KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII"

Transkript

1 KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII STRATEJ GELTRME BAKANLII TÜRKYE KÜLTÜR PORTALI ALTYAPISININ OLUTURULMASI VE PORTAL UYGULAMA YAZILIMI LE EK YAZILIMLARIN TEMN EDLMESNE LKN TEKNK ARTNAME

2 1. AMAÇ TANIMLAR ve KISALTMALAR N TANIMI KARI AÇIKLAMA MEVCUT ALT YAPI N KAPSAMI GENEL HÜKÜMLER ÖN KOUL YÜKLENC FRMA SORUMLULUKLARI N SÜRES VE AAMALARI GEÇC VE KESN KABUL E(TM VE DOKÜMANTASYON LGL KURULULARLA YAPILACAK BRL( SSTEMN KURULUMU ve TESLM DONANIM TEKNK ÖZELLKLER UYGULAMA SUNUCUSU (6 ADET) VER TABANI SUNUCUSU (2 ADET) RACK KABNET STORAGE-A VE SAN SWTCH STORAGE-B YAZILIM GEREKSNMLER LSANSLAMA PORTAL YAZILIMININ VE WEB SUNUMUNUN ÖZELLKLER TARHÇE (LOGLAMA) YEDEKLEME SSTEM GARANT, BAKIM ONARIM, ARIZAYA MÜDAHALE SÜREÇLER VE TESLM ARTLARI /39

3 1. AMAÇ Türkiye Kültür Portal: Projesi kapsam:nda Türkiye nin kültürel deberlerine ait elektronik ortamda var olan veya bundan sonra olueturulacak multimedya içeriklerin bir portal yap:s: üzerinden sunulmas: planlanmaktad:r. Kurulacak Portal yap:s: ile ilk etapta vatandaelar:n ihtiyaç duyduklar: bilgilere, Türkiye Kültür Portal: üzerindeki özet bilgi ve daha sonra da bu bilginin sunuldubu kaynaba ya da kaynaklara verilecek linklerle ulae:lmas: hedeflenmektedir. Burada amaç, hedeflenen içeribin Internet üzerinde uzun araet:rmalara ihtiyaç duyulmaks:z:n Türkiye Kültür Portal: üzerinden sablanacak yönlendirme menüleri ile ziyaretçilere ulaet:r:lmas:d:r. Türkiye Kültür Portal: üzerinde bulunacak içeribin ve yönlendirmelerin, gerekli yetkilendirilmeler çerçevesinde bilginin sablay:c:s: taraf:ndan haz:rlanmas: ve portala girilmesi sablanacakt:r. Ayr:ca Türkiye Kültür Portal: üzerinde kullan:c:lara bilgi ve kolayl:k sablayacak uygulama parçac:klar: da haz:rlanacakt:r. 2. TANIMLAR ve KISALTMALAR BAKANLIK : Kültür ve Turizm Bakanl:B:n:, DARE: Kültür ve Turizm Bakanl:B: Strateji GeliEtirme BaEkanl:B: YÜKLENC: haleyi alarak iee baelayacak FRMA y: FRMA: haleye teklif verecek FRMA y: BK : Bilgi Elem KoordinatörlüBünü TKP: Türkiye Kültür Portal: n: KULLANICI: TKP ye belirli yetkiler çerçevesinde veri ekleyecek kieileri ZYARETÇ: Türkiye Kültür Portal: na internet üzerinden erieecek kieileri ifade etmektedir. STE YÖNETCS: Türkiye Kültür Portal: yönetimini ve izinlerini tan:mlayabilen en genie yetkiye sahip kullan:c:y: ifade etmektedir. 3. N TANIMI Ebu Eartname ile ülkemizin tarihi ve kültürel alanda zengin birikimini dobru bilgilerle ve belgelerle yans:tacak, kullan:c:lar:n çeeitli ihtiyac:n: kare:layacak kolayl:kta ve çekicilikte olacak, yurt içinde ve yurt d:e:nda gerek içerik gerekse tasar:m olarak Türkiye ye yak:eacak bir Kültür Portal: olueturulacakt:r. Ebu Eartname, Portal yaz:l:m:n:n ve tan:mlanan hizmetlerin gerçekleetirilmesi için gereken ek yaz:l:m ürünlerinin teminini, uygulamalar:n gelietirilmesini, yaz:l:m ürünlerinin çal:et:r:labilecebi donan:m ve çevre birimlerinin temini ile bütün bu bileeenlerin entegrasyonunun sablanarak TKP n:n hizmete aç:lmas:n: tan:mlamaktad:r. 4. KARI AÇIKLAMA 1) haleye giren firmalar teknik Eartname maddelerini yaz:l: olarak madde madde cevaplayan ve aç:klayan bir kare: aç:klama verecektir. Firmalar k:sa ve / veya yoruma aç:k ifadeler kullanmayacaklard:r. Yoruma aç:k ifade kullan:ld:b: takdirde bu ifadeler Bakanl:B:m:z lehine yorumlanacakt:r. hale komisyonu deberlendirmeye giren firmalar:n tekliflerinde anlae:lamayan veya aç:klama gerektiren hususlar gördübü takdirde ilgili firma veya firmalardan ayr: ayr: veya birlikte yaz:l: veya sözlü gerekli aç:klamalar: ve bunlarla ilgili belgeleri isteyebilir. 3/39

4 2) hale komisyonu taraf:ndan sorulan sorulara ihale süresi içerisinde verilmeyen cevaplar dikkate al:nmayacakt:r. 5. MEVCUT ALT YAPI Bakanl:k mevcut güvenlik ve network alt yap:s: kullan:larak TKP için temin edilecek donan:m ve yaz:l:mlar:n entegrasyonu yap:larak çal:e:r vaziyette teslim edecektir. 6. N KAPSAMI Ebu Eartname kapsam:nda belirtilen donan:m ve yaz:l:mlar DARE ye teslim edilecek, hizmetler yerine getirilecektir. 1) Donan%m Altyap%s%n%n Temin Edilmesi; YÜKLENC TKP nin kesintisiz ve yeterli performansta çal:emas: için gerekli olan ve özellikleri belirtilen donan:mlar: proje kapsam:nda temin edecektir. YÜKLENC iebu Eartname kapsam:nda tan:mlanan donan:mlar: mevcut donan:m altyap:s: ile entegre çal:eacak Eekilde tesis edecektir. Teknik Eartname kapsam:nda tarif edilmeyen ancak portal:n çal:emas: için gerekli ek donan:m ihitiyac: var ise FRMA lar bu donan:mlar: tekliflerine dahil edeceklerdir. 2) Portal Sunucular%n%n Kurulmas%; YÜKLENC, teklif edecebi Portal Yaz:l:m:n: ve Portal:n çal:emas: için gerekli diber yaz:l:mlar:, lisanslar:yla birlikte, iebu Eartname kapsam:nda teslim edecek ve donan:mlar üzerinde kurarak çal:e:r hale getirecektir. YÜKLENC teklif ettibi paket yaz:l:mlar:n (Portal, Veritaban:) kurulumunu sertifikal: uzmanlar ile yapacakt:r. lgili uzmanlar:n sertifikasyon bilgileri teklif ile birlikte sunulacakt:r. 4/39

5 3) Uygulama Parçalar% Yaz%l%mlar%n%n Geli6tirilmesi ve Site Mimarisinin Olu6turulmas%; YÜKLENC, teklif ettibi ve kurdubu Portal Sunucusu üzerine iebu Eartname kapsam:nda belirtilen ihtiyaçlar dobrultusunda gelietirdibi yaz:l:mlar:n kurulumunu yapacak ve ilgili site yap:s:n: olueturacakt:r. 4) Farkl% Dallarda Uzman Personelin Görevlendirilmesi: YÜKLENC, iebu Eartname kapsam:nda tan:mlanan ieler çerçevesinde çal:et:racab: uzman personelinden herhangi birini DARE nin istebi dobrultusunda parçal: olarak Geçici Kabul tarihine kadar 100 takvim günü, geçici kabulden kesin kabule kadar olan süre içinde 100 takvim günü Bakanl:kta bulunduracakt:r. (1 gün minimum 8 saat olarak hesaplanacakt:r) 5) E<itim: YÜKLENC iebu Eartname kapsam:nda EBitim bölümünde belirtilen say:da personele, belirtilen sürelerde ve Eartlarda ebitim verilmesini sablayacakt:r. 7. GENEL HÜKÜMLER 7.1. ÖN KOUL 1) Teklif edilen Portal yaz:l:mlar: için, YÜKLENC, üretici firma taraf:ndan sablanm:e yetkili E ortab: belgesini DARE ye sunacakt:r. 2) Ürünlerin üreticisi ve/veya dab:t:c:s:n:n Ankara da irtibat bürosu olmal:d:r. Üretici ve/veya dab:t:c: firma, sat:n al:nacak tüm ürünlerle ilgili olarak 7x24 yerinde bak:m ve teknik destek hizmeti sablamal:, üretici ve/veya dab:t:c: firmalar ile teklif verecek Firmalar:n bunu taahhüt ettiklerine dair belgeler teklif dosyas:nda yer almal:d:r. 3) Teklif edilen Portal yaz:l:m: daha önce Türkiye de en az 2 (iki) kurum/kurulue taraf:ndan kullan:lm:e olmal:d:r. Bu kurumlara ait üretici referanslar:n: firma teklifine ekleyecektir. 4) Platformda tüm haz:r ürünlerin (ieletim sistemi, portal yaz:l:mlar: ve donan:mlar:, vb.) test edilmielibi, mevcutta baeka müeterilerde çal:e:rl:b:, versiyon bilgisi ile belirtilecektir. 5) leride Avrupa BirliBi ülkeleri kültür portalleri ile entegrasyon düeünüldübünden üretici firman:n benzer portal projelerindeki bilgi birikimi ve deneyimlerinden yararlan:lmas: amaçlanmaktad:r. Bu kapsamda TKP nda kullan:lacak haz:r yaz:l:m ürünlerinin sahiplibi, ürünlerinin güvenilirlibi kan:tlanm:e bir Eirkete veya Eirketler grubuna ait olacakt:r. Önerilen portal yaz:l:m: ile Avrupa BirliBi üyesi ülkelerde en az 2(iki) adet devlet kurulueunda portal projesi gerçekleetirilmie olmal: ve üreticiye ait ürün referanslar: Türkçe tercümeleri ile birlikte teklife eklenmelidir. 6) Ebu Eartname kapsam:nda teklif edilecek ürünlerin fiyat: geçici kabulden itibaren 2 y:l (24 ay) içerisinde ç:kacak tüm yeni sürümleri ve telefon ile destek hizmetlerini kapsayacak Eekilde verilmelidir. 7) YÜKLENC, bu Eartname kapsam:nda belirlenen ieler çerçevesinde portal altyap:s:n: kurarak tüm entegrasyon ielemlerini gerçekleetirdikten sonra çal:e:r vaziyette teslim edecektir. Kurulum esnas:ndaki bütün ie ve ie ak:elar:ndan Bakanl:k personeline bilgi verecek ve personelin bu konularda ebitilmesine destek olacakt:r. 8) YÜKLENC gelietirecebi uygulama parçac:klar:ndan en az iki tanesini Bakanl:k :n belirleyecebi yaz:l:m altyap:s:na sahip en az 2 personel ile birlikte gelietirecek ve bu personelin uygulama parçac:b: olueturmas: konusundaki becerisini gelietirmesine katk: sablayacakt:r. 5/39

6 9) YÜKLENC nin çal:emalar:, istendibinde KTB yönetimi taraf:ndan denetlenebilecektir. 10) OluEturulacak yaz:l:m ve yaz:l:m parçac:klar:, veritaban: yap:s: ve ekran tasar:mlar: YÜKLENC taraf:ndan baeka bir kurum veya kurulueta kullan:lamaz. 11) Belirlenen yedekleme stratejisi dobrultusunda en az; günlük, haftal:k ve ayl:k olarak al:nan sistem ve veritaban: yedekleri otomatik olarak mesai saatleri d:e:ndaki istenilen bir zamanda al:nabilecek ve YÜKLENC bunun için gerekli çal:ema ve önerileri yapacakt:r. 12) Portal Sisteminin herhangi bir sebeple çökmesi durumunda veri kayb: olmaks:z:n yedeklere geri dönülebilmesi için gereken ielemler en geç 6 (alt:) saat içerisinde tamamlanacakt:r. Ayr:ca uygulama yaz:l:mlar:nda bilgi kayb:n: önleyecek kurtarma yaz:l:mlar: (Recovery programlar:) bulunmal:d:r. 13) Uygulama yaz:l:mlar:n:n arka plan:nda veya görünür yerinde sadece Kültür ve Turizm Bakanl:B:, Bilgi Elem KoordinatörlüBü nün belirleyecebi Kurum (logosu ve yaz:s:) yer alabilecektir. Bunun d:e:nda hiçbir logo veya FRMA bilgisi yer almayacak, herhangi bir web adresine aç:k veya gizli link verilmeyecektir. 14) FRMA teklifinde her türlü donan:m, yaz:l:m, ieletim sistemi, uygulama, kurulum, lisans, ebitim, vb. diber ücretleri de detayland:r:larak belirtilecektir. 15) Ürünlerin fiyatlar: ve lisans ücretleri zamana yay:lm:e bir biçimde, kira ve benzeri Eekilde teklif edilmeyecektir. 16) Bakanl:B:n ileride temin edebilecebi ve Türkiye Kültür Portal: üzerinden sunmay: hedefledibi yaz:l:mlar:n, ie bu ihale kapsam:nda kurulacak portal ile entegrasyonunun yap:labilmesi için gerekli görülecek her türlü bilgi, belge ve yard:m: ücretsiz olarak garanti süresince YÜKLENC taraf:ndan sablanacakt:r. 17) Bu proje kapsam:nda teklif edilen her türlü yaz:l:m:n lisans haklar:na iliekin yasal sorumluluk YÜKLENC ye aittir. DARE, yaz:l:m lisans haklar: nedeni ile üçüncü Eah:slar taraf:ndan muhatap kabul edilerek dava konusu edilemez. Ayr:ca Bakanl:B:n bu yaz:l:mlar üzerinde kullan:m hakk: olacakt:r. Belirli bir süre için lisanslanan yaz:l:mlar:n lisans bedelleri garanti ve bak:m-onar:m süresi boyunca YÜKLENC taraf:ndan kare:lanacakt:r. 18) YÜKLENC proje kapsam:ndaki gelietirilecek tüm yaz:l:mlar:n kaynak kodlar:n:, yaz:l:m ve ieletim sistemleri lisanslar:n: veya kullan:m haklar:n: kesin kabul öncesinde en son hali ile Bakanl:k ad:na verecektir. 19) YÜKLENC proje kapsam:nda gerçekleetirdibi tüm yaz:l:mlar:n kaynak kodlar:n:n tamam:n: veya bir k:sm:n:, Bakanl:k tan ald:b: herhangi bir veriyi üçüncü Eah:slara veremez, kopyalayamaz, paylaeamaz ve dab:tamaz. DARE ad:na üstlenilmie hizmetlerin yürütümüne iliekin olarak DARE taraf:ndan verilen ve YÜKLENC taraf:ndan kullan:lan dosyalar ve bilgiler gizli addedilecek, üçüncü Eah:slara verilemeyecek, aç:klanmayacak ve kamuoyuna duyurulmayacakt:r. Bu yükümlülübün yerine getirilmemesi halinde DARE sözleemeyi feshetme ve hukuki yollara baevurma hakk:na sahiptir. 6/39

7 20) haleye yabanc: isteklilerin teklif vermesi durumunda ihaleye iliekin yaz:emalar, sunumlar, ebitimler, raporlamalar vb. her türlü yaz:l: ve sözlü iletieim güncel Türkçe kullan:larak yap:lacakt:r. 21) hale kapsam:ndaki maddeler aras:nda herhangi bir ayk:r:l:k söz konusu olursa bu maddelerden DARE lehine olanlar kullan:lacakt:r. 22) Taraflar yükümlülüklerini kare: taraf:n yaz:l: izni olmaks:z:n devredemez. Aksi durumda ortaya ç:kan zarar: tümüyle tazmin edecektir. 23) Adres debieiklibi olmas: durumunda en geç 1 hafta içinde taraflar yeni adresi diberine yaz:l: olarak bildirecektir. 24) Bir anlaemazl:k olmas: durumunda al:c:n:n bulundubu il olan Ankara daki mahkemeler yetkili olacakt:r YÜKLENC FRMA SORUMLULUKLARI 1) YÜKLENC iebu Eartname kapsam:nda tan:mlanan ieler çerçevesinde çal:et:racab: uzman personelinden (uygulama gelietirme, ieletim sistemi, portal yaz:l:m:, veri taban: uzman: vb.) herhangi birini DARE nin istebi dobrultusunda parçal: olarak Geçici Kabul tarihine kadar 100 takvim günü (1 gün minimum 8 saat olarak hesaplanacakt:r) Bakanl:kta bulunduracakt:r. Personelin hangi saatler aras:nda çal:et:b: tutanakla kay:t alt:na al:n:r. YÜKLENC eleman: kendi bilgisayar: ile kuruma gelerek çal:ema yapacakt:r. 2) YÜKLENC, geçici kabulün yap:lmas:n:n ard:ndan garanti kapsam: süresince (iki y:l) uzman personellerinden (uygulama gelietirme, ieletim sistemi, portal yaz:l:m:, veri taban: uzman: vb.) herhangi birini DARE nin istebi dobrultusunda parçal: olarak garanti süresi bitene kadar 100 takvim günü (1 gün minimum 8 saat olarak hesaplanacakt:r) Bakanl:kta bulunduracakt:r. Personelin hangi saatler aras:nda çal:et:b: tutanakla kay:t alt:na al:n:r. YÜKLENC eleman: kendi bilgisayar: ile kuruma gelerek çal:ema yapacakt:r. 3) FRMA n:n, Ankara da bu proje kapsam:na giren iele ilgili olarak kurulu bir bürosu olmal: ve Ankara bürosu için ikametgah belgesini teklifine eklemelidir. 4) YÜKLENC garanti süresi boyunca her ay:n sonunda yapm:e oldubu hizmetleri bir rapor halinde DARE ye iletecektir. Bu raporun içeribinde önceki ay gerçekleetirilen ieler ve daha sonra yap:lmas: planlanan ieler (kodlama, kurulue, ebitim vs. detaylar: ile) yer alacakt:r. 5) YÜKLENC, talep edildibinde veya gerekli gördübü durumlarda çal:emalar: ve önerileri konusunda Bakanl:Ba bilgi verecektir. 6) YÜKLENC, elemanlar: Kültür ve Turizm Bakanl:B: genel yap:s:na ve ie disiplinine uyacakt:r. YÜKLENC elemanlar:n:n ihmal ya da kusurundan doban zararlar yasal faiziyle birlikte YÜKLENC taraf:ndan ayr:ca tazmin edilecektir. 7) YÜKLENC aeab:da belirtilen konularda ve say:da personel istihdam etmelidir. 7/39

8 a) Proje Yöneticisi (1 kiei): Üniversitelerin Bilgisayar MühendisliBi Bölümünden mezun olmak, en az 5 y:ld:r IT sektöründe çal:e:yor olmak. IT sektöründe en az iki projede görev alm:e olmak. b) Veritaban: Yöneticisi (1 kiei): Üniversitelerin Mühendislik Bölümlerinden mezun olmak, en az 3(üç) y:ll:k deneyimi olmak, en az iki projede çal:em:e olmak c) AB (Network) uzman: (1 KiEi) : Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmak, konusunda en az 3 y:l deneyimli olmak, en az iki projede görev almae olmak. d) Portal Yaz:l:m: Yöneticisi (1 kiei): Üniversitelerin Mühendislik Bölümlerinden mezun olmak, en az 4 y:ll:k deneyimi bulunmak, en az 2 yaz:l:m projesinde görev alm:e olmak. e) Uygulama Yaz:l:m Uzman: (3 kiei): Üniversitelerin Mühendislik Bölümlerinden mezun olmak, En az 3 y:ll:k deneyimi bulunmak, en az 2 yaz:l:m projesinde uygulama gelietirdibini belgelemek. 8) Bakanl:B:n yaz:l: onay: olmadan önerilen proje ekibi debietirilemeyecektir. DeBiEtirilmesi durumunda, teklif edilen personel debietirilecek kieinin özelliklerine eeit ya da üstün olacakt:r. 9) DARE nin, çal:emalar s:ras:nda uygun olmad:b:n: düeündübü personeli debietirme yetkisi vard:r. YÜKLENC ye bu talep yaz:l: olarak iletildikten 2 hafta sonra yine en az ayn: özelliklere sahip olan yeni bir personel görevlendirmekle yükümlüdür. 10) YÜKLENC, mevcut yaz:l:m ve sistemlerin entegrasyonu süresince, Bakanl:ktaki mevcut uygulama ve sistemlere bak:m hizmeti veren FRMA lar ile birlikte çal:emay: kabul edecektir. 11) YÜKLENC, Sistem performans analizini Garanti süresi boyunca en az 4 ayl:k periyotlarla Bakanl:k BK elemanlar: gözetiminde yapacak ve detayl: bir rapor (bilgisayar ç:kt:lar: ile birlikte) verecektir. hale kapsam:nda al:nacak ürünlerden ve/veya uygulama yaz:l:m:ndan kaynaklanan performans düeüklübü varsa YÜKLENC taraf:ndan çözümlenecektir N SÜRES VE AAMALARI 1) Ein süresi, sözleemenin imzalanmas:n: takiben 5 (bee) takvim günü içerisinde baelayacak olup 150 (yüzelli) takvim günü sonunda sona erecektir. 2) Ee baelanmas:ndan itibaren en fazla 15 (onbee) takvimgünü içerisinde YÜKLENC Proje Yönetim Plan:n:, Yaz:l:m Gereksinim Analizini, Konfigürasyon ve DeBiEiklik Yönetimi Doküman:n: haz:rlayacak ve DARE nin onay:na sunacakt:r. A) Proje Yönetim Plan%n%n Haz%rlanmas% YÜKLENC taraf:ndan Proje Yönetim Plan: haz:rlanacak ve DARE nin onay:na sunulacakt:r. Proje Yönetim Plan:nda proje yönetimine iliekin, çal:ema planlar:, ana zaman plan:, varsay:mlar ve k:s:tlar, projede çal:eacak personelin adlar: ve 8/39

9 projedeki görevleri, yaz:l:m gereksinim analizi çal:emalar:nda kullan:lacak yöntem ve araçlar; yaz:l:m tasar:m:n: gelietirme çal:emalar:nda kullan:lacak yöntem ve araçlar gibi hususlar yer alacakt:r. Proje Yönetim Plan:n:n içinde ayr: bir bael:k olarak Risk Yönetim Plan:da yer alacakt:r. Ayr:ca, YÜKLENC taraf:ndan DARE ye 2 günlük Kavramsal Proje Yönetimi ebitimi verilecektir. B) Yaz%l%m Gereksinim Analizi: Yaz:l:m Gereksinim Analizi ad:m:nda, YÜKLENC taraf:ndan, yaz:l:m gereksinimleri belirlenerek Sistem Gereksinimleri Doküman: ve Arayüz Gereksinimleri Doküman: haz:rlanacakt:r. Yaz:l:m Gereksinim Analizi iki safhadan olueacakt:r. Birincisi Gereksinimlerin Ç:kar:lmas: ve GeliEtirilmesi Süreci, ikincisi ise, bu gereksinimlerin tüm yaz:l:m yaeam döngüsü boyunca yönetilmesi olan Gereksinim Yönetimi sürecidir. Tüm Gereksinim Analizi Meteodolojisinin ayr:nt:l: olarak anlat:ld:b: Gereksinim Yönetimi Plan: DARE nin onay:na sunulacakt:r. Bu planda, kullan:lacak olan gereksinim tipleri (Sistem, Arayüz, Yaz:l:m, Elevsellik, Kullan:labilirlik, Güvenlik, Performans, Ölçeklenebilirlik ve Test Gereksinim Tipleri) ve her bir gereksinim tipinin alt:ndaki öznitelik setleri (Öncelik, Kime Atand:B:, Zorluk Derecesi, Mimari K:r:lganl:k) yer alacakt:r. 1) Sistem Gereksinimleri Doküman%: Hedeflenen sistemin genel yap:s:, ielevsel gereksinimler, aktörler, yaz:l:m gereksinimlerini içerir. 2) Arayüz Gereksinimleri Doküman%: D:E arayüz gereksinimleri içerir. Gereksinim Yönetimi metedolojisi içinde DARE nin tüm isteklerinin implemente edildibinin YÜKLENC taraf:ndan kolayca kan:tlanabilmesi için, Kapsam Analizi (Coverage Analysis) dokümanlar: ve izlenebilirlik matrisleri yer almal:d:r. C) Konfigürasyon ve De<i6iklik Yönetimi: Projelerin baear:s: için en kritik noktalardan biri olan DeBiEiklik Yönetimi mekanizmalar:, daha sonra bir sorun yaeanmamas: için DARE ve YÜKLENC taraf:ndan projenin en bae:nda kararlaet:r:lacakt:r. DARE, projenin en bae:ndan kabul aeamas:na kadar her türlü debieiklibi yapma hakk:na sahiptir. Ancak, bu debieiklik istekleri elektronik form tabanl: bir altyap: sayesinde, önceliklendirilip, YÜKLENC ye iletilecektir. 1) YÜKLENC DARE ye ayr:nt:l: bir Konfigürasyon Yönetim Plan: sunacakt:r. YÜKLENC nin üretmie oldubu her türlü proje nesnesinin (kod, uygulama parçac:b:, doküman gibi) konfigürasyonlar:, DARE nin iei herhangi bir aeamadan sonra sabl:kl: olarak idame ettirebilmesi için DARE ye teslim edilmek zorundad:r. 2) Bu idameyi kolaylaet:rmak için, YÜKLENCNN sundubu Konfigürasyon Yönetimi ve DeBiEiklik Yönetimi altyap:s: birbirleriyle tam olarak entegre olmal:d:r. DeBiEen her türlü proje nesneleri debieiklik istekleri ile otomatik olarak iliekilendirilebilmeli ve debieiklik/ie baz:nda sorgu yap:ld:b:nda, hangi ielerin ve debieiklik isteklerinin, hangi proje nesneleri debietirilerek yap:ld:b:n:n bilgisine kolayca erieilebilmelidir. 9/39

10 3) YÜKLENC taraf:ndan teslim edilen Proje Yönetim Plan:, Yaz:l:m Gereksinim Analizi, Konfigürasyon ve DeBiEiklik Yönetimi Doküman: DARE taraf:ndan 15 (onbee) iegünü içerisinde incelenerek varsa eksikliklerin giderilmesi için yaz:l: olarak YÜKLENC ye iade edilecektir. YÜKLENC, DARE nin öngördübü debieiklikleri DARE nin belirleyecebi süre içerisinde giderecektir. DARE taraf:ndan uygun görülen söz konusu dokümanlar 10 (on) iegünü içerisinde onaylanacakt:r. 4) 6in Süresi ve A6amalar% (7.3.) bölümünün 2. maddesindeki dokümanlar:n DARE taraf:ndan onaylanmas:n: takiben 15 (onbee) takvim günü içerisinde YÜKLENC dört alt ad:mdan oluean Sistem Tasar:m:n: haz:rlayacak ve DARE nin onay:na sunacakt:r. Sistem Tasar%m% Sistem Tasar:m: ad:m:n:n 4 (dört) alt ad:m: olacakt:r. Bu alt tasar:m ad:mlar: Eunlard:r: a) Sistem Mimarisi Tasar%m% Bu alt ad:mda sistemin genel yap:s:, donan:mlar:n yap:s:, iletieim altyap:s:, güvenlik yap:s:, uygulama yap:s: baeta olmak üzere sistem mimarisini ilgilendiren tüm konular tasarlanacak ve Kültür Portal:n:n tüm yap:sal özellikleri ortaya ç:kar:lacakt:r. Bu çal:emalar, Türkiye Kültür Portal Sistem Mimarisi Tasarm Raporu ile belgelenecek ve DARE ye sunulacakt:r. b) Veri Taban% Tasar%m% Bu alt ad:mda, gelietirilecek olan uygulamalara yönelik Veri Taban: tasar:m çal:emalar: tamamlanacakt:r. Bu çal:emalar, Türkiye Kültür Portal Veri Taban Tasarm Raporu ile belgelenecek, Veri Taban: Mimarisi ak:e diyagramlar:yla birlikte DARE ye sunulacakt:r. c)kullan%c% Arayüzü Tasar%m% Bu alt ad:mda, YÜKLENC 2 (iki) adet Portal Arayüz TaslaB: haz:rlayacak ve DARE ye sunacak. DARE bu taslaklardan birini seçecektir. Yap:lan tasar:m çal:emalar: Kültür Portal: Kullan:c: Arayüzü Tasar:m: Raporu ile belgelenecek ve DARE ye sunulacakt:r. d) TKP Web Sitesi Arayüz Tasar%m% Bu alt ad:mda, YÜKLENC 4 (dört) adet Web STES Arayüz TaslaB: haz:rlayacak ve DARE ye sunacak. DARE bu taslaklardan birini seçecektir. Yap:lan tasar:m çal:emalar: Kültür Portal: Web Sitesi Arayüzü Tasar:m: Raporu ile belgelenecek ve DARE ye sunulacakt:r. 5) YÜKLENC taraf:ndan teslim edilen TKP Sistem Mimarisi Tasar:m Raporu, TKP Veri Taban: Tasar:m: Raporu, Kullan:c: Arayüzü Tasar:m: Taslaklar:, TKP Web Sitesi Arayüz Tasar:m: Taslaklar: DARE taraf:ndan 15 (onbee) iegünü içerisinde incelenerek varsa eksikliklerin giderilmesi için yaz:l: olarak YÜKLENC ye iade edilecektir. YÜKLENC, DARE nin öngördübü debieiklikleri DARE nin belirleyecebi süre 10/39

11 içerisinde giderecektir. DARE taraf:ndan uygun görülen raporlar ve seçilen tasar:mlar 10 (on) iegünü içerisinde yaz:l: olarak onaylanacakt:r. 6) Ee baelanmas:ndan itibaren 40 (k:rk) takvim günü içerisinde iebu Eartname kapsam:nda temin edilen Portal Yaz:l:m: ve portal:n çal:emas: için gerekli ieletim sistemi, veritaban: ve paket yaz:l:mlar lisanslar:yla birlikte DARE ye teslim edilecektir. 7) DARE taraf:ndan kontrolü yap:lan lisanslar:n hiçbir eksibi olmad:b: takdirde, 10 (on) iegünü içerisinde Teslim TutanaB: düzenlenecektir. Herhangi bir eksiklik tespit edildibi durumda belirlenen eksiklikler DARE nin belirleyecebi süre içerisinde YÜKLENC taraf:ndan giderilecektir. 8) Ee baelanmas:ndan itibaren 80 (seksen) takvim günü içerisinde iebu Eartname kapsam:nda temin edilen donan:mlar kutu olarak teslim edilecek, kurulumlar: yap:larak çal:e:r hale getirilecek, donan:mlar üzerinde tüm lisansl: paket yaz:l:mlar:n kurulumlar: tamamlanacakt:r. 9) DARE taraf:ndan kontrolü yap:lan donan:mlar:n hiçbir eksibi olmad:b:n:n, tüm lisansl: ürünlerin kurulumlar:n:n baear:yla tamamland:b:n:n DARE taraf:ndan tespitini takiben, 10 (on) iegünü içerisinde Teslim TutanaB: düzenlenecektir. Herhangi bir eksiklik tespit edildibi durumda belirlenen eksiklikler DARE nin belirleyecebi süre içerisinde YÜKLENC taraf:ndan giderilecektir. 10) Portal Uygulamac:B: Yaz:l:mlar:n:n GeliEtirilmesi, Site Mimarisinin OluEturulmas: ve Yüklenici Test Çal:Emalar: YÜKLENC, tespit edilen gereksinimlerin kare:lanabilmesi amac:yla tasar:m aeamas:ndaki çal:emalar dobrultusunda Yaz:l:m GeliEtirme Plan:n: (YGP) haz:rlayacak ve bu plan çerçevesinde yaz:l:m gelietirme faaliyetlerini yürütecektir. Proje fazlar:n:n aç:klamalar:, yaz:l:m gelietirme ortam:, kaynak, proje takvimi vb. Yaz:l:m GeliEtirme Plan:nda yer alacakt:r. GeliEtirilen yaz:l:mlar üzerinde, laboratuvar ortam:nda DARE ve YÜKLENC taraf:ndan ortaklaea yürütülecek kabul testlerinden önce, yaz:l:mlar:n gelietirildibi ortamda YÜKLENC taraf:ndan gerekli testler yap:lacakt:r. Bu ad:mda gerçekleetirilecek testlerin, birim testlerini, bütünleetirme (entegrasyon) testlerini ve sistem testlerini içermesi istenmektedir. Kabul öncesindeki Test sürecinde, YÜKLENCNN sorumlulubu daha önce DARE ve YÜKLENC aras:nda mutab:k kal:nan Performans ve Test tipindeki gereksinimlerin kare:lan:p kare:lanmad:b:na bak:lacakt:r. Elevsel ve Arayüz gereksinimleri için ayr:nt:l: bir Elevsellik Testi (Functional Test) yap:lmas: gerekmektedir. Bu ielevsellik testleri ile ielevsellik gereksinimleri aras:nda izlenebilirlik kurulmue olmas: ve bu izlenebilirliklerin DARE ye kabul testleri sürecinde gösteriliyor olmas: gerekmektedir. Kabul testlerinden sonra da, bu Portal altyap:s:n:n yaeayan bir sistem oldubu düeünülerek, operasyon s:ras:ndaki performans sorunlar: daha son kullan:c:ya yans:madan çözülebilmesi için Uygulama Performans Yönetimi (Application Performance Management) disiplini YÜKLENC taraf:ndan DARE ye teslim edilecektir. 11/39

12 Uygulama Performans Yönetimi, uygulaman:n performans anlam:nda son kullan:c: ve ie yapabilme beklentilerinden emin olabilme ad:na, süreçleri ve ilgili BT Araçlar:n: kullanan ve bunlarla sorunu bulan, tan:mlayan, çözüm sablayan ve raporlayan bir ortam yarat:r. DarboBazlar:n ve performans sorunlar:n:n bulunup düzeltilebilmesi için, bilgi teknolojileri uygulamalar:n:n hangi donan:m ve teknoloji platformlar: üzerinde koeturuldubunun ortaya konulmas: gerekmektedir. Teknoloji platformunun incelenme aeamas:ndan sonra, baetan sona tüm performans analiz çal:emas:n:n yap:lmas: (end-to-end performance analysis) gerekir. Bahsi geçen darbobazlar:n yerinin net olarak saptanabilmesi için ilk önce, sorun ya da sorunlar:n hangi katmanda gerçekleetibinin bilinmesi kesin çözüm için ilk Eartt:r. Bu katmanlar; aeab:daki gibi s:ralanabilmektedir. Network Eletim sistemi Uygulama Sunucusu Uygulama Katman: Veritaban: Sorunlu katman bulunduktan sonra, bu katman:n k:r:l:m:n: ayr:nt:l: olarak gösteren analizlere baevurulmal:d:r. Uygulama Performans zleme Disiplini, son kullan:c:n:n servis istekleri bablam:nda, tüm sistem bileeenleri ve kodun içinde performans sorunlar:n: detay seviyede k:r:l:mlar:n: ortaya koyar. Uygulama kodunun hangi objesinin hangi metodunda sorun oldubuna kadar detay seviyede bir analiz yap:labilmelidir. Çal:Eman:n yap:ld:b: andaki darbobazlar giderildikten sonra da performans gözlemleme iei bitmie olmayacakt:r. Uygulamalar canl:, yaeayan kurumsal varl:klar oldubu için; uygulaman:n kapsam: ve son kullan:c: say:s: da günden güne sürekli olarak debieecek ve bu debieimle birlikte yeni performans sorunlar:n: da beraberinde getirecektir. Potansiyel sorunlar son kullan:c:y: etkilemeden önce bulunarak, Uygulama zleme süreci dahilinde ieletilmesi gerekmektedir. Bu ad:m:n sonunda TKP Uygulama Yaz:l:mlar: GeliEtirme ve YÜKLENC Test Raporu haz:rlanacak ve DARE nin onay:na sunulacakt:r. 11) Ebu Eartname kapsam:nda ihtiyaçlar dobrultusunda tan:mlanan tüm ie ve ielemler kabul testleri yap:lmak üzere YÜKLENC taraf:ndan iee baelanmas:ndan itibaren en geç 130 (yüzotuz) takvim günü içerisinde haz:r ve çal:e:r duruma getirilecektir. 12) Kültür Portal%n%n Laboratuvar Ortam%nda Kabul Testleri: a) YÜKLENC taraf:ndan yürütülecek yaz:l:m gelietirme ve test çal:emalar: tamamland:ktan sonra, DARE bünyesinde olueturulacak laboratuvar ortam:nda kabul testleri yap:lacakt:r. Gerek kabul testlerinin yap:lacab: laboratuvar ortam:n:n haz:rlanmas:, gerek test verilerinin haz:rlanmas:, 12/39

13 gerekse test çal:emalar:n:n yürütülmesi DARE ve YÜKLENC taraf:ndan ortaklaea gerçekleetirilecektir. b) YÜKLENC nin haz:rlad:b: test prosedürleri temel al:narak yaz:l:m test edilecektir. Bu testler nihai kabul ielemlerine esas olacakt:r. DARE kabul testlerini 15 günde tamamlayacakt:r. YÜKLENC bu süre boyunca kurumun tespit ettibi hatalar: gidererek yap:lan debieikliklerin yeniden test edilmesini sablayacakt:r. Kabul testlerinin tamamlanmas:n: takiben TKP Kullan:m Yaz:l:m: Kabul Test Raporu taraflar taraf:ndan kay:t alt:na al:narak DARE ye teslim edilecektir. Kabul testlerine iliekin genel deberlendirmeler ve her bir test eleman: için test sonuçlar: sunulan rapor kapsam:nda yaz:lacakt:r. c) Ayr:ca, kabul testleri s:ras:nda, sistem üçüncü Eah:slar:n kullan:m:na aç:ld:b:nda herhangi bir sorun yaeanmamas: için eezamanl: 500 kieinin sistemde oldubu durum için, uygun bir araç ile Yük Testi (Load/Stress) yap:lmas: gerekmektedir. Arac:n temini kurulumu ve konfigürasyonu YÜKLENC taraf:ndan gerçekleetirilecektir. Bu testlerin baear: kriterleri Kabul Testleri Plan:nda DARE taraf:ndan daha sonra belirlenecektir GEÇC VE KESN KABUL 1. Geçici Kabul SözleEme konusu iein geçici kabulü; YÜKLENC nin tüm sorumluluklar:n: yerine getirmesini takiben, tüm kabul testleri tamamland:ktan, Türkiye Kültür Portal: Test Yay:n: baelat:ld:ktan ve sistemin çal:emas:yla ilgili hiçbir sorun kalmad:b: tespit edildikten sonra, iee baelanmas:ndan itibaren 150 (yüzelli) takvim günü içerisinde yap:lacakt:r. 2. Kesin Kabul SözleEme konusu iein kesin kabulü; geçici kabulün yap:ld:b: tarihten 2 y:l sonra YÜKLENC ve DARE personelinden oluean komisyon taraf:ndan garanti süresi sonunda tüm yaz:l:m ve donan:mlar:n sorunsuz çal:et:b:n:n görülmesiyle yap:lacakt:r ETM VE DOKÜMANTASYON 1) YÜKLENC taraf:ndan kurularak çal:e:r halde teslim edilecek sistemin garanti süresi dolduktan sonra izlenebilmesi ve olueabilecek sorunlar:n giderilmesi konusunda Bakanl:k Bilgi Elem KoordinatörlüBü teknik personeline gereken ebitimler verilecektir. 2) Al:nacak tüm ebitimlerin içerikleri YÜKLENC taraf:ndan detayl: olarak verilecek ve haz:rlanan ebitim plan: (ebitimin içeribi, süresi, zaman:) sözleeme aeamas:nda YÜKLENC ve DARE ile birlikte kesinleetirilecektir. DARE ie durumunu da gözeterek ebitimleri 2 aeamada ve istedibi zaman diliminde talep edebilir. 3) YÜKLENC, ebitim programlar:n: tasarlarken teklif ettibi yaz:l:m paketinin gerektirdibi tüm ebitimi içerik olarak olueturup sunacakt:r. YÜKLENC taraf:ndan verilecek olan ebitimler istenildibinde DARE de kullan:lmak üzere video kamera ile kay:tlara al:n:p, dijital ortamda DARE ye teslim edilecektir. 13/39

14 4) AEaB:daki tabloda verilen ebitim konular:n: yaz:l:m üreticisinin kendisi yada ilgili ebitimleri vermeye yetkili k:ld:b: ve sertifikaland:rd:b: ebitim kurumlar:nca verilecektir. Bu kapsamdaki ebitimler uygulamal: olarak en fazla 10 kieilik s:n:flarda verilecektir. AEaB:da belirtilen ebitimlere kat:lan Bakanl:k personelinin sertifika alabilmesi için gereken ielemleri ve ücretleri YÜKLENC bir defaya mahsus kare:layacakt:r. ETMN KONUSU Portal ve Uygulama Sunucusu Yönetimi SÜRE(Gün) en az Ki6i Say%s% 5 10 Uygulama Geli6tirme Ortam% Bilgi Güvenli<i, Yedekleme ve Geri Yükleme 5 10 Veritaban% ve Yönetim Sistemi 4 10 Network Teknolojileri ) EBitim dili Türkçe olacakt:r. 6) YÜKLENC, ebitim süresince gereken tüm ebitim dokümanlar:n: temin edecektir. EBitim süresince gereken tüm ebitim dokümalar: orjinal dilinde (nglizce) olarak temin edilecektir. 7) EBitim dokümanlar:, ebitim baelamadan en az 15 gün öncesinde YÜKLENC taraf:ndan haz:rlanarak DARE nin onay:na sunulacakt:r. DARE nin onay:n: takiben YÜKLENC taraf:ndan ebitime kat:lacak personel say:s: kadar çobalt:lm:e olacakt:r. 8) Portal yaz:l:m:, ek yaz:l:mlar ve YÜKLENC taraf:ndan gelietirilen yaz:l:mlar:n Kullan:m k:lavuzlar:, tüm ekranlar:n örnekleri ile birlikte ve hata mesajlar:n: içerecek Eekilde haz:rlanacakt:r. GeliEtirilen yaz:l:mlar üzerinde debieiklikler ve düzeltmeler yap:ld:ktan sonra yaz:l:mlar:n son versiyonlar:n: içeren CD,DVD vb. materyali 2 kopya olarak, DARE ye geçici kabulde teslim edecektir. 9) Portal yaz:l:mlar:n: kullanacak editörler için Türkçe kullan:m klavuzlar: haz:rlanacak ve kuruma, kurulum hizmetlerinin tamamlanmas:n: takiben teslim edilecektir LGL KURULULARLA YAPILACAK BRL 1) TKP na farkl: bir çok kamu kurumundan veri al:everiei yap:lacakt:r. 2) Teklif edilecek ürünler Kurumlar:n açm:e olduklar: Web Servislerinden bilgileri alarak TKP Web Sitesi üzerinden yay:nlanabilir durumda olmal:d:r. 3) Teklif edilecek ürün liekisel Veri Tabanlar: (MS SQL, My SQL, ORACLE, SYBASE, DB2) ile veri al:everiei yapabilmelidir. 14/39

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME PROJENİN TANIMI Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürlüğü Birimleri ile Birliğe bağlı 2 işletme ve 14 kooperatifin ortak kullanımı

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti alımı yapılacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti alımı yapılacaktır. 30.06.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/13679 KONU : Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti Alım İşi SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Temmuz 2015 Pazartesi günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu 01 Ocak 31 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER 1 Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 2 Giriş...

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Ocak 2009 İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 1 / 11 1. KONU, AMAÇ VE KAPSAM 1.1. KONU Bu teknik şartname, Türkiye İş

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KAMERA, PARMAK İZİ VE YÜZ TANIMA SİSTEMLERİNİN BİLİŞİM ALTYAPISINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Mavi Tur,

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISALTMALAR TABLOSU 1. E-POSTA POLİTİKASI 2. ŞİFRE POLİTİKASI 3. ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 4. İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 5. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 6. VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI A. SİSTEM YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET POLİTİKALARI 1- e-posta, Alan Adı ve Web Alanı Tahsisi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, üniversitemizde görev yapan kadrolu

Detaylı

Kıraça Holding Bilgi Sistemleri Direktörlüğü Oryantasyon Sunumu

Kıraça Holding Bilgi Sistemleri Direktörlüğü Oryantasyon Sunumu Kıraça Holding Bilgi Sistemleri Direktörlüğü Oryantasyon Sunumu Sunum İçeriği Kıraça Holding Bilgi Sistemleri Departmanı (BSD) BSD Organizasyon, Yerleşim ve Hizmet Dağılım Şeması Kıraça Bilgi Sistemleri

Detaylı

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Yeni Nesil WiFi Kullanıcı Yönetimi ve 5651 Sayılı Yasa 1 Çözümü Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SİYAH BEYAZ VE RENKLİ FOTOKOPİLERİN ÖĞRENCİ - PERSONEL GİRİŞ KARTLARI İLE KULLANILMASI ÖĞRENCİ KREDİ YÜKLEME KİOSKLARI VE TAKİP, RAPORLAMA YAZILIMI İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Haberleşme Genel Müdürlüğü Haberleşme Genel Müdürlüğü Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi Sürüm 1 Temmuz 2014 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 8 1.1 Amaç... 8 1.2 Kapsam... 8 1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar... 8 1.4 Dayanak... 9 1.5 İlgili

Detaylı

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı

İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ YÖNETİMLİ WIRELESS CONTROLLER ve ACCESS POINT SİSTEMİ LOGLAMA YAZILIMI MİSAFİR HOTSPOT UYGULAMASI İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ OCAK 2014 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı A.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

CSDYS CSDYS BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ. www.cs.com.tr

CSDYS CSDYS BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ. www.cs.com.tr Hızlı Veri Transferi Bilgiye Erişim Kolaylığı CSDYS BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ CSDYS, Kurumların ve Şirketlerin iç mevzuatlarına ve prosedürlerine uygun olarak dokümanların güvenli bir ortamda

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2014 OCAK AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Şubat 2014 Ankara İÇİNDEKİLER 1-GİRİŞ...3

Detaylı

İŞ ZEKASI NIN YENİ FORMÜLÜ. Bütünleşik Sistemlerin Gücü Yarının Fırsatlarının Bugünden Keşfi Strateji Belirleme ve Karar Yönetimi Big Data Analizi

İŞ ZEKASI NIN YENİ FORMÜLÜ. Bütünleşik Sistemlerin Gücü Yarının Fırsatlarının Bugünden Keşfi Strateji Belirleme ve Karar Yönetimi Big Data Analizi Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R M A R T - N İ S A N 2 0 1 3 S A Y I 5 4 İŞ ZEKASI NIN YENİ FORMÜLÜ Bütünleşik Sistemlerin Gücü Yarının Fırsatlarının Bugünden Keşfi Strateji Belirleme ve Karar Yönetimi

Detaylı