OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu"

Transkript

1 OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu

2 14 OD TÜ Ya yın cı lık

3 İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap Ca hit Çı ray Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 2. Ki tap Tür bü lans sız Akım lar Ca hit Çı ray Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 3. Ki tap Tür bü lans ve Bazı Türbülanslı Akımlar Ca hit Çı ray Be ton Tur han Y. Er do ğan Ma te ma ti ğin Te mel le ri Ha lil İb ra him Ka ra kaş En gi ne ering Hydro logy Nu rün ni sa Usul Mü hen dis lik Hid ro lo ji si Nu rün ni sa Usul Köp rü Hid ro li ği A. Me lih Yan maz Sem bo lik Man tık El Ki ta bı 2 Teo Grün berg Sem bo lik Man tık El Ki ta bı 3 Teo Grün berg App li ed Wa ter Re so ur ces En gi ne ering A. Me lih Yan maz Ma te ri als Of Cons truc ti on Tur han Y. Er do ğan Mo di fi ye Yağ lar ve Üre tim Tek no lo ji le ri Mu am mer Ka ya han Ya pı lan dır ma cı lı ğı Na sıl Uy gu la ma lı yız? Ce mal Bı yık lı, Le vent Vez ne da roğ lu Bil ge Öz te pe, Ay şe Onur Fonk si yo nel Ana to mi Be dia San cak, Me ser ret Cum hur Te mel Ana to mi Me ser ret Cum hur Fonk si yo nel Nö ro ana to mi Do ğan Ta ner Nük le er Man ye tik Re zo nans Spek tro ko pi si Me tin Bal cı Mo dern Lo gic Teo Grün berg Ka mu Yö ne ti mi Ay kut Po la toğ lu Gı da En düs tri sin de Gü ven li Gı da Üret mek Tes li me Mah mu toğ lu Bağ la yı cı Mal ze me le rin ve Be to nun On bin Yıl lık Ta ri hi Si nan T. Er do ğan, Tur han Y. Er do ğan Plan la ma da Kla sik Sa yı sal Yön tem ler K. Mert Çu buk çu ISO Işı ğın da Hiz met Top lam Ka li te Alp Esin Man tık Te rim le ri Söz lü ğü Teo Grün berg, Ad nan Onart Da vid Grün berg, Ha lil Tu ran Co as tal En gi ne ering Ay şen Er gin Materials Science Turhan Y. Erdoğan, Mustafa Tokyay İ. Özgür Yaman, Sinan T. Erdoğan Reinforced Concrete Uğur Ersoy, Güney Özcebe, Tuğrul Tankut Binalar İçin Deprem Mühendisliği Temel İlkeler Erdem Canbay, Uğur Ersoy, Güney Özcebe Haluk Sucuoğlu, S. Tanvir Wasti Introductory Mechanics of Deformable Bodies Uğur Ersoy, S. Tanvir Wasti, Erdem Canbay İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği: Teoriden Pratiğe Kürşat Çağıltay R Yazılımına Giriş Yrd. Doç. Dr. Özlem İlk İş Zekâsı ve Veri Ambarı Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Nergiz Ercil Çağıltay

4 ISO/IEC Bilgi Güvenliği Standardı Eren Veysel Ersoy Ölçü Kuramsal Olasılık ve Stokastik Kalkülüse Giriş (Finans Uygulamaları ile) Uluğ Çapar Farklı Olan Değil Ayna Olan Kazanır Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü Öğretmen Adayının İç Dünyası Dr. Burcu Şenler İnönü Döneminde Tarih ve Eğitim Erinç Erdal YILDIRIM Duygu Düzenleme Ergenlik ve Ebeveynlik Dr. Dilek Sarıtaş Matematik Tarihi Dr. Florian CAJORI İN Gİ LİZ CE DİL ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI Eng lish For Aca de mic Pur pos ses 1 Se lin Al pe rer, Cey da Eşit, Fun da Peh li va noğ lu - No yes, Öz lem Sı ğı nan Ye şim So mun cu oğ lu Eng lish For Aca de mic Pur pos ses 2 Ay şe Do ğu Bağ cı, Es ra Mušiæ, Şahika Tarhan, Öz lem Sı ğı nan, Bu ket Ta rak çı oğ lu Lan gu age And Com mu ni ca ti on Skills Af ter Gra du ati on Nil Ze lal Akar, Yur da nur Öz kan Şa hi ka Tar han Aca de mic Oral Pre sen ta ti on Skills İpek Bo zat lı, Ey lem Men gi Üs tün Rei nart, Öz lem Sı ğı nan Job Se arch Şa hi ka Tar han, Yur da nur Öz kan, N.Ze lal Akar On The Job Nil Ze lal Akar, Yur da nur Öz kan, Ş. Tarhan Pers pec ti ves in Rea ding Ar zu Eke, Mel tem İs fen di ya roğ lu Se rap Kı zı lır mak Wri ting Scho ol Of Fo re ign Lan gu ages Ay lin Ata kent, Nu ray Lük, Y. Oya Sez gi ner The Re alm Of Spea king Nec la Çı kı lı gil, Ay şem Ka ra dağ Di lek Yağ cı oğ lu, Ser dar Yıl dı rım ne.rea dings1 Fü gen Gül sen, Ga ye To lun güç ne.rea dings1 Te ac hers Ma nu el Fü gen Gül sen, Ga ye To lun güç ne.rea dings2 Fey za Kon ya lı, Ga ye To lun güç The Spea king Sphe re Nec la Çı kı gil, Ay şem Ka ra dağ Re ad to Com pre hend Wri te to Re act 1 Ni hal Ci han, Ca hi de Ça vu şoğ lu Vil dan Şa hin Re ad to Com pre hend Wri te to Re act 2 Ni hal Ci han, Ca hi de Ça vu şoğ lu Vil dan Şa hin Aca de mic Pre sen ta ti ons Se lin Al pe rer Tat lı, İpek Bo zat lı Fun da Peh li va noğ lu No yes EDE Bİ YAT, RO MAN, Şİ İR Kİ TAP LA RI Çi çek le rin Ka nı Ani ta Amir rez va ni Ke çi Köp rü sü T. M. McNally İsim ler Ki ta bı Jill Gre gory, Ka ren Tin to ri Us ta nın Der si, Bor ges ve Ya pıt la rı Üs tü ne Nor man Tho mas Di Gio van ni Üç Meş hur Türk No ve li Naz lı Öz can Ni etzs che Kav ra ma da Ye ni Bir Yol Me tin Co şar Öğ le Su yu Ali Cen giz kan Aşık la rın Giz li Ya şam la rı Si mon Von Bo oy Sa kin leş Bir Ta nem Mic ha el Gre en berg Sa ray bos na nın Çel lis ti Ste ven Gal lo way Aşk Kışın Başlar Simon Von Booy Kampus Claudia Gross Century 1 Ateş Çemberi P. D. Baccalario

5 Century 2 Taş Yıldız P. D. Baccalario Century 3 Rüzgârlı Şehir P. D. Baccalario Century 4 İlk Kaynak P. D. Baccalario Güneş Gibiydi Ani ta Amir rez va ni FEL SE FE Kİ TAP LA RI Ka dın Fi lo zof lar Ta ri hi In ge borg Gle ic ha uf De ne yim ve Eği tim John De wey Dün ya Gö nül den Gö nü le Ah met İnam Tek no lo ji Be nim Ne yim Olu yor? Ah met İnam Söy lem Üze ri ne Ah met Ko ca man, Şuk ri ye Ru hi De niz Zey rek, Di lek Dol taş Işın Ben gi-öner, Gür kan Do ğan Bir Filozofun İtirafları Bryan Magee Mühendislikte Meslek Ahlâkı Ülkün Tansel TA RİH Kİ TAP LA RI Dün ya Ta rih At la sı (Cilt 1) Her mann Kin der, Wer ner Hil ge mann Dün ya Ta rih At la sı (Cilt 2) Her mann Kin der, Wer ner Hil ge mann Cum hu ri yet Ta ri hi El Ki ta bı N. İl ter Er tuğ rul Ata türk ve Dev rim En ver Zi ya Ka ral Ata türk ten Dü şün ce ler En ver Zi ya Ka ral Os man lı da Neft ve Pet rol Vol kan Ş. Edi ger Cum hu ri yet in An ka ra sı Tan sı Şen ya pı lı Pa ris 1919 Mar ga ret Mac Mil lan Ge li bo lu Vic tor Ru den no Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet Ekonomisinin İnşaası Serdar Şahinkaya Tür ki ye sin den Gö rü nüm ler Ja mes Ell swort De Kay Do ğu Ak de niz e Yol cu luk Henry Blo unt Do ğu ya Ba kış Ge rald Mec le an 27 Ma yıs Bir İh ti lal Bir Dev rim Bir Ana ya sa Se çil Ka ral Ak gün Osmanlı ya Yolculuk Dr. William Wittmann İpekyolu İmparatorlukları Christopher I. Beckwith Türkiye Ormancılık Tarihi Yücel Çağlar BİL Gİ SA YAR, SAT RANÇ Kİ TAP LA RI Be nim Sis te mim Aron Nim zo witsch Hac kers & Pa in ters Pa ul Gra ham Al dat ma Sa na tı Ke vin D. Mit nick, Wil li am L. Si mon Fu ji Da ğı nı Na sıl Ta şır sı nız? Wil li am Po und sto ne Sızma Sa na tı Ke vin D. Mit nick, Wil li am L. Si mon Stratch ile Programlamayı Öğreniyorum Nergiz Ercil Çağıltay, Mehmetcan Fal PO PÜ LER Bİ LİM Kİ TAP LA RI Ku ark la rın Bü yü cü sü Ro bert Gil mo re Bir Za man lar Ev ren Ro bert Gil mo re Üç Ha ya let ten Bi li min Sır la rı Ro bert Gil mo re Şif re si Çö zül müş Bir Ya şam J. Cra ig Ven ter Bes len me At la sı Gaby Hau ber - Schwenk, Mic he al Schwenk Atom ve El ma Sébas ti en Ba li bar Yaşlanmayı Durdurabiliriz Aubrey de Grey

6 Yaşam Nasıl Başladı Alexandre Meinesz Oyunun Kuralını Fizik Söyler Eren Veysel Ersoy Einstein dan Ötesi Michio Kaku Nanoteknolojinin Esasları Jeremy Ramsden Einstein ın Evreni Michio Kaku Hidrojen (Temel Element) John S. Rigden Olanaksızın Fiziği Michio Kaku Geleceğin Fiziği Michio Kaku EKO NO Mİ, PO Lİ Tİ KA Kİ TAP LA RI Müş te rin Gi bi Dü şün Bill Stin nett Üç Tril yon Do lar lık Sa vaş Jo seph E. Stig litz Ban ka cı lık Te rim le ri Söz lü ğü Fa ruk Yal vaç Ame ri ka nın Dış Po li ti ka ya İh ti ya cı Var mı? Henry Kis sin ger Kriz Henry Kis sin ger Türk Dış Po li ti ka sın da 1950 li Yıl lar Hü se yin Bağ cı Bit me yen Gaf let ve Tür ki ye Eko no mi si nin Çö kü şü Ke mal Kur daş Tür ki ye Kı sa İk ti sat Ta ri hi 1946 dan 2008 e Na zif EK ZEN Kıb rıs ta Gü ven lik Stra te ji le ri ve Kriz Yö ne ti mi So yalp Tam çe lik Kü re sel leş me nin Sı ra dı şı Öy kü sü Na yan Chan da Arızalı Demokrasilerde Dış Politika Gülistan Gürbey Turkish Economy Yakup Kepenek Gezici Dünya Grzegorz W. Kolodko Barışı Konuşmak Nezir Akyeşilmen GE NEL KÜL TÜR Kİ TAP LA RI Dik kat Ek sik li ği Bo zuk lu ğu Tho mas E. Brown Rü ya lar Kelly Bul ke ley Üni ver si te Ola bil mek Ra ma zan Ay dın Ga ze te ci li ğin Esas la rı Bill Ko vach, Tom Ro sens ti el İn san Öte si Ge le ce ği miz Fran cis Fu ku ya ma Çev re Es te ti ği Ja le Er zen Kim dir? Ne dir? Kaç tır? Ön der Şen ya pı lı Ne yi, Ne den, Na sıl An la tı yor Ka ri ka tür, Kim Ni ye Çi zi yor? Ön der Şen ya pı lı OD TÜ Yıl la rım Ke mal Kur daş Ne De mek İs tan bul; Be bek Ni ye Be bek? Ön der Şen ya pı lı Ne De mek İz mir; Bu ca Ni ye Bu ca? Ön der Şen ya pı lı Res sam lar ve Ka dın la rı Ön der Şen ya pı lı Otuz Bin Yıl Ön ce sin den Gü nü mü ze Hey kel Ön der Şen ya pı lı Bil gi ni ze De niz İl kin Mü zi ği mi ze Da ir Erol Sa yan Her Söz cü ğün Bir Öy kü sü Var-1 Ön der Şen ya pı lı Her Söz cü ğün Bir Öy kü sü Var-2 Ön der Şen ya pı lı Gör gü süz lük Ça ğı Yük sel Söy le mez Da mak ta Ka lan Tat la rın Akıl da Ka lan Ad la rı Ön der Şen ya pı lı

7 Kim lik ler Lüt fen Gö nül Pul tar Resimde İzlenimcilik Yılları ve İzlenimci Ressamlar Önder Şenyapılı Adem in Çekmecesi Önder Şenyapılı ODTÜLÜ LERİN ODTÜ SÜ Önder Şenyapılı OD TÜ 50. YIL Kİ TAP LA RI Na no bi lim ve Na no tek no lo ji Şa kir Er koç Ev ren Na sıl Oluş tu? Ha lil Kır bı yık Par ça cık Fi zi ği Se zen Sek men Şif re le rin Ma te ma ti ği: Krip tog ra fi Ca nan Çi men, Se dat Ak ley lek Er san Ak yıl dız Ya şa mın Şif re si, İn san Ge nom Pro je si Be güm Ak man, Ta ner Tun cer Ge ne ti ği De ğiş ti ril miş Or ga niz ma lar Ab dul lah Ta hir Bay raç Gül süm Ka lem taş Meh met Cen giz Ba loğ lu, Mu sa Ka vas Kav ram sal Su Mü hen dis li ği A. Me lih Yan maz, Nu rün ni sa Usul Sık Kar şı la şı lan Spor Ya ra lan ma la rı ve İlk Mü da ha le Ya şar Sal cı, Ley la Yıl maz, Em re Ak Fe za Kor ku suz Spor Ku ral la rı Set tar Ko çak, Sel çuk Ak pı nar Ba rış Sö ze ri, Ünal Kar lı Sü rü dü rü le bi lir Ener ji ve Hid ro jen Hül ya Er de ner, Na di ye Gür, Ser dar Er kan Er ce Şen gül, Ela Eroğ lu, Nur can Baç Pet rol ve Do ğal Gaz Çağ daş Acar, Sevc taç Bül bül, Fev zi Güm rah, Çiğ dem Me tin, Mah mut Par lak tu na Av ru pa Bir li ği M. Ser dar Pa la bı yık, Ali Yıl dız Süs Taş la rı Ay şe Ata kul, Ce ren Kü çü kuy sal Ka an Sa yı, Se lin Sü er Arap - İs ra il Uyuş maz lı ğı Ber na Sü er, Ay şe Ömür At ma ca İlk Yar dım Ma ci de Tü zün, Elif Taş kın, Ley la Sa raç Fun da Gü lay Ünal Psi ko lo jik Sağ lı ğı mı zı Na sıl Ko ru ruz? 1 A. Nu ray Ka ran cı, Fa ruk Gen çöz, Ö. Bozo Psi ko lo jik Sağ lı ğı mı zı Na sıl Ko ru ruz? 2 A. Nu ray Ka ran cı, Fa ruk Gen çöz, Ö. Bozo Plas tik ler Se nem Kı ralp, Gü ralp Öz koç Se la hat tin Er do ğan, Pı nar Ça mur lu Tun cay Bay de mir, Meh met Do ğan Dep rem Bur cu B. Can bo lat, Al tuğ Er be rik He di ye Tüy deş, Er han Ka ra es men Hi tit ler İl ker Koç 22 Adım da Do ğa Eği ti mi Nil gün Eren tay, Meh met Er do ğan Ken di ni zin Pat ro nu Ol mak: Gi ri şim ci lik Tuğ rul Ata soy Egzersiz Klavuzu Özkan Altun, Settar Koçak ÇOCUK EDEBİYATI KİTAPLARI Ca ro li ne Ne il Gai man İlyada Homeros Odisseia Homeros Aeneas Virgilius Prenses ve Goblinler George MacDonalds Prenses ve Curdie George MacDonalds Kuzey Rüzgârı nın Ardında George MacDonalds Çocuklar için Dünya Tarihi Hendrik Willem Van Loon Çocuklar için Shakespeare ile Felsefe Atinalı Timon Levent Gönül Çocuklar için Atatürk ile Felsefe Levent Gönül Ço cuk lar İçin Fel se fe Da vid A. Whi te

8 ÜNİVERSİTE GİRİŞ Kİ TAP LA RI YGS Türkçe Soru Bankası YGS Matematik Soru Bankası YGS-LYS Geometri Soru Bankası YGS Fizik Soru Bankası YGS Kimya Soru Bankası YGS-LYS Tarih Soru Bankası YGS Coğrafya Soru Bankası YGS Felsefe Soru Bankası LYS Edebiyat Soru Bankası LYS Matematik Soru Bankası LYS Analitik Geometri Soru Bankası LYS Fizik Soru Bankası LYS Kimya Soru Bankası LYS Coğrafya Soru Bankası LYS Felsefe Grubu Soru Bankası LYS Tarih Soru Bankası YGS 4 Deneme Sınavı YGS 8 Deneme Sınavı LYS 1-4 Deneme Sınavı Matematik, Geometri LYS 2-4 Deneme Sınavı Fizik, Kimya, Biyoloji LYS 3-4 Deneme Sınavı Coğrafya 1, Türk Dili Edebiyatı LYS 4-4 Deneme Sınavı Coğrafya 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ORTA ÖĞRETİM YARDIMCI DERS Kİ TAP LA RI Sınıf BİYOLOJİ Konu Özetli Soru Bankası 10. Sınıf BİYOLOJİ Konu Özetli Soru Bankası 11. Sınıf BİYOLOJİ Konu Özetli Soru Bankası 9. Sınıf DİL VE ANLATIM-TÜRK EDEBİYATI Konu Özetli Soru Bankası 10. Sınıf DİL VE ANLATIM-TÜRK EDEBİYATI Konu Özetli Soru Bankası 11. Sınıf DİL VE ANLATIM-TÜRK EDEBİYATI Konu Özetli Soru Bankası 9. Sınıf FİZİK Konu Özetli Soru Bankası 10. Sınıf FİZİK Konu Özetli Soru Bankası 11. Sınıf FİZİK Konu Özetli Soru Bankası 9. Sınıf KİMYA Konu Özetli Soru Bankası 10. Sınıf KİMYA Konu Özetli Soru Bankası 11. Sınıf KİMYA Konu Özetli Soru Bankası 9. Sınıf MATEMATİK Konu Özetli Soru Bankası 10. Sınıf MATEMATİK Konu Özetli Soru Bankası 11. Sınıf MATEMATİK Konu Özetli Soru Bankası 9. Sınıf COĞRAFYA Konu Özetli Soru Bankası 10. Sınıf TARİH Konu Özetli Soru Bankası 11. Sınıf TARİH Konu Özetli Soru Bankası İL KÖĞ RE TİM YAR DIM CI DERS Kİ TAP LA RI Ma te ma tik Ge ze ge ni (Ana Sı nı fı) Meh met Çağ lar, Ül kü Do ğan cı oğ lu Ma te ma tik Ge ze ge ni (1. Sı nıf) Meh met Çağ lar, Ül kü Do ğan cı oğ lu Ma te ma tik Ge ze ge ni (2. Sı nıf) Meh met Çağ lar, Ül kü Do ğan cı oğ lu Ma te ma tik Ge ze ge ni (3. Sı nıf) Meh met Çağ lar, Ül kü Do ğan cı oğ lu Ma te ma tik Ge ze ge ni (4. Sı nıf) Meh met Çağ lar, Ül kü Do ğan cı oğ lu Ma te ma tik Ge ze ge ni (5. Sı nıf) Meh met Çağ lar, Ül kü Do ğan cı oğ lu Ma te ma tik Ge ze ge ni (6. Sı nıf) Orhan Bilen Ma te ma tik Ge ze ge ni (7. Sı nıf) Orhan Bilen Ma te ma tik Ge ze ge ni (8. Sı nıf) Orhan Bilen Ma te ma tik Ge ze ge ni Ta til Ki ta bı (1. Sı nıf) Meh met Çağ lar, Ül kü Do ğan cı oğ lu Ma te ma tik Ge ze ge ni Ta til Ki ta bı (2. Sı nıf) Meh met Çağ lar, Ül kü Do ğan cı oğ lu

9 Ma te ma tik Ge ze ge ni Ta til Ki ta bı (3. Sı nıf) Meh met Çağ lar, Ül kü Do ğan cı oğ lu Ma te ma tik Ge ze ge ni Ta til Ki ta bı (4. Sı nıf) Meh met Çağ lar, Ül kü Do ğan cı oğ lu Ma te ma tik Ge ze ge ni Ta til Ki ta bı (5. Sı nıf) Meh met Çağ lar, Ül kü Do ğan cı oğ lu Bi ri cik Bir ler Türk çe Öğ re tim Se ti (1. Sı nıf) Ser pil Özer, Asu nay Ka pu cu Çocuklar İçin Programlama Selçuk Özdemir Çocuklar İçin Web Tasarımı Selçuk Özdemir Sin cap Tar çın ın Yol cu lu ğu (Ana Sı nı fı) Der ya Coş kun, Şu le Ka ra ka ya Ner gis Kü çük gül, Şe nay Öz han Ay şe Nur Şa hin, Tuğ ba Tü mer Sat ranç Bo ya ma Ki ta bı Ozan Ça pan Ma sal lar la Sat ranç Ozan Ça pan Te mel Sat ranç Bil gi le ri Ozan Ça pan Sat ranç Ça lış ma Ki ta bı Ozan Ça pan Oyunlarla Satranç Ozan Ça pan Sat ranç Ülkesine Yolculuk Ozan Ça pan Nok ta dan Nok ta ya Ül kü Do ğan cı oğ lu Nok ta dan Nok ta ya 2 Ül kü Do ğan cı oğ lu Tom biş Mas ke li Ba lo ya Ka tıl mak İs te mi yor Be hiç Ak Ben Ne Za man Doğ dum? Be hiç Ak Gök de le ne Gi ren Bu lut Be hiç Ak Bun lar Ma sal De ğil 1 Ser pil Şen Bun lar Ma sal De ğil 2 Ser pil Şen Mırın Kırın Erdal Ateş Sayılarla Tanışalım Erdal Ateş Kırmızı Uçurtma Erdal Ateş Ateş Bö ce ği ile El Fe ne ri Kam biz Ka ka vand Sa bah Yaz dım Sa bah Ol du Ah mad Re za Ah ma di Şar kı Söy le me yen Cır cır Bö ce ği Fa ri deh Kha lat ba ree Be nek li Kur ba ğa ve Şar kı İk si ri Kam biz Ka ka vand Mut lu Kap lum ba ğa Ak ram Gha sem po ur Ay, Yıl dız ve Ben Mo ham mad R. You seff Ba yan Ley lek M. Re za Sams Uçan Ba lık Kam biz Ka ka vand So murt kan Kur ba ğa J. Eb ra hi mi Nasr Renk li Ka lem ler Ma su mah An sa ri an Ke di ve Yıl dız lar Kam biz Ka ka vand Ke di ve Yıl dız lar Kam biz Ka ka vand He pi miz Se ni niz Fa ri deh Kha lat ba ree Ka yıp Ço cuk A. Cha dir Moh se ni Se vim li Cü ce ler Fa ri deh Kha lat ba ree Atasay Mohammad Reza Yousofi Ben ve Arkadaşlarım Fa ri deh Kha lat ba ree Cırcır Böceği Altın Jafar Ebrahimi Dünyanın En Güzel Yeri Laleh Jaafari Eski Ev, Yeni Ev Jaafar Ebrahimi Nasr Fil, Kelebek ve Kuş Narges Abyar Bin Yıllık Bekleyiş Susan Taghdis Her Şey Bizim Akram Ghasempour

10 Kız, Oğlan ve Uçurtma Marjan K. Azad Küçük Keçi nin Mutluluk Şarkıları Kambiz Kakavand Masalcı ile Yeşil Ejderha Marjan K. Azad Ne İstiyorsun Sevgili Salyangoz Hadis L. Gholami Orman Partisi Akram Ghasempour Öğretmen ve Ressam Ali Asghar Seyed Abadi Renkli Dilekler Uçurtması Mohammad Reza Shams Benim Küçük Deneylerim Çevre Marie - Charlotte Miron, Mélanie Pérez Benim Küçük Deneylerim Sürdürülebilir Dünya Mélanie Pérez Benim Küçük Deneylerim Yaşam ve Dünya Mélanie Pérez Benim Küçük Deneylerim Su ve Işık Mélanie Pérez Benim Küçük Deneylerim Plastik Sanatlar Francesca Massa Benim Küçük Deneylerim Mekanik Mélanie Pérez Vücudumuz Sylvie Baussier Hava Elisabeth de Lambilly Tarih Öncesi İnsanları Anne Jomas Evren Mireille Fronty Ahh! Hasta Oldum! Michel Piquemal, Thamas Baas Bana Kırmızı Motor Al! Michel Piquemal, Thamas Baas Ben Artık Büyüdüm! Michel Piquemal, Thamas Baas Bergamot Uyuyor mu? Michel Piquemal, Thamas Baas Bu Adil Değil! Michel Piquemal, Thamas Baas Gekçek mi, Sahte mi? Michel Piquemal, Thamas Baas Hayır, Ben Yapmadım! Michel Piquemal, Thamas Baas Konuş Benimle Küçük Kedi! Michel Piquemal, Thamas Baas O Benim! Michel Piquemal, Thamas Baas Fizi K. ve Gizemli Taş Blandine Pluchet, Virginie Rochetti Fizi K. ve Aynanın Sırrı Blandine Pluchet, Virginie Rochetti Fizi K. ve Hayalet Elektron Blandine Pluchet, Virginie Rochetti Fizi K. ve Bayan Lokomotif Blandine Pluchet, Virginie Rochetti Fizi K. ve Yenilenebilir Enerji Blandine Pluchet, Virginie Rochetti

11 OD TÜ Ya yın cı lık

12 14 tu ya yin ci lik.com.tr

13 Yük sek Öğ re nim Ki tap la rı

14

15 Yük sek Öğ re nim Ki tap la rı AKIŞ KAN LAR ME KA Nİ Ğİ NE Gİ RİŞ (Mü hen dis lik Yak la şı mı - 1. Ki tap) Ca hit Çı ray Ka nım ca bi lim, do ğa nın ve ya kâina tın man tı ğı dır. Bi li min top lum ya ra rı na uyar lan ma sı da mü hen di sin gö re vi dir. Akış kan lar Me ka ni ği, bu uyar la ma da en et - kin te mel mü hen dis lik bi lim le rin den bi ri, bel ki de bi - rin ci si dir... Say fa sa yı sı : 327 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 15,00 TL. AKIŞ KAN LAR ME KA Nİ Ğİ NE Gİ RİŞ (Mü hen dis lik Yak la şı mı - 2. Ki tap) Tür bü lans sız Akım lar Ca hit Çı ray Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş-mü hen dis lik Yak la şı mı se ri si nin bi rin ci ki ta bı, Akış kan lar Me ka ni ği nin Te mel - le ri ni içe rir. Se ri nin ikin ci si olan el de ki ki tap, Na vi er- Sto kes akış ka nı nın de ği şik akım la rı nı ele al mış tır. Say fa sa yı sı : 632 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 28,00 TL. AKIŞ KAN LAR ME KA Nİ Ğİ NE Gİ RİŞ (Mü hen dis lik Yak la şı mı - 3. Ki tap) Tür bü lans ve Bazı Türbülanslı Akım lar Ca hit Çı ray Akışkanlar Mekaniğine Giriş serisinin eldeki üçüncü kitabı, Türbülans ve Bazı Türbülanslı Akımlara ayrılmıştır. Diğer iki kitapta olduğu gibi elden geldiğince olayın fiziğine ağırlık verilmiştir. Say fa sa yı sı : 564 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 32,00 TL. 15

16 OD TÜ Ya yın cı lık 14 BE TON Tur han Y. Er do ğan İn şa at mü hen dis li ği öğ ren ci le ri için ders ki ta bı ola rak ha zır lan mış olan bu ki tap, genç mü hen dis le re ve be - ton hak kın da te mel bil gi le ri edin mek is te yen le re yar - dım cı ola cak tır. Be ton mal ze me le ri nin ve be to nun öze lik le ri ne da ir ge niş bil gi ve ren, bu ko nu da ki Türk Stan dart la rı nı içe ren ve 380 re fe ran sın yer al dı ğı... Say fa sa yı sı : 757 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 4. Basım ISBN : Fi ya tı: 35,00 TL. MA TE MA Tİ ĞİN TE MEL LE Rİ Sa yı Sis tem le ri ve Ce bir sel Ya pı lar Ha lil İb ra him Ka ra kaş Ki ta bın ama cı, adın dan da an la şı la ca ğı gi bi, oku yu cu - yu ma te ma ti ğin te mel kav ram la rı ile ta nış tır mak tır. Ko nu lar fen ve eği tim fa kül te le rin de ve ri len ma te ma - tik ders le riy le uyum için de dir. Ki tap üç ana kı sım dan oluş mak ta dır. İlk kı sım lar baş lı ğıy la ve ri len... Say fa sa yı sı : 328 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 18,00 TL. EN GI NE ERING HYDRO LOGY Nu rün ni sa Usul Hydro logy, an earth sci en ce, de als with the wa ter on Earth: its oc cur ren ce, dis tri bu ti on, mo ve ment both on and un der the sur fa ce, pro per ti es with the ir chan - ge in ti me and ge og rap hic lo ca ti on, as well as its re - la ti ons hip with the en vi ron ment... Say fa sa yı sı : 404 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 20,00 TL. 16

17 Yük sek Öğ re nim Ki tap la rı MÜ HEN DİS LİK HİD RO LO Jİ Sİ Nu rün ni sa Usul Ki tap, yer bi lim le rin den bi ri olan hid ro lo ji ko nu sun da ana bil gi le ri ver mek üze re ha zır lan mış tır. Hid ro lo jik çev ri min ta ri fi ile baş la ya rak, bu çev ri min hid ro lo jik ta sa rım ya pan mü hen dis ler için ge rek li olan önem li ele man la rı nı tek tek in ce le mek te ve bu... Say fa sa yı sı : 408 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 20,00 TL. KÖP RÜ HİD RO Lİ Ğİ A. Me lih Yan maz Bu ki tap ta, açık ka nal akı mı nın ve ha re ket li ta ban lı akım la rın te mel kav ram la rı, köp rü açık lı ğın da ki akımın mo del len me si, or ta ve ke nar ayak lar et ra fın da ki taban oyul ma la rı ve da ral ma oyul ma sı, hid ro lo jik ta - sa rım pa ra met re le ri nin be lir len me si, köp rü ler de ya pı hid ro lik et ki le şi mi, ayak lar et ra fın da ki oyul ma lar... Say fa sa yı sı : 384 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 20,00 TL. SEM BO LİK MAN TIK EL Kİ TA BI 2 Özel Man tık Sis tem le ri Teo Grün berg Sem bo lik Man tık El Ki ta bı, az sa yı da ki Türk çe man - tık ki tap la rı nın en kap sam lı sı dır. Ko nu lar akı cı bir dil - le an la tıl mış, çok sa yı da ör nek le pe kiş ti ril miş ve oku - yu cu nun ko nu yu an la dı ğı nı sı na ma sı için her ko nu - nun so nu na ko nu ya iliş kin alış tır ma lar kon muş tur... Say fa sa yı sı : 400 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 15,00 TL. 17

18 OD TÜ Ya yın cı lık 14 SEM BO LİK MAN TIK EL Kİ TA BI 3 Sem bo lik Man tı ğın Uy gu la ma la rı Teo Grün berg Di zi nin son cil din de ise sem bo lik man tı ğın uy gu la ma - la rı na de ği nil miş tir. Bu uy gu la ma lar özel lik le te mel bi lim ler ve bil gi sa yar bö lüm le rin de oku yan öğ ren ci - ler le ya pay zekâ, bi lim fel se fe si ve ma te ma tik fel se fe - si ile il gi le nen oku yu cu lar için il gi çe ki ci ola cak tır... Say fa sa yı sı : 362 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 15,00 TL. APP LI ED WA TER RE SO UR CES EN GI NE ERING A. Me lih Yan maz The re are li mi ted num ber of re fe ren ce bo oks in the worl dwi de li te ra tu re in the fi eld of wa ter re so ur ces en gi ne ering sin ce it is too am bi ti ous to con fi ne the va ri ous as pects of this fi eld in a sing le bo ok. Ac tu - ally, the re are many bo oks, which co ver only a sing le, or few chap ters of this dis cip li ne... Say fa sa yı sı : 656 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 4. Basım ISBN : Fi ya tı: 20,00 TL. BASIC MA TE RI ALS OF CONS TRUC TI ON Sinan T. Er do ğan Tur han Y. Er do ğan Constructions that are structurally safe, serviceable and economical can only be achieved by the use of a suitable design, selection of appropriate materials, application of proper techniques... Say fa sa yı sı : 360 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 22,00 TL.

19 Yük sek Öğ re nim Ki tap la rı MO Dİ Fİ YE YAĞ LAR VE ÜRE TİM TEK NO LO Jİ LE Rİ Mu am mer Ka ya han Gı da tek no lo ji si ala nın da ya şa nan hız lı ge li şim, özel - lik le yağ la rın kim ya sal ni te lik le rin den en ge niş bo yut - ta ya rar la nı lan tek no lo ji ler sa ye sin de, ye mek lik yağ - la rı mo dern bes len me fiz yo lo ji si il ke le ri ne uy gun ola - rak ye ni den sen tez le me nok ta sı na ge tir miş tir... Say fa sa yı sı : 263 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : YA PI LAN DIR MA CI LI ĞI NA SIL UY GU LA MA LI YIZ? Ce mal Bı yık lı, Le vent Vez ne da roğ lu Bil ge Öz te pe, Ayşe Onur Ya pı lan dır ma cı öğ ren me an la yı şı nın ser gi le di ği ipuç - la rı nı in ce ler ken, bun la rın her kes ta ra fın dan teo rik ola rak di le ge ti ril di ği ni ve bir çok araş tır ma cı nın te - mel... Say fa sa yı sı : 232 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL. FONK Sİ YO NEL ANA TO Mİ Edi tör ler: Be dia San cak, Me ser ret Cum hur Tıp, diş he kim li ği, ec za cı lık fa kül te si ve sağ lık bi lim le - ri ile il gi li yük se ko kul la ra, ana to mi ders le rin de ya rar - la na cak la rı kay nak bir eser ola rak ha zır lan mış tır. Ay - rı ca kli nik tıp bi lim le ri ne ha zır lık ol mak üze re kı sa açık la ma lar ya pıl mış tır... Say fa sa yı sı : 652 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 7. Basım ISBN : Fi ya tı: 20,00 TL. 19

20 OD TÜ Ya yın cı lık 14 TE MEL ANA TO Mİ Edi tör: Me ser ret Cum hur Te mel ana to mi bil gi le ri ni içe ren bu ki tap ana to mi der - si alan diş he kim li ği ve ec za cı lık fa kül te le ri ile fi zik te - da vi ve re ha bi li tas yon, hem şi re lik, ev eko no mi si, sağ - lık tek no lo ji si ve sağ lık hiz met le ri mes lek yük sek okul la rı öğ ren ci le ri ne yö ne lik ha zır lan mış tır... Say fa sa yı sı : 466 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 24,00 TL. FONK Sİ YO NEL NÖ RO ANA TO Mİ Edi tör: Do ğan Ta ner Ha cet te pe Üni ver si te si'nde yıl lar dır tıp öğ ren ci le ri ne ve ril mek te olan nö ro ana to mi ders le rin den el de edi - len tec rü be ler den ve çok sa yı da kay nak tan ya rar la nı - la rak en ye ni bil gi le ri içe re cek şe kil de ha zır lan mış tır. Ki tap en teg re, prob lem çöz me ve kla sik tıp... Say fa sa yı sı : 326 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 11. Basım ISBN : Fi ya tı: 20,00 TL. NÜK LE ER MAN YE TİK RE ZO NANS SPEK TROS KO Pİ Sİ Me tin Bal cı Mo le kül le rin ya pı la rı hak kın da bil gi ve ren spek tros - ko pik yön tem ler içe ri sin de tar tış ma sız en ile ri se vi ye - de ola nı Nük le er Man ye tik Re zo nans (NMR) Spek - tros ko pi si'dir. NMR spek tros ko pi si mo le kül ya pı sı nın ya nı sı ra mo le kül le rin çe şit li fi zik sel özel lik le ri... Say fa sa yı sı : 452 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 18,00 TL. 20

21 Yük sek Öğ re nim Ki tap la rı MO DERN LO GIC Teo Grün berg The aim of this bo ok is to in tro du ce, es pe ci ally un der - gra du ate uni ver sity stu dents of all de part ments, to so - me of the best tech ni qu es of re aso ning de vi sed by mo dern lo gic (cal led al so mat he ma ti cal, or symbo lic lo gic). One of the se tech ni qu es is a met hod of na tu - ral de duc ti on... Say fa sa yı sı : 314 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 17,00 TL. KA MU YÖ NE Tİ Mİ: Ge nel İl ke ler ve Tür ki ye Uy gu la ma sı Ay kut Po la toğ lu Ta rih sel kök le ri ol duk ça es ki ye gi den ka mu yö ne ti mi çağ daş top lum la rın var lık la rı nı sür dür me le rin de çok önem li bir rol oy na mak ta dır. Ka mu po li ti ka la rı nın uy gu lan ma sın da da ka mu ör güt le ri nin yö ne ti mi ya - şam sal öne me sa hip tir... Say fa sa yı sı : 176 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 9,00 TL. GI DA EN DÜS TRİ SİN DE GÜ VEN Lİ GI DA ÜRET MEK Tes li me Mah mu toğ lu Gı da tek no lo ji si ala nın da ya şa nan hız lı ge li şim, özel - lik le yağ la rın kim ya sal ni te lik le rin den en ge niş bo yut - ta ya rar la nı lan tek no lo ji ler sa ye sin de, ye mek lik yağ - la rı mo dern bes len me fiz yo lo ji si il ke le ri ne uy gun ola - rak ye ni den sen tez le me nok ta sı na ge tir miş tir... Say fa sa yı sı : 312 Ebat : 14 x 21,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 18,00 TL. 21

22 OD TÜ Ya yın cı lık 14 BAĞ LA YI CI MAL ZE ME LE RİN VE BE TO NUN ON BİN YIL LIK TA Rİ Hİ Si nan T. Er do ğan, Tur han Y. Er do ğan Mü hen dis lik, do ğa da ki mal ze me le rin ve ener ji kay - nakla rı nın in san lar için ya rar lı du ru ma dö nüş tü rül - me si ama cıy la fen ve tek nik uy gu la ma ey le mi dir. Mü - hen dis li ğin en es ki ve en yay gın uy gu la nan tü rü ise... Say fa sa yı sı : 252 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 15,00 TL. PLAN LA MA DA KLA SİK SA YI SAL YÖN TEM LER K. Mert Çu buk çu Geç miş te bu ko nu da ya zıl mış ve ya yın lan mış pek az sa yı da ben ze ri ki tap var dır. Ki tap ya zı lır ken 90 dan faz la ya ban cı kay nak tan ya rar la nıl mış ve her tek nik son de re ce sa de bir dil le an la tıl mış tır. Uy gu la ma da... Say fa sa yı sı : 240 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 13,00 TL. ISO 9001:2000 IŞI ĞIN DA HİZ MET TE TOP LAM KA Lİ TE Alp Esin Gös ter ge le re gö re, hiz met sek tö rü 2000 li yıl la rın en düs tri si ola cak tır. (A Eu ro pe an Qua lity Pro mo ti on Po licy, EC, Cest. 95/1). Hiz me tin ka li te si, gi de rek da ha çok tar tı şı lan ve üze rin de du ru lan bir ko nu ma gel mek te dir. Bun da, bir çok ürü nün alı cı gö zün de ki... Say fa sa yı sı : 384 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 19,00 TL. 22

23 Yük sek Öğ re nim Ki tap la rı MAN TIK TE RİM LE Rİ SÖZ LÜ ĞÜ Teo Grün berg, Ad nan Onart Da vid Grün berg, Ha lil Tu ran Man tık la, fel se fey le, bi lim sel yön te min te mel le riy le il - gi le nen ler, dü şün ce dün ya la rı nı Türk çe kav ram lar la ge liş tir mek is te yen ler için 1976'dan be ri vaz ge çil mez bir kay nak olan Man tık Te rim le ri Söz lü ğü, ge le nek sel man tı ğa, gün lük dil man tı ğı na, kip sel man tık ve kü - me ler ku ra mı na iliş kin ye ni te rim ler ek le ne rek... Say fa sa yı sı : 220 Ebat : 14 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,00 TL. CO AS TAL EN GI NE ERİNG Ay şen Er gin Edu ca ti on and re se arch in the fi eld of co as tal en gi ne - ering gai ned much im por tan ce as an out co me of re - cog ni ti on of the co as tal are as and the oce ans as a fast gro wing spe ci ali za ti on fi eld of eco no mic po ten ti al. Un der gra du ate and gra du ate co ur ses... Say fa sa yı sı : 368 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 16,00 TL. MA TE RI ALS SCI EN CE Tur han Y. Er do ğan, Mus ta fa Tok yay, İ. Öz gür Ya man, Si nan T. Er do ğan Engineering design and construction greatly depend on proper selection and use of materials. Therefore, all engineers need to have a sound knowledge of materials to achieve success in their endeavors. Say fa sa yı sı : 272 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 16,00 TL. 23

24 OD TÜ Ya yın cı lık 14 RE IN FOR CED CON CRE TE Uğur Er soy, Gü ney Öz ce be, Tuğ rul Tan kut New developments have taken place in the areas of reinforced concrete technology and earthquake engineering since the publishing previous edition of this book. New approaches have emerged as a result of research and observations made after recent earthquakes. Say fa sa yı sı : 660 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 4. Basım ISBN : Fi ya tı: 30,00 TL. Bİ NA LAR İÇİN DEP REM MÜ HEN DİS Lİ Ğİ TE MEL İL KE LE Rİ Edi tör ler: Er dem Can bay, Uğur Er soy, Gü ney Öz ce be, Ha luk Su cu oğ lu, S. Tan vir Was ti Deprem, Türkiye ve birçok diğer ülkenin problemi olmuştur ve olmaya devam edecektir. Deprem mühendisliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya gibi ülkelerde dahi yeni bir bilim dalı sayılabilir. Say fa sa yı sı : 448 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 24,00 TL. INTRODUCTORY MECHANICS OF DEFORMABLE BODIES Uğur Ersoy, S. Tanvir Wasti, Erdem Canbay The subject matter and presentation in the book have been moulded by the authors teachers, colleagues and students, and by the very many well-known books on the mechanics of deformable bodies. Say fa sa yı sı : 272 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 20,00 TL. 24

25 Yük sek Öğ re nim Ki tap la rı İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE KULLANILABİLİRLİK MÜHENDİSLİĞİ: TEORİDEN PRATİĞE Kürşat Çağıltay İnsan Merkezli Bilişim Sistemlerini tasarlamak ve geliştirmek için gerekli dönüşümün nasıl yapılacağını merak edenler, kafalarındaki pek çok sorunun cevabını bu kitapta bulabileceklerdir. Say fa sa yı sı : 240 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 15,00 TL. R YAZILIMINA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Özlem İlk R yi neden bu kitapla öğrenmeliyim? Bu kitabın amacı yazılıma yeni başlayanların geçiş sürecini hızlandırmaktır. R nin bilgisayara yüklenmesinden başlayarak, bir çok örnekle ve özellikle yeni başlayanların kâbusları bölümüyle kısa sürede yazılıma hâkim olmanıza faydalı olacaktır. Say fa sa yı sı : 140 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 10,00 TL. İŞ ZEKÂSI VE VERİ AMBARI SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Nergiz Ercil Çağıltay Bu kitap, veri ambarları sistemleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan tüm teorik ve pratik bilgileri bir arada toplayarak ve bu bilgileri gerçek yaşamdan alınmış, ülkemizdeki gereksinimlere dayalı durumlar ile ilgili örneklerle sunularak hazırlanmıştır. Say fa sa yı sı : 252 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 16,00 TL. 25

26 OD TÜ Ya yın cı lık 14 ISO/IEC Bilgi Güvenliği Standardı Eren Veysel Ersoy Günümüzde kişisel ve kurumsal bilgiler üzerinde sürekli artan tehdit ve risklere karşı bilgi güvenliği kavramı, iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmelidir. Bu bakımdan özellikle bilgi sistemlerini ve önemli bilgileri içeren tüm süreçler... Say fa sa yı sı : 152 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 14,00 TL. Ölçü Kuramsal Olasılık ve Stokastik Kalkülüse Giriş (Finans Uygulamaları ile) Uluğ Çapar Bu kitap genelde olasılık, stokastik süreçler, stokastik analiz ve matematiksel finans ile ciddi olarak ilgilenen 3. veya 4. sınıf matematik, mühendislik ve ekonomi dalları lisans öğrencileri kitlesini hedef almaktadır. Say fa sa yı sı : 412 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 24,00 TL. Farklı Olan Değil Ayna Olan Kazanır Bir Yönetici Olarak Grup Prototipi Lider Olmak Aslı Göncü Kitabı okumayı bitirdiğinizde, liderliğin sosyal benlik kuramında önerildiği üzere, içimizden ve/veya bizden biri olduğunu vurgulayan siyasi... Say fa sa yı sı : 284 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 18,00 TL.

27 Yük sek Öğ re nim Ki tap la rı Öğretmen Adayının İç Dünyası Burcu Şenler Öğretmen öz-yeterlik inançlarıyla ilgili hem diğer ülkelerde hem de ülkemizde yapılmış çok sayıda çalışma olmasına karşın öğretmen öz-yeterlik inançları, akademik öz-düzenleme becerileri ve kişilik özelliklerinin arasındaki ilişkiyi konu alan sınırlı sayıda calışma bulunmaktadır. Literatürde yer alan ilgili konudaki çalışmalar üç farklı yolda... Say fa sa yı sı : 96 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 10,00 TL. İnönü Döneminde Tarih ve Eğitim: Tarih Anlayışında Süreklilik ve Değişimler Erinç Erdal Yıldırım Cumhuriyet in ilk yılları ulus devletin inşa edildiği ve bu süreçte resmi tarihinin de temellerinin atıldığı bir dönem olmuştur. Üretilen resmi tarihin bu süreçte devletin ideolojik araçları olan eğitim... Say fa sa yı sı : 213 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 16,00 TL. Duygu Düzenleme, Ergenlik ve Ebeveynlik Dilek Sarıtaş Atalar Duygularımız, içinde bulunduğumuz durumun amaçlarımıza uygun olup olmadığı konusunda bize sinyaller veren ve hayata bakış açımızı yönlendiren temel unsurlardır. Duygularımızın ortaya çıkmasında olayları değerlendiriş tarzımızın büyük önemi vardır. Say fa sa yı sı : 96 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL. 27

28 OD TÜ Ya yın cı lık 14 Matematik Tarihi Dr. Florian Cajori Cajori, matematik tarihine ilişkin ilgi çekici ve güvenilir açıklamalar yaptığı bu tek ciltlik matematik tarihinde devasa büyüklükteki matematiksel dokümanları düzgün akıcı bir hikâyeye dönüştürmenin tartışmasız ustası olduğunu gözler önüne sermiştir. Say fa sa yı sı : 588 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 45,00 TL. İş Güvenliği Uzmanı El Kitabı Genel İlkeler - Tanımlar - Yorum Prof. Dr. Alp Esin Prof. Dr. Alp Esin, kitaptaki konuların özüne ve ayrıntılarına uzmanlık yaklaşımı ile inebilmekte ve okurların konuya kendilerini uyarlayabilmelerine yardımcı olacak bir anlatım ve yaklaşım biçimi kullanmaktadır. Say fa sa yı sı : 476 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 24,00 TL. 28

29 İn gi liz ce Dil Öğ re nim Ki tap la rı

30

31 İn gi liz ce Dil Öğ re nim Ki tap la rı ENG LISH FOR ACA DE MIC PUR PO SES 1 Se lin Al pe rer Cey da Eşit Fun da Peh li va noğ lu - No yes Öz lem Sı ğı nan Ye şim So mun cu oğ lu Say fa sa yı sı : 184 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 5. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,50 TL. ENG LISH FOR ACA DE MIC PUR PO SES 2 Ay şe Do ğu Bağ cı Es ra Mušiæ Öz lem Sı ğı nan Bu ket Ta rak çı oğ lu Şa hi ka Tar han Say fa sa yı sı : 178 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,50 TL. LAN GU G AGE AND COM MU NI CA TI ON SKILLS AF TER GRA DU ATI ON Nil Ze lal Akar Yur da nur Öz kan Şa hi ka Tar han Say fa sa yı sı : 161 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 5. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL. 31

32 OD TÜ Ya yın cı lık 14 ACA DE MIC ORAL PRE SEN TA TI ON SKILLS İpek Bo zat lı Ey lem Men gi Üs tün Rei nart Öz lem Sı ğı nan Say fa sa yı sı : 78 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 6,50 TL. ON THE JOB Nil Ze lal Akar Yur da nur Öz kan Şa hi ka Tar han Say fa sa yı sı : 95 Ebat : 20 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. ACA DE MIC PRE SEN TA TI ONS Se lin Al pe rer Tat lı İpek Bo zat lı Fun da Peh li va noğ lu No yes Say fa sa yı sı : 120 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,00 TL. 32

33 İn gi liz ce Dil Öğ re nim Ki tap la rı THE RE ALM OF SPEA KING Nec la Çı kı lı gil Ay şem Ka ra dağ Di lek Yağ cı oğ lu Ser dar Yıl dı rım Say fa sa yı sı : 88 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. NE.REA DINGS1 Fü gen Gül sen Ga ye To lun güç Say fa sa yı sı : 200 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 10. Basım ISBN : Fi ya tı: 10,00 TL. NE.REA DINGS1 Te ac her s Ma nu al Fü gen Gül sen Ga ye To lun güç Say fa sa yı sı : 32 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 33

34 OD TÜ Ya yın cı lık 14 NE.REA DINGS2 Fey za Kon ya lı Ga ye To lun güç Say fa sa yı sı : 175 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 8. Basım ISBN : Fi ya tı: 10,00 TL. THE SPEA KING SPHE RE Nec la Çı kı gil Ay şem Ka ra dağ Say fa sa yı sı : 130 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. RE AD TO COM PRE HEND WRI TE TO RE ACT 1 Ni hal Ci han Ca hi de Ça vu şoğ lu Vil dan Şa hin Say fa sa yı sı : 162 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL. 34

35 İn gi liz ce Dil Öğ re nim Ki tap la rı RE AD TO COM PRE HEND WRI TE TO RE ACT 2 Ni hal Ci han Ca hi de Ça vu şoğ lu Vil dan Şa hin Say fa sa yı sı : 184 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,00 TL. 35

36 Ede bi yat Ro man Şi ir Ki tap la rı

37

38 OD TÜ Ya yın cı lık 14 Çİ ÇEK LE RİN KA NI Ani ta Amir rez va ni Çi çek le rin Ka nı 17. yy İran ının da ev len me ça ğı na yak la şan 14 ya şın da bir köy lü kı zın hikâye si dir. Ba ba - sı nın bek len me dik ölü mün den son ra an ne siy le, İs fa - han da ya şa yan ve Şah için ha lı lar do ku yan üvey am - ca sı nın ya nı na ta şı nan genç kız, ora da giz li bir mu ta (pa ra için bel li bir sü re li ği ne bir söz leş me ile ya pı lan... Say fa sa yı sı : 472 Ebat : 14 x 21,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 22,00 TL. Güneş Gibiydi Anita Amirrezvani Kutsal Kur an üzerine yemin ederim ki, Peri Han Hanım gibi bir kadın daha yoktur. O, doğuştan bir prenses, ön dört yaşından beri bir strateji ustası, hal ve tavırlarında daima sert ama son derece de gösterişli, usta bir okçu, yardımsever... Say fa sa yı sı : 480 Ebat : 14 x 21,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : İSİM LER Kİ TA BI Jill Gre gory, Ka ren Tin to ri Acı ma sız ve bir o ka dar da he ye can do lu! İsim ler Ki ta bı için de ki şa şır tı cı ka rak ter ler ve ya şa yan ef sa - ne ler ile, si zi yüz yıl lar ve kı ta lar ara sı, kar şı ko nul maz bir yol cu lu ğa çı ka ra cak. Unu tul maz bir ki tap. Say fa sa yı sı : 376 Ebat : 14 x 21,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 17,00 TL. Fi ya tı: 22,00 TL.

39 Ede bi yat, Ro man, Şi ir Ki tap la rı US TA NIN DER Sİ BOR GES VE YA PIT LA RI ÜS TÜ NE Nor man Tho mas Di Gio van ni Kim dir Bor ges? Boş ye re o ka dar çok in san olan ben sa de ce bir ki şi, ken dim ol mak is ti yo rum der, bir öy - kü sü nün so nun da. Ger çek ten de oku duk ça, bir tek Bor ges ten çok, bir Bor ges ler or du su ile kar şı kar şı - yay mış gi bi ge lir in sa na. An la ma ya ça lış tık ça la bi rent için de la bi rent le, in sa nın sı nır la rı nı zor la yan bir... Say fa sa yı sı : 200 Ebat : 14 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL. ÖĞ LE SU YU Ali Cen giz kan Say fa sa yı sı : 50 Ebat : 16 x 16 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 4,00 TL. ÜÇ MEŞ HUR TÜRK NO VE Lİ (Türk çe - Al man ca) Naz lı Öz can Bu öy kü ki ta bı meş hur Türk ya za rı Re fik Ha lit Ka - ray dan ( ) iki, Sa it Fa ik Aba sı ya nık tan ( ) ise bir no vel içer mek te ve iki he def dilgru bu nu oluş tu ran Türk ve Al man ede bi yat se ver le re met ne bağ lı (Al man ca) çe vi ri ör ne ği sun mak ama cı... Say fa sa yı sı : 80 Ebat : 14 x 20,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 4,00 TL. 39

40 OD TÜ Ya yın cı lık 14 SA RAY BOS NA NIN ÇEL LİS Tİ Ste ven Gal lo way Ha van top la rı dü şer ken ve kes kin ni şan cı lar ölüm cül iş le ri ni sür dü rür ken bir çel list pen ce re si nin önün de otu rup Al bi oni nin Ada gio su nu çal mak ta dır. Son ra bir bom ba, aşa ğı da ki so kak ta ek mek al mak için kuy - ruk ta bek le yen in san la rın üze ri ne dü şe rek... Say fa sa yı sı : 204 Ebat : 14 x 21,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL. SA KİN LEŞ BİR TA NEM Mic ha el Gre en berg Sa kin leş Bir Ta nem, Mic ha el Gre en berg in on beş ya şın day ken ak lı nı yi ti ren kı zı nın ola ğan dı şı öy kü sü - nü an la tı yor. Öy kü, Sally in Gre en wich Vil la ge ın so - kak la rın da ki çö kü şüy le baş lı yor ve şeh rin en bu nal tı - cı sı cak la rı nın ya şan dı ğı ay lar bo yun ca Man hat tan da - ki bir psi kaya tri ko ğu şu ile di ğer baş ka yer le rin... Say fa sa yı sı : 208 Ebat : 14 x 21,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL. AŞIK LA RIN GİZ Lİ YA ŞA MLARI Si mon Van Bo oy Aşıkların Gizli Yaşamları, ödül lü ya zar Si mon Van Bo oy un ilk kı sa hikâye ko lek si yo nu dur. Ken tucky, New York, Pa ris, Ro ma ve Yu na nis tan da ge çen bu hikâye ler, za ra fet, yo ğun luk, at mos fer ve se ve cen li ğin mü kem mel bir sen te zi dir. Sev gi, ka yıp, za yıf lık, in san te ma sı ve yal nız lık, Van Bo oy un te ma la rı dır. Say fa sa yı sı : 144 Ebat : 14 x 21,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 10,00 TL. 40

41 Ede bi yat, Ro man, Şi ir Ki tap la rı AŞK KI ŞIN BAŞ LAR Si mon Van Bo oy Tam kıvamında... Aşk Kışın Başlar muhteşem bir koleksiyon ve Van Booy artık benim her-zamanokunması-gerekenler listemde yer alan bir yazar. Robert Olen Butler, A Good Scent from a Strange Mountain ın yazarı Say fa sa yı sı : 192 Ebat : 14 x 21,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL. KAM PUS - Ölüm ve Sim ya Cla udia Gross Yıl 1413, Köln. Mar zel len So ka ğı sa kin le ri ge ce ya rı - sı can hı raş çığ lık lar la yer le rin den fır lar lar. So ka ğa koş tuk la rın da gö re bil dik le ri tek şey, pal to su nun etek - le ri uçu şa rak ace ley le ka çan bir ka ral tı dır. Çu ha cı tam pe şin den gi de cek ken yer de bir ki tap, bir çift kis ve ko - lu, ayak ka bı, göm lek, pan to lon... Say fa sa yı sı : 304 Ebat : 14 x 21,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 16,00 TL. KE Çİ KÖP RÜ SÜ T. M. McNally Ame ri ka lı fo toğ raf çı Step hen Brings, ar ka sın da so - run lu bir iliş ki yi ve hâlâ ka yıp olan oğ lu nun ka çı rıl - ma sı nın acı ve ren ha tı ra la rı nı Chi ca go da bı ra kıp, Yu - gos lav ya iç sa va şı sı ra sın da Bal kan lar a gi der. Amaç - sız ca Bos na ka sa ba la rın da do laş tı ğı sü re de Step hen, ya şa dı ğı... Say fa sa yı sı : 400 Ebat : 14 x 21,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 18,00 TL. 41

42 OD TÜ Ya yın cı lık 14 CEN TURY 1 - Ateş Çem be ri Pi er do me ni co Bac ca la rio Sı ğı nak ta bir so ru ha va da ka lı yor: - Siz ce ge le cek mi? Kim se den bir ce vap gel mi yor. Sa nı rım kurt ulu ma - la rı du yu yo rum Fı sıl dar gi bi ko nu şu yor sa kal lı adam. Ha di biz baş la ya lım di ye öne ri yor di ğer adam. Ka ra ku ru bir gö rün tü sü var, yan gın dan son ra var lı ğı nı sür dü ren bir ağa ca ben zi yor. Say fa sa yı sı : 392 Ebat : 15 x 21,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 20,00 TL. CEN TURY 2 - Taş Yıl dız Pi er do me ni co Bac ca la rio Metro tünelinin içinde nefes kesen bir koþu vardý. Çocuklara rehberlik eden Kýzýlderili, Ermete yi omzuna attý, sanki gözleri karanlýkta görüyormuþ gibi hareket ediyordu. Sadece eski raylarýn kesiþtiði yerlerde yavaþlýyordu. Bir ara diðerlerine dönerek, Sadece iki dakikamýz var dedi. Say fa sa yı sı : 368 Ebat : 15 x 21,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 20,00 TL. CEN TURY 3 - Rüzgârlı Şehir Pi er do me ni co Bac ca la rio 19 Haziran, PARİS. Rue de l'abreuvoir da bir binanın altıncı katında Mistral odasının penceresinin önünden geçen arılara bakıyor. Yolun karşısında buz gibi bakışlara sahip beyaz saçlı bir adam var. Jacob Mahler. Mistral in dünyada görmek isteyebileceği son kişi. Say fa sa yı sı : 384 Ebat : 15 x 21,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 22,00 TL. 42

43 Ede bi yat, Ro man, Şi ir Ki tap la rı CEN TURY 4 - İlk Kaynak Pi er do me ni co Bac ca la rio 19 Eylül SHANGHAI. İnsanla doğa arasındaki anlaşmanın yenilenmesine sadece iki gün var. Ve hala netleşmesi gereken bir sürü şey Elettra, Mistral ve Sheng cam bir masada oturuyorlar bulutların arasında yüzer gibiler, dünyanın en yüksek oteli burası. Say fa sa yı sı : 388 Ebat : 15 x 21,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 22,00 TL. 43

44 Fel se fe Ki tap la rı

45

46 OD TÜ Ya yın cı lık 14 KA DIN Fİ LO ZOF LAR TA Rİ Hİ In ge borg Gle ic ha uf Fel se fe hak kın da bil gi edin mek is te di ği niz za man, nor mal de eli ni ze bir Fel se fe Ta ri hi alır sı nız ve hay - re te dü şer si niz: Fel se fe Ta ri hi, ne re dey se her za man Er kek Fi lo zof lar Ta ri hi de mek tir. Ka dın lar fel se fi ko - nu lar la uğ raş maz mı? Hiç mi ka dın fi lo zof yok? En azın da, hiç de ğil se bir ta ne ka bul gör müş ka dın... Say fa sa yı sı : 152 Ebat : 13,5 x 20,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 11,00 TL. NI ETZS CHE KAVRAMADA YENİ BİR YOL Me tin Co şar Ge rek okun ma sı, ge rek an la şıl ma sı en güç fi lo zof lar - dan bi ri si sa yı lan Ni etzs che üze ri ne ya pı lan bu ça lış - ma da Ni etzs che fel se fe si nin önem li kav ram la rın dan olan an cak iş len me yen ya da dı şa rı da bı ra kı lan ve... Say fa sa yı sı : 112 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,00 TL. DÜN YA GÖ NÜL DEN GÖ NÜ LE Ah met İnam "Dün ya Gö nül den Gö nü le ola bil sey di, gön lü mü zün ve bir bi ri mi zin de ğe ri ni bi lir dik. Ki tap, gö nül fel se fe - si nin to hum la rı nı ata cak gö rüş ler öne sü rü yor."... Say fa sa yı sı : 296 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 11,00 TL. 46

47 Fel se fe Ki tap la rı TEK NO LO Jİ BE NİM NE YİM OLU YOR? Ah met İnam Bu ça lış ma tek no lo ji üs tü ne aşa ğı yu ka rı dört yıl dan be ri yü rüt mek te ol du ğum ça lış ma la rı mın bir bö lü mü - nü içe ri yor. Yıl lar dır bi lim, sa nat, kül tür üs tün de odak - la şan uğ raş la rı mın tek no lo ji yi il gi ala nı ola rak seç me si ye ni dir. Aşk ve ölü mün ba şı ma tek no lo ji der di ni sa ra - ca ğı nı bil mi yor dum. Say fa sa yı sı : 192 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : MÜHENDİSLİKTE MESLEK AHLÂKI Ülkün Tansel MÜHENDİSLİK AHLÂKI nın derinlemesine ele alınması henüz çok yenidir; hele tıp, ya da hukuktaki uygulamaların geçmişine bakınca emekleme çağında sayılır. Mühendislerin ahlâk konusuna sistemli bir dikkatle eğilmesi, 1970 lerin sonuna doğru ABD de olmuştur. Say fa sa yı sı : 176 Ebat : 14 x 21,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL. SÖY LEM ÜZE Rİ NE Ah met Ko ca man, Şük ri ye Ru hi, De niz Zey rek, Di lek Dol taş, Işın Ben gi - Öner, Gür kan Do ğan Türk çe de Söy lem son yıl la rın göz de söz cük le rin - den bi ri si. Özel lik le dil bi lim, fel se fe ve ya zın da söy - lem kav ra mı nın yay gın bi çim de kul la nıl ma sı iki te mel ne de ne da ya nı yor... Say fa sa yı sı : 128 Ebat : 14 x 21 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 10,00 TL. 47

48 OD TÜ Ya yın cı lık 14 DE NE YİM VE EĞİ TİM John De wey John De wey yal nız ca bir fi lo zof ol ma yıp ay nı za man - da eği ti min pra ti ğin den ge len bir dü şü nür dür. Eser le - rin de ve dü şün ce le rin de oku lun kal bi nin öğ ret men ol du ğu nu, on la rın son de re ce do na nım lı bir şe kil de ye tiş ti ril me si ge rek ti ği ni vur gu lar ken, gü nü müz de... Say fa sa yı sı : 112 Ebat : 13,5 x 20,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 10,00 TL. BİR Fİ LO ZO FUN İTİ RAF LA RI Bryan Ma gee Bir Filozofun İtirafları nda Bryan Magee felsefeyi keşfinin öyküsünü anlatıyor. Çocukluğundaki merak duygusunun ve o yaşlarda bile dünyayı analitik kavrayışının onu götürdüğü noktadan geriye bakışı sonu gelmez bir macera gibi. Say fa sa yı sı : 464 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 35,00 TL. 48

49 Ta rih Ki tap la rı

50

51 Tarih Ki tap la rı DÜN YA TA RİH AT LA SI (Cilt I) Her mann Kin der Wer ner Hil ge mann Al man ya'da bü yük ba şa rı ka zan dık tan son ra ço ğun - lu ğu Av ru pa'da ol mak üze re dün ya nın pek çok ül ke - sin de de ya yım la nan "dtv At las" di zi si nin bu iki cilt lik de vi, ta ri hin ya zıl ma ya baş lan dı ğı ilk çağ lar dan baş la - ya rak bu gü ne ka dar ge len bü tün dün ya ta ri hi ni, ya - pı lan... Say fa sa yı sı : 288 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 4. Basım ISBN : Fi ya tı: 16,00 TL. DÜN YA TA RİH AT LA SI (Cilt II) Her mann Kin der Wer ner Hil ge mann Yüz ler ce renk li ha ri ta ve çi zim le açık la nan ko nu lar, ta şı ma sı ve oku ma sı çok ra hat olan bu ki ta bı 1964'ten bu gü ne yüz bin ler ce in san için vaz ge çil mez bir baş vu - ru kay na ğı yap tı. İki cilt lik bu kü çük dev, sos yal bi lim - le rin bü tün alan la rın da bir baş vu ru ese ri ola rak... Say fa sa yı sı : 372 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 18,00 TL CUM HU Rİ YET TA Rİ Hİ El Ki ta bı N. İl ter Er tuğ rul Eli niz de ki ya pıt, Os man lı nın yı kı lı şın dan baş la yıp İkin ci Dün ya Sa va şı yla bi ten kla sik cum hu ri yet ta ri - hi ki tap la rın dan de ğil. Tan zi mat tan Cum hu ri yet e, Cum hu ri yet ten Mil li Şef e, DP den bir ih ti lal, bir muh tı ra, bir dar be lik as ke ri mü da he le le re... Say fa sa yı sı : 236 Ebat : 12,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,50 TL. 51

52 OD TÜ Ya yın cı lık 14 GA Zİ MUS TA FA KE MAL VE CUMHURİYET EKO NO Mİ Sİ NİN İN ŞA SI Ser dar Şa hin ka ya Serdar Şahinkaya bir taraftan emperyalist, öbür taraftan, aşiretçi, cemaatçi saldırılara, fiziki, ideolojik ve kültürel baskılara, karşın yaşamaya devam eden, bağımsız, çağdaş bir ulusal ekonomi inşa etme projesine sadakatin, doğuş anının öyküsünü anlatıyor - Dr. Ergin Yıldızoğlu, Cumhuriyet Gazetesi Say fa sa yı sı : 324 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 15,00 TL. ATA TÜRK VE DEV RİM En ver Zi ya Ka ral Ya za rın Ata türk ko nu lu kon fe rans ve ma ka le le rin den olu şan ki tap, Cum hu ri ye ti mi zin ku ru lu şu nun 80. yı - lın da, göz den ge çi ril miş ye ni bas kıy la OD TÜ Ya yın cı - lık ta ra fın dan ye ni den okur la ra su nul muş tur... Say fa sa yı sı : 296 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 9,00 TL. ATA TÜRK TEN DÜ ŞÜN CE LER En ver Zi ya Ka ral Ata türk ün çe şit li ko nu lar da ver di ği söy lev ve de meç - ler den olu şan Ata türk ten Dü şün ce ler Cum hu ri ye ti - mi zin ku ru lu şu nun 80. yı lın da, göz den ge çi ril miş ye - ni bas kı sıy la OD TÜ Ya yın cı lık ta ra fın dan ye ni den okur la ra su nul muş tur... Say fa sa yı sı : 240 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL. 52

53 Tarih Ki tap la rı OS MAN LI DA NEFT VE PET ROL Vol kan Ş. Edi ger Doç. Dr. Vol kan Ş. Edir gen in on üç yıl dır özen le yü - rüt tü ğü araş tır ma ve in ce le me le re da ya nan Os man - lı da Neft ve Pet rol, Os man lı İm pa ra tor lu ğu dö ne min - de ki pet rol ol gu su nu bü tün ay rın tı la rıy la ele al mak ta - dır. Os man lı ar şiv le rinden yüz den faz la öz gün bel ge - nin de ğer len di ril di ği ça lış ma da, ko nuy la il gi li... Say fa sa yı sı : 500 Ebat : 14 x 21,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 20,00 TL. CUM HU Rİ YET İN AN KA RA SI (Tan sı Şen ya pı lı ya Ar ma ğan) İl han Te ke li nin ön sö zü ile Cum hu ri yet in An ka ra sı ki ta bı, ba şa rı lı ve eği tim ka - ri ye rin den son ra 2005 yı lın da OD TÜ Şe hir ve Böl ge Plan la ma Bö lü mün den emek li olan Doç. Dr. Öz can Al ta ba n a, OD TÜ lü bir grup plan cı ve mi mar ta ra fın - dan bir ar ma ğan ola rak ha zır lan dı... Say fa sa yı sı : 424 Ebat : 14 x 21,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 10,00 TL. PA RİS 1919: 1919 Pa ris Ba rış Kon fe ran sı ve Dün ya yı De ğiş ti ren Al tı Ayın Hi kâ ye si Mar ga ret Mac Mil lan Ocak-Tem muz 1919 ta rih le ri ara sın da, "bü tün sa vaş - la rı so na er dir mek için ya pı lan sa vaş"tan son ra, Ba rış Kon fe ran sı için dün ya nın dört bir ya nın dan ge len tem sil ci ler Pa ris'te top lan dı lar. Kon fe ran sın... Say fa sa yı sı : 496 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 18,00 TL. 53

54 OD TÜ Ya yın cı lık 14 GE Lİ BO LU De niz den Sal dı rı Vic tor Ru den no yıl la rın da ger çek le şen Ge li bo lu Sa va şı, Bi rin ci Dün ya Sa va şı nın en çok tar tı şı lan olay la rın - dan bi ri dir ve bu gün bi le ha yal gü cü mü zün sı nır la rı nı zor la ma ya de vam et mek te dir. İn gi liz, Fran sız, Avus - tral ya lı, Ye ni Ze lan da lı ve Hint li kuv vet le rin... Say fa sa yı sı : 408 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 22,00 TL TÜR Kİ YE SİN DEN GÖ RÜ NÜM LER Ja mes Ell swort De Kay Bu ki tap bir ya ban cı nın gö züy le 1830 lar Tür ki ye si - nin bir pa na ro ma sı, için de ya şa yan in san la rın gün lük ya şam la rın dan dil le ri ne; ka dı nın ai le de ki ve top lum - da ki ye rin den sa ray da ki ko nu mu na... Say fa sa yı sı : 440 Ebat : 16 x 23 Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 20,00 TL. DO ĞU AK DE NİZ E YOL CU LUK (1634) Henry Blo unt Se ne 1634, Os man lı nın uç suz bu cak sız top rak la rın - da bir İn gi liz gez gin şun la rı di yor: Eğer bir gün tüm dün ya ya hük me de bi le cek bir ırk var sa o da Türk ler dir.... Say fa sa yı sı : 120 Ebat : 16 x 23 Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL. 54

55 Tarih Ki tap la rı OS MAN LI YA YOLCULUK Dr. Wil li am Witt man Dr. William Wittman, bir İngiliz cerrah... Napolyon un Mısır ı işgali üzerine ortaya çıkan Osmanlı-İngiliz-Rus yakınlaşmasının bir ürünü olarak İngiltere nin Osmanlı ya yardım için gönderdiği askeri birliğin doktoru. Savaş sırasında da Sadrazam ın doktoru. Say fa sa yı sı : 336 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 24,00 TL. DO ĞU YA BA KIŞ 1800 Ön ce si Dö nem İn gi liz Yaz ma la rı ve Os man lı İm pa ra tor lu ğu Ge rald Mac le an Do ğu ya Ba kış İn gi liz le rin ve İs koç ya lı la rın Os man lı dün ya sı ile ya şa mış ol duk la rı et ki le şim le ri ko nu alan bi lim sel araş tır ma la ra çok önem li bir kat kı yap mak ta - dır. Ge rald Mac Le an in Do ğu-ba tı iliş ki le ri... Say fa sa yı sı : 368 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 18,00 TL. 27 MA YIS Bir İh ti lal, Bir Dev rim, Bir Ana ya sa Se çil Ka ral Ak gün Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin du yu rul ma sın dan son ra ilk ih ti lal olan 27 Ma yıs, 1960 ilk ba ha rın da Türk Si lah lı Kuv vet le ri nin ik ti da rın ana ya sa yı as kı ya alan uy gu la - ma la rı na ve bu nun halk ara sın da do ğur du ğu bu na lı - ma son ver mek üze re ül ke yö ne ti mi ne el koy ma sı dır. Say fa sa yı sı : 312 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 14,00 TL. 55

56 OD TÜ Ya yın cı lık 14 İPEK YOLU İMPARATORLUKLARI Bronz Çağı ndan Günümüze Orta Asya Tarihi Christopher I. Beckwith Bu kitap Türkler barbar mıdır? sorusuna kesin bir olumsuz cevap veriyor ve barbarlığı tüm boyutlarıyla ele alarak kimseye Türkler barbardır deme hakkını vermiyor. Eser Çin, Roma, Rusya veya diğer... Say fa sa yı sı : 428 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 28,00 TL. TÜRKİYE ORMANCILIK TARİHİ Yücel Çağlar Biliyor musunuz; Türkiye de orman ekosistemleri ve ormancılıkla ilgili öğretim yalnızca orman fakültelerinde yapılıyor. Örneğin, orman ekosistemleri ve ormancılık üniversitelerin hukuk, iktisat ve siyasal bilgiler; dahası, ziraat, çevre, şehir planlama mühendisliği, güzel sanatlar vb... Say fa sa yı sı : 440 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 26,00 TL. 56

57 Bil gi sa yar Sat ranç Ki tap la rı

58

59 Bilgisayar, Satranç Ki tap la rı BE NİM SİS TE MİM 21. YY. Bas kı sı Aron Nim zo witsch 100 Bü yü kus ta ya, Be nim Sis te mim i ça lı şıp ça lış - ma dık la rı nı so run; bun lar dan en az 99 ta ne si si ze evet ya nı tı ve re cek tir. Bun lar dan epey ce bir ço ğun - lu ğu ise, bu ola ğa nüs tü ki ta bı tek rar tak rar göz den... Say fa sa yı sı : 304 Ebat : 15 x 23 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 16,00 TL. HAC KERS & PA IN TERS Bil gi sa yar Ça ğın dan Bü yük Fi kir ler Pa ul Gra ham Bu ki tap si zi bil gi sa yar prog ram cı lı ğıy la il gi li fi kir le ri - ni zi göz den ge çir me ye zor la ya cak. Ro bert Mor ris, MIT Top lu mun kod ya zar la rı nı çev re le yen gü zel li ği ve zekâyı an la ma sı ge rek. Gra ham in ya lın ve dik kat çe ki ci ki ta bı, hikâye si ni din le mek is te yen le re iş te... Say fa sa yı sı : 302 Ebat : 14 x 21 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 16,00 TL. AL DAT MA SA NA TI Ke vin D. Mit nick, Wil li am L. Si mon An ti vi rüs ya zı lım la rı, ya zı lım ve do na nım odak lı gü - ven lik sis tem le ri, ka me ra lar, man ye tik kart lar vs... Bun la rın hiç bi ri dev let le rin, çok ulus lu şir ket le rin ve şa hıs la rın bil gi gü ven li ği ni ga ran ti ede mi yor. Bil gi sa - yar kor san lı ğı (hac ker'lık) su çun dan hap se gi ren, dün - ya nın ilk di ji tal suç lu su Ke vin Mit nick, bil gi sa yar... Say fa sa yı sı : 336 Ebat : 14 x 21 cm Ba sım yı lı : 5. Basım ISBN : Fi ya tı: 18,00 TL. 59

60 OD TÜ Ya yın cı lık 14 FU Jİ DA ĞI NI NA SIL TA ŞIR SI NIZ? Wil li am Po und sto ne Bi li şim dün ya sı nın en göz de şir ket le rin den olan Mic - ro soft'a her gün yüz ler ce iş baş vu ru su ge li yor. Ön ele - me ler den ge çen aday lar bir tam gün sü ren ef sa ne vi bir iş gö rüş me si için şir ke tin Red mond'da ki mer ke zin - de da vet edi li yor lar. Pe ki bu gö rüş me de na sıl so ru - lar... Say fa sa yı sı : 272 Ebat : 14 x 21 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 14,00 TL. R YAZILIMINA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Özlem İlk R yi neden bu kitapla öğrenmeliyim? Bu kitabın amacı yazılıma yeni başlayanların geçiş sürecini hızlandırmaktır. R nin bilgisayara yüklenmesinden başlayarak, bir çok örnekle ve özellikle yeni başlayanların kâbusları bölümüyle kısa sürede yazılıma hâkim olmanıza faydalı olacaktır. Say fa sa yı sı : 140 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 10,00 TL. İŞ ZEKÂSI VE VERİ AMBARI SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Nergiz Ercil Çağıltay Bu kitap, veri ambarları sistemleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan tüm teorik ve pratik bilgileri bir arada toplayarak ve bu bilgileri gerçek yaşamdan alınmış, ülkemizdeki gereksinimlere dayalı durumlar ile ilgili örneklerle sunularak hazırlanmıştır. Say fa sa yı sı : 252 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 16,00 TL. 60

61 Bilgisayar, Satranç Ki tap la rı SIZMA SA NA TI Bilgisayar Korsanları, Davetsiz Misafirler ve Düzenbazların İstismarları Ardındaki Gerçek Hikâyeler Ke vin D. Mit nick, Wil li am L. Si mon Bilgisayar korsanları sürekli olarak bir kimin eli kimin üstünde yarışı içindeler. Şüphesiz ki bu yarışın ödüllerinden biri, güvenlik şirketimin... Say fa sa yı sı : 300 Ebat : 14 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 18,00 TL. SCRATCH İLE PROGRAMLAMAYI ÖĞRENİYORUM Nergiz Ercil Çağıltay, Mehmetcan Fal Bu kitabın amacı, programlamanın temellerini size eğlenceli ve kolay bir programlama ortamında öğretmektir. Kitabımızda Scratch ortamında programlamanın temellerini öğrenirken, Scratch ile kendi oyunlarınızı da geliştirebileceksiniz. Say fa sa yı sı : 300 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 20,00 TL. 61

62 Po pü ler Bi lim Ki tap la rı

63

64 OD TÜ Ya yın cı lık 14 KU ARK LA RIN BÜ YÜ CÜ SÜ Bir Par ça cık Fi zi ği Ma sa lı Ro bert Gil mo re Ku ark la rın Bü yü cü sü kü çük bir kı zın nor mal ola rak gö rü le me yen ve ta nım la na ma yan ato mal tı par ça cık - la rın dün ya sı na yap tı ğı ger çe küs tü yol cu lu ğun ki ta bı - dır. Doroty, Kan sas a gi den bir ye ral tı tre nin de yol cu - luk yapar ken ken di si ni ani den baş ka bir... Say fa sa yı sı : 256 Ebat : 14 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : BİR ZA MAN LAR EV REN Koz mo lo ji Ma sal la rı Ro bert Gil mo re Dün ya ca ta nın mış fi zik çi Ro bert Gil mo re un ka le min - den, Grimm Kar deş ler in ma sal la rı ka dar fan tas tik bir ev ren öy kü sü. Her şey na sıl baş la dı, na sıl ge liş ti? Ato - mal tı par ça cık lar dan ka ra de lik le re, ha re ke tin gö re ce - li ğin den ga lak si le rin olu şu mu na ka dar... Say fa sa yı sı : 272 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : ÜÇ HA YA LET TEN Bİ Lİ MİN SIR LA RI Ener ji, Za man ve Ku an tum Ro bert Gil mo re Da ha ön ce ya yın la mış ol du ğu muz Ku ark la rın Bü yü - cü sü ve Bir za man lar Ev ren ki tap la rın da ma sal ka - rak ter le ri ni kul la na rak mad de ve ışı ğın te mel de ne ol - du ğu nu sor gu la yan ta nın mış fi zik çi Ro bert Gil mo re, bu ki ta bın da Char les Dic kens'ın "Bir No el Şar kı sı"... Say fa sa yı sı : 296 Ebat : 14 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 15,00 TL. 64

65 Popüler Bilim Ki tap la rı ŞİF RE Sİ ÇÖ ZÜL MÜŞ BİR YA ŞAM Be nim Ge no mum: Be nim Ya şa mım J. Cra ig Ven ter Ge çen yüz yı lın ola ğa nüs tü bi lim sel ba şa rı la rı ara sın - da bel ki de hiç bi ri, hem tek nik ih ti şa mı ve hem de ge le ce ği miz için ta şı dı ğı an lam ile, in sa nın ge ne tik şif - re si nin çö zül me si ile ya rı şa maz... Say fa sa yı sı : 416 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 21,00 TL. BES LEN ME AT LA SI Gaby Hau ber - Schwenk, Mic he al Schwenk At las di zi si nin bu ki ta bı, vü cu du mu zun te mel özel lik - le ri ni, be sin le rin sin di rim me ka niz ma la rı nı, bes len - me nin bi yo lo jik, kim ya sal ve kül tü rel te mel le ri ni, doğ ru ve yan lış bes len me alış kan lık la rı nı; şe ker has - ta la rı, yaş lı lar, ço cuk lar ve aler jik has ta lar gi bi... Say fa sa yı sı : 184 Ebat : 12,5 x 19 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 10,00 TL. ATOM VE EL MA Çağ daş Fi zik Dün ya sın dan On İki Hikâye Sébas ti en Ba li bar İn san Ev ren in ne re sin de? Atom la rın için de ne ler olu - yor? Eins te in her za man hak lı mıy dı? Ya kın ge le cek - te Ev ren de baş ka ya şam form la rı bu la cak mı yız? Glo bal ısın ma ko nu sun da ne ler ya pıl ma lı?... Say fa sa yı sı : 232 Ebat : 14 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 13,00 TL. 65

66 OD TÜ Ya yın cı lık 14 YA ŞAM NA SIL BAŞ LA DI Ev ri min Üç Kö ke ni Ale xan der Mei nesz Tam anlamıyla büyüleyici, sadece [Meinesz in] anlattığı jeolojik felaketler nedeniyle değil, fakat aynı zamanda söz konusu olan hayranlık uyandırıcı doğa görüngüleri yüzünden de. RICHARD BERNSTEIN, New York Times Say fa sa yı sı : 324 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 18,00 TL. YAŞ LAN MA YI DUR DU RA Bİ Lİ RİZ Aub rey de Grey, Mic ha el Rae ÖNDE GELEN BİR ARAŞTIRMACI, GERÇEK GENÇLİK PINARI YOLUNU TARİF EDİYOR Yaşlanma ile savaşmak için en gerçekçi yöntem, vücudu hücresel ve moleküler düzeyde yenilemek, biriken hasarı ortadan kaldırmak ve bizi biyolojik açıdan daha genç bir duruma geri döndürmektir. Say fa sa yı sı : 396 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 22,00 TL. OYUNUN KURALLARINI FİZİK SÖYLER Eren Veysel Ersoy Bizi fizik yasalarının sırrına götüren yol, bilgi taşlarını tek tek sırasıyla yerine koyarak ve matematik ile bu taşları birbirine yapıştırarak ulaşılabilen uzun ve meşakkatli bir yoldur. Bu taşlardan birinin bile zamanında yerine gerektiği şekilde konulmaması fizik... Say fa sa yı sı : 160 Ebat : 14 x 21 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,00 TL.

67 Popüler Bilim Ki tap la rı EINSTEIN DAN ÖTESİ Evrenin Teorisi için Süren Evrensel Arayış Michio Kaku Einstein dan Ötesi, okurları heyecan dolu bir yolculuğa çıkartarak bilim insanlarını fizik dünyasında günümüzün en yeni ve en parlak keşfi olan süper sicim kuramına yönlendiren keşiflerin arasına götürüyor. Say fa sa yı sı : 268 Ebat : 14 x 21 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 16,00 TL. EINSTEIN IN EVRENİ Albert Einstein ın Hayal Gücü, Uzay ve Zaman Kavrayışımızı Nasıl Dönüştürdü Michio Kaku Yirminci yüzyılın en büyük bilim insanının yaşamını ve çalışmalarını ustalıkla yeniden canlandıran Michio Kaku, bizleri Einstein ın zihnine sokarak nasıl düşündüğünü gösteriyor. Say fa sa yı sı : 216 Ebat : 14 x 21 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 16,00 TL. NANOTEKNOLOJİNİN ESASLARI Jeremy Ramsden Bu eser sistematik bir şekilde nanoteknolojinin pek çok yönünü okurların gözleri önüne sermektedir. Yazar, Bölüm 1 de nanoteknolojinin ne olduğuna yönelik bazı temel tanımları ortaya koyuyor ve Batı medeniyetinin tarihsel gelişimi içinde nanoteknolojinin hangi noktada olduğunu anlatıyor. Say fa sa yı sı : 168 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 14,00 TL. 67

68 OD TÜ Ya yın cı lık 14 HİDROJEN Temel Element John S. Rigden Bir hidrojen biyografisi sayılabilecek bu kitapta John Rigden bize, evrende en bol miktarda bulunan bu tekil atomun, temel parçacıkları içeren en küçük ölçekten en büyüğüne, evrenin tümüne kadar maddesel dünyayı kavramamıza... Say fa sa yı sı : 284 Ebat : 14 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 20,00 TL. GELECEĞİN FİZİĞİ 2100 Yılına Kadar Bilim İnsanlığın Kaderini ve Günlük Yaşamımızı Nasıl Şekillendirecek? Michio Kaku Elinizdeki bu kitap, 100 yıl içinde gerçekleşmesi muhtemel, en nihayetinde insanlığın kaderini tayin edecek teknolojileri ele alır, geleceğin çok daha geniş bir görüntüsünü içinde barındırır. Say fa sa yı sı : 454 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 20,00 TL. OLANAKSIZIN FİZİĞİ Fazerlerin, Kuvvet Alanlarının, Işınlamanın ve Zamanda Yolculuğun Dünyasına Yapılan Bilimsel Bir Keşif Gezisi Michio Kaku Günün birinde duvarların içinden geçmek mümkün olacak mı? Işıktan daha büyük bir hızla yol alabilen yıldız gemileri inşa etmek? Diğer insanların... Say fa sa yı sı : 392 Ebat : 14 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 20,00 TL. 68

69 Eko no mi Po li ti ka Ki tap la rı

70

71 Ekonomi, Politika Ki tap la rı MÜŞ TE RİN Gİ Bİ DÜ ŞÜN Bill Stin nett Böy le bir şey gör me dim. Say fa la rı çe vir dik çe Stin - nett in fi kir le ri ni san ki ken di fik ri niz miş gi bi dü şün me - ye baş lı yor su nuz. So nuç muh te şem ve ola ğa nüs tü mo ti ve edi ci. İn sa nın kal kıp he men bir şey sa ta sı ge - li yor. Say fa sa yı sı : 224 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : ÜÇ TRİL YON DO LAR LIK SA VAŞ Irak Sa va şı nın Ger çek Ma li ye ti Jo seph E. Stig litz, Lin da J. Bil mes Irak Sa va şı, ar tık Ame ri ka nın II. Dün ya Sa va şı ndan be ri ya şa dı ğı en pa ha lı sa vaş ha li ne gel miş tir. Sa vaş ön ce si tah min le ri yak la şık 50 mil yar do lar lık bir ma - li yet ön gö rü yor du, ama Ame ri ka şim di ye ka dar yak - la şık bir tril yon do lar har ca mış du rum da dır ve hâlâ... Say fa sa yı sı : 320 Ebat : 14,5 x 21cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 16,00 TL. BAN KA CI LIK TE RİM LE Rİ SÖZ LÜ ĞÜ İn gi liz ce / Al man ca / Fran sız ca / Türk çe Fi nans, Bor sa ve Dış Ti ca ret Te rim le ri Fa ruk Yal vaç Bu söz lük İn gi liz ce, Al man ca, Fran sız ca ve Türk çe ol - mak üze re dört li san üze rin den ha zır lan mış tır. Alı şı la - gel miş söz lük ler den bi raz fark lı ve an sik lo pe dik bir ni - te lik ta şı mak ta dır... Say fa sa yı sı : 792 Ebat : 11 x 19 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 26,00 TL. 71

72 OD TÜ Ya yın cı lık 14 AME Rİ KA NIN DIŞ PO Lİ Tİ KA YA İH Tİ YA CI VAR MI? Henry Kis sin ger Ame ri ka'nın es ki Dı şiş le ri Ba kan la rın dan Henry Kis - sin ger bu ki ta bın da Or ta Do ğu so ru nun dan As ya'nın uya nan de vi Çin'e, Av ru pa Bir li ği ve NA TO'nun ge - niş le me sin den glo bal leş me nin eko no mi po li ti ği ne dek pek... Say fa sa yı sı : 310 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 17,50 TL. KRİZ: İki Bü yük Dış Po li ti ka Kri zi nin Ana to mi si Henry Kis sin ger ABD'nin es ki dı şiş le ri ba kan la rın dan Henry Kis sin ger, 1973 Yom Kip pur sa va şı sü re sin ce ve Vi et nam'da ka - lan son ABD un sur la rı nın tah li ye si sı ra sın da dö ne min ulusla ra ra sı li der le ri, bü yü kel çi le ri ve önem li ki şi le ri... Say fa sa yı sı : 512 Ebat : 14 x 21,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 16,00 TL. TÜRK DIŞ PO Lİ Tİ KA SIN DA 1950 Lİ YIL LAR Hü se yin Bağ cı Ya kın ta ri hi mi zin bir dö ne mi ne dam ga sı nı vu ran De - mok rat Par ti'nin dış po li ti ka sı nı ko nu alan bu eser, dö - ne min bir çok dış po li ti ka baş lı ğı nı ele al mak ta dır. Ki - tap ta, han gi iç ve dış po li ti ka et men le ri nin Men de res hü kü me ti ni yön len dir di ği, ABD, İn gil te re ve... Say fa sa yı sı : 224 Ebat : 14,5 x 21 cm Ba sım yı lı : 4. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL. 72

73 Ekonomi, Politika Ki tap la rı BİT ME YEN GAF LET VE TÜR Kİ YE EKO NO Mİ Sİ NİN ÇÖ KÜ ŞÜ Ke mal Kur daş OD TÜ es ki rek tör le rin den, Ha zi ne Müs te şar lı ğı ve Ma li ye Ba kan lı ğı yap mış olan Ke mal Kur daş'ın, 1950'ler den iti ba ren Tür ki ye'de iz le nen eko no mi po - li ti ka la rı nı ve özel lik le son yir mi yıl lık dö nem de ki uy - gu la ma la rı eleş tir di ği, ar ka ar ka ya ya şa dı ğı mız... Say fa sa yı sı : 392 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 15,00 TL. TÜR Kİ YE KI SA İK Tİ SAT TA Rİ Hİ 7 Ey lül 1946 dan 15 Ma yıs 2008 e İLİŞ Tİ RİL MİŞ EKO NO Mİ IMF-Dün ya Ban ka sı Dü ze nin de 62. Yıl Na zif EK ZEN Bu ki tap es ki hi ka ye le ri an la tı yor, hiç es ki me yen es - ki hi ka ye le ri ya da oyun cu la rı de ğiş si de gör mek ten usan ma dı ğı mız bir fil mi... İl ginç olan o ki,... Say fa sa yı sı : 192 Ebat : 13 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,00 TL. KIB RIS TA GÜ VEN LİK STRA TE Jİ LE Rİ VE KRİZ YÖ NE Tİ Mİ So yalp Tam çe lik Ger çek şu ki bu re to ri ğin prob le ma tik ola rak su nul - ma dı ğı ve ya sor gu lan ma dı ğı bir or tam da, bu me se le - nin an la şıl ma sı müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la bu me - se le yi, sa de ce ulus-dev let ve ulu sal çı kar li te ra tü rün - den ha re ket le çö züm le mek müm kün ol ma dı ğı gi bi... Say fa sa yı sı : 460 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 18,00 TL. 73

74 OD TÜ Ya yın cı lık 14 KÜ RE SEL LEŞ ME NİN SI RA DI ŞI ÖY KÜ SÜ Ta cir ler, Va iz ler, Ma ce ra pe rest ler, ve Sa vaş çı - lar Glo ba liz mi Na sıl Şe kil len dir di ler Na yan Chan da Bu ki tap, pa no ra mik bir pers pek tif le mo dern kü re - sel leş me nin öy kü sü nü za rif bir şe kil de an la tı yor. An - lam lı ve eğ len ce li anek dot lar la süs le nen... Say fa sa yı sı : 452 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 19,00 TL. ARI ZA LI DE MOK RA Sİ LER DE DIŞ PO Lİ Tİ KA Özal Dö ne mi nde Tür ki ye de Top lum sal Ta lep ler ve Ka rar Sü reç le ri Gü lis tan Gür bey Arı za lı De mok ra si ler Dış Po li ti ka ka rar la rın da aca ba öz gür lük çü ve hu kuk dev le ti olan de mok ra si le re na - za ran da ha çok güç kul lan ma ya mı eği lim... Say fa sa yı sı : 364 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 16,00 TL. TURKISH ECONOMY Development & Structure Yakup Kepenek This book tries to analyze the Turkish economy from the point of the production structure with both the quantitative and qualitative elemnts. Say fa sa yı sı : 360 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 25,00 TL. 74

75 Ekonomi, Politika Ki tap la rı GEZİCİ DÜNYA Geçmişten geleceğe küresel ekonomi-politik Grzegorz W. Kolodko Dünya çapında ekonomik gelişmeleri ve politikaları detaylı bir şekilde resmeden bu devasa çalışma, 20. yüzyılın son çeyreğinde politik oluşumlara domine eden neoliberalizme karşı bir çığlık gibi yükselmekte ve ekonomi-politika alanına son derece değerli... Say fa sa yı sı : 496 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 28,00 TL. BARIŞI KONUŞMAK Nezir Akyeşilmen Dünyada çatışma yönetiminin barışçıl metotları giderek yaygınlaşırken, her sorununu çatışmaya dönüştürme becerisini gösteren ülkemizde, bu disiplin uzun bir süre hem uygulamada hem de literatürde görmezden gelindi. Türkiye her sorununu bir çatışmaya dönüştürmede oldukça yeteneklidir, fakat yeteneği bununla da sınırlı değildir: Say fa sa yı sı : 472 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 22,00 TL. 75

76 Ge nel Kül tür Ki tap la rı

77

78 OD TÜ Ya yın cı lık 14 DİK KAT EK SİK Lİ Ğİ BO ZUK LU ĞU Çocuklarda ve Yetişkinlerde Odaklanamayan Zihin Tho mas E. Brown Dik kat Ek sik li ği Bo zuk lu ğu ve Dik kat Ek sik li ği / Hi pe - ra kit ve has ta lık la rı nın de ğer len di ril me si ve te da vi sin - de ön cü bir uz man, bu ko nu da ki yan lış bi li nen le ri or - ta ya dö küp, te da vi yön tem le ri üze ri ne... Say fa sa yı sı : 368 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 4. Basım ISBN : Fi ya tı: 20,00 TL. RÜ YA LAR Kelly Bul ke ley Rü ya lar, din, kül tür, ta rih ve ru hun di na mik bir kar şı lık lı et ki le şim le bir leş ti ği ya ra tı cı ha ya li mekân hak kın da, eş siz bir an la yış sun mak ta dır. Bu ki ta bın ama cı bu ya ra tı cı mekânı in ce le mek, Fre ud un ifa de - siy le... Say fa sa yı sı : 396 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 18,00 TL. ÜNİ VER Sİ TE OLA BİL MEK Ra ma zan Ay dın...bu ki tap; 35 yı lı aş kın aka de mik ya şa mım da eği - tim-öğ re tim, yö ne tim, bi lim sel araş tır ma ve top lu ma hiz met ça ba la rın da edin di ğim de ne yim le ri, dü şün ce ve öne ri le ri; özel lik le Ana do lu da yük se köğ re ti min yay gın laş ma sı ve çağ daş laş ma sın da ger çek an lam da ÜNİ VER Sİ TE OLA BİL MEK için... Say fa sa yı sı : 244 Ebat : 14 x 21,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL. 78

79 Genel Kültür Ki tap la rı GA ZE TE Cİ Lİ ĞİN ESAS LA RI Bill Ko vach, Tom Ro sens ti el Çağ daş de mok ra si ler için ar tık sis te min ay rıl maz bir par ça sı ha li ne ge len, "dör dün cü kuv vet"in men - sup la rı nın uy ma sı ge re ken te mel etik il ke ler, med ya - da ki ba ğım sız lı ğın de re ce si, ga ze te ci med ya pat ro nu iliş ki si... Say fa sa yı sı : 216 Ebat : 13,5 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 11,00 TL. İN SAN ÖTE Sİ GE LE CE Ğİ MİZ Bi yo tek no lo ji Dev ri mi nin So nuç la rı Fran cis Fu ku ya ma Ge ne tik dev ri mi nin baş dön dü rü cü bir hız la iler le di ği gü nü müz de in sa noğ lu nun bu ko nu da kar şı laş tı ğı so - run lar tek nik de ğil, da ha çok fel sefîdir. İn sa nın kop ya - lan ma sı gi bi ra di kal bir nok ta ya gel me den ön ce, in - san... Say fa sa yı sı : 336 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL. ÇEV RE ES TE Tİ Ğİ Ja le Er zen 1960 lar dan bu ya na, özel lik le eko lo jik kay gı lar ne - de ni ile çev re ko nu su gi de rek her bi lim sel ve po li tik ala nın söy le min de yer al ma ya baş la dı. Çev re Es te ti ği ki ta bı çev re ko nu su nu in sa nın te mel al gı ve an lam - lan dır ma pra tik le ri açı sın dan ele ala rak, es te ti ği gü zel ve be ğe ni ko nu la rı öte sin de ele al mak ta dır... Say fa sa yı sı : 168 Ebat : 14 x 21,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,50 TL. 79

80 OD TÜ Ya yın cı lık 14 KİM DİR? EZO GE LİN NE DİR? RAB ve AMİN KAÇ TIR? SA YI SI MEH MET İN Ön der Şen ya pı lı Ön der Şen ya pı lı ga ze te le ri da ha dik kat le oku du, ta - ra dı; ke sik ler bi rik tir di ve gü nü bir lik ten da ha uzun ya şa ma sı ge rek ti ği ne inan dı ğı yüz ler, yer ler, olay lar, ol gu lar... Say fa sa yı sı : 368 Ebat : 14,5 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 10,00 TL. NE Yİ, NE DEN, NA SIL AN LA TI YOR KA Rİ KA TÜR, KİM Nİ YE Çİ Zİ YOR!?. Ön der Şen ya pı lı Adı, hü cum et mek an la mı na ge len "ca ri ca re" söz cü - ğün den ge len ka ri ka tür için çok de ği şik ta nım lar var: Or han Ve li'ye gö re "an la tı mı ken din de olan bir çiz gi sa na tı", De mir taş Cey hun'a gö re "çiz gi yi ko nuş tur ma - sı nı bil mek", İl han Sel çuk'a gö re... Say fa sa yı sı : 224 Ebat : 14,5 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 9,00 TL. OD TÜ YIL LA RIM: Bir Hiz me tin Hi kâ ye si Ke mal Kur daş 1969 yıl la rı ara sın da OD TÜ'de rek tör ola rak gö rev ya pan Ke mal Kur daş'ın OD TÜ'de bu lun du ğu se kiz yıl lık dö ne mi an la tan ve bü tün ge li ri OD TÜ Ge liş tir - me Vak fı'na ba ğış la nan anı ki ta bı, üni ver si te nin ku ru - luş yıl la rı nı, yer leş ke ya pı la cak ye rin se çi mi ni... Say fa sa yı sı : 366 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 22,00 TL. 80

81 Genel Kültür Ki tap la rı NE DE MEK İS TAN BUL; BE BEK Nİ YE BE BEK!?. Ön der Şen ya pı lı Bu ki tap İs tan bul'da ki semt, ma hal le, yer, ya pı, mey - dan ad la rı nın an lam la rı nı ve na sıl oluş tuk la rı nı açık la - ma yı amaç lı yor. Ön der Şen ya pı lı'nın çe şit li kay nak la - rı ta ra ya rak der le di ği açık la ma lar, var sa söy len ce le - riy le bir lik te ak ta rı lı yor. Ge niş le til miş 2. ba sı mın da... Say fa sa yı sı : 176 Ebat : 14,5 x 21 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. NE DE MEK İZ MİR; BU CA Nİ YE BU CA!?. Ön der Şen ya pı lı Da ha ön ce Ne De mek İs tan bul; Be bek Ni ye Be - bek?!. ve Ne De mek An ka ra; Bal gat Ni ye Bal - gat?!. di ye so ran Ön der Şen ya pı lı, ken di doğ du ğu ve ilk genç lik yıl la rı nı ge çir di ği kent te ki semt, ma hal - le, yer, ya pı, mey dan ad la rı nın kö ken leri ni ve... Say fa sa yı sı : 368 Ebat : 14,5 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,00 TL. RES SAM LAR VE KA DIN LA RI Ön der Şen ya pı lı Ön der Şen ya pı lı, yer li ve ya ban cı 45 res sa mın sev gi - li le ri, mo del le ri ve eş le riy le iliş ki le ri ni araş tı rı yor ve 240 tab loy la res sam lar ve ka dın la rı nı ta nıt ma ya ça lı - şı yor. Ki tap ta yer alan res sam lar dan ba zı la rı şun lar: Pi cas so, Go ya, Da li, Van Gogh, Ga ugu in, Ma tis se, Mag rit te, Mah ler, Van Dyke, Ma net, Mo net, Schi ele, Ko kosc hka, Ru bens, Ha lil Pa şa, Na mık İs ma il,... Say fa sa yı sı : 152 Ebat : 14,5 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. 81

82 OD TÜ Ya yın cı lık 14 OTUZ BİN YIL ÖN CE SİN DEN GÜ NÜ MÜ ZE HEY KEL Ön der Şen ya pı lı Bu ki tap ta otuz bin yıl lık geç mi şi olan dün ya hey kel sa na tıy la, sek sen yıl lık geç mi şi olan Türk hey kel sa na - tın da za man içe ri sin de gö rü len / göz le nen / ya şa nan de ği şim ler se çil miş ör nek ler ışı ğın da ele alı na rak be - lir le niyor... Say fa sa yı sı : 176 Ebat : 14,5 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. HER SÖZ CÜ ĞÜN BİR ÖYKÜSÜ VAR-1 Ön der Şen ya pı lı ADEM (ADAM) İb ra ni ce'de top rak an la mı na ge li yor. (İn san top rak tan ya ra tıl ma dı mı?) Ana tan rı ça HE PA Ana do lu'ya ta şı nın ca HE BE olup Oly mpos tan rı la rı na NEK TAR (necr=ölüm söz cü ğün den tü re miş ölüm - süz lük iç ki si) su nan sa ki, Ana do lu göç men le rin ce YÜ - RE SE LİM'e (ya ni Ku düs'e) ta şı nın ca HE VE, ya ni HAV VA ana mı za dö nü şür... Say fa sa yı sı : 336 Ebat : 14,5 x 21 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL. HER SÖZ CÜ ĞÜN BİR ÖYKÜSÜ VAR-2 Ön der Şen ya pı lı ADSL: Asi met rik Sa yı sal Aa bo ne Hat tı ola rak Türk - çe leş ti ri len İn gi liz ce Asy mmet ric Di gi tal Subs cri ber Li ne ta nım la ma sı nı oluş tu ran söz cük le rin baş harf le - ri. FRANK: Ger çi ar tık Fran sa da eu ro kul la nı yor ama, AB ül ke le ri bu pa ra bi ri mi ne geç me den önce Fransız parası franc adını taşıyordu... Say fa sa yı sı : 336 Ebat : 14,5 x 21 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL. 82

83 Genel Kültür Ki tap la rı DAMAKTA KALAN TATLARIN AKILDA KALAN ADLARI Yiyecek ve İçecek Adlarının Öyküleri Ön der Şen ya pı lı Çe şit li din le rin, coğ raf ya la rın ve kül tür le rin iz le ri ni ta - ş ıyan yi ye cek ler-içe cek ler gü nü müz sof ra la rın da yer alıp ağız ta dı mı zı zen gin leş ti ri yor. Bu ki tap da ma ğı - mız da ka lan tat la rın akıl da ka lan (ya da kal ma yan) bir bil gi da ğa rı or ta ya kon muş ol du. Say fa sa yı sı : 560 Ebat : 14,5 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 16,00 TL. RESİMDE İZLENİMCİLİK YILLARI VE İZLENİMCİ RESSAMLAR Ön der Şen ya pı lı Resimde İzlenimcilik Yılları ve İzlenimci Ressamlar sadece 19. yüzyılda resim sanatına ve dünyaya yeni bir perspektiften bakışın değil, aynı zamanda dönemin Avrupa sının özellikle de Fransa sının derinden bir panoramasını vermektedir. Say fa sa yı sı : 240 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 25,00 TL. ADEM İN ÇEKMECESİ Önder Şenyapılı Adem in Çekmecesi nde, bizzat Adem, ilk eşi Lilith, sonraki eşi Havva, İsrail Kralı Süleyman, Saba Melikesi Belkıs, Hazreti İbrahim, Bakire Meryem, Hazreti İsa, Maria Magdelana, Roma İmparatoru Neron, Romalı Epikür Apicius, Fransa İmparatoru Napoleon, İngiltere Kralı 1. Edward, Rus Çarı Aleksander ve eşi Maria Fyodorovna... Say fa sa yı sı : 232 Ebat : 14,5 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 15,00 TL. 83

84 OD TÜ Ya yın cı lık 14 ODTÜLÜ LERİN ODTÜ SÜ Önder Şenyapılı bu kitap resmi olmayan sıcacık bir odtü tarihidir denilebilir. sadece odtülü öğrencilerin ya da odtü personelinin gözünden değil, odtüyü dışarıdan gözlemleyen insanların da bu sıradışı üniversiteyi nasıl gördüklerinin ve algıladıklarının renkli bir tablosudur. türkiye tarihinde herhalde bu kadar sevilen, ürkülen, saygı duyulan, bir parçası olmaktan... Say fa sa yı sı : 224 Ebat : 14,5 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 14,00 TL. BİL Gİ Nİ ZE Az gö rü len bir has ta lık, güç lü bir sev gi ve dost lu ğun hi kâ ye si De niz İl kin Yıl lar ön ce sa de ce ken dim ve olay la rı unut ma ma adı - na al dı ğım not la rı bir gün ki tap ha li ne ge tir me yi hiç dü şün me miş tim. Za man la yaz dık la rı ma duy gu la rım da ka rış ma ya baş la dı ve yaz dık ça hu zur... Say fa sa yı sı : 136 Ebat : 14 x 21,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. KİMLİKLER LÜTFEN Türkiye Cumhuriyeti nde Kültürel Kimlik Arayışı ve Temsili. Gönül Pultar Kül tü rel kim lik ko nu su, son yıl lar da gün de min ön sı - ra la rı na yer le şir ken, çe şit li iç ve dış et ken ler, git tik çe gi rift le şen, ala ca ğı yön tam kes ti ri le me yen, bir kim lik so ru nu ya rat mak ta... Say fa sa yı sı : 488 Ebat : 16 x 23 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 22,00 TL. 84

85 Genel Kültür Ki tap la rı GÖR GÜ SÜZ LÜK ÇA ĞI Yük sel Söy le mez Dip lo mat, res sam ve şa ir Yük sel Söy le mez, gü nü - müz Türk top lu mu na (ve sos ye te si ne) bu ne za ket ve ne za hat kı la vu zu nu ar ma ğan edi yor. Bü yü kel çi Söy - le mez, hem ar bi ter ele gan ta ri um, hem de bir has hâcib... Do ğu nun teş ri fat çı sı, Ba tı nın pro to kol cü - sü... Say fa sa yı sı : 240 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 6. Basım ISBN : Fi ya tı: 10,00 TL. MÜ Zİ Ğİ Mİ ZE DA İR Erol Sa yan Ulu sal Mü zi ği miz le il gi li ko nu la rı içe ren bu ya zı lar, te - mel de Sis tem ci Okul ve üre ti len kla sik ve neo-kla sik eser le rin in ce len me si ile ula şı lan so nuç la rı ifa de et - mek te dir. Bü tü nüy le bes te ci lik le il gi li ve ri ler bir ara ya ge ti ri le rek bir sen te ze va rıl ma sı amaç lan mak ta dır. Say fa sa yı sı : 224 Ebat : 16 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL. 85

86 OD TÜ 50. Yıl Ki tap la rı

87

88 OD TÜ Ya yın cı lık 14 NA NO Bİ LİM VE NA NO TEK NO LO Jİ Şa kir Er koç Mad de nin atom bo yu tun da kon tro lü ile ku an tum özel lik le ri nin gün de lik ha yat ta iş lev sel lik ka zan ma ya baş la ma sı sü re ci ne şim di lik na no bi lim ve na no tek no - lo ji den mek te. Uzay ça lış ma la rın da tıp bi li mi ne ka dar bü tün tek no lo ji ler bu ge liş me ler den et ki len mek te ve hiç dü şü nül me yen ye ni uy gu la ma alan la rı or ta ya... Say fa sa yı sı : 114 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 6. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. EV REN NA SIL OLUŞ TU? Halil Kırbıyık Bu ki tap ta, as tro no mi nin ve ona ko şut bi li mi nin ta rih için de bi li nen ve ya bi lin me yen ler hak kın da bil gi ler bu la cak; za ma nın sı fır ol du ğu an dan iti ba ren ev re nin ya ra tı lı şı ve ge le ce ği ne da ir fi kir ler le ha yal gü cü nü zü zor la ya cak sı nız... Say fa sa yı sı : 160 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. PAR ÇA CIK Fİ Zİ Ğİ En Kü çü ğü Keş fet me Ma ce ra sı Se zen Sek men Eli niz de ki bu ki tap bi raz yu ka rı ku ark, bi raz aşa ğı ku - ark ve bir mik tar da elek tron nam lı lep ton dan ya pıl - mış tır. Bun la ra ulaş mak için çok bü yük bir tek no lo jiy - le çok kü çük par ça la ra ay rış tı rı la bi lir. Da ha sı, el de edi len ku ark ve lep ton lar fark lı şe kil ler de bir... Say fa sa yı sı : 152 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 4. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 88

89 50. Yıl Ki tap la rı Şifrelerin Matematiği: KRİPTOGRAFİ Ca nan Çi men, Se dat Ak leylek, Er san Ak yıl dız Ta rih bo yun ca giz li lik her za man in sa noğ lu nun il gi si - ni çek miş tir. Ya zı nın ica dın dan iti ba ren in san lar ya zıy - la ha ber leş me ye baş la mış, an cak in sa noğ lu nun kar şı ko ya ma dı ğı me ra kı yü zün den gön de ri len me saj la rın giz len me si ih ti ya cı or ta ya çık mış tır... Say fa sa yı sı : 140 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 6. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. YA ŞA MIN ŞİF RE Sİ: İn san Ge nom Pro je si Be güm Ak man, Ta ner Tun cer İn san Ge nom Pro je si son yıl lar da bü yük bir hız la ge li şen mo le kü ler bi yo lo ji ve ge ne tik ko nu la rın da ya - pı lan en önem li araş tır ma lar dan bi ri olup, bu ki tap ta or ta ya çı kan bir çok ye ni kav ra mın ya nı sı ra ge nom pro je si nin kı sa ta rih çe si, ge no mun na sıl... Say fa sa yı sı : 116 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. GE NE Tİ Ğİ DE ĞİŞ Tİ RİL MİŞ OR GA NİZ MA LAR Ab dul lah Ta hir Bay raç, Gül süm Ka lem taş Meh met Cen giz Ba loğ lu, Mu sa Ka vas Eli niz de ki bu ki tap ta, ge li şen tek no lo jiy le bir lik te ha - ya tı mı za gir me ye baş la yan ge ne ti ği de ğiş ti ril miş or ga - niz ma lar hak kın da te mel bil gi ler ve ril miş tir. Ay rı ca ge ne ti ği de ğiş ti ril miş or ga niz ma la rın sağ lık... Say fa sa yı sı : 102 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 89

90 OD TÜ Ya yın cı lık 14 KAV RAM SAL SU MÜ HEN DİS Lİ Ğİ A. Me lih Yan maz, Nu rün ni sa Usul Bu ki tap kap sa mın da, tüm can lı lar için ha ya ti önem ta şı yan su yun kul la nı mı, kon tro lu ve iş le ti min de kul - la nı lan te mel kav ram lar su nul muş tur. Bu bağ lam da, okuyu cu nun ge nel kül tü rü ne kat kı sağ lan ma sı açı sın - dan ba zı ör nek ler sa yı sal bil gi ler le ve ril miş ve suy la il - gi li prob lem ler tar tı şıl mış tır... Say fa sa yı sı : 152 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. SIK KAR ŞI LA ŞI LAN SPOR YA RA LAN MA LA RI VE İLK MÜ DA HA LE Ya şar Sal cı, Ley la Yıl maz, Em re Ak, Fe za Kor ku suz Gü nü müz de sağ lık lı ya şa ma nın en önem li be lir le yi ci - le rin den bi ri si nin dü zen li spor yap mak ol du ğu bi lin - mek te dir. An cak spor ya par ken ya ra lan ma la rın dan ko run mak ve ya ya ra lan ma oluş tu ğun da doğ ru... Say fa sa yı sı : 145 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. SPOR KU RAL LA RI Set tar Ko çak, Sel çuk Ak pı nar Ba rış Sö ze ri, Ünal Kar lı Bu ki tap ta gü nü müz de yay gın ola rak ya pıl mak ta olan 19 spor bran şı nın Tür ki ye ve dün ya da ki kı sa ta rih çe - si, te mel ku ral la rı, o bran şa ait il ginç olay lar ve önem - li spor cu la rı, Tür ki ye ve Dün ya re kor la rı kı yas la ma la - rı ile bir lik te oku yu cu ya su nul muş tur... Say fa sa yı sı : 152 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 90

91 50. Yıl Ki tap la rı SÜR DÜ RÜ LE Bİ LİR ENER Jİ VE HİD RO JEN Hül ya Erde ner, Na di ye Gür, Ser dar Er kan Er ce Şen gül, Ela Eroğ lu, Nur can Baç Yıl lar dan be ri kul la nıl mak ta olan kö mür, pet rol ve do ğal gaz gi bi fo sil ya kıt la rın re zerv le ri ar tık tü ken me - ye baş la mış tır. Fo sil ya kıt lar ay nı za man da gü nü mü - zün en önem li so run la rın dan bi ri olan ik lim... Say fa sa yı sı : 112 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. PET ROL VE DO ĞAL GAZ Çağ daş Acar, Sev taç Bül bül Fev zi Güm rah, Çiğ dem Me tin Mah mut Par lak tu na Pet rol ve do ğal gaz yüz yıl lar dır öne mi ni ko ru yan te - mel ener ji kay nak la rı dır. Bu ki tap ta pet rol ve do ğal ga zın olu şu mu, özel lik le ri, yer yü zü ne çı ka rıl ma sı ve üre ti mi ko nu la rın da me rak et tik le ri ni zin ya nı... Say fa sa yı sı : 96 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. AV RU PA BİR Lİ Ğİ M. Ser dar Pa la bı yık, Ali Yıl dız Bu ki ta bın te mel ama cı Av ru pa Bir li ği nin ta rih çi si ni, ku rum la rı nı, fa ali yet le ri ni ve Tür ki ye ile iliş ki le ri ni ge - nel bir ba kış açı sı ile de ğer len di re rek oku yu cu bil gi - len dir mek tir. Böy le lik le Av ru pa Bir li ği nin ve Tür ki ye- Avru pa Bir li ği iliş ki le ri nin da ha iyi an la şıl ma sı he def - len miş tir... Say fa sa yı sı : 120 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 91

92 OD TÜ Ya yın cı lık 14 SÜS TAŞ LA RI Ay şe Ata kul, Ce ren Kü çü kuy sal Ka an Sa yı, Se lin Sü er Bu ki tap ta in sa noğ lu na do ğa nın en gü zel he di ye le rin - den bi ri olan ve ta rih bo yun ca kul la nı mın dan hiç bir za man vaz ge çil me yen süs taş la rı nın göz alı cı gü zel lik - le ri ile her bi ri ne ait bir bi rin den il ginç bil gi le ri bu la bi - lir si niz... Say fa sa yı sı : 112 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. ARAP-İS RA İL UYUŞ MAZ LI ĞI Ber na Sü er, Ay şe Ömür At ma ca Arap lar... Ya hu di ler... ve di ğer le ri... Fi lis tin... İs ra il... ve Or ta do ğu... Yurt Ara yı şı... Va ad ler... ve ha yal kı rık - lık la rı... Sa vaş lar... Ba rış lar... ve çö züm süz lük ler... Arap-İs ra il Uyuş maz lı ğı bu önem li ko nu la rı ta rih sel ge li şi mi içe ri sin de ak tör le ri ve dö nüm nok ta la rı ile fark lı bo yut lar da ele alın mış tır... Say fa sa yı sı : 144 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. İLK YAR DIM Ma ci de Tü zün, Elif Taş kın, Leyla Saraç Fun da Gü lay Ünal Bu ki tap her han gi bir ka za ve ya acil du rum ha lin de in san sağ lı ğı ve gü ven li ği için ya pıl ma sı ge re ken doğ - ru ilk yar dım uy gu la ma la rı nı an lat ma yı he def le miş tir. Türk Kı zı lay ı ile bir lik te İlk Yar dım Eği tim le ri nin Stan dardi zas yo nu Pro je si kap sa mın da... Say fa sa yı sı : 228 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 92

93 50. Yıl Ki tap la rı PSİ KO LO JİK SAĞ LI ĞI MI ZI NA SIL KO RU RUZ? I Ço cuk luk ve Er gen lik A. Nuray Karancı, Faruk Gençöz, Özlem Bozo Psi ko lo jik sağ lı ğı ye rin de olan in san la rın, top lum için - de ya şar ken or ta ya çı kan ih ti yaç ve isk tek le ri, sa hip ol duk la rı dü şün ce, duy gu ve dav ra nış la rıy la kar şı la - ya bi len in san lar dır. Sağ lı ğa gi den ilk adım... Say fa sa yı sı : 112 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. PSİ KO LO JİK SAĞ LI ĞI MI ZI NA SIL KO RU RUZ? II Ye tiş kin lik ve Yaş lı lık A. Nuray Karancı, Faruk Gençöz, Özlem Bozo Bu ki ta bın ama cı ye tiş kin lik ve yaş lı lık dö ne mi ile il gi li te mel bil gi le ri ak tar mak tır. Bu ki ta bı oku ya rak da ha ka li te li ve sağ lık lı bir ya şam için ge rek li de ği şim le ri ya pa ca ğı nı zı umut edi yo ruz. Say fa sa yı sı : 128 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. PLAS TİK LER Se nem Kı ralp, Gü ralp Öz koç Se la hat tin Er do ğan, Pı nar Ça mur lu Tun cay Bay de mir, Meh met Do ğan Eli niz de ki bu ki tap, si ze, gün lük ha ya tı mı zın vaz ge çil - mez bir par ça sı olan plas tik le rin tür le ri ni, üre tim yön - tem le ri ni, kul la nım alan la rı nı ve ge ri ka za nım la rı nı kı - sa ca ta nıt mak üze re ha zır lan mış tır... Say fa sa yı sı : 132 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 93

94 OD TÜ Ya yın cı lık 14 DEP REM Bur cu B. Can bo lat, Al tuğ Er be rik He di ye Tüy deş, Er han Ka ra es men Afet ler de do ğa nın gü cü nün acı ma sız bi çim de dı şa vu - rul ma sı na ta nık lık edi lir. Dep rem do ğal afet ler çer çe - ve sin de en bek len me dik an da or ta ya çı kı şı ve ken di - ni ön ce den hiç ha ber ver me yi şiy le çok aman sız bir yı - kım... Say fa sa yı sı : 160 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. Hİ TİT LER Editör: İlker Koç Ana do lu top rak la rı nı yurt edin miş ve ulaş tık la rı gör - kem li uy gar lık dü ze yi ile ta rih say fa la rın da ha ket ti ği ye ri al mış olan Hi tit ler, bu ça lış may la ye ni den can la - nı yor lar. Dün ya nın en es ki ulus la ra ra sı ba rış ant laş - ma sı nı ya pan, ya sa la rın da ka dın ve hak la rı na yer ve - ren, bugün bil di ği miz şiş ke ba bın ben ze ri ni... Say fa sa yı sı : 144 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 22 ADIM DA DO ĞA EĞİ Tİ Mİ Nil gün Eren tay, Meh met Er do ğan Do ğa eği ti mi bir sev gi eği ti mi dir ay nı za man da. Do - ğa yı ta nı mak, onun di li ni an la ma ya ça lış mak ve so - run la rı na çö züm öne ri le ri ge liş tir mek sür dü rü le bi lir ya şam ve sağ lık lı çev re için bir sev gi ön cü lü dür... Say fa sa yı sı : 184 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 94

95 50. Yıl Ki tap la rı Kendinizin Patronu Omak: GİRİŞİMCİLİK Tuğrul Atasoy Kim bi lir kaç kez Ak lı ma müt hiş bir fi kir gel di, ger - çek leş se ne gü zel olur! di ye rek ken di ni zi işi ni zin pat ro nu ola rak ha yal et miş si niz dir. Kim bi lir kaç kez o fi kir den Yok ca nım, kim se be ğen mez ki di ye ça buk cak vaz geç miş si niz dir... Say fa sa yı sı : 128 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. EĞ ZER SİZ KI LA VU ZU Öz kan Al tun, Set tar Ko çak Eg zer siz yap mak vü cu dun da ya nık lı lı ğı nı art tı rır, stress oluş ma sı nı en gel ler, bir çok kar di yo vas kü ler has ta lık ris ki ni azal tır ve ya şam ka li te si ni yük sek tir. Bu ki ta bın ha zır lan ma sın da ki te mel amaç, doğ ru eg zer siz prog ram la rı nın na sıl se çi le ce ği ve uy gu la ma sı ge rek ti - ği ko nu sun da oku yu cu la ra ba zı ipuç la rı ver mek tir. Say fa sa yı sı : 92 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 95

96 Çocuk Edebiyatı Ki tap la rı

97 Çocuk Edebiyatı Ki tap la rı 97

98 OD TÜ Ya yın cı lık 14 CO RA LI NE Ne il Gai man He ye can ara yan Co ra li ne, gi zem li bir ka pı dan ge çe - rek ken di dün ya sı na çok ben ze yen an cak de ği şik ve ür per ti ci bir dün ya ya ge çer. Bu ra da tut sak ola rak tu - tu lan an ne si ni, ba ba sı nı ve baş ka üç ço cu ğun ruh la - rıy la bir lik te ken di si ni kur tar mak için ce sa ret ve sağ - du yu su nu... Say fa sa yı sı : 176 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,50 TL. İLYADA DESTANI Truva Savaşı nın Hikâyesi Alfred J. Churc Ho me ros un ya şa mı hak kın da eli miz de ne ya zık ki çok az bil gi var dır. Bun dan yak la şık 3000 yıl ön ce Ana do lu nun Ege kı yı la rın da ya şa mış kör ve ih ti yar bir şa ir ol du ğu söy le ni yor. Bu nu da ün lü ta rih çi He - re dot tan öğ re ni yo ruz... Say fa sa yı sı : 160 Ebat : 14,5 x 21 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 9,00 TL. ODİSSEİA DESTANI Odisseus un Eve Dönüşü Alfred J. Churc Ho me ros tan iki bü yük des tan kal mış tır; İl ya da ve Odis se ia. Ön ce le ri sa de ce ez ber le ne rek ak ta rı lan bu des tan la rın ilk ne za man ve ki min ta ra fın dan ya zı ya ge çi ril di ği de bi lin mi yor. Ki min ta ra fın dan ya zıl mış olur sa ol sun eli niz de ki Odis se ia des ta nı nın... Say fa sa yı sı : 160 Ebat : 14,5 x 21 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 9,00 TL.

99 Çocuk Edebiyatı Ki tap la rı AENEAS DESTANI Truva dan Kaçışın Hikâyesi Alfred J. Churc Di zi mi zin bu üçün cü ki ta bı Ho me ros tan yak la şık 1000 se ne son ra ya şa mış ün lü Ro ma lı şa ir Vir gi li us ta ra fın dan ya zıl mış tır. Orijinali top lam 12 ki tap tan oluş mak ta dır. Bu des tan ilk iki des tan la kı yas lan dı ğın - da ma ale sef on lar ka dar ta nın ma mış tır... Say fa sa yı sı : 160 Ebat : 14,5 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 9,00 TL. PRENSES VE GOBLİNLER 1. Kitap George MacDonald Bir zamanlar yeryüzünde huzur içinde yaşayan goblinler insanlarla girdiği savaşta yenilirler ve yeraltına kaçarak dağın derinliklerindeki mağaralarda yaşamak zorunda kalırlar. İnsanlardan nefret eden goblinler, bir yandan güzel Prenses İreneyi kaçırma... Say fa sa yı sı : 176 Ebat : 14,5 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 10,00 TL. PRENSES VE CURDIE 2. Kitap George MacDonald Bu serinin ikinci ve son kitabı olan Prenses ve Curdie de hikâye kaldığı yerden, giderek tuhaflaşarak ve şaşırtarak devam etmektedir. Curdie nin bu seferki görevi çok daha zordur. Birbirinden tuhaf arkadaşlarıyla çıktığı yolculukta hiç ummadığı... Say fa sa yı sı : 184 Ebat : 14,5 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 10,00 TL. 99

100 OD TÜ Ya yın cı lık 14 KUZEY RÜZGÂRI NIN ARDINDA George MacDonald Kuzey Rüzgarı nın Ardında tertemiz bir kalbe sahip, korkuyu henüz öğrenmemiş Elmas adında küçük bir çocuğun gerçek ötesi öyküsü; fakir bir çocuğun olağanüstü zenginlikteki dünyası. Say fa sa yı sı : 340 Ebat : 14,5 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 14,00 TL. ÇOCUKLAR İÇİN DÜNYA TARİHİ İlk İnsan ve Uygarlıkların Başlangıcı Hendrik Willem Van Loon Sevgili çocuklar, bu kitap dünya tarihinin küçük bir masalıdır. Büyük dününürlerin çoğu iki alan üstünde durmuşlardır; matematik ve tarih. Matematik mantığı ve doğru düşünmeyi, tarih bilgisi ise... Say fa sa yı sı : 156 Ebat : 14,5 x 21 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL. ÇOCUKLAR İÇİN SHAKESPEARE ile FELSEFE ATİNALI TİMON Levent Gönül Atinalı Timon, bizi Doğru yaşam nedir? Herkese güvenmeli miyiz? Düşüncelerimiz neden önemlidir? Düşüncelerimizin doğru olduğunu nasıl bilebiliriz? Arkadaş kime denir?... Say fa sa yı sı : 88 Ebat : 14,5 x 22 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL.

101 Çocuk Edebiyatı Ki tap la rı ÇOCUKLAR İÇİN ATATÜRK ile FELSEFE Levent Gönül Çocuklar için Atatürk ile Felsefe nin amacı, çocukların, kendileri ve/veya Atatürk hakkında şimdiye kadar edinmiş oldukları bilgileri analitik bir şekilde sorgulamalarını ve yorumlamalarını sağlamak, çocuklarla, Atatürk ün dünya... Say fa sa yı sı : 104 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 14,00 TL. ÇO CUK LAR İÇİN FEL SE FE Da vid A. Whi te Hak ka ni yet li ol mak ne de mek tir?, Ki min ar ka da - şı nız ol du ğu nu na sıl an lar sı nız?, Za man ne dir?, Beş yıl ön ce ki siz ile şim di ki siz ay nı ki şi mi si niz?, Man tık lı bir şey ay nı za man da an lam sız ola bi lir mi? Bun la ra ben zer so ru la rın ce vap la rı nı me rak... Say fa sa yı sı : 212 Ebat : 21,5 x 28 cm Ba sım yı lı : 5. Basım ISBN : Fi ya tı: 16,00 TL. 101

102 Üniversite Giriş Ki tap la rı

103

104 OD TÜ Ya yın cı lık 14 YGS Türkçe Soru Bankası 56 test 168 etap ve 2016 soru Say fa sa yı sı : 360 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 4. Basım ISBN : Fi ya tı: 20,00 TL. YGS Matematik Soru Bankası 72 test 216 etap ve 2592 soru Say fa sa yı sı : 432 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 24,00 TL. YGS-LYS Geometri Soru Bankası 52 test 156 etap ve 1872 soru Say fa sa yı sı : 320 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 20,00 TL. 104

105 Üniversite Giriş Ki tap la rı YGS Fizik Soru Bankası 48 test 144 etap ve 1728 soru Say fa sa yı sı : 376 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 4. Basım ISBN : Fi ya tı: 22,00 TL. YGS Kimya Soru Bankası 36 test 108 etap ve 1296 soru Say fa sa yı sı : 224 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 14,00 TL. YGS-LYS Biyoloji Soru Bankası 57 test 171 etap ve 2052 soru Say fa sa yı sı : 370 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 4. Basım ISBN : Fi ya tı: 20,00 TL. 105

106 OD TÜ Ya yın cı lık 14 YGS Tarih Soru Bankası 43 test 129 etap ve 1548 soru Say fa sa yı sı : 288 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 18,00 TL. YGS Coğrafya Soru Bankası 36 test 108 etap ve 1296 soru Say fa sa yı sı : 232 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 14,00 TL. YGS Felsefe Soru Bankası 25 test 75 etap ve 900 soru Say fa sa yı sı : 176 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL. 106

107 Üniversite Giriş Ki tap la rı LYS Edebiyat Soru Bankası 64 test 192 etap ve 2304 soru Say fa sa yı sı : 376 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 24,00 TL. LYS Matematik Soru Bankası 87 test 261 etap ve 3132 soru Say fa sa yı sı : 412 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 4. Basım ISBN : Fi ya tı: 24,00 TL. LYS Analitik Geometri Soru Bankası 32 test 96 etap ve 1152 soru Say fa sa yı sı : 200 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 16,00 TL. 107

108 OD TÜ Ya yın cı lık 14 LYS Fizik Soru Bankası 47 test 141 etap ve 1692 soru Say fa sa yı sı : 288 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 20,00 TL. LYS Kimya Soru Bankası 63 test 189 etap ve 2268 soru Say fa sa yı sı : 384 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 22,00 TL. LYS Coğrafya Soru Bankası 47 test 141 etap ve 1692 soru Say fa sa yı sı : 288 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 18,00 TL. 108

109 Üniversite Giriş Ki tap la rı LYS Felsefe Grubu Soru Bankası 38 test 114 etap ve 1368 soru Say fa sa yı sı : 240 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 18,00 TL. LYS Tarih Soru Bankası 37 test 111 etap ve 1332 soru Say fa sa yı sı : 224 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 14,00 TL. YGS 4 Deneme Sınavı 4 fasikül Say fa sa yı sı : 128 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 10,00 TL. 109

110 OD TÜ Ya yın cı lık 14 YGS 8 Deneme Sınavı 8 fasikül Say fa sa yı sı : 256 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 18,00 TL. LYS 1 4 Deneme Sınavı Matematik, Geometri 4 fasikül matematik, 4 fasikül geometri Say fa sa yı sı : 64 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,00 TL. LYS 2 4 Deneme Sınavı Fizik, Kimya, Biyoloji 4 fasikül fizik, 4 fasikül kimya, 4 fasikül biyoloji Say fa sa yı sı : 96 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,00 TL. 110

111 Üniversite Giriş Ki tap la rı LYS 3 4 Deneme Sınavı Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya 4 fasikül Türk dili ve edebiyatı, 4 fasikül coğrafya Say fa sa yı sı : 96 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,00 TL. LYS 4 4 Deneme Sınavı Tarih, Coğrafya 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 4 fasikül tarih, 4 fasikül coğrafya 2, 4 fasikül felsefe grubu, 4 fasikül din kültürü ve ahlâk bilgisi Say fa sa yı sı : 104 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,00 TL. 111

112 Ortaöğretim Yardımcı Ders Kitapları

113 Ortaöğretim Yardımcı Ders Kitapları 113

114 OD TÜ Ya yın cı lık Sınıf BİYOLOJİ Konu Özetli Soru Bankası 26 test 78 etap ve 936 soru Say fa sa yı sı : 264 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 17,00 TL. 10. Sınıf BİYOLOJİ Konu Özetli Soru Bankası 20 test 60 etap ve 720 soru Say fa sa yı sı : 220 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Sınıf BİYOLOJİ Konu Özetli Soru Bankası 34 test 102 etap ve 1224 soru Say fa sa yı sı : 312 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 22,00 TL. 114

115 Ortaöğretim Yardımcı Ders Kitapları 9. Sınıf DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI Konu Özetli Soru Bankası 37 test 111 etap ve 1404 soru Say fa sa yı sı : 448 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 30,00 TL. 10. Sınıf DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI Konu Özetli Soru Bankası 38 test 114 etap ve 1368 soru Say fa sa yı sı : 400 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 27,00 TL. 11. Sınıf DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI Konu Özetli Soru Bankası 40 test 120 etap ve 1607 soru Say fa sa yı sı : 464 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 32,00 TL. 115

116 OD TÜ Ya yın cı lık Sınıf FİZİK Konu Özetli Soru Bankası 18 test 54 etap ve 648 soru Say fa sa yı sı : 200 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 13,00 TL. 10. Sınıf FİZİK Konu Özetli Soru Bankası 26 test 78 etap ve 936 soru Say fa sa yı sı : 296 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Sınıf FİZİK Konu Özetli Soru Bankası 35 test 105 etap ve 1260 soru Say fa sa yı sı : 320 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 22,00 TL. 116

117 Ortaöğretim Yardımcı Ders Kitapları 9. Sınıf KİMYA Konu Özetli Soru Bankası 18 test 54 etap ve 648 soru Say fa sa yı sı : 240 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 16,00 TL. 10. Sınıf KİMYA Konu Özetli Soru Bankası 26 test 78 etap ve 936 soru Say fa sa yı sı : 280 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Sınıf KİMYA Konu Özetli Soru Bankası 26 test 84 etap ve 1008 soru Say fa sa yı sı : 252 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 18,00 TL. 117

118 OD TÜ Ya yın cı lık Sınıf MATEMATİK Konu Özetli Soru Bankası 56 test 168 etap ve 2142 soru Say fa sa yı sı : 472 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 30,00 TL. 10. Sınıf MATEMATİK Konu Özetli Soru Bankası 37 test 111 etap ve 1332 soru Say fa sa yı sı : 288 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Sınıf MATEMATİK Konu Özetli Soru Bankası 55 test 165 etap ve 2166 soru Say fa sa yı sı : 400 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 24,00 TL. 118

119 Ortaöğretim Yardımcı Ders Kitapları 9. Sınıf COĞRAFYA Konu Özetli Soru Bankası Say fa sa yı sı : Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : 10. Sınıf TARİH Konu Özetli Soru Bankası Say fa sa yı sı : Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : 11. Sınıf TARİH Konu Özetli Soru Bankası Say fa sa yı sı : Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : 119

120 İl köğ re tim Yardımcı Ders Ki tap la rı

121 SETTE SETTE BULUNANLAR BULUNANLAR İlköğretim Yardımcı Ders Ki tap la rı BİRİCİK BİRLER TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ 121

122 OD TÜ Ya yın cı lık 14 MA TE MA TİK GE ZE GE Nİ (Ana sı nı fı Seti) Meh met Çağ lar Ül kü Do ğan cı oğ lu Say fa sa yı sı : 316 Ebat : 20 x 28 cm ISSN : X Ba sım yı lı : 7. Basım Ki tap sa yı sı : 7 Fi ya tı: 25,00 TL. MA TE MA TİK GE ZE GE Nİ (1. Sı nıf Seti) Meh met Çağ lar Ül kü Do ğan cı oğ lu Say fa sa yı sı : 367 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 20. Basım ISSN : Ki tap sa yı sı : 5 Fi ya tı: 36,00 TL. MA TE MA TİK GE ZE GE Nİ (2. Sı nıf Seti) Meh met Çağ lar Ül kü Do ğan cı oğ lu Say fa sa yı sı : 398 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 20 Basım ISSN : Ki tap sa yı sı : 5 Fi ya tı: 36,00 TL. 122

123 İlköğretim Yardımcı Ders Ki tap la rı MA TE MA TİK GE ZE GE Nİ (3. Sı nıf Seti) Meh met Çağ lar Ül kü Do ğan cı oğ lu Say fa sa yı sı : 388 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 20. Basım ISSN : Ki tap sa yı sı : 5 Fi ya tı: 36,00 TL. MA TE MA TİK GE ZE GE Nİ (4. Sı nıf Seti) Meh met Çağ lar Ül kü Do ğan cı oğ lu Say fa sa yı sı : 400 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 18. Basım ISSN : Ki tap sa yı sı : 4 Kitap Fi ya tı: 34,00 TL. MA TE MA TİK GE ZE GE Nİ (5. Sı nıf Seti) Meh met Çağ lar Ül kü Do ğan cı oğ lu Say fa sa yı sı : 368 Ebat : 22 x 28 cm Ba sım yı lı : 18. Basım ISBN : Fi ya tı: 22,00 TL. 123

124 OD TÜ Ya yın cı lık 14 MA TE MA TİK GE ZE GE Nİ (6. Sı nıf) Orhan Bilen Say fa sa yı sı : 336 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 11. Basım ISBN : Fi ya tı: 20,00 TL. MA TE MA TİK GE ZE GE Nİ (7. Sı nıf) Orhan Bilen Say fa sa yı sı : 408 Ebat : 22 x 28 cm Ba sım yı lı : 9. Basım ISBN : Fi ya tı: 24,00 TL. MA TE MA TİK GE ZE GE Nİ (8. Sı nıf) Orhan Bilen Say fa sa yı sı : 400 Ebat : 22 x 28 cm Ba sım yı lı : 9. Basım ISBN : Fi ya tı: 22,00 TL. 124

125 İlköğretim Yardımcı Ders Ki tap la rı MATEMATİK 4. SINIF YAPRAK TEST Meh met Çağ lar Ül kü Do ğan cı oğ lu Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 28 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISSN : Fi ya tı: 3,00 TL. MATEMATİK 5. SINIF YAPRAK TEST Meh met Çağ lar Ül kü Do ğan cı oğ lu Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 28 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISSN : Fi ya tı: 3,00 TL. MATEMATİK 6. SINIF YAPRAK TEST Orhan Bilen Say fa sa yı sı : 64 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISSN : Fi ya tı: 4,00 TL. 125

126 OD TÜ Ya yın cı lık 14 MATEMATİK 7. SINIF YAPRAK TEST Orhan Bilen Say fa sa yı sı : 64 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISSN : MATEMATİK 8. SINIF YAPRAK TEST Orhan Bilen Say fa sa yı sı : 64 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISSN : Fi ya tı: 5,00 TL. Fi ya tı: 5,00 TL. MA TE MA TİK GE ZE GE Nİ TA TİL Kİ TA BI (1. Sı nıf) Meh met Çağ lar Ül kü Do ğan cı oğ lu Say fa sa yı sı : 96 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 10. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 126

127 İlköğretim Yardımcı Ders Ki tap la rı MA TE MA TİK GE ZE GE Nİ TA TİL Kİ TA BI (2. Sı nıf) Meh met Çağ lar Ül kü Do ğan cı oğ lu Say fa sa yı sı : 96 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 10. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. MA TE MA TİK GE ZE GE Nİ TA TİL Kİ TA BI (3. Sı nıf) Meh met Çağ lar Ül kü Do ğan cı oğ lu Say fa sa yı sı : 96 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 9. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. MA TE MA TİK GE ZE GE Nİ TA TİL Kİ TA BI (4. Sı nıf) Meh met Çağ lar Ül kü Do ğan cı oğ lu Say fa sa yı sı : 96 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 5. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 127

128 OD TÜ Ya yın cı lık 14 MA TE MA TİK GE ZE GE Nİ TA TİL Kİ TA BI (5. Sı nıf) Meh met Çağ lar Ül kü Do ğan cı oğ lu Say fa sa yı sı : 96 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 5. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. Bİ Rİ CİK BİR LER OKULDA TÜRK ÇE ÖĞ RE TİM SE Tİ (1. Sı nıf) Ser pil Özer Asu nay Ka pu cu Say fa sa yı sı : 1545 Ebat : 19,5 x 27,5 cm Ba sım yı lı : 4. Basım ISBN : Fi ya tı: 80,00 TL. Bİ Rİ CİK BİR LER OKULDA ÖYKÜ KİTAPLARI (8 Kitap) Ser pil Özer Asu nay Ka pu cu Say fa sa yı sı : 128 Ebat : 19,5 x 19,5 Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 10,00 TL. 128

129 İlköğretim Yardımcı Ders Ki tap la rı Bİ Rİ CİK BİR LER OKULDA KOLAY OKUMA DİZİSİ (6 Kitap) Ser pil Özer Asu nay Ka pu cu Say fa sa yı sı : 96 Ebat : 19,5 x 19,5 Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,00 TL. ÇOCUKLAR İÇİN PROGRAMLAMA Çocuklar İçin Teknoloji Eğitim Serisi # 1 Doç. Dr. Selçuk ÖZDEMİR Çocuklarımız teknolojiyi üretim odaklı kullanmalı felsefesiyle yazılan bu kitapta çocuklarımız:... Say fa sa yı sı : 128 Ebat : 21 x 25 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 14,00 TL. ÇOCUKLAR İÇİN WEB TASARIMI Çocuklar İçin Teknoloji Eğitim Serisi # 2 Doç. Dr. Selçuk ÖZDEMİR Çocuklarımız, bir web sitesini oluşturan temel bileşenleri öğrenirken, bu bilgileri kullanarak kendi web sayfalarını ve web sitelerini... Say fa sa yı sı : 132 Ebat : 21 x 25 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 15,00 TL. 129

130 OD TÜ Ya yın cı lık 14 ÇOCUKLAR İÇİN 3D ÜÇ BOYUTLU TASARIM Çocuklar İçin Teknoloji Eğitim Serisi # 3 Doç. Dr. Selçuk ÖZDEMİR & Uzm. Ahmet Çelik Bu kitabın amacı, üç boyutlu modellemenin temellerini eğlenceli ve kolay bir yazılım olan SketchUp ile öğretmektir. Say fa sa yı sı : 112 Ebat : 20 x 24 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 14,00 TL. SİN CAP TAR ÇIN IN YOL CU LU ĞU (Ana Sı nı fı) Der ya Coş kun, Şu le Ka ra ka ya, Ner gis Kü çük gül Şe nay Öz han, Ay şe Nur Şa hin, Tuğ ba Tü mer Ana sı nı fı öğ ren ci le ri nin ge li şim özel lik le ri dik ka te alı - na rak ha zır lan mış, al tı ki tap ile bir port fol yo dos ya - sın dan olu şan zen gin bir eği tim se ti dir... Say fa sa yı sı : 282 Ebat : 21 x 29,5 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISSN : Ki tap sa yı sı : 7 Fi ya tı: 36,00 TL. MA SAL LAR LA SAT RANÇ Ozan Ça pan Zekâ ve ka rak ter ge li şi mi ne kat kı sı is pat lan mış olan sat ran cı ana sı nı fı ile il köğ re tim ve 3. sı nıf öğ ren - ci le ri nin ma sal din ler/okur gi bi öğ ren me le ri ni sağ la - ya cak olan bu eğ len ce li ki tap, ala nın da bir ilk tir... Say fa sa yı sı : 96 Ebat : 21 x 29,5 cm Ba sım yı lı : 8. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL. 130

131 İlköğretim Yardımcı Ders Ki tap la rı SAT RANÇ ÇA LIŞ MA Kİ TA BI Ozan Ça pan "Sat ranç Ça lış ma Ki ta bı"mız da çöz mek ten bü yük ke - yif ala ca ğı nız 2 ve 3 ham le de mat prob lem le ri var dır. Bu ra da önem li olan doğ ru fik re ulaş mak tır. Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 15,5 x 21 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : SAT RANÇ BO YA MA Kİ TA BI Ozan Ça pan OD TÜ Eği tim Fa kül te si ta ra fın dan in ce le ne rek onay - lan mış olan "Ço cuk lar İçin Ma sal lar la Sat ranç" ki ta bı - na ek ola rak, ço cuk la rı mı zın çok sev di ği bo ya ma ve bul ma ca çöz me gi bi fa ali yet le rin top lan dı ğı "Sat ranç Bo ya ma Ki ta bı"nın da ço cuk la rı mı zın sat ran cı... Say fa sa yı sı : 32 Ebat : 21 x 29,5 cm Ba sım yı lı : 8. Basım ISBN : TE MEL SAT RANÇ BİL Gİ LE Rİ Ozan Ça pan "Ço cuk lar İçin Ma sal lar la Sat ranç"ın de va mı olan "Te - mel Sat ranç Bil gi le ri"nde, sat ran cı nı iler let mek is te - yen bü tün oyun cu la rın bil me si ge re ken, oyu nun açı - lış, oyu nor ta sı ve oyun so nu ev re le ri; aç maz, ça tal at - mak... Say fa sa yı sı : 96 Ebat : 20 x 29,5 cm Ba sım yı lı : 7. Basım ISBN : Fi ya tı: 12,00 TL. Fi ya tı: 4,00 TL. Fi ya tı: 3,00 TL. 131

132 OD TÜ Ya yın cı lık 14 OYUNLARLA SATRANÇ Ozan Ça pan Okul öncesi ve ilköğretim yaşındaki öğrencilere, satranç oyununu öğretmek ve sevdirmek amacıyla hazırlanmış bu kitap 27 eğlendirici ve öğretici oyun, 240 alıştırma ve sayısız örneklerle zenginleştirilmiştir. Bu kitapta, satranç oyunu içinde oyun yaratarak... Say fa sa yı sı : 144 Ebat : 21 x 29,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 16,00 TL. SAT RANÇ ÜLKESİNDE YOLCULUK Ozan Ça pan - Selin, acaba çok sevdiği satranç oyunu aracılığıyla mutluluğun sırnının ne olduğunu bulabilecek mi? - Bu yolculuk sırasında başına neler gelecek? - Sizler de bu yolculuk sırasında Selin in karşılaştığı problemleri çözebilecek misiniz? Say fa sa yı sı : 40 Ebat : 21 x 29,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 9,00 TL. NOK TA DAN NOK TA YA Ül kü Do ğan cı oğ lu Nok ta dan Nok ta ya ad lı ki tap rit mik say ma be ce ri le - ri ni zi ge liş tir me niz ve çar pım tab lo su na ha zır lık yap - ma nız ama cıy la 6-8 yaş gru bu için ha zır lan dı. Bu ki - tap ta ile ri ye doğ ru bi rer, iki şer, üçer, dör der, be şer, onar, yü zer say ma; ge ri ye doğ ru iki şer, be şer, onar say ma ça lış ma la rı na yer ve ril miş tir. Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 21 x 29,5 cm Ba sım yı lı : 4. Basım ISBN : Fi ya tı: 3,50 TL. 132

133 İlköğretim Yardımcı Ders Ki tap la rı NOK TA DAN NOK TA YA - 2 Ül kü Do ğan cı oğ lu İlk ki ta bın de va mı olan "Nok ta dan Nok ta ya 2"de, ye ni ve fark lı re sim ler ama ön ce kiy le ay nı eğ len ce yer alı yor. Nok ta la rı bir leş ti ren ço cuk lar okul da öğ - ren dik le ri rit mik say ma be ce ri le ri ni ge liş ti ri yor... Say fa sa yı sı : 64 Ebat : 21 x 29,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 4,50 TL. TOM BİŞ MAS KE Lİ BA LO YA KA TIL MAK İS TE Mİ YOR Be hiç Ak Peki bu zürafa kıyafetinin içine girmiş olan kim? Bunu tahmin edebilmeni beklerdim dedi Tombiş. Bu da Mustafa! Biliyorsun Mustafa nın boyu çok kısa olduğu için ona arkadaşları... Say fa sa yı sı : 44 Ebat : 22,5 x 22,5 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 6,50 TL. BEN NE ZA MAN DOĞ DUM? Be hiç Ak Pencerenin önündeki yumurta birdenbire çatladı. Memo günlerdir o yumurtayı gözlüyor, Acaba içinden ne zaman kuş çıkacak? diye annesine sorup duruyordu. İşte beklenen an gelmişti. Bir kuş doğduu! diye bağırarak mutfağa koştu. Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22,5 x 22,5 cm Ba sım yı lı : 4. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. 133

134 OD TÜ Ya yın cı lık 14 GÖK DE LE NE Gİ REN BU LUT Be hiç Ak Kalabalık bir kentte, kocaman bir gökdelende yaşayan Minik Koko ve köpeği BonBon a, bir gün bir arkadaş gelir: Pamuk gibi, masmavi bir bulut! Onlar da bu buluttan güzel mi güzel, eğelenceli mi eğlenceli bir kent yaparlar... Say fa sa yı sı : 32 Ebat : 21 x 25 cm Ba sım yı lı : 5. Basım ISBN : Fi ya tı: 6,50 TL. BUNLAR MASAL DEĞİL 1 Serpil Şen Onlar, yaşamıma bir süre konuk oldular. Birkaç köpek, bir domuz, bir tavşan ve bir şahin. Bu konuklarıma, yalnızca biraz ilgi gösterdim. Gerçekten biraz. Çünkü, insanla yakınlaşmaları, doğal yaşama dönmelerini... Say fa sa yı sı : 96 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 4,50 TL. BUNLAR MASAL DEĞİL 2 Serpil Şen Küçük okurlar, sizler hayvanlarla ilgili öyküler mi okumak istiyorsunuz? İşte bunlar, öyle öyküler. Yaşamınızda sık sık karşılaştığınız köpek, kedi... Say fa sa yı sı : 96 Ebat : 13,5 x 19,5 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 134

135 İlköğretim Yardımcı Ders Ki tap la rı MIRIN KIRIN Erdal Ateş Sütümü verdim Mırın kırın Topumu verdim Mırın kırın Say fa sa yı sı : 36 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 9,00 TL. SAYILARLA TANIŞALIM OYUNDA SAYIŞALIM Erdal Ateş Köpeğimin dört ayağı var Önde iki ayak Arkada iki ayak Say fa sa yı sı : 28 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 9,00 TL. KIRMIZI UÇURTMA Erdal Ateş Kırmızı Uçurtma o gün Ceren i mavi ülkesine götürdü... Orada, bembeyaz bulutların içinde, kuşlarla birlikte oyunlar oynadılar, şarkılar söylediler... Ve o gün, gökyüzü kır çiçekleri gibi rengârenkti... Say fa sa yı sı : 28 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 10,00 TL. 135

136 OD TÜ Ya yın cı lık 14 ÖDÜLLÜ ÇOCUK KİTAPLARI SERİSİ -1- Bologna Çocuk Kitapları Fuarı En İyi Çocuk Kitapları Ödülü 136

137 İlköğretim Yardımcı Ders Ki tap la rı ATEŞ BÖCEĞİ İLE EL FENERİ Kambiz Kakavand Ateş Böceği geceleyin ormanın karanlğında parıl parıl parıldıyordu. Onun ışığında salyangoz kitap okuyor, örümcek örgü örüyor, kelebek ise resim yapıyordu... Say fa sa yı sı : 22 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. SABAH YAZDIM SABAH OLDU Ahmad Reza Ahmadi Ne yaz sam ger çek olu yor. Sa bah ya zı yo rum, sa bah olu yor. Tren ya zı yo rum, tren ge li yor... Say fa sa yı sı : 26 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. ŞARKI SÖYLEYEMEYEN CIRCIR BÖCEĞİ Farideh Khalatbaree Ormanda yaşamaya karar veren Cırcır Böceği sonunda istediğine kavuşmuştu. Bütün arzusu Ay ve yıldızlar için şarkı söylemekti. Fakat işler hiç de umduğu gibi gitmemişti... Say fa sa yı sı : 20 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 137

138 OD TÜ Ya yın cı lık 14 BENEKLİ KURBAĞA ve ŞARKI İKSİRİ Kambiz Kakavand Benekli Kurbağa nın diğer kurbağalardan farklı bir sesi ve şarkısı vardı. Fakat diğer kurbağalar onun şarkısını sevmiyorlardı. Bir gün ona küçük bir oyun oynamaya kara vediler. Ve... Say fa sa yı sı : 32 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. MUTLU KAPLUMBAĞA Akram Ghasempour Küçük Kaplumbağa güneşi, ağaçları, nehri ve arkadaşlarını selamladı. Çok mutluydu. Oradan geçen bir tavşan ona Neden daha hızlı yürümeyi denemiyorsun? diye sordu... Say fa sa yı sı : 24 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 3. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. AY, YILDIZ ve BEN Mohammad R. Youseff Ay de di ki Gü neş için çi çek ler top la ya lım. Yıl dız de - di ki Çi çek ler onun bir ba kı şıy la eri ye cek. Ben de - dim ki Gü ne şe he di ye siz gi de me yiz. He di ye ola rak çi çek ler top la dık. Say fa sa yı sı : 20 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 138

139 İlköğretim Yardımcı Ders Ki tap la rı BAYAN LEYLEK M. Reza Shams Ne yapacağımı biliyorum. Bayan Leylek bana yardım edebilir. O bana bir anne bulabilir. Sonra aceleyle bahçeye koştu... Say fa sa yı sı : 16 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. UÇAN BALIK Kambiz Kakavand Kü çük ba lık Evet, be nim de bir is te ğim var. Uça bil - mek is ter dim, ama bu imkânsız bir is tek de di. Bü yük kap lum ba ğa bu nun üze ri ne de ni zin de rin lik le rin de kay bol du... Say fa sa yı sı : 20 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. SOMURTKAN KAPLUMBAĞA J. Ebrahimi Nasr Kap lum ba ğa gül mek ten ko nu şa mı yor du. Di ğer hay - van la rın kal bi kı rıl mış tı. Çün kü, kap lum ba ğa nın ken - di le riy le alay et ti ği ni ve bu ne den le gül dü ğü nü dü - şün müş ler di... Say fa sa yı sı : 32 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 139

140 OD TÜ Ya yın cı lık 14 RENKLİ KALEMLER ve BEN Masumeh Ansarian Bo ya ma oyu nu mu de din, fa kat na sıl oy na na ca ğı nı bil mi yo rum ki... Ma vi ka lem Çok ko lay biz se nin eli ni tu ta ca ğız... Say fa sa yı sı : 24 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. KEDİ ve YILDIZLAR Kambiz Kakavand Tek başına kalan küçük yıldız çok üzgündü. Tüm yıldızları kurtarmalıyım diye düşündü. Böyle düşünerek, gökyüzünden yeryüzüne indi... Say fa sa yı sı : 20 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. HEPİMİZ SENİNİZ Farideh Khalatbaree Ben senin küçük kuşun olacağım. Cik cik cik, cik cik, cik. Seninle saklambaç oynayacağım. Bulursan kazanırsın... Say fa sa yı sı : 24 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 140

141 İlköğretim Yardımcı Ders Ki tap la rı KAYIP ÇOCUK A. Chadir Mohseni İn ce cik, uzun par mak la rı olan ço cuk kır ta si ye ci nin önün de du rur. Kuş la ra ve uçak la ra el sal lar... Say fa sa yı sı : 26 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. KIRMIZI TOP Farideh Khalatbaree Kır mı zı top uzun za man dır bu fır sa tı bek li yor du ve ha ya li ni ha yet ger çek ol muş tu. Ya vaş ça dı şa rı ya doğ - ru yu var lan dı... Say fa sa yı sı : 32 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. SEVİMLİ CÜCELER Farideh Khalatbaree Bu top lan tı nın ko nu su şe hir de ki en önem li prob lem. Ma vi don dur ma mı yok sa tu run cu don dur ma mı al - ma lı yız?.. Say fa sa yı sı : 24 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 141

142 OD TÜ Ya yın cı lık 14 ÖDÜLLÜ ÇOCUK KİTAPLARI SERİSİ -2- Bologna Çocuk Kitapları Fuarı En İyi Çocuk Kitapları Ödülü 142

143 İlköğretim Yardımcı Ders Ki tap la rı ATASAY M. Reza Yousofi Atasay, Eğer ben var olmasaydım güneş, çocuklar, serçeler, sokaklardaki insanlar ve arabalar ne yaparlardı acaba? dedi kendi kendine. Say fa sa yı sı : 20 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. BEN ve ARKADAŞLARIM Farideh Khalatbaree Harika bir şey bu! Dünyanın her tarafında arkadaşlarım var. Hepsi birbirinden farklı ama hepsi de çok tatlı... Say fa sa yı sı : 32 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. CIRCIR BÖCEĞİ ALTIN Jafar Ebrahimi Neda evde yalnızdı. Bahçede bir Cırcır Böceği buldu. Çocuğunu arıyordu. Cırcır Böceği Altın, babasıyla tartışıp evi terketmişti. Say fa sa yı sı : 20 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 143

144 OD TÜ Ya yın cı lık 14 DÜNYANIN EN GÜZEL YERİ Laleh Jaafari Sivrisineğin dileği dünyanın en güzel yerinde olmaktı. Kendisini küçük bir kızın cebinde buldu. Kız, sivrisineği dışarı çıkardı. Sivrisinek, kızın, onun pembe odasının ve mavi çiçeğinin dünyadaki en güzel... Say fa sa yı sı : 32 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. ESKİ EV, YENİ EV Jaafar Ebrahimi Nasr Yaşlı bir adam ve yaşlı bir kadın, duvarları, kapıları ve pencereleri eski, ve onları neşelendirecek bir bahçesi bile olmayan eski bir evde oturuyorlardı... Say fa sa yı sı : 24 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. FİL, KELEBEK ve KUŞ Narges Abyar Bir gün, güzel bir kelebek ona doğru uçtu ve onun kocaman kulağına kondu. Bebek Fil bundan çok mutlu oldu. Artık oynayacağı bir arkadaşı vardı. Say fa sa yı sı : 24 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 144

145 İlköğretim Yardımcı Ders Ki tap la rı BİN YILLIK BEKLEYİŞ Susan Taghdis Karlı Dağ, binlerce yıl boyunca Yeşil Dağ a yaklaştığını, ama insanlarının bunu fark etmediklerini söyledi. İnsanlar, ayaklara sahip oldukları ve hareket ettikleri için şanslıylı. Say fa sa yı sı : 16 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. HER ŞEY BİZİM Akram Ghasempour Bahçede oynarlarken, güzel bir çiçek, bir elma ve güzel, yeşil yapraklı bir ağaç görürler. Hepsi de ayrı ayrı çiçeğe, elmaya ve ağaca sahip olmak isterler. Say fa sa yı sı : 24 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. KIZ, OĞLAN ve UÇURTMA Marjan K. Azad Uçurtma, bulutların üzerinde uçtu; denizleri ve ovaları aştı, kızın evine ulaştı. Kız, uçurtmaya bindi, tüm üzüntülerini unutarak uzaklara uçtu. Say fa sa yı sı : 20 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 145

146 OD TÜ Ya yın cı lık 14 KÜÇÜK KEÇİ NİN MUTLULUK ŞARKILARI Kambiz Kakavand Küçük Keçi, koyunlar için çanıyla neşeli müzikler yapar ve onları rahatlatır, uyuturdu... Say fa sa yı sı : 32 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. MASALCI ile YEŞİL EJDERHA Marjan K. Azad Her şey Masalcının, masalların içinden iyi kalpli ve sevimli bir ejderhayı seçtiği bir oyun ile başladı. Masalcı, Ejderha yı sadece başka bir masal için seçmemişti... Say fa sa yı sı : 24 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. NE İSTİYORSUN SEVGİLİ SALYANGOZ? H. Lazar Gholami Bay Salyangoz un istediği kabuk sonunda hazırdı. Çok güzel bir kabuktu bu. Tam istediği renkte ve iki katlı olmuştu... Say fa sa yı sı : 24 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 146

147 İlköğretim Yardımcı Ders Ki tap la rı ORMAN PARTİSİ Akram Ghasempour Küçük Karga, bir yuva yaptı ve doğum gününe tavşanları, filleri ve serçeleri davet etti. Serçeler ağaca uçtular ve doğum gününü kutladılar fakat tavşanlar ve filler ağaca tırmanamadılar... Say fa sa yı sı : 16 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. ÖĞRETMEN ve RESSAM A. A. Seyed Abadi Gazel, sınıfta ilginç bir resim yaptı. Kuşa benzemeyen bir kuş, gerçek güneşe benzemeyen bir güneş ve gerçek eve benzemeyen bir ev çizdi. O gece evlerine konuk olarak ünlü bir ressam geldi... Say fa sa yı sı : 24 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. RENKLİ DİLEKLER UÇURTMASI Mohammad R. Shams Küçük oğlan, uçan trene bindi ve gökyüzüne doğru uçtu. Uçarken birçok dilek diledi. Tren yere indiğinde, oğlan dileklerini boyadı ve bir kutuya koydu... Say fa sa yı sı : 32 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 5,00 TL. 147

148 OD TÜ Ya yın cı lık 14 ÇOCUKLAR İÇİN BENİM KÜÇÜK DENEYLERİM 148

149 İlköğretim Yardımcı Ders Ki tap la rı BENİM KÜÇÜK DENEYLERİM ÇEVRE Marie-Charlotte Miron, Mélanie Pérez Bir su değirmeni veya rüzgârgülü yapmak, kurutulmuş bitki koleksiyonu oluşturmak, biyogaz yaratmak, kirli suyu yıkamak gibi deneyler öğretici olduğu kadar da keyiflidir... Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. BENİM KÜÇÜK DENEYLERİM SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYA Mélanie Pérez Atıkları ayrıştırmak, elektriği ekonomik kullanmak, suyu boşa harcamamak, doğadaki çeşitliliğe zarar vermemek, dünyamızı korumak için başvurabileceğimiz birçok yöntemden sadece birkaç tanesidir... Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. BENİM KÜÇÜK DENEYLERİM YAŞAM VE DÜNYA Mélanie Pérez Farklı tatları ayırmak, DNA yı keşfetmek, küf oluşturmak, volkanik bir patlama yapmak, ışığın hayatın kaynağı olduğunu kanıtlamak, yaşam ve dünya bilimlerini daha iyi anlamak... Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. 149

150 OD TÜ Ya yın cı lık 14 BENİM KÜÇÜK DENEYLERİM SU VE IŞIK Mélanie Pérez Yağmur yağdır, şimşek çaktır ya da bir gök kuşağı yarat. Sabunun sihirli etkileriyle görsel bir yanılgının nasıl oluştuğunu anla. Su ve ışık dünyasını daha iyi anlayabilmek için ihtiyaç duduğu her şey bu kitapta. Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. BENİM KÜÇÜK DENEYLERİM PLASTİK SANATLAR Francesca Massa Parmak boyası, suluboya, tuzlu hamur ve baskı teknikleri; tamamı senin için adım adım açıklanıyor. Yapmak gereken tek şey, yaratıcılığını özgür bırakmak! Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. BENİM KÜÇÜK DENEYLERİM MEKANİK Mélanie Pérez Mancınığın nasıl çalıştığını keşfetmek, bir vinç, vantilatör veya mıknatıslı otobüs yapmak, gerçekleştirilmesi kolay son derece eğlenceli ve öğretici deneylerdir. Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. 150

151 İlköğretim Yardımcı Ders Ki tap la rı BENİM KÜÇÜK DENEYLERİM BAHÇIVANLIK Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. BENİM KÜÇÜK DENEYLERİM DENEYLER Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. BENİM KÜÇÜK DENEYLERİM DÜNYA MİLLETLERİ Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. 151

152 OD TÜ Ya yın cı lık 14 BENİM KÜÇÜK DENEYLERİM MUTFAK Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. 152

153 İlköğretim Yardımcı Ders Ki tap la rı ÇOCUKLAR İÇİN SÖYLE BANA NEDEN? 153

154 OD TÜ Ya yın cı lık 14 VÜCUDUMUZ Sylvie Baussier Deri bütünüyle hiç bir maddeyi geçirmeyen bir yapıya mı sahiptir? Diğer duyularımız nelerdir? Her gece uyumak zorunda mıyız? Vücudum neden tamamen yumuşak değildir? Sadece patates kızartmasıyla beslenebiliriz miyiz?... Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 2. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. HAVA Elisabeth de Lambily Hava durumunu nasıl tahmin edersin? Kar nedir? Sisli havada neden bir şey görmeyiz? Yağmur niçin yağar? Çiçekler niçin baharda açar? Fırtına nedir? Yaz mevsimi niçin sıcak olur? Rüzgâr nereden gelir? Sonbaharda ağaçlar niçin yapraklarını dökerler?... Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. TARİH ÖNCESİ İNSANLARI Anne Jonas Tarih öncesi nedir? İnsan dinazordan mı gelir? Hangi tarih öncesi insan, ilk sanatçıdır? Tarih öncesi devirler ne kadar sürmüştür? Tarih öncesi insanlar konuşabilmekte midir? Tarih öncesi insanlar neyle beslenmişlerdir? Hangi tarih öncesi insan, ilk insan olarak kabul edilmiştir?... Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL.

155 İlköğretim Yardımcı Ders Ki tap la rı EVREN Mireille Fronty Yıldızlar neden düşmezler? Evren büyük müdür? Büyük patlama nedir? Güneş ne kadar yaşlıdır? Ay a ayak bastık mı? Yıldız kayması nedir? Yıldızları nasıl gözlemleriz? Gökyüzü neden mavidir? Ay neden şekil değiştirir?... Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. BİTKİLER Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. DENİZLER VE OKYANUSLAR Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. 155

156 OD TÜ Ya yın cı lık 14 ESKİ BÜYÜK UYGARLIKLAR Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. SU Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. ULAŞIM ARAÇLARI Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. 156

157 İlköğretim Yardımcı Ders Ki tap la rı YANARDAĞLAR Say fa sa yı sı : 48 Ebat : 22 x 22 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 7,00 TL. 157

158 OD TÜ Ya yın cı lık 14 Pikolo ile Felsefe Öğreniyorum 158

159 İlköğretim Yardımcı Ders Ki tap la rı AHH! HASTA OLDUM! Michel Piquemal, Thomas Baas Pikolo nun canı çok yanmaktadır. Annesi onu yatıştırır ve ertesi gün bir diş hekimine gitmeleri gerektiğini açıklamaya çalışır. Pikolo sadece ağrısının hemen dinmesini ister. Ne yanlış yaptım ki dişim ağrıyor? Bu kesinlikle yasaklanmalı der. Say fa sa yı sı : 32 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,00 TL. BANA KIRMIZI MOTOR AL! Michel Piquemal, Thomas Baas Pikolo annesiyle süpermarkete alışverişe gider. Orada küçük, kırmızı bir motosiklet görür. Annesi almayı reddeder. Ne kadar anlatmaya çalışsa da Pikolo kabullenmek istemez, ısrar etmeye devam eder Say fa sa yı sı : 32 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,00 TL. BEN ARTIK BÜYÜDÜM! Michel Piquemal, Thomas Baas Pikolo anlayamıyor: Tek başına sokakta oynamak için küçük ama iş yemek masasını hazırlamaya geldiğinde büyük. Büyük olmak ne demek? Büyük olduğunda da eğlenceli vakit geçirebilmek mümkün mü? Zaten büyük olan bir kişi daha büyük olabilir mi? Say fa sa yı sı : 32 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,00 TL. 159

160 OD TÜ Ya yın cı lık 14 BERGAMOT UYUYOR MU? Michel Piquemal, Thomas Baas Bergamot un ölmüş olduğu düşüncesi Pikolo yu çok korkutur. Bu, onun annesiyle konuşması için harika bir fırsat... Canlılar öldüklerinde nereye giderler? Ailelerimiz her zaman bizimle birlikte olacaklar mı? Artık bizimle beraber olamayacak kişileri anılarımızda nasıl koruruz? Say fa sa yı sı : 32 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,00 TL. BU ADİL DEĞİL! Michel Piquemal, Thomas Baas Pikolo kızgın, çünkü kendisine karşı adil davranılmadığını düşünüyor. Niçin tek başına sokağa çıkıp oynayamıyor? Neden çikolataların tamamını yeme hakkı yok? Neden her istediğinin yapılmasına izin verilmiyor? Yoksa onu sevmiyorlar mı? Say fa sa yı sı : 32 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,00 TL. GERÇEK Mİ, SAHTE Mİ? Michel Piquemal, Thomas Baas Pikolo kendisiyle gurur duyar, çünkü o bir futbol yıldızıdır! Harika bir rüya bu! Fakat gerçek değil! Peki, hayaletler var mıdır? Goblinler, kaplanlar, vampirler, dinozorlar? Bunlar gerçek midir? Gerçek olanla olmayan arasındaki farkı anlarız? Say fa sa yı sı : 32 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,00 TL. 160

161 İlköğretim Yardımcı Ders Ki tap la rı HAYIR, BEN YAPMADIM! Michel Piquemal, Thomas Baas Pikolo ya camı kırıp kırmadığı sorulduğunda Hayır, ben kırmadım der. Azarlanmaktan kurtulmak için yalan söylemek doğru mudur? Sadece eğlence olsun diye yalan söylenebilir mi? Hiç yalan söylemeksizin yaşamak mümkün müdür? Say fa sa yı sı : 32 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,00 TL. KONUŞ BENİMLE KÜÇÜK KEDİ Michel Piquemal, Thomas Baas Pikolo, kedisi Bergamot ile konuşarak iletişim kurmak istiyor, fakat kedisinin konuşamadığının farkına varıyor. Kediler niçin bizim gibi sözcükler kullanmazlar? Nasıl iletişim kurarlar? Biz insanlar, dilimizi nasıl kullanırız. Say fa sa yı sı : 32 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,00 TL. O BENİM! Michel Piquemal, Thomas Baas Arkadaşı Oskar, Pikolo yu evine davet eder. Fakat oyuncaklarını onunla paylaşmak istemez. Her şeyi kendisine saklamak ister. Bunun üzerine Pikolo muz ile kendisine bir oyun yaratır. Tuhaf ama Oskar onun bu oyununu çok kıskanır. Say fa sa yı sı : 32 Ebat : 20 x 26 cm Ba sım yı lı : 1. Basım ISBN : Fi ya tı: 8,00 TL. 161

162 OD TÜ Ya yın cı lık 14 ÇOCUKLAR İÇİN FİZİK KİTAPLARI F izi K. 162

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Doç.Dr. Celaleddin ÇELİK a a Din Sosyolojisi AD, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kayseri Ya

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-3-9 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi info@okumayitesvik.com

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

BU KALEM MELÛN * SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM MELÛN * SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM MELÛN * Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bir Varmış Bir

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Nü ket Esen Ya yım lan mış ki tap la rı: Ne zi he Sey han

Nü ket Esen Ya yım lan mış ki tap la rı: Ne zi he Sey han MAHKEMELERDE Nüket Esen 1949 da İs tan bul da doğ du. Ar na vut köy Ame rikan Kız Ko le ji ni bi tir di. Bo ğa zi çi Üni ver si te si İn gi liz Ede bi ya tı Bö lü mü nde oku du. Ay nı üni ver si te nin

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri İçindekiler Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri Brüksel den Dublin e Cezayir Savaşında Yaşananlar ve Cumhuriyette Bozulmanın

Detaylı