Mühazirə 6: Kation və Anion polimerləşmənin xüsusiyyətləri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mühazirə 6: Kation və Anion polimerləşmənin xüsusiyyətləri"

Transkript

1 Fənn: Yüksək molekullu birləşmələr kimyası Müəllim: Yavər Cəfər qızı Qasımova Fakültə: Kimya İxtisas: Kimya müəllimliyi Kafedra: Üzvi kimya və kimya texnologiyası Təhsil pilləsi: Bakalavr Mühazirə 6: Kation və Anion polimerləşmənin xüsusiyyətləri Plan 1. Kation polimerləşmənin aparılma mexanizmi 2. Kation polimerləşməyə təsir edən amillər 3. Anion polimerləşmədə monomerlərin həyəcanlanma yolları 4. Reaksiyanın gedişatına təsir edən faktorlar Kation polimerləşmənin aparılma mexanizmi İon polimerləşmə radikal polimerləsməyə nisbətən daha az öyrənil-mişdir və onun bir çox cəhətləri hələ də mübahisəli olaraq qalmaqdadır. Bu prosesdə aktiv mərkəzlər yüklü hissəciklər yaxud ionlardır. Belə reaksiya qabiliyyətli hissəciklər monomer molekulunda olan - rabitənin heterolotik qırılması yolu ilə əmələ gəlirlər. Bu cür qırılma qüvvətli elektron akseptoru və ya elektron donoru olan agentlərin təsirilə baş verir. İon polimerləşmə kataiizatorları adlanan belə agentlər radikal polimerləşmə inisiatorlarından fərqli olaraq, əksər hallarda makromolekullara daxil olmurlar. Əmələ gələn aktiv mərkəzin yükünün müxtəlifliyindən asılı olaraq ion polimerləşmə iki növə ayrılır: 1. Aktiv mərkəzlərin müsbət yüklü hissəciklər (karbokationlar) olduğu kation polimerləşmə. 2. Aktiv mərkəzlərin mənfi yüklü hissəciklər (karboanionlar) olduğu anion polimerləşmə. Sənaye əhəmiyyətli poliizobutilen, aşağı təzyiqli polietilen, bəzi kauçuklar və s. ion polimerləşmə ilə alınır. Radikal polimerləşmədən fərqli olaraq ion polimerləşmə inisiatorlarının təsiri yalnız monomer molekullarının həyəcanlandırılması ilə məhdudlaşmayıb, həm də o biri elementar reaksiyaları gedişində özünü göstərir. Məsələn, radikal polimerləşmə üçün demək olar ki, heç bir əhəmiyyət kəsb etməyən həlledicinin təbiəti, ion polimerləşmənin elementar reaksiyalarının sürətlərini və hətta reaksiyanın mexanizmini müəyyən edən əsas amillərdən birinə cevrilir. Nəhayət, zəncirvari polimerləşmənin bu növü üçün xarakter olan mühüm xüsusiyyətlərdən biri özünəməxsus qırılma reaksiyalarının mövcud olması və bir cox hallarda isə, ümumiyyətlə qırılma reaksiyalarının baş verməməsidir. 1

2 Kation polimerləşmədə ilkin aktiv mərkəzlər və uzanan zəncirlər müsbət yüklü kationlardır. Katalizator kimi turşular (H 2 S 4, H 3 P 4, HCl 4 ) və Lüis turşularının müxtəlif nukleofil agentlərlə koplekslərin (BF 3 H 2, SnCl 4 H 2, AlCl 3 CH 3 CH 2 Cl) - dən istifadə olunur. Göründüyü kimi, protonun yaxud karbokationun əmələ gəlməsi və de-məli, monomerin həyəcanlanması, katalizator kompleksinin dissosiasiyası ilə əlaqədar olur. Kompleksin dissosiasiyası isə mühitin dielektrik nüfuzluğundan çox asılıdır. Həlledicinin polyarlığı artdıqca polimerləşmənin sürəti artır. Məsələn, R + [SnCl 5 ] kompleksi iştirakilə stirol karbon- 4-xloridlə polimerləşmədiyi halda nitrobenzolda böyük sürətlə polimerləşir. Əlbəttə, bu daha polyar həlledicidə katalizator kompleksinin asan dissosiasiya etməsi ilə əlaqədardır. Kation mexanizmi üzrə zəncirvari polimerləşmənin başlanması o zaman mümkün olar ki, monomer molekulları katalizator kompleksindən alınan proton yaxud karbokationu özünə birləşdirə bilsin. Elementar mərhələlərin gedişini stirolun SnCl 4 H 2 kompleksi iştirakilə polimerləşməsi misalında nəzərdən keçirək. Katalizator kompleksi asanlıqla dissosiasiya edərək proton verir ki, bu da monomer molekulu ilə birləşərək aktiv mərkəz yaradır. Katalizator kompleksi anionunun əhatəsində olduğundan zəncirin uzanması həlledicinin polyarlıq dərəcəsindən çox asılıdır. Belə ki, həlledicinin polyarlığı çox olduqca əksionun karbokationdan ayrılması asanlaşır. Bu isə zəncirin uzanma reaksiyası sürətinin artmasına səbəb olur. Zəncirin qırılması monomolekulyar mexanizm üzrə katalizator kompleksinin regenerasiyası yolu 2

3 ilə baş verir: Monomolekulyar qırılma təcrübədə təsdiq edilmişdir. Radikal polimerləşmədə olduğu kimi kation polimerləşmədə də zəncirin qırılması ötürülmə reaksiyaları nəticəsində baş verə bilər. Monomer, həlledici, polimer molekulları və qarışıqlar kation polimerləşmənin tipik ötürücü agentləridir. Monomerə görə ötürülmə makrokarbokationdan proton ayrılması və ya monomer molekulundan hidrid keçidi yolu ilə bas verə bilər: Monomer molekulunda ikili və ya üçlü karbon atomları yanında hidrogenin olduğu halda hidrid keçidinin ehtimalı çox olur. Hidrid kecidi nəticəsində karbokationların izomerləşməsi ilə müşaiət olunan belə polimerləşmə reaksiyalarına tipik misal 3-metilbuten-1-in kation polimerləşməsidir: İzomerləşmə kation polimerləşməsi adlanan bu tip polimerləşmə bir cox - olefinlər və bəzi allil monomerləri üçün səciyyəvidir. Məsələn allilfenil efirinin SnCl 4 C 2 H 5 H kompleksi iştirakilə polimerləşmənin aşağıdakı sxem üzrə getdiyi müəyyən edilmişdir: 3

4 CH 2 CHCH 2 C 2 H 5 + H + [SnCl 4 C 2 H 5 ] CH 3 CHCH 2 C 2 H 5 CH 3 CH 2 CH + CH 2 CHCH 2 CH 3 CH 2 CH CH 2 CH 3 CH 2 CH CH 2 CHCH 3 H CH CH 2 CH 3 CH 2 CH CHCH 2 CH 3 CH 3 CH 2 CH CH 2 CH CH 3 CH 2 CH CH 2 CH 2 CH CH 2 Polimerləşmə əsasən I variant üzrə, yəni aromatik həlqədə əvəzolma ilə müşaiət olunur Kation polimerləşməyə təsir edən amillər Temperaturun təsiri kation polimerləşmədə reaksiya sürətinə, orta polimerləşmə dərəcəsinə temperaturun təsirini əks etdirən kinetik nəticələr azdır və bir çox hallarda isə mübahisəlidir. Lakin təcrübi cəhətdən təsdiq edilmişdir ki, vinil monomerlərinin kation polimerləşməsinin sürəti və alınan polimerin orta molekul kütləsi temperatur azaldıqca artır. Məsələn izobutilen AlCl 3 və ya BF 3 kompleksləri iştirakilə C-də çox böyük sürətlə polimerləşərək molekul kütləsi bir neçə milyon olan polimer əmələ gətirir. Kation polimerləşmənin aşağı temperaturda böyük sürətlə getməsinin dəqiq izahı verilməmişdir. Bəzi mülahizələr mövcuddur. Bu mülahizələrdən biri kation polimerləşmənin paralel olaraq həm sərbəst ionların (məsələn M + ), həm də ion cütlərin (məsələn M + A, A - katalizator kompleksinin anionudur) iştirakilə getdiyini nəzərdə tutur. Aydındır ki, sərbəst ionların iştirakilə reaksiya daha sürətlə getməlidir, çünki bu halda əlavə enerji sərfi ilə əlaqədar olan əks onun kənar edilməsi zərurəti yoxdur. Temperaturun aşağı düşməsi ion cütlərinin əmələ gəlməsinin qarşısını alır və sərbəst ionların qatılığı artır. Hesablamalar göstərir ki, temperaturun sıfırdan dək aşağı salınması sərbəst ionların qatılığını ion cütlərinin qatılığına nisbətən 12-dəfə artır. Bu isə reaksiya sürətinin artmasına səbəb olur. Həlledicinin təbiətinin təsiri. Həlledicinin polyarlığı və solvatlaşdırma qabiliyyəti artdıqca kation polimerləşmənin sürəti artır. Bu onunla izah edilir ki, polyar və solvatlaşdırma xassəsi böyük 4

5 olan həlledicilərdə katalizator kompleksinin, eləcədə ion cütlərinin dissosiasiyası asanlaşır və bunun nəticəsi olaraq həyəcanlanma və uzanma reaksiyalarının sürətləri artır. SnCl 4 RCl - kompleksi iştirakilə stirol nitrobenzolda böyük sürətlə polimerləşdiyi halda, karbon 4- xloriddə polimerləşmir. Deməli, qeyri-polyar həlledicidə katalizator kompleksinin dissosiasiyası baş vermədiyindən (SnCl 4 RCl) reaksiya getmir. Katalizator kompleksi komponentləri nisbətinin təsiri. Katalizator kompleksini əmələ gətirən komponentlərin mol nisbətlərinin kation polimerləşmənin gedişinə təsirinə əsasən Lüis turşularının (BF 3, SnCl 4, TiCl 4 ) qüvvətli nukleofil agentlərlə (H 2, RH) komplekslərinin iştirak etdiyi sistemlər üçün ətraflı tədqiq edilmişdir. Məlumdur ki, Lüis turşuları su, spirt, alkilhalogenidlərlə tərkibinə görə fərqlənən bir neçə kompleks əmələ gətirirlər. Məsələn AlCl 3 spirtlə AlCl 3 2C 2 H 5 H, 2AlCl 3 C 2 H 5 H, AlCl 3 4C 2 H 5 H tərkibli, qalay-4-xlorid isə su ilə SnCl 4 H 2, SnCl 4 2H 2, SnCl 4 5H 2 tərkibli komplekslər verir. Bu komplekslərdən hansının daha aktiv olması polimerləşmənin aparıl-dığı mühitin xarakterindən asılıdır. Məsələn stirol SnCl 4 H 2, - CCl 4 siste-mində reaksiya sürəti [H 2 ]/[SnCl 4 ] = 2, stirol - SnCl 4 H 2 - C 6 H 5 N 2 siste-mində [H 2 ]/[SnCl 4 ]=1 qiymətində maksimum olur. Bu sübut edir ki, polyar həlledicidə monohidrat, qeyri-polyar həlledicidə isə dihidrat aktiv kompleks rolunu oynayır. Katalizator komponentləri nisbətinin polimerin molekul kütləsinə təsiri əsasən kompleksin nukleofil agentinin ötürülmə reaksiyalarında iştirakilə müəyyən olunur. Əgər nukleofil agentin miqdarı aktiv kompleksin əmələ gəlməsi üçün lazım olan miqdardan çox olarsa, aydındır ki, onun artığı zəncirin ötürülməsinə səbəb olacaq və nəticədə alınan polimerin orta molekul kütləsi aşağı düşəcəkdir. Bu şəkildə stirolun SnCl 4 H 2 iştirakilə polimerləşməsində molekul kütləsinin suyun qatılığından asılılığı ([SnCl 4 ]=3, mol/l, həlledicidixloetan) Anion polimerləşmədə monomerlərin həyəcanlanma yolları Anion polimerləşmədə zəncirin uzanmasını təmin edən aktiv mərkəzlər mənfi yüklü karbanionlardır. Aktiv mərkəzin karbanion olması, həyəcanlanma mərhələsinin monomer molekuluna elektron keçidi ilə müşayət olunmasını tələb edir. Anion polimerləşmə katalizatorları rolunu elektron donoru olan qələvi metallar və onların amidləri, qələvilər, metal-üzvi birləşmələr və s. oynayırlar. Aktiv mərkəzin təbiəti yalnız katalizatora deyil, bu mexanizm üzrə polimerləşən monomerlərə də müəyyən tələblər verir. Bir qayda olaraq anion polimerləşməyə elə monomerlər meylli olurlar ki, 5

6 onların molekulundakı n -rabitə qüvvətli elektron akseptoru olan qruplar ( - N 2, - CN, - CH və s.) hesabına polyarlaşsın və onun elektrofilliyi güclənsin. Akril turşusu və onun törəmələri, nitroetilen, butadien, stirol belə monomerlərdəndir. Ümumiyyətlə, anion polimerləşmədə monomerin həyəcanlanması inisiatorun və mühitin xarakterindən asılı olaraq müxtəlif sxemlər üzrə baş verə bilər. Bununla əlaqədar olaraq anion polimerləşmə üçün aşağıdakı üç tip həyəcanlanma üsulunu fərqdləndirirlər: Bu sxemlərdən hər birinin müəyyən dərəcədə fərqləndirici xüsusiyyətləri olduğuna görə onları ayrılıqda nəzərdən keçirmək lazımdır. 1. Sərbəst anionlarla həyəcanlanma. Anion polimerləşmənin bu növünə tipik misal metallar yaxud onların amidləri iştirakilə maye amonyakda polimerləşmə reaksiyalarıdır. Bu şəraitdə stirolun, akrilnitrilin və metilmetakrilatın polimerləşməsinin tədqiqi göstərir ki, həyəcanlanmanın ilkin aktiv mərkəzləri amid NH2 ionlarıdır. Amid ionları ya metal amidlərinin maye amonyakda dissosiasiyası ya da metal, monomer və ammonyakın qarşılıqlı təsiri nəticəsində əmələ gəlir: Maye ammonyakın yüksək dielektrik nüfuzluğuna və solvatlaşdırıcı qabiliyyətinə malik olması polimerləşmənin sərbəst anionlar iştirakilə getməsini təmin edir. Göstərilən katalizatorlar iştirakilə müxtəlif monomerlərin polimerləşmə reaksiyaları üçün müəyyən edilmişdir ki, alınan hər bir makromolekula bir azot atomu uyğun gəlir və makromolekulada doymamış rabitə yoxdur; bundan əlavə, polimerin orta molekul kütləsi amid və metal ionlarının qatılığından asılı deyildir və reaksiyanın sürəti monomerə görə ikinci tərtibə malikdir. Təcrübədən alınan bu nəticələr sərbəst ionlar iştirakilə polimerləşmənin gedişi haqqında aşağıdakı mülahizələri yürütməyə imkan verir: həyəcanlanma amid ionlarının monomer molekuluna birləşməsilə başlanır: 6

7 Və həyəcanlanmanın sürəti Vh, = kh[m][nh2] şəklində yazıla bilər. Amidin yuxarıda verilmiş dissosiasiya sxeminə görə: Makromolekulda ikiqat rabitənin olmaması və amidin polimerləşmə zamanı sərf olunmaması göstərir ki, qırılma Me+ ilə neytrallaşma, yaxud monomerə hidrid ionunun keçməsi ilə baş verməyib, ammonyak vasitəsilə ötürülmə yolu ilə gedir: Hər bir makromolekulun əmələ gəlməsi NH2 ionunun alınması ilə müşayət olunduğundan amid ionlarının ümumi qatılığı reaksiya müddətində sabit qalır. 2. Əsası xarakterli polyar birləşmələrlə həyəcanlanma. Anion polimerləşmənin bu halında aktiv mərkəzlər qüvvətli polyar birləşmələr olan alkilmetal və ya arilmetal (butillitium, amilnatrium, fenillitium, fenilizopropilkalium və s.) törəmələrin iştirakilə yaradılır. Bu tip anion polimerləşmənin mühüm xüsusiyyətlərindən biri monomer molekulunun aktiv mərkəzlərdəki metal-karbon rabitəsinə bifunksional birləşməsidir. Monomer molekulunun bu cür «daxil olması» butadien əlavə edilməsi nəticəsində fenilkaliumun parlaq rənginin itməsi ilə təsdiq olunur. Rəngin itməsi fenil qrupu ilə kalium arasında olan rabitənin qırılması ilə əlaqədardır. Zəncirin uzanmasının belə xarakteri hər elementar birləşmə aktından sonra tamamilə davamlı birləşmələrin əmələ gəlməsini müəyyən edir. Bu radikal və kation polimerləşmədən fərqli olaraq, uzanmaqda olan zəncir sonunun əks ionla stabilləşməsindən irəli gəlir. Məhz bu cür stabilləşmənin nəticəsidir ki, metal-üzvi birləşmələr iştirakilə polimerləşmədə üçüncü elementar mərhələ - zəncirin qırılması baş vermir. Aktiv mərkəz kimi öz fəallığını saxlayan və monomerin əlavə miqdarını daxil etdikdə polimerləşməni davam etdirən belə polimerlər «canlı» polimerlər adlanırlar. Deyilənləri nəzərə almaqla metal-üzvi birləşmələr iştirakilə anion polimerləşmənin elementar 7

8 mərhələlərini stirolun butillitium iştirakilə polimerləşməsi misalında nəzərdən keçirək. Həyəcanlanma: Ümumiyyətlə, litium-üzvi birləşmələr iştirakilə anion polimerləşmənin bəzi fərqləndirici xüsusiyyətləri vardır ki, onlardan ən mühümləri aşağıdakılardır: birinci, litium üzvi birləşmələr iştirakilə anion polimerləşmənin sürəti nisbətən aşağı olur; bunun əsas səbəblərindən biri litium üzvi birləşmələrin az polyar mühitdə assosiatlar əmələ gətirməsidir. Assosiatlar halına keçmiş aktiv mərkəzlər zəncirin uzanmasında iştirak edə bilmir və bununla reaksiyanın sürəti (RMnLi) x RMnLi + (RMnLi) x-1 tarazlığının vəziyyətindən çox asılı olur. İkincisi, litium-üzvi birləşmələr iştirakilə polimerləşmədə alınan polimerin mikrostrukturu daha düzgün olur. Məsələn, butillitium iştirakilə butadiyen 91,3% 1,4 -, 8,7% 1,2-quruluş, izopren isə 94% 1,4-, 6% 3,4- quruluş əmələ gətirir. Əsasən, 1,4 quruluşun alınması litium əks ionu iştirakilə altıüzvlü tsiklin əmələ gəlməsilə izah olunur. CH C CH 3 ~ H 2 C ~ H 2 C CH Li CH C CH 3 CH 2 H 2 C CH 2 H 2 C CH 2 Li HC C CH 3 HC C CH 3 Metal-üzvi birləşmələr iştirakilə anion polimerləşmənin sürəti metalın təbiətindən çox asılıdır. Adətən, əksionun (metalın) radiusu artdıqca reaksiyanın sürəti artır. Məsələn, butadienin 56 C - də polimerləşmə sürətinin sabiti Li, Na, K əksionlarinin iştirakilə uyğun olaraq 0,03, 0,6, 3,1 l/mol-sandir. Bu ion radiusu azaldıqca əksionun karboanionla daha möhkəm rabitəyə daxil olması və az polyar mühitdə onun kənar edilməsi üçün əlavə enerji sərfi ilə əlaqədardır. 3. Elektron donoru olan agentlər iştirakilə həyəcanlanma Katalizatordan monomer molekuluna 8

9 elektron keçidilə aktiv mərkəzlərin əmələ gəlməsinin tipik halı qələvi metallar iştirakilə anion polimerləşmə reaksiyasıdır. Anion polimerləşmənin tədqiq olunan ilk nümunəsi kimi bu reaksiya əsrimizin 20-ci illərindən öyrənilməyə başlanmışdır. Təsadüfi deyildir ki, 1932-ci ildə keçmiş SSRİ-də alınan ilk sintetik kauçukun istehsalı bu reaksiya əsasında həyata keçirilmişdir. Dien karbohidrogenləri ilə qələvi metalın qarşılıqlı təsirindən aşağıdakı sxem üzrə ion-radikal əmələ gəlir: lefin sırası monomerlər üçün ion-radikalın alınması yalnız ikinci molekulun birləşməsilə baş verir, çünki metalın birinci molekulla qarşılıqlı təsirində elektronların lokallaşması, aktiv ucların çox yaxın olması nəticəsində mümkün olmur: Aktiv mərkəzlərin ikili xarakteri uzanma reaksiyasının həm anion həm də radikal mexanizmi üzrə getməsi imkanı yaradır. Lakin radikal polimerləşmənin aktivləşmə enerjisi anion polimerləşmənin aktivləşmə enerjisindən çox olduğundan, nisbətən aşağı temperaturlarda anion-radikallar rekombinasiyaya uğrayaraq dianionlara çevrilir və reaksiyanın sonrakı gedişi metal-üzvi birləşmələrdə olduğu kimi, anion mexanizmi üzrə davam edir. Elektron paramaqnit rezonansı spektrləri ilə ion-radikalın əmələ gəlməsi və radikalların rekombinasiyası təsdiq edilmişdir (1), (2). Elektron keçidi ilə anion polimerləşmə, həmçinin, aralıq birləşmə kimi natrium-naftalin, natriumdifenil və bunlara oxşar maddələrin əmələ gəlməsilə də aparıla bilər. Natrium və naftalin iştirakilə reaksiyanın ilkin mərhələsi yaşıl rəngli natrium-naftalinin əmələ gəlməsi ilə əlaqədar olur: Na + Na Naftalin ion-radikalı elektronu monomer molekuluna ötürür: Na + CH 2 CH + CH 2 C 6 H 5 CH C 6 H 5 Na 9

10 6.4. Reaksiyanın gedişatına təsir edən faktorlar Davamsız anion-radikal rekombinasiya nəticəsində dianiona çevrilir ki, bu da uzanmanın anion mexanizmini müəyyən edir. Elektron donoru olan agentlərin iştirakilə anion polimerləşmədə zəncirin uzanması metal-üzvi birləşmələrdə olduğu kimi baş verdiyindən burada da «canlı» polimerlər əmələ gəlir. «Canlı» polimerlərin alındığı sistemlərdə karbanionlar əksionla stabilləşirlər. Lakin əksionun kənar edilməsi və deməli, reaksiyanın sürəti mühitin xarakterindən çox asılıdır. Məsələn, stirolun natrium-naftalin iştirakilə polimerləşməsinin sürət sabiti benzolda 2, dioksanda 5, tetrahidrofuranda 550,1, 2-dimetoksietanda isə 3800 mol/l.san-dir. rta polimerləşmə dərəcəsinin temperaturdan asılılığına gəldikdə, demək lazımdır ki, mühitdə ötürücü agentlər olmadıqda alınan polimerin molekul kütləsi temperaturdan asılı olmur, əks halda vəziyyət xeyli dərəcədə mürəkkəbləşir. V t mol l san - maddə miqdarı (mol); V - həcm (l); t - zaman (san). Reaksiya sürəti dedikdə vahid zamanda və vahid həcmdə reaksiyaya daxil olan və ya alınan maddələrdən birinin qatılığının dəyişməsi başa düşülür. Praktikum / Sərbəst araşdırma Sənayedə ion polimerləşməsi yolu ilə alınan polimerlər haqqında ətraflı məlumat Testlər 1. İon polimerləşmə agentləri necə adlanır? A) İon polimerləşmə katalizatorları B) İon polimerləşmə radikalları C) İon polimerləşmə inisiatorları D) İon polimerləşmə hissəcikləri E) Heç biri 10

11 2. Aşağıdakılardan hansılar ion polimerləşmənin növləridir? 1- aktiv mərkəzləri müsbət yüklü hissəciklər (karbkationlar) olduğu kation polimerləşmə 2- aktiv mərkəzləri mənfi yüklü hissəciklər (karbanionlar) olduğu anion polimerləşmə 3- aktiv mərkəzləri müsbət yüklü hissəciklər (karbkationlar) olduğu anion polimerləşmə A) 1,2 B) 2 C) 1,3 D) 3 E) 2,3 3. Kation polimerləşmədə protonun və ya karbkationun əmələ gəlməsi nə ilə əlaqədardır? A) Katalizator kompleksinin dissosiasiyası ilə B) Dielektrik nüfuzluğunun azalması ilə C) Polimerləşmə sürətinin artması ilə D) Zəncirvari polimerləşmənin başlanmasi ilə E) Polimerləşmə sürətinin azalmasi ilə 4. Həlledicinin polyarlığı artdıqca polimerləşmənin sürəti necə dəyişir? 1- polyarlıq artdiqca sürət sabit qalır 2- polyarlıq artdiqca sürət artır 3- polyarlıq artdiqca sürət azalır A) Yalnız 2 B) 1,2 C) Yalnız 3 D) 1,3 E) Yalnız 1 5. Monomerin həyəcanlanması nə ilə əlaqədardır? A) Katalizator kompleksinin dissosiasiyasından alınan kationu özünə birləşdirməklə B) Dielektrik nüfuzluğunun artması ilə 11

12 C)Polimerləşmə sürətinin artması ilə D)Zəncirvari polimerləşmənin sona çatması ilə E)Polimerləşmə sürətinin azalması ilə 6. Sərbəst anionlarla həyəcanlanmada həyəcanlanmanın ilkin aktiv mərkəzləri hansı ionlardır? A) NH 2 B) N 2 C) -CN D) -CH E) -CH 7. Sərbəst ionların iştirakı ilə polimerləşmənin gedişi haqqında aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğrudur? A) Həyəcanlanma amid ionlarının monomer molekuluna birləşməsilə başlanır B) Həyəcanlanma amid ionlarının monomer molekulundan ayrılması ilə başlanır C) Həyəcanlanma nitro qrupların monomer molekuluna birləşməsi ilə başlanır D) Həyəcanlanma karboksil qruplarının monomer molekuluna birləşməsilə başlanır E) Həyəcanlanma karboksil qruplarının monomer molekulundan ayrılması ilə başlanır 8. İzobutilen +ZnCl 2 C 2 H 5 H sistemində polimerləşməsi zamanı etil spirtinin rolu nədən ibarətdir? A) Əlavə katalizatordur B) Həlledicidir C) Katalizatordur D) Stabilləşdiricidir E) Emulqatordur 9. Elektron keçidi ilə gedən anion polimerləşmə hansı monomer üçün xarakterikdir? A) 2 ədəd 2 qat rabitəyə malik monomer B) 1 ədəd 2 qat rabitəyə malik monomer C) 1 ədəd 3 qat rabitəyə malik monomer D) 2 qat rabitəsi olmayan monomer 12

13 E) Qapalı quruluşlu monomer 10. İnisiator və həlledicinin təbiətindən asılı olaraq anion polimerləşmənin neçə üsulu var və hansılardır? A) 3 üsull: sərbəst anionların iştirakı ilə həyəcanlanma; əsası xarakterli polyar birləşmələrin təsiri ilə həyəcanlanma və elektron keçidi ilə baş verən həyəcanlanma B) 2 üsulla; əsası xarakterli polyar birləşmələrin təsiri ilə həyəcanlanma və elektron keçidi ilə baş verən həyəcanlanma C) 2 üsullu; Sərbəst anionların iştirakı ilə həyəcanlanma və əsası xarakterli polyar birləşmələrin təsiri ilə həyəcanlanma D) 2 üsulla; sərbəst anionların iştirakı ilə həyəcanlanma və elektron keçidi ilə baş verən həyəcanlanma E) 1 üsulla; Sərbəst anionların iştirakı ilə həyəcanlanma Ədəbiyyat 1. Əkbərov.H., Əzizov A.Ə., Əkbərov E.. Yüksək molekullu birləşmələr kimyası. Bakı, Universitet nəşr., Əkbərov.H., Əzizov A.Ə. Yüksək molekullu birləşmələr kimyası, Bakı, Universitet nəşr.,

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ KAFEDRA: QİDA MƏHSULLARININ TEXNOLOGİYASI FƏNN: BİOTEXNOLOGİYANIN ƏSASLARI GENETIK MÜHƏNDISLIK VƏ ONUN ƏSAS ANLAYIŞLARI Tərtib etdi: Dos.,t.e.n. Qədimova Natəvan

Detaylı

Aqrokimyəvi əhəmiyyətinə görə gübrələr birbaşa və dolayı gübrələrdən ibarətdir.

Aqrokimyəvi əhəmiyyətinə görə gübrələr birbaşa və dolayı gübrələrdən ibarətdir. Mineral gübrələr Tərkibində bitkilər üçün qida elementləri olan və məhsulu yüksəltmək üçün torpağa verilən duzlara mineral gübrələr deyilir. Bitkinin tərkibinə 60-a qədər kimyəvi element daxil olur. Bunlardan

Detaylı

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv bir ERKƏN İNKİŞAF SİSTEMİ hazırlamışlar. Bizim SERTIFIKATLAŞDIRILMIŞ

Detaylı

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872 TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872 AZƏRBAYCAN VƏ OSMANLI TƏZKİRƏLƏRİNİN MÜQAYİSƏSİ ÖZET Vüsale Musalı * Ortaçağ'dan bugüne

Detaylı

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması MobilBank Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması Xidmət siyahısı Kommunal xidmətlərin ödənişi Mobil operator xidmətlərinin ödənişi İnternet provayderlər xidmətlərinin ödənişi Pulun kartdan

Detaylı

BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK

BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK MƏNTİQİ TƏFƏKKÜRÜN YOXLANILMASI ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI 1. Ədədi ardıcıllıqda sual işarəsi yerinə hansı ədəd gəlməlidir? 5? 7 7 14 11 16 15? A) 32; 4 B) 3; 32 C) 13; 5 D) 32; 7 E) 3; 8 2. Qanunauyğunluğu

Detaylı

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ / TEŞKİLAT KOMİSYONU

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ / TEŞKİLAT KOMİSYONU Çağ Öğretim İşletmeleri Qafqaz Universiteti Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) MÜLKİ HÜQUQ BEYNƏLXALQ SİMPOZİUM M ATERİ ALLAR ÖZEL HUKUK ULUSLARARASI SEMPOZYUM TEBLİ ĞLER Bakı Azərbaycan

Detaylı

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B.

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B. «Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Protokol 11 -li «16» may 2016-cı il Sədr B.Əzizov (Azərbaycan Respublikasının Müşahidə Şurasının 24 oktyabr 2016-cı

Detaylı

DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ

DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ Bu kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri Hökümət Təşkilatlarına Dővlət Dəstəyi Şurası

Detaylı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI Brendlərin Uçuş Zolağı MÜNDƏRİCAT BİZ KİMİK? VİZYONUMUZ YENİ TERMİNALA BİR NƏZƏR NİYƏ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM? HƏDƏF KÜTLƏMİZ MƏHSULLARIMIZ BİZ

Detaylı

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri QOŞMA C3 ƏMSSTQ SƏNƏDİNƏ ƏLAVƏYƏ DÜZƏLİŞLƏRİN REYESTRİ Qoşma C3: ƏMSSTQ sənədinə Əlavəyə Düzəlişlərin Reyestri i MÜNDƏRİCAT 1 MÜQƏDDİMƏ... I Cədvəllər Cədvəl

Detaylı

BİOSFER. Talıblı Pərviz Qrup: 400

BİOSFER. Talıblı Pərviz Qrup: 400 Talıblı Pərviz Qrup: 400 BİOSFER Yer kürəsinin səthi canlılar və cansızlar arasında bölünmüşdür. Yerin cansız aləminin yaşı 5 mlrd. il, canlı aləminin yaşı isə 3 mlrd. il olaraq qəbul edilmişdir. Məhz

Detaylı

Qida fiziologiyası. müəl., b.ü.f.d. BABAŞLI A.Ə.

Qida fiziologiyası. müəl., b.ü.f.d. BABAŞLI A.Ə. Fənn: Qida fiziologiyası Tərtib etdi: müəl., b.ü.f.d. BABAŞLI A.Ə. Mühazirə 7. QİDA RASİONLARINDA NORMALLAŞDIRILMASININ ELMİ ƏSASLARI YAĞLARIN Plan: 1) Lipidlərin orqanizm üçün fizioloji əhəmiyyəti. 2)

Detaylı

Ana kart (Motherboard)

Ana kart (Motherboard) 1 Ana kart (Motherboard) 2 Ana lövhə və ya ana kart (ing. motherboard) mürəkkəb çoxqatlı çap lövhəsində fərdi kompüterin əsas komponentləri (mərkəzi prosessor, operativ yaddaşın kontrollerləri, operativ

Detaylı

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DSMF 16.09.2015 Mündəricat Giriş...2 Məqsəd... 2 Məzmun... 2 Xidmətin istifadəçiləri...

Detaylı

1. Yaddaşın növləri 2. Yaddaşın idarə olunması Əməli yaddaş (RAM) haqqında

1. Yaddaşın növləri 2. Yaddaşın idarə olunması Əməli yaddaş (RAM) haqqında 1. Yaddaşın növləri 2. Yaddaşın idarə olunması Əməli yaddaş (RAM) haqqında Yaddaş növləri: Yaddaş növü Verilənlərin saxlanılması Açıqlama RAM Müvəqqəti yaddaş Random Access Memory CMOS Müvəqqəti yaddaş

Detaylı

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin _03_ noyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə Protokol 34 D/reyestr 160 QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

Detaylı

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( )

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( ) AMEDIA 2016 Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:(+994 12) 4369846 / (+994 77) 4100004 E-mail: info@amedia.az www.amedia.az HAQQIMIZDA AMEDIA komandası olaraq biz böhranda şirkətlərin

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 016_-ci il Kafedra: Bioekologiya Fakültə: Ekologiya və torpaqşünaslıq I. Fənn

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU. Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 2016-cı il

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU. Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 2016-cı il AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 016-cı il Kafedra: Bioekologiya Fakültə: Ekologiya və torpaqşünaslıq I. Fənn

Detaylı

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Bu məqalə Kredit Bürolarının yaradılması vasitəsilə kredit məlumatının mübadiləsinin əsas prinsiplərini təsvir edir. 15 dekabr 2009-cu il tarixdə Bakı şəhərində

Detaylı

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 341-347

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 341-347 A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 341-347 CELIL MEMMEDGULUZADE NİN MÜSLÜMAN KADINININ HAYATINI ELE ALAN MİZAHİ ŞİİRLERİ Özet Makalede XX. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının

Detaylı

Şəkil 2. Qrafendə karbon atomlarının düzülüşü

Şəkil 2. Qrafendə karbon atomlarının düzülüşü MÜHAZİRƏ 15. Karbon nanoboruları, alınması və tətbiq sahələri Karbon nanoboruları kovalent rabitəyə malik karbon atomlarından ibarət, özü təşkil olunmuş, boru şəkilli nanoquruluşlardır. Onlar əsasən iki

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

AVRASİYA SOSİAL ELMLƏR FORUMU

AVRASİYA SOSİAL ELMLƏR FORUMU II CİLD Azərbaycan Dövlət Hacettepe Qırğızıstan-Türkiyə Ahmet Yesevi İqtisad Universiteti Universiteti Manas Universiteti Universiteti Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Paradiqması: Bazar və Sonrası mövzusunda

Detaylı

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ Bir ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri əsasən aşağıdakı istiqamətlər

Detaylı

Azərbaycan Hava Yolları QSC. Milli Aviasiya Akademiyası. Iqtisadiyyat və Hüquq. Kurs işi. Avidaşımaların satışında reklamın.

Azərbaycan Hava Yolları QSC. Milli Aviasiya Akademiyası. Iqtisadiyyat və Hüquq. Kurs işi. Avidaşımaların satışında reklamın. Azərbaycan Hava Yolları QSC Milli Aviasiya Akademiyası Fakültə İxtisas Iqtisadiyyat və Hüquq BİM Kurs işi Fənn Mövzu HNKİ Avidaşımaların satışında reklamın işinin təşkili Rəhbər Tələbə Qrup Süleymanlı

Detaylı

b) Kişi cinsi hormonlar. (C 19 steroidlər). R=CH 3 androgen; c) C 18 steroidinə malik hormonlar. R=H estran.

b) Kişi cinsi hormonlar. (C 19 steroidlər). R=CH 3 androgen; c) C 18 steroidinə malik hormonlar. R=H estran. HİPOFİZİN ÖN PAYIN HORMONLARI HAQQINDA ƏTRAFLI MƏLUMAT Hormon sözü yunanca hərəkətə gətirmək deməkdir. Hormon termini 1905-ci ildə E. Starlinq tərəfindən elmə daxil edilmişdir. Xüsusi üzv və toxumalarda

Detaylı

Kompüter (computer) verilənləri emal etmək üçün istifadə edilən proqramlaşdıra bilən elektron qurğu.

Kompüter (computer) verilənləri emal etmək üçün istifadə edilən proqramlaşdıra bilən elektron qurğu. 1 Kompüter nədir? 2 Kompüter (computer) verilənləri emal etmək üçün istifadə edilən proqramlaşdıra bilən elektron qurğu. Analoq kompüterlər analoq (kəsilməz) siqnallarını toplayır və vurur Rəqəmsal kompüterlər

Detaylı

Kurs işi AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ. Kafedra: Bank işi

Kurs işi AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ. Kafedra: Bank işi AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ Kafedra: Bank işi Fakultə: Kredit-İqtisad İxtisas: Maliyyə-Kredit Kurs işi Kurs : II Qrup: K-648 Tələbə: Mövzu: Elmi rəhbər:

Detaylı

Açıq bazar əməliyyatları. Banklardan kənar nağd pul. Baza inflyasiya. Çərçivə alətləri. Deflyasiya. Dezinflyasiya. Dollarlaşma

Açıq bazar əməliyyatları. Banklardan kənar nağd pul. Baza inflyasiya. Çərçivə alətləri. Deflyasiya. Dezinflyasiya. Dollarlaşma Açıq bazar əməliyyatları Banklararası pul bazarı Banklardan kənar nağd pul Baza inflyasiya Çərçivə alətləri Deflyasiya Devalvasiya Dezinflyasiya Dollarlaşma Dövriyyədə olan nağd pul Emissiya Faiz dərəcələri

Detaylı

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ Finansist Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ 54 APREL 2013 Təqdimat Finansist Almaniya güclü maliyyə sisteminə malik olan dövlətlərdən biridir. Vergi sisteminə gəldikdə isə demək olar ki, burada vergi gəlirləri

Detaylı

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar 2014-cü il Sədr Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti 18 yanvar 2003-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol N 01 Reyestr N 32 İdarə Heyətinin Sədri Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

VRF KONDİSİONER SİSTEMLERİNƏDİR

VRF KONDİSİONER SİSTEMLERİNƏDİR VRF KONDİSİONER SİSTEMLERİNƏDİR VRF NƏDİR? VRF (Variable Refrigerant Flow), Dəyişkən soyuducu Freon axımı deməkdir. Bir VRF kondisioner sistemi, binanın dəyişən hava ehtiyaclarına bağlı olaraq soyuducu

Detaylı

IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ

IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ Xırdalan-2016 Təsdiq edirəm Zirvə İnternational Sport Clubs MMC-nin Direktoru R.Rəsulov 01 aprel 2016-cı il Zirvə İnternational Sport Clubs MMC-nin IV Zirvə Oyunlarının

Detaylı

1- Forex bazarı nədir?

1- Forex bazarı nədir? 2 1- Forex bazarı nədir? Forex: İngilis dilində məzənnə dəyişikliyi mənasından gələn FOReign EXchangə kəlmələrinin birləşməsidir və Forex bazarı beynəlxalq bazarlarda əməliyyat etmək imkanı verərək, ölkələrin

Detaylı

MÜHAZIRƏ 13. YUMURTA VƏ YUMURTA MƏHSULLARININ MİKROBİOLOGİYASI

MÜHAZIRƏ 13. YUMURTA VƏ YUMURTA MƏHSULLARININ MİKROBİOLOGİYASI MÜHAZIRƏ 13. YUMURTA VƏ YUMURTA MƏHSULLARININ MİKROBİOLOGİYASI Yumurta - tərkibində bioloji cəhətdən qiymətli zülallar (26%), yağlar (22%), D, A, E, PP, B 1 və B 2 vitaminləri olan, fosfor və dəmirlə zəngin

Detaylı

Endokrin pozulmalarının ümumi etiologiyası ve patogenezi

Endokrin pozulmalarının ümumi etiologiyası ve patogenezi Endokrin pozulmalarının ümumi etiologiyası ve patogenezi ENDOKRİN SİSTEMİN PATOLOJİ FİZİOLOGİYASI Orqanizmin orqan və sistemlərinin tənzim edilməsində sinir sistemi ilə yanaşı endokrin vəzilərinin də əhəmiyyəti

Detaylı

Bakı Tədris proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Təhsil Problemləri İnstitutu

Bakı Tədris proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Təhsil Problemləri İnstitutu Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Təhsil Problemləri İnstitutu Ilk peşə ixtisas təhsilli mütəxəssislərin hazırlığı üçün Kompüterlərin konstruksiyası və komponovkası fənninin Tədris proqramı Bakı

Detaylı

REFERAT. Azərbaycan Respublikası Təhsil Naizrliyi Azərbaycan Dövlət Texniki Universiteti. Kompyuter təhlükəsizliyi. Kompyuter mühəndisliyi

REFERAT. Azərbaycan Respublikası Təhsil Naizrliyi Azərbaycan Dövlət Texniki Universiteti. Kompyuter təhlükəsizliyi. Kompyuter mühəndisliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Naizrliyi Azərbaycan Dövlət Texniki Universiteti Fakültə: Qrup: İxtisas: Kompyuter təhlükəsizliyi M 682a5 Kompyuter mühəndisliyi REFERAT Fənn: Mövzu: Paylanmış və paralel

Detaylı

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması Qaydası»nın və «İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları»nın

Detaylı

Smart Baby Watch Q50 -nin istifadə instruksiyası

Smart Baby Watch Q50 -nin istifadə instruksiyası Smart Baby Watch Q50 -nin istifadə instruksiyası Smart Baby Watch Q50 -nin istifadə instruksiyası. GPS-li Smart Baby Watch Q50 uşaq saatları üçün Se Tracker qeydiyyat və istifadə əlavəsi. ƏSAS TƏLƏBLƏR:

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI 050627- Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Təhsil müddəti 4 il (əyani) Sıra Fənlərin şifri Fənlərin adı

Detaylı

BİOLOGİYA YEKUN IMT( AZ)

BİOLOGİYA YEKUN IMT( AZ) BİOLOGİYA YEKUN IMT( AZ) 1. Biosferin quruluşu və sərhədləri. Biosfer Yer kürəsində canlıların yaşadığı mühitdir. Biosferin sərhədləri aşağıdakılardır. A) Bütün hidrosfer. Məlumdur ki, su olan yerdə həyat

Detaylı

MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ

MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ Öz Günümüzde, küreselleşme koşullarında Doğu-Batı çatışması özel aciliyet arz etmektedir. Doğu ülkelerinin zengin kültürel geleneğe sahip edebiyatı

Detaylı

MÖVZU 9. TİCARƏT NƏZƏRİYYƏSİ VƏ PRAKTİKASI

MÖVZU 9. TİCARƏT NƏZƏRİYYƏSİ VƏ PRAKTİKASI MÖVZU 9. TİCARƏT NƏZƏRİYYƏSİ VƏ PRAKTİKASI 1. Beynəlxalq ticarətin əhəmiyyəti 1. Beynəlxalq ticarətin əhəmiyyəti. 2. Müqayisəli üstünlük prinsipi. 3. Tariflər və ticarət üzrə Baş razılaşma. Dünya ticarəti

Detaylı

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 -

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ ƏSAS FUNKSİYALAR AccessBank-ın və ya digər Bankın plastik kartı vasitəsilə AccessBank-da olan cari, debit kart, əmanət hesablarına

Detaylı

MENECMENT VƏ MARKETİNQ KAFEDRASI. Sanatoriya kurort müəssələrinin menecmenti. fənnindən. Mehmanxanada qəbul, yerləşdirmə və xidmətin təşkili

MENECMENT VƏ MARKETİNQ KAFEDRASI. Sanatoriya kurort müəssələrinin menecmenti. fənnindən. Mehmanxanada qəbul, yerləşdirmə və xidmətin təşkili Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Turizm İnstitutu MENECMENT VƏ MARKETİNQ KAFEDRASI Sanatoriya kurort müəssələrinin menecmenti fənnindən Mehmanxanada qəbul, yerləşdirmə

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Nil Çayından Çıxarılan Şahzadə

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Nil Çayından Çıxarılan Şahzadə Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir Nil Çayından Çıxarılan Şahzadə Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: M. Maillot; Lazarus Uyğunlaşdıran: M. Maillot; Sarah S. Tərcümə edən: Günay Əsədova Təqdim

Detaylı

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 5/ s , TÜRKİYE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 5/ s , TÜRKİYE İBRAHİMOV, E. (2016). Türk Dillerinde İmla Sorunları (Oğuz Grubu Türk Dillerinde Genel İmla Kuralları). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(4), 1676-1681. TÜRK DİLLERİNDE İMLA SORUNLARI

Detaylı

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Qeydiyyat 3118 Protokol 05 18 mart 2005-ci il 03 mart

Detaylı

Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası

Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası Fakültə: Avianəqliyyat istehsalatı Kafedra: Avianəqliyyat istehsalatı İxtisas: Qrup: Fənn: Avianəqliyyat istehsalatının təşkili

Detaylı

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets 100% dövlət şirkəti və ölkənin ən böyük vergi ödəyicisi; Şaxələnmiş gəlir mənbələri - Neft, qaz

Detaylı

Vahid rüblük hesabat TƏLİMAT

Vahid rüblük hesabat TƏLİMAT Vahid rüblük hesabat 2016 Mündəricat 1. Proqram təminatına giriş.... 2 1.1. Elektron imza vasitəsilə giriş.... 3 1.2. Asan imza ilə giriş.... 4 2. Xidmətin istifadəsi.... 5 2.1. Sığortaedənin məlumatları....

Detaylı

Turizimdə informasiya texnologiyaları fənni üzrə imtahan suallarının cavabları.

Turizimdə informasiya texnologiyaları fənni üzrə imtahan suallarının cavabları. Turizimdə informasiya texnologiyaları fənni üzrə imtahan suallarının cavabları. 1. İn formasiya texnologiyaları aləmində süni intellektin yeri və əsas iqtisadi tətbiq sahələri. Kompüter sistemini XX əsrin

Detaylı

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Dünyanı Dəyişdirən İnnovativ Texnologiyalar və Həllər ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Məhsullar Həllər Xidmətlər Video Konfrans Xidmət içi Təhsil Qurumsal Kommunikasiya Sadəcə Software

Detaylı

4. Xarici yaddaş qurğuları

4. Xarici yaddaş qurğuları 4. Xarici yaddaş qurğuları Vinçester (HDD) SMD = Sərt maqnit diski HDD = hard disk drive External HDD Xarici vinçesterlər Həcmi: 2000 GB kimi Dövretmə tezliyi: 7200 dövr/dəq, 10000 dövr/dəq İstehsalçılar:

Detaylı

Sentyabr 2013 HƏYAT TƏRZİ HESABAT

Sentyabr 2013 HƏYAT TƏRZİ HESABAT Sentyabr HƏYAT TƏRZİ HESABAT Araşdırma haqqında F i n d y o u r w a y t o s u c c e s s 2 Bu araşdırma layihəsi 17 iyun 30 iyul -ci il tarixində Business Insight International Research GROUP tərəfindən

Detaylı

OUTDOOR Çöl reklamları, binaların üzərində, stadionlarda, avtobus üzərində reklam. INDOOR BTL (ING: BELOW-THE-LINE)

OUTDOOR Çöl reklamları, binaların üzərində, stadionlarda, avtobus üzərində reklam. INDOOR BTL (ING: BELOW-THE-LINE) OUTDOOR Çöl reklamları, binaların üzərində, stadionlarda, avtobus üzərində reklam. INDOOR BTL (ING: BELOW-THE-LINE) - Dadızdırma stendləri - Dadızdırma aksiyalarının təşkili - Marka və ya məhsul tanıtma

Detaylı

Serbest iş 5. Azerbaycan Hava Yolları Qapalı Sehimdar Cemiyyeti. Milli Aviasiya Akademiyası

Serbest iş 5. Azerbaycan Hava Yolları Qapalı Sehimdar Cemiyyeti. Milli Aviasiya Akademiyası Azerbaycan Hava Yolları Qapalı Sehimdar Cemiyyeti Milli Aviasiya Akademiyası Serbest iş 5 Fenn: Fizika 2 Mövzu: Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri Kafedra: Aerokosmik Telebe: Memmedova Hemide

Detaylı

Aorta dəliyinin daralması, üçtaylı qapağın çatışmazlığı

Aorta dəliyinin daralması, üçtaylı qapağın çatışmazlığı Aorta dəliyinin daralması, üçtaylı qapağın çatışmazlığı Aorta dəliyinin daralması ( stenosis osti aortae sin aortal stenoz ) qanın sol mədəcikdən aortaya qovulmasına maneənin yaranması ilə səciyyələnən

Detaylı

Məxfilik Siyasəti. Əhatə dairəsi. Məlumatın növü və Toplanma Metodları

Məxfilik Siyasəti. Əhatə dairəsi. Məlumatın növü və Toplanma Metodları Məxfilik Siyasəti Bu Məxfilik Siyasətində ("Siyasət") biz Qualcomm Incorporated və filiallarımızın (kollektiv şəkildə "biz", "bizi" və yaxud "bizim") şəxsi məlumatları necə toplaması istifadə etməsi, emal

Detaylı

Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu

Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu Sahibkarlıq fəaliyyəti mülkiyyət formasından asılı olamayaraq fiziki və hüquqi şəxslərin mənfəət və ya şəxsi gəlir əldə etmək məqsədilə özlərinin

Detaylı

TƏLƏBƏNİN YADDAŞ KİTABÇASI

TƏLƏBƏNİN YADDAŞ KİTABÇASI Azərbaycan Texniki Universiteti Xüsusi Texnika və Texnologiya Fakültəsi TƏLƏBƏNİN YADDAŞ KİTABÇASI Bakı-2013 AzTU-nun Xüsusi Texnika və Texnologiya fakültəsinin dekanlığı hazırlamışdır. Məsləhətçi: AzTU-nun

Detaylı

DEMOQRAFİK VƏZİYYƏT VƏ DAVAMLI İNKİŞAF: TÜRKİYƏ NÜMUNƏSİ

DEMOQRAFİK VƏZİYYƏT VƏ DAVAMLI İNKİŞAF: TÜRKİYƏ NÜMUNƏSİ DEMOQRAFİK VƏZİYYƏT VƏ DAVAMLI İNKİŞAF: TÜRKİYƏ NÜMUNƏSİ Eyüp ZENGİN Türkiyə Cümhuriyyəti Başbakanlığı, Türk Əməkdaşlıq və İnkişaf İdarəsi Başqanlığı Fəlsəfə elmləri namizədi, ekspert Ankara / TÜRKİYƏ

Detaylı

İqtisadi azadlıq və sülh Erik Qartzke

İqtisadi azadlıq və sülh Erik Qartzke İqtisadi azadlıq və sülh Erik Qartzke İkinci fəsil Azad Düşüncələr Assosiasiyası Bakı - 2009 www.azadliqciragi.org 1 Mündəricat Giriş... 3 Ön söz... 4 İqtisadi azadlıq və Dünya müharibələri... 4 Kapitalist

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 8 oktyabr tarixli

Detaylı

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət, bundan sonra Təşkilatçı. Ünvan:

Detaylı

Alimlərin fermerlərlə əlaqəsinə yardım ictimai birliyi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya institutu G.Ə.MUSTAFAYEVA, D. V.

Alimlərin fermerlərlə əlaqəsinə yardım ictimai birliyi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya institutu G.Ə.MUSTAFAYEVA, D. V. Alimlərin fermerlərlə əlaqəsinə yardım ictimai birliyi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya institutu G.Ə.MUSTAFAYEVA, D. V.MUSTAFAYEV BİLDİRÇİNÇİLİK GƏLİRLİ VƏ PERSPEKTİVLİ BİZNESDİR 2 Redaktor

Detaylı

2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ

2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ 2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı Stimullaşdırıcı Lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan

Detaylı

Asılılıq yaradan maddələr və onların insan orqanizminə zərərli təsirləri

Asılılıq yaradan maddələr və onların insan orqanizminə zərərli təsirləri Asılılıq yaradan maddələr və onların insan orqanizminə zərərli təsirləri Müasir dünyada bəşəriyyət qarşısında duran həlli çətin və dolaşıq problemlərdən biri addiktiv (asılı) davranış problemidir. İnsanların

Detaylı

Suda həll olan vitamin preparatlarını aşağıdakı qruplara ayırırlar: 6)Fol turşusu qrupundan olan vitamin preparatları:fol turşusu,kalsiumfolinat

Suda həll olan vitamin preparatlarını aşağıdakı qruplara ayırırlar: 6)Fol turşusu qrupundan olan vitamin preparatları:fol turşusu,kalsiumfolinat Suda həll olan vitamin preparatlarını aşağıdakı qruplara ayırırlar: 1)B 1 qrupu vitamin preparatları:tiamin, Fosfotiamin, Benfotiamin, Kokarboksilaza 2)B 2 qrupu vitamin preparatları:riboflavin, Riboflavin-mononukleotid,

Detaylı

Azərbaycan Respublikasında elektron bankçılıq xidmətlərinin göstərilməsinə və bu xidmətlər üzrə təhlükəsizliyin təmin olunmasına dair

Azərbaycan Respublikasında elektron bankçılıq xidmətlərinin göstərilməsinə və bu xidmətlər üzrə təhlükəsizliyin təmin olunmasına dair Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin " 21 " dekabr 2015-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 43 D/Reyestr 316_ Azərbaycan Respublikasında elektron bankçılıq xidmətlərinin

Detaylı

N? Z? RÝYY? V? T? CRÜB? D? Terri Devis Avropa Þurasýnýn Baþ Katibi

N? Z? RÝYY? V? T? CRÜB? D? Terri Devis Avropa Þurasýnýn Baþ Katibi "Ýnsan hüquqlarý arasýnda bir ierarxiya mövcud deyildir. Lakin bel? bir ierarxiya olsaydý,söz v? ifad? azadlýðý bu sýranýn?n yuxarýsýnda yer alardý..." N? Z? RÝYY? V? T? CRÜB? D? Terri Devis Avropa Þurasýnýn

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinifləri üçün İnformatika dərsliyi YEKUN RƏY

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinifləri üçün İnformatika dərsliyi YEKUN RƏY Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinifləri üçün İnformatika dərsliyi Müəlliflər: Ramin Mahmudzadə İsmayıl Sadıqov Naidə İsayeva Bakı: Bakı Nəşr, 2012. Dərsliklə bağlı TQDK-ya daxil olan qeydlər,

Detaylı

1616 az-s Düz cavab a) variantı. 1. #1616#01#01#01 Müasir hesablama və informasiya hesablama sistemlərinin

1616 az-s Düz cavab a) variantı. 1. #1616#01#01#01 Müasir hesablama və informasiya hesablama sistemlərinin 1616 az-s Düz cavab a) variantı 1. #1616#01#01#01 Müasir hesablama və informasiya hesablama sistemlərinin tərkib hissələri: a) hesablama texnikası vasitələri kompleksi və proqram təminatı; b) sistem PT

Detaylı

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi İQTİSADİ İSLAHATLAR ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi İQTİSADİ İSLAHATLAR ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi İQTİSADİ İSLAHATLAR ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU YEKUN HESABAT 2013 «Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi sahəsində mütərəqqi beynəlxalq

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Zəngin Adam, Kasıb Adam

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Zəngin Adam, Kasıb Adam Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir Zəngin Adam, Kasıb Adam Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: M. Maillot; Lazarus Uyğunlaşdıran: M. Maillot; Sarah S. Tərcümə edən: Günay Əsədova Təqdim edən:

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ Fakültə: İqtisadiyyat və idarəetmə İxtisas: Mühasibat uçotu və audit Kafedra: Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarə etməsi Kurs: IV Qrup:

Detaylı

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin idarəetmə orqanlarında təmsil edilməsinin faydaları

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin idarəetmə orqanlarında təmsil edilməsinin faydaları Azərbaycanda sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin idarəetmə aparatında təmsil edilməsi: Mövcud Vəziyyətin Qiymətləndirilməsi və Təkmilləşdirilməsi I stiqamətləri CESD Tədqiqat Qrupu Layihə Avropa I ttifaqı

Detaylı

Firmanız üçün LOQOLU KONFETLƏR. hazırlayaqmı?

Firmanız üçün LOQOLU KONFETLƏR. hazırlayaqmı? Firmanız üçün LOQOLU KONFETLƏR hazırlayaqmı? Loqo Çaplı Konfetlər Meyvəli konfet Meyvəli konfetlərin çəkisi 3,2 qr. Min.Sifariş miqdarı 25 kq.dır. Xüsusilə fırmanızın loqosuna uyğun olaraq hazırlanır və

Detaylı

Cahid Ġsmayıloğlu. Gənc yazarın e-kitabı N 46 (18-2013) www.kitabxana.net. Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

Cahid Ġsmayıloğlu. Gənc yazarın e-kitabı N 46 (18-2013) www.kitabxana.net. Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında www.kitabxana.net Rufət Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında Gənc yazarın e-kitabı N 46 (18-2013) Cahid Ġsmayıloğlu MAHMUD KAġĞARLININ «DĠVANÜ LÜĞAT-ĠT-TÜRK» ƏSƏRĠNDƏ ONOMASTĠK LEKSĠKA və baģqa yazılar

Detaylı

Şahdəniz Yatağının İşlənilməsində Yeni Texnologiyaların Tətbiqi. Şahdəniz Yatağının İşlənilməsində Yeni Texnologiyaların Tətbiqi Əl Kuk

Şahdəniz Yatağının İşlənilməsində Yeni Texnologiyaların Tətbiqi. Şahdəniz Yatağının İşlənilməsində Yeni Texnologiyaların Tətbiqi Əl Kuk Şahdəniz Yatağının İşlənilməsində Yeni Texnologiyaların Tətbiqi Əl Kuk, Şahdəniz İşlənməsi üzrə vitse-prezident Xəzər Neft və Qaz Konfransı, Bakı 6 iyun 2013-cü il Şahdəniz Yatağının İşlənilməsində Yeni

Detaylı

Dövlət satınalmalarında iqtisadi məsələlər

Dövlət satınalmalarında iqtisadi məsələlər 2-ci Xülasə Yanvar 2011-ci il Dövlət satınalmaları Dövlət satınalmalarında iqtisadi məsələlər MÜNDƏRİCAT Mərkəzləşdirilmiş və ya desentralizasiya edilmiş satınalma yanaşması Ən yaxşı müqavilə növü Tenderin

Detaylı

EFİOPİYA VƏ SOMALİNİN KƏND TƏSƏRRÜFATININ MÜQAYİSƏLİ SƏCİYYƏSİ

EFİOPİYA VƏ SOMALİNİN KƏND TƏSƏRRÜFATININ MÜQAYİSƏLİ SƏCİYYƏSİ EFİOPİYA VƏ SOMALİNİN KƏND TƏSƏRRÜFATININ MÜQAYİSƏLİ SƏCİYYƏSİ Efiopiyanın kənd təsərrüfatı. İqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı təşkil edir.belə ki,üdm-un 50%-i, ixracatın isə 85%-i,ümumi məşğulluğun

Detaylı

7. Sahibkarlıq fəaliyyətinin vergiyə cəlb olunması Azərbaycanın vergi qanunvericiliyinin sistemləşdirilməsi istiqamətində edilmiş

7. Sahibkarlıq fəaliyyətinin vergiyə cəlb olunması Azərbaycanın vergi qanunvericiliyinin sistemləşdirilməsi istiqamətində edilmiş 7. Sahibkarlıq fəaliyyətinin vergiyə cəlb olunması Azərbaycanın vergi qanunvericiliyinin sistemləşdirilməsi istiqamətində edilmiş ilk cəhd olan Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 1 yanvar 2001-ci

Detaylı

Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları

Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları 1. Ümumi müddəalar. 1.1. Bu Qaydalar Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin (bundan sonra Müsabiqə) keçirilmə

Detaylı

NƏTİCƏ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

NƏTİCƏ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI İlk tibbi yardımlar Mündəricat: GİRİŞ İlk tibbi yardımın mahiyyəti və onun təşkili Qanaxmalar zamanı ilk tibbi yardım Termik yanıqlar zamanı ilk tibbi yardım Dağıntılar zamanı yaranan zədələrə qarşı ilk

Detaylı

Riyaziyyatın konstruktiv təlimlə tədrisi metodikası

Riyaziyyatın konstruktiv təlimlə tədrisi metodikası AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ NURLAN QULIYEVA Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 26.12.2011-ci il tarixli 2172 saylı əmrinə əsasən metodik vəsait kimi təsdiq edilmişdir. Riyaziyyatın

Detaylı

DATA MİNİNG-onun tətbiq sahələri

DATA MİNİNG-onun tətbiq sahələri AZƏRBAYCAN HAVA YOLLARI QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASI DATA MİNİNG-onun tətbiq sahələri mövzusunda Referat Qrup: Magistr: M 1433 ae Bayramova Ceyran. Bakı- 2014 MÜNDƏRİCAT 1. Giriş

Detaylı

Azərbaycan Hava Yolları. «01» iyul 2016-ci il.

Azərbaycan Hava Yolları. «01» iyul 2016-ci il. Azərbaycan Hava Yolları «01» iyul 2016-ci il. Müqavilənin şərtlərinin pozulmasına görə cərimə sanksiyalarının siyahısı (BSP və ARC vasitəsi ilə işləyən agentlər üçün ADM policy) Qayda pozmaların növləri

Detaylı

ABB-də 1,400-ə yaxın insan çalışır. İngiltərənin

ABB-də 1,400-ə yaxın insan çalışır. İngiltərənin 14 YANVAR 2014 Təqdimat Finansist "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı"ASC 1992-ci ilin yanvarın 10-dan fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Azərbaycan Respublikasında dövlət nəzarətində olan və bank

Detaylı

xalqı mübariz vя qяhrяman xalqdır Áèëèðñÿí, íÿ åòìèø êöðäëÿð áèð çàìàí? Ãÿäèì Àâðîïàíûí õà ïÿðÿñòëÿðè, Ìöñÿëìàí êå ìèøèí þéðÿíñÿ ÿýÿð, Ñÿù. 4 Ñÿù.

xalqı mübariz vя qяhrяman xalqdır Áèëèðñÿí, íÿ åòìèø êöðäëÿð áèð çàìàí? Ãÿäèì Àâðîïàíûí õà ïÿðÿñòëÿðè, Ìöñÿëìàí êå ìèøèí þéðÿíñÿ ÿýÿð, Ñÿù. 4 Ñÿù. 1:4-=.QXD 7/31/2011 6:38 AM Page 1 KÜRD DÎPLOMAT xalqı mübariz vя qяhrяman xalqdır. Diplomata-kurdi.com H.Əliyev Hÿftÿlik Èúòèìàè-ñèyàñè ãÿçåò Rojnama heftename civakî ` sîyasî Ãèyìÿòè, Hêjaye 40 ãÿïèê

Detaylı

DÜNYA İQTİSADİYYATI. I Mövzu - Giriş: dünya iqtisadiyyatının coğrafiyası və qloballaşma

DÜNYA İQTİSADİYYATI. I Mövzu - Giriş: dünya iqtisadiyyatının coğrafiyası və qloballaşma DÜNYA İQTİSADİYYATI I Mövzu - Giriş: dünya iqtisadiyyatının coğrafiyası və qloballaşma THE WORLD ECONOMY: Geography, Business, Development Frederick P. Stutz, Barney Warf Sixth Edition, Pearson, 2012 HAZIRLADI:

Detaylı

YENİ DƏRSLİKLƏR VƏ "YENİLİKLƏR"

YENİ DƏRSLİKLƏR VƏ YENİLİKLƏR YENİ DƏRSLİKLƏR VƏ "YENİLİKLƏR" Akif MƏMMƏDOV, pedaqoji elmlər nanıizədi 2003-2004-cü tədris ilində müəllimlərin istifadəsinə bir neçə yeni dərslik verildi. Onlardan biri də 8-9-cu siniflər üçiin professor

Detaylı

Müvəqqəti sığınacaq üçün icazə: sizin üçün bu nə deməkdir?

Müvəqqəti sığınacaq üçün icazə: sizin üçün bu nə deməkdir? Müvəqqəti sığınacaq üçün icazə: sizin üçün bu nə deməkdir? Sizin sığınacaq üçün müraciətinizə müsbət cavab verilib. Sizə müvəqqəti sığınacaq üçün icazə verilir. Bu İmmiqrasiya və Naturalizasiya xidməti

Detaylı

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU www.stomatoloq.az DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dərman və tibb vasitələri ilə davranışın hüquqi və təşkilatı əsaslarını müəyyən edir,

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ STANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ PATENT ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN KOLLEGİYASI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ STANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ PATENT ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN KOLLEGİYASI AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ STANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ PATENT ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN KOLLEGİYASI Q Ə R A R 150111500016 Bakı şəhəri 14 dekabr 2015-ci il Dövlət standartlarının təsdiq edilməsi haqqında

Detaylı