9,36 9,33 9,04 8,81 8,72 7,21 8,61 8,52 8,40 8,19 8,00 7,71 9,51 9,27 9,23 8,83 7,66 6,86 6,54 6,01 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9,36 9,33 9,04 8,81 8,72 7,21 8,61 8,52 8,40 8,19 8,00 7,71 9,51 9,27 9,23 8,83 7,66 6,86 6,54 6,01 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU"

Transkript

1 85 İLKELERİ UYUM RAPORU İLKELERİNE UYUM NOTU PAY SAHİPLERİ KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 7,71 8,19 8,52 8,72 7,21 8,00 8,40 8,61 8,81 9,04 9,36 9, MENFAAT SAHİPLERİ YÖNETİM KURULU 8,83 9,27 9,51 9,23 6,01 6,54 6,86 7,

2 GİRİŞ FAALİYETLER SOSYAL SORUMLULUK FİNANSAL BİLGİLER PETKİM 2012 FAALİYET RAPORU 86 İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ne (İlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda ise gerekçeleri ve ilkelere uymama nedeniyle oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı alınan önlemleri ilgili bölümlerde açıklamaktadır. Şirket, faaliyet raporu ve internet sitesini İlkeler e uyum çerçevesinde güncelleyerek paydaşlarının hizmetine sunmakta, pay sahipleri kapsamlı bilgiye Şirket in internet sitesinden ulaşabilmekte, ayrıca pay sahipleri Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü ne sorularını yöneltebilmektedirler. Şirket, İlkeler bağlamında kurumsal yönetim uygulamalarına yönelik olarak derecelendirme çalışmalarına 2009 yılında başlamış, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. firmasıyla devam etmiştir. Şirket 2011 yılında 8,52 olan notunu 2012 yılında 8,72 ye yükseltmiştir yılında elde ettiği not, Şirket in SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını ve İMKB nin Kurumsal Yönetim Endeksinde işlem görmeye devam etmeye üst düzeyde hak ettiğini göstermektedir. Petkim in, Kurumsal Yönetim derecelendirme notu, SPK nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup ayrıntılı rapora web sitemizden (www.petkim.com.tr) erişilebilir. Derecelendirme notlarının ana başlıklar itibarıyla karşılaştırmalı dağılımı grafikte gösterilmektedir. SPK nın Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği çerçevesinde İMKB ye 2012 yılında toplam 63 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca, özel durum açıklamaları için SPK ve İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından özel durum açıklamalarına uyulmaması nedeniyle uygulanan herhangi bir yaptırım yoktur. Yapılan özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından da yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara düzenli olarak e-posta yoluyla bildirilmektedir. Şirket tüm özel durum açıklamalarını zamanında yapmıştır. Şirket hisseleri yurt dışı borsalarda kote edilmemiştir. Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri Birikimli oy sisteminin kullanılmaması: Birikimli oy sistemi pratik bir uygulama olmaması nedeniyle Petkim tarafından benimsenmemiştir. Esas Sözleşme de pay sahiplerine özel denetçi atanması hakkı sağlanması ve azınlık hakları ile ilgili ek düzenleme bulunmaması: Esas Sözleşme de pay sahiplerinin genel kurulda özel denetçi atanmasını talep etme konusunda bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkı TTK Md. 438 ile yasal güvence altına alınmıştır. Oy hakkı üzerinde imtiyazlar bulunması: T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na ait olan C grubu Hisse nin sahip olduğu imtiyazlar kanuni bir düzenleme olup, değiştirilmesi Şirket in yetkileri dahilinde değildir. Yönetim Kurulu nda kadın üye bulunmaması: Konu şirketçe değerlendirilmektedir. Şirket Esas Sözleşmesi gereği genel kurul toplantısı Şirket merkezinin bulunduğu yer olan Aliağa-İzmir de yapılmaktadır. İlkeler kapsamında bağış ve yardım politikası oluşturulması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. İlkeler kapsamında Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturmaya/ yayınlamaya yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Dönem İçinde İlkelere Uyum İçin Yapılan Çalışmalar Şirket in internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiş ve internet sitesi yenilenmiştir. Genel Kurul da, ilkelerde bu konuda yer alan Yönetim Kurulu üye adayları hakkında bilgi verilmesi, en az 3 hafta önce gündemin ve ilgili bilgilendirme dokümanlarının ilanı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi verilmesi, yöneticilerin toplantıda hazır bulunması, medya ve menfaat sahiplerinin toplantıya davet edilmesi, oylamalarda el kaldırma suretiyle açık oylamanın kullanılması ve bu prosedürün ortaklara önceden duyurulması,

3 87 vekâletname örneklerinin ilanı konularında uyulması gereken esaslar uygulanmıştır. Esas Sözleşme değişikliği yapılmış, Yönetim Kurulu na 3 bağımsız üye atanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 103/184 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ in maddesi kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) (Seri:IV No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ) in 7 ve 8 inci maddesi hükümleri doğrultusunda; Şirketimiz organizasyon yapısında Genel Müdür e bağlı, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. BÖLÜM 1: PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Şirket te mevcut ve potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı ve analist sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve Şirket değerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerini esas alarak pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir: Sermaye Piyasası Mevzuatı gerekliliklerini yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amaçlı, Şirket içi ve dışı gerekli bilgilendirmeleri yaparak ilgili süreçleri takip etmek, iyileştirmeleri yapmak, Sermaye Piyasası Kuruluşu (SPK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile iletişimi sağlamak, Mevzuat ve Şirket in bilgilendirme politikası çerçevesinde, kamuya yapılacak Özel Durum Açıklamalarını düzenlemek, Kamuyu Aydınlatma Platformu na iletmek, Şirket Bilgilendirme Politikası ve ilgili mevzuat uyarınca kamuya yapılan açıklamaları takip etmek, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ile ilgili iyileştirmeleri yapmak, Pay sahiplerine ilişkin kayıtların güncel olarak izlenmesini sağlamak, Hisse senetleri ile ilgili işlemleri yapmak, Pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcıları düzenli olarak şirket faaliyetleri, finansal durum ve stratejilere yönelik eşzamanlı, eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirmek, Şirket hakkında araştırma yapan analistlerin yazılı, sözlü bilgi taleplerini (ticari sır niteliğini taşıyan bilgiler hariç) karşılamak, Şirket i en iyi şekilde tanıtarak yatırımcılar için hazırlanan raporların doğru ve eksiksiz şekilde hazırlanmasını sağlamak, Şirket tarafından düzenlenen toplantılar ile yurt içi ve yurt dışı firmalarla yapılan iş birlikleri ile konferans ve toplantılara katılarak yatırımcıları düzenli olarak bilgilendirmek, Kurumsal internet sitemiz (www. petkim.com.tr) içinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünün içeriğini Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamak, bilgileri güncellemek, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ile ilgili tüm işlemleri, yürürlükteki mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesi ne uygun olarak yürütmek, Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü nün iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir. Mustafa ÇAĞATAY (Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü) Telefon : İlkay ÇETİN (Yönetici) Telefon : Ahmet GÜRSESLİ (Uzman) Telefon : Emre Can YÜCEOĞLU (Uzman) Telefon : yılında 5 adet yurt dışı, 4 adet yurt içi yatırımcı konferansına katılım gerçekleşmiş ve bu konferanslarda 90 nın üzerinde yatırımcı ile görüşülmüştür. Bunların haricinde yıl içinde 2 analist bilgilendirme toplantısı düzenlenerek 80 analist üst yönetim tarafından şirketin finansal durumu, stratejileri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirilmiştir yılı içinde, pay sahiplerinin, Şirket in faaliyetleri, genel kurul toplantıları ve hisse senedi işlemleri ile ilgili sözlü ve yazılı olarak gelen, aylık ortalama 250 adet bilgi talebine (gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere) cevap verilmiştir. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır. Şirket aleyhine açılan önemli bir dava olmamıştır.

4 GİRİŞ FAALİYETLER SOSYAL SORUMLULUK FİNANSAL BİLGİLER PETKİM 2012 FAALİYET RAPORU 88 İLKELERİ UYUM RAPORU 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Bilgi edinme haklarının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler kurumsal web sitesi (www.petkim.com.tr) vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek gelişmeler Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) a açıklama olarak gönderilmekte ayrıca web sayfamızdan da İngilizce ve Türkçe duyuru halinde yayımlanmaktadır yılı içinde yeni pay alma kuponu işlemi, kâr payı kuponu işlemi, hisse senedi değişim işlemi ve kaydileştirme işlemleri için Petkim e başvurmuş olan pay/hak sahiplerine; toplam 495 adet kaydileştirme işlemi yapılarak hakları tam olarak teslim edilmiştir. Esas Sözleşme de pay sahiplerinin Genel Kurul da özel denetçi atanmasını talep etme konusunda bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkı TTK Md. 438 ile yasal güvence altına alınmıştır. Bu dönem içinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep düzenlenmemiştir. 4. Genel Kurul Toplantıları Şirket in 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde saat 11:00 de (A), (B) ve (C) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı da aynı tarih ve yerde, saat te ALİAĞA - İZMİR deki Şirket merkezinde yapılmış, tarihinde tescil edilerek 17 Mayıs 2012 tarihli 8050 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmiştir yılı Olağan Genel Kurul toplantısına Şirket in Şeffaflık ilkesi gereği tüm pay ve menfaat sahipleri ile basın yayın organları davet edilmiştir. Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitemizde bulunmaktadır. Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve elektronik ortamda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Genel Kurul Toplantısına blokaj mektupları ile Şirket e başvuran hissedarlar ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile Şirketin Genel Kurul hazırlıklarını yapan Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü katılmıştır. Toplantı nisabı 68,908,282,192 (68,91%) hisse olup, 2 menfaat sahibi adına vekâleten, 17 menfaat sahibi asaleten toplantıya katılmış, medya katılmamıştır. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir. 8 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile (B) ve (C) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı na ait hususlar tarih ve 8050 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. (A) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı ise asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle 7 Haziran 2012 tarihine ertelenmiştir. 7 Haziran 2012 tarihinde yapılan (A) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı nda aynı gündem maddeleri karara bağlanarak 14 Haziran 2012 tarihli 8090 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmiştir. Genel Kurul toplantı tutanağına Şirket in web sitesinden (www. petkim.com.tr) ulaşılabilir. Genel Kurulda Pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış, sorular Yönetim Kurulu tarafından toplantı sırasında cevaplanmış, dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır. Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen tutanak, aynı gün içinde İMKB ye Özel Durum Açıklaması olarak gönderilerek kamuya duyurulmaktadır. Genel Kurul Tutanakları TTSG de tescil ve ilan edilmektedir. Petkim web sitesinde Genel Kurul tutanakları, hazirun cetveli, gündemler, bilgilendirme dokümanı ve ilanlar tüm yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır. Genel Kurula davet; toplantı tarihi, yeri ve gündem maddeleri hakkında bilgiler usulüne uygun olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) yapılan özel durum açıklaması ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ulusal gazetelere verilen ilanlar aracılığıyla toplantıdan 3 hafta önce duyurulmaktadır.

5 89 Yıllık faaliyet raporu dahil finansal tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, genel kurul gündem maddeleriyle ilgili hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgelerle Esas Sözleşme nin son hali ve Esas Sözleşme de değişiklik yapılacaksa tadil metni ve gerekçesi, Genel Kurul Toplantısı na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Şirket merkezi ve web sitesinde pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır. Şirket in sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki maddi/ maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin kararlar Yönetim Kurulu tarafından alınmakta ve genel kurulun bilgisine sunulmaktadır. Söz konusu kararların genel kurulda alınmasının iş akışında süreci uzatacağı ve şirketin değişen piyasa koşulları karşısında hareket kabiliyetinin azaltacağı düşünülmekte, pay sahiplerinin bu tür kararlara genel kurulda görüş bildirmek suretiyle katılmaları sağlanmaktadır yılına ait Genel Kurul da pay sahipleri tarafından gündeme ilişkin öneri verilmemiştir. Dönem içinde yapılan bağış ve yardım tutarlarına ilişkin Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi yer almakta ve ortaklar konu hakkında bilgilendirilmektedir. Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/ adresinde toplantı tutanağı yer almaktadır. Şirketin, bağlı ortaklığı olan Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. nin ödenmiş sermayesi tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda alınan karar çerçevesinde 100, TL den 8,000, TL ye yükseltilmiştir. Şirket tarihinde aldığı 122/220 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımına katılım göstereceğini karara bağlamıştır. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirket Esas Sözleşmesi nin 32. Maddesinde Genel Kurul Toplantılarında her hissenin bir oy hakkı olduğu belirtilmiştir. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Esas Sözleşme mizde yoktur. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin SPK nın düzenlemelerine uyulur. Şirket Esas Sözleşmesi nin 15. maddesi kapsamında C grubu hisse Yönetim Kurulu na aday gösterme konusunda imtiyaza sahiptir. Azınlık payları doğrudan veya vekilleri aracılığı ile Genel Kurul da temsil edilmektedir. Şirket in ana hissedarları ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi nde Birikimli Oy Kullanma yöntemine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Azınlık pay sahiplerinin Yönetim Kurulu na temsilci göndermelerini teminen Esas Sözleşme de birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmesi konusunda bir düzenleme yapılmamıştır. Bu konu, tüm paydaşların hakları yasal düzenlemeler ile sağlıklı bir yapıya kavuşturulduğunda Genel Kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Birikimli oy kullanma hakkı SPK nın ilgili tebliğinde Halka Açık Anonim Ortaklıkların ihtiyarına bırakıldığı için Şirket te bu yönteme 2012 yılı içinde yer verilmemiştir. Esas Sözleşme de pay sahiplerinin Genel Kurul da özel denetçi atanmasını talep etme konusunda bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkı TTK Md. 438 ile yasal güvence altına alınmıştır. 6. Kâr Payı Hakkı Şirket in kâr dağıtımı uygulamaları, Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket in Esas Sözleşmesi nin 37, 38 ve 39. Maddelerine uygun olarak düzenlenmiştir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme de imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket kâr dağıtım politikasını oluşturarak genel kurulun bilgisine sunmuştur. Kâr Dağıtım Politikası ile ilgili bilgi, faaliyet raporunun 103. sayfasında ve Şirket in internet sitesinde (www. petkim.com.tr) Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Kâr Dağıtım Politikası başlığı altında yer almaktadır yılına ait Yönetim Kurulu nun temettü dağıtım teklifi Genel Kurulca kabul edilerek 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü tarihinden itibaren, - Tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara, %5,58 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,0558 kr brüt=net nakit temettü, - Diğer hissedarlara %5,58 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,0558 kr brüt, 0,04743 kr net nakit temettü, ödenmiştir.

6 GİRİŞ FAALİYETLER SOSYAL SORUMLULUK FİNANSAL BİLGİLER PETKİM 2012 FAALİYET RAPORU 90 İLKELERİ UYUM RAPORU 7. Payların Devri Şirket Esas Sözleşmesi 9. maddesinde payların devrine kısıtlamalar getirmiştir. Madde No 9: Halka arz edilmiş ve edilecek paylar hariç olmak üzere nama yazılı pay / payların devrinin şirkete karşı bir hüküm ifade edebilmesi devrin pay defterine işlenmiş olmasına bağlıdır. Yönetim Kurulu nun pay devrine onay verebilmesi için C grubu payı temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyunun bulunması şarttır. C grubu pay, 4046 Sayılı Kanun un T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na verdiği yetkileri esas itibarı ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşu na devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Bilgilendirme Politikası Şirket in Bilgilendirme Politikası yasal düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup, tarih ve 46/108 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş, tarih ve 119/215 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilmiştir. Bilgilendirme politikasındaki amaç, Şirket in geçmiş performansını ve geleceğe ilişkin beklentilerini, temel muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, ilgili yasal hükümlere uygun olarak, pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları ve katılımcıları ile zamanında ve eşit bir biçimde paylaşarak, etkin ve açık bir iletişimi sürekli kılma esasına dayanmaktadır. Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu nun sorumluluğundadır. Bilgilendirme işlevinin koordinasyonda, Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü (Koordinatör Mustafa Çağatay), Mali İşler Müdürlüğü (Müdür Özer Aksoy), İnsan Kaynakları Müdürlüğü (Müdür Hasan Kocaciğer), Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu nun gözetiminde görevlerini yerine getirirler. Söz konusu bilgilendirme politikasına ayrıntılı olarak şirket web sitesinden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir. 9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda kurumsal internet sitesi yi aktif olarak kullanmaktadır. İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket Esas Sözleşmesi nin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve vekâleten oy kullanma formu, derecelendirme raporları, analist raporları ve sıkça sorulan sorular yer almaktadır. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olmak üzere SPK İlkeleri nin öngördüğü içerik ve şekilde düzenlenmiştir. İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin düzenlenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü nün sorumluluğundadır. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız Şirket in her zaman daha iyisine ulaşma hedefi çerçevesinde devam etmektedir. Şirketin internet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri nde belirtilen hususlara yer verilmiştir. 10. Faaliyet Raporu Şirketin faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri nde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

7 91 BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda İMKB ye Özel Durum Açıklamaları, Şirket web sayfası ve yazılı-görsel basın aracılığı ile bilgilendirilmektedir. Müşteriler ve Tedarikçiler ile birebir ve gruplar halinde toplantılar yapılarak bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir. Menfaat sahipleri, telekonferanslar, yurt içinde kurumsal pay sahipleri ile yatırımcı toplantıları yoluyla bilgilendirilmektedir. Şirket içindeki bilgilendirme kurumsal portal, Petkim Yaşam dergisi, kurumsal TV, Petkim Ailem gazetesi, elektronik haberleşmedokümantasyon sistemi ve yıl içinde yapılan iletişim toplantıları ile sağlanmaktadır. Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi ne veya Denetimden Sorumlu Komite ye iletebilmesine yönelik Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/İletişim Bilgileri yer almaktadır. 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin, Şirketimizin halka açık % kısmını temsilen yönetime katılımı Esas Sözleşme nin 11. ve 22. maddesi çerçevesinde mümkündür. Bunun dışında Müşteri iletişim sistemi, anketler ve dönemsel toplantıların değerlendirilmesi neticesinde düzeltici önleyici faaliyet çalışmaları yapılmaktadır. Performans Yönetim Sistemi kurulmuştur. Süreç iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Çalışanlarımız kurumumuza katma değer kazandıracak önerilerini Öneri Takip Sistemi dahilinde kurgulanan Öneri Sistemi ile yönetimle paylaşabilmektedir. Bu görüş ve öneriler yetkili birimler tarafından değerlendirilip, uygun görülenler hayata geçirilmektedir. Ayrıca mavi yakalı çalışanlarımız sendikal örgütlenmeleri aracılığıyla görüş, öneri ve taleplerini ileterek yönetime katılma imkanı bulabilmektedirler. Çalışan Memnuniyet Anketi ise çalışanlarımızın bünyesinde bulundukları kurum hakkında istek ve iyileştirme taleplerini ifade edebildikleri bir başka mecra olup, senede bir kere gerçekleştirilmektedir. 13. İnsan Kaynakları Politikası Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; Türk sanayindeki öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, global bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir. İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri; Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak, Personelimizin, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek, Personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek, Personelin kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek, Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak,

8 GİRİŞ FAALİYETLER SOSYAL SORUMLULUK FİNANSAL BİLGİLER PETKİM 2012 FAALİYET RAPORU 92 İLKELERİ UYUM RAPORU Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek, bu kapsamda; Tüm paydaşlarımızın (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar, toplum) yaratıcılıklarından yararlanarak, yeni ürünlere, hizmetlere, süreçlere, sistemlere ve sosyal etkileşimlere dönüştürülerek yenileşim sağlayacak, kuruluşa, çalışanlara ve diğer paydaşlara değer katacak fikirler üretmek, İnsanlarda var olan yapma ve yararlı olma potansiyelini harekete geçirip, yaptıkları her işi düşünerek ve sorgulayarak yapmalarını sağlamak, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini şirket ve çalışanlar yararına kullanılır hale getirmek, yaratıcı fikir sahiplerini tanıma ve takdir yoluyla motive ederek tüm çalışanların yaratıcı ve yenilikçi öz düşünceleriyle şirket faaliyetlerine katılımını artırmak ve yaratıcı fikirlerin en etkin şekilde uygulamaya alınmasını sağlamak. Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek, Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak Kurum Kültürü ve Bilinci nin oluşmasını sağlamak, Bugünün gereksinimlerini gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışı oluşturmak. Stratejilerini planlarken sadece kısa vadeli çözümler üzerine odaklanmak yerine, uzun vadede değer yaratmak için hedeflerini çevresel ve sosyo-ekonomik boyutlarını da değerlendirerek belirleyecek bilinci yaygınlaştırmak. İş Sağlığı ve Güvenliği; Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, Sağlık-Emniyet- Çevre performansını arttırmak amacıyla komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini arttırmak, projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faktörünü ön plana almak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak, uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nun İşyeri sendika temsilcisinin atanması ve görevleri başlıklı 27.maddesi kapsamında İşyerinde İşyeri Baş Temsilcisi ve Temsilcileri bulunmaktadır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen şikâyetler olup olmadığı, oldu ise çözümü konusunda neler yapıldığı; Şirkette ayrımcılık yoktur ve bu güne kadar hiç bir çalışanımızdan bu konuda herhangi bir şikâyet olmamıştır. Çalışanların performansları hedef kartlarıyla takip edilmektedir. Ayrıca performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara portal yoluyla duyurulmaktadır. 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Şirket te SPK nın Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararı ile Etik Kurallar oluşturulmuş ve kamuya duyurulmuştur. Söz konusu Etik Kurallara ayrıntılı olarak şirket web sitesinden (www.petkim.com.tr) ulaşılabilir. Çevre ve insan sağlığına yaptığımız yatırımları maliyet unsuru olarak görmüyoruz; Çevreye yatırımı bir maliyet unsuru olarak değil, rekabetçi yapısının vazgeçilmez bir parçası olarak gören Petkim, İnsan ve Çevreye Saygılı bir petrokimya kompleksi olma anlayışı ile iş güvenliğini sağlamayı ve çevreyi korumayı öncelikli hedefi olarak belirlemiştir. Son 11 yılda çevre yatırımlarına 210 milyon Doların üzerinde kaynak aktaran Petkim in, ısıl gücü yüksek bacalarını 7 gün 24 saat boyunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın denetimine açması, baca değerlerimizin online olarak izlenmesi, bu anlamda dikkat çeken bir cesaret örneğidir aralık ayında STAR Rafinerisi hafriyat sahası ve Petkim Limanı geri besleme sahasında kalan toplam 580 zeytin ağacı, Menemen Orman İşletme Şefliği ekipleri ile yürütülen birlikte çok titiz bir çalışma sonucunda sökülerek, Yenişakran da 2007 yılında 6 bin zeytin ağacından oluşan Petkim Atatürk Zeytinliği ne taşınmıştır. Böylelikle yaklaşık 40 yıldır Petkim sahasında bulunan, bakımları ve hasatları şirketimiz tarafından yapılan ağaçlarımız, yeni bir hayata merhaba demiştir.

9 93 Topluma karşı sorumluluğun en önemli göstergesi eğitime kazandırılan eserler; - Petkim, geleceğimizin en önemli güvencesi olan çocuklarımız için bugüne kadar pek çok okul yaparak, Türk Milli Eğitimi ne kazandırmıştır. Halen Petkim Kompleksi içinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Petkim Okulu nu, Gazi İlköğretim Okulu nu ve TED Aliağa Koleji ni inşa eden şirketimiz, Aliağa ilçe merkezinde Petrokimya İlköğretim Okulu nu, İzmir in Karşıyaka ilçesindeki Latife Hanım İlköğretim Okulu nu, İzmir-Yarımca da Körfez Petkim İlköğretim Okulu nu inşa ederek, geleceğimize en önemli yatırımı yaparak, Türk Milli Eğitimi ne armağan etmiştir. Son olarak Aliağa ilçe merkezinde 25 Ekim 2011 tarihinde temeli atılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından temelleri atılan Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi nin inşaatı 2012 yılı içinde 270 gün gibi rekor bir sürede tamamlanmış ve eğitim-öğretim döneminde öğrenci kabul etmeye başlamıştır. 720 öğrencinin eğitim görmesinin hedeflendiği, bir yerleşke olarak inşa edilen, teknolojinin son olanaklarını öğrencilerin hizmetine sunan okulumuz, toplam 16 milyon TL ye mal olmuştur. - Kurum ve kuruluşlarla yakın temas ve iş birliği; Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında üniversitelere, bilimsel kuruluşlara, meslek liselerine, malzeme, araç-gereç ve teknik donanım desteği sağlamaktadır. Meslek liselerine ve üniversite öğrencilerine, Petkim de staj yapma imkânı sağlanmaktadır. Yine ülkemizin çeşitli üniversitelerinden öğrenciler, teknik geziler kapsamında şirketimizde ağırlanmakta, üniversitelerin işkolumuzla ilgili kongre, sempozyum, çalıştay vb etkinliklerine sponsorluk desteği sağlanmaktadır. - PETKİM, Açık Kapı Günleri ile halkla daha yakın temas kuruyor; Faaliyet gösterilen Aliağa ilçesinde halkla daha yakın temas kurmak üzere başlatılan Açık Kapı Günleri büyük ilgi çekmiştir. 400 ü aşkın vatandaşa şirketimizin çevre duyarlılığı, üretim prosesleri ve iş güvenliğine verdiği değer anlatılmıştır ve 2011 yılında başarıyla sürdürülen bu etkinlik, 2012 yılında da Aliağa ve İzmir i de kapsayacak şekilde devam ettirilmiş, 2013 yılında da belirlenen program dahilinde sürdürülecektir. Özellikle üretimimizi sürdürdüğümüz Aliağa ilçesinde, halkımızın şirketimizi daha yakından tanımasına olanak sağlayan bu etkinlik kapsamında başta ilçede görev yapan köy ve mahalle muhtarları, Kent Konseyleri nin üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleri Petkim de ağırlanmakta ve bilgilendirme çalışmaları sürdürülmektedir. - PETKİM, sektörel kuruluşların ve üniversite öğrencilerinin destekçisi olmaya devam ediyor; Şirketimiz, üyesi olduğumuz sektörel kuruluşların ve üniversitelerin işkolumuzla ilgili düzenlediği sempozyumlara, panel, kongre vb çalışmalarına da tüm imkânları ile destek vermektedir yılı içinde Türkiye Kalite Derneği 20. Kalite Kongresi, Kabataş Erkek Lisesi Kültür Sanat Şenliği, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bahar Şenliği, İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstriyel Mühendislik Kulübü nce düzenlenen KDS 2012 Sempozyumu, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Kulübü tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği Zirvesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 31. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Aliağa Kent Konseyi tarafından organize edilen Gülümseyen kapaklar, gülümseyen yüzler Kampanyası, İZFAŞ tarafından ilk kez 2012 yılı Mayıs ayında düzenlenen Plastech Fuarı girişimi, Kimya Mühendisleri Odası Polimer Kompozitler Sempozyumu, Plastik Sektör Platformu Sektörel Özdeğerlendirme Zirveleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü Ne Üretelim Etkinlikleri ve Proje Yarışması gibi pek çok etkinliğe destek vermiş, yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerini öğrenciler ve katılımcılarla paylaşmasını sağlamıştır. Ayrıca çatısı altında bulunduğumuz SOCAR Türkiye, İzmir Valiliği tarafından Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ün eşleri Hayrünnisa Gül ün himayelerinde gerçekleştirilen Konuşan Kitaplar Şenliği nin ana sponsorları arasında yer almıştır. - Hedefimiz, ülkemize 5 Yılda 500 Dönüm Orman kazandırmak; Petkim, sadece bölgemizdeki sanayi kuruluşlarına değil, Türk sanayisine de örnek olmasını dilediğimiz stratejik bir hedef belirleyerek, ülkemize 5 Yılda 500 Dönüm Orman kazandırma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Yeni Foça da 2009 yılı Haziran ayında çıkan orman yangınında zarar gören 200 hektar alanda Ege Orman Vakfı işbirliği ile 11 bin fidanı toprakla buluşturan Petkim, bu çalışmasını geleneksel hale getirme kararı sonrasında 2011 yılında 75 dönüm alanda 11 bin 300 fidanı yeniden doğaya armağan etmiştir. Türk-Azeri kardeşliğinin

10 GİRİŞ FAALİYETLER SOSYAL SORUMLULUK FİNANSAL BİLGİLER PETKİM 2012 FAALİYET RAPORU 94 İLKELERİ UYUM RAPORU simgelerinden biri olan bu örnek çalışma, bölgedeki pek çok sanayi kuruluşunu da harekete geçirmiştir yılı aralık alında Ege Orman Vakfı ile imzalanan protokol ile Haydar Aliyev Dostluk ve Hatıra Ormanı nın üçüncüsünü tesis etme çalışmalarına başlamıştır. Yenişakran Beldesi, Örlemiş Köyü yakınlarında 75 dönüm alanda 12 bin fidanın toprakla buluşacağı orman ile birlikte 3 yılda 225 dönüm alan ağaçlandırılmış olacaktır. Bu rakama, kompleksimiz ve lojmanlar bölgesinde dikilen ağaç sayısı dahil değildir. Şirketimiz, Aliağa Kompleksi ve lojmanlar bölgesinde sürekli olarak ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürmekte, özellikle çalışanlarımızın çocuklarına ve ailelerine ağaç sevgisinin aşılanmasına büyük önem vermektedir. - Sigarasız bir Yaşam hedefimize emin adamlarla ilerliyoruz; Petkim, Türkiye de bir ilke imza atarak, 2010 yılı aralık aylında özel sektör bünyesinde bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sigarayı bırakma projesini başlatmıştır. Şirket yönetimi çalışanlarımızın sigara kullanımını sıfır noktasına indirme hedefini açıklarken, polikliniğe gösterilen ilgi tahminlerin ötesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca çalışanların tedavi masraflarının üçte birlik bölümü şirket yönetimi tarafından karşılanmaktadır. Halen devam eden kampanya kapsamında 256 çalışanımız Sağılık Servisi bünyesinde hizmete giren Sigarayı Bırakma Polikliniği ne başvurmuştur. - Aliağa Petkim Basketbol takımı, Aliağa nın gururu olmayı sürdürüyor; Aliağa Petkim Basketbol Takımı, Beko Basketbol 1. Ligi ndeki başarılı performansı ile ilçenin sosyal yaşamında vazgeçilmez bir unsur olmayı sürdürmektedir. Takımın 1. Lige yükseldiği sezonunda başlayan sponsorluk çalışmamız, halen devam etmektedir. Takımımız sezonunda bugüne kadar en başarılı grafiğini yakalamış, ligi 7. Sırada tamamlayarak Eurochallenge elemelerine katılmaya hak kazanmıştır. Basketbol takımımıza verdiğimiz destek, sadece spora verilen destek anlamına gelmemektedir. Basketbol takımına sponsor olmamız, Aliağa ilçesinin kamuoyunda bir basketbol şehri olarak anılmasını sağlamakta, özellikle ilçemizdeki gençlerin kötü alışkanlıklardan korunarak spora yönelmesine de çok önemli katkı sağlamıştır. - Petkim, Ankara daki binasını LÖSEV e tahsis etti; Petkim, Ankara Gaziosmanpaşa da bulunan 7 katlı 12 daireli binasını Lösemili Çocuklar Vakfı na (LÖSEV) tahsisi ederek lösemili çocukların beden ve ruh sağlığının korunmasına katkıda bulunmaktadır. - Ege TV ile ortak projemiz; Petkim, Türkiye nin en büyük bölge televizyonu olan EGE TV ile 2009 yılında başlattığı işbirliği sonucunda, Gerçek Ekonomi adlı ekonomi programının ana sponsoru olmaya devam etmektedir. 15 günde bir cuma akşamları saat da yayınlanan, hazırlığını ve sunuculuğunu Petkim Kurumsal İletişim Yöneticisi Serkan Aksüyek in yaptığı programda, Türk reel sektörünün yaşadığı sıkıntılar, beklentiler, çözüm önerileri kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır. Program Ege Bölgesi nde özellikle iş dünyası tarafından yakından takip edilmektedir. - Petkim ve Çevre; Petkim, petrokimya sektöründe bölgesel bir güç olma yolunda, teknolojisini sürekli yenileyerek, paydaşlarının beklentilerini daima aşmayı hedefleyerek, çalışanlarının katılım ve yaratıcılıklarına ortam yaratarak ve sürdürülebilir mükemmellik anlayışına inanarak insana ve çevreye saygılı üretim gerçekleştirmektedir. Petkim yarattığı katma değerinin, teknolojik gelişiminin yanı sıra Çevresel Sorumluluk bilinci ile ülkemiz sanayisinin çevresel gelişiminde de önemli rol üstlenmektedir. Kuruluşundan itibaren çevresel faaliyetlerini üretim süreci ile entegre biçimde yürüten Şirketimiz, çevresel duyarlılığı ve çevre bilincini kurumsallaştırmayı başarmıştır. Şirketimiz kirliliğin kaynağında önlenmesi ilkesi ile yaptığı yeni yatırımlarda temiz üretim teknolojilerini tercih etmektedir. Petkim de çevresel risklerin kontrolü amacıyla fabrikalarda atıksu ön arıtma sistemleri,

11 95 atıksu arıtma tesisi, atık yakma tesisi kurulmuş olup bu kapsamda Şirketimiz, çevresel sorumluluklarını en modern yöntemlerle kendi bünyesinde yerine getirmektedir. Bununla birlikte Petkim de yapılması planlanan tüm yatırımlar için planlama aşamasında çevresel etkileri dikkate alınmakta ve ÇED Raporları hazırlatılmaktadır. Bu kapsamda dönem içerisinde yer alan yatırımlardan; Entegre Projeler I. Kısım Dosyasında yer alan PET (Polyethylene Terephalat) Üretim Fabrikası Kurulması, BDX (Bütadien Ayırma) Fabrikası Kurulması, Etilen Fabrikası Kapasite Artışı, PTA (Saf Tereftalik Asit) Fabrikası Kapasite Artışı, AYPE-T Fabrikası Kapasite Artışı entegre projeleri, Ftalik Anhidrit Fabrikası Kapasite Artışı projesi ve Petkim Liman (İskele, Dolgu ve Rıhtım Tevsii) Kapasite Artışı projesi için ÇED olumlu kararı alınmıştır. Petrokimya Entegre Projesi II. Kısım Projesi dosyasında yer alan Etoksilat Fabrikası, Kabloluk AYPE Üretimi ve EO/EG Fabrikası EO Saflaştırma Ünitesinin Devreye Alınması projeleri için tarihinde ÇED başvurusu yapılmış olup, süreç devam etmektedir. Dönem içerisinde çevresel performansla ilgili PETKİM aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır. BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU 15. Yönetim Kurulu nun Yapısı ve Oluşumu Şirket Esas Sözleşmesi ne uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerimizin ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Müdürümüzün bilgileri aşağıda yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış olup Yönetim Kurulu üyelerinin grup içi/grup dışı yürütmekte olduğu görevler aşağıdaki Tablo-1 de yer almaktadır: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür Bilgileri ADI SOYADI UNVANI Şirket Dışında Aldığı Görevler Vagif Aliyev David Mammadov Muammer Türker Farrukh Gassimov Kenan Yavuz Süleyman Gasimov İlhami Özşahin Hulusi Kılıç Mehmet Hayati Öztürk Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan İcracı olmayan Bağımsız İcracı olmayan İcracı olmayan İcracı olmayan Bağımsız Bağımsız İcracı olmayan Grup içi /Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi Sermayeler İdaresi Md. Grup içi / Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi Rafineri Bşk.Yrd. Grup dışı / Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Grup içi /Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi Hukuk Dept.Bşk.Yrd. Grup içi / SOCAR TURKEY Enerji A.Ş. Grup Üst Düzey Yöneticisi/CEO Grup içi / SOCAR Ekonomik Konulardan Sorumlu Bşk. Yrd. Grup dışı / Serbest Müşavir Grup dışı / Dış İşleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Grup içi Sadettin KORKUT Genel Müdür İcracı --- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 üyeden oluşur. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri hakkında geniş bilgiye Faaliyet Raporunun ilk sayfalarında ve web sayfamızda yer verilmiştir. Yönetim Kurulu nun belirlenme esasları Şirket Esas Sözleşmesi nin maddelerinde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu nda, SPK nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda bağımsız üye bulunmaktadır. İcrada yer alan Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ne göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkileri bulunmamaktadır.

12 GİRİŞ FAALİYETLER SOSYAL SORUMLULUK FİNANSAL BİLGİLER PETKİM 2012 FAALİYET RAPORU 96 İLKELERİ UYUM RAPORU Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve Genel Müdürümüzün Özgeçmişleri faaliyet raporunun ilk sayfalarında yer almaktadır. Şirketimizde Aday gösterme komitesi görevini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmekte olup 5 kişi bağımsız üye adayı olarak gösterilmiştir. Adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin raporların tarihleri aşağıdaki gibidir: Hulusi KILIÇ : Muammer TÜRKER : İlhami ÖZŞAHİN : Alaattin AYKAÇ : Turhan-Cemal BERİKER : Bağımsızlık beyanları Yönetim Kurulu na Kurumsal Yönetim Komitesi aracılığıyla toplantı tarihinden 10 gün önce iletilmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları faaliyet raporunun üncü sayfasında yer almaktadır. İlgili faaliyet dönemi itibariyle bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin çalışma esasları tarih ve 48/110 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile yazılı hale getirilmiştir. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından onay verilmiş, 2012 yılı içinde böyle bir işlem gerçekleşmemiştir. Şirket in Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan ve aşağıda belirtilen asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan nitelikler ile örtüşmektedir. Şirket Esas Sözleşmesi nin 12. Maddesine göre Yönetim Kurulu üyeleri; Şirkette pay sahibi olan, tercihen üniversite mezunu, şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, hacir altına alınmamış ve yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamış, Yönetim Kurulu toplantılarının tamamına katılma imkân ve kararlılığındaki kişilerden seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler arasından seçilir. Bu niteliklerin bir kısmını sağlamayan kişiler Sermaye Piyasası Mevzuatı nın izin verdiği hallerde bu mevzuatın öngördüğü esas ve usullere uygun olarak bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilirler. 16. Yönetim Kurulu nun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu Şirket in işleri gerektirdikçe toplanır, ancak yılda en az 6 (altı) toplantı yapılması zorunludur yılında 12 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantıları gündemi Şirketten gelen gündem önerileri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenerek üyelere bildirilmektedir. Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu Koordinatörlüğü tarafından koordine edilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara tamamen katılım göstermiştir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu Kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir. Yönetim Kurulu, en az 5 (beş) üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını beş üyenin olumlu oyu ile alır. Yönetim Kurulu nca izinli sayılmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın arka arkaya dört toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Üyelerden biri toplantı yapılması isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, içlerinden birinin belli bir konuya ilişkin yaptığı öneriye hepsinin yazılı olumlu görüşlerinin alınması suretiyle de verilebilir. Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurul toplantısı sonrası komitelerin oluşturulmasına yönelik kararları alır. Yönetim Kurulu Kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına gelir.

13 97 Şirket in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu na aittir. Yönetim Kurulu bu temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına verebilir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların Şirket unvanı altında ve Şirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında verilmiş önemli nitelikte idari yaptırım ve cezalar yoktur. Şirket Esas Sözleşmesi 9. maddesinde payların devrine kısıtlamalar getirmiştir. Madde No 9: Halka arz edilmiş ve edilecek paylar hariç olmak üzere nama yazılı pay / payların devrinin şirkete karşı bir hüküm ifade edebilmesi devrin pay defterine işlenmiş olmasına bağlıdır. Yönetim Kurulu nun pay devrine onay verebilmesi için C grubu payı temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyunun bulunması şarttır. C grubu pay, 4046 Sayılı Kanun un T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na verdiği yetkileri esas itibarı ile haiz bir başka Türk Kamu Kuruluşu na devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir. Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi 15 nolu madde gereği; Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu nun alacağı kararların geçerliliği C grubundan seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanmasına bağlıdır; a) C grubu paya tanınan imtiyazları etkileyecek Ana Sözleşme değişiklikleri, b) Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi, c) İşbu Ana Sözleşme nin 31 inci maddesinde yer alan selahiyetnamenin şeklinin belirlenmesi, ç) Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10 luk bir azaltımı öngören kararlar, d) Şirketin yeni bir şirket veya ortaklık kurması, satın alması, kurulu bulunanlara ortak olması ve/veya bunlarla birleşmesi, bölünmesi, nevi değişikliği, feshi ve tasfiyesi. Dönem içinde 5 adet ilişkili taraf işlemi Yönetim Kurulu nun onayına sunulmuş olup, ilgili kararları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri onayladığından genel kurul onayına sunulan işlem bulunmamaktadır. 17. Yönetim Kurulu nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Şirket te, Yönetim Kurulu nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite yanında Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komitelerin çalışma esaslarına Şirket in web sitesi (www. petkim.com.tr) adresinden ulaşılabilir. Yönetim Kurulu komitelerinin başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmakta olup, tüm üyeler icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleridir. Yönetim Kurulu komiteleri çalışma esaslarında belirtilen şekilde yılda 3 defa toplanmıştır. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Muammer Türker Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi nde görev almaktadır. Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı üç olup Komite Başkanlarının ve Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve üyelerinin tamamının bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması gerektiğinden; bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri iki komitede birden görev almaktadır yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üye seçimi yapılacak ve komitelerin görev dağılımı yeniden düzenlenecektir. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE Üyeler Unvanı İlhami ÖZŞAHİN Komite Başkanı - Bağımsız Muammer TÜRKER Komite Üyesi - Bağımsız Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış çalışma prensipleri çerçevesinde yürütmektedir. Denetimden Sorumlu Komite bağımsız 2 Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite; finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir biçimde yürütülmesini teminen; iç ve bağımsız denetim faaliyetinin şeffaf bir biçimde yapılması, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, analizi, kamuya açıklanacak mali tabloların uluslararası muhasebe standartları ve mevcut mevzuata uygunluğunun izlenmesi görevlerini yerine getirmektedir.

14 GİRİŞ FAALİYETLER SOSYAL SORUMLULUK FİNANSAL BİLGİLER PETKİM 2012 FAALİYET RAPORU 98 İLKELERİ UYUM RAPORU KOMİTESİ Üyeler Unvanı Hulusi KILIÇ Komite Başkanı - Bağımsız Vagif ALIYEV Komite Üyesi İcracı Olmayan Farrukh GASSIMOV Komite Üyesi İcracı Olmayan Kenan YAVUZ Komite Üyesi İcracı Olmayan Başkanlığını bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin yaptığı Kurumsal Yönetim Komitesi toplam 4 Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır. Komite nin çalışma esasları, tarih ve sayılı Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 103/184 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ in maddesi kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ Üyeler Muammer TÜRKER David MAMMADOV Süleyman GASIMOV Unvanı Komite Başkanı - Bağımsız Komite Üyesi İcracı Olmayan Komite Üyesi İcracı Olmayan Başkanlığını bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin yaptığı Risk Yönetim Komitesinde 3 Yönetim Kurulu üyesi vardır. Komite nin çalışma esasları, tarih ve sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 103/184 sayılı toplantısında mevcut olan Risk Yönetim Komitesi nin adı Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak değiştirilmiştir. 18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları Şirket te etkin bir risk yönetim ve iç kontrol sistemi oluşturulmuş, sistemin etkinliği Risk Yönetimi ve İç Kontrol Koordinatörlüğü nün yaptığı çalışmalar ve hazırladığı raporlar üzerinden izlenebilmektedir. Şirket in maruz kaldığı veya kalma olasılığının bulunduğu risklerin yönetiminde uluslararası standartlar ve uygulamalar ile uyumlu bir yönetim politikası izlemektedir. Bu kapsamda Şirket bünyesinde kurulan Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Koordinatörlüğü kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin temelinde Şirket in kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmayı, operasyonların güvenilir, yasa ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Şirket genelini kapsayan bir bakış açısıyla, sistematik ve proaktif çalışma prensibiyle faaliyet göstermektedir. Koordinatörlük çalışmaların daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için kurum genelinde ortak bir dilin geliştirilmesi, risk kavramının Şirket kültürünün içerisine yerleştirilmesi, organizasyonel yapının risk yönetimine uygun hale getirilmesi ve kurumsal risk yönetimine uygun süreç ve sistemlerin oluşturulması için gerekli çalışmaları yürütmektedir. Kurumsal risk yönetimi uygulamaları sadece Koordinatörlük tarafından yürütülmemektedir. Sürecin çeşitli adımlarında alanında uzman, Koordinatörlük harici personelin de görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Standartlarda yer alan ve Koordinatörlük tarafından geliştirilen teknikler kullanılarak süreç sahipleriyle riskler belirlenmekte, analiz edilmekte ve değerlendirilmektedir. Riske karşı tutumun belirlendiği risklerin ele alınması sürecinde yapılan analiz ve değerlendirmeler neticesinde dört farklı tutum arasında karar verilmektedir. Bunlar; kabul et, azalt, transfer et ve kaçınmadır. Sürecin son adımında ise risklerin izlenmesi, risklerin ve sürecin gözden geçirilmesi olup bu adım neticesinde risk matrisleri ve analizler gerek duyulması halinde güncellenmektedir. Gerçekleştirilen çalışmaların kurumsal hafızaya aktarılabilmesi adına risk matrislerinde kayıt altına alınmaktadır.

15 99 Kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin sistematik olarak yönetilebilmesi için Şirket riskleri 4 ana kategoride toplamıştır: stratejik riskler, finansal riskler, operasyonel riskler ve dış risklerdir. STRATEJİK RİSKLER OPERASYONEL RİSKLER Stratejik Riskler Stratejik riskler Şirket in kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerinin önünde engel oluşturabilecek satış, tedarik zinciri, yatırım ve proje, ar-ge ve uyum risklerinden oluşmaktadır. Satış risklerinin yönetilmesinde sürece bir bütün olarak bakılmaktadır. Pazar analizleri yapılmakta, global kapasiteler ve sektördeki rekabet koşulları takip edilmektedir. Böylelikle Şirket için en uygun olan satış stratejileri belirlenmekte ve maksimum müşteri memnuniyeti hedeflenmektedir. Tedarik zinciri risklerinde Şirket in en önemli girdisi olan Nafta üzerine analizler yapılmakta bunun dışında diğer hammadde ve malzemeler ile hizmet tedariki süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için analizler yapılmaktadır. Şirket faaliyet gösterdiği sektör nedeniyle Ar-Ge çalışmaları ve yatırımlar için büyük miktarlarda kaynak ayırmaktadır. Yapılan çalışmaların ve ayrılan kaynakların stratejik hedefler ile bağlantılı şekilde geri dönüşünün sağlanabilmesinin önündeki engeller risk yönetimi uygulamaları ile ortaya çıkartılmaya çalışılmakta ve raporlanmaktadır. ŞİRKET HEDEFLERİ FİNANSAL RİSKLER DIŞ RİSKLER Ar-Ge ve yatırımlar alanında yapmakta olduğu işbirliklerinde maksimum özeni gösteren Şirket, oluşabilecek diğer riskler konusunda da uluslararası uygulamalara göre risk analizleri yapmaktadır. Şirket yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde birçok yasa ve mevzuata tabi olmaktadır. Uyum riski kapsamında bu yasa ve mevzuatlar sistematik olarak takip edilmekte, personel eğitim ve seminerler ile bilgilendirilmekte ve oluşturulan tablolar periyodik olarak güncellenmektedir. Gerekli görüldüğü durumlarda danışmanlık hizmeti alınmakta ve maruz kalınabilecek risk en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Finansal Riskler Finansal riskler kapsamında Şirket faiz, kur, kredi ve likidite risklerini yönetmektedir. Ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeleri sürekli takip eden Şirket, ekonomideki gelişmelerin varlık ve yükümlülüklerde yaratacağı etkiyi dikkate alarak gerekli önlemleri almaktadır. Faiz riskinin yönetilebilmesi için faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerin miktar, vade ve faiz oranları dikkatle takip edilmekte ve Şirket lehine olacak şekilde dengelenmektedir. Şirket gerek mal alımlarında gerekse de mal satışlarında yüksek miktarlı dövizli işlemler yapmaktadır. Bu nedenle ilgili müdürlük bünyesinde döviz işlemleri sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Döviz kuru riskleri ağırlıklı olarak bilanço içi işlemlerle yönetilmeye çalışılmaktadır. Likidite risklerinin yönetiminde aktif-pasif dengesine önem veren Şirket vade uyuşmazlıklarıyla ve ödeme sorunlarıyla karşılaşmamak adına likiditeyi günlük bazda takip etmektedir. Kredi risk yönetimi politikalarıyla alacaklarının tahsilatını kolaylaştırmak için DSTS gibi ödeme kolaylığı yaratan sistemleri aktif olarak kullanmaktadır. Bu yöntemle alacaklarının likiditesini artırmakta aynı zamanda garanti altına almaktadır. Bunun yanı sıra firmaların kredibilitelerinin araştırılması ve buna uygun teminat yapılarının oluşturulması konusunda da çalışmalar yürütülmektedir. Operasyonel Riskler Operasyonel riskler kapsamında çevre, iş sağlı ve güvenliği, insan kaynakları, bilgi teknolojileri ve güvenlik risklerinin yönetilmesi üzerine çalışmalar yürütmektedir. Temelde operasyonların güvenli bir şekilde yönetilmesini hedefleyen operasyonel risk çalışmaları aynı zamanda yasa ve mevzuatlara uyum ve fiziki varlıkların korunmasını da hedeflemektedir.

16 GİRİŞ FAALİYETLER SOSYAL SORUMLULUK FİNANSAL BİLGİLER PETKİM 2012 FAALİYET RAPORU 100 İLKELERİ UYUM RAPORU Çevresel riskler ve iş sağlığı ve güvenliği riskleri Şirket in üzerinde hassasiyetle ve duyarlılıkla durduğu alanların başında gelmektedir. Operasyonları esnasında çevresel ve iş sağlığını tehlikeye atacak risklere mutlak suretle dikkat etmekte, yasa ve mevzuat sürekli olarak takip edilmekte ve personele eğitimler verilmektedir. Bunun yanında acil durumlarda en kısa zamanda ve en etkin müdahalenin yapılabilmesi için acil müdahale planları oluşturulmakta ve tatbikatlar yapılmaktadır. Üretim sonucunda oluşan atıkların yasalara ve mevzuatlara uyumunun denetlenmesi adına numune analizleri yapılmakta, günlük ve anlık bazda takip edilmektedir. Yıl içerisinde gerçekleştirilen periyodik denetimler, sistem üzerinde oluşturulmuş olan olay tespit ve bildirim formları ile çevre ve iş sağlığı ve güvenliği risklerinin insan, süreç veya sistem nedeniyle mi ortaya çıktığı tespit edilmekte ve gerekli düzeltmeler gerçekleştirilmektedir. Böylelikle operasyonlar daha güvenli hale getirilmektedir. Şirket hedef ve stratejilerinin gerçekleştirilmesi, çalışan memnuniyetinin en üst seviyede tutulması ve kurumsal bağlılığın artırılması adına insan kaynakları alanındaki riskler de takip edilmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar aynı zamanda Şirket değerleri arasında da yer alan çalışan odaklılık prensibiyle yapılmaktadır. Çalışana çeşitli alanlarda verilen eğitimler ile mesleki bilgisi, çalışanlar için düzenlenen aktiviteler ile çalışan motivasyonu artırılmaktadır. Bilgi teknolojileri alanına sürekli olarak yatırım yapan Şirket, bu alanda ortaya çıkabilecek riskler konusunda gerek bünyesinde bulunan personel ile gerektiği durumlarda da danışmanlık alarak riskleri yönetmeye çalışmaktadır. Program değişikliklerinde ve revizyonlarında danışmanlık alınarak çalışmalar yürütülmekte ve danışmanlardan gelen öneriler en kısa zamanda hayata geçirilmektedir. Bilgi teknolojileri alanında ortaya çıkabilecek riskler sadece ilgili müdürlüğün görev sorumluluğu olmamaktadır. Bu konuda zaman zaman internet üzerinden gelebilecek saldırılara karşı bütün çalışanlar bilgilendirilerek riskler yönetilmeye çalışılmaktadır. Periyodik olarak yedeklemeler yapılmakta ve kurumsal bilgi kaybının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Şirket genelinde güvenliğin sağlanması adına faaliyet gösteren Güvenlik Müdürlüğü, Güvenlik Yönetimi Standardı ve ilgili yasa ve mevzuatlarla uyumlu şekilde aldığı önlem ve gerçekleştirdiği uygulamalar ile caydırıcı ve önleyici faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra teknolojiden de etkin bir şekilde yararlanılmakta, yeterli miktarda araç ve teçhizat bulundurulmaktadır. Güvenlik personelinin eğitim ve talimlerine önem verilmekte ve bu alanda çalışmalar periyodik olarak gerçekleştirilmekte ve denetlenmektedir. Alınan güvenlik önlemlerinin yanı sıra geniş kapsamlı sigortalar ile de Şirket varlıkları güvence altına alınmaktadır. Dış Riskler Şirket operasyonları esnasında karşılaşabileceği doğal afetlerden kaynaklanan riskler, ulusal ve uluslararası ekonomik riskler ve politik riskler ile ilgili de çalışmalar yürütmektedir. Karşılaşılabilecek muhtemel doğal afet riskleri ile ilgili olarak acil durum ve iş sürekliliği planları hazırlanmakta, periyodik olarak acil müdahale eğitimleri verilmektedir. Şirket personeli tarafından kurulan PAKUT(Petkim Arama Kurtarma Takımı) ekibi ile doğal afetlerle karşılaşılması durumunda profesyonel müdahalelerde bulunabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Ünitelerde periyodik olarak tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. Bunların yanında doğal afet risklerine karşı varlıklar sigortalanmıştır. Şirket hammadde tedarikinde büyük oranda yurt dışına bağlı bulunmaktadır bu nedenle gerek ülke içi ekonomik ve politik durumlar gerekse de tedarikçi ülkelerdeki ekonomik ve politik durumlar ulusal ve uluslararası yayınlar aracılığıyla takip edilmekte ve çalışmalar periyodik olarak güncellemektedir. İç Denetim Sistemleri Kurumsal risk yönetimi alanındaki faaliyetlerin yanı sıra Koordinatörlük İç Kontrol birimi ile kontrol faaliyetlerini denetlemekte ve Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite ile bağlantı halinde çalışmaktadır. İç Kontrol birimi her yıl belirlenen

17 101 yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirmekte ve denetimlerden elde edilen bulguları raporlamaktadır. Risk odaklı ve proaktif bir yaklaşım ile denetim gerçekleştirilmesi sebebiyle önceliği riskli alanlara veren birim, bulguları en kısa zamanda ilgili ünite ile de paylaşmakta olup ünite tarafından aksiyon planlarının oluşturulmasını sağlamakta ve devamında söz konusu bulgulara ilişkin düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini sıkı bir şekilde takip etmektedir. İç Kontrol birimi sürdürmekte olduğu denetimleri Şirket in Süreç Yönetim Sistemi Yaklaşımı nda yer alan ana süreçler bazında risk odaklarına göre sınıflandırmış olup denetim planını bu süreçler doğrultusunda risk önceliğine göre gerçekleştirmektedir. İç Kontrol birimi, yıllık denetim planı çerçevesinde gerçekleştirmekte olduğu denetimleri uygunluk, faaliyet, mali tablolar ve özel denetimler olarak sınıflandırmaktadır. Uygunluk denetimi kapsamında yetkili üst makamlar tarafından belirlenmiş her türlü yasal mevzuata uygunluk kontrol edilmekte; faaliyet denetimleri ile işletme politika ve faaliyetlerinin etkinliği, iş akışları, örgütsel yapı ve iç kontrol sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi gerçekleştirilmekte; mali tabloların denetimi ile hazırlanmış olan mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğu denetlenmekte ve raporlanmaktadır. Özel denetimlerde, üst yönetim tarafından talep edilen bir ünite, bir konu veya bir olay üzerine denetim yapılmakta veya denetçinin kendi insiyatifi ile karar verdiği bir konu olması durumunda birim tarafından denetimler gerçekleştirilmektedir. İç Kontrol birimi denetim faaliyetleri kapsamında bağımsız denetim ile de temasa geçmekte ve bağımsız denetim birimi tarafından hazırlanan raporların incelemesini ve kontrolünü de gerçekleştirmektedir. Yönetim Kurulumuz ve Yönetim Kurulu Komitelerimizce tabi olduğumuz mevzuat hükümleri de dikkate alınarak risk yönetimi, gözetim ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir yılında hakim ve bağlı şirketlerle, başta hammaddemiz olan nafta alımı olmak üzere, hammadde alımları, hizmet alımları ve gayrimenkul kiralama işlemleri yapılmıştır. Bu kapsamda 2012 yılı faaliyetlerimiz için TTK nın 199. maddesi uyarınca hazırladığımız raporda Bizce bilinen hal ve şartlara göre; 2012 yılında TTK 199. Maddede belirtilen hakim ve bağlı şirketlerle Petkim Petrokimya Holding A.Ş nin işlemlerinde her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmış, alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem olmamış veya herhangi bir önlemin alınıp alınmaması nedeniyle Şirket zarara uğramamıştır. sonucuna ulaşılmıştır. 19. Şirketin Stratejik Hedefleri Mükemmellik yolculuğunda hızla ilerlemeye devam eden ve Tüsiad - KalDer işbirliği ile düzenlenen Ulusal Kalite Ödülüne 2012 yılında aday olan Petkim, yapılan değerlendirmeler sonunda Büyük Ölçekli Kuruluşlar Kategorisinde Ulusal Kalite Başarı Ödülüne layık görülmüştür. PETKİM, başarıya ulaştığı bu yolculukta, Üst Yönetiminin ve her kademeden çalışanlarının katılımı ile yaptığı bir dizi çalıştaylar sonucu 2011 yılında misyon, vizyon ve değerlerini güncellemiş, 2012 yılında da tekrar gözden geçirmiştir. Aynı zamanda, 2010 yılında güncellediği Stratejik Plan ve Yıllık Plan Yaklaşımı doğrultusunda Mevcut Durum Analizi (MDA) çalışmalarını yaparak dört yıllık Stratejik Planını oluşturmuş, 2011 ve 2012 yılında Mevcut Durum Analizi çalışmalarını tekrarlayarak Stratejik Planını güncellemiştir. Petkim, misyonunu yerine getirmek ve vizyonuna ulaşmak için oluşturduğu stratejileri hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğu süreçleri doğru belirleyebilmek amacıyla Süreç Yönetim Sistemini gözden geçirmiş ve yeniden tanımlamıştır. Süreç Yönetim Sistemi doğrultusunda süreç yapısı ve kullanılan tüm süreçler gözden geçirilmiş, stratejileri yaşama geçiren üst ve ana süreçler, süreç performans göstergeleri ve süreç sahipleri belirlemiştir. Belirlenen süreçler, Yaklaşımlar ve Fonksiyonel İlişki Şemaları ile tanımlanmıştır. Süreç yönetim sistemi yaklaşımı kapsamında; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Ana İş Hedeflerinin (AİH) Genel Müdür e aktarılmasından sonra, Genel Müdür; AİH lere ulaşmak için gerekli olan Temel Performans Göstergelerinin (TPG) hedeflerini, üst süreç sahipleri olan Genel Müdür Yardımcıları ile beraber belirlemiştir. Daha sonra ana süreç sahibi bölüm müdürleri, TPG lere ulaşmak için gerekli Süreç Performans Göstergelerini (SPG) ve Ana Performans Göstergelerini (APG) Genel Müdür Yardımcıları ile beraber tespit etmişlerdir. Hedefler; kıyaslama karşılaştırma faaliyetleri, paydaş beklentileri, iyileştirme fırsatları ve bütçe doğrultusunda belirlenerek performans göstergesi sahiplerine uzlaşma içinde verilmektedir. Bir sonraki yılın PG hedeflerini belirlemede ana kural, AİH lere ulaşmak ve kıyaslama verileri de dikkate alınarak daha önce gerçekleşmiş bir performansın üstünde olmaktır.

18 GİRİŞ FAALİYETLER SOSYAL SORUMLULUK FİNANSAL BİLGİLER PETKİM 2012 FAALİYET RAPORU 102 İLKELERİ UYUM RAPORU Tüm göstergeler belirlendikten sonra, bu göstergeler paydaş beklentileri ile bunlara yönelik stratejilere uygun olarak, temel sonuçlar ve süreç bazındaki performans göstergeleri şeklinde ayrılmış ve stratejilerle ilişkisi tanımlanmıştır. AİH lere ulaşmak için tasarlanmış olan tüm süreçlerimiz ilgili performans göstergeleri ile belli periyotlarda ölçülüp analiz edilmekte ve hedeften sapan göstergelere ilişkin süreçlerde iyileştirme çalışmaları planlanmaktadır. Stratejik Plan ve bütçe uygulamalarındaki gelişmenin izlenmesi amacıyla her ay AİH, TPG, APG ve SPG izleme formları hiyerarşik bir şekilde doldurularak PG İzleme Raporu oluşturulmuştur. Üst yönetim ve müdürlerden oluşan Yönlendirme Kurulu, her ay yapılan Performans Göstergesi Değerlendirme Gözden Geçirme toplantısında hedeften sapan performans göstergelerini bütünsel olarak gözden geçirerek, sapma analizlerini ve iyileştirme planlarını değerlendirmiş, gerektiğinde iyileştirilecek süreçleri belirlemiştir. Kurumsal performansın takibi, aylık bütçe toplantıları ve Yönetim Kurulu toplantıları aracılığıyla da yapılmaktadır. Stratejik Plan çalışmalarında girdi olarak kullanılmak üzere bu yıl da Mevcut Durum Analizi çalışmaları yapılmıştır. Mevcut Durum Analizi çalışmalarında; paydaş geri bildirimleri, mevcut ve gelecekteki pazar durumu, rakipler ve rekabet durumu, SEPT analizi (demografik, ekonomik, yasa ve regülasyon, teknoloji), tedarik zinciri ve işbirlikleri değerlendirme analizi, kıyaslamaöğrenme bilgileri, yaratıcı fikirlerin analizi, performans göstergelerinin analizi ve iç-dış denetimlerin analizi yapılmıştır. Bölümler ve kurullar tarafından hazırlanan MDA lar ile iyileştirme önerileri, üst yönetim MDA Konsolidasyon toplantısında paydaş beklentilerinin dengelenmesi esasına uygun olarak konsolide edilmiş ve MDA lardaki iyileştirme planları değerlendirilerek 2012 yılı Stratejik Planı hazırlanmıştır. Stratejileri yaşama geçirme başarısı, süreç performans göstergelerinin bütünsel olarak gözden geçirilmesi ile takip edilmektedir. Şirketin vizyon ve misyonu, www. petkim.com.tr adresindeki PETKİM web sitesinde, Şirket portalında ve her yıl yayımlanan Yıllık Faaliyet Raporu nda yer almaktadır. 20. Mali Haklar tarihli Özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulan ve internet sitesinde de yer alan Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan ücret ve diğer haklar, Şirket Genel Kurulu nda belirlenmekte ve diğer üst düzey yöneticilere sağlanan haklarla beraber Şirketin faaliyet raporunda da yer alan bağımsız denetim raporunun 27.maddesinde Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar başlığında açıklanmaktadır. Ayrıca, Şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır. Şirketin herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Yöneticilerine borç vermesi, kredi kullandırması, lehine kefalet ve benzeri teminatlar vermesi gibi bir durum söz konusu değildir.

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı 1 Ocak - 31 Aralık 2013 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 30 Aralık 2011 tarih, 28158 sayılı

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi :01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 1.2-Ortaklığın Unvanı 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili :Afyon

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011 83 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket, 2011 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu kapsamda; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

BORSA İSTANBUL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı BORSA İSTANBUL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul, Şirket), Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK, Kurul) ilan ettiği

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI Vestel Beyaz Eşya A.Ş. de 2005 yılında başlatılan Kurumsal Yönetim çalışmaları paralelinde şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.

Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Dünyada son dönemde giderek önem arzeden bir olgu haline gelen Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 30.12.2011 tarihinde

Detaylı

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket tarafından, II-17.1, sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde uyulması

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur.

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. Akbank; Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır (2003). Kurumsal

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2012 / 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2012 30.06.2012 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2012 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2012... 1 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı... 1 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ...

Detaylı

31.12.2010 Faaliyet Raporunda yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

31.12.2010 Faaliyet Raporunda yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri 31.12.2010 Faaliyet Raporunda yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Uluslararası platformda Türkiye yi ve Türk havacılık

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03.2013 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim ilkeleri (Corporate Governance Principles), ülkelerinde kurumsal yönetim ile ilgili yasal, kurumsal ve düzenleyici çerçeveyi değerlendirmek ve geliştirmek

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

Yaşamın Her Yerinde...

Yaşamın Her Yerinde... Yaşamın Her Yerinde... ÇİMSA FAALİYET RAPORU 2010 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. I - GİRİŞ: BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Raporun Dönemi: 01.01.2014-31.03.2014 Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası:

Detaylı

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bankamız hisselerinin halka açık olmamasına rağmen yasal mevzuatta yer alan hükümlere azami ölçüde

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2011 / 31.12.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2011 / 31.12.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2011 / 31.12.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 31.12.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Tescilli Şirket Adı : ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Tescil

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı