KILAVUZU ETİK UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KILAVUZU ETİK UYGULAMALARI"

Transkript

1 KILAVUZU ETİK UYGULAMALARI

2

3 Talepkar bir etik standardı 4 Her düzeyde birleştirici uygulamalar 6 Bir etik sorunla ilgili nasıl iletişim yürütülür? 14 Gündelik hayatta temel etik referans anahtarı 18

4 Talepkar bir etik standardı GDF SUEZ Grubunun Etik Kuralları belgesi çalışanlarının her birinin mesleki davranışlarında uyması gereken genel çerçeveyi belirlemektedir. Bu etik uygulamaları kılavuzunun amacı bu genel çerçevenin uygulama esaslarını belirlemektedir Bu kılavuz, yapısı gereği karşılaşılabilecek tüm varsayımları kapsama iddiasında değildir. SORU / CEVAP Bu Kılavuz kimin için hazırlandı? GDF SUEZ Grubunun şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri ve grup birimlerinin şirketlerinin (sürekli ve geçici) çalışanları ve grup dışından şirketlerin Grubun bir biriminin hizmetine atanan kişiler için hazırlandı. Her çalışan, gündelik davranışlarında, mesleğini uygularken ve muhatap olduğu herkesle iş ilişkilerinde Grubun aşağıdaki değerlerini ve etik ilkelerini yaşatmakla yükümlüdür: yasalara ve yönetmeliklere uygunluk, doğruluk kültürü, správať sa lojálne a čestne, başkalarına saygı, herkes davranışlarında iyi niyetli ve basiretli olmaya çalışmalıdır. Bu nedenle de, çalışanların her türlü mesleki faaliyetlerde karşı laşacakları etik sorunları ve ikilemleri iş arkadaşlarıyla ve üstleriyle tartışması normaldir. 4 GDF SUEZ Etik uygulamaları

5 Etik davranışların tanımlanması ve hatalardan kaçınılması mükemmellik arayışına yönelik çabalardır. Bunun için hem kişisel hem takım katılımı gerektirir. Taşıdıkları özel sorumluluklar nedeniyle, yöneticiler GDF SUEZ in etik ilkelerini yönettikleri çalışanlarına aktarmalıdır. Yöneticiler ayrıca Etik ve Uyumluk politikasını Grubun operasyonel ve fonksiyonel birimlerinin organizasyon yapıları içinde aktarılması ve uygulanmasından da sorumludur. Dolayısıyla, çalışanları uymaları gereken kurallar hakkında pratik ve somut bir biçimde bilgilendirmenin yanı sıra, bu kuralların anlaşılmasını da sağlamak zorundadır. Ayrıca, çalışanlarına danışmanlık yapmak ve etikle ilgili sorgulamalarını ve yönetmeliklerin uygulanmasıyla ilgili sorularını kendilerine iletmeleri için teşvik etmelidir. Bu politikanın uygulanmasında karşılaşabileceği güçlükleri üstlerine veya biriminin etik görevlisine bildirmekten çekinmemeleri gerekir. Çalışanlarının uygulamak zorunda oldukları kurallara uymalarını kontrol etme görevi onlara aittir. Ancak müdürler çalışanlarına etik mesajlarını ve uygunluğun anlamını öncelikle kendi davranışlarıyla örnek olarak aktarabilirler. Herkes, görevi ne olursa olsun, kendi davranışlarından sorumludur ve kendi kararlarının sonuçlarından kendisi sorumludur. Etik kurallara uygun olmayan bir eylemi olduğu takdirde, duruma göre disiplin, idari, hukuki veya cezai yaptırımlara maruz kalabilir; bu yaptırımlar çalıştığı birimde yürürlükte olan yönetmeliklere göre uygulanır. Etik olmayan bir emrin yerine getirilmesi hem emri uygulayan hem de emri veren için bir sorumluluk doğurur. GDF SUEZ in ilkelerine veya çalışanların vicdanına aykırı hareket etmesi için baskı gören kişiler konuyu kendisine yardımcı olabilecek birisiyle konuşmak konusunda kendisini hür hissetmelidir. YAPILMASI GEREKENLER TAMAMLAMA İLKESİNİ UYGULAMA Grubun etik belgelerinde genel kurallar ve ilkeler tanımlanmaktadır. Birimlerden, bu kuralları ve ilkeleri yerel kurallarla ve birim yönetiminin belirlediği politikaya göre uygulaması beklenmektedir. Örneğin Grup, makul ölçüler içinde kalmak kaydıyla hediye ilkesini kabul etmektedir; hediye verenlerin ve alanların dürüstlüğü, bağımsızlığı ve objektifliğinden asla kuşku duyulmamalıdır. Yasaların hediye vermeyi yasakladığı bir ülkede elbette bu kuralın duruma göre uyarlanması gerekir Yasal ölçüler içinde kalmak şartıyla. bu kural yönetimin isteğine göre bir birimde hediye değerlerini belirleyen yükümlülüklerle de tamamlanabilir. Yerel olarak, yöneticiler çalışanlarına hediye değerleri ile ilgili açık kurallar koyabilirler. GDF SUEZ Etik uygulamaları 5

6 Tüm seviyelerde birleştirici uygulamalar Etik Kurallar belgesinde herkesin Grubumuzun tüm muhataplarına karşı davranışlarında ve mesleki uygulamalarında uyması gereken genel etik ilkeleri belirtilmektedir. Bu ilkeler üç çevrenin etrafında düzenlenmiştir. GRUP ÇEVRESİ GDF SUEZ in etik ilkeleri ile ilgili ilk uygulamanın öncelikle grubun çalışanları grup şirketleri ve hissedarlarından oluşan bir çevre için geçerlidir. Çalışanlar GDF SUEZ her seviyede arzu edilen uyumlu insan ilişkileri sürdürmeye önem vermektedir. Bu çerçevede, her birey tüm çalışanların mesleklerini doğru fiziksel ve psikolojik şartlarda yürütmelerini sağlamak için çaba göstermekle yükümlüdür. Bunun anlamı kişi için saygı, yönetim ile çalışanlar arasında sorumluluk uygulaması en önemli konudur. Grup, çalışanlar arasında nezaket, düşüncelilik, takdir ve ketumluğa dayanan bir ilişki şeklini öngörmektedir. GDF SUEZ ahlaki veya cinsel tacizi mahkum etmektedir. 6 GDF SUEZ Etik uygulamaları

7 Çeşitliğe ve özel hayata saygı gösteren Grup, her şeyden önce çalışanlarının becerilerini dikkate almaktadır. GDF SUEZ in hedeflediği üst düzeyde profesyonellik standardı bireylerin mesleki olduğu kadar bireysel gelişimlerini de kolaylaştırmaktadır. Özellikle öne çıkarılan takım ruhu uyumu güçlendiren açık ve yapıcı bir iletişime dayanır. Grup, şirket yaşamına katılmalarını kolaylaştırmak amacıyla çalışanlarına hedeflerini ve karşılaştığı güçlükler konusunda bilgi vermek için elinden geleni yapar. GDF SUEZ faaliyette bulunduğu tüm ülkelerde yerel yaşam seviyesine göre insani bir yaşam sürmek için yeterli ücretler vermeye çaba gösterir. Grup ayrıca çalışanlarının işyerinde sağlık ve güvenliklerini korumak için bütün uygun önlemleri almaya da önem verir. GDF SUEZ Etik uygulamaları 7

8 Comply or explain UYGULA VEYA AÇIKLA Herkes yasalara ve yönetmeliklere uygun davranmak zorundadır. Ancak birimler, Gruba özgü kurallarla ilgili olarak kendi kendi uygulama yöntemlerini uygulama olanağına sahiptir. Örneğin grubun standart uygulamalarının genel kültüre veya adetlere göre uyarlanması. Bu durumda, bu tür uyarlamalar özel bir politika uygulanmadan önce kardeş şirket sayılabilecek bir şirket tarafından onaylanması gerekir. Bu tür istisnalar ile ilgili uygulamalar uygula veya açıkla ilkesi olarak tanımlanır. İstisna durumunda, gerekçesi bağlı bulunulan birimin etik görevlisine açıklanmalı ve önceden resmi bir şekilde kabul edilmelidir. Bu istisna hiçbir durumda yasalara aykırı olamaz. Bağlı bulunulan birimin onayı alınmadan hayata geçirilen istisna uygulamaları bu kuralın ihlali olarak değerlendirilecektir. Açıklama net olmalı, gerektiği gibi gerekçelendirilmeli, yazılı olarak belgelenmeli ve Grubun hukukuna ve etik ilkelerine uygun olmalıdır. Grubun birimleri GDF SUEZ birimleri içindeki ilişkilerin saydam ve dengeli bir şekilde yürütülmesine özen gösterir. Grup birimlerin doğru ve samimi bilgiler vermesine özel bir önem verir. GDF SUEZ in birimlerinin arasında iş ilişkileri kurulduğunda, birbirlerine karşı dış müşteriler, tedarikçiler veya partnerlere gösterdikleri standartta davranırlar. Düzenlemeye tabi bir çerçevede faaliyet gösteren birimler, özel likle ticari açıdan hassas bilgilerle ilgili olarak gerekli prosedürlere uymaya özen gösterirler. Son olarak, birimler yerel olarak, uyum ve bağlılık kaygılarıyla, etik kuralları uygulamak ve şartlarını yerine getirmek için uygun mekanizmaları oluştururlar. Hissedarlar Grubumuzun gelişimi başta yatırımları için gerekli sermayeyi temin etme kapasitesine bağlıdır. Hissedarları GDF SUEZ e yalnızca şirketi sağlıklı bir şekilde yönetmesi için değil, daha iyi performans göstermesini sağlaması için de duyarlar. Bu amaçla, şirketin yönetimi konusunda, hissedarlarımıza öncelikle büyüme ve yatırdıkları sermaye karşılığında optimum miktarda temettü sunabilmek için yüksek standartlar uyguluyoruz. Sermaye piyasaları denetim kurullarının koyduğu kuralların zorunlu olarak uygulanmasının ötesinde, Grup hissedarların eşitliğine de önem vermekte ve doğru, saydam, samimi ve her zaman kontrol edilebilir mali bilgiler vermeye özel bir dikkat göstermektedir. 8 GDF SUEZ Etik uygulamaları

9 PİYASA ÇEVRESİ GDF SUEZ in etik kuralları, Grubun ötesinde, müşterileri, tedarikçileri ve rakiplerinden oluşan piyasa çevresi için de geçerlidir. Müşteriler Müşterilerimizin memnuniyeti ve bunun sonucu olarak da Grubumuzun varlığını sürdürmesi açık bir şekilde tanımlanmış unsurlara ulaşılabilir olma, hayal gücü, özellikle sağlık ve güvenlik konularında kalitenin ve izlenebilirliğin sürekli olarak iyileştirilmesi, kamu hizmeti faaliyetlerinde sosyal boyutun dikkate alınması gibi unsurlara bağlıdır. Bu gereklilikler kesin ve samimi bir bilgilendirmeye dayanan açık bir diyaloğu, ticari olarak hassas bilgilere bağlı kurallara saygıyı, Grup tarafından uygulanan prosedürlerin saydamlığını ve elbette, taahhütlere ve rekabet kurallarına uyulmasını varsaymaktadır. Tedarikçiler GDF SUEZ in müşterilerine tedarik ettiği ürünlerin ve hizmetlerin kalitesi kendi tedarikçilerinden ve iş ortaklarından mükemmel hizmetler alma becerisine de bağlıdır. Bu nedenle, tedarikçilerimizi tarafsız ve şeffaf bir şekilde seçmemiz gerekir. Grup tedarikçilerini, bir güvenlik ilişkisi kurma perspektifiyle profesyonellikleri ve rekabetçiliklerini esas alarak seçer. Tüm müzakerelerde Grup içinde tanımlanan kalite ilkelerine uygun olmalıdır. Bu açıdan satın alma kararları ilgili tüm tarafları bir araya getiren kollektif bir faaliyet olmalıdır. Tedarikçilerle dengeli ve rasyonel bir ilişki sürdürebilmek için, bu ilişkilerde hakkaniyet ve tarafsızlık hakim olmalıdır. Satın almacılar, başta rekabetle ilgili olanlar olmak üzere yönetmeliklere ve etik kurallara tam olarak uymak zorundadır. GDF SUEZ Etik uygulamaları 9

10 Yüksek standartta Etik ilkeleri uygulaması tedarikçilerin seçimi için uygulanan kriterlere çevresel ve sosyal faktörlerinde dahil edilmesini de gerektirir. GDF SUEZ ticari ortaklarının, taşeronlarının ve tedarikçilerinin, kendi etik, çevresel ve sosyal kurallarının uygulanmasını ister. Eğer bu uyumu sağlamamışlarsa, Grubun değerlerine uyulmasını ister. Rakipler Grubumuz piyasanın işleyiş kurallarına uyar. Bu çerçevede, rekabet kurallarına ve düzenlenmiş enerji piyasaları kurallarına tam olarak uyum sağlanmasını ister ve özellikle de rakiplerini kötülemeyi ve rakiplerine kara çalmayı kendisine yasaklar. Rakipleri hakkında bilgi toplamak için yalnızca yasal ve dürüst yolları kullanır. Son olarak, kendi gizli bilgileri ve üretim sırlarıyla birlikte tedarikçileri veya iş ortakları tarafından kendisine verilen gizli bilgileri ve sırları da korur. 10 GDF SUEZ Etik uygulamaları

11 TOPLUM ÇEVRESİ GDF SUEZ 21. yüzyılın büyük enerji mücadeleleri ile başa çıkmak durumundadır. Bu hedefe Grup içinde tanımlanan sürdürülebilir gelişme taahhütlerine uyularak erişilebilir. Toplum Grup kendisini içinde faaliyet gösterdiği toplulukların merkezine yerleştiren faaliyetler yürütmekte ve içinde barındığı toplulukları desteklemeye özel bir önem vermektedir. GDF SUEZ, yaşam şartları açısından güçlük çeken topluluklarla, gerektiğinde yerel yetkililerle işbirliği yaparak aktif bir dayanışma politikası uygular. Ayrıca yerel yönetime teşvikler sağlamak için ortaklıklar kurarak danışmanlık yapmak yöntemiyle o ülkedeki ilişkilerini kuvvetlendirmek amacıyla sponsorluk görevleri yüklenmektedir. Bu faaliyetler dürüst, saydam ve yasal olmalıdır. GDF SUEZ dürüstlüğü etik anlayışının kurucu ilkelerinden biri olarak kabul etmektedir. Yolsuzluğu her biçimiyle reddetmekte ve çalışanlarının bu ilkeye tam olarak uymasını sağlamaya özen göstermektedir. Bu anlamda Grubun politik faaliyetleri finanse etmesi, bu tür finansmanların yasal olarak serbest olduğu ve düzenlendiği ülkeler dışında, yasaktır; politik faaliyetlerinin finansmanın yasal olduğu ülkelerde, bu tür finansmanlar yürürlükteki yasalara ve tanımlanan şirket politikasına tamamen uyularak yapılacaktır. Son olarak, Grup yerel insanlarla ve kuruluşlarla birlikte çalışarak, tüm kültürleri anlamaya ve bu kültürlere saygı duymaya çalışmaktadır. Bu çerçevede, faaliyet alanlarıyla uysumlu alanlarda, Grup çevre ve insani yardım alanlarındaki sivil toplum kuruluşları (NGO) ile bir diyalog ve ortaklık içindedir. Aynı zamanda çalışanlarının sivil ve toplumsal girişimlere katılımını da desteklemektedir. GDF SUEZ Etik uygulamaları 11

12 GDF SUEZ en yüksek etki standartları benimsemektedir GDF SUEZ in eylem ilkeleri başta aşağıdakiler olmak üzere uluslararası başvuru belgelerine dayanmaktadır: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve ek sözleşmeler, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü nün (OECD) uluslar arası şirketlerle ilgili yönlendirici ilkeleri, Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi. Dünya GDF SUEZ için çevre, çevrenin korunması ve sürdürülebilir gelişme özellikle önemlidir. Grubun sürdürülebilir gelişme politikası, insana ve çevreye saygının GDF SUEZ in kimliğini ve değerlerinin temelini oluşturduğunu belirterek net bir şekilde ifade etmektedir. Mevcut ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarının bilincinde olan Grup, stratejisini ve hedeflerini sürdürülebilir gelişme ilkelerine uygun şekilde belirlemekte ve elde ettiği sonuçları insanlığa sunmaktadır. Yerel yasa ve yönetmeliklere de uygun davranmaktadır. Müşterilerinin, yerel halkın, çalışanlarının ve toplumun beklentilerini de dikkate almaktadır. Faaliyetlerinin etki ve sonuçlarını ve çevre ile ilgili hedeflerini iş ortakları, tedarikçileri, gerekiyorsa işlettiği tesislerin sahiplerinin de benimsemesini sağlama konusunda dikkatlidir. 12 GDF SUEZ Etik uygulamaları

13 Grup sürdürülebilir gelişmeyi desteklemek için en uygun yöntem ve teknikleri destekler. Kalite ve güvenlikle, malzemelerin değerlendirilmesi ve geri dönüştürülmesiyle, doğal kaynakların ekonomik kullanımıyla ve çevreye verilen zararın azaltılmasıyla ilgili know-how geliştirmek için araştırma ve yenilikleri teşvik eder. Etiğe ve Grubun yönetmelik ve taahhütlerine uygun şekilde hareket etmek, yani uyumluluk ilkesini hayata geçirmek, GDF SUEZ için kalıcı bir hedefdir. Bu çerçevede, her birimiz mesleki sorumluluklarımızı üstlerimizle birlikte tanımladıktan ve değerlendirdikten sonra üstlenmek zorundayız. GDF SUEZ Etik uygulamaları 13

14 Bir etik sorunla ilgili nasıl iletişim yürütülür? Grubun etik ve uyumluluk politikasının hedefini ve içeriğini açıklamak ve somut örnekler vermek için çalışanların kullanımına çok sayıda belge sunulmaktadır. SORU / CEVAP Uyumluluk ne demektir? Uygunluk standart bir davranış hedefine ulaşmak için oluşturulacak mekanizmaların bütünüdür. Ancak ortaya çıkabilecek durumların farklılığı ve çeşitliliği her durumu öngörmemize imkan vermemektedir. Etik kurallarımıza uygun bir cevap bulabilmek için bazen çevremizdekilerle fikir alışverişinde bulunmamız gerekir. Sorularınızın niteliğine bağlı olarak, bir iş arkadaşınıza, doğrudan amirinizden başlayarak yöneticilerinize, sorunuzla bağlan tılı bir uzmanlığı olan başka bir yöneticiye (insan kaynakları, güvenlik, hukuk vb ), yasalar izin veriyorsa, bir personel temsilcisine ve biriminizin etik görevlisine veya gerekirse Grup temsilcisine başvurabilirsiniz. Tanıdığınız kişilerin davranışlarıyla ilgili olabileceği için, etik konusunda soru sormak çoğu zaman hassas bir meseledir. Dolayısıyla bu konuları ele almak ve çözülmesi gereken ikilemi ortaya koymak için cesaret, hatta cüret gerekir. 14 GDF SUEZ Etik uygulamaları

15 ETİK EĞİTİMLERİ Fonksiyonel ve operasyonel kadrolara yönelik eğitimler canlı dersler biçiminde veya çevrim içinde verilmektedir. Bu eğitimlerde özellikle aşağıdaki konular ele alınmaktadır Ancak kabul edilebilir olmayan uygulamalara son vermek ve düzeltme sürecini başlatmanın tek yolu da budur. İyi niyetle etik ve uyumlulukla ilgili kaygılarını ifade eden hiç kimse hakkında, anlattıkları nedeniyle hiçbir önlem alınamaz. şirket personelinde etik duyarlılığı arttırmak, iş Hayatı Etiği, Avrupa Birliği nde rekabet kuralları, uluslararası gelişimde yolsuzluğa karşı alınan önlemler, kamu kontratları çerçevesinde etik yaklaşımlar, yönetimin sorumluluğu, etik riski, iç denetim, denetim. Her türlü tamamlayıcı bilgi için Etik ve Uyumluluk Müdürünüze, biriminizin veya şubenizin etik görevlisine başvurun. Bu tür uygulamaların kurbanı ve tanığı olan bir çalışan, biriminin veya Grubun etik görevlisine başvurabilecek ve bu durumda, başvurduğu etik görevlisi, ilgili yöneticilerle birlikte söz konusu kişinin meşru haklarını korumanın veya geri vermenin yollarını arayacaktır. Her durumda, etik görevlileri kendilerine iletilen bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. GDF SUEZ Etik uygulamaları 15

16 ETİK E-POSTASI, HEDEFLENEN BİR MEKANİZMA GDF SUEZ, çalışanlarının izlenmesi gereken yol konusunda kuşku duydukları veya etik ve uyumluluk kurallarında eksiklik tespit ettikleri takdirde Grup etik görevlisine başvurabilecekleri bir elektronik posta adresi sunmaktadır. Bu prosedür diğer bildirim kanallarının (hiyerarşik yapı, personel temsilcileri, resmi makamlar vb ) yerini almamakta, sadece tamamlamaktadır. Bazı yönetmeliklerde zorunlu başvuru biçimleri tanımlandığı için, bu prosedür yerel yönetmeliklerin yükümlülüklerine uygun şekilde kullanılmalıdır. Bu prosedürün kötü niyetli kullanımı takibata neden olabilece ği gibi, iyi niyetli kullanıcıya karşı hiçbir takibat yapılamaz. Kul lanıcının ve varsa hakkında bilgi verilen kişilerin kimliği gizli tutulacak ve bu gizlilik kuralının ihlali yaptırımlara neden olabilir. BİLİNMESİ GEREKEN Çalışanlar, Etik Kuralları ve bu kılavuzu tamamlayan belgelerin tümüne Grubun dahili ağı ve etik konusuna ayrılan harici ağı üzerinden erişebilirler. Bu prosedür öncelikle muhasebe, mali denetim alanlarını ve yolsuzluğa karşı mücadeleyi ve şirketin yaşamsal çıkarlarına ve çalışanlarının fiziksel ve moral bütünlüğüne zarar verebilecek diğer ciddi eksikliklerin tespit edilmesini hedeflemektedir. Yerel yönetmeliklere riayet edilerek diğer işleyiş bozuklukları da dikkate alınabilir. İhbarlar birimlerin etik sorumlularına ve/veya her hangi bir yolla, ama özellikle adresine e-posta gönderilerek Grubun etik görevlisine yapılabilir. 16 GDF SUEZ Etik uygulamaları

17 YAPILMASI GEREKEN Kime başvurmalı? Grubun Etik ve Uyumluluk Kuralları ile ilgili her şeyi öğrenmek için Grubun etik ilkeleri Yasalara ve yönetmeliklere uygunluk Doğruluk kültürü Sadakat ve dürüstlük Başkalarına saygı İzlenmesi gereken yol konusunda tereddütleriniz var veya hangi prosedürü uygulamanız gerektiğini bilmiyorsunuz, danışmak istediğiniz bir konu var, şirket kurallarının ihlal edildiğini veya ihlal edilmek üzere olduğunu düşünüyorsunuz, şirketin kurallarına aykırı bir eyleme karıştığınızı veya karışmak üzere olduğunuzu düşünüyorsunuz. Tüm bu durumlarda, güvendiğiniz kişilere danışın; iş arkadaşlarınız, üstünüz, hukuk müdürlüğü, yasalar izin veriyorsa bir personel temsilcisi, etik görevlisi vb Parola: ethics GDF SUEZ Etik uygulamaları 17

18 Gündelik hayatta temel etik referans anahtarı Etik nitelikte bir sorunla karşılaştığımızda, asla bu belgede açıklanan nirengi noktalarını gözden kaçırmamamız ve üstlerimizden yardım istemekten çekinmememiz gerekir. Hile Şirket içinde hile hassas bir konudur ve etkisi çoğu zaman anlaşılamaz. Ancak, hileler bazen yüksek olabilen parasal maliyetlere yol açar ve daha genel olarak, herkes ve her şirket için bir risk oluşturur. GDF SUEZ hileyi, her şekliyle kabul edilemez bulmaktadır. Hileli her işlem uluslararası veya yerel yasalar ve Grubun iç yönetmeliği tarafından öngörülen yaptırımlara tabidir. Hile yapan kişi veya üçüncü bir şahıs lehine maddi veya manevi bir avantaj sağlamak amacıyla, yürürlükteki yasaları veya şirketin kurallarını aldatmak veya etkisizleştirmek amacıyla bilerek veya bilmeden yapılan her eylem veya eylemsizlik hile olarak değerlendirilir. Hile pek çok şekilde oluşabilir; para, mal, veri çalma, belge tahrif etme, saklama veya imha etme, sahte yazılar veya beyanlar, hesapların manipüle edilmesi, sahtecilik, kara para aklama, dolandırıcılık, yolsuzluk 18 GDF SUEZ Etik uygulamaları

19 Yolsuzluk Ciddi bir sorunun belirtisi olan yolsuzluk, bir şirketin dürüst çalışmasının önünde bir engel oluşturur. Ekonomik verimliliği azaltarak ek maliyetlere neden olur, dayanışma eksikliğini yansıtır ve istemeden sonuçlarına katlananların saygınlığına ve bütünlüğüne zarar verebilir. GDF SUEZ bu nedenle zaman, yer veya şartlardan bağımsız olarak her türlü yolsuzluğu yasaklamaktadır. Yolsuzluk iki veya daha fazla kişi arasında yasadışı bir anlaşmadır. Hilenin biçimlerinden biridir. Genel olarak iki tür yolsuzluk vardır: aktif yolsuzluk bir karar mekanizmasını (yetki, hak, tedarik, piyasa, sözleşme ) etkilemek için başkalarına bir yarar teklif etmeye dayanır; pasif yolsuzluk bir kararı etkileme karşılığında bir yarar elde etmeye dayanır. Pasif yolsuzluk talep edilmeden de yapılabilir. Aksi yönde zorbalığa kadar da gidebilir. Yolsuzluk hediye, komisyon, haksız iktibas, bir kamu hizmeti için hak edilmeyen ödeme gibi farklı eylemlerle gerçekleşebilir. Son zorbalık olup yolsuzluk olarak kendini gösterir. Zorbalık bir pazarın (veya sözleşmenin, yetkinin) arasıra veya günlük para taleplerinden idari kırtasiye angaryalarına, hatta kişiler ve aile çevreleri üzerinde fiziksel tehdide kadar varan baskılar uygulayarak hak edilmeyen bir menfaat elde edilmesine dayanır YOLSUZLUĞA KARŞI MÜCADELE Grup gönüllü olarak aşağıdakilere katılmıştır Birleşmiş Milletlerin, 10. maddesi yolsuzlukla ilgili olan dünya paktı, yolsuzluğa karşı mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olan Madencilik Sektörlerinde Saydamlık İnisiyatifi (EITI), NGO Transparency International in Fransız şubesi. KARŞILIKLILIK İLKESİ Davet konusunda bir doğru uygulama örneği (yerel yasaların izin verdiği ölçüde) bir müşteriyi asla sizi davet edemeyeceği bir yere davet etmemektir. Yolsuzluk eylemleri, bazen bu eylemleri gizlemek ve muhtemel soruşturmalardan kaçırmak için ticari aracılara başvurularak kolaylaştırılır. Grup, bu tür düzenlemelerin önüne geçmek için, ticari aracı kullanımıyla ilgili zorunlu olarak uygulanması gereken bir iç prosedür oluşturmuştur. GDF SUEZ Etik uygulamaları 19

20 Bir veya birkaç rakiple birlikte davranma gibi rekabet karşıtı olan ve aşağıdaki amaçlarla yapılan tüm uygulamalar yasaktır: anlaşmalı olarak ihalelerden çekilme, bir alış veya satış fiyatını sabitleme, üretimi, yatırımları, yenilikleri ve yeniliklerin kullanımı sınırlama, pazarı, mahreçleri veya tedarik kaynaklarını, bölgelere, müşteri türlerine veya başka kriterlere göre bölümleme, bir rakibi, müşteriyi, tedarikçiyi veya piyasaya yeni giren birini eleme. Rekabet Grup rekabet kurallarına riayet edilmesine çok büyük bir önem vermekte ve rekabet karşıtı her türlü uygulamayı reddetmektedir. Grup çalışanlarından, rakiplerine, müşterilerine, tedarikçilerine ve piyasadaki muhataplarına karşı etik açıdan doğru bir şekilde davranmalarını beklemektedir. Yasadışı anlaşmalar, hakim pozisyonun kötüye kullanılması, yolsuzluk eylemleri, ayrıcalıklı bilgi alışverişi, ayrımcı, aşırı veya rakipleri çökertmeye yönelik fiyatlar vb özellikle yasaktır. Grubun tüm çalışanları rakipler hakkında bilgi edinmek için yalnızca yasal ve etik araçları kullanmalıdır; örnek olarak, içeri sızma ve sahte kimlik yasa dışıdır. Grup çalışanları rakipleri kötüleyemezler veya karalayamazlar ve yanlış, tahrif edilmiş veya sahte belgelerden yararlanmaktan kaçınırlar. Son olarak, Grubun bir birimi düzenlenen bir piyasada faaliyet gösterdiğinde, çalışanlarını kendilerini ilgilendiren düzenlemeler konusunda bilgilendirmeli ve doğru uygulanmasını kontrol etmelidir. Bir hediyeyi kabul etmeden veya bir hediye vermeden önce, kendinize bu üç soruyu sorun: Bu hediye bu kişi veya şirkete kaşı tavrımı değiştirebilecek nitelikte mi? Amirim bu hediyeyi vermemi (almamı) onaylıyor mu? Bu hediyeden rahatsızlık duymadan iş arkadaşlarıma ve yakınlarıma bahsedebilir miyim? Hediyeler, davetler ve seyahatler Genel olarak, Grup çalışanları tarafından verilen veya alınan hediye ve davet sayısını mümkün olduğunca sınırlı tutmaya önem verir. Hediye ve davetlerin sıklığı ve tutarı hiyerarşik yapı tarafından belirlenmelidir. Çalışanlar bu politikanın kendi birimlerinde nasıl uygulandığını öğrenmek için üstlerine danışabilirler. Hediyeler ve davetler incelik işaretleridir, dolayısıyla yerel zevklere ve adetlere uygun olmalıdır. Asla herhangi bir nedenle sizi rahatsız eden veya muhatabınızı veya çevrenizi rahatsız edebilecek bir hediye veya davet teklif etmeyin veya kabul etmeyin. Son olarak, mesleki çerçevede alınan veya yapılan her türlü seyahat önerisi, amirlerin önceden onayına tabi olmalıdır. Biriminizin kurallarını kontrol etmeyi unutmayın. 20 GDF SUEZ Etik uygulamaları

21 Çıkar Çatışmaları Çıkar çatışmasından özellikle profesyonel sıfatıyla hareket eden bir kişinin muhakemesinin şirketin çıkarlarından farklı ve tali bir çıkar tarafından aşırı bir şekilde etkilenebildiği bir durum anlaşılmaktadır. Örneğin, bir çalışanın şirketin çıkarlarına göre değil, kendisinin, hatta bir akrabasının veya arkadaşının çıkarlarına göre karar alabildiği bir durum bu tür bir durumdur. Kuşku durumunda, çalışanlar çıkar çatışması olup olmadığını üstleriyle birlikte kontrol etmelidir. Bu öneri, sizin veya yakınlarınızdan birinin şirketin, müşterisi, tedarikçisi veya rakibi olan bir şirkette çıkarlarınız olması durumunda özellikle doğru olacaktır. Şirket dışında bir mesleki faaliyetiniz varsa da uygun olacaktır. Aynı şekilde, müşteri birliklerinde veya derneklerinde sorumluluklarınız varsa, Grubun bir şirketi ile ilgili bir karar almaktan veya bir sözleşme imzalamaktan kaçınmanız önerilir. GDF SUEZ in finans elemanları potansiyel veya fiili çıkar çatışmalarını, Grubun Finans Elemanları Yasası na uygun olarak amirlerine veya birimlerinin etik görevlisine beyan etmeleri zorunludur. Potansiyel bir risk çatışmasını değerlendirme örneği Aşağıdaki beş sorudan birine evet cevabını veriyorsanız, bir çıkar çatışması durumunda olabilirsiniz: 1 Ben veya yakınlarımdan biri (GDF SUEZ bünyesinde içinde yer aldığım şirketin dışında), çalıştığım birime veya Grubun bir birimine mal veya hizmet tedarik eden veya: çalıştığım şirketle veya grubun bir şirketiyle rakip? bir şirkette yönetici, ortak, işletmeci, çalışan veya danışman pozisyonunda mı(yım)? 2 Benim veya yakınlarımdan birinin (GDF SUEZ bünyesinde içinde yer aldığım şirketin dışında), çalıştığım birime veya Grubun bir birimine mal veya hizmet tedarik eden veya: çalıştığım şirketle veya Grubun bir şirketiyle rakip? Grup içinde kişisel olarak yürüttüğüm faaliyete çok benzer bir faaliyet yürüten? bir şirkette doğrundan çıkarları var mı? 3 Benim veya yakınlarımdan birinin, GDF SUEZ in bir birimi ve 1. ve 2. sorularda belirtilen kriterlere uygun Grup dışı bir şirket arasındaki ilişkilerle ilgili bir karar alma sürecine katılma veya öneride bulunma fırsatımız var mı? 4 Benim veya yakınlarımdan birinin bir politik görev veya dernek çerçevesinde GDF SUEZ in bir birimi ile ilgili bir karar alma sürecine katılma veya öneride bulunma fırsatımız var mı? 5 Ben veya yakınlarımdan biri, bir tedarikçi, müşteri veya rakip tarafından bir hediye, seyahat veya başka bir maddi avantaj teklifi aldı mı, bu tür bir teklifi kabul etti mi veya ediyor mu? GDF SUEZ Etik uygulamaları 21

22 Ticari temsilci seçim ilkeleri Ticari temsilci seçerken, başka şeylerin yanı sıra minimum şartlar olarak aşağıdakiler aranmalıdır: iyi bir itibara, yeterli bir ilişkiler ağına sahip olmak, mesleki yeterliliğinin kabul görmesi ve yerel yasaları, bağlamı ve uygulamaları bilmesi, bir kamu kuruluşunun, siyasi partinin, potansiyel bir müşterinin veya rakibin ücretli çalışanı olmaması, faaliyetiyle ilgili yönetmeliklere uygun olması, yalnızca potansiyel bir müşterinin tavsiyesine dayanılarak seçilmemesı, yürürlükteki prosedüre uygun şekilde seçilmesı, ve onaylanması. Lobicilik Yapmak Grup, lobiciliği birimlerinin çıkarlarını, teknik, bilimsel ve sosyal alanlarda, içinde faaliyet gösterdiği topluluklar içinde, fikir liderleri ve/veya topluluk liderlerinin objektif bir şekilde bilgilendirilmesi yoluyla tanıtımı olarak tanımlamaktadır. Burada söz konusu olan, Grubu tanıtmak, imajını, değerlerini, faaliyet alanlarını ve hizmetlerini anlatmak ve çıkarlarını savunmaktır. Bir kurum veya ülke lobicilerin faaliyetlerini düzenleme altına aldığında, birimler bu yönetmelik yükümlülüklerine uymalı ve yalnızca aynı şekilde davranan profesyonel lobiciler kullanmalıdır. Aynı şekilde, mesleki kuruluşlar tarafından lobiciler için çıkarılan davranış veya etik kuralları varsa, Grubun birimleri için çalışan lobiciler bu kurallara uymalıdır. Lobiciler lobi temasları sırasında her durumda adına hareket ettikleri kişilerin veya organizasyonların kimliğini belirtmelidir. Aynı şekilde, bilgi karşılığında para vermemeli ve almamalıdır. Grup lobicilerin çıkar çatışması ve yolsuzluk riskleriyle karşı karşıya kalabileceğini özellikle vurgulamaktadır. Tüm çalışanlar, özellikle de başka bir ülkede çalışıyorlarsa, Grubun veya biriminin ülkenin iç siyasetini usulsüz bir şekilde etkilemeye çalıştığı izlenimine neden olmamak için dikkatli davranmalıdır. Sponsorluk ve Ortaklıklar Sponsorluk ve ortaklıklara, Grubun, Sponsorluk ve Ortaklık Kuralları belgesinde tanımlanan politikası çerçevesinde izin verilir. Bunlar yurttaşça ve sosyal sorumluluk ifade eden adımlardır. Yalnızca hiyerarşik olarak usulünce yetkilendirilmiş kişiler bu tür operasyonlar düzenleyebilir veya başlatabilir. 22 GDF SUEZ Etik uygulamaları

23 Çalışanlar bu tür girişimlerin meşruiyetine dikkat etmeli ve bir çıkar çatışması veya bir örtülü ödenek yaratmamaya özen göstermelidir. Politik faaliyetlerin finansmanı Grubun politik faaliyetleri finanse etmesi, bu tür finansmanların yasal olarak serbest olduğu ve yasalar tarafından düzenlendiği ülkeler dışında, yasaktır. Her durumda, her türlü partizanca veya hakkaniyet dışı tutumdan kaçınılarak yapılmalıdır. Her türlü bağış Grubun etik görevlisine önceden bildirilmelidir. GDF SUEZ in birimlerinin aşırı tutumları olan kurumlara, partilere veya adaylara yardımda bulunmaları yasaktır İletişim Grubun birimleri, iletişim politikalarında verilen bilgilerin doğru, tam, kesin, anlaşılır olmasına ve gereken zamanda yayınlanmasına önem vermelidir. Birimler adına, yöneticileri dışında, yalnızca usulüne göre yetkilendirilmiş kişiler konuşabilir. Bu nedenle, Grubun bir birimini ilgilendiren bir konuda halka açık bir yerde söz almak, bir mülakata cevap vermek veya yayınlamak isteyen bir çalışan, (yönetmeliklerde tanımlanmış özel durumlar dışında) bunun için yetkili bir kişiden izin almış olmalıdır. Bu amaçla yetkilendirilmemiş kişiler de kendilerini özgürce ifade edebilirler, ancak öncesinde birimleri adına değil kendileri adına konuştukları veya yazdıklarını belirtmek zorundadırlar. Çalışanlar özellikle partizan bir konumda bulunmamaya ve pozisyonlarını fikirlerini dayatmak için kullanmamaya dikkat etmelidir. GDF SUEZ Etik uygulamaları 23

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Vodafone Davranış Kuralları 1 Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Yaptığımız her şeyde güven esastır. 2 Davranış Kuralları Xxxxxxxx İcra

Detaylı

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur Güven Kazanmak İşimizin Temeli Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur AEGON Hakkında* AEGON uluslararası bir hayat sigortası, emeklilik ve varlık yönetimi şirketidir.

Detaylı

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları İçindekiler Fujitsu Way... 3 Fujitsu Way ve Global İş Standartları... 3 Global Bakış Açısı... 4 Fujitsu Bünyesinde Uyum... 5 Neden Global İş Standartları'na

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız

Detaylı

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bu Shell de Çalışma Kuralları size yönelik

Detaylı

DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK

DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK As of September 2010 DAVRANIŞ TÜZÜĞÜNE GİRİŞ Biz, karmaşık ve geniş kapsamlı kurallarla tanımlanmış bir iş ortamında etkinlik gösteren küresel bir şirketiz. Çalışanlarımız

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI Güven inşa etmek Mütevelli Heyeti Başkanı ndan Mesaj İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak, dürüstlüğümüz ve etik hareket tarzımız sayesinde sahip olduğumuz itibardan gurur duymaktayız.

Detaylı

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları Gates İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları 01 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa I. İŞYERİNDE DAVRANIŞ AHLAKI İLKELERİ... 1 II. YASALARA UYGUNLUK... 1 A. Genel çerçeve... 1 B. Devlet Memurları ve Devlet Kurumlarıyla

Detaylı

Genel Davranış Kuralları

Genel Davranış Kuralları Genel Davranış Kuralları Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline İstediğiniz zaman Rolls Royce Ethics Line aracılığıyla soru sorun veya endişenizi dile getirin. İcra Kurulu Başkanı nın mesajı Davranış

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

Yum! un Tutkusu 3. Nasl Birlikte Kazanırız 3. Giriş/Program Yönetimi 5. Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8. Kalite 8.

Yum! un Tutkusu 3. Nasl Birlikte Kazanırız 3. Giriş/Program Yönetimi 5. Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8. Kalite 8. 1 İçindekiler Sayfa Yum! un Tutkusu 3 Nasl Birlikte Kazanırız 3 Giriş/Program Yönetimi 5 Ürün Kalitesi ve Gıda Güvenliği 8 Kalite 8 Gıda Güvenliği 8 Franchise Alanlar ile İlişkiler 9 Küresel İlişkiler

Detaylı

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct)

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) İçindekiler Voith Gmbh Genel Müdürlüğünden Önsöz 3 Voith Grubunun Kurumsal Değerleri ile Uyumlu Hareket etmek 1. Giriş ve İlkelerin Açıklanması 4 2. Müşteriler,

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA PRENSİPLERİ

ARÇELİK A.Ş. ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA PRENSİPLERİ ARÇELİK A.Ş. ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA PRENSİPLERİ Bu doküman, yazılı izin alınmaksızın, hangi amaç için olursa olsun elektronik ortamda ya da başka biçimlerde kısmen veya tamamen ve herhangi

Detaylı

İş Davranış Kuralları

İş Davranış Kuralları İş Davranış Kuralları İş Davranışları Kuralları 1 Vaatleri yerine getirmek > Dinliyoruz, anlıyoruz ve karşılık veriyoruz > Net beklentiler üzerinde uzlaşıyoruz > İstikrarlı bir mükemmellik arıyoruz Tam

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Doğru Davranış İlkeleri (Etik) ve Uyum YOL GÖSTERİCİ İLKELER A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Dürüstlük kimse görmezken bile doğru şeyi yapmaktır - Albert Einstein İÇİNDEKİLER A. O. SMITH DEĞERLER

Detaylı

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma

Unilever. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası. Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Unilever Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma Nisan 2014 1 İçindekiler Giriş 3 Temel İlkeler 4 Uygulama Esasları 5 I Unilever ile İş Yapmak için Zorunlu Şartlar

Detaylı

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI İş Etiği Politikamız Aytekin Serol firması tüm faaliyetlerinde iş etiği standartlarını en üst düzeyde tutmayı

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkeleri nin hayata geçirilmesinde, ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının gelişmesi ve Şirket in

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık Xerox İş Ahlakı Tüzüğü İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık İş Ahlakı Tüzüğümüz bütünlüğe yönelik taahhüdümüzü kapsar ve destekler ve ayrıca etik ve uyumluluk sorunlarımızı temel değerlerimizle

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (TAV) ın temel kamuyu bilgilendirme politikası, TAV ın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel

Detaylı

Çıkar Çatışması Politikası

Çıkar Çatışması Politikası Çıkar Çatışması Politikası Yazan: Mevzuata Uygunluk Bölümü Onay tarihi: Onaylayan: Yapı Kredi Yatırım Yönetim Kurulu Gözden Geçirme Tarihi: Versiyon: 1.0 Geçerlilik: Yapı Kredi Yatırım Son Değişiklikler

Detaylı