İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Şirketimiz, 2007 faaliyet döneminde de önceki yıllarda çizmeye başladığı başarılı grafiği sürdürmüştür. Demir çelik piyasalarında yaşanan hareketlilik yanında, verimliliği ve karlılığı artırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz yatırımların sonuçları gelecek yıllarda ciro ve karlılığımıza yansıyacaktır yılında, çelikhanemizde 789 bin ton kütük üretimi gerçekleştirilmiş, ayrıca 161 bin ton fason kütük ürettirilmiştir. Haddehanemizde ise 802 bin tonluk kısmı kendi adımıza, 11 bin tonluk kısmı ise fason olmak üzere toplam 813 bin ton mamul üretilmiştir. İşletmemizde üretilen bu mamullerin yanında, fason ürettirilen 220 bin ton mamul ile toplam 1,02 milyon ton satılabilir mamul elde edilerek aynı miktarda satış gerçekleştirilmiştir. Haddehane üretimimizin % 84 ünü ihraç etme başarısını gösterdiğimiz 2007 yılında, 518 milyon dolar döviz girdisi elde edilerek, ülkemiz dış ticaret dengesine 148 milyon dolar net katkı, ayrıca vergi ve benzeri ödemelerle kamuya yıl içerisinde toplam 69 milyon YTL kaynak yaratılmıştır. Bağlı ortaklıklarımız Akdemir ve İDÇ Liman İşletmeleri ile birlikte toplam kişiye istihdam sağlanmıştır yılında verimliliği ve kaliteyi artırmak amacıyla başlanan toplam 40 milyon dolarlık yatırımlarda; çelikhanede ocak holünün uzatılması, yeni Elektirikli Ark Ocağı, Pota Ocağı ve ekipmanları, yeni ek su tesisleri, Sürekli Döküm Makinası revizyonu ve yeni kalıpların devreye alınması, haddehanede ise yeni tandem tezgahlar ile cascade ve tension kontrolü sağlayan yeni otomasyon sistemi tamamlanmıştır. Yapılan yatırımlar sonucunda üretim kapasitemiz çelikhanede 1,3 milyon tona, haddehanede ise 900 bin tona çıkmıştır. Ayrıca bilgi işlem dünyasında sağlanan ilerlemelerden faydalanabilmek amacıyla, Şirketimizin kullandığı yazılım ve bilgi işlem altyapısı değiştirilmiş, iş akış süreci yeni yazılıma entegre edilerek tüm süreç bilgisayar ortamında izlenir hale getirilmiştir. Tamamlanan yatırımlarımız sayesinde önümüzdeki faaliyet döneminde yüksek bir performansla, daha verimli, daha kaliteli üretim yaparak, karımızı daha da artıracağımız inancı ve kararlılığı ile hepinize saygılarımı sunarım. Halil Şahin Yönetim Kurulu Başkanı

3 GİRİŞ 2007 Yılı Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ 8 Mayıs 2007 tarihinde yapılan 2006 yılına ait 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve bir yıl süre ile görev yapacak Denetim Kurulu üyeleri seçilmişlerdir. Buna göre üyelerin görevleri ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir: Yönetim Kurulu Üyeleri: Üyenin Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Halil ŞAHİN Başkan Nuri ŞAHİN Başkan Yardımcısı Adil KOÇ Üye Ahmet BAŞTUĞ Üye Serkan ŞAHİN Üye Denetim Kurulu Üyeleri: Üyenin Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Ünal USLU Üye Ersan ERDOĞAN Üye Meriç KAPTAN Üye Yönetim Kurulu üyelerimize ilişkin bilgilere Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunda yer verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul da belirlendiği şekilde yıllık brüt YTL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans değerleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana Sözleşmenin 27. maddesinin c bendine göre; vergiler ve birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra, SPK tarafından saptanan oran ve miktarda temettü ayrılarak kalan karın azami yüzde onu Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılabilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir şekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun 08 Mayıs 2007 tarihli ve 13 sayılı toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye, yönetim kurulundaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, Halil ŞAHİN ve Nuri ŞAHİN'in, üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir. Şirketimizde iç kontrol, Yönetim Kurulunca görevlendirilen Denetim Komitesi üyeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereği görev yapan Denetim Kurulu tarafından sağlıklı bir şekilde yerine getirilmektedir. Şirketimiz tarafından yatırım danışmanlığı, yatırım analizi ve derecelendirme hizmeti alınmamakta ve herhangi bir derecelendirme kuruluşu ile yapılmış bir anlaşma bulunmamaktadır. 1

4 2.00 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan Ana Sözleşmemizde Genel Kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin esaslar açıklanmıştır. Bu bilgilere Şirket merkezi ve Ticaret Sicil Memurluğu yanında aşağıdaki internet adreslerinden de ulaşılabilir. Yıl içinde Ana Sözleşme değişikliği yapılmamıştır SERMAYE VE ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER 2006 yılı Genel Kurulu'nda alınan karar gereği YTL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde YTL olan çıkarılmış sermayenin ,77 YTL kısmı özsermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından, ,23 YTL kısmı birinci temettüden karşılanmak suretiyle %100 oranında toplam YTL artırılarak YTL'na yükseltilmesine ve artırılan YTL'lık sermayeyi temsilen ihraç edilecek B Grubu nama yazılı payların, pay sahiplerine kayden ve usulüne uygun olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. Sermaye artışı tamamlanarak 7 Haziran 2007 tarihinde tescil edilmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı nama yazılı olmak üzere, 121,22 milyon YTL'lik kısmı kaydi paylar tarafından, 3,28 milyon YTL'lik kısmı fiziki paylar tarafından temsil edilmektedir. Geçmiş yıllara ait bedelsiz hisse senedi dağıtımına ve değişim işlemlerinin yapılmasına Şirket Merkezimizde devam edilmektedir sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 4487 sayılı Kanunla eklenen 10/A maddesi ile Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakları kayden izlemek üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin haklar MKK tarafından bilgisayar ortamında, ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibarıyla tutulmaktadır. Takasbank taki Müşteri İsmine Saklama Sistemi'nde fiziken saklanmakta olan hisselere ait hesap kayıtları tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler hak sahibi bazında kayden izlenmeye başlanmıştır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri ise, MKK'nın belirlediği usul ve esaslar dahilinde MKK üyesi aracı kuruluşlar ile ihraççı kuruluşlar veya ihraççı kuruluşlarca yetkilendirilmiş MKK üyesi aracı kuruluşlar vasıtasıyla MKK'ya teslim edilebilecektir. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK'da kayden izlenecek ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini bu düzenlemedeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK'da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Kaydileşmemiş hisse senetlerine ait 2007 ve sonraki yıllara ilişkin kar payı alacakları; Sermaye Piyasası Kanunu nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gereği ödenmeyecektir. Hisse senetleri kaydileştirildikten sonra, pay sahiplerince ilgili yılın kar payı kuponları karşılığında söz konusu kar payı alacakları talep edilebilecek, bu kuponların seri numaralarına isabet eden hisse senetlerinin kaydileştiği Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin kayıtlarından tesbit edildikten sonra zaman aşımı süresi boyunca Şirket Merkezinde hak sahiplerine ödenecektir. Pay sahiplerince tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ise, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV, No:27 Tebliği ve Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali hakkındaki 2308 sayılı Kanun gereği, dağıtım tarihinden itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresi sonunda Hazine ye aktarılacaktır. 2

5 itibarıyla aşağıda verilen sermaye yapımızda görüleceği gibi, Ortaklarımız arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi ve %5 ten fazla doğrudan paya sahip gerçek kişi yoktur. Ortaklar Sermaye Tutarı (YTL) Sermaye İçindeki Payı (%) Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş ,15 Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar ,15 Diğer Ortaklar ,70 Toplam ,00 Hisse senedi fiyatlarımızın İMKB'de 2007 yılındaki gelişimi, toplam işlem hacmi ve İDÇ hisse senetlerinin borsa işlemlerindeki payı aşağıda verilmiştir. İDÇ'nin İMKB'deki İMKB'de Toplam İşlem Hacmi İzmir Demir Çelik Hisse Senedi Fiyatı Aylar Tutar Miktar İşlem Miktarı Payı En DüşükEn Yüksek Kapanış (YTL) (Adet) (Adet) (%) (YTL) (YTL) (YTL) Ocak ,06 6,50 8,00 7,20 Şubat ,09 6,00 7,35 6,20 Mart ,06 5,75 6,60 6,40 Nisan ,06 6,20 7,25 6,65 Mayıs ,06 6,40 7,30 6,50 Haziran ,09 2,98 3,38 3,16 Temmuz ,08 3,08 3,44 3,10 Ağustos ,04 2,40 3,12 2,64 Eylül ,09 2,54 2,92 2,80 Ekim ,04 2,50 2,84 2,62 Kasım ,10 2,34 2,68 2,50 Aralık ,22 2,40 2,86 2,62 Toplam ENDEKS ,00 İDÇ HİSSE SENEDİ FİYATLARININ GENEL ENDEKSE GÖRE DEĞİŞİMİ FİYAT 8,00 YTL ,00 7,00 6, ,00 5, ,00 4, ,00 3,00 2, ,00 1,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 0,00 Endeks AYLAR Fiyat Yıl içinde genel endekse paralel seyreden İDÇ hisse senedi fiyatları Haziran ayında gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle fiyatın bölünmesi sonucu düşmüştür. 3

6 4.00 FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ.01 SEKTÖRÜN TANIMI Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden başlayan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan işlemler ve sistemler bütününden oluşmaktadır. Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, diğeri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeşitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çeşitli sıcak ve soğuk işlem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç, boru ve benzeri diğer ürünlere dönüştürülmektedir. Demir Çelik Sektörü, teknolojik açıdan sürekli gelişme göstermesi, dünya ticaretindeki payının yüksekliği, büyük işgücü istihdam etmesi, diğer sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin ekonomik gelişme düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir..02 SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAKİ YERİ 2007 yılı, dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planın uygulanmaya geçildiği bir dönem olmuştur. Geçiş döneminde, AB ile yapılan serbest ticaret anlaşması çerçevesinde hazırlanan taslak yeniden yapılanma planının sonuçlandırılması için, Dış Ticaret Müsteşarlığı sorumluluğunda; Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve diğer ilgili kuruluşlarca gerekli tedbirlerin alınması planlanmaktadır. 9. Kalkınma Planında ise imalat sanayii üretim ve ihracatında ağırlığı devam eden demir-çelik sektöründe kaliteli ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine ve çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarının destekleneceği yer almaktadır..03 TALEP TAHMİNLERİ 2007 yılı, global büyümenin etkisiyle, gerek yurtdışı gerekse yurtiçi piyasalar açısından olumlu bir yıl olmuştur. Demir çelik piyasasında da, hammadde ve mamul fiyatlarında yaşanan iniş çıkışlara rağmen, uluslararası piyasaların hareketli olması ve talebin yüksekliği, fiyatların 2007 yılının ilk yarısında yüksek seviyede seyretmesini sağlamıştır yılının ikinci yarısından itibaren talepte yaşanan daralma ve hammadde/navlun fiyatlarının yüksek seyretmesi, karlılıkta zaman zaman azalmaya sebep olmuştur. Uluslararası piyasalarda demir cevheri ve kömür fiyatlarının beklentilerin üzerinde yükselmesi, hurda ve mamul fiyatlarının da 2008 yılının başından itibaren artmasını zorunlu kılmış ve piyasaların bu düzeltmeye olumlu yanıt vermesi 2008'e iyi bir başlangıç yapılmasını sağlamıştır. Mevcut fiyat seviyelerine ve talebe bakıldığında 2008 yılının geçen yıldan daha iyi geçmesi ve olumlu havanın sürmesi beklenmektedir..04 SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ İDÇ 2007 yılında tamamlanan yatırımlarıyla ulaştığı 1,32 milyon ton kapasiteli çelikhanesi ve 900 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kuruluşlarından biridir yılında ton kütük üretilmiş, ton fason kütük ürettirilmiş ve ton kısmı kendi adına, ton kısmı dışarıya fason üretilen mamül olmak üzere toplam ton çelik çubuk üretimi yapılmış ve ton fason ürettirilen dahil satılabilir üretim tona ulaşmıştır. Türk ham çelik üretiminde % 3,06, Elektrik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise % 4,07 payı olan İDÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki saygınlığını 2007 yılında da devam ettirmiştir. Gelişen üretim ve pazar koşullarına göre teknolojik üstünlüğünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli geliştiren İDÇ; hammadde, enerji ve iş gücü verimliliği açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak, sahip olduğu uluslararası EN ISO 9001:2005, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Bulgaristan, Singapur, Romanya ve Rusya kalite belgeleri ile de dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar sağlayarak, 2007 yılında haddehane üretiminin % 84'ünü ihraç etme başarısını göstermiştir. 4

7 .05 GRUP ŞİRKETLERİMİZ Bağlı ortaklıklarımız; Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş yılında tamamı Şirketimiz adına 229 bin ton mamul üretmiş, ikinci kalite mamul ve kütük satışları ile birlikte toplam YTL hasılat elde etmiştir itibarıyla personel mevcudu 87 kişidir. Şirketimiz, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin YTL olan sermayesinde %90 oranında payı temsil eden YTL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %99,98'dir. İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. 330 m. uzunluğunda 22 m. genişliğinde iskelesi, modern makine parkı ve yetişmiş elemanları ile yıllık 3 milyon ton tahmil tahliye kapasitesine sahiptir yılı içerisinde 308 adet gemiye, 1,8 milyon tonu Şirketimize, 560 bin tonu dışarıya olmak üzere toplam 2,4 milyon ton yükleme ve boşaltma hizmeti verilmiş, toplam hasılat YTL olarak gerçekleşmiştir itibarıyla personel mevcudu 46 kişidir. Şirketimiz, İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.'nin YTL olan sermayesinde %99,81 oranında payı temsil eden YTL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %99,98'dir. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., tesisimiz için gerekli elektrik enerjisinin sağlanması ve artan kısmın satılması amacıyla tarihinde kurulmuştur. Şirketimiz, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nin YTL olan sermayesinde, %60 oranında payı temsil eden YTL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %74,80 dir. Şirket, enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na gerekli başvuruları yapmıştır. II YILI FAALİYETLERİMİZ A. YATIRIM FAALİYETLERİMİZ 2007 yılında verimliliği, üretkenliği artırmak ve daha yüksek ürün kalitesi elde etmek amacıyla, Çelikhane'de, ocak holü binası uzatılmış, 130 ton kapasiteli yeni Elektrik Ark Ocağı ve Pota Ocağı kurulmuş, yeni Çelikhane ekipmanlarının imalatı tamamlanmış, ek su tesisleri inşa edilmiş ve mevcut Sürekli Döküm Makinası nda revizyon yapılmıştır. Sürekli Döküm Makinası revizyonunda, yeni kapasiteye uygun bina tadilat ve yeni döner kule inşaatları yapılmıştır. Ayrıca manyetik karıştırıcı sistemli 140 mm kare kesitli yeni kalıplar kullanılarak döküm hızı artırılmış ve kütük kalitesi iyileştirilmiştir. Haddehane'de, 140 mm kesitli kütük haddelemeye, verimliliği artırmaya ve mamul kalitesini iyileştirmeye yönelik olarak tandem sistemli hazırlama hadde grubu revize edilmiştir. Bu revizyonda, hadde tezgahlarının tahrik sistemleri biribirinden bağımsız hale getirilmiş, yatay-düşey tezgahların sayısı 4 e çıkartılmış, ayrıca cascade ve tension kontrolu imkanlarını sağlayan yeni otomasyon sistemi devreye alınmıştır. Böylece, tezgahlara dağıtılan ve artan ezme gücü sayesinde daha düşük sıcaklıklarda haddeleme yapılarak, çelik üretiminde mukavemet artırmak ve kalite iyileştirmek amacıyla kullanılan ferro-alyajlar ile yakıtta tasarruf sağlanmıştır. Haddehanede gerçekleştirilen bu yatırımların sonucunda hem Haddehane hem de Çelikhane üretim maliyetleri önemli ölçüde düşmüştür yılında 15,5 milyon USD bedelle alınan İDÇ 3 gemisi, dünyada gemi fiyatlarının yüksek seyrettiği bir dönemde 38,3 milyon USD bedelle satılmıştır. Yatırımlarımızın gelişimi aşağıdaki tabloda sunulmuştur Sabit Kıymetler Fiili Artış / Azalış Sabit Kıymetler ( YTL ) ( YTL ) ( YTL ) Arsa ve Araziler Yerüstü Düzenleri Binalar Makine ve Tesisler Demirbaşlar Taşıt Araçları Gemi ( ) Toplam Henüz aktifleştirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların itibarıyla tutarı 11,1 milyon YTL'dir. Yukarıda belirtilen yatırımlarda yatırım teşviklerinden yararlanılmamıştır. 5

8 B. ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİMİZ 2006 ve 2007 yılları karşılaştırmalı fason üretilen ve ürettirilenler hariç üretimlerimiz aşağıda verilmiştir. Mamul Cinsi Kütük Hadde Mamulü 2006 Üretimi (Ton) Üretimi (Ton) Değişim Oranı (%) -7,76% -6,52% Yapılan yatırımların uyarlanması amacıyla, haddehanede 19 Temmuz 2007 ve 1 Ağustos 2007 tarihleri arasında, çelikhanede ise 1 Ağustos 2007 ve 12 Eylül 2007 tarihleri arasında üretime ara verilmiştir. Yatırımların hayata geçmesi sonrasında çelikhane kapasitesi % 55,29 artarak tondan tona, haddehane kapasitesi %18,42 artarak tondan tona ulaşmıştır / 2007 KARŞILAŞTIRMALI AYLIK ÜRETİM MİKTARLARI (Ton) Çelikhane Haddehane Aylar ÇELİKHANE Ocak Şubat Mart Nisan AYLAR 2007 Mayıs Haziran Temmuz HADDEHANE Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık AYLAR 2006 Toplam Fason * Ürettirilen * Fason mamüller Akdemir'e ürettirilmiştir. Fason Üretilen yılında ton yarı mamul ve ton mamul satışı gerçekleştirilmiştir yılında ton mamul olan ihracatımız, 2007 yılında ton mamul olarak gerçekleşmiştir. İhracattan USD, gemimizden USD, proje ve mühendislik hizmetlerinden USD, hizmet satışlarından USD olmak üzere elde edilen toplam USD döviz girdisinin USD kısmı, ithalat ve dış kredi ödemeleri için kullanılmış olup, ülkemizin dış ticaret dengesine USD net katkı sağlanmıştır. Yıl içinde YTL vergi, YTL SSK Primi ve Fon ve YTL elektrik bedeli ödenerek kamuya YTL tutarında kaynak sağlanmıştır. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır. Şirket aleyhine açılan davalara ilişkin bilgiler mali tablo dipnotlarında yer almaktadır. TON TON 6

9 2007 yılında ödenen toplam YTL tutarındaki cezaların, 425 YTL kısmı vergi cezalarından, YTL kısmı trafik cezalarından, YTL kısmı İl Çevre Orman Müdürlüğü'ne ödenen cezadan, YTL kısmı gümrük cezalarından oluşmaktadır. Bunların dışında Kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı, ihtar veya verilen idari para cezası yoktur. Kuruluşumuzdan bu yana ürettiğimiz mamullerin kalitesine verdiğimiz önem ve sahip olduğumuz kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine imkan vermektedir. Şirketimiz; - TSE - Türkiye - BS EN ISO 9001 : Uluslararası - CARES - İngiltere - Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya - Politecnico Di Torino - İtalya - CSIC Eduardo Torroja - İspanya - Bulgarkontrola SA - Bulgaristan - ICECON SA - Romanya - NIIZHB - Rusya - TÜV SÜD - PSB - Singapur kalite belgelerine sahiptir. C. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER 2007 yılı sonunda, bir önceki döneme göre bilanço kalemlerinde aşağıdaki değişimler meydana gelmiştir Dönen Varlıklar YTL iken YTL Duran Varlıklar YTL iken YTL K.V.Yabancı Kaynaklar YTL iken YTL U.V.Yabancı Kaynaklar YTL iken YTL Ana Ortaklık Dışı Paylar YTL iken YTL Özkaynaklar YTL iken YTL olmuştur. Son bir yıl içinde grup içi şirketler ve diğer ilişkili kişi ve kurumlarla yapılan önemli tutardaki işlemlerin dökümü mali tablo dipnotlarında yer almaktadır yılı Genel Kurul u da dahil olmak üzere her Genel Kurul da gündeme alınan Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddeleri okunmuş ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin şirket ile işlem yapmasına ve rekabet edebilmesine ilişkin bu gündem maddesi tartışılarak, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde yeterli oybirliği ile kabul edilmiştir. Finansal Oranlar Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) % Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) % Toplam Borçlar / Maddi Öz Sermaye % Maddi Duran Varlıklar / Maddi Öz Sermaye % Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı % Duran Varlıklar / Aktif Toplamı % Net İşletme Sermayesi (YTL) (Dön. Var.-K.V.Borç.) yılında, YTL'si faaliyet karından, YTL'si işletme faaliyetlerinden olmak üzere toplam YTL nakit yaratılmış, bunun YTL'si alınan kredilerin geri ödemesinde, YTL kısmı sabit kıymetlerde, YTL kısmı işletme faaliyetlerinin finanse edilmesinde kullanılmış, dönem başında YTL olan nakit mevcudu dönem sonunda YTL olarak gerçekleşmiştir. 7

10 D. İDARİ FAALİYETLERİMİZ 1.00 FAALİYET DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİMİZ Adı Soyadı Görevi Giriş Tarihi Ayrılış Tarihi Ökkeş LATİFLER Genel Müdür Yardımcısı (İşletme) Mehmet GÜRDAL Genel Müdür Yardımcısı (Dış Ticaret) Sezai BİRİŞÇİ Fabrika Müdürü Nasuhi İzzet ULU Fabrika Müdürü İhsan ÇOLAK Proje ve Mühendislik Müdürü YILI ORGANİZASYON ŞEMASI 2.00 FAALİYET DÖNEMİNDEKİ PERSONEL ve İŞÇİ SİRKÜLASYONU Yıl İçinde Yıl İçinde Mevcudu Giren Ayrılan Mevcudu Genel Müdürlük İstanbul Büro Fabrika Toplam Toplam personel sayımız itibarıyla Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. ve taşeronlarla birlikte 1.013'tür PERSONEL ve İŞÇİYE SAĞLANAN HAK ve MENFAATLER Eylül 2006 ve Ağustos 2008 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi MESS ve TÜRK METAL SENDİKASI arasında, 01 Eylül 2006 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmış ve kapsam içi personelin ücret artışları, birinci yıl birinci dönem olan 01 Eylül Şubat 2007 için % 10, birinci yıl ikinci dönem olan 01 Mart Ağustos 2007 için % 5,63, ikinci yıl birinci dönem olan 01 Eylül Şubat 2008 için % 1,67, ikinci yıl ikinci dönem olan 01 Mart Ağustos 2008 için ise % 7,31 oranında gerçekleşmiştir. 8

11 III. IV. KAR DAĞITIM ÖNERİSİ Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan tarihli mali tablolarında oluşan vergi sonrası ,91 YTL tutarındaki dönem karı üzerinden hesaplanan ,95 YTL 1. tertip yasal yedek akçe dönem karından düşüldükten sonra, yasal kayıtlarımızda ,96 YTL net dağıtılabilir dönem karı oluşmuştur. Şirketimizin, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarında oluşan YTL vergi sonrası kar üzerinden, ,95 YTL 1. tertip yasal yedek akçe ve Genel Kurulu nda kar dağıtım kararı almamış olan bağlı ortaklıkların konsolide finansal tablolarımıza intikal eden YTL karı düşüldükten sonra, ,05 YTL net dağıtılabilir dönem karı oluşmuş, bu tutara yıl içinde yapılan ,24 YTL bağışların ilavesiyle ,29 YTL 1. temettü matrahı hesaplanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun 2007 yılı kar dağıtımına ilişkin tarih ve 4/138 sayılı kararına uygun olarak hesaplanan, % 20 oranındaki ,46 YTL birinci temettünün; Tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir iş yeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; paylarının % 7,962 si oranında ve 1 YTL nominal değerdeki hisse senedine 0,07962 YTL brüt temettü tutarının net olarak nakden ödenmesini, Gerçek kişi pay sahiplerine ise paylarının brüt % 7,962, net % 6,767 oranında ve 1 YTL nominal değerdeki hisse senedine 0,06767 YTL net olarak nakden ödenmesini, Ana sözleşmemizin 7. maddesi uyarınca çıkarılan Kurucu İntifa Senetlerinin sahiplerine, yine ana sözleşmemizin 27. maddesi uyarınca 1. temettüden sonra kalan karın % 10 u tutarında brüt ,46 YTL nin; Tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir iş yeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara hisse başına brüt 3.954,88 YTL kar payı tutarının net olarak nakden ödenmesini, Gerçek kişilere ise hisse başına net 3.361,65 YTL kar payı olarak nakden ödenmesini, Birinci temettü dağıtımından sonra kalan karın %2,53 ü oranında, her üye için brüt YTL, net YTL olmak üzere toplam brüt YTL, net YTL nin Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak nakden ödenmesini, Vergi Usül Kanunu na göre hesaplanan ,96 YTL dağıtılabilir dönem karından, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan ,46 YTL 1. temettü, ,46 YTL Kurucu İntifa Senetlerinin sahiplerine ve YTL Yönetim Kurulu üyelerine kar payı ile ,29 YTL tutarındaki 2. tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan ,75 YTL nin yasal kayıtlarımızda olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasını ve Temettü dağıtımına 28 Mayıs 2008 tarihinden itibaren başlanmasını, Genel Kurul onayına sunarız. SONUÇ Sayın Ortaklarımız, faaliyetlerimiz ve mali yapımız ile ilgili detaylı bilgiler sunduk yılında dış ticaret hacmi, USD olan şirketimiz, ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm sıkıntılara rağmen emin adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir ve 2006 Bilanço verilerine göre İDÇ, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu değerlendirmesinde; İhracat sıralamasında Üretimden Satışlar sıralamasında Öz Sermaye sıralamasında Satış Hasılatı sıralamasında Net Aktifler sıralamasında 'inci olmuştur yılı değerlendirmeleri açıklandığında daha iyi bir noktada olacağımızı düşünüyoruz. Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan Şirketimiz; yüksek ve modern teknoloji ile çalışıp, düşük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak; üretim ve satışlardaki artışı devam ettirmek, ülkemiz ve ortaklarımız adına en yüksek faydayı sağlamak amaçlarıyla yenilikçi ve gelişmeye açık bir şirket olmayı daima sürdürecektir. Saygılarımızla, İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU 9

12 MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU NUN KARAR TARİHİ: KARAR SAYISI : 05 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ: X, NO:22 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ KISMININ 26. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI No: 25 sayılı tebliği uyarınca düzenlenmiş, bağımsız denetimden geçmiş, hesap dönemine ilişkin Konsolide Mali Tabloları ve Dipnotları tarafımızca incelenmiştir. Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu raporların; - Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği, açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, - İlişkin olduğu dönem itibarıyla, mali tabloların ve raporlardaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı tespit edilmiştir İlker YALÇIN Muhasebe Müdürü Nuri ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 10

13 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. SPK NIN SERİ: XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETLEME RAPORU İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi nin ekte yer alan 31 Aralık 2007 tarihli bilançosu, aynı tarihte sona eren gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Sorumluluğumuz yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz denetim sonucunda, ilişikteki mali tablolar, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle konsolide mali durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını, bütün önemli taraflarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri XI, No: 25 Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları tebliğine uygun olarak yansıtmaktadır. İstanbul, 08 Nisan 2008 Dr. ALİ YÜRÜDÜ Sorumlu Ortak, Başdenetçi ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş Member Firm of Kreston International

14 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ: XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLİDE GELİR TABLOSU ( YTL ) ESAS FAALİYET ( GİDERLERİ ) / GELİRLERİ Satış Gelirleri ( Net ) Satışların Maliyeti ( - ) ( ) ( ) Hizmet Gelirleri ( Net ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler ( Net ) BRÜT ESAS FAALİYET ( ZARARI ) / KARI Faaliyet Giderleri ( - ) ( ) ( ) NET ESAS FAALİYET ( ZARARI ) / KARI Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar ( - ) ( ) ( ) Finansman Giderleri ( - ) ( ) FAALİYET ( ZARARI ) / KARI Net Parasal Pozisyon Karı / ( Zararı ) ANA ORTAKLIK DIŞI ZARAR (700) (65) VERGİ ÖNCESİ ( ZARAR ) / KAR Vergi ( ) ( ) NET DÖNEM KARI Hisse Başına Kar 0,4244 0,9005

15 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ: XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLİDE BİLANÇOLAR ( YTL ) VARLIKLAR CARİ / DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler Menkul Kıymetler ( Net ) Ticari Alacaklar ( Net ) Finansal Kiralama Alacakları ( Net ) İlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Alacaklar ( Net ) Canlı Varlıklar ( Net ) Stoklar ( Net ) Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar ( Net ) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari / Dönen Varlıklar CARİ OLMAYAN / DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar ( Net ) Finansal Kiralama Alacakları ( Net ) İlişkili Taraflardan Alacaklar ( Net ) Diğer Alacaklar ( Net ) Finansal Varlıklar ( Net ) Pozitif / ( Negatif ) Şerefiye ( Net ) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ( Net ) Maddi Varlıklar ( Net ) Maddi Olmayan Varlıklar ( Net ) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari Olmayan / Duran Varlıklar ( Net ) TOPLAM VARLIKLAR

16 YÜKÜMLÜLÜKLER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal Borçlar ( Net ) Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları ( Net ) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar ( Net ) Diğer Finansal Yükümlülükler ( Net ) Ticari Borçlar ( Net ) İlişkili Taraflara Borçlar ( Net ) Alınan Avanslar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri ( Net ) Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülükleri Diğer Yükümlülükler ( Net ) UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal Borçlar ( Net ) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar ( Net ) Diğer Finansal Yükümlülükler ( Net ) Ticari Borçlar ( Net ) İlişkili Taraflara Borçlar ( Net ) Alınan Avanslar Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülükleri Diğer Yükümlülükler ( Net ) ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR ÖZSERMAYE Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yeniden Değerleme Fonu Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Özel Yedekler Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları Yabancı Para Çevrim Farkları Net Dönem Karı / Zararı Geçmiş Yıllar Karları / Zararları TOPLAM SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER

17 DENETİM KURULU RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. GENEL KURULU'NA - Ortaklığın; Ünvanı Merkezi İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İzmir Sermayesi (Çıkarılmış) ,- (Yüzyirmidörtmilyonbeşyüzbin YTL.) Faaliyet Konusu Demir Çelik Sanayi - Denetçi veya denetçilerin adı ve görev süreleri, 1) 1 yıl, Ünal USLU ortak veya Şirketin personeli olup olmadıkları 2) 1 yıl, Ersan ERDOĞAN 3) 1 yıl, Meriç KAPTAN Denetçiler Şirket personeli veya ortak değildir. - Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme 10 Yönetim Kurulu Toplantısına katılınmış, Kurulu Toplantı Sayısı 10 Denetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır. - Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde Her ay sonunda inceleme yapılmış, herhangi bir yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde usulsüzlük görülmemiştir. inceleme yapıldığı ve varılan sonuç - Türk Ticaret Kanunu'nun 353'ncü maddesinin 1'nci 7 defa sayım yapılmış, herhangi bir usulsüzlük fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık görülmemiştir. veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları - Türk Ticaret Kanunu'nun 353'ncü maddesinin 1'nci Her ay sonunda kayıt ve belgeler örnekleme fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan yöntemiyle taranmış, herhangi bir usulsüzlüğe inceleme tarihleri ve sonuçları rastlanmamıştır. - İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar Şikayet ve yolsuzluk intikal etmemiştir. hakkında yapılan işlemler İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi'nin dönemi hesap ve işlemlerini, Türk Ticaret Kanunu, Şirketin Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli tarihi itibarıyla düzenlenmiş Bilanço, Şirketin anılan tarihteki mali durumunu, dönemine ait Gelir Tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır. Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz. 8 Nisan 2008 DENETİM KURULU ÜYELERİ Ersan ERDOĞAN Ünal USLU Meriç KAPTAN

18 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir bölümüne, aşağıda sunulan açıklamalar çerçevesinde uyduğunu beyan etmektedir. Uygulanmayan hususlar ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusudaki çalışmalarımız sürmektedir. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Pay sahipleriyle ilişkiler, Şirketimiz bünyesinde Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler Şefliği tarafından yürütülmektedir. Bu birim, pay sahiplerine ait kayıtların sağlıklı bir şekilde tutulması, hisse senedi değişim, temettü ve bedelsiz işlemleri, Şirket ve faaliyetlerine ilişkin ticari sır niteliğinde olmayan yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması, sermaye artırım işlemlerinin yapılması, Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata ve Ana Sözleşmeye uygun olarak yapılması ve pay sahiplerinin katılımının sağlanması, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımına ilişkin çalışmaların yapılması ve benzeri faaliyetlerden sorumludur. Muhasebe Müdürü İlker Yalçın a bağlı olarak görev yapan birim aşağıda adı geçen bir şef ve bir görevliden oluşmaktadır. Ali Levent DAYI Onur DANIŞKAN Şef, Görevli, Birim çalışanlarına nolu telefondan ve adresinden ulaşılabilmektedir. Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler Şefliğine başvuru ve yanıt sayıları bir sonraki maddede verilmiştir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler Şefliği tarafından, pay sahiplerinin her sorusu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla, en kısa sürede ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta, önerileri de Şirket yönetimine iletilmektedir. Dönem içinde ortaklarımızdan gelen sorular genel olarak; Şirket karlılığı, temettü dağıtımı, sermaye artırımı, geçmiş hisse haklarının ne şekilde kullanılacağı, hisse senetlerinin nasıl kaydileştirileceği konularında yoğunlaşmıştır yılında, bilgilenmek amacıyla, 5 ortağımızın faks mesajıyla, 63 ortağımızın elektronik postayla, 2 ortağımızın mektupla, birçok ortağımızın ise telefonla yaptığı başvuruların tümü yanıtlanmış, yıl boyunca 115 ortağımızın hisse senedi değişimi, sermaye artırımı ve temettü işlemleri yapılmıştır. SPK nın Seri VIII No: 39 Tebliği gereği, kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar süresi içinde İMKB'ye gönderilmekte ve sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca kamuya açıklanan tüm özel durumlar süresi içinde KAP sistemine bildirilmekte ve şirketimizin internet sitesinde de yayımlanmaktadır. Ana Sözleşmemizde, pay sahiplerinin talebi doğrultusunda özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamaktadır, bu konuda TTK 348. madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar herhangi bir özel denetçi talebi gelmemiştir. 16

19 4. Genel Kurul Bilgileri 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08 Mayıs 2007 tarihinde 15 pay sahibinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Menfaat sahipleri ve medya temsilcilerinden 37 kişi toplantıya iştirak etmiştir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındığı gün, ilgili özel durumun İMKB'ye gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmiş; 11 Nisan 2007 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 11 Nisan 2007 tarihli Dünya ve Yeni Asır gazetelerinde; Genel Kurul davet metni ile gündem ve vekaletname ilan edilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantısı'na davet için pay sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir. Pay sahiplerimizin, 2006 yılı Genel Kurulu'na ilişkin belgelere adresinden ulaşmaları mümkündür. Genel Kurul toplantı tutanakları, adresinin yanı sıra, Şirket merkezindeki Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler şefliğinde pay sahiplerinin incelemelerine açık tutulmaktadır. Şirketimizin bütün hisse senetleri nama yazılı olup, pay sahiplerinin Genel Kurul a katılımı için Genel Kurul tarihinde MKK sisteminden alınacak Genel Kurul blokaj listesinde adlarının yer alması zorunludur. Faaliyet raporu ve mali tablolar, Genel Kurul tarihinden yirmi bir gün önce Şirket Merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmaktadır. Pay sahiplerimiz, Genel Kurul da en uygun koşullarda soru sorma, bilgilenme ve öneride bulunma hakkına sahiptir. Son Genel Kurul umuzda pay sahiplerimizden ikisi şirketimizle ilgili bazı konularda bilgi almak için sorular yöneltmiş, düşünce ve önerilerini paylaşmıştır. Ana Sözleşmemizin 3.maddesinde yer alan amaç ve konu kapsamındaki önemli tutarda malvarlığı alımı, satımı, kiralanması gibi konulara ilişkin kararlar sadece Yönetim Kurulu tarafından alınmakta ve özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu nun gerekli gördüğü durumlarda bu kararların Genel Kurul onayına sunulacağı tabiidir. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Ana Sözleşmemizde oy hakkında imtiyaz, azınlık hakları ve birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Ortaklarımız arasında Şirketimiz ile hakimiyet ilişkisini getiren, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan şirketler bulunmamaktadır. 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Kar dağıtım kararı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri ile dağıtılabilir karın %5 inin Kanuni Yedek Akçeye ayrılacağı, kalandan Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılacağı, daha sonra kalan kârın; yüzde onunun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami yüzde onunun ise Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacağının belirtildiği Esas Sözleşmemiz çerçevesinde alınmaktadır. Şirketimiz, kar dağıtım politikası olarak; her yıl tatminkar oranda, nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin belirli oranda birlikte kullanılması suretiyle ve her zaman olduğu gibi yasal süresi içinde temettü dağıtılmasını benimsemektedir. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, Şirketin devamlılığını ve karlılığını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik şartlara göre tekrar gözden geçirilir. 17

20 7. Payların Devri 815 sayılı Kabotaj Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu nun Gemiye Türk Bayrağı çekilmesine ilişkin 823. maddesi uyarınca; çoğunluk hisselerimizin yabancılara satışını engellemek amacıyla, Ana Sözleşme mizin 6. maddesinde değişiklik yapılarak, sermayenin tamamı için nama hisse senedi basılmış, geçici maddede ise Türk Ticaret Kanununun 823. maddesi ile çelişmemesi şartıyla, bu hisselerin beyaz cirolu olarak kullanılması sağlanmıştır. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası Bugüne kadar mevzuat dışında politika oluşturmayı zorlayıcı bir durumun meydana gelmemesi nedeniyle, Şirketimizin kamuya hangi bilgilerin ne şekilde ve ne sıklıkta ve hangi yollarla duyurulacağı konusunda yazılı bir bilgilendirme politikası bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından süresi içinde yapılan özel durum bildirimleri ve periyodik mali tabloların ilanı dışında, zaman zaman Şirket yöneticileri tarafından, mevzuatın izin verdiği ölçüde ve Yönetim Kurulu muzun bilgisi dahilinde beyanat verilmektedir. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca internet sitemizde bulunması gereken bilgiler adresinde yer almakta ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir. 9. Özel Durum Açıklamaları SPK düzenlemeleri uyarınca, 2007 yılında 30 özel durum açıklaması, süresi içinde İMKB'ye gönderilmiştir. Bu bildirimlerle ilgili olarak İMKB tarafından herhangi bir ek bilgi talebinde bulunulmamıştır. Duyurular, Kamuyu Aydınlatma Projesi kapsamındaki test çalışmaları çerçevesinde Bildirim İşlemleri Yazılımı sistemine de gönderilmiştir. Şirketimiz hisseleri, yurtdışı borsalara kote olmadığından, bu borsalarda özel durum açıklaması yapılmamıştır. 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde te sayılan bilgilere adresindeki Şirket internet sitesinde yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir. Hisse değerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararları, özel durum açıklaması olarak kamuya duyurulduğu gibi internet sitemizde de yer almaktadır. 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması itibarıyla Şirketimiz in % 69,15 ine Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş., % 5,15'ine Al Rajhi Ailesi ve diğer yabancı ortaklar sahiptir. Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi ve % 5 ten fazla doğrudan paya sahip gerçek kişi yoktur. 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Yasal bir gereklilik olmaması ve bugüne kadar bu konunun kamuya açıklanmasını gerektirecek bir durumun oluşmaması nedeniyle içeriden bilgi edinebilecek kişiler kamuya duyurulmamıştır. Ancak, Şirketimizin faaliyet raporlarında Yönetim ve Denetim Kurulları ve üst düzey yöneticileri açıklanmaktadır. Bunlar dışında kalan, tüm personelimiz, bağımsız denetçiler, mesleklerini veya görevlerini yerine getirmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlar ile bunlarla temasları nedeniyle doğrudan ve dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek olanların listelenmesi ise teknik olarak imkansızdır. 18

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin yılı faaliyet neticelerini incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Genel Bilgiler ve 2013 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğe Göre

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 18.05.2007 Cuma Tarihli GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012/31.12.2012 EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. 67 YILLIK TARİH

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2011 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 - ORTAKLIĞIN ÜNVANI ORTAKLIĞIN MERKEZİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU KAYITLI SERMAYESİ ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 9.960.000.000.000 TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI, 27.390.000.000.000,- TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 24.900.000.000.000,-

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi :01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 1.2-Ortaklığın Unvanı 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili :Afyon

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız,

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, İzmir, 26 Mart 2014 Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu kapsamda; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2013-31.12.2013 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-5 2. 2013 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. I - GİRİŞ: BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Mart 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Raporun Dönemi: 01.01.2014-31.03.2014 Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası:

Detaylı

1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 -

1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 - DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 - İÇİNDEKİLER 1. Portföyümüz... 5 2. Genel Bilgiler...

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Eylül 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Eylül 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Eylül 2014 Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I - GİRİŞ: Raporun Dönemi: 01.01.2014-30.09.2014 Ortaklığın Ünvanı: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası:

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi 01/01/2012-31/12/2012 2. Ortaklığın Unvanı Güler Yatırım Holding A.Ş. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili

Detaylı

IÇINDEKILER 8 10-11. Yönetimden. 23. Yılında Vakıf Leasing

IÇINDEKILER 8 10-11. Yönetimden. 23. Yılında Vakıf Leasing IÇINDEKILER Yönetimden Genel Müdür ün Mesajı Yöneticilerimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kadrosu 8 10 11 12 23. Yılında Vakıf Leasing Tarihçe, Vizyonumuz, Misyonumuz, Degerlerimiz,

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2012 / 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2012 30.06.2012 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı