Yeni rektör görevine baþladý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni rektör görevine baþladý"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: Cep Tel: Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel alarak anket çalýþmasý gerçekleþtirdi. Platform üyeleri gençler Hacýbektaþ Veli Anma Etkinlikleri nde yapmýþ olduklarý anket çalýþmasýnda ziyaretçileri temel alarak anket yapma gerekçelerini onlarýn beklenti ve taleplerini, yaþadýklarý sorunlarý gündeme taþýmak ve kamuoyunun bilgisine sunmak þeklinde belirttiler. Hacýbektaþ ý önemseyen insanlarýn taleplerinin Hacýbektaþ da özellikle yerel yönetim ve diðer kurumlar tarafýndan bilinmesine de dikkat çeken Gençlik Platformu üyesi gençler ziyaretçilerin verdikleri yanýtlarýn Hacýbektaþ ýn içinde bulunduðu durumu da yansýttýðýný dile getirdiler. Haber: Aydýn Þimþek 3 DE Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan Nevþehir Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Filiz Kýlýç, yeni görevine baþladý. Hacýbektaþ esnafýndan bir sýkýntý duyuyor musunuz? duyuyorsanýz nelerdir þeklinde ki bir soruya ise (%27) evet (%70) hayýr (%3) ) evet yanýtý vermesini ise ; Hacýbektaþ da ziyaretçilerin beklentisinin sadece belediye tarafýndan karþýlanamayacaðýný esnafýnda ziyaretçilere karþý Hacý Bektaþ Veli nin felsefesine uygun olarak davranmalarý ve ürünlerini pahalý satmamalarý gerektiðine vurgu yaptýlar. Yeni rektör görevine baþladý Hacýmustafaoðlu, Garnizon Komutaný Jandarma Albay Esat Mahmut Apaydýn, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Kaya, bir süredir Nevþehir Üniversitesi Rektörlüðü görevini vekaleten yürüten Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleþtemur, Nevþehir Üniversitesi Kurucu Rektörü ve eski Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Utaþ, Prof. Dr. Filiz Kýlýç ve çok sayýda davetli katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan törenin açýlýþ konuþmasýný, Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleþtemur yaptý. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin iki yeni üniversite kurulmasýna zemin hazýrladýðýný belirten Prof. Dr. Keleþtemur, bunlardan birinin Yozgat Bozok Üniversitesi, diðerinin ise Nevþehir Üniversitesi olduðunu söyledi. ÖZGÜRLÜKÇÜ VE TAM BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN 12 EYLÜL DARBECÝLERÝ YARGILANSIN!! Fotoðraf:Sodev Þakir Þenol Araba Vapuru Cevdet Üstündað Kara Eylül 28. yaþýnda! 2 DE 4 DE Ýbrahim Karakaya Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'ne Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan Prof. Dr. Filiz Kýlýç'ýn rektör olarak atanmasý nedeniyle Nevþehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bahçesinde devir teslim töreni düzenlendi. Törene Nevþehir Valisi Mehmet Asým Erciyes Üniversitesi'nin, Türkiye'nin çok önemli üniversitelerinden birisi olduðunu ve uluslararasý alanda da kendinden saygýyla bahsettiren bir üniversite haline geldiðini ifade eden Prof. Dr. Keleþtemur, "Bunun çok önemli iki sebebi vardýr. Bunlardan birsi yönetimdir. Geçmiþ rektörlerimiz döneminde sürdürülen VÝCTOR JALA VE RUHÝ SU'YU DARBECÝLER ÖLDÜRDÜ Ýki Ölümsüz Ozan Cuma günü 12 Eylül idi. Cuma günü geçti ama 12 Eylül, 28 yýldýr bir türlü geçmedi 12 Eylül 1980 darbesi, 1983 Seçimleri ile sona erdi. Bu resmi tarih ve resmi tarihçiler için belki öyle. Ancak 12 Eylül ü yaþayanlar için asla sona ermedi. 12 Eylül kurumlarý, kurallarý, yasalarý ve anlayýþý ile hâlâ devam etmekte. 5 DE okul ile iç içe, tarafsýz, ilkeli yönetim politikasý, Erciyes Üniversitesi'ni Türkiye'nin en huzurlu üniversitelerinden biri olmasýný saðlamýþtýr. Bu huzur ortamýnda geliþme süreci daha da hýzlanmýþtýr. 6 DA Kozaklý Kaplýcalarý bayrama dolu giriyor Türkiye'nin önde gelen turizm merkezleri arasýnda yer alan Nevþehir'in Kozaklý ilçesindeki termal tesisler, Ramazan Bayramý'na dolu giriyor. Türkiye'nin termal turizm merkezleri arasýnda yer alan Nevþehir'in Kozaklý ilçesindeki termal tesisler, daha þimdiden bayram tatili için yüzde 70'lik doluluk oranýný yakaladý. 6 DA 12 Eylül Üzerine Bir Anýmsama Bizim Çocuklar! Ýþte, Diyarbakýr Cezaevi Gerçeðiyle Yüzleþme Araþtýrma ve Adalet Komisyonu raporundan akýllara durgunluk veren iþkence yöntemleri: 8 DE 12 Eylül iþkenceleri nasýldý? FALAKA: Yaygýn ve sürekli uygulandý. Ayak tabaný, ellerin içi gibi vücudun kaslý bölümlerine kalas, cop, zincir, saz sapý, pik demir vb. vurularak gerçekleþtirilirdi. Bu yöntem, ayak tabanlarýný ve el ayalarýný patlatýr, kaba yerleri ezer, morartýr, týrnaklarý sökerdi. 4 DE

2 2 16 Eylül 2008 Salý Çocukluðumun bir kýsmý Karadeniz de geçti. Kocaman gemi ve vapurlardan oldum olasý korkarým. Hele araba vapurlarýna hiç güvenmiyorum. Geçtiðimiz yýllarda, Çanakkale de þehitlik ziyareti için kendi aracýmýzla araba vapuruna bindik, karþýya geçmek için. Hem yolcu hem araç taþýmaya elveriþli vapurlarla giderken de gelirken de canýmýz aðzýmýza geldi. Zaten zorunlu olmasam asla binmezdim. Bandýrma da araba vapuru gece saatlerinde hareket ediyor. Aþýrý ve yanlýþ yüklendiði biline biline araç yola çýkýyor. Yetmiþ iki kamyon ve iki taksi sulara gömülüyor. Etkili, etkisiz, yetkili, yetkisiz herkes bir þey konuþuyor. Canýný kurtaran bir kamyon sürücüsü herkese kýzýyor. Olayýn küçümsenmesine hiddetleniyor. Geminin yanlýþ yüklendiði konusunda mürettebatla tartýþýldýðýný, kamyonlarýn nasýl denize patýr patýr döküldüðünü, insanlarýn nasýl feryatlarla ölüme gittiðini söylüyor. Yazýklar olsun böyle neme lazýmcý bir topluma. Kapitalizmin aþýrý kar hýrsýdýr o gemiyi batýran. Ýþbitirici, çýkarcý ve de neme lazýmcýlýktýr o gemiyi sulara gömen. Onlarca þoförü sulara gömen herkesin iþi görülsün mantýðýdýr. Aman kimse açýkta kalmasýn iþ bitiriciliðidir o, roð roð gemisini sulara gömen. Araçlar istiap hattine göre yük almýþ mýdýr? Bilen yok. Araçlarda kaç kiþi yolculuk yapýyordu? Bilen yok. Araçlar gemiye sabitleniyor mu? Hayýr. Araçlarýn tonajlarýný kontrol eden bir mekanizma var mý? Hayýr yok. Gözlerini rant hýrsý bürümüþ kapitalist iþletmecileri denetleyen saðlýklý bir Denizcilik Bakanlýðý var mý? Hayýr yok. Valinin, kaymakamýn ya da birkaç yetkilinin açýklamalarý giden canlarý geri getirecek mi? Tersanelerdeki aþýrý kazanç hýrsý, bilinçsizlik ve aymazlýða ne kadar benziyor deðil mi? Ölen canlar, kaybolan umutlar. Kim hesap verecek? Þimdi suçlu geminin mürettebatý ve kaptaný mý? Yoksa Benim anlamadýðým þey, toplumsal nümayiþler, eylemler ve eylemcilerin, hak arama ve insan haklarý giriþimlerinde aþýrý duyarlýlýk gösteren engel çýkartan, kýrmýzý çizgileri olan, hemen organize olan bir sürü kamu kuruluþu, insanlarýmýzýn can ve mal güvenliði konusunda neden aymaz davranýrlar. Neden göz yumulur kamyonlarýn aþýrý yüklenmesine? Aþýrý yüklü kamyonlar neden denetimsiz olarak gemilere yüklenir? Aþýrý ve yanlýþ yüklenen gemideki araçlarýn sabitlenmeden yola çýkmasýna neden göz yumulur? Böylesi aptalca ihmalkârlýklar zincirine ancak geri býraktýrýlmýþ Asya ve Afrika kýtalarýndaki sömürge ülkelerinde rastlanabilir. Birde bizde Þakir Þenol Araba Vapuru 12 Eylül darbesinin yýl dönümünde onbinler hesap sormak için alanlara çýktý 12 Eylül Darbesi 28. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Ankara Sabah saat da binler darbecilerden hesap sormak için Gar önünde toplandý. Gün gelecek devran dönecek darbeciler halka hesap verecek", "Faþizme karþý omuz omuza", "Çeteler halka hesap verecek", "Yaþasýn halklarýn kardeþliði" sloganlarýyla Sýhhiye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 3000 kiþi darbeyi unutmadýklarýný belirterek darbeciler yargýlansýn dedi. KESK ve DÝSK e baðlý sendikalar, TMMOB, Ankara 78'liler Dayanýþma ve Araþtýrma Derneði, 68 liler Derneði, ÝHD, TTB, Halkevleri, çeþitli demokratik kitle örgütleri, dergi çevreleri ve partilerin katýldýðý yürüyüþte KESK ve TMMOB pankartlarý arkasýndaki kalabalýk ve coþkulu kitle dikkat çekti. Yürüyüþte 12 Eylül döneminde ölen devrimcilerin resimleri taþýndý. Sýhhiye Meydaný ndaki mitingin baþlangýcýnda 12 Eylül öncesi ve darbe sonrasýnda ölen devrimciler için saygý duruþunda bulunuldu. Diyarbakýr Askeri Cezaevi nin koþullarýnýn iyileþtirilmesi için baþlatýlan ölüm orucu eyleminden sonra 3 Mart 1984 te yaþamýný yitiren Orhan Keskin in ablasý Ýpek Gür devrim þehitlerinin isimlerini tek tek okurken mitinge katýlanlar Yaþýyor diye baðýrarak Gür ü yanýtladýlar. Darbe Karþýtý Platform adýna basýn açýklamasýný okuyan Ruþen Sümbüloðlu Rahat uyusunlar. Karþý devrimin toplunu örümcek aðý gibi sardýðý bu dönemde devrimci mücadeleleri yolumuzu aydýnlatýyor diye konuþtu. 12 Eylül düzeninin kapitalizmle göbekten baðlý olduðunun ve baský ve sömürü politikalarýnýn sürdürülmesinin baþ aktörü olduðunu vurgulayan Sümbüloðlu darbecilerin yargýlanmasýnýn önüne geçen 15. Maddeye de deðinerek 82 Anayasasýnýn militarist düzeni pekiþtirdiðini ifade etti. Yýldönümünde çeþitli þehirlerde mitinglerle protesto edildi. Darbeciler yargýlansýn çaðrýsýnýn yapýldýðý mitinglerde darbe sonrasý uygulamalarýn Emekçi halklarýn darbe düzeni ve AKP ile mücadeleyi önüne koymasý gerektiðini vurgulayan Sümbüloðlu tüm demokartik kurumlarý birlikte mücadele etmeye çaðýrdý. KESK Baþkaný Sami Evren ise Dünyanýn hiçbir ülkesinde darbeciler yargýlanmadan, hesap vermeden yaþayamaz. Yaþarlarsa da onurlarýyla yaþayamazlar. Bu Onursuzluk onlarýn olsun diye konuþtu. 12 Eylül Darbesi nin sorumlularýnýn ayný zamanda 1 Mayýs, Maraþ, Beyazýt katliamlarýný da yaptýranlar olduðunu vurgulayan Evren Ellerimizde resimlerini taþýdýðýmýz arkadaþlarýmýza sözümüzdür: 12 Eylül faþizminin hesabýný tezgahçýlarýndan soracaðýz dedi. Miting konuþmalarýn ardýndan sahneye çýkan Günyüzü müzik topluluðunun konseri ile devam etti. Darbe karþýtý Platform un son etkinliði ise bu akþan da Yüksel Caddesi nde düzenlenen þenlik ve film gösterimi oldu. Eskiþehir: 12 Eylül darbesinin 28. yýldönümünde 12 Eylül hukukunun tasfiyesi, baðýmsýz ve demokratik bir Türkiye için tüm iþçiler, partiler, emekçiler, sendikalar, kitle örgütleri ve tüm ezilenler birliðe, birlikte mücadele etmeye ve darbecilerle hesaplaþmaya davet edildi. Ýzmir Ýzmir' de DÝSK'in öncülüðünde düzenlenen Emek ve Denokrasi mitingi pek çok sendika, parti ve demokratik kitle örgütlerinin katýlýmý ile Gündoðdu Meydaný'nda kiþinin katýlýmý ile gerçekleþti. Samsun kaldýrýlmasý; demokratik, eþitlikçi ve özgürlükçü bir anayasa talepleri dile getirildi. Samsun da Devrimci 78 liler Derneði, Halkevleri, KESK, Samsun-Sinop Tabip Odasý, ÖDP, TKP, Sosyalist Parti Giriþimi, SDP, EMEP, Emekli-Sen in katýlýmý ile gerçekleþtirilen miting Saat 12: 00 de Ray apartmaný önünden baþladý. Mitinge yaklaþýk 1000 kiþi katýldý. Antalya 12 Eylül hukuku kaldýrýlsýn, tüm darbeciler yargýlansýn diyen Antalyalýlar, 13 Eylül Cumartesi günü saat 15:00 te alanlardaydý 12 Eylül askeri faþist darbesinin 28. yýldönümü nedeniyle Cuma günü saat da düzenlenen bir basýn açýklamasýyla darbeyi yapanlar Artvin halký tarafýndan lanetlendi. Bursa 12 Eylül'ün 28. yýl dönümünde Bursa Osmangazi Metro istasyonu önünde yapýlan Darbecilere çetelere hayýr mitingine yaklaþýk 500 kiþi katýldý. Mersin Mersin de 13 Eylül Cumartesi günü, 12 Eylül askeri faþist darbesinin hesabýný sormak için Darbelere karþý demokrasi adýyla miting düzenlendi. (sendika.org) DEMOKRATÝK, ÖZGÜRLÜKÇÜ CUMHURÝYET ÝÇÝN 12 EYLÜL DARBECÝLERÝ YARGILANSIN. HALKA HESAP VERSÝN..

3 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý çeken Platform üyeleri bu durmun Alevibektaþi insanlarýnýn AKP ye güvenmediklerini ve etkinliðe AKP temsilcilerinin çaðýrýlmasýna tepki gösterdiklerini dile getirdiler. Hacýbektaþ Gençlik Platformu nun söz konusu anket çalýþmasýnda sormuþ olduðu sorular ve ziyaretçilerin vermiþ olduðu yanýtlar ise þu þekilde: Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ 1-Þenliklerlerdeki konaklamada sýkýntý buluyor musunuz?buluyorsanýz nelerdir? ()evet ()hayýr () Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel alarak anket çalýþmasý gerçekleþtirdi. Platform üyeleri gençler Hacýbektaþ Veli Anma Etkinlikleri nde yapmýþ olduklarý anket çalýþmasýnda ziyaretçileri temel alarak anket yapma gerekçelerini onlarýn beklenti ve taleplerini, yaþadýklarý sorunlarý gündeme taþýmak ve kamuoyunun bilgisine sunmak þeklinde belirttiler. Hacýbektaþ ý önemseyen insanlarýn taleplerinin Hacýbektaþ da özellikle yerel yönetim ve diðer kurumlar tarafýndan bilinmesine de dikkat çeken Gençlik Platformu üyesi gençler ziyaretçilerin verdikleri yanýtlarýn Hacýbektaþ ýn içinde bulunduðu durumu da yansýttýðýný dile getirdiler. Hacýbektaþa gelen insanlarla yaptýklarý anket çalýþmasýnda ön plana çýkan sorunlara tüm yetkililerin duyarlý olmasý gerektiðini iifade eden platform üyesi gençler ziyaretçilerin sorulan sorulara verdikleri yanýtlarýn özellikle yerel yönetime (Belediyeye) önemli sorumluluklar yüklediðine dikkat çektiler. Gelen ziyaretçilerin Hacýbektaþ esnafýndan bir sýkýntý duyuyor musunuz? duyuyorsanýz nelerdir þeklinde ki bir soruya ise (%27) evet (%70) hayýr (%3) ) evet yanýtý vermesini ise ; Hacýbektaþ da ziyaretçilerin beklentisinin sadece belediye tarafýndan karþýlanamayacaðýný esnafýnda ziyaretçilere karþý Hacý Bektaþ Veli nin felsefesine uygun olarak davranmalarý ve ürünlerini pahalý satmamalarý gerektiðine vurgu yaptýlar. AKP' nin alevi açýlýmýný samimi buluyor musunuz? Neden? þeklinde ki bir soruya ise; ziyaretçilerin (%1) evet (% 96) hayýr (% 3 þeklinde yanýt verdiðine dikkat 2-Hacýbektaþ esnafýndan bir sýkýntý duyuyor musunuz?duyuyorsanýz nelerdir? ()evet ()hayýr () 3-Gelen sanatçýlarý ve yapýlan proðramlarý yeterli buluyor musunuz?neden? ()evet ()hayýr () 4-Dedebað, Çilehane ve park yerlerinin ücretli olmasýný doðru buluyor musunuz? neden? ()evet ()hayýr () 5-Daha önce davet edilen alevi toplumu vicdanýnda mahkum olan Muhsin Yazýcýoðlu ve Mehmet Aðar'ýn,bugün ise Abdullah Gül'ün davet edilmesini doðru buluyor musunuz? neden? ()evet ()hayýr () 6-Daha önce Çilehane, Kapalý spor salonu ve belediye meydanýnda yapýlan etkinliklerin sadece belediye meydanýnda yapýlarak sýnýrlandýrýlma getirilmesini doðru buluyor musunuz?neden? ()evet ()hayýr () 7-Konaklama yeri çadýrkentin kaldýrýlmasýný doðru buluyor musunuz?neden? ()evet ()hayýr () 8-Etkinliklerin alevi kültürünün ve felsefesinin tarihsel rolüne uygun düzenleniyor mu?neden? ()evet ()hayýr () 9-Kitap stantlarýnýn yeri görsellik bakýmýndan uygun yerlere konuyor mu?neden? ()evet ()hayýr ()ým 10-AKP'nin alevi açýlýmýný samimi SATILIK TARLA 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ buluyor musunuz?neden? ()evet ()hayýr ()ým Bu anketi nasýl deðerlendiriyorsunuz? ()çok iyi ()normal ()iyi ()kötü Anketin sonuçlarý 1.soru (%64) evet (%25) hayýr (%11) 2.soru (%27) evet (%70) hayýr (%3) 3.soru (%19 )evet (%67 )hayýr (%14) 4.soru (%28) evet (%61) hayýr (%11) 5.soru (%10) evet (%90) hayýr 6.soru (%10) evet (%87) hayýr (%3) 7.soru (%15) evet (%69) hayýr (%16) 8.soru (% 18) evet (%52) hayýr (% 30) 9.soru (% 9) evet (%79) hayýr (%12) 10.soru (%1) evet (% 96) hayýr (% 3 Anket deðerlendirilmesi : çok iyi (% 47) iyi (% 32) normal (% 16) kötü (% 5) 1.soru (%64) evet (%25) hayýr (%11) 2.soru (%27) evet (%70) hayýr (%3) SATILIK DAÝRE Dosteli Sitesi D blok Kat 3 6 No lu daire sahibinden satýlýktýr. Müracaat: Seher Çetin Tel: soru (%19 )evet (%67 )hayýr (%14) 4.soru (%28) evet (%61) hayýr (%11) 5.soru (%10) evet (%90) hayýr 6.soru (%10) evet (%87) hayýr (%3) 7.soru (%15) evet (%69) hayýr (%16) 8.soru (% 18) evet (%52) hayýr (% 30) 9.soru (% 9) evet (%79) hayýr (%12) 10.soru (%1) evet (% 96) hayýr (% 3 Anket deðerlendirilmesi : çok iyi (% 47) iyi (% 32) normal (% 16) kötü (% 5) HACIBEKTAÞ GENÇLÝK PLATFORMU GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 Cevdet Üstündað Kara Eylül 28. yaþýnda! 12 Eylül askeri darbesi 28. yýlýnda. 12 Eylül ün ABD destekli olduðunu, artýk herkes biliyor ve kabul ediyor. Emperyalistler ve iþbirlikçileri yükselen toplumsal muhalefeti bastýrma, 24 Ocak kararlarýný rahatça uygulama, hakkýný arayan emekçileri, öðrencileri susturmak ve toplumu kendi kendine yabancýlaþtýrarak, gericileþtirmek için duruma el koymalýydýlar. ABD nin Türkiye masasý þefi Paul Henzle, darbeyi piyes izlerken Mr. President, our boys done it! diye haber vermesi üzerine, bay baþkanýn da Tamam Paul, bir ihtiyaçlarý olursa yardýmý esirgemeyelim dediðini dün gibi anýmsýyoruz! 12 Eylül darbesi ve onu izleyen 2 yýl içinde, 1 milyondan fazla kiþi gözaltýna alýnmýþ, 7 bin kiþi idamla yargýlanmýþ, 17 devrimci sorgusuz sualsiz idam edilmiþ (Erdal Eren in yaþý, evrakta tahrifatla 17 den 18 e yükseltilerek idam edildi), 200 kiþi iþkencede katledilmiþ, 612 bin kiþi fiþlenmiþ ve 290 kiþi de öldürülmüþtür. Dernekler, Vakýflar, dergiler, gazeteler ve siyasi partiler kapatýldý. 12 Eylül, 1961 Anayasasýnýn getirmiþ olduðu halkýn örgütlenmesine dönük tüm haklarý gasp etmiþtir. TDK, TTK, Halkevleri de kapatýlan kurumlarýn arasýndadýr. Bu zulüm, iþkence ve kapatmalar neyin yolunu açtý peki: Emperyalizm ile iþbirlikçilerinin uygulamaya koyduðu 24 Ocak kararlarý, Uluslar arasý Para Fonu ile Dünya Bankasý ve TÜSÝAD ýn sömürüye dayalý politikalarýn yolunu tabii ki. Zaten bu nedenle bu faþist darbeyi sermaye çevreleri ve gericiler sevinçle karþýladýlar. Kürt halkýna dönük imha ve inkâr politikalarý 12 Eylül ile birlikte iþkence, zulüm, yargýsýz infazlar ve talanlar ülkeyi sarmýþtýr. Gladio, Kontrgerilla ve þer odaklarý kurumsallaþtýrýldý ve ülkemiz dikta rejimiyle yönetilmeye baþlandý. Köyler boþaltmalar, asker ve polisi sýnýrsýz yetkilerle donatma yasalarý yapýldý Anayasasý týrpanlanarak, yerine gerici ve baskýcý 1982 Anayasasý uygulamaya konuldu. Din dersleri zorunlu hale getirildi. Grev hakký kaldýrýldý, lokavt hakký getirildi! Eðitim hakký kýsýtlandý ve binlerce öðrenci okullardan atýldý. Asmayalým da, besleyelim mi? denildi. Keza, Netekim, biz gelmeseydik, Terzi Fikriler gelecekti! dedi, cuntanýn baþý. Bugünkü iktidar, 12 Eylül Darbesinin ürünüdür! Darbeyi emperyalizmin uþaklarý ile iþbirlikçiler yapmýþtýr. Mevcut ekonomik, sosyal ve siyasal durum, darbenin sonucudur. 12 Eylül Darbesiyle, ülkeyi karanlýða itenlerden hala hesap sorulamamaktadýr. Ancak, ortada darbe yapmýþlar varken, darbe yapacaklarý varsayýlan kiþilerin üzerine gidilmeye çalýþýlmaktadýr? Ýktidarýn kendisini darbe karþýtý ve demokrat gösterme çabalarý tamamen kandýrmacadýr! Çünkü kendilerini doðuran ve besleyen militarizmin üzerine gidemezler. Ýþte hazýr darbe yapan generallerden 4 tanesi sað, hadi yargýlasýnlar bakalým? 12 Eylül iþkenceleri nasýldý? Gazeteci Oðuz Güven'in 78 kuþaðýný anlattýðý "Zordur Zorda Gülmek" adlý kitabýnda insanýn kanýný donduran iþkence yöntemleri anlatýlýyor. 12 Eylül 1980 darbesinin öncesi ve sonrasýnda "78 kuþaðý" diye adlandýrýlan gençlerin yaþadýðý trajikomik gerçek öykülerin yer aldýðý kitap yeni öykülerle geniþliyor. 3. Baskýsýný yine 12 Eylül'ün yýldönümünde yapan kitapta, bu kez Diyarbakýr Cezaevi'nde uygulanan iþkence yöntemleri de tüm ayrýntýlarýyla anlatýlýyor. Ýþte, Diyarbakýr Cezaevi Gerçeðiyle Yüzleþme Araþtýrma ve Adalet Komisyonu raporundan akýllara durgunluk veren iþkence yöntemleri: FALAKA: Yaygýn ve sürekli uygulandý. Ayak tabaný, ellerin içi gibi vücudun kaslý bölümlerine kalas, cop, zincir, saz sapý, pik demir vb. vurularak gerçekleþtirilirdi. Bu yöntem, ayak tabanlarýný ve el ayalarýný patlatýr, kaba yerleri ezer, morartýr, týrnaklarý sökerdi. El ayak gibi herhangi bir yeri kýrar, sakat býrakýrdý. KÖPEK SALDIRTMA: Tutuklu çýrýlçýplak soyulur, kurt köpeði üzerine saldýrtýlýrdý. Köpeðin ilk kaptýðý yer bacak arasý olurdu. ZlNCÝR: metre uzunluðundaki zincirin uçlarý iki tutuklunun boynuna baðlanýr, tutuklular sýrt sýrta verdirilerek ters yönde hýzla itilir. Tutuklu tek ayaðýndan zincire baðlanýr, bu zincir yüksek bir yere asýlýr, tutuklu bayýlýncaya kadar askýda kalýrdý. GERME: Tutuklunun bir bacaðý merdiven kenarlýðýna baðlanýr, diðer bacaðý da açýk býrakýlan koðuþun gözetleme deliðine baðlanýp kapý kapatýlýr, tutuklunun bacaklarý koðuþ kapýsýnýn eni kadar gerilir ve öyle kalýrdý. Koþuþturulur, zincir tam gerilince, her iki tutuklu da sýrtüstü yere düþerdi. AYAKTAN ASMA/TEPE: kiþi havalandýrmaya alýnýrdý. Gardiyan "tepe ol" komutu verince tüm tutuklular üst üste bindikten sonra, bir tutuklu da üst üste yatan tutuklularýn üstüne çýkar, istiklal Marþý'nýn on kýtasý okutulurdu. KULE: Havalandýrmaya çýkan tutuklular altý kiþilik daire oluþtururlardý. Bunlarýn üzerine 3-4 kat olacak biçiminde tutuklular çýkarýldýktan sonra, gardiyanýn "yýkýl" komutuyla kule oluþturan tutuklular kendini yere býrakýr ve böylece tutuklularýn deðiþik yerlerinde kýrýlma, incinme ve çýkýk olurdu. RANZA ALTI: Gardiyanlar ellerinde kalaslarla koðuþa girip, "ranza altý ol" komutunu verince, koðuþta bulunan tutuklularýn hepsi ranzalarýn altýna girerdi. Herhangi bir yerlerinin açýkta kalmamasý gerekiyordu. Ranzalarýn altýna tüm tutuklular sýðmadýðý için kiminin eli, kiminin kolu dýþarýda kaldýðýndan, gardiyanlar ellerindeki kalaslarla tutuklularýn dýþarýda kalan kýsýmlarýna vurmaya baþlardý. KANTAR: Tutuklular havalandýrmada çýrýlçýplak soyundurulup tek sýra halinde dizilirler, sýranýn ön tarafýnda duran tutuklu sýrt üstü yatýrýlýrdý. Ýkinci tutuklu, yatan tutuklunun testis ve erkeklik organlarýndan tutarak yukarý kaldýrýr, tutuklunun kaç kilo geldiðini söylemesi istenirdi. Tüm tutuklular birbirini tartana kadar bu iþlem devam ederdi. KERVAN: Havalandýrmada, tutuklular tek sýra dizilir, her tutuklu önündeki tutuklunun sýrtýna bindirilir, bacaklarý, altýndaki tutuklunun boynundan aþaðýya sarkýtýlýr ve kulaklarýndan tutmasý istenirdi. Gardiyanýn komutuyla tutuklular yürümeye baþlar ve bu iþlem tutuklular ayakta duramayacak duruma gelene kadar sürerdi. SEHPA: Tutuklu gece koðuþtan alýnýp, koðuþ koridorunda gardiyan ve subaylardan mizansen olarak oluþturulan bir mahkemede sorgulanýrdý. Mahkeme, tutukluyu idam cezasýna çarptýrýr, ikinci katýn merdiven kenarlýðýna bir ip geçirilip, ipin ucuna tutuklunun boyun kemiðini kýrmayacak düzeyde kalýn bezden bir ilmik takýlýr, tutuklunun boynu bu ilmiðe geçirilir ve temsili infaz gerçekleþtirilirdi. Tutuklu tam boðulacaðý sýrada ip açýlýrdý. COP SOKMA: Gardiyanlar copu zeytinyaðýna batýrýr ve yaðlý copu tutuklunun makatýna zorla sokardý. Sonra bu copu kendisine ya da bir baþka tutukluya yalatýrlardý. ÇEK-ÇEK: Tutuklu çýrýlçýplak soyundurulur ve erkeklik organýna bir ip takýlýrdý. Gardiyan ipin diðer ucunu alýp hýzla koþar, tutuklu da zorunlu olarak gardiyanýn peþinden koþar. LAÐIM SUYUNA SOKMA: Tecrit bölümünün alt katýndaki bazý tuvaletlerin delikleri týkanýr. Hücrelerin pisliði ve laðým sularý burada biriktirilir, diz boyu kadar oluþturulan pisliðin içine tutuklu atýlýr ve pislik yedirilirdi. KiTAP OKUMA: Koðuþta bir tutuklunun eline kitap verilir, tutukluya avazý çýktýðý kadar yüksek sesle tek tek sözcükler okutulurken, diðer tutuklular bu sözcükleri tekrarlarlardý. Sabahtan akþama kadar yapýlan bu iþlem sýrasýnda, tutuklular ayakta durmak zorundaydý. MARÞ SÖYLETME: Cezaevinde bulunan herkes elli'yi aþkýn marþý ezberlemek zorundaydý. Bu marþlar tutuklularýn ses telleri tahriþ oluncaya kadar söyletilirdi. ÖL DEDÝÐÝMDE: Tutuklu havalandýrmanýn orta yerine çýkarýlýr, hazýr ol durumuna geçirilirdi. Gardiyanýn "öl" komutuyla tutuklu kaskatý, eklemlerini kýrmadan yere düþürülürdü. Bu iþlem gardiyanýn keyfine göre tekrarlanýrdý. SÝGARA ÝÇÝRME: Bunun çok çeþitli yöntemleri vardý. En çok uygulananlarý þunlardý: Koðuþta kalan tutuklularýn eline beþ adet sigara verilir, sigaralarýn tümü yakýlarak devamlý aðzýnda tutulurdu. Gardiyanýn "çekbýrak" komutuyla sigaralar bitinceye kadar içirilir, sigaralar-filtreleri dahil- tutuklulara yedirilirdi. Bu sýrada koðuþ pencereleri kapatýlýr, havasýzlýk ve dumanla boðulma ortamý yaratýlýrdý. BANYO: Tutuklular çýrýlçýplak soyundurulur ve tek sýra halinde banyoya götürülürdü. Banyoda sabun kullanýlmazdý. Hortumla tazyikli su tutuklularýn üzerine fýþkýrtýlýrdý. Daha sonra tutuklular koridora çýkarýlýr, "Yat-sürün" komutuyla tutuklular yerlerde süründürülerek koðuþlarýna götürülürdü. SAYIM DÜZENÝ: Tutuklular günde en az beþ kez sayýlýrdý. Her sayýmdan önce, tutuklular sayým düzenine geçer, sayým talimi yaptýrýlýr, yüksek sesle tekmil verilir, rahat-hazýr ol ile, çöker kalkarlardý. GECE NÖBETÝ: Geceleri her koðuþta mevcuda göre 2-7 kiþiye kadar tutukluya sýrayla nöbet tutturulurdu. Nöbet sýrasýnda devriye gezen gardiyanlar, koðuþun mazgal deliðini açar, nöbetçi tutuklunun mazgaldan dýþarý elini uzatmasýný ister, tutuklunun ellerine cop veya kalasla istediði kadar vururdu. LOKOMOTÝF: Tutuklular havalandýrmaya çýkarýlýr, Ýki kiþi çýrýlçýplak soyundurulur, bunlardan birisi domalýp iki eliyle diz kapaklarýný tutar, diðeri de arkadan bunu kucaklardý. Gardiyanýn "uygun adým marþ" demesiyle her iki tutuklu havalandýrmada dolaþýrlar, diðer tutuklular zorunlu olarak bunlarý izlerdi. PÝSLÝK YEDÝRME: Her havalandýrmanýn ortasýnda bir laðým çukuru vardý. Laðým sularý ve insan pislikleri burada toplanýrdý. Tutuklulara bu çukurdan avuç avuç pislik alýp yemeleri istenirdi. ÝÞEME: Havalandýrmada bir tutuklunun yere yatmasý istenir, diðer tutuklulara, yerde yatan tutuklunun yüzüne iþemesi istenirdi.. TECAVÜZ: Cezaevinde görev yapan gardiyanlar, genç tutuklulara merdiven altlarýnda zorla tecavüz ederlerdi. Ayrýca iki tutuklu çýrýlçýplak soyundurularak birbirlerine tecavüz etmeleri istenirdi. HASTANE: Hastanede de cezaevindeki kurallar geçerliydi. Hasta, tuvalete götürülmez, yatakta da hazýr ol vaziyetinde yatardý. VEREM: Veremlilerle, saðlam tutuklular birbirinden tecrit edilmez, ayný kapta yemek zorunda býrakýlýrdý. Ayný battaniyenin altýnda yatýrýlýrlardý. Veremlilerin balgamlarý tahlil yapýlacak bahanesiyle toplanýr, karavanadaki yemeklere karýþtýrýlýr ve bu yemekler tüm tutuklulara yedirilirdi. AYAKTA BEKLETME: Bu yöntem cezaevinde her gün geçerliydi. Sabah saat 05'den akþam 17-19'a kadar tutuklularýn oturmasý yasaktý. KONUÞMA YASAÐI: Koðuþ içindeki iki kiþinin birbiriyle konuþmasý, tutuklunun gülmesi ve düþünür gibi görünmesi yasaktý. Böyle bir suçu iþleyen tutuklulara yukarýdaki iþkence yöntemleri uygulanýrdý. GECE BASKINI: Nöbetçi subay ve gardiyanlar, gece geç saatte tutuklularýn koðuþuna girerek, uyku sýrasýnda tutuklulara cop veya kalaslarla dayak atarlardý. AVUKAT-ZÝYARET DAYAÐI: Avukat görüþmesine ve diðer görüþmelere gidip gelirken tutuklulara dayak atýlýrdý. Görüþlerde hiçbir þey konuþulmamasý tembih edilirdi. Tutuklular avukatlarýyla savunma konusunda görüþ alýþveriþinde bulunamazlardý. MAHKEME DAYAÐI: Tutuklular mahkemeye götürülürken cenaze arabasýna bindirilirlerdi. Elleri arkadan kelepçeli olurdu. Cenaze arabasýna binerken ve çýkarken gardiyanlar tarafýndan dövülürlerdi. (Hürriyet)

5 Derkenar Feza Kürkçüoðlu VÝCTOR JALA VE RUHÝ SU'YU DARBECÝLER ÖLDÜRDÜ Ýki Ölümsüz Ozan Bu Nasýl Ýstanbul Bu Nasýl Ýstanbul Zindan Ýçinde Kayboluverdi Gecem Gündüzüm Bu Nasýl Ýstanbul Zindan Ýçinde Bavo Bave... Yattýðýmýz Yerde Güller Bitecek Gün Iþýyýp Gelir Sabret, Bu Bizim Yattýðýmýz Yerde Güller Bitecek Bavo Bave... Ruhi Su Þili Stadyumu... Kara bir þarký oldu dilimden dökülenler yansýtayým dediðimde bu dehþeti! Dehþetti yaþadýðým, ölümüm dehþet. Ezgileri oldular bu þarkýnýn þimdi sonsuzluða karýþan sessizlik ve çýðlýklarda nice, nice onlar. Hiç görmemiþtim bu gördüðümü, hissetmemiþtim böylesine yürekten tomurcuðun doðacaðý aný... Victor Jala ( Victor Jala nýn öldürülemen önce beslediði, yarým kalan þarkýsýndan) Cuma günü 12 Eylül idi. Cuma günü geçti ama 12 Eylül, 28 yýldýr bir türlü geçmedi 12 Eylül 1980 darbesi, 1983 Seçimleri ile sona erdi. Bu resmi tarih ve resmi tarihçiler için belki öyle. Ancak 12 Eylül ü yaþayanlar için asla sona ermedi. 12 Eylül kurumlarý, kurallarý, yasalarý ve anlayýþý ile hâlâ devam etmekte. 12 Eylül ile hesaplaþmadýkça, Demokratik bir Anayasa için mücadele etmedikçe de devam edecek Bu hafta dünyaca ünlü iki büyük ozanýn, iki büyük sanatçýnýn, Mehmet Ruhi Su ve Victor Lidio Jara Martinez in ölüm yýldönümleri. Halklarýnýn sevgilisi olmuþ bu iki ozanýn ayný hafta içinde ölmüþ olmasýnýn dýþýnda da ortak kaderleri, benzer yanlarý var. Ruhi Su ile Victor Jara komünist, sosyalist ve muhalif kimlikleriyle tanýnan, türküleriyle, þarkýlarýyla halklarýnýn sevgisini ve saygýsýný kazanan iki ozan olarak yaþadýlar. Ýkisinin de ölümüne darbeciler neden oldu. 1912, Van doðumlu Mehmet Ruhi Su, pasaport alamadýðý için 73 yaþýnda kanserden öldü. 1932, Santiago doðumlu Victor Lidio Jara Martinez ise 41 yaþýnda darbeciler tarafýndan kapatýldýðý stadyumda iþkence yapýlarak öldürüldü. Ruhi Su yaþýyor! 12 Eylül darbecilerinin öldürdüðü Ruhi Su ile baþlayalým yazýya. Aziz Nesin in deyiþiyle: Sesi güzel, iþi güzel, kendi güzel, içi güzel bir insan, Ruhi Su pasaport alamadýðý, yurtdýþýnda tedavi olamadýðý için yaþamýyor artýk. Darbecilerin bir hiç uðruna ölümüne neden olduklarý, öldürdükleri Ruhi Su, 1950 li yýllardan baþlayarak sakýncalý olarak geçer devletin kayýtlarýna. Beþ yýl hapis cezasý, sürgün, iþsizlik, baský yaþar durur sabýrla. 12 Eylül döneminde yine sakýncalý, yine yasaklý dýr Ruhi Su. Yýl 1985 dir Darbe yerini demokrasi ye býrakmýþ ancak darbeciler ve onun kurumlarý bütün kýyýcýlýðý ile iþ baþýndadýr. Yakalandýðý kanser hastalýðýndan kurtulmasý için yurtdýþýnda tedavi olmasý gereken Ruhi Su ya sakýncalý olmasýnýn dýþýnda hiçbir neden göstermeden pasaport verilmez. Bu durumu protesto eden dünyanýn ve Türkiye nin onurlu aydýnlarý bir araya gelerek Ruhi Su için yasaklarýn kalkmasý için bir kampanya düzenlerler. Kampanya sonunda devlet, hiçbir geçerli nedeni olmadýðý halde sürdürdüðü yasak tan vazgeçerek, Ruhi Su nun istediði pasaportu, "bir kereliðine, tedavi için" kaydýyla verir. Ancak hastalýk ilerlemiþtir. Ruhi Su, kendisinin ölümüne neden olacak bu pasaportu kullanamaz, kullanmaz. Halk türkülerimizin devrimci sesi Ruhi Su, 20 Eylül 1985 de Ýstanbul da yaþama veda eder Onun Nazým Hikmet in Kuayi Milliye Destaný ný, 1968 de öldürülen Vedat Demircioðlu için söylediði Bir Sabah Uykusunda sýný, 1 Mayýs 1977 de öldürülenler için söylediði Þiþli Meydaný nda Üç Kýz ýný unutmak mümkün mü? Ya da 1951 de Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tevkifatý nda beþ ay boyunca tabutluk larýnda kaldýðý, iþkencelerden geçtiði Sansaryan Han da bestelediði "Bu nasýl Ýstanbul"u dinleyip de onun umuduna ve inancýna hayran kalmamak? Yaþamý boyunca inandýðý doðrularý savunan, inatçý ve inançlý bir komünist olan Ruhi Su þimdi türkülerde, marþlarda yaþýyor YenÝ Þarký ve Victor Jara Þili, 11 Eylül 1973 Þili nin Yoldaþ Baþkaný Salvador Allende, Moneda Sarayý ný kuþatan General Augusto Pinochet in faþist darbesine karþý koyarken elinde silahý ile çatýþarak ölür. Þili sol partilerinin büyük bir kýsmýnýn oluþturduðu Unidad Popular (Halk Birliði) koalisyonunun adayý Allende, 4 Eylül 1970 de yapýlan seçimlerde baþkan seçilir. Allende, Þili halkýnýn yoksulluktan kurtulmasý yolunda çalýþmalarýný sürdürürken uluslararasý sermayenin, ABD nin hedef tahtasýndaki isim olur. 11 Eylül 1973 de arkasýna CIA yý, Amerikan iletiþim þirketi ITT yi ve Þili nin Allende den nefret eden bakýr sanayi patronlarýný alan General Pinochet, Allende yi devirerek ülkeyi 17 yýl boyunca karanlýkta býrakacak bir dönemi baþlatýr. Faþist darbenin ardýndan 11 Eylül 1973 de baþlayan insan avý nda, Allende yanlýlarý, komünistler, sosyalistler ve sendika yöneticileri tutuklanarak okullara, stadyumlara doldurulur Eylül 1973 günü Latin Amerikalýlarýn þarkýlarýný hâlâ dilerinden düþürmedikleri Victor Jara yý ölüme götüren günlerin baþlangýcý olur. Þilili eðitmen, tiyatro yönetmeni, þair, þarkýcý ve müzisyen Victor Jara faþist darbenin ardýndan ders verdiði Teknik Üniversite de (bugün Santiago Üniversitesi) tutuklanarak Estadio Nacional de Chile ye (Þili Ulusal Stadý) götürülür. Þili Üniversitesi nde tanýþtýðý Yeni Þarký akýmýnýn kurucusu Violetta Parra ile müzik çalýþmalarýný sürdüren, þimdilerde protest müzik denilen türün en iyi örneklerini besteleyen, fabrikalarda, tarlalarda, okullarda dilden dile dolaþan þarkýlarýn hüzünlü sesi Victor Jara dýr tutuklanan. Müziðini þu satýrlarla dile getirir Victor Jara: Violeta Parra dan teslim aldým bu duyguyu. Yapmakta olduðumuz þeylerin kýtasal deðeri olduðuna, kitleleri sürüklediðine inanýyorum. Devrimci þarký, devrimci güçtür. Bütün üçüncü dünya ülkelerinde sözü geçen güçlü bir silah [1] Biz kazanacaðýz! Victor Jara nýn öldürüldüðü o güne dönelim 15 Eylül 1973 Victor Jara nýn ölümüne saatler vardýr. Son þarkýsý Þili Stadyumu nu bestelemektedir Jara. Tutsaklar öldürülmekte, iþkenceden geçirilmektedir. Birden Þili Ulusal Stadyum unu dolduran binlerce devrimci tutsak arasýnda bulunan Victor Jara, gitarýyla Unidad Popular ýn ünlü þarkýsýný, Venceremos u söylemeye baþlar: Venceremos! Kýralým zincirlerimizi! Venceremos! Zulme ve yoksulluða paydos! Biz kazanacaðýz! Stadyumda binlerce devrimcinin hep bir aðýzdan söyledikleri bu þarký, stadýn en yüksek rütbeli gestapo subayý, Pinochet in sað kolu, iþkenceci Albay Mario Manriquez Bravo yu öfkelendirir. Havaya ateþ emrini verir. Stadyum mermi sesleri ile inlerken þarký hâlâ devam etmektedir. Ateþ kesildikten sonra, þarkýyý söyleyeni aramaya baþlayan askerler Jara yý bulurlar ve gitarýný çalamamasý için önce ellerini kýrarlar. Ancak Jara, þarkýyý söylemeyi sürdürmektedir. Jara nýn katili olarak tarihe geçen Prens lakaplý Edwin Dimter Bianchi, Jara nýn kafasýný dipçikle parçalarlar. Bedenini delik deþik eder. Yetmez kollarýný keserek tribünlerin önüne asarlar. Jara artýk direniþin simgesi olmuþtur. Elbette söylediði þarký Venceremos da Victor Jara nýn iþkence edilmiþ, 44 mermiyle delik deþik edilmiþ bedeni dört gün sonra Santiago Mezarlýðý yakýnýnda bulunur ve eþi Joan tarafýndan topraða verilir. Katillere ne oldu? Victor Jara nýn katillerine ne oldu diye merak ediyorsanýz söyleyelim. Ýnsan haklarýnýn komünistler tarafýndan yapýlan en baþarýlý propaganda olduðunu iddia eden, binlerce devrimcinin katili, halk düþmaný Pinochet, 10 Aralýk 2006 da 91 yaþýndayken geçirdiði kalp krizinin sonucunda öldü. Ýlahi adalet olsa gerek Ýnsan Haklarý Günü, 10 Aralýk yaþadýðý son gün oldu. Darbenin ilk yýllarýnda süngü zoruyla yapýlan düzmece halkoylamasýnda yüzde 90 oranýnda oranýyla kendisini devlet baþkaný ilan eden burasý size tanýdýk gelmiyor mu?- Pinochet, yaþamýnýn sonuna dek bütün dünyanýn lanetlediði bir faþist olarak yaþadý. Pinochet in sað kolu olan Albay Mario Manriquez Bravo ya gelince Albay Bravo cinayetlerini iþlediði 1973 yýlýndan uzun yýllar sonra, 2004 yýlýnda dava açýlan davada yargýlanmaya baþladý. Victor Jara yý makineli tüfekle tam 44 kurþunla öldüren Prens lakaplý katil Edwin Dimter Bianchi"ye gelince o henüz yargýlanmadý. Hâlâ Çalýþma Bakanlýðý nda çalýþmakta. Þilili devrimciler ABD"nin Amerikalar Okulu nda eðitim gören subaylardan biri olan Bianchi nin yargýlanmasý için mücadele etmekteler Ýki ülke ve Ýki darbe Ýki ozanýn darbeciler tarafýndan nasýl öldürüldüðünü okudunuz. Victor Jara ve Ruhi Su türküleriyle yaþamaya devam ediyorlar. Ýkisinin de mezarlarý çiçek içinde, ýþýklar içinde. Onlarý öldürenler ise insanlýk tarihine týpký kendilerinden öncekiler gibi katil olarak geçtiler ve öyle anýlacaklar! [1] Ölümsüz Þarký Victor Jara, Adnan Özer, Yarýn Yayýnlarý, 1985.(BÝRGÜN) AZÝZ NESÝN, RUHÝ SU YU ÖLDÜRENLERÝ ANLATIYOR Sesi güzel, iþi güzel, kendi güzel, içi güzel bir insan Ýþte tarihin her zamanýnda ve dünyanýn her yerinde gereðinden çok bulunanlar, dünyaya pek seyrek gelen (ne mutlu bize ki yurdumuza gelen) Ruhi Su ya tedavisi amacýyla yurtdýþýna çýkmasý için hiçbir neden de olmadan, hiçbir bahane de uydurulmadan pasaportunu vermediler. Uygar ülkelerin sanatçýlarý, bilimcileri, aydýnlarý, Türkiye nin her zaman gereðinden pek çok bulunan yetkililerini Ruhi Su ya pasaport verilmesi için baþvuru yaðmuruna tuttuktan sonradýr ki Ruhi ye pasaportunun verilmesi zorunda kalýndýðýnda, Ruhi Su ölüm yolcuðuna, dönüþü olmayan göçe hazýrlanýyordu. Artýk hiç kullanmadýðý ve kullanamayacaðý pasaportu ile öldü. O kullanýlamayan pasaport özenle saklansýn. Çünkü bizden sonraki kuþaklar bu günü öðrenmek ve anlamak için kullanýlamayan pasaportu müzede görmelidirler. ( ) Sesi güzel, iþi güzel, kendi güzel, içi güzel bir insaný yitirdik. Kendisinden geriye dünyamýzda durmadan su gibi akacak güzellikler kaldý. Tevfik Fikret in Nef i için söylediði Eyvah ki bir çorak vadide akýp gitmiþsin dizesindeki gibi Ruhi Su da çorak yönetimlerin çölünde akýp gitti. Ama gönüllerimizde yerini alarak. Bütün bir Türkiye halkýnýn, hepimizin sesi olduðu için dünyanýn da sesi olmuþtu. Türk halkýnýn baþý sað olsun, hepimizin baþý sað olsun, dünyanýn baþý sað olsun. Aziz Nesin, Milliyet Sanat Dergisi, 1 Ekim 1985.(Birgün)

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

Hacýbektaþ ve Aleviler

Hacýbektaþ ve Aleviler Türkiye Sivas sanýklarýný istemeyi bilememiþ Türkiye eksik evrakla katil istemiþ Türk kökenli Almanya milletvekilleri Dr. Hakký Keskin ve Hüseyin Kenan Aydýn, Almanya Federal Hükümeti'ne, bu ülkede yaþayan

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı