3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ"

Transkript

1 3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3.1. Tarihi Yarımada Proje Paketleri İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın benimsenen vizyon çerçevesinde oluşturulan plan hedefleri ve bu hedeflere bağlı stratejiler ve eylemlerin uygulaması kapsamında, İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Alanı ve dört adet Dünya Miras Alanı na yönelik proje paketleri tanımlanmıştır. Bu proje paketleri Yönetim Planı hedefleri, stratejileri ve eylemleri bütünleştirilerek iki seviyede oluşturulmuştur. Bu iki seviye; Tarihi Yarımada ve Dünya Miras Alanları proje paketleri olarak belirlenmiştir. İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Alanı proje paketlerinin içeriği belirlenen yedi tema çerçevesinde oluşturulmuş ve bu yedi başlık altında sunulmuştur. Proje paketleri; Proje Kodu, Proje Adı, Proje Tanımı, Yönetim Planı İle Bağlantı, Sorumlu Kurum, İlgili Kurumlar, Kaynaklar, Süre ve Diğer Kurumların Programlanan Projeleri İle Bağlantı başlıklarından oluşmaktadır. Proje Kodu iki bileşenden oluşmaktadır. Roma rakamı ile ifade edilen (I, II, III, IV, V, VI, VII) ilk bileşen projenin temasını ifade etmektedir; projenin Yönetim Planı hedef, strateji ve eylem kurgusunun yer aldığı yedi adet temadan hangisine ait olduğunun takibini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Proje kodunun ikinci bileşeni proje numarasıdır ve numaralandırma temalardan bağımsız olarak devam etmektedir. İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Alanı proje paketlerinin örnek kodlaması şu şekildedir; II-PP6 > II: Koruma, Planlama ve Yaşam Kalitesi PP6: Proje 6 Proje Adı ilgili projenin adından oluşmaktadır. Proje Tanımı, projenin kısa açıklaması ve kapsamının çerçevesini çizmektedir. Proje Tanımı bölümünün ana girdi kaynağı İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı hedef ve stratejilerine bağlı tanımlanan eylemlerdir. Yönetim Planı İle Bağlantı, dört alt bileşene sahiptir. Bu bileşenler, İlgili Hedef(ler), İlgili Strateji(ler), İlgili Eylem(ler) ve İlgili Proje Paketleri alt bileşenlerinden oluşmaktadır. Her bir bileşenin içeriği yine kodlar yardımıyla projenin ilgili olduğu hedef, strateji ve eylemler ile oluşturulan diğer proje paketleri arasındaki bağlantıyı ve referansı sağlamak için kurgulanmıştır. Bir projenin birden çok hedef, strateji, eylem ve proje ile bağlantılı olabilir. Bir proje ile diğer projeler arasındaki bağlantı; girdi-çıktı ilişkisi olabileceği gibi birbirini bütünleyen bir ilişki de olabilmektedir. Sorumlu Kurum, projenin hangi kurum öncülüğünde yürütülebileceğini ifade etmektedir. Sorumlu kurum her zaman projenin yürütülmesi ile ilgili mali kaynak sağlayan kurum olmayabilir. Sorumlu kurum, öncelikle idari sorumluluk ve proje eşgüdümünü sağlama işlevini taşımaktadır. Bazı proje paketlerinde birden çok sorumlu kurum tanımlanmıştır. İlgili Kurumlar, sorumlu kurum veya kurumların yanında bilgi birikimi, insan kaynağı, teknoloji, benzer proje deneyimi gibi kapasitelere sahip olup sorumlu kurum veya kurumlarla beraber projenin yürütülebileceği kurumları tanımlamaktadır. Kaynaklar başlığı altında, ağırlıklı olarak projenin yürütülmesinde mali kaynakların hangi kurum veya kurumlardan karşılanabileceği açıklanmaktadır. Kurumların yatırım programı ile kuruluş amacı ve etkinlik kapsamı çerçevesinde bütçesinden mali kaynak tahsisi yapılabilmesi buradaki temel belirleyici unsurdur. İlgili kurumlar ve Kaynaklar, kamu kurumu, yerel yönetim birimi olabileceği gibi kamu-özel sektör ortaklığı, ajanslar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kurumları da olabilir.

2 Süre, ilgili projenin ne kadar bir sürede yapılabileceğini ifade etmektedir. Proje künyesinde yer alan kısa 1-2 yıl, orta 3-4 yıl, uzun 5 yıl proje sürelerine karşılık gelmekte olup bu süreler yaklaşık ve tahmini bir özellik taşımaktadır. Projelerin kurumlarca netleştirilmesinde bu süreler daha kesin bir hal alacaktır. Bakım, onarım, eğitim, bilinçlendirme gibi süreklilik arz eden proje paketlerinin süre hanesi ise devam eden olarak belirtilmiştir. Proje paketleri çerçevesindeki Diğer Kurumların Programlanan Projeleri ile Bağlantı bölümünde ilgili kurumlar tarafından hali hazırda onaylanmış, yatırım ve hizmet programına alınmış ve bu bağlamda önerilen proje ile ilişkilendirilebilir olan etüd ve projeler yer almaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi özelinde 2011 yılı Yatırım Programı ndaki projeler kendi kodları ile yer almaktadır. Bu proje kodların açıklamaları ile ilgili bir anahtar hazırlanmıştır. Şekil 1. İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Alanı Örnek Proje Tanımlaması

3 Yönetim ve Organizasyon Projeleri Yönetim ve Organizasyon teması çerçevesinde üç adet proje belirlenmiştir. Bölüm 2 de Tarihi Yarımada bütünü için sıralanan hedef, strateji ve eylemlere bağlı olarak oluşturulan bu proje araştırma, kapasite geliştirme, bilgi sistemi oluşturma ve mevzuat uyumu aktivitelerinden oluşmaktadır. Aşağıda Yönetim ve Organizasyon temasına yönelik tanımlanan projeler liste halinde sıralanmıştır. Daha sonra bu temada tanımlanan her bir projenin bir sayfalık künyesi yer almaktadır. Proje künyesinde; proje kodu, proje adı, proje tanımı, Yönetim Planı ile Bağlantısı kapsamında ilgili hedef, strateji, eylem ile diğer projeler ile olan ilişkisi, sorumlu ve ilgili kurumlar, kaynaklar ve süre ile varsa diğer kurumların programlanan projeleri ile bağlantısı önerilmiştir. Bunu takiben her bir proje için bir açıklama metni yer almaktadır. Proje açıklamasında projenin oluşturulma nedeni, Tarihi Yarımada için önemi, tespit edilen hangi sorun ya da sorunlara çözüm getireceği, proje çıktıları ve beklenen etkileri ile künye bilgileri özetlenmiştir. Yönetim ve Organizasyon teması çerçevesinde belirlenen proje paketi üç projeyi içermektedir: I-PP1 TARİHİ YARIMADA PLAN VE PROJE YÖNETİMİNİN EŞGÜDÜMÜ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ I-PP2 TARİHİ YARIMADA BÜTÜNLEŞİK BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ I-PP3 TARİHİ YARIMADA İLE İLGİLİ KORUMA, PLANLAMA VE YÖNETİM KONULARINDA MEVZUATIN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ PROJE KODU: PROJE ADI: I-PP1 TARİHİ YARIMADA PLAN VE PROJE YÖNETİMİNİN EŞGÜDÜMÜ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ PROJE TANIMI: Yönetim Planı sınırları içindeki ilgili kuruluşların planlama ve proje yönetimi çerçevesindeki yetki, sorumluluk ve görev alanlarındaki çakışmaları, benzerlikleri, farklılıkları, uyumsuzlukları ve eksiklikleri saptamak ve bu kuruluşların yetki, sorumluluk ve görev alanlarını tanımlamak için gerekli analizleri yapmak; kurumlarda ortak proje üretme kültürünün oluşturulmasına yönelik kurumsal kapasite analizlerinin ve kapasite geliştirme ihtiyaçlarının değerlendirilmesini ve buna bağlı geliştirilecek programların tasarımını yapmak; Alan Yönetimi Başkanlığının kurumsal kapasitesinin analizi, kapasite geliştirme ihtiyaçlarının değerlendirmesi ve buna bağlı geliştirilecek programların tasarımını yapmak. YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: IH1 İlgili Stratejiler: IH1S1, IH1S2, IH1S3 İlgili Eylemler: IH1S1E1, IH1S1E2, IH1S2E1, IH1S2E2, IH1S2E3, IH1S3E1 İlgili Proje Paketleri:

