3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ"

Transkript

1 3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3.1. Tarihi Yarımada Proje Paketleri İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın benimsenen vizyon çerçevesinde oluşturulan plan hedefleri ve bu hedeflere bağlı stratejiler ve eylemlerin uygulaması kapsamında, İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Alanı ve dört adet Dünya Miras Alanı na yönelik proje paketleri tanımlanmıştır. Bu proje paketleri Yönetim Planı hedefleri, stratejileri ve eylemleri bütünleştirilerek iki seviyede oluşturulmuştur. Bu iki seviye; Tarihi Yarımada ve Dünya Miras Alanları proje paketleri olarak belirlenmiştir. İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Alanı proje paketlerinin içeriği belirlenen yedi tema çerçevesinde oluşturulmuş ve bu yedi başlık altında sunulmuştur. Proje paketleri; Proje Kodu, Proje Adı, Proje Tanımı, Yönetim Planı İle Bağlantı, Sorumlu Kurum, İlgili Kurumlar, Kaynaklar, Süre ve Diğer Kurumların Programlanan Projeleri İle Bağlantı başlıklarından oluşmaktadır. Proje Kodu iki bileşenden oluşmaktadır. Roma rakamı ile ifade edilen (I, II, III, IV, V, VI, VII) ilk bileşen projenin temasını ifade etmektedir; projenin Yönetim Planı hedef, strateji ve eylem kurgusunun yer aldığı yedi adet temadan hangisine ait olduğunun takibini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Proje kodunun ikinci bileşeni proje numarasıdır ve numaralandırma temalardan bağımsız olarak devam etmektedir. İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Alanı proje paketlerinin örnek kodlaması şu şekildedir; II-PP6 > II: Koruma, Planlama ve Yaşam Kalitesi PP6: Proje 6 Proje Adı ilgili projenin adından oluşmaktadır. Proje Tanımı, projenin kısa açıklaması ve kapsamının çerçevesini çizmektedir. Proje Tanımı bölümünün ana girdi kaynağı İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı hedef ve stratejilerine bağlı tanımlanan eylemlerdir. Yönetim Planı İle Bağlantı, dört alt bileşene sahiptir. Bu bileşenler, İlgili Hedef(ler), İlgili Strateji(ler), İlgili Eylem(ler) ve İlgili Proje Paketleri alt bileşenlerinden oluşmaktadır. Her bir bileşenin içeriği yine kodlar yardımıyla projenin ilgili olduğu hedef, strateji ve eylemler ile oluşturulan diğer proje paketleri arasındaki bağlantıyı ve referansı sağlamak için kurgulanmıştır. Bir projenin birden çok hedef, strateji, eylem ve proje ile bağlantılı olabilir. Bir proje ile diğer projeler arasındaki bağlantı; girdi-çıktı ilişkisi olabileceği gibi birbirini bütünleyen bir ilişki de olabilmektedir. Sorumlu Kurum, projenin hangi kurum öncülüğünde yürütülebileceğini ifade etmektedir. Sorumlu kurum her zaman projenin yürütülmesi ile ilgili mali kaynak sağlayan kurum olmayabilir. Sorumlu kurum, öncelikle idari sorumluluk ve proje eşgüdümünü sağlama işlevini taşımaktadır. Bazı proje paketlerinde birden çok sorumlu kurum tanımlanmıştır. İlgili Kurumlar, sorumlu kurum veya kurumların yanında bilgi birikimi, insan kaynağı, teknoloji, benzer proje deneyimi gibi kapasitelere sahip olup sorumlu kurum veya kurumlarla beraber projenin yürütülebileceği kurumları tanımlamaktadır. Kaynaklar başlığı altında, ağırlıklı olarak projenin yürütülmesinde mali kaynakların hangi kurum veya kurumlardan karşılanabileceği açıklanmaktadır. Kurumların yatırım programı ile kuruluş amacı ve etkinlik kapsamı çerçevesinde bütçesinden mali kaynak tahsisi yapılabilmesi buradaki temel belirleyici unsurdur. İlgili kurumlar ve Kaynaklar, kamu kurumu, yerel yönetim birimi olabileceği gibi kamu-özel sektör ortaklığı, ajanslar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kurumları da olabilir.

2 Süre, ilgili projenin ne kadar bir sürede yapılabileceğini ifade etmektedir. Proje künyesinde yer alan kısa 1-2 yıl, orta 3-4 yıl, uzun 5 yıl proje sürelerine karşılık gelmekte olup bu süreler yaklaşık ve tahmini bir özellik taşımaktadır. Projelerin kurumlarca netleştirilmesinde bu süreler daha kesin bir hal alacaktır. Bakım, onarım, eğitim, bilinçlendirme gibi süreklilik arz eden proje paketlerinin süre hanesi ise devam eden olarak belirtilmiştir. Proje paketleri çerçevesindeki Diğer Kurumların Programlanan Projeleri ile Bağlantı bölümünde ilgili kurumlar tarafından hali hazırda onaylanmış, yatırım ve hizmet programına alınmış ve bu bağlamda önerilen proje ile ilişkilendirilebilir olan etüd ve projeler yer almaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi özelinde 2011 yılı Yatırım Programı ndaki projeler kendi kodları ile yer almaktadır. Bu proje kodların açıklamaları ile ilgili bir anahtar hazırlanmıştır. Şekil 1. İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Alanı Örnek Proje Tanımlaması

3 Yönetim ve Organizasyon Projeleri Yönetim ve Organizasyon teması çerçevesinde üç adet proje belirlenmiştir. Bölüm 2 de Tarihi Yarımada bütünü için sıralanan hedef, strateji ve eylemlere bağlı olarak oluşturulan bu proje araştırma, kapasite geliştirme, bilgi sistemi oluşturma ve mevzuat uyumu aktivitelerinden oluşmaktadır. Aşağıda Yönetim ve Organizasyon temasına yönelik tanımlanan projeler liste halinde sıralanmıştır. Daha sonra bu temada tanımlanan her bir projenin bir sayfalık künyesi yer almaktadır. Proje künyesinde; proje kodu, proje adı, proje tanımı, Yönetim Planı ile Bağlantısı kapsamında ilgili hedef, strateji, eylem ile diğer projeler ile olan ilişkisi, sorumlu ve ilgili kurumlar, kaynaklar ve süre ile varsa diğer kurumların programlanan projeleri ile bağlantısı önerilmiştir. Bunu takiben her bir proje için bir açıklama metni yer almaktadır. Proje açıklamasında projenin oluşturulma nedeni, Tarihi Yarımada için önemi, tespit edilen hangi sorun ya da sorunlara çözüm getireceği, proje çıktıları ve beklenen etkileri ile künye bilgileri özetlenmiştir. Yönetim ve Organizasyon teması çerçevesinde belirlenen proje paketi üç projeyi içermektedir: I-PP1 TARİHİ YARIMADA PLAN VE PROJE YÖNETİMİNİN EŞGÜDÜMÜ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ I-PP2 TARİHİ YARIMADA BÜTÜNLEŞİK BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ I-PP3 TARİHİ YARIMADA İLE İLGİLİ KORUMA, PLANLAMA VE YÖNETİM KONULARINDA MEVZUATIN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ PROJE KODU: PROJE ADI: I-PP1 TARİHİ YARIMADA PLAN VE PROJE YÖNETİMİNİN EŞGÜDÜMÜ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ PROJE TANIMI: Yönetim Planı sınırları içindeki ilgili kuruluşların planlama ve proje yönetimi çerçevesindeki yetki, sorumluluk ve görev alanlarındaki çakışmaları, benzerlikleri, farklılıkları, uyumsuzlukları ve eksiklikleri saptamak ve bu kuruluşların yetki, sorumluluk ve görev alanlarını tanımlamak için gerekli analizleri yapmak; kurumlarda ortak proje üretme kültürünün oluşturulmasına yönelik kurumsal kapasite analizlerinin ve kapasite geliştirme ihtiyaçlarının değerlendirilmesini ve buna bağlı geliştirilecek programların tasarımını yapmak; Alan Yönetimi Başkanlığının kurumsal kapasitesinin analizi, kapasite geliştirme ihtiyaçlarının değerlendirmesi ve buna bağlı geliştirilecek programların tasarımını yapmak. YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: IH1 İlgili Stratejiler: IH1S1, IH1S2, IH1S3 İlgili Eylemler: IH1S1E1, IH1S1E2, IH1S2E1, IH1S2E2, IH1S2E3, IH1S3E1 İlgili Proje Paketleri:

4 SORUMLU KURUM: İstanbul Valiliği İLGİLİ KURUMLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Alan Yönetimi Başkanlığı, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi KAYNAKLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi SÜRE: Kısa / devam eden DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: I-PP1 TARİHİ YARIMADA PLAN VE PROJE YÖNETİMİNİN EŞGÜDÜMÜ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ Tarihi Yarımada Plan Ve Proje Yönetiminin Eşgüdümü İçin Kapasite Geliştirme Projesi, tespit edilen sorunlardan; yetkili kurumların benzer projeler üretmeleri ve kurumlar arasında etkin ve etkili eşgüdüm olmaması ile ilgili yaşanılan sorunların çözümü için atılması gereken adımların belirlenmesi amacı ile oluşturulmuştur. Projede, sözü geçen sorunlar ağırlıklı olarak farklı tür ve ölçekteki planlar ile projeler çerçevesinde ele alınacak olup Proje, Fatih Belediyesi ve bağlı birimleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili birimleri ile Alan Yönetimi Başkanlığı nın bu çerçevedeki kurumsal kapasite ihtiyaçlarının tespiti ve kapasite geliştirme programlarının tasarımından oluşmaktadır. Projenin önemi Yönetim Planı nın amacına ulaşması için etkin ve etkili plan uygulamaları ve proje yönetimi süreçlerinin eşgüdümünü sağlayacak mevcut kurumların ilgili birimlerinin kapasitesinin arttırılmasının Yönetim Planı nın çalışmasını sağlayacak diğer tüm uygulamalara temel teşkil edecek olmasıdır. Proje çerçevesi, Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın IH1 kodlu hedefi olan Yönetim Planı nın başarıyla uygulanması için Alan da yetkili olan kurumların aralarında eşgüdümün sağlanması ve bu hedefe bağlı olarak geliştirilen üç adet strateji gereği oluşturulmuştur. Bunlardan ilki IH1S1 kodlu strateji olan Yönetim Planı sınırları içinde yetkili olan kurumların görev alanlarındaki çakışmaların; benzerlik, farklılık, uyumsuzluk, eksikliklerin giderilmesinin sağlanması, ikincisi IH1S2 kodlu strateji olan Yönetim Planı nın ilgili tüm kurumlar tarafından aynı şekilde anlaşılmasının ve benimsenmesinin ve ilgili kurum ve kuruluşların ortak konularda birlikte karar geliştirmelerinin sağlanması, üçüncüsü ise IH1S3 kodlu strateji olan Yönetim Planı nın uygulama sürecinde izleme mekanizmalarının geliştirilmesidir. Proje ile ilgili Tarihi Yarımada Yönetim Planı'nda yer alan eylemler şunlardır; Yönetim Planı sınırları içindeki ilgili ve yetkili kuruluşların yetki, sorumluluk ve görev alanlarında çakışma, benzerlik, farklılık, uyumsuzluk, eksiklikleri saptamak (IH1S1E1) Yönetim Planı sınırları içindeki ilgili ve yetkili kuruluşların yetki, sorumluluk ve görev alanlarının bilinir kılınması (IH1S1E2) İlgili kurum ve kuruluşları bir araya getireceksürekli, düzenli, programlı toplantılar düzenlemek (IH1S2E1) Her kurumda Yönetim Planı kararlarının uygulanmasını izleyecek sistemler kurmak (IH1S2E2)

5 Kurumlarda ortak proje üretme kültürünün oluşturulmasına yönelik program ve projeler geliştirmek (IH1S2E3) Alan Yönetimi içinde Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu nun düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak (IH1S3E1) İlgili hedef ve stratejilerin ortak paydası kurumsal kapasite ve eşgüdüm ile ilgili olup bu alanda kapasite geliştirme ihtiyaçlarının tespiti ve programlarının oluşturulması Proje nin kapsamını oluşturmaktadır. İllerde kamu yatırımları ve kamu kurumları arası eşgüdümü sağlamakla yükümlü olan Vali, ortak akıl oluşturulması çerçevesinde bu projede sorumlu olabileceği gibi Alan Yönetimi Başkanlığı nı yasal, kurumsal, lojistik açılardan bugüne kadar var eden Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Alan daki uygulamaların merkezindeki Fatih Belediyesi ilgili kurumlar olarak önerilmektedir. Merkezi yönetim, büyükşehir yönetimi ve ilçe yönetimi kurumları gerek insan kaynağı, mali kaynaklar, lojistik kaynakları, gerekse birikimleri açısından projenin etkin ve etkili gerçekleştirilmesi için yeterli olup proje kapsamı doğrultusunda koordine edilmesi gerekmektedir. Proje konusu organizasyonel gelişim, organizasyonlar arası iletişim ve eşgüdüm üzerine araştırma ve geliştirme etkinliklerini kapsamakta olup uluslararası düzeyde konu ile ilgili uzmanlaşmış kurum ve kuruluşların desteğinin etkin bir şekilde sağlayacak bir çerçevenin çizilmesi projeyi ortaya çıkaran hedef ve stratejilerin gereğinin yerine getirilmesi açısından önem taşımaktadır. İlgili kurumların Bölüm 1.5 te sözü edilen projeleri veya faaliyetleri bu projenin geliştirilmesi aşamasında ilgili projeler veya faaliyetler olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda projeden beklenen çıktılar şunlardır; Yönetim Planı sınırları içindeki ilgili kuruluşların planlama ve proje yönetimi çerçevesindeki yetki, sorumluluk ve görev alanlarındaki çakışmaların, benzerliklerin, farklılıkların, uyumsuzlukların ve eksikliklerin saptandığı analizler, Bu analizler doğrultusunda kurum ve kuruluşların yetki, sorumluluk ve görev alanları ile ilgili önerilerin yer aldığı sentez, Kurumların kendi iç organizasyonlarındaki birimler ile kurumların ortak çalışma kültürünün olgunlaştırılmasına yönelik kurumsal kapasite analizleri, Bugüne kadar gerçekleştirilen kapasite geliştirme uygulamalarının, yöntem ve kaynaklarının değerlendirilmesi, Yukarıda sıralanan değerlendirmeler, analizler ve sentez çerçevesinde kapasite geliştirme ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi nin ilgili birimleri ile Alan Yönetimi Başkanlığı nın bütünü için kapasite geliştirme programlarının tasarımı. Projenin beklenen sonuçları ve Tarihi Yarımada ya faydası, kültürel mirasın korunmasını ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayacak mekanizmaların mevcut kaynakların etkili bir şekilde kullanılması ile, dünyaya örnek olabilecek kurumsal bilinç ve farkındalık düzeyinin yenilikçi ve dünyadaki geçerli yöntemler yardımı ile geliştirilerek Yönetim Planı nın çalışmasını sağlamaktır.

6 PROJE KODU: PROJE ADI: I-PP2 TARİHİ YARIMADA BÜTÜNLEŞİK BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ PROJE TANIMI: Yönetim Planı sınırları içindeki ilgili ve yetkili kuruluşların bilgi sistemleri konusunda yetki, sorumluluk ve görev alanlarındaki çakışmaları, benzerlikleri, farklılıkları, uyumsuzlukları ve eksiklikleri saptayarak bilgi sistemleri entegrasyon önerileri geliştirmek; Tarihi Yarımada ile ilgili her türlü envanter, istatistik ve bilginin düzenli toplanmasını, işlenmesini sağlayan teknik, yasal ve kurumsal düzenlemeler önermek; İBB CBS Müdürlüğü tarafından geliştirilen web tabanlı uygulamanın yürütülen diğer kültür envanteri projeleri ile birlikte değerlendirilerek yayınlanmasını sağlamak; Yönetim Planı sınırları içindeki ilgili ve yetkili kuruluşların Tarihi Yarımada ya yönelik bilgi sistemleri konusundaki yatırım ve projeleri arasında uyum sağlamak, Tarihi Yarımada Yönetim Planı sayısal izleme sistemi kurmak ve etkin işletimini sağlayacak önerileri geliştirmek. YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: IH1 İlgili Strateji: IH1S4 İlgili Eylemler: IH1S4E1, IH1S4E2 İlgili Proje Paketleri: II-PP4, II-PP7, II-PP8, II-PP13, IV-PP19, VI-PP23, VI-PP24, VI-PP25, VI-PP26, VI-PP27, VI-PP28, VI-PP29 SORUMLU KURUM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İLGİLİ KURUMLAR: Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Fatih Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Koruma Kurulları, Yenileme Kurulu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü KAYNAKLAR: İBB Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü, İBB Harita Müdürlüğü, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü, TÜİK SÜRE: Orta DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> H44011, H44010, H44009, H44008, H44001, H44015, P04001 I-PP2 TARİHİ YARIMADA BÜTÜNLEŞİK BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Tarihi Yarımada Bütünleşik Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Projesi, Alan sınırları içinde ilgili ve yetkili kurumların görev ve yetki alanlarının net olarak belirlenmemiş olması; yetkili kurumların benzer projeler üretmeleri ve kurumlar arasında beklenen düzeyde eşgüdüm olmaması nedeni ile yaşanılan sorunların çözümü için atılması gereken adımların belirlenmesi amacı ile oluşturulmuştur.

7 Tarihi Yarımada ya yönelik bilgi sistemlerinin entegrasyonunu sağlayacak analiz ve önerileri geliştirmek Proje nin temel çerçevesini oluşturmaktadır. Aynı alana yönelik farklı kurumlarda, farklı zaman dilimlerinde farklı standartlarda toplanan ve oluşturulan veri ve enformasyonun bütünleştirilmesi ihtiyacı tüm dünyada ve İstanbul da bilgi sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan bir sorun olarak önceden tespit edilmiş bir sorundur. Bu sorunun giderilmesi için hem kamu ve hem de özel sektör tasrafından uzun süreden beri çeşitli yöntemler geliştirilmiş ve çeşitli projeler yürütülmüştür. Bu farkındalık ve deneyim çerçevesinde ilgili kurumların mevcut birikim ve kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılarak bütünleştirilmesi ve sağlıklı bir bilgi yönetimi politikasının oluşturularak hayata geçirilmesi, kamu kaynaklarının verimli kullanımı açısından önem taşıdığı gibi diğer projelerin verimliliği açısından da büyük öneme sahiptir. Proje, Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın IH1 kodlu hedefi olan Yönetim Planı nın başarıyla uygulanması için Alan da yetkili olan kurumların aralarında eşgüdümün sağlanması ve bu hedefe bağlı IH1S4 kodlu strateji olan ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılacak etkin bir bilgi sisteminin sağlanması gereği oluşturulmuştur. Proje ile ilgili Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın ilgili eylemleri Tarihi Yarımada ile ilgili mevcut envanter çalışmalarını standartlaştırmak, sayısallaştırmak, eksiklerini tamamlamak (IH1S4E1) ve Yönetim Planı Alanı ile ilgili sayısal veri tabanı ve izleme sistemi oluşturmak, paydaşların erişimini sağlamak (IH1S4E2) olarak belirlenmiştir. İlgili hedef ve stratejilerin ortak paydası bilgi sistemi ve eşgüdüm ile ilgili olup bu alanda mevcut bilgi sistemlerinin etkin bir şekilde entegrasyonu Proje nin kapsamını oluşturmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gerek mevcut bilgi teknolojileri altyapısı gerek çeşitli birimlerinde gerçekleştirilen projeler ve ar-ge deneyimleri ile bu projede sorumlu kurum olarak önerilmiştir. Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Fatih Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Koruma Kurulları, Yenileme Kurulu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise gerek web uygulamaları ve gerekse güncel veri toplanması konusundaki yetkinliklerinden ve çalışmaları nedeni ile ilgili kurum olarak önerilmiştir. Projenin diğer kurumların programlanan projeleri ile de bağlantısı bulunmaktadır. İBB Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü nün İBB 2011 Yatırım Programı nda yer alan; H44011 kodlu Web Tabanlı 3D Rehber Uygulaması Projesi, H44010 kodlu Araç Takip Sisteminin Geliştirilmesi Ve Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi, H44009 kodlu İnternetten Sunulan Şehir Rehberinin Arazi Güncellenmesi ve Önemli Mekânların Panaromik Video Çekimi Projesi, H44008 kodlu Açık Kaynak Kodlu Uygulama Spatial Veri Tabanı ve Web Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi, H44001 kodlu Mevcut Kent Bilgi Sisteminin İşletilmesi ve E-Belediye Amaçlı Yeni Uygulama Programlarının Yazılması, İBB Müdürlüklerinin Yapmış Oldukları GIS İçerikli İhalelerin Kontrolü Projesi, H44015 kodlu GIS tabanlı Uygulama Kullanan Müdürlükler İle İlgili Kamu Kurumlarınının (İSKİ, İGDAŞ, İlçe Belediyeleri, Tapu-Kadastro v.b.) Arasındaki Veri ve İş Süreç Eşgüdümünün Sağlanması İçin Servis Tabanlı Uygulamaların Yazılması Projesi ile İBB Harita Müdürlüğü nün; P04001 kodlu LİDAR (LAZER) Yöntemi İle İstanbul Genelinde Ortofoto Görüntü Elde Etme, Üç Boyutlu Şehir ve Arazi Modelinin Oluşturulması ve Yersel Fotogtrametri İle Siluet Çalışmaları Yapılması Projesi, bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, yenilikçi güncel verilerin elde edilmesi, mevcut sistemlerin entegrasyonu açısından Tarihi Yarımada Bütünleşik Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Projesi ile bağlantılıdır. İlgili kurumların Bölüm 1.5 te sözü edilen projeleri veya faaliyetleri bu projenin geliştirilmesi aşamasında ilgili projeler veya faaliyetler olarak değerlendirilecektir.

8 Projeden beklenen çıktılar şunlardır; Tarihi Yarımada ile ilgili her türlü envanter, istatistik ve bilginin düzenli toplanmasını, işlenmesini sağlayan yasal ve kurumsal düzenleme önerileri, İBB CBS Müdürlüğü tarafından geliştirilen web tabanlı uygulamanın yürütülen diğer kültür envanteri projeleri ile birlikte değerlendirilerek Tarihi Yarımada özelinde yayınlanmasını sağlayacak düzenleme önerileri, Yönetim Planı sınırları içindeki ilgili ve yetkili kuruluşların Tarihi Yarımada ya yönelik bilgi sistemleri konusundaki yatırım ve projeleri arasında uyum sağlama ilkeleri, Yönetim Planı sınırları içindeki ilgili ve yetkili kuruluşların Tarihi Yarımada ya yönelik bilgi sistemleri konusundaki projelerin süreç ve çıktılarının coğrafi olarak Tarihi Yarımada yı kapsaması sebebi ile Tarihi Yarımada Bütünleşik Bilgi Sistemi ne entegrasyonuna yönelik uyum yöntemleri önerileri, Tarihi Yarımada Yönetim Planı sayısal izleme sistemi, Tarihi Yarımada Yönetim Planı sayısal izleme sistemini etkin işletimini sağlayacak öneriler. Projenin beklenen ana sonucu Tarihi Yarımada için güncel, sağlıklı, standartlaştırılmış, güvenilir veri ve enformasyona dayalı bilgi sisteminin oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu bilgi sistemi farklı kurumlardan besleneceği gibi hem kurum ve kuruluşların hem de Tarihi Yarımada da oturan, çalışan ve ziyaretçilerin kullanımına açılarak Tarihi Yarımada vizyonuna ulaşılmasına ve diğer projelerin sağlıklı ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır. PROJE KODU: PROJE ADI: I-PP3 TARİHİ YARIMADA İLE İLGİLİ KORUMA, PLANLAMA VE YÖNETİM KONULARINDA MEVZUATIN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ PROJE TANIMI: Tarihi Yarımada ile ilgili tüm mevzuatı bir araya getirmek; irdeleyerek sorunlarını, çakışmalarını ve eksikliklerini tespit etmek; uyumlaştırmak üzere öneriler geliştirilmesini programlamak; katılım konusunun koruma ve planlama mevzuatı içinde yer alması için öneriler geliştirmek; ilgili kurum ve kuruluşların ortaklığına dayalı yeni bir mahalle yönetim modeli kurulması konusunda gerekli yasal düzenlemeleri geliştirmek; kültürel mirasın yörede yaşayanlar ve kullananlar tarafından algılanması ve benimsenmesi için gereken altyapıyı önermek. YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: IH2 İlgili Stratejiler: IH2S1, IH2S2 İlgili Eylemler: IH2S1E1, IH2S2E1, IH2S2E2, IH2S2E3 İlgili Proje Paketleri: I-PP1, I-PP2, II-PP1, II-PP4, II-PP11, II-PP15, II-PP16, II-PP7, V-PP22, VI-PP23

9 SORUMLU KURUM: İstanbul Valiliği, Alan Yönetimi Başkanlığı İLGİLİ KURUMLAR: DPT Müsteşarlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları KAYNAKLAR: DPT Müsteşarlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi SÜRE: Kısa DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: I-PP3 TARİHİ YARIMADA İLE İLGİLİ KORUMA, PLANLAMA VE YÖNETİM KONULARINDAKİ MEVZUATIN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ Tarihi Yarımada ile İlgili Koruma, Planlama ve Yönetim Konularındaki Mevzuatın Bütünleştirilmesi Projesi, Yönetim Planı Alanı ndaki ilgili ve yetkili kurumların bağlı oldukları mevzuat arasında uyumsuzluklar olması nedeni ile mevzuata yönelik eşgüdüm sorunlarının çözümü için atılması gereken adımların belirlenmesi amacı ile önerilmiştir. Proje, Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın IH2 kodlu hedefi olan Yönetim Alanı ndaki ilgili tüm kurum ve kuruluşların bağlı oldukları mevzuat arasında eşgüdümün sağlanması gereği oluşturulmuştur. Buna bağlı belirlenen ilk strateji; Yönetim Alanı ndaki ilgili tüm kurum ve kuruluşların bağlı oldukları mevzuat arasındaki çakışmaların, sorunların (benzerlik, farklılık, uyumsuzluk, eksiklik) giderilmesinin sağlanması (IH2S1), ikinci strateji ise Yönetim Alanı ile ilgili koruma mevzuatındaki eksikliklerin, sorunların giderilmesinin ve gerektiği hallerde mevzuat önerileri geliştirilmesinin sağlanması dır (IH2S2). Proje ile ilgili Tarihi Yarımada Yönetim Planı'nda yer alan eylemler şunlardır: İlgili tüm mevzuatın irdelenerek sorunlarını çakışmalarını ve eksikliklerini tespit etmek, eksiklikleri giderici mevzuat önerilerinde bulunmak (IH2S2E1) Katılım konusunun Koruma mevzuatı içinde yer alması için öneriler geliştirmek (IH2S2E1) İlgili kurum ve kuruluşların ortaklığına dayalı yeni bir mahalle yönetim modeli (mahalle koruma ve sağlıklaştırma eksenli) kurulması konusunda gerekli yasal düzenlemeleri önermek (IH2S2E2) Kültürel mirasın yaşayanlar tarafından algılanması ve benimsenmesi için gereken yasal düzenlemeler için öneriler geliştirmek (IH2S2E3) İllerde kamu yatırımları ve kamu kurumları arası eşgüdümü sağlamakla yükümlü olan Vali, ortak akıl oluşturmak üzere bu projede birinci sorumlu kurum olarak belirlenmiş, Alan Başkanlığı da kurumsal gelişimi desteklemek üzere Valilik'le birlikte çalışacak ikinci sorumlu kurum olarak önerilmiştir. Mevzuat uyumu konusunda DPT Müsteşarlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları da projenin gelişimine katkıda bulunacak ilgili kurumlar olarak tespit edilmiştir. Projenin gerçekleşmesindeki kaynaklar konusunda Kalkınma Bakanlığı, KENTGES (Kentsel Gelişme Stratejisi) ile yeni bir eşgüdüm rolünü benimseyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birçok yasanın çerçevesinin belirlenmesinde birikimi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi öne çıkabilir. İlgili kurumların Bölüm 1.5 te sözü edilen projeleri veya faaliyetleri bu projenin geliştirilmesi aşamasında ilgili projeler veya faaliyetler olarak değerlendirilecektir.

10 Projeden beklenen çıktılar şunlardır: Tarihi Yarımada ile ilgili tüm mevzuatın irdelenerek, sorunlarını, çakışmalarını ve eksikliklerini tespit ederek uyumlaştırmak üzere geliştirilecek öneriler, Katılım konusunun koruma ve planlama mevzuatı içinde yer alması için geliştirilecek öneriler, İlgili kurum ve kuruluşların ortaklığına dayalı yeni bir mahalle yönetim modeli (Mahalle Koruma, Sağlıklaştırma eksenli) kurulması konusunda gerekli (geliştirilecek) yasal düzenlemeler, Kültürel mirasın yaşayanlar tarafından algılanması ve benimsenmesi için gereken yasal altyapıları önerileri. Projenin beklenen ana sonucu mevzuattan kaynaklanan karmaşayı netleştirerek koruma, planlama ve yönetim alanlarındaki uygulamaların sağlıklı bir yasal zeminde ve uyum içinde gerçekleşmesidir. Proje Tarihi Yarımada Yönetim Planı'nın diğer projeleri ile de bağlantılı olup, özellikle Plan'ın Yönetim ve Organizasyon teması ile ve Koruma, Planlama ve Yaşam Kalitesi temalarındaki projeler ile doğrudan ilişkilidir. Projede mevcut yasalar çerçevesinde bir uyum geliştirilmesi yaklaşımı benimsenirken, olası değişikliklere uyum sağlayabilecek alternatiflerin de proje kapsamında ele alınması ve taslak düzeyde Tarihi Yarımada'ya özel bir düzenleme seçeneğinin çalışılması gerçekçi bir adım olacaktır Koruma, Planlama ve Yaşam Kalitesi Projeleri Koruma, Planlama ve Yaşam Kalitesi teması çerçevesinde on bir adet proje belirlenmiştir. Bölüm 2 de Tarihi Yarımada bütünü için sıralanan hedef, strateji ve eylemlere bağlı olarak oluşturulan bu projeler; standart geliştirme, araştırma, ar-ge, kapasite geliştirme ve arttırma, öncelik geliştirme, ortaklık geliştirme aktivitelerinden oluşmaktadır. Daha sonra bu temada tanımlanan her bir projenin bir sayfalık künyesi yer almaktadır. Proje künyesinde; proje kodu, proje adı, proje tanımı, Yönetim Planı ile Bağlantısı kapsamında ilgili hedef, strateji, eylem ile diğer projeler ile olan ilişkisi, sorumlu ve ilgili kurumlar, kaynaklar ve süre ile varsa diğer kurumların programlanan projeleri ile bağlantısı yer almaktadır. Bunu takiben her bir proje için bir açıklama metni yer almaktadır. Proje açıklamasında projenin oluşturulma nedeni, Tarihi Yarımada için önemi, tespit edilen hangi sorun yada sorunlara çözüm getireceği, proje çıktıları ve beklenen etkileri ile künye bilgileri özetlenmiştir. Koruma, Planlama ve Yaşam Kalitesi teması çerçevesinde belirlenen proje paketi içinde yer alan on bir adet proje şunlardır: II-PP4 TARİHİ YARIMADA İLE İLGİLİ KORUMA, YENİLEME, ULAŞIM, TURİZM GİBİ FARKLI TÜRLERDEKİ PLANLAR VE İLGİLİ PROJELER ARASINDAKİ UYUMUN SAĞLANMASI PROJESİ II-PP5 TARİHİ YARIMADA İLE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARIN KORUMA VE RESTORASYON ALANLARINDA AR-GE ve KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ II-PP6 TARİHİ YARIMADA KENTSEL TASARIM REHBERİ UYGULAMASININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ II-PP7 TARİHİ YARIMADA DA KÜLTÜREL MİRASA YÖNELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇERÇEVESİNİN VE UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ II-PP8 TARİHİ YARIMADA DAKİ ARKEOLOJİK ALANLARI KORUMA VE DEĞERLENDİRME PROJESİ

11 II-PP9 TARİHİ YARIMADA DAKİ KORUMA VE RESTORASYON UYGULAMALARINDA İLKE VE STANDARTLARIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ II-PP10 TARİHİ YARIMADA DAKİ KORUMA VE RESTORASYON UYGULAMALARINDA İNSAN KAYNAĞI KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ II-PP11 TARİHİ YARIMADA DAKİ KORUMA VE RESTORASYON UYGULAMALARINDA KAMU-ÖZEL SEKTÖR- SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ORTAKLIK GELİŞTİRME PROJESİ II-PP12 TARİHİ YARIMADA NIN KÜLTÜR MİRASI OLAN ÜRETİM KONULARININ ARAŞTIRILMASI, BELGELENMESİ VE YAŞATILMASI PROJESİ II-PP13 TARİHİ YARIMADA YA ÖZGÜ SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN ARAŞTIRILMASI, BELGELENMESİ PROJESİ II-PP14 TARİHİ YARIMADA DA YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTME PROJESİ PROJE KODU: PROJE ADI: II-PP4 TARİHİ YARIMADA İLE İLGİLİ KORUMA, YENİLEME, ULAŞIM, TURİZM GİBİ FARKLI TÜRLERDEKİ PLANLAR VE İLGİLİ PROJELER ARASINDAKİ UYUMUN SAĞLANMASI PROJESİ PROJE TANIMI: Yönetim Planı nın I-PP1 Projesi sonuçlarından da girdi alınarak, Tarihi Yarımada daki bütün planlar ve projelerin eşgüdümünün sağlanması için kurumsal strateji ve politikalar arasında uyum standartları geliştirmek, Koruma Amaçlı Planlardaki alan kullanım kararlarını, Tarihi Yarımada ile ilgili büyük projelerle önerilen alan kullanım kararlarını, yenileme, ulaşım, turizm gibi farklı tür ve amaçlı planlar ile bunlara bağlı ve bağlı olmayan projeleri belirlenen bu standartlar çerçevesinde değerlendirmek. YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: İlgili Hedefler: IIH1, IIH2 İlgili Stratejiler: IIH1S1, IIH2S2 İlgili Eylemler: IIH1S1E1, IIH1S1E2, IIH1S1E3, IIH1S1E4, IIH1S2E1, IIH1S2E2, IIH1S2E3 İlgili Proje Paketleri: I-PP1, I-PP3, V-PP23 SORUMLU KURUM: İstanbul Valiliği İLGİLİ KURUMLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul İl Özel İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Alan Yönetimi Başkanlığı KAYNAKLAR: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi SÜRE: Kısa

12 DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> P08004, P08005 II-PP4 TARİHİ YARIMADA İLE İLGİLİ KORUMA, YENİLEME, ULAŞIM, TURİZM GİBİ FARKLI TÜRLERDEKİ PLANLAR VE İLGİLİ PROJELER ARASINDAKİ UYUMUN SAĞLANMASI PROJESİ Tarihi Yarımada ile İlgili Koruma, Yenileme, Ulaşım, Turizm gibi Farklı Türlerdeki Planlar ve İlgili Projeler Arasındaki Uyumun Sağlanması Projesi, Tarihi Yarımada da plan yapma ve proje geliştirme yetkisine sahip birden çok kurum olması nedeniyle Plan bütünlüğünün sağlanamaması ve birbirinden bağımsız uygulamalar yapılması, arazi kullanım planlaması, ulaşım planlaması ve turizm projelerinin birbirleriyle yeterince etkileşim içinde olamaması ile ilgili yaşanılan sorunların çözümü için atılması gereken adımların belirlenmesi amacı ile oluşturulmuştur. Proje, Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın IIH1 kodlu hedefi olan Tarihi Yarımada Yönetim Planı ile ilgili diğer planlama ve projelendirme çalışmaları arasında eşgüdümün sağlanması ve plan bütünlüğünün oluşturulması ile IIH2 kodlu hedefi olan Tarihi Yarımada nın kimliği ile uygun olan işlevlerin korunması gereği oluşturulmuştur. Buna bağlı belirlenen ilk strateji; IIH1S1 kodlu planlama ve projelendirme süreçlerinin ilgili kurumlar arası katılımlı ve şeffaf süreçler içerisinde gerçekleştirilmesi, ikinci strateji ise IIH2S1 kodlu Tarihi Yarımada da mevcut işlevlerin Alan a uygunluk yönünden değerlendirilmesidir. Proje ile ilgili Tarihi Yarımada Yönetim Planı'nda yer alan eylemler şunlardır: Tarihi Yarımada da planlamadan ve uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşların koruma ve planlama ile ilişkili kurumsal strateji ve politikalarını tartışmak ve planlama faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımını sağlamak üzere periyodik çalışma toplantıları gerçekleştirmek (IIH1S1E1) Planlamadan ve uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlar arasında düzenlenecek periyodik toplantıları raporlamak ve Alan Yönetimi Başkanlığı (veya Yönetim Planı) web sayfası üzerinden kamuoyu ile paylaşmak (IIH1S1E2) Yönetim Alanı nda farklı plan mozaikleri arasında uyumu sağlamak (IIH1S1E3) Tarihi Yarımada Ulaşım Planı ile Koruma Planı hedef, strateji ve plan kararları ve uygulamaları arasında uyum sağlamak (IIH1S1E4) Alan nın kimliği ile uygun olduğu saptanan işlevlerin sürdürülmesini sağlamak (IIH2S1E1) Tarihi Yarımada nın kimliği ile uygun olmayan işlevlerin alan dışına çıkarılmasının sağlamak (IIH2S1E2) İllerde kamu yatırımları ve kamu kurumları arası eşgüdümü sağlamakla yükümlü olan Vali, ortak akıl oluşturulması çerçevesinde bu projede sorumlu bir rol üstlenebilir. Sorumlu kurum olarak önerilen İstanbul Valiliği, ilgili kurumlar olarak önerilen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul İl Özel İdaresi, Alan Yönetimi Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi ve Bayrampaşa Belediyesi nin Tarihi Yarımada yla bağlantılı planlama ve projelendirme ile ilgili birimleri projenin etkinliğini sağlayacaktır.

13 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi projenin gerçekleşmesi için gerekli kaynaklara sahiptir. KENTGES (Kentsel Gelişme Stratejisi) ile yeni bir eşgüdüm rolünü benimseyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üst bir çerçeve sağlayacak bir katkı geliştirebilir. Proje İBB Şehir Planlama Müdürlüğü nün İBB 2011 Yatırım Programı nda yer alan P08004 kodlu İstanbul Kıyı Master Planı ile P08005 kodlu İstanbul Turizm Master Planı çalışmaları ile bağlantılı olup bu çalışmaların Tarihi Yarımada ile ilgili bölümleri ile etkileşim içinde olması projenin ana amacına katkı sağlayacaktır. Yönetim Planı Alanı nda çeşitli bölgelerde yeralan yenileme alanları ve gerçekleştirilmekte olan yenileme projelerine ilişkin detaylı bilgi Yönetim Planı nın II-PP7 kodlu Projenin açıklama bölümünde yer almaktadır. Gerek kamuoyu tarafından çeşitli yönleriyle sık sık eleştirilen gerekse de UNESCO tarafından İzleme Raporları aracılığıyla düzenli olarak olumsuz değerlendirmelere konu olan 5366 sayılı Yenileme Kanunu nun Tarihi Yarımada Yönetim Planı Alanındaki uygulamalarının II-PP7 kodlu Proje çerçevesinde ele alınması önerilmektedir. Bu kapsamda Kanun un eleştirilen hususlarının giderilmesi, uygulamaların tarihi kent bütünlüğünün korunması ilke ve standartları kapsamında geliştirilmesi öngörülmektedir. II-PP7 kodlu Proje kapsamında geliştirilmesi öngörülen bu iyileştirme çalışmaları ile II-PP4 kodlu bu Projenin eşgüdümle sürdürülmesi gerekmektedir. Projeden beklenen çıktılar aşağıda sıralanmaktadır: Tarihi Yarımada daki bütün planlar ve projelerin eşgüdümünün sağlanması için kurumsal strateji ve politikalar arasında uyum standartları çerçevesinin belirlenmesi, Koruma Amaçlı İmar Planı ndaki alan kullanım kararlarının (özellikle desantralizasyonu önerilen kullanımların) belirlenen standartlar çerçevesinde değerlendirilmesi, Yenileme Alanları projelerinin belirlenen standartlar çerçevesinde değerlendirilmesi, Ulaşım projelerinin belirlenen standartlar çerçevesinde değerlendirilmesi, Herhangi bir üst çerçeveye bağlı olmayan diğer projelerin belirlenen standartlar çerçevesinde değerlendirilmesi, Yönetim Planı dahil diğer tüm plan ve projeler için uyumluluk adımlarını tanımlayan revizyon önerilerinin geliştirilmesi. Projenin, Yönetim Planı nın diğer projeleri ile bağlantısı bulunmaktadır. I-PP1 Tarihi Yarımada Plan Ve Proje Yönetiminin Eşgüdümü için Kapasite Geliştirme Projesi I-PP3 Tarihi Yarımada ile İlgili Koruma, Planlama ve Yönetim Konularında Mevzuatın Uyumlu Hale Getirilmesi Projesi V-PP23 Tarihi Yarımada da Koruma, Planlama ve Uygulama Süreçlerine İşlevsel Katılım Mekanizmalarının Geliştirilmesi ve Uygulanması Projesi dir. Uzun yıllardan beri uzmanlar tarafından tespit edilen hem farklı planlar arasında hem de planlar ve projeler arasındaki uyum konusunun nasıl sağlanabileceğinin belirlenmesi; biçimsel ve net olmayan uyum tartışmalarının gerçekçi bir zemine taşınması ve buna bağlı belirsizliklerin mümkün olan en aza indirilmesi önerilen projenin ana fayda eksenini oluşturmaktadır.

14 PROJE KODU: II-PP5 PROJE ADI: TARİHİ YARIMADA İLE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARIN KORUMA VE RESTORASYON ALANLARINDA AR_GE VE KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ PROJE TANIMI: Tarihi Yarımada da koruma ve restorasyon alanlarında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşların ilgili birimleri ile sivil toplum kuruluşlarının araştırma ve geliştirme kapasitelerinin arttırılması için; mevcut kapasitelerini değerlendirmek ve ihtiyaçlarını saptamak, mevcut ar-ge program ve projeleri ile üniversite ve diğer araştırma kuruluşlarının araştırma ve geliştirme kapasitelerinin bu alanda daha etkin kullanılabilirliğini sağlamak için öneriler geliştirmek, bu çalışmaların restorasyon uygulamalarında çalışmalar yapan ve yapacak olan özel mimarlık, mühendislik, planlama ve müteahhitlik firmaları tarafından kullanılmasını sağlayacak mekanizmalar önermek. YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: IIH3 İlgili Strateji: IIH3S1 İlgili Eylem: IIH3S1E1 İlgili Proje Paketleri: I-PP1 SORUMLU KURUM: Alan Yönetimi Başkanlığı İLGİLİ KURUMLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KUDEB, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları KAYNAKLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, İBB Koruma ve Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, İBB Stratejik Planlama Müdürlüğü, İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Fatih Belediyesi Koruma ve Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları SÜRE: Uzun / devam eden DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> H36006, P04032, TÜBİTAK, VGM-KOREFD Eğitim Programları, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Restorasyon Projeleri

15 II-PP5 TARİHİ YARIMADA İLE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARIN KORUMA VE RESTORASYON ALANLARINDA AR-GE ve KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ Tarihi Yarımada ile İlgili Kurum ve Kuruluşların Koruma ve Restorasyon Alanlarında Ar-Ge ve Kapasite Geliştirme Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi bünyesindeki başarılı KUDEB uygulamalarından hareketle koruma ve restorasyon alanlarındaki araştırma, geliştirme ve uygulamaya yönelik mevcut kapasitenin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu alanda başarılı uygulamaları teşvik etmak, sonuçların paylaşımını etkinleştirmek, mevcut kurumsal yapıların güçlendirilmesini, başarılı uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve bu sürece destek verecek araştırma ve geliştirme çalışmalarının eşgüdüm içinde ve amaca uygun olarak yönlendirilmesini sağlamak Proje nin ana faydaları olarak açıklanabilir. Proje, Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın IIH3 kodlu hedefi olan Tarihi Yarımada nın kültür varlıklarının fiziki, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla birlikte korunmasının, sağlıklaştırılmasının gerçekleştirilmesi gereği oluşturulmuştur. Bu hedefe bağlı olarak geliştirilen strateji; IIH3S1 kodlu Konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların bu bakış açısıyla araştırma yapmaya, kaynak geliştirmeye, proje üretmeye teşvik edilmesi dir. Proje ile ilgili Tarihi Yarımada Yönetim Planı'nda yer alan eylem ise IIH3S1E1 kodlu Tarihi Yarımada da fiziki, sosyal ve ekonomik yapıyı birlikte ele alan plan ve programlar hazırlamak tır. Alan Yönetimi Başkanlığı bu projenin eşgüdümünden sorumlu kurum olarak önerilmiştir. Mevcut durumda uygulamaları yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KUDEB, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi ile Eyüp Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları proje ile ilgili kurumlardır. Proje nin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulacak kaynaklar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB Koruma ve Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, İBB Stratejik Planlama Müdürlüğü, İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Fatih Belediyesi Koruma ve Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları tarafından sağlanabilir. Projenin, Yönetim Planı nın I-PP1 TARİHİ YARIMADA PLAN VE PROJE YÖNETİMİNİN EŞGÜDÜMÜ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ile de bağlantısı bulunmaktadır. Diğer kurumların projeleri arasından ise, İBB 2011 Yatırım Programı nda yer alan İBB Stratejik Planlama Müdürlüğü nün H36006 kodlu Projem İstanbul (Akademik Araştırmacıların Desteklenmesi) ve İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü nün P04032 kodlu Araştırma-Geliştirme Hizmet Alımı çalışmaları proje ile ilişkili projeler arasında yer almaktadır. Ayrıca, proje, ihtiyaç duyulan kalifiye ara eleman eksikliğini gidermeyi yönelik AB Projesi kapsamında devam etmekte olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Koruma ve Restorasyon Firmaları Derneği (KOREFD) arasında yapılan protokol ile 4. Etabı sürdürülen Kültürel Mirasın Korunması Sürecinde Kalifiye Uygulama Elemanı Eğitim Programı projesi ile de ilişkilendirilebilir. İlgili kurumların Yönetim Planı Alanı içerisinde gerçekleştirdiği kültür varlıklarını konu alan proje ve restorasyon çalışmaları bu proje ile ilişkili çalışmalar arasında yer almaktadır. Söz konusu çalışmalara ilişkin detaylı bilgi Yönetim Planı nın II-PP9 kodlu projesinde detaylı olarak verilmektedir. Kültür varlıklarına yönelik projelendirme ve restorasyon çalışmalarından edinilen ve edinilecek olan deneyimlerin bu projeye aktarılması ve projede görev alan diğer kurumlarla paylaşılması koruma ve restorasyon alanında ar-ge ve uygulama kapasitesinin artırılması bakımından önem taşımaktadır. II-PP5 kodlu Tarihi Yarımada İle İlgili Kurum Ve Kuruluşların Koruma Ve Restorasyon Alanlarında Ar-Ge ve Kapasite Geliştirme Projesi isimli bu projenin çıktıları, Tarihi Yarımada ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının koruma ve restorasyon alanlarındaki araştırma ve geliştirme kapasitelerinin arttırılmasını öngörmektedir.

16 Bu projenin çıktıları aşağıda sıralanmaktadır: Koruma ve restorasyon alanlarındaki mevcut araştırma ve geliştirme kapasitelerinin değerlendirilmesi, Koruma ve restorasyon alanlarındaki araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarının saptanması, Koruma ve restorasyon alanlarındaki mevcut ar-ge program ve projelerinin değerlendirilmesi, Koruma ve restorasyon alanlarında yapılan araştırmaların uygulamayla olan etkileşiminin ne düzeyde olduğunun belirlenmesi ve değerlendirilmesi, Üniversite ve diğer araştırma kuruluşlarının araştırma ve geliştirme kapasitelerinden daha etkin faydalanılmasını sağlayacak önerilerin geliştirilmesi ve ilgili kuruluşlara tavsiyede bulunulması, İlgili alanda yapılan araştırmaların eşgüdümünü sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi ve önerilmesi. PROJE KODU: II-PP6 PROJE ADI: TARİHİ YARIMADA KENTSEL TASARIM REHBERİ UYGULAMALARININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ PROJE TANIMI: Tarihi Yarımada için geliştirilmiş olan Kentsel Tasarım Rehberlerini uygulamaya yönelik olarak konuyla ilgili çalışmalar, araştırmalar ve uluslar arası tasarım ve koruma ilkeleri doğrultusunda gözden geçirerek güncellemek ve Tarihi Yarımada da gerçekleştirilecek projelerde bu rehberin uygulanmasını sağlayacak önlemleri geliştirmek; eğitim, tanıtım ve bilgilendirme süreçlerini kurgulamak. YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: IIH3 İlgili Strateji: IIH3S2 İlgili Eylemler: IIH3S2E2 İlgili Proje Paketleri: SORUMLU KURUM: Alan Yönetimi Başkanlığı, Fatih Belediyesi, İBB İLGİLİ KURUMLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KUDEB, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Üniversiteler KAYNAKLAR: Fatih Belediyesi, İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü, İBB Projeler Müdürlüğü SÜRE: Orta DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB > Ç01012

17 II-PP6 TARİHİ YARIMADA KENTSEL TASARIM REHBERİ UYGULAMALARININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ Tarihi Yarımada Kentsel Tasarım Rehberi Uygulamalarının Etkinleştirilmesi Projesi, Tarihi Yarımada Kentsel Tasarım Rehberleri nin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmaları geliştirmek, eşgüdümünü sağlamak, uygulamaları etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacı ile önerilmiştir. Proje, Tarihi Yarımada da kültür varlıklarının korunması ile bütünleştirilmiş, sürdürebilir fiziksel, sosyal ve ekonomik koruma, sağlıklaştırma yaklaşımının beklenen düzeyde olmaması ve Alan daki kültür varlıklarının yaşatılmasına, sosyo-kültürel özelliklerin geliştirilmesine yeterli özenin gösterilmemesi olarak tespit edilen sorunu çözmeye yönelik bir araç olarak kabul edilen Kentsel Tasarım Rehberleri nin uygulanması ile ilgili sürece odaklanmaktadır. Proje, Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın IIH3 kodlu Tarihi Yarımada nın kültür varlıklarının fiziki, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ve tüm değerleri ile birlikte korunmasının, sağlıklaştırılmasının gerçekleştirilmesi hedefi gereği oluşturulmuştur. Buna bağlı belirlenen strateji; IIH3S2 kodlu Her ölçekteki planlama ve projelendirme çalışmalarının ve uygulamalarının Tarihi Yarımada daki kültür varlıklarının tüm değerlerinin korunmasına ve Tarihi Yarımada nın sosyal ve kültürel imajına uygun olarak gerçekleştirilmesi dir. Proje ile ilgili Tarihi Yarımada Yönetim Planı'nda yer alan eylem ise IIH3S1E2 kodlu Mevcut Kentsel Tasarım Rehberlerini, uygulamalar, konuyla ilgili çalışma ve araştırmalar ve uluslar arası koruma ilkeleri doğrultusunda gözden geçirerek güncellemek ve Tarihi Yarımada da gerçekleştirilecek projelerde bu rehberin uygulanmasını sağlamak tır. Proje nin eşgüdümünün Alan Yönetimi Başkanlığı tarafından sağlanabileceği öngörülmüştür. Proje ile ilgili kurumlar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KUDEB, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi ve üniversitelerdir. Projenin gerçekleştirilmesindeki kaynaklar Fatih Belediyesi, İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü, İBB Projeler Müdürlüğü olarak öngörülmüştür. Proje, İBB 2011 Yatırım Programı nda yer alan İBB Projeler Müdürlüğü nün Ç01012 kodlu İstanbul daki Ana arter ve Yaya Alanlarında Alt Yapıya Yönelik Tasarım Rehberi Çalışması ile bağlantılıdır. İBB tarafından hazırlanmış ve Fatih Belediyesi ile İBB uygulamalarında yararlanılan mevcut Kentsel Tasarım Rehberi nin bu proje kapsamında dikkate alınması öngörülmektedir. Diğer yandan Fatih Belediyesi nce gerçekleştirilmesi planlanan Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanması Projesi, bu proje ile ilişkili temel projedir. Yine Fatih Belediyesi nce gerçekleştirilen ve meydanlar ile meydanları çevreleyen sokakların kent dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlamayı hedefleyen kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları da bu projeye katkı sağlayacak ilişkili projeler arasında yer almaktadır. II-PP6 kodlu Tarihi Yarımada Kentsel Tasarım Rehberi Uygulamasının Etkinleştirilmesi Projesi isimli bu projenin çıktıları kültürel miras alanlarındaki Kentsel Tasarım Rehberi uygulamalarına yönelik olarak: Mevcut Kentsel Tasarım Rehberlerini, uygulamalar, konuyla ilgili çalışma ve araştırmalar ve uluslar arası koruma ilkeleri doğrultusunda gözden geçirerek güncellemek, İçerik geliştirme çerçevesi oluşturmak, Özel eğitim, tanıtım ve bilgilendirme çerçevesi oluşturmak. Tarihi Yarımada da gerçekleştirilecek projelerde bu rehberin uygulanmasını sağlamak İlgili kurumların birinci bölümde ve EK-12 de sözü edilen projeleri veya faaliyetleri bu projenin geliştirilmesi aşamasında ilgili projeler veya faaliyetler olarak değerlendirilecektir.

18 Proje nin ana faydası, uzun yıllardan beri ilgili uzmanlar tarafından tespit edilen gerçek Kentsel Tasarım Rehberi ihtiyacının hayata geçirilmesindeki sürece odaklanması ve verimlilik ekseninde gerçekçi bir zemine taşınmasıdır. PROJE KODU: II-PP7 PROJE ADI: TARİHİ YARIMADA DAKİ DÜNYA MİRASI KÜLTÜR VARLIKLARI İÇİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇERÇEVESİNİN VE UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ PROJE TANIMI: Tarihi Yarımada da kültürel mirasa yönelik olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi kavramının kapsamını ve uygulama sürecini geliştirmek; bu konuda uluslararası çalışmaları ve ICOMOS un Ocak 2011 de yayınlanan Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ni temel alarak gerekli yasal ve kurumsal düzenleme önerilerini yapmak; diğer imar ve yatırım süreçlerinde uygulanan Çevresel Etki Değerlendirmesi süreçlerinden farklı olarak kültürel mirasa özel uygulanabilir bir Çevresel Etki Değerlendirmesi çerçevesi oluşturmak, pilot uygulamalar ile bu çalışmaları yaygınlaştırmak ve örnek bir kültürel miras yönetimi aracı geliştirmek. YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: IIH3 İlgili Strateji: IIH3S2 İlgili Eylemler: IIH3S2E1 İlgili Proje Paketleri: I-PP2 SORUMLU KURUM: Alan Yönetimi Başkanlığı İLGİLİ KURUMLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Üniversiteler KAYNAKLAR: İBB Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü, İBB Çevre Koruma Müdürlüğü SÜRE: Orta DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI:

19 II-PP7 TARİHİ YARIMADA DAKİ DÜNYA MİRASI KÜLTÜR VARLIKLARI İÇİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇERÇEVESİNİN VE UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Tarihi Yarımada daki Dünya Mirası Kültür Varlıkları İçin Etki Değerlendirmesi Çerçevesinin Ve Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi, mevcut durumda diğer imar ve yatırım süreçlerinde uygulanan ÇED uygulamalarından farklı olarak kültürel mirasa özel etki değerlendirmesi sürecinin çerçevesinin oluşturulması için gerekli hazırlıkların yapılması amacı ile geliştirilmiştir. Söz konusu proje, Tarihi Yarımada da kültür varlıklarının korunması ile bütünleştirilmiş, sürdürebilir fiziksel, sosyal ve ekonomik koruma, sağlıklaştırma yaklaşımının beklenen düzeyde olmaması ve Alan daki kültür varlıklarının yaşatılmasına, sosyo-kültürel özelliklerin geliştirilmesine yeterli özenin gösterilmemesi olarak tespit edilen sorunların çözümünde yardımcı bir araç olarak geliştirilmiştir. Diğer yandan, bilindiği üzere, UNESCO İstanbul un Dünya Miras Alanlarını ele aldığı İzleme Raporlarında yeni yapıların ve gelişme projelerinin uygulanmasından önce Dünya Miras Alanları üzerindeki muhtemel etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmayışını 2005 yılından günümüze eleştirmektedir. Bu proje ile UNESCO nun talep etmekte olduğu ve gerek Dünya Miras Alanları gerekse de Yönetim Planı Alanı nın tamamının bütünlüğü, özgünlüğü ve üstün evrensel değerinin süreklilik çerçevesinde korunması açısından önem taşıyan kültürel mirasa özel etki değerlendirmesi uygulamalarının geliştirilmesi sağlanacaktır. ICOMOS un Ocak 2011 de yayınlanan Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi inde kültür mirasına yönelik etki değerlendirmesinin ilkeleri ortaya konulmakta, genel çerçevesi çizilerek adımları tanımlanmaktadır. ICOMOS tarafından hazırlanan bu rehberin amacı, Dünya Miras Alanlarını kendi içinde bir bütün olarak ele alıp üstün evrensel değerinin nitelikleri üzerinde oluşacak etkileri sistemli ve tutarlı bir biçimde değerlendirerek bu alanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir Kültürel Miras Etki Değerlendirme yöntemi ortaya koymaktır şeklinde belirtilmektedir. ICOMOS rehberi, bu proje kapsamında geliştirilecek etki değerlendirilmesi uygulamaları için de bir rehber niteliğindedir ve proje çalışmalarında göz önünde bulundurulması beklenmektedir. Proje, Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın IIH3 kodlu hedefi olan Tarihi Yarımada nın kültür varlıklarının fiziki, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla birlikte korunmasının, sağlıklaştırılmasının gerçekleştirilmesi gereği oluşturulmuştur. Buna bağlı belirlenen strateji; IIH3S2 kodlu Her ölçekteki planlama ve projelendirme çalışmalarının ve uygulamalarının Tarihi Yarımada daki kültür varlıklarının korunmasına ve Tarihi Yarımada nın sosyo kültürel imajına uygun olarak gerçekleştirilmesi dir. Proje ile ilgili Tarihi Yarımada Yönetim Planı'nda yer alan eylem ise IIH3S2E1 kodlu Tarihi Yarımada ile ilgili hazırlanan büyük ölçekli ve Alan ın tamamını etkileyecek tüm plan ve projelerin, Alan ın kültür varlıklarının, arkeolojik değerlerinin, tarihi dokusunun ve silüetinin sürdürülebilir korunmasına aykırı kararlar içermemesi için,kültür ve Turizm Bakanlığı nca kabul edilen çerçevede etki değerlendirmesi sürecinin işletilmesini sağlamak tır. Proje nin yürütülmesindeki eşgüdüm rolünde Alan Yönetimi Başkanlığı tarif edilmiştir. Proje ile ilgili kurumlar; merkezi yönetim düzeyinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, uygulamaya yönelik birikim sebebi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi ve Bayrampaşa Belediyesi, konu ile ilgili araştırmaların yürütülmesi bağlamında Üniversitelerdir. İBB Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü ve İBB Çevre Koruma Müdürlüğü, Proje kaynakları olabilecek birimler olarak önerilmektedir. Proje, I-PP2 kodlu Tarihi Yarımada Bütünleşik Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Projesi ile ilişkilidir.

20 Proje kapsamında geliştirilecek kültürel mirasa özel etki değerlendirme uygulamalarının başlıca konusunun büyük ölçekli yatırımlar, yapılaşma ve altyapı projeleri olması sebebiyle, Tarihi Yarımada da uygulama yetkisi bulunan kurumların bu nitelikteki projeleri, Tarihi Yarımada daki Dünya Mirası Kültür Varlıkları İçin Etki Değerlendirmesi Çerçevesinin Ve Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi başlıklı bu projeyle ilişkili projelerdir. Dolayısıyla geçmiş dönemlerde gerçekleştirilmiş ve halen gerçekleştirilmekte olan projelerin gerek proje süreci gerekse de projenin kültürel mirasa etkilerinin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu projeler arasında Haliç Metro Köprüsü, Marmaray, İstanbul Boğazı Karayolu Geçiş Projesi - Avrasya Tüneli, Ataport projeleri yer almaktadır. Tarihi Yarımada daki Dünya Mirası Kültür Varlıkları İçin Etki Değerlendirmesi kavramının kapsamını ve uygulama sürecini gerçekçi bir şekilde geliştirmek için önerilen Proje çıktıları şu şekildedir; Uluslararası çalışmaların ve Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi nin değerlendirilmesi, Tarihi Yarımada da kültürel mirasa özel uygulanabilir bir etki değerlendirmesi çerçevesinin geliştirilmesi, Diğer imar ve yatırım süreçlerinde halihazırda geçerli etki değerlendirmesi süreçlerindeki sorun ve aksaklıkların tespiti, Pilot uygulamalar önerisi, Yasal ve kurumsal düzenleme önerileri. Projenin beklenen en önemli sonucu, Tarihi Yarımada daki kültür varlıklarının kavramsal kapsamını, koruma ve yatırım uygulamalarını kültürel mirasa özel uygulanabilir bir etki değerlendirmesi çerçevesinin oluşması ve kültür varlıklarının yönetimi için etki değerlendirme sürecinin uygulanması olacaktır. PROJE KODU: PROJE ADI: II-PP8 TARİHİ YARIMADA DAKİ ARKEOLOJİK ALANLARI KORUMA VE DEĞERLENDİRME PROJESİ PROJE TANIMI: Tarihi Yarımada daki arkeolojik alanların korunması ve değerlendirilmesinde hangi alanın, hangi öncelikle ele alınacağının belirleneceği süreci yönetmek ve desteklemek; bu süreci sağlıklı sürdürebilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında Kentsel Arkeoloji ile ilgili bir birimin kuruluşunu önermek için gereken yasal, kurumsal, organizasyonel, mali hazırlıkları yapmak. YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: IIH4 İlgili Strateji: IIH4S1 İlgili Eylem: IIH4S1E1 İlgili Proje Paketleri: I-PP2

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3.2. Tarihi Yarımada Dünya Miras Alanları Proje Paketleri İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Dünya Miras Alanları proje paketlerinin

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ Sektör Kodu: B

BİLİŞİM SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ Sektör Kodu: B Sektör Kodu: B 103 A- 2009 YILI YATIRIMLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ 2009 yılı yatırım programının Bilişim Sistemleri sektöründe yer alan yatırımların genel özellikleri itibari ile aşağıdaki şekilde gruplandırılması

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı İÇİNDEKİLER Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı 1. Önsöz 2. Yönetici Özeti 3. Vizyon ve Misyon 4. Stratejik

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28.981.800 24.336.000 27.040.000 29.744.000 32.718.400 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6.394.310 23.450.800 26.068.000 16.100.000 5.750.000 TOPLAM DİĞER MALİ

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Kentsel Dönüşümde Altyapının Önemi 04-09 Kasım 2012 ANTALYA Mehmet GÜRBÜZ İller Bankası A.Ş. Şehircilik Dairesi Başkanlığı mgurbuz@ilbank.gov.tr SUNU İÇERİĞİ

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU Kurum Adı-Soyadı Tarih Adres Telefon / /2012 ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL

Detaylı

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Pardus Vizyonu Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Gündem Pardus Projesi Hakkında Proje hedefleri Kamu göç projelerimiz Yürüteceğimiz Faaliyetler AKASYA Projesi Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Açık kaynak

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

MADDE 5- BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 5- BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TASLAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILACAK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV VE SORUMLULUK ALANINA GİREN KONULARDAKİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARIN YÜRÜTÜLMESİ VE DESTEKLENMESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ MADDE 1- AMAÇ

Detaylı

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI NO BELGESİ KODU YAYIN TARİHİ 52 53 54 55 Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Bitki Besleme ve

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI 14 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Program Tanıtım Broşürüş Referans No: TRC2-11 - DFD Son Başvuru Tarihi: 16 Aralık 2011 Saati: 18.00* *Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi (TR2011/0327.21.02-01) Ankara, 8 Nisan 2015 Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı)

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) Kamu Araştırmaları Destek Grubu Eylül 2015 1007 -Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı