YILIN STARLARI YILIN BAKANI ERTU RUL GÜNAY DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI OYLA BELİRLENDİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILIN STARLARI YILIN BAKANI ERTU RUL GÜNAY DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI 251.568 OYLA BELİRLENDİ"

Transkript

1 STARLARI DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI STARLARI OYLA BELİRLENDİ 7 fiubat günü bafllayan Y l n Starlar Anketi 24 Nisan akflam sona erdi. ABD den Çin e kadar dünyan n dört bir yan ndan internet sitemize adeta oy ya d. Türkiye nin en büyük anketi olan Y l n Starlar n belirlemek için oy kullan ld. Y l n Starlar Haziran ay nda stanbul da muhteflem bir törenle ödüllerini alacak. BAKANI ERTU RUL GÜNAY KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANI Okuyucular m z taraf ndan gönderilen oylar n yüzde 44.2 sini alarak Y l n Bakan seçilen Ertu rul Günay, 60 nc Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nde Kültür ve Turizm Bakan olarak göreve getirildi. Ertu rul Günay, 61 nci Hükümette de ayn görevi sürdürüyor. Günay, Bosna çin nsanl k Giriflimi, Do u Konferans ve Yeni Siyaset Giriflimi gibi sivil giriflimlere öncülük etti. Ad yaman Mustafa Kemal Akdeniz ve Pamukkale Üniversiteleri taraf ndan kültürel miras n korunmas ve özellikle arkeoloji alan nda yapt çal flmalar nedeniyle kendisine Onursal Bilim Doktoru unvan verildi. Bakanl döneminde 2011 y l turizm girdileri 24 milyar dolara ulaflt. Günay, Milli Kültürümüzün gelifltirilmesi konusunda e itim faaliyetlerini bafllatt IN STARLARI STANBUL DA DÜZENLENECEK MUHTEfiEM B R TÖRENLE ÖDÜLLER N ALACAK 26 27

