Transport Lojistik Fuar Kas m 2012 stanbul. Organizasyon EKO MMI Fuarc l k Ltd. fiti.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Transport Lojistik Fuar 15-17 Kas m 2012 stanbul. www.logitrans.com.tr. Organizasyon EKO MMI Fuarc l k Ltd. fiti."

Transkript

1 FUARCILIK T C. LTD. fit. Transport Lojistik Fuar Kas m 2012 stanbul Organizasyon EKO MMI Fuarc l k Ltd. fiti. BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GERE NCE TOBB (TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL ) ZN LE DÜZENLENMEKTED R.

2 2 logitrans Transport Lojistik 2012 Do ru zamanda do ru kiflilerle buluflturuyor Kas m 2012 Bat ile Do u nun kesiflim noktas, lojisti in kalbi stanbul, 2012 de de profesyonelleri buluflturmaya haz r. Bölgesinin tart flmas z lideri konumundaki logitrans Transport Lojistik Fuar, Yük Tafl mac l ve Lojistik Hizmetler, Yük Tafl ma Sistemleri ve IT-Telematik temel bafll klar alt nda toplad lojistik ve tafl mac l k sektörlerini uluslararas platformda biraraya getirmeye devam ediyor. Her geçen y l büyüyen ve Almanya ile fianghay aras ndaki hatt n en güçlü etkinli i olma özelli ine ulaflan logitrans, 2012 y l nda iliflkileri pekifltirmek, hala tan flmayanlar buluflturmak için güçlü, güvenilir ve sayg n organizasyon yap s ile yola devam ediyor. Uluslararas iliflkilerini güçlendirmek, marka bilinirli ini pekifltirmek, ufkunu geniflletmek, yeni müflteriler edinmek ve do ru ifl ortakl klar gelifltirmek için Türkiye nin ve dünyan n önde gelen markalar yine logitrans da bulufluyor.

3 3 Yine profesyoneller buluflacak Kararlar logitrans 2012 de verilecek logitrans 2011 profesyonellerin buluflma noktas oldu. 36 ülkeden kat l mc 36 ülkeden 12 bin kifliyi bir araya getiren 2011 logitrans Transport Lojistik Fuar na üst düzey karar vericilerden oluflan profesyonel profil damgas n vurdu. % 21 i uluslararas olmak üzere, kiflinin bir araya geldi i logitrans 2011 de kat l m say s nda % 37 oran nda art fl sa land. Türkiye nin ard ndan en fazla kat l m Almanya, talya ve ngiltere den gerçekleflti. Ermenistan, Avusturalya, Bosna, Çin, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, Macaristan, Irak, Kore, Kuveyt, Lüksemburg, Makedonya, Slovakya, spanya, Tayvan, Hollanda, ABD ve Ukrayna dan üst düzey sektör temsilcileri logitrans a ilk kez kat ld lar. Yeni pazarlarda do ru iflbirlikleri kurmak ve müflteri profilini gelifltirmek için logitrans da bir araya gelen sektör yöneticileri % 90 aflan oranda memnuniyet bildirdiler.

4 4 Tafl mac l k ve lojisti e damgas n vuranlar Ürün ve hizmetlerini logitrans 2012 de sergileyecek 24 ülkeden 207 sergileyici firma m 2 sergileme alan Bir önceki y la göre iki kat büyüme sa layarak iki holde metrekarelik sergileme alan nda gerçekleflen logitrans 2011 de 24 ülkeden 207 firma ürün ve hizmetlerini sergiledi. 111 firma ile uluslararas sergileyicilerin toplam pay % 50 yi aflt. logitrans 2011 de sergileyici firma say s aç s ndan da özellikle uluslararas kat l mda rekor k r ld. Sergileyici firma say s nda toplamda % 86 oran nda art fl sa lanan fuar n uluslararas sergileyicileri 6 kat artt. Ülke say s da 13 den 24 e yükseldi. lk beflte yer alan ülkeler; Türkiye, talya, Almanya, Letonya ve Avusturya olarak s raland. Almanya, talya, Avusturya, Letonya ve Çek Cumhuriyeti ülke pavilyonlar ile kat l m sa lad. logitrans 2012 ye flimdi baflvurun. Kat l m talep formuna afla daki adresten ulaflabilirsiniz. logitrans 2012 ürün ve hizmet gruplar Yük tafl mac l ve lojistik hizmetler 3 PL and 4PL flirketler Lojistik operatörler ntermodal / kombine tafl mac lar Demiryolu tafl ma flirketleri Ro-Ro operatörleri Demiryolu acenteleri, kamu kurumlar ve özel iflletmeciler Hava kargo (havalimanlar, havaliman iflletmecileri ve GSA lar) Konteyner iflletmecileri Denizcilik acenteleri Limanlar Ekspres, paket, posta ve kurye hizmetleri Forwarder lar Sigorta flirketleri ve finans kurulufllar Risk yönetim kurulufllar Tedarik zinciri yönetimi Trafik yönetim flirketleri Yük tafl ma sistemleri Üstyap Üstyap uygulamalar Konteyner üreticileri Römork Çekici Van Ticari araç yedek parça Ticari araç aksesuar Ticari araç servis ekipmanlar IT/Telematik, e-ifl, telekomünikasyon Komünikasyon sistemleri Veri iflleme sistemleri E-ticaret ve e-ifl sistemleri Entegre trafik yönetim sistemleri ITMS Tafl ma denetim ve DP (dinamik konumland rma) sistemleri ntralojistik, malzeme ak fl OT/VT Forklift Paketleme Depolama makine, ekipman ve sistemleri Depo yönetim sistemleri Di er Kurum, dernek ve birlikler Araflt rma - gelifltirme Bas n/medya

5 nin baflar garantisi 2011 y l n n üstün sonuçlar Uluslararas kat l mc lar n ülke pay (%) Almanya 24,35 talya 8,12 ngiltere 4,45 Rusya 3,93 Ukrayna 3,84 Hollanda 3,49 Avusturya 3,49 Bulgaristan 3,14 Yunanistan 3,14 Çin 3,14 ABD 3,05 Romanya 3,05 Makedonya 3,05 ran 2,88 Fransa 2,79 Libya 2,71 Di er 21,38 Sergileyici firmalar n ülkeleri Afganistan Fransa Lüksemburg Almanya Gürcistan Polonya Avusturya Hollanda Romanya B.A.E ran Rusya Belçika spanya Slovakya Bulgaristan sviçre Türkiye Çek Cumhuriyeti talya Ukrayna Çin Letonya Yunanistan Ülkelere göre sergileyici firma pay Sergileyici Ülke say s % 46,60 % 21,84 Türkiye 96 talya 45 % 11,65 Almanya 24 % 12,63 Letonya 10 Avusturya 5 % 2,43 % 4,85 Di er 27 Kat l mc say s n n geliflimi kat l mc kat l mc 2011 Sergileyici firma say lar ve geliflimi Yabanc sergileyici Türk sergileyici Yabanc sergileyici ülke say s ülke ülke 2011

6 6 logitrans 2011 e gelenler Fuardan memnun ayr ld lar logitrans Transport Lojistik Fuar, hem Türk nakliyecisi hem de uluslararas nakliyeciler için çok önemli bir f rsat. Buradaki bu say daki yabanc fuar kat l mc lar ile logitrans Türkler için hem kendilerini tan tmak hem de iflbirlikleri aç s ndan çok önemli bir f rsat olarak görüyorum. Çetin Nuho lu, TOBB Ulaflt rma ve Lojistik Sektör Meclisi Baflkan, Türkiye Messe München ile EKO Fuarc l k aras ndaki ortakl k, logitrans n ilerideki geliflimi için önemli bir ad md. flbirli i, hem fuar kat l mc s say s n hem de uluslararas niteli i neredeyse ikiye katlad. Birkaç y l içinde Almanya-Türkiye aras ndaki iflbirli i ve ekonomik ba lar daha da fazla meyvesini verecektir. Dr. Andreas Scheuer, Parlementer Bakan, Almanya Akdeniz bölgesinin genel ekonomik ve politik durumunu göz önüne al rsak, tafl mac l k ve lojistik fuar n n stanbul da konumlanmas do ru ve olumludur. Burada kat l mc olmak ilgi çekiciydi. Riccardo Gelli, Müdür, Team Progetti, Venedik Liman Pavilyonu, talya Buraya biraz flüphecilik ve dikkatli bir iyimserlik ile geldik - flimdi fuar n kalitesi konusunda ikna olduk ve önümüzdeki y l yine gelece iz. Bizim için nitelik, nicelikten daha önemli! Frank Lehner, dari Direktör, BLG Logistics Group, Almanya lk kez Türkiye de bir fuara kat ld k. Organizasyon ve fuar n tasar m son derece profesyoneldi. logitrans, Türkiye pazar n n kendisi gibi, gelecek için müthifl bir potansiyele sahip ve küçük ve orta ölçekli lojistik flirketleri için kesinlikle çok ilgi çekici. Peter Baumann, dari Direktör, 24plus Logistics Network, Almanya H zla büyüyen lojistik sektörünün ulusal ve uluslararas pazarlarda büyümesini, kat l mc lara iflbirli i zemini haz rlayan bu tarz baflar l organizasyonlar Türk ticaret hayat nda çok önemli bir yere sahiptir. Her geçen gün kendini yenileyen ve sektörel buluflmay sa layan organizasyonun devam n ve büyüyen baflar lar n izlemek gurur vericidir. Avflar Dada, Genel Müdür, Yekafl Logistics, Türkiye Ayn dili ve görüflü paylaflan insan ve sektörlerin buluflma alan olmas dolay s yla, fuarlar kalabal klar ile de il sektör iliflkileri ile de erlendirilmelidir. Bu aç dan bak ld nda logitrans 2011 beklentileri karfl layan ve ortak ivme kazanan bir organizasyon olmufltur. H. Muzaffer Ermifl, Genel Müdür, ALPORT (Trabzon Liman flletmeleri), Türkiye

7 7 logitrans Transport Lojistik Fuar talyan Liman Sistemi Türkiye pazar n do rudan takip etmeye karar verdi. Bu nedenle talyan Limanlar Birli i ve büyük talyan limanlar bu önemli logitrans Fuar na kat l yorlar. Bu ülke ile yeni ticari iliflkilerin hem talyan hem de Türk ekonomilerine katma de er sa layaca na hiç flüphe yoktur. Tiziana Murgia, Proje Müdürü, Assoporti, talyan Limanlar Birli i, talya Geliflen stanbul metropolü, Kuzey Afrika ve do udaki ülkeler için üs olma fonksiyonu ve bat ile iliflkileri sayesinde lojistik ve global de er zincirleri için önemli bir konumdad r. logitrans, önemli bir ihtisas fuar d r. yi bir bafllang ç olmufltur ve fuar, do ru yoldad r. Prof. Dr.-Ing. Thomas Wimmer, dari Direktör, Bundesverband Logistik, Almanya Bu fuar çok baflar l bulduk. Büyük kat l mc firmalar n aram zda bulunmas ve kaliteli, ifli bilen ziyaretçinin gelmesi bizi memnun etti. Emin Taha, fiirket Sahibi, Taha Kargo, Türkiye Türkiye nin Asya-Avrupa aras nda lojistik üs olmas na yönelik önümüzdeki 20 y l içinde karayolu tafl mac l ndaki geliflmelerin önemi bu fuar n önemini bir kat daha artt r yor. Fuar kat l mc, lokasyon ve organizasyon olarak çok baflar l buldum. Tufan Altu, Pazarlama Müdür Yard mc s FORD OTOSAN, Türkiye logitrans 2011 Türkiye de kat ld m z en kapsaml lojistik fuar olarak oldukça pozitif ve verimli geçti. Hem yurtiçi hem de yurtd fl firmalar ile mükemmel networking f rsatlar yakalad k. Murat Hatabay, Genel Müdür Yard mc s, Catoni Maritime Agencies S.A, Türkiye Bizim için Türkiye ve dolay s yla da logitrans, Orta Do u ya girifl kap s d r. Ancak Türkiye, sadece bu pazarlar aras nda bir ba de ildir; ayn zamanda güvenilir yap s, altyap s, limanlar ve flirketleri ile ilgi çekici ifl geliflimi için sa lam bir temel sunmaktad r. Bu fuar bu ilgileri bir araya getirerek yeni kontaktlar kurma f rsat sunmaktad r. Bernd Themann, CEO, Lagerhaus Harburg Spedition GmbH, Almanya logitrans 2011 e kat lmak, duisport için baflar l bir deneyim oldu. Fuarda pek çok de erli ve çok belirgin yeni iliflkiler kurduk ve görüflmeler yapt k ve bunlardan ilginç ifl iliflkileri geliflmesini bekliyoruz. Önümüzdeki y l da kesinlikle yine fuarda olaca z. Heiko Rumfeld, Yönetim Kurulu Üyesi, Duisport Agency GmbH (Duisburg Liman ), Almanya

8 Ziyaret Saatleri: 10:00-18:00 letiflim EKO MMI Fuarc l k Ltd. fiti. Birac lar Sokak No: 10/1 Mecidiyeköy stanbul Tel : Fax : Transport Lojistik Fuar Kas m 2012 stanbul

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer EK M-KASIM 2008 TSKGV ve ASELSAN a Brifing Baflkent OSB yönetimi, ASELSAN ve ASELSAN' n ba l oldu u Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (TSKGV) yetkililerine Baflkent OSB'yi anlatt. Baflkent OSB

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

GENEL B LG LER MALTA ÜLKE BÜLTEN

GENEL B LG LER MALTA ÜLKE BÜLTEN GENEL B LG LER MALTA ÜLKE BÜLTEN 2008 çindekiler S YAS GÖRÜNÜM... 3 MALTA EKONOM S... 3 MAKROEKONOM K PERFORMANS... 4 AVRUPA B RL LE EKONOM K L fik LER... 4 BAfiL CA SEKTÖRLER... 5 Turizm... 5 nflaat...

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Dr. Yeflim Toduk Akifl De iflimin li i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Örgütsel de iflim için olmazsa olmaz, liderdir. ise ekibi ile var olur. Vizyonunu, ekibi ile bütünlefltirerek, onlarla ortak

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı