/ffi,r. 'flft- Sryl TEKLIF FORMU. onemli NoTl,AR:-En son rektifkabut rarihi1'/1.1_l2o l4 tarihi mesai saari birimine kadardrr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "/ffi,r. 'flft- Sryl TEKLIF FORMU. onemli NoTl,AR:-En son rektifkabut rarihi1'/1.1_l2o l4 tarihi mesai saari birimine kadardrr."

Transkript

1 Sryl Konu 'flft- : Teklif T.C. ADANA val,ll,lel ll Saglrk Miidiirtfigij TEKLIF FORMU /ffi,r Mitdiirliitilmiiziin ihriyacr olaq ajagrda cinsi, miktafl ve dzellikleri beliriten tfunu llul Kanlnun 22, maddesi gcregi dogrudan terrin usuln ile remin editecekrir. l'rnft nyatlain,n bildirilmesini rice ederim_ (bn) Not:Ekteki Teknik gsrtnemelere g6rc,lyat veritecektir, Toplam fiyatyalntz Sartlar tanamen okunqp kabul edilmirtir. onemli NoTl,AR:-En son rektifkabut rarihi1'/1.1_l2o l4 tarihi mesai saari birimine kadardrr. : Proforma fatuml4rda malzene teslim tarihi belinilecekir. t T klifler Tiirk Lirast olaml veritocektir. : Birim^fi, tlar iizerinden lellifelliginiz r,oplam bedel K.D.V haris belirrilecekiil. r lyet opsiyonu......giindiir. : Usuliine uygun olmayan tekjifler degerl Ddirme d19, btraktlacakl r. : 6-ternrk tanname hlikiimlerine uygun olarak yerine yeflne gerrrilec ktrr. : teknrk $anname geregidemo isl necektir. : tektrt edilen fiyatjafln esir olmasr durumu <rarra fazra oran isterrinin ilil;ffi;1r"a,i1":::f"ffi:ilffi *,lri::,jeels&resmeve iri$kin i$ deneyim rutafl sanrral ret:o t b3 Direl Tet& F;;:;122 3aat9l2

2 T.C. ADANAVALiLiCi ir, slclrx lrtinirru,udu ttz tcit s.q.dr,rx Hiztvlnrr,nni FATURALAMI vlzrr-rvr TiRALAMA rrizvrori.lr,iur rnrclir s,mrnaunsi 1. TAIIIM Saghk MtdiidUgtine Balh 112 Acil Safhk Hizmetleri Tahakkuk Evraklan Faturalama Yazrlm Kiraiama Hizmeti Ahmr. 2. AMAq Saghk Miidiirliiliine Ba[h 112 Acil Salhk Hizmetleri tarafindan diizenlenmiq olan tahakkuk fiqlerinin elektronik ortamda kayrt altrna ahnarak faturalama iqlemlerinin temini igin yazrhm kiralanmasrdrr. 3. KISAADLARVEKISALTMALAR ICD: Uluslararasr Hastalft Srmflandrrmasr (UHS) IEEE: Elektrik ve Elektronik Miihendisleri Enstitiisii ISO: Uluslararasr Standartlar Kurumu - Kurum/idare: Bilgi Sistemi Alacak Olan Kurum MSVS: Minimum Salhk Veri Seti ODBC: Agrk Veri Tabam Baflanrhgr istekli: Teklif veren firma SB: Saghk Bakanlfr Sistem: Otomasyon Sistemi SGK: Sosyal Giivenlik Kurumu SKRS: Sallft Kodlama Referans Sunucusu SQL: Yaprsal Sorgulama Dili SUT: Salhk Uygulama Tebli[i TDMS: Tek Di2en Muhasebe Sistemi TUT: Tedavi Yardrmrna Iliqkin Uygulama Tebli$i USVS: Ulusal Salhk Veri Sdzliigii VTYS: Veri Tabam Ytinetim Sistemi Yiiklenici: Ihaleyi alan gerqek ya da tiizel kigi _ 4. GENELKO$ULLAR 4.1. Kullamcr isteklerinin programa yansrtrlmasr siirecini 6nem srasma gdre kontrol ve bu iqlemleri disipline etmek amacryla; ti.im kullamcr istekleri, idare'nin belirledifi kurum personeli olan bir sorumlu aracrh[ryla Yiiklenici'nin proje liderine bildirilecek olup istekler d'nem ve gereklilik srrasrna g6re yazrhma yanstfilacaktr Ahnacak tirtin ve hizmetlerh, bilgisayar (dncelikle yazrhm) sektdriinde faaliyet gdsteren firmalardan ahnmasr gerekmektedir. Bu nedenle firmalar iq deneyim belgesi sunacaktrr Teklifi yeterli gdriilen isteklilerden, Program Demonstrasyonu (DEMO) istenecektir Tedarik ydntemine (satm alma, kiralama, hibe vb.) bakrlmaksrzn yazltm, ses, gdriintii ve benzeri ga1,ri maddi mallar igin garanti siiresi en az l(bir) ytldr. Hizrnet ahmlannda bu siire sdzlegme siiresinin tiimiinii kapsar Istekli, kurumun mevcut sisteminde yer alan verileri dnerdigi sisteme aktarmak igin kullanacalr ydntemi, veri giriq ve aktarma siirecini teklif ekinde detayh olarak belirtecektir Teklifin verilmiq olmasr; teklif verenlerin her tiirlii inceleme ve ara$hrmayl yapmtq oldu!'unu, iqin tiimiinii veya biiliimlerini yaparken karqrlagabilecegi her ttirlii durumu 96z dniine aldrlrm, yaprlacak iqin kalitesi ve miktan hakkrnda tam bilgi sahibi oldulunu ifade eder. ft/;.t'

3 4.7. Sistem kullamma girdikten sonr4 tiim sistemin en yiiklii biqimde gah$tlgr durumlarda bir tek kaydrn sorgulanmast, kayrt eklenmesi, kaydrn defigtirilmesi ya da silinmesi gibi bir iqlemin tamamlanmasl igin 4 saniyeden fazla siire gerekmemelidir Yiiklenici, uygulama yazrltmrrun sisteme yiiklenmesiyle birlikte lisanslama iqlemlerini tamamlamrq olacak ve bu durum 5846 sayrh Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu'nda belirtilen yasal gereklere uygun olarak belgelenecektir Uygulama Yazrhmrnm iizerinde gahqtrlr vrys ve ftim yazrhmlar kurum adma lisanslandrrrlacak ve gerekli lisans bedelleri Yiiklenici tarafindan kargtlanmrg olacaktn. Tek elden yiirtitiilmesi bakrmrndan yazrhmlann kullammr ile ilgili dogabilecek mali ve yasal sorumluluklann yerine getirilerek idareye teslimi tamamen yiikleniciye aittir istekliler teklif ettikleri uygulama yazrllmmrn % 100 uyumlu oldulu vrys ve iqletim Sistemlerinin ismini ve striim(versiyon) bilgilerini bir belge halinde tekliflerinde sunacaktrr Sistem kuruldufunda Yiiklenici, sistem ve veri tabam iizerinde en tist diizeyde kullamcrya sahip kullamcrmn (administrator, root, vb) adrm ve qifresini gerektiginde kullamlmak iizere idareye kapah bir zarfla teslim edecektir. Kullamcr adr ve qifresinde degiqiklik yaprlmasr durumunda yenileri aym giin idareye teslim edilecektir. idare ve Yiiklenici bu bilgilerin 3.$alus, diler firmalar, kurum ve kuruluglara kargr giivenlisini sallamakla mi.iqtereken sorumludur Yi.iklenici; sistemin yolunlulunun az oldugu saatlerde haftahk veya ayhk olarak tiim verilerin yedeklerini yeterli sayrda ve farkh fiziksel ortamlara manuel velveya otomatik olarak alacak ve idarenin belirledili bir yerde ve kurumdaki teknik-idari bir personelin sorumlululunda saklanmak iizere teslim edecektir. 4.13' Onceden mevcut olan ve sisteme dahil edilebilecek istemci bilgisayarlarrn, sisteme entegrasyonunu ve ba$antrsrm Yiiklenici yapacaktrr Saglrk Mevzuatmda yaprlaa degiqiklik ve eklemeler, kurumu zarura v1rainayacak gekilde ivedilikle yazirma yansrtrlacaktrr. Uygulama ve uyarlama iqlemleri, tebligattan itibaren bir ayhk siireyi gegmeyecek gekilde idarece belirlenecek ve bu siire zaffnda gerekli yazr}m diizenlemeleri Yiiklenici tarafindan yaprlacaktrr. Dokiiman ve raporlann qrktrsr mevzuat do$ultusunda diizenlenecektir. Bu diiaenlemeler igin ek iicret 6denmez Yaztlm koruyucu bakrm ve teknik destek hizmetlerinin zamamnda yerine getirilmesi Yiiklenici'nin sorumlulufunda olup; Yiiklenici bu hizmetlerden dolayr aynca bir iicret talep edemez. 4'16. Sistemde tutulan tiim veriler ve lisans bedeli ddenmig olan tiim yaztltmlann kullamm hakkr siiresi iqinde idareye aittir. Sdzleqme herhangi bir qekilde sona erdiginde sistem gahqrr vaziyette ve veriler en son haliyle orijinal veri tabaru formatrnda sadece veriler (data only) olacak gekilde kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya (taqmabilir hard disc) ile iki kopya halinde Idareye teslim edilir. Sistemde tutulmasr gereken tiim veriler sdzlegme siiresi sona erdilinde sisteme kaydedilmig ve sistemden iiretilebilecek tiim rapor, grktr ve faturalar kusursuz olarak iiretilmiq olacakfir idare, mevcut y.vlhmr tiimiiyle ya da krsmen uygulamadan kaldrnp yeni bir yazrhmr uygulamaya alacak olur ise yeni yazrhm gahgrr hale gelene kadar Yiiklenici kendi yazrlmrna destek vermek zorundadrr Sistemdeki verilerin giivenlili igin alrnacak dnlemlere idare ve Yiiklenici birlikte karar verir. Verilerin kaybolmasr, silinmesi, iigiincii qallslara verilmesi ve buna benzer nedenlerle olugacak kurum zarannda sorumluluk miiqterektir Sistemin sa[hkl bir qekilde qahgmasr ve performansr agrsrndan gerekli olabilecek donaarm ve pargalar, kurulum aqamasrnda belirlenip idareye bildirilecektir. Gerekebilecek her tiir donamm ve sarf malzemeleri idareve aittir. ft** 2

4 4.20. Kesin kabul 6ncesinde ve diler gerekli durumlarda Yiiklenici'nin gah$malan Muayene Komisyonu tarafindan gerekli gdriildiikge denetlenir. Bu denetlemelerde sdzlegmeye uymayan durumlar tespit edildilinde, Yiiklenici'ye yazrh olarak bildirilir. Bu bildirimterdeki hususlar Yi.iklenici tarafindan siiresi iginde gdziime kavugturulur Ig ve iqlemlerin yiirtiti.ilmesi srrasmdaki her tiirlii ulaqrm ve iletiqim giderleri Yiiklenici'ye aittir z(iki) kez iist iiste yapian yazir bildirime ralmen (miicbir sebepler haricinde) aym hatarun verilen siire igerisinde giderilememesi durumunda, idare sdzlegmeyi tek taraflr olarak fesih hakkrna sahiptir Yiiklenici orijinal yazrhmlar ve veriler iizerinde (bakrm, uyarlama, giincelleme, diizeltme, yedekleme vb. iqlemleri hariq) kurumun yzlh iznl olmadan kdklii degigiklikler yapamaz Ytiklenici mevzuattaki degiqiklikleri esas olarak kendisi takip eder, sistemde gerekli uyarlamalan yapar Yiiklenici ek iicret talep etmeksizin sistem planlamasr, gerekebilecek idari diizenlemeler ve donamm segimi gibi konularda damqmanlk hizmeti verir Uyg:Jama yaz:dtmr parametrik olmahdrr. Kurum biinyesinde agrlacak yeni bir birim, sunulacak yeni bir hizmet, kullamlacak yeni bir malzeme, fatura formatlanndaki degiqiklikl er veya bazt kurumlara (Sosyal Giivenlik Kurumu, Yegil Kart, vb.) uygulanan iicretlendirme (genel ya da 6zel indirimler, iicretsiz sunma ya da o kurum hastalanna belli hizmetleri vefineme ya da fatura drqt brrakma gibi) kullamcrlar tarafrndaa yetkileri gergevesinde kolayhkla sisteme dahil edilebilmelidir. KOD VE SINIFLAI{DIRMA SISTEMLERi 5.1. Bilgi iiretimi ve paylaqrmr igin ortak bir dilin kullamlmasr gerekmektedir. Bu amaca da hizmet eden bazr ulusal ve uluslararasr kodlama ve srruflaadrrma sistemleri mevcuttur. Bu sistemlerden bazrlan hakkmdaki bilgiler agagrda yer almaktadrr Sallft bilgi sistemleri igin kullarulacak tiim uygulama yazrhmlannda Bakanhlrmrzca kabul edilen ve yayrmlanan biligim standartlanna, kodlama ve srruflandrrma sistemlerine uyrlmasr zorunludur Kullamlmasrna karar verilen biliqim standartlafl, Bakanhlmrzrn web sitesinde ( ) yayrmlamr ve giincellenir Sistem iizerinde en az agalrdaki parametrelerin kod velveya srmflandrrma sistemleri ile tarumlanabilir olmasr gerekir; a. Kuruluglar b. Bireyler c. ilaglar, trbbi malzeme ve hizmetler d. Laboratuvar tetkikleri e. Tamlar ve tedaviler 5.5. Bilgi sistemleri ve istatistik uygulamalannda, hastahklarrn standart terimlerle tammlanmasr ve/veya srntflandrrrlmast gereli vardrr. Bunun igin yaygrn kullamlaa sistemlerden biri ICD- 10 (Intemational Statistical Clasification of Diseases and Related Hea.lth Problems, 10th Revision)'dir. Tiirkge'ye gevirisi yaprlmrq olup Bakanhlrmzrn web sitesinde yayrmlanmrgtr Hasta ve personel kayrtlarr T.C. Kimlik Numarasr tizerinden takip edilmelidir. t'/x 3

5 5.7. Verilen hizmetlerin iicretlendirilmesinde hali hazrrda Salhk Uygulama Tebligi (SUT) ve Sagltk Bakanhgr tarafindaa giincellenerek her yrl yayrnlanan fiyai tarifesi kullamlmaktadrr. Sa[ltk Uygulama Teblili (SUT) her yrl giincellenerek yayrnlanmakta ve salhk hizmeti veren kurumlarla hizmet satm alan kuumlar arasrndaki finansal iligkinin esaslanni belirlemektedir Sistemin geligtirilmesinde hbbi cihaz ve sarf malzemeler igin Saghk Bakanlgr tarafindan kabul gdren kodlama sistemlerinden (6meSin; Global Medicji Device ].iomenclature (GMDN) veya benzer bagka bir kod sisteminden) yararlamlmahdr Bilgi sistemi ahnmasr planlandrlr andan itibaren kuruma ait bina, kat, oda, - makine, cihaz, arag, gereg, ta$lt, personel ve iliqki iginde bulunulan tiim tedarikqi ve satrn ahcr kurumlanmn adr, nitelili ve sayrlan belirlenmeli ve listelenmeli ve benzersiz bir kod iiretilerek kodlanmahdrr. YAZILII{ ALTYAPISI 6.1. Uygulama yanhmt' istemcvsunucu veya n katrnanh (istemci ile uygulama sqnucusunun http ve https protokolleri ile haberlegtili tiim sistemler) mimariye sahip olmahdrr istekliler uyeulama Yazrhmmr modiiler ya da biitilnleqik olarak dnerebilir velveya tammlanan iqlevleri yerine getirmek kaydryla dngdrtilen yazrhmr farkh gekilde ele alabilir. Iiurum idaresi, iqleyig ve ihtiyaglarr 96z dniine alarak yazrhma srmrlama ya da ilaveler isteyebilir. 6.3' Uygulama yaz rmr, ortak veri taban-r izerinden gahgan biitiinleqik bir yaprya sahip olmaldrr. veri hangi modiivarayiiz tarafindan girilirse girilsin; gereksinirn duyan diler modiiller/arayiizler yetkileri dahilinde bu veriye ulaqabilmelidir. Belirli iglemler ortak kullamlaa veriler aracrhlr ile kontrol edilebilmeli ve tetiklenebilmelidir 6.4. Sistemlere yeni modi.illerin/iqlevlerin ilavesi, deligtirilmesi ya da silinmesi miimkiin olmah, bu iqlemler hizrnetleri aksatrnamah ve bu durumdan sistemin biiti.inii etkilenmemelidir Tarih bilgisi her yerde 8 basamakh ve 10 karakter uzunlugunda 'GG/AA/YYYY' formatrnda tutulmahdrr Uygulama yazirrmr Ttirkge olmah, tiim srralamalar ve kargrlagtrmalar Tiirkge alfabeye g6re yaprlabilmelidir uygulama yazfiml istemci igletim sistemi (cos) olarak en az Microsoft windows 7 veya iistti istemci igletim sistemleri mimarisine uygun olmah ve bu igletim sistemleri ile uvumlu gahgmahdrr Uygulama yaz:jtmt, hiznetin her kademesinde barkod uygulamalanm destekliyor olmaldrr. 1 \TRi TABAM YONETiM SisTEMi 7.1. Istekli, projede teklifedilen VTYS lisansrru kendisi temin edecektir isteklinin, teklif ettigi VTYS iiriinleri freeware, lisanssz ve Tiirkiye'de teknik destepi olmayan iirtinler olmayacaktrr. istekli, iiriinlerin lisansh oldu!'unu belgeleyecektir. istekii, alnca teklif ettigi tiriiderin Tiirkiye'deki ana firma stattisiindeki qirketten bu iqe dzel yetki belgesi alacaktrr Teklif edilen vrys endiistri standardr olan iliqkisel mimariye dayah olmahdrr VTYS gok kullamcrh veri erigimini desteklemelidir. 7'5. Teklif edilen VTYS gerek verilerde gerekse nesne isimlerinde Tiirkge karakter setini desteklemelidir. Srralama ve karqrlagtrrma iglemleri riirkge alfabe diziliqine g6re yaprlabiimeli, bu dzellik igin herhangi bir programlamaya gerek duyulmamahdrr Onerilen VTYS, iligkisel mimari biinyesinde veri biitiinliigiinii saflayabilmelidir. Gerek nesne biitiinlii$ii (entity integrity) gerekse referans biitiinliilti (referential integrity) saelanmahdrr. /+x 4

6 7.7' vrys _tetikleme (higger) mekanizmasma sahip olmahdrr. Tetikremeler, DML (Data Manipulation Language) iqlemlerinden (yeni kayrt ekleme - insert, r.uy"t giin.irr.e - update ve kaylt silme - delete) 6nce velveya sonra gahqicak qek de ayarlanabih!fidir- 7'8' Teklif edilen VTYS, verilere eriqimi qifrelerle koruma altma almahdrr. VTyS,nin geligmig bir qifre y6netim mekanizmasr olmahdrr vrys'nin kullammr srasrnda, durdurmaya gerek ormadan yedekleme ve yedekten geri yiikleme dzellikleri olmahdrr. 7'10' Onerilen vtys, veri tabamnda tiim iqlemlerin tutuldufiu log dosyalanna, denetim iqlemlerini kolaylaqfirmak, kim, neyi, ne zaman yaptl soruranna daha kolay-cevap verebilmek amacryla, SQT' arayiiziiyle (grafik ve. komut) ulaqma dzelliline sahip olmahdr.. gu or.iik 3.parti bir yazrhm ile gergekleqtirilecek ise bu yazrhm da teklif edilmelidir. KULLANICI ARAYUZO 8.1. Kullarucr aru Wi grafrksel (GDI) olmahdrr. 8'2' Grafrk ara yiiztine uyg,n olarak kontroller hem mouse hem de klar,ye yardrmryla yaprlabilmelidir. 8'3' Kullamcr ara yiiziinde gdrsel ig tiitiinltik sallanmah, yazrhmm her ara yiiziinde benzer ekran tasanmlan kullamlmah,.- tamm_lalmrq fonksiyon tuglannm uyn, u-uglu kullamlmasr gibi teknikler kullarularak kullamm kolayhlr sallanmahdrr Kullamcr ara yiizii agalrda veri girigi, dil dzelligi ve raporlama baglrhannda sayrlan dzellikleri tagrmahdrr. veri ciri$i 9'1. Hatah veri girigini en aza indirmek igin ilgili alanlar iizerinde amnda bilgi do!rulam4 bilgi onerme ve gerektipinde kullamcr ydnlendirmede yaprlacak iglem hakkrnia siirlkli mesa.l rie bilgi gdsterilmelidir Sistemde veri biitiinliigtinti koruyacak denetimler bulunmah ve tutarsz ven girigi engellenmelidir' Programlar gerekli olan yerlerde, arahk (range) ve tutarhlk (consistency) kontroliinii yapmah ve ltimkiin olan yerlerde hatalan kendisi diizeltmelidlr. program, miimkiin oldufunca, hatah veri giriqlerinde, kullamcrya zaman kazandrrmak igin otomatik segenekler sunup kullamcrrun segenekleri segerek hatayr diizeltmesine yardrmcr olmaldrr. 9'3' Hastahk, hizmet, malzeme vb. kodlama sistemleri ile ilgili bilgi girigleri idare ve yi.iklenici tarafindan belirlenecek bir plan dahilinde, yiiklenici tarafindan;isleme girilmelidir. 9'4. Bilgi giriqi esnasrnda, miimkiin olan her alanda hazr listelerden faydalanma, gerekli yerlerde istenilen veri alanlanna.ilk deler atama, tarih, giin, saat, ya$, vb. delerlerii ilgili alanlara otomatik olarak girilmesi, srk kullamlan alanlarda otomatik doldurma iglevinin liullarulmasr, hazrr listelerde liste elemamna girilen harflerle krsa siirede ulaqma gibi veri glrifi srrasrnda kullarucr hatalanru en aza indirgeyecek ve kulramm kolayhlr saglfracak torr:t oit".",urrip olmahdr. 9'5. Hatalar igin uygun mesajlar ekranda belirmeli ve kullamcr uyanlmahdrr. Verilerin tutarhk kontrolleri ve modiiller/iqlevler arasr gapraz kontroller yaprlabilmelidir. tir, ozrr,r,igi Tiim ekranlar ve raporlar, Tiirkqe olmahdrr Tiim srralamalar, karg aqtrrmalar ve sorgulamalar Tiirkge alfabeye g6re yaprlmahdrr Kullamlan menii, dosya, alan, deligken, tablo vb. isimlendirmeler Tiirkge ve anlamh olmahdrr Para, tartr, uzunluk vb. konularda Tiirkiye'de gegerli yerel birimler kullamlmahdrr. /1* 5

7 /*p6 10'5' Tiim yazirmda Tiirkge karallerlerin aym kodlarla (TSE tarafindan Haziran 1989 tarih ve TS 5881 savr ile kabul edilen 15 Mayrs 1989 tarihli I'SO/IEC ss59/9 s;;;;l;jtan,mlanmasr, ve Tiirkqe karakter, Tiirkge(F) veya (e) klarye ve progmm destegi saglanmasi gerekmektedir. 11. RAPORLAMA Uretilen raporlar amacrna uygun ve kolay okunabilir olmahdrr. l1'2' Kullarucr haarlanan raporu ekranda gorme, rapor hazrlama agamalarrnda geri-ileri gitme ya da iptal etme olanaklanna sahip olmahdrr. ll'3' Raporun biiyiikliigu ile ilgili sayfa,/sahr uzunlugu gibi bilgiler ekranda izlenmelidir. ll'4' Hazrrlanan raporlann ayrr bir dosyaya belli bir gdrsel ve elektronik formatta kayrt edilmesi miimkiin olmahdrr. ll'5' Raporlar sadece veri tabam verilerine dayamlarak hazrlanmahdrr. Kullamcrlar hazrrlanmrg ve onaylanmtg raporlan deliqtirememelidir. 11'6' Kullarucr tarafindan orugturulmug oran raporlar, istendilinde ofis uygulamaranna gdnderilebilmelidir. Raporlamalar, olabildilince esnek yaprya sijrip olmahdrr. ' 1l'7' Uretilen,her tiirhi raporda tarih, deliqik bdliim,/servis vb. kriterlere gdre filtre segenekleri oulunmatrdrr. 11'8' Tiim raporlar, programlama gerektirmeden, istendiginde yetkili kullamcrlar tarafindan degiqtirilebilmelidir. 11.9' Uygulama yazrhmlarr, rapor ve veri grktrlanm hazrrlayabilmeli ve raporrar ofis uygulamalarrna tek tug yardrmr ile aktanlabilmelidir. l1'10. Idarenin istedigi goklu parametrelerle sorgu yaprlabilmeli ve rapor alnabilmelidir. 12. VERi TESLiM VE AKTARIMI 12'1' Sdzlegme siiresi sonunda, gerekmesi halinde sdzlegme(ler) siiresince sisteme kaydedilmig tiim veriler; Verilerin tutuldulu veri tabaruna ait, tablo adetleri, tablolardaki kayrt sayllannl igeren 6zet bir rapor, tablo yaprlan, iliqkileri, anahtar alanlar ile ilgili bilgileri igeren gerekli dokiimantasyon, baqka bir sistemde kullamlmak iizere idare gozelimind'e yeni ytikljniciye eksiksiz teslim edilir. JekioJgjik imkanlar dlgtisiinde veri akdnmr g..g"tt"gip bu verilerin yeni uygulamada kullanlabilirli[i anlagrlana kadar hem eski h"ern yeni' ytit<tenicinin sorumlululu devam eder. l2'2' Sistemde tutulan tiim veriler ve lisans bedeli ddenmig olan tiim yazrhmlarrn kullarum hakkr, siiresi iginde idareye aittir.!!1lewe herhangi bir qekilde ro"a ".oi!ina" sirte- 9u1,9,,. vaziyette ve veriler en son haliyle orijinal veri tabam formatrnda sadeci veriler (data only) olacak gekilde kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya ( tagrnabilir hard disc) ile iki kopya halinde Idare'nin istedi[i igerik, miktar ve kapsamda idareye teslim edilecektir. Sistemde tutulmasl gereken tiim veriler sdzlegme siiresi sona erdifinde sisteme kaydedilmig, gerekmesi halinde geri ddniilebilmesi igin ahnan son bir yedek idareye teslim edilmig olma1drr. l2'3' Faturalama Yazrirmr sisteminde tutulan veriler, Tiirkge karakter igermeyen (6, ii, 9, g, g, r, i) ancak Tiirkge alan adlan ve anlaqrlrr tablo adlanna sahip tablolarda- tutjmahdrr. Veriler teslim edilirken tablo yaprlan, iliqkileri, arahtax alanlar ite itglti bilgiler, doktiman rralinde verilerle birlikte teslim edilmelidir. 12'4' Teslim edilecek veri iginde yiikleniciye /yiiklenicilere ait know-how sayrlabilecek herhangi bit laz tm kodu(trigger, procedur, vb) yer almamahdrr. Teslim "a"n y1tr"*"ilyiikleniciler veri -tutarhhlmrn sallanmasr ve data kaybr olmamasr iqin, teslim ettigi u".if"rie ilgili tablo adetleri' tablolaxdaki kayrt sayrlanm igeren 6zet bir-raporu tutanik ile idareye teslim etmelidir.

8 12.5. Teslim edilecek veriler txt, csv, excel, vb formatrnda olmayrp kurumda gahqan orijinat veri tabam formatrnda sadece veriler(data-only) olacak qekilde, koluy u".o-nr* okunabilir bir medya (Daha 6nce kullamlmamrq yeni harddisk, vb.) iizerinde 2 kopya teslim edilmelidir. Okunmasrnda sorun olabilecek tape, kartuq, vb. kullamlmamahdrr Yeni kurulacak sistemler igin; yazrhmrn sahibi olan )riklenicinin kuruma ait verileri(legacy), kendi kuracagt veri tabanma aktarmasr gereklcektir. Veri aktarrmr test galtqmalan ise yeni progamm kurum hizrnetlerinde kullamlmaya baglanmasrndan d,nce yaphnlacaktr. Veri aktanmrrun saghkh bir gekitde yaprlabildigine dair testler d,nceden tamamlanmrg olmahdrr. 13. GTVENLiK \T, ERi$iM SisTEMi Bilgi Sistemleri, Salhk Bakanhgr tarafindan yayrmlanan ve giincellenen.,biliqim Giivenlili Politikalan" ile uyumlu olmahdrr Uygulama Yazrhm, VTYS' ne en etkin ve hrzh y6ntemle ballanmahdr Qeqitli yetki diizeyleri ve gruplan tarumlanabilrneli, yetki degigimi kolayca yaprlabilmelidir. Verilere erigim bu tamrnlamalar gergevesinde yaprlmahdr. 13.4' Kullamcrlar ait olduklan yetki diizeyi ve grubu dlgiisi.inde uygulamalara erigebilmeli, _ her kullaruq grubu igin veri giri$, giincelleme ve rapor alma yetkileri iyn ay11 tamrnl'anmahdr. nu tanmlar gerektilinde sistem ydneticisi tarafindan de[igtiriiebilmelidir. yap an bu deligikliklerin anza bildirimi vb. gekilde geri ddnmemesi igin kullaotcryu gerekli mesajlar otomatik olarak verilmelidir Kayrtlan gdrebilme ve de$igiklik yapabilme qeklinde iki ayn eriqim tipi tamrnlanabilrnelidir Herhangi bir iqlemin kimin tarafurdan, hangi tarihte ve hangi zarnanda yaprldrgrmn kaytian tuhrlarak istendigi taktirde sorgulaaabilrnelidir Veri tabaru kullarucr adr ve gifre tarumlamalan VTYS'nin iizerinde gall$tg sistemin kullamcr bilgilerinden bafrmsrz olmahdr Yiiklenici, kurumdaki verileri korumak ve veri kaybrru dnlemek igin her tiirlii tedbiri almakla yiikiimliidiir istekliler bilgi giivenligini artrmak igin altematif giivenlik 96ziim dnerilerinde bulunabilirler Uygulama yazimlan tiim sistem genelindeki kullarucr, iglem ve bilgi diizeylerinde bilgi gizliligini ve g0venligini saglamahdr. Her kullamcrmn ge."ktigitrd" degiqtirilebilir kiqisel blr gifresi olrnahdr. EGiTiM HiZMETLERI Kurulan tiim yazrhm birimleri igin yiiklenici, idare'nin belirleyeceli teknik ve ug kullamcrlanna ttim sistemi verimli olarak igletebilmek igin egiiim vermelidir. Eliiim plamna iki taraf birlikte karar vermelidir. f 4.2, Egitim Dili: Elirim Tiirkge verilmelidir Elitim Materyalleri: Epitim tipine g6re diizenlenmesi gereken elitim ortamrru ve elitim programlan igin gerekli materyalleri yiiklenici temin etmelidir Elitim Yeri: Tablo I'de belirtilen ve kurum personeline verilecek eeitim prosramla.n (Bilgisayar okur Yazarhlr, yazrhm Kullamcr Elitimi) idare,nin belirlediji m-ekan ya da mekaalarda, teknik gartlarda belirlenen esaslar 96z dniine ahnarak yaprlmaldrr Elitilecek Personel: Yi.iklenici, idare'nin en az Tablo 1'de belirtilen sayrda personelini aym tabloda belirtilen konularda efiitrnelidir Elitimde Kullamlacak Yaz r Dokiimanlar: Elitim siiresinde kullamlacak olan elitim dokiimanlan, efitim programlan baglamadan 6nce hazrrlanmah f'/'o ve onaylanmak tiz"i" idar"y"

9 teslim edilmelidir. Bu dokiimanlar Tiirkge olmahdrr. Onaylanan dokiimanlar en az elitime ahnacak personel saysr kadar gogaltrlmahd''. Bu iglem igin Yiiklenici ek bir iicret talep etmemelidir. 14'7. Efitmenter: Yiiklenici, elitimin sallanmasmda yetecek egitmen/saati temin etmelidir x'.gitim Programla'nm Delerlendirilmesi: Her elitim programrmn bitirninden sonra katrllmcrlar tarafindan delerlendirme formlan doldurulmah ve bu formlar baz ahnarak Idare tarafindan Elitim onaylanmahdrr. Katrhmcrrar tarafindan yeterli ve uygun bi. g"tiid" verilmedili belirtilen egitimler tekrarlanmahdu Yazrhn Kunamcr Efitimi: yiiklenici, Tablo 1'de belirtilen hedef kitleye uygulama yazthmmn kullarumr konusunda epitim vermelidir. Tablo - 1 EGiTiM PROGRAMININ ADI Yazhm Kullanrcr E$itimi EGITILECEK PERSONELIN GENEL TANIMI EN DU$UK EGiTiM SURESi ( saat ) EGiTiLECEK Ki$i sayrsr Kurum Personeli 8 5 t5. YAZILIM LiSANS VE KULLANIM HAKLARJ 15'l' VTYS ve Uygulama Yazrltmrnm garanti siiresi en az 1 (bir) yrl olacaktrr. Giincellemeler bu garanti kapsamrndadrr Uygulama yazrhmrmn server ve client kururumu igin gerekli yazrhm uygun bir medya e kuruma teslim edilmelidir. Programiarrn donammiara aktarrlmasrna aaii tiim kolaytrklar saflanmrg olmahdrr. 15'3' I i52115 bedeli 6denmig olan yazrhm ve veri tabaar uygulamalarrn kullamm hakkr Idareye aittir. l5'4' Veri Tabamnda yer alan tiim veriler kayrtsrz gartsrz idarenindir. idare, bu verileri ne zaman isterse, Yiiklenici bu verileri idarenin istedigi formatta vermek zorundadr idare, yazr]rmr kendi personeline kullandrracalr gibi kurum drqmdan yapacaprhizmet almr ile kurumda gahgacak personele de kullandrrabilii Idarenin, bilgisayar programmln ytiklenmesi, gdriintiilenmesi, gahgtrrlmasr, igletilmesi veya depolanmasr fiillerini ifa.ettigi urada, bilgisayar programrnln herhangi bir ogesi altrnda yatan diigiince ve ilkeleri belirlemek a.ucr it" p.og.i-ttr iqleyiqini go'zlemlemesi, tetkik etmesi ve slnamasr serbesttir Program; normal yararlanma ile geliqen, ahnma amacr drgrnda, makul olmayan bir sebeple kullamlamaz. 15'8. Anlasmazhga diigiilmesi velveya aciliyet arz ed.en durumlarda idare kendisine kapah zarf iginde teslim edilen qifreleri veya kodlarr yazrhma miidahale etmek amacryla kullanabilir Yazrhmlara iligkin ttim kullanm ve sistem kitapgrklan, iizerinde saklandrlr medya ile birlikte (CD, DVD, disket, tape karrugu, vb.; idareye verilmelidir Tiim kullamm hakla', isimlerin deligmesi durumunda aynen gegerli olmahdrr

6,Mon. Sayr r $.11. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir.

6,Mon. Sayr r $.11. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir. T.C. ADANAVALiLiGi Halk Sall{r Mfldiirliilii Sayr r $.11 Konu : Teklif ADANA 6,Mon TEKLiFFORMU Mtidtirlugiimiiziin ihtiyact olan aqa$rda cinsi" miktan ve 0zellikleri belirtilen ( 2 ) kalem Yazrtm Programr

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

:,.*,J91'F. ..ripon. lnxlip r.'orrntu. ONrlrli NOTLAR: En son teklif kabul tarihi,... L,,,.12013 tarihi mesai saati bitimine kadardrr.

:,.*,J91'F. ..ripon. lnxlip r.'orrntu. ONrlrli NOTLAR: En son teklif kabul tarihi,... L,,,.12013 tarihi mesai saati bitimine kadardrr. T.C. ADANA VALII,IGI ll SaSJrk Mlidiirlii[ii Sayr Konu :,.*,J91'F lnxlip r.'orrntu ADANA..rIpon Miidiirlti$iirriiziinihtiyacrolanaqalrdacinsi,rniktarrvecizellikleribelirtilen Kamu Ihale Kanunun 22.uraddesi

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V.

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V. j,:. 1-l:,4.1I i. tlrr..irt.,t;.i, Say: 161 82509.Sahnalma / Konu: Teklif Fomu ADANA V Il Saghk M r6dt152619 I 140 28 I 04 12016 TEKLIF FO Miidi.irhigiimrize bagl birimlerin ihtiyacr ol belirtilen 2 (

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET T.C. SAdLIK BAKANLIdI TtrRKiyE KAMU HASTANELERI BiRLidi BATMAN solco DEVLET HmrnNpsi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 14.10.2014 Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Hasan KILICASLAN

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

5 sayfadan olugmaktadr.

5 sayfadan olugmaktadr. ANKARATINiVERSITESI ELEI(TRON HIZLAI\DIRICISI VE LAZER TESISI (IARLA) " HAFIF YUK TA$IMA ijnitesi" TEKNIK $ARTNAMESI Proje No: 2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA-2O1sTSDNOII Bu teknik dzellik

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur T.C. sagltk nlxlnr,rgr rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet 22.09.2014 Sayrn :................. Kurumumuzun ihtiyacr olan

Detaylı

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr.

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr. {w irtntvi surec YONETiMi iq conu,crsi Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs ot/t0t20t2 Konu : Siireg Ydnetimi MUDURLUdUNE 2009/4 sayrlr Baqbakanlrk Genelgesir ile duyurulan Birlikte qahtabilirlik Esaslan

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

Sayr t (?? Konu :Teklif. """""""""'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr.

Sayr t (?? Konu :Teklif. 'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr. Sayr t (?? Konu :Teklif T.C. ADANA VALiLiGi Halk Saghfir Miidrirliigii ADANA...t...t2014 TEKLiF FORMU Miidtirli.igiimiizi.in ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktarr ve

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur T.C. sadlik BAKANL16I T.IRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLCE DEVLET HASTANf,Si Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu ; Tcklifc Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihti)'acr olan GULNAZ AKKOYLN icin KvC MALZ

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr TERKUR krem, 30 g KISA URUN BiLGiSi 2. KALiTATiF ve KANTiTATiT niln$iu Etkin madde: I g krem igerisinde; Altiminlum hidroksiklorit 190 mg Yardrmcr maddeler: 1 g kem igerisinde;

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ):

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ): t /-.ss twt T.C. ADANAVALiLiGi il saglk Miidii{lugii lli " ;'$hk S;iir;*{tir*i Sayr:77090304.Satnalma g!' 68 - Konu: Teklif Formu!.9.. tt%. rzorq TEKLF FORMU Miidiirliisiimiiz ve Miidiirlii[iimiize balh

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

lo"t* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni:

lot* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni: ilahiyat FAKULTESi BURoLARINA AiT GOREV TANIMI PERSONEL BTIROSU 1. Fakiiltemizin akademik ve idari personelinin atama ve emeklilik gibi buna benzer cizliik ielemlerini kanun ti.iziik ve ydnetmelikler gergevesinde

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

,63L : Yaklagrk Maliyet

,63L : Yaklagrk Maliyet Sayr Konu,63L : Yaklagrk Maliyet T.C. ADANA VAL LiGi Hatk SaStrgr Miidiirt0gii YAKLA$IK MAL YETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miid'lrluoumuz'in ihtiyacr olan agagrda cinsi, miktan.ve dzellikleri belirtilen (.1)

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI " --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI  --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I T.C. SAGLKBAKANLd Tt]RKiYE KAMU HASTANELER KURUMU AKQAKALE DEVLET H.tsrnNnsi ihale Kodu : 00139 SAY : KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 28.t0.2015! i r l' l SAYN Hastanemizin ihtiyaglarrndan agaprda cinsi

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI Sayr : B.10.4.1SM4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 20,10.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Yusuf GOK igin

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00 T.C. Harran Universitesi Araqtlrma ve Uygulama Hastanesi AMELiYATHANE - MALZEME ALM fiyatrnr agan telilifler de[erlendirme dlgr brrakrlacaktrr. 0demeler muayene kabul sonrast l-3 Ay arasrndadrr- Tarafindan

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

,,"1ofty,f,o,ns. l. Aliiminyum Diizeneklerin Hazlrlanmasr. - bnjektor SEHPASI IMALATI'

,,1ofty,f,o,ns. l. Aliiminyum Diizeneklerin Hazlrlanmasr. - bnjektor SEHPASI IMALATI' - bnjektor SEHPASI IMALATI' Teknik Sanname No;.TARLA-2O I4TSHZOO5" l. Aliiminyum Diizeneklerin Hazlrlanmasr Masa demet hattr boyunca iizerinde barrndrracalr hat elemanlannr tagryacaktrr. Masa aliiminyumdan

Detaylı

ihtiyac LisTEsi T.C. SAdLIK BAKANLICI BATMAN B6LGE DEVLET IIASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLIEI 25.07.201'l

ihtiyac LisTEsi T.C. SAdLIK BAKANLICI BATMAN B6LGE DEVLET IIASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLIEI 25.07.201'l T.C. SAdLIK BAKANLICI BATMAN B6LGE DEVLET IIASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLIEI 25.07.201'l Dayrn :... Kurumumuzun ihtiyacl olan Hastane iqin trbbi sarf malzeme alrmr i;i satn alrnacaktlr. Ilgilendiginiz

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns"*n rdrr" Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii)

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns*n rdrr Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii) T.C. SAGLIK BAKANLIGI Yonetim Hizmetleri Genel Miidtirhi[il IGI Ri GENEI- NIUDURLUcU - urr,a.-c6xcnlna E,ciriN,l vt ninr.r,nvn rn'sisr,rni, yarov.q,. TERMAL K-{pLrcALARr islr. inlnesi 06.04.2013 20:36-57955685/813.01.01/16060

Detaylı

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici A\IRUPA T O P LUL U GU'NU KURAN AI{TI,A $II,IA' NIN 81(1). IVIADDESiNE GORE REKABETI olqulebir",in gnxilde Krsrrffi mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici (de minimis*) (200L/c 368/07) (EEA

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

:'b//fq *ffi " ( /,, / / 't\io"/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr

:'b//fq *ffi  ( /,, / / 't\io/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr SERTiTIKALARTN TANZIMi nncigrinilunsi vn vizn nnilnnnsi iglrnnlnni im ir,cili rariunr MADDE-I Tartmsal Yayrm ve Daruqmanhk Hizmetlerinin Diizenlenmesine Dair yonetmelik ve Tanmsal Yayrm ve Danrqmanlft

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

BRANIJL(SARI-MAVi ) GENEL HUKUMLER. Tunceli Halk Sapihfr Miidiirliigii 2013 Yrhna Ait 11 I(alem Trbbi Sarf Malzeme Teknik $artnalmesidir.

BRANIJL(SARI-MAVi ) GENEL HUKUMLER. Tunceli Halk Sapihfr Miidiirliigii 2013 Yrhna Ait 11 I(alem Trbbi Sarf Malzeme Teknik $artnalmesidir. Tunceli Halk Sapihfr Miidiirliigii 2013 Yrhna Ait 11 I(alem Trbbi Sarf Malzeme Teknik $artnalmesidir. GENEL HUKUMLER l-)listedeki malzemelerin ttimtinde 'f.c. Safhk Bakanh[r ruhsatr veya onayr veyahut

Detaylı

,,::'':i, i,' ){.r :,,11_l/,l:l..'...: ,t a2l I. \.1\l ll llr, l\1 l.l -r. :,r 1'l1fl l. ( rl., lr.lrl.:)r\rl t

,,::'':i, i,' ){.r :,,11_l/,l:l..'...: ,t a2l I. \.1\l ll llr, l\1 l.l -r. :,r 1'l1fl l. ( rl., lr.lrl.:)r\rl t \.1\l ll llr, l\1 l.l -r. :,r 1'l1fl l. ( rl., lr.lrl.:)r\rl t r"c. s,\a;l,ll\ ll\li.\nl.lgi tr.\ I It.\\ IJ(il-(;1.: l)lt\1.1.:t lt\\t.\\ltsi,,::'':i, i,' ){.r :,,11_l/,l:l..'...:,t a2l I li!rrlrnu lru/un

Detaylı

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u OKULLARDA cuvnnri onramrn sagranmasr KoRUYUCU vn ONrnyici rnnninrnnin ALTNMAsTNA iri$rin igninrici pnororor,u Haziran 2015 AMAC Madde 1. Bu protokoliin amacr; igiqleri Bakanhlr ve Milli Elitim Bakanltlt

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM t LdJ saot& Sagirnt.St Sayr : Konu : 77090304.Satmalna i t\08\ Yaklagrk Maliyet.L. ADANAVALLG it sagtrt utaiirttigti 2L r l3tzott YAKLA$K MALYETE ESAS FORM MUESSESESNE Miidiirliiliimiiz ve Miidiirliiliimiize

Detaylı

(tg,) " ' olr' cinsi, miktan ve <izellikleri belirtilen 6 ( Alh ) kalemden olu$an Ma1 ahmt: 4i34 sayrh Kamu TOPLAM TUTAR ( K.D,V.

(tg,)  ' olr' cinsi, miktan ve <izellikleri belirtilen 6 ( Alh ) kalemden olu$an Ma1 ahmt: 4i34 sayrh Kamu TOPLAM TUTAR ( K.D,V. + (tg,) : r,) 1]'f!i;l! *iik.r:il:*t T.C. ADANAVALiLiGi Il Saghk Mridiirliiln Sayt:77090304. Satrnalma /3 if! Konu: Teklif Formu l.t. r n rzots TEKLIF FORMU Miidiirliigiimiize balh sa[hk Bilgi Sistemleri

Detaylı

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik"

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik :FC:S $/\6LlK ve SOSYAL HIZMET EMEKqI LERI SeNOilXaet Isran s u l.-al(safray gu e esl I1IE T*ADE UNION OF fubtic TMPLOOYES }N HEflT ANO SOCIAL $Ef,hACEs HASEKi cd. FASEKi CD, FIASFK SULTA.}.I MAH OZKAYA

Detaylı

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet.

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. I.C. ADANA VALiLiGi Hatk Sagtrfr Miidtirtiigi YAKLA$IK MALiYETE ESAS FORtr,I ADANA... t... t20t3 MUESSESESiNE Mtidiirltiliimiiziin ihtiyacr olan aga$rda cinsi, miktan ve

Detaylı

l. Siizlegme Yaprlacak mr: Hayrr

l. Siizlegme Yaprlacak mr: Hayrr Sayr:51057445 Konu: Teklif istenmesi T.C. SACLIKBAKANLIdI BURSA HALK SAELIGI MUDURLOEU Idaremizce Dofrudan Temin Usuluyle Bursa Halk Safhfir Miidiirlnft Bilgisayar Sarf Malzente Ahmr agalrda belirtilen

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ALIM KILAVUZU

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ALIM KILAVUZU HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ALIM KILAVUZU Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) alımları için hazırlanmış olan bu doküman,

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

nilci i$lnvr uuuunr,uguntrn c6nnvr,nri:

nilci i$lnvr uuuunr,uguntrn c6nnvr,nri: t--- t! T.C ALA$EHiR BELEDiVE nngxanligi sir,ci i$lnu ltuntinr,ucu GOREV ve qali$ma YONETMELiGI(ie Yiinetmelik) (l n0luu r GENEL TTUXU*TINN Amag, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanrmlar, Kuruluq AMAC: MADDE 1:

Detaylı

TEL. 0 312-2lA 34 9-97 -3661 KURTJM : T.C. SAGLIK BAKANLIGI BIRIM TAX-H : 30.03.2015. s.\o. Ic Sdli( Bakanl r. (KD\'llarif)

TEL. 0 312-2lA 34 9-97 -3661 KURTJM : T.C. SAGLIK BAKANLIGI BIRIM TAX-H : 30.03.2015. s.\o. Ic Sdli( Bakanl r. (KD\'llarif) KURTJM : T.C. SAGLIK BAKANLIGI BIRIM ISN ADI TAX-H : 30.03.2015 : TURKiYE ilaq VE TIBBI CiHM KURTJMU : Kurumumuz Araliz ve Ko rol Laboratuvan Drire BatkadrEmm; lhriyacr ola.d Pipet ucu ve Cam Siie (Malzeme)

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

""r*,t,"rtr,"t",eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh

r*,t,rtr,t,eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh T.C. SAELIK BAKANLICI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BA$KANLIE I Sayr : B.r0.4.rsM.4.72.00.20/ Is I t-* Konu : Teklife Davet 10.08.2011 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Ameliyathaneye

Detaylı

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam:

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam: + l' t, J r:r \'.tr& Rrn.!.i, Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet T.C. ADANA VALILIGi ll sagl* Miidtuliigi OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM MUESSESEsTNE - Miidnrhignmiize bagd ydnetim

Detaylı

BOLU ILI. BOLU BELEDiYES. remizlik i gr,nni uunirru,ucu. connv, yprxi ve soruml,ur-,uxr-,,rrr ir,n. qali$ma usur, ve ESASLARTNI r.lir.

BOLU ILI. BOLU BELEDiYES. remizlik i gr,nni uunirru,ucu. connv, yprxi ve soruml,ur-,uxr-,,rrr ir,n. qali$ma usur, ve ESASLARTNI r.lir. BOLU ILI BOLU BELEDiYES remizlik i gr,nni uunirru,ucu connv, yprxi ve soruml,ur-,uxr-,,rrr ir,n qali$ma usur, ve ESASLARTNI r.lir vonnrvrnr,ir -1,- GENELGETEKqE 5393 sayrh Belediye Kanunu' nun 15. Maddeqi

Detaylı

6tr : Yaklatrk lvlaliyet YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

6tr : Yaklatrk lvlaliyet YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.C. ADANA val,il.idi il SAGLK MUDTJRLUGU S yl Konu 6tr : Yaklatrk lvlaliyet YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM ADANA J...tgns MUEssEsEslNE Mitdiidiigitmiiziin ihti),acr olan atagrda cinsi, miktan ve cizellikleri

Detaylı

(s,) t"l Ruptiy" Mukin".i ( Z,-bu ) (TL) (TL) .!k.. r.l!.. rzoq

(s,) tl Ruptiy Mukin.i ( Z,-bu ) (TL) (TL) .!k.. r.l!.. rzoq t (s,) i {;.!i.r(.iirk E.ij('::r,i.(i! Sayr : 77090304. Satmalma / $1 ( Konu: Teklif Formu T.C. ADANA VALiLiGi Il Saghk Miidrirltifri.!k.. r.l!.. rzoq TEKLIF FORMU Miidtirliiliimiiz ve Mr.idiirliigiimiize

Detaylı

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\ I! \ \ Bir tarafta, I \ \\ Btiyiikdere Cad. No:108/l Oyal ig Hanr Kat:6 isfrneul adresinde mukim YEDiTEPE FAKTORING A.$. Faktor ile diger tarafta adresinde mukim VE M IM iler adresinde mukim adresinde

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Fax :4882213066 16 TRANSPORT SWAP KURU. SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti. l eklil-tiirii. (cestrll) I5 OKSiDAZ AYIRACI 50 ADET

Fax :4882213066 16 TRANSPORT SWAP KURU. SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti. l eklil-tiirii. (cestrll) I5 OKSiDAZ AYIRACI 50 ADET C T.C. SAELIK BAKANLIEI Batman Bdlge Devlet Hastanesi Batman B6lge Devlet Hastanesi lhale Kodu : 01364 SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti t5.12.2011 )ayrn :,... - Hastanemizin ibtiyaqlanndan a5afrda

Detaylı

8t\ 2.Krsrm: YAZICI CIHAZLARI BAKIM ONARIM ISI. 4.Krsrm: olivetti MARKA ForoKopi MAKiNELERi BAKrM onartm isi

8t\ 2.Krsrm: YAZICI CIHAZLARI BAKIM ONARIM ISI. 4.Krsrm: olivetti MARKA ForoKopi MAKiNELERi BAKrM onartm isi Sayr Konu 8t\ 'leklif T.C. Adana Valilifii Halk Sa[hgr M iidiirliigii TEKLiT FORMT ADANA Q\*t/fu-rzor+ MUdurlugumiiziin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, rniktarr ve ozellikleri belirtilen l0 krs Kamu lhale

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere T'C. FIRAT UNiVERSiTESi HASTANES D6NER SERMAYE iglerme BiRiMi ELAZIG TEKL F STEME FORMU lstem No Talep Eden Blrim : QOCUKC/ENIDOGAN) YOGUNBAKIM UNITESI Ftrat Universitesl Hastanesi ihtlyacr malzeme/hizmet

Detaylı

HAcETTEPE ru ruivrnsiresi

HAcETTEPE ru ruivrnsiresi HAcETTEPE ru ruivrnsiresi BTLIMSEL ARA$TTRMA protelrni roor0ittrsyon ainiml Telefon: (0312)297 61 Proje l$lem 06800 Beytepe-Ankara 33 (031 2)297 61 36 Faks: (0312)297 65 42 Telefon :( 0312) 297 61 33 (031

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI. g.ndermenizi, teklifinizde teslimat siiresinin a. ildiilr";;;i;;"4.i,". ( inrivlq LisrESi. Miktan i

T.C. SAGLIK BAKANLIGI. g.ndermenizi, teklifinizde teslimat siiresinin a. ildiilr;;;i;;4.i,. ( inrivlq LisrESi. Miktan i T.C. SAGLIK BAKANLIGI TURKiyE KAMU HASTANELnni ninr,igi BATMAN s6i,cn DEvLET rr.isr,innsi Sayr : B. 10.4.ISM.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saym: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RONTGEN each sisremi iqin

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik ( + T.C. ADANA VALiLiGi il saelk MndiirliiE[ Sayr : Konu : 77090304.Satrnalma / flo Yakla$rk Maliyet 13. rl.o- I zors YAK LASIK MALiYETE FSAS FORM MUESSESESINE Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi

Detaylı

:r"ffi. irti:4lld_y'jl lae * M0dilrlitg0 Mustafa Kemal pasa Burvan yiiregir / ADANA. ...TL'dir

:rffi. irti:4lld_y'jl lae * M0dilrlitg0 Mustafa Kemal pasa Burvan yiiregir / ADANA. ...TL'dir Sayl Konu :r"ffi T.C. ADANA VALILI6I llsaglrk M0d0rl0d0 TEKLIF FORMU Mud0rl0gUm0ziin ihtryacl olan asaeda cinsi, miktan rc dzellikleri belinilen ( 15 ) kalem maeeme 4734 sayrh y,amu lhaie Kanunun 22.maddesr

Detaylı

-7- Qevre izin ve Lisans Belgesi'nde sahip oldutu atrk kodlarr gegerlidir, ancak, daha iincc aldr$r Geqici Faaliyet Belgesindeki

-7- Qevre izin ve Lisans Belgesi'nde sahip oldutu atrk kodlarr gegerlidir, ancak, daha iincc aldr$r Geqici Faaliyet Belgesindeki T.C. SAELIK BAKANLICI TURKiYE HALK SAELIEI KURUMU Bursa ili Halk Salhgr MiidiirliiEii Banyo Fikser Atrk Soliisyonu Satrq Ihale Ilanr l- Halk Saghgr Mildiirliigiimiize bagh depolarrndan grkan a;alrda belirtilen

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

TilT i. ADEriii. rft. @ i I taderi ; ; 4 iconrnelzer i,ader i i i STEM. rtlmivn xl*tu HAsTANELEni ninr'igi snrman rdl-ce DEVLET HASTANESI.

TilT i. ADEriii. rft. @ i I taderi ; ; 4 iconrnelzer i,ader i i i STEM. rtlmivn xl*tu HAsTANELEni ninr'igi snrman rdl-ce DEVLET HASTANESI. T.C. SACLIKBAKANLIGI rtlmivn xl*tu HAsTANELEni ninr'igi snrman rdl-ce DEVLET HASTANESI 21.08.2014 Sayr : B.10.4.ISM.4 72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Sevi yalgi igin

Detaylı

l) S<iz konusu iqi...b (rakamta), Titrk Lirasr (yazryla) vapmayl kabul ve taahhilt ederim/ederiz.

l) S<iz konusu iqi...b (rakamta), Titrk Lirasr (yazryla) vapmayl kabul ve taahhilt ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMiN TEKLIF MEKTUBU TCDD ] BOLGE MUDURLUGU MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BASKANLIGINA Alsancak/ZMiR Teklif Sahibinin Adr Soyadr/Trcaret Unvanr Aqrk Tebligat Adresi BaIlr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr T.C. SAGLIK BAKANLICI runxiyn KAMU HASTANELERI BIRLIGI -gainiin n6lcn DEvLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4 '72'00'201 Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan KEMoTERApi servisi iqin uelz ALIMI

Detaylı

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim T.C. Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi Srra No: 02729 Konu: Teklif Mektubu iqin Adr: KARDiYoLoJi SERViSi-uelzEIr,tB ALIMI Fiq Kodu : Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Mdzemelerin

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

DruzOnline Otomasyon Programı Kurulum Bilgileri

DruzOnline Otomasyon Programı Kurulum Bilgileri DruzOnline Otomasyon Programı Kurulum Bilgileri İçindekiler: 1- Druz Online Hakkında 2- Sistem Gereksinimleri 3- Program Kurulumu 4- Lisanslama İşlemi 5- Program İlk Açılış 6- Destek ve Hatalar 1- Druz

Detaylı

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$.

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. Sermaye Piyasasr Aracl Notu Bu sermaye piyasasr aracr notu, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca o- J.. t.12. t.lotqtarihin de onaylanm rghr. Ortakllrmzrn toplam 3.000.000.000.-TL

Detaylı