2 STARLARI fi ADAMI SANAY C S BELED YE BAfiKANI fi RKET ERAY KAPICIO LU Dünyagöz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan stanbul Levent te 1996 y l nda kurdu u Dünyagöz Hastanesi ile sa l k sektörüne ad m att. 15 y lda göz sa l branfl nda dünyan n en büyük hastaneler zincirini oluflturdu. Göz sa l alan nda 400 milyon dolarl k yat r m yapt. Dünyagöz ü Türkiye nin global markas haline getirmeyi baflard. Dünyagöz Hastaneleri geçti imiz y l 40 bin yabanc hastay ülkemizde tedavi etti. nflaat ve enerji sektöründe de faaliyet sürdüren Kap c o lu - nun sahibi oldu u Dünyagöz Grubu yurtiçi ve yurtd fl nda 16 merkezde hizmet veriyor. ABDULKAD R KONUKO LU Türkiye nin tekstil ve enerji devi Sanko Holding in Yönetim Kurulu Baflkan Temelleri 1904 y l nda at lan Sanko, befl kuflak tekstil sektöründe faaliyet gösterdikten sonra 1990 l y llar n bafl nda farkl sektörlere de girdi. Sanko Holding bugün tekstil, enerji, inflaat, ambalaj, ifl makineleri, AVM, finans, biliflim, g da, sa l k ve e itim sektörlerinde faaliyet sürdürüyor. 14 bin kiflinin istihdam edildi i Sanko Holding Türkiye nin ilk 500 ü aras nda yer al yor. Gaziantep li sanayici Abdulkadir Konuko lu, babas Sani Konuko lu nun flin Hilesi Dürüstlüktür ilkesini devam ettiriyor. MUSTAFA SARIGÜL fiiflli Belediye Baflkan Mustafa Sar gül, siyasi yaflam na Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) fiiflli lçesi Gençlik Kolu Yönetim Kurulu üyeli i ile bafllad. CHP ilçe ve il teflkilatlar nda görev yapt. 30 yafl nda CHP Milletvekili seçildi. 1999, 2004 ve 2009 da yüzde 50 nin üzerinde oy alarak 3 kez fiiflli Belediye Baflkan Seçildi. Yönetti i fiiflli ilçesini sadece stanbul un de il, dünyan n da ilgiyle izledi i ça dafl bir kente dönüfltürdü. Sosyal belediyecilik çal flmalar yla da takdir kazanan Mustafa Sar gül, bir araflt rma kuruluflu taraf ndan yap lan kamuoyu araflt rmas nda Türkiye nin en sevilen belediye baflkan seçildi. A AO LU fi RKETLER GRUBU Ali A ao lu nun kurucusu oldu u ve halen Yönetim Kurulu Baflkanl n yapt A ao lu fiirketler Grubu nun lokomotifini inflaat oluflturuyor y l nda ilk flirketi olan Akdeniz nflaat ile faaliyetlerine bafllayan A ao lu fiirketler Grubu; inflaat-gayrimenkul, enerji ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Grup bugüne kadar 30 binin üzerinde nitelikli konutun inflaat n tamamlad. A ao lu fiirketler Grubu, inflaattan sonra en önemli yat r mlar n enerji sektöründe gerçeklefltirdi. Grup, özellikle yerli, do al ve temiz enerji kayna olan rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal enerji projelerine öncelik vererek 1 milyar Euro tutar nda yat r m program na ald. fi KADINI G R fi MC S ÜR VERS TES KAMU KURULUfiU DEMET MUTLU Trendyol.com E-ticaret Kurucusu ve CEO s. Fortune Dergisi taraf ndan dünyan n en güçlü 10 kad n giriflimcisi aras nda gösterilen Demet Mutlu nun kurdu u haz r giyim e-ticaret sitesi trendyol.com ayda 12 milyon ziyaretçi çekiyor. Demet Mutlu Davos a davet edilen en genç Türk fl kad n oldu. New York Üniversitesi Ekonomi Bölümü nü birincilikle bitiren ve Harvard da MBA e kabul edilen Demet Mutlu, trendyol.com u kurmak için Harvard b rakt. Mutlu; Tüm çal flma hayat m boyunca her iflimi büyük bir tutkuyla yapt m ve bu sayede de baflar y yakalad m diyor. Demet Mutlu nun CEO su oldu u Trendyol.com Türkiye nin 4 ncü büyük sat fl sitesi konumunda. Site günde 10 binden fazla ürün sat yor. DR. MUSTAFA AYDIN stanbul Ayd n Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Baflkan 8 y l önce kurdu u stanbul Ayd n Üniversitesi ni 17 bin ö rencisi ile Türkiye nin en çok tercih edilen vak f üniversitesi haline getirdi. Üniversiteye ö retim y - l nda 7 bin ö renci kay t yapt rd. stanbul Ayd n Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan Dr. Mustafa Ayd n, uygulamal e itimde lider üniversite olduklar - n söylüyor. Üniversitede yüzlerce proje yürütülüyor. stanbul Ayd n Üniversitesi nin Nijerya dan Hindistan a, G. Kore den ABD ye birçok ülkeden 300 e yak n yabanc ö rencisi var. Dr. Ayd n iddial : 2015 y l nda Türkiye de ilk 5 aras na girece iz diyor. KOCAEL ÜN VERS TES Rektörlü ünü Prof. Dr. Sezer fiener Komsuo lu nun yapt Kocaeli Üniversitesi 1992 y l nda kuruldu. Bünyesinde 10 Ar-Ge laboratuvar ve T p Fakültesi yer alan Kocaeli Üniversitesi, Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araflt rma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM) ile dikkat çekiyor. 6 bin 500 dönümlük alanda kurulan üniversitenin 11 fakültesi, 7 yüksekokulu, 1 devlet konservatuvar, 20 meslek yüksek okulu, 3 enstitüsü, 12 araflt rma merkezi bulunuyor. 60 bin 243 ö rencisi ile Türkiyenin en önde gelen üniversiteler aras nda yer alan Kocaeli Üniversitesi nde 1955 akademik ve 128 idare personel görev yap yor. DHM Genel Müdür Orhan Birdal n yönetimindeki Devlet Hava Meydanlar flletmesi (DHM ) Kamu-Özel Sektör flbirli i Projeleriyle Havac l k sektörüne 12 milyar dolar katk sa lad y l nda 410 milyon TL yat r m yapt, 820 milyon TL kar sa lad. Hazineye 841 milyon TL ödedi. Ödene i kullanmada yüzde 99 ile performans en yüksek kamu sektörü oldu. Geçti imiz y l Türkiye genelinde hava tafl mac l n kullanan yolcu say s yüzde 14,4 art flla 118 milyon 425 bine yükselirken DHM, 2011 y l nda toplam 1 milyon 331 bin 835 uça a hizmet verdi. DHM, Uluslararas Havaalanlar Konseyi (ACI-Airports Council International) baflta olmak üzere birçok uluslararas kuruluflun üyesi

3 STARLARI ÖZEL HAVACILIK fiektöründe fi RKET GENÇ fi ADAMI MESLEK ÖRGÜTÜ STK SI TAV HAVAL MANLARI cra Kurulu Baflkan Sani fiener in yönetimindeki TAV Havalimanlar, 12 y lda global bir marka haline geldi. TAV Havalimanlar 5 ülkede 12 havaliman iflletiyor de yay nlad GRI onayl sürdürülebilirlik raporuyla Türkiye de bir ilki erçeklefltiren TAV Havalimanlar, yaratt istihdam da 21 bin kifliye ulaflt rd de yaklafl k 53 milyon yolcuya, uçufl say s nda ise 451 bin uçak seferine hizmet sundu. Kuruluflundan bu yana fleffaf, etkin ve hesap verebilir bir yönetim anlay fl n benimseyen TAV Havalimanlar, en yüksek kurumsal yönetim notuna sahip flirketler aras nda yer alarak TKY taraf ndan da ödüllendirildi. TAV Havalimanlar kendi sektöründe küresel liderli e oynuyor. DR. ÜM T YAfiAR KARAKAYA KarKim Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Ümit Yaflar Karakaya, e itimini Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi nde tamamlayarak t p doktoru oldu. Daha sonras nda Gazi Universitesi Sa l k Kurumlar flletmecili i Bölümü nde flletme yüksek lisans n tamamlad. Dr. Ümit Yaflar Karakaya, KarKim Sondaj Ak flkanlar ve Enerji A.fi. yi 2005 y l nda kurarak ülkemizde yeni bir ifl kolunun öncüsü olarak ifl hayat na at ld. Dr. Karakaya, 2008 y l nda sa l k sektöründe faaliyet gösteren Park-Med i sat n alarak as l mesle i olan sa l k sektöründe de çal flmalar n sürdürmeye bafllad. Dr. Karakaya, Türk Hava Kurumu Üniversitesi nde Mütevelli Heyeti Baflkan Vekilli i görevini de sürdürüyor. TOBB Yönetim Kurulu Baflkanl n Rifat Hisarc kl o lu nun yapt Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i, Ekovitrin okuyucular taraf ndan Y l n Meslek Örgütü seçildi. Türk özel sektörünün çat örgütü konumundaki TOBB, son 10 y lda önemli görevler gerçeklefltirdi. TOBB, ticaret ve sanayi odalar ve borsalar yla Türkiye nin ekonomik yaflam na yön veren kurulufllar aras nda bafl çekiyor. TOBB un halen, yerel düzeyde, ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi, deniz ticaret odalar ve borsalar fleklinde oluflmufl 365 üyesi bulunuyor. Tüm ülke çap nda yay lm fl olan oda ve borsalara, çeflitli büyüklüklerde ve bütün sektörlerden 1 milyon 200 binin üzerinde firma kay tl. MÜS AD Baflkanl n Ömer Cihat Vardan n yapt MÜS AD, GSMH'n n yüzde 15'ini karfl layan, ihracata ise yaklafl k 17 milyar dolar katk s olan, yaklafl k 1 milyon 200 bin kifliye istihdam sa layan ve y ll k ortalama 5 milyar dolara yak n yat r m yapan 15 bin iflletmeyi temsil ediyor. Dünyada sayg n bir Türkiye için yola ç kan hassasiyet sahibi ifl adamlar n n, 5 May s 1990 tarihinde stanbul da kurduklar bir fladamlar Derne i. Türkiye genelinde 33 flube say s, 45 farkl ülkede yaklafl k 105 irtibat noktas yla 3 bin 300 den fazla üyeyi bünyesinde bar nd r yor. Kurumsal kimli ini ISO 9001:2000 Kalite Belgesi yle tasdik ettirerek güçlü bir Sivil Toplum Kuruluflu olarak faaliyetini sürdürüyor. BÜROKRATI CEO SU TÜRK CUMHUR YETLER NDE BAfiARILI fi NSANI ALMANYA DA fi NSANI OSMAN TURAL PTT Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdürü. 37 bin çal flan, 4 bin 268 ifl yeri, 5 bin 400 araç filosuyla posta, banka ve lojistik alanlar nda ülkemizin her köflesinde hizmet veren PTT yi 2005 y l ndan beri baflar yla yönetiyor. PTT geçti imiz y l her tür ödeme ve tahsilat ifllemlerine imkan sa layan PTTMatikleri Türkiye nin her noktas na yayg nlaflt rd. Kargo-lojistik hizmetleri için stanbul Had mköy de PTT tarihinin en büyük yat r m n gerçeklefltirdi. Araç filosunu yeniledi ve online takip alt na ald. Tüm dünyada posta sektörünü olumsuz etkileyen koflullara ra men PTT 2011 y l nda 170 milyon TL gelir elde etti. ERKAN AKDEM R Erkan Akdemir Haziran 2009'dan bu yana Avea CEO'su olarak görev yap yor. Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisli i Bölümü mezunu olan Akdemir, ABD'deki Colorado Üniversitesi'nde telekom alan nda master yapt. Avea'ya kat lmadan önce Cisco Systems'in genel müdürlü ü görevini yürüten Akdemir, bu görevinden önce Kablo Net'in yönetim kurulu baflkanl 'n, daha önce ise Eurasiasat' n Yönetim Kurulu baflkanl 'n yürüttü y - l ndan özellefltirme sonras na kadar geçen dönemde Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Baflkan olarak önemli çal flmalar gerçeklefltirdi. AHMET ÇALIK Türk Cumhuriyetleri nde Y l n Baflar l fl nsan seçilen Ahmet Çal k, ticari yaflam na 1981 senesinde Ortado u Tekstil i kurarak bafllad. Malatya da GAP Güneydo u Tekstil ile Do u Anadolu'daki ilk yat r m n gerçeklefltirdi. Enerji, telekom, finans, inflaat, medya ve tekstil alanlar nda faaliyet gösteren grup flirketlerini 1997 y l nda Çal k Holding i kurarak tek çat alt nda birlefltirdi. Çal k, Türkmenistan, Özbekistan, Arnavutluk ve Sudan da gerçeklefltirdi i tekstil, inflaat, telekom ve enerji yat r mlar yla Türk dünyas nda örnek ifl adamlar aras nda gösteriliyor. Ahmet Çal k bu ülkelerde milyar dolarlar bulan projeleri baflar yla hayata geçirdi. Çal k, 1999 da TC Devleti Üstün Hizmet Madalyas, 2002 de TC D fliflleri Bakanl Üstün Hizmet Madalyas ve 2006 y l nda ise TBMM Üstün Hizmet Ödülü ne lay k görüldü. GÜNER ÇAKIRO LU Almanya da Y l n fl nsan seçilen Güner Çak ro lu, DEWA Wohnungsbau eg nin Yönetim Kurulu Baflkanl görevini yürütüyor. Yaklafl k 20 y l Alman bankalar nda yönetici olarak çal flan Çak ro lu, 1998 y l nda Osnabrücker Ökodorf olarak kurulan Genossenschaft devral p, DEWA ad yla 2004 y l ndan itibaren Almanya daki Türkleri ev sahibi yapan bir sistemin kurucusu oldu y l nda çak ro lu nun kurdu u DEWA en iyi Genossenschaft ödülüne lay k görüldü. DEWA, 2006 y l nda da Baden Württemberg eyaletinin Stuttgart flehrinde en iyi meslek e itimi veren Genossenschaft seçildi

4 STARLARI UZAK DO U DA BAfiARILI fi NSANI ORTADO U VE AFR KA DA BAfiARILI fi NSANI SA LIK SEKTÖRÜNDE fi RKET KONUT SEKTÖRÜNDE fi RKET HÜSNÜ ÖZYE N Uzak Do u da Y l n Baflar l fl nsan seçilen Fiba Holding Yönetim Kurulu Baflkan Hüsnü Özye in, ayn zamanda Türk- Çin fl Konseyi Baflkanl görevini de sürdürüyor. Harvard da master yapan Özye in 32 yafl nda Pamukbank Genel Müdürü olarak Finans sektörüne ad m att de kendi bankas Finansbank kurdu. Baflkan oldu- u Fiba fiirketler Grubu nun bünyesinde 30 dan fazla flirket bulunuyor. Forbes in milyarderler listesine giren isim oldu. Hüsnü Özye in in sahibi oldu u Turkmall ile Çin de ortak kurdu- u Star Mall Group, 2 milyar dolarl k yat r mla 10 adet al flverifl merkezi infla ediyor. Özye- in, Çin de gayr menkül alan nda büyük yat r mlar yap yor. EM N TAHA TAHA D fl Ticaret, ticaret hayat na Yönetim Kurulu Baflkan Emin Taha'n n öncülü ünde 1996 y l nda kuruldu. Irak a kargo, parsiyel tafl mac l k yapan ilk ve tek firma olan Taha Kargo, sektöre sonradan giren firmalara öncülük etti. Taha Kargo, baflta Irak olmak üzere tüm dünya ülkelerine, kanun ve yönetmeliklerce k s tlanmam fl her türlü ticari mahiyete sahip mal ve eflyan n nakliyesini yap p ihracat n gerçeklefltiriyor. Türkiye ve yurt d fl nda 20 nin üzerinde ofisi bulunan Taha Kargo, Türkiye ve Irak aras nda önemli bir köprü görevi görüyor. ACIBADEM HASTANELER sa l k sektöründe Y l n fiirketi seçilen Ac badem Hastaneler zincirinin temeli 1991 y l nda at ld.yönetim Kurulu Baflkanl n Mehmet Ali Ayd nlar n yapt Ac badem Hastaneleri Grubu bünyesinde genel amaçl 11 hastane, 7 t p merkezi ve poliklinikleri, merkez laboratuar ve flubeleri yer al yor. Ac badem Hastanesi, bin 500 ü hekim olmak üzere 8 bin 500 çal flan ile yayg n biçimde hizmet veriyor. Ac badem Hastaneleri, IMKB de hisseleri ifllem gören tek sa l k kuruluflu özelli ini tafl yor. Ac badem Sa l k ve E itim Vakf, 18 May s 2007 tarihinde Ac badem Üniversitesi ni kurdu. Ac badem Üniversitesi nin hedefi grubun sa l k sektöründeki birikimini akademik ortama tafl mak. AVRUPA KONUTLARI Yönetim Kurulu Baflkanl n Süleyman Çetinsaya n n yapt Artafl nflaat Avrupa Konutlar, konut sektöründe Y l n fiirketi seçildi. TOK nin Gelir Paylafl m Modeli yle 7 binden fazla konut üreten Artafl nflaat Avrupa Konutlar n Türkiye nin sektördeki örnek markas konumuna getirdi. Artafl nflaat Avrupa Konutlar, 2011 y l nda 715 milyon TL ciro yaparak sektörde sat fl birincisi oldu. Avrupa Konutlar 2010 y l nda AB Kalite Ödülü nü ald. Avrupa Konutlar Atakent, Ispartakule, TEM, Florya, Avrupa Residence TEM, Avrupa Konutlar Sakl Bahçe gibi dev projeleri ile sektörde ön s ralarda yer al yor. AMER KA KITASI NDA BAfiARILI fi NSANI BALKANLAR DA BAfiARILI fi NSANI MARKASI HRACATÇISI BEK R ELMAA AÇLI MET N DO AN MER NOS HES KABLO Kanada da faaliyet sürdüren Anatolia Tile flirketinin kurucu orta. Anatolia Tile, Bekir Elmaa açl, Cengiz Elmaa açl, Berrin Elmaa açl kardefllerin ortakl yla kuruldu de Kanada n n en iyi yönetilen 50 firmas ndan biri seçildi. Anatolia Tile fluan 4 de iflik ülkeden yaklafl k 50 firma ile çal fl yor. Seramik ve do al tafl sektöründe faaliyet sürdürüyor. Ürün portfolyosu duvar fayans, yer serami i, do al tafltan karolar, mozaikler ve cam mozaiklerden olufluyor. Elmaa açl kardefllerin yönetti i Anatolia Tile flirketi, her y l Türkiye nin 8 bin 500 konteyner seramik ve cam ürünleri ithal ederek Kanada ve ABD de pazarl yor. Metin Do an Romanya daki toptanc l kla bafllad ticari hayat na daha sonra gofret ve çikolata yat r mlar n ekledi y l nda Natura Center le inflaat sektörüne h zl bir girifl yapt y l nda CHINA TOWN projesini gerçeklefltirmek amac yla Çin ifladamlar ile ortak oldu. Toplam yat r m 100 milyon eurodan fazla olan 6 etapl projenin 33 milyon Euro tutan 2 etab tamamlanm fl durumda. Proje, 2010 y l nda Romanya da gerçekleflen en büyük proje olarak Natura Center flirketi flirketleri aras nda birinci seçildi. lfov ilinde en büyük yat r m gerçeklefltiren flirket olarak seçilen proje 2015 y l nda tamamlanacak. Yönetim Kurulu Baflkanl n brahim Erdemo lu nun yapt Merinos A.fi. nin temelleri 1970 y l nda Gaziantepli sanayici Mehmet Erdemo lu nun önderli inde iki adet kilim dokuma tezgâh ile at ld. Merinos, bugün parça hal üretim ve ihracat nda bir dünya lideri. Merinos un bu baflar s sadece kendi firmas yla s n rl kalmad. Gaziantep i parça hal konusunda dünya merkezi konumuna getirdi. Merinos, yurtd fl na aç larak Rusya da fabrika kurdu de Avrupa lojistik merkezini hizmete açt. Mobilya sektöründe de zmir deki dev fabrikalar yla üretimini sürdürüyor. Merinos, 15 flirketin bulundu u Erdemo lu Holding bünyesinde yer al yor. Yönetim Kurulu Baflkanl n Mustafa Boydak n yapt Hes Kablo A.fi, ülkemizin önde gelen kablo firmalar ndan Hes Kablo, kablo ve tel sektöründe sa lad baflar ve üstün performans sonucunda, bugün dünyaca tan nan uluslararas bir firma haline geldi. SO nun her y l belirlemifl oldu u ilk 500 firma s ralamas nda Hes Kablo, 2010 y l verileri göz önüne al nd nda 69. s rada yer ald. Yurt içi pazar n yan s ra, üretimin büyük bir k sm dünyan n hemen her bölgesinde 120 ülkeye ihraç ediyor. Hes Kablo, Kayseri de 150 bin metrekaresi kapal olmak üzere toplam 410 bin metrekare alana sahip entegre tesislerinde, 900 kiflilik uzman bir ekip taraf ndan, en son teknolojilerle üretim yap yor. Hes Kablo, Boydak Holding bünyesinde yer al yor

5 STARLARI MOB LYA SEKTÖRÜNDE fi RKET TUR ZM SEKTÖRÜNDE fi RKET BANKASI KATILIM BANKASI DO TAfi Yönetim Kurulu Baflkanl n Davut Do an n yapt Do tafl, Exculisive Koncept ma azalar yla 2011 y l nda farkl bir baflar çizgisi yakalad. Tasar m ve yenilikçilikte öncü oldu. Dünyaca Ünlü Modac At l Kuto lu, stil ve moda dan flman Ece Sükan ve talyan Mimar Federico Delrosso ile Onlar Do tafl ta projesi büyük ilgi ile karfl land. Mobilya, Enerji, Sa l k, Perakendecilik, sektörlerinde faaliyet gösteren Do anlar Grup bünyesindeki Do tafl; 65 ülkede 92 sat fl noktas, yurt içinde seçkin lokasyonlarda 130 franchise ve konsept ma azas ile hizmet sunuyor. Türkiye nin en büyük 500 flirketi aras nda yer alan Do tafl, mobilya ihracat nda ise ilk 3 teki marka olarak öne ç k yor. THE GREEN PARK Üstünda Grup un Yönetim Kurulu Baflkan Adil Üstünda, 1974 y l nda otomotiv sektöründe kurdu u firma ile grubun ilk temellerini att. Üstünda Grup, yapt önemli yat r mlar sonucu turizm sektöründe de The Green Park Hotels & Resorts ismiyle hizmet veriyor. Zincirin ilk halkas The Green Park Hotel Taksim 1995 y l nda hizmete aç ld y l nda ise Atatürk Havaliman 'na en yak n 5 y ld zl otel The Green Park Hotel Merter ile 2003 y l nda stanbul Anadolu akas n n ilk ve uzun süreler tek olmay sürdüren 5 y ld zl oteli The Green Park Hotel Bostanc 'y açt. Üstünda Grup yeni projelerine, Ankara'da Çankaya ilçesinde ve stanbul'da Eyüp'te inflaatlar bafllayacak olan yeni 5 y ld zl otelleri ile devam ediyor. VAKIFBANK Kurumsal, ticari ve küçük iflletme bankac l n n yan s ra bireysel ve özel bankac l k alanlar nda da ça dafl bankac l k ürün ve hizmetleri sunan Vak fbank, 1954 y l ndan beri faaliyetini baflar yla sürdürüyor. Vak fbank, temel bankac l k ürün ve hizmetlerine ek olarak Yat r m Bankac l ve sermaye piyasas faaliyetlerinde de bulunuyor. ç ve d fl ticaretin finansman nda öncü bir rol üstlenen Vak fbank, finansal ifltirakleri arac l yla sigortac l ktan finansal kiralama ve factoring hizmetlerine kadar genifl bir yelpazede yer alan finansal ürünleri müflterilerine sunuyor. Vak fbank 2011 y l nda solo net kar n 1 milyar 226 milyon TL ye yükseltti. Vak fbank n 2011 y l net faiz gelirleri 2.9 milyar TL, aktif büyüklü ü ise 89.2 milyar TL oldu. KUVEYT TÜRK 1989 da Özel Finans Kurumu statüsünde faizsiz bankac l k anlay fl na hizmet amac yla kuruldu. Kuveyt Türk'ün sermayesinin yüzde 62'si Kuveyt Finans Kurumu'na (Kuwait Finance House), yüzde 9'u Kuveyt Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu'na, yüzde 9'u slam Kalk nma Bankas 'na, yüzde18'i Vak flar Genel Müdürlü ü'ne, yüzde 2'si de di er ortaklara ait. Kuveyt Türk, uluslararas bir kat l m bankas olma vizyonuna paralel olarak yurt d fl nda da flube ve temsilcilikler açt. Banka, Türkiye genelinde 132 flube ile hizmet veriyor. SOSYAL SORUMLULUK PROJES KOB S LET fi M SEKTÖRÜNDE fi RKET B L fi M TEKNOLOJ LER SEKTÖRÜNDE fi RKET SINIRLAR E T MLE B RLEfi YOR PROL FT ASANSÖR TTNET EXPER Horizon Yurtd fl E itim Dan flmanl Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Gültekin in mimar oldu u, S n rlar E itimle Birlefliyor projesi Ekovitrin okuyucular taraf ndan 2011 y l n n en baflar l Sosyal Sorumluluk Projesi seçildi. S n rlar E itimle Birlefliyor projesi kapsam nda, stanbul Milli E itim Müdürlü ü ile yap lan ifl birli i çerçevesinde sosyo-ekonomik aç dan yeterli olmayan stanbul un 39 ilçe birincisi Lise son s n f ö rencileri ngiltere ye dil e itimine gönderildi. Türk Hava Yollar Projenin uçufl sponsorlu unu, Ekovitrin ise medya sponsorlu unu üstlendi. Proje bu y l da sürdürülecek. Anadolu daki genç giriflimcilerden Bahtiyar Karakoç un kurdu u Prolift Asansör okuyucular m z taraf ndan Y l n KOB si seçildi. Giresun da 2002 y l nda bir aile flirketi olarak kurulan Prolift Asansör San. Tic. Ltd. fiti y l na kadar taahhüt firmas olarak faaliyetini sürdürdü. fiirket daha sonra asansör kap lar üretmeye bafllad. Bir süre sonra da asansör taahhüt iflini durdurup otomatik asansör kap s üretimine bafllad. 4 y l içerisinde h zl bir büyüme baflar s gösterdi. Prolift Asansör ün üretti i otomatik asansör kap lar Türkiye nin hemen hemen her noktas nda sat fla sunulurken, flirket Hindistan, ran, Suriye, Ürdün, Lübnan, Fas, Suudi Arabistan, Cezayir, Portekiz, Kosova, Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kongo, Mozambik ve Dubai nin de aralar nda bulundu u 24 ülkeye ihracat gerçeklefltiriyor. TTNET Anonim fiirketi, Türk Telekom ifltiraki olarak 26 Nisan 2006 da kuruldu. 14 May s tarihinde nternet Servis Sa lay c Lisans alarak faaliyetlerine bafllad. TTNET Genel Müdür ü Tahsin Y lmaz sektörde öncü bir pozisyon üstlenerek iletiflim ve e lence servislerinde ilkleri gerçeklefltirdi. Tahsin Y lmaz, Tivibu televizyon platformu ile TTNET, Müzik, TTNET Oyun, Playstore, TTNET Vitamin ve TTNET Prog gibi servislerin bafllat lmas na öncülük etti. TTNET, Türkiye de dörtlü servis dönemini bafllatan ilk iletiflim ve e lence flirketi olma kimli i kazand. 6.1 milyon aboneye sahip olan TTNET, uluslararas kimli e sahip 5 Türk marka aras nda yer al yor. Ülker'i de bünyesinde bulunduran Y ld z Holding Biliflim Grubu flirketlerinden Datateknik bünyesinde 1994 y l nda faaliyetlerine bafllayan Exper, k sa sürede Türkiye'nin lider yerli bilgisayar üreticisi konumuna geldi. Exper, 2010 y l nda Grup bünyesinde gerçeklefltirilen yeniden yap lanmayla yoluna, Exper A.fi. olarak devam ediyor. Exper, üç y l üst üste (2006, 2007, 2008) masaüstü bilgisayar gelirlerinde liderlik koltu una oturdu. Marka bilinirli inde 5. s rada yer alan Exper, 2012 ye yenilenen tasar m ve donan m özelliklerine sahip ürün gam yla girdi

6 STARLARI YURT DIfiINDA YÖNET C S ERKAN TÜRKO LU Ekovitrin okuyucular taraf ndan Yurt d fl nda Y l n Yöneticisi seçilen Erkan Türko lu, 1968 y - l nda Sivas ta dogdu. lk ve orta ö renimini Kayseri de tamamlad. Anadolu ve Köln Üniversitesi nde dilbilim ve yönetim okudu y l nda Almanya Köln Üniversitesi nde e itimini tamamlayarak doçent oldu ve ayn üniversitede 2009 y l na kadar ö retim üyesi olarak çal flt. GOP ve Köln Üniversitesi nde ö retim üyeli i ve yöneticilik yapt. Pita-Metross Group A.fi, Türkiyem G da ve Sampi Pide Avrupa flirketlerinin CEO lu unu yap yor. STARLARI MUHTEfiEM B R TÖRENLE ÖDÜLLER N ALACAK Ekonomi dünyas n n Oscar haline gelen Ekovitrin in geleneksel STARLARI ödülü bu y l 11. kez sahiplerini buluyor. ÖDÜL TÖREN HAZ RAN DA STANBUL DA DÜZENLENECEK 36

7 STARLARI ONUR ÖDÜLLER FIRST LADYSİ Mehriban Aliyeva Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev in eşi Mehriban Aliyeva, 1988 de Birinci Moskova Devlet Sağlık Enstitüsü nden onur diplomasıyla mezun oldu yılları arasında, Moskova da Göz Hastalıkları Araştırma Enstitüsü nde çalıştı yılında, Azerbaycan Kültürü nün Dostları Vakfı nın kurulmasına öncülük etti. Aliyeva nın uluslararası arenada artan saygınlığı, Uluslararası Jimnastik Federasyonu nun, 2003 ve 2004 yıllarında Dünya Ritmik Jimnastik Şampiyonası nın, 2005 yılında da Dünya Şampiyonası nın Azerbaycan a verilmesine yönelik kararında önemli bir rol oynadı. Mehriban Aliyeva, Azerbaycan ın ulusal lideri Heydar Aliyev in adını taşıyan vakfın başkanlığını yapıyor. Azerbaycan ın sözlü halk edebiyatının ve müzik mirasının korunması ve geliştirilmesine yönelik zorlu çabalarından ötürü, Mehriban Aliyeva, 2004 yılında UNESCO nun İyiniyet Elçisi unvanıyla ödüllendirildi. Mehriban Aliyeva, 2005 yılında Azerbaycan da yapılan kamuoyu oylaması sonucunda Yılın Kadını unvanıyla ödüllendirildi. Toplumsal, hayırseverlik ve bağış faaliyetleri, eğitim ve öğretim kurumlarına, kültür kurumlarına verdiği destekler, Azerbaycan ve Rusya devletleri arasındaki dostluk bağlarının pekiştirilmesine olan katkıları nedeniyle 2005 te, Rusya Uluslararası Hayır Kurumu Yüzyılın Hayırseverleri Kızılhaç Ödülü yle ödüllendirildi yılında Candidate of Philosophy akademik derecesini aldı. Mehriban Aliyeva, 2006 da, medeniyetler arasında diyalog, bakıma muhtaç çocuklara gösterilen ilgi, onların yaşam koşullarının iyileştirilmesine verilen çok büyük destek, eğitim ve İslam dünyasında yapılan çalışmalar da dâhil olmak üzere, çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği geniş çaplı ve özverili faaliyetlerden ötürü ISESCO İyiniyet Elçisi unvanını aldı. Mehriban Aliyeva, 2007 de insanlara yüce idealler sunmada elde ettiği üstün başarılar nedeniyle uluslararası Altın Kalp ödülüyle onurlandırıldı. Azerbaycan ın toplumsal, politik ve kültürel yaşamındaki yararlı faaliyetleri nedeniyle Heydar Aliyev ödülü verildi. Azerbaycan ile Polonya arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı Mehriban Aliyeva 2009 tarihinde, Polonya Cumhuriyeti tarafından Liyakat Nişanı yla ödüllendirildi da ise Fransa Devleti nin Lejyon Donör nişanı ile onurlandırıldı. Mehriban Aliyeva ya aynı yıl UNESCO Mozart Altın Madalyası takdim edildi de ise Crans Montana Forumu altın madalyasıyla ödüllendirildi. Mehriban Aliyeva ya, 2012 de, Rusya Federasyonu I.M. Sechenov Birinci Moskova Devlet Tıp Üniversitesi tarafından Fahri Profesörlük unvanı verildi. Geçtiğimiz ay Mehriban Aliyeva ya Bağımsız Devletler Topluluğu na üye ülkelerin İnsani İşbirliği Konseyi (HCC) ve Bağımsız Devletler Topluluğu na üye ülkelerin Devletlerarası İnsani İşbirliği Konseyi (IHCF) tarafından Devletlerarası Milletler Topluluğu Ülkelerinin Yıldızları ödülü takdim edildi. Mehriban Aliyeva, iki kız, bir erkek evlat ve iki torun sahibi

8 STARLARI ONUR ÖDÜLLER ULUSLARARASI D PLOMAS ÖDÜLÜ PROF. DR. EKMELEDD N HSANO LU i slam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, 1943 yılında Kahire'de doğdu. İhsanoğlu, Mısır Ayn Şems Üniversitesi Fen Fakültesi'nden mezun olduktan sonra El- Ezher Üniversitesi'nde akademik hayatına başladı. Türk kültürünü küçük yaşta aile çevresinde tanıyan İhsanoğlu, Kahire Milli Kütüphanesi'nde ve Ayn Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Osmanlı kültürü ve edebiyatı ile ilgili araştırma ve eğitim çalışmaları yaptı. 1974'te Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doktorasını tamamladıktan sonra, İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalar yaptı. İslâm ve Batı kültürüyle yakından teması olan İhsanoğlu, 1984'te profesör oldu. İhsanoğlu, 24 yıl boyunca İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin Genel Direktörlüğünü yaptı. Bu görevinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü ile Türk Bilim Tarihi Kurumu'nun Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Müze ve Dokümantas- Prof. Dr. hsano lu, ABD D fliflleri Bakan Clinton ile birlikte. yon Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, 1 Ocak 2005'ten bu yana İKÖ başkanlığını sürdürüyor. Örgütün, seçimle göreve gelen ilk Genel Sekreteri ve ilk Türk Genel Sekreteri olma özelliklerini taşıyor. UNESCO ve Harvard Üniversitesi'ndeki görevlerinin yanı sıra millî ve uluslararası birçok bilim kurumunun üyesi olan İhsanoğlu, bilim ve eğitim tarihine katkı ve hizmetlerinden dolayı birçok ödül aldı. Türkiye Devlet Üstün Hizmet Madalyası(2000), Ürdün Birinci Derece İstiklal Madalyası, İKÖ Şeref ve Liyakat Sertifikası ile Mısır Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi. Prof. Dr. İhsanoğlu, 2008 de Uluslararası Bilim Tarihi Akademisi tarafından Koyre Madalyası na layık bulundu yılında Mısır Cumhuriyeti Sanat ve Kültür Nişanını, Malezya'da en üst sivil unvan olan Tansri unvanını ve 2010 yılında İslamofobiye karşı verdiği mücadele ve Keşmir konusundaki çabaları nedeniyle Pakistan'da en yüksek unvan olan Hilal-i Pakistan unvanını aldı. İhsanoğlu, evli ve üç çocuk babası

9 STARLARI ONUR ÖDÜLLER Ekovitrin Dergisi Yazar Mehmet Okumufl, Londra n n Türk Kökenli Belediye Baflkan Boris Johnson ile görüfltü. LONDRA NIN SIRA DIfiI BELED YE BAfiKANI BORIS JOHNSON GEÇM fi ÇANKIRI YA UZANIYOR Ekovitrin Onur Ödülü ne lay k görülen Londra Belediye Baflkan Boris Johnson n büyük dedesi Çank r l Hac Ahmet Efendi, dedesi ise Osmanl n n son dahiliye naz r Ali Kemal... Boris Johnson da babas ve büyük dedesi gibi gazeteci. Üstelik dedesi Ali Kemal gibi politikayla u rafl yor. SOYUMLA GURUR DUYUYORUM fline bisiklet ile gidip gelen s rad fl Belediye Baflkan Boris Johnson a Türk kökenli oldu unu hat rlatt m zda; Soyumla gurur duyuyorum!.. cevab n veriyor

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ 11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ www.aileicisiddeteson.com Ç NDEK LER Hep Birlikte, Bir Kez Daha Aile çi fiiddete Son! 1 Konferans Hakk nda Genel Bilgiler 2 Program Ak fl 4 Konuflmac lar ve Sunumlar 12 Atölye

Detaylı

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar.

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Demet ve Engin Özkan, Bilkent ten mezun olduktan sonra Texas Üniversitesi Southwestern

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu.

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. bilkent ten sonra... Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. Altu Toksöz, profesyonel ifl yaflant s na 1997 de Garanti Bankas n n hazine departman

Detaylı

KRONOLOJ / CHRONOLOGY

KRONOLOJ / CHRONOLOGY KRONOLOJ / CHRONOLOGY TEMMUZ-ARALIK 2009 ARASI TÜRK YE VE DÜNYA KRONOLOJ S 1 Temmuz 2009 Almanya da 23 May s 2010 tarihinde yap lan cumhurbaflkanl seçimini kazanan Cumhurbaflkan Horst Köhler ikinci dönem

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı