DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI"

Transkript

1 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı

2 İçindekiler 1. SUNUġ MĠSYON VĠZYON TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ TEġKĠLAT YAPISI ĠNSAN KAYNAKLARIMIZ Akademik Personelimiz Üniversitemiz Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu Tarafından Desteklenmesine Karar Verilen Projeler Kalkınma Bakanlığı Tarafından Desteklenen Proje Bilgileri TÜBĠTAK Tarafından Desteklenen Bilimsel AraĢtırma Projeleri Üniversiteler Arasındaki Yerimiz Uluslararası Eğitim Faaliyetlerimiz Bologna Süreci ve Üniversitemiz Yeni Zelanda daki Üniversiteler ile ĠĢbirliği Amerika BirleĢik Devletlerindeki Üniversiteler ile ĠĢbirliği Üniversitelerarası Eğitim Faaliyetlerimiz Farabi DeğiĢim Programı Üniversitemiz Dil Öğrenme Merkezi Üniversitemizin Sesi: Karatekin Bülten Ġç Kontrol Sistemi Öğrencilerimiz FĠZĠKĠ YAPI Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerimiz Ġdarî Tesislerimiz Sosyal Tesislerimiz TEKNOLOJĠK YAPIMIZ MALĠ DURUMUMUZ PAYDAġLARIMIZ PaydaĢlarımızın Sıralanması PaydaĢ Etki/Önem Matrisi: SWOT (GZFT) ANALĠZĠ ANKET ANALĠZLERĠ Akademik Personel Anketi Ġdari Personel Anketi Öğrenci Anketi Sonuçları Sivil Toplum KuruluĢu Anketi Diğer DıĢ PaydaĢ Anketleri STRATEJĠK AMAÇ ve HEDEFLER ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN DÖNEMĠ STRATEJĠK AMAÇ ve HEDEFLERĠ ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME STRATEJĠK PLANLAMA EKĠPLERĠ

3 1. SUNUŞ Günümüzde hemen her alanda hızlı bir değiģim yaģanmakta, küreselleģme, artan rekabet, araģtırma-geliģtirme, yenilikçilik ve teknoloji gibi unsurlar yeni dünyanın Ģekillenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bilgiye eriģim kolaylaģtıkça kurum ve kuruluģlar arasındaki farklar da ortadan kalkmaktadır. Merkeziyetçilik ise yerini daha özerk, rekabetçi, değiģime açık ve dinamik sistemlere bırakmaktadır. Tüm bunlar karģısında üniversiteler baģta olmak üzere bütün kurum ve kuruluģlar hedef ve önceliklerini yeniden belirlemek, varlıklarını sürdürebilmek için değiģimlere ayak uydurmak, ürün ve hizmetlerinde farklılaģmak, iģ süreçlerinde verimliliğe odaklanmak, dinamik olmak, kaliteye önem vermek, katma değer yaratarak bunu ürün ve hizmetlerine yansıtmak zorundadırlar. Geleceğe daha iyi hazırlanabilmek için de stratejik düģünmeyi kendilerine model almaları gerekmektedir. Gelecekte baģarıya ulaģacak olanlar, geleceği rastlantılara bırakmayarak onu planlayan ve kontrol altına alanlar olacaktır. Bütün bunlar dikkate alındığında kurumlar için stratejik plan, karanlık gelecekte yönetimlerin önünü aydınlatan bir ıģık kaynağı ve dalgalı denizlerde yol gösteren bir pusula vazifesi görmektedir. Stratejik planlama, gerçekleģtirilmek istenen hedefler ile bu hedeflerin tanımlanmasına ve nasıl ulaģılacağı hususunda tatbiki planlar ve davranıģlar geliģtirmeye yönelik bir süreçtir. Bu süreçte yönetimler, ne olmak istiyoruz?, arzu edilen geleceğe ulaģabilmek için ne yapılmalıdır? sorularına yanıt ararlar. Bunun için bilgi toplar, alternatifler geliģtirir, değerlendirir ve gelecekteki muhtemel sonuçları tahmin etmeye çalıģırlar. Bir üst yönetim faaliyeti olan stratejik planlamada katılımcılığın yeri büyüktür. Üniversite ve diğer kurumların vermiģ olduğu hizmetlerden etkilenen veya hizmetleri etkileyen paydaģların görüģleri, dıģarıdan bakan bir göz olarak değerlendirildiğinde hizmet sunumunda ve hizmetlere yön vermede önemli bir yere sahiptir. PaydaĢlardan elde edilen görüģler birleģtirilerek bir bütün haline getirildiğinde, kurumun kuvvetli ve zayıf taraflarının, fırsat ve tehditlerinin tespit edilmesi de kurumun geleceği konusunda önemli bir bilgi kaynağı olarak karģımıza çıkacaktır. Stratejik planlarda belirtilen hedeflere ne oranda ulaģıldığı etkin bir performans sistemi oluģturularak ölçülür. Stratejik planlama ve performans sisteminin hayata geçirilmesi ile hesap verilebilirlik gerçekleģtirilir. Yetersiz olan kaynakların etkin kullanımı, performansa dayalı bütçelemeyi ve bunun için de stratejik planlamayı zorunlu kılmaktadır. Performansı yüksek organizasyonlarda stratejik planlama sürekli bir süreçtir. Bu tip organizasyonlarda değiģimlere uyum için stratejiler yeniden oluģturulur ya da süreçler yeniden gözden geçirilerek mevcut plan uygulanmaya devam eder Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Stratejik Planlamayı; Kamu Ġdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaģmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan Ģeklinde tanımlamıģtır. Buna göre stratejik planlama; Üniversiteler de dâhil olmak üzere tüm kamu kurumlarında politika oluģturmayı güçlendirecek mali yönetim ve bütçenin temelini oluģturan ögelerden biridir. 3

4 Gelecekte üniversitelerin rolü; geleneksel bilgi üretimi ve yayımının da ötesine geçerek yaptığı çalıģmalarla insanlığa hizmet etmek ve liderler yetiģtirmek için daha etkin bir Ģekilde bilgi üretme fonksiyonunu üstlenmek olacaktır. Bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi, ortak bir çaba ile Üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkaracak, ne yapmak istediğini ve isteklerine ne ölçüde ulaģtığını tanımlayacak bir dizi soruya yanıt vermeyi, orta ve uzun dönemli politika ve strateji geliģtirilmesini ve kullanılmasını ihtiva eden stratejik planlama ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda hazırlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Dönemi Stratejik Planı nı ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım. Prof. Dr. Ali Ġbrahim SAVAġ Rektör 4

5 2. MİSYON VİZYON Misyonumuz: Eğitim-öğretim ve araģtırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararı ve paydaģ memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet edebilen, eleģtirel düģünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaģam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmıģ, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiģtirmeyi amaç edinmiģtir. Vizyonumuz: Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araģtırmada öncü; öğrenciler, araģtırmacılar ve çalıģanlar tarafından tercih edilen bir kurum olmaktır. 3. TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ Evrensel etik değerlere bağlı, Mesleki yetkinliğe sahip, EleĢtirel düģünceye açık, Ulusal değerlere saygılı, Ġnsan haklarına saygılı, Analitik düģünceye sahip, ÇalıĢkan ve üretken, 5

6 Adil, güvenilir ve Ģeffaf, PaydaĢ memnuniyetini önemseyen, Öncü ve yenilikçi, Çevre bilincine sahip, Özgürlük ve çokseslilik bilincine sahip, Engelsiz bir Üniversite olmak. 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME 4.1. ÜNİVERSİTEMİZİN TARİHİ GELİŞİMİ Üniversitemiz, 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5662 Sayılı Kanunun Ek 79 uncu maddesinde belirtildiği üzere; Çankırı Karatekin Üniversitesi ; a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiģtirilerek oluģturulan ve Rektörlüğümüze bağlanan Orman Fakültesinden, b) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiģtirilerek oluģturulan Ġktisadî ve Ġdarî Bilimler Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesinden, c) Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiģtirilerek oluģturulan ve Rektörlüğümüze bağlanan Sağlık Yüksekokulundan, ç) Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiģtirilerek oluģturulan ve Rektörlüğümüze bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan, d) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü nden oluģmuģtur. Mevcutlara ilaveten; e) Bakanlar Kurulunun tarih ve 2010/103 sayılı kararı ile tarih ve 2809 Sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre Güzel Sanatlar Enstitüsü, f) tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurul Kararı ile Avrupa Birliği ÇalıĢmaları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (ÇANKAM), 6

7 g) Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli kararı ile Kızılırmak Meslek Yüksekokulu, h) Bakanlar Kurulunun tarihli kararı ile tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre Fen-Edebiyat Fakültesinin adı Edebiyat Fakültesi olarak değiģtirilerek, ayrıca kurulan Fen Fakültesi, i) Bakanlar Kurulunun tarihli kararı ile tarih ve 2809 Sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre Mühendislik Fakültesi, j) Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli kararı ile Yapraklı Meslek Yüksekokulu, k) Bakanlar Kurulunun tarihli kararı ile tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre Türkiyat Enstitüsü, l) 2547 sayılı kanunun 7 d-2 maddesi uyarınca Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığının tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile Türkçe Uygulama ve AraĢtırma Merkezinin kurulmasına karar verilmiģtir. Daha sonra Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığının tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile ismi Dil Eğitimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi olarak değiģtirilmiģ ve Üniversitemiz eğitim birimleri arasına dâhil edilmiģtir. ġekil 1. Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı bazı idarî birimler, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Ġktisadi ve Ġdarî Bilimler Fakültesinin bazı bölümlerinin faaliyetlerini sürdürdükleri Ģehir merkezinde Türk Telekom dan kiralanan bina (solda) ve yeni yerleģkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan Binası (sağda). Fakültelerimiz Edebiyat Fakültesi Edebiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi adıyla 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulmuģtur. 7

8 ġekil 2. Edebiyat Fakültesi hizmet binası eğitim-öğretim yılında da Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe ve Matematik bölümlerinin birinci ve ikinci öğretim programlarına öğrenci alınmasına baģlanılmıģtır. Ayrıca, 2009 yılında Fakülte bünyesinde Coğrafya Bölümü nün Bölgesel Coğrafya, Fizikî Coğrafya ve Türkiye Coğrafyası Ana Bilim Dalları ile birlikte kurulması, Tarih Bölümü bünyesinde Yakınçağ Tarihi ABD açılması, 2010 yılı ġubat ayında Coğrafya Bölümü bünyesinde BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya ABD, Fizik Bölümü bünyesinde Matematiksel Fizik ABD kurulması, Nisan ayında Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümlerinin birinci ve ikinci öğretim programlarına öğrenci alınması, Eğitim Bilimleri Bölümünün bünyesinde Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Programları ve Öğretimi ile Eğitim Yönetimi, TeftiĢi Plânlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dallarıyla kurulması YÖK Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunmuģtur. Edebiyat Fakültesi, Fakülteye tahsisi yapılan, Çankırı-Yapraklı yolu üzerinde ve TOKĠ Konutları içerisinde inģa edilmiģ bulunan iki adet binada (ġekil 2), eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim ve öğretim faaliyetlerine baģlamıģtır. Binalarımızın çevre düzenlemesi için Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü nden 2009 yılında 310, 2010 yılında fidan temin edilerek akademik ve idarî personel ile öğrencilerimizin de katılım sağladığı organizasyonlarla Fakülte YerleĢkesi ve yakın çevresindeki boģ alanlara dikimi sağlanmıģtır. 30 Haziran 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemiz bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesi adının Edebiyat Fakültesi olarak değiģtirilmesi ve Rektörlüğümüze bağlı olarak Fen Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığı nın tarihli ve 7927 sayılı yazısı üzerine, tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu tarafından tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu nun tarih ve 8 sayılı kararı ile bünyesinde bulunan Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Ġstatistik Bölümlerine bağlı Ana Bilim Dallarının dolu ve boģ akademik kadrolarıyla birlikte Fen Fakültesine aktarımı yapılmıģtır. 8

9 ġekil 3. Uluyazı YerleĢkesi Edebiyat Fakültesi hizmet binası projesi 2010 yılı Temmuz ayında Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve bünyesinde Kütüphanecilik, Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi ile ArĢivcilik Ana Bilim Dallarının kurulması, Arkeoloji Bölümü ve bünyesinde Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji ve Ortaçağ Arkeolojisi Ana Bilim Dallarının kurulması YÖK Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunmuģtur yılı Ağustos ayında ise; Coğrafya Bölümünde birinci ve ikinci öğretim programlarına öğrenci alınması, YÖK Genel Kurulunda uygun bulunarak ek yerleģtirme ile 30 ar öğrenci alınmıģ ve eğitim-öğretime baģlanılmıģtır. Bölümler Arkeoloji Bölümü Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Coğrafya Bölümü Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Bilimleri Bölümü Felsefe Bölümü Sosyoloji Bölümü Tarih Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Fen Fakültesi 30 Haziran 2010 tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2010/525 sayılı Karar ile Üniversitemiz bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesi adının Edebiyat Fakültesi olarak değiģtirilmesi ve Rektörlüğümüze bağlı olarak Fen Fakültesi kurulması kararlaģtırılmıģtır. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ile de Fen- Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ve Ġstatistik Bölümleri öğretim üyesi kadroları ile birlikte Fakülteye devredilmiģtir. Fakültemiz 5 bölüm ile bölümlere bağlı 23 ana bilim dalından oluģmaktadır. 9

10 ġekil 4. Ballıca YerleĢkesinde Fen Fakültesi binası Fakülte, Ballıca YerleĢkesinde (ġekil 4) 285 öğrenciye, 7 adet derslik, 9 adet laboratuvar ve 1 adet bilgisayar laboratuvarı ile hizmet vermektedir. Ayrıca eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren Kimya Bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimine baģlanılmıģtır. Bölümler Biyoloji Bölümü Fizik Bölümü Ġstatistik Bölümü Kimya Bölümü Matematik Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi Bakanlar Kurulunun tarih ve sayılı kararı ile Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan Fakültemiz, yapılandırma çalıģmalarını sürdürürken, tarihinde çıkarılan 5662 sayılı yasa gereğince Üniversitemiz bünyesine adı ve bağlantısı değiģtirilerek dâhil edilmiģ ve ders yılında eğitim-öğretime baģlamıģtır. Çankırı Valiliği nce tahsis edilen Tarım Ġl Müdürlüğü eski hizmet binasında eğitimöğretime baģlayan Fakültemiz, Çankırı Üniversitesi Vakfı tarafından Türk Telekom dan kiralanarak Güzel Sanatlar Fakültesi mimari özelliklerine göre projelendirilen mevcut hizmet binasında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca aģağıda yer alan projeye uygun olarak Uluyazı yerleģke alanı (ġekil 5) içerisinde modern bir fakülte binası tesisi için çalıģmalarımız devam etmektedir. Fakültede, Yükseköğretim Kurulu nun onayı ile Resim, Grafik Tasarımı, Seramik, Tekstil Tasarımı, Heykel, Müzik ve Sinema Televizyon bölümleri olmak üzere yedi bölüm açılmıģ olup, hali hazırda Resim ve Grafik Tasarımı ve Seramik Bölümlerine özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Normal eğitim-öğretim programının uygulandığı Fakültede önümüzdeki yıllarda yan dal ve/veya çift dal programlarının uygulanması planlanmaktadır. 10

11 ġekil 5. Güzel Sanatlar Fakültesi Modelaj dersi öğrencilerinin bir faaliyeti (solda) ve inģası planlanan Uluyazı YerleĢkesi Güzel Sanatlar Fakültesinin faaliyet göstereceği binanın temsili görüntüsü (sağda) Bölümler Grafik Tasarımı Heykel Müzik Resim Seramik Sinema Televizyon Tekstil Tasarımı Ġktisadi ve Ġdarî Bilimler Fakültesi Bakanlar Kurulunun tarih ve sayılı Kararı ile Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan Fakültemiz, kuruluģ çalıģmalarını sürdürürken, tarihinde çıkarılan 5662 sayılı yasa gereğince Üniversitemiz bünyesine adı ve bağlantısı değiģtirilerek dâhil edilmiģ ve ders yılında eğitim-öğretime baģlamıģtır. ġekil 6. Ġktisadi ve Ġdarî Bilimler Fakültesi öğrencileri derste Çankırı Valiliği nce tahsis edilen Tarım Ġl Müdürlüğü eski hizmet binasında eğitim-öğretime baģlayan Fakültemiz, Çankırı Üniversitesi Vakfı tarafından Türk Telekom dan kiralanan ve Ģehir merkezinde bulunan binasına (ġekil 1) 2008 yılında taģınmıģtır. Ayrıca, eğitim-öğretim yılında Fakültenin bazı bölümleri Ġlimiz Kırkevler Mahallesi nde açılan Ek Hizmet Binasında (ġekil 7) eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 11

12 Fakültemiz, ana hizmet binasında 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 2 adet 72 kiģilik, 1 adet 60 kiģilik, 1 adet 41 kiģilik ve 1 adet 33 kiģilik olmak üzere toplam 5 derslikle eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 3 ü daimi olmakla birlikte 2 si ortak kullanımlı olan sınıflarımızın tamamında projeksiyon cihazı ve ses sistemi bulunmaktadır. Kırkevler ek hizmet binasında ise; 6 adet derslik ve 1 adet etüt merkezi bulunmaktadır. Dersliklerin 3 tanesi 88 kiģilik, 2 tanesi 43 kiģilik, 1 tanesi 72 kiģiliktir. Dersliklerde projeksiyon ve ses sistemi mevcuttur. 90 kiģi kapasiteli yemekhane ve kantinimizde de öğrenci ve personelimize hizmet verilmektedir. Fakültemizin; Ġktisat, ĠĢletme, Uluslararası ĠliĢkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi olmak üzere dört bölümü vardır. Ġlk yıl birinci öğretim olarak eğitim veren Fakültemizin, eğitim-öğretim yılı itibariyle ĠĢletme ve Ġktisat bölümlerinde ikinci öğretim faaliyetleri baģlamıģtır eğitimöğretim yılında ise Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü birinci öğretim programına öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine baģlamıģtır eğitim-öğretim yılında Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü 1. sınıfına ikinci öğretim programı açılmıģ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde ise birinci ve ikinci öğretim programlarına öğrenci alınmaya baģlanılmıģtır. Bölümler Ġktisat ĠĢletme Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uluslararası ĠliĢkiler ġekil 7. Kırkevler Mahallesindeki ek hizmet binası Mühendislik Fakültesi Mühendislik Fakültemiz; tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuģtur. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü nün Mühendislik Fakültesi bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılması konusundaki teklifi tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiģ ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca, Fakültemiz bünyesinde aģağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarının açılması uygun görülmüģtür. 12

13 Bölümler Kimya Mühendisliği Bölümü Gıda Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Fakültemiz, kuruluģ çalıģmaları devam etmekte olduğundan eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı yapılmamıģtır Orman Fakültesi Fakültemiz, tarih ve 94/6138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ankara Üniversitesi ne bağlı olarak kurulmuģ, yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine baģlamıģtır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı Kanun un Ek 79 uncu maddesi ile de bağlantısı değiģtirilerek Üniversitemize bağlanmıģtır. Fakültemiz yerleģkesi (ġekil 8) 600 m² kapalı alana sahip olup ayrıca m² de açık alandan oluģmaktadır. Açık alanın önemli bir kısmı yeģillendirilmiģ, üzerinde oturma grupları oluģturularak öğrenci ve personelin hizmetine sunulmuģtur. Bu açık alan üzerinde Fakülte personelinin ihtiyacını karģılamak üzere açık otopark, öğrencilerin sportif faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla bir voleybol bir de basketbol sahası yapılmıģtır. Bina içerisinde 70 kiģi kapasiteli yemekhane ve kantin, bilgisayar laboratuvarı, 60 kiģi kapasiteli bir konferans salonu ile bir kütüphane bulunmaktadır. ġekil 8. Orman Fakültesi hizmet binası Fakültede en geliģmiģ teknik imkânlar kullanılarak Orman Botaniği Laboratuvarı, Orman Koruma Laboratuvarı, Silvikültür Laboratuvarı, Toprak Ġlmi ve Ekolojisi Laboratuvarı, Havza 13

14 Amenajmanı Laboratuvarı, Biyoteknoloji Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı olmak üzere toplam sekiz laboratuvar bulunmaktadır. Fakültede eğitim-öğretim yılında isteğe bağlı Ġngilizce Hazırlık Sınıfı öğretime baģlamıģtır. Orman mühendisi adayı öğrencilerin yüksek teknik kapasiteyle mezun olmalarına yönelik çalıģmalar büyük bir hızla devam etmektedir. Bu amaçla Çankırı Ġli Merkez Ġlçe KarataĢ Mahallesi Karaköprü mevkiinde m² alan üzerinde ağaçlandırma sahası oluģturulmuģ, Eldivan ilçesinde AraĢtırma Ormanı, Kızılırmak ilçesinde eğitim ve araģtırma amaçlı ağaçlandırma alanı kurulmuģtur. Ayrıca, Ilgaz ilçesinde proje kapsamında çeģitli teknik çalıģmalar sürdürülmektedir. Fakültemiz eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını vermiģ olup, eğitim-öğretim yılında Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine baģlamıģtır eğitim-öğretim yılında ise aynı ana bilim dalında doktora eğitimi baģlatılmıģtır. Fakültemiz, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı olmak üzere 3 bölümden oluģmaktadır. Hâlihazırda sadece Orman Mühendisliği Bölümü faaliyet göstermektedir. Bölümler Orman Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Yüksekokullarımız Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu, 10 Ekim 1996 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı arasında tarihinde imzalanan protokolle Sağlık Meslek Lisesi binasında (ġekil 9) kurulmuģ ve eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine baģlamıģtır. ġekil 9. Sağlık Yüksekokulu hizmet binası 14

15 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı iken tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı ''Yükseköğretim Kurumları TeĢkilâtı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ile Üniversitemize bağlanmıģtır. Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu eğitim-öğretim yılında HemĢirelik bölümü ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine (ġekil 10) devam etmektedir. ġekil 10. Sağlık Yüksekokulundaki eğitim faaliyetlerinden görüntüler Enstitülerimiz Fen Bilimleri Enstitüsü Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamında 2809 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin TeĢkilat ve ĠĢleyiĢ Yönetmeliği nin 4 üncü maddesi uyarınca Resmi Gazete nin tarih ve sayılı nüshasında yayımlanan 5662 Sayılı Kanun ile kurulmuģtur. 15

16 ġekil 11. Fen Bilimleri Enstitüsü (Sosyal Tesisler ile birlikte) hizmet binası Sosyal tesisler binasında (ġekil 11) hizmet veren Enstitüye 2008 yılında Enstitü Müdürü ve Enstitü Sekreteri atanarak idarî teģkilat yapısı oluģturulmuģ, eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne baģlanılmıģtır. Ana Bilim Dalları Enstitü; Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı ve Kimya Ana Bilim Dalı olmak üzere iki ana bilim dalından oluģmaktadır. Yüksek lisans (tezli) ve doktora eğitimi verilen bu ana bilim dallarına ek olarak Biyoloji, Fizik, Matematik ve Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dallarında lisansüstü programların açılması için çalıģmalar devam etmektedir Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre tarihinde kurulmuģtur yılında yapılandırma çalıģmaları devam ettiğinden henüz eğitim-öğretim faaliyetlerine baģlamamıģtır Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla, Üniversitemize bağlı olarak kurulmuģtur. Enstitü tarafından yılda iki kez olmak üzere çıkarılan Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi nin üçüncü sayısı Nisan 2011 de çıkarılmıģtır. Söz konusu Derginin yurtiçindeki tüm üniversitelerin Merkez Kütüphanelerine ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin yanı sıra sosyal bilimlerle ilgili kamu kurumları ile sivil toplum kuruluģlarına dağıtımı yapılmıģtır. 16

17 ġekil 12. Sosyal Bilimler Enstitüsünün hizmet vermekte olduğu ek hizmet binası Ana Bilim Dalları Ek Hizmet Binasında (ġekil 12) hizmet veren Enstitü, Eğitim- Öğretim yılı güz yarıyılında Tarih Ana Bilim Dalında tezli, ĠĢletme Ana Bilim Dalında ise tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine baģlamıģtır tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Tarih Ana Bilim Dalında doktora programının açılması da uygun görülmüģtür Türkiyat Enstitüsü Üniversitemize bağlı olarak Türkiyat Enstitüsü kurulması, Millî Eğitim Bakanlığı nın tarihli ve sayılı yazısı üzerine tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca tarihinde kararlaģtırılmıģ olup, söz konusu Karar 30 Ekim 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiģ ve Türkiyat Enstitüsü kurulmuģtur. Türkiyat Enstitüsü, Temmuz 2011 tarihleri arasında Yunus Emre Enstitüsü ile ortaklaģa icra edilen ve 11 ülkeden 25 kursiyerin katılımıyla Türkçe Yaz Okulu etkinliğini gerçekleģtirmiģtir. (ġekil 13) Edebiyat Fakültesi binasında (ġekil 2) hizmet veren Türkiyat Enstitüsü, 2010 yılında yapılandırma çalıģmaları devam ettiğinden henüz eğitim-öğretim faaliyetlerine baģlamamıģtır. 17

18 ġekil 13. Türkçe Yaz Okulundan görüntüler Meslek Yüksekokullarımız Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Kızılırmak Meslek Yüksekokulu; Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 13/4 sayılı kararına istinaden, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının tarihli Genel Kurul Kararı ile 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca Ġlimiz Kızılırmak ilçesinde kurulmuģtur. ġekil 14. Kızılırmak Ġlçesinde Üniversitemiz Kızılırmak Meslek Yüksekokulunun faaliyetlerini sürdürdüğü, Kızılırmak Ġlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından Üniversitemize tahsis edilen hizmet binası Meslek Yüksekokulu hizmet binamızda (ġekil 14) 8 adet derslik, 1 adet laboratuvar ve 1 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Meslek Yüksekokuluna kampüs alanı olarak 58 dekar, tarımsal araģtırma faaliyetleri için yaklaģık 300 dekar deneme alanı tahsis edilmiģtir. 18

19 Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karģılanabilmesi amacıyla 163 öğrenci kapasiteli yurt binası hizmet vermektedir. Meslek Yüksekokulunda aģağıda belirtilen programlara eğitimöğretim döneminde öğrenci alımına baģlanmıģtır. Meslek Yüksekokulumuz; Bitkisel ve Hayvansal Üretim ile Park ve Bahçe Bitkileri Bölümlerinden oluģmaktadır. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünde Organik Tarım, Tohumculuk ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programları, Park ve Bahçe Bitkileri Bölümünde ise Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı bulunmaktadır. Bölümler Bitkisel ve Hayvansal Üretim Park ve Bahçe Bitkileri Çankırı Meslek Yüksekokulu Çankırı Meslek Yüksekokulu, 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulmuģ olup 1982 yılında Ankara Üniversitesi ne devredilmiģtir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilâtı Kanunu nda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye Ekli Cetvellerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Üniversitemizin kurulmasını müteakip Ankara Üniversitesinden ayrılarak Üniversitemiz bünyesine katılmıģtır. Meslek Yüksekokulu; Elektronik ve Otomasyon Bölümü (Mekatronik, Elektronik HaberleĢme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi Programları), Bilgisayar Teknolojileri Bölümü (Bilgisayar Programcılığı Programı), Elektrik ve Enerji Bölümü (Elektrik, Ġklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programları), ĠnĢaat Bölümü (ĠnĢaat Teknolojisi Programı), Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü (Makine Programı), Malzeme ve Malzeme ĠĢleme Teknolojileri Bölümü (Mobilya ve Dekorasyon Programı), Yönetim ve Organizasyon Bölümü (ĠĢletme Yönetimi Programı), Muhasebe ve Vergi Bölümü (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı), Otel, Lokanta ve Ġkram Hizmetleri Bölümü (Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Programı) olmak üzere 9 bölüm ve 12 programdan oluģmakta, 2 kampüs ve metrekare kapalı alanda (ġekil 15), 33 atölye ve laboratuvar ile 30 sınıfta 2889 kayıtlı öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. ġekil 15. Çankırı Meslek Yüksekokulu TaĢmescit (solda) ve Ballıca YerleĢkelerinden (sağda) görüntüler. 19

20 Bölümler Bilgisayar Teknolojileri Bölümü (Bilgisayar Programcılığı Programı) Elektrik ve Enerji Bölümü (Elektrik, Ġklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programları) Elektronik ve Otomasyon Bölümü (Mekatronik, Elektronik HaberleĢme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi Programları) ĠnĢaat Bölümü (ĠnĢaat Teknolojisi Programı) Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü (Makine Programı) Malzeme ve Malzeme ĠĢleme Teknolojileri Bölümü (Mobilya ve Dekorasyon Programı) Muhasebe ve Vergi Bölümü (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı) Otel, Lokanta ve Ġkram Hizmetleri Bölümü (Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Programı) Yönetim ve Organizasyon Bölümü (ĠĢletme Yönetimi Programı) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1993 yılında Sağlık Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında yapılan protokol ile Çankırı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuģtur. 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tarih ve 5662 Sayılı Kanunla kurulan Üniversitemize adı ve bağlantısı değiģtirilerek bağlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nun Eldivan Ġlçesinde kurulması için yapılandırma çalıģmaları devam etmektedir. Bölümler Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılması plânlanan; Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü altında YaĢlı Bakımı ve Evde Hasta Bakımı Programları, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü altında Ġlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Anestezi, Diyaliz ve Çevre Sağlığı Programları, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü altında Fizyoterapi Programı olmak üzere toplam sekiz program vardır. Söz konusu programlardan Ġlk ve Acil Yardım Programı ile Anestezi Programına öncelik verilecektir. Meslek Yüksekokulu; 2011 yılında yapılandırma çalıģmalarına devam ettiğinden eğitim-öğretim faaliyetlerine henüz baģlamamıģtır Yapraklı Meslek Yüksekokulu Yapraklı Meslek Yüksekokulu; Üniversitemiz Senatosunun tarihli ve 38/2 sayılı kararına istinaden, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 2880 sayılı Kanunla değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca ilimiz Yapraklı ilçesinde kurulmuģtur. Meslek Yüksekokulu; 2010 yılında yapılandırma çalıģmalarına devam ettiğinden eğitimöğretim faaliyetlerine henüz baģlamamıģtır YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Üniversitelerin kuruluģu ve görevleri, Anayasamızın 130 uncu maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 3 üncü maddesinin (c) ve (d) bentleri ile 12 nci maddesinde belirlenmiģtir. 20

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 i ii MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 20 YILLIK GELĠġĠM PLANI-TEMEL YAKLAġIM- Üniversitemizin, Diyarbakır-Kulp yolu üzerindeki kampus arazisi; yaklaģık

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 17 Strateji Geliştirme Daire Başkanlı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2013 1 3 1 Genel Bilgiler 4 A Misyon ve Vizyon 4 B Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9 YILI İDARE FAALİYET RAPOR RU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GenSoft STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU II 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Günümüzde

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı