Tasar m - Bask :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr"

Transkript

1 T M M O B P e y z a j M i m a r l a r O d a s 6. Dönem Çal flma Raporu

2 TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas fiehit Adem Yavuz Sok. No: 14/17 K z lay/ankara Tel: Faks: Web: Tasar m - Bask : Kardelen Ofset Ltd. fiti

3 Ç NDEK LER 7. Ola an Genel Kurul Ça r s Dönem Oda Organlar...6 Prof. Dr. Sadri Aran n An s na...12 Bölüm 1 Sunufl...16 Bölüm 2 Say larla PMO...22 Bölüm 3 TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas VI. Dönem Çal flma Program ve Uygulama Durumu...26 Bölüm 4 Oda Güncesi...36 Bölüm 5 Mesleki Kazan mlar m z...64 Bölüm 6 Orman Mühendisli i Yasa Tasar s ile liflkin TBMM de Yaflanan Süreçler...74 Bölüm 7 Ankaram Platformu Dönem Sözcülü ümüz...92 Bölüm 8 Bas n Aç klamalar ve Bas nda Odam z Bölüm 9 Sonuç Bildirgeleri Bölüm 10 Görüfllerimiz Bölüm 11 Davalar - tirazlar Bölüm 12 fiubeler Çal flma Raporlar Bölüm 13 Oda Mevzuat Bölüm 14 Mali Bilgiler

4

5 TMMOB PEYZAJ M MARLARI ODASI VII. OLA AN GENEL KURULU GÜNDEM 1. GÜN - GENEL KURUL TOPLANTISI 1. Aç l fl 2. Baflkanl k Divan 'n n seçimi 3. Sayg duruflu 4. An tkabir Heyeti'nin seçimi 5. Oda Baflkan 'n n konuflmas 6. klar n flmas 7. Genel Kurul Çal flma Komisyonlar n n seçimi Çal flma Raporunun görüflülmesi ve aklanmas 9. Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporunun görüflülmesi ve aklanmas Oda Bütçesi'nin kabulü 11. Komisyon çal flmalar n n karara ba lanmas Çal flma Dönemi temel ilkeleri, Oda ve TMMOB Örgütlülü ü'ne yönelik dilek ve öneriler 13. PMO 7. Dönem Yönetim - Denetleme - Onur Kurullar - TMMOB 39. Dönem Yönetim Kurulu, TMMOB Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu ile TMMOB Delegasyonu adaylar n n belirlenmesi (asil ve yedek) 2. GÜN - SEÇ MLER Ço unluklu yap lacak Genel Kurul Genel Kurul Toplant s Tarih : 15 Nisan 2006 Saat : 10:00-17:00 : A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanl k Konfeans Salonu D flkap /Ankara Seçimler Tarih : 16 Nisan 2006 Saat : 09:00-17:00 : Peyzaj Mimarlar Odas - fi. Adem Yavuz Sok. No:14/17 K z lay / Ankara Ço unluksuz yap lacak Genel Kurul Genel Kurul Toplant s Tarih : 22 Nisan 2006 Saat : 10:00-17:00 : A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanl k Konfeans Salonu D flkap /Ankara Seçimler Tarih : 23 Nisan 2006 Saat : 09:00-17:00 : Peyzaj Mimarlar Odas - fi. Adem Yavuz Sok. No:14/17 K z lay / Ankara 5

6 TMMOB 38. DÖNEM YÖNET M KURULU Mehmet SO ANCI - Yönetim Kurulu Baflkan O uz GÜNDO DU - Yönetim Kurulu II. Baflkan Selçuk ULUATA - Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin YEfi L - Yürütme Kurulu Üyesi Ekrem POYRAZ - Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin ARAS - Yürütme Kurulu Üyesi Baki Remzi SU ÇMEZ - Yürütme Kurulu Üyesi Tezcan Eralp ABAY - Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay fienyurt - Yönetim Kurulu Üyesi Hakan GÜNAY - Yönetim Kurulu Üyesi Berrin fienöz - Yönetim Kurulu Üyesi Nail GÜLER - Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün ÇARKACI - Yönetim Kurulu Üyesi brahim VARDAL - Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ö. KAYNAK - Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin KÜÇÜK - Yönetim Kurulu Üyesi smail KÜÇÜK - Yönetim Kurulu Üyesi M. Sabri ORCAN - Yönetim Kurulu Üyesi Ali R za TANRIVERD - Yönetim Kurulu Üyesi A. Betül UYAR - Yönetim Kurulu Üyesi M. Remzi SÖNMEZ - Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk NAZLIAY - Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB 38. DÖNEM YÜKSEK ONUR KURULU fievket AYDEM R S rdafl KARABO A Ü. Nevzat U UREL Murat GÖKDEM R Mustafa ASAR TMMOB 38. DÖNEM DENETLEME KURULU Nadir AVSARO LU Hasan DEM REL Oya AKKAN Mustafa ÖZDEM R Kirami KILINÇ 6

7 TMMOB PEYZAJ M MARLARI ODASI 6. DÖNEM ( ) ODA YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan Ayflegül ORUÇKAPTAN Yönetim Kurulu II. Baflkan Gaye ÇULCUO LU Genel Sekreter Arzu DOLANAY Sayman Birsen BALTACI Yönetim Kurulu Üyesi Rahime Tunçtan AKBAfi Yönetim Kurulu Üyesi Özgür YERL Yönetim Kurulu Üyesi Senem Gökçe OKULU ( tarihine kadar) Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin YILMAZ ( tarihinden itibaren) Yedek Üyeler Songül TOP Hakan ÇIPLAK F. Belgin DURGUN Nurcan Küçük BAYDAR Reyhan EK C Murat BALIKÇIO LU ODA ONUR KURULU As l Üyeler Veli ORTAÇEfiME Engin NURLU Meltem ÖZ AYAS Muzaffer YÜCEL Nurcihan ERGÜLEC Yedek Üyeler Nuriye ÇAKIRCA Müfit HATAT Alper GÜRSOY Aysel ÖZKÖKDEM R Ali R za SA IR ODA DENETLEME KURULU As l Üyeler Safa HET Rauf TUNÇTAN Alpay TIRIL Ali R za KARAGÜZEL Ayflin TÜMER Yedek Üyeler Gonca GENÇ Ferhan clal ONUKER Keykubat ARAS Zübeyde ÖZSU 7

8 PEYZAJ M MARLARI ODASI TMMOB 38. GENEL KURULU AS L DELEGASYONU Safa HET Müfit HATAT Aysel ÖZKÖKDEM R Gaye ÇULCUO LU Nuriye ÇAKIRCA Özge DORA Rauf TUNÇTAN Arzu DOLANAY Reyhan EK C Kenan ÇULFA Meltem ÖZ AYAS Tahsin YILMAZ Murat Z. MEMLÜK Hakan ÇIPLAK Birsen BALTACI Ali R za KARAGÜZEL F. Belgin DURGUN Gökçe Senem OKULU Özgür YERL Gülay ÖZDABAK Hülya Dinç ATILGAN Nilgün ÖZD NG fi Nihan Aybar GÜLMEZ M.Çetin SARPER lter ARIKAN Mahmut AYAS Ramazan DO RU Nahit KARTAL Teoman AKÇALI Zübeyde ÖZSU Zeynep GÜNEfi Rukiye Sa lam DEDE Yüksel AVADAN Mehmet Akif ÇALIfiKAN Alper GÜRSOY Halim PERÇ N Rahime Tunçtan AKBAfi Ayflegül ORUÇKAPTAN Songül TOP 8

9 ÇALIfiMA DÖNEM PMO fiube VE TEMS LC L KLER YÖNET M KURULARI ADANA fiubes YÖNET M KURULU fiube Baflkan Ramazan DO RU fiube II. Baflkan fieniz fican ATEfi fiube Yazman Mustafa ARTAR fiube Sayman Ahmet Mithat ERDO AN Üye Mahmut AYAS Üye Nahit KARTAL Üye Onur BOYACIG L ANTALYA fiube YÖNET M KURULU fiube Baflkan Zeynep GÜNEfi fiube II.Baflkan Teoman AKÇALI fiube Yazman Hatice KOYUNCU fiube Sayman Rukiye SA LAM DEDE Üye Selçuk SAYAN Üye Coflkun DURAK Üye Arda YAVAR STANBUL fiube YÖNET M KURULU fiube Baflkan Gülay ÖZDABAK fiube II. Baflkan Hülya Dinç ATILGAN fiube Yazman Betül ATAKAN fiube Sayman Murat KAYA Üye Nihan AYBAR GÜLMEZ Üye Durcan CENG Z Üye Bahar BAfiER ZM R fiube YÖNET M KURULU fiube Baflkan Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAfi fiube II. Baflkan Adnan KAPLAN fiube Yazman fierif HEPCAN fiube Sayman Emine MALKOÇ Y T Üye pek ALTU Üye Hatice SÖNMEZ TÜREL Üye Elvin SÖNMEZ BURSA L TEMS LC L Temsilci Devrim OKTAY MERS N L TEMS LC L Temsilci fieniz flcan ATEfi MU LA L TEMS LC L Temsilci Hatice BAL Ç TRABZON L TEMS LC L Temsilci Öner DEM REL 9

10 ÇALIfiMA DÖNEM PMO fiube YÖNET M KURULLARI ADANA fiube YÖNET M KURULU ( tarihli VII. Ola an Genel Kurul) fiube Baflkan fiube II. Baflkan fiube Sekreteri fiube Sayman Üye Üye Üye Ramazan DO RU Mustafa ARTAR Özlem AYTOK A. Mithat ERDO AN Elife DANIfiO LU Nurgül KONAKLI Onur BOYACIG L ANTALYA fiube YÖNET M KURULU ( tarihli VII. Ola an Genel Kurul) fiube Baflkan fiube II. Baflkan fiube Sekreteri fiube Sayman Üye Üye Üye Zeynep GÜNEfi Teoman AKÇALI Rukiye DEDE Neslihan DA TEK N Coflkun DURAK Hatice KOYUNCU Selçuk SAYAN STANBUL fiube YÖNET M KURULU ( tarihli VII. Ola an Genel Kurul) fiube Baflkan fiube II. Baflkan fiube Sekreteri fiube Sayman Üye Üye Üye Gülay ÖZDABAK Gülbin GÖNEN Bahar BAfiER Onur YÜZER Bu ra YERL YURT Mehmet Zeyat HATTAPO LU Deniz GÖÇER ZM R fiube YÖNET M KURULU ( tarihli VII. Ola an Genel Kurul) fiube Baflkan fiube II. Baflkan fiube Sekreteri fiube Sayman Üye Üye Üye Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAfi Tanay B R fiç YILDIRIM Erhan ÖNEN Elvin SÖNMEZ F. Kürflat BAfiOL M. Ziya HAZERAL Oya YERTUTMAZLAR 10

11 PMO fiube VE TEMS LC L K ADRESLER ADANA fiubes Reflat Bey Mah. 5. Ocak Cad. Meziyet Görür Apt. No:64 Zemin Kat ADANA Tel/Faks: ANTALYA fiubes Deniz Mah. Konyaalt Cad. Gündüz Apt. No:19/10 ANTALYA Tel: Faks: STANBUL fiubes Kurba al dere Cad. Selamet Apt. No: 57/1 Kad köy/ STANBUL Tel: Faks: ZM R fiubes 860. Sok. No:2 A a Han K:6 D:606 Konak/ ZM R Tel/Faks: e- mail: BURSA L TEMS LC L Geçit Mah. Mudanya Cad. Naturel Peyzaj Yan BURSA Tel/Faks: KOCAEL BÖLGE TEMS LC L Ankara Cad. Kavala flhan K:2 No:37 KOCAEL MERS N L TEMS LC L Çankaya Mah Sok. Tekniker flhan No:40/3 MERS N Tel: Faks: MU LA L TEMS LC L Atatürk Bulvar Nail Durmaz fl Merkezi D Blok D:3 Konac k - Bodrum / ANKARA TRABZON L TEMS LC L Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarl Bölümü TRABZON Tel: Faks:

12 Prof. Dr. Sadri Aran 26 May s 1905 stanbul - 16 fiubat 1988 Ankara 1946 y l nda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Mimarisi ve A açland rma Kürsüsü ad alt nda bafllayan Peyzaj Mimarl e itiminin ayn üniversitede 1968 y l nda ana bilim dal olarak e itime bafllamas n sa layan mesle imizin ilk kurucular ndan olan bilim insan na sonsuz sayg lar m zla Tahsili: 1926 Halkal Ziraat Mekteb-i Alisi 1939 nstitut für Gartengesbau, Münih Londra Bahçe Mimarisi Enstitüsü Görevleri: : Ziraat Fakültesi asistan : Bafl Asistan : Doçent : Profesör (Bu dönemde Peyzaj Mimarisi Bölümünü kurdu ve baflkanl n yapt ) 12

13 Sn. Prof. Dr. Sadri Aran n An s na A.Ü. Ziraat Fakültesi PEYZAJ M MAR S BÖLÜMÜ lk mezunlar na ( dönemi) Peyzaj Mimarisi Derne i, A.Ü.Ziraat Fakültesi - Peyzaj Mimarisi Bölümünün bu y ldan ibaren mezun vermeye bafllamas ndan dolay büyük bir k vanç dymaktad r. Ülkemizin peyzaj planlama sorunlar n n çözümünde büyük ölçüde katk lar na olaca na inand m z bölümün dönemi mezunlar n kutlar, mesleki çal flmalar nda baflar lar dileriz. Peyzaj Mimarisi Derne i Yönetim Kurulu çden dileklerim... Çok çeflitli yönleriyle insan yaflay fl genellikle peyzaj içinde geçmektedir. Bir yurt yüzeyindeki k rsal, kentsel, tar msal, endüstriyel tüm fiziki yerleflmeler, peyzaj içinde geliflmektedir. Bu itibarla, fiziki planlama çal flmalar ve projeleri, içinde uygulanacaklar peyzajla s k iliflki halindedirler. Son y llarda, bütün dünyada mekan organizasyonu çalflmalar nda peyzaj mimarisi aç s ndan gerekli analizlere çok ehemmiyet verilmektedir. Bu sebepledir ki; uygar memleketler, son 2 y ldan bu yana fiziki planlama çal flmalar n, planlama ile ilgili disiplinlerin ve bilim dallar n n ortaklafla paylaflt klar bir tim toplulu u halinde yürütmektedirler. Bu kadronun baflta gelen elemanlar bölge planc lar, flehirciler, mimarlar ve özellikle peyzajc lard r. Fiziki planlama çal flmalar n n memleketimizdeki önemi ve peyzaj planc s na olan ihtiyaç gözönünde bulundurulurak, daha 1939 y l nda Ankara'da Ziraat Enstitülerine ba l Ziraat Fakültesinin bünye içinde bir Bahçe Mimarisi Enstitüsü kurulmufltu. lk y llar, Ziraat Yüksek Mühensdislerinin Bahçe Mimarisi alan nda bilgi edinmelerini sa layan bu kurulufli 1949 y l nda Kürsü halinde gelifltirilmifltir. Ziraat Yüksek Mühendislerinin Peyzaj Mimarisi Sanat dal nda, fiziki planlama çal flmalar na tam selahiyetle kat labilecek bir misyon elde edebilmeleri için, Kürsü 1968 y l nda Peyzaj Mimarisi Bölümü halinde ö retime geçti. Bölümün aç lmas ndan sonra, Ziraat Yüksek Mühendisleri Peyzaj Mimarisi alan nda 3 sömestrelik s k bir ö retimden sonra oldukça yeterli bir bilgi ile cihazland r larak yetifltirilmektedir. Bölüm bu y l ilk mezunlar n vermifltir. 34 seneden bu yana sarfedilen çabalar n meyvelerini bugün alm fl bulunuyoruz. Bu suretle, Fakültemiz üzerine alm fl oldu u ödevi büyük bir titizlikle yerine getirmifl bulunuyor. Bu k ymetli gençlerin yetifltirilmesinde ayn zamanda mühim pay olan çok de erli ö retim üyesi arkadafllar m sorumluluklar n idrak etmekte gerçekten büyük hassasiyet göstermifllerdir. Türk toplumuna düzenli bir yaflama mekan haz rlanmas nda ve yurdun imar nda taze bilgileriyle yararl olacaklar na kani oldu um 14 kabiliyetli genç, bugün çal flma azmi ve hevesi içindedirler. Ancak, herfleyden evvel; ülke ölçüsünde hayati önemi olan fiziki planlama çal flmalar nda Peyaj Planc s na olan ihtiyac n idrak edilmifl olmas flartt r. Ayn zamanda mar ve skan Bakanl m z baflta olmak üzere, Turizm Bakanl, ller Bankas, Bay nd rl k Bakanl, özellikle Karayollar Genel Müdürlü ü, Devlet Su flleri Genel Müdürlü ü, Tar m Bakanl ve tüm llerimiz ile Belediyelerimizin bu k ymetli gençlere ilgi göstermeleri gerekir. Art k, ö rencilik ça ndan ç km fl olan 14 meslekdafl ma çok zevkli olan sanatlar nda, yurdumuzun imar nda, ömürleri boyunca huzurlu çal flma imkan bulmalar n ve baflar l hizmette bulunmalar n dilerim. Talihiniz aç k olsun. Prof. Dr. Sadri ARAN A.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarisi Bölümü Baflkan 13

14 14

15 Bölüm 1 Sunufl

16 Mesle imizin 33., Odam z' n kuruluflunun 12. y l n yaflamaktay z. Demokratik kitle örgütü olman n bilinci ve inanc ile mesle imizin, üyelerimizin ve kamuoyunun sorumlulu unu tafl maktay z. Ülkemizdeki toplumsal geliflim ve de iflimlere duyarl, takipçi ve sorgulay c, özellikle de mesle imizin tan n rl için mücadele ve gelifliminden yana tavr m z 6. Dönem Merkez ve fiube Yönetim Kurullar m zla birlikte devam ettirdik. TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas olarak, öncelikle insan ve insan eme ine sayg y temel alarak ve Türkiye peyzaj n n biyolojik, kültürel ve politik süreçlerinin sonucu ortaya ç - kan dinamik bir bütün oldu unu bilerek, ülkemizde özellikle son otuz y lda ortak kamusal alanlarda, örne in; k y larda, koruma alanlar nda ve kentsel aç k alanlarda artarak devam eden ve sürdürülen ekolojik y k m ve hukuk d fl ele geçirme eylemlerine karfl durduk. Dünya'da ve Türkiye'de çok önemli olaylar n ve küreselleflmenin yafland bir dönemi yaflamaktay z. Dünya kapitalizminin küreselleflme ad alt nda sürdürdü ü sald r lar sonucunda oluflan eflitsizlikler, savafllar, iflgaller, göçler, soyk r mlar, açl k, yoksulluk ve çevre talanlar hepimizi bir felakete do ru sürüklemektedir. Ülkemizde de küreselleflmenin bir sonucu olarak gelir eflitsizlikleri giderek artmaktad r. Siyasi iktidarlar n yanl fl politikalar sonucunda ülkemiz özellefltirmenin pençesine düflmüfl, milli de er ve servetlerimiz yerli ve yabanc sermayeye sat lm fl, turizm ad alt nda k y lar m z, do al sit alanlar m z, 2/ B ile ormanl k alanlar m z talan edilmektedir. Yabanc lara toprak sat fl ve yine tüm h z yla sürdürülmektedir. Böylece gelece imiz yok edilmeye çal fl lmaktad r. li ve yabanc sermayenin dayatmalar yla ç kart lan ve ç kart lmaya çal fl lan yeni yasalarla, hükümetler Avrupa Birli i'ne uyumu bahane ederek hiçbir altyap s olmayan uygulamalarla ülke insan n iflsiz b rakmakta, açl a ve yoksullu a mahkûm etmektedir. Kentlerimizdeki yeflil alanlar rant getirisi nedeniyle yap sal kullan mlara dönüfltürülmesine izin veren politikalar, ulusal ve toplumsal ç karlar göz ard etmektedir. Tüm bu olumsuz süreçlere karfl durarak mücadele etmek, mesleki tan n rl k ve sayg nl k, toplum ç karlar n gözetmek ile ilgili çal flmalar yapmak, 6. çal flma dönemimizin hedefi olmufltur. TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas 6. Dönem Yönetim Kurulu olarak ilkelerimiz; Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlar n, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda temsil etmek, Meslektafllar m z n hak ve ç karlar n halk m z n ç karlar temelinde korumak ve gelifltirmek, Üyelerinin mesleki geliflimlerini sa lamak ve birikimlerini toplum yarar na kullan lmas n sa lamak, Ülke politikalar n n kamu ve toplum yarar na düzenlenmek üzere öneriler gelifltirip yaflama geçirilmesi için mücdele hatlar oluflturmak, Oda örgütlülü ünün ulusal ve uluslararas boyutta temsiliyetinin ve kurumsall - n n güçlendirilmesi için çal flmalar yapmak, 16

17 Peyzaj Mimarl e itiminin kalitesini artt rmak ve belli bir olgunluk düzeyine kavuflturmak için ortak bir platform oluflturmak, Do al ve kültürel kaynaklar n ülke ve dünya konjektörü boyutunda fiziksel planlanmas, korunmas ve yönetimini gelifltirmek ve bu amaçla ulusal peyzaj polikalar n oluflturma çal flmalar n bafllatmakt r. Ulusal peyzaj politikalar oluflturmak için de küçük ölçekli yerel geliflim projelerinden stratejik kent, bölge ve ülke planlamalar na kadar çeflitli nitelik ve nicelikte alanlar kapsayan ve ça dafl ülkelerde oldu u gibi uzun süreçleri öngören planlama anlay fl getirilmesi konusunda Oda'm z n aktif pozisyonu gelifltirilerek 6. Dönem Yönetim Kurulu olarak gerekli çal flmalar bafllat lm fl r. Gelece imiz için bilimsel ve etik de erlere dayal bir ulusal peyzaj politikas oluflturulmas n n gereklili ine ve zorunlulu una inanmaktay z. Ulusal peyzaj politikas n n çerçevesini oluflturacak temel ilkeler flunlar olmal d r: nsan haklar, kültürel de erler ve do al yaflam alanlar na sayg l bir öngörüye sahip, Meslek e itiminde ülkemiz gerçeklerini gözard etmeden evrensel de erlere sayg l ve bilgi üretimini etkin k lmak, Meslek içi egitiminin gereklili ini ve vazgeçilmezli ini savunmak, Paylafl lan ve ortak mesleki etik kurallar zincirine ba l olmak, Mesleki uygulama alanlar nda peyzaj mimarlar n n rolünü güçlendirecek yasal çerçevenin etkin k l nmas için ortak çaba haramak, Bilimsel çerçeveye dayal projelerin oluflturulmas için destek sa lamak, Peyzaj tasar m, projelendirme, uygulama ve yönetim çal flmalar nda teknolojik geliflmelere aç k olmak, Yasa ve yönetmeliklerle ilgili olarak ciddi çekincelerimiz vard r. Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile merkezi yönetim yetkileri, yerel yönetimlere (Belediyeler ve l Özel dareleri) devredilmekte ancak, peyzaj mimarl çal flma alanlar olan kamu alanlar nda, k - y larda, orman çevrelerinde, milli parklarda kentsel aç k alanlarda, do a koruma alanlar nda, tarihi ve arkeolojik çevrelerde politikac lardan oluflan yerel yönetimler taraf ndan uygulanan rantç politikalar nedeniyle büyük bir tehlike alt ndad r. Hizmet Ticareti Genel Anlaflmas (GATS) ile hizmetlerin serbest dolafl m nda, yabanc sermayenin ülkemizi ucuz pazar haline getirmesinin önünü açan uygulamalar bafllat lm flt r kodlu Peyzaj Mimarl Hizmetleri ve CPC 9406 kodlu Do a ve Peyzaj Koruma Hizmetleri henüz hizmet ticaretine kapal olmas na karfl n; ülkemizde yasal - yönetsel çerçevede yetkilerimizin verilmedi i meslek alan m z, yabanc sermayenin hareketlerine maruz kalacakt r. Mesle imizin 1985 y l nda yürürlü e giren mar Yasas ve son olarak ç kart lan Yap Denetimi Yasas içide yer almamas nedeniyle peyzaj projelerinin kentsel yerleflim süreçlerinde yapt r ma halen dönüfltürülememifl olmas, hükümetçe yap lmas hedeflenen yeni mar Mevzuat çal flmalar devam etmekte ve mesle imiz aç s ndan büyük önem tafl maktad r. Mesle imizin ekolojik veri taban n güçlendirecek olan, Biyoçeflitlilik ve Do a Kanunu içinde yer almak ve etkin olmak,k y Kanunu ile ulusal peyzaj miras m za yap lan talanlara karfl durmak önemlidir ve güçbirlikteli i gerektirmektedir. 17

18 Mesle imizin hem kamusal alanda hem de özel sektördeki geliflimi konusunda aktif rol oynayan Oda'm z VI. Dönem Yönetim Kurulu olarak; ilk kez Türk Meslekler Sözlü- ü'nde Peyzaj Mimar olarak ve mesle imizin gerçek (tan m ) yap larak gerçeklefltirilen tan mlanmas ile devlet kadrolar nda yerini almak için ilk ad m n oluflturulmas ile Ana Yönetmeli i'mizin ve Serbest Peyzaj Mimarl k, Müflavirlik Hizmetleri - Uygulama, Mesleki Denetim, Bürolar n Tescili ve Asgari Ücret Yönetmeli i'mizin yine ilk kez 6. Çal flma Döneminde resmiyet kazanmas ndan onur duymaktay z. Serbest Peyzaj Mimarl Hizmetleri üreten veya ücretli olarak çal flan meslektafllar m - z n özlük haklar n, proje müellifli i haklar n ve tüzel anlamdaki kifliliklerini güçlendirecek olan yönetmeliklerimiz sayesinde hem di er planc meslek gruplar karfl s nda hem de her platformda mesle imiz daha güçlü olacakt r. 6. Çal flma Dönemi olarak,hayata geçirmifl oldu umuz PMO-Genç Ö renci Üye Kolu Yönetmeli i ile de genç ö renci örgütlenmemizi oluflturarak ilk ö renci üye kurultay m z gerçeklefltirmifl olmaktan memnuniyet duymaktay z. Mesle imizin gelece i olan ö rencilerimizi örgülülü ümüze flimdiden kat lmalar n Oda Yönetimi olarak önemli buluyor ve genç örgütümüzü güçlendirme çal flmalar mz sürdürmeye devam etmekteyiz. TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas olarak örgütsel duruflumuzu her geçen gün daha yetkin ve güçlü k lmaya çal fl yoruz. Biliyoruz ki güçlü bir Oda Yönetimi üyeleri ile mümkündür.6. Dönem TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas Yönetim Kurulu olarak üyelerimizin yan s ra, TMMOB içerisindeki Çal flma Komisyonlar nda, Ankaram Platformunda (2 dönem sözcülü ünü de yaparak), Güvenpark sekreteryas nda, KK toplant lar nda di- er odalarla ortak çal flmalar yapt k ve birbirimize destek olarak güçlü k lmaya çal flt k. Çal flmalar m z s ras nda bizlere destek olan üyelerimize, delegelerimize, Oda çal flanlar m za, Üniversitelerimizin Peyzaj Mimarl Bölüm Baflkanlar ve ö retim üyelerine, A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanl na, Sn. Prof. Dr. Yalç n MEMLÜK ve; Mesle imizin duayeni olarak gördü ümüz de erli bilim insan, e itim oda m z kurucular ndan, , y llar aras A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarl Bölüm Baflkanl n yapm fl; Oda örgütlülü ümüzün temel tafl n oluflturan Peyzaj Mimarisi Derne i kurucu üyelerinden olmas nedeniyle de meslek örgütlülü ümüzün önemli isimlerinden olan çok de erli hocam z Sn. Prof. Dr.Yüksel ÖZTAN'a, 6. Dönem çal flmalar m zda bize verdikleri destek ve güvenden dolay sonsuz teflekkür ediyoruz. Meslek alanlar m zdan hareketle daha güzel, yaflanas, k sacas baflka bir dünyan n ve Türkiye'nin mümkün oldu unu gerçeklefltirebilece imiz inanc yla... TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas 6. Dönem Yönetim Kurulu Ad na Ayflegül ORUÇKAPTAN BAfiKAN 18

19 TMMOB PEYZAJ M MARLARI ODASI VI. DÖNEM YÖNET M KURULU OLARAK; MESLEK YASAL HAKLARIMIZDA... Orman Mühendisli i yetki tasar s ndaki meslek alan m za yap lan ihlallere TBMM Genel Kurulunda engel olmaktan, Avrupa Peyzaj Sözleflmesini ulusal peyzaj politikalar m z oluflturarak aktif hale getirmekten, Peyzaj Mimarl n n fiehirleflme ve mar Kanununda gerekli yerini almas n sa lamaktan, Kamu sektöründe di er meslek disiplinlerince daralt lan alanlar m zdaki üyelerimizin sorunlar n n etkin çözümünü sa lamaktan,...vazgeçmed K... TOPLUMSAL MUHALEFET N TÜM KES MLER LE B RL KTE... Küreselleflme ve özellefltirme yolu ile do al kaynaklar m z n elden ç kart lmas nda, Do al kaynak yönetiminde etkin olan merkez kurumlar n n kapat lmas nda ve bu alanlarda yerel yönetimlerin karar verici olmas nda, GATS ile e itim, sa l k, çevre ve mühendislik-mimarl k hizmetlerinin serbestlefltirilmesinde, Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasar s ile sosyal devlet in tasfiyesine yol açacak politikalarda, Bilim ve teknolojinin s n fsal, cins ayr mc, ulusal bask ve sömürü amac ile kullan lmas na, insanl a ve do aya zarar vermesinde,...mücadele ED P TARAFSIZ KALMADIK... 19

20 20

21 Bölüm 2 Say larla PMO

22 YILLARA GÖRE ÜYE SAYILARI 22

23 23

24 24

25 Bölüm 3 TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas VI. Dönem Çal flma Program ve Uygulama Durumu

26 TMMOB PEYZAJ M MARLARI ODASI 6. DÖNEM ( ) HEDEF ÇALIfiMA PROGRAMI TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas (PMO) olarak, 10 y ll k deneyim ve bilgi birikimimiz fl nda Odam z n gündemi ve sorunlar de erlendirildi inde; mesleki, demokratik kitle örgütü olman n sorumlulu uyla hareket ederek ça dafl, ba ms z, demokratik, üreten ve kalk nan bir Türkiye özlemiyle üyelerimizin sorunlar n n toplumun sorunlar ndan ayr lamayaca n n bilincindeyiz. Meslek Odas olarak, do an n korunmas, gelifltirilmesi ve yönetilmesi ve toplumun kültürel ve sosyal yaflam na katk da bulunacak yaflam mekanlar n n oluflturulmas için yo un u rafl verdi imiz 10 y ll k mücadele hatt ; asl nda dünyada esen küreselleflme rüzgarlar n n hoyratl ndan etkilenen ülkemizin içinde bulundu u ortam ve koflullar - na, siyasal iktidarlar n yanl fl tercihlerine de objektif bir gözlem olana yaratmaktad r. Dünyan n tüm yaflam co rafyalar nda son petrol savafllar nda görüldü ü gibi, emperyalist savafllar n mazlum halklar üzerinde yaratt insan haklar ihlalleri, k talararas eflitsizliklerin derinleflmesi ve buna benzer tüm olumsuzluklar ekolojik ortamlar ve de- erlerin talan na neden olmaktad r. Böylece insanl n gelece i yok edilmektedir. Dünyadaki bu olumsuz geliflmelerin koflutunda; siyasal iktidarlar n ülkemize, özellikle 1980 sonras nda uygulad klar neo - liberal politikalarla, d fla ba ml hale getirdi- i, iflsizlik, yolsuzluk, açl k ve sefalet koflullar n n giderek yayg nlafl p derinleflti i, bölgesel eflitsizlik ve dengesiz kalk nman n hüküm sürdü ü bir süreç yaflanm fl ve yaflanmaktad r. GATT, OECD, GATS, IMF, DB, DTÖ ve AB süreçleri ile küresel kapitalizmin boyunduru unda bir Türkiye hedeflenmektedir. Tüm bu olumsuz sürece karfl mücadele etmek, Peyzaj Mimarlar Odas 6. Dönem çal flmalar n n temelini oluflturacakt r. Bu genel bak fla paralel, Odam z n dönemi çal flmalar afla daki dört ana bafll k fl nda biçimlenecektir. ki y ll k süreçte sürdürülecek bütün faaliyetler bu hedefler do rultusunda ve üyelerimizin sürece müdahiliyeti ile yürütülecektir. TMMOB PMO olarak genel tutumumuz ve tüm çal flmalar m z TMMOB'nin temel ilkeleri ve çal flma anlay fl ile paralel bir zemin oluflturmaktad r. Peyzaj Mimarl n n toplumsallaflt r lmas Örgütlülük ve güçlendirilmesi PMO örgütlülü ümüzün ifllevselli inin ve örgütümüzün güçlendirilmesi TMMOB ve ba l odalar ile dayan flman n güçlendirilmesi Demokratik Kitle Örgütleri ile ortak etkinlik alanlar yarat lmas Meslek ve uygulama alanlar n n hak, sorumluluk ve yetkilerinin tan mlar nda varolan sorunlar n giderilmesi E itim 26

27 BAfiLICA ÇALIfiMA ALANLARI BA IMSIZLIK, DEMOKRAS, BARIfi VE NSAN HAKLARI Odam z bu alanda çal flmalar n, eski dönemlerde oldu u gibi bu dönemde de, TMMOB'nin çal flmalar na paralel; emek ve demokrasi güçleri ile birlikte yürütecektir. Mesle imiz sorunlar n n halk m z n sorunlar ndan ayr tutulamayaca gerçekli inden hareketle, ülkemizdeki siyasal sistem ve mesle imize yans lar n n takipçisi olunacakt r. ÖRGÜTLÜLÜK VE GÜÇLEND R LMES PMO ÖRGÜTLÜLÜ ÜMÜZÜN filevsell N N VE ÖRGÜTÜMÜZÜN GÜÇLEND R LMES Oda örgütlülü ünün güçlendirilmesi ve örgütün gelifltirilmesi; daha demokratik, daha ifllevsel, daha etkin bir örgütlülük yaratmak temel hedeflerimizden biridir. Üyeler ile iliflkiler: Üyelerle dayan flmay art rmay hedef alan çal flmalar, üyelerle yönetim kurulunu buluflturan toplant lar, üyelerin aktif olarak rol alaca etkinlikler, iflsiz üyelerin istihdam na yönelik araflt rma ve yönlendirme çal flmalar, adres güncellemesi, üye profili çal flmas, delegasyon toplant lar yap lacakt r. Ayr ca örgütlü üye say s n art rmaya yönelik çal flmalara devam edilecektir. flyeri temsilcilikleri ile iliflkiler: Kamuda, özel sektörde ve üniversitelerde çal flan üyelerimiz aras ndan iflyeri temsilcileri seçilerek onlarla koordinasyon içinde çal fl - lacakt r. Temsilcilikler ile iliflkiler: Koordinasyon toplant lar, meslek içi e itim çal flmalar, yerellerine özgü çal flmalar yap lacakt r. fiubeler ile iliflkiler: Koordinasyon toplant lar, meslek içi e itim çal flmalar, yerellerine özgü çal flmalar yap lacakt r. Ö renci üyelerle iliflkiler: Ö renci üye komisyonunda yer alan ö rencilerin varolan örgütlülük bilinçlerinin art r lmas na yönelik toplant lar yap lacak, ö renci üyelerin etkinliklerine düzenleyici, izleyici, dinleyici, konuflmac vb. nitelikte kat l m gösterilecek ve destek verilecektir. Yay n: Odam z n yay n olan Peyzaj Mimarl Dergisi bu dönemde de gelifltirilerek yay nlanmaya ve ülkemiz ve mesle imize iliflkin sorunlar n, geliflmelerin, politikalar n tart fl lmas na ve bilgi aktar m na yönelik bir araç olmaya devam edecektir. Ayl k bülten ç kar lmaya çal fl lacakt r. Kongre, sempozyum, panel, söylefli ve atölye çal flmalar na yönelik kitaplar ç kar lacakt r. Odam z n fiziksel koflullar n iyilefltirmek ve yeni olanaklar yaratmak amac yla da çeflitli çal flmalar yap lacakt r. Mekansal olanaklar: Odam z n fiziksel koflullar do rultusunda en verimli biçimde kullan labilmesi amac yla tadilat ve tefrifl çal flmalar yap lacakt r. ki y ll k dönemin sonunda uygun maddi koflullar sa land taktirde Genel Merkezimize ait mülk edinilecektir. Lokal: Odam z n teras nda, üyelerimizle buluflmak, etkileflimlerimizi art rmak ve yaz dönemlerinde alternatif toplant ve etkinlik alan yaratmak amac yla lokalimiz faaliyete geçecektir. 27

28 Kütüphane: Odam z bünyesinde bir kütüphane oluflturulmas do rultusundaki çal flmalar m z devam edecektir. TMMOB VE BA LI ODALAR LE DAYANIfiMANIN GÜÇLEND R LMES Bu dönemde de TMMOB, Odalar ve KK'lar ile ortak etkinliklere ve di er etkinliklere kat l m sa lanacakt r. Ayr ca TMMOB taraf ndan oluflturulan sürekli ve süreli çal flma gruplar kapsam nda gerekli çal flmalar yap lacakt r. DEMOKRAT K K TLE ÖRGÜTLER LE ORTAK ETK NL K ALANLARI YARATILMASI Mesleki politikalar ba lam nda ortakl klar yakalayabildi imiz demokratik kitle örgütleri ve kentle ilgili yap lanmalar olan platform ve konseylerle ortak çal flmalar yap lacak ve etkinlikler düzenlenecektir. Yan s ra, toplumsal duyarl l klarla oluflturulmufl çeflitli platformlar n etkinliklerine de kat l m gösterilecektir. Savafl karfl t platformlarda, özellefltirmelere karfl platformlarda, bar fl yanl s platformlarda Birli imizin geleneksel tavr na paralel bir durufl sergilenecektir. MESLEK VE UYGULAMA ALANLARININ HAK, SORUMLULUK VE YETK LER N N TANIMLARINDA VAROLAN SORUNLARIN G DER LMES Mesle imizin yetkilerinin tan mlanmas, çeflitli mesleklerle varolan mesleki çat flman n giderilmesi amac yla yasa, yönetmelik, genelge vb. belgelerle ilgili çal flmalar m z TMMOB ilkeleri çerçevesinde gerçeklefltirilecektir. Öte yandan kendi meslek alanlar - m zda varolan durumun iyilefltirilmesi için örgüt içi yönetmelik düzenlemeleri yap lacakt r. MESLEK ALANIMIZ LE LG L ÜLKE GERÇEKLER N N ORTAYA KONULMASI Meslek alanlar m z ile bilgiyi oluflturma, biriktirme ve bunu kamuoyu ile paylaflma ana çal flma konular m zdan biridir. Bu anlamda, bilimsel etkinlikler gerçeklefltirilecek ve bunlar n sonuç bildirileri oluflturulacakt r. Peyzaj mimarl konular nda do al ve kültürel çevreye yönelik toplum bilincini artt r lmas için yaz lar n haz rlanmas, aç klamalar yap lmas ve toplant lar n düzenlenmesi gibi etkinlikler yap lacakt r. E T M Peyzaj Mimarl lisans ve yüksek lisans e itim süreçlerinin etkinlefltirilmesi amac yla çeflitli üniversitelerden akademisyenler ve ö rencilerle toplant lar yap lacakt r. Üyelerimiz ve ö renci üyelerimizin mesleki geliflimlerini desteklemek amac yla bilgisayar kurslar, foto raf kurslar, atölye çal flmalar ve seminerler düzenlenecektir. ETK NL KLER Peyzaj Mimarl II. Kongresi 2004 Peyzaj Mimarl nda 50 y l Ankara Atölye çal flmalar 28

29 el yönetimler ve uygulamalar konulu atölye çal flmas hale mevzuat konulu atölye çal flmas Peyzaj Mimarl ve di er tasar mc - planc meslek disiplinleri etkileflimi konulu atölye çal flmas PMO Ö renci Üye Sempozyumu Ö renci Üye Sempozyumu sonucunda oluflturulan sonuç bildirgesinin TMMOB Ö renci Kurultay 'na tafl nmas Kent - Peyzaj - Yaflanabilirlik kampanya çal flmas Çevre Haftas / 2005 KOM SYONLAR Oda Ana Yönetmeli i Komisyonu Ö renci Üye Yönetmelik Komisyonu SMM Komisyonu Yay n Komisyonu E itim - Meslek içi E itim Komisyonu Tarihi Peyzaj Alanlar Komisyonu K y Alanlar Komisyonu Bitki Materyali ve Bitkisel Uygulama Komisyonu Sulak Alanlar Komisyonu ÇALIfiMA PROGRAMI UYGULAMA DURUMU PEYZAJ M MARLI ININ TOPLUMSALLAfiTIRILMASI ODTÜ Ve DTCF'de, Bergama'dan Dikili'ye Ö renci Festivali nde, Ö rencilerle; Sivas Katliam n n y ldönümünde Abdi pekçi'de, 12 Eylül Darbecileri Yarg lans n Mitingi'nde Tando an'da, Disk, Kesk Ve Ttb le Birlikte Demokratik Türkiye, Halk çin Bütçe Mitingi'nde, Halk m zla Birlikteydik ÖRGÜTLÜLÜK VE GÜÇLEND R LMES Üyeler ile liflkiler: 2004 y l nda üye say m z 1912 iken 2006 Mart ay nda 2493'e ulaflm flt r. 2 y lda üye say m zda art fl %30.3 oran nda olup ilerleme kaydetmifltir. Müelliflerimiz ile 2 kez toplant yap lm fl, sorunlar ve çözüm önerileri tart fl lm flt r. Bu toplant lar sonucu Meslek Denetim Komisyonu kurulmufltur. flsiz 50'ye yak n meslektafl m - za ifl bulunmufl, web sayfam zda insan kaynaklar bölümü aktif hale getirilerek ifl arayan üyelerimiz ile peyzaj mimar istihdam etmek isteyen firmalar buluflturulmufltur. 29

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

ZEM N MEKAN VE TEMEL MÜHEND SL 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU TEOR VE UYGULAMADA ZEM N-YAPI ETK LEfi M / 8-9 Kas m 2007

ZEM N MEKAN VE TEMEL MÜHEND SL 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU TEOR VE UYGULAMADA ZEM N-YAPI ETK LEfi M / 8-9 Kas m 2007 flubemizden STANBUL BÜLTEN Cemal GÖKÇE ( MO stanbul fiubesi Baflkan ), Bilinmesi gerekir ki, yap n n oturdu u tüm temeller, üstyap dan gelen yüklerin temel zemininde yarataca en yüksek gerilmenin yap da

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi

EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi Emo Genel Kurulu EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi Elektrik Mühendisleri Odas 'n n 41. Ola an Genel Kurulu 19-20 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara'da gerçeklefltirildi. fiubemiz ad na 11 delege

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler TDBD95 içindekiler BfiYZI 13 TDB GÜNDEM SKER M Z LÜBNN G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar do rultusunda Lübnan a asker gönderme karar almas üzerine TDB bir bas n

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı