KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII"

Transkript

1 KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII STRATEJ GELTRME BAKANLII TÜRKYE KÜLTÜR PORTALI ALTYAPISININ OLUTURULMASI VE PORTAL UYGULAMA YAZILIMI LE EK YAZILIMLARIN TEMN EDLMESNE LKN TEKNK ARTNAME

2 1. AMAÇ TANIMLAR ve KISALTMALAR N TANIMI KARI AÇIKLAMA MEVCUT ALT YAPI N KAPSAMI GENEL HÜKÜMLER ÖN KOUL YÜKLENC FRMA SORUMLULUKLARI N SÜRES VE AAMALARI GEÇC VE KESN KABUL E(TM VE DOKÜMANTASYON LGL KURULULARLA YAPILACAK BRL( SSTEMN KURULUMU ve TESLM DONANIM TEKNK ÖZELLKLER UYGULAMA SUNUCUSU (6 ADET) VER TABANI SUNUCUSU (2 ADET) RACK KABNET STORAGE-A VE SAN SWTCH STORAGE-B YAZILIM GEREKSNMLER LSANSLAMA PORTAL YAZILIMININ VE WEB SUNUMUNUN ÖZELLKLER TARHÇE (LOGLAMA) YEDEKLEME SSTEM GARANT, BAKIM ONARIM, ARIZAYA MÜDAHALE SÜREÇLER VE TESLM ARTLARI /39

3 1. AMAÇ Türkiye Kültür Portal: Projesi kapsam:nda Türkiye nin kültürel deberlerine ait elektronik ortamda var olan veya bundan sonra olueturulacak multimedya içeriklerin bir portal yap:s: üzerinden sunulmas: planlanmaktad:r. Kurulacak Portal yap:s: ile ilk etapta vatandaelar:n ihtiyaç duyduklar: bilgilere, Türkiye Kültür Portal: üzerindeki özet bilgi ve daha sonra da bu bilginin sunuldubu kaynaba ya da kaynaklara verilecek linklerle ulae:lmas: hedeflenmektedir. Burada amaç, hedeflenen içeribin Internet üzerinde uzun araet:rmalara ihtiyaç duyulmaks:z:n Türkiye Kültür Portal: üzerinden sablanacak yönlendirme menüleri ile ziyaretçilere ulaet:r:lmas:d:r. Türkiye Kültür Portal: üzerinde bulunacak içeribin ve yönlendirmelerin, gerekli yetkilendirilmeler çerçevesinde bilginin sablay:c:s: taraf:ndan haz:rlanmas: ve portala girilmesi sablanacakt:r. Ayr:ca Türkiye Kültür Portal: üzerinde kullan:c:lara bilgi ve kolayl:k sablayacak uygulama parçac:klar: da haz:rlanacakt:r. 2. TANIMLAR ve KISALTMALAR BAKANLIK : Kültür ve Turizm Bakanl:B:n:, DARE: Kültür ve Turizm Bakanl:B: Strateji GeliEtirme BaEkanl:B: YÜKLENC: haleyi alarak iee baelayacak FRMA y: FRMA: haleye teklif verecek FRMA y: BK : Bilgi Elem KoordinatörlüBünü TKP: Türkiye Kültür Portal: n: KULLANICI: TKP ye belirli yetkiler çerçevesinde veri ekleyecek kieileri ZYARETÇ: Türkiye Kültür Portal: na internet üzerinden erieecek kieileri ifade etmektedir. STE YÖNETCS: Türkiye Kültür Portal: yönetimini ve izinlerini tan:mlayabilen en genie yetkiye sahip kullan:c:y: ifade etmektedir. 3. N TANIMI Ebu Eartname ile ülkemizin tarihi ve kültürel alanda zengin birikimini dobru bilgilerle ve belgelerle yans:tacak, kullan:c:lar:n çeeitli ihtiyac:n: kare:layacak kolayl:kta ve çekicilikte olacak, yurt içinde ve yurt d:e:nda gerek içerik gerekse tasar:m olarak Türkiye ye yak:eacak bir Kültür Portal: olueturulacakt:r. Ebu Eartname, Portal yaz:l:m:n:n ve tan:mlanan hizmetlerin gerçekleetirilmesi için gereken ek yaz:l:m ürünlerinin teminini, uygulamalar:n gelietirilmesini, yaz:l:m ürünlerinin çal:et:r:labilecebi donan:m ve çevre birimlerinin temini ile bütün bu bileeenlerin entegrasyonunun sablanarak TKP n:n hizmete aç:lmas:n: tan:mlamaktad:r. 4. KARI AÇIKLAMA 1) haleye giren firmalar teknik Eartname maddelerini yaz:l: olarak madde madde cevaplayan ve aç:klayan bir kare: aç:klama verecektir. Firmalar k:sa ve / veya yoruma aç:k ifadeler kullanmayacaklard:r. Yoruma aç:k ifade kullan:ld:b: takdirde bu ifadeler Bakanl:B:m:z lehine yorumlanacakt:r. hale komisyonu deberlendirmeye giren firmalar:n tekliflerinde anlae:lamayan veya aç:klama gerektiren hususlar gördübü takdirde ilgili firma veya firmalardan ayr: ayr: veya birlikte yaz:l: veya sözlü gerekli aç:klamalar: ve bunlarla ilgili belgeleri isteyebilir. 3/39

4 2) hale komisyonu taraf:ndan sorulan sorulara ihale süresi içerisinde verilmeyen cevaplar dikkate al:nmayacakt:r. 5. MEVCUT ALT YAPI Bakanl:k mevcut güvenlik ve network alt yap:s: kullan:larak TKP için temin edilecek donan:m ve yaz:l:mlar:n entegrasyonu yap:larak çal:e:r vaziyette teslim edecektir. 6. N KAPSAMI Ebu Eartname kapsam:nda belirtilen donan:m ve yaz:l:mlar DARE ye teslim edilecek, hizmetler yerine getirilecektir. 1) Donan%m Altyap%s%n%n Temin Edilmesi; YÜKLENC TKP nin kesintisiz ve yeterli performansta çal:emas: için gerekli olan ve özellikleri belirtilen donan:mlar: proje kapsam:nda temin edecektir. YÜKLENC iebu Eartname kapsam:nda tan:mlanan donan:mlar: mevcut donan:m altyap:s: ile entegre çal:eacak Eekilde tesis edecektir. Teknik Eartname kapsam:nda tarif edilmeyen ancak portal:n çal:emas: için gerekli ek donan:m ihitiyac: var ise FRMA lar bu donan:mlar: tekliflerine dahil edeceklerdir. 2) Portal Sunucular%n%n Kurulmas%; YÜKLENC, teklif edecebi Portal Yaz:l:m:n: ve Portal:n çal:emas: için gerekli diber yaz:l:mlar:, lisanslar:yla birlikte, iebu Eartname kapsam:nda teslim edecek ve donan:mlar üzerinde kurarak çal:e:r hale getirecektir. YÜKLENC teklif ettibi paket yaz:l:mlar:n (Portal, Veritaban:) kurulumunu sertifikal: uzmanlar ile yapacakt:r. lgili uzmanlar:n sertifikasyon bilgileri teklif ile birlikte sunulacakt:r. 4/39

5 3) Uygulama Parçalar% Yaz%l%mlar%n%n Geli6tirilmesi ve Site Mimarisinin Olu6turulmas%; YÜKLENC, teklif ettibi ve kurdubu Portal Sunucusu üzerine iebu Eartname kapsam:nda belirtilen ihtiyaçlar dobrultusunda gelietirdibi yaz:l:mlar:n kurulumunu yapacak ve ilgili site yap:s:n: olueturacakt:r. 4) Farkl% Dallarda Uzman Personelin Görevlendirilmesi: YÜKLENC, iebu Eartname kapsam:nda tan:mlanan ieler çerçevesinde çal:et:racab: uzman personelinden herhangi birini DARE nin istebi dobrultusunda parçal: olarak Geçici Kabul tarihine kadar 100 takvim günü, geçici kabulden kesin kabule kadar olan süre içinde 100 takvim günü Bakanl:kta bulunduracakt:r. (1 gün minimum 8 saat olarak hesaplanacakt:r) 5) E<itim: YÜKLENC iebu Eartname kapsam:nda EBitim bölümünde belirtilen say:da personele, belirtilen sürelerde ve Eartlarda ebitim verilmesini sablayacakt:r. 7. GENEL HÜKÜMLER 7.1. ÖN KOUL 1) Teklif edilen Portal yaz:l:mlar: için, YÜKLENC, üretici firma taraf:ndan sablanm:e yetkili E ortab: belgesini DARE ye sunacakt:r. 2) Ürünlerin üreticisi ve/veya dab:t:c:s:n:n Ankara da irtibat bürosu olmal:d:r. Üretici ve/veya dab:t:c: firma, sat:n al:nacak tüm ürünlerle ilgili olarak 7x24 yerinde bak:m ve teknik destek hizmeti sablamal:, üretici ve/veya dab:t:c: firmalar ile teklif verecek Firmalar:n bunu taahhüt ettiklerine dair belgeler teklif dosyas:nda yer almal:d:r. 3) Teklif edilen Portal yaz:l:m: daha önce Türkiye de en az 2 (iki) kurum/kurulue taraf:ndan kullan:lm:e olmal:d:r. Bu kurumlara ait üretici referanslar:n: firma teklifine ekleyecektir. 4) Platformda tüm haz:r ürünlerin (ieletim sistemi, portal yaz:l:mlar: ve donan:mlar:, vb.) test edilmielibi, mevcutta baeka müeterilerde çal:e:rl:b:, versiyon bilgisi ile belirtilecektir. 5) leride Avrupa BirliBi ülkeleri kültür portalleri ile entegrasyon düeünüldübünden üretici firman:n benzer portal projelerindeki bilgi birikimi ve deneyimlerinden yararlan:lmas: amaçlanmaktad:r. Bu kapsamda TKP nda kullan:lacak haz:r yaz:l:m ürünlerinin sahiplibi, ürünlerinin güvenilirlibi kan:tlanm:e bir Eirkete veya Eirketler grubuna ait olacakt:r. Önerilen portal yaz:l:m: ile Avrupa BirliBi üyesi ülkelerde en az 2(iki) adet devlet kurulueunda portal projesi gerçekleetirilmie olmal: ve üreticiye ait ürün referanslar: Türkçe tercümeleri ile birlikte teklife eklenmelidir. 6) Ebu Eartname kapsam:nda teklif edilecek ürünlerin fiyat: geçici kabulden itibaren 2 y:l (24 ay) içerisinde ç:kacak tüm yeni sürümleri ve telefon ile destek hizmetlerini kapsayacak Eekilde verilmelidir. 7) YÜKLENC, bu Eartname kapsam:nda belirlenen ieler çerçevesinde portal altyap:s:n: kurarak tüm entegrasyon ielemlerini gerçekleetirdikten sonra çal:e:r vaziyette teslim edecektir. Kurulum esnas:ndaki bütün ie ve ie ak:elar:ndan Bakanl:k personeline bilgi verecek ve personelin bu konularda ebitilmesine destek olacakt:r. 8) YÜKLENC gelietirecebi uygulama parçac:klar:ndan en az iki tanesini Bakanl:k :n belirleyecebi yaz:l:m altyap:s:na sahip en az 2 personel ile birlikte gelietirecek ve bu personelin uygulama parçac:b: olueturmas: konusundaki becerisini gelietirmesine katk: sablayacakt:r. 5/39

6 9) YÜKLENC nin çal:emalar:, istendibinde KTB yönetimi taraf:ndan denetlenebilecektir. 10) OluEturulacak yaz:l:m ve yaz:l:m parçac:klar:, veritaban: yap:s: ve ekran tasar:mlar: YÜKLENC taraf:ndan baeka bir kurum veya kurulueta kullan:lamaz. 11) Belirlenen yedekleme stratejisi dobrultusunda en az; günlük, haftal:k ve ayl:k olarak al:nan sistem ve veritaban: yedekleri otomatik olarak mesai saatleri d:e:ndaki istenilen bir zamanda al:nabilecek ve YÜKLENC bunun için gerekli çal:ema ve önerileri yapacakt:r. 12) Portal Sisteminin herhangi bir sebeple çökmesi durumunda veri kayb: olmaks:z:n yedeklere geri dönülebilmesi için gereken ielemler en geç 6 (alt:) saat içerisinde tamamlanacakt:r. Ayr:ca uygulama yaz:l:mlar:nda bilgi kayb:n: önleyecek kurtarma yaz:l:mlar: (Recovery programlar:) bulunmal:d:r. 13) Uygulama yaz:l:mlar:n:n arka plan:nda veya görünür yerinde sadece Kültür ve Turizm Bakanl:B:, Bilgi Elem KoordinatörlüBü nün belirleyecebi Kurum (logosu ve yaz:s:) yer alabilecektir. Bunun d:e:nda hiçbir logo veya FRMA bilgisi yer almayacak, herhangi bir web adresine aç:k veya gizli link verilmeyecektir. 14) FRMA teklifinde her türlü donan:m, yaz:l:m, ieletim sistemi, uygulama, kurulum, lisans, ebitim, vb. diber ücretleri de detayland:r:larak belirtilecektir. 15) Ürünlerin fiyatlar: ve lisans ücretleri zamana yay:lm:e bir biçimde, kira ve benzeri Eekilde teklif edilmeyecektir. 16) Bakanl:B:n ileride temin edebilecebi ve Türkiye Kültür Portal: üzerinden sunmay: hedefledibi yaz:l:mlar:n, ie bu ihale kapsam:nda kurulacak portal ile entegrasyonunun yap:labilmesi için gerekli görülecek her türlü bilgi, belge ve yard:m: ücretsiz olarak garanti süresince YÜKLENC taraf:ndan sablanacakt:r. 17) Bu proje kapsam:nda teklif edilen her türlü yaz:l:m:n lisans haklar:na iliekin yasal sorumluluk YÜKLENC ye aittir. DARE, yaz:l:m lisans haklar: nedeni ile üçüncü Eah:slar taraf:ndan muhatap kabul edilerek dava konusu edilemez. Ayr:ca Bakanl:B:n bu yaz:l:mlar üzerinde kullan:m hakk: olacakt:r. Belirli bir süre için lisanslanan yaz:l:mlar:n lisans bedelleri garanti ve bak:m-onar:m süresi boyunca YÜKLENC taraf:ndan kare:lanacakt:r. 18) YÜKLENC proje kapsam:ndaki gelietirilecek tüm yaz:l:mlar:n kaynak kodlar:n:, yaz:l:m ve ieletim sistemleri lisanslar:n: veya kullan:m haklar:n: kesin kabul öncesinde en son hali ile Bakanl:k ad:na verecektir. 19) YÜKLENC proje kapsam:nda gerçekleetirdibi tüm yaz:l:mlar:n kaynak kodlar:n:n tamam:n: veya bir k:sm:n:, Bakanl:k tan ald:b: herhangi bir veriyi üçüncü Eah:slara veremez, kopyalayamaz, paylaeamaz ve dab:tamaz. DARE ad:na üstlenilmie hizmetlerin yürütümüne iliekin olarak DARE taraf:ndan verilen ve YÜKLENC taraf:ndan kullan:lan dosyalar ve bilgiler gizli addedilecek, üçüncü Eah:slara verilemeyecek, aç:klanmayacak ve kamuoyuna duyurulmayacakt:r. Bu yükümlülübün yerine getirilmemesi halinde DARE sözleemeyi feshetme ve hukuki yollara baevurma hakk:na sahiptir. 6/39

7 20) haleye yabanc: isteklilerin teklif vermesi durumunda ihaleye iliekin yaz:emalar, sunumlar, ebitimler, raporlamalar vb. her türlü yaz:l: ve sözlü iletieim güncel Türkçe kullan:larak yap:lacakt:r. 21) hale kapsam:ndaki maddeler aras:nda herhangi bir ayk:r:l:k söz konusu olursa bu maddelerden DARE lehine olanlar kullan:lacakt:r. 22) Taraflar yükümlülüklerini kare: taraf:n yaz:l: izni olmaks:z:n devredemez. Aksi durumda ortaya ç:kan zarar: tümüyle tazmin edecektir. 23) Adres debieiklibi olmas: durumunda en geç 1 hafta içinde taraflar yeni adresi diberine yaz:l: olarak bildirecektir. 24) Bir anlaemazl:k olmas: durumunda al:c:n:n bulundubu il olan Ankara daki mahkemeler yetkili olacakt:r YÜKLENC FRMA SORUMLULUKLARI 1) YÜKLENC iebu Eartname kapsam:nda tan:mlanan ieler çerçevesinde çal:et:racab: uzman personelinden (uygulama gelietirme, ieletim sistemi, portal yaz:l:m:, veri taban: uzman: vb.) herhangi birini DARE nin istebi dobrultusunda parçal: olarak Geçici Kabul tarihine kadar 100 takvim günü (1 gün minimum 8 saat olarak hesaplanacakt:r) Bakanl:kta bulunduracakt:r. Personelin hangi saatler aras:nda çal:et:b: tutanakla kay:t alt:na al:n:r. YÜKLENC eleman: kendi bilgisayar: ile kuruma gelerek çal:ema yapacakt:r. 2) YÜKLENC, geçici kabulün yap:lmas:n:n ard:ndan garanti kapsam: süresince (iki y:l) uzman personellerinden (uygulama gelietirme, ieletim sistemi, portal yaz:l:m:, veri taban: uzman: vb.) herhangi birini DARE nin istebi dobrultusunda parçal: olarak garanti süresi bitene kadar 100 takvim günü (1 gün minimum 8 saat olarak hesaplanacakt:r) Bakanl:kta bulunduracakt:r. Personelin hangi saatler aras:nda çal:et:b: tutanakla kay:t alt:na al:n:r. YÜKLENC eleman: kendi bilgisayar: ile kuruma gelerek çal:ema yapacakt:r. 3) FRMA n:n, Ankara da bu proje kapsam:na giren iele ilgili olarak kurulu bir bürosu olmal: ve Ankara bürosu için ikametgah belgesini teklifine eklemelidir. 4) YÜKLENC garanti süresi boyunca her ay:n sonunda yapm:e oldubu hizmetleri bir rapor halinde DARE ye iletecektir. Bu raporun içeribinde önceki ay gerçekleetirilen ieler ve daha sonra yap:lmas: planlanan ieler (kodlama, kurulue, ebitim vs. detaylar: ile) yer alacakt:r. 5) YÜKLENC, talep edildibinde veya gerekli gördübü durumlarda çal:emalar: ve önerileri konusunda Bakanl:Ba bilgi verecektir. 6) YÜKLENC, elemanlar: Kültür ve Turizm Bakanl:B: genel yap:s:na ve ie disiplinine uyacakt:r. YÜKLENC elemanlar:n:n ihmal ya da kusurundan doban zararlar yasal faiziyle birlikte YÜKLENC taraf:ndan ayr:ca tazmin edilecektir. 7) YÜKLENC aeab:da belirtilen konularda ve say:da personel istihdam etmelidir. 7/39

8 a) Proje Yöneticisi (1 kiei): Üniversitelerin Bilgisayar MühendisliBi Bölümünden mezun olmak, en az 5 y:ld:r IT sektöründe çal:e:yor olmak. IT sektöründe en az iki projede görev alm:e olmak. b) Veritaban: Yöneticisi (1 kiei): Üniversitelerin Mühendislik Bölümlerinden mezun olmak, en az 3(üç) y:ll:k deneyimi olmak, en az iki projede çal:em:e olmak c) AB (Network) uzman: (1 KiEi) : Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmak, konusunda en az 3 y:l deneyimli olmak, en az iki projede görev almae olmak. d) Portal Yaz:l:m: Yöneticisi (1 kiei): Üniversitelerin Mühendislik Bölümlerinden mezun olmak, en az 4 y:ll:k deneyimi bulunmak, en az 2 yaz:l:m projesinde görev alm:e olmak. e) Uygulama Yaz:l:m Uzman: (3 kiei): Üniversitelerin Mühendislik Bölümlerinden mezun olmak, En az 3 y:ll:k deneyimi bulunmak, en az 2 yaz:l:m projesinde uygulama gelietirdibini belgelemek. 8) Bakanl:B:n yaz:l: onay: olmadan önerilen proje ekibi debietirilemeyecektir. DeBiEtirilmesi durumunda, teklif edilen personel debietirilecek kieinin özelliklerine eeit ya da üstün olacakt:r. 9) DARE nin, çal:emalar s:ras:nda uygun olmad:b:n: düeündübü personeli debietirme yetkisi vard:r. YÜKLENC ye bu talep yaz:l: olarak iletildikten 2 hafta sonra yine en az ayn: özelliklere sahip olan yeni bir personel görevlendirmekle yükümlüdür. 10) YÜKLENC, mevcut yaz:l:m ve sistemlerin entegrasyonu süresince, Bakanl:ktaki mevcut uygulama ve sistemlere bak:m hizmeti veren FRMA lar ile birlikte çal:emay: kabul edecektir. 11) YÜKLENC, Sistem performans analizini Garanti süresi boyunca en az 4 ayl:k periyotlarla Bakanl:k BK elemanlar: gözetiminde yapacak ve detayl: bir rapor (bilgisayar ç:kt:lar: ile birlikte) verecektir. hale kapsam:nda al:nacak ürünlerden ve/veya uygulama yaz:l:m:ndan kaynaklanan performans düeüklübü varsa YÜKLENC taraf:ndan çözümlenecektir N SÜRES VE AAMALARI 1) Ein süresi, sözleemenin imzalanmas:n: takiben 5 (bee) takvim günü içerisinde baelayacak olup 150 (yüzelli) takvim günü sonunda sona erecektir. 2) Ee baelanmas:ndan itibaren en fazla 15 (onbee) takvimgünü içerisinde YÜKLENC Proje Yönetim Plan:n:, Yaz:l:m Gereksinim Analizini, Konfigürasyon ve DeBiEiklik Yönetimi Doküman:n: haz:rlayacak ve DARE nin onay:na sunacakt:r. A) Proje Yönetim Plan%n%n Haz%rlanmas% YÜKLENC taraf:ndan Proje Yönetim Plan: haz:rlanacak ve DARE nin onay:na sunulacakt:r. Proje Yönetim Plan:nda proje yönetimine iliekin, çal:ema planlar:, ana zaman plan:, varsay:mlar ve k:s:tlar, projede çal:eacak personelin adlar: ve 8/39

9 projedeki görevleri, yaz:l:m gereksinim analizi çal:emalar:nda kullan:lacak yöntem ve araçlar; yaz:l:m tasar:m:n: gelietirme çal:emalar:nda kullan:lacak yöntem ve araçlar gibi hususlar yer alacakt:r. Proje Yönetim Plan:n:n içinde ayr: bir bael:k olarak Risk Yönetim Plan:da yer alacakt:r. Ayr:ca, YÜKLENC taraf:ndan DARE ye 2 günlük Kavramsal Proje Yönetimi ebitimi verilecektir. B) Yaz%l%m Gereksinim Analizi: Yaz:l:m Gereksinim Analizi ad:m:nda, YÜKLENC taraf:ndan, yaz:l:m gereksinimleri belirlenerek Sistem Gereksinimleri Doküman: ve Arayüz Gereksinimleri Doküman: haz:rlanacakt:r. Yaz:l:m Gereksinim Analizi iki safhadan olueacakt:r. Birincisi Gereksinimlerin Ç:kar:lmas: ve GeliEtirilmesi Süreci, ikincisi ise, bu gereksinimlerin tüm yaz:l:m yaeam döngüsü boyunca yönetilmesi olan Gereksinim Yönetimi sürecidir. Tüm Gereksinim Analizi Meteodolojisinin ayr:nt:l: olarak anlat:ld:b: Gereksinim Yönetimi Plan: DARE nin onay:na sunulacakt:r. Bu planda, kullan:lacak olan gereksinim tipleri (Sistem, Arayüz, Yaz:l:m, Elevsellik, Kullan:labilirlik, Güvenlik, Performans, Ölçeklenebilirlik ve Test Gereksinim Tipleri) ve her bir gereksinim tipinin alt:ndaki öznitelik setleri (Öncelik, Kime Atand:B:, Zorluk Derecesi, Mimari K:r:lganl:k) yer alacakt:r. 1) Sistem Gereksinimleri Doküman%: Hedeflenen sistemin genel yap:s:, ielevsel gereksinimler, aktörler, yaz:l:m gereksinimlerini içerir. 2) Arayüz Gereksinimleri Doküman%: D:E arayüz gereksinimleri içerir. Gereksinim Yönetimi metedolojisi içinde DARE nin tüm isteklerinin implemente edildibinin YÜKLENC taraf:ndan kolayca kan:tlanabilmesi için, Kapsam Analizi (Coverage Analysis) dokümanlar: ve izlenebilirlik matrisleri yer almal:d:r. C) Konfigürasyon ve De<i6iklik Yönetimi: Projelerin baear:s: için en kritik noktalardan biri olan DeBiEiklik Yönetimi mekanizmalar:, daha sonra bir sorun yaeanmamas: için DARE ve YÜKLENC taraf:ndan projenin en bae:nda kararlaet:r:lacakt:r. DARE, projenin en bae:ndan kabul aeamas:na kadar her türlü debieiklibi yapma hakk:na sahiptir. Ancak, bu debieiklik istekleri elektronik form tabanl: bir altyap: sayesinde, önceliklendirilip, YÜKLENC ye iletilecektir. 1) YÜKLENC DARE ye ayr:nt:l: bir Konfigürasyon Yönetim Plan: sunacakt:r. YÜKLENC nin üretmie oldubu her türlü proje nesnesinin (kod, uygulama parçac:b:, doküman gibi) konfigürasyonlar:, DARE nin iei herhangi bir aeamadan sonra sabl:kl: olarak idame ettirebilmesi için DARE ye teslim edilmek zorundad:r. 2) Bu idameyi kolaylaet:rmak için, YÜKLENCNN sundubu Konfigürasyon Yönetimi ve DeBiEiklik Yönetimi altyap:s: birbirleriyle tam olarak entegre olmal:d:r. DeBiEen her türlü proje nesneleri debieiklik istekleri ile otomatik olarak iliekilendirilebilmeli ve debieiklik/ie baz:nda sorgu yap:ld:b:nda, hangi ielerin ve debieiklik isteklerinin, hangi proje nesneleri debietirilerek yap:ld:b:n:n bilgisine kolayca erieilebilmelidir. 9/39

10 3) YÜKLENC taraf:ndan teslim edilen Proje Yönetim Plan:, Yaz:l:m Gereksinim Analizi, Konfigürasyon ve DeBiEiklik Yönetimi Doküman: DARE taraf:ndan 15 (onbee) iegünü içerisinde incelenerek varsa eksikliklerin giderilmesi için yaz:l: olarak YÜKLENC ye iade edilecektir. YÜKLENC, DARE nin öngördübü debieiklikleri DARE nin belirleyecebi süre içerisinde giderecektir. DARE taraf:ndan uygun görülen söz konusu dokümanlar 10 (on) iegünü içerisinde onaylanacakt:r. 4) 6in Süresi ve A6amalar% (7.3.) bölümünün 2. maddesindeki dokümanlar:n DARE taraf:ndan onaylanmas:n: takiben 15 (onbee) takvim günü içerisinde YÜKLENC dört alt ad:mdan oluean Sistem Tasar:m:n: haz:rlayacak ve DARE nin onay:na sunacakt:r. Sistem Tasar%m% Sistem Tasar:m: ad:m:n:n 4 (dört) alt ad:m: olacakt:r. Bu alt tasar:m ad:mlar: Eunlard:r: a) Sistem Mimarisi Tasar%m% Bu alt ad:mda sistemin genel yap:s:, donan:mlar:n yap:s:, iletieim altyap:s:, güvenlik yap:s:, uygulama yap:s: baeta olmak üzere sistem mimarisini ilgilendiren tüm konular tasarlanacak ve Kültür Portal:n:n tüm yap:sal özellikleri ortaya ç:kar:lacakt:r. Bu çal:emalar, Türkiye Kültür Portal Sistem Mimarisi Tasarm Raporu ile belgelenecek ve DARE ye sunulacakt:r. b) Veri Taban% Tasar%m% Bu alt ad:mda, gelietirilecek olan uygulamalara yönelik Veri Taban: tasar:m çal:emalar: tamamlanacakt:r. Bu çal:emalar, Türkiye Kültür Portal Veri Taban Tasarm Raporu ile belgelenecek, Veri Taban: Mimarisi ak:e diyagramlar:yla birlikte DARE ye sunulacakt:r. c)kullan%c% Arayüzü Tasar%m% Bu alt ad:mda, YÜKLENC 2 (iki) adet Portal Arayüz TaslaB: haz:rlayacak ve DARE ye sunacak. DARE bu taslaklardan birini seçecektir. Yap:lan tasar:m çal:emalar: Kültür Portal: Kullan:c: Arayüzü Tasar:m: Raporu ile belgelenecek ve DARE ye sunulacakt:r. d) TKP Web Sitesi Arayüz Tasar%m% Bu alt ad:mda, YÜKLENC 4 (dört) adet Web STES Arayüz TaslaB: haz:rlayacak ve DARE ye sunacak. DARE bu taslaklardan birini seçecektir. Yap:lan tasar:m çal:emalar: Kültür Portal: Web Sitesi Arayüzü Tasar:m: Raporu ile belgelenecek ve DARE ye sunulacakt:r. 5) YÜKLENC taraf:ndan teslim edilen TKP Sistem Mimarisi Tasar:m Raporu, TKP Veri Taban: Tasar:m: Raporu, Kullan:c: Arayüzü Tasar:m: Taslaklar:, TKP Web Sitesi Arayüz Tasar:m: Taslaklar: DARE taraf:ndan 15 (onbee) iegünü içerisinde incelenerek varsa eksikliklerin giderilmesi için yaz:l: olarak YÜKLENC ye iade edilecektir. YÜKLENC, DARE nin öngördübü debieiklikleri DARE nin belirleyecebi süre 10/39

11 içerisinde giderecektir. DARE taraf:ndan uygun görülen raporlar ve seçilen tasar:mlar 10 (on) iegünü içerisinde yaz:l: olarak onaylanacakt:r. 6) Ee baelanmas:ndan itibaren 40 (k:rk) takvim günü içerisinde iebu Eartname kapsam:nda temin edilen Portal Yaz:l:m: ve portal:n çal:emas: için gerekli ieletim sistemi, veritaban: ve paket yaz:l:mlar lisanslar:yla birlikte DARE ye teslim edilecektir. 7) DARE taraf:ndan kontrolü yap:lan lisanslar:n hiçbir eksibi olmad:b: takdirde, 10 (on) iegünü içerisinde Teslim TutanaB: düzenlenecektir. Herhangi bir eksiklik tespit edildibi durumda belirlenen eksiklikler DARE nin belirleyecebi süre içerisinde YÜKLENC taraf:ndan giderilecektir. 8) Ee baelanmas:ndan itibaren 80 (seksen) takvim günü içerisinde iebu Eartname kapsam:nda temin edilen donan:mlar kutu olarak teslim edilecek, kurulumlar: yap:larak çal:e:r hale getirilecek, donan:mlar üzerinde tüm lisansl: paket yaz:l:mlar:n kurulumlar: tamamlanacakt:r. 9) DARE taraf:ndan kontrolü yap:lan donan:mlar:n hiçbir eksibi olmad:b:n:n, tüm lisansl: ürünlerin kurulumlar:n:n baear:yla tamamland:b:n:n DARE taraf:ndan tespitini takiben, 10 (on) iegünü içerisinde Teslim TutanaB: düzenlenecektir. Herhangi bir eksiklik tespit edildibi durumda belirlenen eksiklikler DARE nin belirleyecebi süre içerisinde YÜKLENC taraf:ndan giderilecektir. 10) Portal Uygulamac:B: Yaz:l:mlar:n:n GeliEtirilmesi, Site Mimarisinin OluEturulmas: ve Yüklenici Test Çal:Emalar: YÜKLENC, tespit edilen gereksinimlerin kare:lanabilmesi amac:yla tasar:m aeamas:ndaki çal:emalar dobrultusunda Yaz:l:m GeliEtirme Plan:n: (YGP) haz:rlayacak ve bu plan çerçevesinde yaz:l:m gelietirme faaliyetlerini yürütecektir. Proje fazlar:n:n aç:klamalar:, yaz:l:m gelietirme ortam:, kaynak, proje takvimi vb. Yaz:l:m GeliEtirme Plan:nda yer alacakt:r. GeliEtirilen yaz:l:mlar üzerinde, laboratuvar ortam:nda DARE ve YÜKLENC taraf:ndan ortaklaea yürütülecek kabul testlerinden önce, yaz:l:mlar:n gelietirildibi ortamda YÜKLENC taraf:ndan gerekli testler yap:lacakt:r. Bu ad:mda gerçekleetirilecek testlerin, birim testlerini, bütünleetirme (entegrasyon) testlerini ve sistem testlerini içermesi istenmektedir. Kabul öncesindeki Test sürecinde, YÜKLENCNN sorumlulubu daha önce DARE ve YÜKLENC aras:nda mutab:k kal:nan Performans ve Test tipindeki gereksinimlerin kare:lan:p kare:lanmad:b:na bak:lacakt:r. Elevsel ve Arayüz gereksinimleri için ayr:nt:l: bir Elevsellik Testi (Functional Test) yap:lmas: gerekmektedir. Bu ielevsellik testleri ile ielevsellik gereksinimleri aras:nda izlenebilirlik kurulmue olmas: ve bu izlenebilirliklerin DARE ye kabul testleri sürecinde gösteriliyor olmas: gerekmektedir. Kabul testlerinden sonra da, bu Portal altyap:s:n:n yaeayan bir sistem oldubu düeünülerek, operasyon s:ras:ndaki performans sorunlar: daha son kullan:c:ya yans:madan çözülebilmesi için Uygulama Performans Yönetimi (Application Performance Management) disiplini YÜKLENC taraf:ndan DARE ye teslim edilecektir. 11/39

12 Uygulama Performans Yönetimi, uygulaman:n performans anlam:nda son kullan:c: ve ie yapabilme beklentilerinden emin olabilme ad:na, süreçleri ve ilgili BT Araçlar:n: kullanan ve bunlarla sorunu bulan, tan:mlayan, çözüm sablayan ve raporlayan bir ortam yarat:r. DarboBazlar:n ve performans sorunlar:n:n bulunup düzeltilebilmesi için, bilgi teknolojileri uygulamalar:n:n hangi donan:m ve teknoloji platformlar: üzerinde koeturuldubunun ortaya konulmas: gerekmektedir. Teknoloji platformunun incelenme aeamas:ndan sonra, baetan sona tüm performans analiz çal:emas:n:n yap:lmas: (end-to-end performance analysis) gerekir. Bahsi geçen darbobazlar:n yerinin net olarak saptanabilmesi için ilk önce, sorun ya da sorunlar:n hangi katmanda gerçekleetibinin bilinmesi kesin çözüm için ilk Eartt:r. Bu katmanlar; aeab:daki gibi s:ralanabilmektedir. Network Eletim sistemi Uygulama Sunucusu Uygulama Katman: Veritaban: Sorunlu katman bulunduktan sonra, bu katman:n k:r:l:m:n: ayr:nt:l: olarak gösteren analizlere baevurulmal:d:r. Uygulama Performans zleme Disiplini, son kullan:c:n:n servis istekleri bablam:nda, tüm sistem bileeenleri ve kodun içinde performans sorunlar:n: detay seviyede k:r:l:mlar:n: ortaya koyar. Uygulama kodunun hangi objesinin hangi metodunda sorun oldubuna kadar detay seviyede bir analiz yap:labilmelidir. Çal:Eman:n yap:ld:b: andaki darbobazlar giderildikten sonra da performans gözlemleme iei bitmie olmayacakt:r. Uygulamalar canl:, yaeayan kurumsal varl:klar oldubu için; uygulaman:n kapsam: ve son kullan:c: say:s: da günden güne sürekli olarak debieecek ve bu debieimle birlikte yeni performans sorunlar:n: da beraberinde getirecektir. Potansiyel sorunlar son kullan:c:y: etkilemeden önce bulunarak, Uygulama zleme süreci dahilinde ieletilmesi gerekmektedir. Bu ad:m:n sonunda TKP Uygulama Yaz:l:mlar: GeliEtirme ve YÜKLENC Test Raporu haz:rlanacak ve DARE nin onay:na sunulacakt:r. 11) Ebu Eartname kapsam:nda ihtiyaçlar dobrultusunda tan:mlanan tüm ie ve ielemler kabul testleri yap:lmak üzere YÜKLENC taraf:ndan iee baelanmas:ndan itibaren en geç 130 (yüzotuz) takvim günü içerisinde haz:r ve çal:e:r duruma getirilecektir. 12) Kültür Portal%n%n Laboratuvar Ortam%nda Kabul Testleri: a) YÜKLENC taraf:ndan yürütülecek yaz:l:m gelietirme ve test çal:emalar: tamamland:ktan sonra, DARE bünyesinde olueturulacak laboratuvar ortam:nda kabul testleri yap:lacakt:r. Gerek kabul testlerinin yap:lacab: laboratuvar ortam:n:n haz:rlanmas:, gerek test verilerinin haz:rlanmas:, 12/39

13 gerekse test çal:emalar:n:n yürütülmesi DARE ve YÜKLENC taraf:ndan ortaklaea gerçekleetirilecektir. b) YÜKLENC nin haz:rlad:b: test prosedürleri temel al:narak yaz:l:m test edilecektir. Bu testler nihai kabul ielemlerine esas olacakt:r. DARE kabul testlerini 15 günde tamamlayacakt:r. YÜKLENC bu süre boyunca kurumun tespit ettibi hatalar: gidererek yap:lan debieikliklerin yeniden test edilmesini sablayacakt:r. Kabul testlerinin tamamlanmas:n: takiben TKP Kullan:m Yaz:l:m: Kabul Test Raporu taraflar taraf:ndan kay:t alt:na al:narak DARE ye teslim edilecektir. Kabul testlerine iliekin genel deberlendirmeler ve her bir test eleman: için test sonuçlar: sunulan rapor kapsam:nda yaz:lacakt:r. c) Ayr:ca, kabul testleri s:ras:nda, sistem üçüncü Eah:slar:n kullan:m:na aç:ld:b:nda herhangi bir sorun yaeanmamas: için eezamanl: 500 kieinin sistemde oldubu durum için, uygun bir araç ile Yük Testi (Load/Stress) yap:lmas: gerekmektedir. Arac:n temini kurulumu ve konfigürasyonu YÜKLENC taraf:ndan gerçekleetirilecektir. Bu testlerin baear: kriterleri Kabul Testleri Plan:nda DARE taraf:ndan daha sonra belirlenecektir GEÇC VE KESN KABUL 1. Geçici Kabul SözleEme konusu iein geçici kabulü; YÜKLENC nin tüm sorumluluklar:n: yerine getirmesini takiben, tüm kabul testleri tamamland:ktan, Türkiye Kültür Portal: Test Yay:n: baelat:ld:ktan ve sistemin çal:emas:yla ilgili hiçbir sorun kalmad:b: tespit edildikten sonra, iee baelanmas:ndan itibaren 150 (yüzelli) takvim günü içerisinde yap:lacakt:r. 2. Kesin Kabul SözleEme konusu iein kesin kabulü; geçici kabulün yap:ld:b: tarihten 2 y:l sonra YÜKLENC ve DARE personelinden oluean komisyon taraf:ndan garanti süresi sonunda tüm yaz:l:m ve donan:mlar:n sorunsuz çal:et:b:n:n görülmesiyle yap:lacakt:r ETM VE DOKÜMANTASYON 1) YÜKLENC taraf:ndan kurularak çal:e:r halde teslim edilecek sistemin garanti süresi dolduktan sonra izlenebilmesi ve olueabilecek sorunlar:n giderilmesi konusunda Bakanl:k Bilgi Elem KoordinatörlüBü teknik personeline gereken ebitimler verilecektir. 2) Al:nacak tüm ebitimlerin içerikleri YÜKLENC taraf:ndan detayl: olarak verilecek ve haz:rlanan ebitim plan: (ebitimin içeribi, süresi, zaman:) sözleeme aeamas:nda YÜKLENC ve DARE ile birlikte kesinleetirilecektir. DARE ie durumunu da gözeterek ebitimleri 2 aeamada ve istedibi zaman diliminde talep edebilir. 3) YÜKLENC, ebitim programlar:n: tasarlarken teklif ettibi yaz:l:m paketinin gerektirdibi tüm ebitimi içerik olarak olueturup sunacakt:r. YÜKLENC taraf:ndan verilecek olan ebitimler istenildibinde DARE de kullan:lmak üzere video kamera ile kay:tlara al:n:p, dijital ortamda DARE ye teslim edilecektir. 13/39

14 4) AEaB:daki tabloda verilen ebitim konular:n: yaz:l:m üreticisinin kendisi yada ilgili ebitimleri vermeye yetkili k:ld:b: ve sertifikaland:rd:b: ebitim kurumlar:nca verilecektir. Bu kapsamdaki ebitimler uygulamal: olarak en fazla 10 kieilik s:n:flarda verilecektir. AEaB:da belirtilen ebitimlere kat:lan Bakanl:k personelinin sertifika alabilmesi için gereken ielemleri ve ücretleri YÜKLENC bir defaya mahsus kare:layacakt:r. ETMN KONUSU Portal ve Uygulama Sunucusu Yönetimi SÜRE(Gün) en az Ki6i Say%s% 5 10 Uygulama Geli6tirme Ortam% Bilgi Güvenli<i, Yedekleme ve Geri Yükleme 5 10 Veritaban% ve Yönetim Sistemi 4 10 Network Teknolojileri ) EBitim dili Türkçe olacakt:r. 6) YÜKLENC, ebitim süresince gereken tüm ebitim dokümanlar:n: temin edecektir. EBitim süresince gereken tüm ebitim dokümalar: orjinal dilinde (nglizce) olarak temin edilecektir. 7) EBitim dokümanlar:, ebitim baelamadan en az 15 gün öncesinde YÜKLENC taraf:ndan haz:rlanarak DARE nin onay:na sunulacakt:r. DARE nin onay:n: takiben YÜKLENC taraf:ndan ebitime kat:lacak personel say:s: kadar çobalt:lm:e olacakt:r. 8) Portal yaz:l:m:, ek yaz:l:mlar ve YÜKLENC taraf:ndan gelietirilen yaz:l:mlar:n Kullan:m k:lavuzlar:, tüm ekranlar:n örnekleri ile birlikte ve hata mesajlar:n: içerecek Eekilde haz:rlanacakt:r. GeliEtirilen yaz:l:mlar üzerinde debieiklikler ve düzeltmeler yap:ld:ktan sonra yaz:l:mlar:n son versiyonlar:n: içeren CD,DVD vb. materyali 2 kopya olarak, DARE ye geçici kabulde teslim edecektir. 9) Portal yaz:l:mlar:n: kullanacak editörler için Türkçe kullan:m klavuzlar: haz:rlanacak ve kuruma, kurulum hizmetlerinin tamamlanmas:n: takiben teslim edilecektir LGL KURULULARLA YAPILACAK BRL 1) TKP na farkl: bir çok kamu kurumundan veri al:everiei yap:lacakt:r. 2) Teklif edilecek ürünler Kurumlar:n açm:e olduklar: Web Servislerinden bilgileri alarak TKP Web Sitesi üzerinden yay:nlanabilir durumda olmal:d:r. 3) Teklif edilecek ürün liekisel Veri Tabanlar: (MS SQL, My SQL, ORACLE, SYBASE, DB2) ile veri al:everiei yapabilmelidir. 14/39

15 4) Projenin ileriki aeamalar:nda gerçekleetirilmesi planlanan diber Kurum ve KuruluElarla veri al:everieine örnek teekil etmek üzere TRT ile entegrasyon YÜKLENC taraf:ndan sablanacakt:r. Bu çal:ema çerçevesinde TRT taraf:ndan görevlendirilecek personelin iebu Eartname kapsam:nda kurulacak platforma veri ekleme, düzeltme, silme vb. ielemleri gerçekleetirebildibi bir rapor ile belgelenecektir SSTEMN KURULUMU ve TESLM 1) TKP nda gelietirilen tüm teknolojik birikimin fikri mülkiyet haklar: DARE ye ait olacakt:r; gelietirilen tüm yaz:l:m:n kaynak kodlar: ve yaz:l:m mühendislibi ilkelerine göre dokümante edilmie aç:klamalar: DARE ye teslim edilecektir. 2) Sistemin kurulumu ve ieletime al:nmas: esnas:nda çözümün sablanmas: için gerekli olan, fakat stekli taraf:ndan teklif edilmemie ya da unutulmue olan tüm ilave yaz:l:m, donan:m ve lisanslar stekli taraf:ndan ücretsiz olarak temin edilecektir. 3) YÜKLENC programlarda kullanm:e oldubu her türlü function ve procedure, trigger ve veritaban: nesneleri ile varsa ek component ve library e ait kodlar aç:k ve EifrelenmemiE Eekilde DARE ye teslim edecektir. 4) Yaz:l:m CD seti ve bas:l: materyalleri sablanacakt:r. 2 adet Yaz:l:m kopyas:, CD-ROM veya DVD-ROM üzerinde bas:lacakt:r. 5) Ebu Eartname kapsam:nda tan:mlanan ie ve ielemler YÜKLENC taraf:ndan temin edilerek çal:e:r vaziyette DARE ye teslim edilmelidir. 8. DONANIM TEKNK ÖZELLKLER 8.1. UYGULAMA SUNUCUSU (6 ADET) 1) Sunucular Yük PaylaE:ml: olarak yap:land:r:lacakt:r. 2) Sunucular üzerinde, 2 adet Quad Core Intel Xeon en az 2,0GHz h:z:nda Elemci bulunacakt:r. Elemcinin cache bellebi en az 4MB olacakt:r. 3) Sunucu ayn: kasa içerisinde en az 2 ayr: sokete tak:labilen ielemciyi destekleyebilmelidir. 4) Sunucular üzerinde en az 12GB ECC DDR3 bellek ile teklif edilecektir. Sistemin destekleyebilecebi bellek kapasitesi en az 48 GB olacakt:r. 5) Sunucu üzerindeki bellek modülleri, ayn: chip üzerinde chipkill, memory mirroring veya benzer teknolojilere sahip olacakt:r. 6) Sunucu üzerinde, en az 6 adet Ultra320 SCSI veya SAS standard:nda hot-swap/hot-plug disk yuvas: bulunacakt:r. 7) Sunucu üzerinde en az 4 adet 146GB kapasiteli, 10K rpm h:z:nda ve U320 SCSI veya SAS standard:nda disk birimi bulunacakt:r. 15/39

16 8) Sistem üzerindeki diskler entegre (onboard) veya kart Eeklinde sablanan özellik sayesinde donan:msal RAID 5 olarak yap:land:r:lacakt:r. RAID kontrol kart: en az 256MB önbellebe sahip olmal:d:r. 9) Sunucular üzerinde, hot-swap ve redundant (yedekli) yap:da Power Supply bulunacakt:r. Power supply lar:n güç bilgisi verilecektir. 10) Sunucular üzerinde, hot-swap ve redundant yap:da sobutma fan lar bulunacakt:r. Adet bilgisi belirtilecektir. 11) Sunucular üzerinde, en az 2 adet 10/100/1000 Mbps Full Duplex çal:eabilen entegre veya kart Eeklinde ethernet portu bulunacakt:r. 12) Sunucu üzerinde Harici disk Ünitesine bablanmak için en az 2 adet single port 4Gb/s h:z:nda HBA teklif edilecektir. 13) Sunucu üzerinde, DVD/CD-RW sürücü bulunacakt:r. 14) Sunucu üzerinde en az 4 adet PCI-X veya PCI-Express standard:nda slot bulunacakt:r. Bu slotlar:n özellikleri belirtilecektir. 15) Sunucular rack yap:da ve en çok 2U yükseklibinde olacakt:r. 16) Sunucular üzerinde, sistemdeki aktivite (alarm, uyar: vb.) göstergeleri bulunmal:d:r. 17) Sunucular üzerindeki I/O portlar: belirtilecektir VER+ TABANI SUNUCUSU (2 ADET) 1) Sunucular Aktif-Pasif-küme olarak yap:land:r:lacakt:r. 2) Sunucular üzerinde, en az 4 adet 64-bit yap:s:nda en az Intel Quad Core Xeon 2GHz h:z:nda ielemci bulunacakt:r. 3) Sistemin veriyolu (FSB - Front Speed Bus) h:z: en az 1066MHz olacakt:r. 4) Sunucular üzerinde en az 16 GB ECC DDR SDRAM bellek ile teklif edilecektir. Sistemin ayn: Easide destekleyebilecebi bellek kapasitesi en az 128GB olacakt:r. 5) Sunucu üzerindeki bellek modülleri, ayn: chip üzerinde chipkill, Advanced ECC veya benzer teknolojilere sahip olacakt:r. 6) Sunucu üzerinde, en az 4 adet Serial Attach SCSI standard:nda hot-swap/hot-plug disk yuvas: bulunacakt:r. 7) Sunucu üzerinde en az 4 adet 146GB kapasiteli, 10K rpm h:z:nda ve SAS standard:nda disk birimi bulunacakt:r. 8) Sunucu üzerinde en az 3 GB/s Serial Attach SCSI kontrol birimi bulunmal:d:r. 9) Sunucu üzerinde uzaktan yönetim arabirimi bulunmal:d:r. 10) Sistem üzerindeki diskler entegre (onboard) veya kart Eeklinde sablanan özellik 16/39

17 sayesinde donan:msal RAID 5 olarak yap:land:r:lacakt:r. 11) Sunucular üzerinde, hot-swap ve redundant (yedekli) yap:da Power Supply bulunacakt:r. Power supply lar:n güç bilgisi verilecektir. 12) Sunucular üzerinde, hot-swap ve redundant yap:da sobutma fan lar bulunacakt:r. Adet bilgisi belirtilecektir. 13) Sunucular üzerinde, en az 2 adet 10/100/1000 Mbps Full Duplex çal:eabilen entegre veya kart Eeklinde ethernet portu bulunacakt:r. 14) Sunucu üzerinde Harici disk Ünitesine bablanmak için en az 2 adet single port 4Gb/s h:z:nda HBA teklif edilecektir. 15) Sunucu üzerinde CD-RW/ DVD-ROM combo sürücü bulunacakt:r. 16) Sunucu üzerinde en az 7 adet PCI-X veya PCI-Express standard:nda slot bulunacakt:r. 17) Sunucular rack yap:da ve en fazla 4U yükseklibinde olacakt:r. 18) Sunucular üzerinde, sistemdeki aktivite (alarm, uyar: vb.) göstergeleri bulunmal:d:r. 19) Sunucular üzerindeki I/O portlar: belirtilecektir RACK KAB+NET 1) Rack kabinet sunucularla ayn: marka olacakt:r. 2) Kabin, 19 (OnDokuz) inç genielibinde ve hava ak:m:n: sablayacak yap:da olacakt:r. 3) Kabinin, ön, arka ve yan kapaklar: olacakt:r. 4) Kabinet içerisinde elektrik dab:t:m:, enerji dab:t:m panelleri (PDU-Power Distribution Unit) arac:l:b: ile yap:lacakt:r. Her kabin içerisinde en az iki adet 7 li PDU olacakt:r. 5) Kabin en az 38U yükseklibinde olacakt:r. 6) Kabinle birlikte en az 8 adet sunucu bablanabilecek klavye/monitör/fare anahtar: verilecektir. Bu sunucular:n monitör, klavye ve fare bablant:lar:n: yapmak için gerekli tüm kablo sablanmal:d:r. 7) Kabin ile birlikte 1U en az 15 LCD monitor, klavye ve mouse/trackball ünitesi teklif edilecektir. 8) Rack içindeki tüm kablolar için kablo kanal: olmal:d:r. 17/39

18 8.4. STORAGE-A VE SAN SW+TCH 1) Disk ünitesi modüler yap:da olmal: ve kapasite ihtiyac:nda olabilecek bir art:eta ayn: kontrol birimi alt:nda sadece disk çekmeceleri ve gerekli lisanslar: ekleyerek büyüyebilmelidir. Disk ünitesinde yap:lacak kapasite art:r:m: operasyonel kesinti olmadan yap:labilmelidir. 2) Disk ünitesi üzerinde bulunan disk kontrol üniteleri birbiri ile yedekli yap:da olmal: ve ayn: anda aktif-aktif çal:eabilmelidir. 3) Disk üzerinde toplam en az 4 GB önbellek bulunmal:,toplam önbellek her iki kontrol ünitesi üzerine dab:t:lm:e ve birbirini yedekler yap:da olmal:d:r. 4) Disk ünitesi mevcut kontrol ünitesi yap:s:nda desteklenen disk sürücü say:s: en az 112 adede kadar ç:kabilmelidir. 5) Disk ünitesi sunucu ve/veya SAN ortam:na 4 Gbps bablant:y: desteklemelidir. SAN ortama bablant: için disk sistemi üzerinde toplam en az 8 adet 4 Gbps port bulunmal:d:r. 6) Disk ünitesi üzerinde bulunan güç kaynaklar: yedekli olmal:d:r. Kontrol üniteleri üzerinde bulunan önbellek modülleri birbirlerinden bab:ms:z bataryalar ile elektrik kesintilerine kare: korunakl: olmal:d:r. 7) Disk ünitesi üzerinde bulunan tüm güç kaynab:, disk kontrol üniteleri, önbellek modülü gibi komponentler, operasyonel kesinti yap:lmaks:z:n debietirebilmelidir. 8) Disk ünitesi üzerinde bulunan sunucu bablant: portlar:n:n herbiri 4 gbps bablant: h:z:n: desteklemelidir. 9) Disk sistemi 4 Gbps arayüze sahip 20 adet 300 GB/15K rpm sürücülerden toplam brüt 6TB kapasite sablayacak Eekilde konfigüre edilmelidir. 10) Disk Sistemi farkl: kapasite içeren disk sürücülerini de desteklemelidir. Farkl: kapasite içeren disk sürücüleri birarada ayni disk sistemi üzerinde yer alabilmelidir. 11) Disk ünitesi üzerinde RAID 10 ve RAID 5 seviyeleri desteklenmelidir.raid seviyeleri operasyonel kesinti yap:lmaks:z:n dinamik olarak debietirilebilmelidir. 12) Disk Sistemi Windows ve Linux bablant:lar:n: desteklemelidir. 13) Disk sistemi sunucular: ielemcilere 2 adet birbirini yedekleyen Fiber SAN switch üzerinden bablanmal:d:r. Herbir SAN switch üzerinde en az 16 adet 4 Gbps bablant:y: destekleyen SW Gbic uçlar bulunmal:d:r. Her bir SAN switch için port say:s: en az 24 adede kadar artt:r:labilmelidir. BaBlant:lar için gerektibi kadar ve yedekleriyle birlikte fiber kablo beraberinde sablanmal:d:r. 14) Her bir SAN switch üzerindeki bablant: say:s: 24 adede kadar artt:r:labilmelidir. 15) Disk üzerinde kesintiye ihtiyaç duymadan dinamik olarak sunuculara bablanm:e olan mant:ksal alanlar (LUN) dinamik olarak büyütülebilmelidir. 16) Disk ünitesi 146GB 15kRpm,300GB 15kRpm, 750GB/ Rpm 18/39

19 SATA/FATA disk ünitelerini desteklemelidir STORAGE-B 1) Disk ünitesi modüler yap:da olmal: ve kapasite ihtiyac:nda olabilecek bir art:eta ayn: kontrol birimi alt:nda sadece disk çekmeceleri ve gerekli lisanslar: ekleyerek büyüyebilmelidir. Disk ünitesinde yap:lacak kapasite art:r:m: operasyonel kesinti olmadan yap:labilmelidir. 2) Disk ünitesi üzerinde bulunan disk kontrol üniteleri birbiri ile yedekli yap:da olmal: ve ayn: anda aktif-aktif çal:eabilmelidir. 3) Disk üzerinde toplam en az 2 GB önbellek bulunmal:,toplam önbellek her iki kontrol ünitesi üzerine dab:t:lm:e ve birbirini yedekler yap:da olmal:d:r. 4) Disk ünitesi mevcut kontrol ünitesi yap:s:nda desteklenen disk sürücü say:s: en az 112 adede kadar ç:kabilmelidir. 5) Disk ünitesi sunucusu ve/veya SAN ortam:na 4 Gbps bablant:y: desteklemelidir. SAN ortama bablant: için disk sistemi üzerinde toplam en az 4 adet 4 Gbps port bulunmal:d:r. 6) Disk ünitesi üzerinde bulunan güç kaynaklar: yedekli olmal:d:r. Kontrol üniteleri üzerinde bulunan önbellek modülleri birbirlerinden bab:ms:z bataryalar ile elektrik kesintilerine kare: korunakl: olmal:d:r. 7) Disk ünitesi üzerinde bulunan tüm güç kaynab:, disk kontrol üniteleri, önbellek modülü gibi komponentler, operasyonel kesinti yap:lmaks:z:n debietirebilmelidir. 8) Disk ünitesi üzerinde bulunan sunucu bablant: portlar:n:n herbiri 4 gbps bablant: h:z:n: desteklemelidir. 9) Disk sistemi en az 3 Gbps arayüze sahip 6 adet 1000GB/7.2K rpm sürücülerden toplam brüt 6 TB kapasite sablayacak Eekilde konfigüre edilmelidir. 10) Disk Sistemi farkl: kapasite içeren disk sürücülerini de desteklemelidir. Farkl: kapasite içeren disk sürücüleri birarada ayni disk sistemi üzerinde yer alabilmelidir. 11) Disk ünitesi üzerinde RAID 10 ve RAID 5 seviyeleri desteklenmelidir.raid seviyeleri operasyonel kesinti yap:lmaks:z:n dinamik olarak debietirilebilmelidir. 12) Disk Sistemi Windows, Linux/Intel bablant:lar:n: desteklemelidir. 13) Disk sistemi en az 8 adet sunucu bablant:s:n: destekleyecek Eekilde teklif edilmelidir. 14) Disk üzerinde kesintiye ihtiyaç duymadan dinamik olarak sunuculara bablanm:e olan mant:ksal alanlar (LUN) dinamik olarak büyütülebilmelidir. 15) Disk ünitesi 146/300/450 GB 15kRpm, 500/750/1000 GB 7200 Rpm SATA/FATA disk ünitelerini desteklemelidir. 19/39

20 9. YAZILIM GEREKSNMLER 9.1. L+SANSLAMA 1) E bu Eartnamede olueturulmas: planlanan TKP internete aç:lacab: için s:n:rs:z say:da erieim lisanslar: ve son versiyonlar: ile birlikte Bakanl:k ad:na teslim edilecektir. Yaz:l:m CD seti ve bas:l: materyalleri sablanacakt:r. 2 adet Yaz:l:m kopyas:, CD- ROM veya DVD-ROM üzerinde bas:lacakt:r. 2) Portal Platformu: FRMA, teklif edecebi Portal yaz:l:mlar: ve tüm bileeenleri için gerekli gördübü lisanslar:n: Bakanl:B:n elindeki mevcut 2 (iki) ielemcili, 2 (iki) adet sunucu için olmak üzere teklifine ekleyecektir. Lisanslar Bakanl:k ad:na teslim edilecektir. 3) Veritaban%: FRMA, Portal verisinin tutulacab: iliekisel veritaban: lisans:n: en az Eartnamede belirtilen Veri Taban: Sunucular: için (en az 2 adet sunucu için), kümeleme (clustering) ve yük dengeleme (load balancing) yapabilen kabiliyette olan Veritaban: yaz:l:mlar: Portal uygulamas: ile kullanmak üzere teklifine ekleyecektir. 4) Yük dengeleyicisi (Network Load balancer) : FRMA, 2 (iki) adet Portal Sunucusuna yük dab:t:m: yapacak Eekilde yaz:l:m veya donan:m çözümünü teklifine ekleyecektir. 5) 6letim Sistemi: FRMA ihale kapsam:nda temin edecebi tüm yaz:l:mlar: Microsoft Windows Enterprise Server üzerinde çal:et:racakt:r. E bu Eartname kapsam:nda teklif edecebi tüm sunucular için ieletim sistemi yaz:l:mlar: ve tüm bileeenleri için gerekli gördübü (var ise) lisans bedelini teklifine ekleyecektir. Lisanslar Bakanl:k ad:na teslim edilecektir. 6) Arama Motoru: FRMA, Portal yaz:l:m: ile entegre çal:eacak, Eartnamede belirtilmie arama motoru özelliklerini sablayan, Portal uygulamas: ile kullan:lacak yaz:l:mlar: temin edecektir. 7) Yedekleme yaz:l:m: için teklif edilen ürün lisans: Bakanl:k ad:na teslim edilecektir. 8) Ebu Eartname kapsam:nda tan:mlanan ielerin gerçekleetirilebilmesi için gereken uygulamalar ve ek yaz:l:mlar lisanslar:yla birlikte Bakanl:k ad:na teslim edilecektir. 9) artname kapsam:nda tan:mlanan hizmetler için gelietirilen uygulamalar:n ve uygulama parçac:klar:n:n kaynak kodlar: Eifresiz bir Eekilde DARE ye teslim edilecektir. 10) YÜKLENC taraf:ndan önerilen yaz:l:mlar:n teknolojiyi takip etmesi için lokalizasyon, patch, upgrade vb. ielemleri kapsayan 7/24 Bak:m Destek hizmeti gerekiyorsa lisanslar: ile birlikte sablanacakt:r. 11) Kullan:c:lar:n online (anl:k) mesajlaema özellibi Portal yaz:l:m: ile birlikte sablanm:yorsa en az 500 kullan:c: için Bakanl:k ad:na lisans: ile birlikte DARE ye teslim edilecektir. 20/39

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk 21-50 kullanıcı arası en az çift işlemcili Intel Xeon Processor L5638 (12M Cache, 2.00 GB boş disk RAID

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk GB boş disk *** Disk sistemi için pil yedeklemeli, yüksek ön bellekli (512 MB ve üstü) RAID control kartı ve RAID seviyesi

Detaylı

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME PROJENİN TANIMI Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürlüğü Birimleri ile Birliğe bağlı 2 işletme ve 14 kooperatifin ortak kullanımı

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10962 29/06/2010 Konu : Sunucu Bilgisayar Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Sunucu Bilgisayar Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 2 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir.

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir. 20.11.2014 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2014/26752 KONU : IBM Server Alım İşi SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Kasım 2014 Perşembe günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu nda kullanılmak üzere 3 adet

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"!

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi 0NE AT SÖZLE0ME TASARISI Götürü Bedel Hizmet

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLEME SİSTEMİ (e-beyas) UYGULAMASI TEKNİK ALTYAPI PROJESİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE SUNUCU

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:2

Zeyilname. Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname No:2 1/2 GİRİŞ SUNUCU, YIĞIN DEPOLAMA VE ÇEVRESEL BT EKİPMAN ALIMI (GA2.2) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları ile ilgili olarak düzenlenen işbu Zeyilname yukarıda

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 TARAFLAR : YÜKLENİCİ Bu şartnameye konu olan iş için sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. ÇORUH EDAŞ Bu şartnameye konu

Detaylı

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan sunucu, iş istasyonu ve LTO teyp kartuşu okuyucu/yazıcı satın alınması

Detaylı

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI UYGULAMA SERVER TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel Hususlar ALICININ ŞARTLARI FİRMANIN CEVABI 1. Teknik şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanmalı,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

1-20 Kullanıcı. 2*Xeon 2.4 GHZ 4 GB 2*146 GB 15k (Raid 1) c: 30 GB, d: 110. 21-40 Kullanıcı. 21-40 Kullanıcı. 41-80 Kullanıcı.

1-20 Kullanıcı. 2*Xeon 2.4 GHZ 4 GB 2*146 GB 15k (Raid 1) c: 30 GB, d: 110. 21-40 Kullanıcı. 21-40 Kullanıcı. 41-80 Kullanıcı. OPERA 1-20 Kullanıcı SINGLE SERVER 2*Xeon 2.4 GHZ 4 GB 2*146 GB 15k (Raid 1) c: 30 GB, d: 110 SINGLE SERVER 21-40 Kullanıcı 4*Xeon 2 GHZ 6GB 8*146 GB 15k (Raid 1+0) c:=40 GB, d:>=540 APPLICATION SERVER

Detaylı

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir.

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir. ŞASE TİPİ SUNUCULAR ve SANALLAŞTIRMA YAZILIMI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR İstekliler, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.2-Bağcılar ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.3-Pendik ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal ihale

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 11 Temmuz 2013 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman

Detaylı

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 3 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine

Detaylı

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014

MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 MULTİMEDYA VE İŞ İSTASYONU BİLGİSAYAR ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAME Haziran 2014 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Multimedya Bilgisayar ve İş İstasyonu Bilgisayar Alımı Teknik Şartname 1- GİRİŞ 1.1. Multimedya Bilgisayar

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 17 Eylül 2012 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman Numarası

Detaylı

SİGORTACILIKTA PERFORMANS: WEBLOGIC COHERENCE, EXADATA

SİGORTACILIKTA PERFORMANS: WEBLOGIC COHERENCE, EXADATA 1 Kasım 2011 Swissotel İstanbul SİGORTACILIKTA PERFORMANS: WEBLOGIC COHERENCE, EXADATA Ali Serdar Yakut Güneş Sigorta Bilgi İşlem Grup Müdürü Presenting with LOGO PUSULA İLE YÖNÜMÜZ

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN KONUSU VE TANIMI 1.1. Yapılacak İşin Konusu TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) kapsamında doğacak olan e-imza ile

Detaylı

Suite 8 on Oracle 11gR2 Donanım İsterleri. 1-10 Kullanıcı (interface'ler dahil) 10-20 Kullanıcı (interface'ler dahil)

Suite 8 on Oracle 11gR2 Donanım İsterleri. 1-10 Kullanıcı (interface'ler dahil) 10-20 Kullanıcı (interface'ler dahil) FIDELIO V8 Suite 8 on Oracle 11gR2 Donanım İsterleri 1-10 Kullanıcı (interface'ler dahil) Windows 2008 R2 /Windows 2003 Standart İngilizce SP2 X64 2*2.4 Ghz 8GB 2*146 GB (Raid 1) veya 4*72 (raid 1+0) c:=20

Detaylı

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu Turquaz Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com Turquaz Proje Grubu Konu Başlıkları 1. Turquaz Proje Grubu 2. Programın fikri 3. Geliştirme aşaması 4. Programın içeriği 5. Yapılacaklar 6. Dizayn

Detaylı

Proticaret Exclusive v3.2.0 E-Ticaret Yazılımı Kurulum Dokümanı

Proticaret Exclusive v3.2.0 E-Ticaret Yazılımı Kurulum Dokümanı Proticaret Exclusive v3.2.0 E-Ticaret Yazılımı Kurulum Dokümanı Doküman Exclusive Ver 3.2.0 Bu belge, Webmaster düzeyindeki kullanıcılar için, Proticaret e-ticaret portalının kurulumunda izlenecek adımları

Detaylı

Sistem Gereksinimleri Opera v5

Sistem Gereksinimleri Opera v5 Opera v5 1-20 Kullanıcı SINGLE SERVER 2*Xeon 2.4 GHZ 4 GB 2*146 GB 15k (Raid 1) c: 30 GB, d: 110 SINGLE SERVER 21-40 Kullanıcı 4*Xeon 2 GHZ 6GB 8*146 GB 15k (Raid 1+0) c:=40 GB, d:>=540 21-40 Kullanıcı

Detaylı

PureSystem DeepDive Kaan R. SOYGÜR PROSİSTEM

PureSystem DeepDive Kaan R. SOYGÜR PROSİSTEM PureSystem DeepDive Kaan R. SOYGÜR PROSİSTEM BT ANALİZ Durum Tesbiti 2 Bilişim Teknolojileri Analizi Dünya Genelinde Sunucu, Güç, Soğutma ve Yönetim İçin Harcamalar 2013 1996 2001 %8 %11 %43 %29 %63 %46

Detaylı

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ VERİ DEPOLAMA BAŞKANLIĞI ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Genel Özellikler 2. Disk Sistemi (Bir adet) 2.1 Ara Bağlantı 2.2 Disk Sistemi Yönetimi 2.3

Detaylı

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ PAPERWORK ECM TEKNİK MİMARİ 1. Şekilde (1) numara ile gösterilen Content Server adı verilen Uygulama Sunucusudur. Content Server tüm iş mantığını içerir. Veri Tabanına ve arşivlenen belgelere erişim yetkisi

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir ERP Nedir? ERP = Kurumsal Kaynak Planlama Organizasyonların farklı fonksiyonlarının ve departmanlarının kullandığı enformasyonu

Detaylı

ENSTİTÜMÜZDE DIŞ İNCELEME UZMANI GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

ENSTİTÜMÜZDE DIŞ İNCELEME UZMANI GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU ENSTİTÜMÜZDE DIŞ İNCELEME UZMANI GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 10/A maddesi uyarınca, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nda BAMS projesi kapsamında

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 005 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

TCMB Deneyim Raporu. Kurumsal Java Uygulama Platformu. Sacit Uluırmak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü

TCMB Deneyim Raporu. Kurumsal Java Uygulama Platformu. Sacit Uluırmak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü TCMB Deneyim Raporu Kurumsal Java Uygulama Platformu Sacit Uluırmak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü 2007 TCMB made available under the EPL v1.0 30.04.2007 Gündem

Detaylı

Solving Solutions. Esnek Disk Depolama Sistemleri

Solving Solutions. Esnek Disk Depolama Sistemleri saynas NSV1 Serisi Esnek Disk Depolama Sistemleri Esnek Disk Depolama Sistemi Network Attached Storage (NAS) Esnek Disk Depolama Sistemleri şirketlerin ağ yapılandırmasında hızla yaygınlaşmakta, bunun

Detaylı

Yeni Üye Test Sistemi Teknik Bilgilendirme

Yeni Üye Test Sistemi Teknik Bilgilendirme Yeni Üye Test Sistemi Teknik Bilgilendirme İÇERİK I. GİRİŞ... 2 II. MATERYAL... 2 III. ERİŞİM BİLGİLERİ... 3 IV. PRO-MARK UYGULAMA KURULUMU... 3 PC Konfigürasyon... 3 Kurulum Adımları... 4 V. RISK INFORMER

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU VERİ TABANI SUNUCUSU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE AĞ ANAHTARI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2016 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU VERİ TABANI SUNUCUSU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE AĞ ANAHTARI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2016 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU VERİ TABANI SUNUCUSU, VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE AĞ ANAHTARI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuzda mevcut yedekleme sunucularının yenilenmesi, veritabanı sunucularıyla

Detaylı

8 ADET SUNUCU SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

8 ADET SUNUCU SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 8 ADET SUNUCU SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ... 3 2. GENEL ŞARTLAR... 3 3. SİSTEM STANDARTLARI... 4 4. SUNUCU SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ... 4 5. KURULUM VE MONTAJ....6 6. EĞİTİM....7 1. AMAÇ

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 8963 26/05/2010 Konu : Bilgisayar ve Lisans Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Bilgisayar ve Lisans Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI. 1.KISIM 1 Sunucu ADET 24. 1 Ağa Bağlı Depolama Ünitesi ADET 5

TEKNİK ŞARTNAME İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI. 1.KISIM 1 Sunucu ADET 24. 1 Ağa Bağlı Depolama Ünitesi ADET 5 TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ Bu şartnamede, TRT Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı E-Radyo Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 5 adet Ağa Bağlı Depolama Ünitelerine (NAS) ve 24 adet sunucu(server)

Detaylı

Yeni Ü ye Test Sistemi Teknik Bilgilendirme

Yeni Ü ye Test Sistemi Teknik Bilgilendirme Yeni Ü ye Test Sistemi Teknik Bilgilendirme İÇERİK I. GİRİŞ... 2 II. MATERYAL... 2 III. ERİŞİM BİLGİLERİ... 3 IV. PRO-MARK UYGULAMA KURULUMU... 3 PC Konfigürasyon... 3 Kurulum Adımları... 4 V. RISK INFORMER

Detaylı

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4.

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4. Yıldırım Bilişim - 2014 1.Baskı Çözümleri: 1.Baskı Ürünleri 1.1. Faks Cihazları 1.2. Fotokopi Cihazları 1.3. Tarayıcılar 1.4. Yazıcılar 2. Bilgisayar Bileşenleri: 2.1. Anakartlar 2.2. Bellekler 2.3. Ekran

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/64

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/64 Hi zmetal ml ar ndaçal şt r l acakişçi Say s n n Tespi t iveöngör ül ecek Ücr et l er 2 (2009/64) T ar i h :09. 10. 2009 Say :10194 S r ano:2009/ 64 Ekl er : Per sonelçal şt r l mas nadayal Hi zmetal ml

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI NEDİR? Bir konuyla ilgili çok sayıda verinin tutulmasına, depolanmasına ve belli bir mantık içerisinde gruplara ayrılmasına veri tabanı denir. Veri tabanı programları;

Detaylı

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede TRT Devamlılık Stüdyoları nda yer alandevamlılık Merkezi Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi nde kullanılmak üzere satın

Detaylı

Doğum Yeri : Gölcük Askerlik Durumu : Yapıldı. Uyruğu : T.C Sürücü Belgesi : B Sınıfı (2001)

Doğum Yeri : Gölcük Askerlik Durumu : Yapıldı. Uyruğu : T.C Sürücü Belgesi : B Sınıfı (2001) ENDER GÖKSEL Adres : Birlik Mah. 415. Cad. Oyak Sitesi 33/4 48. Giriş Birlik /Çankaya ANKARA E-mail : endergoksel@gmail.com Cep Tel : 0533 718 76 07 Ev Tel : 0312 440 63 67 Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi

Detaylı

Veri Tabanı-I 1.Hafta

Veri Tabanı-I 1.Hafta Veri Tabanı-I 1.Hafta 2010-2011 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Burdur 2011 Muhammer İLKUÇAR 1 Veri ve Veri Tabanı Nedir? Veri Bir anlamı olan ve kaydedilebilen

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

SPSDB7-15-IH-58325 Kayıt ve Yayın Sistemleri Alımı

SPSDB7-15-IH-58325 Kayıt ve Yayın Sistemleri Alımı SPSDB7-15-IH-58325 Kayıt ve Yayın Sistemleri Alımı Teknik Şartname 1. Amaç Bu şartnamenin amacı, Devamlılık Merkezi ve TRT Kurdi kanalının yayın hizmetlerinde kullanılması için alınması planlanan sistem

Detaylı

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığında kullanılmakta olan mevcut

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR: 1.1.Firmalar, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir. (Okunmuştur,

Detaylı

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 Oracle ve SAP Yedeklemesinde Yeni Stratejiler Erinç Mendilcioğlu Kıdemli Sistem Mühendisi 2 Veri Yedeklemede Karşılaşılan Zorluklar Verilerin Çok Hızlı Büyümesi Applikasyon Çeşitliliği Her Geçen Gün

Detaylı

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi. Teknik Şartname

Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi. Teknik Şartname Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi Teknik Şartname Mayıs, 2016 1 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 TANIMLAR... 3 1.2 AMAÇ... 3 2 PROJE KAPSAMI... 3 2.1 ANA SAYFA... 3 2.2 ÖZLÜK YÖNETİMİ... 3 2.3

Detaylı

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKPORTA Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi Uygulama Çözümü Kurum içinde veya dışında faaliyet gösteren Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi uygulama alanında, tek bir

Detaylı

Kurumumuzda mevcut Oracle Veritabanı ve Uygulama Sunucuları için üç yıl süreyle yönetim, güncelleme, bakım ve destek hizmeti temin edilecektir.

Kurumumuzda mevcut Oracle Veritabanı ve Uygulama Sunucuları için üç yıl süreyle yönetim, güncelleme, bakım ve destek hizmeti temin edilecektir. 1. AMAÇ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ORACLE VERİTABANI VE UYGULAMA SUNUCUSU YÖNETİM, GÜNCELLEME, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Kurumumuzda mevcut Oracle Veritabanı ve Uygulama Sunucuları

Detaylı

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 1. Amaç: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuz birimlerinde kullanılmak üzere muhtelif kurgu yazılım ve donanımının teknik özelliklerini

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI GÖREV TANIMLARI 1 Fidan IŞIK DAİRE BAŞKANI Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yapılan tüm işlerin sevk ve idaresini yapmak. SEKRETERLİK 1 Halit

Detaylı

HSE RADAR. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016

HSE RADAR. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016 HSE RADAR İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016 Copyright 2016 İçerik 1. HSE RADAR NEDİR? 2. HSE RADAR IN UYGULAMA ALANLARI 3. HSE RADAR

Detaylı

TOSHIBA C55-C- 11RSatellite Ci5-5200U 2.20GHz 8GB 1TB 2GB 930M 15.6" INTEL CI5-5200U 2,2GHZ

TOSHIBA C55-C- 11RSatellite Ci5-5200U 2.20GHz 8GB 1TB 2GB 930M 15.6 INTEL CI5-5200U 2,2GHZ C55-C- 11JSatellite Ci5-8GB 1TB 2GB 930M 15.6" C55-C- 11RSatellite Ci5-8GB 1TB 2GB 930M 15.6" C55-C- 13HSatellite Ci5-920M 15.6'' C55-C- 14FSatellite 500GB 15.6" İşletim Sistemi DOS DOS MS WINDOWS DOS

Detaylı

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede

Detaylı

VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ VERİ DEPOSU TEMİNİ ve KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Konu ve Kapsam Bu teknik şartname, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BİDB) sistemlerinin ihtiyaç duyduğu ilave veri depolama

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Başel Software Şti. Ltd, REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile GİRNE de Başel Software Kurumsal Ödeme Sistemleri

Detaylı

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Her Okula 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 Adet Doküman Kamera Her Dersliğe Etkileşimli Tahta Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta Kablolu İnternet Bağlantısı Her Öğretmene

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

Akıllı Kontrolde Teknoloji Devi SCADA YAZILIMI. Supervisory Control and Data Acquisition. ViewPLUS. Açık, Esnek, Ölçeklenebilir.

Akıllı Kontrolde Teknoloji Devi SCADA YAZILIMI. Supervisory Control and Data Acquisition. ViewPLUS. Açık, Esnek, Ölçeklenebilir. SCADA YAZILIMI Supervisory Control and Data Acquisition Açık, Esnek, Ölçeklenebilir www.mikrodev.com SCADA Sunucusu Operatör İstemcisi Windows, Linux ve MacOS platformlarında çalışabilir. Windows, Linux,

Detaylı

ÜNİVERSİTE BİLGİ SİSTEMLERİ

ÜNİVERSİTE BİLGİ SİSTEMLERİ ÜNİVERSİTE BİLGİ SİSTEMLERİ Üniversite Bilgi Sistemleri Proje Grubu 1998 Yılında Ege Üniversitesinin Personel ve Öğrenci işleri yazılımları ile başlandı. 2006 Yılında 11 üniversiteye hizmet veren 8 kişilik

Detaylı

ProTicaret yazılımının, en son sürüm dosyasını indirin.(http://www.proticaret.org/eticaretucretsizindir.aspx)

ProTicaret yazılımının, en son sürüm dosyasını indirin.(http://www.proticaret.org/eticaretucretsizindir.aspx) ProTicaret Exclusive v3.3.1 E-Ticaret Yazılımı Kurulum Dokümanı Bu belgede, Webmaster düzeyindeki kullanıcılar için ProTicaret E-ticaret portalının kurulumunda izlenecek adımlar anlatılmaktadır. İçindekiler

Detaylı

Küme Bilgisayarlar. Enabling Grids for E-sciencE. Onur Temizsoylu. Grid ve Küme Bilgisayarlarda Uygulama Geliştirme Eğitimi ODTÜ, Ankara

Küme Bilgisayarlar. Enabling Grids for E-sciencE. Onur Temizsoylu. Grid ve Küme Bilgisayarlarda Uygulama Geliştirme Eğitimi ODTÜ, Ankara Küme Bilgisayarlar Onur Temizsoylu ODTÜ, Ankara www.eu-egee.org EGEE and glite are registered trademarks İçerik Neden hesaplamada kümeleme? Kümeleme nedir? Yüksek kullanılabilirlik kümeleri Yük dengeleme

Detaylı

ile Uygulama Geliştirme Teknikleri

ile Uygulama Geliştirme Teknikleri ile Uygulama Geliştirme Teknikleri Ajanda SENTORA Kimdir? Application Express (APEX) Nedir? APEX özellikleri APEX kullanım alanları Geliştirme Ortamı Örnek Proje Soru - Cevap SENTORA Kimdir? SENTORA 5

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi, güncel teknolojinin sunduğu son imkânlarla, tamamen merkezi yönetim sistemine sahip dinamik ve geliştirilebilir bir sistem

Detaylı

ŞARTNAME NO. : TARİH :

ŞARTNAME NO. : TARİH : T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI AĞ BAĞLANTILI VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ (NAS) TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO. : TARİH : 1. Bu onaylı teknik şartname onaylandığı

Detaylı

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:2

Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 6 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:2 1 GİRİŞ BT EKİPMANLARI ALIMI İHALESİ (GA2.1) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

LOGO NETSİS 3 STANDARD FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

LOGO NETSİS 3 STANDARD FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. 1. 2. 3. 4. LOGO NETSİS 3 STANDARD FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel Açıklamalar Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından

Detaylı

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYEL K LEMLER KILAVUZU

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYEL K LEMLER KILAVUZU KURUMSAL YÖNETM VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYELK LEMLER KILAVUZU 2012 çerik Bilgileri 1. HRAÇÇI RKET PORTAL KATILIM SÜREC...3 2. RKET KULLANICISI PORTAL KAYIT LEMLER...6 2 / 12 1. HRAÇÇI RKET

Detaylı

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR: 1.1. Firmalar, teknik şartnamenin tüm maddelerine sırasıyla, açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde, Harici Veri Depolama Sistemi

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME. Bilgisayarların, PS2 veya USB arayüzlü, Q Türkçe klavyesi bulunacaktır. TEKNİK ŞARTNAME A) MASA ÜSTÜ BİLGİSAYARLAR (150 ADET) 1) İŞLEMCİ ve CHIPSET Bilgisayarların, merkezi işlemci birimi en az 6 MB akıllı ön bellekli, saat hızı en az 3.2 Ghz, maximum turbo frekansı en az

Detaylı

Masaüstü Bilgisayarlar ve İş İstasyonları

Masaüstü Bilgisayarlar ve İş İstasyonları DMO ÜRÜNLERİ 2015 Devran İletişim ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BİLGİSAYAR ÜRÜNLERİ Devran İletişim ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Katalog Kod lar ve İş İstasyonları 314.781.013 CASPER CD.DM4570853A 314.781

Detaylı

@6 SERİSİ ÜRÜN KURULUMU

@6 SERİSİ ÜRÜN KURULUMU @6 SERİSİ ÜRÜN KURULUMU Ürün Grubu [X] Fusion [X] Fusion Standard [X] Entegre W3 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu @6 Uygulama @6 serisi ürünlerin kurulum işlemleri sadece on-line internet

Detaylı

Bölüm 1 Başlarken WindBOX

Bölüm 1 Başlarken WindBOX Bölüm 1 Başlarken WindBOX u satın aldığınız için tebrikler. Bu, ince sistem için en iyi tercihinizdir. Herhangi bir yerde kolaylıkla kurulabilir. Özelliği içinde bulunan platform, aynı zamanda size heyecan

Detaylı