4 SORUMLU KURUM: İstanbul Valiliği İLGİLİ KURUMLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Alan Yönetimi Başkanlığı, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi KAYNAKLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi SÜRE: Kısa / devam eden DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: I-PP1 TARİHİ YARIMADA PLAN VE PROJE YÖNETİMİNİN EŞGÜDÜMÜ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ Tarihi Yarımada Plan Ve Proje Yönetiminin Eşgüdümü İçin Kapasite Geliştirme Projesi, tespit edilen sorunlardan; yetkili kurumların benzer projeler üretmeleri ve kurumlar arasında etkin ve etkili eşgüdüm olmaması ile ilgili yaşanılan sorunların çözümü için atılması gereken adımların belirlenmesi amacı ile oluşturulmuştur. Projede, sözü geçen sorunlar ağırlıklı olarak farklı tür ve ölçekteki planlar ile projeler çerçevesinde ele alınacak olup Proje, Fatih Belediyesi ve bağlı birimleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili birimleri ile Alan Yönetimi Başkanlığı nın bu çerçevedeki kurumsal kapasite ihtiyaçlarının tespiti ve kapasite geliştirme programlarının tasarımından oluşmaktadır. Projenin önemi Yönetim Planı nın amacına ulaşması için etkin ve etkili plan uygulamaları ve proje yönetimi süreçlerinin eşgüdümünü sağlayacak mevcut kurumların ilgili birimlerinin kapasitesinin arttırılmasının Yönetim Planı nın çalışmasını sağlayacak diğer tüm uygulamalara temel teşkil edecek olmasıdır. Proje çerçevesi, Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın IH1 kodlu hedefi olan Yönetim Planı nın başarıyla uygulanması için Alan da yetkili olan kurumların aralarında eşgüdümün sağlanması ve bu hedefe bağlı olarak geliştirilen üç adet strateji gereği oluşturulmuştur. Bunlardan ilki IH1S1 kodlu strateji olan Yönetim Planı sınırları içinde yetkili olan kurumların görev alanlarındaki çakışmaların; benzerlik, farklılık, uyumsuzluk, eksikliklerin giderilmesinin sağlanması, ikincisi IH1S2 kodlu strateji olan Yönetim Planı nın ilgili tüm kurumlar tarafından aynı şekilde anlaşılmasının ve benimsenmesinin ve ilgili kurum ve kuruluşların ortak konularda birlikte karar geliştirmelerinin sağlanması, üçüncüsü ise IH1S3 kodlu strateji olan Yönetim Planı nın uygulama sürecinde izleme mekanizmalarının geliştirilmesidir. Proje ile ilgili Tarihi Yarımada Yönetim Planı'nda yer alan eylemler şunlardır; Yönetim Planı sınırları içindeki ilgili ve yetkili kuruluşların yetki, sorumluluk ve görev alanlarında çakışma, benzerlik, farklılık, uyumsuzluk, eksiklikleri saptamak (IH1S1E1) Yönetim Planı sınırları içindeki ilgili ve yetkili kuruluşların yetki, sorumluluk ve görev alanlarının bilinir kılınması (IH1S1E2) İlgili kurum ve kuruluşları bir araya getireceksürekli, düzenli, programlı toplantılar düzenlemek (IH1S2E1) Her kurumda Yönetim Planı kararlarının uygulanmasını izleyecek sistemler kurmak (IH1S2E2)

5 Kurumlarda ortak proje üretme kültürünün oluşturulmasına yönelik program ve projeler geliştirmek (IH1S2E3) Alan Yönetimi içinde Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu nun düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak (IH1S3E1) İlgili hedef ve stratejilerin ortak paydası kurumsal kapasite ve eşgüdüm ile ilgili olup bu alanda kapasite geliştirme ihtiyaçlarının tespiti ve programlarının oluşturulması Proje nin kapsamını oluşturmaktadır. İllerde kamu yatırımları ve kamu kurumları arası eşgüdümü sağlamakla yükümlü olan Vali, ortak akıl oluşturulması çerçevesinde bu projede sorumlu olabileceği gibi Alan Yönetimi Başkanlığı nı yasal, kurumsal, lojistik açılardan bugüne kadar var eden Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Alan daki uygulamaların merkezindeki Fatih Belediyesi ilgili kurumlar olarak önerilmektedir. Merkezi yönetim, büyükşehir yönetimi ve ilçe yönetimi kurumları gerek insan kaynağı, mali kaynaklar, lojistik kaynakları, gerekse birikimleri açısından projenin etkin ve etkili gerçekleştirilmesi için yeterli olup proje kapsamı doğrultusunda koordine edilmesi gerekmektedir. Proje konusu organizasyonel gelişim, organizasyonlar arası iletişim ve eşgüdüm üzerine araştırma ve geliştirme etkinliklerini kapsamakta olup uluslararası düzeyde konu ile ilgili uzmanlaşmış kurum ve kuruluşların desteğinin etkin bir şekilde sağlayacak bir çerçevenin çizilmesi projeyi ortaya çıkaran hedef ve stratejilerin gereğinin yerine getirilmesi açısından önem taşımaktadır. İlgili kurumların Bölüm 1.5 te sözü edilen projeleri veya faaliyetleri bu projenin geliştirilmesi aşamasında ilgili projeler veya faaliyetler olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda projeden beklenen çıktılar şunlardır; Yönetim Planı sınırları içindeki ilgili kuruluşların planlama ve proje yönetimi çerçevesindeki yetki, sorumluluk ve görev alanlarındaki çakışmaların, benzerliklerin, farklılıkların, uyumsuzlukların ve eksikliklerin saptandığı analizler, Bu analizler doğrultusunda kurum ve kuruluşların yetki, sorumluluk ve görev alanları ile ilgili önerilerin yer aldığı sentez, Kurumların kendi iç organizasyonlarındaki birimler ile kurumların ortak çalışma kültürünün olgunlaştırılmasına yönelik kurumsal kapasite analizleri, Bugüne kadar gerçekleştirilen kapasite geliştirme uygulamalarının, yöntem ve kaynaklarının değerlendirilmesi, Yukarıda sıralanan değerlendirmeler, analizler ve sentez çerçevesinde kapasite geliştirme ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi nin ilgili birimleri ile Alan Yönetimi Başkanlığı nın bütünü için kapasite geliştirme programlarının tasarımı. Projenin beklenen sonuçları ve Tarihi Yarımada ya faydası, kültürel mirasın korunmasını ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayacak mekanizmaların mevcut kaynakların etkili bir şekilde kullanılması ile, dünyaya örnek olabilecek kurumsal bilinç ve farkındalık düzeyinin yenilikçi ve dünyadaki geçerli yöntemler yardımı ile geliştirilerek Yönetim Planı nın çalışmasını sağlamaktır.

6 PROJE KODU: PROJE ADI: I-PP2 TARİHİ YARIMADA BÜTÜNLEŞİK BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ PROJE TANIMI: Yönetim Planı sınırları içindeki ilgili ve yetkili kuruluşların bilgi sistemleri konusunda yetki, sorumluluk ve görev alanlarındaki çakışmaları, benzerlikleri, farklılıkları, uyumsuzlukları ve eksiklikleri saptayarak bilgi sistemleri entegrasyon önerileri geliştirmek; Tarihi Yarımada ile ilgili her türlü envanter, istatistik ve bilginin düzenli toplanmasını, işlenmesini sağlayan teknik, yasal ve kurumsal düzenlemeler önermek; İBB CBS Müdürlüğü tarafından geliştirilen web tabanlı uygulamanın yürütülen diğer kültür envanteri projeleri ile birlikte değerlendirilerek yayınlanmasını sağlamak; Yönetim Planı sınırları içindeki ilgili ve yetkili kuruluşların Tarihi Yarımada ya yönelik bilgi sistemleri konusundaki yatırım ve projeleri arasında uyum sağlamak, Tarihi Yarımada Yönetim Planı sayısal izleme sistemi kurmak ve etkin işletimini sağlayacak önerileri geliştirmek. YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: IH1 İlgili Strateji: IH1S4 İlgili Eylemler: IH1S4E1, IH1S4E2 İlgili Proje Paketleri: II-PP4, II-PP7, II-PP8, II-PP13, IV-PP19, VI-PP23, VI-PP24, VI-PP25, VI-PP26, VI-PP27, VI-PP28, VI-PP29 SORUMLU KURUM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İLGİLİ KURUMLAR: Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Fatih Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Koruma Kurulları, Yenileme Kurulu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü KAYNAKLAR: İBB Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü, İBB Harita Müdürlüğü, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü, TÜİK SÜRE: Orta DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> H44011, H44010, H44009, H44008, H44001, H44015, P04001 I-PP2 TARİHİ YARIMADA BÜTÜNLEŞİK BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Tarihi Yarımada Bütünleşik Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Projesi, Alan sınırları içinde ilgili ve yetkili kurumların görev ve yetki alanlarının net olarak belirlenmemiş olması; yetkili kurumların benzer projeler üretmeleri ve kurumlar arasında beklenen düzeyde eşgüdüm olmaması nedeni ile yaşanılan sorunların çözümü için atılması gereken adımların belirlenmesi amacı ile oluşturulmuştur.

7 Tarihi Yarımada ya yönelik bilgi sistemlerinin entegrasyonunu sağlayacak analiz ve önerileri geliştirmek Proje nin temel çerçevesini oluşturmaktadır. Aynı alana yönelik farklı kurumlarda, farklı zaman dilimlerinde farklı standartlarda toplanan ve oluşturulan veri ve enformasyonun bütünleştirilmesi ihtiyacı tüm dünyada ve İstanbul da bilgi sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan bir sorun olarak önceden tespit edilmiş bir sorundur. Bu sorunun giderilmesi için hem kamu ve hem de özel sektör tasrafından uzun süreden beri çeşitli yöntemler geliştirilmiş ve çeşitli projeler yürütülmüştür. Bu farkındalık ve deneyim çerçevesinde ilgili kurumların mevcut birikim ve kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılarak bütünleştirilmesi ve sağlıklı bir bilgi yönetimi politikasının oluşturularak hayata geçirilmesi, kamu kaynaklarının verimli kullanımı açısından önem taşıdığı gibi diğer projelerin verimliliği açısından da büyük öneme sahiptir. Proje, Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın IH1 kodlu hedefi olan Yönetim Planı nın başarıyla uygulanması için Alan da yetkili olan kurumların aralarında eşgüdümün sağlanması ve bu hedefe bağlı IH1S4 kodlu strateji olan ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılacak etkin bir bilgi sisteminin sağlanması gereği oluşturulmuştur. Proje ile ilgili Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın ilgili eylemleri Tarihi Yarımada ile ilgili mevcut envanter çalışmalarını standartlaştırmak, sayısallaştırmak, eksiklerini tamamlamak (IH1S4E1) ve Yönetim Planı Alanı ile ilgili sayısal veri tabanı ve izleme sistemi oluşturmak, paydaşların erişimini sağlamak (IH1S4E2) olarak belirlenmiştir. İlgili hedef ve stratejilerin ortak paydası bilgi sistemi ve eşgüdüm ile ilgili olup bu alanda mevcut bilgi sistemlerinin etkin bir şekilde entegrasyonu Proje nin kapsamını oluşturmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gerek mevcut bilgi teknolojileri altyapısı gerek çeşitli birimlerinde gerçekleştirilen projeler ve ar-ge deneyimleri ile bu projede sorumlu kurum olarak önerilmiştir. Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Fatih Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Koruma Kurulları, Yenileme Kurulu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise gerek web uygulamaları ve gerekse güncel veri toplanması konusundaki yetkinliklerinden ve çalışmaları nedeni ile ilgili kurum olarak önerilmiştir. Projenin diğer kurumların programlanan projeleri ile de bağlantısı bulunmaktadır. İBB Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü nün İBB 2011 Yatırım Programı nda yer alan; H44011 kodlu Web Tabanlı 3D Rehber Uygulaması Projesi, H44010 kodlu Araç Takip Sisteminin Geliştirilmesi Ve Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi, H44009 kodlu İnternetten Sunulan Şehir Rehberinin Arazi Güncellenmesi ve Önemli Mekânların Panaromik Video Çekimi Projesi, H44008 kodlu Açık Kaynak Kodlu Uygulama Spatial Veri Tabanı ve Web Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi, H44001 kodlu Mevcut Kent Bilgi Sisteminin İşletilmesi ve E-Belediye Amaçlı Yeni Uygulama Programlarının Yazılması, İBB Müdürlüklerinin Yapmış Oldukları GIS İçerikli İhalelerin Kontrolü Projesi, H44015 kodlu GIS tabanlı Uygulama Kullanan Müdürlükler İle İlgili Kamu Kurumlarınının (İSKİ, İGDAŞ, İlçe Belediyeleri, Tapu-Kadastro v.b.) Arasındaki Veri ve İş Süreç Eşgüdümünün Sağlanması İçin Servis Tabanlı Uygulamaların Yazılması Projesi ile İBB Harita Müdürlüğü nün; P04001 kodlu LİDAR (LAZER) Yöntemi İle İstanbul Genelinde Ortofoto Görüntü Elde Etme, Üç Boyutlu Şehir ve Arazi Modelinin Oluşturulması ve Yersel Fotogtrametri İle Siluet Çalışmaları Yapılması Projesi, bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, yenilikçi güncel verilerin elde edilmesi, mevcut sistemlerin entegrasyonu açısından Tarihi Yarımada Bütünleşik Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Projesi ile bağlantılıdır. İlgili kurumların Bölüm 1.5 te sözü edilen projeleri veya faaliyetleri bu projenin geliştirilmesi aşamasında ilgili projeler veya faaliyetler olarak değerlendirilecektir.

8 Projeden beklenen çıktılar şunlardır; Tarihi Yarımada ile ilgili her türlü envanter, istatistik ve bilginin düzenli toplanmasını, işlenmesini sağlayan yasal ve kurumsal düzenleme önerileri, İBB CBS Müdürlüğü tarafından geliştirilen web tabanlı uygulamanın yürütülen diğer kültür envanteri projeleri ile birlikte değerlendirilerek Tarihi Yarımada özelinde yayınlanmasını sağlayacak düzenleme önerileri, Yönetim Planı sınırları içindeki ilgili ve yetkili kuruluşların Tarihi Yarımada ya yönelik bilgi sistemleri konusundaki yatırım ve projeleri arasında uyum sağlama ilkeleri, Yönetim Planı sınırları içindeki ilgili ve yetkili kuruluşların Tarihi Yarımada ya yönelik bilgi sistemleri konusundaki projelerin süreç ve çıktılarının coğrafi olarak Tarihi Yarımada yı kapsaması sebebi ile Tarihi Yarımada Bütünleşik Bilgi Sistemi ne entegrasyonuna yönelik uyum yöntemleri önerileri, Tarihi Yarımada Yönetim Planı sayısal izleme sistemi, Tarihi Yarımada Yönetim Planı sayısal izleme sistemini etkin işletimini sağlayacak öneriler. Projenin beklenen ana sonucu Tarihi Yarımada için güncel, sağlıklı, standartlaştırılmış, güvenilir veri ve enformasyona dayalı bilgi sisteminin oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu bilgi sistemi farklı kurumlardan besleneceği gibi hem kurum ve kuruluşların hem de Tarihi Yarımada da oturan, çalışan ve ziyaretçilerin kullanımına açılarak Tarihi Yarımada vizyonuna ulaşılmasına ve diğer projelerin sağlıklı ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır. PROJE KODU: PROJE ADI: I-PP3 TARİHİ YARIMADA İLE İLGİLİ KORUMA, PLANLAMA VE YÖNETİM KONULARINDA MEVZUATIN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ PROJE TANIMI: Tarihi Yarımada ile ilgili tüm mevzuatı bir araya getirmek; irdeleyerek sorunlarını, çakışmalarını ve eksikliklerini tespit etmek; uyumlaştırmak üzere öneriler geliştirilmesini programlamak; katılım konusunun koruma ve planlama mevzuatı içinde yer alması için öneriler geliştirmek; ilgili kurum ve kuruluşların ortaklığına dayalı yeni bir mahalle yönetim modeli kurulması konusunda gerekli yasal düzenlemeleri geliştirmek; kültürel mirasın yörede yaşayanlar ve kullananlar tarafından algılanması ve benimsenmesi için gereken altyapıyı önermek. YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: IH2 İlgili Stratejiler: IH2S1, IH2S2 İlgili Eylemler: IH2S1E1, IH2S2E1, IH2S2E2, IH2S2E3 İlgili Proje Paketleri: I-PP1, I-PP2, II-PP1, II-PP4, II-PP11, II-PP15, II-PP16, II-PP7, V-PP22, VI-PP23

9 SORUMLU KURUM: İstanbul Valiliği, Alan Yönetimi Başkanlığı İLGİLİ KURUMLAR: DPT Müsteşarlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları KAYNAKLAR: DPT Müsteşarlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi SÜRE: Kısa DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: I-PP3 TARİHİ YARIMADA İLE İLGİLİ KORUMA, PLANLAMA VE YÖNETİM KONULARINDAKİ MEVZUATIN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ Tarihi Yarımada ile İlgili Koruma, Planlama ve Yönetim Konularındaki Mevzuatın Bütünleştirilmesi Projesi, Yönetim Planı Alanı ndaki ilgili ve yetkili kurumların bağlı oldukları mevzuat arasında uyumsuzluklar olması nedeni ile mevzuata yönelik eşgüdüm sorunlarının çözümü için atılması gereken adımların belirlenmesi amacı ile önerilmiştir. Proje, Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın IH2 kodlu hedefi olan Yönetim Alanı ndaki ilgili tüm kurum ve kuruluşların bağlı oldukları mevzuat arasında eşgüdümün sağlanması gereği oluşturulmuştur. Buna bağlı belirlenen ilk strateji; Yönetim Alanı ndaki ilgili tüm kurum ve kuruluşların bağlı oldukları mevzuat arasındaki çakışmaların, sorunların (benzerlik, farklılık, uyumsuzluk, eksiklik) giderilmesinin sağlanması (IH2S1), ikinci strateji ise Yönetim Alanı ile ilgili koruma mevzuatındaki eksikliklerin, sorunların giderilmesinin ve gerektiği hallerde mevzuat önerileri geliştirilmesinin sağlanması dır (IH2S2). Proje ile ilgili Tarihi Yarımada Yönetim Planı'nda yer alan eylemler şunlardır: İlgili tüm mevzuatın irdelenerek sorunlarını çakışmalarını ve eksikliklerini tespit etmek, eksiklikleri giderici mevzuat önerilerinde bulunmak (IH2S2E1) Katılım konusunun Koruma mevzuatı içinde yer alması için öneriler geliştirmek (IH2S2E1) İlgili kurum ve kuruluşların ortaklığına dayalı yeni bir mahalle yönetim modeli (mahalle koruma ve sağlıklaştırma eksenli) kurulması konusunda gerekli yasal düzenlemeleri önermek (IH2S2E2) Kültürel mirasın yaşayanlar tarafından algılanması ve benimsenmesi için gereken yasal düzenlemeler için öneriler geliştirmek (IH2S2E3) İllerde kamu yatırımları ve kamu kurumları arası eşgüdümü sağlamakla yükümlü olan Vali, ortak akıl oluşturmak üzere bu projede birinci sorumlu kurum olarak belirlenmiş, Alan Başkanlığı da kurumsal gelişimi desteklemek üzere Valilik'le birlikte çalışacak ikinci sorumlu kurum olarak önerilmiştir. Mevzuat uyumu konusunda DPT Müsteşarlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları da projenin gelişimine katkıda bulunacak ilgili kurumlar olarak tespit edilmiştir. Projenin gerçekleşmesindeki kaynaklar konusunda Kalkınma Bakanlığı, KENTGES (Kentsel Gelişme Stratejisi) ile yeni bir eşgüdüm rolünü benimseyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birçok yasanın çerçevesinin belirlenmesinde birikimi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi öne çıkabilir. İlgili kurumların Bölüm 1.5 te sözü edilen projeleri veya faaliyetleri bu projenin geliştirilmesi aşamasında ilgili projeler veya faaliyetler olarak değerlendirilecektir.

10 Projeden beklenen çıktılar şunlardır: Tarihi Yarımada ile ilgili tüm mevzuatın irdelenerek, sorunlarını, çakışmalarını ve eksikliklerini tespit ederek uyumlaştırmak üzere geliştirilecek öneriler, Katılım konusunun koruma ve planlama mevzuatı içinde yer alması için geliştirilecek öneriler, İlgili kurum ve kuruluşların ortaklığına dayalı yeni bir mahalle yönetim modeli (Mahalle Koruma, Sağlıklaştırma eksenli) kurulması konusunda gerekli (geliştirilecek) yasal düzenlemeler, Kültürel mirasın yaşayanlar tarafından algılanması ve benimsenmesi için gereken yasal altyapıları önerileri. Projenin beklenen ana sonucu mevzuattan kaynaklanan karmaşayı netleştirerek koruma, planlama ve yönetim alanlarındaki uygulamaların sağlıklı bir yasal zeminde ve uyum içinde gerçekleşmesidir. Proje Tarihi Yarımada Yönetim Planı'nın diğer projeleri ile de bağlantılı olup, özellikle Plan'ın Yönetim ve Organizasyon teması ile ve Koruma, Planlama ve Yaşam Kalitesi temalarındaki projeler ile doğrudan ilişkilidir. Projede mevcut yasalar çerçevesinde bir uyum geliştirilmesi yaklaşımı benimsenirken, olası değişikliklere uyum sağlayabilecek alternatiflerin de proje kapsamında ele alınması ve taslak düzeyde Tarihi Yarımada'ya özel bir düzenleme seçeneğinin çalışılması gerçekçi bir adım olacaktır Koruma, Planlama ve Yaşam Kalitesi Projeleri Koruma, Planlama ve Yaşam Kalitesi teması çerçevesinde on bir adet proje belirlenmiştir. Bölüm 2 de Tarihi Yarımada bütünü için sıralanan hedef, strateji ve eylemlere bağlı olarak oluşturulan bu projeler; standart geliştirme, araştırma, ar-ge, kapasite geliştirme ve arttırma, öncelik geliştirme, ortaklık geliştirme aktivitelerinden oluşmaktadır. Daha sonra bu temada tanımlanan her bir projenin bir sayfalık künyesi yer almaktadır. Proje künyesinde; proje kodu, proje adı, proje tanımı, Yönetim Planı ile Bağlantısı kapsamında ilgili hedef, strateji, eylem ile diğer projeler ile olan ilişkisi, sorumlu ve ilgili kurumlar, kaynaklar ve süre ile varsa diğer kurumların programlanan projeleri ile bağlantısı yer almaktadır. Bunu takiben her bir proje için bir açıklama metni yer almaktadır. Proje açıklamasında projenin oluşturulma nedeni, Tarihi Yarımada için önemi, tespit edilen hangi sorun yada sorunlara çözüm getireceği, proje çıktıları ve beklenen etkileri ile künye bilgileri özetlenmiştir. Koruma, Planlama ve Yaşam Kalitesi teması çerçevesinde belirlenen proje paketi içinde yer alan on bir adet proje şunlardır: II-PP4 TARİHİ YARIMADA İLE İLGİLİ KORUMA, YENİLEME, ULAŞIM, TURİZM GİBİ FARKLI TÜRLERDEKİ PLANLAR VE İLGİLİ PROJELER ARASINDAKİ UYUMUN SAĞLANMASI PROJESİ II-PP5 TARİHİ YARIMADA İLE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARIN KORUMA VE RESTORASYON ALANLARINDA AR-GE ve KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ II-PP6 TARİHİ YARIMADA KENTSEL TASARIM REHBERİ UYGULAMASININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ II-PP7 TARİHİ YARIMADA DA KÜLTÜREL MİRASA YÖNELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇERÇEVESİNİN VE UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ II-PP8 TARİHİ YARIMADA DAKİ ARKEOLOJİK ALANLARI KORUMA VE DEĞERLENDİRME PROJESİ

11 II-PP9 TARİHİ YARIMADA DAKİ KORUMA VE RESTORASYON UYGULAMALARINDA İLKE VE STANDARTLARIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ II-PP10 TARİHİ YARIMADA DAKİ KORUMA VE RESTORASYON UYGULAMALARINDA İNSAN KAYNAĞI KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ II-PP11 TARİHİ YARIMADA DAKİ KORUMA VE RESTORASYON UYGULAMALARINDA KAMU-ÖZEL SEKTÖR- SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ORTAKLIK GELİŞTİRME PROJESİ II-PP12 TARİHİ YARIMADA NIN KÜLTÜR MİRASI OLAN ÜRETİM KONULARININ ARAŞTIRILMASI, BELGELENMESİ VE YAŞATILMASI PROJESİ II-PP13 TARİHİ YARIMADA YA ÖZGÜ SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN ARAŞTIRILMASI, BELGELENMESİ PROJESİ II-PP14 TARİHİ YARIMADA DA YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTME PROJESİ PROJE KODU: PROJE ADI: II-PP4 TARİHİ YARIMADA İLE İLGİLİ KORUMA, YENİLEME, ULAŞIM, TURİZM GİBİ FARKLI TÜRLERDEKİ PLANLAR VE İLGİLİ PROJELER ARASINDAKİ UYUMUN SAĞLANMASI PROJESİ PROJE TANIMI: Yönetim Planı nın I-PP1 Projesi sonuçlarından da girdi alınarak, Tarihi Yarımada daki bütün planlar ve projelerin eşgüdümünün sağlanması için kurumsal strateji ve politikalar arasında uyum standartları geliştirmek, Koruma Amaçlı Planlardaki alan kullanım kararlarını, Tarihi Yarımada ile ilgili büyük projelerle önerilen alan kullanım kararlarını, yenileme, ulaşım, turizm gibi farklı tür ve amaçlı planlar ile bunlara bağlı ve bağlı olmayan projeleri belirlenen bu standartlar çerçevesinde değerlendirmek. YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: İlgili Hedefler: IIH1, IIH2 İlgili Stratejiler: IIH1S1, IIH2S2 İlgili Eylemler: IIH1S1E1, IIH1S1E2, IIH1S1E3, IIH1S1E4, IIH1S2E1, IIH1S2E2, IIH1S2E3 İlgili Proje Paketleri: I-PP1, I-PP3, V-PP23 SORUMLU KURUM: İstanbul Valiliği İLGİLİ KURUMLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul İl Özel İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Alan Yönetimi Başkanlığı KAYNAKLAR: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi SÜRE: Kısa

12 DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> P08004, P08005 II-PP4 TARİHİ YARIMADA İLE İLGİLİ KORUMA, YENİLEME, ULAŞIM, TURİZM GİBİ FARKLI TÜRLERDEKİ PLANLAR VE İLGİLİ PROJELER ARASINDAKİ UYUMUN SAĞLANMASI PROJESİ Tarihi Yarımada ile İlgili Koruma, Yenileme, Ulaşım, Turizm gibi Farklı Türlerdeki Planlar ve İlgili Projeler Arasındaki Uyumun Sağlanması Projesi, Tarihi Yarımada da plan yapma ve proje geliştirme yetkisine sahip birden çok kurum olması nedeniyle Plan bütünlüğünün sağlanamaması ve birbirinden bağımsız uygulamalar yapılması, arazi kullanım planlaması, ulaşım planlaması ve turizm projelerinin birbirleriyle yeterince etkileşim içinde olamaması ile ilgili yaşanılan sorunların çözümü için atılması gereken adımların belirlenmesi amacı ile oluşturulmuştur. Proje, Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın IIH1 kodlu hedefi olan Tarihi Yarımada Yönetim Planı ile ilgili diğer planlama ve projelendirme çalışmaları arasında eşgüdümün sağlanması ve plan bütünlüğünün oluşturulması ile IIH2 kodlu hedefi olan Tarihi Yarımada nın kimliği ile uygun olan işlevlerin korunması gereği oluşturulmuştur. Buna bağlı belirlenen ilk strateji; IIH1S1 kodlu planlama ve projelendirme süreçlerinin ilgili kurumlar arası katılımlı ve şeffaf süreçler içerisinde gerçekleştirilmesi, ikinci strateji ise IIH2S1 kodlu Tarihi Yarımada da mevcut işlevlerin Alan a uygunluk yönünden değerlendirilmesidir. Proje ile ilgili Tarihi Yarımada Yönetim Planı'nda yer alan eylemler şunlardır: Tarihi Yarımada da planlamadan ve uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşların koruma ve planlama ile ilişkili kurumsal strateji ve politikalarını tartışmak ve planlama faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımını sağlamak üzere periyodik çalışma toplantıları gerçekleştirmek (IIH1S1E1) Planlamadan ve uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlar arasında düzenlenecek periyodik toplantıları raporlamak ve Alan Yönetimi Başkanlığı (veya Yönetim Planı) web sayfası üzerinden kamuoyu ile paylaşmak (IIH1S1E2) Yönetim Alanı nda farklı plan mozaikleri arasında uyumu sağlamak (IIH1S1E3) Tarihi Yarımada Ulaşım Planı ile Koruma Planı hedef, strateji ve plan kararları ve uygulamaları arasında uyum sağlamak (IIH1S1E4) Alan nın kimliği ile uygun olduğu saptanan işlevlerin sürdürülmesini sağlamak (IIH2S1E1) Tarihi Yarımada nın kimliği ile uygun olmayan işlevlerin alan dışına çıkarılmasının sağlamak (IIH2S1E2) İllerde kamu yatırımları ve kamu kurumları arası eşgüdümü sağlamakla yükümlü olan Vali, ortak akıl oluşturulması çerçevesinde bu projede sorumlu bir rol üstlenebilir. Sorumlu kurum olarak önerilen İstanbul Valiliği, ilgili kurumlar olarak önerilen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul İl Özel İdaresi, Alan Yönetimi Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi ve Bayrampaşa Belediyesi nin Tarihi Yarımada yla bağlantılı planlama ve projelendirme ile ilgili birimleri projenin etkinliğini sağlayacaktır.

13 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi projenin gerçekleşmesi için gerekli kaynaklara sahiptir. KENTGES (Kentsel Gelişme Stratejisi) ile yeni bir eşgüdüm rolünü benimseyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üst bir çerçeve sağlayacak bir katkı geliştirebilir. Proje İBB Şehir Planlama Müdürlüğü nün İBB 2011 Yatırım Programı nda yer alan P08004 kodlu İstanbul Kıyı Master Planı ile P08005 kodlu İstanbul Turizm Master Planı çalışmaları ile bağlantılı olup bu çalışmaların Tarihi Yarımada ile ilgili bölümleri ile etkileşim içinde olması projenin ana amacına katkı sağlayacaktır. Yönetim Planı Alanı nda çeşitli bölgelerde yeralan yenileme alanları ve gerçekleştirilmekte olan yenileme projelerine ilişkin detaylı bilgi Yönetim Planı nın II-PP7 kodlu Projenin açıklama bölümünde yer almaktadır. Gerek kamuoyu tarafından çeşitli yönleriyle sık sık eleştirilen gerekse de UNESCO tarafından İzleme Raporları aracılığıyla düzenli olarak olumsuz değerlendirmelere konu olan 5366 sayılı Yenileme Kanunu nun Tarihi Yarımada Yönetim Planı Alanındaki uygulamalarının II-PP7 kodlu Proje çerçevesinde ele alınması önerilmektedir. Bu kapsamda Kanun un eleştirilen hususlarının giderilmesi, uygulamaların tarihi kent bütünlüğünün korunması ilke ve standartları kapsamında geliştirilmesi öngörülmektedir. II-PP7 kodlu Proje kapsamında geliştirilmesi öngörülen bu iyileştirme çalışmaları ile II-PP4 kodlu bu Projenin eşgüdümle sürdürülmesi gerekmektedir. Projeden beklenen çıktılar aşağıda sıralanmaktadır: Tarihi Yarımada daki bütün planlar ve projelerin eşgüdümünün sağlanması için kurumsal strateji ve politikalar arasında uyum standartları çerçevesinin belirlenmesi, Koruma Amaçlı İmar Planı ndaki alan kullanım kararlarının (özellikle desantralizasyonu önerilen kullanımların) belirlenen standartlar çerçevesinde değerlendirilmesi, Yenileme Alanları projelerinin belirlenen standartlar çerçevesinde değerlendirilmesi, Ulaşım projelerinin belirlenen standartlar çerçevesinde değerlendirilmesi, Herhangi bir üst çerçeveye bağlı olmayan diğer projelerin belirlenen standartlar çerçevesinde değerlendirilmesi, Yönetim Planı dahil diğer tüm plan ve projeler için uyumluluk adımlarını tanımlayan revizyon önerilerinin geliştirilmesi. Projenin, Yönetim Planı nın diğer projeleri ile bağlantısı bulunmaktadır. I-PP1 Tarihi Yarımada Plan Ve Proje Yönetiminin Eşgüdümü için Kapasite Geliştirme Projesi I-PP3 Tarihi Yarımada ile İlgili Koruma, Planlama ve Yönetim Konularında Mevzuatın Uyumlu Hale Getirilmesi Projesi V-PP23 Tarihi Yarımada da Koruma, Planlama ve Uygulama Süreçlerine İşlevsel Katılım Mekanizmalarının Geliştirilmesi ve Uygulanması Projesi dir. Uzun yıllardan beri uzmanlar tarafından tespit edilen hem farklı planlar arasında hem de planlar ve projeler arasındaki uyum konusunun nasıl sağlanabileceğinin belirlenmesi; biçimsel ve net olmayan uyum tartışmalarının gerçekçi bir zemine taşınması ve buna bağlı belirsizliklerin mümkün olan en aza indirilmesi önerilen projenin ana fayda eksenini oluşturmaktadır.

14 PROJE KODU: II-PP5 PROJE ADI: TARİHİ YARIMADA İLE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARIN KORUMA VE RESTORASYON ALANLARINDA AR_GE VE KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ PROJE TANIMI: Tarihi Yarımada da koruma ve restorasyon alanlarında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşların ilgili birimleri ile sivil toplum kuruluşlarının araştırma ve geliştirme kapasitelerinin arttırılması için; mevcut kapasitelerini değerlendirmek ve ihtiyaçlarını saptamak, mevcut ar-ge program ve projeleri ile üniversite ve diğer araştırma kuruluşlarının araştırma ve geliştirme kapasitelerinin bu alanda daha etkin kullanılabilirliğini sağlamak için öneriler geliştirmek, bu çalışmaların restorasyon uygulamalarında çalışmalar yapan ve yapacak olan özel mimarlık, mühendislik, planlama ve müteahhitlik firmaları tarafından kullanılmasını sağlayacak mekanizmalar önermek. YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: IIH3 İlgili Strateji: IIH3S1 İlgili Eylem: IIH3S1E1 İlgili Proje Paketleri: I-PP1 SORUMLU KURUM: Alan Yönetimi Başkanlığı İLGİLİ KURUMLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KUDEB, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları KAYNAKLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, İBB Koruma ve Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, İBB Stratejik Planlama Müdürlüğü, İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Fatih Belediyesi Koruma ve Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları SÜRE: Uzun / devam eden DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB 2011> H36006, P04032, TÜBİTAK, VGM-KOREFD Eğitim Programları, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Restorasyon Projeleri

15 II-PP5 TARİHİ YARIMADA İLE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARIN KORUMA VE RESTORASYON ALANLARINDA AR-GE ve KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ Tarihi Yarımada ile İlgili Kurum ve Kuruluşların Koruma ve Restorasyon Alanlarında Ar-Ge ve Kapasite Geliştirme Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi bünyesindeki başarılı KUDEB uygulamalarından hareketle koruma ve restorasyon alanlarındaki araştırma, geliştirme ve uygulamaya yönelik mevcut kapasitenin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu alanda başarılı uygulamaları teşvik etmak, sonuçların paylaşımını etkinleştirmek, mevcut kurumsal yapıların güçlendirilmesini, başarılı uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve bu sürece destek verecek araştırma ve geliştirme çalışmalarının eşgüdüm içinde ve amaca uygun olarak yönlendirilmesini sağlamak Proje nin ana faydaları olarak açıklanabilir. Proje, Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın IIH3 kodlu hedefi olan Tarihi Yarımada nın kültür varlıklarının fiziki, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla birlikte korunmasının, sağlıklaştırılmasının gerçekleştirilmesi gereği oluşturulmuştur. Bu hedefe bağlı olarak geliştirilen strateji; IIH3S1 kodlu Konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların bu bakış açısıyla araştırma yapmaya, kaynak geliştirmeye, proje üretmeye teşvik edilmesi dir. Proje ile ilgili Tarihi Yarımada Yönetim Planı'nda yer alan eylem ise IIH3S1E1 kodlu Tarihi Yarımada da fiziki, sosyal ve ekonomik yapıyı birlikte ele alan plan ve programlar hazırlamak tır. Alan Yönetimi Başkanlığı bu projenin eşgüdümünden sorumlu kurum olarak önerilmiştir. Mevcut durumda uygulamaları yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KUDEB, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi ile Eyüp Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları proje ile ilgili kurumlardır. Proje nin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulacak kaynaklar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB Koruma ve Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, İBB Stratejik Planlama Müdürlüğü, İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Fatih Belediyesi Koruma ve Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları tarafından sağlanabilir. Projenin, Yönetim Planı nın I-PP1 TARİHİ YARIMADA PLAN VE PROJE YÖNETİMİNİN EŞGÜDÜMÜ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ile de bağlantısı bulunmaktadır. Diğer kurumların projeleri arasından ise, İBB 2011 Yatırım Programı nda yer alan İBB Stratejik Planlama Müdürlüğü nün H36006 kodlu Projem İstanbul (Akademik Araştırmacıların Desteklenmesi) ve İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü nün P04032 kodlu Araştırma-Geliştirme Hizmet Alımı çalışmaları proje ile ilişkili projeler arasında yer almaktadır. Ayrıca, proje, ihtiyaç duyulan kalifiye ara eleman eksikliğini gidermeyi yönelik AB Projesi kapsamında devam etmekte olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Koruma ve Restorasyon Firmaları Derneği (KOREFD) arasında yapılan protokol ile 4. Etabı sürdürülen Kültürel Mirasın Korunması Sürecinde Kalifiye Uygulama Elemanı Eğitim Programı projesi ile de ilişkilendirilebilir. İlgili kurumların Yönetim Planı Alanı içerisinde gerçekleştirdiği kültür varlıklarını konu alan proje ve restorasyon çalışmaları bu proje ile ilişkili çalışmalar arasında yer almaktadır. Söz konusu çalışmalara ilişkin detaylı bilgi Yönetim Planı nın II-PP9 kodlu projesinde detaylı olarak verilmektedir. Kültür varlıklarına yönelik projelendirme ve restorasyon çalışmalarından edinilen ve edinilecek olan deneyimlerin bu projeye aktarılması ve projede görev alan diğer kurumlarla paylaşılması koruma ve restorasyon alanında ar-ge ve uygulama kapasitesinin artırılması bakımından önem taşımaktadır. II-PP5 kodlu Tarihi Yarımada İle İlgili Kurum Ve Kuruluşların Koruma Ve Restorasyon Alanlarında Ar-Ge ve Kapasite Geliştirme Projesi isimli bu projenin çıktıları, Tarihi Yarımada ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının koruma ve restorasyon alanlarındaki araştırma ve geliştirme kapasitelerinin arttırılmasını öngörmektedir.

16 Bu projenin çıktıları aşağıda sıralanmaktadır: Koruma ve restorasyon alanlarındaki mevcut araştırma ve geliştirme kapasitelerinin değerlendirilmesi, Koruma ve restorasyon alanlarındaki araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarının saptanması, Koruma ve restorasyon alanlarındaki mevcut ar-ge program ve projelerinin değerlendirilmesi, Koruma ve restorasyon alanlarında yapılan araştırmaların uygulamayla olan etkileşiminin ne düzeyde olduğunun belirlenmesi ve değerlendirilmesi, Üniversite ve diğer araştırma kuruluşlarının araştırma ve geliştirme kapasitelerinden daha etkin faydalanılmasını sağlayacak önerilerin geliştirilmesi ve ilgili kuruluşlara tavsiyede bulunulması, İlgili alanda yapılan araştırmaların eşgüdümünü sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi ve önerilmesi. PROJE KODU: II-PP6 PROJE ADI: TARİHİ YARIMADA KENTSEL TASARIM REHBERİ UYGULAMALARININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ PROJE TANIMI: Tarihi Yarımada için geliştirilmiş olan Kentsel Tasarım Rehberlerini uygulamaya yönelik olarak konuyla ilgili çalışmalar, araştırmalar ve uluslar arası tasarım ve koruma ilkeleri doğrultusunda gözden geçirerek güncellemek ve Tarihi Yarımada da gerçekleştirilecek projelerde bu rehberin uygulanmasını sağlayacak önlemleri geliştirmek; eğitim, tanıtım ve bilgilendirme süreçlerini kurgulamak. YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: IIH3 İlgili Strateji: IIH3S2 İlgili Eylemler: IIH3S2E2 İlgili Proje Paketleri: SORUMLU KURUM: Alan Yönetimi Başkanlığı, Fatih Belediyesi, İBB İLGİLİ KURUMLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KUDEB, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Üniversiteler KAYNAKLAR: Fatih Belediyesi, İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü, İBB Projeler Müdürlüğü SÜRE: Orta DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI: İBB > Ç01012

17 II-PP6 TARİHİ YARIMADA KENTSEL TASARIM REHBERİ UYGULAMALARININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ Tarihi Yarımada Kentsel Tasarım Rehberi Uygulamalarının Etkinleştirilmesi Projesi, Tarihi Yarımada Kentsel Tasarım Rehberleri nin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmaları geliştirmek, eşgüdümünü sağlamak, uygulamaları etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacı ile önerilmiştir. Proje, Tarihi Yarımada da kültür varlıklarının korunması ile bütünleştirilmiş, sürdürebilir fiziksel, sosyal ve ekonomik koruma, sağlıklaştırma yaklaşımının beklenen düzeyde olmaması ve Alan daki kültür varlıklarının yaşatılmasına, sosyo-kültürel özelliklerin geliştirilmesine yeterli özenin gösterilmemesi olarak tespit edilen sorunu çözmeye yönelik bir araç olarak kabul edilen Kentsel Tasarım Rehberleri nin uygulanması ile ilgili sürece odaklanmaktadır. Proje, Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın IIH3 kodlu Tarihi Yarımada nın kültür varlıklarının fiziki, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ve tüm değerleri ile birlikte korunmasının, sağlıklaştırılmasının gerçekleştirilmesi hedefi gereği oluşturulmuştur. Buna bağlı belirlenen strateji; IIH3S2 kodlu Her ölçekteki planlama ve projelendirme çalışmalarının ve uygulamalarının Tarihi Yarımada daki kültür varlıklarının tüm değerlerinin korunmasına ve Tarihi Yarımada nın sosyal ve kültürel imajına uygun olarak gerçekleştirilmesi dir. Proje ile ilgili Tarihi Yarımada Yönetim Planı'nda yer alan eylem ise IIH3S1E2 kodlu Mevcut Kentsel Tasarım Rehberlerini, uygulamalar, konuyla ilgili çalışma ve araştırmalar ve uluslar arası koruma ilkeleri doğrultusunda gözden geçirerek güncellemek ve Tarihi Yarımada da gerçekleştirilecek projelerde bu rehberin uygulanmasını sağlamak tır. Proje nin eşgüdümünün Alan Yönetimi Başkanlığı tarafından sağlanabileceği öngörülmüştür. Proje ile ilgili kurumlar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KUDEB, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi ve üniversitelerdir. Projenin gerçekleştirilmesindeki kaynaklar Fatih Belediyesi, İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü, İBB Projeler Müdürlüğü olarak öngörülmüştür. Proje, İBB 2011 Yatırım Programı nda yer alan İBB Projeler Müdürlüğü nün Ç01012 kodlu İstanbul daki Ana arter ve Yaya Alanlarında Alt Yapıya Yönelik Tasarım Rehberi Çalışması ile bağlantılıdır. İBB tarafından hazırlanmış ve Fatih Belediyesi ile İBB uygulamalarında yararlanılan mevcut Kentsel Tasarım Rehberi nin bu proje kapsamında dikkate alınması öngörülmektedir. Diğer yandan Fatih Belediyesi nce gerçekleştirilmesi planlanan Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanması Projesi, bu proje ile ilişkili temel projedir. Yine Fatih Belediyesi nce gerçekleştirilen ve meydanlar ile meydanları çevreleyen sokakların kent dokusuna uygun olarak projelendirilmesini sağlamayı hedefleyen kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları da bu projeye katkı sağlayacak ilişkili projeler arasında yer almaktadır. II-PP6 kodlu Tarihi Yarımada Kentsel Tasarım Rehberi Uygulamasının Etkinleştirilmesi Projesi isimli bu projenin çıktıları kültürel miras alanlarındaki Kentsel Tasarım Rehberi uygulamalarına yönelik olarak: Mevcut Kentsel Tasarım Rehberlerini, uygulamalar, konuyla ilgili çalışma ve araştırmalar ve uluslar arası koruma ilkeleri doğrultusunda gözden geçirerek güncellemek, İçerik geliştirme çerçevesi oluşturmak, Özel eğitim, tanıtım ve bilgilendirme çerçevesi oluşturmak. Tarihi Yarımada da gerçekleştirilecek projelerde bu rehberin uygulanmasını sağlamak İlgili kurumların birinci bölümde ve EK-12 de sözü edilen projeleri veya faaliyetleri bu projenin geliştirilmesi aşamasında ilgili projeler veya faaliyetler olarak değerlendirilecektir.

18 Proje nin ana faydası, uzun yıllardan beri ilgili uzmanlar tarafından tespit edilen gerçek Kentsel Tasarım Rehberi ihtiyacının hayata geçirilmesindeki sürece odaklanması ve verimlilik ekseninde gerçekçi bir zemine taşınmasıdır. PROJE KODU: II-PP7 PROJE ADI: TARİHİ YARIMADA DAKİ DÜNYA MİRASI KÜLTÜR VARLIKLARI İÇİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇERÇEVESİNİN VE UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ PROJE TANIMI: Tarihi Yarımada da kültürel mirasa yönelik olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi kavramının kapsamını ve uygulama sürecini geliştirmek; bu konuda uluslararası çalışmaları ve ICOMOS un Ocak 2011 de yayınlanan Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ni temel alarak gerekli yasal ve kurumsal düzenleme önerilerini yapmak; diğer imar ve yatırım süreçlerinde uygulanan Çevresel Etki Değerlendirmesi süreçlerinden farklı olarak kültürel mirasa özel uygulanabilir bir Çevresel Etki Değerlendirmesi çerçevesi oluşturmak, pilot uygulamalar ile bu çalışmaları yaygınlaştırmak ve örnek bir kültürel miras yönetimi aracı geliştirmek. YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: IIH3 İlgili Strateji: IIH3S2 İlgili Eylemler: IIH3S2E1 İlgili Proje Paketleri: I-PP2 SORUMLU KURUM: Alan Yönetimi Başkanlığı İLGİLİ KURUMLAR: Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Üniversiteler KAYNAKLAR: İBB Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü, İBB Çevre Koruma Müdürlüğü SÜRE: Orta DİĞER KURUMLARIN PROGRAMLANAN PROJELERİ İLE BAĞLANTI:

19 II-PP7 TARİHİ YARIMADA DAKİ DÜNYA MİRASI KÜLTÜR VARLIKLARI İÇİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇERÇEVESİNİN VE UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Tarihi Yarımada daki Dünya Mirası Kültür Varlıkları İçin Etki Değerlendirmesi Çerçevesinin Ve Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi, mevcut durumda diğer imar ve yatırım süreçlerinde uygulanan ÇED uygulamalarından farklı olarak kültürel mirasa özel etki değerlendirmesi sürecinin çerçevesinin oluşturulması için gerekli hazırlıkların yapılması amacı ile geliştirilmiştir. Söz konusu proje, Tarihi Yarımada da kültür varlıklarının korunması ile bütünleştirilmiş, sürdürebilir fiziksel, sosyal ve ekonomik koruma, sağlıklaştırma yaklaşımının beklenen düzeyde olmaması ve Alan daki kültür varlıklarının yaşatılmasına, sosyo-kültürel özelliklerin geliştirilmesine yeterli özenin gösterilmemesi olarak tespit edilen sorunların çözümünde yardımcı bir araç olarak geliştirilmiştir. Diğer yandan, bilindiği üzere, UNESCO İstanbul un Dünya Miras Alanlarını ele aldığı İzleme Raporlarında yeni yapıların ve gelişme projelerinin uygulanmasından önce Dünya Miras Alanları üzerindeki muhtemel etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmayışını 2005 yılından günümüze eleştirmektedir. Bu proje ile UNESCO nun talep etmekte olduğu ve gerek Dünya Miras Alanları gerekse de Yönetim Planı Alanı nın tamamının bütünlüğü, özgünlüğü ve üstün evrensel değerinin süreklilik çerçevesinde korunması açısından önem taşıyan kültürel mirasa özel etki değerlendirmesi uygulamalarının geliştirilmesi sağlanacaktır. ICOMOS un Ocak 2011 de yayınlanan Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi inde kültür mirasına yönelik etki değerlendirmesinin ilkeleri ortaya konulmakta, genel çerçevesi çizilerek adımları tanımlanmaktadır. ICOMOS tarafından hazırlanan bu rehberin amacı, Dünya Miras Alanlarını kendi içinde bir bütün olarak ele alıp üstün evrensel değerinin nitelikleri üzerinde oluşacak etkileri sistemli ve tutarlı bir biçimde değerlendirerek bu alanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir Kültürel Miras Etki Değerlendirme yöntemi ortaya koymaktır şeklinde belirtilmektedir. ICOMOS rehberi, bu proje kapsamında geliştirilecek etki değerlendirilmesi uygulamaları için de bir rehber niteliğindedir ve proje çalışmalarında göz önünde bulundurulması beklenmektedir. Proje, Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın IIH3 kodlu hedefi olan Tarihi Yarımada nın kültür varlıklarının fiziki, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla birlikte korunmasının, sağlıklaştırılmasının gerçekleştirilmesi gereği oluşturulmuştur. Buna bağlı belirlenen strateji; IIH3S2 kodlu Her ölçekteki planlama ve projelendirme çalışmalarının ve uygulamalarının Tarihi Yarımada daki kültür varlıklarının korunmasına ve Tarihi Yarımada nın sosyo kültürel imajına uygun olarak gerçekleştirilmesi dir. Proje ile ilgili Tarihi Yarımada Yönetim Planı'nda yer alan eylem ise IIH3S2E1 kodlu Tarihi Yarımada ile ilgili hazırlanan büyük ölçekli ve Alan ın tamamını etkileyecek tüm plan ve projelerin, Alan ın kültür varlıklarının, arkeolojik değerlerinin, tarihi dokusunun ve silüetinin sürdürülebilir korunmasına aykırı kararlar içermemesi için,kültür ve Turizm Bakanlığı nca kabul edilen çerçevede etki değerlendirmesi sürecinin işletilmesini sağlamak tır. Proje nin yürütülmesindeki eşgüdüm rolünde Alan Yönetimi Başkanlığı tarif edilmiştir. Proje ile ilgili kurumlar; merkezi yönetim düzeyinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, uygulamaya yönelik birikim sebebi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Eyüp Belediyesi ve Bayrampaşa Belediyesi, konu ile ilgili araştırmaların yürütülmesi bağlamında Üniversitelerdir. İBB Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü ve İBB Çevre Koruma Müdürlüğü, Proje kaynakları olabilecek birimler olarak önerilmektedir. Proje, I-PP2 kodlu Tarihi Yarımada Bütünleşik Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Projesi ile ilişkilidir.

20 Proje kapsamında geliştirilecek kültürel mirasa özel etki değerlendirme uygulamalarının başlıca konusunun büyük ölçekli yatırımlar, yapılaşma ve altyapı projeleri olması sebebiyle, Tarihi Yarımada da uygulama yetkisi bulunan kurumların bu nitelikteki projeleri, Tarihi Yarımada daki Dünya Mirası Kültür Varlıkları İçin Etki Değerlendirmesi Çerçevesinin Ve Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi başlıklı bu projeyle ilişkili projelerdir. Dolayısıyla geçmiş dönemlerde gerçekleştirilmiş ve halen gerçekleştirilmekte olan projelerin gerek proje süreci gerekse de projenin kültürel mirasa etkilerinin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu projeler arasında Haliç Metro Köprüsü, Marmaray, İstanbul Boğazı Karayolu Geçiş Projesi - Avrasya Tüneli, Ataport projeleri yer almaktadır. Tarihi Yarımada daki Dünya Mirası Kültür Varlıkları İçin Etki Değerlendirmesi kavramının kapsamını ve uygulama sürecini gerçekçi bir şekilde geliştirmek için önerilen Proje çıktıları şu şekildedir; Uluslararası çalışmaların ve Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi nin değerlendirilmesi, Tarihi Yarımada da kültürel mirasa özel uygulanabilir bir etki değerlendirmesi çerçevesinin geliştirilmesi, Diğer imar ve yatırım süreçlerinde halihazırda geçerli etki değerlendirmesi süreçlerindeki sorun ve aksaklıkların tespiti, Pilot uygulamalar önerisi, Yasal ve kurumsal düzenleme önerileri. Projenin beklenen en önemli sonucu, Tarihi Yarımada daki kültür varlıklarının kavramsal kapsamını, koruma ve yatırım uygulamalarını kültürel mirasa özel uygulanabilir bir etki değerlendirmesi çerçevesinin oluşması ve kültür varlıklarının yönetimi için etki değerlendirme sürecinin uygulanması olacaktır. PROJE KODU: PROJE ADI: II-PP8 TARİHİ YARIMADA DAKİ ARKEOLOJİK ALANLARI KORUMA VE DEĞERLENDİRME PROJESİ PROJE TANIMI: Tarihi Yarımada daki arkeolojik alanların korunması ve değerlendirilmesinde hangi alanın, hangi öncelikle ele alınacağının belirleneceği süreci yönetmek ve desteklemek; bu süreci sağlıklı sürdürebilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında Kentsel Arkeoloji ile ilgili bir birimin kuruluşunu önermek için gereken yasal, kurumsal, organizasyonel, mali hazırlıkları yapmak. YÖNETİM PLANI İLE BAĞLANTI: İlgili Hedef: IIH4 İlgili Strateji: IIH4S1 İlgili Eylem: IIH4S1E1 İlgili Proje Paketleri: I-PP2

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3.2. Tarihi Yarımada Dünya Miras Alanları Proje Paketleri İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Dünya Miras Alanları proje paketlerinin

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Hayırlı olsun. Yolumuz yolunuz açık olsun. En derin saygılarımla. Av. Osman BAYDEMİR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı

Hayırlı olsun. Yolumuz yolunuz açık olsun. En derin saygılarımla. Av. Osman BAYDEMİR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı SUNUŞ Bir kentin, hem de Diyarbakır gibi birçok medeniyetin beşiği zengin bir kültürel varlığa sahip bir kentin geleceğini planlamak heyecan verici olduğu kadar ağır bir sorumluluk da gerektirir. Diyarbakır

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi nin bir yayınıdır. Ocak 2011 1 Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı