Akdeniz de yerel su yönetimi hakkında ARLEM (Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Yönetimler Asamblesi) raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akdeniz de yerel su yönetimi hakkında ARLEM (Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Yönetimler Asamblesi) raporu"

Transkript

1 İkinci Genel Kurul Toplantısı Agadir, 29 Ocak 2011 Akdeniz de yerel su yönetimi hakkında ARLEM (Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Yönetimler Asamblesi) raporu TR

2 - 2 - Bu ARLEM raporu, Murcia (İspanya) bölgesi Başkanı, raportör Ramón Luis Valcárcel Siso tarafından hazırlanmıştır. ARLEM in Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (SUDEV) tarafından 2 Temmuz ve 8 Kasım 2010 tarihlerinde ele alınmış ve 29 Ocak 2011 tarihinde Agadir de (Fas) ikinci ARLEM genel kurulunda kabul edilmiştir.

3 - 3 - GİRİŞ VE ARKA PLAN 13 Haziran 2008 tarihinde düzenlenen Paris Zirvesi sonucunda Avrupa Birliği ve Akdeniz havzasından 43 devlet ve hükümet başkanının katılımıyla Akdeniz İçin Birlik (AiB) oluşturulmuş ve Deklarasyonunda su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi temel önceliklerinden biri olarak belirtilmiştir. 22 Aralık 2008 tarihinde Ürdün de düzenlenen Su konulu Avrupa Akdeniz Bakanlar konferansında AiB bakanları Akdeniz de Su için bir Strateji (SWM) geliştirilmesini kararlaştırılmış ve hazırlanması için direktifleri onaylayarak bölgesel ve yerel yönetim makamlarını ortaya çıkacak Strateji ye katılmaya davet etmişlerdir Mart ayında İstanbul da düzenlenen 5. Dünya Su Forumunda İstanbul Su Mutabakatı yerel makamlar tarafından onaylamıştır. Bu kapsamda, su yönetim sistemlerinin optimizasyonu ve küresel zorluklar ile uyumlu hale getirilmesi, güçlüklerin tespit edilmesi, uyum planlarının geliştirilmesi ve spesifik hedefler belirlenmesi yer almaktadır. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Akdeniz Komisyonu (Med-UCLG) tarafından 24 Kasım 2009 tarihinde Lyon da (Fransa) düzenlenen Konferansı sırasında bölgesel ve yerel yönetimlerin Akdeniz İçin Birlik in Su için Strateji ye katılımı kabul edilmiştir. 13 Nisan 2010 tarihinde Barselona da düzenlenen su konulu 4. Avrupa-Akdeniz Bakanlar Konferansı nda Akdeniz İçin Su Stratejisi kabul edilememiş olsa bile taslağı bu soruna çözüm getirmek üzere faydalı bir zemin hazırlamıştır. 1 *** Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Yönetimler Asamblesi nin (ARLEM) ilk toplantısı 21 Ocak 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. ARLEM, AB Bölgeler Komitesi, Akdeniz in üç kıyısındaki bölgesel yönetimler ve Avrupa-Akdeniz Ortaklığı bünyesinde yer alan yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden uluslararası kuruluşlar ve Avrupa kuruluşları tarafından kurulmuştur. Amacı, AiB nin çeşitli projelerinin gerçekleştirilmesinde yerel ve bölgesel yönetimlerden gerekli desteğin sağlanması ve AiB ye bölgesel bir boyut katılmasıdır. Suyun yerel düzeyde yönetimi hakkında bu rapor ile ARLEM, Akdeniz İçin Su Stratejisi nin önceliklerini, hedeflerini ve araçlarını bölgesel ve yerel bakış açısından destekleyerek iki genel hedefe odaklanmaktadır: Bir yandan Su Stratejisi nin kabulü için yeniden sunulmasını teşvik etmek, öte yandan ise Nisan 2010 da Barselona da düzenlenen Bakanlar Konferansı nda desteklenen öneriler temelinde bu hedefe yönelik somut adımlar önermek. 1 Bu nokta (ve aynı durumla ilgili diğer noktalar) Kasım ayında düzenlenecek Devlet veya Hükümet Başkanları Zirvesi nin sonucuna göre değiştirilecektir.

4 - 4 - YEREL VE BÖLGESEL TEMSİLCİLERİN AKDENİZ İÇİN SU STRATEJİSİNE VE STRATEJİNİN YEREL DÜZEYDE VE ENTEGRE BİÇİMDE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ÖNERİLERİ Su kaynaklarının korunması, nitel ve nicel bir bakış açısı ile dünyamızın en önemli sorunlarından biridir. Küresel sorunlar birlikte hareket etmeyi gerektirir. Suyun etkin yönetimi ise ilgili tüm yönetim ve kullanıcıların ortak eylemini ve katılımını gerektirir çünkü belirlenen hedeflere ulaşmak ancak ortak bir vizyonla ve karşılıklı ödün vermekle mümkün olacaktır. Akdeniz havzası, doğal çevreyi ve sosyoekonomik faaliyetlerin geliştirilmesini etkileyerek bölgedeki milyonlarca insanın hayatı üzerinde rol oynayan önemli bir su kıtlığı ile karşı karşıyadır. Ekonomik, demografik, iklimsel ve sosyal nedenlerden dolayı önümüzdeki yıllarda bu kıtlığın daha da kötü bir hal alma riski söz konusudur. Yerel ve bölgesel yetkililer bu tehdidin farkındadır ve etkilenen bölgede her düzeyde yönetim tarafından birlikte harekete geçilmesi gerektiğini kanaatiyle Akdeniz İçin Su Stratejisi taslağında belirtilen hedef ve önlemleri benimsemektedir. Strateji, ulusal hükümetlerin yanı sıra yerel ve bölgesel temsilcileri de dahil eden açık ve uygun bir şekilde yapılandırılmış bir süreç yoluyla geliştirilmelidir. Öngörülen politika ve girişimlerin uygulanması ve takibi esas olarak tüm yönetim seviyeleri arasında koordinasyona ve sorumlulukların uygun biçimde tanımlanmasına bağlıdır. Diğer yandan, suyun iyi yönetişimi ve halkın katılımı uygulamalarıyla özel sektör ve sivil toplum da Strateji nin geliştirilmesine aktif biçimde katkıda bulunmalıdır. Nitekim, görevlerinin yerellik (subsidiarite) ilkesine uygun biçimde desteklenmesi ve güçlendirilmesi ve sorumlulukların en uygun biçimde dağıtılması gerekliliğine rağmen, su yönetimi alanında yerel ve bölgesel sorumluların rolü her zaman daha büyüktür. Bununla birlikte, suyun, ekosistemlerin ve ilgili doğal kaynakların her seviyede katılımcı, entegre ve ademi merkeziyetçi biçimde yönetilmesini temin etmek gerekmektedir. Diğer taraftan, Birleşmiş Milletlerin suya erişimle ilgili Temmuz 2010 daki tavsiyeleri doğrultusunda, nüfus azalmasına karşı mücadele amacıyla kırsal kesimlerde suya erişimi temin etmenin önemini unutmamak gerekir. Yerel ve entegre su yönetimi Su ve atıksu boşaltım hizmetleri konusunda yerel makamlar giderek daha aktif bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla, bu alanda politika, plan ve eylemlerin belirlenmesinin yanı sıra hatalı uygulamalar ve verimsiz kullanım ile mücadelede sorumluluk çoğunlukla yerel ve bölgesel yönetimlerin elindedir. Bölgesel yönetimlerle işbirliği içerisinde belirlenmesi gereken suyun arz ve talep yönetim stratejilerinin rasyonel biçimde seçilmesi için, büyük çaplı altyapı ve düzenleme çalışmalarıyla birlikte, genel olarak ülke hükümetlerinin yetkinliği, ekonomik teşvik, maliyet-fayda analizi veya maliyet-etkinlik analizi gibi mekanizmalar büyük önem taşımaktadır. Bunlar, ölçüm sistemleri, "gri su" sistemleri için teşvik, şebekenin iyileştirilmesi, atık suyu vergilendiren ve atık suyun arıtılmasına ve tekrar kullanılmasına imkân tanıyan vergilendirme araçları, tarifeler veya yerel vergiler gibi talep

5 - 5 - yönetim araçlarıyla teşvik edilmelidir. Bu şekilde, aşırı tüketimin engellenmesi, suyun giderek daha verimli kullanılması ve "kirleten bedelini öder" ilkesinin oturmasını sağlamak hedefiyle sektörün kendi kendini finanse etme kapasitesi güçlenecektir. Bu stratejilerin tasarlanmasında, bazı bölgeler için değerli bir teknolojik ve kültürel miras oluşturan geleneksel su yönetim sistemlerinin kullanılmasının önemini göz önünde bulundurmak gereklidir. Aynı şekilde, su tedarikini ve enerji tüketimini birlikte optimum seviyeye çıkartacak şekilde enerji veriminin iyileştirilmesinin göz önüne alındığı alternatiflerin seçilmesi çok önemlidir. Yerel yönetim kapsamında aynı zamanda -mevcut sorunların daha da kötüye gitmesi sonucunu doğuracak- iklim değişikliği ve kuraklıklara karşı su kaynak sistemlerinin dayanıklılığının artırılması, toprağın ıslahı ve altyapılarla sel risklerinin azaltılması, yüzey ve yeraltı sularının korunması ve suyun, ekosistemlerin ve doğal kaynakların her seviyede katılımcı, entegre ve ademi merkeziyetçi bir biçimde yönetilmesini sağlamak üzere idari düzeyde önlemlerin teşvik edilmesi de bulunmaktadır. Su kaynaklarına bütüncül bir yaklaşım Su Stratejisi nin geliştirilmesine rehber olacak, önlemlerin bütün sektörel politikaları (çevre, ulaşım, enerji, tarım vs.), bütün etkilenen oyuncuları ve değişik karar seviyelerini dahil etmesi temin edilecektir. Bu yaklaşım hem arz hem de talep yönetimini içermeli ve bu kapsamda -hem yapısal (en iyi teknolojilerin uygulanması, yeni altyapılar ve mevcut altyapıların modernizasyonu vs.) hem de yapısal olmayan (normatif düzenlemeler, ekonomik teşvik sistemleri, kurumsal mekanizmalar vs.)- uygun önlemler alınmalı ve bu hususlar su kaynaklarının çevre kalitesi, kıtlık, verim, seller, kuraklık veya iklim değişikliği gibi hem nitel hem de nicel yönleriyle ele alınmalıdır. Çeşitli önlemlerin rasyonel biçimde değerlendirilmesi, her somut durumdaki şartlara bağlıdır ve bölgesel makamların katılımını temin eden, doğrudan dahil etme yoluyla sosyal ve çevresel yararları, uygulanabilirliği ve kârlılığı garanti eden planlar ve stratejiler yoluyla hazırlanmalıdır. Yönetişim Entegre yaklaşımın uygun biçimde uygulanabilmesi, çeşitli planların siyasi-idari çıkarlardan ziyade hidrografik sınırlar seviyesinde hazırlanmasını gerektirecektir. Yerel makamlar hidrografik sınırların belirlenmesinde, sorumlulukların ayrı ayrı ve açıkça tanımlandığı bir ortak yönetim ve çok seviyeli yönetişim şemasına göre tüm planlama ve yönetim organlarında etkin biçimde yer almalıdır. Strateji nin başarıya ulaşmasını temin etmek amacıyla her düzeyde yönetişim, koordinasyon ve yerellik ilkeleri bilhassa önemlidir. Bu noktada, AiB tarafından açıklanan ortak vizyon kapsamında Devletler, bölgesel topluluklar ile birlikte, su kaynaklarının yönetimi ile ilgili sorunların çözümü için gerekli faaliyetleri ifa etmelidir. Karar alma aşamasında vatandaşların katılımı ve şeffaflık ilkesi, sadece idarecileri değil aynı zamanda en üst karar birimlerinden son kullanıcılara kadar etkilenen tüm kuruluş ve kişileri dahil eden etkili bir yönetişim için vazgeçilmez bir unsur olmaktadır. Bu sebeple, eylem Avrupa-Akdeniz ölçeğinde global bağlamda olmalı ancak çeşitli sorumluluk seviyelerinde yönetişimde gerekli esnekliği gösterecek şekilde yerel seviyede harekete geçilmelidir.

6 - 6 - Bu bakımdan ve etkili bir yönetişim çerçevesi kurmak amacıyla, çeşitli seviyelerde danışma mekanizmaları Danışma Komiteleri kurulabilir. Bu komiteler, AiB veya Avrupa Birliği gibi bölgesel kuruluşlar ile yakın koordinasyon içinde ve bu kuruluşların çatısı altında yerel ve bölgesel makamlar, farklı kullanıcı grupları ve merkezi idareleri iş birliğine davet ederek halkın su sorununa katılımını sağlar ve bu katılıma resmi bir biçim verir. Başlangıçta yalnızca hidrografik sınırların belirlenmesi seviyesinde ve sonrasında daha büyük ölçekler halinde gruplandırılacak olan bu Danışma Komiteleri suyun entegre yönetim stratejilerini temel alan ortak bir çalışma geliştirmeli ve en nihayetinde Su Stratejisi hükümlerinin uygulanmasına, bu stratejilerin bölgesel düzeyde etkin bir şekilde hayata geçirilmesine, bu doğrultudaki hedeflerin izlenmesi ve uygulanmasına katkıda bulunmalıdır. Danışma Komiteleri, farklı yerel ve bölgesel politikaları entegre etme kapasitesini kullanarak, su yönetimi için farklı bölgelere ilişkin spesifik gerekliliklerin ortak bir eylem çerçevesinde tanımlanmasına olanak tanır. Bu sayede yerel ve bölgesel çıkarlar daima gözetilerek herkesin ve gelecek nesillerin çıkarları temelinde konulan hedeflerin etkin bir biçimde takip edilmesini sağlar. Bu sürecin yürütülmesi için yerellik ilkesi ve her devletin kendi iç mevzuatı doğrultusunda destekleyici bir çerçeveye, öte yandan, su yönetiminde rol oynayan yerel ve bölgesel makamların rolünün meşrulaştırılmasına ve gerekli insan ve para kaynağının sağlanmasına ihtiyaç vardır. Pilot Proje Önerisi Vatandaşa daha yakın yönetim seviyesindeki tecrübenin katma değerine inanan Avrupa-Akdeniz havzasının yerel ve bölgesel makamları Akdeniz İçin Su Stratejisi nde tanımlanan hedefler bağlamında gelişmeyi teşvik etmeyi arzulamaktadır. Bu doğrultuda, Su Stratejisi kapsamında tanımlanan hedeflerden esinlenen, İstanbul Su Mutabakatı ve iklim değişikliği ile mücadele için AB belediye başkanlarının Mutabakat modelini takip ederek AiB Genel Sekreterliğinin sorumluluğu altında yerel ve bölgesel proje katılımcılarının mevcudiyetiyle gerçekleştirilmesi amacını güden, ilk etapta somut hedeflerin oybirliği ile tespitine izin verecek bir Avrupa-Akdeniz pilot projesinin AiB tarafından ve ARLEM ile koordinasyon halinde uygulamaya konulması önerilmektedir. 2 Strateji nin kısa ve orta vadeli hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak üzere bölgesel ve yerel makamlar pilot projenin baş aktörleri olmalıdır ve AiB, AB ya da diğer uluslararası veya özel finansörler aracılığıyla stratejinin finansmanı için yardım sağlamaya yatkın olacaklardır. 2 Örneğin, aşağıdaki alanlarla ilgili olanlar: Yağmur sularının temizlenmesi; suların dezenfeksiyonu, rejenerasyonu ve tekrar kullanımı; ekonomi analizleri ve kirleten öder ilkesinin uygulanması; sel ve deniz seviyesinin yükselmesi riskinin etkisi; su servislerinde su ve enerjinin birlikte hesaba katılması; su baskısına tabi alanlarda su kaynaklarına özel gözlem ağlarının geliştirilmesi; iklim değişikliği karşısında tedarik sistemlerin zayıflığı veya tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi.

7 - 7 - Bu minvalde, Su Stratejisi ilkeleri ve bu Raporun hazırlanması için Akdeniz deki çeşitli yerel ve bölgesel makamlardan elde edilen bilgiler temelinde, pilot safhasındaki projelerin öncelikli olarak şu faaliyet alanlarında tespit edilen hedefleri takip etmesi önerilmektedir: 1) eğitim/kamu bilinci 2) kuruluş 3) araştırma ve teknoloji transferi. Bu faaliyet alanları çerçevesinde, temel alıcılar yönetimden son kullanıcılara kadar su yönetimine doğrudan dahil olan temsilciler olacaktır. Pilot projede, devamlılık ve gelişim misyonuyla, ilgili tüm temsilciler arasında en iyi uygulamaların, bilgi alışverişinin ve eğitim faaliyetlerinin göz önünde bulundurulması gerekecektir. Akdeniz İçin Birlik ve ARLEM in yakın işbirliği çerçevesinde geliştirilmesi gereken bu pilot projeyi hayata geçirmek için gerekli olan prosedür ortaklaşa kararlaştırılacaktır. Bu kapsamda AiB tarafından tekliflerin davet edilmesi, değerlendirme süreci, seçme kriterlerinin belirlenmesi (Strateji de zaten belirlenmiş olan 14 kritere uygun olarak) ve AiM Genel Sekreterliği bünyesinde projelerin takibi için bir komite oluşturulması bulunmaktadır. Bu girişimin ve seçilecek müstakbel projelerin geliştirilmesi için mevcut finans kaynaklarının tespit edilmesi gerekecektir. *** POLİTİKA TAVSİYELERİ Su Stratejisi nde belirtilen dört önceliğin uygun biçimde gelişmesi (su yönetişimi; iklim değişikliğine uyum sağlama; talep yönetimi; suyun finansmanı) bölgesel toplulukların dahil edilmesine bağlıdır. Bu dahil oluş, sorumlulukların uygun biçimde tanımlanmasını ve tüm yönetişim seviyeleri arasında koordinasyonu gerektirmektedir. Sorumlulukların tanımlanmasının amacı, bölgesel toplulukların ilgili ulusal ve uluslararası oyuncuları bütünleyici rolünü oynamasına izin verecek belirli bir seviyede ademi merkeziyetçilik ile insan finans kaynaklarının temin edilmesini sağlamaktır. Akdeniz in yerel ve bölgesel yönetimlerinin su yönetimi konusundaki tecrübelerinin katma değer getirdiğine inanan ve belirlenen hedeflere sadece çok seviyeli yönetişim yaklaşımıyla erişilebileceği kanısında olan ARLEM: 1. AiB yi, Üye Devletleri ve uluslararası kuruluşları Akdeniz için Su Stratejisi nin mümkün olan en kısa sürede kabul edilmesi için gerekli politik çabaları göstermeye davet eder ve Strateji nin hedeflerine ulaşma yolunda çalışmalara başlamak için bölgesel ve yerel yönetim seviyelerinin çabalarını destekler. Her koşul altında, Strateji nin henüz resmen kabul edilmemiş olmasının, Strateji hedeflerinin yerine getirilmesi için gerekli faaliyetlerin derhal uygulamaya konmasını engelleyemeyeceğini ifade eder. Strateji nin faaliyet hedeflerinin,

8 - 8 - belirlenen kısa, orta ve uzun vadedeki amaçlara, talep yönetimi çabalarıyla yeni kapasite destek ve finansmanını bir araya getirerek uygun biçimde cevap vermesini arzular. 2. Yerel ve bölgesel makamların, Su Stratejisi nde öngörülen girişimlerin hazırlanmasına, hayata geçirilmesine, uygulanmasına ve takibine dahil edilmesinin gerekli olduğunu AiB ye ve Üye Devletlere hatırlatır. Bu önlemlerin tümü ayrıca, su ve kanalizasyona erişim konulu Binyıl Kalkınma Hedeflerinin sonuçlandırılmasına da katkıda bulunabilir. 3. Avrupa-Akdeniz Bölgesel Yönetimler Asamblesi nin kuruluş amacıyla tutarlı olarak, Su Stratejisi nin tanımlanması ve hayata geçirilmesi ile ilgili tüm girişimlere ARLEM in direkt olarak dahil edilmesini AiB den talep eder. 4. Tüm ilgili temsilcilerin ve çeşitli karar seviyelerinin katılımı temin edilmek suretiyle, su yönetimiyle ilgili faaliyetlerde çok seviyeli yönetişim ilkesinin dahil edilmesi gerektiğine dair kanaatini ifade eder ve AiB Üye Devletlerinden bölgelerinde ve Akdeniz İçin Su Stratejisi nin uygulanmasında bu ilkeye uyulmasını temin etmelerini talep eder. Bilhassa, iklim değişikliğine uyum ve etkilerinin hafifletilmesine ilişkin ulusal planların geliştirilmesinde yerel ve bölgesel makamların da dahil edilmesini ve böylelikle yerel yönetimler arasında ademi merkeziyetçi işbirliğinin teşvik edilmesini talep eder. 5. AiB ve Üye Devletlere su kaynaklarının entegre yönetimi için etkin yönetişimin ilerletilmesinde araç olarak Danışma Komiteleri kurulmasını salık verir. Hidrografik nehir havzası bölge sınırlarına göre organize edilen bu Komiteler, Akdeniz havzasındaki her bölgenin sorunlarının ve özel gereksinimlerinin tanımlanmasına, global ve tutarlı bir çerçevede, katılımcı ve şeffaf bir yaklaşım esasında yardımcı olacaktır. Buna ek olarak, Su Stratejisi nin gereklerine uygun olarak entegre su yönetimi stratejilerinin oluşturulmasını ve etkin biçimde uygulanmasını destekleyecek, aynı zamanda bunların takibine ve hedeflerinin değerlendirilmesine de katkıda bulunacaktır. 6. Akdeniz İçin Su Stratejisi nin geliştirilmesi çerçevesinde suyun yerel yönetimine ilişkin bir pilot projenin, yukarıda belirtilen şartlar dahilinde, 2012 Mart ayında Marsilya da düzenlenecek Dünya Su Forumu vesilesiyle uygulamaya geçirilmesini AiB ye teklif eder. Bu girişim AiB tarafından koordine edilmeli ve ARLEM ile işbirliği içerisinde geliştirilmelidir. 7. Akdeniz de su yönetimine ilişkin tüm gerekli girişimlerde bulunulması amacıyla, suyun yerel düzeyde yönetimiyle ilgili hususların takibi ve devamını temin etmek, sürekli teknik tavsiyede bulunmak ve uygulamaya konulan projelerin süresi boyunca sürekli takip edilmesini sağlamak üzere AiB yi, AiB Genel Sekreterliği bünyesinde özel bir servis oluşturmaya davet eder. 8. Bu amaçla, AiB den bu yeni servise, Avrupa Komisyonu ve diğer Avrupalı ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile birlikte, finansman imkânlarının dağılımını ve çeşitli yöntemler ve

9 - 9 - kurumlar arasındaki sinerjileri içeren bir finansman atlası veya haritası hazırlatmasını talep eder. Proje sunulmasını teşvik etmesi öngörülen bu girişim, mevcut kaynakların ve prosedürlerin şeffaflaştırılmasını ve daha iyi anlaşılmasını kolaylaştıracak ve aynı zamanda çeşitli kuruluşlar arasında etkin işbirliğini teşvik edecektir. 9. En iyi uygulama alışverişini kolaylaştırmak, fırsatların ve sorunların paylaşıldığı ortak bir vizyon sağlamak amacıyla, AiB den temel özelliklerini, uygulama deneyimlerini ve ileri dönük eğilimlerini vurgulayarak, su konusunda mevcut çeşitli ulusal ve idari mevzuatların açıklayıcı ve güncelleştirilmiş bir kataloğunu hazırlamasını talep eder. 10. Avrupa Komisyonu ndan, mevcut Topluluk ve Akdeniz programları bünyesinde gerçekleştirilmiş olan su yönetimine ilişkin tüm projelerin derlenmesini ve incelenmesini ve Akdeniz İçin Su Stratejisi kapsamında tanımlanan hedeflerin her biri esas alınarak, en iyi uygulamaların elde edilen sonuçlarıyla birlikte yer aldığı tek bir kılavuzun hazırlanmasına imkân tanıyacak bir ortak analiz geliştirmesini talep eder. 11. Su kaynaklarının yönetilmesine ilişkin araştırma projeleri geliştiren Avrupa-Akdeniz ve uluslararası bilim ve teknoloji merkezlerinin koordinasyon, katılım ve tavsiyelerinin ve Avrupa Akdeniz Üniversitesi gibi AiB girişimleri aracılığıyla bu katılımların kanalize edilmesinin önemini hatırlatır. 12. ARLEM eşbaşkanlarından, bu raporu Akdeniz için Birlik Devlet veya Hükümet Başkanlarına, AiB Genel Sekreterine, Avrupa Konseyi Başkanına ve çeşitli Topluluk kurum ve organlarının başkanlarına iletmelerini talep eder. * * * Not: Ek arkada.

10 EK Alınan katkıların listesi 3 - Qalyubiya Bölgesi (Mısır) - Cezayir Vilayeti (Cezayir) - Zadar Bölgesi (Hırvatistan) - Ma alot-tarshiba Şehri (İsrail) - Katalonya Bölgesi (İspanya) - Puglia Bölgesi (İtalya) - Hérault Bölgesi (Fransa) / Latin Kuşağı - Sicilya Bölgesi (İtalya) - Nouakchott (Moritanya) - Sousse (Tunus) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (Türkiye) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği (UCLG) - Jacques Blanc, Akdeniz Parlamenter Asamblesi su raportörü. 3 Makaleler şu web sayfasında bulunabilir:

5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı

5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı 5. Dünya Su 5. Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Yönetimler için İstanbul Su Mutabakatı 2009 un Mart ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı Uygulama Kılavuzu WWF-Türkiye kimdir? WWF-Türkiye (Doğal Hayatı

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ CONF/PLE(2009)CODE1 SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ 1 Ekim 2009 tarihli USTK lar Konferansı Toplantısında Kabul Edilmiştir 1 Đçindekiler I. Giriş...3 II. Amaçlar

Detaylı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı 4 bulaşıcı olmayan hastalığın - kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanserler ve kronik solunum yolu hastalıkları - ve 4 ortak risk faktörünün - tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR)

AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) 1 Bu belge Mayıs 2006'da Innsbruck'da düzenlenen CEMR genel kurulunda sunulmuştur. Kadın erkek eşitliği 5.

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı