Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken sosyalistlerin birlik partisi, geniþ bir sol kitle partisi ve o partide sosyalistlerin güçlü ve etkin olmalarýný saðlamak üzere bir sosyalist odak ve benzeri modeller üzerinden yürütülüyor. Birlik için çatý arayýþý konusundaki görüþler; bu süreci tartýþan partilerin arasýnda farklýlaþsa da bu kadarla sýnýrlý deðildir. Çatý partisine katýlmak üzere gündemine alan hiçbir partide de bütünlüklü bir tutum yoktur. Bu partilerin kendi içlerinde de bu farklý eðilimlerin izdüþümlerini görmek mümkündür. AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 7 EYLÜL 2008 YAZININ TAMAMI 4. SAYFADA DTP yi Kapattýrma Bin Umut Vekillerine Sahip Çýk DTP nin kapatýlmasýna karþý verilecek diri bir mücadeleyle sokaðýn sesini duyuralým, sýnýfýn en çok ezilen, en dinamik kesimlerini siyasi bir talep etrafýnda seferber edelim DTP Kapatýlmak Ýsteniyor 16 Eylül de Demokratik Toplum Partisi, açýlan kapatma davasýna iliþkin savunmasýný Anayasa Mahkemesi ne sunacak. Cumhuriyet Baþsavcýsý nýn talepleri kabul edilirse sadece DTP kapatýlmayacak, ayný zamanda 8 Bin Umut Milletvekili nin dokunulmazlýðý da kaldýrýlacak. 12 Eylül Mitingleri ÖSS Karþýtý Basýn Açýklamasý 16 Aðustos Cumartesi günü sýnav sonuçlarýný protesto etmek için Ýstanbul 78 liler Ada- DER, Anadoluda Yaþam Kooperatifi, Devrimci Liseliler (Dev-Lis), EHP Gençliði, Esenyurt Kolektifi, Genç-Sen, Ýstanbul Liseli Gençlik Platformu (ÝLGP), Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Özgür Lise, YDGH, Yeni Demokrat Gençlik, Yeni Dünya Gençliði Taksim'de bir basýn açýklamasý düzenledi. Sayfa 3 te 3 Aðustos 2008 Pazar günü Ýstanbul Taksim'de platformun örgütlediði eylemde buluþan siyaset ve kurumlar, Güngören'deki patlamanýn hesabýnýn sorulmasý þiarý ve Ergenekon'a karþý mücadelenin yükseltilmesi çaðrýsý ile bir basýn açýklamasý ve yürüyüþ düzenlediler. Antikapitalist, BDSP, DTP, EHP, EMEP, ESP, Halk Cephesi, HKM, Kaldýraç, Köz, Odak, ÖDP, SODAP, Sosyalist Parti Giriþimi, Toplumsal Özgürlükler Platformu, Devrimci Kapatmaya Karþý Net Bir Tutum DTP ye yönelik kapatma davasýna karþý net ve eylemli bir tutum takýnmak AKP ve Kemalistler arasýndaki kah alevlenip kah yatýþan dalaþmada taraflardan birine yedeklenmemek, yahut yedeklenmeme kaygýsýyla tümüyle siyaset dýþýna düþmemek için zorunludur. Saldýrýlara Karþý Savunma Hattý KöZ ün arkasýnda duran komünistler uzun süredir DTP nin kapatýlmasýna yönelik ýsrarlý bir propaganda çalýþmasý yürütüyorlar. 13 ve 14 Eylül mitinglerine de týpký 1 Eylül Barýþ Mitingi ne olduðu gibi DTP yi Kapattýrma Bin Umut Vekillerine Sahip Çýk þiarýyla katýlacaklar. Bu mücadele diðer sol akýmlar tarafýndan da benimsendiði oranda önümüzdeki dönem burjuvazinin saldýrýlarýna karþý bir savunma hattý örmek mümkün olacaktýr. KöZ ün Sözü nden Alýnmýþtýr Beyoðlu'nda Ergenekon ve Güngören ile Ýlgili Basýn Açýklamasý ve Yürüyüþ 78'liler, KESK Ýstanbul Þubeler Platformu, LÝMTER-ÝÞ, DÝSK, SÝNE-SEN ve TEKSTÝL-SEN'in katýldýðý etkinlik oldukça coþkulu geçti. 11 de 12 Eylül darbesinin 28. yýlýnda Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir de darbe karþýtý mitingler düzenleniyor. Geniþ kesimler tarafýndan örgütlenen bu mitinglere katýlým, gündeme müdahale etme fýrsatlarý sunmasý açýsýndan önem taþýmaktadýr. Ýstanbul Kadýköy Meydaný 14 Eylül 2008, Saat: Eylül de Ýstanbul Kadýköy meydanýnda düzenlenecek mitingin baþlýðý "12 Eylül'den Ergenekon'a Kontrgerilla Daðýtýlsýn, Darbeciler Yargýlansýn". Ýzmir, Gündoðdu Meydaný 13 Eylül 2008, Saat: Eylül de Ýzmir de 12 Eylül darbesinin 28. yýl dönümü nedeniyle 13 Eylülde 'Emek ve Demokrasi Mitingi' düzenlenecek. Ankara, Sýhhiye Meydaný 13 Eylül 2008, Saat: Ankara da Darbeciler Yargýlansýn sloganýyla toplanacak olan miting Darbe Karþýtý Platform tarafýndan düzenleniyor. Ýstanbul'da 2 Temmuz Mitingi Bursa da 2 Temmuz Eylemi Denizli de 2 Temmuz Eylemi 2 Temmuz Sivas Madýmak Oteli'nde gerçekleþen katliamýn üzerinden 15 sene geçti. Katliamýn 15. senesinde birçok ilde katliamý lanetleyen eylemler düzenlendi. Ýstanbul'da birçok sendika, kurum ve örgütün katýlýmý ile Kadýköy Ýskele Meydaný'nda düzenlenen mitinge yaklaþýk 6 bin kiþi katýldý. Bursa da 2 Temmuz Sivas Katliamý nýn yýldönümü vesilesiyle bir yürüyüþ ve bir etkinlik yapýldý. Aralarýnda Pir Sultan Abdal ve Hacý Bektaþ Veli Dernekleri nin de bulunduðu 5 dernekten oluþan ''Bursa Dernekler Platformu'' tarafýndan organize edilen eylem saat 18:00 de Setbaþý civarýnda kitlenin toplanmasýyla baþladý. 2 Temmuz Sivas katliamý Denizli de Hacý Bektaþ-ý Veli Derneði ve 78 liler Denizli Ýl Giriþimi nin çaðrýsýyla düzenlenen bir basýn açýklamasýyla protesto edildi. Belediye meydanýnda düzenlenen ve yaklaþýk 150 kiþinin katýldýðý basýn açýklamasýnda Sivas Katliamýný Unutmadýk Unutturmayacaðýz pankartý açýldý. Sayfa 16 da Düzenin sahiplerinin DTP nin kapatma davasýný AKP ye yönelik kapatma davasýndan farklý bir þekilde ele aldýðý tartýþmasýz. AKP nin davasýný sürekli gündemde tutan, AKP kapatýlýrsa piyasalarýn sarsýlacaðýný, bunun Türkiye demokrasisi için siyasi bir intihar olacaðýný yazan burjuva basýný elbette DTP nin kapatýlmasýyla demokrasi arasýnda hiçbir iliþki kurmuyor. YAZININ TAMAMI SAYFA DA

2 Sayfa 2 EYLÜL 2008 Okmeydaný nda Yýkýmlara Karþý Kurultay 27 Temmuz Pazar günü Okmeydaný Devran Düðün Salonu nda Yýkýmlara Karþý Halk Koordinasyonu nun düzenlediði bir kurultay gerçekleþti. Kurultay divanýn oluþturulmasýndan sonra baþladý. Divan baþkaný açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtirdikten sonra Beksav'ýn hazýrlamýþ olduðu bir film gösterildi. Bu film daha çok son bir kaç yýldýr Ýstanbul'da gerçekleþen yýkýmlar ve bu yýkýmlara karþý ortaya çýkmýþ tepkilerin gösterildiði bir filmdi. Sinevizyon gösteriminden sonra konuþmalar baþlandý. Ýlk konuþmacýlar Türk Tabibler Birliði, TMMOB ve Sýfýr tahliye hareketinden gelen Ýtalyan delege Cesare Ottolini oldu. Ottolini daha çok uluslararasý düzeyde bu konuda neler yaptýklarýndan bahsetti. 40 ülkede çalýþmalarý olduðunu ve buradan da bir katýlým olursa sevineceklerini belirtti. Daha sonra EKD baþkaný bir konuþma yaptý. Bu konuþmadan sonra yýkýmlara karþý mahallelerden gelen konuþmacýlar deneyimlerini aktarmak için söz aldýlar. Bu mahalleler þunlardý: Yakacýk, Beykoz, Gülsuyu, Ýzmir Kuruçeþme, Ýzmit Depremevleri, Baþýbüyük, Gazi, Güzeltepe, Ayazma, Tuzla, Okmeydaný. Bu konuþmalar oldukça uzun bir zaman aldý. Ama içlerinden en çok ilgi çekenleri kuþkusuz yeni yýkým sorunu yaþayan Ýzmir Kuruçeþme konuþmacýsýydý. Ýzmit Depremevleri ve Ayazma'dan gelenlerin yaptýðý konuþmalar somut sorunlarý hala yaþamaya devam ettikleri için ilgi çekiciydi. Diðer konuþmalardan anlaþýlan mahallelerde yýkým gündemlerinin askýya alýnmasýydý. Bu konuþmalardan sonra kurultaya yapýlan somut öneriler oylandý. Daha sonra kapanýþ konuþmasý yapýldý. Kurultay ýn sonuç bildirgesi ve sonuçlarýyla ilgili deðerlendirmeler 30 Temmuz Çarþamba saat 12:30 'da TMMOB'da ilan edilecek. Okmeydaný ndan Komünistler Ýzmir Kadýn Platformu 1 Eylül Dünya Barýþ Günü Eylemi Gerçekleþtirdi Ýzmir Kadýn Platformu 3 Eylül günü Alsancak Kýbrýs þehitleri caddesinde saat da 1 Eylül Dünya Barýþ günü vesilesi ile bir basýn açýlamasý gerçekleþtirdi. Eylem caddenin giriþinden yürüyüþle baþladý. Yürüyüþ sýrasýnda sloganlar atýldý, zýlgýtlar çekildi. Yaþasýn kadýn dayanýþmasý, Yaþasýn halklarýn kardeþliði, Biji aþiti, Eþitlikkardeþlik kürt halkýna özgürlük, Kadýnlara özgürlük, dünyaya barýþ vb sloganlar atýldý. Basýn metni okunduktan sonra pankartlar ve dövizler yere kondu. Yarým daire þekli alýndý ve þarkýlar söylendi. Ardýndan eylem sona erdi. Buca-Kuruçeþme de Yýkým Gündemi Uzun bir süreden beri evlerinin yýkým tehlikesi ile yaþayan Kuruçeþme deki bir sokak, AKP li belediyenin yýkým tehdidini son 10 günde her zamankinden daha fazla yaþamaya baþladý. Kuruçeþme nin Dere bölgesindeki 62 ev, belediyenin mahallede birkaç gündür evlerinin yýkýlacaðýný, bu yüzden boþaltýlmasý gerektiðini belirten anonslarý ile birlikte yýkýma karþý mücadele konusunda birlik olmaya baþladý. Yaklaþýk 10 gün önce baþlayan toplantýlarla yýkýma karþý mahalleyi temsil etmek üzere bir mahalle komisyonu seçilmiþ ve bu komisyonun yönlendirmeleri ile Ankara ya, AKP Ýzmir Ýl Baþkanlýðý na heyetler gönderilmiþti. Büyük bir çoðunluðu Kürt ailelerinin oluþturduðu ev sahipleri bu görüþmelerden de olumlu yanýt alamadýlar. Belediyenin yaygýn bir anonsunun yapýldýðý birkaç gün önce, anonstan sonra iþ günü olmasý nedeniyle çoðunluðu kadýnlardan oluþan yaklaþýk 70 kiþi Buca Belediyesi önünde bir basýn açýklamasý yaptýlar. Basýn açýklamasýnda 2 gün sonra ise belediye ekiplerinin 18 Temmuz Cuma günü yýkýma geleceði haberi gelince, Perþembe akþamýndan mahalleye gelen devrimcilerin öncülüðünde yýkýma karþý hazýrlýklara baþlandý. Hemen her siyasetin mahallede bulunduðu gece sokaðýn, mahallenin birçok yerine barikatlar kuruldu. Sabah yýkýma gelen belediye ekipleri karþýlarýnda barikatlarý ve ev sahiplerini görünce geri adým atmak zorunda kaldý. Mahalle komisyonun görüþmeleri sonucunda yýkým için 15 günlük ek süre alýndý. Belediye ekiplerinin mahalleyi terk etmesiyle birlikte mahalleye bir baþarý havasý yayýlýrken, ev sahiplerinin mahalleye desteðe gelen devrimcilere karþý tavýrlarý çok olumluydu. Belediyenin yýkýma karþýlýk hiçbir bedel vermeyi düþünmediði ev sahipleri bu 15 günlük sürenin sonunda da evlerini terk etmeyi düþünmediklerini her fýrsatta dile getirmelerine raðmen, belediyenin yýkým saldýrýsýna karþý birlikte hareket edilip edilmeyeceðine iliþkin kaygýlarý var. Bu durumun nedeni ise, mahallede yýkýmlar gündemde olmasýna raðmen bir örgütlülüðün olmamasý. Aydýn otoyolu kenarýndaki evler yýkýma karþý mücadele ederken, yaný baþýndaki sokaktaki evler tapularýný birkaç yýl önce aldýklarý için, sorunu kendi sorunu olarak görmüyor, dolayýsýyla yýkýma karþý mücadelede komþularýna destek olmadý. Hatta çöp bidonlarýnýn barikatlarda kullanýlmasýna karþý çýkýp, veryansýn edebiliyor. Bu durum mahallede sadece yýkýmlara karþý deðil, mahallenin diðer sorunlarýna da çözüm arayan ve bütün mahalleyi kapsayan bir öz örgütlenme, her zamankinden daha acil bir ihtiyaç olarak gözüküyor. Forum Doðal ve Kültürel Çevre Ýçin Yaþam Giriþimi ve Tiyatro evi Kültür Merkezi nin organize ettiði Kentsel Dönüþüm ve Varoþlar konulu Forum 18 Temmuz günü Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi nde gerçekleþti. Gülsuyu-Gülensu Derneði, Ankara Dikmen Vadisi sözcüsü, Baþýbüyük güzelleþtirme derneðinin katýldýðý foruma ayný güne denk gelen Kuruçeþme deki yýkým gündemi damga vurdu. KöZ ün arkasýnda duran komünistlerin, yýkým tehdidi altýndaki mahallerde var olan kurumlarý bir araya getirecek Mahalleler Arasý Koordinasyon önerisini hayata geçirmeyi planladýðý bu foruma Kadifekale den Mardin-Kutlubey Derneði ve Güzeltepe Spor Kulübü de katýldý. Forumun yapýlacaðý haberi Kuruçeþme ye ulaþtýktan sonra mahalleden yaklaþýk 30 kiþi Foruma hep birlikte katýldýk. Foruma gelmeden önce, Yýkýmlara Karþý Halk Koordinasyonu fikri üzerine sohbet edildi ve bu öneri Forum a Kuruçeþmeliler tarafýndan sunuldu. Ankara ve Ýstanbul dan katýlanlarýn deneyimlerini aktardýklarý Forum da Kuruçeþme deki barikatlardan gelen mahalle emekçileri de söz alarak foruma canlýlýklarýný kattýlar. Forum 15 günlük süreyi iyi deðerlendirmek isteyen Kuruçeþme ye destek saðlanmasý ve Mahalleler Arasý Koordinasyon kurulmasý sonuçlarý ile noktalandý. Ýzmir den Komünistler Antakya da Geleneksel Dayanýþma Gecesi KOMÜNÝST KÖZ- AYLIK SÝYASÝ GAZETE SAHÝBÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: ÞÜKRÜ DEMÝR YÖNETÝM YERÝ: ÜSKÜDAR CADDESÝ, PINAR PASAJI, KAT:2 NO:39 KARTAL ÝSTANBUL TELEFON: BASILDIÐI YER: ÖZDEMÝR MATBAASI MATBAA ADRESÝ: DAVUTPAÞA CAD. GÜVEN SANAYÝ SÝTESÝ C BLOK No: 242 TOPKAPI-ÝSTANBUL TELEFON: Bir kaç yýldan beridir düzenlenen Geleneksel Deðirmenyolu Köyü dayanýþma gecesi, bazý olumsuzluklara raðmen bu yýl yine yapýldý. Grup Mayýs olarak, köyde çalýþma yürüten arkadaþlarýmýzýn çaðrýsý üzerine dayanýþma gecesine destek olmak için yola koyulduk ve geceye nasýl hazýrlanýldýðýný öðrendik. Köyde farklý siyasetlerin de olduðu, onlarla birlikte ve emekçilerin de desteðini alarak birlikte organize ettiklerini söylediler. Geçen seneye nazaran emekçilerin desteðine ulaþýlamamýþ ve etkinliðin örgütlenme toplantýlarýnda da hararetli tartýþmalar yaþanmýþ. Çocuk Korosunun hazýrlanmasý, çocuk tiyatrosunun hazýrlanmasý, tiyatro hazýrlanmasý, müzik gruplarýna ulaþýlýp destek istenmesi, etkinlik için yer ve sahnenin hazýrlanmasý, emekçilerin etkinlik alanýna ulaþýmýnýn saðlanmasý, ses sisteminin organizasyonu, maddi giderler için yapýlan çalýþmalar gibi bir çok sorumluluðun ortaklaþa yerine getirildiðini öðrendik. Dursun Karataþ ýn Cenazesine Katýldýk 15 Aðustos 2008, Cuma günü, Gazi Mahallesi nde yapýlan DHKP-C Genel Sekreteri Dursun Karataþ ýn cenaze törenine yaklaþýk 30 kiþi katýldýk. Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardýmlaþma Derneði (TAYAD) ýn çaðrýsýyla gerçekleþen ve yaklaþýk 5 bine Etkinlik gününün öðleninde geceye destek olmak için gelen Antakya nýn yerel gruplarýyla ortak bir çalýþma yaptýk. Akþam etkinlik saati geldiðinde yaðmur yaðmaya baþladý. Yaðmur þiddetini artýrýnca etkinlik bir sonraki güne ertelendi, ancak o gece kapalý alana geçildi ve yaðmura raðmen gelen emekçilerle birlike çocuk korosunun hazýrlamýþ olduðu þarkýlarý dinledik ve Grup Mayýs olarak yine Antakya nýn yerel müzik gruplarýndan Grup Asi ile beraber türküler ve marþlar söyledik. Hep birlikte halaya durduktan sonra geceyi tüm aksaklýklara raðmen mutlu bir þekilde bitirdik. Gecede KöZ adýna konuþma yapan arkadaþ þunlarý ifade etti; Hazýrlamýþ olduðumuz bu dayanýþma gecesinde bir arada olmaya en çok ihtiyacýmýzýn olduðu bu günlerde birlikte el ele vererek aþamayacaðýmýz zorluk olmaz ve gündelik sorumlarýmýzý ancak el ele verirsek aþýlabiliriz. Yozlaþmaya ve düzenin yalnýzlaþtýrma politikalarýna inat, gençler, çocuklar, ve emekçilerle el ele vererek bu geceyi birlikte örgütledik, yakýn bir kitlenin bulunduðu cenaze töreni Cem Evi önündeki buluþmayla baþladý. Daha sonra Cem Evi nden, yürüyüþün baþlayacaðý Eski Karakol duraðýna geçildi. En önde Dursun Karataþ ýn fotoðrafý ve Dursun Karataþ Ölümsüzdür pankartý yer almak üzere kortejler oluþturuldu. Kortejler yürüyüþ boyunca kýzýl bayraklar taþýdýlar. Tören, Dursun Karataþ ýn cenazesinin Eski Karakol duraðýna getirilmesi üzerine saat gibi baþladý. Burada öncelikle Dursun Karataþ ve devrim þehitleri adýna bir saygý duruþu yapýldý. Saygý duruþundan sonra, Halk Cephesi adýna Eyüp Baþ bir konuþma yaptý. Saat te Gazi mezarlýðýna doðru uzun bir yürüyüþ baþladý. Yürüyüþ boyunca sýklýkla Öndere selam savaþa devam, Önder yoldaþ Dursun Karataþ, Dursun Karataþ ölümsüzdür, Faþizme Karþý omuz omuza ve Yaþasýn devrimci dayanýþma sloganlarý atýldý. Biz de, KöZ ün arkasýnda duranlar olarak, yürüyüþte Devrimciler Ölür, Devrimler Sürer, Devrim Ýçin Ölenler Kavgamýzda Yaþýyor, Yaþasýn Devrimci Dayanýþma, Bedel Ödedik, Bedel Ödeteceðiz, Faþizme Karþý Omuz Omuza sloganlarýný sýklýkla attýk. Karataþ ýn topraða verileceði mezar baþýnda tören devam etti. Cenaze kýrmýzý karanfillerle uðurlandý. Mezar baþýndaki törende Ahmet Kulaksýz ve TAYAD baþkaný Mehmet Güvel söz aldý. Tören Grup Yorum un marþlarýyla son buldu. Ýstanbul dan Komünistler el birliði ve dayanýþma içinde bir arada olalým. Etkinliðin bitmesinin ardýndan etkinliðe katýlan herkes elbirliði ile etkinlik alanýnýn düzeltilmesi için çalýþtýktan sonra evlere daðýldýk. Deðerlendirme yapmak üzere etkinliðin hazýrlanmasýnda sorumluluk alan Alýnteri, Sosyalist Barikat ve KöZ olarak bir deðerlendirme toplantýsý yaptýk. Toplantýda þu konulara dikkat çektik. Geri çekilme döneminde zaman zaman gel-gitler olabilir. Ama bizim yapmamýz gereken emekçilerle baðlarýmýzý güçlendirmek ve gündelik sorunlar ve talepler üzerinden dayanýþmayý daha güçlü örebilmeye çalýþmaktýr, dolayýsýyla bu yapýlan etkinliðin kýymeti bizim için çok büyüktür. Rekabetçi bir anlayýþýn hâkim olduðu bu dönemde faklý siyasetlerin birlikte dayanýþmayý ortak bir þekilde örmeye çalýþmasýný da ayrýca oldukça önemli buluyoruz. Yaþasýn Devrimci Dayanýþma! Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!

3 EYLÜL 2008 Sayfa 3 ÖSS Duvarýna Karþý Daha Güçlü Bir Miting Basýn Açýklamasý 9 Haziran günü Kadýköy de gerçekleþen ÖSS Duvarýný Yýkalým mitingi geliþimi, alandaki katýlým, coþkusu ve sonuçlarý ile bu alandaki çalýþmalarý besleyen ve geliþtiren ileri doðru atýlmýþ bir adým oldu. Geçtiðimiz sene gerçekleþtirilen mitingin ardýndan forumda bir araya gelerek eleme sýnavlarýna karþý elbirliði ile mücadele eden kurumlarýn çaðrýsý ile toplanan emekçi gençlik içerisinde çalýþan kurum ve örgütler ortaklaþa olarak ÖSS ye karþý bir mitingin örgütlenmesine karar verdi. Kurumlar, afiþ ve bildirilerin kullanýlmasý haricinde, Kadýköy de bir basýn açýklamasý, Bin Umut milletvekillerinin ziyaret edilmesi ve mecliste bir basýn toplantýsý yapýlmasý, ayrýca KESK in bu sürece dahil olmasý için þubeler platformunda mitingin gündem edilmesi gibi kararlar aldýlar. Komünistler olarak ÖSS karþýtý çalýþmalarý, sýnýfýn en ayrýcalýksýz kesimlerinin yaþadýðý varoþlarda yürüttü ÖSS nin gündeme oturmasý için organize edilen piknikte, sýnava hazýrlanan öðrenciler, aileleri ve özellikle tekstil iþ kolunda çalýþan pek çok emekçi vardý. Miting öncesi söyleþiler düzenlendi, röportajlardan derlenen bir film yapýldý, kolektif olarak hazýrlanan dövizler hazýrlandý ve daha öncesinde düzenlenen Kaybeden ÖSS olsun futbol maçlarý ve tiyatro gösterimleri miting çalýþmasýna da güç kattý. Miting günü bu çalýþmalar alana yansýdý Yaðmurun belli mahallelerde çok yoðun olmasýna raðmen yapýlan çalýþmalarýn etkisi ile varoþlardan geniþ bir kitle miting alanýnda kooperatifin kortejinde buluþtu. Geçtiðimiz senenin iki katý bir kitle ile baþlayan mitingde, birçok alanda çalýþmalar yürüten kurumlar ortak bir þekilde ÖSS duvarýný yýkmak için alanda buluþtular. TÜM-ÝGD, LÖB, Öðrenci Birliði, Devrimci Öðrenciler, Dev-lis, Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Anadoluda Yaþam Kooperatifi, Esenyurt Kolektifi, 78 ADA- Der, Yeni Dünya Gençliði, Dev-lis, EHP Gençliði, ÝLGP, Emek Gençliði, Yeni 2 Haziran Pazartesi günü Meclis te ÖSS Duvarýný Yýkalým mitingine çaðrý yapan bir basýn toplantýsý gerçekleþtirildi. Basýn toplantýsýnda, ÖSS Duvarýný Yýkalým Mitingi ni organize eden kurumlar adýna konuþmacýlar ve Bin Umut Vekilleri nden Sebahat Tuncel ve Þerafettin Halis katýldý. Ayrýca mitingi düzenleyen çeþitli kurumlardan gelen, aralarýnda KöZ ün arkasýnda duranlarýn da bulunduðu 16 kiþi de salonda hazýr bulundu. Basýnýn yoðun ilgi gösterdiði toplantýnýn açýlýþýný yapan Sebahat Tuncel, ÖSS nin mümkün kýldýðý tüm eleme mekanizmalarý ile birlikte kendileri için çok önemli bir mesele olduðunu, bu konuda gerçekleþen tüm mücadele ve dayanýþma giriþimlerini desteklediklerini söyledi. Ardýndan, sözü bu konunun gerçek muhataplarýna býrakmak istediðini söyleyip, sözü Mayýsta Yaþam Kooperatifi ortaklarýndan bir Demokrat Gençlik, Demokratik Gençlik Derneði, Genç Düþ, Özgür Lise, DÖB, Bil-Genç ve KÖZ ün yürüyüþ kolunda pankartlarýný açan kurumlar, Tepe Natulus ün önünde toplanýp yürümeye baþladýlar. Yürüyüþ sýrasýnda sýk sýk, Kurtuluþ yok tek baþýna, ya hep beraber ya hiç birimiz!, ÖSS Duvarýný Yýkacaðýz þeklinde sloganlar atýldý. KöZ olarak Paralý Parasýz Burjuva Eðitime Hayýr pankartý ile örgütleyici kurumlarýn arkasýndan yürüyüþ kolunda yerimizi aldýk. Alana kitlesel gelen kitle örgütleri de sýk sýk, Öðrenciye iþ, Çalýþana Öðrenim Hakký talebini dile getirdiler. Mitingi örgütleyen anlayýþla baðdaþmayan sorumsuz ve sonuçsuz bir saldýrý Bu yýl ikincisi düzenlenen ÖSS Duvarýný Yýkalým Mitingi sol içerisindeki hakim grupçu, rekabetçi anlayýþý kýrmasý yolunda atýlmýþ bir adým oldu. Yýllardan sonra emekçilerin gündeminde önemli bir yer tutan ÖSS sorununa iliþkin emekçiler arasýnda çalýþma iddiasý olan güçlerin önemli bir kýsmý ortaklaþa bir miting düzenledi. Böylelikle 7 Haziran mitingi hem sol içindeki yaygýn rekabetçi havaya inat, ortak sorunlar altýnda, sansürcülük yapmadan, sorumlu bir tutumla bir güç birliði örmenin mümkün olduðunu hem de ÖSS ye karþý verilecek mücadelenin barutunun bir atýmlýk olmadýðýný bir kez daha gösterdi. Ancak tablo tümüyle olumlu deðildi kuþkusuz. Mitingde ÖSS ye karþý örülen güç birliðinin altýný oyan, mitingi polis saldýrýsýna açýk hale getiren bir geliþme de yaþandý. Söz konusu olay þöyle geliþti: Miting yürüyüþünün baþlamasýndan kýsa süre sonra, Emek Gençliði kortejinden bir grup, Esenyurt Kolektifi'nin pankartlarýný açtýrmayacaklarýný söyledi ve Esenyurt Kolektifi kortejine saldýrdý. Esenyurt Kolektifi ile ortak kortejde bulunan Mayýsta Yaþam Kooperatifi ve Anadoluda Yaþam Kooperatifi ortaklarý bu saldýrýnýn püskürtülmesine yardýmcý oldular. Eylem komitesi de saldýrýya müdahale etti. Saldýrýnýn püskürtülmesinden sonra yürüyüþe devam edildi ve miting normal programýnda devam etti. Yaþanan bu olay ikinci senesinde güçlenen ÖSS karþýtý mitingi zayýflatabilecek bir olay oldu. Ancak miting buna raðmen normal programýnda ve daðýlmadan sürdü. Daha sonra miting bileþenlerinin yapmýþ olduðu deðerlendirme toplantýsýnda Emek Gençliði bu saldýrýyý üstlendiðini dile getirdi. Bir yandan mitingin örgütleyicisi olup diðer yandan da mitingi düzenleyen eylem komitesinin inisiyatifini tanýmayarak birlikte haftalarca toplantý yaptýðý bir baþka miting örgütleyicisine saldýrmak kuþkusuz Emek Gençliði nin kendi açmazýdýr. Bu çeliþkiyi kendi bünyesinde nasýl açýklayacaðý da yine Emek Gençliði nin kendi sorunudur. Ancak söz konusu saldýrýya yol açan sorumsuz tutumun mitingin güvenliðini ortadan kaldýrdýðý, onu polis provokasyonuna açýk hale getirdiði tartýþýlmaz bir gerçektir. Bu tutumun sahipleri kendi dar grup çýkarlarýný ve kaygýlarýný mitingdeki kitlenin güvenliðinin üstünde tutmuþlardýr. Bu tutumun da önümüzdeki dönemde emekçilere ve ezilenlere yönelik saldýrýlara karþý güç birliðini örmeye hizmet etmeyeceðini görmek de zor deðildir. Evrensel gazetesinin miting sonrasýnda yapýlan saldýrýya dair tek bir satýr bile yazmamýþ olmasýný olumlu yoldaþýmýza býraktý. Yoldaþýmýz, ÖSS nin özünde hak edenleri üniversiteye sokmak için deðil, toplumun büyük bir kesimini üniversite kapýlarýndan uzak tutmak için konulmuþ bir sýnav olduðunu vurgulayarak konuþmasýna baþladý. ÖSS nin bir eleme sýnavý olduðunu ve yaþadýðýmýz topraklarda iþçileri, kadýnlarý ve Kürtleri eleyen, onlarý üniversite hakkýndan mahrum býrakan mevcut eðitim sisteminin en kilit parçasý olduðunu söyleyen yoldaþýmýz, ÖSS Duvarýný Yýkalým Mitingi nin bu eðitim sisteminden dýþlanan, sýnavlarla elenen kesimlerin bir araya gelmesi, mücadelelerini ortaklaþa birleþik bir þekilde sürdürmeleri için organize edildiðini söyledi ve ÖSS ve tüm eleme sýnavlarýndan maðdur olan kesimleri 7 Haziran daki mitinge çaðýrdý. Arkasýndan basýn toplantýsýna Tüm-ÝGD den katýlan arkadaþ ÖSS sýnavýnýn nasýl bir eleme mekanizmasý olduðuna dair somut rakamlar içeren bir sunum yaptý. 5 Haziran da Ufuk Uras mecliste ziyaret edildi Basýn toplantýsýnýn ardýndan, mitinge bir çaðrý yapýlmasý ve vekillerin dýþýnda kurum temsilcilerinin konuþmasý üzerine miting organizasyon heyeti ve bir geliþme olarak görüyoruz. Demek ki mitingdeki saldýrýnýn hiçbir savunulabilir yaný olmadýðýný o cephede de görenler var diye düþünüyoruz. Buna karþýlýk bu saldýrýnýn mitingi gölgelememiþ olmasý da umut vericidir. Zira gerek miting öncesinde, gerekse de yürüyüþ ve miting sýrasýnda mitingin örgütleyicileri sorumlu bir tutumla, fevri ve grupçu davranýþlardan uzak durmuþlar, mitingin selametini her türlü dar kaygýnýn üzerinde tutmuþlardýr. Benzer þekilde, ayný sorumlu tutum miting sonrasýnda da gösterilmiþtir. Bu da önümüzdeki dönemlerde gerçekleþecek birleþik eylemler açýsýndan umut verici bir geliþmedir. Dileðimiz Emek Gençliði nin önümüzdeki dönemde söz konusu bu bakýþ açýsýna uygun bir þekilde hareket etmesidir. Aksi takdirde sorumsuz ve sonuçsuz saldýrýlarýn biricik sonucu emekçiler cephesinin daha da zayýflamasý olacaktýr. Mitingde ÖSS nin bir eleme mekanizmasý olduðu vurgulandý Miting programý ÖSS nin cinsiyetçi, ulusal, sýnýfsal bir eleme mekanizmasý olduðunu söyleyen açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Mitinge katýlýmlarý ile de destek veren eðitim emekçileri, veliler miting alanýnda ÖSS nin kendilerini vuran boyutunu aktardýlar. Tekstil iþçileri adýna konuþan bir konuþmacý da, ÖSS Duvarýnýn ve onu gerekli kýlan diðer duvarlarýn en çok kendilerini etkilediðini bu yüzden bu mitingin asli bir unsuru olduklarýný belirttiler. Kadýnlarýn, iþçilerin ve Kürtlerin ÖSS de elendiðini örneklerle açýklayan konuþmalarýn ardýndan, tersanelerde çalýþan bir emekçinin oðlu da, 16 Haziran da gerçekleþecek olan greve katýlým çaðrýsý yaptý. Eðitim emekçilerin ve memurlarýn, desteðini alan eylemde, Bin Umut milletvekillerinden Sebahat Tuncel ve Ufuk Uras ýn, Eðitim-Sen Genel Baþkaný Zübeyde Kýlýç ýn ve Kýbrýs Türk Orta Eðitim Sendikasý Yönetim Kurulu Üyesi Ayþegül Garabli nin yolladýðý destek mesajlarý da okundu; Güzel Sanatlar lisesinden gelen müzik grubunun sahne aldýðý program da bitirildi. Geride býraktýðýmýz ÖSS Duvarýný Yýkalým mitingi, hem örgütlenme süreci açýsýndan hem de katýlým açýsýndan ÖSS ye karþý birlikte ve sürekli mücadelenin önemli bir örneði oldu. Komünistler olarak bundan sonra da bu süreci örmede üzerimize düþeni yapacaðýz. Öðrenciye Ýþ Çalýþana Öðrenim Hakký Paralý Parasýz Burjuva Eðitime Hayýr Ýstanbul dan Komünistler ÖSS Mitingi ne Mecliste Çaðrý vekilleri basýn ve polis ablukasý altýnda DTP grup toplantý odasýna kadar yürümek durumunda kaldý. Ardýndan DTP grup toplantý odasýnda bir deðerlendirme toplantýsý ve sohbet gerçekleþti. 5 Haziran Perþembe günü yine farklý kurumlardan temsilciler önce mecliste Ufuk Uras ý ziyaret etti. Basýn mensuplarý eþliðinde gerçekleþen ziyarette heyet Ufuk Uras a ÖSS mitingi ile ilgili, geçen yýlký mitingi tanýtan ve bu seneki mitinge çaðrýda bulunan bir dosya teslim etti. Ziyaret sýrasýnda gerçekleþen sohbette, Ufuk Uras a ÖSS nin ve eðitim sisteminin genel olarak elemeci ve ayrýmcý yapýsýndan ve ÖSS ye topluca bir tepkinin taþýdýðý anlamdan bahsedildi. Ufuk Uras da, yapýlan mücadeleyi sonuna kadar destek verdiðini, bu mücadelenin meclis ayaðýnda ellerinden geleni yapacaklarýný, ilerisi için de ortaklaþa çalýþmalarda bulunmak istediklerini belirtti. 7 Haziran günü mitinge katýlamayacaðýný söyleyerek miting için bir destek mesajý yolladý. Eðitim-Sen Genel Merkezi ne geçildi Ufuk Uras ziyaretinden sonra Eðitim-Sen Genel Merkezi'ne geçildi ve orada bir basýn toplantýsý düzenlendi. Basýn toplantýsýnda Eðitim-Sen Genel Baþkaný Zübeyde Kýlýç, Öðrenci Velileri Derneði Taksim de Ortak Birçok kurum ve örgüt 16 Aðustos Cumartesi günü sýnav sonuçlarýný protesto etmek için Taksim'de bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Basýn açýklamasý Nasýl Örgütlendi? Basýn açýklamasý, Mayýsta Yaþam Kooperatifi'nin 2008 puan sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan yerleþtirme sonuçlarýnýn açýklandýðýnda bir basýn açýklamasý düzenleme kararý aldý. Diðer kurum ve örgütlere yapýlan çaðrýlarýn diðer olumlu bir þekilde yanýtlanmasý ile birlikte basýn açýklamasý için iki toplantý alýndý. Ýstanbul 78 liler Ada-DER, Anadoluda Yaþam Kooperatifi, Devrimci Liseliler (Dev-Lis), EHP Gençliði, Esenyurt Kolektifi, Genç-Sen, Ýstanbul Liseli Gençlik Platformu (ÝLGP), Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Özgür Lise, YDGH, Yeni Demokrat Gençlik, Yeni Dünya Gençliði basýn açýklamasýnýn örgütleyicileri arasýnda yer aldý ve basýn metninin altýna imza attý. Basýn açýklamasý nasýl gerçekleþti? Sýnav yerleþtirme sonuçlarýndan bir gün sonra bir araya gelen ÖSS karþýtý kurumlar, 16 Aðustos Cumartesi günü sýnav sonuçlarýný protesto etmek için Taksim'deydiler. Galatasaray lisesi önünde bir araya gelen 100'ü aþkýn ÖSS Karþýtý "Kurtuluþ yok tek baþýna ya hep beraber ya hiç birimiz", "Cinsel, ulusal, sýnýfsal sömürüye son!" sloganlarý attýlar ve "Kazananlar da Kaybedenler de deðiþmedi" pankartýný açtýlar. Eyleme çoðunluðunu sýnavdan elenenlerin oluþturduðu geniþ bir katýlým saðladýk. Eyleme yaklaþýk 50 kiþi katýldýk. Eylem öncesi, kitle örgütlerinin ortaklarý ile birlikte hazýrladýðýmýz, karikatürlü ve istatistikli dövizler sýnav sonuçlarýnýn adaletsizliðini gösterir nitelikteydi. Grup adýna basýn açýklamasýný okuyan Gülþen Çiftçi, sýnavýn çok açýk olan adaletsiz yönünün hasýr altý edildiðini vurgulayarak, sýnavýn kazananlarýnýn deðiþmediðini, sýnavý belli kesimlerin kazandýðýný, ama en çok da dershaneler ve etüt merkezlerinin kazançlý çýktýklarýný, sýnavý kaybeden kesimler olan, iþçiler, kadýnlar ve Kürtlerin de deðiþmemiþ olduðunu vurguladý. Önümüzdeki süreçte birleþik hareket saðlanabilirse, bu alanda önemli mevziler elde edilebilir Yapýlan basýn açýklamasý, iki senedir yaratýlan ortaklaþmanýn yarattýðý zemin sonucunda, birleþik, hýzlý ve kitlesel bir eylemliliðin örgütlenebilmiþ olmasý bu alandaki çalýþmalarýn sürekliliðine ve geliþimine olan güveni arttýrdý. Sýnavýn deðiþtirilmesinin tartýþýldýðý bir dönemde, bu alanda mücadeleyi önemseyen herkesi bu sürece dahil etmeyi önemseyen bir hatta ilerlemeliyiz. Kendi baþýna durarak ya da belli güçleri dýþlayarak bu süreçte dar hesaplar peþinde koþan, bütünün deðil, kendi çýkarlarýný hesap ederek hareket eden gençlik örgütlenmeleri ya da demokratik kitle örgütleri, bu alandaki bütünsel geliþimin önümüzdeki süreçte bu çalýþmalara katýlan her özneyi besleyeceðini, bu alanda yaratýlan mevzilerin tüm demokratik güçler açýsýndan bir artý olacaðýný unutmamalýdýrlar. Komünistler, deðiþik kesimlerin bu mücadele alanýnda ortaklaþmasýndan, grubun deðil, bütünün çýkarlarýna uygun bir eylem hattýný geliþtirmekten sorumludurlar. Rekabeti kýrarak, dayanýþmayý güçlendirerek ÖSS Duvarýný Yýkacaðýz! Ýstanbul dan Komünistler Baþkaný ve Mayýsta Yaþam Kooperatifi ortaklarýndan bir yoldaþýmýz birer konuþma yaptý. Zübeyde Kýlýç, ÖSS nin elemeci özelliklerinden bahsettiði konuþmasýnýn sonunda ÖSS Duvarýný Yýkalým Mitingi ne tam destek verdiklerini, tüm duyarlý kesimler için de mitinge çaðrý yaptýklarýný belirtti. ÖVDER baþkaný da velilerin de ÖSS ye karþý mücadeleyi desteklediklerini belirtti. Yoldaþýmýz da yaptýðý açýklamada, ÖSS nin elemeci yapýsýndan bahsederek, emekçilerin, kadýnlarýn ve Kürtlerin bu sýnavýn elediði temel kesimleri olduðunu vurguladý ve mitinge çaðrýda bulundu. ÖSS Duvarýný Yýkalým Mitingi hazýrlýklarýnda sorumluluk alan komünistler, miting hazýrlýklarýný mahalle çalýþmalarýnýn yaný sýra mecliste ve sendikalarda yaptýklarý hazýrlýk çalýþmalarý ile de pekiþtirdi. KöZ ün arkasýnda duranlar için ÖSS mitingi hazýrlýklarýný mahalle çalýþmalarý ve meclis faaliyetleri arasýndaki koordinasyonu kurarak sürdürmek, seçim sürecinden bu yana sürekliliði saðlanan siyasi çizginin bir baþka tezahürü oldu. Ýstanbul dan Komünistler

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9 2 Sayý 8 Merhaba Merhaba, ÝÇÝNDEKÝLER 8. Sayýmýzla karþýnýzda olmanýn sevincini ve 1- Merhaba...2 gururunu yaþýyoruz. 2-27 Kasýmdan Bugüne..... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken.........

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

hizmete göre fark alýnmasý" olarak açýklandý.

hizmete göre fark alýnmasý olarak açýklandý. td 169.qxp 08.10.2009 17:36 Page 1 C M Y K GSS birinci yýlýný tüketti Vatandaþ ve saðlýk çalýþaný da sabrýný! Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda uygulamaya konulan Genel Saðlýk Sigortasý, da birinci

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

. -DEK in. . Sağlıkta. . Toplu İş . -ULUSAL SORUN- . DEK in. . Yapıya Karşı. . Sosyal. ÇEK-AL 657 Değerlendirmesi. Görüşmesi. Emekçilere Çağrısı

. -DEK in. . Sağlıkta. . Toplu İş . -ULUSAL SORUN- . DEK in. . Yapıya Karşı. . Sosyal. ÇEK-AL 657 Değerlendirmesi. Görüşmesi. Emekçilere Çağrısı Merhaba İlk sayımızda sizlerle buluşmanın heyecanındayız. Bizler Devrimci Emekçi Komiteleri olarak hizmet üretiminin her alanında ve her aşamasında emek veren tüm emekçilerin mücadelesini, emek mücadelesinin

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 8 Kış 2008/2009 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Suni Denge. Lübnan, Diyarbakýr, TSK, TÝT, TAK. Ýþsiz Üretim Merkezleri: Üniversiteler

KURTULUÞ CEPHESÝ. Suni Denge. Lübnan, Diyarbakýr, TSK, TÝT, TAK. Ýþsiz Üretim Merkezleri: Üniversiteler H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 17 SAYI: 93 Eylül-Ekim 2006 Suni Denge Lübnan, Diyarbakýr, TSK, TÝT, TAK Ýþsiz

Detaylı