin 300 den fazla üyeyi bünyesinde bar nd r yor. Kurumsal kimli ini ISO 9001:2000 Kalite Belgesi yle tasdik ettirerek güçlü bir Sivil Toplum Kuruluflu olarak faaliyetini sürdürüyor. BÜROKRATI CEO SU TÜRK CUMHUR YETLER NDE BAfiARILI fi NSANI ALMANYA DA fi NSANI OSMAN TURAL PTT Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdürü. 37 bin çal flan, 4 bin 268 ifl yeri, 5 bin 400 araç filosuyla posta, banka ve lojistik alanlar nda ülkemizin her köflesinde hizmet veren PTT yi 2005 y l ndan beri baflar yla yönetiyor. PTT geçti imiz y l her tür ödeme ve tahsilat ifllemlerine imkan sa layan PTTMatikleri Türkiye nin her noktas na yayg nlaflt rd. Kargo-lojistik hizmetleri için stanbul Had mköy de PTT tarihinin en büyük yat r m n gerçeklefltirdi. Araç filosunu yeniledi ve online takip alt na ald. Tüm dünyada posta sektörünü olumsuz etkileyen koflullara ra men PTT 2011 y l nda 170 milyon TL gelir elde etti. ERKAN AKDEM R Erkan Akdemir Haziran 2009'dan bu yana Avea CEO'su olarak görev yap yor. Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisli i Bölümü mezunu olan Akdemir, ABD'deki Colorado Üniversitesi'nde telekom alan nda master yapt. Avea'ya kat lmadan önce Cisco Systems'in genel müdürlü ü görevini yürüten Akdemir, bu görevinden önce Kablo Net'in yönetim kurulu baflkanl 'n, daha önce ise Eurasiasat' n Yönetim Kurulu baflkanl 'n yürüttü y - l ndan özellefltirme sonras na kadar geçen dönemde Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Baflkan olarak önemli çal flmalar gerçeklefltirdi. AHMET ÇALIK Türk Cumhuriyetleri nde Y l n Baflar l fl nsan seçilen Ahmet Çal k, ticari yaflam na 1981 senesinde Ortado u Tekstil i kurarak bafllad. Malatya da GAP Güneydo u Tekstil ile Do u Anadolu'daki ilk yat r m n gerçeklefltirdi. Enerji, telekom, finans, inflaat, medya ve tekstil alanlar nda faaliyet gösteren grup flirketlerini 1997 y l nda Çal k Holding i kurarak tek çat alt nda birlefltirdi. Çal k, Türkmenistan, Özbekistan, Arnavutluk ve Sudan da gerçeklefltirdi i tekstil, inflaat, telekom ve enerji yat r mlar yla Türk dünyas nda örnek ifl adamlar aras nda gösteriliyor. Ahmet Çal k bu ülkelerde milyar dolarlar bulan projeleri baflar yla hayata geçirdi. Çal k, 1999 da TC Devleti Üstün Hizmet Madalyas, 2002 de TC D fliflleri Bakanl Üstün Hizmet Madalyas ve 2006 y l nda ise TBMM Üstün Hizmet Ödülü ne lay k görüldü. GÜNER ÇAKIRO LU Almanya da Y l n fl nsan seçilen Güner Çak ro lu, DEWA Wohnungsbau eg nin Yönetim Kurulu Baflkanl görevini yürütüyor. Yaklafl k 20 y l Alman bankalar nda yönetici olarak çal flan Çak ro lu, 1998 y l nda Osnabrücker Ökodorf olarak kurulan Genossenschaft devral p, DEWA ad yla 2004 y l ndan itibaren Almanya daki Türkleri ev sahibi yapan bir sistemin kurucusu oldu y l nda çak ro lu nun kurdu u DEWA en iyi Genossenschaft ödülüne lay k görüldü. DEWA, 2006 y l nda da Baden Württemberg eyaletinin Stuttgart flehrinde en iyi meslek e itimi veren Genossenschaft seçildi

4 STARLARI UZAK DO U DA BAfiARILI fi NSANI ORTADO U VE AFR KA DA BAfiARILI fi NSANI SA LIK SEKTÖRÜNDE fi RKET KONUT SEKTÖRÜNDE fi RKET HÜSNÜ ÖZYE N Uzak Do u da Y l n Baflar l fl nsan seçilen Fiba Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hüsnü Özye in, ayn zamanda Türk- Çin fl Konseyi Baflkanl görevini de sürdürüyor. Harvard da master yapan Özye in 32 yafl nda Pamukbank Genel Müdürü olarak Finans sektörüne ad m att de kendi bankas Finansbank kurdu. Baflkan oldu- u Fiba fiirketler Grubu nun bünyesinde 30 dan fazla flirket bulunuyor. Forbes in milyarderler listesine giren isim oldu. Hüsnü Özye in in sahibi oldu u Turkmall ile Çin de ortak kurdu- u Star Mall Group, 2 milyar dolarl k yat r mla 10 adet al flverifl merkezi infla ediyor. Özye- in, Çin de gayr menkül alan nda büyük yat r mlar yap yor. EM N TAHA TAHA D fl Ticaret, ticaret hayat na Yönetim Kurulu Baflkan Emin Taha'n n öncülü ünde 1996 y l nda kuruldu. Irak a kargo, parsiyel tafl mac l k yapan ilk ve tek firma olan Taha Kargo, sektöre sonradan giren firmalara öncülük etti. Taha Kargo, baflta Irak olmak üzere tüm dünya ülkelerine, kanun ve yönetmeliklerce k s tlanmam fl her türlü ticari mahiyete sahip mal ve eflyan n nakliyesini yap p ihracat n gerçeklefltiriyor. Türkiye ve yurt d fl nda 20 nin üzerinde ofisi bulunan Taha Kargo, Türkiye ve Irak aras nda önemli bir köprü görevi görüyor. ACIBADEM HASTANELER sa l k sektöründe Y l n fiirketi seçilen Ac badem Hastaneler zincirinin temeli 1991 y l nda at ld.yönetim Kurulu Baflkanl n Mehmet Ali Ayd nlar n yapt Ac badem Hastaneleri Grubu bünyesinde genel amaçl 11 hastane, 7 t p merkezi ve poliklinikleri, merkez laboratuar ve flubeleri yer al yor. Ac badem Hastanesi, bin 500 ü hekim olmak üzere 8 bin 500 çal flan ile yayg n biçimde hizmet veriyor. Ac badem Hastaneleri, IMKB de hisseleri ifllem gören tek sa l k kuruluflu özelli ini tafl yor. Ac badem Sa l k ve E itim Vakf, 18 May s 2007 tarihinde Ac badem Üniversitesi ni kurdu. Ac badem Üniversitesi nin hedefi grubun sa l k sektöründeki birikimini akademik ortama tafl mak. AVRUPA KONUTLARI Yönetim Kurulu Baflkanl n Süleyman Çetinsaya n n yapt Artafl nflaat Avrupa Konutlar, konut sektöründe Y l n fiirketi seçildi. TOK nin Gelir Paylafl m Modeli yle 7 binden fazla konut üreten Artafl nflaat Avrupa Konutlar n Türkiye nin sektördeki örnek markas konumuna getirdi. Artafl nflaat Avrupa Konutlar, 2011 y l nda 715 milyon TL ciro yaparak sektörde sat fl birincisi oldu. Avrupa Konutlar 2010 y l nda AB Kalite Ödülü nü ald. Avrupa Konutlar Atakent, Ispartakule, TEM, Florya, Avrupa Residence TEM, Avrupa Konutlar Sakl Bahçe gibi dev projeleri ile sektörde ön s ralarda yer al yor. AMER KA KITASI NDA BAfiARILI fi NSANI BALKANLAR DA BAfiARILI fi NSANI MARKASI HRACATÇISI BEK R ELMAA AÇLI MET N DO AN MER NOS HES KABLO Kanada da faaliyet sürdüren Anatolia Tile flirketinin kurucu orta. Anatolia Tile, Bekir Elmaa açl, Cengiz Elmaa açl, Berrin Elmaa açl kardefllerin ortakl yla kuruldu de Kanada n n en iyi yönetilen 50 firmas ndan biri seçildi. Anatolia Tile fluan 4 de iflik ülkeden yaklafl k 50 firma ile çal fl yor. Seramik ve do al tafl sektöründe faaliyet sürdürüyor. Ürün portfolyosu duvar fayans, yer serami i, do al tafltan karolar, mozaikler ve cam mozaiklerden olufluyor. Elmaa açl kardefllerin yönetti i Anatolia Tile flirketi, her y l Türkiye nin 8 bin 500 konteyner seramik ve cam ürünleri ithal ederek Kanada ve ABD de pazarl yor. Metin Do an Romanya daki toptanc l kla bafllad ticari hayat na daha sonra gofret ve çikolata yat r mlar n ekledi y l nda Natura Center le inflaat sektörüne h zl bir girifl yapt y l nda CHINA TOWN projesini gerçeklefltirmek amac yla Çin ifladamlar ile ortak oldu. Toplam yat r m 100 milyon eurodan fazla olan 6 etapl projenin 33 milyon Euro tutan 2 etab tamamlanm fl durumda. Proje, 2010 y l nda Romanya da gerçekleflen en büyük proje olarak Natura Center flirketi flirketleri aras nda birinci seçildi. lfov ilinde en büyük yat r m gerçeklefltiren flirket olarak seçilen proje 2015 y l nda tamamlanacak. Yönetim Kurulu Baflkanl n brahim Erdemo lu nun yapt Merinos A.fi. nin temelleri 1970 y l nda Gaziantepli sanayici Mehmet Erdemo lu nun önderli inde iki adet kilim dokuma tezgâh ile at ld. Merinos, bugün parça hal üretim ve ihracat nda bir dünya lideri. Merinos un bu baflar s sadece kendi firmas yla s n rl kalmad. Gaziantep i parça hal konusunda dünya merkezi konumuna getirdi. Merinos, yurtd fl na aç larak Rusya da fabrika kurdu de Avrupa lojistik merkezini hizmete açt. Mobilya sektöründe de zmir deki dev fabrikalar yla üretimini sürdürüyor. Merinos, 15 flirketin bulundu u Erdemo lu Holding bünyesinde yer al yor. Yönetim Kurulu Baflkanl n Mustafa Boydak n yapt Hes Kablo A.fi, ülkemizin önde gelen kablo firmalar ndan Hes Kablo, kablo ve tel sektöründe sa lad baflar ve üstün performans sonucunda, bugün dünyaca tan nan uluslararas bir firma haline geldi. SO nun her y l belirlemifl oldu u ilk 500 firma s ralamas nda Hes Kablo, 2010 y l verileri göz önüne al nd nda 69. s rada yer ald. Yurt içi pazar n yan s ra, üretimin büyük bir k sm dünyan n hemen her bölgesinde 120 ülkeye ihraç ediyor. Hes Kablo, Kayseri de 150 bin metrekaresi kapal olmak üzere toplam 410 bin metrekare alana sahip entegre tesislerinde, 900 kiflilik uzman bir ekip taraf ndan, en son teknolojilerle üretim yap yor. Hes Kablo, Boydak Holding bünyesinde yer al yor

5 STARLARI MOB LYA SEKTÖRÜNDE fi RKET TUR ZM SEKTÖRÜNDE fi RKET BANKASI KATILIM BANKASI DO TAfi Yönetim Kurulu Baflkanl n Davut Do an n yapt Do tafl, Exculisive Koncept ma azalar yla 2011 y l nda farkl bir baflar çizgisi yakalad. Tasar m ve yenilikçilikte öncü oldu. Dünyaca Ünlü Modac At l Kuto lu, stil ve moda dan flman Ece Sükan ve talyan Mimar Federico Delrosso ile Onlar Do tafl ta projesi büyük ilgi ile karfl land. Mobilya, Enerji, Sa l k, Perakendecilik, sektörlerinde faaliyet gösteren Do anlar Grup bünyesindeki Do tafl; 65 ülkede 92 sat fl noktas, yurt içinde seçkin lokasyonlarda 130 franchise ve konsept ma azas ile hizmet sunuyor. Türkiye nin en büyük 500 flirketi aras nda yer alan Do tafl, mobilya ihracat nda ise ilk 3 teki marka olarak öne ç k yor. THE GREEN PARK Üstünda Grup un Yönetim Kurulu Baflkan Adil Üstünda, 1974 y l nda otomotiv sektöründe kurdu u firma ile grubun ilk temellerini att. Üstünda Grup, yapt önemli yat r mlar sonucu turizm sektöründe de The Green Park Hotels & Resorts ismiyle hizmet veriyor. Zincirin ilk halkas The Green Park Hotel Taksim 1995 y l nda hizmete aç ld y l nda ise Atatürk Havaliman 'na en yak n 5 y ld zl otel The Green Park Hotel Merter ile 2003 y l nda stanbul Anadolu akas n n ilk ve uzun süreler tek olmay sürdüren 5 y ld zl oteli The Green Park Hotel Bostanc 'y açt. Üstünda Grup yeni projelerine, Ankara'da Çankaya ilçesinde ve stanbul'da Eyüp'te inflaatlar bafllayacak olan yeni 5 y ld zl otelleri ile devam ediyor. VAKIFBANK Kurumsal, ticari ve küçük iflletme bankac l n n yan s ra bireysel ve özel bankac l k alanlar nda da ça dafl bankac l k ürün ve hizmetleri sunan Vak fbank, 1954 y l ndan beri faaliyetini baflar yla sürdürüyor. Vak fbank, temel bankac l k ürün ve hizmetlerine ek olarak Yat r m Bankac l ve sermaye piyasas faaliyetlerinde de bulunuyor. ç ve d fl ticaretin finansman nda öncü bir rol üstlenen Vak fbank, finansal ifltirakleri arac l yla sigortac l ktan finansal kiralama ve factoring hizmetlerine kadar genifl bir yelpazede yer alan finansal ürünleri müflterilerine sunuyor. Vak fbank 2011 y l nda solo net kar n 1 milyar 226 milyon TL ye yükseltti. Vak fbank n 2011 y l net faiz gelirleri 2.9 milyar TL, aktif büyüklü ü ise 89.2 milyar TL oldu. KUVEYT TÜRK 1989 da Özel Finans Kurumu statüsünde faizsiz bankac l k anlay fl na hizmet amac yla kuruldu. Kuveyt Türk'ün sermayesinin yüzde 62'si Kuveyt Finans Kurumu'na (Kuwait Finance House), yüzde 9'u Kuveyt Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu'na, yüzde 9'u slam Kalk nma Bankas 'na, yüzde18'i Vak flar Genel Müdürlü ü'ne, yüzde 2'si de di er ortaklara ait. Kuveyt Türk, uluslararas bir kat l m bankas olma vizyonuna paralel olarak yurt d fl nda da flube ve temsilcilikler açt. Banka, Türkiye genelinde 132 flube ile hizmet veriyor. SOSYAL SORUMLULUK PROJES KOB S LET fi M SEKTÖRÜNDE fi RKET B L fi M TEKNOLOJ LER SEKTÖRÜNDE fi RKET SINIRLAR E T MLE B RLEfi YOR PROL FT ASANSÖR TTNET EXPER Horizon Yurtd fl E itim Dan flmanl Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Gültekin in mimar oldu u, S n rlar E itimle Birlefliyor projesi Ekovitrin okuyucular taraf ndan 2011 y l n n en baflar l Sosyal Sorumluluk Projesi seçildi. S n rlar E itimle Birlefliyor projesi kapsam nda, stanbul Milli E itim Müdürlü ü ile yap lan ifl birli i çerçevesinde sosyo-ekonomik aç dan yeterli olmayan stanbul un 39 ilçe birincisi Lise son s n f ö rencileri ngiltere ye dil e itimine gönderildi. Türk Hava Yollar Projenin uçufl sponsorlu unu, Ekovitrin ise medya sponsorlu unu üstlendi. Proje bu y l da sürdürülecek. Anadolu daki genç giriflimcilerden Bahtiyar Karakoç un kurdu u Prolift Asansör okuyucular m z taraf ndan Y l n KOB si seçildi. Giresun da 2002 y l nda bir aile flirketi olarak kurulan Prolift Asansör San. Tic. Ltd. fiti y l na kadar taahhüt firmas olarak faaliyetini sürdürdü. fiirket daha sonra asansör kap lar üretmeye bafllad. Bir süre sonra da asansör taahhüt iflini durdurup otomatik asansör kap s üretimine bafllad. 4 y l içerisinde h zl bir büyüme baflar s gösterdi. Prolift Asansör ün üretti i otomatik asansör kap lar Türkiye nin hemen hemen her noktas nda sat fla sunulurken, flirket Hindistan, ran, Suriye, Ürdün, Lübnan, Fas, Suudi Arabistan, Cezayir, Portekiz, Kosova, Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kongo, Mozambik ve Dubai nin de aralar nda bulundu u 24 ülkeye ihracat gerçeklefltiriyor. TTNET Anonim fiirketi, Türk Telekom ifltiraki olarak 26 Nisan 2006 da kuruldu. 14 May s tarihinde nternet Servis Sa lay c Lisans alarak faaliyetlerine bafllad. TTNET Genel Müdür ü Tahsin Y lmaz sektörde öncü bir pozisyon üstlenerek iletiflim ve e lence servislerinde ilkleri gerçeklefltirdi. Tahsin Y lmaz, Tivibu televizyon platformu ile TTNET, Müzik, TTNET Oyun, Playstore, TTNET Vitamin ve TTNET Prog gibi servislerin bafllat lmas na öncülük etti. TTNET, Türkiye de dörtlü servis dönemini bafllatan ilk iletiflim ve e lence flirketi olma kimli i kazand. 6.1 milyon aboneye sahip olan TTNET, uluslararas kimli e sahip 5 Türk marka aras nda yer al yor. Ülker'i de bünyesinde bulunduran Y ld z Holding Biliflim Grubu flirketlerinden Datateknik bünyesinde 1994 y l nda faaliyetlerine bafllayan Exper, k sa sürede Türkiye'nin lider yerli bilgisayar üreticisi konumuna geldi. Exper, 2010 y l nda Grup bünyesinde gerçeklefltirilen yeniden yap lanmayla yoluna, Exper A.fi. olarak devam ediyor. Exper, üç y l üst üste (2006, 2007, 2008) masaüstü bilgisayar gelirlerinde liderlik koltu una oturdu. Marka bilinirli inde 5. s rada yer alan Exper, 2012 ye yenilenen tasar m ve donan m özelliklerine sahip ürün gam yla girdi

6 STARLARI YURT DIfiINDA YÖNET C S ERKAN TÜRKO LU Ekovitrin okuyucular taraf ndan Yurt d fl nda Y l n Yöneticisi seçilen Erkan Türko lu, 1968 y - l nda Sivas ta dogdu. lk ve orta ö renimini Kayseri de tamamlad. Anadolu ve Köln Üniversitesi nde dilbilim ve yönetim okudu y l nda Almanya Köln Üniversitesi nde e itimini tamamlayarak doçent oldu ve ayn üniversitede 2009 y l na kadar ö retim üyesi olarak çal flt. GOP ve Köln Üniversitesi nde ö retim üyeli i ve yöneticilik yapt. Pita-Metross Group A.fi, Türkiyem G da ve Sampi Pide Avrupa flirketlerinin CEO lu unu yap yor. STARLARI MUHTEfiEM B R TÖRENLE ÖDÜLLER N ALACAK Ekonomi dünyas n n Oscar haline gelen Ekovitrin in geleneksel STARLARI ödülü bu y l 11. kez sahiplerini buluyor. ÖDÜL TÖREN HAZ RAN DA STANBUL DA DÜZENLENECEK 36

7 STARLARI ONUR ÖDÜLLER FIRST LADYSİ Mehriban Aliyeva Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev in eşi Mehriban Aliyeva, 1988 de Birinci Moskova Devlet Sağlık Enstitüsü nden onur diplomasıyla mezun oldu yılları arasında, Moskova da Göz Hastalıkları Araştırma Enstitüsü nde çalıştı yılında, Azerbaycan Kültürü nün Dostları Vakfı nın kurulmasına öncülük etti. Aliyeva nın uluslararası arenada artan saygınlığı, Uluslararası Jimnastik Federasyonu nun, 2003 ve 2004 yıllarında Dünya Ritmik Jimnastik Şampiyonası nın, 2005 yılında da Dünya Şampiyonası nın Azerbaycan a verilmesine yönelik kararında önemli bir rol oynadı. Mehriban Aliyeva, Azerbaycan ın ulusal lideri Heydar Aliyev in adını taşıyan vakfın başkanlığını yapıyor. Azerbaycan ın sözlü halk edebiyatının ve müzik mirasının korunması ve geliştirilmesine yönelik zorlu çabalarından ötürü, Mehriban Aliyeva, 2004 yılında UNESCO nun İyiniyet Elçisi unvanıyla ödüllendirildi. Mehriban Aliyeva, 2005 yılında Azerbaycan da yapılan kamuoyu oylaması sonucunda Yılın Kadını unvanıyla ödüllendirildi. Toplumsal, hayırseverlik ve bağış faaliyetleri, eğitim ve öğretim kurumlarına, kültür kurumlarına verdiği destekler, Azerbaycan ve Rusya devletleri arasındaki dostluk bağlarının pekiştirilmesine olan katkıları nedeniyle 2005 te, Rusya Uluslararası Hayır Kurumu Yüzyılın Hayırseverleri Kızılhaç Ödülü yle ödüllendirildi yılında Candidate of Philosophy akademik derecesini aldı. Mehriban Aliyeva, 2006 da, medeniyetler arasında diyalog, bakıma muhtaç çocuklara gösterilen ilgi, onların yaşam koşullarının iyileştirilmesine verilen çok büyük destek, eğitim ve İslam dünyasında yapılan çalışmalar da dâhil olmak üzere, çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği geniş çaplı ve özverili faaliyetlerden ötürü ISESCO İyiniyet Elçisi unvanını aldı. Mehriban Aliyeva, 2007 de insanlara yüce idealler sunmada elde ettiği üstün başarılar nedeniyle uluslararası Altın Kalp ödülüyle onurlandırıldı. Azerbaycan ın toplumsal, politik ve kültürel yaşamındaki yararlı faaliyetleri nedeniyle Heydar Aliyev ödülü verildi. Azerbaycan ile Polonya arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı Mehriban Aliyeva 2009 tarihinde, Polonya Cumhuriyeti tarafından Liyakat Nişanı yla ödüllendirildi da ise Fransa Devleti nin Lejyon Donör nişanı ile onurlandırıldı. Mehriban Aliyeva ya aynı yıl UNESCO Mozart Altın Madalyası takdim edildi de ise Crans Montana Forumu altın madalyasıyla ödüllendirildi. Mehriban Aliyeva ya, 2012 de, Rusya Federasyonu I.M. Sechenov Birinci Moskova Devlet Tıp Üniversitesi tarafından Fahri Profesörlük unvanı verildi. Geçtiğimiz ay Mehriban Aliyeva ya Bağımsız Devletler Topluluğu na üye ülkelerin İnsani İşbirliği Konseyi (HCC) ve Bağımsız Devletler Topluluğu na üye ülkelerin Devletlerarası İnsani İşbirliği Konseyi (IHCF) tarafından Devletlerarası Milletler Topluluğu Ülkelerinin Yıldızları ödülü takdim edildi. Mehriban Aliyeva, iki kız, bir erkek evlat ve iki torun sahibi

8 STARLARI ONUR ÖDÜLLER ULUSLARARASI D PLOMAS ÖDÜLÜ PROF. DR. EKMELEDD N HSANO LU i slam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, 1943 yılında Kahire'de doğdu. İhsanoğlu, Mısır Ayn Şems Üniversitesi Fen Fakültesi'nden mezun olduktan sonra El- Ezher Üniversitesi'nde akademik hayatına başladı. Türk kültürünü küçük yaşta aile çevresinde tanıyan İhsanoğlu, Kahire Milli Kütüphanesi'nde ve Ayn Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Osmanlı kültürü ve edebiyatı ile ilgili araştırma ve eğitim çalışmaları yaptı. 1974'te Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doktorasını tamamladıktan sonra, İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalar yaptı. İslâm ve Batı kültürüyle yakından teması olan İhsanoğlu, 1984'te profesör oldu. İhsanoğlu, 24 yıl boyunca İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin Genel Direktörlüğünü yaptı. Bu görevinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü ile Türk Bilim Tarihi Kurumu'nun Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Müze ve Dokümantas- Prof. Dr. hsano lu, ABD D fliflleri Bakan Clinton ile birlikte. yon Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, 1 Ocak 2005'ten bu yana İKÖ başkanlığını sürdürüyor. Örgütün, seçimle göreve gelen ilk Genel Sekreteri ve ilk Türk Genel Sekreteri olma özelliklerini taşıyor. UNESCO ve Harvard Üniversitesi'ndeki görevlerinin yanı sıra millî ve uluslararası birçok bilim kurumunun üyesi olan İhsanoğlu, bilim ve eğitim tarihine katkı ve hizmetlerinden dolayı birçok ödül aldı. Türkiye Devlet Üstün Hizmet Madalyası(2000), Ürdün Birinci Derece İstiklal Madalyası, İKÖ Şeref ve Liyakat Sertifikası ile Mısır Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi. Prof. Dr. İhsanoğlu, 2008 de Uluslararası Bilim Tarihi Akademisi tarafından Koyre Madalyası na layık bulundu yılında Mısır Cumhuriyeti Sanat ve Kültür Nişanını, Malezya'da en üst sivil unvan olan Tansri unvanını ve 2010 yılında İslamofobiye karşı verdiği mücadele ve Keşmir konusundaki çabaları nedeniyle Pakistan'da en yüksek unvan olan Hilal-i Pakistan unvanını aldı. İhsanoğlu, evli ve üç çocuk babası

9 STARLARI ONUR ÖDÜLLER Ekovitrin Dergisi Yazar Mehmet Okumufl, Londra n n Türk Kökenli Belediye Baflkan Boris Johnson ile görüfltü. LONDRA NIN SIRA DIfiI BELED YE BAfiKANI BORIS JOHNSON GEÇM fi ÇANKIRI YA UZANIYOR Ekovitrin Onur Ödülü ne lay k görülen Londra Belediye Baflkan Boris Johnson n büyük dedesi Çank r l Hac Ahmet Efendi, dedesi ise Osmanl n n son dahiliye naz r Ali Kemal... Boris Johnson da babas ve büyük dedesi gibi gazeteci. Üstelik dedesi Ali Kemal gibi politikayla u rafl yor. SOYUMLA GURUR DUYUYORUM fline bisiklet ile gidip gelen s rad fl Belediye Baflkan Boris Johnson a Türk kökenli oldu unu hat rlatt m zda; Soyumla gurur duyuyorum!.. cevab n veriyor

YILIN STARLARI BULUfiUYOR Ekonomi dünyas n n Oscar haline gelen Ekovitrin in geleneksel YILIN STARLARI ödülü bu y l 11. kez sahiplerini buluyor.

YILIN STARLARI BULUfiUYOR Ekonomi dünyas n n Oscar haline gelen Ekovitrin in geleneksel YILIN STARLARI ödülü bu y l 11. kez sahiplerini buluyor. STARLARI MUHTEfiEM ÖDÜL TÖREN 12 HAZ RAN DA THE GREEN PARK PEND K TE BAKANI STARLARI BULUfiUYOR Ekonomi dünyas n n Oscar haline gelen Ekovitrin in geleneksel STARLARI ödülü bu y l 11. kez sahiplerini buluyor.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ YATIRIM İSTATİSTİKLERİ Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri Belge Yılı 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Ocak) Toplam Belge Sayısı 5 8 13 18 16 26 27 38 43 194 Sabit Yatırım

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.11.2010 2010/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25.11.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Auroville. S n r Tan mayan Paylafl m Kenti: Bir nsan Birli i Laboratuvar. Dünya Döndükçe. Dünyan n her yerinden. olmaks z n bir arada,

Auroville. S n r Tan mayan Paylafl m Kenti: Bir nsan Birli i Laboratuvar. Dünya Döndükçe. Dünyan n her yerinden. olmaks z n bir arada, Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Bir nsan Birli i Laboratuvar S n r Tan mayan Paylafl m Kenti: Auroville Dünyan n her yerinden en eski ve en büyük ekoinsanlar n, dil, din, rk ayr m komünü olarak 48 y ld r olmaks

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) İşletme Sayısı (2013) % Mikro 1 9 3.303.073 93,68% KüçükÖlç.İşl. 10 49 190.514 5,40% OrtaB.İşl. 50 249 27.330

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

ULUSLARARASI TEKNİK MÜŞAVİRLİK İŞ KONSEYİ

ULUSLARARASI TEKNİK MÜŞAVİRLİK İŞ KONSEYİ ULUSLARARASI TEKNİK MÜŞAVİRLİK İŞ KONSEYİ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye nin ve Türk özel sektörünün küreselleşme sürecine yüksek katma değerli entegrasyonunu

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) İşletme Sayısı (2013) % Mikro 1 9 3.303.073 93,68% KüçükÖlç.İşl. 10 49 190.514 5,40% OrtaB.İşl. 50 249 27.330

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI KALIP AVRASYA 2014 BURSA METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI BURSA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI 2014 BELEX 2014 BURSA 5. HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ FUARI 2014 4 7 Aralık 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç OSMANLI DEM RYOLLARI ' takvimi, Albaraka Türk ün kültürümüze kazand rd Hicaz Demiryolu Foto raf Albümü nden derlenen foto raflardan oluflturulmufltur. Osmanl Devleti 19. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren,

Detaylı

Mersin Serbest Bölgesi

Mersin Serbest Bölgesi Mersin Serbest Bölgesi Bölgenin Toplam Brüt Alan 786.000 m 2 Bölgenin Net Parsel Alan 524.883 m 2 Kiraya Verilen Toplam Alan 524.825 m 2 Kiraya Verilebilir Toplam Alan Yok 2007 YILI MERS N SERBEST BÖLGES

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ HS No: 6907, 6908, 6910, 7003, 7004, 7005, 7008, 7016, 7019 Cam ve seramik inşaat malzemeleri sektörü kapsamında başlıca ihraç ürünlerimiz refrakter (69.02), seramik yer

Detaylı

Akyürek Pazarlama Halka Aç ld nternet Sitemizi Yeniledik. Göbeklitepe ye Akyürek Holding Deste i Lojistik Merkezimiz Aç ld

Akyürek Pazarlama Halka Aç ld nternet Sitemizi Yeniledik. Göbeklitepe ye Akyürek Holding Deste i Lojistik Merkezimiz Aç ld Akyürek Pazarlama Halka Aç ld nternet Sitemizi Yeniledik Göbeklitepe ye Akyürek Holding Deste i Lojistik Merkezimiz Aç ld De erli Akyürek Holding Ailesi, Kurumsal Pazarlama Direktörlü ü olarak üç ayda

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı