5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I"

Transkript

1 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi gerekti ini aç klayabilecek, Temel düzeyde bir CBS projesi için gerekli olan faktörlerin neler oldu unu listeleyebilecek, CBS projeleri için veri kaynaklar n n neler oldu unu ve nas l temin edilebilece ini anlatabilecek, Hedeflenen sonuçlara ulaflabilmek için uygun analizlerin/yöntemlerin belirlenmesinin, do ru donan m ve yaz l m seçimlerinin yap lmas n n önemini aç klayabilecek, Grafik ve grafik olmayan verilerin etkin bir flekilde yönetilebilmesi ve analiz edilebilmesinde veritaban tasar m ve yönetiminin önemini anlatabilecek, CBS projelerinin proje hedef ve amaçlar ile sunumun yap laca taraflar n beklentisine uygun olarak etkin bir flekilde nas l sunulmas gerekti ini ifade edebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks n z. Anahtar Kavramlar CBS Proje Tasar m Mekânsal Veri çindekiler Donan m ve Yaz l m Altyap s Veri Temini Veri Sunumu CBS de Proje Tasar m ve Yönetimi-I CBS de Proje Tasar m CO RAF B LG S STEMLER PROJES TASARIMININ ÖNEM PROJE TASARIMININ fiek LLEND R LMES PROJEN N AMAÇ VE HEDEFLER N N BEL RLENMES MEVCUT VE OLUfiTURULMASI GEREKEN VER LER N BEL RLENMES UYGUN YÖNTEM, DONANIM VE YAZILIM ÇÖZÜMLER N N BEL RLENMES VER TABANI TASARIMI ANAL Z SONUÇLARI VE SONUÇLARIN DO RULU UNUN DE ERLEND R LMES SONUÇLARIN SUNUMU

2 CBS de Proje Tasar m CO RAF B LG S STEMLER PROJES TASARIMININ ÖNEM Günümüzde Co rafi Bilgi Sistemleri (CBS), küresel ölçekteki karmafl k ve zor araflt rmalardan, basit günlük ihtiyaçlar n giderilmesine kadar pek çok alanda hayat - m z kolaylaflt ran önemli bir araç haline gelmifltir. Küresel s nma konusunda gerçeklefltirilen çok disiplinli ve onlarca profesyonelin beraber çal flt projelerden, adres bulmak için internet üzerinden yap lan basit sorgulamalara kadar genifl bir yelpazede CBS nin kullan m alan bulunmaktad r. Özellikle karar destek sistemlerinin vazgeçilmez bir parças olmas, kritik öneme sahip birçok faaliyet ve karar aç s ndan CBS teknolojisini daha da önemli k lm flt r. Çok say daki mekânsal veriyle ayn anda, h zl ve çoklu ifllem ile analiz yap lmas na imkân veren bu teknoloji, yap lan iflin kalitesini, hassasiyetini ve do rulu unu artt r rken vakitten, kaynaklardan ve maliyetten önemli ölçüde tasarruf yap lmas n sa lamaktad r. Bu nedenle, kamu veya özel sektördeki birçok kurum ve kurulufl, art k CBS yi günlük ifllemlerden uzun vadeli planlamalara ve karar verme süreçlerine kadar pek çok alanda kullan r hale gelmifltir. Bu sayede sunulan hizmetlerin kalitesi artmakta, güncellemeler çok daha h zl ve sa l kl bir flekilde gerçeklefltirilebilmekte, sonuçlar etkileyici ve anlafl l r biçimde ilgililere sunulabilmektedir. CBS nin hayat m za bu kadar girmifl olmas ve bu teknolojiden yararlanma konusunda her geçen gün artan talep, CBS nin ve ondan sa lanacak faydalar n daha iyi anlafl lmas gereklili ini ortaya ç karmaktad r. CBS kullan larak gerçeklefltirilmek istenen araflt rma veya çal flmalar n en etkin flekilde yürütülebilmesi için ne flekilde tasarlanmalar gerekti i ve izlenmesi gereken aflamalar konusunda çeflitli sorular kaç n lmaz flekilde karfl m za ç kmaktad r. Baflar l bir CBS projesi yürütebilmek, en verimli, h zl ve etkili sonuçlara ulaflabilmek için nelerin göz önüne al - naca bu sorular n temelini oluflturmaktad r. Pek çok proje tasar m nda oldu u gibi, CBS projelerinin tasarlanmas nda da disiplinli, iyi tarif edilmifl, anlafl l r ve birbiriyle iliflkili bir dizi aflama izlenmesi kaç n lmazd r. Birçok örnek göstermektedir ki, iyi tasarlanmam fl bir CBS projesi baflar dan çok baflar s zl k getirmektedir. Mekansal Veri: Dünya üzerindeki do al ve insan yap m özellikler ile s n rlar n co rafi konumlar n ve karakteristiklerini tan mlayan bilgileri içeren veridir. CBS teknolojisinin her geçen gün daha çok tercih edilmesinin nedenleri nelerdir? 1 SIRA S ZDE

3 116 CBS de Proje Tasar m ve Yönetimi-I Proje gerçeklefltirmeden önce, CBS den beklenilenin tam olarak ne oldu unu bilmek, elde edilecek baflar da hayati bir öneme sahiptir. Her ne kadar, birçok alanda kullan lan bir teknoloji haline gelmifl olsa da, projenin CBS teknolojisinden yararlan larak yap lmas n n sa layaca katk ve gerekliliklerin iyi analiz edilmesi flartt r. Bu bilinçle hareket edilmesi, proje ile ilgili çerçevenin çok daha sa l kl ve dikkatli flekilde ortaya konmas n sa layacakt r. Sadece hakk ndaki iyi söylemler nedeniyle CBS teknolojisine gözü kapal yat r m yapmak, beraberinde plans zl getirir. CBS tabanl bir proje yapmak, sadece piyasadaki en pahal donan m veya yaz l m sat n almak demek de ildir. CBS, baflar l bir uygulama gerçeklefltirebilmek için uygun flekilde planlanmas gereken çoklu bir bilgi teknolojisidir. Dolay s yla, öncelikle CBS teknolojisini iyi anlamak, do ru verileri, yöntemleri, donan m, yaz l m ve personeli seçmek gerekmektedir. Aksi takdirde, çaba, zaman, para ve hatta kurumsal ya da organizasyonel anlamda itibar kayb - n n yaflanmas kaç n lmazd r. PROJE TASARIMININ fiek LLEND R LMES CBS projesinin bir bütün olarak ele al n p baflar l ve iyi flekilde tasarlanm fl olmas, çal flman n bafl nda belirlenen proje amac na ulafl lmas nda çok büyük kolayl klar sa lar. Ancak, bir proje tasarlarken çok iyi belirlenmifl bir yöntem bile, projenin di er aflamalar n n iyi flekilde tasarlanmamas halinde kaliteli ve do ru sonuçlara ulafl lmas n olanaks z k lacakt r. Baflka bir örnek vermek gerekirse, temin edilen her türlü veriyi almak ve sistemde saklamak, e er proje amac na, hedeflerimize ve donan m altyap m za uygun de ilse, bize arzu edilen sonuçlar vermeyecektir. Benzer flekilde, iyi bir yöntem kullanarak do ru verilerle yürütülen bir proje sonunda hassas ve do ru sonuçlar elde edilmiflken, bunlar n uygun flekilde sunulup anlat lamamas, elde edilen baflar y ciddi anlamda sekteye u ratacak ve proje sonuçlar arzu edildi i kadar ciddiye al nmayacakt r. Bu örneklerle anlat lmak istenen, proje tasar m n n bir bütün oldu u ve her aflaman n do ru flekilde tasarlanmas n n önemidir. Zira, projenin bafl ndan sonuna kadar izlenen aflamalar n baflar s birbiriyle kesinlikle iliflkilidir. Zincirdeki bir zay fl k, sistemin bütününü olumsuz olarak etkileyecektir. Bu nedenle, CBS projesi tasarlarken, proje yürütücüsünün baz sorular sormas kendi yol haritas n belirlemesinde önemli faydalar sa layacakt r. Afla da, bu konuya iliflkin baz örnekler verilmifltir: Gerçeklefltirece im projenin amaç ve hedefleri nelerdir? Bu proje ile hangi sonuçlar elde etmeyi arzuluyorum? Hedeflerime ne kadar zamanda ulaflmay düflünüyorum, iflin tamam hangi sürelerde tamamlanabilir? Bu projeyi yürütürken, bafllang çtan sonuçlara ulaflana kadar tüm aflamalarda kullanabilece im bütçem nedir? Proje amaç ve hedeflerine, bütçeye ve verilerin niteli ine/niceli ine uygun olarak kullanabilece im en etkin ve do ru yöntem, donan m ve CBS yaz l - m hangisidir? nsan kayna m bu yöntem, yaz l m ve donan m kullanabilecek yeterlilikte midir? Çal flmam için en yüksek fayday sa layacak ve amac ma hizmet edecek veri gruplar hangileridir? Verilerimi nas l temin edebilirim? Verilerimi en uygun flekilde nas l saklayabilirim, yönetebilirim ve analiz edebilirim?

4 5. Ünite - CBS de Proje Tasar m Hangi yöntemleri izlemem ve hangi analizleri yapmam proje hedeflerime beni en h zl ve do ru flekilde götürür? Elde etti im sonuçlar n do rulu u ve hassasiyetini nas l kontrol edebilirim? Sonuçlar n do rulu unu ölçerken arazi çal flmas yapmam gerekir mi? Elde etti im sonuçlar gerekti inde güncellenebilir mi? Sonuçlar paylaflaca m gruplar kimlerdir ve bu sonuçlar en etkin flekilde nas l sunabilirim? Yukar daki soru örneklerini ço altmak, daha kapsaml ve detayl hale getirmek elbette mümkündür. Sorular n niteli i, hedeflenen CBS projesine göre flekillenecektir. Soru örneklerinden de görüldü ü gibi, proje tasar mc s n n ilk ç k fl noktas gerçeklefltirilecek projenin amaç ve hedeflerinin neler oldu udur. Herhangi bir projede oldu u gibi, CBS projelerinde de tasar m n ilk aflamas proje ile ne amaçland - n n tarif edilmesidir. Di er aflamalarla birlikte CBS projesi tasar m na yönelik ana bafll klar afla daki gibi özetlemek mümkündür: Proje amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, Mevcut ve oluflturulmas gereken verilerin belirlenmesi, Uygun yöntem, donan m ve yaz l m çözümlerinin belirlenmesi, Veritaban tasar m, Analiz sonuçlar ve sonuçlar n do rulu unun de erlendirilmesi, Sonuçlar n sunumu. Yukar da bahsedilen aflamalarla ilgili çözümler birbirinden kopuk üretilemez ve efl zamanl düflünerek bütüncül bir proje tasar m n n yap lmas önemlidir. Örne in yöntem belirlenirken, proje amaç ve hedeflerinin neler oldu u, projede hangi verilerin kullan laca, bunlara uygun hangi donan m ve yaz l mlar tercih edebilece imiz gibi konular da ayn zamanda göz önünde tutmak gerekir. Veritaban tasarlarken de kullan lacak veriler, yöntem, donan m ve yaz l m altyap s düflünülmelidir. 117 Proje Yürütücüsü: Bir projenin bafl ndan sonuna kadar gerekli tüm aflamalar n n, proje amaç ve hedeflere uygun olarak yap land r lmas ve yürütülmesini temin etme sorumlulu u tafl yan kiflidir. Veritaban : Bilgisayar ortam nda sistematik olarak saklanan ve birbirleri aras nda iliflki kurulacak flekilde yap land r lm fl veriler toplulu udur. Bu verilere gerekti inde kolay eriflim sa lanmal, güncelleme, de ifltirme ve tafl ma gibi ifllemler yap labilmelidir. CBS projesinin tasar m aflamalar n niye bir bütün olarak ele almak gerekmektedir? zleyen bölümlerde, yukar da verilen CBS projesi tasar m aflamalar na iliflkin daha detayl bilgiler verilecek ve örneklenecektir. PROJEN N AMAÇ VE HEDEFLER N N BEL RLENMES yi ve baflar l biçimde tasarlanm fl herhangi bir proje, plan veya program n birinci aflamas ; amaç ve hedeflerin aç k olarak belirlenmesi ve ilgili tüm paydafllar n anlayaca- flekilde ortaya konmas d r. Amaç ve hedefler; var lmak istenen noktay belirleyen ve o noktaya ulafl rken en uygun rotan n çizilmesinin yolunu gösteren itici güçlerdir; proje ile elde edilmek istenen sonuçlar n kapsam n tarif eden bildirimlerdir. Bir projenin amaç ve hedefleri, o projeden elde edilmek istenen fayda ile iliflkilidir. Bu fayda projeyi gerçeklefltiren kuruma, organizasyona ve sonuçlardan etkilenecek gruplara yönelik olarak ortaya ç kar. Elde edilmek istenen faydan n sa lanmas amac yla bir proje tasarlan r, amaç ve hedefler belirlenir ve nihayetinde sonuçlar n da bu fayday yaratm fl olmas beklenir. Örne in, afet planlamas yla ilgili çal - flan bir kurumun, içinden nehir geçen veya sulak alan bulunan belirli bir bölgedeki taflk n risklerini tespit etmeyi amaçlayan bir proje gelifltirdi ini düflünelim. Kurum, söz konusu proje amac na yönelik olarak yap lacak çal flma hedefleri ortaya koyacak, buna uygun çal flma takvimleri ve yöntemler gelifltirecek ve o bölgedeki taflk n riskini detayl ve arzu edilen kriterler çerçevesinde gösteren sonuçlara ulafla- 2 SIRA S ZDE

5 118 CBS de Proje Tasar m ve Yönetimi-I fiekil 5.1 cakt r. Bu sonuçlar, baflta planlama departmanlar ve bölgede yaflayan halk olmak üzere birçok grup için faydal bilgiler sunmaktad r. Bu bilgiler kullan larak bölge için en do ru planlamay yapmak, en uygun alan kullan m tiplerini belirlemek ve yap laflma flartlar n ortaya koymak mümkündür. Olas taflk n riskleri ve taflk n zonlar bilinerek yap lan planlama ve bu sonuçlar kullan larak üretilecek taflk n acil eylem planlar, can ve mal kay plar n n olmas n büyük ölçüde önleyecektir. fiekil 5.1 de fayda, amaç, hedefler ve sonuçlar aras ndaki iliflki gösterilmektedir. Fayda, amaç, hedefler ve sonuçlar Tan m olarak bak ld nda amaç; genel olarak elde edilmek istenen sonucu anlatan ve proje ile ulafl lmak istenen genel kapsam ortaya koyan ifadedir. Ço unlukla bir projede tek bir amaç olur. Hedefler, amaç belirlendikten sonra o amac n yerine getirilmesini sa lamak üzere oluflturulan spesifik, gerçekçi, ulafl labilir ve somut anlat mlard r. Hedeflerin süre belirtmesi iflin daha iyi planlanmas ve yönetilmesinde önemlidir. Genelde birden fazla hedef olur. Hedeflerin ölçülebilir olmas, gerekti inde de erlendirme ve iyilefltirilmelerin yap lmas nda da önemli bir rol oynamaktad r. Çizelge 5.1 de amaç ve hedefler aras ndaki farklar özetlenmektedir. Çizelge 5.1 Amaç ve hedefler aras ndaki farklar Kaynak: Plan Eylem Örnek Amaç Genifl kapsaml bir plan söz konusudur. Hedef Dar kapsaml bir plan söz konusudur. Genel ve kapsaml bir eylem söz konusudur. Spesifik bir eylem söz konusudur. Eskiflehir in tar msal niteli inin CBS Tar msal niteli in belirlenmesi alan nda, CBS ortam nda belirlenmesi tabanl, baflar l ve kimsenin yapmam fl oldu u konusundaki araflt rmam 6 ay bir çal flma yapmak istiyorum. içinde tamamlamak istiyorum. Ölçülebilirlik Amaç, kesin bir biçimde ölçülebilir veya somut olmak zorunda de ildir. Hedefler, ölçülebilir ve somut olmal d r. Süre Uzun vadelidir. K sa ve orta vadelidir. Anlam Gösterilen çaban n yap lmas na neden olan maksat Çaba ve eylemlerle ulafl lmak veya baflar lmak istenen fley lke Fikir odakl d r. Gerçe e dayal d r.

6 5. Ünite - CBS de Proje Tasar m 119 Yukar da verilen bilgiler do rultusunda, bir CBS projesi gelifltirirken ilk olarak amac n ve hedeflerin belirlenmesiyle ifle bafllamak gerekti ini söylemek yanl fl olmayacakt r. Yap lacak projenin amac n n belirlenmesi ve CBS kullan larak elde edilmesi düflünülen faydalar n iyi anlafl lmas, iflin en bafl nda yap lmas muhtemel yanl fl yat r m ve zaman kayb n n önüne geçilmesini sa layacakt r. CBS teknolojisi, kullan c lara birçok potansiyel uygulamalar sunmakta, hatta kullan c isteklerine göre özellefltirilmifl yeni uygulamalar n gelifltirilmesini mümkün k lmaktad r. Dolay s yla, tam olarak amac n ve hedeflerin neler oldu unu aç k bir flekilde belirlemek, sonuçlara odaklanm fl bir yol haritas oluflturulmas nda, bu potansiyel uygulamalar içinden en uygun ve hedefe yönelik olanlar n seçilebilmesinde oldukça önemlidir. Böylelikle, oluflmas muhtemel bir kargaflan n da önüne geçilmifl olacakt r. Bir CBS projesi tasarlarken, uzun vadede ulafl lmak istenen sonucun ortaya konaca bir proje amac ile daha k sa ve orta vadede elde edilmek istenen süreli, somut, gerçekçi ve ölçülebilir sonuçlarla ilgili hedeflerin ortaya konmas gereklidir. Bu amaç ve amaca ba l hedefler sayesinde; projenin süresinin, bütçesinin, kaynaklar n n, kullan lmas gereken veri ve yöntemlerin, analiz ve de erlendirme tekniklerinin ve sonuçlar n sunulmas na yönelik alternatiflerin belirlenmesi hem daha kolay, hem de daha do ru olacakt r. Sonuç olarak, bir CBS projesi tasar m nda her fley do rudan projenin amac ile iliflkilidir. Amaç: Ankara l s n rlar içinde toplu konut yap m na uygun alanlar n derecelendirilerek belirlenmesi Hedef 1: Çal flma s n rlar içindeki mekansal verilerin toplanmas Hedef 2: Veri gruplar na göre s n fland r lm fl ve önceliklere uygun olarak ilk kademe uygunluk haritalar n n elde edilmesi Hedef 3: lk kademe uygunluk haritalar na ba l olarak çal flma alan içindeki toplu konut yap m na uygun alanlar n tespit edilmesi Çizelge 5.2 CBS amaç ve hedeflerine yönelik basit bir program örne i zlenecek Yöntem Say sal veri temini, say sallaflt rma, dönüfltürme, enterpolasyon ve analizler (e im, bak, yükseklik vb.) Çal flma alan ndaki önceliklerin belirlenmesi, veri gruplar n n uygunluk derecelerinin belirlenmesi, a rl kl çak flt rma, çak flt rma, buffer analizi A rl kl çak flt rma Gerekli Veriler Hedeflenen Süre Demografik veriler, flimdiki alan kullan m verileri, toprak verileri, jeolojik veriler, topo rafik veriler, ulafl m verileri, gürültü verileri, hava kirlili i verileri, altyap verileri Demografik veriler, flimdiki alan kullan m verileri, toprak verileri, jeolojik veriler, topo rafik veriler, ulafl m verileri, gürültü verileri, hava kirlili i verileri, altyap verileri Veri gruplar na göre s n fland r lm fl ilk kademe uygunluk haritalar 6 ay 2 ay 1 ay Sonuç Ürünü Çal flma alan na ait, CBS ortam nda ifllenmifl mekansal veri altl Veri gruplar na göre s n fland r lm fl ilk kademe uygunluk haritalar Toplu konutlar için uygun alanlar gösteren uygunluk sonuç haritas Çizelge 5.2 de CBS ortam nda uygulanacak bir projenin amac na yönelik belirlenen hedefler ve bu hedeflere ulafl lmas nda izlenecek yol haritas n gösteren

7 120 CBS de Proje Tasar m ve Yönetimi-I basit bir örnek verilmifltir. Gerçek bir CBS projesi olufltururken amac m za yönelik olarak çok daha detayl ve kapsaml hedefler belirlemek, bu hedeflere uygun yöntem ak fl flemalar ve zaman çizelgeleri oluflturmak mümkündür. Ayr ca projede çal flacak personel ihtiyac ndan, kurulmas gereken donan m ve yaz l m altyap s na, geçeklefltirilecek iflin performans n ölçmeye yönelik kriterlerden, proje giderlerine kadar detayl bilgileri içeren planlar oluflturmak da mümkündür. flin en bafl ndan iyi tarif edilmifl olmas, daha k sa sürede do ru sonuçlara ulafl lmas na yard mc olacakt r. Günümüzde CBS projeleri, kurumda tek bir karar verme sürecine yard mc olacak flekilde, spesifik bir hedef do rultusunda ve tek bir departman taraf ndan k sa süreli bir çerçevede yürütülebildi i gibi, farkl departmanlar n iflbirli i ile çoklu hedeflere yönelik planlanan çok daha uzun vadeli CBS projeleri de bulunmaktad r. SIRA S ZDE 3 CBS ortam nda gerçeklefltirilebilecek hipotetik bir projeye ait amaç ve hedef ler belirleyin. Seçti iniz projeden fayda sa layacak gruplar kimler olabilir? Tart fl n. MEVCUT VE OLUfiTURULMASI GEREKEN VER LER N BEL RLENMES CBS teknolojisi, projenin veya çal flman n gerçeklefltirilece i alana ait çevrelerden elde edilen her türlü mekânsal verinin saklanmas nda, yönetilmesinde, analiz edilmesinde ve sunulmas nda büyük kolayl klar sa layan bir araçt r. Mekânsal verilerin kayna olan çevre, tan m olarak, canl lar n yaflamlar boyunca di er canl ve cans z varl klarla etkileflim halinde olduklar ortamlar olarak tarif edilmektedir. nsan, hayat boyunca sürekli bu çevredeki di er canl ve cans z varl klarla kurdu u iliflkilerle örülü bir yaflam sürer. Bazen bu çevreyi kendi ihtiyaç ve vizyonuna uygun olarak de ifltirir ve flekillendirir; bazen de çevresindeki di er etmenlerin etkisi alt nda kalarak ortam flartlar na boyun e er. nsanlar n eylemleri ve do al yollardan meydana gelmifl çevreleri; Canl varl klar n meydana getirdi i biyolojik çevre, Cans z varl klar n meydana getirdi i fiziksel çevre, Toplumlar n kültürleri ve bu kültürle meydana gelen tüm unsurlar bar nd - ran kültürel çevre, nsanlar n yaflam biçimi, iliflkileri ve bunlardan kaynaklanan olgular içeren sosyal çevre, Ekonomik durum, endüstriyel yap, gelir düzeyi ve gelir da l m gibi faktörlerle ortaya ç kan ekomomik çevre, olarak grupland rmak mümkündür. Söz konusu bu ortamlara ait verilerin büyük bir ço unlu unun mekânsal olarak ifade edilebilir olmas, CBS yi günümüz projelerinin çok büyük bir k sm nda kolayl kla kullan labilir hale getirmektedir. CBS teknolojisi, bu ortamlardaki mekânsal unsurlar n farkl yöntemlerle kay t alt na al nmas, görüntülenmesi, analiz edilmesi ve izlenmesi için önemli araçlar sunmaktad r. Yukar da aç klanan biyolojik, fiziksel, kültürel, sosyal ve ekonomik çevrelerden elde edilebilen mekânsal veri tiplerini afla daki gibi örneklemek mümkündür: Nüfus, yafl, cinsiyet, e itim durumu, gelir da l m, evlilik, do um ve ölüm oranlar, göç vb. konular içeren demografik veriler, Ülke, bölge, flehir, habitatlar, k y hatlar, sit bölgeleri vb. do al, idari ve siyasi alanlar gösteren s n r verileri, mar durumlar n gösteren veriler,

8 5. Ünite - CBS de Proje Tasar m Mevcut alan kullan m verileri, Ulafl m verileri, Altyap (elektrik, su, at k su, ya mur suyu, do algaz, telefon, internet vb. flebekeler) verileri, Do al afet zonlar na (deprem, sel, heyelan, ç vb.) iliflkin veriler, Gürültü da l m n gösteren veriler, Hava kirlili i da l m n gösteren veriler, Bitki ve hayvan varl n ve yay l m n gösteren veriler, Her türlü yüzey flekillerini içeren topo rafik veriler, Hidrolojik veriler, Toprak verileri, Jeolojik veriler, Klimatolojik veriler, Maden verileri vb. Mekânsal veri, dünya üzerinde bilinen bir yere, gerçek bir co rafi referansa ba l olan, baflka bir deyiflle, konumu belli olan veridir. Bir harita üzerinde görünen özellikler (yollar, binalar, parseller, nehirler vb.), CBS ortam ndaki çeflitli katmanlar olufltururlar. Mekânsal olarak ifade edilen bu verilerin birço u çizgi, nokta veya poligon (alan) fleklinde gösterilirler ve grafik veri olarak adland r l rlar. Bu mekânsal verilerle iliflkilendirilen ve genellikle çizelge format nda saklanan veriler ise grafik olmayan, baflka bir deyiflle sözel verileri meydana getirmektedir. Sokak isimleri, bina kat say lar, malik adlar gibi grafik olmayan bilgiler buna örnektir. CBS de belli bir mekâna ait bu sözel ifadelere öznitelik denmektedir. Mekânsal verileri CBS de bu kadar güçlü ve etkili araçlar haline getiren fley de asl nda bu öznitelik verileridir. Bir CBS projesinden elde edilen temel fayda ve sonuç, yukar da bahsedilen veriler kullan larak üretilen bilgilerdir. Bilgi, proje amac na ve hedeflere uygun olarak, belirlenen yöntemler do rultusunda verilerin de erlendirilerek anlaml hale getirilmifl fleklidir. Di er bir anlat mla, bilgi, faydaya dönüflmüfl veridir. Örne in, suç verilerini analiz ederek belirli bir alandaki yay l m n ve niteli ini/niceli ini gösteren görsel haritalar elde etti imizde bu bilgi içeren bir üründür. Elde edilen bilgi çeflitli formlarda olabilir ve sunulabilir. Haritalar, görüntüler, raporlar, grafikler ve listeler bilgi içeren ürünlere örnektir. Veriler, CBS ortam nda saklan r, analiz edilir, güncellenir ve sunulur. CBS yaz l mlar ve uygun donan m yard m ile gerçeklefltirilen analizler, say sal ve bas l formatlarda bilgi içeren ürünlerin elde edilmesini ve bunlar n sunulmas n sa lamaktad r. Verilerle bilgi aras ndaki bu do rudan iliflki, CBS projesi gerçeklefltirirken temin edilmesi gereken veri gruplar n n belirlenmesinde önemli bir katk sa lamaktad r. Elde etmeyi düflündü ümüz bilgilerin neler oldu unu ortaya koydu umuzda, bu bilgilerin üretilmesi için hangi verilerden faydalan labilece ini saptamak zor olmayacakt r. Örne in günlük ölçülen s cakl k de erleri, nem miktar vb. sadece veridir. Bu verileri kullanarak havan n nas l olaca na ve insanlar üzerindeki etkilerine dair yorumlarda bulundu umuzda söz konusu verileri bilgiye dönüfltürmüfl oluruz. Daha kapsaml ve de iflik bir örnek vermek gerekirse, belirli bir bitki türünün yetifltirilmesine elveriflli alanlar tespit etmek istedi imizi varsayal m. Bu tespitin yap labilmesi ve dolay s yla bilgi içeren sonuç ürünlerinin ortaya konabilmesi için baz verilere ihtiyac m z vard r. Öncelikle çal flma s n rlar içerisindeki araziye ait toprak verileri, iklim verileri (ya fl, nem, s cakl k vb.), 121 Grafik veri: Gerçek dünyaya ait do al veya insan yap m özellikleri ve bilgileri, flekiller veya geometriler vas tas yla grafik olarak temsil eden verilerdir. CBS ortam nda nokta, çizgi ve poligon ile bunlar n çeflitli birleflimler, olarak ifade edilen grafik veriler, dünya üzerindeki gerçek özelliklerin farkl geometrik flekillerle düzenlenebilmesini sa larlar. Öznitelik verisi: Grafik verilerle iliflkilendirilebilen ve bu verilere ait tan msal bilgileri içeren verilerdir. Örne in CBS ortam nda poligon olarak gösterilen bir binaya ait yap m y l, kat adedi, ikamet eden bilgileri vb. söz konusu grafik veri ile iliflkilendirilen öznitelik verileridir. Raster veri: Her biri eflit büyüklükteki piksellerden meydana gelen ve her pikselde ayr bir öznitelik bilgisinin tutuldu u veri tipidir. Piksel boyutlar ne kadar küçülürse verinin çözünürlü ü ve içerdi i detaylar da o kadar artar. Taranm fl haritalar, foto raflar raster veri tipine örnektir. Vektör veri: Co rafi özellikleri temel olarak nokta, çizgi ve poligon olarak temsil eden verilerdir. Çizilmifl haritalar vektör veri tipine örnektir.

9 122 CBS de Proje Tasar m ve Yönetimi-I topo rafya verileri (e im, bak, yükseklik), yüzey suyu verileri vb. o bitki türünün var olmak için ihtiyaç duyaca optimum koflullarla karfl laflt rma yap labilmesi için mutlaka gerekli olacakt r. Kulland m z veriler sayesinde söz konusu bitkinin seçti imiz bölgede yetiflip yetiflemeyece i bilgisini böylelikle edinmifl ve bunlar haritalarla görsellefltirmifl oluruz. SIRA S ZDE 4 çinden h zl tren hatt geçen bir kent merkezinde, tren hatt n n belirli bir güzergâh boyunca oluflabilecek gürültünün azalt lmas na yönelik önlemlerin belirlenmesi için bir CBS projesi gerçeklefltirdi imizi düflünelim. Bu tespiti en uygun flekilde yapabilmek için kullan lmas gereken mekânsal veriler neler olabilir? Tart fl n. Çal flmada kullan lacak verilerin önceden tespit edilmesi sayesinde, veritaban - n n tasarlanmas n ve bu verilerle ilgili yap lacak ifllemlere yönelik uygulamalar n, donan m n ve yaz l m n seçilmesi aflamalar kolaylaflt racakt r. Hatta proje kapsam nda ele al nmas gereken bütçe yönetimi, personel ihtiyac, zaman çizelgelerinin oluflturulmas ve risklerin belirlenmesi gibi konular da daha kolayl kla gerçeklefltirilebilecektir. fiekil 5.2 de, verilerin CBS ortam nda de erlendirilmesi sonucu bilgi içeren sonuç ürünlerinin elde edilmesini gösteren CBS temel bölümleri verilmifltir. fiekil 5.2 CBS nin temel bölümleri VER CBS B LG fiehirler NOKTA HAR TALAR Ç ZG POL GON Nehirler Ormanlar VEKTÖR VER LER MODELLER ÜRÜNLER HÜCRE/ P KSEL Alan Kullan m RASTER VER LER VER ANAL Z GRAF KLER TABLOLAR, RAPORLAR Üretilmesi planlanan bilgiye ba l olarak, CBS projesi kapsam nda temin edilmesi gereken veriler belirlenirken afla daki baz sorular yol gösterici olacakt r: Amac ma yönelik olarak elde etmek istedi im sonuçlara/bilgiye ulaflmak için kullanabilece im çal flma alan na ait mevcut veriler nelerdir ve hangi formdad r? Mevcut verileri kullan larak elde edebilece im yeni veriler var m d r? Kullanaca m haritalar n ölçe i ne olmal d r?

10 5. Ünite - CBS de Proje Tasar m Verileri hangi yöntemlerle ve hangi formatta temin etmem gerekir? Verileri dönüfltürmem gerekir mi? Gerekirse hangi formatlara dönüfltürmem gerekir? CBS projesi için gerekli olan mevcut ve oluflturulmas gerekli verilerin önceden belirlenmesi ve teminine yönelik gerekli planlaman n yap lmas, sadece ihtiyaç duyulan verilerin al nmas ve sistemimizde yer tutmas n sa lam fl olur. Böylece gereksiz verilerin neden olabilece i performans düflüklü ünün önüne geçilmifl olacakt r. Amaca hizmet etmeyen veriler, sistem h z n a rlaflt racak, vakit ve para kayb na neden olacakt r. Çünkü veri miktar ço ald kça bu verileri saklamak, yönetmek, paylaflmak ve güncellemek için gerekli donan m, a ve yaz l m altyap s - n n da gelifltirilmesi gerekmektedir. Ayr ca bak m masraflar n n da oransal olarak yükselece i kesindir. Proje gerçeklefltirilecek alana ait baz veriler haz r olarak karfl m za ç kabilmektedir. Günümüzde kâ t haritalar ve di er bas l /yaz l kay tlar, CBS projelerinde gerek duyulan fiziksel verilerin büyük bir ço unlu unu oluflturmaktad r. Bu bas - l /yaz l kay tlar n taranmas veya say sallaflt r lmas suretiyle zengin say sal veri kaynaklar elde etmek mümkündür. Ayn zamanda mekânsal verilere haz r say sal formatlarda da ulafl labilmektedir. Bunlar sat n alma veya internet üzerinden paylafl mlar vas tas yla temin edilebilmektedir. Verilere art k çok daha kolay ulafl labiliyor olmas n n nedeni, CBS teknolojilerinin art k kurum ve flirketlerin kulland spesifik araçlar olmaktan çok toplumlar n hizmetine sunulan güncel uygulamalar haline gelmesinden kaynaklanmaktad r. CBS sektörünün h zl geliflmesi ve teknolojideki yenilikler her geçen gün daha fazla verinin, daha kolay flartlarda üretilmesine yard mc olmaktad r. Bu veriler önceki y llara nazaran çok daha makul fiyatlarla say sal olarak ilgililere sunulmaktad r. Mekânsal verilerin sunumu ve pazarlanmas na yönelik çok büyük bir pazar oluflmufl durumdad r. Ayr ca, birçok kurum deneyim ve sonuçlar n paylaflmakta ve bilgi al flveriflinde bulunmaktad r. Haz r olarak temin edilen bu mevcut verilerin yan s ra, gerçeklefltirece imiz proje için oluflturulmas gereken baz veriler de olabilir. Örne in alana ait tesviye e rileri ve kot noktalar kullan larak üretilecek e im, yükseklik ve bak verileri; farkl katmanlar çak flt r larak oluflturulacak mevcut alan kullan m verileri; gürültü ve hava kirlili i gibi noktasal ölçümlere dayanarak enterpolasyon yöntemi ile üretilecek hava kirlili i ve gürültü verileri bunlara örnektir. Bunun d fl nda mevcut olmayan ve ulafl lamayan baz veriler do rudan arazide yap lacak ölçümler ve uzaktan alg lama yöntemleriyle elde edilecek say sal görüntüler vas tas yla da elde edilebilir. Örnek olarak; GPS, lazer taray c lar, yersel fotogrametri ekipmanlar yla gerçeklefltirilen ölçümler, hava foto raflar ve say sal CBS verisi üreten di er araçlar mekânsal veri temin etmenin ve paylaflman n önemli yollar olarak karfl m za ç kmaktad r. Kullan lacak veri kaynaklar n do rudan raster veya vektör olarak temin etmek mümkün olmaktad r. fiekil 5.3 te önemli baz veri kaynaklar, fiekil 5.4 te ise bu veri kaynaklar n n elde edilmesi ve kullan m n gösteren flekiller verilmifltir. 123 Mekânsal enterpolasyon: Enterpolasyon, temel olarak, bilinen iki de eri kullanarak bilinmeyen üçüncü bir de eri hesaplama yöntemidir. Mekânsal enterpolasyon ise, bir veri toplulu u içindeki mekânsal örüntülerin kullan larak belirli bir alan için tahminlerin yap lmas esas na dayan r. Mekânsal enterpolasyon, birbirine yak n noktalar n benzer öznitelikler tafl d fikrinden hareketle gerçeklefltirilir. Kartografya: Bir harita yapmak için, mekânsal veri toplama iflleminden, toplanan bu bilgileri iflleme, grafik hale getirme ve harita bas m na uygun olarak yap land rmaya kadar tüm aflamalardaki çal flmalar içeren bilim ve sanat dal d r. Jeodezi: Dünyan n flekli ve ölçüleriyle ilgilenen bilim dal d r. Yerçekimi ve dünyan n dönüflü, kutuplar n durumu, zamana ba l olarak farkl l k gösteren olaylar vb. jeodezinin inceleme konular d r.

11 124 CBS de Proje Tasar m ve Yönetimi-I fiekil 5.3 Veri kaynaklar BASILI HAR TA VE KAYITLAR ARAZ ÖLÇÜMLER HAVA FOTO RAFLARI GPS UYDU FOTO RAFLARI CBS Verilerin Temini ve Organizasyonu LAZER TARAYICILAR HAZIR SAYISAL SAYISALLAfiTIRMA VER LER INTERNET VER DÖNÜfiTÜRME fiekil 5.4 Veri kaynaklar n n elde edilmesi ve kullan m flekli Piksel: Say sal görüntünün tan mlanabilir ve kontrol edilebilir en küçük parças d r. Veri Temin Etme Yöntemleri Veri temin etme yöntemlerinden belli bafll lar daha detayl olarak afla da aç klanmaktad r: Mevcut say sal verilerin temini ve dönüfltürülmesi: Günümüzde birçok mekânsal veriyi haz r say sal formlarda elde etmek mümkün olmaktad r. Bu verilerin bir k sm ücretsiz olarak paylafl lmakla birlikte, bir bölümü sektörde say sal mekânsal veri üreten özel veya kamu kurumlar ndan belirli bir ücret karfl l nda sat n al nabilmektedir. Ülkemizde, özel firma-

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 1. htisas Fuarlar n n Pazarlama fllevi...8 2. Bilgi letiflimi ve htisas Fuarlar...9 3. Rekabet ve htisas Fuarlar...11 HT SAS FUARLARINA KATILIMIN

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology Bilgi D nyas 2005, 6(2): 171-192 Bilgi Teknolojisinin Yap sal ve Yönetsel Aç lardan Bilgi-Belge Merkezlerine Getirdi i Yenilikler * Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı

B ilgi alan nda ortaya ç kan ilerlemeler, beraberinde birçok kavram n da ortaya

B ilgi alan nda ortaya ç kan ilerlemeler, beraberinde birçok kavram n da ortaya ENTELEKTÜEL SERMAYE VE YÖNET M Yrd.Doç.Dr.Sami KARACAN Kocaeli Üniversitesi..B.Fakültesi flletme Bölümü Ö retim Üyesi 1. G R fi B ilgi alan nda ortaya ç kan ilerlemeler, beraberinde birçok kavram n da

Detaylı