İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Şirketimiz, 2007 faaliyet döneminde de önceki yıllarda çizmeye başladığı başarılı grafiği sürdürmüştür. Demir çelik piyasalarında yaşanan hareketlilik yanında, verimliliği ve karlılığı artırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz yatırımların sonuçları gelecek yıllarda ciro ve karlılığımıza yansıyacaktır yılında, çelikhanemizde 789 bin ton kütük üretimi gerçekleştirilmiş, ayrıca 161 bin ton fason kütük ürettirilmiştir. Haddehanemizde ise 802 bin tonluk kısmı kendi adımıza, 11 bin tonluk kısmı ise fason olmak üzere toplam 813 bin ton mamul üretilmiştir. İşletmemizde üretilen bu mamullerin yanında, fason ürettirilen 220 bin ton mamul ile toplam 1,02 milyon ton satılabilir mamul elde edilerek aynı miktarda satış gerçekleştirilmiştir. Haddehane üretimimizin % 84 ünü ihraç etme başarısını gösterdiğimiz 2007 yılında, 518 milyon dolar döviz girdisi elde edilerek, ülkemiz dış ticaret dengesine 148 milyon dolar net katkı, ayrıca vergi ve benzeri ödemelerle kamuya yıl içerisinde toplam 69 milyon YTL kaynak yaratılmıştır. Bağlı ortaklıklarımız Akdemir ve İDÇ Liman İşletmeleri ile birlikte toplam kişiye istihdam sağlanmıştır yılında verimliliği ve kaliteyi artırmak amacıyla başlanan toplam 40 milyon dolarlık yatırımlarda; çelikhanede ocak holünün uzatılması, yeni Elektirikli Ark Ocağı, Pota Ocağı ve ekipmanları, yeni ek su tesisleri, Sürekli Döküm Makinası revizyonu ve yeni kalıpların devreye alınması, haddehanede ise yeni tandem tezgahlar ile cascade ve tension kontrolü sağlayan yeni otomasyon sistemi tamamlanmıştır. Yapılan yatırımlar sonucunda üretim kapasitemiz çelikhanede 1,3 milyon tona, haddehanede ise 900 bin tona çıkmıştır. Ayrıca bilgi işlem dünyasında sağlanan ilerlemelerden faydalanabilmek amacıyla, Şirketimizin kullandığı yazılım ve bilgi işlem altyapısı değiştirilmiş, iş akış süreci yeni yazılıma entegre edilerek tüm süreç bilgisayar ortamında izlenir hale getirilmiştir. Tamamlanan yatırımlarımız sayesinde önümüzdeki faaliyet döneminde yüksek bir performansla, daha verimli, daha kaliteli üretim yaparak, karımızı daha da artıracağımız inancı ve kararlılığı ile hepinize saygılarımı sunarım. Halil Şahin Yönetim Kurulu Başkanı

3 GİRİŞ 2007 Yılı Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ 8 Mayıs 2007 tarihinde yapılan 2006 yılına ait 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve bir yıl süre ile görev yapacak Denetim Kurulu üyeleri seçilmişlerdir. Buna göre üyelerin görevleri ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir: Yönetim Kurulu Üyeleri: Üyenin Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Halil ŞAHİN Başkan Nuri ŞAHİN Başkan Yardımcısı Adil KOÇ Üye Ahmet BAŞTUĞ Üye Serkan ŞAHİN Üye Denetim Kurulu Üyeleri: Üyenin Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Ünal USLU Üye Ersan ERDOĞAN Üye Meriç KAPTAN Üye Yönetim Kurulu üyelerimize ilişkin bilgilere Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunda yer verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul da belirlendiği şekilde yıllık brüt YTL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans değerleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana Sözleşmenin 27. maddesinin c bendine göre; vergiler ve birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra, SPK tarafından saptanan oran ve miktarda temettü ayrılarak kalan karın azami yüzde onu Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılabilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir şekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun 08 Mayıs 2007 tarihli ve 13 sayılı toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye, yönetim kurulundaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, Halil ŞAHİN ve Nuri ŞAHİN'in, üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir. Şirketimizde iç kontrol, Yönetim Kurulunca görevlendirilen Denetim Komitesi üyeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereği görev yapan Denetim Kurulu tarafından sağlıklı bir şekilde yerine getirilmektedir. Şirketimiz tarafından yatırım danışmanlığı, yatırım analizi ve derecelendirme hizmeti alınmamakta ve herhangi bir derecelendirme kuruluşu ile yapılmış bir anlaşma bulunmamaktadır. 1

4 2.00 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan Ana Sözleşmemizde Genel Kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin esaslar açıklanmıştır. Bu bilgilere Şirket merkezi ve Ticaret Sicil Memurluğu yanında aşağıdaki internet adreslerinden de ulaşılabilir. Yıl içinde Ana Sözleşme değişikliği yapılmamıştır SERMAYE VE ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER 2006 yılı Genel Kurulu'nda alınan karar gereği YTL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde YTL olan çıkarılmış sermayenin ,77 YTL kısmı özsermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından, ,23 YTL kısmı birinci temettüden karşılanmak suretiyle %100 oranında toplam YTL artırılarak YTL'na yükseltilmesine ve artırılan YTL'lık sermayeyi temsilen ihraç edilecek B Grubu nama yazılı payların, pay sahiplerine kayden ve usulüne uygun olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. Sermaye artışı tamamlanarak 7 Haziran 2007 tarihinde tescil edilmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı nama yazılı olmak üzere, 121,22 milyon YTL'lik kısmı kaydi paylar tarafından, 3,28 milyon YTL'lik kısmı fiziki paylar tarafından temsil edilmektedir. Geçmiş yıllara ait bedelsiz hisse senedi dağıtımına ve değişim işlemlerinin yapılmasına Şirket Merkezimizde devam edilmektedir sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 4487 sayılı Kanunla eklenen 10/A maddesi ile Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakları kayden izlemek üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin haklar MKK tarafından bilgisayar ortamında, ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibarıyla tutulmaktadır. Takasbank taki Müşteri İsmine Saklama Sistemi'nde fiziken saklanmakta olan hisselere ait hesap kayıtları tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler hak sahibi bazında kayden izlenmeye başlanmıştır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri ise, MKK'nın belirlediği usul ve esaslar dahilinde MKK üyesi aracı kuruluşlar ile ihraççı kuruluşlar veya ihraççı kuruluşlarca yetkilendirilmiş MKK üyesi aracı kuruluşlar vasıtasıyla MKK'ya teslim edilebilecektir. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK'da kayden izlenecek ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini bu düzenlemedeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK'da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Kaydileşmemiş hisse senetlerine ait 2007 ve sonraki yıllara ilişkin kar payı alacakları; Sermaye Piyasası Kanunu nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gereği ödenmeyecektir. Hisse senetleri kaydileştirildikten sonra, pay sahiplerince ilgili yılın kar payı kuponları karşılığında söz konusu kar payı alacakları talep edilebilecek, bu kuponların seri numaralarına isabet eden hisse senetlerinin kaydileştiği Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin kayıtlarından tesbit edildikten sonra zaman aşımı süresi boyunca Şirket Merkezinde hak sahiplerine ödenecektir. Pay sahiplerince tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ise, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV, No:27 Tebliği ve Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali hakkındaki 2308 sayılı Kanun gereği, dağıtım tarihinden itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresi sonunda Hazine ye aktarılacaktır. 2

5 itibarıyla aşağıda verilen sermaye yapımızda görüleceği gibi, Ortaklarımız arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi ve %5 ten fazla doğrudan paya sahip gerçek kişi yoktur. Ortaklar Sermaye Tutarı (YTL) Sermaye İçindeki Payı (%) Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş ,15 Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar ,15 Diğer Ortaklar ,70 Toplam ,00 Hisse senedi fiyatlarımızın İMKB'de 2007 yılındaki gelişimi, toplam işlem hacmi ve İDÇ hisse senetlerinin borsa işlemlerindeki payı aşağıda verilmiştir. İDÇ'nin İMKB'deki İMKB'de Toplam İşlem Hacmi İzmir Demir Çelik Hisse Senedi Fiyatı Aylar Tutar Miktar İşlem Miktarı Payı En DüşükEn Yüksek Kapanış (YTL) (Adet) (Adet) (%) (YTL) (YTL) (YTL) Ocak ,06 6,50 8,00 7,20 Şubat ,09 6,00 7,35 6,20 Mart ,06 5,75 6,60 6,40 Nisan ,06 6,20 7,25 6,65 Mayıs ,06 6,40 7,30 6,50 Haziran ,09 2,98 3,38 3,16 Temmuz ,08 3,08 3,44 3,10 Ağustos ,04 2,40 3,12 2,64 Eylül ,09 2,54 2,92 2,80 Ekim ,04 2,50 2,84 2,62 Kasım ,10 2,34 2,68 2,50 Aralık ,22 2,40 2,86 2,62 Toplam ENDEKS ,00 İDÇ HİSSE SENEDİ FİYATLARININ GENEL ENDEKSE GÖRE DEĞİŞİMİ FİYAT 8,00 YTL ,00 7,00 6, ,00 5, ,00 4, ,00 3,00 2, ,00 1,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 0,00 Endeks AYLAR Fiyat Yıl içinde genel endekse paralel seyreden İDÇ hisse senedi fiyatları Haziran ayında gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle fiyatın bölünmesi sonucu düşmüştür. 3

6 4.00 FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ.01 SEKTÖRÜN TANIMI Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden başlayan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan işlemler ve sistemler bütününden oluşmaktadır. Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, diğeri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeşitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çeşitli sıcak ve soğuk işlem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç, boru ve benzeri diğer ürünlere dönüştürülmektedir. Demir Çelik Sektörü, teknolojik açıdan sürekli gelişme göstermesi, dünya ticaretindeki payının yüksekliği, büyük işgücü istihdam etmesi, diğer sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin ekonomik gelişme düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir..02 SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAKİ YERİ 2007 yılı, dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planın uygulanmaya geçildiği bir dönem olmuştur. Geçiş döneminde, AB ile yapılan serbest ticaret anlaşması çerçevesinde hazırlanan taslak yeniden yapılanma planının sonuçlandırılması için, Dış Ticaret Müsteşarlığı sorumluluğunda; Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve diğer ilgili kuruluşlarca gerekli tedbirlerin alınması planlanmaktadır. 9. Kalkınma Planında ise imalat sanayii üretim ve ihracatında ağırlığı devam eden demir-çelik sektöründe kaliteli ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine ve çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarının destekleneceği yer almaktadır..03 TALEP TAHMİNLERİ 2007 yılı, global büyümenin etkisiyle, gerek yurtdışı gerekse yurtiçi piyasalar açısından olumlu bir yıl olmuştur. Demir çelik piyasasında da, hammadde ve mamul fiyatlarında yaşanan iniş çıkışlara rağmen, uluslararası piyasaların hareketli olması ve talebin yüksekliği, fiyatların 2007 yılının ilk yarısında yüksek seviyede seyretmesini sağlamıştır yılının ikinci yarısından itibaren talepte yaşanan daralma ve hammadde/navlun fiyatlarının yüksek seyretmesi, karlılıkta zaman zaman azalmaya sebep olmuştur. Uluslararası piyasalarda demir cevheri ve kömür fiyatlarının beklentilerin üzerinde yükselmesi, hurda ve mamul fiyatlarının da 2008 yılının başından itibaren artmasını zorunlu kılmış ve piyasaların bu düzeltmeye olumlu yanıt vermesi 2008'e iyi bir başlangıç yapılmasını sağlamıştır. Mevcut fiyat seviyelerine ve talebe bakıldığında 2008 yılının geçen yıldan daha iyi geçmesi ve olumlu havanın sürmesi beklenmektedir..04 SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ İDÇ 2007 yılında tamamlanan yatırımlarıyla ulaştığı 1,32 milyon ton kapasiteli çelikhanesi ve 900 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kuruluşlarından biridir yılında ton kütük üretilmiş, ton fason kütük ürettirilmiş ve ton kısmı kendi adına, ton kısmı dışarıya fason üretilen mamül olmak üzere toplam ton çelik çubuk üretimi yapılmış ve ton fason ürettirilen dahil satılabilir üretim tona ulaşmıştır. Türk ham çelik üretiminde % 3,06, Elektrik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise % 4,07 payı olan İDÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki saygınlığını 2007 yılında da devam ettirmiştir. Gelişen üretim ve pazar koşullarına göre teknolojik üstünlüğünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli geliştiren İDÇ; hammadde, enerji ve iş gücü verimliliği açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak, sahip olduğu uluslararası EN ISO 9001:2005, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Bulgaristan, Singapur, Romanya ve Rusya kalite belgeleri ile de dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar sağlayarak, 2007 yılında haddehane üretiminin % 84'ünü ihraç etme başarısını göstermiştir. 4

7 .05 GRUP ŞİRKETLERİMİZ Bağlı ortaklıklarımız; Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş yılında tamamı Şirketimiz adına 229 bin ton mamul üretmiş, ikinci kalite mamul ve kütük satışları ile birlikte toplam YTL hasılat elde etmiştir itibarıyla personel mevcudu 87 kişidir. Şirketimiz, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin YTL olan sermayesinde %90 oranında payı temsil eden YTL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %99,98'dir. İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. 330 m. uzunluğunda 22 m. genişliğinde iskelesi, modern makine parkı ve yetişmiş elemanları ile yıllık 3 milyon ton tahmil tahliye kapasitesine sahiptir yılı içerisinde 308 adet gemiye, 1,8 milyon tonu Şirketimize, 560 bin tonu dışarıya olmak üzere toplam 2,4 milyon ton yükleme ve boşaltma hizmeti verilmiş, toplam hasılat YTL olarak gerçekleşmiştir itibarıyla personel mevcudu 46 kişidir. Şirketimiz, İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.'nin YTL olan sermayesinde %99,81 oranında payı temsil eden YTL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %99,98'dir. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., tesisimiz için gerekli elektrik enerjisinin sağlanması ve artan kısmın satılması amacıyla tarihinde kurulmuştur. Şirketimiz, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nin YTL olan sermayesinde, %60 oranında payı temsil eden YTL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %74,80 dir. Şirket, enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na gerekli başvuruları yapmıştır. II YILI FAALİYETLERİMİZ A. YATIRIM FAALİYETLERİMİZ 2007 yılında verimliliği, üretkenliği artırmak ve daha yüksek ürün kalitesi elde etmek amacıyla, Çelikhane'de, ocak holü binası uzatılmış, 130 ton kapasiteli yeni Elektrik Ark Ocağı ve Pota Ocağı kurulmuş, yeni Çelikhane ekipmanlarının imalatı tamamlanmış, ek su tesisleri inşa edilmiş ve mevcut Sürekli Döküm Makinası nda revizyon yapılmıştır. Sürekli Döküm Makinası revizyonunda, yeni kapasiteye uygun bina tadilat ve yeni döner kule inşaatları yapılmıştır. Ayrıca manyetik karıştırıcı sistemli 140 mm kare kesitli yeni kalıplar kullanılarak döküm hızı artırılmış ve kütük kalitesi iyileştirilmiştir. Haddehane'de, 140 mm kesitli kütük haddelemeye, verimliliği artırmaya ve mamul kalitesini iyileştirmeye yönelik olarak tandem sistemli hazırlama hadde grubu revize edilmiştir. Bu revizyonda, hadde tezgahlarının tahrik sistemleri biribirinden bağımsız hale getirilmiş, yatay-düşey tezgahların sayısı 4 e çıkartılmış, ayrıca cascade ve tension kontrolu imkanlarını sağlayan yeni otomasyon sistemi devreye alınmıştır. Böylece, tezgahlara dağıtılan ve artan ezme gücü sayesinde daha düşük sıcaklıklarda haddeleme yapılarak, çelik üretiminde mukavemet artırmak ve kalite iyileştirmek amacıyla kullanılan ferro-alyajlar ile yakıtta tasarruf sağlanmıştır. Haddehanede gerçekleştirilen bu yatırımların sonucunda hem Haddehane hem de Çelikhane üretim maliyetleri önemli ölçüde düşmüştür yılında 15,5 milyon USD bedelle alınan İDÇ 3 gemisi, dünyada gemi fiyatlarının yüksek seyrettiği bir dönemde 38,3 milyon USD bedelle satılmıştır. Yatırımlarımızın gelişimi aşağıdaki tabloda sunulmuştur Sabit Kıymetler Fiili Artış / Azalış Sabit Kıymetler ( YTL ) ( YTL ) ( YTL ) Arsa ve Araziler Yerüstü Düzenleri Binalar Makine ve Tesisler Demirbaşlar Taşıt Araçları Gemi ( ) Toplam Henüz aktifleştirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların itibarıyla tutarı 11,1 milyon YTL'dir. Yukarıda belirtilen yatırımlarda yatırım teşviklerinden yararlanılmamıştır. 5

8 B. ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİMİZ 2006 ve 2007 yılları karşılaştırmalı fason üretilen ve ürettirilenler hariç üretimlerimiz aşağıda verilmiştir. Mamul Cinsi Kütük Hadde Mamulü 2006 Üretimi (Ton) Üretimi (Ton) Değişim Oranı (%) -7,76% -6,52% Yapılan yatırımların uyarlanması amacıyla, haddehanede 19 Temmuz 2007 ve 1 Ağustos 2007 tarihleri arasında, çelikhanede ise 1 Ağustos 2007 ve 12 Eylül 2007 tarihleri arasında üretime ara verilmiştir. Yatırımların hayata geçmesi sonrasında çelikhane kapasitesi % 55,29 artarak tondan tona, haddehane kapasitesi %18,42 artarak tondan tona ulaşmıştır / 2007 KARŞILAŞTIRMALI AYLIK ÜRETİM MİKTARLARI (Ton) Çelikhane Haddehane Aylar ÇELİKHANE Ocak Şubat Mart Nisan AYLAR 2007 Mayıs Haziran Temmuz HADDEHANE Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık AYLAR 2006 Toplam Fason * Ürettirilen * Fason mamüller Akdemir'e ürettirilmiştir. Fason Üretilen yılında ton yarı mamul ve ton mamul satışı gerçekleştirilmiştir yılında ton mamul olan ihracatımız, 2007 yılında ton mamul olarak gerçekleşmiştir. İhracattan USD, gemimizden USD, proje ve mühendislik hizmetlerinden USD, hizmet satışlarından USD olmak üzere elde edilen toplam USD döviz girdisinin USD kısmı, ithalat ve dış kredi ödemeleri için kullanılmış olup, ülkemizin dış ticaret dengesine USD net katkı sağlanmıştır. Yıl içinde YTL vergi, YTL SSK Primi ve Fon ve YTL elektrik bedeli ödenerek kamuya YTL tutarında kaynak sağlanmıştır. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır. Şirket aleyhine açılan davalara ilişkin bilgiler mali tablo dipnotlarında yer almaktadır. TON TON 6

9 2007 yılında ödenen toplam YTL tutarındaki cezaların, 425 YTL kısmı vergi cezalarından, YTL kısmı trafik cezalarından, YTL kısmı İl Çevre Orman Müdürlüğü'ne ödenen cezadan, YTL kısmı gümrük cezalarından oluşmaktadır. Bunların dışında Kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı, ihtar veya verilen idari para cezası yoktur. Kuruluşumuzdan bu yana ürettiğimiz mamullerin kalitesine verdiğimiz önem ve sahip olduğumuz kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine imkan vermektedir. Şirketimiz; - TSE - Türkiye - BS EN ISO 9001 : Uluslararası - CARES - İngiltere - Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya - Politecnico Di Torino - İtalya - CSIC Eduardo Torroja - İspanya - Bulgarkontrola SA - Bulgaristan - ICECON SA - Romanya - NIIZHB - Rusya - TÜV SÜD - PSB - Singapur kalite belgelerine sahiptir. C. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER 2007 yılı sonunda, bir önceki döneme göre bilanço kalemlerinde aşağıdaki değişimler meydana gelmiştir Dönen Varlıklar YTL iken YTL Duran Varlıklar YTL iken YTL K.V.Yabancı Kaynaklar YTL iken YTL U.V.Yabancı Kaynaklar YTL iken YTL Ana Ortaklık Dışı Paylar YTL iken YTL Özkaynaklar YTL iken YTL olmuştur. Son bir yıl içinde grup içi şirketler ve diğer ilişkili kişi ve kurumlarla yapılan önemli tutardaki işlemlerin dökümü mali tablo dipnotlarında yer almaktadır yılı Genel Kurul u da dahil olmak üzere her Genel Kurul da gündeme alınan Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddeleri okunmuş ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin şirket ile işlem yapmasına ve rekabet edebilmesine ilişkin bu gündem maddesi tartışılarak, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde yeterli oybirliği ile kabul edilmiştir. Finansal Oranlar Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) % Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) % Toplam Borçlar / Maddi Öz Sermaye % Maddi Duran Varlıklar / Maddi Öz Sermaye % Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı % Duran Varlıklar / Aktif Toplamı % Net İşletme Sermayesi (YTL) (Dön. Var.-K.V.Borç.) yılında, YTL'si faaliyet karından, YTL'si işletme faaliyetlerinden olmak üzere toplam YTL nakit yaratılmış, bunun YTL'si alınan kredilerin geri ödemesinde, YTL kısmı sabit kıymetlerde, YTL kısmı işletme faaliyetlerinin finanse edilmesinde kullanılmış, dönem başında YTL olan nakit mevcudu dönem sonunda YTL olarak gerçekleşmiştir. 7

10 D. İDARİ FAALİYETLERİMİZ 1.00 FAALİYET DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİMİZ Adı Soyadı Görevi Giriş Tarihi Ayrılış Tarihi Ökkeş LATİFLER Genel Müdür Yardımcısı (İşletme) Mehmet GÜRDAL Genel Müdür Yardımcısı (Dış Ticaret) Sezai BİRİŞÇİ Fabrika Müdürü Nasuhi İzzet ULU Fabrika Müdürü İhsan ÇOLAK Proje ve Mühendislik Müdürü YILI ORGANİZASYON ŞEMASI 2.00 FAALİYET DÖNEMİNDEKİ PERSONEL ve İŞÇİ SİRKÜLASYONU Yıl İçinde Yıl İçinde Mevcudu Giren Ayrılan Mevcudu Genel Müdürlük İstanbul Büro Fabrika Toplam Toplam personel sayımız itibarıyla Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. ve taşeronlarla birlikte 1.013'tür PERSONEL ve İŞÇİYE SAĞLANAN HAK ve MENFAATLER Eylül 2006 ve Ağustos 2008 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi MESS ve TÜRK METAL SENDİKASI arasında, 01 Eylül 2006 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmış ve kapsam içi personelin ücret artışları, birinci yıl birinci dönem olan 01 Eylül Şubat 2007 için % 10, birinci yıl ikinci dönem olan 01 Mart Ağustos 2007 için % 5,63, ikinci yıl birinci dönem olan 01 Eylül Şubat 2008 için % 1,67, ikinci yıl ikinci dönem olan 01 Mart Ağustos 2008 için ise % 7,31 oranında gerçekleşmiştir. 8

11 III. IV. KAR DAĞITIM ÖNERİSİ Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan tarihli mali tablolarında oluşan vergi sonrası ,91 YTL tutarındaki dönem karı üzerinden hesaplanan ,95 YTL 1. tertip yasal yedek akçe dönem karından düşüldükten sonra, yasal kayıtlarımızda ,96 YTL net dağıtılabilir dönem karı oluşmuştur. Şirketimizin, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarında oluşan YTL vergi sonrası kar üzerinden, ,95 YTL 1. tertip yasal yedek akçe ve Genel Kurulu nda kar dağıtım kararı almamış olan bağlı ortaklıkların konsolide finansal tablolarımıza intikal eden YTL karı düşüldükten sonra, ,05 YTL net dağıtılabilir dönem karı oluşmuş, bu tutara yıl içinde yapılan ,24 YTL bağışların ilavesiyle ,29 YTL 1. temettü matrahı hesaplanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun 2007 yılı kar dağıtımına ilişkin tarih ve 4/138 sayılı kararına uygun olarak hesaplanan, % 20 oranındaki ,46 YTL birinci temettünün; Tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir iş yeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; paylarının % 7,962 si oranında ve 1 YTL nominal değerdeki hisse senedine 0,07962 YTL brüt temettü tutarının net olarak nakden ödenmesini, Gerçek kişi pay sahiplerine ise paylarının brüt % 7,962, net % 6,767 oranında ve 1 YTL nominal değerdeki hisse senedine 0,06767 YTL net olarak nakden ödenmesini, Ana sözleşmemizin 7. maddesi uyarınca çıkarılan Kurucu İntifa Senetlerinin sahiplerine, yine ana sözleşmemizin 27. maddesi uyarınca 1. temettüden sonra kalan karın % 10 u tutarında brüt ,46 YTL nin; Tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir iş yeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara hisse başına brüt 3.954,88 YTL kar payı tutarının net olarak nakden ödenmesini, Gerçek kişilere ise hisse başına net 3.361,65 YTL kar payı olarak nakden ödenmesini, Birinci temettü dağıtımından sonra kalan karın %2,53 ü oranında, her üye için brüt YTL, net YTL olmak üzere toplam brüt YTL, net YTL nin Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak nakden ödenmesini, Vergi Usül Kanunu na göre hesaplanan ,96 YTL dağıtılabilir dönem karından, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan ,46 YTL 1. temettü, ,46 YTL Kurucu İntifa Senetlerinin sahiplerine ve YTL Yönetim Kurulu üyelerine kar payı ile ,29 YTL tutarındaki 2. tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan ,75 YTL nin yasal kayıtlarımızda olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasını ve Temettü dağıtımına 28 Mayıs 2008 tarihinden itibaren başlanmasını, Genel Kurul onayına sunarız. SONUÇ Sayın Ortaklarımız, faaliyetlerimiz ve mali yapımız ile ilgili detaylı bilgiler sunduk yılında dış ticaret hacmi, USD olan şirketimiz, ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm sıkıntılara rağmen emin adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir ve 2006 Bilanço verilerine göre İDÇ, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu değerlendirmesinde; İhracat sıralamasında Üretimden Satışlar sıralamasında Öz Sermaye sıralamasında Satış Hasılatı sıralamasında Net Aktifler sıralamasında 'inci olmuştur yılı değerlendirmeleri açıklandığında daha iyi bir noktada olacağımızı düşünüyoruz. Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan Şirketimiz; yüksek ve modern teknoloji ile çalışıp, düşük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak; üretim ve satışlardaki artışı devam ettirmek, ülkemiz ve ortaklarımız adına en yüksek faydayı sağlamak amaçlarıyla yenilikçi ve gelişmeye açık bir şirket olmayı daima sürdürecektir. Saygılarımızla, İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU 9

12 MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU NUN KARAR TARİHİ: KARAR SAYISI : 05 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ: X, NO:22 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ KISMININ 26. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI No: 25 sayılı tebliği uyarınca düzenlenmiş, bağımsız denetimden geçmiş, hesap dönemine ilişkin Konsolide Mali Tabloları ve Dipnotları tarafımızca incelenmiştir. Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu raporların; - Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği, açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, - İlişkin olduğu dönem itibarıyla, mali tabloların ve raporlardaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı tespit edilmiştir İlker YALÇIN Muhasebe Müdürü Nuri ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 10

13 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. SPK NIN SERİ: XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETLEME RAPORU İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi nin ekte yer alan 31 Aralık 2007 tarihli bilançosu, aynı tarihte sona eren gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Sorumluluğumuz yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz denetim sonucunda, ilişikteki mali tablolar, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle konsolide mali durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını, bütün önemli taraflarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri XI, No: 25 Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları tebliğine uygun olarak yansıtmaktadır. İstanbul, 08 Nisan 2008 Dr. ALİ YÜRÜDÜ Sorumlu Ortak, Başdenetçi ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş Member Firm of Kreston International

14 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ: XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLİDE GELİR TABLOSU ( YTL ) ESAS FAALİYET ( GİDERLERİ ) / GELİRLERİ Satış Gelirleri ( Net ) Satışların Maliyeti ( - ) ( ) ( ) Hizmet Gelirleri ( Net ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler ( Net ) BRÜT ESAS FAALİYET ( ZARARI ) / KARI Faaliyet Giderleri ( - ) ( ) ( ) NET ESAS FAALİYET ( ZARARI ) / KARI Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar ( - ) ( ) ( ) Finansman Giderleri ( - ) ( ) FAALİYET ( ZARARI ) / KARI Net Parasal Pozisyon Karı / ( Zararı ) ANA ORTAKLIK DIŞI ZARAR (700) (65) VERGİ ÖNCESİ ( ZARAR ) / KAR Vergi ( ) ( ) NET DÖNEM KARI Hisse Başına Kar 0,4244 0,9005

15 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ: XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLİDE BİLANÇOLAR ( YTL ) VARLIKLAR CARİ / DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler Menkul Kıymetler ( Net ) Ticari Alacaklar ( Net ) Finansal Kiralama Alacakları ( Net ) İlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Alacaklar ( Net ) Canlı Varlıklar ( Net ) Stoklar ( Net ) Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar ( Net ) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari / Dönen Varlıklar CARİ OLMAYAN / DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar ( Net ) Finansal Kiralama Alacakları ( Net ) İlişkili Taraflardan Alacaklar ( Net ) Diğer Alacaklar ( Net ) Finansal Varlıklar ( Net ) Pozitif / ( Negatif ) Şerefiye ( Net ) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ( Net ) Maddi Varlıklar ( Net ) Maddi Olmayan Varlıklar ( Net ) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari Olmayan / Duran Varlıklar ( Net ) TOPLAM VARLIKLAR

16 YÜKÜMLÜLÜKLER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal Borçlar ( Net ) Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları ( Net ) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar ( Net ) Diğer Finansal Yükümlülükler ( Net ) Ticari Borçlar ( Net ) İlişkili Taraflara Borçlar ( Net ) Alınan Avanslar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri ( Net ) Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülükleri Diğer Yükümlülükler ( Net ) UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal Borçlar ( Net ) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar ( Net ) Diğer Finansal Yükümlülükler ( Net ) Ticari Borçlar ( Net ) İlişkili Taraflara Borçlar ( Net ) Alınan Avanslar Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülükleri Diğer Yükümlülükler ( Net ) ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR ÖZSERMAYE Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yeniden Değerleme Fonu Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Özel Yedekler Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları Yabancı Para Çevrim Farkları Net Dönem Karı / Zararı Geçmiş Yıllar Karları / Zararları TOPLAM SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER

17 DENETİM KURULU RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. GENEL KURULU'NA - Ortaklığın; Ünvanı Merkezi İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İzmir Sermayesi (Çıkarılmış) ,- (Yüzyirmidörtmilyonbeşyüzbin YTL.) Faaliyet Konusu Demir Çelik Sanayi - Denetçi veya denetçilerin adı ve görev süreleri, 1) 1 yıl, Ünal USLU ortak veya Şirketin personeli olup olmadıkları 2) 1 yıl, Ersan ERDOĞAN 3) 1 yıl, Meriç KAPTAN Denetçiler Şirket personeli veya ortak değildir. - Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme 10 Yönetim Kurulu Toplantısına katılınmış, Kurulu Toplantı Sayısı 10 Denetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır. - Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde Her ay sonunda inceleme yapılmış, herhangi bir yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde usulsüzlük görülmemiştir. inceleme yapıldığı ve varılan sonuç - Türk Ticaret Kanunu'nun 353'ncü maddesinin 1'nci 7 defa sayım yapılmış, herhangi bir usulsüzlük fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık görülmemiştir. veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları - Türk Ticaret Kanunu'nun 353'ncü maddesinin 1'nci Her ay sonunda kayıt ve belgeler örnekleme fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan yöntemiyle taranmış, herhangi bir usulsüzlüğe inceleme tarihleri ve sonuçları rastlanmamıştır. - İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar Şikayet ve yolsuzluk intikal etmemiştir. hakkında yapılan işlemler İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi'nin dönemi hesap ve işlemlerini, Türk Ticaret Kanunu, Şirketin Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli tarihi itibarıyla düzenlenmiş Bilanço, Şirketin anılan tarihteki mali durumunu, dönemine ait Gelir Tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır. Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz. 8 Nisan 2008 DENETİM KURULU ÜYELERİ Ersan ERDOĞAN Ünal USLU Meriç KAPTAN

18 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir bölümüne, aşağıda sunulan açıklamalar çerçevesinde uyduğunu beyan etmektedir. Uygulanmayan hususlar ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusudaki çalışmalarımız sürmektedir. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Pay sahipleriyle ilişkiler, Şirketimiz bünyesinde Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler Şefliği tarafından yürütülmektedir. Bu birim, pay sahiplerine ait kayıtların sağlıklı bir şekilde tutulması, hisse senedi değişim, temettü ve bedelsiz işlemleri, Şirket ve faaliyetlerine ilişkin ticari sır niteliğinde olmayan yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması, sermaye artırım işlemlerinin yapılması, Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata ve Ana Sözleşmeye uygun olarak yapılması ve pay sahiplerinin katılımının sağlanması, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımına ilişkin çalışmaların yapılması ve benzeri faaliyetlerden sorumludur. Muhasebe Müdürü İlker Yalçın a bağlı olarak görev yapan birim aşağıda adı geçen bir şef ve bir görevliden oluşmaktadır. Ali Levent DAYI Onur DANIŞKAN Şef, Görevli, Birim çalışanlarına nolu telefondan ve adresinden ulaşılabilmektedir. Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler Şefliğine başvuru ve yanıt sayıları bir sonraki maddede verilmiştir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler Şefliği tarafından, pay sahiplerinin her sorusu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla, en kısa sürede ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta, önerileri de Şirket yönetimine iletilmektedir. Dönem içinde ortaklarımızdan gelen sorular genel olarak; Şirket karlılığı, temettü dağıtımı, sermaye artırımı, geçmiş hisse haklarının ne şekilde kullanılacağı, hisse senetlerinin nasıl kaydileştirileceği konularında yoğunlaşmıştır yılında, bilgilenmek amacıyla, 5 ortağımızın faks mesajıyla, 63 ortağımızın elektronik postayla, 2 ortağımızın mektupla, birçok ortağımızın ise telefonla yaptığı başvuruların tümü yanıtlanmış, yıl boyunca 115 ortağımızın hisse senedi değişimi, sermaye artırımı ve temettü işlemleri yapılmıştır. SPK nın Seri VIII No: 39 Tebliği gereği, kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar süresi içinde İMKB'ye gönderilmekte ve sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca kamuya açıklanan tüm özel durumlar süresi içinde KAP sistemine bildirilmekte ve şirketimizin internet sitesinde de yayımlanmaktadır. Ana Sözleşmemizde, pay sahiplerinin talebi doğrultusunda özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamaktadır, bu konuda TTK 348. madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar herhangi bir özel denetçi talebi gelmemiştir. 16

19 4. Genel Kurul Bilgileri 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08 Mayıs 2007 tarihinde 15 pay sahibinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Menfaat sahipleri ve medya temsilcilerinden 37 kişi toplantıya iştirak etmiştir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındığı gün, ilgili özel durumun İMKB'ye gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmiş; 11 Nisan 2007 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 11 Nisan 2007 tarihli Dünya ve Yeni Asır gazetelerinde; Genel Kurul davet metni ile gündem ve vekaletname ilan edilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantısı'na davet için pay sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir. Pay sahiplerimizin, 2006 yılı Genel Kurulu'na ilişkin belgelere adresinden ulaşmaları mümkündür. Genel Kurul toplantı tutanakları, adresinin yanı sıra, Şirket merkezindeki Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler şefliğinde pay sahiplerinin incelemelerine açık tutulmaktadır. Şirketimizin bütün hisse senetleri nama yazılı olup, pay sahiplerinin Genel Kurul a katılımı için Genel Kurul tarihinde MKK sisteminden alınacak Genel Kurul blokaj listesinde adlarının yer alması zorunludur. Faaliyet raporu ve mali tablolar, Genel Kurul tarihinden yirmi bir gün önce Şirket Merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmaktadır. Pay sahiplerimiz, Genel Kurul da en uygun koşullarda soru sorma, bilgilenme ve öneride bulunma hakkına sahiptir. Son Genel Kurul umuzda pay sahiplerimizden ikisi şirketimizle ilgili bazı konularda bilgi almak için sorular yöneltmiş, düşünce ve önerilerini paylaşmıştır. Ana Sözleşmemizin 3.maddesinde yer alan amaç ve konu kapsamındaki önemli tutarda malvarlığı alımı, satımı, kiralanması gibi konulara ilişkin kararlar sadece Yönetim Kurulu tarafından alınmakta ve özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu nun gerekli gördüğü durumlarda bu kararların Genel Kurul onayına sunulacağı tabiidir. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Ana Sözleşmemizde oy hakkında imtiyaz, azınlık hakları ve birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Ortaklarımız arasında Şirketimiz ile hakimiyet ilişkisini getiren, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan şirketler bulunmamaktadır. 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Kar dağıtım kararı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri ile dağıtılabilir karın %5 inin Kanuni Yedek Akçeye ayrılacağı, kalandan Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılacağı, daha sonra kalan kârın; yüzde onunun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami yüzde onunun ise Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacağının belirtildiği Esas Sözleşmemiz çerçevesinde alınmaktadır. Şirketimiz, kar dağıtım politikası olarak; her yıl tatminkar oranda, nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin belirli oranda birlikte kullanılması suretiyle ve her zaman olduğu gibi yasal süresi içinde temettü dağıtılmasını benimsemektedir. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, Şirketin devamlılığını ve karlılığını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik şartlara göre tekrar gözden geçirilir. 17

20 7. Payların Devri 815 sayılı Kabotaj Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu nun Gemiye Türk Bayrağı çekilmesine ilişkin 823. maddesi uyarınca; çoğunluk hisselerimizin yabancılara satışını engellemek amacıyla, Ana Sözleşme mizin 6. maddesinde değişiklik yapılarak, sermayenin tamamı için nama hisse senedi basılmış, geçici maddede ise Türk Ticaret Kanununun 823. maddesi ile çelişmemesi şartıyla, bu hisselerin beyaz cirolu olarak kullanılması sağlanmıştır. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası Bugüne kadar mevzuat dışında politika oluşturmayı zorlayıcı bir durumun meydana gelmemesi nedeniyle, Şirketimizin kamuya hangi bilgilerin ne şekilde ve ne sıklıkta ve hangi yollarla duyurulacağı konusunda yazılı bir bilgilendirme politikası bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından süresi içinde yapılan özel durum bildirimleri ve periyodik mali tabloların ilanı dışında, zaman zaman Şirket yöneticileri tarafından, mevzuatın izin verdiği ölçüde ve Yönetim Kurulu muzun bilgisi dahilinde beyanat verilmektedir. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca internet sitemizde bulunması gereken bilgiler adresinde yer almakta ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir. 9. Özel Durum Açıklamaları SPK düzenlemeleri uyarınca, 2007 yılında 30 özel durum açıklaması, süresi içinde İMKB'ye gönderilmiştir. Bu bildirimlerle ilgili olarak İMKB tarafından herhangi bir ek bilgi talebinde bulunulmamıştır. Duyurular, Kamuyu Aydınlatma Projesi kapsamındaki test çalışmaları çerçevesinde Bildirim İşlemleri Yazılımı sistemine de gönderilmiştir. Şirketimiz hisseleri, yurtdışı borsalara kote olmadığından, bu borsalarda özel durum açıklaması yapılmamıştır. 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde te sayılan bilgilere adresindeki Şirket internet sitesinde yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir. Hisse değerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararları, özel durum açıklaması olarak kamuya duyurulduğu gibi internet sitemizde de yer almaktadır. 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması itibarıyla Şirketimiz in % 69,15 ine Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş., % 5,15'ine Al Rajhi Ailesi ve diğer yabancı ortaklar sahiptir. Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi ve % 5 ten fazla doğrudan paya sahip gerçek kişi yoktur. 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Yasal bir gereklilik olmaması ve bugüne kadar bu konunun kamuya açıklanmasını gerektirecek bir durumun oluşmaması nedeniyle içeriden bilgi edinebilecek kişiler kamuya duyurulmamıştır. Ancak, Şirketimizin faaliyet raporlarında Yönetim ve Denetim Kurulları ve üst düzey yöneticileri açıklanmaktadır. Bunlar dışında kalan, tüm personelimiz, bağımsız denetçiler, mesleklerini veya görevlerini yerine getirmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlar ile bunlarla temasları nedeniyle doğrudan ve dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek olanların listelenmesi ise teknik olarak imkansızdır. 18

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon)

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon) Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fon

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Likit Fon Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli bağımsız denetim

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap

Detaylı

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1)

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:27 tebliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren Seri II No:15.1 sayılı Kar Payı Tebliği 23.01.2014 tarihinde

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan bağımsız denetim

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 30.06.2014) 1 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler 3-4 2. Yönetim Kurulu leri ile Üst Düzey yöneticilere sağlanan mali haklar.5

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU Kayıtlı Sermayesi : 20.000.000,00 YTL. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL. İÇİNDEKİLER GÜNDEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlanması yönündeki çalışmalar 2010 yılında da sürdürülmüş olup, Rhea Girişim

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi İstanbul A Tipi Değişken Fonu

Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi İstanbul A Tipi Değişken Fonu Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2010 tarihli bağımsız denetim raporu Unicorn Capital Menkul Değerler Anonim

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2008-31.03.2008 2-Ortaklığın Unvanı : Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.03.2008 tarihi itibariyle aktif olarak

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ ALT FONU 12 EKİM 2009-5 KASIM 2010

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ ALT FONU 12 EKİM 2009-5 KASIM 2010 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ ALT FONU 12 EKİM 2009-5 KASIM 2010 YATIRIM DÖNEMİNE AİT DÖNEM SONU FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetimden Geçmiş 2016 yılı 2. 3 Aylık Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BEŞİNCİ ALT FONU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BEŞİNCİ ALT FONU B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BEŞİNCİ ALT FONU 25 OCAK 2010-4 ŞUBAT 2011 YATIRIM DÖNEMİNE AİT DÖNEM SONU FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ÖZEL BANKACILIK MAVİ DEĞİŞKEN FONU. (Eski adıyla Fortis Bank A. Ş. B Tipi Özel Bankacılık Değişken Fonu )

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ÖZEL BANKACILIK MAVİ DEĞİŞKEN FONU. (Eski adıyla Fortis Bank A. Ş. B Tipi Özel Bankacılık Değişken Fonu ) U (Eski adıyla Fortis Bank A. Ş. B Tipi Özel Bankacılık Değişken Fonu ) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Özel Bankacılık Mavi Değişken Fonu Fon Kurulu

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş. (Bundan böyle ortaklık diye anılacaktır) 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 döneminde "Kurumsal Yönetim

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI

YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik yavaşlamaya rağmen yatırımlarımızı sürdürdüğümüz 2012 yılında ülkemiz dünya ham çelik üretiminde 10. sıradan 8.

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler İş bu rapor ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Halka açık bir sermaye piyasası kurumu olan İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 30 EYLÜL 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 31 Mart 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8. Maddesi

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014

BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014 BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014 *İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. nin 01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arasındaki

Detaylı

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2007 31.12.2006 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 428.809.920 395.453.587 Hazır Değerler 4 71.608.033 17.756.494

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 1 A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket

Detaylı

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi. Abdül Latif ÖZKAYNAK YKB 12.02.2013-Devam Ediyor. Ali GÜNEY YKB Vekili 12.02.

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi. Abdül Latif ÖZKAYNAK YKB 12.02.2013-Devam Ediyor. Ali GÜNEY YKB Vekili 12.02. 1. FAALİYET RAPORU 1.1 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ Hesap Dönemi : 1 Ocak 2013 31 Aralık 2013 Ticaret Unvanı : TF Varlık Kiralama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 854563 Merkez adres : Yakacık Mevkii Adnan Kahveci

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK ÇEMAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Çemaş Döküm San. A.Ş. nin 11.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı